Çocukluk çaðý trakeobronþial yabancý cisim aspirasyonlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocukluk çaðý trakeobronþial yabancý cisim aspirasyonlarý"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (2): 8-12 ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý trakeobronþial yabancý cisim aspirasyonlarý Mehmet Sýrmalý, Hasan Türüt, Erkan Kýsacýk, Ertan Aydýn, Sadi Kaya, Ýrfan Taþtepe Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Göðüs Cerrahisi Kliniði, Ankara Özet Amaç: Trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarýnýn önemli bir kýsmý çocukluk çaðýnda görülür ve çocuklar için hayatý tehlike oluþturabilir. Bu çalýþmada, çocukluk çaðý yabancý cisim aspirasyonlarýndaki yaklaþýmýmýzý literatür eþliðinde sunduk. Gereç ve Yöntem: Ocak Ocak 2004 yýllarý arasýnda trakeobronþiyal yabancý cisim ön tanýsý ile takip edilen 16 yaþ altý olgularýn; cinsiyet, yaþ, baþvuru semptomlarý, radyolojik bulgularý, çýkartýlan yabancý cisimler retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Kliniðimizde Ocak Ocak 2004 arasýnda trakeobronþiyal yabancý cisim ön tanýsýyla 16 yaþ altý 193 olgunu takip edildi. En sýk aspire edilen yabancý cisimler; ayçekirdeði, fýstýk, fýndýk, ceviz gibi kabuklu yiyeceklerdi. Olgulardaki en sýk baþvuru semptomu öksürüktü. Tek taraflý solunum seslerinde kabalaþma ve ronküs ise en sýk tespit edilen fizik muayene bulgusuydu. Olgularýn % 80.8 ( n: 156)'unda radyolojik olarak bir patoloji tespit edilirken % 19.2 ( n: 37 )'inin radyolojisi normaldi. Tüm olgulara genel anestezi altýnda rijit bronkoskopi yapýldý. 161 olguda yabancý cisim tespit edildi. Bunlarýn 152 sinde yabancý cisim baþarýlý bir þekil-de çýkarýldý. Yazýþma Adresi: Dr. Mehmet Sýrmalý Kardelen Mahallesi, Mobilyacýlar sitesi, 482. sokak, No: 19 Batýkent - Ankara Telefon: Fax: Sonuç: Trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý çocukluk çaðýnýn önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Erken taný ve tedavi çok önemlidir. Erken dönemde teþhis edilemeyen vakalar bronkopnömoni, akciðer absesi ve bronþektazi gibi önemli komplikasyonlara neden olabilmektedir. Yabancý cisim þüphesi olan her olguya genel anestezi altýnda rijit bronkoskopi yapýlmalýdýr. Genel anestezi altýnda yapýlan rijit bronkoskopi bu olgulara yapýlacak en uygun ve güvenilir yaklaþýmdýr. Anahtar kelime: Trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý, rijit bronkoskopi. Tracheobronchial foreign body aspirations in children Purpose: An important part of tracheobronchial foreign aspirations are seen in childhood and may be life-threatening condition for children. In this study we are presenting our management to foreign body aspiration with the literature. Methods: Between January 1994 and January 2004 patients under 16 years old with the suspective diagnosis of tracheobronchial foreign body aspirations were evaluated with respect to gender, age, presenting symptoms, radiological findings and type of the foreign bodies retrospectively. Results: Onehundred and ninetythree patients under 16 years old were treated with the suspective diagnosis of tracheobronchial foreign body aspirations. The most common aspirated foreign bodies were nuts such as peanut, hazelnut and malnut. The most common presenting symptom was cough. Roughness

2 Çocukluk çaðý trakeobronþial yabancý cisim aspirasyonlarý in breathing sounds and ronchus unilaterally were the most common physical examination findings. Any radiological pathology was detected in 156 (80.8 % ) patients whereas the radiology was normal in 37 ( 19.2 % ) of them. Every patient underwent rigit bronchoscopy under general anesthesia. Foreign body was detected in 161 of the patients and in 152 of them foreign body was succesfully extracted. Conclusion: Tracheobronchial foreign body aspirations are important causes of mobidity and mortality in childhood. Early diagnosis and treatment is very important. Patients who could not have a diagnosis may be complicated such as bronchopneumoniae, lung abces and bronchiectasy. Every patient with a suspicion of a foreign body should be performed rigit bronchoscopy under general anesthesia. Rigit bronchoscopy under general anesthesia is the most appropriate and safest procedure for these patients. Key words: Tracheobronchial foreign body aspirations, rigid bronchoscopy. Trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonu olgularýnýn % 75'inden fazlasýný 0-3 yaþ arasý çocuklar oluþturur ve trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý bu yaþ grubundaki çocuk ölümlerinin % 7'sinden sorumludur (1,2). Bu hastalardaki baþlýca semptom yabancý cismin bronþiyal sistemde yapmýþ olduðu irritasyona baðlý olarak ani bir öksürük ataðýdýr. Trakeobronþiyal yabancý cisim tanýsý erken dönemde konulur ve yabancý cisim çýkarýlýrsa komplikasyon geliþmez. Erken dönemde taný konulup gerekli müdahalenin yapýlmadýðý olgularda ise tekrarlayan pnömonilerden, akciðer absesi ve bronþiektaziye kadar farklý komplikasyonlarla karþýlaþýlabilir (3-5). Biz bu çalýþmamýzda çocukluk çaðý trakeobronþiyal yabancý cisim olgularýnda yaklaþýmýmýzý ve 10 yýllýk süre içerisinde sonuçlarýmýzý deðerlendirdik. Gereç ve Yöntem Ocak Ocak 2004 yýllarý arasýnda trakeobronþiyal yabancý cisim ön tanýsý ile takip edilen 16 yaþ altý olgular retrospektif olarak incelendi. Olgulara ait; cinsiyet, yaþ, baþvuru semptomlarý, radyolojik bulgularý, çýkartýlan yabancý cisimler incelendi. Olgulara; anamnez, fizik muayene ve radyolojik incelemeler sonucunda gerekli müdahale planlandý. Radyolojik inceleme olarak postero-anterior ve lateral akciðer grafileri kullanýldý. Radyolojik olarak tespit edilemeyen ancak anamnez ve/veya fizik muayenede þüphe duyulan olgularda ailelere olabilecek riskler anlatýlarak müdahale yapýldý. Tüm hastalara genel anestezi altýnda rijit bronkoskopi yapýldý. Genel anestezi altýnda yapýlan rijit bronkoskopi ile çýkarýlamayan olgularda ayný giriþim bir gün ara verilerek tekrar denendi ve bu þekilde de baþarýlý olunamayan olgulara cerrahi operasyon uygulandý. Bulgular Onaltý yaþ altý 193 olgunun % 61.1 ( n: 118 )'i erkek, %38.9 ( n: 75 )'u kýz olup yaþ ortalamasý 4.6 ( SD 10 ay - 16 yaþ ) yýldý. Ayný dönem içerisinde yabancý cisim aspirasyonu tanýsýyla baþvuran olgularýn % 58'ini çocukluk yaþ grubundaki olgular oluþturmaktaydý. Çocuk olgularýnýn % 48.2 ( n: 93 )'si 0-3 yaþ arasýndaydý. Aspire edilen yabancý cisimler tablo1'de belirtildi. Bunlar arasýnda en sýk ayçekirdeði, fýstýk, fýndýk, ceviz gibi kabuklu yiyecekler vardý. Olgularýn % 78.2 ( n: 151 )'sinde yabancý cisimler ana bronþ seviyesinde idi. Yabancý cisim lokalizasyonlarý tablo 2'de, olgularýn baþvuru süreleri tablo 3'te belirtildi. Olgularýn % 92.2 (n: 178 )'sinde ortak anamnez bulgusu ani baþlayan ve þiddetli olan öksürüktü. Öksürüðü olan olgularýn % 37.6 ( n: 67 )'sinde aileler beraberinde morarma da tarifliyorlardý. Öksürükle birlikte olan kusmada olgularýn % 8.9 ( n: 16 )'unda vardý. En sýk tespit edilen fizik muayene bulgusu tek taraflý solunum seslerinde kabalaþma ve ronkuslerdi ( n: 92, % 47.6 ). Yirmiüç ( % 11.9 ) olguda takipne, 12 ( % 6.2 ) olguda santral siyanoz, 28 ( % 14.5 ) olguda ateþ vardý. Sadece 3 ( % 1.5 ) olguda hemoptizi vardý, 8 ( % 4.1 ) olgu ise pürülan balgam çýkarýyordu ve 27 ( % 13.9 ) olguda anamnezi yabancý cisim aspirasyonuna uymasýna raðmen fizik muayenesi normaldi. Radyolojik bulgu olarak, olgularýn % 10.9 ( n: 21 ) 'unda yabancý cisimin kendisi tespit edilirken, % 69.9 (n: 135 )'unda yabancý cisme baðlý indirek bulgular (obstrüktif amfizem, atelektazi, pnömoni) tespit edildi. Otuzyedi olguda (%19.2 ) ise radyoloji normal idi. Olgularýn % 83.4 ( n: 161 )'ünde yabancý cisim tespit edildi, negatif bronkoskopi oranýmýz % 16.6 ( n: 32 ) idi. Tespit edilen yabancý cisimlerden 144'ü genel anestezi altýnda rijit bronkoskopi ile çýkarýldý. Yabancý cisim tespit edilmesine raðmen bronkoskopi ile çýkarýlamayan olgulara bir gün sonra ayný müdahale tekrarlandý. Bu olgulardan 8'inde ikinci bronkoskopik giriþimle baþarý saðlanýrken yabancý cismin çýkarýlamadýðý 9 olgu torakotomi ile bronkotomi ve/veya pnömotomi uygulanarak yabancý cisim çýkarýldý. Yabancý cisim aspirasyonu olan olgulardan 12'sinde akut solunum sýkýntýsý geliþti ve bu olgular acil þartlarda yapýlan bronkoskopi ile yabancý cisim baþarýlý bir þekilde çýkarýdý. Bir olguda bronkoskopi sonrasý pnömotoraks geliþti ve bu olgu tüp torakostomi uygularak tedavi edildi. Ayrýca toplu iðne aspire eden bir olguya yabancý cismin çýkarýlmasý aþamasýnda yabancý cismin trakeaya saplanmasý üzerine trakeotomi yapýlarak iðne 9

3 10 Tablo 1: Aspire edilen yabancý cisimler. Yabancý cisim tipi Olgu sayýsý % Ayçekirdeði: Fýstýk Fýndýk 13 8 Ceviz içi 13 8 Kalem kapaðý 8 5 Boncuk 8 5 Boncuklu iðne 7 4 Fasulye 5 3 Leblebi 5 3 Fýstýk kabuðu 3 2 Kolonya kapaðý 2 1 Yemek artýðý 9 6 Sýnýflama dýþý 10 6 Toplam Tablo 2: Yabancý cisim aspirasyonu nedeniyle takip edilen olgulardaki yabancý cisim lokalizasyonlarý. Yabancý cisim lokalizasyonu n % Trakea Sað ana bronþ Sol ana bronþ Tablo 3: Olgularýn baþvuru süreleri. Sýrmalý ve ark Baþvuru süreleri n % 0-1 gün gün gün gün günden fazla Bilinmeyen 4 2 Toplam çýkarýldý. Kabak çekirdeði aspirasyonu olan bir olgu ise kliniðimize entübe edilmiþ bir þekilde sevk edildi bu olguda yabancý cismin çýkarýlmasýna raðmen oluþan nörolojik problemler nedeniyle hastada kardiyopulmoner arrest geliþti. Mortalite oranýmýz % 0.5'tir. Tartýþma Trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý en sýk çocukluk çaðýnda görülür. Çocukluk döneminde ise en yoðun olduðu dönem 0-3 yaþ arasýdýr ( % ) (1,6-8). Bebek ve çocuklardaki yabancý cisim aspirasyonunun etyolojisinde; bu yaþtakilerin etraftaki objelere ilgilerinin fazlalýðý, tanýmak amacýyla aðýzlarýna alma eðilimleri, molar diþlerinin olmamasý sonucu çiðneme fonksiyonlarýnýn yeterli olmamasý, yemek yerken baðýrýp aðlayabilmeleri ve bu esnada aðýz içerisinde bulunan besinleri aspire edebilmeleri, hava yolunun korunmasý ile ilgili nöromüsküler yapýlarýn yeterince geliþmiþ olmamasý en önde gelen sebepler arasýndadýr (3,9). Hastalar genellikle akut solunum sýkýntýsý ve öksürük krizi yakýnmalarý ile baþvururlar. Öksürük, yabancý cismin bizzat kendisinin bronþ içerisindeki hareketi, bronþ duvarýnda yaptýðý irritasyon ve ödem ile ilgili olduðu kadar týkanmanýn distalinde neden olduðu sekresyon birikimi ve enfeksiyöz olaylarlada ilgilidir. Öksürük baþlangýçta spazmodik, kuru ve irritatiftir. Nöbetler halinde gelir. Yabancý cisim bronþa yerleþtikten sonra öksürük þiddetini ve özellliðini kaybeder. Yabancý cismin trakea ve ana bronþlara yaptýðý obstrüksiyona baðlý olarak dispne tabloya eklenebilir (3,4,10-12). Öksürük, týkanýklýk, wheezing den biri yabancý cisim aspire eden olgularýn % 91'inde ortaya çýkmaktadýr (13). Çocuklarda trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý genellikle akut ve þiddetli bir klinik tablo ile seyretmesine raðmen özellikle aspirasyon hadisesinin aile tarafýndan görülmediði durumlarda klinik tablo olaydan belli bir süre sonra geliþen ateþ ve bronkopnömoni þeklinde olabilir. Çocuklarda yabancý cisim aspirasyon tanýsýnýn atlanýlmasýnda ki önemli bir sebepte; çocuðun yabancý cisim aspirasyonundan sonra öksürüðün þiddetli olduðu dönem sonrasý asemptomatik dönemde doktor tarafýndan görülmesidir. Trakeobronþiyal yabancý cisimden þüphelenilen tüm olgulara radyolojik deðerlendirme yapýlmalýdýr, ancak negatif radyolojik deðerlendirme yabancý cisim tanýsýndan uzaklaþtýrmamalýdýr (14). Literatürde negatif radyolojik deðerlendirme oranlarý çok farklýlýk göstermektedir ( % 8-80 ) (10,15,16). Bizim negatif radyolojik deðerlendirme oranýmýz % 19.2'dir. Çocuklar çok hareketli olduklarý için yabancý cismin yer deðiþtirebileceði göz önünde bulundurularak yapýlacak bronkoskopinin hemen öncesinde radyolojik deðerlendirmenin tekrarlanmasý gerektiðini düþünmekteyiz. Çocukluk çaðýndaki en sýk aspire edilen yabancý cisimler fýstýk, fýndýk gibi yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerin en önemli özellikleri zaman içerisinde içlerine su çekerek hacim olarak geniþlerler ve daha kolay parçalanýr hale gelirler. Bu özellikleri nedeniyle baþlangýçta semptomatik olmayan bu tip yabancý cisim aspirasyonlarý kýsa bir süre sonra çok ciddi semptomlara neden olabilir. Ayrýca, bu olgularda yabancý cismin kolay parçalanýr olmasý endoskopik müdahale sýrasýnda yabancý cismin parçalanarak daha distaldeki hava yollarýna ilerlemesine ve ulaþýlmasýnýn imkansýz hale gelmesine neden olabilir. Trakeobronþiyal sisteme aspire edilen yabancý cisimler

4 Çocukluk çaðý trakeobronþial yabancý cisim aspirasyonlarý anatomik açý sebebiyle genellikle sað bronþiyal sistemde lokalize olurlar. Sað ana bronþ sola nazaran daha kýsa daha geniþ ve yönü vertikale yani trakeanýn yönüne daha yakýndýr. Çocuklarda ise ana bronþ açýlarý ve boyutlarý eriþkinlere göre birbirine yakýndýr. Bu nedenle çocuklarda yabancý cisim aspirasyonlarý, sað tarafa bir miktar daha fazla kaçsa da hemen hemen her iki tarafta eþit olarak görülür (3). Bizim olgularýmýzda ise yabancý cisimlerin % 53.9'u sað bronþiyal sisteme, % 43.5'i sol bronþiyal sisteme yerleþmiþlerdi. Geleneksel olarak rijit bronkoskopi çocuklardaki trakeobronþiyal yabancý cisimlerin çýkarýlmasýnda önemli bir seçenektir (1-5,8). Rijit bronkoskopinin en önemli avantajý hava yolu kontrolünün saðlanmasý ve yabancý cismin çýkarýlmasýna imkan veren geniþ kanal yapýsýna sahip olmasýdýr. Ayrýca rijit bronkoskoplarýn geniþ çaplý lümeninden bronþiyal yapýlarýn çok daha iyi deðerlendirilmesine imkan tanýyan optik teleskoplarýn kullanýlmasýna imkan saðlamasý bu yöntemi tercih edilir hale getirmiþtir (18,19). Fleksibl fiberoptik bronkoskoplar çocuklarýn trakea ve glottis yapýlarý (çaplarý küçük olduðu için) uygun deðildir (20). Bu aletlerin kontrolleride yeterli deðildir (21). Çocuk hastalarda fleksibl fiberoptik bronkoskopi sýrasýnda bir süreliðine bronkoskopiye ara verme gereksinimi duyulur (18) ayrýca yabancý cismin çýkarýlmasý için gerekli olan forsepste fleksibl fiberoptik bronkoskopun yanýndan geçirilmektedir. Bunca zorluklarla birlikte bu konuda spesifikleþmiþ çok az sayýdaki merkezlerde baþarýlý uygulamalar vardýr (18). Bu araþtýrmacýlar ayný zamanda fleksibl fiberoptik bronkoskopi yapýlacak olgularda, rijit bronkoskopi ekipmanlarýnýnda bulunmasý gerektiðini bildirmektedirler. Operasyonda olabilecek komplikasyonlarý azaltmak için (özellikle kardiak arrest) bronkoskopi 30 dakika içerisinde yapýlmalýdýr (1). Baþarýsýz bronkoskopik incelemelerden sonra ikinci bir deneme için 1-2 gün beklenilmelidir (1). Trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarýnda negatif bronkoskopi oraný % arasýnda deðiþmektedir (22). Bizim çalýþmamýzda bu oran % 16.6'dýr. Genel anestezi ve yapýlan bronkoskopik incelemenin oldukça güvenilir olduðu göz önününde bulundurulursa yabancý cisim þüphelenilen olgularda bronkoskopik inceleme mutlaka yapýlmalýdýr. Sonuç olarak trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý çocukluk çaðýnýn önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Erken dönemde teþhis edilemeyen vakalar bronkopnömoni, akciðer absesi ve bronþektazi gibi önemli komplikasyonlara neden olabilmektedir. Çocuklarda yapýlan klinik muayene ve radyolojik deðerlendirme anamnezden daha deðerlidir. Yabancý cisim þüphesi olan her olguya endoskopik inceleme yapýlmalýdýr. Genel anestezi altýnda yapýlan rijit bronkoskopi en uygun ve güvenilir yaklaþýmdýr. Kaynaklar Zimmermann T, Steen KH. Tracheobronchial Aspiration of Foreign Bodies in children: A Study of 94 Cases. Laryngoscope 1990;100: Mantor PC, Tuggle DW, Tunell WP. An appropriate negative bronchoscopy rate in suspected foreign body aspiration. Am J Surg 1989;158: Yalçýnkaya Ý. Trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý. In: Ökten Ý, Güngör A, eds. Göðüs Cerrahisi. 1 st ed. Ankara Yýldýzeli B, Yüksel M. Trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý. In: Yüksel M, Kalaycý NG eds. 1 st ed. Göðüs Cerrahisi. Ýstanbul Ludemann JP, Holinger LD. Management of foreign bodies of the airway. In: Shields TW, LoCicero J, Ponn RB, eds. General Thoracic Surgery. 5 rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 2000;73: Blazer S, Naveh Y, Friedman A. Foreign body in the airway: A review of 200 cases. Am J Dis Child 1980;134: Mantel K, Butenandt I. tracheobronchial foreign body aspiration in childhood. Areport on 224 cases. Eur J Pediatr 1986;145: Paþaoðlu Ý, Doðan R, Hatipoðlu A, Bozer AY. Bronchoscopic removal of foreign bodies in children: retrospective analysis of 822 cases. Thorac Cardiovasc Surg 1991;39: Yavuzer Þ, Ulus T, Akay H, ve ark. Çocuklarda trakeobronþiyal yabancý cisim aspirasyonlarý. Tüberküloz ve Toraks 1978;26: Baharloo F, Veyckemans F, Francis C. Tracheobronchial foreign bodies Presentation and management in children and adults. Chest 1999;115: Sucu N, Aytaçoðlu B, Özdülger A, Köksel O, Gül A, Dikmengil M. Çocuklarda yabancý cisim aspirasyonu: 75 olguluk deneyimimiz. Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg 2002;10: Bittencourt P, Camargos P. Foreign body aspiration. J Pediatr 2002;78: Black RE, Choi KJ, Syme WC, Johnson DG, Matlak ME. Bronchoscopic removal of aspirated foreign bodies in children. The American Journal of Surgery 1984;148: Svedström E, Puhakka H, Kero P. How accurate is chest radiography in the diagnosis of the tracheobronchial foreign bodies in children? Pediatr Radiol 1989;19: Friedman EM. Tracheobronchial foreign bodies. Otolaryngologic Clinics of North America 2000;33: Silvia AB, Muntz HR, Clary R. Utility of coventional radiography in the diagnosis and management of pediatric airway foreign bodies. Ann Otol Rhinol Laryngol 1998;107:

5 12 Sýrmalý ve ark 17- Elhassani NB. Tracheobronchial foreign bodies in the Middle East A Baghdad Study. J Thorac Cardiovasc Surg 1988;96: Swanson KL, Prakash UBS, Midthun DE. Flexible bronchoscopic management of airway foreign bodies in children. Chest 2002;121: Prakash UBS, Midthun DE, Edell ES. Indications for flexible versus rigid bronchoscopy in children with suspected foreign body aspiration. Am J Respir Crit Care Med 1997;156: Cohen SR. Unusual presentations and problems created by mismanagement of foreign bodies in the aerodigestive tract of the pediatric patient. Ann Otol Rhinol Laryngol 1981;90: Weissberg D, Schwartz I. Foreign bodies in the tracheobronchial tree. Chest 1987;91: Mantor PC, Tuggle DW, Tunnel WP. An appropriate negative bronchoscopy rate in suspected foreign body aspiration. The American Journal of Surgery 1989;158:

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Başvuru: 19.05.2013 Kabul: 12.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Murat

Detaylı

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz Klinik Pediatri, 2003;2(2):47-51. Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin

Detaylı

Trakeobronşiyal Yabancı Cisimlerin Bronkoskopik Olarak Çıkartılması #

Trakeobronşiyal Yabancı Cisimlerin Bronkoskopik Olarak Çıkartılması # Trakeobronşiyal Yabancı Cisimlerin Bronkoskopik Olarak Çıkartılması # Refik ÜLKÜ*, Şevval EREN*, Serdar ONAT*, Cemal ÖZÇELİK*, M. Nesimi EREN** * Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği,

Detaylı

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları Çobanoğlu ve Can. Van Tıp Dergisi: 14 (4):96-101, 2007 Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları Ufuk Çobanoğlu*, Muhammet Can** Özet: Amaç: Yabancı cisim aspirasyonunda, enfeksiyon odaklı

Detaylı

TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI TRACHEABRONCHİAL FOREIGN BODIES ASPIRATIONS. Gökhan YUNCU Hatice ALICI Serpil SEVİNÇ Şaban ÜNSAL

TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI TRACHEABRONCHİAL FOREIGN BODIES ASPIRATIONS. Gökhan YUNCU Hatice ALICI Serpil SEVİNÇ Şaban ÜNSAL TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI TRACHEABRONCHİAL FOREIGN BODIES ASPIRATIONS Gökhan YUNCU Hatice ALICI Serpil SEVİNÇ Şaban ÜNSAL İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Yabancı Cisim Aspirasyonları Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Epidemiyoloji Klinik Tanı Yöntemleri Tedavi Korunma Yabancı cisim aspirasyonu (YCA)

Detaylı

Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi

Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi İlhan İNCİ*, Cemal ÖZÇELİK**, Refik ÜLKÜ**, Nesimi EREN** * Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Detaylı

Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi

Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg ; 7(): 7-7 Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi THE EVALUATION OF FOREIGN BODY ASPIRATION CASES APPLIED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT Cahfer Gülo lu, Mustafa

Detaylı

ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları

ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) Epidemiyoloji YCA çocukluk yaş grubunun önemli morbidite ve mortalite

Detaylı

Küçük Hücreli Akciðer Kanserinde Lazer Rezeksiyonu ve Silikon Stent Ýmplantasyonu

Küçük Hücreli Akciðer Kanserinde Lazer Rezeksiyonu ve Silikon Stent Ýmplantasyonu nde Lazer Rezeksiyonu ve Silikon Stent Ýmplantasyonu LASER RESECTION AND SILICONE STENT IMPLANTATION FOR THE SMALL CELL LUNG CANCER Güler Karaaðaç, Yalçýn Karakoca, *Selçuk Þimþek, Nesrin Sarýman, **Tülay

Detaylı

YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI VE ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ

YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI VE ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI VE ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ FOREIGN BODY ASPIRATIONS AND ESOPHAGEAL FOREIGN BODIES Ş. Tuba Liman 1, Aykut Eliçora 2, Salih Topçu 1 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

>Th~~~~!~8,lr~f~i6~~cf~@1~~'f

>Th~~~~!~8,lr~f~i6~~cf~@1~~'f >Th~~~~!~8,lr~f~i6~~cf~@1~~'f ISSN 1302-9940 "li... iii. '" Çocukluk Çagi Yabanci Cisim Aspirasyonlarinin Degerlendirilmesi * Dolunay GÜRSES **, Ahmet AKÇAY **, Inanç ÇAKALOZ ***, Ilknur KILIÇ ****, Hacer

Detaylı

8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları

8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları Klinik Çalışma Çocuk Yabancı Cisim Aspirasyonu Van Tıp Dergisi: 22(2): 90-95, 2015 8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları Barlas Etensel, Ali Onur Erdem, Sezen Özkısacık,

Detaylı

Çocukluk Ça nda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi Deneyimi: 96 Olgunun De erlendirilmesi

Çocukluk Ça nda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi Deneyimi: 96 Olgunun De erlendirilmesi ARAfiTIRMA / Original Article PED ATR K AKC ER HASTALIKLARI / Pediatric Lung Diseases Toraks Dergisi 2008; 9(1): 17-21 Çocukluk Ça nda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi Deneyimi: 96 Olgunun De erlendirilmesi

Detaylı

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DOÇ. DR. ARİF DURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Bronkoskopi nedir? Solunum yollarının endoskopik olarak incelenmesi Bronkoskop çeşitleri

Detaylı

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu Derleme / Review Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu Tracheobrobchial Foreign Body Aspiration İn Children Zekeriya İlçe Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi/ Kocaeli/

Detaylı

Aspirasyona ilişkin ilk bilimsel deneyin John Hunter tarafından 1781 de bir sığır üzerinde yapıldığı bilinmektedir.

Aspirasyona ilişkin ilk bilimsel deneyin John Hunter tarafından 1781 de bir sığır üzerinde yapıldığı bilinmektedir. Trakeobronşial Yabancı Cisimler Dr Refik ÜLKÜ TARİHÇE Yazılı tarihte aspirasyona ilişkin ilk olgu MÖ 475 yılında üzüm çekirdeği aspirasyonu sonucu ölen Yunanlı şair Anacreon dur Aspirasyona ilişkin ilk

Detaylı

Öğrenim Hedefleri. Önceden Gözden Geçirilmesi Gereken Dersler. Ders İçeriği KULAK BURUN BOĞAZ YABANCI CİSİMLERİ

Öğrenim Hedefleri. Önceden Gözden Geçirilmesi Gereken Dersler. Ders İçeriği KULAK BURUN BOĞAZ YABANCI CİSİMLERİ Prof. Dr. Onur Çelik Sayfa 1 Öğrenim Hedefleri Kulak yabancı cisimlerinin kliniğini anlatabilmelidir ve bu durumda hastaya nasıl yaklaşılabileceğini anlatabilmeli ve hasta üzerinde uygun bir olgu ise yabancı

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Týp Araþtýrmalarý Dergisi 3; 1(2): 5-9 ARAÞTIRMA Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Fahrettin Talay 1, Sedat Altýn 2, Levent Karasulu 2 1 Eyüp Verem Savaþ

Detaylı

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi H. Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Þahin, Nurcan Özaydýn, Ahmet Akkaya Göðüs Hastalýklarý AD, Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ EMERGENCY SITUATIONS AND BASIC MANIPULATION TECHNIQUES IN THORACIC SURGERY EDİTÖR Serdar Özkan Temmuz 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-22-8

Detaylı

ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN YABANCI C S M ASP RASYONLARI

ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN YABANCI C S M ASP RASYONLARI Adli T p Bülteni ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN YABANCI C S M ASP RASYONLARI Foreign body aspirations which do not result in death Ahmet TURLA, Berna AYDIN, Mehmet KOCAKAYA Turla A, Ayd n B, Kocakaya M. Ölümle sonuçlanmayan

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Trakeobronşial Yabancı Cisimler. Dr. Refik ÜLKÜ

Trakeobronşial Yabancı Cisimler. Dr. Refik ÜLKÜ Trakeobronşial Yabancı Cisimler Dr. Refik ÜLKÜ TARİHÇE Yazılı tarihte aspirasyona ilişkin ilk olgu MÖ 475 yılında üzüm çekirdeği aspirasyonu sonucu ölen Yunanlı şair Anacreon dur Aspirasyona ilişkin ilk

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý

Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 25-30 ARAÞTIRMA Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý Köksal Yuca, Muzaffer Kýrýþ, Hakan Çankaya, A.Faruk Kýroðlu, Sezgin Çelebi, Ahmet Kutluhan

Detaylı

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Ret - Vit 2003; 11 : 259-264 259 Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAÞ 2 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI. Deep Neck Infections: Results of 50 Cases

DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI. Deep Neck Infections: Results of 50 Cases ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI Deep Neck Infections: Results of 50 Cases Sedat Çaðlý 1, Ýmdat Yüce 1, Ercihan Güney 1 Özet Amaç: Derin boyun enfeksiyonlarý

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS

ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS Olgu sunumu / Case report ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS Sami Doğan*, Hakan Ateş**, Mesut Erbaş**, Ömür Öztürk**, Suat Gezer***, Sami Karapolat***, * Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Detaylı

Yalancı Pnömotoraks Pseudopneumothorax Göğüs Cerahisi

Yalancı Pnömotoraks Pseudopneumothorax Göğüs Cerahisi Yalancı Pnömotoraks Pseudopneumothorax Göğüs Cerahisi Başvuru: 29.04.2015 Kabul: 09.07.2015 Yayın: 06.08.2015 Ufuk Çobanoğlu 1, Fuat Sayır 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özet Abstract Pnömotoraks,

Detaylı

YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI

YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA (*), Dr. Ergun TOZKOPARAN (**), Dr. Ömer DENÝZ (**), Dr. Metin ÖZKAN (**), Dr. Hayati BÝLGÝÇ (**), Dr. Kudret EKÝZ (**), Dr.

Detaylı

Yabancı Cisim Yutulması

Yabancı Cisim Yutulması Murat Kuru, Tamer ltınok Resim 1. Özofagus 1.darlıkta para (,) Giriş Özofagusa kaçan yabancı cisimler ülkemizde ve dünyada ciddi morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Gastrointestinal yabancı cisimlerin

Detaylı

Malign Plevral Effüzyonda Farklý Plörodezis Yöntemleri ile Talk ve Oksitetrasiklinin Karþýlaþtýrýlmasý

Malign Plevral Effüzyonda Farklý Plörodezis Yöntemleri ile Talk ve Oksitetrasiklinin Karþýlaþtýrýlmasý Çelik et al Treatment of Malignant Pleural Effusion Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Malign Plevral Effüzyonda Farklý Plörodezis Yöntemleri ile Talk ve Oksitetrasiklinin Karþýlaþtýrýlmasý COMPARISON OF

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Çocuklarda Özefagus Yabancı Cisimleri Esophagial Foreign Bodies in Children Bayram Metin 1, Murat Öncel 2, Şener Yıldırım 3, Halil Tözüm 4 1

Detaylı

Çocukluk çağı akciğer dev kist hidatiklerinde cerrahi tedavi

Çocukluk çağı akciğer dev kist hidatiklerinde cerrahi tedavi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Çocukluk çağı akciğer dev kist hidatiklerinde cerrahi tedavi Surgical treatment of giant hydatid cysts in

Detaylı

Kist Hidatikli 44 Olguya Klinik Yaklaşım

Kist Hidatikli 44 Olguya Klinik Yaklaşım Neslihan G. ULAŞAN*, Koray DURAL*, Erkan YILDIRIM*, Serdar HAN*, Hamidiye SAYGIN*, Ünal SAKINCI* * Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, ANKARA ÖZET Kist hidatik, Türkiye

Detaylı

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Yalçın KARAKOCA 1, Güler KARAAĞAÇ 1, Sevinay KARAKOCA 2, Tülay YILDIZ 3, Orhan YAZANEL 4, Nesrin SARIMAN 1, M.

Detaylı

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma OLGU SUNUMU (Case Report) Hasdıraz L, Özkaya M, Oğuzkaya F PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

Detaylı

Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin Tedavisi*

Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin Tedavisi* Van Tıp Dergisi: 8 (2): 47-53, 2001 Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin * Burhan Köseoğlu**, Vedat Bakan**, Salim Bilici**, Önder Önem**,

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Simültane sað akciðer ve karaciðer kist hidatiklerine tek aþamalý transtorasik yaklaþým: 200 olgunun analizi

Simültane sað akciðer ve karaciðer kist hidatiklerine tek aþamalý transtorasik yaklaþým: 200 olgunun analizi ARAÞTIRMA 1 Simültane sað akciðer ve karaciðer kist hidatiklerine tek aþamalý transtorasik yaklaþým: 200 olgunun analizi Suat Gezer*, Mehmet Sýrmalý**, Göktürk Fýndýk***, Hasan Türüt****, Gürhan Öz***,

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi 26 OLGU Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Özet Ahmet Bircan*, þule Kaya*, Önder Öztürk*, Metin Çiriþ**, Necla Songür* Süleyman Demirel

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi

Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 3: 63-68/ Mayıs 22 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi The Retrospective Analysis of Children with Thoracic

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Sunum Planı. Tarihi. Önemi. Beceri eğitimleri: İleri teknoloji ürünü maket, manken ve sanal programlar. Tarihçe Önemi Simülatörler SİMÜLATÖRLER

Sunum Planı. Tarihi. Önemi. Beceri eğitimleri: İleri teknoloji ürünü maket, manken ve sanal programlar. Tarihçe Önemi Simülatörler SİMÜLATÖRLER Sunum Planı Beceri eğitimleri: İleri teknoloji ürünü maket, manken ve sanal programlar Tarihçe Önemi Simülatörler Doç. Dr. Hamit Acemoğlu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 2 / 30 Tarihi

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Subaortik Kitle: Aspergilloma

Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Subaortik Kitle: Aspergilloma ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Subaortik Kitle: Aspergilloma Subaortic Mass in a Patient with Acute Myeloid Leukemia: Aspergilloma Ekrem Karakaya

Detaylı

ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ

ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ ESOPHAGEAL FOREIGN BODIES Yener Aydın 1, Ali Bilal Ulaş 1, Hasan Kaynar 2 1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

(Bir vaka dolayısı. Dr. Ayfer SAGLAM (""") ÖZET GİRİŞ

(Bir vaka dolayısı. Dr. Ayfer SAGLAM () ÖZET GİRİŞ DİY AFRAGMATiK HERNİ (Bir vaka dolayısı ile) Dr. Zlyaettin AKBAY (") Dr. Ayfer SAGLAM ("""). Dr. Ömer.OKUYAN("'") ÖZET Hastanemize yatan 12 günlük bir hastada diyafragmatik herni teşhis edildi. Bu sebeble

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Akciðer Rezeksiyonlarýndan Sonra Oluþan Bronkoplevral Fistüllerde Konservatif Yaklaþým Conservative Management Of Bronchopleural Fistula After Pulmonary Resections Yrd. Doç. Dr. Maruf ÞANLI,

Detaylı

Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi

Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Suat FİTOZ*, Çetin ATASOY*, Aydın YAĞMURLU**, Akın KAYA***, Ergin ÇİFTÇİ****, Erdal İNCE**** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 103-113 Orijinal Makale Eskiþehir bölgesinde çocukluk çaðý zehirlenmelerinin retrospektif deðerlendirilmesi Yýldýz Akbay-Öntürk 1, Birsen Uçar 2 Osmangazi

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Özefagus yabancı cisimleri: 175 olgunun analizi

Özefagus yabancı cisimleri: 175 olgunun analizi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Özefagus yabancı cisimleri: 175 olgunun analizi Esophageal foreign bodies: analysis of 175 patients Ufuk Çobanoğlu,

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler

Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler Göztepe Tıp Dergisi 27():-6, 202 doi:0.5222/j.goztepetrh.202. KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 300-526X Göğüs Hastalıkları Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler Özlem Soğukpınar (*), Ekrem Güler (**),

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý?

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? 18 ARAÞTIRMA Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? Nurçin Çimen Özýþýk*, Gülfem Yurteri**, Bahar Tüzün***, Önder Öztürk****, Özlem Oruç** *Bulanýk Devlet Hastanesi,

Detaylı

Üst gastrointestinal sistem yabancı cisimleri olan çocuklarda fleksibl endoskopik işlem

Üst gastrointestinal sistem yabancı cisimleri olan çocuklarda fleksibl endoskopik işlem Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 205-209 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0400 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Üst gastrointestinal sistem yabancı cisimleri olan çocuklarda

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri

0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri Van Tıp Dergisi: 15 (2):51-57, 2008 Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri 0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri Ufuk Çobanoğlu*, Muhammet Can** Amaç: Özofagus yabancı cisimleri (ÖYC), özellikle

Detaylı

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Sibel ARINÇ 1, Cüneyt SALTÜRK 1, Müyesser ERTUĞRUL 1, Ebru SULU 1, Leyla TUNCER 1, Sema NERGİS 2, Ümmühan

Detaylı

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ DIAGNOSTIC VALUE OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN PULMONARY TUBERCULOSIS CASES WHO COULD NOT EXPECTORATE

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Gönül TANIR 1, Alper AKIN 2, Cumhur AYDEMİR 2, Çiğdem ÜNER 3, İsmail CEYHAN 3 1 Dr. Sami Ulus Çocuk

Detaylı

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ Doç Dr Zühal Karakurt, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trakeostomi kanülünün yapısı Trakeostomi kanülü distal ve proksimal bölüm ile beraber

Detaylı

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1 Personel Uzman Diþ Hekimi Doktoralý Diþ Hekimi Aðýz Diþ Hizmetlerinde Çalýþan Personeller YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI Aðýz,Diþ ve Çene Cerrahisi Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Çocuk Diþ Hekimliði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler

Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler ARAÞTIRMALAR Tüberkülin Testi Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý Ülkemiz Standartlarý ve Yeni Gereksinimler E.S. Uçan 1, C. Sevinç 1, Ö. Abado lu 2, S. Arpaz 3, H. Ellidokuz 4 1 Dokuz Eylül Üniv. Týp Fak. Göðüs

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

SOLUNUM YOLU YABANCI CİSİM ASPIRAS:VONU SONUCU OLUŞAN BRONıŞEKTAZİLER ÖZET SUMMARY. Dr. Azmi ÖZLER ( *) Dr. Hikmet ÖZLER ( * *) Dr.

SOLUNUM YOLU YABANCI CİSİM ASPIRAS:VONU SONUCU OLUŞAN BRONıŞEKTAZİLER ÖZET SUMMARY. Dr. Azmi ÖZLER ( *) Dr. Hikmet ÖZLER ( * *) Dr. SOLUNUM YOLU YABANCI CİSİM ASPIRAS:VONU SONUCU OLUŞAN BRONıŞEKTAZİLER Dr. Azmi ÖZLER ( *) Dr. Hikmet ÖZLER ( * *) Dr. Hüseyin ÇETİN (") Dr. Özge SEZERMAN ( *) ÖZET Solunum yolları yabancı cisimleri çocukluk

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi

Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi Orijinal araştırma-original research Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi Evaluation of bedside pulmonary consultations in a university hospital

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı