reel sektörün atardamar na

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "reel sektörün atardamar na"

Transkript

1 Kay s da küçük paket ekstra 600 milyon $ Yeni hükümete hidrojen uyar s H DROJEN enerjisi uzman Prof. Dr. Oktay Aln ak, yeni hükümetin hidrojeni öncelikli gündem maddesi yapmas gerekti ini söyledi. Prof. Aln ak, fiu anda dünyada hidrojenle çal flan milyon araba var. Türkiye ye de gelecek, iki sene sonra gelecek ve biz haz rl ks z TÜRK YE, kay s y 115 kiloluk ambalajlarda ihraç ediyor. AB ülkeleri ise kilosuna en çok 3 dolar verdi i mal küçük paketlere koyup 20 dolara sat yor. Türkiye nin kârdan zarar 600 milyon dolar. Malatya da a aç bafl na ortalama verim 40 kilo. Di er ülkelerde ise bu rakam 90 kiloyu buluyor. NALAN SÖYLEMEZ in haberi 12 de yakalanaca z dedi. Öte yandan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Nanoteknoloji ve Membran Bilimi Laboratuvar, hidrojen yak t pili çal flmalar n n ilk ürünü olan 20 ila 100 wat aras nda çal flabilen prototip üretmeyi baflard. Sayfa 7 de stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas kadar orman yand Sayfa 2 de Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 51 SAYI: 2467 stanbul t caret odas yay n Pazartesi sabah ifle konsantre olmak 20 dakika NG LTERE de hafta sonu tatilinin ard ndan ifle uykusuz, yorgun ve verimsiz dönen çal flanlar n ülke ekonomisine maliyetlerinin 120 milyon sterlin oldu u aç kland. Çal flanlar n pazartesi günleri ifle dönerken New York a denizafl r uçufl yapm fl kiflilerdeki yorgunlu a denk bir yorgunluk hissettiklerini belirten uzmanlar, bir çal flan n pazartesi sabah ifline konsantre olmas n n en az 20 dakika ald n kaydetti. ngiltere de pazartesi sabah ifl yerine gitmeyi hiç istemediklerini söyleyenlerin oran n n üçte iki oldu u aç kland. Sayfa 3 te Afrika pazar na kap y Senegal den aç n B R zamanlar köleli in gözde k tas olan Afrika, bugün yat r mc lar n çekim merkezi olmaya bafllad. Senegal de zengin yeralt -yerüstü kaynaklar ve önemli liman flehirleri ile Afrika k tas n n dikkat çeken ülkelerinden. Senegal in en önemli ticaret merkezi Dakar. Firmalar n yüzde 90 bu kentte faaliyet gösteriyor. Senegal de hammadde çok, kota yok. malatta en önemli kalem, tar ma dayal sanayi. Senegal pazar Sayfa 11 de Van eylülde 150 bin turisti a rlayacak VAN, Eylül tarihleri aras nda 150 bin kifliyi a rlayacak. 14. Van-Asya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar otomotivden g da sektörüne, sa l ktan biliflim teknolojisine, inflaattan hizmet sektörüne kadar her alanda üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Fuar, çok say da yerli ve yabanc firmay konuk ederken Van n tan t m na da büyük katk sa l yor. Fuar günlerinde her y l ortalama 90 bin ziyaretçiyi a rlayan Van n bu y lki ziyaretçi hedefi 150 bin kifli. Van Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Zahir Kandaflo lu, Van ve çevresinin bu tür etkinliklere ihtiyac oldu unu belirterek, fiehrimiz ve bölgemiz böylece rahat bir nefes almaktad r dedi. 3 te Avusturyal Construct Data Verlag AG hakk nda uyar! Odam z üyesi baz firmalardan ald m z yaz larda, Avusturya da yerleflik Construct Data Verlag AG adl bir flirketin firmalar na bir kat l m formu gönderdi i, an lan formu doldurduklar takdirde Fuar Rehberi nde yer al nabilece inin ifade edildi i, firmalar n bu hizmeti ücretsiz oldu u düflüncesiyle doldurup gönderdikleri, formun alt nda ücretin yer ald bölümün dikkat çekici olmay p yan lt c olarak haz rland ancak firma formu imzalay p gönderdikten sonra bir ücret bedeli talep edildi i ifade edilmektedir. Construct Data Verlag A.G firmas ndan gönderilen fuar katalo u kat l m formunun mali yükümlülük do uran bölümlerinin itinayla incelenmesi ve tekliflerine karfl tedbirli davran lmas, an lan firmayla ihtilafa düflülmemesi aç s ndan önem arz etmektedir. lk neflter reel sektörün atardamar na fl dünyas yeni Reel sektörün hükümetin ekonomiyi faizborsa-kur yerine, üretim- istihdam ve ihracat üçgeninde de erlendirmesini istiyor. fi dünyas art k ekonominin faiz borsa kur üçgeninde de il, üretim istihdam ve ihracat üçgeninde de erlendirilmesi gerekti ini savunuyor. Reel sektörün önerilerinin bafl nda da flirket evliliklerine yönelen iflletmeleri özendirilmesi geliyor. Girdi maliyetlerinde muafiyet, ucuz enerji temini ve istihdam vergisinden indirim flirket birleflmelerini ve kümelenmeyi teflvik edecek enstrümanlar olarak dile getiriliyor. Böylelikle hem flirketlerin kendi aralar nda birleflerek dünya ile rekabet etmesi hem de sürdürülebilir büyüme mümkün olabilecek. stanbul Ticaret Odas ( TO), refah n tabana yay lmas n saylayacak en önemli güvence diye tan mlad KOB ler için yeni hükümetin kap s n çalacak. TO, zaman nda ç kar lan turizm ve ihracat teflvik için ç kar lan yasalar n benzerini KOB ler için istiyor. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Ekonomiden Gönlümüzde yeri apayr SEÇ MLERDEN sonra sadece bakanl a de il, siyasete de veda etmeye haz rlanan Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, stanbul Ticaret Odas ( TO) üyelerinden helallik istedi. TO taraf ndan düzenlenen toplant ya kat lan Ali Coflkun, vefa duygusunun zay flad bir dönemde böyle bir toplant n n yap lmas n n hayat nda verilen en anlaml arma anlardan biri oldu unu belirterek, Dünya fani, ölüm ani. Bir faniye nasip olacak en büyük arma an sevgi olsa gerek. Ölünce hoca efendi soruyor (Nas l bilirdiniz) diye. Biliyorum ki öldü üm zaman hepiniz ( yi bilirdik) diyeceksiniz. Sizlerden flimdiden helallik istiyorum diye konufltu. TO Baflkan Murat Yalç ntafl ise ziyaret s ras nda yapt konuflmada, çok net, aç k ve samimi konuflaca n kaydederek, Bakan Ali Coflkun a, Ali A abey diye hitap etmek istedi ini söyledi. Bakan Coflkun un kendilerinin aras ndan ç kt n, Türk reel sektörüne unutulmaz hizmetler verdi ini ifade eden Yalç ntafl, Ali A abey, bakanl döneminde deste ini bizden hiç esirgemedi. Gönlümüzde apayr bir yeriniz var. Nerede olursan z olun, bu camiaya hizmetlerinizin devam edece ini biliyorum. Oda camias olarak sizi minnetle anaca z. Nerede olursan z olun, Ali Coflkun biz de her zaman yan n zday z dedi. Sayfa 9 da atardamar da KOB ler. stanbul Ticaret Odas KOB lerin birleflmeye özendirilmesi için alternatif teflvik sistemi ile bask oluflturacak. konufltu umuzda nas l faiz oranlar ndan bahsediyorsak, enflasyondan, cari aç ktan bahsediyorsak, Türkiye deki iflletmelerin boylar ndan da bahsetmeliyiz. Bunu de ifltirmedi iniz zaman siz enflasyonu da düflürseniz, cari aç da kapatsan z Rami deki, Bayrampafla daki esnaf n, küçük konfeksiyoncunun ayakta kalmas n sa layamazs n z. Bunu yeni hükümetin de anlamas laz m dedi. Tamer ÇERÇ -Nalan SÖYLEMEZ 10 da DÜNYADA KAÇ L RA SAÇ KES M VE FÖN stanbul da bayan kuaföründe saç kesimi ve fön, bahflifl dahil 30 dolar 41 sent. Peki di er kentlerde durum ne? fiEH R Fiyat (ABD Dolar ) Frankfurt Londra Atina New York Tokyo Moskova stanbul Pekin Tahran? Kaynak: EIU TO ÇA RI MERKEZ

2 SAYFA 2 stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas yand GÜNCEL DUYGU KOPUZ RMAN Yang nlar yla Mücadelede Ulusal Destek Kampanyas, Türkiye çap ndaki 300 milyon YTL den fazla yang nlar önleme fonu, Alo 177 yang n ihbar hatt ve bu hatta verilen desteklere karfl n stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas büyüklü ünde orman yand. stanbul daki orman yang nlar n n birinci sebebi piknik atefli. O TÜPRAfi özelde de Türkiye nin en büyü ü STANBUL Sanayi Odas ( SO), Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluflunu aç klad. Buna göre listenin ilk s ras nda geçmifl y llarda oldu u gibi yine Tüprafl yer al rken, onu Ford Otomotiv ve Elektrik Üretim A.fi (EÜAfi) izledi. Ford Otomotiv, 2005 Y l Raporu nda yine ikinci s rada yer al rken, dördüncü s rada bulunan EÜAfi ise 2006 da üçüncü s raya yükseldi. SO nun, ilk 10 s ras flöyle olufltu: Tüprafl, Ford Otomotiv, EÜAfi, Toyota, Oyak Renault Otomobil Fabrikalar, Arçelik, Ere li Demir ve Çelik fabrikalar, Vestel, Tofafl, Aygaz. SO nun Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu 2006 Y l Raporu na göre, ilk 50 kurulufl, 500 büyük kuruluflun üretimden sat fllar n n yüzde 51.6 s n oluflturdu y l nda ise bu oran yüzde 50.5 olmufltu. hracatta ise ilk 50 büyük sanayi kuruluflunun pay, toplam n yüzde 56.1 i kadar oldu. 500 büyük sanayi kuruluflundaki istihdam n yüzde 33.5 i ilk 50 büyük sanayi kurulufluna ait olurken, bu oran 2005 y l için yüzde 32.4 düzeyinde gerçekleflmiflti y l nda SO 500 ün ilk 50 kuruluflu, GSMH nin yüzde 7.4 ünü, sanayi sektörü katma de erinin yüzde 28.9 unu yaratt. lk 50 sanayi Milyar dolar kuruluflu, Türkiye 2006 sat fl fiirket ihracat n n yüzde Tüprafl ni Ford Otomotiv 5.6 gerçeklefltirdi EÜAfi 3.9 y l nda ise bu oranlar toplam Toyota Otomotiv 3.9 GSMH nin yüzde Oyak-Renault si, sanayi Arçelik 3.8 sektörü katma Erdemir 3.4 de erinin yüzde Vestel Elektronik s, Türkiye Tofafl 2.6 ihracat n n yüzde Aygaz si oran ndayd. En büyük 10 sanayi kuruluflu PLATFOR M S ra stanbul da bu y l n ilk 7 ay nda 40 futbol sahas büyüklü ünde orman yand. stanbul ormanlar n 360 iflçi, 1 helikopter, 2 uçak, 5 greyder ve 24 yang n gözetleme kulesi koruyor. AYDA ORTALAMA 11 YANGIN stanbul Orman Koruma fiube Müdürlü ü nden ald m z bilgilere göre stanbul da Temmuz ay n n 7 sine kadar 77 orman yang n ç kt. Yang nlarda telef olan alan ise yaklafl k 40 futbol sahas büyüklü ünde. Kentin 2006 orman yang n bilançosu adet baz nda 150. Yok olan alan 65 bin 699 stanbul da yang n hektar. say s artt Yetkililer, 2006 Y l Say Yanan Alan y l n n ilk yar s ile 2007 (ilk 7 ay) y l n n ilk 2006 (ilk 7 ay) yar s orman yang nlar aç s ndan karfl laflt r ld nda bir art fl gözlendi ine dikkat çekiyor y l nda nem oran n n ya fllar n azl na ba l olarak az olmas, hava s cakl klar n n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ormanl k alanlarda daha kolay yang n ç kmas na neden oluyor. 2 AMF B K UÇAK, 1 HEL KOPTER stanbul ormanlar na yang n sezonunda 2 amfibik uçak ve 1 maksat helikopteri hizmet veriyor. Uçaklar, stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan, Orman flletme Müdürlü ü ne tahsis ediliyor. Kentin ormanlar ; 8 orman iflletme müdürlü ü, 52 orman iflletme flefli i, 92 toplu koruma ve bölüm koruma merkezi, 27 yang n gözetleme kulesi, 24 yang n ilk müdahale ekibi ile söndürülüyor. Ayr ca 26 arazöz, 7 dozer, 5 greyder, 2 loder, 3 trayler, 40 motosiklet, 60 sabit telsiz, 175 mobil telsiz, 240 el telsizi, 5 role istasyonu da yang nla mücadele ekipmanlar içinde. Hektar Felaketin davetiyesi AKDEN Z Üniversitesi Çevre Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tuncay Neyiflçi, orman yang nlar nda önceli in de iflti ini belirtti. Son y llarda yaflanan orman yang nlar nda temel hedef ve önceli in orman n kendisinden, orman içi ve bitifli ine infla edilmifl köy, ikinci konut, turistik tesis, fabrika gibi yap lar ile buralarda yaflayanlar n canlar n n kurtar lmas na kayd n öne süren Neyiflçi, bu de iflimin, orman yang nlar yla mücadele çal flmalar nda yeni yaklafl mlar ve stratejileri gerektiren önemli bir durum oldu unu bildirdi. Prof. Dr. Neyiflçi, aç klamas nda flöyle dedi: Gerekli yap sal de iflimler k sa sürede gerçeklefltirilmezse, çok ciddi trajik durumlarla karfl lafl labilir. Önce turizm, arkas ndan ikinci konutlar derken son y llarda orman içi ve bitifli ine infla edilen yap lar n say s h zla artarken, bu yap lara ulafl m sa layan yollar n trafi i de yo unlaflt. Orman içi ve bitifli inde yaflamak, tatil yapmak ya da ifl yeri sahibi olmak, ço umuzun düfllerini süsleyen çekici bir konudur ancak orman yang n riski bu çekicili i ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu yang nlar, Akdeniz Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan kurulmas önerilen Orman Yang nlar Yönetimi Enstitüsü nün bir an önce kurulmas gereklili ini aç kl kla ortaya koymaktad r Cumartesi-pazar yang nlar STANBUL Orman Bölge Müdürlü ü yetkilileri, kentteki orman yang nlar n n en fazla cumartesi ve pazar günleri ç kt na dikkat çekiyor. Cumartesi-pazar yang nlar için tehlikeli saatler ve aras. Yani piknik ateflinin yak lmas n n ilk saatleri ile, piknik ateflinin ormanl k alana önlem al nmadan dökülmesinin ilk saatleri içinde ç kan yang nlar n yaklafl k yar s n n piknik ateflinden kaynakland tespit edilmifl durumda. Ç k fl nedeni bilinmeyenlerin aras nda da yanan bölgelerin bir k sm n n piknik alan olmas çabas. Yang n bak m ndan hassasl k tafl yan bölgelerde ilk s ray stanbul ve Kanl ca iflletmeleri al yor. kinci s rada Çatalca ve fiile var. Bahçeköy de 3. riskli bölge. Tesis ve orman aras standard ne olmal? Kullan lan malzemelerin yang na direnç standartlar yüksek olmal. Tesis ile orman aras ndaki özellikle yerli bitki örtüsünde yan c madde miktar mutlaka azalt lmal. Bu fleridin geniflli i de yang n tehlikesi orta derecede olan alanlarda 60 metre olmal. Yang n tehlikesinin yüksek oldu u alanlarda flerit 90 metreyi bulmal. Çok yüksek yang n tehlikesi olan alanlarda flerit 130 metreden az olmamal. Seçim sonras beklenti, reel sektöre daha yo un ilgi Prof. Dr. KEREM ALK N Petrol fiyatlar 95 dolar görebilir Uluslararas yat r m bankas Goldman Sachs, ABD ham petrolünün sonbaharda 90, y l sonunda ise 95 dolara ulaflabilece ini öngördü. Petrol piyasas ndaki yat r mlar yla bilinen banka, fiyatlar n bu seviyeye ç kmamas için OPEC in üretimini art rmas gerekti ini savunmakta. Goldman Sachs, konuya iliflkin raporunda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleflik Arap Emirlikleri nin yaz sona ermeden üretimi art rmalar gerekti ine inand n vurguluyor. Öte yandan OPEC e yönelik üretimi art rma ça r lar na yan t kartelin önde gelen üyelerinden olan ran dan geldi. ran ulusal petrol flirketi direktörü Muhammed Ali Katibi, OPEC in üretimi art rmas n n fiyatlar afla çekmekten çok, küresel petrol rezervlerini art rmaya yarayaca n kaydetti. Piyasan n flu an rafineri sorunu yaflad n belirten Katibi, ham petrolden yana bir s k nt olmad n savundu. Petrol 79 dolarla tarihi bir seviye yakalad ktan sonra, kar amaçl sat fllarla dolar band na geriledi. Petrol fiyatlar n n bu derece yükselmesi, enflasyon bask s n da artt racak. Seçim ertesi Meclis aritmeti i reel sektör aç ndan dikkatle izlenecek. Çünkü, tar m sektörü mazotun 1 YTL ye inmesine imkan verecek bir iktidar n oluflup oluflmayaca n dikkatle izlerken, sanayi ve ticaret kesiminde de teflviklerin sil bafltan gözden geçirildi i ve TL cinsinden maliyetleri afla çekecek kimi politika de iflikliklerinin ne ölçüde h zl bir flekilde hayata geçirilece i merakla bekleniyor. stihdam üzerindeki maliyetlerin k smen azalt lmas ve enerji üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi de ifl dünyas n n beklentileri aras nda yer almakta. ç talep ve büyümede canlanma beklentisi fl dünyas seçim sonras siyasi belirsizliklerin geride kalaca umuduyla, iç talepte belirli bir canlanma umudunu sürdürmekte. Özellikle otomotiv ve gayrimenkul sektöründe bir hareketlenme bekleniyor. Bu hareketlenmeye bankalar n konut ve otomobil kredisi, tüketici kredisi faiz oranlar n bir miktar düflürerek katk sa lamalar da beklenmekte, umut edilmekte. Nitekim, siyasi belirsizli in sona erece i umudunu tafl yan bankalar n da son bir ayd r kredi faiz oranlar n kademeli olarak düflürdükleri gözlenmekte. Bununla birlikte ifl ve finans çevrelerinde pek dillendirilmeyen bir risk, Cumhurbaflkanl seçimi için yeni bir gerginlik yaflan p yaflanmayaca riski. Bu nedenle, yeni seçilen Meclis in Cumhurbaflkan n seçememesi nedeniyle fesih ol- mas ve muhtemelen yeni bir genel seçimin 21 Ekim de yap lacak Anayasa paketine yönelik referandumla birleflmesi ihtimali, ekonomi çevrelerini tedirgin ediyor. Bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n da enflasyonla mücadelede izledi i metot önemli olacak. Aç klanan rakamlar, TCMB nin y l sonu enflasyon hedefini tutturabilmek ad na, piyasadaki TL miktar n bask alt nda tutmaya kararl oldu unu ve bu nedenle, seçim sonras da lan siyasi belirsizlikle canlanacak iç talebin, yine de TCMB nin para politikas nedeniyle yeterince hareketlenemeyebilece i görüflü de de erlendirilmekte. hracat ve seçim harcamalar yla kapasite artt malat sanayinin haziran ay kapasite kullan m oran n n yüzde 84 ç kmas ve ihracat rekoru k ran may s ay na göre yükselmesi, haziran ay nda sadece ihracat de il, seçim nedeniyle yap lan harcamalar n imalat sanayine bir iç talep etkisi olarak yans mas ndan dolay da, kapasite kullan m n n yükseldi ini gösteriyor. malat sanayi kapasite kullan m oran, haziran ay nda, geçen y l n ayn ay na göre 0.9 puan artarak yüzde 84 e yükseldi. Kapasite kullan m, bu y l n may s ay nda ise yüzde 83.4 düzeyindeydi. malat sanayinde üretim de eri a rl kl kapasite kullan m nda haziranda en yüksek kullan m oran, yüzde 92.8 ile kok kömürü rafine edilmifl petrol imalat nda görüldü. malat sanayinde kapasite kullan m oran, K T lerde yüzde 92.5, özel sektörde ise yüzde 82.6 oldu. Geçen y l n ayn döneminde kapasite kullan m oranlar K T lerde yüzde 90, özel sektörde yüzde 82 olarak belirlenmiflti. Özel sektör imalat sanayi 9 milyar dolar seviyesinde ayl k hacim rekoru k ran ihracat ve seçim nedeniyle bir miktar canlanan iç taleple, may s ve haziran ay nda yüzde 82.6 l k kapasite kullan m oran n tekrarlad. Kapasite kullan m oranlar, tafl t araçlar ve karoseri imalat nda yüzde 91.8, ana metal sanayinde yüzde 88.2, a aç ürünlerinde yüzde 88.8, büro muhasebe bilgi ifllem makina imalat nda yüzde 72.6, radyo, tv haberleflme cihazlar imalat nda yüzde 83.8, ka t ve ka t ürünleri imalat nda yüzde 87, giyim eflyas imalat nda yüzde 84.9 olarak tespit edildi. Erken seçim iç talep flikayetini azaltt Bu y l haziranda iç pazarda talep yetersizli i, iflyerlerinin tam kapasite ile çal flamamas n n yine en önemli nedeni olarak gösterildi. Bununla birlikte, nisanda iç pazarda talep yetersizli i flikayetine iflaret eden firma oran yüzde 48.3 iken, bu oran n may s ve haziran ay nda nerdeyse 4-5 puan gerilemesi, seçim harcamalar n n etkisini hissettiriyor. ç pazarda talep yetersizli i flikayetine yönelik oran, geçen y l n haziran ay na göre de iki puan daha azalm fl gözüküyor. Bu noktada, iflyerlerinde haziran ay üretim miktar yüzde 1.4 artarken, temmuz ay nda da üretim miktar n n yüzde 0.4 artmas bekleniyor. Temmuz da iflyerlerinde sat fl miktar n n yüzde 0.7, sat fl fiyatlar n n yüzde 0.2 ve hammadde fiyatlar n n da yüzde 0.6 artaca öngörülmekte.

3 SAYFA 3 GÜNCEL Van eylülde 150 bin kifliyi a rlayacak AN, Eylül tarihleri aras nda 150 bin kifliyi a rlayacak. 14. VanAsya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar, otomotivden g da sektörüne, sa l ktan biliflim teknolojisine, inflaattan hizmet sektörüne kadar her alanda üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Fuar, çok say da yerli ve yabanc firmay konuk ederken Van n tan t m na da büyük katk sa l yor. V SINIR KAPILARI KENT Fuar günlerinde her y l ortalama 90 bin ziyaretçiyi a rlayan Van n bu y lki ziyaretçi hedefi 150 bin kifli. Van Valili i, Van Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odas n n ortaklafla düzenledikleri fuar VanAsya pekyolu Organizasyon ve Fuarc l k düzenliyor. fiirket, Van Ticaret ve Sanayi Odas n n bir kuruluflu. Fuar aç l fl günlerinin Ramazan ay na denk gelmesi sebebi ile özellikle iftar sonras ndaki etkinlik program oldukça zengin tutulmufl durumda. Van Ticaret ve Sanayi Odas korudu u anlam na geliyor. flte biz Van Ticaret ve Sanayi Odas olarak bu de erlerimizi ekonomik ve sosyal aç dan refah içinde olmak için kullanmak amac nday z. Van-Asya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar na büyük önem veriyoruz. Eminim bu ve benzeri etkinliklerden sonra çok say da insan buradaki tarihi de erlerin fark na varacak ve Yönetim Kurulu Baflkan Zahir ve do al güzelliklere bir de do al böylece turizmimiz geliflecek. Kandaflo lu, Van ve çevresinin bu güzellikler eklenince turizm aç s nvan n tüm bunlar n yan s ra tür etkinliklere ihtiyac oldu unu dan cazibe merkezi haline geliyor. yat r mc lar aç s ndan uygun bir ifade ederek, flöyle konufltu: Uzun y llar yaflanan sorunlardan yer oldu unun görülece ini fiehrimiz ve bölgemiz böylece rahat dolay ne yaz k ki bu potansiyelleribelirten Van TSO Baflkan bir nefes almaktad r. mizi kullanamad k. Oda olarak bu tür Kullanamay nca da Kandaflo lu, Bundan sonra sadece bu fuarla de il çok say da etkinliklerin hem ekonomik olarak festival ve etkinliklerle ilimize ve ekonomik hem de zor dönemler bölgemize renk kataca z. Son sosyal aç dan bölgeye geçirdik. Ancak çok fley katt ve Van n bulundu u y llarda ivme kazanan ekonomisi ve bunu destekleyen toplumsal yakataca inanc n yer, ran la s n r p s ile Van, geçmifline yak fl r bir tafl maktay z. Van, olmas, di er kent olma yolunda h zla ilerliyor. geçmifli itibariyle çok ülkelere aç lan Geçmiflte ticaret yollar n n merkesay da medeniyete kap lar n burada zinde olan ve tarihi pekyolu merkezlik yapm fl ve bulunmas, üzerinde kurulan flehir, globalleflen Zahir bu bak mdan tarihi ve çevresine göre Kandaflo lu kültürel do as çok merkezi konumda dünyan n ticari merkezlerinden biri olma yolunda önemli avantajlara zengin bir yerleflim olmas hâlâ art sahip fleklinde konufltu. alan. Bütün bu tarihi de erlerini l özel idaresini marka yapaca z l Özel daresi binas nda gerçekleflen ziyarette; TO Baflkan Murat Yalç ntafl, TO Yönetim Kurulu Üyeleri Sait K l ç ve fiaban Diflli, TO Meclisi Baflkanl k Divan Katip Üye Hüseyin Avni Özkan, l Özel daresi Genel Sekreteri Sabri Kaya da haz r bulundu. MIDEST 2007 YAN SANAY FUARI Kas m 2007 tarihleri aras nda Paris te düzenlenecek Avrupa n n en büyük yan sanayi fuarlar ndan Midest 2007 nin Türkiye milli organizasyonu Odam zca gerçeklefltirilecektir. Fuar n Kapasitesi Sergilenecek Ürün Gruplar 2,000 kat l mc, ziyaretçi 40 ülkeden 38% uluslararas kat l mc 75% kat l mc tekrar fuara kat l yor Metal flleme TO Organizasyonu Kat l m fiartlar Özel Paket Fiyat Min. Stand Büyüklü ü STANBUL Ticaret Odas ( TO) Baflkan Murat Yalç ntafl, Yönetim Kurulu Üyeleri Sait K l ç, fiaban Diflli ve TO Meclisi Baflkanl k Divan Katip Üye Hüseyin Avni Özkan, stanbul l Genel Meclisi Baflkanl görevine bafllayan Hasan Büyükdede yi stanbul l Özel daresi ndeki makam nda ziyaret etti. 18 Temmuz Çarflamba günü gerçeklefltirilen ziyarette konuflan TO Baflkan Murat Yalç ntafl, TO Meclisi Baflkan Yard mc l görevini de sürdüren Hasan Büyükdede ye yeni görevinin hay rl olmas dile inde bulundu. ki kurumun birlikte çal flmas ndan gurur duyacaklar n söyleyen Yalç ntafl, Özellikle mesleki e itim projesi çerçevesinde TO olarak her tür deste i vermeye aç z dedi. TO ve stanbul l Özel daresi nin iki kardefl kurum olarak çal flt n söyleyen Hasan Büyükdede ise ki kurum aras ndaki ba mesleki e itim konusunda kuruldu ama bu kadarla kalmayaca na inan yorum dedi. Görev s n rlar geniflleyen l Özel daresi nin faaliyet alanlar aras nda e itim, sa l k, gençlik, spor, sanayi ve ticaret, bay nd rl k ve iskan, topra n korunmas, erozyonun önlenmesi, kültür sanat ve turizm, sosyal hizmetler yer al yor. 390 Euro / m2 9 m2 Milli kat l mlarda Mevzuat çerçevesinde %50 D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) veya %65 KOSGEB teflvi i fuar sonras nda Firman za iade edilecektir. - Vida, Kesme, Talafll fllem, Özel Makinalar - Finisaj, Is l ve Yüzey fllem - Ba lant Elemanlar - Dövme, Döküm, malat - Yar Mamul Metal Ürünler - Saç fiekillendirme - Plastik/ Kauçuk /Kompozit Malzeme flleme - Elektrik / Elektronik Mikroteknik / Hassas Sanayi Parçalar Mühendislik / Dizayn / Araflt rma / Kalite Verimlilik Prosesleri Özel Paket Fiyata Dahil Hizmetlerimiz Stand inflaat ve dekorasyonu Elektrik ba lant s ve temel ayd nlatma stanbul-paris- stanbul nakliyesi Gümrük girifl / ç k fl ve sigorta ifllemleri Fuar resmi katalo unda ve Türk milli kat l m özel CD sinde ifltirakçi bilgilerinin yer almas Stand büyüklü üyle orant l ücretsiz girifl kart Türkiye Milli kat l m n n tan t m Mevzuata uygun olarak %50 DTM veya %65 KOSGEB teflvikinden yararlanma imkan Fuar teflvi i takip ifllemleri Fuar esnas nda iletiflim araçlar ndan ve TO hizmet stand ndan faydalanma imkan Opsiyonel ulafl m ve konaklama paketi Kat l m Bedeli Ödeme Plan 1. taksit Baflvuru tarihinde (toplam bedelin 1/3 ü) 2. taksit 6 Temmuz 2007 (toplam bedelin 1/3 ü) 3. taksit 14 Eylül 2007 (toplam bedelin 1/3 ü Kat l m Bedelini Ödeme fiekli Yap ve Kredi Bankas, Bahçekap fiubesi stanbul Ticaret Odas EURO hesab Hesap no : IBAN: TR Bilgi ve Baflvuru: Telefon: / Faks: / E-posta: / BÜTÇEN N YÜZDE 41 E T ME aras kurum faaliyetlerinin neler olaca n planlad klar n ifade eden Hasan Büyükdede, bu flekilde performanslar n ölçtüklerini belirterek, yapt klar hizmetlerden baz örnekler verdi: Bütçemizin yüzde 41 ini e itim yat r mlar oluflturuyor. Bu bütçeyi daha da büyütmeye çal fl yoruz. Hedefimiz y l sonunda derslik say s n 16 bine ç karmak. Y llard r çeflitli nedenlerle tamamlanamayan baz hastanelerin de yap mlar n tamamlad k. stanbul daki ilk yan k hastanesini Kartal a yapt r yoruz de de tamamlanmas planlanan çok say da hastane var. stanbul daki kültür ve sanat miras n korumak için son 4 y lda ayr lan kaynak ise 73 milyon YTL. Bu kaynaklarla Topkap Saray ndan Arkeoloji Müzesi ne, Fatih Sultan Mehmet Türbesi nden Rüstem Pafla Türbesi ne birçok yerde çal flmalar yap ld. Ayn zamanda kültür varl klar n n korunmas için ilçe belediyelere de destek veriliyor. l Özel daresi nin kamuoyunda hâlâ belediyelerle kar flt r ld n söyleyen Büyükdede, Buras bir kamu kurumu ama hizmetlerin duyurulmas nda fayda görüyoruz. l Özel daresini marka haline getirmeye çal fl yoruz. Bu konuda çal flmalar m z var fleklinde konufltu. GÜNDEM 14. VAN-ASYA PEKYOLU TUR ZM VE T CARET FUARI EYLÜLDE YAPILACAK Seçimler Sonras... ERTU YAfiAR Siz bu yaz y okudu unuzda, büyük bir olas l kla genel seçimler sona ermifl ve sonuçlar belli olmufl olacak. Ama biz bu yaz y kaleme al rken durum öyle de ildi. Genel seçime birkaç gün kalm flt ve her seçimde oldu u gibi bu genel seçimde de sand ktan hangi sürprizin ç kaca belli de ildi. Türkiye de benim izledi im son otuz y ldaki hemen her seçimden bir sürpriz ç km flt r. San r z bu seçimden de ufak çapl bile olsa bir sürpriz ç kacakt r. Bu, kimine göre hofl ve iyi bir sürpriz; kimine göre ise beklenmedik ve kötü bir sürpriz olabilir. Art k resmin neresinde durdu unuza göre... Ama ifl adam, sanayici ve tüccar olarak bizim iflimiz sürprizleri beklemek ya da sürprizler üzerinde kumar oynamak de ildir. Bizler belirsizli i sevmeyiz. Ölçülebilen ve belirlenebilen ifller yapmak; öngörülebilir riskler almak isteriz. Zaten öngörülemeyen risk almak kumarbaz n iflidir. Bizler ise kesinkes kumarbaz de iliz! 23 Temmuz sabah kim ne derse desin Türkiye de yeni bir dönem aç lacakt r. Adalet ve Kalk nma Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi tek bafl na iktidar olursa da yeni bir dönem aç lacakt r; bu partilerden birinin kat laca koalisyon hükümeti kurulursa da yeni bir dönem aç lacakt r. Bizler ifl adam olarak hemen bu yeni dönemin getirece i olanak ve f rsatlar okumal ; tehdit ve tehlikeleri ayr flt rmal y z. E er okuma ve ayr flt rma becerisini zaman nda gösteremezsek, inan n s k nt ya düfleriz. Kurt puslu havay sever derler. Aram zda ne kurt ifladamlar (!) vard r de il mi? Zaten as l kazançlar da bu türlü puslu havalarda elde edilir. Herkesin durdu u; önünü göremedi i için karar vermedi i; yönünü belirleyemedi i için ad m atmad ; yar n bugün gibi olacakt r diye düflünerek k s r bir öngörüde bulundu u bir zamanda karar alan, yön belirleyen, ad m atan risk sever ifladamlar çok kazanç sa layabilirler. Ama bir de ibre ters yöne dönerse, rüzgar ters yönden eserse,... iflte o zaman (bir argo deyimi ile) su al p batarlar... Seçimi kazanacak parti ya da partilerin önlerinde asl nda da gibi sorunlar olacak. Ekonomik öncelikler onlara göre arka s ralarda yer alacak. Çünkü öncelikle Cumhurbaflkan n seçmeleri; ülkeyi, cumhurbaflkan n halk m seçsin halk oylamas na götürmeleri ya da o halk oylamas ndan bir anayasa de iflikli i ile kurtarmalar ; sonra TBMM baflkan n seçmeleri ve en sonunda da Hükümeti kurmalar gerekecek... fiansl y z ki bu süreç, zaten ifllerin ve ekonominin yavafl oldu u yaz aylar nda; ve san r z oraya kadar uzar, Eylülde bafllayacak Ramazan ay nda yaflanacak. Ve e er biraz daha flansl isek, ifllerin yo unlaflmaya bafllad Ekim ay gibi Türkiye Cumhurbaflkan n seçmifl; halk oylamas sorunundan kurtulmufl; t k r t k r çal flan bir Meclise ve ülkeyi gerçekten yöneten bir iktidara sahip olur. Biz de iflimizde kararlar verirken hep buna göre davranal m. Yani Türkiye de Ekim ay na kadar ciddi bir ifl olmayaca n ; tüketim harcamalar n k s tl kalaca n ; insanlar n önemli kararlar ve önemli sat n almalar erteleyeceklerini; ekonominin daha da yavafllayaca n ;... düflünelim. Sak n 2007 nin bundan sonraki bölümünde çok iddial büyüme ve sat fl art rma planlar yapmay n. Mahcup olma; daha da önemlisi evdeki hesap çarfl ya uymad için nakit ak fl n denk getirememe sorununu ciddi biçimde yaflayabilirsiniz. Bizden uyarmas... Pazartesi sendromunun ngilizler e maliyeti NG LTERE de hafta sonu tatilinin ard ndan ifle uykusuz, yorgun ve verimsiz dönen çal flanlar n ülke ekonomisine maliyetlerinin 120 milyon sterlin oldu u aç kland. Çal flanlar n pazartesi günleri ifle dönerken New York a denizafl r uçufl yapm fl kiflilerdeki yorgunlu a denk bir yorgunluk hissettiklerini belirten uzmanlar, bir çal flan n pazartesi sabah ifline konsantre olmas n n en az 20 dakika ald n belirtti. Office Angels ( fl Yeri Melekleri) adl iflçi bulma kuruluflu taraf ndan yapt r lan araflt rman n sonuçlar, asl nda çal flanlar n yüzde 51 inin pazar günü en az 8 saat uyudu unu, ancak bunun da Pazartesi sabah kendilerini yorgun ve isteksiz hissetmelerinin önüne geçemedi ini gösterdi. Pazartesi sabah ifl yerine gitmeyi hiç istemediklerini söyleyenlerin oran n n üçte iki oldu u aç kland.

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 T CARET REHBER HALELER G Y M Ürün: 5 bin adet çanta sat n al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 21 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: adet panço sat n al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 20 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: çift bot için beyaz k l f al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 6 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale Salonu So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 58 bin adet Fular, Jandarma, Turizm Devriye için haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul hale tarihi: 31 Temmuz 2007 tarihinde saat da fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: adet dü me, haki, bakalit veya üre malzemeli, dört delikli haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul hale tarihi: 7 A ustos 2007 de saat da fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 16 Kalem t bbi sarf malzeme al nacak. haleyi açan: T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi: 2 A ustos 2007 de saat da fiartname: 50 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: SA LIK Ürün: Ameliyathane, Otoklav Merkezi ve Tüp Bebek Ünitesinin muhtelif onar m ve tadilat yapt r lacak. haleyi açan: T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i hale tarihi: 31 Temmuz 2007 de saat da fiartname: 100 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: Kit karfl l cihaz kiralama yöntemi ile 8 Kalem ( Test) Nefelometrik Sistem Kiti al nacak. haleyi açan: T.C.S.B. stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i hale tarihi: 1 A ustos 2007 de saat da fiartname: 50 YTL, ayn adresten al nabilir. Dosya No: ONARIM Ürün: Garnizon Ekmek F r n teshin merkezinin genel onar m ve komple fayans yenilenmesi onar m yap m ifli. haleyi açan: 1. Hava Kuvveti Komutanl - Eskiflehir hale tarihi: 24 Temmuz 2007 de saat da fiartname: 50 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 1. Hava Kuvveti Komutanl Harekat Alarm skan Tesisleri nde 90 adet dairenin genel inflaat onar m yap m ifli, blok giriflleri inflaat onar mlar yap m ifli. haleyi açan: 1. Hava Kuvveti Komutanl - Eskiflehir hale tarihi: 7 A ustos 2007 de saat da fiartname: 5 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: zzet Baysal Üniversitesi zzet Baysal Kampüsü Gölköy / Bolu nun bak monar m, rektörlük ve ba l birimlerin çeflitli onar mlar. haleyi açan: Abant zzet Baysal Üniversitesi Rektörlü ü hale tarihi: 31 Temmuz 2007 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 400 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: ARAÇ Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 25 Temmuz 2007 de birinci saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 30 Temmuz 2007 de ikinci saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 2 A ustos 2007 de üçüncü saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: ÇEfi TL Ürün: S rttan düflme büyükbafl hayvan derisi ihalesi haleyi açan: Et ve Bal k Kurumu Genel Müdürlü ü (O uzlar Mah. Ceyhun At f Kansu Cad. 56. Sok. No:10 Tel: Faks: Balgat / Ankara ) hale tarihi: Son teklif verme günü 18 Temmuz 2007 tarihinde saat da Dosya No: Ürün: 10 adet kasap tipi so utucu al nacak. haleyi açan: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü hale tarihi: Son teklif verme tarihi 26 Temmuz 2007 tarihinde hale flekli: Kapal teklif isteme usulü Dosya No: Ürün: Özel Güvenlik Hizmeti Al nacak. haleyi açan: stanbul Sa l k flleri l Müdürlü ü hale tarihi: 25 Temmuz 2007 de saat de fiartname: 100 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: RESM GAZETE Serbest bölgeler yönetmeli inde de ifliklik SERBEST bölgelerde özel hesap gelirlerinin takip ve tahsilinde, vergi dairesince tahsil edilen ana para ve faiz tutarlar n n tamam ; Merkez Bankas yerine, bölgelerdeki özel hesap gelirlerinin tahsilat n yapan bankalar nezdindeki özel hesaba aktar lacak. Yay m tarihinde yürürlü e giren hüküm uyar nca, vergi dairesince yap lan tahsilatlar n tamam, bölgeler nezdindeki ilgili bölge müdürlü ünün özel hesab na tahsilat takip eden hafta içinde aktar lacak. D fl Ticaret Müsteflarl n n Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik^, Resmi Gazete de yay mland. Serbest Bölge Gelirleri ve Tahsilat Yap lmayacak Halleri düzenleyen 41. maddede yap lan de ifliklikle, özel hesab n gelirlerine, bölgelere giren ve ç kan mallar üzerinden tahsil edilecek binde 5 ücretler de eklendi. Bölgeden Türkiye ye ç kar lan mallar n daha önce C F de eri (sigorta, navlun, tafl ma dahil) üzerinden al nan binde 5 oran nda ücretler, FOB de erleri (tedarikçinin malzemeyi nakliye yap laca geminin güvertesine tafl yana kadar olan sorumlulu unu içeriyor) üzerinden binde 5 oran nda al nacak ücretler olarak de ifltirildi. Sergilenmek, fuarlarda teflhir edilmek veya ifllem görmek üzere bölgeden Türkiye ye geçici olarak gönderilen mallar ile Türkiye den sat n al narak bölgeye getirilen, ancak siparifl ve evsaf na uygun olmad için de ifltirilmek veya ifllem görmek üzere bölgeden Türkiye ye ç kar lan mallar için daha önce C F de eri üzerinden al nan ücretler FOB de eri olarak belirlendi. flleticilerin y ll k net kârlar üzerinden al nan ve sözleflmede belirtilen orandaki kâr paylar, y l sonu döviz al fl kurundan hesaplanarak ABD Dolar cinsinden ait olunan dönemi takip eden y l n May s ay n n son ifl günü mesai bitimine kadar özel hesaba yat r lacak. Yönetmelik, 1 May s 2007 den geçerli olmak üzere yürürlü e girecek. Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER Talep: Konserve Adres: Lot 301, 306, 311 et 316 nouvella zone industrielle Sidi ghanem, marrakedi Tel: (+212) / 27 Fax: (+212) / 27 conserverie Talep: Ecza Adres: wiesenstr 11 d remagen Tel: Talep: Uluslararas ticaret, haberleflme Tel: GSM Talep: Acil durumlarda hayat kurtarma ve binalar h zla boflaltma teknolojileri. Tel Url: E: Talep: Gelistirici oyunlar Tel: Url: E: THALATÇILARA TEKL FLER Teklif: fl eldiveni Adres: Amir Shahzad GM Marketing M. R. Traders Faisalabad. Pakistan Tel: Faks: Dosya No: Teklif: Cerrahi malzemeler Adres:Moral international 42-Kotli Loharan West Sialkot Pakistan Tel: Dosya No: Teklif: Deri ve Deri ürünleri Adres:22/2 C.N. Roy Road Koklata India Tel: Faks: Dosya No: Bayilik ve Franchising Gold Computer 120 flubeye ç kacak YÜZDE 100 Türk giriflimi olan Gold Computer ve Electronics, 120 flube hedefliyor y l nda kurulan firma elektronik perakendesi alan nda faaliyet gösteriyor. Giriflimcilerde öncelikli olarak sektörel tecrübe ve bilgi aran yor. Gold Computer ün kendine ait 9, franchise olarak ise 51 flubesi var. Türkiye genelinde yer ve bölge tan m yapan firma franchise girifl bedeli alm yor. Toplam iflletme sermayesi ihtiyac ise 150 bin YTL. Franchise yetkilisi: Hasan A alar, , Teklif: Makyaj, manikür, güzellik ürünleri Adres: Kashmir Road, Near Al-Shifa Hospital, Barlas Street, Pacca Garah, Sialkot- Pakistan Tel: , Faks: e- Dosya No: Teklif: Çeflitli makine Adres: RUP Smorgonskiy optik tezgah yap m fabrikas Smorgan, Belarus Tel: fax: Dosya No: Teklif: Benzin, telekomünikasyon, tar m, emlak, turizm ve hotelcilik, maden, tafl mac l k, g da, hayvanc l k, inflaat, bilgi teknolojileri. Adres: Dosya No: Teklif: Bitki, baharat, do al sak z Adres: JAIRAMDASS KHUSHIRAM / HAR DASS AGGARWAL AND SOS Plot No. 5, Sector 19-C Opp. Punjab National Bank, Vashi, Navi Mumbai , Tel: / Fax: Dosya No: Teklif: Organik tar m, g da Adres: Dosya No: Ak ll Priz, franchise girifl bedeli alm yor TNT Elektrik Elektronik flirketinin patentli ürünü olan ak ll priz, Türkiye ve Avrupa da büyümek istiyor. Ak ll Priz, buzdolab, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi, televizyon, bilgisayar gibi cihazlar n ani voltaj dalgalanmalar, elektrik kesintileri ve sonras nda oluflan hasarlar, statik elektrik problemleri gibi sorunlar için özel bir çözüm sunuyor. Firmaya ait 2, franchise olarak ise 14 iflletmesi bulunan firma franchise girifl bedeli alm yor. flletme sermayesi ihtiyac ise 5 bin YTL. Yetkili: Kemal Deniz, , Online pazar yerleri Teklif: Muz, patates, susam, kahve, sar msak, baharat, cam ve cam ürünleri, ayna, süt ürünleri, haz r giyim, tekstil ürünleri, polyester konular nda distribütörlük verilecek. Adres: C-2, Juhu Apartments Ground Flor, Near S.N.D.T. College Juhu, Mumbai Tel: , faks: Dosya No: Teklif: Antrasit Adres: KRASNA POLON A, CHAST, VARDA Str.BLOCK 38, 1-st flor, App.:29 SOF A, BULGAR A Tel: Fax: Dosya No: Otomat iflletmecili i yapmak isteyenler için OTOMAT makineleri iflletmecili i yapan Vending Turkey orta vadede 3 bin, uzun vadede ise 10 bin makineye ulaflmay hedefliyor. Türkiye de yeni olan otomat makineleri iflini yayg n hale getirmeyi amaçlayan firma ürünü kendisi ithal ederek, giriflimcilerin bu ifl için zaman harcamas n önlüyor te kurulan firman n kendisine ait 750, franchise olarak ise 15 iflletmesi bulunuyor. 10 bin YTL lik sermayesi ile Türkiye genelinde büyüyen firma franchise girifl bedeli alm yor. Franchise yetkilisi: Hakan Erorbay, , SOLDAN SA A: 1- Sabiha Gökçen Havaliman n n 20 y ll k iflletme hakk n 3 milyar 575 milyon dolara sat n alan Limak Holding in Yönetim Kurulu Baflkan 2- Ekin biçme zaman Kamhi Ailesi taraf ndan kurulan, elektronik ve ev eflyas üreten firma 3- Merih gezegeninin di er ad Eski talyan para birimi 4- Düflünce Aktinyum elementinin simgesi Kekli in boynundaki siyah halka 5- Faiz, ürem Baz eflyadan ve ifllerden al nan vergi veya harç 6- Bir say 7- Din ifllerini devlet ifllerine kar flt rmayan syankârl k 8- Yar flma veya karfl laflmalar n zaman n ve s ras n belirleyen çizelge Baflkenti Vientiane olan Asya ülkesi 9- Köpek Yer yuvarla üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator aras ndaki yay parças n n aç sal de eri 10- Lahza Daima kelimesinin ortas ndaki üç harf 11- Kad n seslerinin en kal n Renkler anlam na gelen, eskiden bir gazoz markas olan kelime 12- S hhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça Sarhofl veya külhanbeyi ba rmas Ayakta duran, var olan. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Bir mal n piyasa fiyat d fl nda beklenen ve tahmin edilen fiyat 2- Bir fleyi yap p yapmamaya karar verme gücü lgilendiren, iliflkin Türk alfabesinin on beflinci harfinin okunuflu 3- Saray ve konaklarda kad nlara ayr lan bölüm, selaml k karfl t Bir hayvan 4- Dingil Simgesi Xe olan asal gaz 5- Tunus un plaka iflareti 6- Öpüfl, buse Ad n bir y ld z kümesinden alan bisküvi markas 7- Zirkonyum elementinin simgesi E reti, ödünç Bir nota 8- Amerika Birleflik Devletleri ve Kanada devletlerinin para birimi Manav n sessiz harfleri 9- Hafif, kesintili ve yavafl bir biçimde (rüzgâr esmek, kar ya mak, saç dalgalanmak) Bir renk 10- Birine, ölen bir yak n ndan kalan mal mülk Kelem olarak da bilinen sebze 11- Bir ba laç TO nun sesli harfleri 12- Motorlu tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk fl Bankas kredi kart. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 KENT stanbul yeraltı su kaynaklar n kullanabilir stanbul daki yeralt sular ndan sadece yüzde 5.25 oran nda yararlan l yor. Ekim ay sonuna kadar ya mur ya mazsa, stanbul un 150 günlük suyu kald. Meteoroloji Ekim ay nda ya mur bekliyor. H LAL ÖZDEN STANBUL, su kaynaklar ve kullan m ile ilgili ciddi bir yenili e ve stratejiye ihtiyaç duyuyor. Küresel s nmaya ba l olarak ya fl dönemini de kurak geçiren stanbul da barajlar n doluluk oranlar azald. Kentin en fazla 3 ayl k su sto unun kalmas, hem tasarrufu hem de alternatif su kaynaklar n n devreye sokulmas n gündeme getiriyor. May s ay nda yap lan Su Paneli nde ortaya konan tablo acil önlemleri de içeriyor. Bunlar n aras nda yeterince kullan lmayan zengin yer alt su kaynaklar var. stanbul, flu anda yeralt su kaynaklar n n yüzde 5 gibi çok az bir k sm n kullan yor. EN GÜVENL SU YERALTINDA Su Vakf Baflkan ve TÜ Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Zekai fien, Su Paneli nde yapt konuflmada; stanbul un yer alt su kaynaklar ile ilgili bilgi verdi. Birçok yer için yeralt sular daha ekonomik su kayna olacakt r diyen Su Vakf Baflkan fien, stanbul daki kontrolsüz yerleflimlerin yeralt su kaynaklar n n beslenme koflullar n olumsuz etkiledi ine dikkat çekti. Prof. Dr. fien, özellikle stanbul un kuzeyindeki orman alanlar n n yap laflmaya aç lmas yla birlikte; su toplama havzalar n n zarar görmesi, beslenme alanlar n n kurumas ve su ekme faaliyetleriyle suyun yer alt nda depolanma oran n n azald na vurgu yapt. 10 milyonu aflk n nüfusa sahip stanbul da günde ortalama 2 milyon metreküp su tüketiliyor ve susuzluk tehlikesi kap da bekliyor. SK ; 2006 k fl mevsiminde stanbul un ald ya fl miktar n n en kurak y ldan bile çok daha az oldu unu dile getirdi. Bu durum kenti susuzluk tehlikesi ile karfl karfl ya b rak rken, SK, yeni su kaynaklar n n acilen devreye geçirmek üzere faaliyete geçti A KADAR MELEN YETER Susuzlu a karfl al nan önlemlerin bafl nda Melen Projesi yer al yor. Bu proje kapsam nda Melen Çay ndan getirilecek olan su Yeflilçay hatt kullan larak Ömerli ve Darl k Baraj na aktar lacak. Melen Projesi nin ilk aflamas nda stanbul a 268 milyon metreküp su temin edilecek. Melen Sistemi nin tamamlanmas yla y lda 1 milyar 180 milyon m3 su stanbul a ulaflm fl ve stanbul un 2040 y l na kadar olan su ihtiyac karfl lanm fl olacak. Ayr ca Yeflilçay Nehri üzerine saköy ve Sungurlu Barajlar n n infla edilmesiyle y ll k 190 milyon metreküp su sa lanacak. Yeflilçay Projesi ve Melen I tamamland nda stanbul a y ll k 415 milyon metreküp su sa lanm fl olacak. Di er yandan 2002 y l nda yüzde 38 olan kaçak su kullan m oran aç s ndan haberler iyi y l nda oran yüzde 29 a düfltü. SK ; bu yöndeki çal flmalar n sürdürüyor. Çal flmalar aras nda yer alt sular n n devreye sokulmas da bulunuyor. Silivri ve civar ndaki kuyulara, yeni kuyular ekleniyor. Yeralt suyu kapasitesi 50 bin metreküpe ulaflm fl durumda y l nda stanbul un su ihtiyac yüzde 50 stanbul Avrupa yakas ndaki nüfus art fl h z oran nda artacak. stanbul su ihtiyac n n yüzde 23`ü Ömerli, yüzde 15 i de Terkos Baraj ndan sa lan yor. Yeralt su kaynaklar, stanbul için kullan labilir su olarak önemli. stanbul daki yeralt sular ndan ancak yüzde 5.25 oran nda yararlan l yor. Kentteki kontrolsüz yerleflimler yeralt su kaynaklar n kirletiyor. Çatalca, Terkos, Kemerburgaz, Beykoz, Kay flda ve fiile gibi su kaynaklar korunmal. nedeniyle Asya yakas ndan Avrupa yakas na su geçirilmesi flart. Yeflilçay, acil çözüm olarak devreye girdi i için `depolamas z` bir yap da. Melen Projesi 2040 y l na stanbul un su ihtiyac n karfl layacak y l nda Bo aziçi Tüneli bitirilecek. Kuzeydeki orman alanlar yap laflmaya aç l nca su toplama havzalar zarar gördü. stanbul su ihtiyac, 2010 y l nda 2,5 milyar m3 olacak. DEVREN İŞYERİ MERTER Meridyen fl Merkezi nde, 120 M2, full mobilyal ofis fi R NEVLER DE, ifl de iflikli inden her ifle müsait, 2 katl, cadde üzeri, 250 M2 ayakkab ma azas baraj n dibi göründü STANBUL a su sa layan barajlardaki su miktar gittikçe düflüyor. Kentin su ihtiyac n sa layan 10 kaynaktan 4 ünün dibi göründü. Temmuz ay n n ikinci haftas nda kentin 286 milyon metreküpten daha az suyu kald. Ya mur ya mazsa stanbullular n suyu eylül ya da ekim ay sonunda bitecek. Ya fl yoklu u ve afl r s caklardan kaynaklanan yo un buharlaflma ile stanbul un su ihtiyac n sa layan 9 baraj gölünden 4 ünün ciddi anlamda dibi göründü. Bu barajlar flunlar: Pabuçdere, Alibey,Büyükçekmece ve Kazandere. Tasarruf ça r lar na ra men günde 2.3 milyon metreküp su tüketen stanbul k fla susuz girecek. Kredi kart fatura iliflkisi Dr.VEYS SEV Uygulamada baz hallerde kredi kart ile al flverifl yapanlar, sat n ald klar mallarla veyahut da yararland klar hizmetler ile ilgili faturan n baflka kifliler ad na düzenlenmesini talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda fatura; kredi kart sahibinin iste i üzerine bazen gerçek kifliler, bazen de tüzel kifliler ad na düzenlenebilmektedir. Oysa Vergi Usul Yasas n n 229 uncu maddesi hükmü gere i olarak Fatura sat lan emtia veya yap lan ifl karfl l nda müflterinin borçland mebla göstermek üzere emtiay satan veya ifli yapan tüccar taraf ndan müflteriye verilen ticari vesikad r. Di er yandan ayn yasan n 230 uncu maddesi uyar nca fatura üzerinde Müflterinin ad, ticaret unvan, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numaras n n bulunmas zorunludur. Sat fl iflleminin nihai tüketiciye yap lmay p, ticari faaliyet sahibine yap lmas halinde sat c n n müflterisinden müflteri kimli ini ve vergi dairesi hesap numaras n gösterir belgeyi ibraz etmesini isteme hakk bulunmakta olup, müflterisi de kendisinden istenen bilgileri do ru bir biçimde sat c ya vermek zorundad r. Nihai tüketiciye yap lan sat fllarda ise fatura kesmek zorunda olanlar n kendilerine beyan edilen isim ve adresin do rulu unu en az ndan o andaki durumu dikkate almak suretiyle belirlemekle yükümlüdürler. Kural olarak faturan n al c veyahut da hizmetten yararlanan ad na düzenlenmesi gerekmektedir. Yap lan vergi incelemeleri s ras nda kredi kart ile al m yapm fl bulunduklar varsay lan kiflilerin isim ve soyadlar ile örtüflen herhangi bir belge düzenlenip düzenlenmedi i belirlenmekte e er kullan lan kredi ile birebir örtüflen bir fatura düzenlenmemifl ise söz konusu sat fl n kay tlara intikal ettirilmedi i varsay m ndan hareketle bu tür ifllemleri yapan hakk nda fatura düzenlemedi i gerekçesiyle cezal ifllem yap lmaktad r. Oysa söz konusu ifllem için kredi kart sahibinin ifade etmifl bulundu u bir kifli ad na fatura düzenlenmifl olabilir. Böyle bir durumda denetim elemanlar bu gibi halleri bazen de erlendirmeye almamaktad rlar. Bunun sonucunda kredi kart ile yap lan ödemelerin uygulamada büyük bir bölümü faturaya ba lanmad gerekçesi ile iflletmeciler ad na cezal tarhiyat yap labilmektedir. Bu tür ifllemlerin önüne geçilebilmesi için ifl yerlerinde faturan n bizzat sat n alan ad na düzenlenmesi, söz konusu mal bedelinin bir baflkas na ait kredi kart ile ödenmesi halinde bu konuda faturan n sat c mükellef nezdinde kalan örne i üzerine durumun k saca kaydedilmesi gerekmektedir. Zaman içerisinde hangi faturan n kime ait kredi kart ile ödendi i hususunu hat rlamak zorlaflt ndan bu gibi ifllemlerde durumun ifllem an nda saptanmas, sat c nezdinde kalan fatura örne i üzerine not düflülerek belirlenmesi olay n gerçek yönünü hat rlayabilme ve kan tlama aç s ndan önemli olmaktad r. Baz hallerde bir mal veyahut da hizmet bedelinin iki farkl kredi kart ile ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda da olay n bu özelli ini hat rlamak zorlaflt ndan, durumun an nda belirlenmesinde yarar olmaktad r. E er yap lan incelemeler s ras nda kullan lan kredi kartlar n n örtüfltü ü faturalar sa l kl olarak belirlenemez veyahut da fatura bedellerinin kredi kartlar ile ödendi i konusunda duraksama olursa, bu taktirde denetim elemanlar genellikle kredi kart ile yap lan ödemeler karfl l fatura düzenlenmedi i gerekçesi ile ifllem yapmay tercih etmekte, bunun sonucunda re sen matrah tespit edilmektedir. Bilahare ortaya ç kan uyuflmazl klarda yap lan tesbitlerin say ca çoklu u ve kay tlar üzerinden birebir denklefltirme yap lamad için, belki de gereksiz yere yap lan cezal tarhiyatlar dolay s yla mükellefler ma dur olabilmektedir. Bu ba lamda yap lan sat fllar nedeniyle düzenlenmedi i varsay lan faturalar için de özel usulsüzlük cezas ayr ca kesilmek suretiyle mükelleflerin ma duriyeti bu ba lamda da artmaktad r. ÜCRETS Z SER LANLAR Faks : POLIPROPILEN iplik ve kesik elyaf alan nda, ihracat bilgisi olan eleman aran yor /3 hat. Faks: TANINMIfi büyük fidanl k tesisine, proje deneyimli, auto cad kullanabilen, yetenekli peyzaj mimarlar al nacakt r / MUHASEBE bürosuna, tecrübeli eleman veya ortak aran yor / DEVLET Su flleri Genel Müdürlü ü (DS ) yetkililerine göre hiçbir k s tlama olmazsa ve Ekim ay sonuna kadar ya mur ya mazsa, stanbul un 150 günlük suyu kald. Devlet Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü yetkilileri, temmuz, a ustos, eylül aylar nda ya fl beklentilerinin minimum düzeyde oldu unu dolay s yla bu durumun herhangi bir s k nt teflkil etmedi ini ve ekimde ya fl beklendi ini belirtti. SK ye göre; y lda ortalama metrekareye 389 kilogram su düflen stanbul, son 50 y lda meydana gelen kurakl klarda dahi y lda 219 kilogram ya fl ald. Ancak ya fllar sadece 121 kilogram oldu. YERALTI SULARI DEVREDE Su panelinden stanbul tespitleri ELEMAN 3 ayl k su kald VERG R EHBER SAYFA 5 fi RKET YLE birlikte sat l k A Grubu seyahat acentesi VASITA OPEL Vectra, 1991 model, ilk sahibinden, km SAH B NDEN 1996 BMW 520 ia, businessman, full, otomatik, metalik siyah, deri koltuk, sunroof, park sensör, km, ilk sahibinden makam otosu, YTL MAKAM OTOSU, Jeep Kia Sorento 2005 model, km, full, siyah alarm, kit, siyah cam, çok temiz, orijinal model ve üstü Mercedes ile takas olabilir EMLAK SATILIK KURTKÖY Aydos ta 350 m2, 5+2, Havuzlu sitede villa, USD, stanbul da arsa ile takas olur MERTER Meridyen fl Merkezi nde, 120 M2, full mobilyal ofis ARMUTLU da deniz manzaral, kabas bitmifl kooperatif dairesi, 2+1, 75 M2, YTL fiAfiKINBAKKAL sahilinde, deniz manzaral 200 M2, yüzme havuzlu, bekçili, lüks sitede, 2000 y l yap m daire $ EMLAK KİRALIK SAH B NDEN Kurtköy de, kullan ma haz r, 550 M2, eflyal villa, ofis+ev SAH B NDEN Acarkent Bo azüstü Evlerinde, süper lüks, deniz manzaral, 4+1 daire KADIKÖY, Misak- Milli Caddesi nde, 1.kat, 3 oda+salon, 120 M2, çift tuvaletli, antre odal, yerler tamamen fayans, kombili, Mühendis-MimarMüflavirlere uygun dairebüro, veya eflyal olarak, k sa ya da uzun dönemli lojman YTL/ay, depozit EURO ÇEŞİTLİ REFLEKT F ve yap flt r c bantlar, cam-plastik-seramikkarbon, yanmaz teknik kumafllar Araç üstü sulama arazözleri ve sulama tankerleri, flantiye mazot tanklar imalat, paslanmaz su depolar imalat gibi alanlarda hizmetinizdeyiz. Teknik Tanker Metal San. Tic. Ltd. Akif Do an Faks: BE-RE Turizmin, yurtiçi ve yurtd fl turlar ile tüm uçak biletlerinde, adrese teslim hizmeti telefonun ucunda S GORTA ihtiyaçlar n zda, bize dan flmadan poliçe kestirmeyin. Revna Sigorta YÜCELLER Ayakkab, bay, bayan ve çocuk ayakkab lar nda her zevke, her bütçeye uygun sa lam ve rahat çeflitlerini be eninize sunuyor. Özel kal p ve numaralar, bay: ve bayan: flletmemiz tüm TO üyeleri ve ailelerine, TO kimliklerinin ibraz nda yüzde 10 özel dayan flma indirimi uygulamaktad r. Gedikpafla Cad. 16 Beyaz t / EXPERTISEGLOBAL, Dubai ve çevre ülkelerinde bulunan yat r m ve ihracat olanaklar n Türk firmalar na tan tmak ve bölgede yat r m yapmak, ihracat olanaklar n araflt rmak isteyen firmalara dan flmanl k hizmetleri sunuyor /47 AAPEX 2007 STANBUL T CARET ODASI YAN SANAY C LER OTOMOT V YAN SANAY FUARI NA DAVET ED YOR! Tarih Yer Kat l m bedeli Asgari stand alan Verilen Hizmetler : 30 Ekim-1 Kas m 2007 : Las Vegas / A.B.D : 600 US$ / m2 : 10 m2 : Stand yer kiras, Stand infla ve dekorasyonu, Sergi mallar n n nakliyesi ve gümrük ifllemleri, Sergi mallar n n sigorta ifllemleri, Fuar katalo unda kat l mc firma bilgilerinin yer almas. lgili Sektörler : Otomotiv yan sanayii AAPEX Otomotiv Yan Sanayi Fuar na 1996 dan bu yana ülkemizin milli ifltiraki düzenli olarak Odam zca gerçeklefltirilmektedir. Geçen y l firman n kat ld ve kiflinin ziyaret etti i fuarda 17 yan sanayici firmam z da Odam z stand nda ürünlerini sergilemifllerdir. Baflvuru: stanbul Ticaret Odas Not: DTM fuar Türk Yan Sanayi Borsas deste i AAPEX Tel : Faks : Yan Sanayi Fuar için geçerli olacakt r.

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED -

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı