reel sektörün atardamar na

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "reel sektörün atardamar na"

Transkript

1 Kay s da küçük paket ekstra 600 milyon $ Yeni hükümete hidrojen uyar s H DROJEN enerjisi uzman Prof. Dr. Oktay Aln ak, yeni hükümetin hidrojeni öncelikli gündem maddesi yapmas gerekti ini söyledi. Prof. Aln ak, fiu anda dünyada hidrojenle çal flan milyon araba var. Türkiye ye de gelecek, iki sene sonra gelecek ve biz haz rl ks z TÜRK YE, kay s y 115 kiloluk ambalajlarda ihraç ediyor. AB ülkeleri ise kilosuna en çok 3 dolar verdi i mal küçük paketlere koyup 20 dolara sat yor. Türkiye nin kârdan zarar 600 milyon dolar. Malatya da a aç bafl na ortalama verim 40 kilo. Di er ülkelerde ise bu rakam 90 kiloyu buluyor. NALAN SÖYLEMEZ in haberi 12 de yakalanaca z dedi. Öte yandan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Nanoteknoloji ve Membran Bilimi Laboratuvar, hidrojen yak t pili çal flmalar n n ilk ürünü olan 20 ila 100 wat aras nda çal flabilen prototip üretmeyi baflard. Sayfa 7 de stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas kadar orman yand Sayfa 2 de Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 51 SAYI: 2467 stanbul t caret odas yay n Pazartesi sabah ifle konsantre olmak 20 dakika NG LTERE de hafta sonu tatilinin ard ndan ifle uykusuz, yorgun ve verimsiz dönen çal flanlar n ülke ekonomisine maliyetlerinin 120 milyon sterlin oldu u aç kland. Çal flanlar n pazartesi günleri ifle dönerken New York a denizafl r uçufl yapm fl kiflilerdeki yorgunlu a denk bir yorgunluk hissettiklerini belirten uzmanlar, bir çal flan n pazartesi sabah ifline konsantre olmas n n en az 20 dakika ald n kaydetti. ngiltere de pazartesi sabah ifl yerine gitmeyi hiç istemediklerini söyleyenlerin oran n n üçte iki oldu u aç kland. Sayfa 3 te Afrika pazar na kap y Senegal den aç n B R zamanlar köleli in gözde k tas olan Afrika, bugün yat r mc lar n çekim merkezi olmaya bafllad. Senegal de zengin yeralt -yerüstü kaynaklar ve önemli liman flehirleri ile Afrika k tas n n dikkat çeken ülkelerinden. Senegal in en önemli ticaret merkezi Dakar. Firmalar n yüzde 90 bu kentte faaliyet gösteriyor. Senegal de hammadde çok, kota yok. malatta en önemli kalem, tar ma dayal sanayi. Senegal pazar Sayfa 11 de Van eylülde 150 bin turisti a rlayacak VAN, Eylül tarihleri aras nda 150 bin kifliyi a rlayacak. 14. Van-Asya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar otomotivden g da sektörüne, sa l ktan biliflim teknolojisine, inflaattan hizmet sektörüne kadar her alanda üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Fuar, çok say da yerli ve yabanc firmay konuk ederken Van n tan t m na da büyük katk sa l yor. Fuar günlerinde her y l ortalama 90 bin ziyaretçiyi a rlayan Van n bu y lki ziyaretçi hedefi 150 bin kifli. Van Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Zahir Kandaflo lu, Van ve çevresinin bu tür etkinliklere ihtiyac oldu unu belirterek, fiehrimiz ve bölgemiz böylece rahat bir nefes almaktad r dedi. 3 te Avusturyal Construct Data Verlag AG hakk nda uyar! Odam z üyesi baz firmalardan ald m z yaz larda, Avusturya da yerleflik Construct Data Verlag AG adl bir flirketin firmalar na bir kat l m formu gönderdi i, an lan formu doldurduklar takdirde Fuar Rehberi nde yer al nabilece inin ifade edildi i, firmalar n bu hizmeti ücretsiz oldu u düflüncesiyle doldurup gönderdikleri, formun alt nda ücretin yer ald bölümün dikkat çekici olmay p yan lt c olarak haz rland ancak firma formu imzalay p gönderdikten sonra bir ücret bedeli talep edildi i ifade edilmektedir. Construct Data Verlag A.G firmas ndan gönderilen fuar katalo u kat l m formunun mali yükümlülük do uran bölümlerinin itinayla incelenmesi ve tekliflerine karfl tedbirli davran lmas, an lan firmayla ihtilafa düflülmemesi aç s ndan önem arz etmektedir. lk neflter reel sektörün atardamar na fl dünyas yeni Reel sektörün hükümetin ekonomiyi faizborsa-kur yerine, üretim- istihdam ve ihracat üçgeninde de erlendirmesini istiyor. fi dünyas art k ekonominin faiz borsa kur üçgeninde de il, üretim istihdam ve ihracat üçgeninde de erlendirilmesi gerekti ini savunuyor. Reel sektörün önerilerinin bafl nda da flirket evliliklerine yönelen iflletmeleri özendirilmesi geliyor. Girdi maliyetlerinde muafiyet, ucuz enerji temini ve istihdam vergisinden indirim flirket birleflmelerini ve kümelenmeyi teflvik edecek enstrümanlar olarak dile getiriliyor. Böylelikle hem flirketlerin kendi aralar nda birleflerek dünya ile rekabet etmesi hem de sürdürülebilir büyüme mümkün olabilecek. stanbul Ticaret Odas ( TO), refah n tabana yay lmas n saylayacak en önemli güvence diye tan mlad KOB ler için yeni hükümetin kap s n çalacak. TO, zaman nda ç kar lan turizm ve ihracat teflvik için ç kar lan yasalar n benzerini KOB ler için istiyor. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Ekonomiden Gönlümüzde yeri apayr SEÇ MLERDEN sonra sadece bakanl a de il, siyasete de veda etmeye haz rlanan Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, stanbul Ticaret Odas ( TO) üyelerinden helallik istedi. TO taraf ndan düzenlenen toplant ya kat lan Ali Coflkun, vefa duygusunun zay flad bir dönemde böyle bir toplant n n yap lmas n n hayat nda verilen en anlaml arma anlardan biri oldu unu belirterek, Dünya fani, ölüm ani. Bir faniye nasip olacak en büyük arma an sevgi olsa gerek. Ölünce hoca efendi soruyor (Nas l bilirdiniz) diye. Biliyorum ki öldü üm zaman hepiniz ( yi bilirdik) diyeceksiniz. Sizlerden flimdiden helallik istiyorum diye konufltu. TO Baflkan Murat Yalç ntafl ise ziyaret s ras nda yapt konuflmada, çok net, aç k ve samimi konuflaca n kaydederek, Bakan Ali Coflkun a, Ali A abey diye hitap etmek istedi ini söyledi. Bakan Coflkun un kendilerinin aras ndan ç kt n, Türk reel sektörüne unutulmaz hizmetler verdi ini ifade eden Yalç ntafl, Ali A abey, bakanl döneminde deste ini bizden hiç esirgemedi. Gönlümüzde apayr bir yeriniz var. Nerede olursan z olun, bu camiaya hizmetlerinizin devam edece ini biliyorum. Oda camias olarak sizi minnetle anaca z. Nerede olursan z olun, Ali Coflkun biz de her zaman yan n zday z dedi. Sayfa 9 da atardamar da KOB ler. stanbul Ticaret Odas KOB lerin birleflmeye özendirilmesi için alternatif teflvik sistemi ile bask oluflturacak. konufltu umuzda nas l faiz oranlar ndan bahsediyorsak, enflasyondan, cari aç ktan bahsediyorsak, Türkiye deki iflletmelerin boylar ndan da bahsetmeliyiz. Bunu de ifltirmedi iniz zaman siz enflasyonu da düflürseniz, cari aç da kapatsan z Rami deki, Bayrampafla daki esnaf n, küçük konfeksiyoncunun ayakta kalmas n sa layamazs n z. Bunu yeni hükümetin de anlamas laz m dedi. Tamer ÇERÇ -Nalan SÖYLEMEZ 10 da DÜNYADA KAÇ L RA SAÇ KES M VE FÖN stanbul da bayan kuaföründe saç kesimi ve fön, bahflifl dahil 30 dolar 41 sent. Peki di er kentlerde durum ne? fiEH R Fiyat (ABD Dolar ) Frankfurt Londra Atina New York Tokyo Moskova stanbul Pekin Tahran? Kaynak: EIU TO ÇA RI MERKEZ

2 SAYFA 2 stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas yand GÜNCEL DUYGU KOPUZ RMAN Yang nlar yla Mücadelede Ulusal Destek Kampanyas, Türkiye çap ndaki 300 milyon YTL den fazla yang nlar önleme fonu, Alo 177 yang n ihbar hatt ve bu hatta verilen desteklere karfl n stanbul da 7 ayda 40 futbol sahas büyüklü ünde orman yand. stanbul daki orman yang nlar n n birinci sebebi piknik atefli. O TÜPRAfi özelde de Türkiye nin en büyü ü STANBUL Sanayi Odas ( SO), Türkiye nin en büyük 500 sanayi kuruluflunu aç klad. Buna göre listenin ilk s ras nda geçmifl y llarda oldu u gibi yine Tüprafl yer al rken, onu Ford Otomotiv ve Elektrik Üretim A.fi (EÜAfi) izledi. Ford Otomotiv, 2005 Y l Raporu nda yine ikinci s rada yer al rken, dördüncü s rada bulunan EÜAfi ise 2006 da üçüncü s raya yükseldi. SO nun, ilk 10 s ras flöyle olufltu: Tüprafl, Ford Otomotiv, EÜAfi, Toyota, Oyak Renault Otomobil Fabrikalar, Arçelik, Ere li Demir ve Çelik fabrikalar, Vestel, Tofafl, Aygaz. SO nun Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu 2006 Y l Raporu na göre, ilk 50 kurulufl, 500 büyük kuruluflun üretimden sat fllar n n yüzde 51.6 s n oluflturdu y l nda ise bu oran yüzde 50.5 olmufltu. hracatta ise ilk 50 büyük sanayi kuruluflunun pay, toplam n yüzde 56.1 i kadar oldu. 500 büyük sanayi kuruluflundaki istihdam n yüzde 33.5 i ilk 50 büyük sanayi kurulufluna ait olurken, bu oran 2005 y l için yüzde 32.4 düzeyinde gerçekleflmiflti y l nda SO 500 ün ilk 50 kuruluflu, GSMH nin yüzde 7.4 ünü, sanayi sektörü katma de erinin yüzde 28.9 unu yaratt. lk 50 sanayi Milyar dolar kuruluflu, Türkiye 2006 sat fl fiirket ihracat n n yüzde Tüprafl ni Ford Otomotiv 5.6 gerçeklefltirdi EÜAfi 3.9 y l nda ise bu oranlar toplam Toyota Otomotiv 3.9 GSMH nin yüzde Oyak-Renault si, sanayi Arçelik 3.8 sektörü katma Erdemir 3.4 de erinin yüzde Vestel Elektronik s, Türkiye Tofafl 2.6 ihracat n n yüzde Aygaz si oran ndayd. En büyük 10 sanayi kuruluflu PLATFOR M S ra stanbul da bu y l n ilk 7 ay nda 40 futbol sahas büyüklü ünde orman yand. stanbul ormanlar n 360 iflçi, 1 helikopter, 2 uçak, 5 greyder ve 24 yang n gözetleme kulesi koruyor. AYDA ORTALAMA 11 YANGIN stanbul Orman Koruma fiube Müdürlü ü nden ald m z bilgilere göre stanbul da Temmuz ay n n 7 sine kadar 77 orman yang n ç kt. Yang nlarda telef olan alan ise yaklafl k 40 futbol sahas büyüklü ünde. Kentin 2006 orman yang n bilançosu adet baz nda 150. Yok olan alan 65 bin 699 stanbul da yang n hektar. say s artt Yetkililer, 2006 Y l Say Yanan Alan y l n n ilk yar s ile 2007 (ilk 7 ay) y l n n ilk 2006 (ilk 7 ay) yar s orman yang nlar aç s ndan karfl laflt r ld nda bir art fl gözlendi ine dikkat çekiyor y l nda nem oran n n ya fllar n azl na ba l olarak az olmas, hava s cakl klar n n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ormanl k alanlarda daha kolay yang n ç kmas na neden oluyor. 2 AMF B K UÇAK, 1 HEL KOPTER stanbul ormanlar na yang n sezonunda 2 amfibik uçak ve 1 maksat helikopteri hizmet veriyor. Uçaklar, stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan, Orman flletme Müdürlü ü ne tahsis ediliyor. Kentin ormanlar ; 8 orman iflletme müdürlü ü, 52 orman iflletme flefli i, 92 toplu koruma ve bölüm koruma merkezi, 27 yang n gözetleme kulesi, 24 yang n ilk müdahale ekibi ile söndürülüyor. Ayr ca 26 arazöz, 7 dozer, 5 greyder, 2 loder, 3 trayler, 40 motosiklet, 60 sabit telsiz, 175 mobil telsiz, 240 el telsizi, 5 role istasyonu da yang nla mücadele ekipmanlar içinde. Hektar Felaketin davetiyesi AKDEN Z Üniversitesi Çevre Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tuncay Neyiflçi, orman yang nlar nda önceli in de iflti ini belirtti. Son y llarda yaflanan orman yang nlar nda temel hedef ve önceli in orman n kendisinden, orman içi ve bitifli ine infla edilmifl köy, ikinci konut, turistik tesis, fabrika gibi yap lar ile buralarda yaflayanlar n canlar n n kurtar lmas na kayd n öne süren Neyiflçi, bu de iflimin, orman yang nlar yla mücadele çal flmalar nda yeni yaklafl mlar ve stratejileri gerektiren önemli bir durum oldu unu bildirdi. Prof. Dr. Neyiflçi, aç klamas nda flöyle dedi: Gerekli yap sal de iflimler k sa sürede gerçeklefltirilmezse, çok ciddi trajik durumlarla karfl lafl labilir. Önce turizm, arkas ndan ikinci konutlar derken son y llarda orman içi ve bitifli ine infla edilen yap lar n say s h zla artarken, bu yap lara ulafl m sa layan yollar n trafi i de yo unlaflt. Orman içi ve bitifli inde yaflamak, tatil yapmak ya da ifl yeri sahibi olmak, ço umuzun düfllerini süsleyen çekici bir konudur ancak orman yang n riski bu çekicili i ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu yang nlar, Akdeniz Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan kurulmas önerilen Orman Yang nlar Yönetimi Enstitüsü nün bir an önce kurulmas gereklili ini aç kl kla ortaya koymaktad r Cumartesi-pazar yang nlar STANBUL Orman Bölge Müdürlü ü yetkilileri, kentteki orman yang nlar n n en fazla cumartesi ve pazar günleri ç kt na dikkat çekiyor. Cumartesi-pazar yang nlar için tehlikeli saatler ve aras. Yani piknik ateflinin yak lmas n n ilk saatleri ile, piknik ateflinin ormanl k alana önlem al nmadan dökülmesinin ilk saatleri içinde ç kan yang nlar n yaklafl k yar s n n piknik ateflinden kaynakland tespit edilmifl durumda. Ç k fl nedeni bilinmeyenlerin aras nda da yanan bölgelerin bir k sm n n piknik alan olmas çabas. Yang n bak m ndan hassasl k tafl yan bölgelerde ilk s ray stanbul ve Kanl ca iflletmeleri al yor. kinci s rada Çatalca ve fiile var. Bahçeköy de 3. riskli bölge. Tesis ve orman aras standard ne olmal? Kullan lan malzemelerin yang na direnç standartlar yüksek olmal. Tesis ile orman aras ndaki özellikle yerli bitki örtüsünde yan c madde miktar mutlaka azalt lmal. Bu fleridin geniflli i de yang n tehlikesi orta derecede olan alanlarda 60 metre olmal. Yang n tehlikesinin yüksek oldu u alanlarda flerit 90 metreyi bulmal. Çok yüksek yang n tehlikesi olan alanlarda flerit 130 metreden az olmamal. Seçim sonras beklenti, reel sektöre daha yo un ilgi Prof. Dr. KEREM ALK N Petrol fiyatlar 95 dolar görebilir Uluslararas yat r m bankas Goldman Sachs, ABD ham petrolünün sonbaharda 90, y l sonunda ise 95 dolara ulaflabilece ini öngördü. Petrol piyasas ndaki yat r mlar yla bilinen banka, fiyatlar n bu seviyeye ç kmamas için OPEC in üretimini art rmas gerekti ini savunmakta. Goldman Sachs, konuya iliflkin raporunda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleflik Arap Emirlikleri nin yaz sona ermeden üretimi art rmalar gerekti ine inand n vurguluyor. Öte yandan OPEC e yönelik üretimi art rma ça r lar na yan t kartelin önde gelen üyelerinden olan ran dan geldi. ran ulusal petrol flirketi direktörü Muhammed Ali Katibi, OPEC in üretimi art rmas n n fiyatlar afla çekmekten çok, küresel petrol rezervlerini art rmaya yarayaca n kaydetti. Piyasan n flu an rafineri sorunu yaflad n belirten Katibi, ham petrolden yana bir s k nt olmad n savundu. Petrol 79 dolarla tarihi bir seviye yakalad ktan sonra, kar amaçl sat fllarla dolar band na geriledi. Petrol fiyatlar n n bu derece yükselmesi, enflasyon bask s n da artt racak. Seçim ertesi Meclis aritmeti i reel sektör aç ndan dikkatle izlenecek. Çünkü, tar m sektörü mazotun 1 YTL ye inmesine imkan verecek bir iktidar n oluflup oluflmayaca n dikkatle izlerken, sanayi ve ticaret kesiminde de teflviklerin sil bafltan gözden geçirildi i ve TL cinsinden maliyetleri afla çekecek kimi politika de iflikliklerinin ne ölçüde h zl bir flekilde hayata geçirilece i merakla bekleniyor. stihdam üzerindeki maliyetlerin k smen azalt lmas ve enerji üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi de ifl dünyas n n beklentileri aras nda yer almakta. ç talep ve büyümede canlanma beklentisi fl dünyas seçim sonras siyasi belirsizliklerin geride kalaca umuduyla, iç talepte belirli bir canlanma umudunu sürdürmekte. Özellikle otomotiv ve gayrimenkul sektöründe bir hareketlenme bekleniyor. Bu hareketlenmeye bankalar n konut ve otomobil kredisi, tüketici kredisi faiz oranlar n bir miktar düflürerek katk sa lamalar da beklenmekte, umut edilmekte. Nitekim, siyasi belirsizli in sona erece i umudunu tafl yan bankalar n da son bir ayd r kredi faiz oranlar n kademeli olarak düflürdükleri gözlenmekte. Bununla birlikte ifl ve finans çevrelerinde pek dillendirilmeyen bir risk, Cumhurbaflkanl seçimi için yeni bir gerginlik yaflan p yaflanmayaca riski. Bu nedenle, yeni seçilen Meclis in Cumhurbaflkan n seçememesi nedeniyle fesih ol- mas ve muhtemelen yeni bir genel seçimin 21 Ekim de yap lacak Anayasa paketine yönelik referandumla birleflmesi ihtimali, ekonomi çevrelerini tedirgin ediyor. Bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n da enflasyonla mücadelede izledi i metot önemli olacak. Aç klanan rakamlar, TCMB nin y l sonu enflasyon hedefini tutturabilmek ad na, piyasadaki TL miktar n bask alt nda tutmaya kararl oldu unu ve bu nedenle, seçim sonras da lan siyasi belirsizlikle canlanacak iç talebin, yine de TCMB nin para politikas nedeniyle yeterince hareketlenemeyebilece i görüflü de de erlendirilmekte. hracat ve seçim harcamalar yla kapasite artt malat sanayinin haziran ay kapasite kullan m oran n n yüzde 84 ç kmas ve ihracat rekoru k ran may s ay na göre yükselmesi, haziran ay nda sadece ihracat de il, seçim nedeniyle yap lan harcamalar n imalat sanayine bir iç talep etkisi olarak yans mas ndan dolay da, kapasite kullan m n n yükseldi ini gösteriyor. malat sanayi kapasite kullan m oran, haziran ay nda, geçen y l n ayn ay na göre 0.9 puan artarak yüzde 84 e yükseldi. Kapasite kullan m, bu y l n may s ay nda ise yüzde 83.4 düzeyindeydi. malat sanayinde üretim de eri a rl kl kapasite kullan m nda haziranda en yüksek kullan m oran, yüzde 92.8 ile kok kömürü rafine edilmifl petrol imalat nda görüldü. malat sanayinde kapasite kullan m oran, K T lerde yüzde 92.5, özel sektörde ise yüzde 82.6 oldu. Geçen y l n ayn döneminde kapasite kullan m oranlar K T lerde yüzde 90, özel sektörde yüzde 82 olarak belirlenmiflti. Özel sektör imalat sanayi 9 milyar dolar seviyesinde ayl k hacim rekoru k ran ihracat ve seçim nedeniyle bir miktar canlanan iç taleple, may s ve haziran ay nda yüzde 82.6 l k kapasite kullan m oran n tekrarlad. Kapasite kullan m oranlar, tafl t araçlar ve karoseri imalat nda yüzde 91.8, ana metal sanayinde yüzde 88.2, a aç ürünlerinde yüzde 88.8, büro muhasebe bilgi ifllem makina imalat nda yüzde 72.6, radyo, tv haberleflme cihazlar imalat nda yüzde 83.8, ka t ve ka t ürünleri imalat nda yüzde 87, giyim eflyas imalat nda yüzde 84.9 olarak tespit edildi. Erken seçim iç talep flikayetini azaltt Bu y l haziranda iç pazarda talep yetersizli i, iflyerlerinin tam kapasite ile çal flamamas n n yine en önemli nedeni olarak gösterildi. Bununla birlikte, nisanda iç pazarda talep yetersizli i flikayetine iflaret eden firma oran yüzde 48.3 iken, bu oran n may s ve haziran ay nda nerdeyse 4-5 puan gerilemesi, seçim harcamalar n n etkisini hissettiriyor. ç pazarda talep yetersizli i flikayetine yönelik oran, geçen y l n haziran ay na göre de iki puan daha azalm fl gözüküyor. Bu noktada, iflyerlerinde haziran ay üretim miktar yüzde 1.4 artarken, temmuz ay nda da üretim miktar n n yüzde 0.4 artmas bekleniyor. Temmuz da iflyerlerinde sat fl miktar n n yüzde 0.7, sat fl fiyatlar n n yüzde 0.2 ve hammadde fiyatlar n n da yüzde 0.6 artaca öngörülmekte.

3 SAYFA 3 GÜNCEL Van eylülde 150 bin kifliyi a rlayacak AN, Eylül tarihleri aras nda 150 bin kifliyi a rlayacak. 14. VanAsya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar, otomotivden g da sektörüne, sa l ktan biliflim teknolojisine, inflaattan hizmet sektörüne kadar her alanda üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Fuar, çok say da yerli ve yabanc firmay konuk ederken Van n tan t m na da büyük katk sa l yor. V SINIR KAPILARI KENT Fuar günlerinde her y l ortalama 90 bin ziyaretçiyi a rlayan Van n bu y lki ziyaretçi hedefi 150 bin kifli. Van Valili i, Van Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odas n n ortaklafla düzenledikleri fuar VanAsya pekyolu Organizasyon ve Fuarc l k düzenliyor. fiirket, Van Ticaret ve Sanayi Odas n n bir kuruluflu. Fuar aç l fl günlerinin Ramazan ay na denk gelmesi sebebi ile özellikle iftar sonras ndaki etkinlik program oldukça zengin tutulmufl durumda. Van Ticaret ve Sanayi Odas korudu u anlam na geliyor. flte biz Van Ticaret ve Sanayi Odas olarak bu de erlerimizi ekonomik ve sosyal aç dan refah içinde olmak için kullanmak amac nday z. Van-Asya pekyolu Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar na büyük önem veriyoruz. Eminim bu ve benzeri etkinliklerden sonra çok say da insan buradaki tarihi de erlerin fark na varacak ve Yönetim Kurulu Baflkan Zahir ve do al güzelliklere bir de do al böylece turizmimiz geliflecek. Kandaflo lu, Van ve çevresinin bu güzellikler eklenince turizm aç s nvan n tüm bunlar n yan s ra tür etkinliklere ihtiyac oldu unu dan cazibe merkezi haline geliyor. yat r mc lar aç s ndan uygun bir ifade ederek, flöyle konufltu: Uzun y llar yaflanan sorunlardan yer oldu unun görülece ini fiehrimiz ve bölgemiz böylece rahat dolay ne yaz k ki bu potansiyelleribelirten Van TSO Baflkan bir nefes almaktad r. mizi kullanamad k. Oda olarak bu tür Kullanamay nca da Kandaflo lu, Bundan sonra sadece bu fuarla de il çok say da etkinliklerin hem ekonomik olarak festival ve etkinliklerle ilimize ve ekonomik hem de zor dönemler bölgemize renk kataca z. Son sosyal aç dan bölgeye geçirdik. Ancak çok fley katt ve Van n bulundu u y llarda ivme kazanan ekonomisi ve bunu destekleyen toplumsal yakataca inanc n yer, ran la s n r p s ile Van, geçmifline yak fl r bir tafl maktay z. Van, olmas, di er kent olma yolunda h zla ilerliyor. geçmifli itibariyle çok ülkelere aç lan Geçmiflte ticaret yollar n n merkesay da medeniyete kap lar n burada zinde olan ve tarihi pekyolu merkezlik yapm fl ve bulunmas, üzerinde kurulan flehir, globalleflen Zahir bu bak mdan tarihi ve çevresine göre Kandaflo lu kültürel do as çok merkezi konumda dünyan n ticari merkezlerinden biri olma yolunda önemli avantajlara zengin bir yerleflim olmas hâlâ art sahip fleklinde konufltu. alan. Bütün bu tarihi de erlerini l özel idaresini marka yapaca z l Özel daresi binas nda gerçekleflen ziyarette; TO Baflkan Murat Yalç ntafl, TO Yönetim Kurulu Üyeleri Sait K l ç ve fiaban Diflli, TO Meclisi Baflkanl k Divan Katip Üye Hüseyin Avni Özkan, l Özel daresi Genel Sekreteri Sabri Kaya da haz r bulundu. MIDEST 2007 YAN SANAY FUARI Kas m 2007 tarihleri aras nda Paris te düzenlenecek Avrupa n n en büyük yan sanayi fuarlar ndan Midest 2007 nin Türkiye milli organizasyonu Odam zca gerçeklefltirilecektir. Fuar n Kapasitesi Sergilenecek Ürün Gruplar 2,000 kat l mc, ziyaretçi 40 ülkeden 38% uluslararas kat l mc 75% kat l mc tekrar fuara kat l yor Metal flleme TO Organizasyonu Kat l m fiartlar Özel Paket Fiyat Min. Stand Büyüklü ü STANBUL Ticaret Odas ( TO) Baflkan Murat Yalç ntafl, Yönetim Kurulu Üyeleri Sait K l ç, fiaban Diflli ve TO Meclisi Baflkanl k Divan Katip Üye Hüseyin Avni Özkan, stanbul l Genel Meclisi Baflkanl görevine bafllayan Hasan Büyükdede yi stanbul l Özel daresi ndeki makam nda ziyaret etti. 18 Temmuz Çarflamba günü gerçeklefltirilen ziyarette konuflan TO Baflkan Murat Yalç ntafl, TO Meclisi Baflkan Yard mc l görevini de sürdüren Hasan Büyükdede ye yeni görevinin hay rl olmas dile inde bulundu. ki kurumun birlikte çal flmas ndan gurur duyacaklar n söyleyen Yalç ntafl, Özellikle mesleki e itim projesi çerçevesinde TO olarak her tür deste i vermeye aç z dedi. TO ve stanbul l Özel daresi nin iki kardefl kurum olarak çal flt n söyleyen Hasan Büyükdede ise ki kurum aras ndaki ba mesleki e itim konusunda kuruldu ama bu kadarla kalmayaca na inan yorum dedi. Görev s n rlar geniflleyen l Özel daresi nin faaliyet alanlar aras nda e itim, sa l k, gençlik, spor, sanayi ve ticaret, bay nd rl k ve iskan, topra n korunmas, erozyonun önlenmesi, kültür sanat ve turizm, sosyal hizmetler yer al yor. 390 Euro / m2 9 m2 Milli kat l mlarda Mevzuat çerçevesinde %50 D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) veya %65 KOSGEB teflvi i fuar sonras nda Firman za iade edilecektir. - Vida, Kesme, Talafll fllem, Özel Makinalar - Finisaj, Is l ve Yüzey fllem - Ba lant Elemanlar - Dövme, Döküm, malat - Yar Mamul Metal Ürünler - Saç fiekillendirme - Plastik/ Kauçuk /Kompozit Malzeme flleme - Elektrik / Elektronik Mikroteknik / Hassas Sanayi Parçalar Mühendislik / Dizayn / Araflt rma / Kalite Verimlilik Prosesleri Özel Paket Fiyata Dahil Hizmetlerimiz Stand inflaat ve dekorasyonu Elektrik ba lant s ve temel ayd nlatma stanbul-paris- stanbul nakliyesi Gümrük girifl / ç k fl ve sigorta ifllemleri Fuar resmi katalo unda ve Türk milli kat l m özel CD sinde ifltirakçi bilgilerinin yer almas Stand büyüklü üyle orant l ücretsiz girifl kart Türkiye Milli kat l m n n tan t m Mevzuata uygun olarak %50 DTM veya %65 KOSGEB teflvikinden yararlanma imkan Fuar teflvi i takip ifllemleri Fuar esnas nda iletiflim araçlar ndan ve TO hizmet stand ndan faydalanma imkan Opsiyonel ulafl m ve konaklama paketi Kat l m Bedeli Ödeme Plan 1. taksit Baflvuru tarihinde (toplam bedelin 1/3 ü) 2. taksit 6 Temmuz 2007 (toplam bedelin 1/3 ü) 3. taksit 14 Eylül 2007 (toplam bedelin 1/3 ü Kat l m Bedelini Ödeme fiekli Yap ve Kredi Bankas, Bahçekap fiubesi stanbul Ticaret Odas EURO hesab Hesap no : IBAN: TR Bilgi ve Baflvuru: Telefon: / Faks: / E-posta: / BÜTÇEN N YÜZDE 41 E T ME aras kurum faaliyetlerinin neler olaca n planlad klar n ifade eden Hasan Büyükdede, bu flekilde performanslar n ölçtüklerini belirterek, yapt klar hizmetlerden baz örnekler verdi: Bütçemizin yüzde 41 ini e itim yat r mlar oluflturuyor. Bu bütçeyi daha da büyütmeye çal fl yoruz. Hedefimiz y l sonunda derslik say s n 16 bine ç karmak. Y llard r çeflitli nedenlerle tamamlanamayan baz hastanelerin de yap mlar n tamamlad k. stanbul daki ilk yan k hastanesini Kartal a yapt r yoruz de de tamamlanmas planlanan çok say da hastane var. stanbul daki kültür ve sanat miras n korumak için son 4 y lda ayr lan kaynak ise 73 milyon YTL. Bu kaynaklarla Topkap Saray ndan Arkeoloji Müzesi ne, Fatih Sultan Mehmet Türbesi nden Rüstem Pafla Türbesi ne birçok yerde çal flmalar yap ld. Ayn zamanda kültür varl klar n n korunmas için ilçe belediyelere de destek veriliyor. l Özel daresi nin kamuoyunda hâlâ belediyelerle kar flt r ld n söyleyen Büyükdede, Buras bir kamu kurumu ama hizmetlerin duyurulmas nda fayda görüyoruz. l Özel daresini marka haline getirmeye çal fl yoruz. Bu konuda çal flmalar m z var fleklinde konufltu. GÜNDEM 14. VAN-ASYA PEKYOLU TUR ZM VE T CARET FUARI EYLÜLDE YAPILACAK Seçimler Sonras... ERTU YAfiAR Siz bu yaz y okudu unuzda, büyük bir olas l kla genel seçimler sona ermifl ve sonuçlar belli olmufl olacak. Ama biz bu yaz y kaleme al rken durum öyle de ildi. Genel seçime birkaç gün kalm flt ve her seçimde oldu u gibi bu genel seçimde de sand ktan hangi sürprizin ç kaca belli de ildi. Türkiye de benim izledi im son otuz y ldaki hemen her seçimden bir sürpriz ç km flt r. San r z bu seçimden de ufak çapl bile olsa bir sürpriz ç kacakt r. Bu, kimine göre hofl ve iyi bir sürpriz; kimine göre ise beklenmedik ve kötü bir sürpriz olabilir. Art k resmin neresinde durdu unuza göre... Ama ifl adam, sanayici ve tüccar olarak bizim iflimiz sürprizleri beklemek ya da sürprizler üzerinde kumar oynamak de ildir. Bizler belirsizli i sevmeyiz. Ölçülebilen ve belirlenebilen ifller yapmak; öngörülebilir riskler almak isteriz. Zaten öngörülemeyen risk almak kumarbaz n iflidir. Bizler ise kesinkes kumarbaz de iliz! 23 Temmuz sabah kim ne derse desin Türkiye de yeni bir dönem aç lacakt r. Adalet ve Kalk nma Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi tek bafl na iktidar olursa da yeni bir dönem aç lacakt r; bu partilerden birinin kat laca koalisyon hükümeti kurulursa da yeni bir dönem aç lacakt r. Bizler ifl adam olarak hemen bu yeni dönemin getirece i olanak ve f rsatlar okumal ; tehdit ve tehlikeleri ayr flt rmal y z. E er okuma ve ayr flt rma becerisini zaman nda gösteremezsek, inan n s k nt ya düfleriz. Kurt puslu havay sever derler. Aram zda ne kurt ifladamlar (!) vard r de il mi? Zaten as l kazançlar da bu türlü puslu havalarda elde edilir. Herkesin durdu u; önünü göremedi i için karar vermedi i; yönünü belirleyemedi i için ad m atmad ; yar n bugün gibi olacakt r diye düflünerek k s r bir öngörüde bulundu u bir zamanda karar alan, yön belirleyen, ad m atan risk sever ifladamlar çok kazanç sa layabilirler. Ama bir de ibre ters yöne dönerse, rüzgar ters yönden eserse,... iflte o zaman (bir argo deyimi ile) su al p batarlar... Seçimi kazanacak parti ya da partilerin önlerinde asl nda da gibi sorunlar olacak. Ekonomik öncelikler onlara göre arka s ralarda yer alacak. Çünkü öncelikle Cumhurbaflkan n seçmeleri; ülkeyi, cumhurbaflkan n halk m seçsin halk oylamas na götürmeleri ya da o halk oylamas ndan bir anayasa de iflikli i ile kurtarmalar ; sonra TBMM baflkan n seçmeleri ve en sonunda da Hükümeti kurmalar gerekecek... fiansl y z ki bu süreç, zaten ifllerin ve ekonominin yavafl oldu u yaz aylar nda; ve san r z oraya kadar uzar, Eylülde bafllayacak Ramazan ay nda yaflanacak. Ve e er biraz daha flansl isek, ifllerin yo unlaflmaya bafllad Ekim ay gibi Türkiye Cumhurbaflkan n seçmifl; halk oylamas sorunundan kurtulmufl; t k r t k r çal flan bir Meclise ve ülkeyi gerçekten yöneten bir iktidara sahip olur. Biz de iflimizde kararlar verirken hep buna göre davranal m. Yani Türkiye de Ekim ay na kadar ciddi bir ifl olmayaca n ; tüketim harcamalar n k s tl kalaca n ; insanlar n önemli kararlar ve önemli sat n almalar erteleyeceklerini; ekonominin daha da yavafllayaca n ;... düflünelim. Sak n 2007 nin bundan sonraki bölümünde çok iddial büyüme ve sat fl art rma planlar yapmay n. Mahcup olma; daha da önemlisi evdeki hesap çarfl ya uymad için nakit ak fl n denk getirememe sorununu ciddi biçimde yaflayabilirsiniz. Bizden uyarmas... Pazartesi sendromunun ngilizler e maliyeti NG LTERE de hafta sonu tatilinin ard ndan ifle uykusuz, yorgun ve verimsiz dönen çal flanlar n ülke ekonomisine maliyetlerinin 120 milyon sterlin oldu u aç kland. Çal flanlar n pazartesi günleri ifle dönerken New York a denizafl r uçufl yapm fl kiflilerdeki yorgunlu a denk bir yorgunluk hissettiklerini belirten uzmanlar, bir çal flan n pazartesi sabah ifline konsantre olmas n n en az 20 dakika ald n belirtti. Office Angels ( fl Yeri Melekleri) adl iflçi bulma kuruluflu taraf ndan yapt r lan araflt rman n sonuçlar, asl nda çal flanlar n yüzde 51 inin pazar günü en az 8 saat uyudu unu, ancak bunun da Pazartesi sabah kendilerini yorgun ve isteksiz hissetmelerinin önüne geçemedi ini gösterdi. Pazartesi sabah ifl yerine gitmeyi hiç istemediklerini söyleyenlerin oran n n üçte iki oldu u aç kland.

4 fi FIRSATLARI SAYFA 4 T CARET REHBER HALELER G Y M Ürün: 5 bin adet çanta sat n al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 21 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: adet panço sat n al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 20 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: çift bot için beyaz k l f al nacak. haleyi açan: stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale tarihi: 6 A ustos 2007 tarihinde saat de fiartname: 9 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl hale Salonu So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 58 bin adet Fular, Jandarma, Turizm Devriye için haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul hale tarihi: 31 Temmuz 2007 tarihinde saat da fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: adet dü me, haki, bakalit veya üre malzemeli, dört delikli haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul hale tarihi: 7 A ustos 2007 de saat da fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 16 Kalem t bbi sarf malzeme al nacak. haleyi açan: T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i. hale tarihi: 2 A ustos 2007 de saat da fiartname: 50 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: SA LIK Ürün: Ameliyathane, Otoklav Merkezi ve Tüp Bebek Ünitesinin muhtelif onar m ve tadilat yapt r lacak. haleyi açan: T.C. Sa l k Bakanl stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i hale tarihi: 31 Temmuz 2007 de saat da fiartname: 100 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: Kit karfl l cihaz kiralama yöntemi ile 8 Kalem ( Test) Nefelometrik Sistem Kiti al nacak. haleyi açan: T.C.S.B. stanbul Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Bafltabipli i hale tarihi: 1 A ustos 2007 de saat da fiartname: 50 YTL, ayn adresten al nabilir. Dosya No: ONARIM Ürün: Garnizon Ekmek F r n teshin merkezinin genel onar m ve komple fayans yenilenmesi onar m yap m ifli. haleyi açan: 1. Hava Kuvveti Komutanl - Eskiflehir hale tarihi: 24 Temmuz 2007 de saat da fiartname: 50 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 1. Hava Kuvveti Komutanl Harekat Alarm skan Tesisleri nde 90 adet dairenin genel inflaat onar m yap m ifli, blok giriflleri inflaat onar mlar yap m ifli. haleyi açan: 1. Hava Kuvveti Komutanl - Eskiflehir hale tarihi: 7 A ustos 2007 de saat da fiartname: 5 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: zzet Baysal Üniversitesi zzet Baysal Kampüsü Gölköy / Bolu nun bak monar m, rektörlük ve ba l birimlerin çeflitli onar mlar. haleyi açan: Abant zzet Baysal Üniversitesi Rektörlü ü hale tarihi: 31 Temmuz 2007 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 400 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: ARAÇ Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 25 Temmuz 2007 de birinci saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 30 Temmuz 2007 de ikinci saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: Ürün: Devlet mal olmufl araçlar n sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 2 A ustos 2007 de üçüncü saat ile aras nda yap lacak. hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: ÇEfi TL Ürün: S rttan düflme büyükbafl hayvan derisi ihalesi haleyi açan: Et ve Bal k Kurumu Genel Müdürlü ü (O uzlar Mah. Ceyhun At f Kansu Cad. 56. Sok. No:10 Tel: Faks: Balgat / Ankara ) hale tarihi: Son teklif verme günü 18 Temmuz 2007 tarihinde saat da Dosya No: Ürün: 10 adet kasap tipi so utucu al nacak. haleyi açan: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü hale tarihi: Son teklif verme tarihi 26 Temmuz 2007 tarihinde hale flekli: Kapal teklif isteme usulü Dosya No: Ürün: Özel Güvenlik Hizmeti Al nacak. haleyi açan: stanbul Sa l k flleri l Müdürlü ü hale tarihi: 25 Temmuz 2007 de saat de fiartname: 100 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: RESM GAZETE Serbest bölgeler yönetmeli inde de ifliklik SERBEST bölgelerde özel hesap gelirlerinin takip ve tahsilinde, vergi dairesince tahsil edilen ana para ve faiz tutarlar n n tamam ; Merkez Bankas yerine, bölgelerdeki özel hesap gelirlerinin tahsilat n yapan bankalar nezdindeki özel hesaba aktar lacak. Yay m tarihinde yürürlü e giren hüküm uyar nca, vergi dairesince yap lan tahsilatlar n tamam, bölgeler nezdindeki ilgili bölge müdürlü ünün özel hesab na tahsilat takip eden hafta içinde aktar lacak. D fl Ticaret Müsteflarl n n Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik^, Resmi Gazete de yay mland. Serbest Bölge Gelirleri ve Tahsilat Yap lmayacak Halleri düzenleyen 41. maddede yap lan de ifliklikle, özel hesab n gelirlerine, bölgelere giren ve ç kan mallar üzerinden tahsil edilecek binde 5 ücretler de eklendi. Bölgeden Türkiye ye ç kar lan mallar n daha önce C F de eri (sigorta, navlun, tafl ma dahil) üzerinden al nan binde 5 oran nda ücretler, FOB de erleri (tedarikçinin malzemeyi nakliye yap laca geminin güvertesine tafl yana kadar olan sorumlulu unu içeriyor) üzerinden binde 5 oran nda al nacak ücretler olarak de ifltirildi. Sergilenmek, fuarlarda teflhir edilmek veya ifllem görmek üzere bölgeden Türkiye ye geçici olarak gönderilen mallar ile Türkiye den sat n al narak bölgeye getirilen, ancak siparifl ve evsaf na uygun olmad için de ifltirilmek veya ifllem görmek üzere bölgeden Türkiye ye ç kar lan mallar için daha önce C F de eri üzerinden al nan ücretler FOB de eri olarak belirlendi. flleticilerin y ll k net kârlar üzerinden al nan ve sözleflmede belirtilen orandaki kâr paylar, y l sonu döviz al fl kurundan hesaplanarak ABD Dolar cinsinden ait olunan dönemi takip eden y l n May s ay n n son ifl günü mesai bitimine kadar özel hesaba yat r lacak. Yönetmelik, 1 May s 2007 den geçerli olmak üzere yürürlü e girecek. Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER Talep: Konserve Adres: Lot 301, 306, 311 et 316 nouvella zone industrielle Sidi ghanem, marrakedi Tel: (+212) / 27 Fax: (+212) / 27 conserverie Talep: Ecza Adres: wiesenstr 11 d remagen Tel: Talep: Uluslararas ticaret, haberleflme Tel: GSM Talep: Acil durumlarda hayat kurtarma ve binalar h zla boflaltma teknolojileri. Tel Url: E: Talep: Gelistirici oyunlar Tel: Url: E: THALATÇILARA TEKL FLER Teklif: fl eldiveni Adres: Amir Shahzad GM Marketing M. R. Traders Faisalabad. Pakistan Tel: Faks: Dosya No: Teklif: Cerrahi malzemeler Adres:Moral international 42-Kotli Loharan West Sialkot Pakistan Tel: Dosya No: Teklif: Deri ve Deri ürünleri Adres:22/2 C.N. Roy Road Koklata India Tel: Faks: Dosya No: Bayilik ve Franchising Gold Computer 120 flubeye ç kacak YÜZDE 100 Türk giriflimi olan Gold Computer ve Electronics, 120 flube hedefliyor y l nda kurulan firma elektronik perakendesi alan nda faaliyet gösteriyor. Giriflimcilerde öncelikli olarak sektörel tecrübe ve bilgi aran yor. Gold Computer ün kendine ait 9, franchise olarak ise 51 flubesi var. Türkiye genelinde yer ve bölge tan m yapan firma franchise girifl bedeli alm yor. Toplam iflletme sermayesi ihtiyac ise 150 bin YTL. Franchise yetkilisi: Hasan A alar, , Teklif: Makyaj, manikür, güzellik ürünleri Adres: Kashmir Road, Near Al-Shifa Hospital, Barlas Street, Pacca Garah, Sialkot- Pakistan Tel: , Faks: e- Dosya No: Teklif: Çeflitli makine Adres: RUP Smorgonskiy optik tezgah yap m fabrikas Smorgan, Belarus Tel: fax: Dosya No: Teklif: Benzin, telekomünikasyon, tar m, emlak, turizm ve hotelcilik, maden, tafl mac l k, g da, hayvanc l k, inflaat, bilgi teknolojileri. Adres: Dosya No: Teklif: Bitki, baharat, do al sak z Adres: JAIRAMDASS KHUSHIRAM / HAR DASS AGGARWAL AND SOS Plot No. 5, Sector 19-C Opp. Punjab National Bank, Vashi, Navi Mumbai , Tel: / Fax: Dosya No: Teklif: Organik tar m, g da Adres: Dosya No: Ak ll Priz, franchise girifl bedeli alm yor TNT Elektrik Elektronik flirketinin patentli ürünü olan ak ll priz, Türkiye ve Avrupa da büyümek istiyor. Ak ll Priz, buzdolab, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi, televizyon, bilgisayar gibi cihazlar n ani voltaj dalgalanmalar, elektrik kesintileri ve sonras nda oluflan hasarlar, statik elektrik problemleri gibi sorunlar için özel bir çözüm sunuyor. Firmaya ait 2, franchise olarak ise 14 iflletmesi bulunan firma franchise girifl bedeli alm yor. flletme sermayesi ihtiyac ise 5 bin YTL. Yetkili: Kemal Deniz, , Online pazar yerleri Teklif: Muz, patates, susam, kahve, sar msak, baharat, cam ve cam ürünleri, ayna, süt ürünleri, haz r giyim, tekstil ürünleri, polyester konular nda distribütörlük verilecek. Adres: C-2, Juhu Apartments Ground Flor, Near S.N.D.T. College Juhu, Mumbai Tel: , faks: Dosya No: Teklif: Antrasit Adres: KRASNA POLON A, CHAST, VARDA Str.BLOCK 38, 1-st flor, App.:29 SOF A, BULGAR A Tel: Fax: Dosya No: Otomat iflletmecili i yapmak isteyenler için OTOMAT makineleri iflletmecili i yapan Vending Turkey orta vadede 3 bin, uzun vadede ise 10 bin makineye ulaflmay hedefliyor. Türkiye de yeni olan otomat makineleri iflini yayg n hale getirmeyi amaçlayan firma ürünü kendisi ithal ederek, giriflimcilerin bu ifl için zaman harcamas n önlüyor te kurulan firman n kendisine ait 750, franchise olarak ise 15 iflletmesi bulunuyor. 10 bin YTL lik sermayesi ile Türkiye genelinde büyüyen firma franchise girifl bedeli alm yor. Franchise yetkilisi: Hakan Erorbay, , SOLDAN SA A: 1- Sabiha Gökçen Havaliman n n 20 y ll k iflletme hakk n 3 milyar 575 milyon dolara sat n alan Limak Holding in Yönetim Kurulu Baflkan 2- Ekin biçme zaman Kamhi Ailesi taraf ndan kurulan, elektronik ve ev eflyas üreten firma 3- Merih gezegeninin di er ad Eski talyan para birimi 4- Düflünce Aktinyum elementinin simgesi Kekli in boynundaki siyah halka 5- Faiz, ürem Baz eflyadan ve ifllerden al nan vergi veya harç 6- Bir say 7- Din ifllerini devlet ifllerine kar flt rmayan syankârl k 8- Yar flma veya karfl laflmalar n zaman n ve s ras n belirleyen çizelge Baflkenti Vientiane olan Asya ülkesi 9- Köpek Yer yuvarla üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator aras ndaki yay parças n n aç sal de eri 10- Lahza Daima kelimesinin ortas ndaki üç harf 11- Kad n seslerinin en kal n Renkler anlam na gelen, eskiden bir gazoz markas olan kelime 12- S hhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça Sarhofl veya külhanbeyi ba rmas Ayakta duran, var olan. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Bir mal n piyasa fiyat d fl nda beklenen ve tahmin edilen fiyat 2- Bir fleyi yap p yapmamaya karar verme gücü lgilendiren, iliflkin Türk alfabesinin on beflinci harfinin okunuflu 3- Saray ve konaklarda kad nlara ayr lan bölüm, selaml k karfl t Bir hayvan 4- Dingil Simgesi Xe olan asal gaz 5- Tunus un plaka iflareti 6- Öpüfl, buse Ad n bir y ld z kümesinden alan bisküvi markas 7- Zirkonyum elementinin simgesi E reti, ödünç Bir nota 8- Amerika Birleflik Devletleri ve Kanada devletlerinin para birimi Manav n sessiz harfleri 9- Hafif, kesintili ve yavafl bir biçimde (rüzgâr esmek, kar ya mak, saç dalgalanmak) Bir renk 10- Birine, ölen bir yak n ndan kalan mal mülk Kelem olarak da bilinen sebze 11- Bir ba laç TO nun sesli harfleri 12- Motorlu tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk fl Bankas kredi kart. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 KENT stanbul yeraltı su kaynaklar n kullanabilir stanbul daki yeralt sular ndan sadece yüzde 5.25 oran nda yararlan l yor. Ekim ay sonuna kadar ya mur ya mazsa, stanbul un 150 günlük suyu kald. Meteoroloji Ekim ay nda ya mur bekliyor. H LAL ÖZDEN STANBUL, su kaynaklar ve kullan m ile ilgili ciddi bir yenili e ve stratejiye ihtiyaç duyuyor. Küresel s nmaya ba l olarak ya fl dönemini de kurak geçiren stanbul da barajlar n doluluk oranlar azald. Kentin en fazla 3 ayl k su sto unun kalmas, hem tasarrufu hem de alternatif su kaynaklar n n devreye sokulmas n gündeme getiriyor. May s ay nda yap lan Su Paneli nde ortaya konan tablo acil önlemleri de içeriyor. Bunlar n aras nda yeterince kullan lmayan zengin yer alt su kaynaklar var. stanbul, flu anda yeralt su kaynaklar n n yüzde 5 gibi çok az bir k sm n kullan yor. EN GÜVENL SU YERALTINDA Su Vakf Baflkan ve TÜ Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Zekai fien, Su Paneli nde yapt konuflmada; stanbul un yer alt su kaynaklar ile ilgili bilgi verdi. Birçok yer için yeralt sular daha ekonomik su kayna olacakt r diyen Su Vakf Baflkan fien, stanbul daki kontrolsüz yerleflimlerin yeralt su kaynaklar n n beslenme koflullar n olumsuz etkiledi ine dikkat çekti. Prof. Dr. fien, özellikle stanbul un kuzeyindeki orman alanlar n n yap laflmaya aç lmas yla birlikte; su toplama havzalar n n zarar görmesi, beslenme alanlar n n kurumas ve su ekme faaliyetleriyle suyun yer alt nda depolanma oran n n azald na vurgu yapt. 10 milyonu aflk n nüfusa sahip stanbul da günde ortalama 2 milyon metreküp su tüketiliyor ve susuzluk tehlikesi kap da bekliyor. SK ; 2006 k fl mevsiminde stanbul un ald ya fl miktar n n en kurak y ldan bile çok daha az oldu unu dile getirdi. Bu durum kenti susuzluk tehlikesi ile karfl karfl ya b rak rken, SK, yeni su kaynaklar n n acilen devreye geçirmek üzere faaliyete geçti A KADAR MELEN YETER Susuzlu a karfl al nan önlemlerin bafl nda Melen Projesi yer al yor. Bu proje kapsam nda Melen Çay ndan getirilecek olan su Yeflilçay hatt kullan larak Ömerli ve Darl k Baraj na aktar lacak. Melen Projesi nin ilk aflamas nda stanbul a 268 milyon metreküp su temin edilecek. Melen Sistemi nin tamamlanmas yla y lda 1 milyar 180 milyon m3 su stanbul a ulaflm fl ve stanbul un 2040 y l na kadar olan su ihtiyac karfl lanm fl olacak. Ayr ca Yeflilçay Nehri üzerine saköy ve Sungurlu Barajlar n n infla edilmesiyle y ll k 190 milyon metreküp su sa lanacak. Yeflilçay Projesi ve Melen I tamamland nda stanbul a y ll k 415 milyon metreküp su sa lanm fl olacak. Di er yandan 2002 y l nda yüzde 38 olan kaçak su kullan m oran aç s ndan haberler iyi y l nda oran yüzde 29 a düfltü. SK ; bu yöndeki çal flmalar n sürdürüyor. Çal flmalar aras nda yer alt sular n n devreye sokulmas da bulunuyor. Silivri ve civar ndaki kuyulara, yeni kuyular ekleniyor. Yeralt suyu kapasitesi 50 bin metreküpe ulaflm fl durumda y l nda stanbul un su ihtiyac yüzde 50 stanbul Avrupa yakas ndaki nüfus art fl h z oran nda artacak. stanbul su ihtiyac n n yüzde 23`ü Ömerli, yüzde 15 i de Terkos Baraj ndan sa lan yor. Yeralt su kaynaklar, stanbul için kullan labilir su olarak önemli. stanbul daki yeralt sular ndan ancak yüzde 5.25 oran nda yararlan l yor. Kentteki kontrolsüz yerleflimler yeralt su kaynaklar n kirletiyor. Çatalca, Terkos, Kemerburgaz, Beykoz, Kay flda ve fiile gibi su kaynaklar korunmal. nedeniyle Asya yakas ndan Avrupa yakas na su geçirilmesi flart. Yeflilçay, acil çözüm olarak devreye girdi i için `depolamas z` bir yap da. Melen Projesi 2040 y l na stanbul un su ihtiyac n karfl layacak y l nda Bo aziçi Tüneli bitirilecek. Kuzeydeki orman alanlar yap laflmaya aç l nca su toplama havzalar zarar gördü. stanbul su ihtiyac, 2010 y l nda 2,5 milyar m3 olacak. DEVREN İŞYERİ MERTER Meridyen fl Merkezi nde, 120 M2, full mobilyal ofis fi R NEVLER DE, ifl de iflikli inden her ifle müsait, 2 katl, cadde üzeri, 250 M2 ayakkab ma azas baraj n dibi göründü STANBUL a su sa layan barajlardaki su miktar gittikçe düflüyor. Kentin su ihtiyac n sa layan 10 kaynaktan 4 ünün dibi göründü. Temmuz ay n n ikinci haftas nda kentin 286 milyon metreküpten daha az suyu kald. Ya mur ya mazsa stanbullular n suyu eylül ya da ekim ay sonunda bitecek. Ya fl yoklu u ve afl r s caklardan kaynaklanan yo un buharlaflma ile stanbul un su ihtiyac n sa layan 9 baraj gölünden 4 ünün ciddi anlamda dibi göründü. Bu barajlar flunlar: Pabuçdere, Alibey,Büyükçekmece ve Kazandere. Tasarruf ça r lar na ra men günde 2.3 milyon metreküp su tüketen stanbul k fla susuz girecek. Kredi kart fatura iliflkisi Dr.VEYS SEV Uygulamada baz hallerde kredi kart ile al flverifl yapanlar, sat n ald klar mallarla veyahut da yararland klar hizmetler ile ilgili faturan n baflka kifliler ad na düzenlenmesini talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda fatura; kredi kart sahibinin iste i üzerine bazen gerçek kifliler, bazen de tüzel kifliler ad na düzenlenebilmektedir. Oysa Vergi Usul Yasas n n 229 uncu maddesi hükmü gere i olarak Fatura sat lan emtia veya yap lan ifl karfl l nda müflterinin borçland mebla göstermek üzere emtiay satan veya ifli yapan tüccar taraf ndan müflteriye verilen ticari vesikad r. Di er yandan ayn yasan n 230 uncu maddesi uyar nca fatura üzerinde Müflterinin ad, ticaret unvan, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numaras n n bulunmas zorunludur. Sat fl iflleminin nihai tüketiciye yap lmay p, ticari faaliyet sahibine yap lmas halinde sat c n n müflterisinden müflteri kimli ini ve vergi dairesi hesap numaras n gösterir belgeyi ibraz etmesini isteme hakk bulunmakta olup, müflterisi de kendisinden istenen bilgileri do ru bir biçimde sat c ya vermek zorundad r. Nihai tüketiciye yap lan sat fllarda ise fatura kesmek zorunda olanlar n kendilerine beyan edilen isim ve adresin do rulu unu en az ndan o andaki durumu dikkate almak suretiyle belirlemekle yükümlüdürler. Kural olarak faturan n al c veyahut da hizmetten yararlanan ad na düzenlenmesi gerekmektedir. Yap lan vergi incelemeleri s ras nda kredi kart ile al m yapm fl bulunduklar varsay lan kiflilerin isim ve soyadlar ile örtüflen herhangi bir belge düzenlenip düzenlenmedi i belirlenmekte e er kullan lan kredi ile birebir örtüflen bir fatura düzenlenmemifl ise söz konusu sat fl n kay tlara intikal ettirilmedi i varsay m ndan hareketle bu tür ifllemleri yapan hakk nda fatura düzenlemedi i gerekçesiyle cezal ifllem yap lmaktad r. Oysa söz konusu ifllem için kredi kart sahibinin ifade etmifl bulundu u bir kifli ad na fatura düzenlenmifl olabilir. Böyle bir durumda denetim elemanlar bu gibi halleri bazen de erlendirmeye almamaktad rlar. Bunun sonucunda kredi kart ile yap lan ödemelerin uygulamada büyük bir bölümü faturaya ba lanmad gerekçesi ile iflletmeciler ad na cezal tarhiyat yap labilmektedir. Bu tür ifllemlerin önüne geçilebilmesi için ifl yerlerinde faturan n bizzat sat n alan ad na düzenlenmesi, söz konusu mal bedelinin bir baflkas na ait kredi kart ile ödenmesi halinde bu konuda faturan n sat c mükellef nezdinde kalan örne i üzerine durumun k saca kaydedilmesi gerekmektedir. Zaman içerisinde hangi faturan n kime ait kredi kart ile ödendi i hususunu hat rlamak zorlaflt ndan bu gibi ifllemlerde durumun ifllem an nda saptanmas, sat c nezdinde kalan fatura örne i üzerine not düflülerek belirlenmesi olay n gerçek yönünü hat rlayabilme ve kan tlama aç s ndan önemli olmaktad r. Baz hallerde bir mal veyahut da hizmet bedelinin iki farkl kredi kart ile ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda da olay n bu özelli ini hat rlamak zorlaflt ndan, durumun an nda belirlenmesinde yarar olmaktad r. E er yap lan incelemeler s ras nda kullan lan kredi kartlar n n örtüfltü ü faturalar sa l kl olarak belirlenemez veyahut da fatura bedellerinin kredi kartlar ile ödendi i konusunda duraksama olursa, bu taktirde denetim elemanlar genellikle kredi kart ile yap lan ödemeler karfl l fatura düzenlenmedi i gerekçesi ile ifllem yapmay tercih etmekte, bunun sonucunda re sen matrah tespit edilmektedir. Bilahare ortaya ç kan uyuflmazl klarda yap lan tesbitlerin say ca çoklu u ve kay tlar üzerinden birebir denklefltirme yap lamad için, belki de gereksiz yere yap lan cezal tarhiyatlar dolay s yla mükellefler ma dur olabilmektedir. Bu ba lamda yap lan sat fllar nedeniyle düzenlenmedi i varsay lan faturalar için de özel usulsüzlük cezas ayr ca kesilmek suretiyle mükelleflerin ma duriyeti bu ba lamda da artmaktad r. ÜCRETS Z SER LANLAR Faks : POLIPROPILEN iplik ve kesik elyaf alan nda, ihracat bilgisi olan eleman aran yor /3 hat. Faks: TANINMIfi büyük fidanl k tesisine, proje deneyimli, auto cad kullanabilen, yetenekli peyzaj mimarlar al nacakt r / MUHASEBE bürosuna, tecrübeli eleman veya ortak aran yor / DEVLET Su flleri Genel Müdürlü ü (DS ) yetkililerine göre hiçbir k s tlama olmazsa ve Ekim ay sonuna kadar ya mur ya mazsa, stanbul un 150 günlük suyu kald. Devlet Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü yetkilileri, temmuz, a ustos, eylül aylar nda ya fl beklentilerinin minimum düzeyde oldu unu dolay s yla bu durumun herhangi bir s k nt teflkil etmedi ini ve ekimde ya fl beklendi ini belirtti. SK ye göre; y lda ortalama metrekareye 389 kilogram su düflen stanbul, son 50 y lda meydana gelen kurakl klarda dahi y lda 219 kilogram ya fl ald. Ancak ya fllar sadece 121 kilogram oldu. YERALTI SULARI DEVREDE Su panelinden stanbul tespitleri ELEMAN 3 ayl k su kald VERG R EHBER SAYFA 5 fi RKET YLE birlikte sat l k A Grubu seyahat acentesi VASITA OPEL Vectra, 1991 model, ilk sahibinden, km SAH B NDEN 1996 BMW 520 ia, businessman, full, otomatik, metalik siyah, deri koltuk, sunroof, park sensör, km, ilk sahibinden makam otosu, YTL MAKAM OTOSU, Jeep Kia Sorento 2005 model, km, full, siyah alarm, kit, siyah cam, çok temiz, orijinal model ve üstü Mercedes ile takas olabilir EMLAK SATILIK KURTKÖY Aydos ta 350 m2, 5+2, Havuzlu sitede villa, USD, stanbul da arsa ile takas olur MERTER Meridyen fl Merkezi nde, 120 M2, full mobilyal ofis ARMUTLU da deniz manzaral, kabas bitmifl kooperatif dairesi, 2+1, 75 M2, YTL fiAfiKINBAKKAL sahilinde, deniz manzaral 200 M2, yüzme havuzlu, bekçili, lüks sitede, 2000 y l yap m daire $ EMLAK KİRALIK SAH B NDEN Kurtköy de, kullan ma haz r, 550 M2, eflyal villa, ofis+ev SAH B NDEN Acarkent Bo azüstü Evlerinde, süper lüks, deniz manzaral, 4+1 daire KADIKÖY, Misak- Milli Caddesi nde, 1.kat, 3 oda+salon, 120 M2, çift tuvaletli, antre odal, yerler tamamen fayans, kombili, Mühendis-MimarMüflavirlere uygun dairebüro, veya eflyal olarak, k sa ya da uzun dönemli lojman YTL/ay, depozit EURO ÇEŞİTLİ REFLEKT F ve yap flt r c bantlar, cam-plastik-seramikkarbon, yanmaz teknik kumafllar Araç üstü sulama arazözleri ve sulama tankerleri, flantiye mazot tanklar imalat, paslanmaz su depolar imalat gibi alanlarda hizmetinizdeyiz. Teknik Tanker Metal San. Tic. Ltd. Akif Do an Faks: BE-RE Turizmin, yurtiçi ve yurtd fl turlar ile tüm uçak biletlerinde, adrese teslim hizmeti telefonun ucunda S GORTA ihtiyaçlar n zda, bize dan flmadan poliçe kestirmeyin. Revna Sigorta YÜCELLER Ayakkab, bay, bayan ve çocuk ayakkab lar nda her zevke, her bütçeye uygun sa lam ve rahat çeflitlerini be eninize sunuyor. Özel kal p ve numaralar, bay: ve bayan: flletmemiz tüm TO üyeleri ve ailelerine, TO kimliklerinin ibraz nda yüzde 10 özel dayan flma indirimi uygulamaktad r. Gedikpafla Cad. 16 Beyaz t / EXPERTISEGLOBAL, Dubai ve çevre ülkelerinde bulunan yat r m ve ihracat olanaklar n Türk firmalar na tan tmak ve bölgede yat r m yapmak, ihracat olanaklar n araflt rmak isteyen firmalara dan flmanl k hizmetleri sunuyor /47 AAPEX 2007 STANBUL T CARET ODASI YAN SANAY C LER OTOMOT V YAN SANAY FUARI NA DAVET ED YOR! Tarih Yer Kat l m bedeli Asgari stand alan Verilen Hizmetler : 30 Ekim-1 Kas m 2007 : Las Vegas / A.B.D : 600 US$ / m2 : 10 m2 : Stand yer kiras, Stand infla ve dekorasyonu, Sergi mallar n n nakliyesi ve gümrük ifllemleri, Sergi mallar n n sigorta ifllemleri, Fuar katalo unda kat l mc firma bilgilerinin yer almas. lgili Sektörler : Otomotiv yan sanayii AAPEX Otomotiv Yan Sanayi Fuar na 1996 dan bu yana ülkemizin milli ifltiraki düzenli olarak Odam zca gerçeklefltirilmektedir. Geçen y l firman n kat ld ve kiflinin ziyaret etti i fuarda 17 yan sanayici firmam z da Odam z stand nda ürünlerini sergilemifllerdir. Baflvuru: stanbul Ticaret Odas Not: DTM fuar Türk Yan Sanayi Borsas deste i AAPEX Tel : Faks : Yan Sanayi Fuar için geçerli olacakt r.

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor

Hannover Messe de dünyan n ifli sizi bekliyor Dünyanın çatısını kapladı 02 Oğuzhan Adak, Avrupa ya, Ortadoğu ya ve Uzakdoğu ya 100 bin metrekare uzay sistem çelik çatı ve 2 bin 700 ton çelik sistem ihracatı yaptı PARK, işbirliği için firmaları bekliyor

Detaylı

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi Sanata katkıya teşekkür 03 Eminönü Açıkhava Sanat Merkezi nin sanatçıları, İO Başkanı Murat Yalçıntaş a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sanatçılar bu tür etkinliklerin devamını istediler. Kelkit, organik

Detaylı

Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor

Sanayi ve ticaret Marmara d fl na ç km yor Anadolu da santral yatırımı hamlesi 02 ''5 Atatürk Barajı büyüklüğündeki'' irili ufaklı 808 hidroelektrik santralın (HES) özel sektör tarafından yapılmasını öngören, yaklaşık 12 milyar dolarlık ihalelere

Detaylı

Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k

Cari aç n nedeni enerjide d fla ba ml l k Tarihi köprüler restore ediliyor 02 Türkiye genelindeki her biri ayrı tarihi önem taşıyan 34 köprünün restorasyon çalışmaları devam ediyor.restorasyona 4.5 milyon YTL ayrıldı. Türk şirketlerine küresel

Detaylı

stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor

stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor Şanlıurfa nın eğitimsever köyü 02 Aşağı aşlı köyü sakinleri, eğitime düşkün olmakla övünüyorlar. Bugüne kadar köyden 30 kişi üniversiteden mezun olurken, 28 genç de halen üniversitelerde okuyor. Kırsal

Detaylı

Ka t bürokrasisine son

Ka t bürokrasisine son Sayfa1.QXD 21/02/2008 23:11 Page 1 Dr. Yalç ntafl, Ankara da ziyaret etti i YÖK Baflkan Prof. Dr. Özcan a TO taraf ndan Taflnak Partisi nin Yapaca Bir fiey Yok ismiyle Türkçe ve üç yabanc dilde bast r

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Da n k sanayiler slah olacak

Da n k sanayiler slah olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide pe reve devam 4 de Veli SARITOPRAK Herkes için önce sa l k 5 de Abdullah ÇÖRTÜ Piyasalar n gözü KOB 'ler Da n k sanayiler slah olacak Organize

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Talihsiz kazalar için yard m kampanyas ba lat ld

Talihsiz kazalar için yard m kampanyas ba lat ld ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2011 1 Veli SARITOPRAK Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

imkanlar konular nda önemli bilgiler içeriyor. Odam z taraf ndan Antalya Mermer Fuar ile Macaristan-Romanya ifl gezisinde

imkanlar konular nda önemli bilgiler içeriyor. Odam z taraf ndan Antalya Mermer Fuar ile Macaristan-Romanya ifl gezisinde AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 148 EK M 2008 Baflbakan Erdo an,toplu Aç l fl Törenine Kat ld ANA özel uça ile 'a gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan; da 40 tesisin toplu aç l fl yap ld... 18 Ekim

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z HABER 18 DE 24 EK M 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Meclis,

Detaylı