reel sektörün atardamar na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "reel sektörün atardamar na"

Transkript

1 Kay s da küçük paket ekstra 600 milyon $ Yeni hükümete hidrojen uyar s H DROJEN enerjisi uzman Prof. Dr. Oktay Aln ak, yeni hükümetin hidrojeni öncelikli gündem maddesi yapmas gerekti ini söyledi. Prof. Aln ak, fiu anda dünyada hidrojenle çal flan milyon araba var. Türkiye ye de gelecek, iki sene sonra gelecek ve biz haz rl ks z TÜRK YE, kay s y 115 kiloluk ambalajlarda ihraç ediyor. AB ülkeleri ise kilosuna en çok 3 dolar verdi i mal küçük paketlere koyup 20 dolara sat yor. Türkiye nin kârdan zarar 600 milyon dolar. Malatya da a aç bafl na ortalama verim 40 kilo. Di er ülkelerde ise bu rakam 90 kiloyu buluyor. NALAN SÖYLEMEZ in haberi 12 de yakalanaca z dedi. Öte yandan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Nanoteknoloji ve Membran Bilimi Laboratuvar, hidrojen yak t pili çal flmalar n n ilk ürünü olan 20 ila 100 wat aras nda çal flabilen prototip üretmeyi baflard. Sayfa 7 de stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas kadar orman yand Sayfa 2 de Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 51 SAYI: 2467 stanbul t caret odas yay n Pazartesi sabah ifle konsantre olmak 20 dakika NG LTERE de hafta sonu tatilinin ard ndan ifle uykusuz, yorgun ve verimsiz dönen çal flanlar n ülke ekonomisine maliyetlerinin 120 milyon sterlin oldu u aç kland. Çal flanlar n pazartesi günleri ifle dönerken New York a denizafl r uçufl yapm fl kiflilerdeki yorgunlu a denk bir yorgunluk hissettiklerini belirten uzmanlar, bir çal flan n pazartesi sabah ifline konsantre olmas n n en az 20 dakika ald n kaydetti. ngiltere de pazartesi sabah ifl yerine gitmeyi hiç istemediklerini söyleyenlerin oran n n üçte iki oldu u aç kland. Sayfa 3 te Afrika pazar na kap y Senegal den aç n B R zamanlar köleli in gözde k tas olan Afrika, bugün yat r mc lar n çekim merkezi olmaya bafllad. Senegal de zengin yeralt -yerüstü kaynaklar ve önemli liman flehirleri ile Afrika k tas n n dikkat çeken ülkelerinden. Senegal in en önemli ticaret merkezi Dakar. Firmalar n yüzde 90 bu kentte faaliyet gösteriyor. Senegal de hammadde çok, kota yok. malatta en önemli kalem, tar ma dayal sanayi. Senegal pazar Sayfa 11 de Van eylülde 150 bin turisti a rlayacak VAN, Eylül tarihleri aras nda 150 bin kifliyi a rlayacak. 14. Van-Asya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar otomotivden g da sektörüne, sa l ktan biliflim teknolojisine, inflaattan hizmet sektörüne kadar her alanda üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Fuar, çok say da yerli ve yabanc firmay konuk ederken Van n tan t m na da büyük katk sa l yor. Fuar günlerinde her y l ortalama 90 bin ziyaretçiyi a rlayan Van n bu y lki ziyaretçi hedefi 150 bin kifli. Van Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Zahir Kandaflo lu, Van ve çevresinin bu tür etkinliklere ihtiyac oldu unu belirterek, fiehrimiz ve bölgemiz böylece rahat bir nefes almaktad r dedi. 3 te Avusturyal Construct Data Verlag AG hakk nda uyar! Odam z üyesi baz firmalardan ald m z yaz larda, Avusturya da yerleflik Construct Data Verlag AG adl bir flirketin firmalar na bir kat l m formu gönderdi i, an lan formu doldurduklar takdirde Fuar Rehberi nde yer al nabilece inin ifade edildi i, firmalar n bu hizmeti ücretsiz oldu u düflüncesiyle doldurup gönderdikleri, formun alt nda ücretin yer ald bölümün dikkat çekici olmay p yan lt c olarak haz rland ancak firma formu imzalay p gönderdikten sonra bir ücret bedeli talep edildi i ifade edilmektedir. Construct Data Verlag A.G firmas ndan gönderilen fuar katalo u kat l m formunun mali yükümlülük do uran bölümlerinin itinayla incelenmesi ve tekliflerine karfl tedbirli davran lmas, an lan firmayla ihtilafa düflülmemesi aç s ndan önem arz etmektedir. lk neflter reel sektörün atardamar na fl dünyas yeni Reel sektörün hükümetin ekonomiyi faizborsa-kur yerine, üretim- istihdam ve ihracat üçgeninde de erlendirmesini istiyor. fi dünyas art k ekonominin faiz borsa kur üçgeninde de il, üretim istihdam ve ihracat üçgeninde de erlendirilmesi gerekti ini savunuyor. Reel sektörün önerilerinin bafl nda da flirket evliliklerine yönelen iflletmeleri özendirilmesi geliyor. Girdi maliyetlerinde muafiyet, ucuz enerji temini ve istihdam vergisinden indirim flirket birleflmelerini ve kümelenmeyi teflvik edecek enstrümanlar olarak dile getiriliyor. Böylelikle hem flirketlerin kendi aralar nda birleflerek dünya ile rekabet etmesi hem de sürdürülebilir büyüme mümkün olabilecek. stanbul Ticaret Odas ( TO), refah n tabana yay lmas n saylayacak en önemli güvence diye tan mlad KOB ler için yeni hükümetin kap s n çalacak. TO, zaman nda ç kar lan turizm ve ihracat teflvik için ç kar lan yasalar n benzerini KOB ler için istiyor. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Ekonomiden Gönlümüzde yeri apayr SEÇ MLERDEN sonra sadece bakanl a de il, siyasete de veda etmeye haz rlanan Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, stanbul Ticaret Odas ( TO) üyelerinden helallik istedi. TO taraf ndan düzenlenen toplant ya kat lan Ali Coflkun, vefa duygusunun zay flad bir dönemde böyle bir toplant n n yap lmas n n hayat nda verilen en anlaml arma anlardan biri oldu unu belirterek, Dünya fani, ölüm ani. Bir faniye nasip olacak en büyük arma an sevgi olsa gerek. Ölünce hoca efendi soruyor (Nas l bilirdiniz) diye. Biliyorum ki öldü üm zaman hepiniz ( yi bilirdik) diyeceksiniz. Sizlerden flimdiden helallik istiyorum diye konufltu. TO Baflkan Murat Yalç ntafl ise ziyaret s ras nda yapt konuflmada, çok net, aç k ve samimi konuflaca n kaydederek, Bakan Ali Coflkun a, Ali A abey diye hitap etmek istedi ini söyledi. Bakan Coflkun un kendilerinin aras ndan ç kt n, Türk reel sektörüne unutulmaz hizmetler verdi ini ifade eden Yalç ntafl, Ali A abey, bakanl döneminde deste ini bizden hiç esirgemedi. Gönlümüzde apayr bir yeriniz var. Nerede olursan z olun, bu camiaya hizmetlerinizin devam edece ini biliyorum. Oda camias olarak sizi minnetle anaca z. Nerede olursan z olun, Ali Coflkun biz de her zaman yan n zday z dedi. Sayfa 9 da atardamar da KOB ler. stanbul Ticaret Odas KOB lerin birleflmeye özendirilmesi için alternatif teflvik sistemi ile bask oluflturacak. konufltu umuzda nas l faiz oranlar ndan bahsediyorsak, enflasyondan, cari aç ktan bahsediyorsak, Türkiye deki iflletmelerin boylar ndan da bahsetmeliyiz. Bunu de ifltirmedi iniz zaman siz enflasyonu da düflürseniz, cari aç da kapatsan z Rami deki, Bayrampafla daki esnaf n, küçük konfeksiyoncunun ayakta kalmas n sa layamazs n z. Bunu yeni hükümetin de anlamas laz m dedi. Tamer ÇERÇ -Nalan SÖYLEMEZ 10 da DÜNYADA KAÇ L RA SAÇ KES M VE FÖN stanbul da bayan kuaföründe saç kesimi ve fön, bahflifl dahil 30 dolar 41 sent. Peki di er kentlerde durum ne? fiEH R Fiyat (ABD Dolar ) Frankfurt Londra Atina New York Tokyo Moskova stanbul Pekin Tahran? Kaynak: EIU TO ÇA RI MERKEZ

2 SAYFA 2 stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas yand GÜNCEL DUYGU KOPUZ RMAN Yang nlar yla Mücadelede Ulusal Destek Kampanyas, Türkiye çap ndaki 300 milyon YTL den fazla yang nlar önleme fonu, Alo 177 yang n ihbar hatt ve bu hatta verilen desteklere karfl n stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas büyüklü ünde orman yand. stanbul daki orman yang nlar n n birinci sebebi piknik atefli. O TÜPRAfi özelde de Türkiye nin en büyü ü STANBUL Sanayi Odas ( SO), Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluflunu aç klad. Buna göre listenin ilk s ras nda geçmifl y llarda oldu u gibi yine Tüprafl yer al rken, onu Ford Otomotiv ve Elektrik Üretim A.fi (EÜAfi) izledi. Ford Otomotiv, 2005 Y l Raporu nda yine ikinci s rada yer al rken, dördüncü s rada bulunan EÜAfi ise 2006 da üçüncü s raya yükseldi. SO nun, ilk 10 s ras flöyle olufltu: Tüprafl, Ford Otomotiv, EÜAfi, Toyota, Oyak Renault Otomobil Fabrikalar, Arçelik, Ere li Demir ve Çelik fabrikalar, Vestel, Tofafl, Aygaz. SO nun Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu 2006 Y l Raporu na göre, ilk 50 kurulufl, 500 büyük kuruluflun üretimden sat fllar n n yüzde 51.6 s n oluflturdu y l nda ise bu oran yüzde 50.5 olmufltu. hracatta ise ilk 50 büyük sanayi kuruluflunun pay, toplam n yüzde 56.1 i kadar oldu. 500 büyük sanayi kuruluflundaki istihdam n yüzde 33.5 i ilk 50 büyük sanayi kurulufluna ait olurken, bu oran 2005 y l için yüzde 32.4 düzeyinde gerçekleflmiflti y l nda SO 500 ün ilk 50 kuruluflu, GSMH nin yüzde 7.4 ünü, sanayi sektörü katma de erinin yüzde 28.9 unu yaratt. lk 50 sanayi Milyar dolar kuruluflu, Türkiye 2006 sat fl fiirket ihracat n n yüzde Tüprafl ni Ford Otomotiv 5.6 gerçeklefltirdi EÜAfi 3.9 y l nda ise bu oranlar toplam Toyota Otomotiv 3.9 GSMH nin yüzde Oyak-Renault si, sanayi Arçelik 3.8 sektörü katma Erdemir 3.4 de erinin yüzde Vestel Elektronik s, Türkiye Tofafl 2.6 ihracat n n yüzde Aygaz si oran ndayd. En büyük 10 sanayi kuruluflu PLATFOR M S ra stanbul da bu y l n ilk 7 ay nda 40 futbol sahas büyüklü ünde orman yand. stanbul ormanlar n 360 iflçi, 1 helikopter, 2 uçak, 5 greyder ve 24 yang n gözetleme kulesi koruyor. AYDA ORTALAMA 11 YANGIN stanbul Orman Koruma fiube Müdürlü ü nden ald m z bilgilere göre stanbul da Temmuz ay n n 7 sine kadar 77 orman yang n ç kt. Yang nlarda telef olan alan ise yaklafl k 40 futbol sahas büyüklü ünde. Kentin 2006 orman yang n bilançosu adet baz nda 150. Yok olan alan 65 bin 699 stanbul da yang n hektar. say s artt Yetkililer, 2006 Y l Say Yanan Alan y l n n ilk yar s ile 2007 (ilk 7 ay) y l n n ilk 2006 (ilk 7 ay) yar s orman yang nlar aç s ndan karfl laflt r ld nda bir art fl gözlendi ine dikkat çekiyor y l nda nem oran n n ya fllar n azl na ba l olarak az olmas, hava s cakl klar n n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ormanl k alanlarda daha kolay yang n ç kmas na neden oluyor. 2 AMF B K UÇAK, 1 HEL KOPTER stanbul ormanlar na yang n sezonunda 2 amfibik uçak ve 1 maksat helikopteri hizmet veriyor. Uçaklar, stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan, Orman flletme Müdürlü ü ne tahsis ediliyor. Kentin ormanlar ; 8 orman iflletme müdürlü ü, 52 orman iflletme flefli i, 92 toplu koruma ve bölüm koruma merkezi, 27 yang n gözetleme kulesi, 24 yang n ilk müdahale ekibi ile söndürülüyor. Ayr ca 26 arazöz, 7 dozer, 5 greyder, 2 loder, 3 trayler, 40 motosiklet, 60 sabit telsiz, 175 mobil telsiz, 240 el telsizi, 5 role istasyonu da yang nla mücadele ekipmanlar içinde. Hektar Felaketin davetiyesi AKDEN Z Üniversitesi Çevre Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tuncay Neyiflçi, orman yang nlar nda önceli in de iflti ini belirtti. Son y llarda yaflanan orman yang nlar nda temel hedef ve önceli in orman n kendisinden, orman içi ve bitifli ine infla edilmifl köy, ikinci konut, turistik tesis, fabrika gibi yap lar ile buralarda yaflayanlar n canlar n n kurtar lmas na kayd n öne süren Neyiflçi, bu de iflimin, orman yang nlar yla mücadele çal flmalar nda yeni yaklafl mlar ve stratejileri gerektiren önemli bir durum oldu unu bildirdi. Prof. Dr. Neyiflçi, aç klamas nda flöyle dedi: Gerekli yap sal de iflimler k sa sürede gerçeklefltirilmezse, çok ciddi trajik durumlarla karfl lafl labilir. Önce turizm, arkas ndan ikinci konutlar derken son y llarda orman içi ve bitifli ine infla edilen yap lar n say s h zla artarken, bu yap lara ulafl m sa layan yollar n trafi i de yo unlaflt. Orman içi ve bitifli inde yaflamak, tatil yapmak ya da ifl yeri sahibi olmak, ço umuzun düfllerini süsleyen çekici bir konudur ancak orman yang n riski bu çekicili i ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu yang nlar, Akdeniz Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan kurulmas önerilen Orman Yang nlar Yönetimi Enstitüsü nün bir an önce kurulmas gereklili ini aç kl kla ortaya koymaktad r Cumartesi-pazar yang nlar STANBUL Orman Bölge Müdürlü ü yetkilileri, kentteki orman yang nlar n n en fazla cumartesi ve pazar günleri ç kt na dikkat çekiyor. Cumartesi-pazar yang nlar için tehlikeli saatler ve aras. Yani piknik ateflinin yak lmas n n ilk saatleri ile, piknik ateflinin ormanl k alana önlem al nmadan dökülmesinin ilk saatleri içinde ç kan yang nlar n yaklafl k yar s n n piknik ateflinden kaynakland tespit edilmifl durumda. Ç k fl nedeni bilinmeyenlerin aras nda da yanan bölgelerin bir k sm n n piknik alan olmas çabas. Yang n bak m ndan hassasl k tafl yan bölgelerde ilk s ray stanbul ve Kanl ca iflletmeleri al yor. kinci s rada Çatalca ve fiile var. Bahçeköy de 3. riskli bölge. Tesis ve orman aras standard ne olmal? Kullan lan malzemelerin yang na direnç standartlar yüksek olmal. Tesis ile orman aras ndaki özellikle yerli bitki örtüsünde yan c madde miktar mutlaka azalt lmal. Bu fleridin geniflli i de yang n tehlikesi orta derecede olan alanlarda 60 metre olmal. Yang n tehlikesinin yüksek oldu u alanlarda flerit 90 metreyi bulmal. Çok yüksek yang n tehlikesi olan alanlarda flerit 130 metreden az olmamal. Seçim sonras beklenti, reel sektöre daha yo un ilgi Prof. Dr. KEREM ALK N Petrol fiyatlar 95 dolar görebilir Uluslararas yat r m bankas Goldman Sachs, ABD ham petrolünün sonbaharda 90, y l sonunda ise 95 dolara ulaflabilece ini öngördü. Petrol piyasas ndaki yat r mlar yla bilinen banka, fiyatlar n bu seviyeye ç kmamas için OPEC in üretimini art rmas gerekti ini savunmakta. Goldman Sachs, konuya iliflkin raporunda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleflik Arap Emirlikleri nin yaz sona ermeden üretimi art rmalar gerekti ine inand n vurguluyor. Öte yandan OPEC e yönelik üretimi art rma ça r lar na yan t kartelin önde gelen üyelerinden olan ran dan geldi. ran ulusal petrol flirketi direktörü Muhammed Ali Katibi, OPEC in üretimi art rmas n n fiyatlar afla çekmekten çok, küresel petrol rezervlerini art rmaya yarayaca n kaydetti. Piyasan n flu an rafineri sorunu yaflad n belirten Katibi, ham petrolden yana bir s k nt olmad n savundu. Petrol 79 dolarla tarihi bir seviye yakalad ktan sonra, kar amaçl sat fllarla dolar band na geriledi. Petrol fiyatlar n n bu derece yükselmesi, enflasyon bask s n da artt racak. Seçim ertesi Meclis aritmeti i reel sektör aç ndan dikkatle izlenecek. Çünkü, tar m sektörü mazotun 1 YTL ye inmesine imkan verecek bir iktidar n oluflup oluflmayaca n dikkatle izlerken, sanayi ve ticaret kesiminde de teflviklerin sil bafltan gözden geçirildi i ve TL cinsinden maliyetleri afla çekecek kimi politika de iflikliklerinin ne ölçüde h zl bir flekilde hayata geçirilece i merakla bekleniyor. stihdam üzerindeki maliyetlerin k smen azalt lmas ve enerji üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi de ifl dünyas n n beklentileri aras nda yer almakta. ç talep ve büyümede canlanma beklentisi fl dünyas seçim sonras siyasi belirsizliklerin geride kalaca umuduyla, iç talepte belirli bir canlanma umudunu sürdürmekte. Özellikle otomotiv ve gayrimenkul sektöründe bir hareketlenme bekleniyor. Bu hareketlenmeye bankalar n konut ve otomobil kredisi, tüketici kredisi faiz oranlar n bir miktar düflürerek katk sa lamalar da beklenmekte, umut edilmekte. Nitekim, siyasi belirsizli in sona erece i umudunu tafl yan bankalar n da son bir ayd r kredi faiz oranlar n kademeli olarak düflürdükleri gözlenmekte. Bununla birlikte ifl ve finans çevrelerinde pek dillendirilmeyen bir risk, Cumhurbaflkanl seçimi için yeni bir gerginlik yaflan p yaflanmayaca riski. Bu nedenle, yeni seçilen Meclis in Cumhurbaflkan n seçememesi nedeniyle fesih ol- mas ve muhtemelen yeni bir genel seçimin 21 Ekim de yap lacak Anayasa paketine yönelik referandumla birleflmesi ihtimali, ekonomi çevrelerini tedirgin ediyor. Bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n da enflasyonla mücadelede izledi i metot önemli olacak. Aç klanan rakamlar, TCMB nin y l sonu enflasyon hedefini tutturabilmek ad na, piyasadaki TL miktar n bask alt nda tutmaya kararl oldu unu ve bu nedenle, seçim sonras da lan siyasi belirsizlikle canlanacak iç talebin, yine de TCMB nin para politikas nedeniyle yeterince hareketlenemeyebilece i görüflü de de erlendirilmekte. hracat ve seçim harcamalar yla kapasite artt malat sanayinin haziran ay kapasite kullan m oran n n yüzde 84 ç kmas ve ihracat rekoru k ran may s ay na göre yükselmesi, haziran ay nda sadece ihracat de il, seçim nedeniyle yap lan harcamalar n imalat sanayine bir iç talep etkisi olarak yans mas ndan dolay da, kapasite kullan m n n yükseldi ini gösteriyor. malat sanayi kapasite kullan m oran, haziran ay nda, geçen y l n ayn ay na göre 0.9 puan artarak yüzde 84 e yükseldi. Kapasite kullan m, bu y l n may s ay nda ise yüzde 83.4 düzeyindeydi. malat sanayinde üretim de eri a rl kl kapasite kullan m nda haziranda en yüksek kullan m oran, yüzde 92.8 ile kok kömürü rafine edilmifl petrol imalat nda görüldü. malat sanayinde kapasite kullan m oran, K T lerde yüzde 92.5, özel sektörde ise yüzde 82.6 oldu. Geçen y l n ayn döneminde kapasite kullan m oranlar K T lerde yüzde 90, özel sektörde yüzde 82 olarak belirlenmiflti. Özel sektör imalat sanayi 9 milyar dolar seviyesinde ayl k hacim rekoru k ran ihracat ve seçim nedeniyle bir miktar canlanan iç taleple, may s ve haziran ay nda yüzde 82.6 l k kapasite kullan m oran n tekrarlad. Kapasite kullan m oranlar, tafl t araçlar ve karoseri imalat nda yüzde 91.8, ana metal sanayinde yüzde 88.2, a aç ürünlerinde yüzde 88.8, büro muhasebe bilgi ifllem makina imalat nda yüzde 72.6, radyo, tv haberleflme cihazlar imalat nda yüzde 83.8, ka t ve ka t ürünleri imalat nda yüzde 87, giyim eflyas imalat nda yüzde 84.9 olarak tespit edildi. Erken seçim iç talep flikayetini azaltt Bu y l haziranda iç pazarda talep yetersizli i, iflyerlerinin tam kapasite ile çal flamamas n n yine en önemli nedeni olarak gösterildi. Bununla birlikte, nisanda iç pazarda talep yetersizli i flikayetine iflaret eden firma oran yüzde 48.3 iken, bu oran n may s ve haziran ay nda nerdeyse 4-5 puan gerilemesi, seçim harcamalar n n etkisini hissettiriyor. ç pazarda talep yetersizli i flikayetine yönelik oran, geçen y l n haziran ay na göre de iki puan daha azalm fl gözüküyor. Bu noktada, iflyerlerinde haziran ay üretim miktar yüzde 1.4 artarken, temmuz ay nda da üretim miktar n n yüzde 0.4 artmas bekleniyor. Temmuz da iflyerlerinde sat fl miktar n n yüzde 0.7, sat fl fiyatlar n n yüzde 0.2 ve hammadde fiyatlar n n da yüzde 0.6 artaca öngörülmekte.

3 SAYFA 3 GÜNCEL Van eylülde 150 bin kifliyi a rlayacak AN, Eylül tarihleri aras nda 150 bin kifliyi a rlayacak. 14. VanAsya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar, otomotivden g da sektörüne, sa l ktan biliflim teknolojisine, inflaattan hizmet sektörüne kadar her alanda üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Fuar, çok say da yerli ve yabanc firmay konuk ederken Van n tan t m na da büyük katk sa l yor. V SINIR KAPILARI KENT Fuar günlerinde her y l ortalama 90 bin ziyaretçiyi a rlayan Van n bu y lki ziyaretçi hedefi 150 bin kifli. Van Valili i, Van Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odas n n ortaklafla düzenledikleri fuar VanAsya pekyolu Organizasyon ve Fuarc l k düzenliyor. fiirket, Van Ticaret ve Sanayi Odas n n bir kuruluflu. Fuar aç l fl günlerinin Ramazan ay na denk gelmesi sebebi ile özellikle iftar sonras ndaki etkinlik program oldukça zengin tutulmufl durumda. Van Ticaret ve Sanayi Odas korudu u anlam na geliyor. flte biz Van Ticaret ve Sanayi Odas olarak bu de erlerimizi ekonomik ve sosyal aç dan refah içinde olmak için kullanmak amac nday z. Van-Asya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar na büyük önem veriyoruz. Eminim bu ve benzeri etkinliklerden sonra çok say da insan buradaki tarihi de erlerin fark na varacak ve Yönetim Kurulu Baflkan Zahir ve do al güzelliklere bir de do al böylece turizmimiz geliflecek. Kandaflo lu, Van ve çevresinin bu güzellikler eklenince turizm aç s nvan n tüm bunlar n yan s ra tür etkinliklere ihtiyac oldu unu dan cazibe merkezi haline geliyor. yat r mc lar aç s ndan uygun bir ifade ederek, flöyle konufltu: Uzun y llar yaflanan sorunlardan yer oldu unun görülece ini fiehrimiz ve bölgemiz böylece rahat dolay ne yaz k ki bu potansiyelleribelirten Van TSO Baflkan bir nefes almaktad r. mizi kullanamad k. Oda olarak bu tür Kullanamay nca da Kandaflo lu, Bundan sonra sadece bu fuarla de il çok say da etkinliklerin hem ekonomik olarak festival ve etkinliklerle ilimize ve ekonomik hem de zor dönemler bölgemize renk kataca z. Son sosyal aç dan bölgeye geçirdik. Ancak çok fley katt ve Van n bulundu u y llarda ivme kazanan ekonomisi ve bunu destekleyen toplumsal yakataca inanc n yer, ran la s n r p s ile Van, geçmifline yak fl r bir tafl maktay z. Van, olmas, di er kent olma yolunda h zla ilerliyor. geçmifli itibariyle çok ülkelere aç lan Geçmiflte ticaret yollar n n merkesay da medeniyete kap lar n burada zinde olan ve tarihi pekyolu merkezlik yapm fl ve bulunmas, üzerinde kurulan flehir, globalleflen Zahir bu bak mdan tarihi ve çevresine göre Kandaflo lu kültürel do as çok merkezi konumda dünyan n ticari merkezlerinden biri olma yolunda önemli avantajlara zengin bir yerleflim olmas hâlâ art sahip fleklinde konufltu. alan. Bütün bu tarihi de erlerini l özel idaresini marka yapaca z l Özel daresi binas nda gerçekleflen ziyarette; TO Baflkan Murat Yalç ntafl, TO Yönetim Kurulu Üyeleri Sait K l ç ve fiaban Diflli, TO Meclisi Baflkanl k Divan Katip Üye Hüseyin Avni Özkan, l Özel daresi Genel Sekreteri Sabri Kaya da haz r bulundu. MIDEST 2007 YAN SANAY FUARI Kas m 2007 tarihleri aras nda Paris te düzenlenecek Avrupa n n en büyük yan sanayi fuarlar ndan Midest 2007 nin Türkiye milli organizasyonu Odam zca gerçeklefltirilecektir. Fuar n Kapasitesi Sergilenecek Ürün Gruplar 2,000 kat l mc, ziyaretçi 40 ülkeden 38% uluslararas kat l mc 75% kat l mc tekrar fuara kat l yor Metal flleme TO Organizasyonu Kat l m fiartlar Özel Paket Fiyat Min. Stand Büyüklü ü STANBUL Ticaret Odas ( TO) Baflkan Murat Yalç ntafl, Yönetim Kurulu Üyeleri Sait K l ç, fiaban Diflli ve TO Meclisi Baflkanl k Divan Katip Üye Hüseyin Avni Özkan, stanbul l Genel Meclisi Baflkanl görevine bafllayan Hasan Büyükdede yi stanbul l Özel daresi ndeki makam nda ziyaret etti. 18 Temmuz Çarflamba günü gerçeklefltirilen ziyarette konuflan TO Baflkan Murat Yalç ntafl, TO Meclisi Baflkan Yard mc l görevini de sürdüren Hasan Büyükdede ye yeni görevinin hay rl olmas dile inde bulundu. ki kurumun birlikte çal flmas ndan gurur duyacaklar n söyleyen Yalç ntafl, Özellikle mesleki e itim projesi çerçevesinde TO olarak her tür deste i vermeye aç z dedi. TO ve stanbul l Özel daresi nin iki kardefl kurum olarak çal flt n söyleyen Hasan Büyükdede ise ki kurum aras ndaki ba mesleki e itim konusunda kuruldu ama bu kadarla kalmayaca na inan yorum dedi. Görev s n rlar geniflleyen l Özel daresi nin faaliyet alanlar aras nda e itim, sa l k, gençlik, spor, sanayi ve ticaret, bay nd rl k ve iskan, topra n korunmas, erozyonun önlenmesi, kültür sanat ve turizm, sosyal hizmetler yer al yor. 390 Euro / m2 9 m2 Milli kat l mlarda Mevzuat çerçevesinde %50 D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) veya %65 KOSGEB teflvi i fuar sonras nda Firman za iade edilecektir. - Vida, Kesme, Talafll fllem, Özel Makinalar - Finisaj, Is l ve Yüzey fllem - Ba lant Elemanlar - Dövme, Döküm, malat - Yar Mamul Metal Ürünler - Saç fiekillendirme - Plastik/ Kauçuk /Kompozit Malzeme flleme - Elektrik / Elektronik Mikroteknik / Hassas Sanayi Parçalar Mühendislik / Dizayn / Araflt rma / Kalite Verimlilik Prosesleri Özel Paket Fiyata Dahil Hizmetlerimiz Stand inflaat ve dekorasyonu Elektrik ba lant s ve temel ayd nlatma stanbul-paris- stanbul nakliyesi Gümrük girifl / ç k fl ve sigorta ifllemleri Fuar resmi katalo unda ve Türk milli kat l m özel CD sinde ifltirakçi bilgilerinin yer almas Stand büyüklü üyle orant l ücretsiz girifl kart Türkiye Milli kat l m n n tan t m Mevzuata uygun olarak %50 DTM veya %65 KOSGEB teflvikinden yararlanma imkan Fuar teflvi i takip ifllemleri Fuar esnas nda iletiflim araçlar ndan ve TO hizmet stand ndan faydalanma imkan Opsiyonel ulafl m ve konaklama paketi Kat l m Bedeli Ödeme Plan 1. taksit Baflvuru tarihinde (toplam bedelin 1/3 ü) 2. taksit 6 Temmuz 2007 (toplam bedelin 1/3 ü) 3. taksit 14 Eylül 2007 (toplam bedelin 1/3 ü Kat l m Bedelini Ödeme fiekli Yap ve Kredi Bankas, Bahçekap fiubesi stanbul Ticaret Odas EURO hesab Hesap no : IBAN: TR Bilgi ve Baflvuru: Telefon: / Faks: / E-posta: / BÜTÇEN N YÜZDE 41 E T ME aras kurum faaliyetlerinin neler olaca n planlad klar n ifade eden Hasan Büyükdede, bu flekilde performanslar n ölçtüklerini belirterek, yapt klar hizmetlerden baz örnekler verdi: Bütçemizin yüzde 41 ini e itim yat r mlar oluflturuyor. Bu bütçeyi daha da büyütmeye çal fl yoruz. Hedefimiz y l sonunda derslik say s n 16 bine ç karmak. Y llard r çeflitli nedenlerle tamamlanamayan baz hastanelerin de yap mlar n tamamlad k. stanbul daki ilk yan k hastanesini Kartal a yapt r yoruz de de tamamlanmas planlanan çok say da hastane var. stanbul daki kültür ve sanat miras n korumak için son 4 y lda ayr lan kaynak ise 73 milyon YTL. Bu kaynaklarla Topkap Saray ndan Arkeoloji Müzesi ne, Fatih Sultan Mehmet Türbesi nden Rüstem Pafla Türbesi ne birçok yerde çal flmalar yap ld. Ayn zamanda kültür varl klar n n korunmas için ilçe belediyelere de destek veriliyor. l Özel daresi nin kamuoyunda hâlâ belediyelerle kar flt r ld n söyleyen Büyükdede, Buras bir kamu kurumu ama hizmetlerin duyurulmas nda fayda görüyoruz. l Özel daresini marka haline getirmeye çal fl yoruz. Bu konuda çal flmalar m z var fleklinde konufltu. GÜNDEM 14. VAN-ASYA PEKYOLU TUR ZM VE T CARET FUARI EYLÜLDE YAPILACAK Seçimler Sonras... ERTU YAfiAR Siz bu yaz y okudu unuzda, büyük bir olas l kla genel seçimler sona ermifl ve sonuçlar belli olmufl olacak. Ama biz bu yaz y kaleme al rken durum öyle de ildi. Genel seçime birkaç gün kalm flt ve her seçimde oldu u gibi bu genel seçimde de sand ktan hangi sürprizin ç kaca belli de ildi. Türkiye de benim izledi im son otuz y ldaki hemen her seçimden bir sürpriz ç km flt r. San r z bu seçimden de ufak çapl bile olsa bir sürpriz ç kacakt r. Bu, kimine göre hofl ve iyi bir sürpriz; kimine göre ise beklenmedik ve kötü bir sürpriz olabilir. Art k resmin neresinde durdu unuza göre... Ama ifl adam, sanayici ve tüccar olarak bizim iflimiz sürprizleri beklemek ya da sürprizler üzerinde kumar oynamak de ildir. Bizler belirsizli i sevmeyiz. Ölçülebilen ve belirlenebilen ifller yapmak; öngörülebilir riskler almak isteriz. Zaten öngörülemeyen risk almak kumarbaz n iflidir. Bizler ise kesinkes kumarbaz de iliz! 23 Temmuz sabah kim ne derse desin Türkiye de yeni bir dönem aç lacakt r. Adalet ve Kalk nma Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi tek bafl na iktidar olursa da yeni bir dönem aç lacakt r; bu partilerden birinin kat laca koalisyon hükümeti kurulursa da yeni bir dönem aç lacakt r. Bizler ifl adam olarak hemen bu yeni dönemin getirece i olanak ve f rsatlar okumal ; tehdit ve tehlikeleri ayr flt rmal y z. E er okuma ve ayr flt rma becerisini zaman nda gösteremezsek, inan n s k nt ya düfleriz. Kurt puslu havay sever derler. Aram zda ne kurt ifladamlar (!) vard r de il mi? Zaten as l kazançlar da bu türlü puslu havalarda elde edilir. Herkesin durdu u; önünü göremedi i için karar vermedi i; yönünü belirleyemedi i için ad m atmad ; yar n bugün gibi olacakt r diye düflünerek k s r bir öngörüde bulundu u bir zamanda karar alan, yön belirleyen, ad m atan risk sever ifladamlar çok kazanç sa layabilirler. Ama bir de ibre ters yöne dönerse, rüzgar ters yönden eserse,... iflte o zaman (bir argo deyimi ile) su al p batarlar... Seçimi kazanacak parti ya da partilerin önlerinde asl nda da gibi sorunlar olacak. Ekonomik öncelikler onlara göre arka s ralarda yer alacak. Çünkü öncelikle Cumhurbaflkan n seçmeleri; ülkeyi, cumhurbaflkan n halk m seçsin halk oylamas na götürmeleri ya da o halk oylamas ndan bir anayasa de iflikli i ile kurtarmalar ; sonra TBMM baflkan n seçmeleri ve en sonunda da Hükümeti kurmalar gerekecek... fiansl y z ki bu süreç, zaten ifllerin ve ekonominin yavafl oldu u yaz aylar nda; ve san r z oraya kadar uzar, Eylülde bafllayacak Ramazan ay nda yaflanacak. Ve e er biraz daha flansl isek, ifllerin yo unlaflmaya bafllad Ekim ay gibi Türkiye Cumhurbaflkan n seçmifl; halk oylamas sorunundan kurtulmufl; t k r t k r çal flan bir Meclise ve ülkeyi gerçekten yöneten bir iktidara sahip olur. Biz de iflimizde kararlar verirken hep buna göre davranal m. Yani Türkiye de Ekim ay na kadar ciddi bir ifl olmayaca n ; tüketim harcamalar n k s tl kalaca n ; insanlar n önemli kararlar ve önemli sat n almalar erteleyeceklerini; ekonominin daha da yavafllayaca n ;... düflünelim. Sak n 2007 nin bundan sonraki bölümünde çok iddial büyüme ve sat fl art rma planlar yapmay n. Mahcup olma; daha da önemlisi evdeki hesap çarfl ya uymad için nakit ak fl n denk getirememe sorununu ciddi biçimde yaflayabilirsiniz. Bizden uyarmas... Pazartesi sendromunun ngilizler e maliyeti NG LTERE de hafta sonu tatilinin ard ndan ifle uykusuz, yorgun ve verimsiz dönen çal flanlar n ülke ekonomisine maliyetlerinin 120 milyon sterlin oldu u aç kland. Çal flanlar n pazartesi günleri ifle dönerken New York a denizafl r uçufl yapm fl kiflilerdeki yorgunlu a denk bir yorgunluk hissettiklerini belirten uzmanlar, bir çal flan n pazartesi sabah ifline konsantre olmas n n en az 20 dakika ald n belirtti. Office Angels ( fl Yeri Melekleri) adl iflçi bulma kuruluflu taraf ndan yapt r lan araflt rman n sonuçlar, asl nda çal flanlar n yüzde 51 inin pazar günü en az 8 saat uyudu unu, ancak bunun da Pazartesi sabah kendilerini yorgun ve isteksiz hissetmelerinin önüne geçemedi ini gösterdi. Pazartesi sabah ifl yerine gitmeyi hiç istemediklerini söyleyenlerin oran n n üçte iki oldu u aç kland.

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 T CARET REHBER HALELER G Y M Ürün: 5 bin adet çanta sat n al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 21 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: adet panço sat n al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 20 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: çift bot için beyaz k l f al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 6 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale Salonu So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 58 bin adet Fular, Jandarma, Turizm Devriye için haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul hale tarihi: 31 Temmuz 2007 tarihinde saat da fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: adet dü me, haki, bakalit veya üre malzemeli, dört delikli haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul hale tarihi: 7 A ustos 2007 de saat da fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 16 Kalem t bbi sarf malzeme al nacak. haleyi açan: T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi: 2 A ustos 2007 de saat da fiartname: 50 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: SA LIK Ürün: Ameliyathane, Otoklav Merkezi ve Tüp Bebek Ünitesinin muhtelif onar m ve tadilat yapt r lacak. haleyi açan: T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i hale tarihi: 31 Temmuz 2007 de saat da fiartname: 100 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: Kit karfl l cihaz kiralama yöntemi ile 8 Kalem ( Test) Nefelometrik Sistem Kiti al nacak. haleyi açan: T.C.S.B. stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i hale tarihi: 1 A ustos 2007 de saat da fiartname: 50 YTL, ayn adresten al nabilir. Dosya No: ONARIM Ürün: Garnizon Ekmek F r n teshin merkezinin genel onar m ve komple fayans yenilenmesi onar m yap m ifli. haleyi açan: 1. Hava Kuvveti Komutanl - Eskiflehir hale tarihi: 24 Temmuz 2007 de saat da fiartname: 50 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 1. Hava Kuvveti Komutanl Harekat Alarm skan Tesisleri nde 90 adet dairenin genel inflaat onar m yap m ifli, blok giriflleri inflaat onar mlar yap m ifli. haleyi açan: 1. Hava Kuvveti Komutanl - Eskiflehir hale tarihi: 7 A ustos 2007 de saat da fiartname: 5 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: zzet Baysal Üniversitesi zzet Baysal Kampüsü Gölköy / Bolu nun bak monar m, rektörlük ve ba l birimlerin çeflitli onar mlar. haleyi açan: Abant zzet Baysal Üniversitesi Rektörlü ü hale tarihi: 31 Temmuz 2007 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 400 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: ARAÇ Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 25 Temmuz 2007 de birinci saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 30 Temmuz 2007 de ikinci saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 2 A ustos 2007 de üçüncü saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: ÇEfi TL Ürün: S rttan düflme büyükbafl hayvan derisi ihalesi haleyi açan: Et ve Bal k Kurumu Genel Müdürlü ü (O uzlar Mah. Ceyhun At f Kansu Cad. 56. Sok. No:10 Tel: Faks: Balgat / Ankara ) hale tarihi: Son teklif verme günü 18 Temmuz 2007 tarihinde saat da Dosya No: Ürün: 10 adet kasap tipi so utucu al nacak. haleyi açan: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü hale tarihi: Son teklif verme tarihi 26 Temmuz 2007 tarihinde hale flekli: Kapal teklif isteme usulü Dosya No: Ürün: Özel Güvenlik Hizmeti Al nacak. haleyi açan: stanbul Sa l k flleri l Müdürlü ü hale tarihi: 25 Temmuz 2007 de saat de fiartname: 100 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: RESM GAZETE Serbest bölgeler yönetmeli inde de ifliklik SERBEST bölgelerde özel hesap gelirlerinin takip ve tahsilinde, vergi dairesince tahsil edilen ana para ve faiz tutarlar n n tamam ; Merkez Bankas yerine, bölgelerdeki özel hesap gelirlerinin tahsilat n yapan bankalar nezdindeki özel hesaba aktar lacak. Yay m tarihinde yürürlü e giren hüküm uyar nca, vergi dairesince yap lan tahsilatlar n tamam, bölgeler nezdindeki ilgili bölge müdürlü ünün özel hesab na tahsilat takip eden hafta içinde aktar lacak. D fl Ticaret Müsteflarl n n Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik^, Resmi Gazete de yay mland. Serbest Bölge Gelirleri ve Tahsilat Yap lmayacak Halleri düzenleyen 41. maddede yap lan de ifliklikle, özel hesab n gelirlerine, bölgelere giren ve ç kan mallar üzerinden tahsil edilecek binde 5 ücretler de eklendi. Bölgeden Türkiye ye ç kar lan mallar n daha önce C F de eri (sigorta, navlun, tafl ma dahil) üzerinden al nan binde 5 oran nda ücretler, FOB de erleri (tedarikçinin malzemeyi nakliye yap laca geminin güvertesine tafl yana kadar olan sorumlulu unu içeriyor) üzerinden binde 5 oran nda al nacak ücretler olarak de ifltirildi. Sergilenmek, fuarlarda teflhir edilmek veya ifllem görmek üzere bölgeden Türkiye ye geçici olarak gönderilen mallar ile Türkiye den sat n al narak bölgeye getirilen, ancak siparifl ve evsaf na uygun olmad için de ifltirilmek veya ifllem görmek üzere bölgeden Türkiye ye ç kar lan mallar için daha önce C F de eri üzerinden al nan ücretler FOB de eri olarak belirlendi. flleticilerin y ll k net kârlar üzerinden al nan ve sözleflmede belirtilen orandaki kâr paylar, y l sonu döviz al fl kurundan hesaplanarak ABD Dolar cinsinden ait olunan dönemi takip eden y l n May s ay n n son ifl günü mesai bitimine kadar özel hesaba yat r lacak. Yönetmelik, 1 May s 2007 den geçerli olmak üzere yürürlü e girecek. Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER Talep: Konserve Adres: Lot 301, 306, 311 et 316 nouvella zone industrielle Sidi ghanem, marrakedi Tel: (+212) / 27 Fax: (+212) / 27 conserverie Talep: Ecza Adres: wiesenstr 11 d remagen Tel: Talep: Uluslararas ticaret, haberleflme Tel: GSM Talep: Acil durumlarda hayat kurtarma ve binalar h zla boflaltma teknolojileri. Tel Url: E: Talep: Gelistirici oyunlar Tel: Url: E: THALATÇILARA TEKL FLER Teklif: fl eldiveni Adres: Amir Shahzad GM Marketing M. R. Traders Faisalabad. Pakistan Tel: Faks: Dosya No: Teklif: Cerrahi malzemeler Adres:Moral international 42-Kotli Loharan West Sialkot Pakistan Tel: Dosya No: Teklif: Deri ve Deri ürünleri Adres:22/2 C.N. Roy Road Koklata India Tel: Faks: Dosya No: Bayilik ve Franchising Gold Computer 120 flubeye ç kacak YÜZDE 100 Türk giriflimi olan Gold Computer ve Electronics, 120 flube hedefliyor y l nda kurulan firma elektronik perakendesi alan nda faaliyet gösteriyor. Giriflimcilerde öncelikli olarak sektörel tecrübe ve bilgi aran yor. Gold Computer ün kendine ait 9, franchise olarak ise 51 flubesi var. Türkiye genelinde yer ve bölge tan m yapan firma franchise girifl bedeli alm yor. Toplam iflletme sermayesi ihtiyac ise 150 bin YTL. Franchise yetkilisi: Hasan A alar, , Teklif: Makyaj, manikür, güzellik ürünleri Adres: Kashmir Road, Near Al-Shifa Hospital, Barlas Street, Pacca Garah, Sialkot- Pakistan Tel: , Faks: e- Dosya No: Teklif: Çeflitli makine Adres: RUP Smorgonskiy optik tezgah yap m fabrikas Smorgan, Belarus Tel: fax: Dosya No: Teklif: Benzin, telekomünikasyon, tar m, emlak, turizm ve hotelcilik, maden, tafl mac l k, g da, hayvanc l k, inflaat, bilgi teknolojileri. Adres: Dosya No: Teklif: Bitki, baharat, do al sak z Adres: JAIRAMDASS KHUSHIRAM / HAR DASS AGGARWAL AND SOS Plot No. 5, Sector 19-C Opp. Punjab National Bank, Vashi, Navi Mumbai , Tel: / Fax: Dosya No: Teklif: Organik tar m, g da Adres: Dosya No: Ak ll Priz, franchise girifl bedeli alm yor TNT Elektrik Elektronik flirketinin patentli ürünü olan ak ll priz, Türkiye ve Avrupa da büyümek istiyor. Ak ll Priz, buzdolab, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi, televizyon, bilgisayar gibi cihazlar n ani voltaj dalgalanmalar, elektrik kesintileri ve sonras nda oluflan hasarlar, statik elektrik problemleri gibi sorunlar için özel bir çözüm sunuyor. Firmaya ait 2, franchise olarak ise 14 iflletmesi bulunan firma franchise girifl bedeli alm yor. flletme sermayesi ihtiyac ise 5 bin YTL. Yetkili: Kemal Deniz, , Online pazar yerleri Teklif: Muz, patates, susam, kahve, sar msak, baharat, cam ve cam ürünleri, ayna, süt ürünleri, haz r giyim, tekstil ürünleri, polyester konular nda distribütörlük verilecek. Adres: C-2, Juhu Apartments Ground Flor, Near S.N.D.T. College Juhu, Mumbai Tel: , faks: Dosya No: Teklif: Antrasit Adres: KRASNA POLON A, CHAST, VARDA Str.BLOCK 38, 1-st flor, App.:29 SOF A, BULGAR A Tel: Fax: Dosya No: Otomat iflletmecili i yapmak isteyenler için OTOMAT makineleri iflletmecili i yapan Vending Turkey orta vadede 3 bin, uzun vadede ise 10 bin makineye ulaflmay hedefliyor. Türkiye de yeni olan otomat makineleri iflini yayg n hale getirmeyi amaçlayan firma ürünü kendisi ithal ederek, giriflimcilerin bu ifl için zaman harcamas n önlüyor te kurulan firman n kendisine ait 750, franchise olarak ise 15 iflletmesi bulunuyor. 10 bin YTL lik sermayesi ile Türkiye genelinde büyüyen firma franchise girifl bedeli alm yor. Franchise yetkilisi: Hakan Erorbay, , SOLDAN SA A: 1- Sabiha Gökçen Havaliman n n 20 y ll k iflletme hakk n 3 milyar 575 milyon dolara sat n alan Limak Holding in Yönetim Kurulu Baflkan 2- Ekin biçme zaman Kamhi Ailesi taraf ndan kurulan, elektronik ve ev eflyas üreten firma 3- Merih gezegeninin di er ad Eski talyan para birimi 4- Düflünce Aktinyum elementinin simgesi Kekli in boynundaki siyah halka 5- Faiz, ürem Baz eflyadan ve ifllerden al nan vergi veya harç 6- Bir say 7- Din ifllerini devlet ifllerine kar flt rmayan syankârl k 8- Yar flma veya karfl laflmalar n zaman n ve s ras n belirleyen çizelge Baflkenti Vientiane olan Asya ülkesi 9- Köpek Yer yuvarla üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator aras ndaki yay parças n n aç sal de eri 10- Lahza Daima kelimesinin ortas ndaki üç harf 11- Kad n seslerinin en kal n Renkler anlam na gelen, eskiden bir gazoz markas olan kelime 12- S hhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça Sarhofl veya külhanbeyi ba rmas Ayakta duran, var olan. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Bir mal n piyasa fiyat d fl nda beklenen ve tahmin edilen fiyat 2- Bir fleyi yap p yapmamaya karar verme gücü lgilendiren, iliflkin Türk alfabesinin on beflinci harfinin okunuflu 3- Saray ve konaklarda kad nlara ayr lan bölüm, selaml k karfl t Bir hayvan 4- Dingil Simgesi Xe olan asal gaz 5- Tunus un plaka iflareti 6- Öpüfl, buse Ad n bir y ld z kümesinden alan bisküvi markas 7- Zirkonyum elementinin simgesi E reti, ödünç Bir nota 8- Amerika Birleflik Devletleri ve Kanada devletlerinin para birimi Manav n sessiz harfleri 9- Hafif, kesintili ve yavafl bir biçimde (rüzgâr esmek, kar ya mak, saç dalgalanmak) Bir renk 10- Birine, ölen bir yak n ndan kalan mal mülk Kelem olarak da bilinen sebze 11- Bir ba laç TO nun sesli harfleri 12- Motorlu tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk fl Bankas kredi kart. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 KENT stanbul yeraltı su kaynaklar n kullanabilir stanbul daki yeralt sular ndan sadece yüzde 5.25 oran nda yararlan l yor. Ekim ay sonuna kadar ya mur ya mazsa, stanbul un 150 günlük suyu kald. Meteoroloji Ekim ay nda ya mur bekliyor. H LAL ÖZDEN STANBUL, su kaynaklar ve kullan m ile ilgili ciddi bir yenili e ve stratejiye ihtiyaç duyuyor. Küresel s nmaya ba l olarak ya fl dönemini de kurak geçiren stanbul da barajlar n doluluk oranlar azald. Kentin en fazla 3 ayl k su sto unun kalmas, hem tasarrufu hem de alternatif su kaynaklar n n devreye sokulmas n gündeme getiriyor. May s ay nda yap lan Su Paneli nde ortaya konan tablo acil önlemleri de içeriyor. Bunlar n aras nda yeterince kullan lmayan zengin yer alt su kaynaklar var. stanbul, flu anda yeralt su kaynaklar n n yüzde 5 gibi çok az bir k sm n kullan yor. EN GÜVENL SU YERALTINDA Su Vakf Baflkan ve TÜ Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Zekai fien, Su Paneli nde yapt konuflmada; stanbul un yer alt su kaynaklar ile ilgili bilgi verdi. Birçok yer için yeralt sular daha ekonomik su kayna olacakt r diyen Su Vakf Baflkan fien, stanbul daki kontrolsüz yerleflimlerin yeralt su kaynaklar n n beslenme koflullar n olumsuz etkiledi ine dikkat çekti. Prof. Dr. fien, özellikle stanbul un kuzeyindeki orman alanlar n n yap laflmaya aç lmas yla birlikte; su toplama havzalar n n zarar görmesi, beslenme alanlar n n kurumas ve su ekme faaliyetleriyle suyun yer alt nda depolanma oran n n azald na vurgu yapt. 10 milyonu aflk n nüfusa sahip stanbul da günde ortalama 2 milyon metreküp su tüketiliyor ve susuzluk tehlikesi kap da bekliyor. SK ; 2006 k fl mevsiminde stanbul un ald ya fl miktar n n en kurak y ldan bile çok daha az oldu unu dile getirdi. Bu durum kenti susuzluk tehlikesi ile karfl karfl ya b rak rken, SK, yeni su kaynaklar n n acilen devreye geçirmek üzere faaliyete geçti A KADAR MELEN YETER Susuzlu a karfl al nan önlemlerin bafl nda Melen Projesi yer al yor. Bu proje kapsam nda Melen Çay ndan getirilecek olan su Yeflilçay hatt kullan larak Ömerli ve Darl k Baraj na aktar lacak. Melen Projesi nin ilk aflamas nda stanbul a 268 milyon metreküp su temin edilecek. Melen Sistemi nin tamamlanmas yla y lda 1 milyar 180 milyon m3 su stanbul a ulaflm fl ve stanbul un 2040 y l na kadar olan su ihtiyac karfl lanm fl olacak. Ayr ca Yeflilçay Nehri üzerine saköy ve Sungurlu Barajlar n n infla edilmesiyle y ll k 190 milyon metreküp su sa lanacak. Yeflilçay Projesi ve Melen I tamamland nda stanbul a y ll k 415 milyon metreküp su sa lanm fl olacak. Di er yandan 2002 y l nda yüzde 38 olan kaçak su kullan m oran aç s ndan haberler iyi y l nda oran yüzde 29 a düfltü. SK ; bu yöndeki çal flmalar n sürdürüyor. Çal flmalar aras nda yer alt sular n n devreye sokulmas da bulunuyor. Silivri ve civar ndaki kuyulara, yeni kuyular ekleniyor. Yeralt suyu kapasitesi 50 bin metreküpe ulaflm fl durumda y l nda stanbul un su ihtiyac yüzde 50 stanbul Avrupa yakas ndaki nüfus art fl h z oran nda artacak. stanbul su ihtiyac n n yüzde 23`ü Ömerli, yüzde 15 i de Terkos Baraj ndan sa lan yor. Yeralt su kaynaklar, stanbul için kullan labilir su olarak önemli. stanbul daki yeralt sular ndan ancak yüzde 5.25 oran nda yararlan l yor. Kentteki kontrolsüz yerleflimler yeralt su kaynaklar n kirletiyor. Çatalca, Terkos, Kemerburgaz, Beykoz, Kay flda ve fiile gibi su kaynaklar korunmal. nedeniyle Asya yakas ndan Avrupa yakas na su geçirilmesi flart. Yeflilçay, acil çözüm olarak devreye girdi i için `depolamas z` bir yap da. Melen Projesi 2040 y l na stanbul un su ihtiyac n karfl layacak y l nda Bo aziçi Tüneli bitirilecek. Kuzeydeki orman alanlar yap laflmaya aç l nca su toplama havzalar zarar gördü. stanbul su ihtiyac, 2010 y l nda 2,5 milyar m3 olacak. DEVREN İŞYERİ MERTER Meridyen fl Merkezi nde, 120 M2, full mobilyal ofis fi R NEVLER DE, ifl de iflikli inden her ifle müsait, 2 katl, cadde üzeri, 250 M2 ayakkab ma azas baraj n dibi göründü STANBUL a su sa layan barajlardaki su miktar gittikçe düflüyor. Kentin su ihtiyac n sa layan 10 kaynaktan 4 ünün dibi göründü. Temmuz ay n n ikinci haftas nda kentin 286 milyon metreküpten daha az suyu kald. Ya mur ya mazsa stanbullular n suyu eylül ya da ekim ay sonunda bitecek. Ya fl yoklu u ve afl r s caklardan kaynaklanan yo un buharlaflma ile stanbul un su ihtiyac n sa layan 9 baraj gölünden 4 ünün ciddi anlamda dibi göründü. Bu barajlar flunlar: Pabuçdere, Alibey,Büyükçekmece ve Kazandere. Tasarruf ça r lar na ra men günde 2.3 milyon metreküp su tüketen stanbul k fla susuz girecek. Kredi kart fatura iliflkisi Dr.VEYS SEV Uygulamada baz hallerde kredi kart ile al flverifl yapanlar, sat n ald klar mallarla veyahut da yararland klar hizmetler ile ilgili faturan n baflka kifliler ad na düzenlenmesini talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda fatura; kredi kart sahibinin iste i üzerine bazen gerçek kifliler, bazen de tüzel kifliler ad na düzenlenebilmektedir. Oysa Vergi Usul Yasas n n 229 uncu maddesi hükmü gere i olarak Fatura sat lan emtia veya yap lan ifl karfl l nda müflterinin borçland mebla göstermek üzere emtiay satan veya ifli yapan tüccar taraf ndan müflteriye verilen ticari vesikad r. Di er yandan ayn yasan n 230 uncu maddesi uyar nca fatura üzerinde Müflterinin ad, ticaret unvan, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numaras n n bulunmas zorunludur. Sat fl iflleminin nihai tüketiciye yap lmay p, ticari faaliyet sahibine yap lmas halinde sat c n n müflterisinden müflteri kimli ini ve vergi dairesi hesap numaras n gösterir belgeyi ibraz etmesini isteme hakk bulunmakta olup, müflterisi de kendisinden istenen bilgileri do ru bir biçimde sat c ya vermek zorundad r. Nihai tüketiciye yap lan sat fllarda ise fatura kesmek zorunda olanlar n kendilerine beyan edilen isim ve adresin do rulu unu en az ndan o andaki durumu dikkate almak suretiyle belirlemekle yükümlüdürler. Kural olarak faturan n al c veyahut da hizmetten yararlanan ad na düzenlenmesi gerekmektedir. Yap lan vergi incelemeleri s ras nda kredi kart ile al m yapm fl bulunduklar varsay lan kiflilerin isim ve soyadlar ile örtüflen herhangi bir belge düzenlenip düzenlenmedi i belirlenmekte e er kullan lan kredi ile birebir örtüflen bir fatura düzenlenmemifl ise söz konusu sat fl n kay tlara intikal ettirilmedi i varsay m ndan hareketle bu tür ifllemleri yapan hakk nda fatura düzenlemedi i gerekçesiyle cezal ifllem yap lmaktad r. Oysa söz konusu ifllem için kredi kart sahibinin ifade etmifl bulundu u bir kifli ad na fatura düzenlenmifl olabilir. Böyle bir durumda denetim elemanlar bu gibi halleri bazen de erlendirmeye almamaktad rlar. Bunun sonucunda kredi kart ile yap lan ödemelerin uygulamada büyük bir bölümü faturaya ba lanmad gerekçesi ile iflletmeciler ad na cezal tarhiyat yap labilmektedir. Bu tür ifllemlerin önüne geçilebilmesi için ifl yerlerinde faturan n bizzat sat n alan ad na düzenlenmesi, söz konusu mal bedelinin bir baflkas na ait kredi kart ile ödenmesi halinde bu konuda faturan n sat c mükellef nezdinde kalan örne i üzerine durumun k saca kaydedilmesi gerekmektedir. Zaman içerisinde hangi faturan n kime ait kredi kart ile ödendi i hususunu hat rlamak zorlaflt ndan bu gibi ifllemlerde durumun ifllem an nda saptanmas, sat c nezdinde kalan fatura örne i üzerine not düflülerek belirlenmesi olay n gerçek yönünü hat rlayabilme ve kan tlama aç s ndan önemli olmaktad r. Baz hallerde bir mal veyahut da hizmet bedelinin iki farkl kredi kart ile ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda da olay n bu özelli ini hat rlamak zorlaflt ndan, durumun an nda belirlenmesinde yarar olmaktad r. E er yap lan incelemeler s ras nda kullan lan kredi kartlar n n örtüfltü ü faturalar sa l kl olarak belirlenemez veyahut da fatura bedellerinin kredi kartlar ile ödendi i konusunda duraksama olursa, bu taktirde denetim elemanlar genellikle kredi kart ile yap lan ödemeler karfl l fatura düzenlenmedi i gerekçesi ile ifllem yapmay tercih etmekte, bunun sonucunda re sen matrah tespit edilmektedir. Bilahare ortaya ç kan uyuflmazl klarda yap lan tesbitlerin say ca çoklu u ve kay tlar üzerinden birebir denklefltirme yap lamad için, belki de gereksiz yere yap lan cezal tarhiyatlar dolay s yla mükellefler ma dur olabilmektedir. Bu ba lamda yap lan sat fllar nedeniyle düzenlenmedi i varsay lan faturalar için de özel usulsüzlük cezas ayr ca kesilmek suretiyle mükelleflerin ma duriyeti bu ba lamda da artmaktad r. ÜCRETS Z SER LANLAR Faks : POLIPROPILEN iplik ve kesik elyaf alan nda, ihracat bilgisi olan eleman aran yor /3 hat. Faks: TANINMIfi büyük fidanl k tesisine, proje deneyimli, auto cad kullanabilen, yetenekli peyzaj mimarlar al nacakt r / MUHASEBE bürosuna, tecrübeli eleman veya ortak aran yor / DEVLET Su flleri Genel Müdürlü ü (DS ) yetkililerine göre hiçbir k s tlama olmazsa ve Ekim ay sonuna kadar ya mur ya mazsa, stanbul un 150 günlük suyu kald. Devlet Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü yetkilileri, temmuz, a ustos, eylül aylar nda ya fl beklentilerinin minimum düzeyde oldu unu dolay s yla bu durumun herhangi bir s k nt teflkil etmedi ini ve ekimde ya fl beklendi ini belirtti. SK ye göre; y lda ortalama metrekareye 389 kilogram su düflen stanbul, son 50 y lda meydana gelen kurakl klarda dahi y lda 219 kilogram ya fl ald. Ancak ya fllar sadece 121 kilogram oldu. YERALTI SULARI DEVREDE Su panelinden stanbul tespitleri ELEMAN 3 ayl k su kald VERG R EHBER SAYFA 5 fi RKET YLE birlikte sat l k A Grubu seyahat acentesi VASITA OPEL Vectra, 1991 model, ilk sahibinden, km SAH B NDEN 1996 BMW 520 ia, businessman, full, otomatik, metalik siyah, deri koltuk, sunroof, park sensör, km, ilk sahibinden makam otosu, YTL MAKAM OTOSU, Jeep Kia Sorento 2005 model, km, full, siyah alarm, kit, siyah cam, çok temiz, orijinal model ve üstü Mercedes ile takas olabilir EMLAK SATILIK KURTKÖY Aydos ta 350 m2, 5+2, Havuzlu sitede villa, USD, stanbul da arsa ile takas olur MERTER Meridyen fl Merkezi nde, 120 M2, full mobilyal ofis ARMUTLU da deniz manzaral, kabas bitmifl kooperatif dairesi, 2+1, 75 M2, YTL fiAfiKINBAKKAL sahilinde, deniz manzaral 200 M2, yüzme havuzlu, bekçili, lüks sitede, 2000 y l yap m daire $ EMLAK KİRALIK SAH B NDEN Kurtköy de, kullan ma haz r, 550 M2, eflyal villa, ofis+ev SAH B NDEN Acarkent Bo azüstü Evlerinde, süper lüks, deniz manzaral, 4+1 daire KADIKÖY, Misak- Milli Caddesi nde, 1.kat, 3 oda+salon, 120 M2, çift tuvaletli, antre odal, yerler tamamen fayans, kombili, Mühendis-MimarMüflavirlere uygun dairebüro, veya eflyal olarak, k sa ya da uzun dönemli lojman YTL/ay, depozit EURO ÇEŞİTLİ REFLEKT F ve yap flt r c bantlar, cam-plastik-seramikkarbon, yanmaz teknik kumafllar Araç üstü sulama arazözleri ve sulama tankerleri, flantiye mazot tanklar imalat, paslanmaz su depolar imalat gibi alanlarda hizmetinizdeyiz. Teknik Tanker Metal San. Tic. Ltd. Akif Do an Faks: BE-RE Turizmin, yurtiçi ve yurtd fl turlar ile tüm uçak biletlerinde, adrese teslim hizmeti telefonun ucunda S GORTA ihtiyaçlar n zda, bize dan flmadan poliçe kestirmeyin. Revna Sigorta YÜCELLER Ayakkab, bay, bayan ve çocuk ayakkab lar nda her zevke, her bütçeye uygun sa lam ve rahat çeflitlerini be eninize sunuyor. Özel kal p ve numaralar, bay: ve bayan: flletmemiz tüm TO üyeleri ve ailelerine, TO kimliklerinin ibraz nda yüzde 10 özel dayan flma indirimi uygulamaktad r. Gedikpafla Cad. 16 Beyaz t / EXPERTISEGLOBAL, Dubai ve çevre ülkelerinde bulunan yat r m ve ihracat olanaklar n Türk firmalar na tan tmak ve bölgede yat r m yapmak, ihracat olanaklar n araflt rmak isteyen firmalara dan flmanl k hizmetleri sunuyor /47 AAPEX 2007 STANBUL T CARET ODASI YAN SANAY C LER OTOMOT V YAN SANAY FUARI NA DAVET ED YOR! Tarih Yer Kat l m bedeli Asgari stand alan Verilen Hizmetler : 30 Ekim-1 Kas m 2007 : Las Vegas / A.B.D : 600 US$ / m2 : 10 m2 : Stand yer kiras, Stand infla ve dekorasyonu, Sergi mallar n n nakliyesi ve gümrük ifllemleri, Sergi mallar n n sigorta ifllemleri, Fuar katalo unda kat l mc firma bilgilerinin yer almas. lgili Sektörler : Otomotiv yan sanayii AAPEX Otomotiv Yan Sanayi Fuar na 1996 dan bu yana ülkemizin milli ifltiraki düzenli olarak Odam zca gerçeklefltirilmektedir. Geçen y l firman n kat ld ve kiflinin ziyaret etti i fuarda 17 yan sanayici firmam z da Odam z stand nda ürünlerini sergilemifllerdir. Baflvuru: stanbul Ticaret Odas Not: DTM fuar Türk Yan Sanayi Borsas deste i AAPEX Tel : Faks : Yan Sanayi Fuar için geçerli olacakt r.

6 SAYFA 6 YEN PAZARLAR ncir rekoltesinde kurakl k düflüflü HUKUK KÖfiES Eser sahibinin manevi ve mali haklar SORU: 5846 say l kanun kapsam nda eser sahibinin, eser üzerindeki manevi ve mali haklar nelerdir? Mali haklar n devri nas l olur? 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda 1/B maddesinde eser, sahibinin hususiyetini tafl yan; ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak her nevi fikir ve sanat mahsulleri ve eser sahibi de eseri meydana getiren kifli olarak tan mlanm fl ve eser üzerinde koruma alt na al nm fl eser sahibinin manevi ve mali haklar oldu u kabul edilmifltir. Eser sahibinin manevi haklar, eseri istedi i zaman ve tarzda kamuya sunma, eserin içeri i hakk nda bilgi verme, eserde ad n görme, eserde de ifliklik yap lmas n yasaklama ve eserin bütünlü ünü koruma haklar gibi eserden çok, eser sahibinin kiflili i ile yak ndan ilgili, onun özel hayat n, fleref ve flöhretini, mesleki statüsünü koruma amac na yönelik haklard r. Bu haklar üzerinde tasarruf yetkisi sadece eser sahibi ve mirasç lar na ait olup baflkalar na devredilemez. Ancak manevi haklar n kullanma yetkileri devredilebilir ve eserde de ifliklik yap lmas na izin verilebilir. Eser sahibinin mali haklar ise; iflleme, ço altma, yayma, temsil, iflaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ile pay ve takip haklar d r. Bu haklar, üçüncü flah slara k smen veya tamamen devredilebilen haklardand r say l Kanun kapsam nda mali haklar n devri, devir sözleflmesi ve ruhsat ile mümkündür. Devir sözleflmesi, eser sahibi ile devralan aras nda yap lan ve mali haklar n k smen veya tamamen devrini sa layan bir sözleflmedir. Bu sözleflmede devredilen hak art k devredenin malvarl ndan ç kmaktad r. Di er bir devir usulü ise lisans veya ruhsat al m d r. Bu usulde, ruhsat konusu olan hakk n sadece kullan m hakk belirli konularda devralana verilmektedir. Eser üzerindeki mali haklar n devri aç s ndan yap lacak sözleflmenin yaz l olarak yap lmas ve yukar da say lan mali haklardan hangilerinin devredildi inin aç kça belirtilmesi zorunludur. (FSEK. md. 52) Öte yandan eser vücuda getirilmeden yap lan devri sözleflmeleri de geçerli olmamaktad r. (FESK.md.48) Uygulamada genellikle tüm haklar devredilmifltir fleklinde yap lm fl sözleflmeler ile çok s kl kla karfl lafl lmakta olup, ancak 52. madde de yer alan zorunlu flekil flart nedeni ile mali hak devrine iliflkin sözleflmelerin özellikle eserin tamamlanmas ndan sonra, yaz l olarak yap lmas ve devre konu olan mali haklar n aç kça belirtilmesi gerekmektedir. AV. GONCAGÜL AVCI - TO HUKUK B R M stanbul Ticaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURAT YALÇINTAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yönetmeni smail fiEN Haber-Araflt rma Tamer ÇERÇ Çin in iki büyük eyaleti ticaret için TO dayd N, Türkiye ile daha çok ticaret yapmak istiyor. Bu amaçla TO yu ziyaret eden Çinli ticaret heyetlerinin say s da art yor. TO, geçen hafta içinde Çin in en büyük eyaletlerinden gelen iki ticaret heyetini a rlad. Jilin ve Shandong eyaletleri, Çin ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Geçen haftan n ilk yabanc heyetlerinden biri olan Çin Uluslararas Ticareti Gelifltirme Merkezi Jilin Konseyi ni, TO Yönetim Kurulu Üyesi fiaban Diflli kabul etti. Diflli, Türkiye ve Çin aras nda d fl ticaret hacminin Türkiye aleyhine seyretti ini dile getirerek, Ülkelerimiz aras ndaki ticari ve ekonomik iliflkiler 2000 y l ndan itibaren büyük bir geliflme gösterdi. Heyet ziyaretleri ile fuarlar ticari potansiyelin yerinde ö renilmesi ifl adamlar n n birbiriyle tan flmalar ülkeleraras ticaretin art r lmas nda imkan tan maktad r. Ülkelerimiz aras nda uzun vadeli, sa l kl bir ticaret için d fl ticaretteki eflit olmayan koflullar düzeltmeliyiz fleklinde konufltu. Ç ASYA T CARET FUARI NA KATILIN Li Guohua n n Jilin Bölgesi nin ticari potansiyeli ile ilgili bilgi vererek, Türk ifl dünyas n bölgede yat r ma davet etti i toplant da Türk-Çin Dostluk Derne i Baflkan Halil fi vg n da yer ald. Jilin in Asya bölgesinde bulunan en Shandong ve Jilin eyaletlerinden ifladamlar stanbul Ticaret Odas n ziyaret etti. Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUTAfi, Dilflah KEFL O LU, Nalan SÖYLEMEZ Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN STANBUL T CARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELER N SORUMLULU U YAZARLARINA A TT R. TO NUN GÖRÜfiLER N ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BEL RT LEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILAB L R. ABONE VE REKLAM TAR FES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKTC için YTL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YTL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. fl Bankas stanbul Sirkeci fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Siyah beyaz reklam tarifesi 5.00 YTL. sütun/santimdir. Renkli reklamlar n sütun/santimi YTL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. STANBUL T CARET ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: TO Ça r Merkezi: BASKI: DÜNYA SÜPER VEB OFSET A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar- STANBUL Tel: (0212) Sözleflme hatalar ndan kay p 153 milyar dolar ERNST & Young taraf ndan yap lan bir araflt rmaya göre, dünyada her y l binlerce firman n imzalad sözleflmelerdeki hatalardan kaynaklanan kay p 153 milyar dolara ulaflt. Ernst & Young Türkiye den, araflt rmaya iliflkin yap lan yaz l aç klamada, 140 üst düzey yöneticiyle yap lan araflt rman n sonuçlar na göre, sözleflme risklerindeki art fl nedenlerinin bafl nda firmalar n d fl kaynak kullan m n n geldi i, özellikle lojistik, üretim, IT gibi alanlarda d flardan giderek daha fazla hizmet al nmas n n sözleflme say s n art rd, bunun da beraberinde sözleflmelerin eksik b rak lmas ve hata yap lmas riskini getirdi i kaydedildi. SÖZLEfiME R SK ARTIYOR kalk nm fl yer oldu una dikkat çeken Li Guohua, Jilin, petrokimya, tar m, turizm sektörlerinde son derece geliflmifl durumda. Çin in bütün metro araçlar Jilin Bölgesi nde üretilir. Tar m ürünlerimiz ve turizm de çok geliflmifltir fleklinde konufltu. Konuk heyet baflkan, Türk ifl dünyas n 2-6 Eylül 2007 tarihleri aras nda düzenlenecek Kuzeydo u Asya Ticaret ve Yat r m Fuar na davet etti. SHANDONG LE fiB RL ANLAfiMASI Çin in en büyük pazarlar ndan biri olan Shandong a mensup heyet de TO nun önemli yabanc konuklar aras ndayd. Shandong Bölgesi ile Yay n Dan flman fiefik MEM fi Bafl Editör Dilek MOLLAVE SO LU KURAKLIKTAN en çok etkilenen bölgelerden olan Ayd n da pamuktan sonra incir üreticileri de s k nt ya girdi. ncir üreticileri a açlar n tafl ma su ile sulama yoluna gidiyor. Söke TAR fi 60 No lu ncir Kooperatifi Baflkan Yusuf Ene, kurakl k nedeniyle tüm incir üretim havzas nda oldu u gibi Söke ve yöresinde de ciddi anlamda üretim kayb beklediklerini belirterek, Geçti imiz y l 120 ton olan rekolteyi, bu y l kurakl n etkisiyle 90 ton olarak bekliyoruz dedi. Kurakl n etkisinde kalan ürünlerde mahsul kay plar n n sezonluk olmas na karfl incirde tehlikenin boyutunun daha büyük oldu unu söyleyen Ene, Üreticilerimiz Gümüflköy, Ortaklar bölgelerinde tankerlerle kurumaya yüz tutan yar m as rl k incir a açlar n kurtarabilmek için sulama yaparak seferber oldular diye konufltu. ncir Birli i Baflkan Hüseyin Karazor un incirde kota uygulamas n n bu sezon kald r laca sözü ile teselli bulduklar n sözlerine ekleyen Ene, Kurakl n faturas n n daha da artmas ndan endifleliyiz dedi. TO aras nda bir flbirli i Anlaflmas imzaland. TO Yönetim Kurulu Üyesi fiaban Diflli, TO nun Çin ile ticarette dengeye verdi i büyük öneme dikkat çekti. Çin Uluslararas Ticareti Destekleme Konseyi Baflkan Shandong Bölgesi Baflkan Yard mc s Zu Qing Lin, Çok büyük bir pazar olan Shandong u de erlendirin. Çin in en büyük maden üreticiyiz. 29 y ld r da en büyük eyaleti durumunday z. Alt n, petrol üretiminde ilk s raday z. Tekstil, kimya demirçelik elektronik gibi sektörler de lider konumunday z. Bu önemli özelliklerimizi Türk ifl dünyas n n de erlendirmesini istiyoruz dedi. KEREM KAZDAL ULUSLAR AR ASI MAL YAR DIM PROGR AMLAR I Milyonlarca firman n patent, telif hakk, ticari marka baflvurusu, flirket ortakl klar, acentelik ve franchise anlaflmalar gibi ticari faaliyetlerini hukuki sözleflmelerle kay t alt na ald için, anlaflmalar s ras nda yeterli denetim yap lmamas n n firmaya yine büyük ekonomik zarar olarak geri döndü ü belirtilen araflt rma sonucunda, oluflan ekonomik kay plar n bir baflka nedeninin de, sözleflmeler haz rlan rken yap lan ciddi denetimlerin sözleflmelerin uygulanmas s ras nda yap lmamas oldu una dikkat çekildi. Ernst & Young araflt rmas nda, dünyada çeflitli alanlarda faaliyet gösteren binlerce firma için sözleflme risklerinin her geçen gün artt, dünyadaki en büyük bin firmadan her birinin y lda 20 bin sözleflme yapt, dünyadaki binlerce firman n da her y l yapt sözleflmelerden milyonlarca dolar kaybetti i dikkate al nd nda, her y l binlerce firman n imzalad sözleflmelerdeki hatalardan kaynaklanan kay plar n 153 milyar dolara ulaflt, 153 milyar dolar n çöpe gitti i belirtildi. O UZ DEM R AB de bölgesel kalk nma politikalar Avrupa Birli i nin özellikle 1990 lardan sonra, büyük miktarlarda rekabete dayal bölgesel kalk nmaya yönelik fonlar sa lamaya bafllamas n n ard ndan, Bölgesel Kalk nma Ajanslar n n say lar ve etkinlikleri, AB üye ülkelerinde önemli ölçüde artm flt r. Üye ülkelerde merkezi hükümetlerin giriflimleriyle AB bölgesel fonlar ndan etkin ve verimli bir biçimde yararlanmak üzere yeni bölgesel kalk nma ajans modelleri oluflturulmufl ve kamu kaynaklar yla finanse edilmifltir. AB ye sonradan kat lan Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya da BKA larla 1990 larda do rudan AB nin iste i üzerine tan flm fl, hatta Do u Avrupa ülkelerinin BKA lar da, bizzat AB nin görevlendirdi i uzmanlarla ve ilk aflamada AB finansman yla kurulmufltur. Ajanslar n kurulmas n n, ekonomik bir birlik olarak ortaya ç kan Avrupa Birli i bütünleflmesinde ülkeleraras ve bu do rultuda da ülkelerin içerisindeki bölgesel s n fland rmaya uygun olarak bölgeleraras farkl l klar n giderilmesi konusunda, bütünleflmenin baflar s için büyük önem tafl d görülmektedir. AB bölgesel politikas n n amac ; gerekli rehber ve ilkeleri gelifltirerek, üye devletler taraf ndan oluflturulan bölgesel politikalar n, topluluk rekabet ve devlet yard mlar kurallar yla uyumlu ve koordinasyon içinde olmas n sa lamakt r. AB nin bölgesel politika yoluyla yapt müdahalelerin amac, her bölgeye, kendisine özgü sorunlar n çözümü yönünde destek olarak ekonomik geliflmeyi artt rmak ve bölgeler aras ndaki ekonomik farkl l azaltmakt r. Roma Antlaflmas yla belirtilen Üye ülkelerin ekonomik bütünleflmelerinin baflar ya ulaflmas için bölgeler aras nda ekonomik geliflmifllik farklar n n giderilmesi gerekti i ve üye devletlerin ekonomi politikalar n n giderek yak nlaflt r lmas yla, toplulu un tümünde ekonomik çabalar n uyumlu geliflmesi, üye devletleraras ndaki yaflam düzeylerinin, dengeli ve devaml olarak gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi maddeleri AB nin uygulad bölgesel politikan n hukuki dayanaklar n n temel tafllar d r. Bu süreçte bölgeleraras farkl l klar n giderilmesinin finansman için ilk olarak Avrupa Yat r m Bankas na yetki verilmifltir. Bu araca ek olarak daha sonra 1975 y l nda Avrupa Bölgesel Kalk nma Fonu (ERDF- European Regional Development Fund) kurulmufltur. Bu fondan yararlanacak bölgeler; toplulu un GSY H nin yüzde 75 inin alt nda kalan bölgeler olarak tan mlanm fl ve bu bölgelerde sektörel kümeleme, altyap gibi çeflitli konularda destekler sa lanm flt r. Bu geliflmenin ard ndan 1979 y l nda ikinci petrol krizi ve Avrupa Toplulu u geniflleme ad mlar nedeniyle ( rlanda, Yunanistan, spanya ve Portekiz) bölgesel geliflmifllik farklar n n azalt lmas na yönelik ad mlar yeterli olmam fl ve bu farkl l klar artmaya bafllam flt r. Bu süreci takip eden dönemlerde 1 Temmuz 1987 de gerçeklefltirilen Tek Avrupa Senedi ile Roma Antlaflmas na Ekonomik ve Sosyal Yak nlaflma Bafll içinde Bölgesel Politika konusu eklenmifl ve bölgesel politikalar için üç ayr fon imkan (Avrupa Bölgesel Kalk nma Fonu- ERDF European Regional Development Fund, Avrupa Sosyal FonuESF European Social Fund, Avrupa Tar msal Garanti ve Yönlendirme FonuFEOGA European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) oluflturulmufltur. Ayr ca Avrupa Birli i, bölgesel politikan n etkinli ini güçlendirmek amac yla; y llar aras nda uygulanmak üzere bir faaliyet plan haz rlam fl ve Mart 1999 Berlin zirvesinde, yeni geniflleme dalgas n içerecek flekilde yap sal politikalar reformunun gerçeklefltirilmesi kabul edilmifltir. Bu zirvede 260 Milyar Euro luk (AB toplam bütçesinin yaklafl k yüzde 35 i) bir mebla n toplulu a yeni kat lacak ülkelerin geliflmifllik düzeylerinin art r lmas ve mevcut üye ülkelerin yoksul bölgelerinin durumunun iyilefltirilmesi için ayr lmas na karar verilmifltir. Görüldü ü üzere AB, tek bir bölgesel kalk nma politikas yerine bölgesel rekabetçilik ve sosyal geliflim temeline oturan ve yerel ve bölgesel düzeyde gelifltirilen politika ve stratejileri desteklemeyi tercih etmektedir.

7 SAYFA 7 ENERJ Otobüsler 8 ton çöple 4 bin 800 km gidecek ÇÖPÜ yakmadan enerji üretimini sa layan sistemin Türkiye de de denenece i belirtildi. Brightwell Holdings B.V. Yönetim Kurulu Baflkan Alphan Manas, ilk etapta bin tonluk küçük bir kapasiteyle deneyecekleri sistemin k sa sürede yay laca n söyledi. Enerji, çevre, ulafl m ve yenilikçi teknolojiler alan nda faaliyet gösteren Hollanda merkezli yat r m flirketi Brightwell, dünyada ABD ve baz AB ülkelerinde uygulanmaya bafllanan çöpten enerji üretimi sistemini Türkiye ye getirmeye haz rlan yor. BAKTER LER KULLANILIYOR Grup Baflkan Manas, Anaerobic Digestion isimli sistemle, oksijensiz ortamda yaflayan bakteriler kullan larak, organik çöplerden elektrik, biyogaz, CNG, LNG ve hidrojen üretiminin mümkün oldu unu dile getirdi. fiirket olarak bu konuda California Üniversitesinin araflt rmas n yapt patente sahip ABD li Onsite Power Systems flirketine ortak olduklar n belirten Manas, sistemi Türkiye ve çevre ülkelerde kurmak üzere yat r m karar ald klar n belirtti. Sistemin ABD ve AB ülkelerinde bir süredir uyguland n ancak gelifltirilen teknolojiyle verimlili in yükseltildi ini dile getiren Manas, flu bilgileri verdi: Sistem, üretim teknolojisi oksijensiz ortamda solunum yapan bakteriler yard m yla hayvansal ve bitkisel at klar n sindirilerek yap lar n n k r lmas ve gazlaflt r lmas temeline dayan yor. Buradan elde edilen gaz ile elektrik, biyogaz, CNG, LPG hatta hidrojen enerjisi elde edilebiliyor. At klar yakarak enerji elde eden Hidrojen enerjisi uzman Prof. Dr. Oktay Aln ak, yeni hükümetin hidrojeni öncelikli gündem maddesi yapmas gerekti ini söyledi. Prof. Aln ak, fiu anda dünyada hidrojenle çal flan milyon araba var. Türkiye ye de gelecek, iki sene sonra gelecek ve biz haz rl ks z yakalanaca z dedi. 2. Uluslararas Hidrojen Enerjisi Kongresi Baflkan Prof. Dr. Oktay Aln ak, hidrojenin flu anda otomobillerde kullan ld n belirterek, fiu anda dünyada hidrojenle çal flan milyon araba var. Türkiye ye de gelecek, iki sene sonra gelecek ve biz haz rl ks z yakalanaca z dedi. 2. Uluslararas Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Fuar (IHEC 2007), 13 Temmuz da stanbul da gerçeklefltirildi. Kongre de konuflan Aln ak, hükümetin hidrojenle ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce yapmas, seçimlerden sonra bu konuda önemli teflebbüslerin hayata geçirilmesi gerekti ini söyledi. H DROJEN YARAMAZ GAZ nsanlar n bakkala gidip, peynir ekmek al r gibi hidrojen al p, onu bir yerde kullanmak, ondan ticaret yapmak istediklerine dikkat çeken Aln ak, flöyle devam etti: Bu, o kadar kolay de il. Daha hidrojen konusunda çok araflt rma yap lmas laz m. Hidrojen biraz yaramaz bir gaz, ele avuca gelmiyor. Evvela üreteceksin, üretimde sorun yok. Sonra onu muhafaza edeceksin, daha sonra kullanacaks n. Kullan m yeri var, arabalarda kullan l yor. fiu anda dünyada hidrojenle çal flan milyon araba var. Türkiye ye de gelecek, iki sene sonra gelecek ve biz haz rl ks z yakalanaca z. Bir kanun ç kacak; (Hibrit arabalar yüzde 40 daha ucuzdur) denecek. Hibrit sistemlerin hepsi ya ABD ya Japon ya Alman imalat olacak. Halbuki biz imal etmifl olsak hem kendimize katma de er sa lam fl olaca z, hem istihdama çözüm bulmufl olaca z, hem de yeni teknolojilerle u raflm fl olaca z. BM N N MERKEZ stanbul daki Birleflmifl Milletler Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) baflkanl n n vekaleten yürütüldü ünü aktaran Aln ak, Buraya yeni baflkan atanacak. Gördü üm kadar yla belediyenin, elektrik faturas kesilen yerin üzerinde bu ifl olmuyor. Araflt rma merkezinin aç lmas, binas n n, laboratuvar n n olmas laz m. Üç senedir bu ifl tan mlanm fl olmas gerekirdi dedi. Aln ak, bu durumun planlamadaki eksikliklerden kaynakland n, sanayinin bu konudaki ilgisinin yetersiz oldu unu, devletten de yak n ilgi beklediklerini söyledi. Çöpten enerji üretimi yak nda Türkiye ye geliyor. Elde edilen gaz belediye otobüslerinde de kullan labilecek. 8 ton çöple, 4 bin 800 kilometre yol gidilmesini sa layabilen gaz üretilebiliyor. sistemlere göre bir çok avantaj bulunuyor. Daha verimli ve çevreci özellikleri bulunan sistemden ç kan at k, toprak katk maddesi ya da gübre olarak kullan labiliyor. Sistem için gerekli olan at k miktar üretilmek istenen enerji miktar na göre de ifliyor. Elektrik için 1-2 megawattan itibaren enerji üretimi mümkün olabilir. fiu anda sadece stanbul daki organik çöpleri kullanarak yaklafl k 70 megawat enerji üretecek sistem kurmak mümkün. Belediyeler sistemden elde edecekleri gaz, belediye otobüslerinde kullanacak bir sistem de kurabilirler. Yapt m z hesaplamalara göre 8 ton çöple 4 bin 800 kilometre yol gidilmesini sa layabilen gaz üretilebiliyor. DÜNYADA YAYILIYOR Sistemin tüm dünyada h zl flekilde geliflti ini, son olarak Çin hükümetinin bu konuya yak n ilgi gösterdi ini aktaran Manas, Türkiye de de ilk denemeyi Kas m ay nda yapmay planlad klar n belirtti. lk etapta yaklafl k bin tonluk at k kapasitesiyle bafllamak istediklerini dile getiren Manas, Bu proje Türkiye nin en h zl büyüyecek projelerinden biri olacak diye konufltu. Sistemin kurulmas için çöplerin ayr flt r lmas gerekti ini, gelecekte bir çözüm yaratmas için evde ayr flt rma kültürünün yerleflme gerekti ini dile getiren Manas, halen baz geri dönüflüm flirketlerinin ayr flt rma ifllemi yapt n, kuracaklar sistemde de geri dönüflümün kullanmad at klar kullanacaklar n kaydetti. Özellikle büyük flehirlerde ve do al güzellikleriyle ön plana ç kan bölgelerde çöp sorununun giderek artt na dikkati çeken Manas, belediyelerin bu sorunu kökten çözmekle birlikte enerji ve gübre de üretmifl olaca n kaydetti. Sistemi belediyeler ad na kurup çal flt rabileceklerini, gelir paylafl m na dayal bir sistem kurabileceklerini dile getiren Manas, deneme uygulamas yla birlikte belediyelerden yo un talep gelece ini tahmin ettiklerini ifade etti. Manas, sistemin kurulabilmesi için belediyelerin belli miktarda ve düzenli olarak çöp sa lama garantisi vermesinin gerekli oldu unu da sözlerine ekledi. Hidrojen enerjisi uyar s Hidrojen bir bar fl köprüsü EL MSAN fiirketler Toplulu u Grup Baflkan Muzaffer Avc, fosil yak tlar n dünyay tahrip etti i günümüzde, hidrojen enerjisinin bir ümit fl olarak görüldü ünü söyledi. Fosil yak t kullan m n n çevreye olan zarar n n hesaplanamayacak boyutlara ulaflt n ifade eden Avc, flunlar kaydetti: Bitti ve kazan ld denilen savafllar, flekil de ifltirerek terör boyutuna gelmekte ve tüm insanl k bundan zarar görmektedir. Fosil yak t kaynaklar na egemen olmak için yap lan bu savafllar, çevre ve insana zarar vermektedir. Petrol bölgelerini kontrol etmek ad na yap lan savafllar, yerini do al afetlere karfl yap lacak daha büyük savafllara b rakacakt r. Avc, hidrojeni sadece alternatif bir enerji olarak düflünmediklerini, TOBB ETÜ de hidrojen yak t pili üretildi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Nanoteknoloji ve Membran Bilimi Laboratuvar, hidrojen yak t pili çal flmalar n n ilk ürünü olan 20 ila 100 wat aras nda çal flabilen prototip üretmeyi baflard. TOBB-ETÜ den yap lan aç klamada, Türkiye deki yak t pili çal flmalar na Haziran 2007 de bafllayan Dr. Mehmet Sank r, Dr. Nurdan Demirci Sank r ve Bengi Aran dan oluflan TOBB ETÜ araflt rma grubunun, kilovat seviyesinde güç üreten pilleri konusundaki çal flmalar na devam ettikleri kaydedildi. Aç klamada, söz konusu pillerin bütün bileflenlerinin Türkiye de üretilebilmesinin araflt rma grubunun temel hedefi oldu u kaydedilerek, bu çal flmalar ile Türkiye deki yak t pili bileflenlerinin maliyetlerinin düflürülmesi ve ticarilefltirilmesinin öngörüldü ü belirtildi. Proton geçirgen yak t insanlar aras ndaki gerginli i kald ran bir bar fl köprüsü olarak gördüklerini dile getirdi. Tüm insanl hidrojene destek vermeye ça ran Avc, Para kazanmak isteyen ifl adamlar na, hidrojen konusunda destek ve iflbirli i ça r s nda bulunuyorum. Hidrojene destekle elde edilecek baflar ya, merdiven basamaklar n t rmanarak de il, asansörle ç karak ulafl lacakt r diye konufltu. Avc, gelece in enerjisi olarak nitelendirdi i hidrojenin, insan hayat nda bugün çok büyük yeri olan dijital ça dan 5 kat daha fazla de ifliklik yarataca n belirterek, Hedefimiz, ülkemizi ilk ad mda hidrojen enerjisi konusunda dünyan n önde gelen 10, daha sonra da 5 ülkesi aras na sokmak olmad r dedi. pilleri yüksek verim ve güç yo- unlu u ile gelece in çevre dostu enerji kayna olma potansiyeline sahip. Yak t pilleri otomobillerde, evlerde ve portatif cihazlarda güç kayna olarak kullan labiliyor. Ayn zamanda proton geçirgen yak t pillerinin pek çok askeri uygulamas da (insans z hava uçaklar nda, tafl nabilir güç ünitelerinde ve hatta askerlerin elbiselerinde) bulunuyor. PERSPEKT F Dr. CAN GÜRLESEL Türkiye, bölgesinde yer alan mevcut ve yeni petrol ve do algaz enerji kaynaklar n n aras pazarlara ulaflt r lmas konusunda önemli bir konumda bulunmaktad r. Türkiye nin konumu hem kendi enerji arz güvenli ini sa lamay hem de kaynaklar ile pazarlar aras nda enerji köprüsü olmay içermektedir. Bununla birlikte, yeni yüzy lda enerjinin global dengelerin en önemli belirleyici unsuru haline gelmeye bafllamas, Türkiye nin konumunun ba ms z olmas n s n rland rmaktad r. Türkiye nin enerji konumu ayn zamanda, Rusya ile ABD nin genel ve bölgesel enerji stratejileri içinde en önemli belirleyici unsurlardan biri konumundad r. Bu çerçevede yak n dönemde bölgemizdeki enerji kaynaklar n n, özellikle de do algaz kaynaklar n n AB pazar na ulaflt r lmas konusunda önemli geliflmeler yaflanmaktad r. Haziran ay içinde Rusya ile AB, Rusya-Balt k-almanya;kuzey Hatt ve Rusya-Balkanlar- Orta/Güney Avrupa;Güney Hatt olmak üzere iki önemli yeni do algaz hatt kurulmas konusunda anlaflmaya varm flt r. Bu anlaflmalar ile Rusya Türkiye nin AB ye do algaz ulaflt raca alternatif projelerini de olumsuz etkilemifltir. Rusya n n bu stratejik ad m n (Rusya ya olan ba ml l n azaltmaya çal flan AB nin de kabulü ile) takiben Türkiye de ran ile do algaz alan nda önemli iflbirli i öngören bir mutabakat sa lam flt r. Türkiye- ran Do algaz flbirli i Mutabakat Ve Sonuçlar Türkiye ile ran do algaz alan nda çok yönlü iflbirli ini öngören bir ön mutabakat imzalam flt r. Oluflturulacak çal flma grubu mutabakata var lan iflbirli i alanlar nda incelemeler yaparak Ekim ay na kadar nihai iflbirli i anlaflmas n haz rlayacaklard r. Mutabakata var lan iflbirli i alanlar üç ana projeyi içermektedir. 1- ran n güney pers do algaz rezerv bölgesinde (14 trilyon m3 rezerv bulunuyor) 3 sahan n ihalesiz olarak Türkiye ye verilmesi, TPAO nun yat r m yaparak bu sahalardan y ll k 30 milyar m3 do algaz ç karmas n içermektedir. Yat r m n 2008 y l nda bafllamas ve 3.5 milyar dolar bulmas öngörülmektedir. Türkiye buradan ç kard do algaz hem kendi kullanacak (ucuz do algaz olana ) hem de AB ye tafl yabilecektir. 2- Türkiye ile ran aras nda 2000 km.lik yeni bir do algaz hatt infla edilmesi ve güney pers bölgesindeki do algaz kaynaklar n n ran dan Türkiye ye tafl nmas ve AB ye do algaz ulaflt racak ana hat ile birlefltirilmesi hedeflenmektedir. 3- Türkmenistan gaz n n da ran üzerinden Türkiye ye tafl nmas ve oradan AB ye ulaflt r lmas amac ile Türkmenistan- ran aras nda 1500 km.lik bir boru hatt n n Türkiye ve ran taraf ndan ortaklafla ve eflit ortakl k ile infla edilmesi hedeflenmektedir. ran ile kurmakta oldu u bu do algaz iflbirli i ile Türkiye nin enerji alan nda iki stratejik hedefi bulunmaktad r. 1. Kendi do algaz kaynaklar n çeflitlendirmek ve enerji arz güvenli ini güçlendirmek 2. Enerji köprüsü ifllevinin önemli bir unsuru olan ve AB ye Türkiye- ran enerji iflbirli i ve etkileri Genel çerçeve ve geliflmeler Hazar ve Orta Asya do algaz n tafl may hedefleyen NABUCCO projesini hayata geçirmektir. NABUCCO projesi, Türkiye nin enerji alan nda hem önemli bir projesi hem de AB karfl s nda önemli bir enerji kart d r. Projenin orijinalinde Azerbaycan fiahdeniz do algaz n n ve Türkmenistan do algaz n n Türkiye üzerinden AB ye ulaflt r lmas bulunmaktad r. Ancak bu projede, Rusya ya karfl desteklemelerine ra men AB ve ABD somut ad mlar atmakta isteksiz görünmektedir. Buna ilave olarak AB nin Rusya ile kuzey ve güney hatt projelerine bafllamas NABUCCO projesini ve Türkiye nin enerji kart n zay flatan ad mlar olmufltur. Türkiye, Rusya ve ABD aras nda s k flan enerji tercihlerinde yeni ve stratejik bir aç l m getirerek ran la iflbirli ine gitmekte, ran ve Türkmenistan do algaz n AB ye ulaflt rma olana na kavuflarak NABUCCO projesini ve enerji kart n güçlendirmeyi, hem de enerji arz güvenli ini artt rmay hedeflemektedir. Bununla birlikte, bölgemizdeki geliflmeler ve Türkiye nin AB, ABD ve Rusya ile iliflkileri çerçevesinde de erlendirildi inde ve ran n özellikle uluslar aras alandaki konumu göz önüne al nd nda enerji köprüsü kart n n ve enerji arz güvenli inin güçlendirilmesinde ran seçene inin ne kadar stratejik ve do u bir tercih oldu u tart flmal d r ve önemli riskler içermektedir. Sonuç Ve De erlendirme 1. Türkiye nin ran ile enerji iflbirli i yaparak, ran ve Türkmenistan do algaz n AB ye tafl yacak NABUCCO projesini yeniden güçlendirmesi önemli bir ad md r. Türkiye hem enerji arz güvenli inde çeflitlili i sa lamay hem de enerji köprüsü ifllevini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ancak bu hedefler için ran tercihinin flu aflamada ne kadar do ru ve güvenilir oldu u tart flmal d r. 2. Bununla birlikte bu projenin hayata geçmesi ve verimli çal flmas AB nin bu projeye ran do algaz n n kat l m n kabul etmesine ba l olacakt r. 3. flbirli i anlaflmas ran lehine önemli bir siyasi ve ekonomik kazanç sa layacakt r. 4. Türkiye nin ran ile enerji iflbirli i, sadece bir enerji iflbirli i de il ayn zamanda Ortado u da yaflanan geliflmeler fl nda Türkiye nin ABD karfl s nda giderek flekillenen net konumunu da yans tmaktad r. Bu nedenle iflbirli inin s k nt l Türk-ABD iliflkilerini daha da zay flatmas muhtemeldir. 5. Rusya aç s ndan ise ABD olmaks z n enerji projelerini gelifltiren ve uygulayan hele buna ran da katan Türkiye nin aç l m rahats zl k yaratmayacak, tam tersine Rusya n n ç karlar ile uyuflan bu giriflim destek görecektir. 6. Türkiye, ran ile son derece kritik bir dönemde, çok belirleyici bir alanda ve stratejik tercihleri içeren flekilde bir iflbirli ine gitmektedir. Bu nedenle bu iflbirli inin yarataca yan etkileri dengeleyecek siyasi, ekonomik ve askeri tercihlerin de belirlenmifl olmas ümit edilmektedir. 7. Sonuç olarak Türkiye nin ran ile enerji alan nda yapaca iflbirli inin sahip oldu u risklerin, iflbirli inin sa layaca fayda ve f rsatlardan daha çok oldu u görülmektedir.

8 SAYFA 8 TARIM Zeytinya n Türkiye markas yla tan taca z Türkiye, zeytinya n n yüzde 80 ini dökme ihraç etmek zorunda. Ambalajs z ve markas z ihracat ise hak etti i katma de eri getirmiyor. Eylül ay nda önemli bir tan t m çal flmas gerçeklefltirilecek. Logo haz rlan yor dünya tan t m turuna ç kacaklar ZEYT N ve Zeytinya Tan t m Grubu, Ege hracatç Birlikleri bünyesinde, Türkiye yi zeytinya nda marka yapmak için haz rl klar n sürdürüyor. Bu haz rl klar ndan biri Eylül ay nda Uzakdo u da yap lacak dev bir fuara kat lmak. Amerika, Kanada, Japonya, Arjantin gibi üretici olmayan ülkelerde Türk zeytinya n n tan t m için promosyon ve reklam faaliyetlerinde bulunmak da var. Grubun hedefi zeytinya m za bir üst kimlik kazand rmak. Zeytinya dendi inde talya, spanya gibi Türkiye nin de marka olarak an lmas. Proje kapsam nda, Türk mutfa n tan tan programlara kat lmak, fuarlara kat lmak, gurmelerle bir araya gelmek, otel- restorancafe gibi iflletmelerle irtibata geçmek gibi bir dizi faaliyet mevcut. SOYHAN ALPASLAN TÜRK YE, dünyan n en büyük zeytinya üreticisi ve ihracatç lar aras nda. Buna karfl n zeytinya nda hak etti i konuma da ulaflamam fl durumda. Bunun nedenlerinden biri olarak flu gösteriliyor: Türkiye, zeytinya n n yüzde 80 ini dökme ihraç etmek zorunda. Ambalajs z ve markas z ihracat ise hak etti i katma de eri getirmiyor Türk zeytinya na. Türkiye ya l k zeytin ile zeytinya üretiminde 4 üncü büyük üretici. Dünyada en önemli zeytin üreticisi ülkeler aras nda spanya, talya, Yunanistan, Portekiz, Tunus, Türkiye, Suriye, Fas ve Cezayir yer al yor. Bu ülkeler aras nda talya, spanya ve k smen de Yunanistan di er üreticilerden dökme zeytinya al p, markalar yla ihraç eden ülke grubunu oluflturuyorlar. Zeytindostu Derne i Baflkan Metin Ölken, Türkiye nin ciddi ve istikrarl bir zeytin ve zeytinya üretimi ile bu sorunu çözebilece ini söyledi. stanbul Ticaret e aç klama yapan Ölken, Türkiye zeytinya n n yüzde 80 ini dökme sat yor. AB d fl Suriye, Tunus, Fas gibi di er üreticilerin dökme ihracat oranlar Türkiye den daha yüksek fleklinde konufltu. Markal sat fl imkan düflük olan Türkiye nin dökme zeytinya satmas n n, ürünün elde kalmamas ve de erini kaybetmemesi bak m ndan avantaj oldu unu dile getiren Ölken, as l sorunun uygun fiyatlarla hammadde al m ve sat m n sa layamamak oldu una dikkat çekti. Yüksek taban fiyat ihracat t k yor ZEYT NDOSTU Derne i Baflkan Metin Ölken, Türkiye deki tar m sat fl kooperatiflerinin, haks z rekabet yaparak sektöre ciddi zarar verdi ine dikkat çekerek flunlar söyledi: Sektöre haks z rekabet yaparak verdikleri ciddi zarar var. Uygun olmayan fiyatlarla hammadde al p, piyasada yüksek fiyatla mal al p, sat yorlar. F nd kta oldu u gibi. Yüksek Zeytincili e talyan deste i ADANA l Tar m Müdürlü ü bünyesinde, Avrupa Birli i (AB) standartlar nda zeytin üretimi için proje haz rlayan 16 ziraat mühendisi, AB nin, Leonardo Da Vinci program ndan destek ald. Adana l Tar m Müdürü Abdullah Keskin, Ziraat Mühendisi Suna Toktafl ve Çi dem nce Kay taraf ndan haz rlanan projenin, 2 bin 838 projenin baflvurdu u programda destek almaya hak kazanan 401 proje aras nda yer ald n bildirdi. Keskin, hibe ödenek alan projedeki amac n zeytincilikte dünyan n say l ülkeleri aras nda yer alan talyanlar n deneyimlerinden faydalanmak oldu unu belirterek, projenin son y llarda büyük bir at l m içinde olan zeytin yetifltiricili inin, bölgede sa l kl bir geliflme göstermesine katk sa layaca n vurgulad. Bu projeyle, Adana da, AB standartlar nda etkin, strateji üreten, kaliteli hizmet sunan, bölge ihtiyaçlar na cevap veren, biliflim teknolojisiyle desteklenen ve ço ulcu bir fiyatla al m ihracatç n n önünü t kad. Bu durumda Türkiye nin markal satmas na imkan yok. Markal sat fllarda dünyada y ll k ba lant yap l r. Türkiye de hammadde tedarikinde istikrars zl k var. Markal malda rakibimiz olan AB ülkeleri dünyan n her taraf ndaki zeytinya n al p iflleyip sat yor. Çünkü zeytinya nda talya, imaj n yerlefltirmifl. 4 üncü büyük zeytinya üreticisiyiz DÜNYADA en önemli zeytin üreticisi ülkeler aras nda spanya, talya, Yunanistan, Portekiz, Tunus, Türkiye, Suriye, Fas ve Cezayir yer al yor. Türkiye dünya sofral k zeytin üretiminde 2 inci, ya l k zeytin ile zeytinya üretiminde ise 4 üncü büyük üretici. Türkiye nin yüzde 7 paya sahip oldu u dünya zeytinya üretimi y ll k milyon ton. Bunun yüzde i üretici ülkelerce tüketiliyor, yüzde lik k s m ise uluslararas pazarda tüketiliyor. Zeytinya nda kifli bafl na y ll k tüketim Yunanistan da 21, talya da 12, spanya ve Tunus ta 10, Suriye de 6, Portekiz de 5, Türkiye de ise 1 kg. seviyesinde. hracatç m z fiyat tutturam yor EGE Zeytin ve Zeytinya hracatç lar Birli i nin ihracat rakamlar na miktar olarak bak ld nda; sezonunun yaklafl k 2 ayl k döneminde 7 bin 962 ton zeytinya ihraç edilmiflti sezonunun ayn döneminde ise 4 bin 125 bin ton zeytinya ihraç edilebildi. De er baz nda zeytinya ihracat yüzde 50 düflüfl gösterirken, miktar baz ndaki düflüfl yüzde 48 olarak gerçekleflti sezonunun ilk bir ayl k döneminde zeytinya n n ortalama ihraç fiyat tonda yaklafl k 4 bin dolar iken, bu y l rakam 3 bin 300 dolara geriledi. Türk ihracatç s sat fl fiyat n 700 dolar afla çekmesine karfl n yüzde 50 lik ihracat kayb n n önüne geçemedi. Dünya genelinde gerileyen fiyatlar ve Türkiye de zeytinya na kilobafl nda verilen 11 kuruflluk prim Türkiye nin dünya arenas ndaki iflini daha da zorlaflt r yor. Sektör, Türk ihracatç s n n dünya piyasalar nda fiyat tutturamaz hale geldi i görüflünde y l beklentisi ise dünya genelinde fiyatlar n daha makul seviyelere gelece ve Türkiye nin 2006 rakamlar n geride b rakaca yönünde. yaklafl mla sürdürülen bir tar msal yay m hizmetinin temellerinin at laca n ifade eden Keskin, flunlar söyledi: Ceyhan lçe Tar m Müdürlü ü bünyesinde haz rlanarak hibe almaya hak kazanan Zeytin Yetifltiricili i Projesi kapsam nda teknik elemanlar ve önder çiftçilerden oluflacak yararlan c grup talya da zeytin yetifltiricili i konusunda uzman bir kuruluflta deneyimlerini pekifltirecekler. Bu e itimde teorik ve pratik e itimin yan s ra zeytincilikte kullan lan son teknolojiler de görülecek. Keskin, 15 gün sürecek e itime kat lacak ekibin, Türkiye ye dönüflte deneyimlerini yöre çiftçileri ve meslektafllar yla paylaflaca n, hedeflerinin, bu deneyimleri 100 bin kifliye aktarmak oldu unu vurgulayarak, Avrupa Birli i ne girifl sürecindeki Türkiye de, bir de il yüzlerce projeyle hibe programlar ndan yararlan p kendimizi gelifltirmek ve mükemmele ulaflmak zorunday z diye konufltu. GÖRÜfi BRAH M YARIfi Ülkemiz insan ile ilgili yap lan araflt rmalar her zaman bendenizin ilgisine mahzar olmufltur. Çünkü rakamsal istatistikler kendi toplumumuz ile ilgili daha somut verilerin günyüzüne ç kmas anlam na geliyor. Efes Pilsen taraf ndan yap lan Türk erke i profil araflt rmalar nda en çok ilgimi çeken sonuç, erkeklerin yüzde 65 inin hiç kitap okumamas de il elbet. Bu zaten al fl k oldu umuz bir fley. Bu konuda her istatistik birbirini do rular niteliktedir. Benim ilgimi çeken erkeklerin nazara ve fleytana daha çok inanmalar oldu. Buradan kalkarak yap lacak yorum; erkeklerin fleytana çokça uyup Hay aksi fleytan ya da hay kör fleytan diyerek bireysel ve kamusal alanda yanl fl ifller yapmalar olmal d r. Gerçi bununla ilgili anlatmadan geçemeyece im bir f kra da var. Adam n birisi sürekli fleytana uyup günah iflliyor ve her defas nda da Hay aksi fleytan yine beni kand rd n diyormufl. Bir, iki, derken üçüncüde fleytan dayanamam fl ve Kardeflim, yap yorsun yap yorsun, sonra da suçu bize at yorsun diye isyan etmifl. Gerçekten de fleytan bir dile gelse de konuflsa, Yahu öyle insanlar var ki, beni bile flafl rt yorlar. Ben onlar n yolunu aç yorum. Onlar beni fersah fersah geride b rakacak ifller yap yorlar deyiverecektir. Büyüden çok nazara inanmalar n n nedeni ise; Nazar etme ne olur, çal fl seninde olur sözünü s k s k tekrar etmelerinden olsa gerek. Hatta sürücü erkekler otobüs, kamyon, minibüs gibi tafl tlar n arka camlar na s k s k bunu yazarlard. Hemen buradan da Mevlana n n flu sözünü hat rlayal m. Bir insan için hangi tespiti yap yorsan, asl nda o özellik sende vard r, sen o sundur. Kendileri baflkas n n hayat ndaki bir aç l ma nazar ettikleri için, Hay aksi fleytan haset mi demeliydim, bunu kolayl kla fark edebiliyor olmal lar. Ayr ca erkeklerin on sene öncesine göre daha çok y kand saptanm fl. Bu hiç flüphesiz iyi bir fley. Ancak biz daha geriye gidelim. 16. yüzy lda stanbul u gezen seyyah Busbecg bak n ne diyor: Türkler vücut temizli ine çok dikkat ederler. Kibar evlerinde hamamlar vard r. Evlerinde hamam bulunmayan di er orta tabakaya mensup Türkler genel hamamlara giderler (fiehr-i fiirin stanbul. Milliyet Yay nlar 1996) y llar aras nda Bir araflt rma için eski gazeteleri tetkik ediyorum.yukar da and m y llar aras nda stanbul da yay mlanan tek günlük gazete olan Cumhuriyet te, Türkiye nin öncelikli gündemleri aras nda flimdikinden farkl bir fleyin olmad n rahatl kla söyleyebilirim. H rs zl k, gasp, cinayet, yoksulluk ve güzellik yar flmalar ile say lar az kazas çok olan otomobillerin kazalar Bir de sonradan fark edilen global kriz. Cemal Süreya, Ülkemize 1929 buhran bile geç gelmiflti diyordu bir fliirinde. Sanki öyle bir durum var. Ülke bu global krizin kendisini de kapsad n n çok fark nda de il. Ancak yabanc bas n takip edip böyle bir krizin oldu unu anl yor gibiler. Ve o y llarda muazzam bir güzellik yar flmas heyecan var insanlarda. flin bafl n çekenler, Yunus Nadi, Abdülhak Hamit ve Peyami Safa Türk kamuoyu büyük bir teveccüh gösteriyor bu yar flmalara. Ancak bilim ad na, sanat ad na, hiçbir fley yok. Adli olaylara gelince; cinayet, gasp, intihar, tecavüz, haydutluk istemedi iniz kadar var, nüfusu 750 bin olan stanbul da. Bir dal muzu 30 kilodan 70 kiloya ç kard k MERS N in Anamur ilçesi Ziraat Odas Baflkan Naci Tekin Tüzün, önümüzdeki 10 y l içinde Türkiye nin ihtiyac olan muzu Anamur, Bozyaz ve Alanya yöresinde üreterek iç piyasay tamamen ele geçirip, ard ndan da Avrupa ya ihraç eder duruma gelmeyi hedeflediklerini bildirdi. Tüzün, art k muz üreticisinin bilinçli üretim yaparak kaliteyi yakalad n, böylelikle de rekabet gücünü art rd n söyledi. Üreticinin bunu bir tak m s k nt lara ra men baflard n ifade eden Tüzün, En büyük s k nt m z 5 y l önceki ürün fiyat yla flimdiki fiyat n ayn olmas na ra men, girdi maliyetlerinin artmas d r dedi. Bu s k nt y atlatmak için kalite ve verimi yükselttiklerini anlatan Tüzün, flöyle konufltu: 5 y l önce seradan kesti imiz her bir dal 30 kilogram iken, bugün bu 70 kilograma kadar ulaflt. Art k, eskisi gibi bilimsel olmayan çal flma yap lm yor. Aksine muz fidanlar laboratuvar ortam nda üretiliyor. Bu da kalite ve verimin artmas nda önemli bir etken olarak karfl m za ç karken, üreticiyi rekabette de güçlü k l yor. Bunlar n baflar lmas nda önemli etkenlerden biri de çiftçilere yönelik sürdürdü ümüz bilgilendirme seminerleridir. Tüzün, hedeflerinin, önümüzdeki 10 y l içinde Türkiye nin ihtiyac olan muzu üreterek iç piyasay tamamen ele geçirmek, ard ndan da Avrupa ya ihraç eder duruma gelmek oldu unu ifade etti.

9 GÜNCEL TO, Monako da görkemli Türk Haftas na imza att RAMAZAN B NGÖL Ülkemizde strateji Ülkemizde modern anlamda iflletmecilik mant 1930 lu ve 1940 l y llarda bafllam flt r. Bu dönemde rekabetin boyutu flimdiye nazaran farkl oldu undan, yönetim problemlerinin üzerinde fazla durulmuyor, olaylara pek bilimsel yaklafl lm yordu. Ancak 1960 l y llardan itibaren strateji ve planlaman n önemi anlafl lm fl, iflletmelerde planlama bölümleri kurulmaya bafllanm flt r. Bu anlamda ülkemizde ilk kitap y llar nda yay nlanm flt r. Stratejik yönetim, bat da ise 1970 li y llarda yavafl yavafl gündeme gelmifltir. Her iflletmenin bir stratejisi olmal H zla artan ve sürekli de iflen çevre, iflletmeleri de iflikliklere uymaya zorlamaktad r. Baflka bir ifadeyle, varl klar n devam ettirebilmek için çevre de iflikli ine uymaya zorunludurlar. Rekabetin ve de iflimin doru a ulaflt günümüzde, küçük büyük her türlü iflletme için stratejinin de önemi artm flt r. Strateji, iflletmeler için art k kaç n lmaz bir gerekliliktir. Stratejisini iyi belirleyen iflletme veya flirketlerin uzun vadeli ifller yapaca ve daha fazla kazanç sa layaca aflikard r. Buna en iyi, devletlerin uygulad strateji politikalar n örnek verebiliriz. Uzun y llar de iflmeyecek strateji belirleyen ve uygulayan ülkeler, bugün dünyada halen söz sahibiler. Bu ülkelerin bafl na hangi iktidar gelirse gelsin, uygulanan stratejide hiçbir zaman de ifliklik olmaz. Baflar s z ülkelerin ise, her hükümet veya iktidar de iflikli i ile beraber stratejisi de de iflir. Bu ülkeler herhangi bir strateji eflli inde de il, hükümetin veya baflbakan n görüflüne göre yönetilirler. Örneklerini ve sonucunu yaflad m z ça da görebiliyoruz. Devletlerde uygulanan bu devaml l k sözü, iflletmeler için de geçerlidir. flletmelerde de devaml l k esast r. Yönetim kitaplar nda verilen örnekler genelde holding veya büyük iflletmeler üzerinde flekillendi inden, orta veya küçük ölçekli iflletmelerin plan ve stratejiye ihtiyaçlar olmad sonucu ç kar labilir. Halbuki iflletme ne kadar küçük olursa olsun, en az bir holdingin oldu u kadar plan ve stratejiye ihtiyac vard r. Unutulmamal d r ki, her iflletme bir holding veya dünya çap nda bir flirket aday d r. fiimdi bir düflünün; iflletmenizin plan ve stratejisi nedir? E er halen bir stratejiniz yoksa, belirlemek için hemen kollar s vay n. Bu hem kendinize, hem de ard n zdan gelen nesillere fayda sa layacakt r. Unutmayal m ki, bugün Sak p Sabanc, Vehbi Koç veya Crok hayatta de il; fakat Sabanc Holding, Koç Holding ve Mc Donald s halen baflar yla ve ayn stratejiyle ayakta durmaya devam etmektedir. Strateji belirlerken cevaplanmas gereken sorular Hangi ifl alan nda faaliyet göstereceksiniz? (catering, fast food, lüks restoran gibi.) flletmeniz, kendi sektörü haricinde gelecekte hangi sektörlerde faaliyet göstermeyi düflünüyor? Gelecekte stratejik ortakl k yapmay düflünüyor musunuz? Stratejinizi geliflen dünya koflullar na göre mi belirlediniz? Personel stratejiniz belirlendi mi? Sadece bir iflletmeyle mi kalacaks n z, yoksa baflka flubeler açmay düflünüyor musunuz? flletmenizde hangi ürünlerin sat fl n n kesinlikle yap lmayaca n belirlediniz mi? Fiyat politikan z belirlediniz mi? (Fiyat politikas belirledikten sonra de ifltirme flans n z pek olmaz, olsa bile genelde baflar s z sonuçlar verir. Mesela, kafan zda pahal olarak yer eden iflletme, bir süre sonra fiyatlar n düflürse bile faydal sonuç vermez. Çünkü, oras art k sizin için pahal bir iflletmedir.) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Nihat Özdemir 2- Orak Profilo 3- Mars Liret 4- de Ac Ala 5Nema Resim 6- ki 7- Laik Asilik 8Fikstür Laos 9- t Enlem 10- An Aim 11Alto Elvan 12- Te Nara Kaim. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Nominal fiyat 2 rade Ait Le 3- Haremlik At 4- Aks Ksenon 5- Tn 6- Öpücük Ülker 7- Zr are La 8- Dolar Mnv 9- Efil efil Ak 10- Miras Lahana 11- le O 12- Rot Maksimum. STANBUL Ticaret Odas n n ( TO) ana sponsorlu unda 7-14 Temmuz 2007 tarihleri aras nda düzenlenen Monako Türk Haftas büyük ilgi gördü. Türk kültürünü Avrupa n n bu seçkin ülkesinde tüm ayr nt lar yla tan tan Türk haftas na hem Monako halk hem de Monako yu ziyaret eden turistler büyük ilgi gösterdi. Monako da ilk kez düzenlenen Türk Haftas boyunca, Türkiye nin önde gelen firmalar ndan Kahve Dünyas, Güllüo lu-ka thane, Malatya Pazar ile F nd k Tan t m Grubu ve Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri ürünlerini Türk misafirperverli i ile ziyaretçilere tatt rd. TO Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s brahim Ça lar baflkanl ndaki TO heyeti de Türk Haftas çal flmalar n yerinde inceledi. MÜZ, DANSI, LEZZET Binden fazla kiflinin ziyaret etti i Türk Haftas nda Türk müzikleri, danslar ve lezzetleri büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler Cafe de Paris Restaurant da Club 29 un haz rlad Türk yemeklerini tadarken, yemek sonras nda Güllüo lu-ka thane nin baklava çeflitlerini deneme flans n yakalad. Ziyaretçilere ayr ca, Türk yeme ini tamamlayan Türk kahvesi, Kahve Dünyas taraf ndan ikram edildi. Türk kültürünü Avrupa n n bu seçkin ülkesinde tüm ayr nt lar yla tan tan Türk Haftas na ilgi büyüktü. Prof. Dr. ERDO AN ALK N flsizlikle nas l mücadele edilecek? Türk Haftas boyunca her gün saatleri aras nda Cafe de Paris nin önünde yer alan Monako Meydan nda T.C. Kültür Bakanl Devlet Halk Danslar Toplulu u gösterilerini sergiledi. Türkiye nin 7 bölgesinden yöresel k yafetlerle çeflitli oyunlar sunan Devlet Halk Danslar Toplulu u, ziyaretçilerden büyük alk fl ald. Türk Haftas ziyaretçileri, Cafe de Paris nin antresinde yer alan TO enformasyon stand nda da ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini tan ma f rsat buldu. TO stand n ziyaret eden ziyaretçilere ülkemizin hem turizm hem de ekonomik potansiyeliyle ilgili broflür, katalog ve CD hediye edildi. Gönlümüzde yeri apayr EÇ MLERDEN sonra sadece bakanl a de il, siyasete de veda etmeye haz rlanan Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, stanbul Ticaret Odas ( TO) üyelerinden helallik istedi. TO taraf ndan düzenlenen toplant ya kat lan Ali Coflkun, vefa duygusunun zay flad bir dönemde böyle bir toplant n n yap lmas n n hayat nda verilen en anlaml arma anlardan biri oldu unu belirterek, Dünya fani, ölüm ani. Bir faniye nasip olacak en büyük arma an sevgi olsa gerek. Ölünce hoca efendi soruyor (Nas l bilirdiniz) diye. Biliyorum ki öldü üm zaman hepiniz ( yi bilirdik) diyeceksiniz. Sizlerden flimdiden helallik istiyorum diye konufltu. S COfiKUN: YEN ADRES M TOBB Bunu bakanl a de il evime götürece im Ziyaret s ras nda Ali Coflkun a, TO Baflkan Yalç ntafl taraf ndan hat ra plaketi verildi. Coflkun, Bugüne kadar bana verilen bütün hediyeleri Bakanl k ta b rakt m. Ama bu hediye çok de erli. Onu evimin en güzel yerinde saklayaca m. Hakk n z helal edin, Allah a emanet olun dedi. STANBUL T CARET ODASI BAfiARILI MAL VE H ZMET HRACATÇISI ÜYELER N ÖDÜLLEND RECEK 2006 y l nda ihracat ve döviz kazand r c ifllemlerde baflar l çal flmalar bulunan üyelerimiz Odam zca plaket, madalya ve takdirname ile ödüllendirilecektir. Ödüllendirme yurda getirilen ihracat miktar, seçkin ihracatç ve KOB özel teflvik ödülü olmak üzere 3 ayr kategoride gerçeklefltirilecektir. Yap lacak bir törenle ödülleri verilecek olan üyelerimiz, gerek CD olarak haz rlanacak gerekse de kitap olarak bast r lacak ve özellikle yurt d fl ndaki ilgili kurum ve kurulufllar ile yabanc ithalatç lara da t lacak OTEX 2006 katalo unda yer alacaklard r. Gerekli bilgi ve BAfiVURU FORMU stanbul Ticaret Odas D fl Ticaret Uygulama Servisi nden veya Odam z web sitesinden (www.ito.org.tr) temin edilebilecektir. Son baflvuru tarihi 31 A ustos 2007 Cuma günü saat olup; bu tarihten sonra yap lacak baflvurular, haz rlanacak katalogta yer almamak kofluluyla, y l sonuna kadar kabul edilecektir. letiflim : D fl Ticaret Uygulama Servisi Tel.No : (0212) EKONOM VE POL T KA H ZMET YÖNET M SAYFA 9 Meclis üyelerinin uzun ömür diledi i Coflkun, bundan sonraki çal flmalar na Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nde (TOBB) devam edece ini söyledi. Coflkun, Ben zaten bofl duran bir adam de ildim. flimizi gücümüzü emanet edip, öyle siyasete geldim. fiimdi iflimin bafl na dönüyorum. Arayan olursa beni TOBB da bulur diye konufltu. Meclis e hitaben konuflmas nda, Türk ekonomisinin bugünkü duruma gelmesinde sanayicilerin ve özel sektörün büyük pay n n bulundu una dikkat çeken Coflkun, Türkiye nin önünde makro sorunlar bulundu unu belirtti. Coflkun, Dolay s yla odalar n sektör baz nda sorunlar n çözümü için yüklenmeleri laz m diye konufltu. Coflkun, önümüzdeki dönemde mikro ölçütte sektör sorunlar n n çözülmesinin önem tafl d n belirtti. UNUTULMAZ H ZMETLER TO Baflkan Murat Yalç ntafl ise ziyaret s ras nda yapt konuflmada, çok net, aç k ve samimi konuflaca n kaydederek, Bakan Ali Coflkun a, Ali A abey diye hitap etmek istedi ini söyledi. Bakan Coflkun un kendilerinin aras ndan ç kt n, Türk reel sektörüne unutulmaz hizmetler verdi ini ifade eden Yalç ntafl, Ali A abey, bakanl döneminde deste ini bizden hiç esirgemedi. Gönlümüzde apayr bir yeriniz var. Nerede olursan z olun, bu camiaya hizmetlerinizin devam edece ini biliyorum. Oda camias olarak sizi minnetle anaca z. Nerede olursan z olun, biz de her zaman yan n zday z diye konufltu. Nerede bulunduysa orada at l m yapt AL Coflkun un yak n dostu stanbul Milletvekili Prof. Dr. Nevzat Yalç ntafl da, Coflkun un ifl dünyas için gerçeklefltirdi i baflar l çal flmalardan bahsederek, vefa duygusunun önemini vurgulad. Prof. Dr. Yalç ntafl, Hizmetleri görmemiz laz m. Baz insanlar hizmetleriyle di erlerinin aras ndan ayr l rlar. Bakan m z da biridir. Ali Coflkun nerede bulunduysa orada at l m yapt, hamle yapt. O neredeyse orada baflar oldu. Ali Bey, tecrübeli, bilgili, renkli bir insan. En verimli yaflta, siyasetin icrai taraf ndan kopar lm flt r. Veriminin optimum noktas nda bu iflten ayr lm flt r ama son nefesine kadar ülkesine hizmet edecektir dedi. Çeflitli medya kurulufllar Anadolu da seçim otobüsü dolaflt r rken nereye gitseler en büyük flikayet iflsizliktendi. Zaten bütün siyasal partilerin seçim bildirgelerinde ve vaatleri aras nda s k s k iflsizli in azalt laca ndan söz ediliyordu. Ama nas l azalt laca na dair ya somut öneri yoktu veya önerilerin ço u gerçekçi de ildi. Haks z da de iller. Çünkü iflsizli e çözüm önermek gerçekten çok güç. Bunun da nedeni, dünya ve ülke ekonomilerinin ac mas z koflullar. Mesela bugün ngiltere d fl nda hemen bütün Avrupa ülkeleri iflsizlikten flikayetçi. Siyasal partiler hep suçu birbirlerinin üstüne at yorlar. Bu yüzden seçimler kaybediliyor, seçimler kazan l yor ama de iflen bir fley yok. flsizlik yüzde 10 larda tak lm fl gidiyor. Bu durumun bir çok nedeni var. En önemlisi k ta Avrupas nda emek piyasas n düzenleyen yasalar n çok kat bir sistem oluflturmas. Bunun aç k ifadesi, iflçi ç karman n, fazla mesai yapman n, tatilde çal flman n, toplu sözleflmelerde de ifliklik yapman n, geçici iflçi çal flt rman n adeta imkans z olmas. Bu imkans zl klar n hep emek lehine oldu u savunulmufl ama emekçinin en büyük düflman olan iflsizli e çare olmad da ortada. Oysa farkl bir yasal yap ya, yani bu imkans zl klar n mevcut olmad bir emek piyasas na sahip olan Amerika ve ngiltere de issizlik oran k ta Avrupas ndaki rakam n tam yar s. Avrupa da emek piyasas ndaki kat l bir miktar yumuflatmay hedefleyen bütün reform giriflimleri, güçlü sendikalar taraf ndan engellendi. Sendikalar bu yüzden, yaln zca çal flanlar kollad klar, iflsizlerin sorunlar n ise hiç umursamad klar ithamlar ile de karfl laflt lar. Ama kat tutumlar nda de ifliklik olmad. Fransa n n yeni Cumhurbaflkan Sarkozy, parlamentodaki ço unlu una da güvenerek geçmiflte yap lamayan reformlar tek tek yürürlü e koyaca n söylüyor. Bakal m becerebilecek mi? flsizli in di er önemli bir nedeni, teknolojideki h zl geliflim ve de iflime ayak uyduramayan e itim sistemi. Geçmifl yüzy llardaki teknoloji devrimleri üretime uygulan rken, yeniden genifl çapta emek talebi yaratt klar ndan iflsizli e yol açmad lar. Ama teknolojik geliflmenin bugünkü h z na ve ö retim sisteminin demodeli ine bak ld nda, ayn olay n bir daha tekrarlanmayaca kolayca anlafl l r. Ayr ca Bat Avrupa da enflasyon korkusu devam ettikçe, büyümeyi h zland rarak iflsizli e çare bulma giriflimlerinin söz konusu olamayaca aç kt r. Böylece imkanlar geliflmekte olan ekonomilere göre çok daha büyük olan zengin ülkelerin dahi, issizlik karfl s nda ne kadar aciz kald klar anlafl l yor. Tabii bizim gibi ülkelerin, zengin ülkelere göre hayli h zl olan h zl nüfus art fl ndan kaynaklanan yo un emek arz art fl ve iç göç sorunlar var. Onun için seçim kampanyas s ras nda daralan gönüllere su serpmek için ne söylenirse söylensin, müstakbel hükümetin, di er bir çok sorun gibi, iflsizlik konusunda da vaziyeti müflgil.

10 Fikri haklarda güncel sorunlar tart fl ld STANBUL Barosu Fikri ve S nai Haklar Komisyonu taraf ndan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birli i nin (MESAM) deste iyle düzenlenen Fikri Haklarda Güncel Sorunlar Sempozyumu stanbul Ticaret Odas nda ( TO) düzenlendi. stanbul Barosu Baflkan Avukat Kaz m Kolcuo lu, Fikri ve S nai Haklar Komisyon Baflkan Vehbi Kahveci, stanbul Barosu Baflkan Yard mc s Avukat Mehmet Durako lu ve MESAM Baflkan Ali R za Binbo a ile TO Hukuk Müflaviri Münir Göker kat l mc lar aras nda yer ald. MESAM Baflkan Ali R za Binbo a, 1987 y l nda kurulan MESAM n 5 bin üyesi bulundu unu belirtti. MESAM n müzik eserleri alan nda kurulmufl ilk meslek birli i oldu unu vurgulayan Binbo a, 5846 Say l Yasa ile tan nm fl haklar n takibini yapmak amac yla faaliyetlerini sürdüren MESAM, en son Marmaris Ticaret Odas ile sözleflme yaparak diskotek, bar, otel ve motellerde lisanslama yapt diye konufltu. stanbul Ticaret Odas Hukuk Müflaviri Avukat Münir Göker ise TO nun ön ayak oldu u bandrol sistemi uygulamas n n kullan c ve bürokrasi aç s ndan en ça dafl sistem oldu unu dile getirdi. Sempozyum Fikri ve S nai Haklar Sertifika Program n tamamlay p, s navda baflar l olanlara sertifikalar n n verilmesiyle sona erdi. D LfiAH KEFL O LU Afganistan daki f rsatlar de erlendirin STANBUL Ticaret Odas n ( TO) Afganistan Heyeti ziyaret etti. Heyeti stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi fiaban Diflli a rlad. Diflli, yapt konuflmada Afganistan ile her fleyden önce tarihi ve dini ba larla birbirimize ba l oldu umuzu belirtti ve konuflmas n flöyle sürdürdü: Bugün burada her ne kadar ticaret konuflsak da Afgan dostlar m z n yaflad klar üzüntülerle üzülüyor, sevinçleriyle seviniyoruz. Ticari konular n konufluldu u bir masada savafltan konufltu um için üzgünüm. Afganistan la ticaret hacmimiz oldukça düflük 100 milyon dolar civar nda ama ben bunun artaca na inan yorum. Afgan Heyeti Oturum Baflkan Dr. Omar Zakhilwal ise Afganistan Türkiye iliflkilerinin tarihsel ve kültürel iliflkilere dayal oldu unu belirterek, bu iliflkilerin daha da güçlenmesini istediklerini vurgulad. Zakhilwal, Bu ziyaretin sa lam iliflkilerin bafllang c olaca n düflünüyoruz. Türk ifl adamlar Afganistan la çal flmak istiyor ve Türk ifl adamlar na çok f rsatlar var. Afganistan la Türkiye nin ticaret pay n 2 misline ç karmay hedefliyoruz Belge sahtecili ine Xerox dan son XEROX un gelifltirdi i floresan yaz teknolojisi, banknotlar üzerinde kalpazanlara karfl al nan güvenlik önlemlerinin benzerlerinin, belge sahtecili ini önlemek üzere her türlü evrak ve doküman üzerinde kolayca uygulanabilmesini sa layacak. Xerox, banknot, çek gibi de erli ka tlar n bask s nda ihtiyaç duyulan floresan mürekkebini kullanmadan, gene ultraviyole fl k alt nda görünebilecek gizli harf, rakam ve simgelerin bas lmas n sa layan floresan yaz ad verilen bir bulufl gerçeklefltirdi. Bu buluflla art k diploma, rapor, banka çeki, kimlik kartlar gibi belgeler, ka t paralarda bulunan yüksek güvenlik standartlar yla, dijital yaz c larda bas labilecek. Xerox un bu buluflu, özellikle flirket rapor ve belgelerinin, finans kurulufllar, kamu kurumlar, okullar ve üniversiteler taraf ndan verilen de erli ka t ve belgelerin sahtelerinin bas lmas n daha da zorlaflt rmas aç s ndan önem tafl yor. Plastikte ihracat hedefi 3 milyar dolar PLAST K sektörü, 2007 y l n n ilk 6 ay nda direkt ihracat n 1 milyar 368 milyon dolara ç kard. Türk Plastik Sanayicileri Araflt rma, Gelifltirme ve E itim Vakf ndan (PAGEV) yap lan yaz l aç klamada, sektörün performans n n ayn h zla sürmesi durumunda y l sonunda ihracat n 3 milyar dolara ulaflmas n n beklendi i kaydedildi. Aç klamada, plastik sektörünün 2007 y l n n ilk 6 ayl k verilerine göre ihracat n bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 32 art rd, sektörün toplam kimyevi maddeler ihracat içinden ald yüzde 29 payla bu alandaki ikincili ini korudu u bildirildi. Toplam kimyevi maddeler ihracat n n 2007 y l n n ilk yar s nda, 2006 y l n n ayn dönemine k yasla yüzde 18 art fl gösterdi i, plastik sektörü ihracat ndaki art fl h z n n bu rakam n yüzde 78 üzerinde gerçekleflerek, ekonomiye yüksek oranda katma de er kazand rd belirtildi. fi dünyas art k ekonominin faiz borsa kur üçgeninde de il üretim istihdam ve ihracat üçgeninde de erlendirilmesi gerekti ini savunuyor. Reel sektörün önerilerinin bafl nda da flirket evliliklerine yönelen iflletmeleri özendirilmesi geliyor. Girdi maliyetlerinde muafiyet, ucuz enerji temini ve istihdam vergisinden indirim flirket birleflmelerini ve kümelenmeyi teflvik edecek enstrümanlar olarak öneriliyor. Böylelikle hem flirketlerin kendi aralar nda birleflerek dünya ile rekabet etmesi hem de sürdürülebilir büyüme mümkün olabilecek. stanbul Ticaret Odas ( TO), refah n tabana yay lmas n saylayacak en önemli güvence diye tan mlad KOB ler için yeni hükümetin kap s n çalacak. TO, zaman nda ç kar lan turizm ve ihracat teflvik için ç kar lan yasalar n benzerini KOB ler için istiyor. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Ekonomiden konufltu umuzda nas l faiz oranlar ndan bahsediyorsak, enflasyondan, cari aç ktan bahsediyorsak, Türkiye deki iflletmelerin boylar ndan da bahsetmeliyiz. Bunu de ifltirmedi iniz zaman siz enflasyonu da düflürseniz, faiz oranlar n da düflürseniz, cari aç da kapatsan z Rami deki, Bayrampafla daki esnaf n, küçük konfeksiyoncunun ayakta kalmas n sa layamazs n z. Bunu yeni hükümetin de anlamas laz m dedi. YASANIN ARDINDAN E T M TO ya göre, küçük olsun, benim olsun anlay fl n b rak p güçlerini birlefltiren, evlenen KOB lere hükümet teflvik yasas ç karmal. Teflvik sonras Türkiye deki tüm Odalar ve tüm sivil toplum kurulufllar, Anadolu da SAYFA 10 MAKRO lk neşter reel sektörün atardamar na fl dünyas yeni hükümetin ekonomiyi faiz-borsa-kur yerine, üretim- istihdam ve ihracat üçgeninde de erlendirmesini istiyor. Reel sektörün atardamar da KOB ler. stanbul Ticaret Odas, KOB lerin birleflmeye özendirilmesi için teflvik sistemi ile bask oluflturacak. TAMER ÇERÇ / NALAN SÖYLEMEZ profesyonellik anlay fl n n yerleflmesi için e itim seferberli i bafllatacak. stanbul Ticaret Odas, her seçimden sonra haz rlad ve hükümete sundu u raporun merkezine KOB leri koydu. Rapor yeni hükümete sunulacak. Evlenen KOB ye devlet teflvik versin düflüncesinin esin kaynaklar ndan biri de kümelenme. Türkiye de sanayileflme ve kalk nma süreci, önce planl ekonomi döneminde küçük sanayi sitelerinin kurulmas, 1980 lerde d fla aç lma ile birlikte özel sektörün kimi zaman kendi olanaklar ile kurdu u üretim merkezleri kimi zaman da devlet deste i ile oluflturdu u Organize Sanayi Bölgeleri ile geliflmeye çal flt krizi ve ard ndan AB ile gerçeklefltirilen Gümrük Birli i ise rekabet koflullar n daha da zorlaflt rd. Bu geliflmelere, büyük kentlerin tamamen dolmas n n da etkisiyle yeni bir kavram n ortaya ç kmas na neden oldu: Üretimin Anadolu da, pazarlaman n ise stanbul gibi büyük kentlerde yo unlaflmas. Anadolu Aslanlar ile Türkiye nin dört bir yan nda küçük iflletmeler, otomotiv yan sanayi, deri, konfeksiyon, ayakkab, g da gibi sektörlerde ihracat ata na kalkt. flletmeler Gümrük Birli i ne uyum sa lamaya çal fl p 1994 krizinin yaralar n sarmaya çal fl rken, 2001 krizinin yaflanmas, AB ne yeni üye olan ülkelerin de ekonomik aktörler aras nda yer almas ; baflta Çin olmak üzere Uzakdo u ülkelerinin ucuz hammadde ve iflgücü avantaj n kullanarak dünya pazarlar na yay lmalar ve en sonunda enflasyonun düflmesine ra men girdi maliyetlerinin hala pahal oluflu; hem iflletmeleri yeni bir aray fla itti. Bu aray flla birlikte 2001 y l ndan itibaren geliflmekte olan iller ve KOB ler kümelenerek, güç birli ine gidip, ortak çözüm bulmaya yöneldiler. Yedi kat yabanc yla nas l ifl yapar m TO Baflkan Murat Yalç ntafl, 12 Temmuz da yap lan ayl k ola an Meclis toplant s nda KOB lerle ilgili ilginç bir anekdotu anlatt. Yalç ntafl, flöyle konufltu: Uzun y llard r dostum olan bir arkadafl m bana geldi. Çay kahve ikram ndan sonra s k nt lar n anlatt. Dayanam yorum, rekabet edemiyorum. Ne yapaca m? Dedim ki birlefleceksin! Bu iflin baflka yolu yok. Bana verdi i cevap, sen bana bunu nas l söylersin! Ben daha geçen hafta kendi öz a abeyimden ayr ld m. Yedi kat yabanc yla nas l ifl yapar m? oldu. Bu mantalite oldu u ve profesyonelleflmedi imiz sürece bizim ayakta kalmam za ve rekabet etmemize imkan yok. YEN HÜKÜMETTEN BEKLENT LER BÜYÜK Hisarc kl o lu: Tekel sektörler rekabete aç lmal Emlak ve turizm canlanacak SEÇ MLER N geride kalmas yla birçok sektörde ertelenmifl talep devreye girecek. Bunlardan ikisi emlak ve turizm. Çeflme Turistik Otelciler Birli i Baflkan Veysi Öncel, seçim nedeniyle ilçenin haftal k bin turist kayb n n bulundu- unu savundu. Öncel, seçimlerin bitmesiyle Çeflme deki otellerde yüzde 100 lük doluluk oranlar na ulaflacaklar na inand n ifade etti. Seçim karar n n al nmas n n ard ndan giderek yavafllayan konut al m sat mlar n n da canlanmas bekleniyor. TÜRK YE Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, devletin veya tekelcili in hakim oldu u sektörlerin h zla rekabete aç lmas gerekti ini belirterek, bunlardan birincisinin enerji sektörü oldu unu söyledi. Hisarc kl o lu, yeni meclisin oluflmas yla birlikte ilk 6 ayda yap sal reformlar n h zla yap lmas gerekti ini söyledi. Türkiye nin at l m yapmas için önce sosyal güvenlik reformunun gerçeklefltirilmesinin zorunlu oldu unu kaydeden Hisarc kl o lu, sosyal güvenlik sisteminin, üçlü yap s ele al nd nda y lda verdi i aç ktan dolay getirdi i yükün yaklafl k 17 milyar dolar oldu unu söyledi. Hisarc kl o lu, Faiz ödemelerinden sonraki en önemli rakam olan sosyal güvenlik aç klar 17 milyar dolar. Faiz ve sosyal güvenlik ödemeleri olmasa Türkiye cennet vatan olacak dedi. Neden birleflme kaç n lmaz Türkiye de küçük ve orta boy iflletmelerin çok ciddi s k nt lar var. En büyük s k nt da KOB lerin globalleflme karfl s nda rekabet edememeleri. Bizim iflletmelerimiz a rl kl olarak KOB bile de il, mikro KOB. Çünkü ufak bir ekmek fabrikas n n, dev ekmek fabrikalar ile rekabet edebilmesine imkan yok. Avrupa da KOB ler mikro, küçük ve orta büyüklükte olanlar fleklinde üç bölümden olufluyor. Avrupa Birli i (AB), cirosu 2 milyon Euro nun alt nda olan flirketleri mikro KOB olarak tan ml yor. Bugün Türkiye deki iflletmelerin yüzde 95 ten fazlas mikro KOB. Birleflmenin ekonomiye 3 kazanc 1- HIZLI BÜYÜME: Mikro KOB ler bir araya gelerek, büyüyecekler ve küçük flirketlere göre pek çok konuda daha avantajl olacaklar. 2- KAYIT Ç EKONOM : kinci avantaj kay td fl n engellemede çok önemli bir role sahip olmas. ki ya da daha fazla flirket bir araya gelecekse, kay td fl ndan ç k p kay t içine girmesi S YAS RADE: Bu plan uzun vadeli bir yaklafl m gerektiriyor. Dolay s yla sürdürülebilir olmal ve siyasi iradenin deste iyle makro politika haline getirilmeli. HUKUK DÜZENLEME: fiirket birleflmelerinin önü aç lmal, bu süreç mümkün oldu unca kolay ve h zl hale getirilmeli. Gerekli altyap sal düzenlemeler hayata geçirilmeli. TEfiV KLER: KOB lerin birleflmeye cesaretlendirilmesi için gerek. Kay tiçine girdikten sonra bir daha kay td fl na ç kamaz. Bir flirketin birden fazla sahibi varsa o flirket hiçbir zaman yapt faaliyetleri kay td fl yaflayamaz. 3- fi VE Afi: Üçüncü önemli girdi ise istihdama. Büyüyen flirketler yat r mlar n art r rlar, artan yat r m demek istihdam demek. KOB lerin birleflme plan KOB ler spanya da da kümelendi Prof. Kerem Alkin/ T CÜ Ö r. Üy. Partilerin çok h zl al nan bir seçim karar nedeniyle reel sektöre ve özellikle KOB lere yönelik yeni çözümler noktas nda bir miktar haz rl ks z olduklar söylenebilir. Bu nedenle seçim sonras nda kim iktidar olursa olsun, önde gelen ticaret ve sanayi odalar yla kurulacak diyalogla sorunlar n tespiti ve çözüm modellerinin tart fl lmas yararl olacakt r. spanya örne- inde oldu u gibi KOB lerin kümelenme metoduyla bir ekonomik birliktelik oluflturarak daha rekabet edebilir bir konuma gelmeleri isabetli olacakt r. Parlak sektörlerin önü aç lmal fiaban Erdikler/ Ernst & Young Yat r m ortam n n iyilefltirilmesi için teflvikler gözden geçirilmeli. Türkiye teflviklerde ne yapaca n ölçemez durumda. Gelecek vadeden sektörler belirlenerek yat r mlar n önü aç lmal. Kay td fl na karfl çok daha rasyonel önlemler al nmal. stihdam üzerindeki vergi yükleri azalt lmal. KOB lerin finansman ihtiyac n karfl layacak etkin mekanizmalar gelifltirilmeli. stikrar bozmadan reformlara devam Prof. Taner Berksoy Gündem bafll siyasi olarak uzlaflma olmal. Ekonomide ise, istikrar bozmadan gerekli reformlar sürdürülebilmeli. KOB ler bizde çok küçük ölçekli. Teknoloji kullan m da biz de farkl l k arz ediyor. Bu maliyet çeflitli teflvikler gelifltirilmeli. Bu teflvikler vergisel kolayl klardan finansa kadar çeflitlenebilir. B L NÇLEND RME VE E T M: Ticaret ve sanayi odalar ile di er sivil toplum kurulufllar n n ve derneklerin deste iyle, e itim ve bilinçlendirme seferberli i bafllat lmal. DANIfiMANLIK: Süreç öncesi ve s ras nda, yeni yap ya uyum sa lamak için KOB lere destek olunmal. tasarrufu aç s ndan yap lmas gereken baz fleyleri engelliyor. Rekabet gücünü kazanmalar n engelliyor. Bizde KOB erin ortalama ölçe inin büyümesi laz m. Birleflmeleri de bir yol. Sistemdeki sinyallerin de bunu teflvik edici olmas laz m. Aksi taktirde piyasalar buna zorlar ve rekabet bask s daha y k c olur. Dünyan n en yüksek kredi faizi Dr. Veysi Sevi / TO Mali Müflaviri TÜRK YE de kredi maliyetleri çok yüksek ve buna ayr ca vergi yükü bindirilmekte. Kredi faizlerinin yüzde 5 i kadar banka ve sigorta muameleleri vergisi, yüzde 3 ü kadar kaynak kullan m destekleme fonu eklenmek suretiyle toplam faiz kredi kullanandan tahsil ediliyor. Oluflan faiz dünyan n en yüksek kredi faizi olup dünyada vergilendirilen tek borçlanmad r. Kur politikas nda yerli üretimin maliyeti artarken ithal mallar n n maliyeti düflmekte. Bu durum da sanayiciyi s k nt ya sokuyor. Yeni ifle bafllayanlar n belli bir süre vergiden ba fl k tutulmas giriflimcileri özendirecek bir davran fl olacakt r. Konu sektörel bazda ele al nmal O uz Demir/ T CÜ Ö r. Gör. Güney Kore modelindeki KOB lerin esnek ve h zl yap s n n sa lad rekabet gücünü unutmamak gerekir ki baz sektörlerde Türkiye nin bu esnekli e ve h za ihtiyac var. Bu nedenle konu sektörel bazda ele al nmal ve hükümet de destek ve teflvikleri sektörler özelinde ele almal.

11 SAYFA 11 Der giler BUSINESSWEEK Ya Birleflme Ya Birleflme PETK M in Gelece i Karanl k MÜS AD n Yol Haritas Oturdu un Yer Seni Anlat r Ne Olacak Bu Dolar n Hali? Gelece in Enerji Projeleri Strese Karfl Günlük Çözümler Özel Sermaye Fonlar Türkiye ye Yerlefliyor Enflasyonist fiüphe Darmada n Çin FORBES Limanlar n A as Kanser Olacak m s n z? Rus Ruleti De il Benzin-Mazot Kardeflli i Faiz Sevene Bono Sepeti Bütün Piyasalar On-line Hitler in Tercihi Borsa Fonlar yla Dalgalanmak Hayat Mesle i Üzerine Düflünceler KobiEfor KOB ler Destek ve Kredilerden Bihaber! Türkcell in Gözü Avrupa Liderli inde AB nin fialteri Türkiye KV nin Yeni Baflkan Prof.Dr.Haluk Kabaalio lu MES Konut Alan na Dönüflmeyecek Türkiye Yat Turizminde Akdeniz Liderli ini hedeflemeli Türkiye Kalk nma Bankas KOB lere odakland REACH `kimya m z bozacak Do ulu, 2010 Hedeflerini Aç klad NOSTALJ SATIfi NOKTASI KOÇ Holding, Migros un sat fl için JP Morgan a yetki verdi Esnafa Kredi ndirimi Müjdesi K M, Suyu az Kullanan Ödüllendiriyor Kozmetik Pazar 2 Milyar Dolarl k Ciroya Ulaflt Keskino lu, Zeytinya na Limon S kt Türk K z lay, Su Pazar na Giriyor Genpa, Alanya da 2 Ma aza Açt Afrika pazar na Senegal den girin Senegal in en önemli ticaret merkezi Dakar. Firmalar n yüzde 90 burada faaliyet gösteriyor. Senegal de hammadde çok, kota yok. malatta en önemli kalem, tar ma dayal sanayi. Liman flehri Dakar DAKAR daki liman konumu itibariyle di er Afrika ülkelerine göre daha ifllevsel. thalat ve ihracat yapan firmalar burada hiç zorluk çekmiyorlar. Özellikle Fildifli Sahili ndeki kargafla ve savafl yüzünden Afrika ile ticaret yapan firmalar bu liman tercih ediyorlar. NALAN SÖYLEMEZ B R zamanlar köleli in gözde k tas olan Afrika bugün yat r mc lar n çekim merkezi olmaya bafllad. Senegal de zengin yer alt yerüstü kaynaklar ve önemli liman flehirleri ile Afrika k tas n n dikkat çeken ülkelerinden. Senegal, Bat Afrika da Frans zca konuflan ülkeler içinde en geliflmifli. Ülkede tam bir demokrasi hakim. Ayr ca Bat Afrika da Fildifli Sahili den sonra sanayinin en çok geliflti i ülke. Senegal de sanayinin yo unlaflt yer ise baflkent Dakar ve çevresi. Firmalar n yüzde 90 Dakar bölgesinde faaliyet gösteriyor. malatta en önemli kalem, tar ma dayal sanayi. Senegal de ifl yapmak avantajl, her hangi bir ürünü Senegal e parça halinde sokan bir firma o ürünü dünyan n her yerine kota olmaks z n satabiliyor. Afrika ülkelerinden ihraç edilen hiçbir fleye kota yok. Ülkenin yerel yönetimleri ve ticaret odalar da her tür yat r ma destek veriyor. Senegal de üretim neredeyse yok. Senegalliler her fleyi Fransa ve Belçika dan al yor. Senegal in fleker, enerji, telekomünikasyon ve çimento gibi ana varl klar n bu ülkeler iflletiyor. Ülke KOB lerle aya a kalkmaya, piyasaya hakim olmaya çal fl yor. Yabanc firmalar n yat r m taleplerine aç k olan Senegal in Türkiye hakk nda ise pek fikri yok. Türkiye nin Afrika da ciddi olarak tan t lmas gerek. ORTAK YATIRIM YAPILAB L R Senegal in ihtiyaçlar n n çok oldu unu ve her fleyi çok pahal ya ald n ifade eden Senegal Bolkar Da lar ndan Petrol F flk r yor Geçen hafta, Devlet ve Hükümet Baflkan Org. Gürsel in radyoda yapt bir konuflmadan, Türkiye de mühim petrol rezervlerinin bulundu una delalet edecek ehemmiyette bir petrol kayna na tesadüf edildi ini ö renmifl bulunuyoruz. Adana ya 30 km mesafede bulunan Bolkar da nda yap lmakta olan sondaj ve araflt rmalar s ras nda 1 No.lu kuyu dan petrol istihsal edilmifltir.günlük verim 240 varil veya 35 ton kadard r. Mobil Exploration Co. Nun verdi i izahata göre petrol f flk rma ve kendi tazyiki ile toprak sath na ç kma temayülündedir. Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Nihat Boytüzün, Fransa n n 8 dolara satt ampulü biz 4 dolara satabiliriz diyor ve flöyle devam ediyor: Bir ülkenin yaflamas için akla gelebilecek her fley Senegal e sat labilir. Bir k s m ihtiyaçlar n Dubai den temin eden Senegal, birçok Türk mall n da Dubai den al yor. Boytüzün, Türkiye nin Senegal e do rudan çok daha ucuza mal satabilece ini iddia ediyor. Ayr ca firmalar n Senegallilerle risksiz ortak yat r mlara girmesini öneriyor. Senegal de bürokratik engelleri kald rmak için AP KS ve APEKS yard mc oluyor. Ayr ca Türkiye hükümeti taraf ndan aç lan T KA ad nda bir ofis var. flçili in ucuz oldu u Senegal de iflçi maliyetleri ise 35 ila 150 dolar aras nda de ifliyor. Senegal de yok yok! Her y l 2 milyon ton fosfat elde ediliyor. Senegal in toplam ihracat n n yüzde 15 lik k sm fosfattan. Fosfat ç kar p iflleyecek gübre üreticisi bekliyorlar. Kireç tafl yataklar çok zengin. Piyasada 2 milyona yak n çimento arz var. Mermer yataklar nda 6 çeflit mermer var. Petrol rezervleri var. ABD yat r mlara bafll yor. Mango da dünyada bir numara. Buradan ayr ca yerf st, susam, hindistan cevizi ve muz da getirilebilir. Ayr ca meyve ekstresi üretilebilir. Organik g da üreten firmalarla çal flmak istiyorlar. Bal k, bal k unu, karides ve istakoz en çok bulunan deniz ürünleri. Turizm de potansiyeli yüksek, yat r ma aç k sektörlerden. Sahil turizmi yap labilir. Elyaf üretiminde potansiyel var. Hal, dokumac l k ve pamuk iflleme de yat r m yap labilecek alanlar. Ayr ca dikiflpolyester ve akrilik ipli i ihraç ediyorlar. Kurulacak dökümhanelerde, demir hurdas ndan oto yedek parça üretilebilir. Dubai ve Katar dan gelen parçalar pahal oldu u için Türkiye den oto yedek parça ve otomobil lasti i talep ediliyor. Çikolata, bisküvi ve flekerleme Senegal de en çok tüketilen g da maddeleri aras nda. Buradaki Türk firmalar n n ürünlerini tan tmalar flart. El sanatlar konusunda iflbirli i yap labilir. nflaat flirketleri için çok ifl var. Halen burada yol inflaat ile u raflan Türk firmalar var. Belediyelerin ihtiyaçlar n temin için iflbirli i yap labilir. El dokuma tezgahlar n n modernize edilmifl halini Türkiye den talep ediyorlar. 21 Temmuz 1959 Amarika da Asgari Ücret 1 Dolar Nihat Boytüzün Yar m milyon Afrikal ziyaretçi SENEGAL de iki y lda bir gerçeklefltirilen FIDAK Dakar Uluslararas Ticaret Fuar n n 20 Kas m-1 Aral k tarihleri aras nda 18 ncisi düzenlenecek. Afrika n n bu en ünlü fuar n yaklafl k yar m milyon Afrikal ziyaret ediyor. Firmalar n al m ve sat m ba lant lar yapmaya çal flt klar fuarda, Afrika n n di er ülkeleri de kat larak ürünlerini teflhir ediyorlar. Türkiye nin bu fuara sadece bir kere kat ld n söyleyen Nihat Boytüzün, iyi bir teflkilatla bu fuara yeniden kat lmak gerekti ini vurgulad. 100 y l önce 47 y l önce AHMET ALMAZ Der Saadet ( stanbul) Ticaret Odas Gazetesi 7 Temmuz 1323 (Rumi) 20 Temmuz 1907 Paris te Osmanl Ticaret Odas Marsilya da birinci nevi kurflun 56, 8 ve ikinci nevi frank k ymetindedir. Temmuz un on yedisinde Paris ten gönderilen bir telgraf namede devlet-i aliye ile Fransa aras nda ki münasebetder Saadet Piyasas i ticariyenin (ticari iliflkilerin) tevsii ve Yulaf- Sat fl yoktur. takviyesi maksad yla Paris te Said Bey Dar - Bu hafta kilo sat lm flt r. taraf ndan bir Osmanl ve Frans z TicaM s r- Bu hafta 200 ton gelmifl ve ret Odas tesisine teflebbüs edildi i bilsat lm flt r. dirilmifltir. Nohut- Bu hafta 100 çuval gelmifl ve Kurflun Piyasas sat lm flt r. Susam- Bu hafta Eylül ve Londra da kurflun piyasas flu ahvaljaponya dan ran a Kredi Teflrinievvelde (Ekim) teslim 150 çuval dedir: stanbul kurflunu 22 ve ngiliz Maliye vekaletinin bildirdi ine göre, elden ç kar lm flt r. kurflunu 22,10 ngiliz liras d r. Paris pijaponya ran n Japonya dan ithal etti i Bakla- Muamele görülmemifltir. yasas s n da teslim olunan adi markamallar finans etmek maksad yla 30 milyon lar 58,50 ve Paris piyasas nda teslim Kufl otu- fl görülmemifltir. dolar kredi vermifltir. olunanlar ise 50 frank fiyat ndad r. Kendir- Muamele ve sat fl yoktur. Kongrede, asgari ücretlerin yükseltilmesi ve hastal k sigortas n n ihtiyarlara da teflmil edilmesi hususundaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmifltir. Asgari ücretlerin 1 dolardan 1963 y l na kadar 3 defa artt r lmak suretiyle, 1.25 dolara yükseltilmesi hususunda ki kanun layihas kabul edilmifltir. GÖRÜfi YEN PAZARLAR AHMET ÖZER Magazin kültürlü demokrasi Ne kadar s, ne kadar ciddiyetten uzak, ne kadar komik bir magazin dünyam z var. Sadece magazin dünyam z de il, dünyam z öyle. Bir kameraman n g rtla nda bir ünlünün parmaklar ya da bir gazeteci olmaya heveslenmifl ve ama biz iflimizi yap yoruz cümlesiyle mesle ini karfl s ndaki insan n kirli ya da temiz çamafl rlar n ortaya dökmeye çal flan bir tip Ama en büyük muhabir bu. Çünkü en çok yay nlanan haber onun haberi. Kime faydas var demeyin. Evde kütüphane mi olur, tozdan baflka ne üretir bu kitaplar diyenler sümsük sümsük uzan p TV sinin karfl s nda. Koca göbe ini kafl ya kafl ya, utanmas hiç ama hiç kalmam fl, resmen avret yerini göstermekten gurur duyan (peh dedim yani hiçbir esteti i olmayan reklam n bu kadar aya a düflmesine ve buna prim veren yönetmene, kanal sahibine ve bir seyirci olarak kendime peh) bir nesli seyretmenin Hal böyle iken, toplumun büyük bir ço unlu u böylesine bir magazin kültüründen böylesine etkilenirken, elbette her kesim etkilenecek birbirinden. Zira ayn televizyon yönlendirir oldu sosyal yaflant m z ve ayn kültür. ki kiflinin bir araya geldi i mekanlarda ya birinin bo az nda birinin eli ya çamafl r gösterme sevdas. En çok kim kimin ay b n söyleyecek ya da gösterecek ya da en iyi kim çamur sanat ndan anlar. Böyle yeni moda, kültür. Kavga bu art k. Sen flöyle dedin, ben böyle dedim ama o öyle demiflti, o öyle demiflti ama ondan önce bu flöyle, derken öbürü de böyle demiflti B rak n adam gibi sohbet edelim, bizim demesini ö renelim. Dost ya da düflman fark etmez; kulland m z cümlelerle kiflili imizi yans tt m z unutmayal m. ki duda m zdan ç kard m z cümlelerin neye, kime nas l hizmet edece ini düflünelim. Birlikte oldu umuz ortamlar n sadece birazc k farkl düflüncelerimiz diye cehaleti f rsat bilip yukar daki magazin furyas yla birbirimizi tükürük furyas na tutmak yerine, koca flair Mehmet Akif in yüzy l önce gördü ünü. Bakmay n hem tükürün çehre-i murdar m za Tükürün belki biraz duygu gelir âr m za. Tükürün cephe-i lâkayd na flark n tükürün. Kuflkulans n görelim gayreti halk n tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alk fl da tan kahpelere... Tükürün Ehl-i Salib in hayas z yüzüne! Tükürün onlar n asla güvenilmez sözüne! Medeniyyet denilen maskara mahluku görün: Tükürün maskeli vicdan na asr n, tükürün! Elbette o gün de bugün de bol bol tükürülecekleri olmufltur bu milletin. B rak n magazin demokrasisinde y ld z olma çabalar n. B rak n kime, nereye hizmet etti i belli olmayan cümleler kurmay. Birbirinize de il, tükürüleceklere tükürün; birli inize dirili inize kastedenlere tükürün. Lütfen tükürü ünüzü ve cümlelerinizi magazin dünyas nda y ld zlaflma tad nda harcamay n; zira gördü ünüz gibi her biriniz afl r de erli ve önemlisiniz.

12 T CAR ET VE HAYAT SAYFA 12 TARIM Küçük paket ekstra 600 milyon dolar demek Zor ve kolay MÜRSEL SÖNMEZ Zorun zor, kolay n kolay olmas belki bir çeliflki, bir yan lsama belki de. Bir görecelilik, duruma ve kifliye göre de iflen bir fley. Karfl na iki yol ç karsa zor olan n seç diyenin sonucu hesaplad ortada. Gelip geçici duygu ve tutkular n tersini yapmak da bu kalemden bir bilgelik. Ak ll olup ucuza kap lmak yerine pahal ya sar l, onu elde etmeye çabala. Zor kolay bar nd r r içinde, kolay da zoru sonuç verir. Bütün bu görecelilikler bir yana bir kolay zor cetveli ç karal m. Çal flmak zordur, yan gelip yatmak Yapmak zordur, y kmak Affetmek zordur, öfkelenmek Dostluk zordur, düflmanl k Sevebilmek zordur, nefret Sabretmek zordur, fevrilik Vermek zordur, almak Geçinmek zordur, h r ç karmak Piflirmek zordur, yemek Temizlemek zordur, kirletmek Dizmek zordur, bozmak Yokufl zordur, inifl Tasarruf zordur, israf Toplamak zordur, da tmak Tevazu zordur, kibir Dinlemek zordur, konuflmak Dikmek zordur, sökmek Nezaket zordur, kabal k Anlamak zordur, etiketlemek Gülümsemek zordur, kafl çatmak Sevmek zordur, sevilmek Be enmek zordur, elefltirmek Sadakat zordur, ihanet Do ru söz zordur, palavra Sayg zordur, küstahl k yimserlik zordur, kötümserlik Ölüm zorlar n zoru, yaflamak ondan da zor (Necip Faz l) Tüm bunlar n ve ço alt labilecek nice zor ve kolaylar n iyiyi ve kötüyü, do ruyu ve yanl fl nas l içlerinde bar nd rd klar n görmek mümkün. Ve zor gerçekte kolay, kolay ise zor. Hal böyle olunca zora talip olmak gerekmez mi? Mesela seçim dedikodular ile u raflaca m za iflimize baksak elbette zor olur ama sonucu daha yararl de il mi? Zor oyunu bozar ata sözümüz do rultusunda, zora gelmemek huyumuzu bir yana b raksak, böylelikle kendimizi zora sokmasak olmaz m? Zorlu un bar nd rd kolayl bilerek, zor bela da olsa bir çaba gösterip s k nt, güçlük, rahats zl k anlamlar na gelen zorlu u yensek, yani yokuflu ç k p inifle geçsek. Kavgay b rak p bar fla ulaflsak ve bu olumlay c bak flla gelece i biçimlendirmeye çal flsak çok mu zor olur acaba? Ne söylense ne kadar hacim kaplayacaksa o kadar olacak. Zorla güzellik olmaz. Zorluklarla bo uflmak kolay de il biliyorum. Ama her fleyin bir kolay mutlaka var. Hiçbir de iflim de kolay olmuyor. Zoru zorlayarak esen karamsar havadan ç kmak, yapt m z iflin güzel sonuçlar yla mutlu olmak çok mu zor? Bu zor kolay güzellemesi seçim sath maili nin karmafla ve gelecek senaryolar ndan ç k l p, d flar dan gelen gürültüyle ürperip o sese do ru koflan ve durumu ö rendikten sonra da iflinin bafl na dönen adam için yaz ld. Hayat bizatihi zor, haydi kolay gelsin. Türkiye, kay s y 115 kiloluk ambalajlarda ihraç ediyor. AB ülkeleri ise kilosuna en çok 3 dolar verdi i mal küçük pakete koyup 20 dolara sat yor. Türkiye nin kârdan zarar 600 milyon dolar. NALAN SÖYLEMEZ ALATYA da kay s dan elde edilen gelir, y ll k milyon dolar. Bu rakam olmas gerekenin sadece yüzde 25 i. Fiyat al c lar belirledi i ve kay s borsas oluflturulamad için arzu edilen fiyata ulafl lam yor. Normali ise 500 ile 1 milyar dolar civar kazanç. Malatya da kay s ifli ile u raflan 60 bin aile, y lda kifli bafl yaklafl k 700 dolar gelir sa l yor. Malatya daki üretimin yüzde i hammadde olarak ihraç ediliyor. Dünya yafl kay s rekoltesinin yüzde 20 si, kuru kay s rekoltesinin ise yaklafl k yüzde 87 si Malatya da üretiliyor. Malatya da meyve veren kay s a ac say s 6.5 milyon adet y l için Malatya ve çevre llerde beklenen tahmini rekolte ise 79 bin ton kuru kay s. Malatya n n kuru kay s s baflta ABD, Almanya, ngiltere, Fransa, Hollanda olmak üzere M Bir y l az, bir y l çok ürün KURU kay s fiyatlar y llara göre farkl l k arz ediyor. Malatya Tar m l Müdürlü ü nün verdi i bilgiye göre bunun nedeni kay s a açlar n n bir y l az, bir y l fazla ürün vermesi ve ilkbahar geç donlar. Kay s rekoltesinin az oldu u y llarda kuru kay s fiyatlar yükseliyor. Kilosunun ihracat fiyat ise y llara göre 1-3 dolar aras nda de ifliyor y l ihracat fiyat 1.79 dolar. Bizde a aç verimi 40 kilo Malatya da a aç bafl na ortalama verim 40 kg. Di er ülkelerde ise bu kg. Yani di er ülkelerin yar s al n yor. Gelir de ona göre az. Malatya Tar m l Müdürlü ü yetkilileri bunun için yetifltirme tekniklerinin, toprak, iklim, ilaçlama, gübreleme, laboratuar bulgular n n de erlendirilmesi ve budama, afl lama, boy, a rl k konularda üreticilerin bilinçlendirilmesi gerekti ini bildiriyor. yaklafl k 90 ülkeye ihraç ediliyor. Uzakdo u ülkeleri ise gelecek vaat eden yeni pazarlar. Kuru kay s üretimi ve ihracat nda tekel olmam za ra men, ihraç edilen 1 kilo kuru kay s n n 3 dolar n üzerinden fiyat bulmas zor görünüyor diyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odas yetkilileri, düflük gramajl ambalajlar n önemine dikkat çekiyor. KAYIP 600 M LYON DOLAR Hollanda, spanya, Fransa ve srail gibi ülkelerin kuru kay s y Türkiye den 115 kg l k ambalajlarda al p 100, 250, 500 ve 1000 graml k küçük paketler halinde 5 ila 20 dolara ihraç ettiklerini söyleyen yetkililer flu aç klamay yapt lar: Kay s y ifllenmemifl haliyle asgari 5 dolardan hesaplarsak 400 milyon dolar, iflleyerek pazarlarsak 800 milyon dolar gelir elde edebiliriz. Kay s m z n iyi pazarlanmamas ndan dolay Malatya ve Türkiye nin söz konusu kayb y lda milyon dolar. Kuru kay s n n dökme paketler yerine küçük Türkiye kay s üretimi ve ihracat nda dünya lideri. Kay s denince akla ise hemen Malatya geliyor. Çözüm önerileri Ambalaja önem verilmeli. lkbahar geç Üretim ve pazarlama sorunlar Tar msal girdiler çok yüksek. Bu üretim maliyetini art r yor. Çiftçi girdi maliyetlerini karfl layabilmek için piyasaya ucuz ürün sat yor. Kalifiye olmayan iflçi kaliteyi düflürüp maliyeti yükseltiyor. Kalitesiz kükürt ve ilaçlar etkili olam yor. Üreticide bilgi eksikli i var. ve topra a zarar veriyor. D fl pazardaki ithalatç ürünün bol oldu u y llarda fiyat bask s oluflturuyor. hracatç çiftçi üzerinde düflük fiyattan alabilmek için bask oluflturuyor. Küçük ambalajlama yap lm yor. Pazarlama uzmanlar ndan yararlan lam yor. So uk hava donan ml araç Tan t m eksikli i var. ve depolama olanaklar art r lmal. Kükürtleme bilgisizli i Sulama sistemlerinin maliyetleri yüksek ve bilinçli yap lm yor. Bilinçsiz gübreleme a aca ambalajlarda ihraç edilmesi halinde kay s hem daha yüksek fiyattan pazarlanacak hem de paketleme s ras nda ifl gücü istihdam sa lanacakt r. Bunun için kuru kay s y pazarlayacak temsilci ve bayilik a lar kurulmal. Kay s y katma de ere çevirme konusunda henüz faaliyete geçmeyen çal flmalar var. Kuru kay s n n hammadde fleklinde sat fl yerine, ürün çeflitlendirmesine gidilmesi gerekti ini belirten yetkiler, Kay s dan konserve, pulp ve dondurulmufl yeni ihraç ürünleri gelifltirilmeli diye konufltu. Yafl kay s ihracat ise 23 bin ton gibi çok düflük bir düzeyde. spanya, talya, Fransa ve Yunanistan yafl kay s ihracat ndan önemli miktarda gelir elde ediyor. Ülkemiz sahip oldu u ekolojik potansiyel nedeniyle bu ülkelere göre daha avantajl. Yafl kay s ticaretinde de lider olmak için ambalajlamaya önem verilmesi, so uk hava donan ml araçlar n ve depolama olanaklar n n art r lmas gerekiyor. ürünün iadesini getiriyor. Kay s n n yararlar kamuya anlat lmal. Bilgilendirmede iletiflim eksikli i. donlar na karfl uygun önlemler al nmal. Kükürtleme için deneme ve e itim çal flmalar yap lmal. Yafl kay s ihracat için amaca uygun ön so utma tesisleri artt r lmal. Organik tar ma a rl k verilmeli Üretici, teknik teflkilat ve ihracatç aras nda iflbirli i olmal Çiftçi e itimi konusunda cidi çal flmalar yap lmal Kay s d fl nda ek gelir getirecek alternatif ürünler araflt r lmal Hasat 2-3 haftadan 6-8 haftaya ç karmal. Entegre kay s tesisleri kurulmal. hracatç lara yönelik teflvik uygulanmal. Elektronik borsa ve vadeli ürün piyasas kurulmas n n desteklenmeli. Kay s Birlik öz kaynaklar n etkin bir flekilde kullanarak piyasada aktif bir rol üstlenmeli. Ürün marka sistemi gelifltirilmeli.

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED -

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı