Sonuçlar fotoðrafýn bütününe bakarak deðerlendirilmeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sonuçlar fotoðrafýn bütününe bakarak deðerlendirilmeli"

Transkript

1 Çorum a 10 hakim ve 5 savcý atandý Ýdari Yargý da 7 atama, 2 tayin HSYK nýn Yaz Kararnamesi ne göre Çorum a 10 hakim ve 5 savcý atandý. Halen Çorum da görev yapan 12 hakim ve 4 savcýnýn görev yerleri ise deðiþti. Ýdari Yargý da da 7 isim Çorum a atanýrken 2 isim ise farklý þehirlere tayin oldu. * HABERÝ 8 DE Programa çok sayýda askeri erkan katýldý. Jandarma 176 yaþýnda Kuruluþundan bu yana kahramanlýklarla dolu 176 yýlý geride býrakan Jandarma Teþkilatý, 176. kuruluþu yýldönümünü kutladý. * HABERÝ 5 DE ÇORUM 15 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Sonuçlar fotoðrafýn bütününe bakarak deðerlendirilmeli Mobilya sektörü mutlu Erdal Mobilya Sahibi Murat Erdal, ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasýnýn son derece isabetli geliþme olduðunu bildirdi. * HABERÝ 2 DE Murat Erdal AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kanal 7 Televizyonu nda katýldýðý Ýskele Sancak Programý nda seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Seçim sonuçlarýnýn fotoðrafýn bütüne bakýlarak deðerlendirilmesi gerektiðine iþaret eden Salim Uslu, muhalefetin açýklamalarýnýn sorumlu devlet adamlýðý ile baðdaþmadýðýný kaydetti. Salim Uslu * HABERÝ 4 DE Kargý da yol kenarýnda iki ceset bulundu Çorum un Kargý ilçesinde yol kenarýnda tabanca ile vurulmuþ biri kadýna ait, elleri baðlý iki ceset bulundu. * HABERÝ 3 DE Silahlý saldýrý davasýnda bir tahliye Mardin Cezaevi önünde önceki yýl 3'ü çocuk 2'si kadýn 5 kiþinin hayatýný kaybettiði saldýrýya iliþkin Çorum'da görülen davada bir sanýðýn daha tahliyesine karar verildi. * HABERÝ 3 DE * SAYFA 9 DA Sel sularý tarafýndan yýkýlan Karaboya Köyü Köprüsü nün yapým çalýþmalarý devam ediyor. Selin yýktýðý köprü yeniden yapýlýyor Kargý ilçesine baðlý Karaboya köyünde sel sularýnýn yýktýðý köprünün inþaat çalýþmalarý tamamlanmak üzere. * HABERÝ 6 DA Otistik öðrencinin baþarýsý Çorum'da okuma yazmayý sökerek ilkokul ikinci sýnýfa geçen otistik Ilgaz Ýnal (7), hem ailesinin hem de öðretmenlerinin gururu oldu. * HABERÝ 2 DE Ilgaz Ýnal ýn baþarýsý ve azmi örnek oldu. Açýlýþ kurdelesini Hýdýrlýk Talebe Yurdu Müdürü Ahmet Þahin kesti. Prestij Ýnþaat dualarla açýldý Fatih Mehmet Kürkçü nün sahibi olduðu Prestij Ýnþaat, Yapý, Gayrimenkul önceki gün hizmete açýldý. * HABERÝ 8 DE Tüp Bebek konulu seminere Uzm. Dr. Ahmet Turp konuþmacý olarak katýldý. Tüp bebek yöntemi ile hasrete son verin Tüp Bebek Platformu tarafýndan düzenlenen bilgilendirme semineri dün Çorum da gerçekleþti. * HABERÝ 8 DE Bayat CHP de yönetim düþüren istifa Bayat CHP Ýlçe Yönetimi nden 7 isim istifa etti. * HABERÝ 10 DA

2 2 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN 2015 Mobilya sektörü mutlu Erdal Mobilya Sahibi Murat Erdal Bu olumlu adýmýn tam zamanýnda ve sektörümüz adýna faydalý bir geliþme olduðunu düþünüyorum. Türkiye'de küçük ve büyük olmak üzere 30 bini aþkýn üretici bulunmaktadýr. Resme böyle bakarsak ne kadar hammadde üreticisi, yarý mamul üretici bulunmaktadýr. Bunlarýnda son kullanýcýya ulaþmasý büyük bir iþ gücü vede iþçilik aþamalarýndan geçmesi zahmet ve meþakkat arz etmektedir. Daralan pazarýmýzýn bu uygulama ile yakýn zamanda büyük bir nefes alacaðý bu günden görülmektedir. Bu uygulamanýn mobilya sektöründeki pahalý iþçiliðin, iþsizliðin de önüne geçeceðinin, kalitenin artacaðýný, haksýz rekabetin önlenmesine de katký saðlayacaktýr. Ayný zamanda ülkemizin 3 milyar dolarlýk hedeflemiþ olduðu mobilya ihracatýna büyük destek saðlayacaktýr. Mobilya tüketicisi açýsýndan ucuz ve kalitesiz ürünlerin önüne geçilecektir. Aslýnda sektörümüzün önemli sorunlarýndan biriside yüzde 18 kdv oranýdýr. Bizler bu yüzde 18 KDV oranýný müþterilerimize anlatýrken zaman zaman zorluklar yaþýyoruz. Müþterilerimiz haklý olarak tepkilerini dile getirmektedir. Bu yüzde 18 KDV oranýnýn da gözden geçirilmesini temenni ediyorum. Bu uygulamayý hayata geçiren, emeði geçenlere, mesleðimiz olan mobilya sektörünün ve ticaretimizin desteklenmesine her türlü katký saðlayan ve de kaliteli bir toplumda yaþamaya emek gösteren yaþam alanlarýmýzý kullandýðýmýz mobilyalarla renklendiren deðerli mobilya üreticilerine, üretilen ürünleri maðazalarýnda satýþa sunarak özveri ve sabýr gösteren iþletmecilere, bu gün olduðu gibi bundan sonrada katký saðlayacak olanlara teþekkür ediyorum. 1 Temmuz son gün! Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali kadar uzatmýþtýr. Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Münfesih olmasýna veya sayýlmasýna Muzaffer Yýldýrým, faal olmayan þirketler karþýn tasfiye edilemeyerek ticaret sicili ve kooferatifler için tasfiye süresinin 1 kayýtlarýndan terkin edilemeyen A.Þ, Temmuz 2015 tarihine kadar uzatýldýðýný LTD. ve Kooperatifler 1 Temmuz 2015 tasöyledi. rihine kadar 6102 sayýlý TTK'nýn geçtiði Yýldýrými konuya iliþkin açýklama7.mad. öngörülen kolay tasfiye imkanýnsýnda, 26 Haziran 2012 de kabul edilen dan faydalanabilirler. Anýlan imkandan 6335 sayýlý kanun ile TTK'ya Geçici 7. faydalanacak olan þirket ile kooperatifler, maddeyi eklemiþ ve kolay tasfiyeden yaesas olarak ilgili ticaret sicili müdürlüklerarlanma süresinin 1 Temmuz 2014 tarirince res'en belirlenmekle birlikte, herhanhinde dolmasý kararlaþtýrýlmýþ iken 1 gi bir kiþi, kurum veya kuruluþ da kanýtlatemmuz 2014 tarihinden itibaren bir çok rýyla birlikte ticaret sicili müdürlüklerine Muzaffer Yýldýrým þirketin bu kolaylýktan yararlanamadýðýný bildirimde bulunarak þirket veya kooperafark eden Yasa koyucu 10/09/2014 tarihinde kabul ettifleri belirlemeye dahil ettirebilir. Buna karþýlýk kolay tiði 6552 sayýlý iþ kanunu ile bazý Kanun ve Kanun tasfiyeden yararlanarak ticaret sicilden kaydý silinen Kükmünde Kararnamelerde deðiþiklik yapýlmasý ile þirket veya kooperatifin alacaklarý ile hukuki menfaatbazý alacaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasýna dair Kaleri bulunanlar haklý sebeplere dayanarak silinme tarinun'un 133. maddesindeki süreyi 1 Temmuz 2015'e hinden itibaren beþ yýl içinde mahkemeye baþvurarak þirket veya kooperatifin yeniden ihyasýný isteyebilir. Kolay tasfiye uyarýnca yapýlacak tescil ve kayýt silme iþlemleri her türlü harçtan, bu iþlemler için düzenlenecek kaðýtlar ise damga vergisinden müstesnadýr. Bu kapsamda Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayýmlanacak olan ilanlardan da herhangi bir ücret alýnmaz. Ticaret sicilinden kayýdý silinen A.Þ.ler ve SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile LTD.þirket ortaklarýnýn, silinme tarihinden önceki kamu borçlarýndan doðan sorumluluklarý ise, 6183 sayýlý amme alacaklarýnýn tahsil usulü hakkýnda kanun kapsamýnda devam eder. Uzun ve maliyetli bir süreç olan tasfiyeyi oldukça kolaylaþtýran söz konusu madde hükmünden yararlanma süresi 1 Temmuz 2015 tarihinde dolmaktadýr. Ticaret sicili müdürlükleri her ne kadar bu belir7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL lemeyi res'en yapýyor olsa da, olasý iþ yoðunluklarý arasýnda gözden kaçýrabileceklerini de dikkate alýnarak, TTK nýn geçici 7. maddesi kapsamýna giren gayrifaal þirketler ile kooperatiflerin durumlarýný ilgili ticaret sicili müdürlüðünden sorgulamalarý ve ilan edilen listelerde unvanlarý yer almamýþsa gerekli kanýtlagülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) rýyla birlikte ticaret sicil müdürlüklerine müracaat etkarþýsý Tel/Faks: meleri ve bir daha uzatýlmayacaðýný düþündüðümüz bu fýrsatý kaçýrmamalarý faydalarýna olacaktýr. dedi. (Ç.HAK:1106) BÖLGE BAYÝÝ KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Otistik öðrencinin baþarýsý Ýthal mobilyada % 50 gümrük vergisi uygulamasýnýn, mobilya sektörü açýsýndan umut vaat ettiði vurgulandý. Çorum'da okuma yazmayý sökerek ilkokul ikinci sýnýfa geçen otistik Ilgaz Ýnal (7), hem ailesinin hem de öðretmenlerinin gururu oldu. Albayrak Ýlkokulunda oluþturulan iki kiþilik özel sýnýfta eðitim gören Ilgaz, ilk karnesini öðretmeni Çiðdem Þahin'den aldý. Oðlunun karne heyecanýna ortak olan anne Emine Ýnal, "tarifi imkansýz" mutluluk yaþadýðýný ifade etti. Ilgaz'a otizm teþhisinin konulmasýnýn ardýndan büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Ýnal, "Oðluma 2 yaþýnda otizm teþhisi konuldu. Sesini 4 yaþýna kadar duymadým. Zeka geriliði yoktu, bu bizim için bir fýrsattý. Uzun yýllar özel kurumlarda eðitim aldý. Normal eðitim verilen okulda oluþturulan özel sýnýfta da ilkokul eðitimine baþladý" dedi. Engelli çocuðu bulunan ailelere "pes etmemeleri" çaðrýsýnda bulunan Ýnal, "Anne babalar pes ederse çocuklar da pes ediyor. Hiçbir zaman pes etmedik, oðlum da pes etmedi. Þimdi belirli düzeyde okuma ve yazma öðrenmesinin sevincini yaþýyoruz" ifadesini kullandý. Ýnal, uzun yýllar konuþamayan oðlunun kendisine "anne" diye hitap edeceði günün özlemiyle yaþadýðýný vurgulayarak, "Bu rahatsýzlýðýn en büyük ilacý eðitim. Belirli düzeyde okuma ve yazma öðrendi, sosyalleþerek algý yeteneði arttý. Oðlum artýk 'annem' yazýyor. 'Anne' demesini beklerken okuma yazmayý öðrenmeye baþladý. 'Anne' demeyi ve yazmayý öðrendi. Oðlumun 'anne' demesini hayal ederken þimdi 'annem' yazýyor. Þu ana kadar hiçbir þey anlamazken algýlamasý geliþti" diye konuþtu. Ýnal, Albayrak Ýlkokulunda oluþturulan özel sýnýfa öðretmen Çiðdem Þahin ve okul müdürü Hasan Bekdemir'in de büyük ilgi gösterdiðini sözlerine ekledi. Öðretmen Çiðdem Þahin de Ilgaz'ýn büyük bir azim gösterdiðini belirterek, "Okula baþ- ladýðýnda düzgün konuþamýyor, kendini ifade edemiyordu. Onunla baþladýðýmýz eðitim yolculuðunda önemli mesafeler katettik. Þimdi Ilgaz, öðrettiðimiz harflerle belirli düzeyde okuma ve yazmayý öðrendi. Matematik anlamýnda da belirli iþlemleri yapar ha- Ilgaz Ýnal ýn baþarýsý ve azmi örnek oldu. Ilgaz ailesi, engelli çocuðu bulunan ailelerin asla pes etmemesi yönünde mesaj verdi. (Ç.HAK:2502) Erdal Mobilya Sahibi Murat Erdal, ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasýnýn son derece isabetli geliþme olduðunu bildirdi. Çin pazarýndan yýlda 350 milyon dolarlýk hacimle gelen mobilyalarýn önünün kesilmesinin sektör açýsýndan olumlu bir geliþme olduðunu belirten Erdal, þöyle dedi: "Bu olumlu geliþmenin geç kalmýþ bir karar olmasýyla birlikte ülkemizde ve de þehrimizde mobilya sektörünün desteklenmesi açýsýndan çok önemli bir uygulamadýr. Bu durumun cari açýðýna da bir miktar katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Çin ve Romanya gibi ucuz iþçiliðin olduðu ülkelerde ithalat yapmanýn mobilya üreticisine ve satýcýlarýna aslýnda cazip gibi geldiðini görmekteyiz. Son yýllarda mobilya üreticileri dahi yurt dýþýnda üretip ülkemizde satmaya baþlamýþlardý.

3 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN Cinayet davasýnda 2 müebbet Çorum'da bir kiþinin yaþamýný yitirdiði silahlý saldýrý olayýyla ilgili yargýlanan iki sanýk müebbet hapis cezasýna çaptýrýlýrken, azmettirme suçundan üç kiþi delil yetersizliðinden beraat etti. Çorum-Ýskilip karayolu üzerindeki hayvan pazarý civarýnda, Nisan 20913'te. Necip Yiðit'i silahla vurarak öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan Ýsmail Canbolat ile tutuksuz sanýklar Þeref Kaplan, Nazmi Bolat, Suna Bolat ile baþka suçtan tutuklu Selami Bolat'ýn yargýlanmalarýna devam edildi. Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, tutuklu sanýk Ýsmail Canbolat, tutuksuz sanýklar Nazmi Bolat, Suna Bolat, baþka suçtan Mardin Cezaevi önünde önceki yýl 3'ü çocuk 2'si kadýn 5 kiþinin hayatýný kaybettiði saldýrýya iliþkin Çorum'da görülen davada bir sanýðýn daha tahliyesine karar verildi. Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen davanýn duruþmasýnda tutuklu sanýklar A.E. (16), Abdulkadir Erkan (40), Mehmet Sýraç Erkan (35), Mehmet Masum Erkan (26), Diyaeddin Erkan (20), Mehmet Masum Erkan (25) ile Abdulselam Erkan (29) hazýr bulundu. Tutuksuz sanýklar Ramazan Erkan (54), Hasan Erkan (45), Mehmet Emin Erkan (46) ve Cevzat Dað (38) ise gelmedi. Sanýklardan A.E'nin yaþýnýn küçük olmasý nedeniyle kapalý görülen duruþmaya basýn mensuplarý ve Mardin'den gelen sanýk yakýnlarý alýnmadý. Adliye çevresinde ve duruþma salonunun bulunduðu katta polis ekipleri güvenlik önlemi aldý. Sanýklarýn tahliye talebinde bulunduðu duruþmada mütalaasýný açýklayan Cumhuriyet savcýsý, dosya kapsamýnda delillerin toplanmasý, alabileceði ceza oraný ve tutuklulukta geçirdiði süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu sanýklardan Mehmet Erkan'ýn tahliye edilmesini, diðerlerinin ise bu hallerinin devamýna karar verilmesini talep etti. Verilen kýsa aranýn ardýndan Mehmet Erkan'ýn tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmasýna karar veren mahkeme heyeti, diðer tutuklu sanýklarýn tahliye talebini ise reddetti. Duruþma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasý için ertelendi. -Ýddianame Ýddianemede, saldýrýnýn Erkan, Sürer ve Ýpek aileleri arasýnda, arazilerindeki su kuyusundan kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleþtirildiði belirtilerek, aileler arasýnda daha önce yaþanan kavgada Ali Ýhsan Erkan ve Osman Erkan'ýn yaþamýný yitirdiði, Ali Sürer, Celal Sürer ve Mehmet Ýpek'in de bu olay nedeniyle tutuklandýðý ifade edilmiþti. ÖSYS kontenjanlarý açýklandý Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýna (LYS) iliþkin, "Adaylarýmýzýn, bu sýnavlarýn sonuçlarýný bireysel mutluluklarý için tek faktör, aileleri için verebilecekleri en güzel hediye, topluma hizmet etmek için tek yol olarak kabul etmemeleri gerekir" deðerlendirmesinde bulundu. Saraç, yaptýðý açýklamada, TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ LYS için bu yýl 900 bini aþkýn adayýn baþvuru yaptýðýný belirterek, adaylarýn bir kýsmýnýn geçen yýllarda olduðu gibi bu sýnavlara girmemesinin bu sayýyý belli bir oranda düþüreceðini ifade etti. Hem öðrenciler hem de velilerle kurumsal olmamakla birlikte þahsi kanaatini paylaþmak istediðini aktaran Saraç, þöyle devam etti: "Elbette bir yükseköðretim ÇORUM ANA BAYÝÝ tutuklu Selami Bolat katýlýrken tutuksuz sanýk Þeref Kaplan duruþmada yer almadý. Son kez hakim karþýsýnda savunma yapan Ýsmail Canbolat, Yiðit'le aralarýnda önceye dayalý husumet bulunduðunu ve bu nedenle öldürdüðünü belirtti. Karar için duruþmaya 10 dakika ara veren mahkeme heyeti, cinayeti iþleyen Ýsmail Canbolat ile ona yardým ettiði öne sürülen Þeref Kaplan'ýn müebbet hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýna, azmettirme nedeniyle haklarýnda dava açýlan Nazmi, Suna ve Selami Bolat'ýn ise delil yetersizliðinden beraatlerine hükmetti. Mahkeme heyeti, Kaplan'ýn tutuklanmasýna karar verdi.(a.a.) Silahlý saldýrý davasýnda bir tahliye Ayrýca þüpheliler Mehmet Masum, Abdulkadir, Mehmet Sýraç, Mehmet Emin, Ramazan, Abdulselam ve Hasan Erkan'ýn "kan gütme saiki" ile hareket ederek aile meclisinde Sürer ve Ýpek ailelerinden cezaevine ziyaret için gelenlerin öldürülmesi kararý alýndýðý ileri sürülmüþtü. -Sanýklar için istenen cezalar Ýddianamede, saldýrýyý gerçekleþtirdikleri gerekçesiyle Mehmet ve Diyaeddin Erkan hakkýnda TCK'nýn "Tasarlayarak, kan gütme saikiyle çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi öldürme", "Adam yaralama" ve "Ruhsatsýz silah taþýma" suçlarýndan beþer kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis ile altýþar yýl hapis cezasý talep ediliyor. Sanýklar Abdulkadir, Mehmet Sýraç, Mehmet Emin, Mehmet Masum ve Abdulselam Erkan ile tutuksuz yargýlanan sanýklar Ramazan ve Hasan Erkan için de "adam öldürme suçunu azmettirdikleri" gerekçesiyle beþer kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý isteniyor. Sanýk Cevzat Dað'ýn "Tasarlayarak, kan gütme saikiyle, çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi öldürme" suçlarýna yardým ettiði gerekçesiyle cezalandýrýlmasýnýn istendiði iddianamede, yaþý küçük sanýk A.E'ye ise "tasarlayarak, kan gütme saikiyle çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi öldürme", "adam yaralama" ve "ruhsatsýz silah taþýma" suçlarýndan ceza verilmesi talep ediliyor. -Olay Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi önünde 19 Eylül 2013'te gerçekleþtirilen silahlý saldýrýda, Emine Ýpek (27), çocuklarý Narin Ýpek (10) ve Nizamettin Ýpek (7) ile Ayþe Sürer (38) ve oðlu Süleyman Fýrat Sürer (4) hayatýný kaybetmiþ, ölenlerle bir yakýnlýðý bulunmayan Hasibe Amak yaralanmýþtý. Olaydan sonra tutuklanan 9 sanýktan Cevzat Dað ve Mehmet Emin Erkan ilk duruþmada tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtý.(a.a.) kurumuna girme ve orada eðitim alma, üniversite mezunu olma günümüz dünyasýnda gittikçe önem kazanmaktadýr. Bu kurumlardan alýnan diplomalar tabiki yaþam standardýný doðrudan etkilemektedir. Ýnsanýn kendisine, toplumuna ve kainata bakýþ açýsýný, hayatý yorumlayýþ tarzýný geliþtirmektedir. Fakat adaylarýmýzýn, bu sýnavlarýn sonuçlarýný bireysel mutluluklarý için tek faktör, aileleri için verebilecekleri en güzel hediye, topluma hizmet etmek için tek yol olarak kabul etmemeleri de gerekir." KONTENJANLAR AÇIKLANDI YÖK Baþkaný Saraç, 2015 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) kontenjanlarýna ait özet bilgiyi de paylaþtý. Buna göre, bu yýl 2015-ÖSYS'de lisans ve önlisans olarak devlet, vakýf, Kýbrýs'taki üniversiteler için belirlenen kontenjan 803 bin 585 oldu. Bu sayýnýn 423 bin 210'unu 2015-ÖSYS lisans programlarý, 380 bin 375'ini 2015-ÖSYS önlisans programlarý oluþturacak ÖSYS özel yetenek kontenjaný ise toplam olarak 26 bin 140 olarak belirlendi. Saraç, kontenjanlara iliþkin, þu bilgileri verdi: "Bu sene kontenjanlar belirlenirken öðrenci talepleri, doluluk oranlarý, fiziki imkanlar, ikinci öðretimlerin durumlarý, geçtiðimiz yýllarda aþýrý yükleme yapýlan programlarýn rahatlatýlmasý, program açma için þart koþulan öðretim elemanlarýnýn sayýsal ve niteliksel yeterlikleri, ülkemizdeki istihdam imkanlarý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðýnýn planlamalarý ve görüþleri gibi pek çok faktör dikkate alýnmýþ, daha önceki senelere göre daha rasyonel bir planlama yapýlmýþtýr." (AA) Kargý da yol kenarýnda bulunan iki cesetin, töre cinayeti kurbaný olabileceði üzerinde duruluyor. Kargý da yol kenarýnda iki ceset bulundu (ÝHA) - Çorum un Kargý ilçesinde yol kenarýnda tabanca ile vurulmuþ biri kadýna ait iki ceset bulundu. Olay, Kargý ilçesine baðlý Pelitcik Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay yerinden geçerken kokudan rahatsýz olan bir çoban, kokunun kaynaðýný merak etti. Çevreyi araþtýrdýðýnda yola yakýn ormanlýk alanda iki ceset gören çoban olayý jandarmaya haber verdi. Kýsa sürede olay yerine ulaþan Jandarma ekipleri, elleri arkadan baðlanmýþ ve tabanca ile öldürülmüþ biri erkek iki cesetle karþýlaþtý. Jandarma Olay Yeri Ýnceleme ekipleri ve (ÝHA) - Çorum da meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre, kaza, Çorum-Sungurlu karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Samsun dan Kastamonu istikametine gitmekte olan Kemal Sevgi (59) yönetiminde ki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: Cumhuriyet savcýsýnýn incelemelerinin ardýndan cesetler Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Yapýlan incelemelerin ardýndan erkek cesedin M.Y.(20) ye, bayan cesedinin ise Ö.A.'ya (25) ait olduðu ve þahýslarýn yaklaþýk bir haftadýr kayýp olduklarý öðrenildi. Yapýlan incelemenin ardýndan cesetler otopsileri yapýlmak üzere Ankara Adli Týp Kurumu na gönderilirken Jandarmanýn olayla ilgili baþlattýðý soruþturma sürdüðü bildirildi. Çorum da kaza, 1 ölü, 2 aðýr yaralý yoldan çýkarak takla attý. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Sevgi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Havva Sevgi (55) ve Hatice Sevgi (66) yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Yaralýlardan Havva Sevgi doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.

4 4 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN 2015 Sonuçlar fotoðrafýn bütüne bakarak deðerlendirilmeli AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kanal 7 Televizyonu nda katýldýðý Ýskele Sancak Programý nda seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Seçim sonuçlarýnýn fotoðrafýn bütüne bakýlarak deðerlendirilmesi gerektiðine iþaret eden Salim Uslu, muhalefetin açýklamalarýnýn sorumlu devlet adamlýðý ile baðdaþmadýðýný kaydetti. AK Parti nin 13 yýlda demokratikleþme adýna çok önemli adýmlar attýðýný söyleyen Salim Uslu, yasaklarýn kaldýrýlarak özgürlüklerin artýrýldýðýný, AK Parti nin kaybetmesi halinde kimlerin sevinip kimlerin üzüldüðüne bakýlmasý gerektiðini vurguladý. Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduðu Ýskele Sancak programa, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, CHP Eski Milletvekili Berhan Þimþek, Varyns AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu KPSS tercihleri 22 Haziran da baþlýyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kamu kurum ve kuruluþlarýnca Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilen kadro ve pozisyonlarýn, ilan edilmek üzere ÖSYM Baþkanlýðýna gönderildiðini açýkladý. Bakan Çelik, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2015 KPSS yerleþtirme takvimine göre 22 Haziran-1 Temmuz'da tercihlerin alýnacaðý 2015/1 yerleþtirmelerinde, 125 kamu kurum ve kuruluþunca toplam 13 bin 213 kadro ve pozisyon için yerleþtirme talebinde bulunulduðunu belirtti. ÖSYM Baþkanlýðýna gönderilen kamu kurum ve kuruluþlarýnca Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilen kadro ve pozisyonlarýn yaklaþýk yüzde 15,4'ü ortaöðretim, yüzde 31,2'si önlisans ve yüzde 53,4'ü ise lisans düzeyinde olacak. Kadro ve pozisyonlarýn kamu kurum ve kuruluþlarýna göre daðýlýmý þu þekilde: "190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 11 bin 790, üniversiteler 764, Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri bin 423 kiþi" Talep edilen toplam kadrolarýn hizmet sýnýflarýna göre daðýlýmý þöyle: "Saðlýk ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý 9 bin 360, Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfý bin 280, Teknik Hizmetler Sýnýfý bin 58, Avukatlýk Hizmetleri Sýnýfý 77, Yardýmcý Hizmetler Sýnýfý 14, Eðitim-Öðretim Hizmetleri Sýnýfý 1 kiþi." Kamu Ýktisadi Teþebbüsü pozisyonlarýnýn öðrenim durumlarýna göre daðýlýmý "ortaöðretim 164, önlisans 496, lisans 763 kiþi" olarak sýralandý. Açýklamada, 2015/1 yerleþtirmeleri kapsamýnda atama yapýlacak kadro ve pozisyonlara iliþkin detaylý bilgilerin, ve adreslerinde 15 Haziran'dan itibaren yer alacaðý belirtildi.(aa) Araþtýrma'dan Recep Sazkaya ve Denge Araþtýrma'dan Hasan Bahri Yýldýz katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ýskele Sancak Programý nda þunlarý söyledi, AK Parti 13 yýllýk dönemde Demokratikleþme adýna çok önemli adýmlar atmýþtýr. Olaðanüstü Hal'in Kaldýrýlmasý, DGM'lerin kaldýrýlmasý, Milli Güvenlik Kurulunun sivilleþtirilmesi, Askeri Yargýnýn yetki alanlarýnýn daraltýlmasý EMASYA Protokolünün kaldýrýlmasý, Anayasadaki bir kýsým deðiþiklikler, Baþörtü Yasaðýnýn kaldýrýlmasý, Okullarda Andýmýzýn kaldýrýlmasý vs. bütün bunlar demokratikleþme adýna atýlan önemli adýmlardýr. Ekonomik olarak da çok ciddi politikalar, programlar uygulandý. Sosyal Devletin gündelik hayatýmýzda neye tekabül ettiðini biz AK Parti döneminde gördük. Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzýn bütçesi 3. Sýra da yer almaktadýr. Seçim bölgem Çorum'da Sosyal Yardýmlarýn tutarý 691 Milyon TLyapýyor. Çorum'da Hýzlý tren projesi ile beraber 13 Milyarlýk yatýrým yapýyoruz. Ekonomik, Sosyal, Siyasal olarak da çok ciddi adýmlar atýldý. Seçimlerde Toplumda algý yönetimi etkili oldu. Bir Operasyon yapýldý. AK Parti kaybettiði zaman kim kimlerle hareket etti ve kimler sevindiler? Buna bakmak lazým. Bu sorunun cevabýný saðlýklý biçimde bulabilirsek, AK AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kanal7 de yayýnlanan Ýskele Sancak Programý nda seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Partinin niye kaybettirildiðini ve kimlerin kimlerle iþbirliði yaptýðýný, ne tür iþbirliði yaptýðýný, kimlerin daha çok sevindiðinden hareketle bulmamýz mümkün. Dolayýsýyla burada ödünç oylarla Kürtlerin HDP'yi güçlendirmiþ olmasýný doðru analiz etmek lazým. Muhalefet partilerinin ilk açýklamalarý sorumlu devlet adamý açýklamalarý deðildi Muhalefet Partilerinin ilk açýklamalarý Sorumlu Devlet Adamý açýklamalarý deðildi. Seçimden önceki HDP'nin þayet barajý aþamazsak "Daðlar Bizimdir" tehditlerini vatandaþ iyi okudu. Ne anlama geldiðini de biliyorlar. Sandýða gidenlerin bir bölümü, Çorum'da dahi, acaba HDP Barajý aþamazsa yeniden iç savaþ baþlar mý? Terör týrmanýr mý? Kaygýsýný taþýdýlar. CHP 37, MHP 32, HDP 53 ilde vekil çýkaramadý. Niçin lokal kayýplara uðradýklarýný Türkiye Partisi olamadýklarýný araþtýrmalýdýr. Türkiye'de yýllýk Lokumcu, Ýþkembeci varken bir siyasi partinin bu kadar uzun ömrü yoktur. Demokrasi sýk sýk sekteye uðramýþtýr. Türkiye'de koalisyon geleneði ilkeler üzerine yürümüyor, sandalye pazarlýklarý üzerine yapýlýyor. Çok AK Ocak yöneticileri, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. AK Ocaklarý Genel Baþkaný Hakan Yiðit ve Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret etti. Hafta sonu gerçekleþtirilen ziyarete, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Ocaklar Genel Baþkaný Hakan Yiðit, AK Ocaklar Genel Baþkan Yardýmcýsý Faruk Gökden, Þener Yýldýz, Çorum AK Ocaklar Ýl Baþkaný Arslan Bolat ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. AK Parti'nin 7 Haziran'da yapýlan genel seçimler sonunda Çorum'da istikrarýn sürdürdüðünü belirten AK Ocaklar Genel Baþkaný Hakan Yiðit, AK Ocaklar olarak hedef 2023 yolunda her zaman AK Parti'nin yanýnda yer alacaklarýný ve destek olacaklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Çorum AK Parti Ýl Baþkaný parçalý bir parlamentodan uzun ömürlü bir koalisyon çýkmaz ancak, koalisyon ihtimalleri deðerlendirilmelidir. Herkes sorumlu devlet adamý ciddiyeti ile hareket etmek ve aklýna, aðzýna geleni söylemek yerine Türkiye'nin geleceðine ýþýk tutacak, yol gösterecek davranýþlar ve yapýcý yaklaþýmlar içerisinde olmalýdýr. Ön kabuller ve ön retler üzerinden siyaset yapmak yerine ilkeler ve sistem tartýþmasý daha saðlýklý sonuçlara götürür. Politikacý gelecek seçimleri, devlet adamý ise gelecek nesilleri düþünür. (Haber Merkezi) AK Ocaklar dan AK Parti ye ziyaret Ziyarette AK Ocaklar Genel Baþkaný ve Çorum yöneticileri yer aldý. Rumi Bekiroðlu, AK Parti olarak her zaman toplumun yararýna çalýþan STK'larla birlikte hareket edeceklerini söyledi. (Haber Merkezi) Hayrettin Karaman AK Parti yi tenkit Cevabýný yazacaðým iki sorudan birincisi þu idi: Bu sonucun oluþmasýnda AK Parti'nin bir sorumluluðu, hatasý ve kusuru yok mudur? Cevabýmýn özetini peþin yazýp sonra bazý detaylara gireceðim: Bu sonuç AK Parti'nin elbette var olan hatalarý yüzünden olmadý, bu hatalarýn belli bir ölçüde payý olsa bile asýl amil, farklý kesimlerin farklý sebeplerle karþý olduðu AK Parti iktidarýna son vermek üzere birleþip meþru ve gayr-i meþru her þeyi yapmýþ olmalarýdýr. Meþhur hikâyeyi bilirsiniz: Nasreddin Hoca'nýn evine hýrsýz girmiþ, konu komþu Hoca'nýn baþýna toplanmýþ baþlamýþlar Hoca'yý tenkit etmeye, hýrsýzýn iþini kolaylaþtýran ihmal ve kusurlarýný sayýp dökmeye. Hoca bunalmýþ ve þu cevabý vermiþ: Yahu insaf edin, hep beni kusurlu buluyorsunuz, hýrsýzýn hiç suçu yok mu? Bu hikâyeden yine bir köþe çýkarýp yazar, oy veren halký hýrsýza benzetti diye yaygara koparacak olanlar için açýklayalým: Bu olayda hýrsýza benzetilenler, oy veren halk deðil, oyu yönlendirmek için meþru olmayan yollarý kullanan bazý millet ve memleket düþmanlarýdýr. Seçimlerden sonra yar ve aðyar baþladýlar AK Parti'yi tenkit etmeye, suçlamaya, dövmeye; bunlara karþý benim de söyleyeceklerim var: 1. Kimse kendisine vahiy gelmiþ gibi konuþmasýn, herkes biraz mütevazý olsun, tek hakikat mercii gibi konuþup yazmak yerine ben böyle düþünüyorum, baþka türlü düþünme, görme ve deðerlendirme hakkýný da tanýyorum desin. Meþhur sözdür: Vur, fakat dinle derler. Suriye meselesinden Kürt meselesine, yolsuzluklardan yanlýþ adaylara kadar birçok tenkit konusunda bir de itham edilenleri dinlemek, meselelere bir de onlarýn cephesinden bakmak gerekmez mi? Onlarý haklý bulmak demiyorum, Bir de onlarý dinlemek ve onlarýn cephesinden bakmak tan söz ediyorum. 2. AK Parti'nin çeþitli konulardaki hatalarýndan söz ediliyor ve sonuç bunlara baðlanýyor. Peki bu partinin bütün iþleri hatadan, kusurdan, günahtan mý ibaret; hiç mi iyi iþleri, hizmetleri, insaf sahibi yerli ve yabancý herkesin takdir ettiði tasarruf ve eserleri yok! Peki bu durumda karnenin iyi notlarýný görmeyip kötü notlarýný esas alarak, öne çýkararak oy verenlerim bu tercihleri tercih haklarýnýn varlýðýna itirazým yok da- insaf, adalet, dava açýsýndan tenkit ve deðerlendirmeye tabi tutulmayacak mý? Bir milli irade þarkýsý tutturulmuþ gidiyor; gerçekte bütüncül bir milli irade mi var, yoksa sayýlmayacak kadar çok ve farklý iradelerden ortaya çýkmýþ ve bu parça iradelerle uyuþmayan bir tabloya baþkalarý milli irade diyerek onu belirleyici bir unsur, âdeta kutsal bir emir olarak mý deðerlendiriyorlar? Bu konuda da diyeceklerim var ama sonraya býrakýyorum. Tercihin tenkidine bir örnek olarak Dindar Kürtlerin niçin AK Parti'den baþkasýna kaydýklarý konusundaki tenkitleri ele almak isterim. Kayanlar dindar Kürtler olduðuna göre kaydýran sebebin de din ve dînî olmasý gerekmez mi? Bakýyorsunuz ileri sürülen sebeplerin toplamý, AK Parti'nin Ýslamlaþma, Müslümanlarýn gasp edilen hak ve hürriyetlerini kurtarýp tanýma, Ýslâmî kurum, kuruluþ ve faaliyetleri destekleme gibi alanlarda hata etmesi, eksik yapmasý deðil, peki nedir? Hatalarýn toplamý ve aðýrlýklý noktasý Kürt gruplarýn bir kýsmýnýn muhatap alýnmamasý, Kürt meselesi yoktur, Kobani düþmek üzere gibi farklý anlaþýlmasý da mümkün olan bazý problemli ifadeler, Uludere'de yapýlan vahim ve affedilemez hatanýn üzerine yeterince gidilememesi, aday tespitinde bazý hatalar gibi Uludere konusu hariç- daha ziyade kavmiyetçilik, Kürtlük, bölgecilik ile ilgili konular. Þimdi insan þunlarý düþünmeden, hatýrlamadan edemiyor: Bu iktidar Ýslam'a ve dindara hizmet, Kürtlerin inkar edilen haklarýný önemli ölçüde iade, Kürtlere yapýlan ve asla tasvip edilemez zulümlere son verme gibi önemli ve öncelenmesi gereken hizmetleri yapmadý mý? Yaptý ise dindar insan niçin oy verirken bunlara öncelik tanýmadý?! Hem dindarlýk, hem de kavmiyetçilik, bölgecilik, grupçuluk bir arada olur mu?! 3. Bir de zamanlama meselesi var: AK Parti'nin hatalarýný, kusurlarýný onlar iktidarda iken uygun þekil ve sýnýr içinde söylemek faydalý idi, bunu yapanlardan Allah razý olsun. Þimdi ise seçim sonuçlarýný deðerlendirirken meseleye orta yerden bakmak daha faydalýdýr.

5 Jandarma da gurur dolu 176 yýl PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN M.BURAK YALÇIN Jandarma Teþkilatý nýn 176. yýlý kutlamalarý, Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle baþladý Törende, Garnizon Komutaný Vekili J. Yb. Metin Özbek anýta çelenk býraktý. Kuruluþundan bu yana kahramanlýklarla dolu 176 yýlý geride býrakan Jandarma Teþkilatý, 176. kuruluþu yýldönümünü kutladý. Atatürk Anýtý nda baþlayan kutlama programýnda askerler, Atatürk Anýtý na çelenk býraktý. Jandarma Teþkilatý kuruluþunun 176. yýlý kutlamalarý, Atatürk Anýtý'nda düzenlenen çelenk töreniyle baþladý. Programa Garnizon Komutaný Vekili J. Yb. Metin Özbek ile askeri personel katýldý. Garnizon Komutaný Vekili J. Yb. Özbek tarafýndan anýta çelenk býrakýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan çelenk koyma programý sona erdi. Jandarma Teþkilatý'nýn 176. kuruluþ yýl dönümü çeþitli etkinliklerle devam edeceði belirtildi. Sanayi sitesinde yönetime yetki KSS Yapý Kooperatifi olaðan mali genel kurulunu yaptý. YÜKSEL BASAR Divan heyeti Kadir Dalyan, Necmettin Uzun ve Ömer Akdað'dan oluþturuldu. Genel kurulda, yönetime kooperatifin mal varlýðýnýn kiralanmasý ve arsa satýþý ile ilgili yetki verildi. Çorum Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi 2014 Yýlý Olaðan Ýdari ve Mali Genel Kurul Toplantýsý önceki gün gerçekleþtirildi. Küçük Sanayi Sitesi Ýdare Binasý'nda düzenlenen genel kurula kooperatif yönetimi ve üyeleri katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Hýdýr Balaban kurulda kýsa bir konuþma yaptý. Divan heyeti Kadir Dalyan, Necmettin Uzun ve Ömer Akdað'dan oluþturuldu. Küçük Sanayi Sitesi yönetim kurulu faaliyet raporu, kooperatife ait sosyal tesislerin kiraya verilmesi, sanayi sitesine ait arsanýn satýþý ve diðer kira sözleþmelerinin yapýlmasýnda yönetime yetki verilmesi, sanayiye güvenlik amaçlý güvenlikçi, kamera ve mobese alýmýnýn yapýlmasý ve tahmini bütçe görüþülerek Programa çok sayýda askeri erkan katýldý. Pazarcýlara tek tip tiþört BURAK YALÇIN Yeni baþlatýlan uygulama ile pazar esnafý tek tip tiþört giymeye baþlayacak. Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, pazarcý esnafýna tiþört daðýttý. Çalýþmayý Çorum Belediyesi ile beraber yaptýklarýný belirten Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz,'' Esnafýmýza 500 adet tiþört daðýttýk. Müþterilerimizin pazarcý esnafýný tanýyabilmesi böyle bir çalýþma yaptýk. Esnafýmýza kýþýn mont daðýtacaðýz. Bu uygulamayý her sene yapacaðýz.'' Dedi. RAMAZANDA ÝFTAR VE SAHURDA AÇIÐIZ HAFTANIN HER GÜNÜ FARKLI BÝR MENÜ ÝLE SÝZ DEÐERLÝ MÝSAFÝRLERÝMÝZÝ ÝFTARA BEKLÝYORUZ (Ç.HAK:1634) Pazarcýlar odasý yöneticileri, pazar esnafýnýn giyeceði tiþörtlerin daðýtýmýný gerçekleþtirdi. SAMSUN YOLU 1. KM (ÇÝMENTO FABRÝKASI KARÞISI) ÇORUM TEL: ( )

6 6 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN 2015 Eðitim Bir Sen ne istiyor? Ziya Gökalp Ýlkokulu velilerince kurulan Türk Halk Müziði Bayanlar Korosu, bu akþam konser verecek. Bu akþam saat 20,30 da Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek olan konsere tüm Çorumlular ý davet eden Okul müdürü Meltem Toker, konser çalýþmasýnýn Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda gerçekleþtirileceðini ifade etti. Çalýþmalarýný Çorum un baþarýlý sanatçýsý Arif Sadeçolak ýn þefliðinde tamamlayan koro, uzun ve titiz bir çalýþma döneminin ardýndan Çorumlular la buluþacak. Þef Arif Sadeçolak öncülüðünde çalýþmalarýna baþlayan koro, Türk halk ezgilerinin en seçkin örneklerini seslendirecek. Okul Müdürü Meltem Toker, Anadolu müziðinin kültürel iþleyiþte baþta yer almasý Eyyüp Çiçek Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, eðitim-öðretim yýlý sona ererken, eðitim-öðretim alanýnda olumlu bazý adýmlarýn atýlmasýyla birlikte eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn birçok sorununun çözüm beklediðini söyledi. Yeni döneme kadar, 19. Milli Eðitim Þûrasý nda alýnan kararlarýn uygulanmasý baþta olmak üzere, Genel Yetkili sendika olarak, eðitim çalýþanlarýnýn huzuru ve istihdamý, milletimizin geleceði ve ülkemizin nitelikli bir eðitim sistemine kavuþmasý için aþaðýdaki sorunlarýn çözümünü istiyoruz. diyerek þunlarý sýraladý: KARMA EÐÝTÝM MECBURÝYE- TÝNE SON VERÝLMELÝDÝR Birçok Avrupa ülkesinde sorgulanan karma eðitim mecburiyetine son verilmelidir sayýlý Temel Eðitim Kanunu nda yer alan, Okullarda kýz ve erkek karma eðitim yapýlmasý esastýr ibaresi deðiþtirilmeli, karma eðitim dayatmasý yerine, demokratik, veliye ve öðrenciye seçme hakký tanýyan bir düzenleme yapýlmalýdýr. ÞÛRA KARARLARI BÝR AN EVVEL UYGU- LANMALIDIR Alkollü içki ve kokteyl hazýrlama dersinin kaldýrýlmasý, ilkokul 1, 2 ve 3. sýnýflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulmasý, ortaokulda hafýzlýk eðitimi alacak öðrenciler için ara verme süresinin 1 yýldan 2 yýla çýkarýlmasý ve ara verilen sürelerde öðrencilere dýþarýdan sýnav hakký verilmesi, deðerler eðitimine öðretim programlarýnda etkin bir þekilde yer verilmesi, öðretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, öðretmenlere 4 yýla bir yýpranma payý verilmesi, Osmanlý Türkçesinin Anadolu Ýmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu, diðerler liselerde ise seçmeli ders olarak okutulmasý baþta olmak üzere, 19. Milli Eðitim Þûrasý nda alýnan tüm kararlar hayata geçirilmelidir. KAMU GÖREVLÝLERÝNE KILIK KIYAFET DAYATMA UYGULAMASINDAN VAZGEÇÝL- MELÝDÝR Yýllardýr kamusal alan yalanýyla kadýnlara ve kýz öðrencilere yönelik uygulanan kýlýk ve kýyafet dayatmalarý, Eðitim-Bir-Sen in çeþitli eylem ve etkinliklerden sonra baþlattýðý, kamuoyu desteðini ortaya koymasý bakýmýndan bir ilk olan kampanya sonucunda toplanan 12 milyon 300 bin imza ve sonrasýnda ortaya koyduðu sivil itaatsizlik eylemi neticesinde kamuda çalýþan kadýnlara yönelik baþý açýk dayatmasýna son verilmiþ, kadýnýn kamu hizmetine katýlýmýnda önemli bir eþik aþýlmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik te de yapýlan deðiþiklikle öðrencilere kýlýk ve kýyafet dayatmasýnýn kaldýrýlmasý son derece önemli bir adým olmuþ ve bir yasak daha tarihe karýþmýþtýr. Kamu görevlilerini ilgilendiren çerçeve yönetmelikte de acilen deðiþiklikler yapýlarak, sivil itaatsizlik gerekçelerimizden olan erkek kamu görevlilerine de kýlýk ve kýyafet dayatmasýndan bir an evvel vazgeçilmelidir. NÖBET GÖREVÝNE ÜCRET Milli Eðitim Bakanlýðý na baðlý eðitim kurumlarýnda, diðer kurumlarda olduðu gibi, nöbet görevine ücret verilmelidir yýlý toplu sözleþme masasýna da taþýdýðýmýz, Eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için ek ders ücreti ödenmesi talebimiz karþýlanmalý, gerçekleþtirdiðimiz imza kampanyasý sonucunda toplanan ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýna teslim ettiðimiz 350 bin imzanýn gereði yapýlmalýdýr. Ayrýca, ek ders esaslarýnda ücret dengesizliðine ve maðduriyete neden olan ve uzun zaman geçmesine raðmen hâlâ deðiþtirilmeyen hükümler gözden geçirilmeli; öðretmenlerin branþlarýna göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahý mümkün olmayan ek ders ücreti farklýlýklarý sorunu çözüme kavuþturulmalýdýr. Ek ders birim ücreti, iki katýna çýkarýlmalýdýr. KARÝYER BASAMAKLARI SORUNU ÇÖ- ZÜLMELÝDÝR Anayasa Mahkemesi nin verdiði iptal kararýnýn gereðinin yapýlmamasý kariyer basamaklarý uygulamasýndaki belirsizliði devam ettirmektedir. Tezli yüksek lisans yapanlarýn açtýklarý on binlerce dava yerel mahkemelerde öðretmenlerin lehine sonuçlanmýþ, daha sonra ise Danýþtay kararýyla öðretmenlerin aleyhine olacak þekilde reddedilmiþtir. Çok sayýda öðretmen maðdur durumdadýr. Söz konusu maðduriyet bir an evvel giderilmelidir SINAV GÖREV ÜCRETLERÝN- DEKÝ ADALETSÝZLÝK GÝDERÝLME- LÝDÝR Bakanlýkça yapýlan bütün sýnavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenerek sýnav ücretleri arasýndaki adaletsizlik giderilmelidir. MÜFREDAT DEÐÝÞTÝRÝLMELÝ- DÝR eðitim sisteminin baþarýya ulaþmasý için müfredatta temel deðiþiklikler yapýlmalý ve insanýmýzýn sahip olduðu ahlaki ve toplumsal deðerler, müfredatýn yeniden belirlenmesi noktasýnda öncelikle göz önüne alýnmalýdýr. Yükseköðretim de dâhil, eðitim ve öðretimin her kademesinde çoðulcu düþünmeyi ve farklýlýklara saygýyý, empatiyi hedefleyen bir müfredat deðiþikliði elzemdir. OKULLARA BÜTÇE Milli Eðitim Þûrasý nda sendikamýzýn sunduðu tekliflerden olan ve þûra genel kurulunca da kabul edilen okullara bütçe verilmesi kararý uygulanmalýdýr. Okul yöneticilerinin görevlerini yapmalarýnýn önündeki en büyük engel olan okullarýn bütçe sorunu; öðretmeni, yöneticiyi ve veliyi karþý karþýya getirmektedir. Merkezi bütçeden, öðrenci baþýna ödenek uygulamasýna geçilmeli, okullarda tahsildarlýk dönemi artýk tarihe karýþmalýdýr. ÖÐRETMEN ATAMASI, ÝHTÝYACI KARÞI- LAYACAK ÞEKÝLDE YAPILMALIDIR Mevcut norm kadro esaslarýna göre 128 bin öðretmen açýðý bulunmaktadýr. Aðustos ayýnda 47 bin öðretmen atamasý yapýlacak olsa da bu sayýnýn ihtiyacý karþýlamaktan uzak olduðu açýktýr. Eðitim sistemindeki reformlarý kalýcý kýlacak olan, okullarda boþ ders kalmamasý ve sýnýflarda sadece kadrolu öðretmenlerin olmasýdýr. Bu nedenle, öðretmen atamasýnýn, ihtiyacý karþýlayacak þekilde yapýlmasý için imkânlar zorlanmalýdýr. ÖÐRETMEN ATAMA VE YER DEÐÝÞTÝRME YÖNETMELÝÐÝ YENÝDEN DEÐERLENDÝRÝLME- LÝDÝR Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði yayýnlanmýþ, Ancak yeni yönetmelik bazý sorunlu alanlarý çözüme kavuþturmuþ ise de beraberinde bazý yeni sorunlar getirmiþ; çözüm bekleyen bazý konularý ise yine çözümsüz býrakmýþtýr. Aday öðretmenlere iliþkin düzenlemeye karþý dile getirdiðimiz kaygý ve çekincelerimizin görmezlikten gelinerek ayný yaklaþýmýn þimdi yönetmeliðe de sirayet ettiðini görüyoruz. Aday öðretmenlikten öðretmenliðe geçiþte uygulanacak yazýlý ve sözlü sýnava katýlmak için adaylýk sürecinde performans deðerlendirmesinde baþarýlý olmak þeklinde bir ön þartýn varlýðý, aday öðretmenlerin yoðun bir idari baský altýna alýnmasýnýn yanýnda pamuk ipliðine baðlý bir iþ güvencesini beraberinde getirmiþtir. Öðretmenlere uygulanacak rotasyon konusunda, Bakanlýðýn hiçbir bilimsel çalýþma yapmaksýzýn, öðretmenlerin çalýþma hayatýný olumsuz etkileyecek, aile bütünlüðünü bozacak, dolayýsýyla eðitimin üretim kalitesini düþürecek bir uygulama anlayýþýndan uzak durulmalýdýr. Öðretmen atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðinde sorun teþkil eden hususlarýn giderilmesi ve belirsizliklerin ortadan kaldýrýlmasý için Bakanlýkça yeni sorunlara kapý aralamayacak þekilde gerekli deðiþiklikler yapýlmalýdýr. YAZ DÖNEMÝ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN FIRSATA DÖNÜÞTÜRÜLMELÝDÝR Bakanlýk, sona eren eðitim-öðretim yýlýnýn bilançosunu çýkararak, baþta eðitim çalýþanlarýnýn mali ve sosyal haklarý ile çalýþma þartlarý olmak üzere eðitimöðretimin kalitesine ve çýktýlarýna olumsuz etkisi olan sorunlara, yeni eðitim-öðretim yýlýndan evvel ivedi çözümler geliþtirmelidir. Bu vesileyle tüm öðretmen ve öðrencilerimize iyi ve verimli bir tatil dönemi diliyor, mezun olan öðrencilerimizin yeni baþarýlara imza atmalarýný temenni ediyor; eðitim-öðretim yýlýna sorunsuz baþlamak için, mevcut sorunlarýn acilen çözülmesi gerektiðinin altýný bir kere daha çiziyoruz. Ziya Gökalp velileri THM Konseri verecek Ziya Gökalp Ýlkokulu nun bayan velilerinden oluþan THM Korosu, bu akþam konser verecek. gereken zengin kaynaklarýmýzdan biri olduðunu vurgulayarak, bu çalýþmanýn müziði sevdirmek ve yaygýnlaþtýrmak amacýna hizmet edeceðini söyledi. Özverili çalýþmalarýyla müzik kültürünü geliþtirerek kültürel deðerlerimize katkýda bulunan Þef Arif Sadeçolak ve ekibine teþekkürlerini sunan Toker, giriþin ücretsiz olduðu konsere tüm müzik severlerin davetli olduðunu belirtti. (Haber Merkezi) Sel sularý tarafýndan yýkýlan Karaboya Köyü Köprüsü nün yapým çalýþmalarý baþladý. Sel sularýnýn yýktýðý köprü yeniden yapýlýyor Kargý ilçesine baðlý Karaboya köyünde sel sularýnýn yýktýðý köprünün inþaat çalýþmalarý tamamlanmak üzere. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü nün gönderdiði araç ve ekipmanlar gece gündüz demeden çalýþarak bir an önce maðduriyeti gidermeye çalýþýyor. Karaboya Köyü Muhtarý Hüseyin Güneþ, çalýþmalarla ilgili þu bilgileri verdi; Köyümüze ulaþýmda kullandýðýmýz köprümüzün sel sularý tarafýndan yýkýlmasý bizleri maðdur etmiþtir. AK Parti Kargý Ýlçe Baþkanýmýz Mustafa Akpýnar olay yerine gelerek, Müdürler ve yardýmcýlarý görevlerine dönebilecek Selim Aydýn gerekli ekipmanlarý temin etmiþtir. Olayla ilgili çalýþmalarýn hýzlanmasý için Kargý Kaymakamýmýz Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkanýmýz Zeki Þen ve Ak Parti Kargý Ýlçe Baþkanýmýz Mustafa Akpýnar köyümüze gelerek devamlý yetkililerle irtibat haline geçmiþlerdir. Köprümüzün inþaatý bitmek üzeredir. Maðduriyetimizi önleyen Milletvekillerimize, Kargý Kaymakamýmýza, Kargý Belediye Baþkanýmýza ve AK Parti Kargý Ýlçe Baþkanýmýza köy halkým ve þahsým adýna teþekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. dedi. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Eðitim ve Öðretimi Yýlý'nýn olumsuzluklarla tamamlandýðýný söylediði açýklamasýnda, Danýþtay kararý ile müdür ve müdür yardýmcýlarýnýn görevlerine dönebileceðini bildirdi. MEB Yasasý'nda yapýlan deðiþiklikler ve bakan deðiþikliklerini eleþtiren Selim Aydýn, dengelerin alt üst edildiðini, adeta yönetici katliamý yapýldýðýný söyledi. Türk Eðitim Sen'in açtýðý davalarla ilgili üyelerini ve kamuoyunu bilgilendiren Aydýn, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þunlarý ifade etti; "Eðitim-öðretim bu yýl birçok açýdan olumsuzluklarla geçti. Özellikle MEB Yasasý ile eðitimde tüm dengeler alt üst edildi, binlerce yöneticinin görevine son verildi, adeta yönetici katliamý yapýldý. Cumhuriyet tarihinde görülmemiþ bir kadrolaþma operasyonuyla eðitim milli olmaktan uzaklaþtýrýldý. Yargý kararlarýna raðmen idareciler görevlerine iade edilmedi. Diðer yandan çýkarýlan yeni yönetmelikle öðretmenlere rotasyon uygulamasý getirilerek tüm eðitimcilerin düzenlerini bozacak bir uygulamaya karar verildi. MEB yasasý uygulamaya konularak stajyer öðretmenlere adeta atadýðýmýz müdürlere biat edin emri verildi. Hatta malum sene üye olursanýz adaylýðýnýz kalkar denilerek ahlaki yýkýmýn öncülüðü yapýldý. Eðitim çalýþanlarý kendi sorunlarýyla boðuþurken eðitimin asli unsuru öðrencilerin baþarýsý ne yazýk ki düþtü. Bu vesile ile Hafta sonu LYS ye giren öðrencilerimize baþarýlar dileriz. Ýþte tüm bu sorunlar eðitimin ve eðitimcinin kanayan yarasýdýr. Bakanlýk, problemleri çözmekte aciz kalmakta hatta sürekli sorun üretmektedir. Bu nedenle eðitim-öðretim yýlýna baktýðýmýzda baþarýsýzlýk görüyoruz. Bu baþarýsýzlýðýn sorumlusu MEB'i yönetenler ve Hükümet ettiði 13 yýllýk dönem içerisinde beþ kez Milli Eðitim Bakaný deðiþtiren, sürekli sistem deðiþiklikleri yapan; eðitimde tutarlý ve istikrarlý icraat sergileyemeyen iktidardýr. Umarýz ki yeni kurulacak hükümet eðitimin sorunlarýný çözmeye yönelik adýmlar atar ve eðitim çalýþanlarý artýk asli iþini yapabilir. Bu vesileyle eðitim-öðretim yýlýnýn huzur ve mutlulukla baþlamasýný temenni eder, tüm eðitim çalýþanlarýna ve öðrencilerimize iyi tatiller dileriz. DANIÞTAYKARARI ÝLE BÝNLERCE YÖ- NETÝCÝ GÖREVE ÝADE EDÝLECEK Bilindiði gibi Türk Eðitim-Sen'in açtýðý dava üzerine Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, Yönetici Atama Yönetmeliði'nin bazý hükümleri hakkýnda yürütmeyi durdurma kararý verdi. Bununla birlikte sayýlarý 8 binin üzerinde olan okul müdürü ve on binlerce müdür yardýmcýsý ile müdür baþyardýmcýsý eski görevlerine tekrar dönebilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü de bir yazý yayýnlayarak, müdür baþyardýmcýsý ve müdür yardýmcýsý görevlendirmelerinin yönetmelikte yargý kararý doðrultusunda yapýlacak deðiþikliðin yürürlüðe konulmasýndan sonra yapýlacaðýný, o zamana kadar bu kapsamda herhangi bir görevlendirme yapýlmayacaðýný; deðerlendireceði okul müdürü ile en az altý ay süreyle çalýþmamýþ durumda olan ilçe millî eðitim müdürü, eðitim kurumundan sorumlu þube müdürü ve insan kaynaklarýndan sorumlu þube müdürlerinin de deðerlendirme dýþý tutulmasýnýn saðlanacaðýný bildirmiþtir. Danýþtay kararý, eðitim kurumlarýna yönetici atamalarý baðlamýnda oldukça önemlidir. Danýþtay'ýn en üst karar organý olan Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulunun kararýna göre, 4 yýllýk görev süresi dolmadan görevleri sonlandýrýlan müdür baþyardýmcýlarý ve müdür yardýmcýlarýna uygulanan iþlemin hukuki dayanaðý kalmamýþtýr. Bu nedenle bu durumdakilerin görevlerine geri döndürülmesi gerekmektedir. Danýþtay ÝDDK kararýnýn gerekçesinde; madde hükmünde objektif kýstas öngörülmemesi, takdir yetkisine mutlak ölçüde bir etki kazandýrmasý, hiçbir deðerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinliðini daraltmasý, kariyer ve liyakat ilkelerinin gözetilmemesi, ayrýca adaylarýn görevlendirmelerden haberdar olmasýný saðlayacak duyuruya yer vermeyerek geniþ katýlýmý ve fýrsat eþitliðini ortadan kaldýrmasý nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadýðý belirtilmiþtir. Dolayýsý ile tüm müdür baþyardýmcýsý ve müdür yardýmcýsý atamalarýnýn iptal edilmesi gerekmektedir. EK-1 deðerlendirme formunda yer alan deðerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul müdürü hakkýnda objektif ve doðru bir deðerlendirme yapýlabilmesi için çok iyi tanýnmasý, bunun için de makul bir süre birlikte çalýþýlmasý gerektiðinden bahisle, EK-1 Görev Süreleri Uzatýlacak Eðitim Kurumu Müdürleri Ýçin Deðerlendirme Formunun "Açýklama" baþlýklý kýsmýnýn 3. Maddesinde "en az altý ay çalýþmýþ olma" þartýnýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Eðitim Kurumundan Sorumlu Þube Müdürü Ve Ýnsan Kaynaklarýndan Sorumlu Þube Müdürleri için aranmamasýna iliþkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasýna karar verilmiþtir. Ayrýca Türk Eðitim-Sen olarak okul müdürü deðerlendirmelerinin ertelenmesini de Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan istedik. Bu konuda da olumlu bir geliþme olmasýný bekliyoruz. Þayet ayný anlayýþla subjektif deðerlendirme yapýlýrsa, benzeri sorunlarý tekrar yaþarýz. Artýk bu sýkýntýlarý yaþamak istemiyoruz. Türk Eðitim-Sen büyük bir hukuk zaferine imza atmýþtýr. Sendikamýz geliþmeleri yakýndan takip edecek ve yargý kararlarýna uyulmasý için her türlü giriþimde bulunacaktýr. Yargýnýn verdiði bu karar, bundan sonra yandaþ kayýrma, koltuklarý emir erlerine tahsis etme, kiþiye özel deðerlendirme yapma döneminin de sona erdiðini göstermektedir. Ýdare mahkemeleri kararlarýný uygulamayan ve arkadaþlarýmýzý hukuksuz olarak eski görev yerlerine atamayan milli eðitim yetkililerinin suç iþlediði de bu kararlarla tescil edilmiþ oldu. Eðitim çalýþanlarý olarak artýk yorulduk. Sistemle sürekli oynanýlmasýndan, hukukun askýya alýnmasýndan ve ötekileþtirilmekten artýk býktýk. Bizler egolarýný tatmin etmek isteyenlerin oluþturduklarý sorunlarla ve sýkýntýlarla deðil eðitim-öðretimin kalitesinin artýrýlmasýyla ve öðrencilerimizin nasýl daha baþarýlý olabileceðiyle uðraþmak istiyoruz. Yani asli iþimizi yapmak istiyoruz. Bu sebeple de yetkililere sesleniyoruz: Býrakýn artýk iþimizi yapalým. Rotasyonla baskýyla uðraþmaktan vazgeçin. Ýdarecilerle ilgili verilen mahkeme kararlarýný derhal uygulayýn, hukuku çiðnemeyin. Aksi taktirde yargý kararlarýný uygulamadýðýnýz için mahkum olacaðýnýzý unutmayýn." (Haber Merkezi)

7 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN 2015 Atlý Karýnca dan renkli gösteri 7 M.BURAK YALÇIN Pýnar mezunlarýna yýlsonu eðlencesi Pýnar Koleji ailesi, mezunlarý için hazýrladýðý yýl sonu gecesinde, Anitta Otel de bir araya geldi. Pýnar Koleji 8. sýnýf öðrencileri yýl sonu etkinliði gerçekleþtirdi. Anitta Otel de gerçekleþtirilen programa AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, öðrenciler ile veliler katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, öðrencilere eðitim ve sosyal yaþamlarýnda baþarýlar diledi. Programda öðrencilerin hazýrladýðý müzik dinletisi ise geceye ayrý bir renk kattý. Temsili belgelerini velileri eþliðinde alan öðrenciler günün anýsýna öðretmen ve aileleri ile birlikte fotoðraf çektirdiler. Halaylar eþliðinde doyasýya eðlendiler. Pýnar Koleji 8. sýnýf öðrencileri, mezuniyet töreninde belgelerini teslim aldý. Geceye ailelerine ilgisi de yoðun oldu. Öðrenciler hocalarý ve okul yönöticileri ile hatýra fotoðrafý çektirdi. Öðrencilerden oluþan gurubun seslendirdiði müzik eþliðinde eðlence devam etti. Özel Atlý Karýnca Kreþi yýlsonu etkinliði düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliðe çok sayýda veli katýldý. Program saygý duruþu ve Müzik öðretmeni Gül Feride Fakýoðlu eþliðinde, çocuklarla birlikte Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Atlý Karýnca Kreþi Kurucu Müdürü Erkan Çirkin'in açýlýþ konuþmasý yaptýðý programda veliler adýna Hüseyin Biçer selamlama konuþmasý yaptý. Çocuklarýnýn kreþ öncesi ile bugün geldiði nokta arasýnda farklar olduðunu belirten öðrenci velisi Hüseyin Biçer, "Tüm veliler olarak "iyi ki çocuðumu kreþe göndermiþim" diyoruz. Atlýkarýnca Kreþi'nde aylar süren bir serüvenin sonuna gelmiþ bulunuyoruz. Deðerli öðretmenlerimiz, sizlere emanet ettiðimiz yavrularýmýza iletiþim kurmayý, sorumluluk almayý, oynamayý öðrettiniz. Her çocuðun farklý özelliklere sahip olduðu düþünüldüðünde, çocuklarýmýza birer anne-baba þefkati ile yaklaþan, bir öðretici kimliði ile benliklerini kazanmalarýný saðlayan siz deðerli öðretmenlerimize ne kadar teþekkür etsek azdýr. Bizler de Atlýkarýnca Kreþini tercih ederek ne kadar doðru karar verdiðimizi bugün bir kez daha idrak etmenin haklý gururunu yaþýyoruz evet; bugün çocuklarýmýzdan bazýlarý güzel bir etkinlikle kreþe veda edecekler" dedi. Kreþ Müdürü Erkan Çirkin tüm Atlý Karýnca Kreþinde görevli tüm öðretmen ve personele birer teþekkür plaketi verdi. Daha sonra programda sýrasýyla Neþeli Kalpler sýnýfý öðretmenleri Derya Veldet'in hazýrladýðý muhteþem kemençe ve tulum ezgileri, Kelebekler sýnýfý öðretmenleri Gülseren Has'ýn hazýrladýðý BÝM, BAM, BOM dans gösterisi, Minik yýldýzlar sýnýgý öðretmenleri Dilek Sözer' in hazýrladýðý manken yürüyüþü, Sevgi Damlarý sýnýfýnýn hazýrladýðý Mantar Rondu gösterisi, Þirinler sýnýfýnýn hazýrladýðý bana bir masal anlat baba dans gösterisi, Minik Eller sýnýfýnýn öðretmenleri Nurcihan Koç'un hazýrladýðý Türkiyem dans gösterisi, Neþeli Kalpler sýnýfýnýn hazýrlamýþ olduðu zeybek gösterisi, Renkli balonlar sýnýfý öðretmenleri Seda Çeliker'in hazýrladýðý Türkan gösterisi ile devam etti. Minik öðrencilerin gösterileri izleyici olan veli ve öðretmenlerinden tam not aldý. Program yapýlan diploma töreni ile sona erdi. Özel Atlý Karýnca Kreþi yýlsonu etkinliði Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirildi. Minik öðrencilerin sunduðu gösteriler beðeniyle izlendi. Miniklerin yýl boyu yaptýðý çalýþmalarýn yer aldýðý sergi, renkli görüntülere sahne oldu. Geceye katýlan aileler, çocuklarýnýn baþarýsý ve sevinciyle gururlandý.

8 8 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN 2015 Çorum a 10 hakim ve 5 savcý atandý Ýdari Yargý da 7 atama, 2 tayin Barýþ Erdoðan Türkiye genelinde 2 bin 664 hakim ve savcýnýn görev yeri deðiþti. RECEP MEBET Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi, 2015 Yýlý Adlî ve Ýdarî Yargý Ana Kararnameleri çalýþmasýný tamamladý. Konuyla ilgili olarak HSYK nýn resmi internet sitesinden yapýlan duyuruya göre 2 bin 664 hakim ve savcýnýn görev yeri deðiþti. HSYK nýn Yaz Kararnamesi ne göre Çorum a 10 hakim ve 5 savcý atandý. Halen Çorum da görev yapan 12 hakim ve 4 savcýnýn görev yerleri ise deðiþti. Ýdari Yargý da da 7 isim Çorum a atanýrken 2 isim ise farklý þehirlere tayin oldu. ADLÝ YARGI DA DEÐÝÞÝM Adli Yargý Kararnamesi ne göre; Gebze C.Savcýsý Fikret Seçen Çorum C.Savcýlýðý na, Akþehir Hâkimi Numan Ergöl Çorum Hâkimliði ne, Niðde Hakimi Uður Bütüner Çorum Hakimliði ne, Yargýtay Tetkik Hakimi Asena Biçer Bayrak Çorum Hakimliði ne, Batman Hakimi Ayvaz Cebre Çorum Hakimliði ne, Kadirli Hakimi Hakan Aydýnlý Bayat Cumhuriyet Savcýlýðý na, Ömerli Hakimi Hacý Güngör Alaca Hakimliði ne, Çýnar Hakimi Rana Topcu Ýskilip Hakimliði ne, Cizre Cumhuriyet Savcýsý Orhan Türüdi Kargý Cumhuriyet Savcýlýðý na, Cizre Hakimi Gülþah Eðilmez Türüdi Kargý Hakimliði ne, Karaisalý Hakimi Zeliha Okuyucu Osmancýk Hakimliði ne, Koyulhisar Hakimi Þükrü Erkal Osmancýk Hakimliði ne, Palu Hakimi Serdar Softaoðlu Sungurlu Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðý na, Ýliç Cumhuriyet Savcýsý Yakup Yaman Sungurlu Cumhuriyet Savcýlýðý na, Korgan Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Alper Yýldýrým Sungurlu Cumhuriyet Savcýlýðý na atandý. BARIÞ ERDOÐAN, ACM BAÞKANI OLDU Çorum Hakimi Barýþ Erdoðan Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi (ACM) Baþkanlýðý na, Çorum Hakimi Nihal Akcan, Aydýn Hakimliði ne atandý. Kararnameye göre Çorum Hakimi Anýl Abdulhalim Efe Torul Hakimliði ne, Çorum Hakimi Beytul Fatih Karaca Dereli Hakimliði ne, Çorum Hakimi Muhterem Bildiren Silvan Hakimliði ne, Bayat eski Cumhuriyet Savcýsý Sevil Demir Yeþilova Cumhuriyet Savcýlýðý na, Alaca Hakimi Zülbiye Körpekaya Halfeti Hakimliði ne, Ýskilip Hakimi Mustafa Uslu Düzce Hakimliði ne, Kargý Cumhuriyet Savcýsý Alp Tekin Yýldýrým Ýnegöl Cumhuriyet Savcýlýðý na, Kargý Hakimi Seyda Kibar Yýldýrým Ýnegöl Hakimliði ne, Osmancýk Hakimi Mehmet Özbey Silivri Hakimliði ne, Osmancýk Hakimi Selime Hidayet Yücel Marmara Hakimliði ne, Sungurlu Hakimi Cüneyt Uysal Yozgat Hakimliði ne, Sungurlu Cumhuriyet Savcýsý Ali Aktaþ Alaþehir Cumhuriyet Savcýlýðý na, Sungurlu Hakimi Esra Yýlmaz Söke Hakimliði ne, Sungurlu Cumhuriyet Savcýsý Selçuk Yýlmaz ise Söke Cumhuriyet Savcýlýðý na tayin oldu. VERGÝ MAHKEMESÝ BAÞKANI DEÐÝÞTÝ Ýdari Yargý Kararnamesi ne göre Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi Recep Þendil, Çorum Vergi Mahkemesi Baþkanlýðý na atandý. Kararnameye göre Diyarbakýr Ýdare Mahkemesi Üyesi Fatih Mehmet Topcu, Mersin Ýdare Mahkemesi Üyesi Abdullah Solak, Ýzmir Ýdare Mahkemesi Üyesi Adnan Þahin, Ýstanbul Ýdare Mahkemesi Üyesi Muharrem Baþkaya ve Ýstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Muhammet Ýkbal Yardýmcý Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliði ne getirildi. Diyarbakýr Ýdare Mahkemesi Üyesi Abdurrahim Yücel ise Çorum Ýdare Mahkemesi Üyeliði ne atandý. Ayrýca Çorum Ýdare Mahkemesi Üyelerinden Osman Akcan Aydýn Ýdare Mahkemesi Üyeliði ne, Burak Karakuþ ise Manisa Vergi Mahkemesi Üyeliði ne tayin oldu. Prestij Ýnþaat, Yapý, Gayrimenkul Mevlana Otoparký yaný Müftü Ahmet Gökeþme Sokak ta açýldý. Prestij Ýnþaat dualarla açýldý RECEP MEBET Fatih Mehmet Kürkçü nün sahibi olduðu Prestij Ýnþaat, Yapý, Gayrimenkul önceki gün hizmete açýldý. Mevlana Çok Katlý Otoparký yaný Müftü Ahmet Gökeþme Sokak numara 4/B de gerçekleþen açýlýþa AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Akar, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray, Fatih Mehmet Kürkçü nün sahibi olduðu Prestij Ýnþaat hizmete girdi. Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Hýdýrlýk Talebe Yurdu Müdürü Ahmet Þahin in yaptýðý dualar eþliðinde gerçekleþen açýlýþa katýlan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Açýlýþta basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Açýlýþ kurdelesini Hýdýrlýk Talebe Yurdu Müdürü Ahmet Þahin kesti. Tüp bebek yöntemi ile hasrete son verin RECEP MEBET Tüp Bebek Platformu tarafýndan düzenlenen bilgilendirme semineri dün Çorum da gerçekleþti. Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu nda düzenlenen seminere Uzm. Dr. Ahmet Turp konuþmacý olarak katýldý. Tüp Bebek Platformu kurucusu Mukadder Adil in de hazýr bulunduðu programa, bebek sahibi olmayý isteyen çiftler iþtirak etti. Seminerde erkek ve kadýn kýsýrlýðýnýn taný ve tedavisinde uygulanan metodlardan bahseden Ahmet Turp, Semen Analizi, Hormon Analizleri, Fatih Mehmet Kürkçü, Yönetim Biliþim Sistemleri alanýnda yükseköðrenim gördükten sonra yaklaþýk üç yýl önce iþ hayatýna adým attýðýný söyledi li yýllardan bu yana inþaat sektöründe faaliyet gösteren babasý Osman Kürkçü den devraldýðý hizmet bayraðýný daha ileri taþýma konusunda kararlý olduðunu vurgulayan Fatih Mehmet Kürkçü, Gayrimenkul alým-satýmýyla da Çorum halkýnýn hizmetinde olacaðýz dedi. Kürkçü, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Müftü Ahmet Gökeþme Sokak Örs Çelik Kapý yanýnda yer alan Prestij Ýnþaat a davet ediyoruz diye konuþtu. Ultrason, Histeroskopi, Rahim Ýçi Aþýlama, Tüp Bebek, Doðal Tüp Bebek, Mikroenjeksiyon, Testisten Sperm Kazanýlmasý, Embryo Dondurma, Preimplantasyon Genetik Taný ve Yumurta Dondurulmasý gibi baþlýklarla açýklamalarda bulundu. Tüp bebek yöntemi ile evlat sahibi olma hasretine son verebilirsiniz diyen Uzm. Dr. Turp, konuyla ilgili yaptýklarý çalýþmalarý ve teknolojik geliþmeleri de anlattý. Sinevizyon gösterisi eþliðinde gerçekleþtirdiði sunumunda tüm yönleriyle tüp bebek yöntemini anlatan Turp, açýklamalarýnýn ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný da cevapladý. Çorum a 10 hakim ve 5 savcý atandý. Halen Çorum da görev yapan 12 hakim ve 4 savcýnýn görev yerleri ise deðiþti. Ali Gümüþ Ali Gümüþ vefat etti RECEP MEBET Çorum un tanýnmýþ simalarýndan emlakçý Ali Gümüþ (78) hayatýný kaybetti. Eczacý Gülþen Gümüþ Terlemez, Dr. Esra Gümüþ, Öðretmen Sema ve Selma Gümüþ ün babasý, Diþ Hekimi Fatih Terlemez in kayýnpederi olan Ali Gümüþ, bir süredir tedavi gördüðü Ankara da yaþamýný yitirdi. Emekli Öðretmen Mehmet Gümüþ ile Nefise Kalezade nin aðabeyi, Emekli Astsubay Veli Gümüþ ile Osman Gümüþ ün ise kardeþi olan merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Ali Gümüþ e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Tüp Bebek konulu seminere Uzm. Dr. Ahmet Turp konuþmacý olarak katýldý.

9 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN Araç muayenesinde fýrsat için son günler Ceza indirimi için son gün 30 Haziran Araç muayene gecikme cezalarýnýn indirimli ödenmesini saðlayan düzenleme 30 Haziran 2015 tarihinde sona eriyor. Posta.com.tr de yer alan habere göre, milyonlarca araç sahibini yakýndan ilgilendiren düzenlemenin büyük ilgi gördüðü belirtildi. Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandýrýlan 6552 sayýlý kanun düzenlemesinin 30 Kasým 2014 günü yürürlüðe girmesiyle araç muayene gecikme cezasýna getirilen indirim fýrsatýnda sona yaklaþýldý. TÜVTÜRK, 30 Kasým-30 Nisan arasýnda Türkiye genelinde 1,6 milyon araç sahibinin bu fýrsattan yararlanarak gecikme borçlarýný indirimli olarak ödediðini, buna raðmen hala bu fýrsattan yararlanabilecek çok sayýda motosiklet ve traktör sahibi olduðunu açýkladý. Gecikme cezalarýndaki indirim fýrsatýnýn araç sahipleri için maddi açýdan önemli bir kazaným olduðunu söyleyen TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, "Ancak daha da önemlisi, bu fýrsat, ülkemizdeki trafik güvenliðine de çok önemli bir katký saðladý. Bugüne kadar, gecikme cezalarý nedeniyle birçok araç sahibi muayeneye gelmekten imtina ediyordu. Bu düzenleme ile sadece 2014 yýlýnda 350 bin araç ilk defa muayeneye gelerek trafikte hepimiz için risk oluþturmasýnýn da önüne geçilmiþ oldu" diye konuþtu. Söz konusu düzenlemenin ülkemizde muayeneye gelmeme oraný en yüksek araç cinsleri olan traktör ve motosikletler için büyük önemi bulunduðunu söyleyen Kemal Ören, "2014 istatistiklerine göre ülkemizdeki motosikletlerin yüzde 61'inin, traktörlerin de yüzde 44'ünün geçerli bir araç muayenesi bulunmuyor. Bu cins araçlarýn sahiplerinin, uzun süredir muayenelerini yaptýrmadýklarýný gözlemliyoruz. Gecikme cezasý indiriminin, traktör ve motosiklet sahiplerinin de muayene gelmesi için de büyük bir motivasyon olacaðýný düþünüyoruz" dedi. Gecikme cezasý indiriminin yürürlüðe girmesinin ardýndan motosiklet ve traktör sahiplerine özel hizmetler de geliþtiren TÜVTÜRK, 2015 yýlýnýn baþýnda Türkiye genelinde 30 gezici traktör istasyonunu da hizmete açtý. Araç muayene hizmetini köylere kadar götüren bu istasyonlarýn 15'i, motosiklet muayenesi de yaparak, trafik güvenliðine katký saðlýyor. ÝNDÝRÝM FIRSATI SÜRÜYOR 30 Haziran'da son bulacak bu düzenleme ile 11 Eylül 2014 tarihinden önce araçlarýný muayene yaptýrmamýþ araç sahipleri geç kaldýklarý her ay için muayene bedelinin yüzde 5 oranýnda ceza ödemek yerine, ceza bedeli aylýk enflasyon oranýna göre belirleniyor. Buna göre gecikme cezalarý oluþtuýkýncý EL SATIÞLARINI ETKÝLÝYOR ðu dönem ve uzunluðu itibariyle deðiþmekle birlikte yaklaþýk Geçen yýl getirilen bir baþka düzenleme ile artýk muolarak ortalamada eski tutarýn yedide biri (1/7) olarak belirleayenesiz araçlarýn ikinci el satýþýnýn da yapýlamayacaðýný beniyor. lirten Ören, gecikme cezasý indirim fýrsatýndan yararlanmak Araç muayenesi 1 yýl gecikmiþ bir otomobil 100 TL ciiçin son günün 30 Haziran olduðunu vurguladý. varýnda bir gecikme yerine 18 TL ödeyerek, 82 TL'lik indirimden yararlanýyor. Bu indirim rakamý otobüs için 109 TL. 4 yýl gecikmiþ bir minibüs 400 TL yerine 50 TL, kamyon 535 TL yerine 68 TL, traktör ve motosiklet 203 yerine sadece 25 TL ödüyor. 10 yýl gecikmiþ bir minibüs 991 TL yerine 120 TL, otobüs/kamyon ise TL yerine 169 TL ödüyor. 10 yýldýr muayene yaptýrmamýþ bir traktör veya motosiklet 510 TL yerine 62 TL ödeyerek, 450 TL civarýnda bir indirimden yararlanýyor. Gecikme cezasý indiriminden, 11 Eylül 2014 tarihinden önce araçlarýný muayeneye getirmemiþ, her cins araç sahibi hiçbir ek iþleme gerek duymadan yararlanabiliyor. Araç sahipleri, araç muayene hizmeti için randevu ve her türlü bilgiyi web sitesinden veya numaralý çaðrý meraraç muayenesinde ceza indirimi için son baþvuru tarihi 30 Haziran. kezinden alabiliyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen Nemo 1.4 HDI C X2012 Fiat Albea 1.2 Dynamic 2005 Fiat Doblo 1.2 Actual 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sty 2014 Ford Mondeo 2.0 Ghia 1997 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006 Ford Escort 1.6 CLX 1996 Hyundai Accent 1.3 LX 2002 Mazda Lantis Opel Corsa 1.7 DTI Comf 2003 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot XR 2000 Peugeot Partner 1.6 HDi 2011 Renault 12 STW 1991 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1.4 GTE1993 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 E 1999 Renault Megane 1.6 CC Dy2004 Renault Scenic 1999 Renault Symbol 1.4 RNA 2001 Renault Toros STW Skoda Octavia 1.6 GLX 1999 Fiyatý (TL) 25 bin 14 bin 14 bin 33 bin 52 bin 12 bin 17 bin 12 bin bin 15 bin 13 bin 15 bin 16 bin 35 bin 8 bin 11 bin bin bin 18 bin 25 bin 18 bin 14 bin 8 bin 24 bin Skoda Octavia 1.6 Eleganc 2008 Tofaþ Þahin Tofaþ Þahin S 1999 Tofaþ Doðan SL 1993 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Golf 1.6 TD 1982 Volkswagen Passat Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 38 bin 6 bin 11 bin 8 bin bin 26 bin 32 bin 34 bin 34 bin 7 bin bin Fiyatý (TL) Fiat Ducato bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Ford Transit 140T bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin 500 VW Transporter Cityvan bin VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ Bayat CHP de yönetim düþüren istifa 15 HAZÝRAN 2015 EROL TAÞKAN Bayat CHP Ýlçe Yönetimi nden 7 isim istifa etti. Yönetim Kurulu Üyeleri nden Hýdýr Bodur, Bekir Cesur, Ali Ünlü, Mustafa Kýrýþ, Yaþar Gülcü, Halis Karataþ ve Veli Abaza, yaptýklarý yazýlý açýklamada, parti tüzüðünün 42. maddesinin uygulanmasý için istifa ettiklerini bildirdi. Parti tüzüðünün 42. maddesinde yönetim kurulunun yarýdan bir fazlasýnýn istifa etmesi, baþta ilçe baþkaný olmak üzere tüm yönetimin görevine son verirken, konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, yeni bir yönetim kurulu oluþturmak için istifalarýn gerçekleþtiðini, kýsa zamanda yeni bir yönetim oluþturulacaðýný bildirdi. Gençlik Geleceðini Arýyor'da ödüller sahiplerini buldu M. ALÝ CEYLAN Eðitim Sen ile Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði'nin düzenlediði 'Gençlik Geleceðini Arýyor' karikatür yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi. Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ile Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi Altan Özeskici'nin koordinatörlüðünde ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik karikatür yarýþmasý düzenlendi. Çorum genelinden 374 öðrencinin katýldýðý yarýþmada 391 karikatür jürinin beðenisine sunuldu. Afacan Kýrtasiye, Ýpek Kýrtasiye ile As Kitap'ýn sponsor olduðu yarýþmanýn jürisi Altan Özeskici, Gürkan Zorlu, Mesut Taþ, Nazife Çiçek Yalçýnkaya ve Nurgül Yitmez'den oluþtu. Karikatür yarýþmasýnda birinci olan Armaðan Tuðba Özçelik'e tablet bilgisayar, ikinci olan Büþra Esen'e fotoðraf makinesi ve üçüncü olan Emir Baþaranhýncal'a grafik tableti hediye edildi. Pir Baba Parký'nda düzenlenen ödül törenine Eðitim Sen Genel Sekreteri Sakine Esen Yýlmaz, Tüm Bel Sen Þube Baþkaný KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, öðrenciler ve veliler katýldý. Eðitim Sen ve Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen yarýþmanýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Ümit Kreþ in miniklerine alkýþ BURAK YALÇIN Özel Ümit Kreþi yýl sonu etkinliði düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliðe veliler yoðun ilgi gösterdi. Gecede Ümit Kreþi Müdürü Ümit Göbelek ve veliler adýna Derya Ünal birer selamlama konuþmasý yaptý. Kreþten mezun olan ve 1.sýnýfa baþlayacak olan sýnýfýn hatýra fotoðrafý çekimi ile baþlayan program öðretmenleri Ýsmihan Çiçek'in de eþlik ettiði prens kurbaða isimli ront gösterisi ile devam etti. Miniklerin kreþ içinde faaliyetlerinin gösterildiði slaytýn davetlilere izlenmesinin ardýndan, minik öðrenciler sýrayla hem kendilerini tanýttýlar hem de þiirler okudular. Coþkuyla yeteneklerini sergileyen çocuklarýn enerjileri tüm aileleri ve yakýnlarýný heyecanlandýrdý. Minik öðrencilerin gösterileri izleyici olan veli ve öðretmenlerinden tam not aldý. Özel Ümit Kreþi nin minikleri, yýl sonu etkinliðinde tüm hünerlerini sergiledi. Yarýþmada dereceye giren öðrencilerin ödülleri, yöneticiler tarafýndan teslim edildi. Minik öðrencilerin baþarýlý performanslarý, izleyiciler tarafýndan bol bol alkýþ aldý. AGD nin yaz etkinlikleri baþlýyor Anadolu Gençlir Derneði, yaz kursu kayýtlarýný baþlattý. Anadolu Gençlik Derneði (AGD) tarafýndan düzenlenen yaz etkinlikleri bugün itibariyle baþlýyor. AGD nin geleneksel olarak düzenlediði yaz etkinlikleriyle gençlerin tatillerini etkili ve verimli kullanmalarý amaçlanýyor. Yaz etkinliklerinde gençlere, temel dini bilgiler, Peygamberimizin hayatý, Peygamberler tarihi, örnek þahsiyetler, Ýslam coðrafyasý, ilmihal, tiyatro, Esma-ül Hüsna, Saday-ý Kur an, tesettür bilgileri verilerek, ilahi-marþ ve sosyal faaliyetler faaliyetler gerçekleþtiriliyor. Dernekten yapýlan açýklamada, AGD Hanýmlar Komisyonu nun kýz öðrenciler için düzenleyeceði yaz etkinliklerinin ise 27 Temmuz 2015 tarihinde beþlayacaðý belirtildi. Ümit Göbelek minik öðrencilerin sahnedeki heyecanlarý görülmeye deðer görüntüler oluþturdu. DTS de gerçekleþtirilen etkinlikte, veliler salonu doldurdu.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:02 Haziran 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Her derdin bir devâsý vardýr. Günahlarýn devâsý ise istiðfardýr. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Tâhir Kutsi Makal'ýn vefâtý (1999) - Yeniçeri Oçaðý'nýn kaldýrýlmasý (1826) Beddiüzzaman ve canlýlar Denizli hapsinde kaldýðý zaman tahta kurusunda bizar olan mahkumlar,hem de birkaç kiþiyi gözünü kýrpmadan öldürenler Dünyamýz Tefekkür üstada gelip: "Efendim tahtta kurusunu öldürmek günah olur mu?" diye sormuþlardýr. Nurlardan aldýklarý þefkat merhamet dersi ile bu hale gelmiþlerdir. Raþit Yücel Sinekler hakkýnda yazmýþ olduðu bir risalede,sinek- corumhakimiyet. net leri küçük rahatsýzlýk vermelerinden dolayý hapishanede yapýlan ilaçlamadan rahatsýz olmuþ talebesine,çamaþýr ipine dizilen sinekleri rahatsýz etmemesini söylemesine raðmen : "onlar baþka yere konsunlar bu ip bize lazým" Diyen talebesine önemli bir ders vermiþtir. Bu þefkat ve merhametin bir tezahürüdür. Toplumu ayakta tutan önemli deðerlerimizden biridir. Ýnsanýn kalbinden þefkat ve merhamet çýktýðý zaman o insanýn gayet adi bir canavar hükmüne getirdiðini ifade eder Bediüzzaman.. Bunu insanýn kalbine yerleþtiren dindir.. Bu þefkat duygusu kaybolduðu zaman cemiyet yoktur. Hele bir insaný öldürmenin bütün alemi öldürmek gibi olduðunu ifade eden bir dinin þefkat ve merhamete ne kadar önem verdiði ortadadýr. Yaratýlan her canlýnýn Dünyada ehemmiyetli görevi vardýr.. Dünyanýn nizamý dindir. "Din hayatýn hayatý,hem ruhu hem esasý,ihyayý din ile olur þu milletin ihyasý" sözü her insanýn mihenk noktasý olmasý gerekir. Ýþte þefkatin ne kadar deðerler kazandýrdýðýný bize öðreten temel deðerler dini hayat ile mümkün olduðu açýktýr. Hayatýmýz ve asayiþimiz buna baðlýdýr. (Son) METEOROLOJÝ Üniversite sýnavý Anasýnýfýndan önce baþlýyor tatlý bir telaþ. Acaba çocuðumu hangi okulun hangi öðretmenine versem. Kolu komþu, eþ dost, tanýdýk okul öncesini o kadar kafana takma ama gelecek yýl çok önemli diyor. Bak bizim çocuklar beþe kadar falan okulda, falan öðretmende okudu bizim istediðimiz(!) yeri kazandý. Nasýl olsa kiracýsýnýz þimdiden çocuðu vermek istediðiniz okulun kayýt alaný içine taþýnýn. Bir baþkasý hemen araya giriyor, bizim çocuklarý da falanca okuttu, bizim istediðimiz(!) yeri kazanamadý. Keþke bizimki de sizin öðretmende okusaydý diyor. Bir baþkasý da o kadar kafaya takmayýn caným biraz da çocuðun içinde olacak, bizim bir akrabanýn çocuðu var anne baba doðru dürüst ilgilenmedi ama yine de en iyi okulu kazandý diye ekliyor. Herkesten bir tavsiye geliyor ve anne babanýn kafasý iyice karýþýyor. Çocuðu için tüm öðretmenler iyidir ama falancanýn dediði öðretmen acaba daha mý iyi? Ýnþallah onun sýnýfýna düþer, ya ona denk gelmezse diye evhamlanýrken birde bakýyor ki kayýt zamaný gelmiþ, çocuðunu okula yazdýrmýþ ve çocuk istediði öðretmenin sýnýfýna düþmüþtür. Artýk derin bir ohh çeker. (Çocuklar ilkokula yazdýrýlýrken kesinlikle garibanlarýn ahý alýnmamalýdýr. Her çocuk, her anne-baba için özeldir) Telaþ bitti mi, hayýr esas yeni baþlýyor. Sabah elinden tut okula getir, akþam elinden tut eve götür. Ödevlerini takip et. Þu deneme testini, bu yardýmcý kitabýný al. Olmadý dershaneye gönder. Daha da olmadý takviye dersleri aldýr. Çocukluðunu yaþayamadýklarý için hem üzül, hem de durmadan çalýþ, test çöz, kitap oku diye baþýnýn etini ye. Haným annelik merhametiyle, ''Bey çocuðun üzerine çok gidiyorsun biraz da serbest býrak, bunlar daha oyun çocuðu, saðlýklarýndan önemlimi sanki'' deyince. Hanýma: '' Haným çok haklýsýn ama bu iþin baþka yolu bir yolu var mý? Allah aþkýna'' diye savunmaya geç. Siz mücadeleye devam ede durun, bir de bakýyorsunuz ki OKS, pardon SBS, yok yine pardon TEOG gelmiþ çatmýþ. Çocuðunuzdan çok siz heyecanlýsýnýz. Hem çocuk hem biz bu kadar emek verdik, ne olur Allah'ým istediðimiz (!) liseyi bir kazansa. Çünkü iyi lise iyi üniversiteye giden yol demektir. Ama bir de bakýyorsunuz ki, çocuðunuz, hem kendi hem de sizlerin ilgisine raðmen istediði okulu kazanamadý. Normal liseye devam edecek. Çocuðunuza hissettirmemeye çalýþanýz da moraliniz bozuluyor, keþke biraz daha çalýþsaydý diye içinizden geçiriyor ve çok üzülüyorsunuz. Hatta eþinize: '' Haným korumayý býrakýp ta sen de benim kadar çalýþ diye çocuða tembih etseydin, belki kazanýrdý'' diye çýkýþýrken, ne yapsýn çocuk elinden geleni yaptý iþte. Sakýn çocuðuma imalý da olsa sýnav hakkýnda bir þey söyleme, o zaten üzülüyor diye hemen karþý ataða geçiyor. Siz de sakinleþerek, ''söylemem söylemem haklýsýn haným, herkes kazanacak deðil ya, ben de istediðim üniversiteyi kazanamamýþtým'' deyip hadi çocuðun odasýna geçelim diyorsunuz. Morali bozuk olan çocuðunuzu, ''kendini fazla üzme, daha önünde çoook sýnav var! '' diye teselli etmenize raðmen, Mahir ODABAÞI çocuk sizden daha çok üzülüyor Milli Eðitim Müdürlüðü ve kendi kendine benden gizlemeye çalýþsalar da annem - ba- Sivil Savunma Uzmaný bam üzüldüðüne göre, demek ki beni çok seviyorlar. Ya kazanýp kazanmadýðým hiç umurlarýnda olmasa, o daha da kötü. ''en iyi okul tecrübedir ancak okul masrafý biraz fazladýr'' sözünden hareketle bu sýnavdan gerekli dersi çýkarýyor ve ben lisede daha farklý bir öðrenci olacaðým, bugün için üzülen fakat benim üzülmemem için bunu bana hissettirmemeye çalýþan annemi, babamý hayalimde olan en güzel üniversiteyi kazanarak sevindireceðim diye kendi kendine söz veriyor. Siz artýk lise yýllarýnda çocuðunuza çalýþ deme ihtiyacý bile duymuyorsunuz. Görevini fazlasýyla yapmanýn gayreti ve çabasý içinde olduðunu görünce, anne - baba olmanýn verdiði þefkat duygusuyla, o kadar da kendini yorma, hiçbir þey senden daha önemli deðil diyorsunuz ama bu seferde çocuðunuz baþarmak istiyorsam baþka çarem yok diyor. Nihayet YGS - LYS sýnavýna giriyor ve sonuçlar açýklandýðýnda istediði üniversiteyi kazanýyor. O da ne, hem de derece yaparak. O anda tüm yorgunluðunuz bitiyor. Niye bu kadar dert edinmiþiz ki, iþ olacaðýna varýyormuþ diye içinizden geçirerek, aile boyu çocuðunuza sarýlýp sevinç gözyaþlarý döküyor ve ''Azmin elinden hiçbir þey kurtulmaz'' sözü doðruymuþ diyorsunuz. Sizin tatlý telaþýnýz, bir nebze bitti amma, geride binlerce anne - baba, çocuklarýnýn geleceði için tatlý telaþ içerinde koþturmaya devam ediyor. Ve siz onlara o kadar da kafaya takmayýn, iþ olacaðýna varýyormuþ diye öðüt veriyorsunuz 'Oðlumuz liseyi, kýzýmýz üniversiteyi bitirdi / YGS-LYS-KPSS hayatlarýndan bir þeyler alýp götürdü / S' ler çocuklarýn hayatlarýndan çýkmalý artýk / Çocuklarýmýz hayata daha pozitif bakmalý artýk'' Yarýn ve haftaya LYS 'na girecek yavrularýmýzýn istediði üniversiteyi kazanarak mutlu olmasý temel ar- PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN zumuz ancak bunda baþarýlý olamayan çocuklarýmýzýn gerekli dersi çýkararak kesinlikle karamsarlýða kapýlmadan '' taþý delen suyun kuvveti deðil, devamlýlýðýdýr'' sözünden hareketle planlý, programlý çalýþmaya devam etmeleri halinde sonunda mutlaka istedikleri üniversiteyi kazanarak veya severek yapacaklarý iþlerde baþarýlý olarak hem kendilerini hem de onlarýn baþarýlý olmasý için tatlý bir telaþ içerisinde olan anne- babalarýný sevindireceklerine inanýyor ve ''HÝÇ BÝR OKUL, ÇO- CUKLARIMIZIN SAÐLIÐINDAN DAHA ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR'' (önceki yýl Samsun'da bir kýzýmýz sýnav sabahý kalp kriz geçirip hayatýný kaybetmiþti) düþüncesiyle, zor yolda kolaylýklar diliyorum. Ancak duyarlý bir baba olarak þunu tekraren ifade etmek isterim ki, ''Her beterin var bir beteri Ne zaman çocuklar ders çalýþmýyor diye üzülsem / aklýma geliyor daha kötüleri'' sýrrýnca, ''Çocuklarýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý güzeldir ancak BÝR - ÝNCÝ olarak BÝRÝNCÝ olmasý daha güzeldir'' * Bir LYS sýnavý daha geldi Sevinsek mi, dövünsek mi? Mazide acý tatlý hatýralar, Atide meçhul bir zaman, Hayatta baþýmýza ne gelecek, Bilinmiyor hiçbir zaman! Yalnýz, bilinen bir gerçek var, O da, zaman deðiþiyor, Ýnsanlar deðiþiyor, Dünya deðiþiyor, Bu deðiþim içinde, Teknoloji esirleþtiriyor Esaretten kurtulmak, Özünü kaybetmeden Deðiþime ayak uydurmak, Yine biz gençlere düþüyor O halde tek çaremiz, Dünden gerekli ders almak, Bugünü en iyi þekilde yaþamak, Gelecekte söz sahibi olmak için, Çalýþmak, çalýþmak, çok çalýþmak Yarýnlara ve doðmamýþ torunlara, Dünyada lider TÜRKÝYE býrakmak LYS sýnavlarý da bu yolda bir basamak TBMM ve Millet Vekilleri; Ersönmez Yarbay 2 MY- Sizin birde, Uður Mumcu suikastýný araþtýrma komisyonu baþkanlýðýnýz var. Bundan bahsedermisiniz. EY- Komisyon kurulurken partimiz, komisyon baþkanlýðýna Fethullah Erbaþýn getirilmesini istedi. Erbaþ sakallý olduðu için, CHP liler onun komisyon baþkaný olmasýna karþý çýktýlar. Erbaþta benim baþkanlýðýmý teklif etti ve "Uður Mumcu suikastýný araþtýrma Komisyonu Baþkaný" ben oldum. Araþtýrmamýz sýrasýnda, cinayet zanlýsý olarak bazý þahýslarý tesbit ettik. Ama devletten bize gelen cevapta-" Belirlenen þahýs, cinayet günü ceza evinde tutuklu olduðu için, bu cinayeti iþleyemez." oldu te Uður Mumcu'nun cenazesinin kaldýrýlmasýna bir milyon kiþi iþtirak etti. Daha sonra Turgut Özalýn cenazesine bir milyonun üzerinde insan katýldý. Sivas'ta insanlarý yaktýlar, gösteriler oldu. Baþbaðlar köyünü PKK lýlar bastý, onlarca kiþi öldürüldü. Yine gösteriler oldu. Fakat bu eylemleri düzenleyen gerçek failler tesbit edilemedi. MY- Meclise gelen ziyaretciler, milletvekillerinin meclis oturumlarýna hazýrlýklý gelip gelmemesi ile milletvekillerinin meclise devam edip etmedikleri konusunda ne dersiniz. EY- Bunlarý teker teker ele aldýðýmýzda: Meclise gelen ziyaretciler- Ankara, Ýstanbul illerinden gelen ziyaretci sayýsý azdýr. En fazla ziyaretci doðu illerinden gelir. "AÇIKCASI BÝR YÖRENÝN SORUNLARI AZSA, O YÖRENÝN MÝLLETVE- KÝLLERÝNÝN ZÝYARETCÝSÝ'DE AZDIR. SORUN- LARI FAZLAÝSE, ZÝYARETCÝSÝ'DE FAZLADIR." Ziyaretciler genellikle iþ talebi, tayin, nakil talebi, bölgesel talepler ile meclise gelirler. Ýþ ve tayin nakil talebi ile gelenlerin talebi, bir þekilde karþýlanýr. Milletvekilleri için zor olan, bölgesel ihtiyaclarýn giderilmesi talebidir. Çünki bu taleplerin karþýlanmasý zaman alýr ve zordur. Diðer talepler karþýlandýðýnda, milletvekilinin prestiji artar. MY- Milletvekili telefonu eline aldýðýnda, Müsteþar'a ulaþabilirmi? EY- Bu milletvekilinin aðýrlýðýna baðlýdýr. Aðýrlýðý yoksa ulaþamaz. Parti yönetimi, milletvekillerine sahip çýkarsa, etkileri artar. Bürokratlarýna sahip çýkarsa, milletvekilinin aðýrlýðý olmaz. Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemlerinde, milletvekillerinin aðýrlýðý fazla idi. AKP döneminde milletvekillerinin aðýrlýðý, iþ Mustafa Yolcu görebilme özelliði azaldý. Bunun iyi yönleride var.milletvekiline vatandaþlar, haklý sebeblerle nadiren gelirler. Köyündeki öðretmeni tayin, memuru tayin talebi bunlar haklý sebebler deðildir. Mecliste yemek ucuzdur. Buna raðmen mecliste dört yýl görev yapýp, bir vatandaþý yemeðe götürmeyen milletvekilleri vardýr. Bunun sebebi, bu milletvekillerinin seçmene ihtiyacý yoktur. Vatandaþýn arasýndan gelmiyordur. Yönetime yakýndýr. Taþradan meclise gelen ziyaretciyi, öðleyin yemeðe götürmek insani bir görevdir. -Meclis oturumlarýna devam - Bu konuda düzenleme yapýldý.parti yönetimi istemedikten sonra, meclise hiç uðramayan milletvekilinin bile baþý aðrýmaz. Gurupta görüþ bildirmek için konuþabilirsin. Konuþma sayýsý ve uslubu ile parti yönetimini rahatsýz edersen, bir daha milletvekili seçilemeyebilirsin. MY- Genel seçim yapýldý. Milletvekilleri seçilip meclise geldiklerinde, neleri yapsýnlar, neleri yapmasýnlar? EY- Memlekete faydalý olmak istiyorlarsa, parti yönetimine raðmen görüþlerini açýklasýnlar. Türkiyenin çoðulcu düþünceye ihtiyacý var. Bunu yaparken parti disiplinine de uysunlar. Meclisi iyi takip edip, meclis gündemine sahip olmalýlar. Herkes kendi bildiði dalda aðýrlýðýný koymalýdýr. Çok istemek ile milletvekili olunmaz. Milletvekilliði, kaderlerinde yazýlý olmasý gerekir. AKPden bu dönem 500 kiþi aday adayý olmuþ. Bunlarýn 32 tanesi aday olacaktýr. Sonuçta ise tanesi seçilecektir. MÝLLET VEKÝLÝ OLMAYANLAR ÜZÜLME- SÝNLER, OLANLAR DA ÇOK YETENEKLÝ, KA- BÝLÝYETLÝ OLDUKLARI ÝÇÝN MÝLLETVEKÝLÝ OLDUKLARINI SANMASINLAR. MY - Mecliste isteyen milletvekili, basýn toplantýsý yapabilir mi? EY- Meclis baþkanlýðýna baðlý görevliler vardýr. Oradan basýn toplantýsý için izin almak gerekir. Aslýnda basýn toplantýsý yapan da az olur. Þu anda merkezi bir sistem var. Bütün yetkiler bir insanda toplanýyor. Yetkilerin daðýtýlmasý gerekir. "BAÞKANLIK SÝSTEMÝ BÝZÝM MÝLLETÝMÝ- ZÝN FITRATINA AYKIRIDIR." Bizim milletimizde biat kültürü vardýr. Batý ülkelerinde ise itaat kültürü vardýr. " Biat kavramý aslýnda liderle takipçileri arasýnda gerçekleþtirilen bir çeþit mukavele anlamýna gelmektedir. Günümüz liderlik yaklaþýmýnda "psikolojik sözleþme" kavramýna benzer biçimde kullanýlan BÝAT KAVRAMI, hem lidere, hem de takipçilerine karþýlýklý hak ve sorumluluklar yükleyen bir çeþit sözleþme demektir. Bu sebeple biat ancak, lider kendi sorumluluklarýný yerine getirdiði sürece ona ÝTAAT edilmesi anlamýna gelmektedir. Bu sebeple lidere ancak" Adaletle hükmettiði, doðruluktan ayrýlmadýðý zaman ÝTAAT edilmelidir. Þayet lider bu çizginin dýþýna çýkmaya baþlamýþsa, takipçilere düþen ona itaat etmek deðil, saðlýklý biçimde liderin aklýnýn baþýna gelmesini saðlamak olmalýdýr. Bu sebeple ;Ýslam ülkelerinin kurtuluþu için, yetkilerin bölünebildiði kadar bölünmesi gerekmektedir. Muhalefet fitne olarak görülmektedir. Bu yanlýþtýr. Herkes görüþünü açýklayýp, doðrularý savunmasý gerekir. Görüþ bildirmek teþvik edilmelidir. MY- Siz yurt dýþýna'da çýkmýþsýnýzdýr. Oralar'da parlemento ve milletvekili iliþkilerini nasýl buldunuz? EY- Suriye'de parlementonun hiç bir yetkisi yoktu. Almanya'da milletvekillerinin ve parlementonun aðýrlýðý var. Amerika'da parlemento, Baþkan'dan daha aðýrlýklýdýr. Baþkana düþen, parlementodan çýkan kararlarý uygulamaktýr. Baþkan iki seneliðine seçilir. Senatörler için böyle bir kýsýtlama yoktur. 40 yýldýr senatörlüðe devam edenler var. AMERÝKA'DA DAR BÖLGE SEÇÝMÝ YAPILI- YOR. SEÇÝMLERDE MÝLLETVEKÝLLERÝNÝ HALK SEÇÝYOR. BÝZDE MÝLLET VEKÝLLÝÐÝ SEÇÝMÝ DEÐÝL, PARTÝ SEÇÝMÝ OLUYOR. ORADA SEÇÝM ZAMANI SENATO ADAY- LARI, SEÇÝLEBÝLMEK ÝÇÝN BÝRBÝRLERÝ ÝLE YARIÞIYORLAR. BÝZDE PARTÝLER BÝRBÝRÝ ÝLE YARIÞIYOR. Ersönmez Yarbay beye, verdiði bilgiler için teþekkür ediyorum ALIÞ Gram 102,91 SATIÞ 102,99 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN 2015 Þiddetsiz Yaþam Ýçin Elele projesine Çorum dan katýlým Samsun, Amasya, Tokat, Çorum'da kadýn haklarý, cinsiyet eþitliði ve kadýnýn güçlendirilmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kurumlarý temsilcilerine eðitim vermeyi amaçlayan "Þiddetsiz Yaþam Ýçin Elele" projesi sona erdi. Proje Samsun Valiliði'nin iþtiraki ve Karadeniz Yeni Ufuklar Derneði, KAGÝD, Mo- zaik Ýnsan Kaynaklarý Geliþtirme Derneði, Eripod Derneði iþbirliði ile hayata geçirildi. Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen projede kadýn haklarý, cinsiyet eþitliði ve kadýnýn güçlendirilmesine yönelik faaliyet gösteren STK ve kamu kurumlarýndan 95 temsilciye toplumsal cinsiyet eþitliði, ayrýmcýlýkla mücadele, hak temelli yaklaþým ve savunuculuk konusunda kapasi- te eðitimleri verildi. Eðitim süreçlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan projenin kapanýþ toplantýsý Serra Otel'de yapýldý. Proje ile ilgili olarak bilgi veren Karadeniz Yeni Ufuklar Derneði Baþkaný Psikolog Mustafa Kýnýk, "Kadýnlarýn ve erkeklerin hayatlarýnda bir dönüþüm yaratmayý hedefleyen, kadýnýn güçlenmesini destekleyen ve her türlü plan, politika, program, proje ile bu farklýlýðý dikkate almak ve geliþtirmek zorundayýz. Bu nedenle baþta sivil toplum kuruluþlarý, kamu kuruluþlarý ve yerel yönetimlere büyük görevler düþmektedir. Özellikle haklarýn hayata geçirilmesinde ve toplumdaki dezavantajlý kimseler lehine deðiþtirilmesinde stratejik öneme sahip sivil toplum örgütleri, hak temelli bir yaklaþýmla kadýnlarýn lehine yaþanan bu durumun düzeltilmesinde önemli role sahiptir. Bu proje de bu rolü etkin olarak yaþama geçirilmesini hedeflemiþtir. Eðitimler bazýnda baþarýlý bir süreç geçirdik ve dilediðimiz farkýndalýðý oluþturduðumuz inancýndayým. Emeði geçen, katýlan ve destekleyen herkese teþekkür ederim" dedi.(ýha) "Þiddetsiz Yaþam Ýçin Elele" projesi sona erdi. Ramazan da 150 bin aileye gýda kolisi Ramazan ayý için insani yardým hedeflerini açýklayan Kimse Yok Mu Derneði, 2 milyon kiþiye iftar yemeði vermeyi, 150 bin aileye gýda kolisi daðýtmayý ve 10 bin çocuða bayramlýk hediye etmeyi planlýyor. Tüm Türkiye'de ve dünyanýn pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayýnda da yalnýz býrakmayan Kimse Yok Mu, gönüllülerinin baðýþlarý ile Ramazan ayý boyunca 150 bin ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyasý, 2 milyon kiþiye sýcak yemek ikram edecek. Bu yýl da yetimlerin gülen yüzü olacak Kimse Yok Mu, 10 bin çocuðun da yüzünü bayramlýk hediye güldürecek. Ýskilip te karne sevinci Ýskilip kaymakamý Þuayip Gürsoy, Kurusaray köyü okulunda, öðrencilerin karne sevincine ortak oldu Çorum'un Ýskilip Ýlçesi'nde öðrencilerin karne sevincine ortak olmak isteyen Kaymakam Þuayib Gürsoy, tercihini köy okulundan yana kullandý Eðitim Öðretim sezonu sonunda Kurusaray Köyü Ýlk ve Ortaokulu na giderek öðrencilerin karne heyacanlarýna ortak olan kaymakam Gürsoy, çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Karne töreninde kýsa bir konuþma yapan Þuayip Gürsoy, öðretmen ve öðrencileri tebrik ederek öðrenciler için tatil süresince dinlenmeleri yanýnda kitap okumayý da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Karne daðýtým törenine kaymakam Gürsoy un yaný sýra, Ýlçe Jandarma Komutaný Bahri Civa, Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürü Ali Emre, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Ýlçe Tapu Müdürü Nuri Ünlüsoy, Ýlçe Nüfus Müdürü Sedat Býdýk, Köylere Hizmet Kaymakan Özsoy, karnelerini verdiði öðrencilere tatilde okumayý ihmal etmemelerini öðütledi. Götürme Birliði Müdürü Mehmet Gürbüz de katýldý. Karne daðýtýmý- nýn ardýndan Kurusaray Ortaokulu öðrencileri halk oyunlarý gösterisi yaptý. Tören sonrasý köy- den ayrýlan Gürsoy, öðrencilerle hatýra fotoðrafý da çektirdi.(ýha) Yýl sonu pikniðinde buluþtular Kamusen üyelerine indirim Kamu Sen Çorum Temsilcisi Fatih Gök, bir otelle indirim anlaþmasý imzaladýklarýný açýkladý. Gök yaptýðý açýklamada, "Anlaþma saðladýðýmýz otelde, gecelik konaklama, restoran ve düðün-niþan gibi organizasyonlarda % 10, diðer hizmetlerde ise % 20 indirimli fiyatlardan tüm üyelerimiz yararlanabilecektir. Ýndirim protokolüyle sendikamýz, mesleki kariyerlerinin yanýnda üyelerinin sosyal yönlerini de geliþtirerek mutlu çalýþan olmalarýný hedeflemeye devam edecektir." dedi. (Haber Merke- zi) Aktif Eðitim Sendikasý üyeleri piknikte buluþtu. Eðitim ve öðretim yýlýnýn tamamlanmasýyla birlikte, sendika yönetimi tarafýndan düzenlenen pikniðe sendika üyeleri aileleriyle birlikte katýlýrken, piknik çeþitli eðlence ve doða yürüyüþüne ev sahipliði yaptý. (Haber Merkezi)

13 AÝHM den Eðitim Sen yararýna karar Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý'nýn (Eðitim-Sen) Çorum Þubesi üyelerinin Valilik'ten izin almadan basýn açýklamasý yapmalarý nedeniyle cezalandýrýlmalarýný haksýz buldu. Sendikanýn 25 üyesinin, 2008 yýlýnda yaptýðý baþvuruyu karara baðlayan AÝHM, Türkiye'nin, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin (AÝHS) gösteri ve örgütlenme hakkýyla ilgili 11. maddesini ihlal ettiðine hük- 16 HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý (Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý) Saat: Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 081 plakalý, 2012 model Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum Bayat Hacýbayram köyü kanal ve galeri tamamlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No : 167 Çorum Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý Mikrobiyoloji Lab. 2 kýsým ki karþýlýðý cihaz kullanýmý uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: HAZÝRAN metti. Türkiye, karar gereði her bir baþvuru sahibine bin 565 avro ve mahkeme masrafý olarak toplamda 850 avro ödeyecek. Memur statüsüne sahip sendika üyeleri, Çorum'da 24 Mart 2008'de çalýþma koþullarý ile ilgili belediye binasýna 100 metre uzaklýktaki bir alanda düzenledikleri basýn toplantýsý yüzünden para cezasýna mahkum olmuþtu. Türkiye'deki mahkeme, Çorum Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Engelli Eriþim Merkez Kapsamýnda 5 adet okula lift, engelli wc ve rampa yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu þebeke hattý döþenmesi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý Atýksu Arýtým Tesisi Anaerobik Tank Gaz bölmesinin paslanmaz sac ile kaplanmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Anakara Yolu 9. Km Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Amasya Yurdu A-B Blok dýþ cephe ýsý yalýtýmý, A Yeþilýrmak Yurdu lokanta-kantin mahalinin yerinin deðiþtirilmesi ve Çorum Akþemseddin Yurdu açýk halý saha ve demir merdiven yapýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü / Atatürk Bulvarý No: 123 Atakum/Samsun Saat: T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Mecitözü Elvançelebi Valiliði'ne daha önceden basýn açýklamasý ile ilgili haber verilmediði gerekçesiyle sendika üyelerine para cezasý verilmesini kararlaþtýrmýþtý. Yine Türkiye'deki mahkeme kararýnda, 2007 yýlýnda çýkan valilik kararnamesiyle basýna açýklama yapýlacak yerlerin ve koþullarýn belirlendiði ifade edilerek, sendika üyelerine buna aykýrý hareket ettikleri gerekçesiyle para cezasý verilmesinin uygun olduðu kaydedilmiþti.(aa) Toplu Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: TEMMUZ DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ankara Çorum Merkez Güney Köyü Köm Deresi Taþkýn Koruma Ýnþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-08 nolu Oda M. Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/Ankara Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Son yýllarda teknolojik yenilikleri, ürün çeþitliliði, ambalajý ve kalitesi ile adýndan söz ettiren Çaykur, tarafsýz uluslararasý bir organizasyonun Portekiz'in baþkenti Lizbon'da düzenlediði ödül töreninden iki altýn ve üç gümüþ madalya ile döndü. Merkezi Belçika nýn baþkenti Brüksel de bulunan Monde Selections Uluslararasý Kalite Enstitüsü tarafýndan bu yýl detaylý bir þekilde analizi yapýlan Çaykur un Didi soðuk çayý, kendi alanýnda dünyada bir numara olmayý baþardý. Kalite, lezzet, aroma gibi ürün performans ve hijyen kriterleri bakýmýndan öne çýkan "Didi", iki altýn ve bir gümüþ madalya alarak Türkiye nin yükselen markasý oldu. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 30 TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: madalya ile dönen Çaykur, ürünleriyle tüketicinin de göz bebeði olmayý sürdürüyor. Kuru çay kategorisinde ise Hemþin Organik ve Altýnbaþ çaylarý gümüþ madalya aldý. Portekiz in baþkenti Lizbon daki tarihi Patio de Gale binasýnda yapýlan ödül törenine lararasý arenada da marka deðeriyle öne çýkmaya ihtiyacý var. Hedefimiz bu bilinçle çalýþarak bunu bütün dünyaya kabul ettirmek ve ülkemize en büyük katkýyý saðlamaktýr" dedi. katýlan Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný Ýmdat Sütlüoðlu, Didi nin kazandýðý altýn ve gümüþ madalyalarý, Monde Se- TÜRK ÇAYI lections Uluslararasý Kalite Enstitüsü Baþkaný Patrick de Halleux un elinden aldý. Didi Bergamot ve Didi Þeftali altýn madalyaya layýk görülürken, Didi Limon bu iki lezzetin hemen ardýndan gümüþ madalyayla taçlandýrýldý yýlýnda Monde Selections, 82 ayrý ülkeden sekiz ana kategoride 3 bin 160 ürününü kalite kontrol analizine gönderdi. Su ve ferahlatýcý içecekler kategorisinde Çaykur un Didi soðuk çayý 2015 in birincisi seçildi. DÝDÝ DÜNYA DEVLERÝYLE YARI- ÞIYOR Lizbon da yapýlan ödül töreninin ardýndan açýklama yapan Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný Ýmdat Sütlüoðlu, Çaykur un markalaþma sürecinde ciddi adýmlar atýðýný ve bundan sonra da markalaþma sürecinin devam edeceðini söyledi. Genel Müdür Sütlüoðlu, "Dünya standartlarýnda yeni markalar çýkarýp bunu daha da ileri seviyelere taþýmak gibi bir hedefi ekip çalýþmasýyla yürüttük. Ýlmi bir zeminde, çok yönlü olarak halkýmýzýn ve dünyanýn tercihlerini dikkate alarak, çalýþmalarýmýzý yaptýk. Ve bunun sonucu olan bugün, büyük bir mutluluk yaþýyoruz. Burada Portekiz in Baþkenti Lizbon da tarihi bir mekânda iki altýn üç gümüþ madalya aldýk. Altýnbaþ ve Hemþin organik çaylarýmýz ve Didi miz bu madalyalarý almýþ oldu. Didi ürünümüz daha üçüncü yýlýnda kendi kategorisinde birinci sýrayý aldý. Bu ödül hem bizim için hem ülkemiz için büyük bir baþarý. Bu baþarýda emeði geçen baþta üreticilerimize, bütün çalýþanlarýmýza ve herkese teþekkür ediyoruz. Buradan büyük bir mutlulukla ülkemize dönüyoruz" dedi. EN MODERN FABRÝKAYI ÝNÞA EDÝYORUZ Çaykur un baþarýsýnda insan unsurunun yaný sýra, teknolojiye de ciddi yatýmlar yaptýklarýný belirten Çaykur Genel Müdürü Yönetim Kurulu Baþkaný Ýmdat Sütlüoðlu, yeniliklerin takipçisi olduklarýný, fabrikalarý teknolojik olarak yenileyerek daha ileriye taþýyacaklarýnýn müjdesini verdi. Ýnþaatý devam eden paketleme fabrikasýnýn dünyanýn en teknolojik, en çevreci, en akýllý, otomasyonu ve üretim kapasitesi en yüksek fabrikasý olduðunu, bu fabrikanýn ayný zamanda turistik bir çekim merkezi görevini de yerine getireceðini de sözlerine ekledi. 1 NUMARA OL- MAYI HEDEFLÝYO- RUZ Çay pazarýnda dünya devleri ile yarýþarak her alanda önde olmak için çalýþtýklarýný ifade eden Sütlüoglu, "Çaykur'un dünya çapýnda bir marka olmasýný hedefliyoruz. Ülkemizin ulus- DÜZELTME Yazarýmýz Daver Kolaðasýoðlu nun 11 Haziran Perþembe günü gazetemizde yayýmlanan 20. Asýrda Çorum Olaylar ve Ýnsanlar yazý dizisinde 50 yýl öncesinden Çorum halk oyunlarý baþlýklý yazýsýnda bir fotoðraf altýnda halay ekibinden Fevzi Yaza nýn ismi yanlýþlýkla Fevzi Yaþar yazýlmýþtýr. Düzeltiriz. DÜNYANIN EN SAÐ- LILIK ÇAYIDIR Türk çayýnýn kuzey iklim kuþaðýnda yetiþen cay olduðuna vurgu yapan Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný Ýmdat Sütlüoglu, Türkiye'de yetiþen çayýn üzerine iklim þartlarýndan dolayý kar yaðdýðý için haþere bulunmadýðýný, kimyasal kullanmak zorunda olunmadýðýný ve bu sayede dünyanýn en saðlýklý çayý olduðunun önemini Müflisin Adý ve Adresi PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN Soðuk çay Didi ye ödül yaðdý Portekiz'in baþkenti Lizbon'da düzenlenen ödül töreninden iki altýn ve üç gümüþ vurguladý. Sütlüoðlu "Ülkemiz dýþýnda çay üreten bütün ülkeler, pestisit diye adlandýrýlan haþere kimyasallarý kullanmak durumundalar. Bu çok zararlý bir maddedir. Bizim çayýmýz zaten organiðe çok yakýn bir çaydýr. Biz de bunun farkýndayýz ve bu nedenle çayýmýzý tamamen organiðe dönüþtürmek için çalýþmalarýmýzý hýzlandýrdýk. Her yýl organik alanlarýmýzý geniþletiyoruz. Türkiye de dünyanýn en saðlýklý çayýný biz üretiyoruz. Çayýmýzda hiç bir katký maddesi bulunmuyor. Bizim çayýmýz lezzetiyle de ön plana çýkýyor. Bunu önce kendi insanýmýza daha sonra diðer dünya ülkelerine tanýtmak istiyoruz. Çaykur olarak çayýmýzý el deðmeden üretiyoruz. Çay boþaltýrken bile robotik boþaltma makineleri ile çay boþaltýlýyor, üretiliyor, paketleniyor, tüm iþlemler el deðmeden tamamlanýyor. Herkesin bunu bu þekilde bilmesi ve tercihlerini bu doðrultuda yapmalarý hem kendi saðlýklarý hem de çocuklarýnýn, torunlarýnýn, yani gelecek nesillerinin saðlýðý açýsýndan çok önemli" açýklamasýnda bulundu. MARKALARI DÜNYA ÝLE BULUÞ- TURUYORUZ Lizbon daki kalite ödül törenin de açýklamada bulunan Monde Selections Uluslararasý Kalite Enstitüsü Baþkaný Patrick de Halleux, 1961 yýlýndan bu yana yüzlerce markayý dünya piyasalarýna taþýyarak önemli bir görevi ifa ettiklerini söyleyerek bugün de 82 ülkeni ürünlerini dünya piyasalarýna tanýtmanýn gururunu yaþadýklarýný belirtti yýlýndan bu yana kalite kontrolü alanýnda önemli ve baðýmsýz bir kuruluþ olan Monde Selections, kimyevi analizleriyle uluslararasý üne sahip. Çalýþmalarýný Meurice Enstitüsü yle ortaklaþa gerçekleþtiriyor. Analizlerde saðlýk, kalite, hijyen ve damak zevki esas alýnýyor. Meurice Enstitüsü tarafýndan yapýlan analizler, daha sonra uzman jüri üyeleri tarafýndan puanlanarak, derecelendiriliyor. Jüride eczacýlar, kimyagerler, gurmeler ve tasarýmcýlar yer alýyor. Jüri heyeti tarafýndan yapýlan planýn ardýndan Monde Selections, final organizasyonu gerçekleþtirerek, ödülleri tüm dünya kamuoyuyla paylaþýyor. T.C. ÝSKÝLÝP ÝFLAS DAÝRESÝ Dosya No: 2015/1 ÝFLAS BASÝT TASFÝYEDE ALACAKLILARI DAVET ÝLANI : Eralp Madencilik Nakliyat Ticaret San. Ltd. Þti. Çorum Cad. No: 18 Ýskilip / ÇORUM ( ) Müflisin Ticaret Sicil No : Yukarýda adý yazýlý müflisin, Ýflas Dairemizce defteri tutulan mallarýnýn bedellerinin tasfiye giderlerini karlýþamayacaðý anlaþýldýðýndan basit tasfiye usulünün uygulanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu sebeple, alacaklýlarýn bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarýný ve iddialarýný bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklýlardan birinin giderleri peþin vermek sureti ile tasfiyenin adi þekilde yapýlmasýný isteyebileceði ÝÝK 218. Maddesi gereðince ilan olunur. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 97073)

14 14 PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN 2015 Þampiyon Fatih Sultan Mehmet Görkemspor un rakipleri belli oldu Ýlkokullararasý Basketbol final maçýnda Mehmet Akif Ersoy u yenen Fatih Sultan Mehmet þampiyonluðu kazandý. Oldukça yaðýn katýlýmýn olduðu müsabakalarda minikler ortaya koyduklarý performansla gelecek adýna olumlu mesajlar verdiler. TED i yenen Bahçelievler üçüncü Bayanlar Bölgesel Hentbol Final Grubunda Gençlik Görkemspor Haziran da Ankara da yapýlacak müsabakalarda atman Eðitimspor ve Balýkesir Bandýrmaspor ile 2. lige yükselmek için mücadele edecek. Gençlik Görkemspor ur rakipleri belli oldu. Bayanlar Bölgesem Lig Final Grubu müsabakalarý Haziran tarihleri arasýnda Ankara da yapýlacak. Finallerde 1. grupta Ýzmir Ülküspor, Van Tuþbaspor ve Batman Kozlukspor mücadele ederken temsilcimiz Gençlik Görkemspor ise Batman Eðitimspor ve Balýkesir Bandýrmaspor takýmlarý mücadele edecekler. Çorum Gençlikspor 26 Haziran Cuma gününü bay geçecek ve rakiplerini izleyecek. 27 Cumartesi günü saat SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 2-5, 7-2, 7-12, 6-10 HAKEMLER : Furkan Alagöz, Murat Altunkara. TED KOLEJÝ : Umutcan, Eylül, Ali, Suat, Deniz, 11 de ilk maçýnda Balýkesir Bandýrmaspor ile karþýlaþacak olan Gençlik Görkem ikinci maçýnda ise 28 Haziran pazar günü saat 11,00 de Batman Eðitimspor ile yapacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda birinci olacak iki grup birincisi takým 2. ligde mücadele etmeye hak kazanacak. Gençlik Görkemspor Kayseri de yapýlan grup maçlarýndan birinci olarak finallere katýlmaya hak kazanmýþtý. Þimdi hedef final grubunda da birinci olarak 2. ligde mücadele etmek. Yiðit, Cevdet, Kýraç, Ceylin, Demir, Ýhsan, Bekir. BAHÇELÝEVLER ÝLKOKULU : Tuba, Ekin, Ýnci, Arda Sucuoðlu, Melih, Arda Seyrek, Barýþ, Baþar, Iþýl, Arda, Yaðýz, Erkin. Þampiyon Fatih Sultan Mehmet in kupasýný Gençlik Hizmetleri Þube Müdürü Satý Yücel verdi SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 8-2, 7-8, 10-4, 8-12 HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Furkan Alagöz. FATÝH SULTAN MEHMET ÝLKOKULU : Mehmet, Emin, Kürþat, Yaðýz, Enes, Akif, Engin, Serhan, Ceren, Arda, Mavena, Kaan, Yaðmur. MEHMET AKÝF ERSOY ÝLKOKULU : Furkan, Miraç, Burak, Emre, Serra, Enes, Ýrem, Taha, Buðrahan, Selçuk,Yaðýz, Alperen. Eðitim Öðretim yýlýmehmet Akif Ersoy u 34nýn son kupalarý Ýlkokullu 25 yenen Fatih Sultan Küçükler Basketbol da Mehmet Ýlkokulu son verildi. Final maçýnda þampiyonluðu kazandý. Gençlik Görkemspor, Ankara da 2. lige yükselmek için mücadele edecek Kent Konseyi Veteranlar Basketbol turnuvasý Kent Konseyi Veteranlar Basketbol turnuvasýnda grup maçlarý sonunda yarý finalistler belli oldu. A grubundan Hitit Kültür Merkezi ve Salim Akaydýn Ortaokulu B grubundan ise Gençlikspor ve Mühendislik Fakültesi takýmlarý yarý finale yükseldiler. Dün gece oynanan yarý final maçlarýnda Hitit Kültür Merkezi ile Mühendislik Fakültesi, Gençlikspor ilede Salim Akaydýn Ortaokulu takýmlarý karþýlaþtý. Bu maçlarý kazanan takýmlar bu akþam turnuva þampiyonluðu için mücadele edecekler. Turnuvada ikinci olan Mehmet Akif Ersoy un kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi Ýki grupta oynanan maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan ve yarý finale yükselen dört takýmýn çapraz maçlarý sonunda Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Sultan Mehmet finalde mücadeleye etmeye hak kazanmýþtý. Final maçýnda rakibi önünde ilk periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Fatin Sultan Mehmet periyotu 8-2 önde tamamladý. Ýkinci periyotta dengeyi kuran Mehmet Akif devreyi geride tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk periyotunda maçý koparan ve 10-4 üstünlük kuran Fatih Sultan Mehmet maçýda kazanarak son þampiyonluk kupasýný aldý. Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçýnda Ted Koleji ni yenen Bahçelievler Ýlkokulu üçüncülüðü kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyalarý verildi. Dördüncü olan TED Koleji nin kupasýný Beden Eðitimi Öðretmeni Altan Çoban verdi Üüncü olan Bahçelievler in kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi U 11 Final Grubunda ilk yarý sona erdi U 11 Final Grubunda ilk yarý cumartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Cumartesi günü oynanan maçlarda þampiyonluðun iki güçlü adayý Mimar Sinan Gençlikspor ile HE Kültürspor arasýndaki zorlu maçý 32 lik skorla kazanan Mimar Sinan Gençlikspor avantaj yakaladý. Ýlk iki maçýný kazanan Kültürspor rakibi önünde aldýðý bu maðlubiyetle 6 puanda kaldý ve liderliði kaybetti. Mimar Sinan Gençlikspor ise üç maçta topladýðý 7 puanla liderliðe yükseldi. Günün diðer maçýnda ise Gençlerbirliði, Osmancýkspor önünde fýrtýna gibi baþladýðý maçtan 9-0 lýk farklý galibiyetle ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu ve dört puanla üçüncü sýraya oturdu. Ýkinci yarý bugün baþlýyor Beden Eðitimi Öðretmenleri son maçýný kazandý ancak yarý finale yükselemedi Beden Eðitimi Öðretmenleri: 66-M. Akif Ersoy: 50 SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 21-8, 13, 7-14 HAKEMLER : Furkan Alagöz , 22- Candan Yýlmaz, BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMEN- LERÝ : Muttalip, Turan, Deniz, Ýbrahim, Bora, Abdulhalik, Baki, Tutku, Kudret, lker. MEHMET AKÝF ERSOY ORTA- OKULU : Hakan, Ahmet, Ömer, Eraslan, Sait, Hakan, Vahit, Fatih. Gençlikspor: 57 - Mühendislik Fakültesi: 59 HAKEMLER : Candan Yýlmaz, Furkan Alagöz. GENÇLÝKSPOR : Ýsmail, Mehmet, Ali, Habil, Esat, Ahmet, Ýbrahim, Serkan, Ergün, Erdal, Mustafa. MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ : Halil, Son maçýnda Gençlikspor u zorlu maçta yenen Mühendislik yarý final biletini kaptý SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 19-11, 15-13, 13-14, Gençlerbirliði: 9 - Osmancýkspor: 0 Mert, Muhammed, Öncü, Mustafa, Ýbrahim, Reþit, Erhan, Cengiz, Þafak, Zeynal, Kindar. Onur GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ: Yunus, Batuhan, Fa- tih, Arda, Y.Emre, Emirhan, Kadir, Caner, Tuðrulhan, Eren, Anýl, Efe, Murat. OSMANCIKSPOR : Berat, Furkan, Muham- med, Beratcan, Ercan, Cemal, Yavuz, Sertaç, Yaðýz, Oðuzhan. GOLLER: 4. ve 26. dakikalarda Kadir, ve 21. dakikalarda Y.Emre, ve 49. dakikalarda Batuhan, 48. dak. Murat (Gençlerbirliði) SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : Abdulse- lam Koçak. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Salim, Mert, Emirhan, Ozan, Oðuz, Emir, Alperen, Samet, Emrullah, Emirhan, Serhat, Enes. H.EKÜLTÜRSPOR : Mahmut, Ahmet, Mustafa, Berat, Taha, Koray, Burak, Beratcan, Gani, Sadýk, Efe. GOLLER : 4. dak. Koray, 12. ve 37. dakikalarda Burak (Mimarsinan). 9. dak. Emir, 41. dak. Alperen (H.E.Kültürspor). U 11 Final Grubunda ikinci yarý bugün oynanacak iki maçla baþlýyor. Saat de oynanacak ilk maçta Mimar Sinan Gençlikspor ile HE Kültürspor karþýlaþacak. Günün ikinci maçýnda ise saat de Osmancýkspor ile Gençlerbirliði puan mücadelesi verecekler. Mimar Sinan : 3-HE Kültür: 2

15 SGK, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalýþtýrýlanlarýn nasýl sigortalý yapýlacaðýna iliþkin genel yazý yayýmlayarak iþlemi kolaylaþtýrdý. Buna göre, sayýsý 1.5 milyon olduðu tahmin edilen, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalý çalýþtýran iþverenlerin kayýtlarý TC Kimlik Numarasý yla takip edilecek. Normalde iþverenler prim bildirimlerini internet üzerinden þifre kullanarak yapabilirken, gündelikçi çalýþtýranlara kolaylýk saðlandý. 10 günden fazla gündelikçi çalýþtýranlarýn, e-bildirge þifresi almalarý ve hizmet belgesi vermelerine gerek kalmayacak. Bildirgenin, iþçinin çalýþmaya baþladýðý ayýn sonuna kadar en yakýn Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi ne verilmesi gerekiyor. Bildirge, iþveren ve iþçi tarafýndan birlikte imzalanacak. ÜCRET ARTIÞI ÝÇÝN BÝLDÝRGE GEREKLÝ Bildirgede günlük brüt ücret TLile TLarasýnda olabilecek. Bu rakamlarýn yüzde 32.5 i sigorta primi, yüzde 2 si iþ kazasý primi, yüzde 3 ü de iþsizlik sigortasý olmak üzere toplam yüzde 37.5 i kadar çalýþan adýna prim yatýrýlacak. Buna göre hesaplandýðýnda evde ayda 11 gün çalýþýlýyorsa yatýrýlacak prim 152 lira, ilk kez sigortalý olan biri çalýþtýrýlýyorsa teþvikten yararlanýlarak 61.7 lira prim ödenmesi gerekecek. Bildirime göre belirlenmiþ olan sigorta primi, izleyen ayýn sonuna kadar SGK ya ödenecek. Evde birden fazla gündelikçi çalýþtýranlar her bir iþçi için ayrý bildirge dolduracaklar. Ev (Ç.HAK:1619) (Ç.HAK:1636) (Ç.HAK:1632) (Ç.HAK:1630) Gündelikçilerin iþlemleri kolaylaþtý hizmetlerinde çalýþanlarýn iþten ayrýlmasý ya da ücretinde artýþ yapýlmasý halinde ise form doldurularak ayný ay içinde SGK ya bildirimde bulunulacak. Bunlarý bildirmeyenlere 120 lira para cezasý uygulanacak. Emekli gündelikçi için destek primi ödenecek. SON 1 YILDA 30 GÜN PRÝM SAÐLIK HÝZMETÝ ÝÇÝN YETERLÝ Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalýþanlarýn saðlýk hizmetlerinden yararlanabilmeleri için hastaneye gittikleri tarihte son bir yýl içerisinde 30 gün prim bildirimi yapýlmýþ olmasý gerekecek. Primin ödenip ödenmediðine bakýlmayacak. Yabancý ülkelerden hasta, yaþlý, çocuk bakýmý gibi ev hizmetlerinde çalýþmak üzere gelen kiþiler 30 günden az çalýþtýrýlamayacak. MAHKEMELER DEKÝ SÜREKLÝLÝK TANIMI TARTIÞMASI BÝTÝYOR SGK Baþmüfettiþi Ýsa Karakaþ, düzenlemeyle ev hizmetlerinde çalýþan gündelikçilerin her ay evrak takibi ya da muhasebeciyle çalýþma zorunluluðundan kurtulduðuna dikkat çekti. Karakaþ, gündelikçi açýsýndan süreklilik kavramýnýn uzun zamandýr tartýþma konusu olduðunu, gündelikçilerden kastýn 30 gün çalýþmak mý yoksa ayýn belirli günleri mi olduðu konusunda görüþ ayrýlýðýnýn da sigortalamayý kolaylaþtýran düzenlemelerle ortadan kalktýðýný söyledi. Ýhtilaf yaþandýðýnda yargý makamlarýnýn da süreklilik kavramý konusunda sýkýntý yaþadýðýný ve dosyalarýn biriktiðini de kaydeden IZGARA USTASI ALINACAKTIR KEBAP KONUSUNDA DENEYÝMLÝ IZGARA USTASI ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAZNEDAR SOFRASI SÝMA ÇORUM TURÝZM HÝZMETLERÝ SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. GAZÝ CAD. NO: 121 / A ÇORUM TEL : FAX: Eleman Aranýyor Ýstasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompacý ve market elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. CEMÝL KOLOÐLU PETROL Elemanlar Aranýyor Halý yýkama ve temizlik iþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pýrýltý Temizlik Bahabey Cad. Yeþil Fýrýn arkasý Eleman Aranýyor E sýnýfý ehliyeti olan inþaat iþçisi aranýyor. Maaþ 1500 TL ÇALIÞ ÝNÞAAT Tel: Adres: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný 2. kat No: 203 Karakaþ, Mahkemelerin dosya yükü de azalmýþ olacak dedi. BÝLDÝRMEME CEZASI LÝRA Evde 10 günden fazla çalýþtýrdýðý iþçisini o ay içerisinde SGK ya bildirmeyenler, þu an bin TLolan brüt asgari ücret tutarýnda para cezasý ödeyecekler. Eðer bildirimde bulunulmadýðý ihbar veya denetim sonucu SGK tarafýndan tespit edilirse, 2 bin 403 (Ç.HAK:1538) (Ç.HAK:1608) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:1610) (Ç.HAK:1606) TLceza kesilecek. Gecikilen her ay için de asgari ücretin beþte biri kadar ceza ödenecek. BÝLDÝRGE FORMU SGK NIN SÝTESÝNDE Formdaki iþveren ve iþçinin kimlik, nüfus, iletiþim bilgileriyle yararlanýlacak teþvikler ve çalýþma nedeni bölümlerinin doldurulup 2 tarafýn imzalamasý gerekli.(habertürk) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Yorgan, Stor Perde Temizliði Bakýcý Aile Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Lojman Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuzey Mantarcýlýk Mür. Tel: Kiralýk Depo Ýþyeri 450 m2 yüksek tavanlý komple kapalý merkezi konumda (Ç.HAK:1637) Ulumezarlýk civarýnda. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Bilgisayar kullanabilen BAY-BAYAN eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) (Ç.HAK:1599) (Ç.HAK:1394) SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) (Ç.HAK:1605) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Devren Satýlýk Otel Ýnönü Caddesinde halen faal olan otel (Ç.HAK:1616) Bay teknisyen alýnacaktýr Bilgisayar sistemleri konusunda tecrübeli, Askerlikle iliþiði olmayan, ehliyeti olan Bay teknisyen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teomet Bilgisayar Ltd. Þti Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ (Ç.HAK:1611) devren satýlýktýr. Mür. Tel: Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: Satýlýk Villa Arsasý Çorum u en güzel noktadan gören bir lokalizasyonda 1 dönümlük villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Not: Lütfen saat dan sonra arayýnýz. (Ç.HAK:735) (Ç.HAK:1592) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:1573) Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz ELEMAN ARANIYOR * En az beþ yýl pazarlama deneyimi olan diksiyonu düzgün, B sýnýfý ehliyetli pazarlama elemaný alýnacaktýr. * Halý döþemeciliðinden anlayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ceritler Halý (Ç.HAK:1625) Çiftlik Cad. No: 38 Çiftlik Mezarlýðý altý

16 Halit Kýlýç anýsýna En centilmen takým Abdalata Koçak Makina 20. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda en centilmen takým ödülünü Abdalata Koçak Makina kazandý. Bu yýl turnuvada grupta dört ve çeyrekte finalde ise bir maç oynayan Abdalata Koçak Makina takýmý sadece üç sarý kart gördü ve bunun sonucunda da Tertip Komitesi tarafýndan centilmen takým ödülüne layýk görüldü. 20. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda gol krallýðýný paylaþan Yunus Þahinkara ve Osman Gýdýk ýn ödüllerini TÜFAD Þube Baþkaný Remzi Karahan verdi Ýki gol kralý çýktý Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnýn centilmen takýmý Abdalata Koçak Makina takýmýnýn kupasýný Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Baþkaný Mustafa Alagöz verdi 20. ASGD Halit Kýþýk Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda iki gol kralý çýktý. Metyol Yapý da forma giyen Yunus Þahinkara on golle çýktýðý final maçýnda gol atamayýnca turnuvayý ayný golle tamamlayan Çorum Park takýmýndan Osman Gýdýk ile ayný golle krallýðý paylaþtý. Ödül töreninde iki gol kralýna tek ödül verildi ve ikinci ödül hafta içinde sahibine verilecek. Çorum Futbolu nun bu yýl içinde kaybettiði deðerli isim Halit Kýlýç ýn eþine aný plaketi. Geçirdiði rahatsýzlýðýn ardýndan hayatýný kaybeden ve Orta Kuþak futbol Turnuvasýnda bir çok kez forma giyen Halit Kýlýç ýn ismi tertip komitesi tarafýndan bu yýlki turnuvaya verilmiþti. Cumartesi günü oynanan final maçýnýn ardýndan düzenlenen ödül töreninde tertip komitesi Halit Kýlýç anýsýna eþi Bilge Kýlýç a bir plaket verdi. Tören sýrasýnda yapýlan anonsta Çorum sporuna deðiþik kategorilerde uzun yýllar hizmet veren ve aramýzdan erken ayrýlan Halit Kýlýç anýsýna denildiði anda törene katýlan herkes tarafýndan uzun süre alkýþlandý. Ardýndan da Halit Kýlýç ýn eþi Bilge Kýlýç duygu dolu olarak plaketini ASGD Yönetim Kurulu üyesi Halil Öztürk ün elinden aldý. Bilge Kýlýç, ASGD yönetimine hem turnuvaya isminin verilmesinden hemde plaket nedeniyle teþekkür etti. PAZARTESÝ 15 HAZÝRAN þampiyon Metyol 20. yýlýnda 20 takýmýn mücadele ettiði ASGD Orta Kuþak futbol turnuvasý final maçýnda Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile Metyol arasýndaki karþýlaþmanýn normal süresi 1-1 berabere bitti. Penaltý atýþlarýnda rakibine 4-3 lük üstünlük saðlayan Metyol Yapý 20. þampiyonluðun sahibi oldu. SAHA: 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Mehmet Ali Cýrýl, Serhat Sarkandý. MET-YOL YAPI ÝNÞAAT: Murat, Sefer, Adem, Selahattin, Beytullah, Cafer, Erol, Yunus, Kenan, Orhan, Hakverdi, Aykut, Recep, Orhan Eker, Yasin Ünal, Harun, Mustafa, Yasin Erbaþ. HIÞIROÐLU KURUYEMÝÞ : Sebahattin, Osman, Mustafa Tiryaki, Remzi, Uður, Ender, Ünal, Ýsmail Sýrýklý, Mustafa Doðan, Hüseyin, Ýsmail Koçak, Þükrü, Hasan, Erkan Erkoç, Aytekin, Ahmet, Erkan Duruakan, Ersoy, Osman. GOLLER : 47. dak. Hüseyin (Hýþýroðlu), 56. dak, Recep (Met-Yol). PENALTI GOLLERÝ: Kenan, Orhan, Erol (MetYol), Erkan, Ýsmail Sýrýklý (Hýþýroðlu) PENALTI KAÇIRANLAR: Hakverdi (Met-Yol), Önce üzdü sonra sevindirdi Metyol Yapý takýmý þampiyonluk kupasýný aldýktan sonra toplu olarak sevinirken görülüyor Orta Kuþak Futbol Turnuvasý final maçýnda Metyol Yapý Ýnþaat ýn kalecisi Murat maç içerisinde üzdüðü takým arkadaþlarýný penaltý atýþlarýnda sevindirdi. Final maçýnda Metyol takýmýnýn kalecisi Murat 47. dakikada yaklaþýk 30 metreden gelen faul atýþýnda topu yumruklamak isterken kendi aðlarýna gidince arkadaþlarýný üzdü. Son dakikalarda ge- len beraberlik golünden sonra ise þampiyonu belirlemek için penaltý atýþlarýna geçildi. Kaleci Murat penaltý atýþlarýnda rakibin kullandýðý beþ atýþtan sadece ikisine gol izni verirken bir top direk auta gitti iki topu ise köþeden tokatlayarak gole izin vermedi ve bir anlamda takýmýnýn þampiyonluða taþýyan isim oldu. Metyol Yapý kalecisi Murat penaltý atýþlarý sonunda arkadaþlarýnýn tebriklerini kabul ederken 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda þampiyonluðu Metyol yapý kazandý. Final maçýnda Hýþýroðlu Kuruyemiþ i penaltý atýþlarý sonunda 4-3 yenen Metyol 20. turnuvanýn þampiyonu oldu. Bu yýl 20 takýmýn mücadele ettiði turnuva cumartesi günü saat de 1 nolu sahada oynanan final maçý ile sona erdi. Finalde Metyol Yapý ile Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmlarý karþý karþýya geldiler. Yaklaþýk 400 kadar seyircinin izlediði maçýn ilk yarýsýnda iki takýmda kontrollü bir futbol ortaya koydu. Ýkinci yarýda ise ilk bölümde etkili olan Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý rakip kalede girdiði iki net pozisyondan yararlanamadý. Maçýn 48. dakikasýnda kazanýlan serbest atýþta yaklaþýk 30 metreden Hüseyin in sert vuruþunda kalecininde hatasý sonucunda top Metyol aðlarýna gidince Hýþýroðlu Kuruye- miþ maçta 1-0 öne geçti. Öne geçtikten sonra fazla geriye yaslanan Hýþýroðlu takýmý ikinci gol pozisyonlarýnda final paslarýnda baþarýlý olamadý. Metyol ise rakibon sol kanadýndan etkili olarak geldiði anlarda beraberlik fýrsatlarýndan yararlanamadý. Maçýn 56. dakikasýnda sað kanattan yapýlan ortada Hýþýroðlu kalecisi Selahattin hatalý çýktý topa dokunamadý oyuna son bölümde giren Recep kafa vuruþuyla topu aðlara göndererek skoru 11 e getirdi. Kalan kýsa bölümde iki takýmýnda çabasý sonuç vermeyince normal süre 1-1 beraberlikle sona erdi. Statü gereði þampiyon takýmý belirlemek için direk penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýnda Metyol dan Kenan, Orhan ve Erol vuruþlarýný gole çevirirken Hakverdi topu dýþarý attý. Hýþýroðlu Kuruyemiþ de ise Erkan ve Ýsmail Sýrýklý penaltý atýþlarýný gole çevirirken Hüseyin, Ýsmail Koçak ve EndeR vuruþlarýna gole çeviremeyince maçtan 4-3 lük skorla galip ayrýlan Metyol Yapý turnuvanýn 20. þampiyonluðunu kazandý. 20. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda üçüncü olan Çorum Park Beden Eðitimi Öðretmenleri nin kupasýný ASGD Yönetim Kurulu üyesi Ali Atan verdi 20. Halit Kýlýç Orta Kuþak ýn þampiyonu Metyol Yapý takýmýnýn kupasýný ASGD Þube Baþkaný Okan Ateþ verdi Finalde penaltýlarda kaybeden Hýþýroðlu Kuruyemiþ in kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Turnuvada dördüncülüðü kazanan Bozboða takýmýnýn kupasýný ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran verdi

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mobilyacýlardan ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi teþekkürü

Mobilyacýlardan ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi teþekkürü Anafen'in TEOG baþarýsý Jandarma'dan 2014-2015 eðitim-öðretim dönemi Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ(TEOG2) sýnavý sonuçlarýna göre Anafen Dershanesi yine büyük baþarý gösterdi. Çorum þampiyonlarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı