d B o z k u r t g ü n l ü k m üstakil siya si gazete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "d B o z k u r t g ü n l ü k m üstakil siya si gazete"

Transkript

1 jiu K ü IY I NİYET HEYETLERİNİN İLK BAŞARISI;... l J Ü H N YUNIBAŞINDA BAŞKAN ARİF um hur başkanı Abdülselam Arif, Yalnız Kıbrıs M m U slıtcte Değil, Türkiye'yi ilgilendiren Uluslararası Har Meselede Irak m Bütün im kânları ile Türkiye'nin Yanında O lacağını, Söyledi ^ Ankara, Radyo en samimi duygularla -» muştur. Bir saat kadar su ve bütün imkânlanyle daim a Türkiyenin yambaşm- yakınlığına sahip iki kar Türk iyi niyet heyeti da hf bağlar, din İtan Irtenrişttı Türk iy i Niyet Heyetini ren görüşmede Mareşal Kurmay Sasşkant, şmeral kabul eden Irak Cumhurbaşkanı Mareşal Abdülse Arif heyetimizden Türk lor, yiıkeek «OrrrU m*a>uı da olacağını söylemiştir.. deş ulusun karşılıklı ota- ha Mera, İrak Saşbakeeu. ulusuna ve onun sayın las. Arap ve 1*t* Pevtel Bu kabul sırasında Türk rak esasen bu yolda Ue PışIşlH Sakası tara kert Büyükelçileri ve pas* lam Arif, yalnız Kıbns başkanma en iyi dilek «e Heyeti Başkam Koçaş, hareket etmelerinden daha tabii bir dunun otamatir, İrak Dışişleri Sakanı > Şu. tından da kabul edilmiş tec ler hant hnlımmnşlar meselesinde değil, Jürkisaygılarım götürmelerini Cumhurbaşkanı Cemal söylemiştir. yeyi ilgilendiren uluslararası her meselede lrak'ın cut dostane ilişkilerin yacağını belirtmiş e* d m * Gürsel'in mesaj mı Irak mn heyet ş»rsflns verdiği Türk İyi Vlyet Heyeti. Irak Cumhurbaşkanı yap Cumhurbaşkanma yeeeekte, İrak Sakanlaı Km S Ooak vune Klwy>fe ha tığı konuşmala derin tarl üeri bir seviyeye çıkarıl ruln Üyeleri. İrak G m t! tekel edeoelrtlr. d B o z k u r t g ü n l ü k m üstakil siya si gazete Türk Liderliği, Mücahitlerimize ve Anavatana Hitaben Yeni Yıl Mesajı Yayınladı SA YI: 3091 YIL: 14 PERŞEMBE 31 ARALIK 1964 FİATI İS MİL LEFKC Dizilip Basıldığı Yer: BOZ KUBT BASIMEVİ, 144 Cime Caddeel. Sahibi ve Umumî Neşriyat Müdürü: CEMAL TOGAN - Mes'ul Tazı işleri Müdürü SADİ C. TOCAM Batı Trakya ye On İki Âda Tiirkleri Yunan Mezalimi Altında İnliyor YUNAN İDARESİ EVKAF A EL KOYDU Türk Cemaatini temsil etmiyen şahıslar işbaşına getiriliyor Denktaş, yılbaşı tebriklerinde büyük ümidini izhar etti : Davamızda Muvaffak Olacağız ANKARA: Halen Ankara da bulunan Türk Cemaat Meclisi Başka nı Rauf Denktaş, Yılbaşı münasebeti ile Kıbrıs Türk Cemaatine hitaben yayınla diğı bir mesajda 1965 yıluıoı girerken bir senelik çilemizin hayırlı ve şerefli günler le sonuçlanmasın ı temenni etmiş, cemaat hizmetindeki bütün değerli zevatın, memurların, kahraman mücahitlerimizin ve cefakâr halkımızın yeni vıhnı candan A tlam ıştır. MUVAFFAK OLACAĞIZ Rauf Denktaş m yılbaşı mesajı şu şekilde son bul - maktadır: 12 ay zarf ında gösterifen im an ve ccsaret, kahram anlık Ve y ılm azlık, akıncı BUĞUN Gazetemiz Sahifedir..««E hk ve m illiyetperverlik Kıbrıs- T ürkünün geleceği iç n en em in ve en üm itli b ir zem in h azırlamıştır. Ila k h D a varmzda m uvaffak olacağı*. R um V ahşeti karşısında gös te rile n m illi azim ve irade, b izi çek parlak günlere kavuşturacaktır.. Acı ve izdi - ro p la rım ızı bu y tl dönüm ün de ueniden paylaşırken Cem aatin göstermekte olduğu miui birlik ve müşterek fe - dakârhk sayesinde a b m n z açık olarak davanm m üdafaasına devam ediyoruz. En derin saygılarım la. Ankara: Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün verdifti bilgiye göre, Yunanistandaki soydaşlarımızın iradesini Lonaraaa ^ymianmakta.la» ingiltorp'nin- Lral^ 4 a U W \ J y ijror da geçen, nü, Kiİmts c J tıs» İh Kani hc, TüHci ff'iıu i O m a tf M< I katn İ h Şcvum k ktfl) I ip dolaysıvle KiKrs T u ii j v*n1 nttiartn, milli 1tirt& vır M tk ahükntv httnltcu hu i tt»m4 ttnm I mesai ywm H H iin S> k a l n ı i" ı >_. rw> Had** «erıeş rt» T ıtfücnniıı vvntn^ı mu i İrtdif Ru vıl <«k*au*w^i ( vufüanı ınunani jgrittılı ve <Wt* ^jtreiı İfTjnuzitı V^iınertArt!jilen olarak nkinelriminı* HnvıA ntn.»nsn ıîi ı h*r in ıtn lj cim ftşncjdf l Nılıffm l/iıı Minholıi ıı olan (^maativrünn, Ttui*tA unu fcavrlmen Ikiertcf» h JL I r*w-> ^, i._ ı>) h! nıınw rta \"araşır ohmro si) vr 'rtı vi ni hm ik İtn lilu ıa c ıih n iıs karal adava koezn eençliti: ni» bulurnlugsınıı açnds - I m»/iı» varah Alan th stv ıb vin Ttjjİ ITıısuna.! rtn s&it ntn* i Vf^sntu T<ui I f t A lunreitec* ilannt txt37 hrlfft»j Kahrım ın StlAlılj Kwm1 errbestce «çift* vurmasına j t a M m vr a engel olan Yunan makam- j I t»,u-.. Tfcb4 T<»î<ıııW ları «on zamanlarda Batı Trakya da ki yerli Türk öft I)r Fa/ıl <İr fk jrmtı tnittnrf vr ttikrmufm (Devamı 6. aayfada) -İl <» #MtHtMIMM *«ilhami Sancar, Kıbrıs a Her An Çıkarma Yapılabileceğini Söyledi iüye BALKANLARIN VE ORTADOCUNUN EN BÜYÜK ASKERİ GÜCÜNE SAHİP sın mensuplan jle konuş -j U K uıvt*fcn m yt>km 1 tz tflr :, muştur Çeşftü «*ulan oe-j nan S O M t ^ m ik n w.. c ıt1ttv, Bakam \ani andıran I»un* Sancar. \daha kurtrtluu rr Daily M.rr.r g a*ta. Kıbrıs mesefesindelti son gelişmeleri yorumladı; Silâh Yığınağı Yapıyor «a 2^ * nndin Ho»arf Jntewn >«- -TSrt,» 2 * *««a.ss aynen *ö' \*EN7I YILDA, kar Zaman /-amacı L*#3rtSf»'da dünrvak»u «fofuncrkr?ı \x>hmanianian b irin le vn* luleılan bc«dbı landv Kihm güiçen Eftel -K*n<t>" Ço]1- İCÜ t» u B b b A M «U 7 *>*.aytndun b m «aunkr d^r* «1965Vle. b A k Tru% w Ruralar olarei rm ımeı S. eef*o*b «aeft»- T»aaınntcnfa Turiıut aroandoki âalceyf gtte fotin : nmi ıh/re hue «ı«rw f i! Tütk SiMhfa KurtM 'ftrri, B e hemlarvn Pr O rta İV g u nua I <'?wiyttvuic kum+tdir i SIÇ IS ÇIKARMA [YAttlMmm fü t tert m*. 1» 0 *1» bıfegı tk^tîvainn zdvfc m itîsn>-*îava»ı W enww ı M»îî, $m w *m faksm m Bu Mnt şu kfti Ktbm* çıkarma f* Tut* nnkâthmat mmifnk?* SliSi S<n^ımna tlhamd Sancar. km ve m. «rw mhcr en^la. her «tama Tvrk ru*r*îad** -- w

2 v «a V M / Türk Basını, Makarios Yönetimini ikaz ediyor : Bir Rum Taarruzunda Türkiye Adaya Müdahale Edecektir ANKARA: Anavatan gazeteleri, şayialarında. Kibns Konusuna geniş yer vermeye devam etmektedirler. Dünkü Türkiye gazeteleri bir tüm olarak iy i niyet heyetlerimizin faaliyetleri üzerine iğilmişler, Türk iy i niyet heyetleri nin ziyaretlerinde haklı Kıb ns Davam ızı lâyıkı ile izah edeceklerinden enün bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bu arada ULUS gazetesi, dün "D IŞ POLİTİKA ' sü - tununda yayınladığı bir yo- rtanda, artık Türkiye ile Kıbns Türklerinin haklı davalarını bütün dünyaya duyurmuş bulunduklarını bütün dünyanın Kıbns traıje dişinin gerçek niteliğini öğ renmiş olduğunu bildirmek tedir. Amerika, Rusya ve îngilterenrn Kıbrıs Devleti rti mevdana getiren Londra ve Zürih Andlaşm alannı tanıdığına, bu devletlerin Kıbnsthı iki ayn toplum bu hm duğunu kabul ettiğine dikkati çeken gazete, muh temel b ir Rum tam ızu haik kında şövle demektedir: ~Makarios,ıtn cemaatimiz üzerine saldırttfa geçmedi halinde. Türkitfenin miida - hale hakktnt kullanması kflcmthnaz olacaktır* Diğer taraftan dünkü 'H Ü R R İYE T ' gazetesi, Kıbnsa yardım pullarının yeniden bol miktarda satışa çıkarılacağını ve piyasada satılan Pl pıdlann M mevcudunun tiıkenmek üzere olduğımu yazmaktadır. Gazete, Kıbnstald muhtaç TiLrkler için Anavatandaki soydaşla rtmızdan toplanan yardı - m ın Kızılay kanalı ile ada - m iza gönderileceğini haber vermektedir. Makarios, Silâh Yığmağı Yapıyor (Birinci Sayfadan kalan) görünmeyi tercih eden birbirlerinden ayrılmış Kıbnslılar, bugün aralarında sulhu temin eden Birleşmiş M illetler Barış Gücü nün 6000 askeri önünde, barikat lar boyunca birbirlerini gözetliyorlar. Geçen y ılın Aradık ayında birbirlerinin boğazına sarıl dıklan günden bu güne kadar geçen zaman zarfında Kıbns meselesine halâ daha daim i bir hal çaresi buluna m adı. Kıbns lı Rum ların YunanistanTa birleşmek hülyalan ger çekleşin ezkeıı, Kıbrıslı Türlclerin taiksim istekleri ne aldıran olmadı. Birleşmiş M illetler, geçici olarak silâhları sustur - maktan başka arabulucu - htk görevinde hiçbir ilerleme kaydedemedi. YILBAŞI TEBRİKİ 1965 K ızılay m ensuplan arkadaşlarım adına ve kendim ; Sayın K ıbnslı Kardeşlerimin. Türk Sefareti, Kıbns Cum hurbaşkanı M u a v in liği Kıbns Türk Cem aat M eclisi, K ıbns Türk Kuvvetleri A layı. Kıbns Türk Mücahitler Teşkilâtı, Kıbns Türk Genel hastahanesi erkân ve m ensuplarının yeni yılım kutlar, mutlu günler dilerim. K ızılay İlkyardım Hastahanesi Başhekimi O p. Dr. ŞEREF ERENBEN Hanımlarımıza Müi D ik iy iz. File ve Kauçuk Çoraplarım ızın ten ve füme renkleri gelmiştir. Sene başı münasebetiyle her çorapla bir de pilâk hediye edilir. A /S Nyloniez Strompefabrik Laven, Genel Vekilleri:- DERSEV İTHALÂT ACENTESİ Lefkoşa YÜN ALICILARA Beklemekte olduğumuz SLALOM ve PARLEY * WOL örgü yünlerinin 1965 senesi yeni modelleri geldiğinden görmeğe koşunuz, kapışıldığından almağa acele ediniz. Acenti ve İthalâtçısı : SÜLEYMAN HÜSEYİN 35. Arasta sokak, Lefkoşa. İki hafta evvel Genel Sek reter U Thant, Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi ne sunduğu bir raporda, Ba nş Gücii'nün görev süresi - nin, 26 Mart 1965 e kadar üç ay daha uzatılmasını iste di. Genel Sekreter raporun da avnca, Kıbrıs taki durumun genel olarak değişmediğini de itiraf etti. hakimiyet Genel Sekreter U Thant m ratporuna diaihil etmediği ve bugün bir sır olarak karşımızda duran husus şu: Kıbrıs'tı Rumların, sakin geçen şıı bir kaç atı esnasın da, devamlı olarak RuSya, Musir ve Yunanistan dan silâh yığınağı yapmaları. Bu silâh yığm ağı hiç şüp he yoiktur İd, Rum Toplum unıuı, beşde bir nisbetin de olan Türk Cemaati üzerinde esaslı bir hakimiyet kurabilecek tam bir aslkeri kuvvet meydana getirmelerini sağladı. Bu askeri kuv vet, Bafpîdkobos Makarios un dünyam inandırmak iste d işi gibi, bir Türk istilâstnı önlemek yoksa Türk cemaatini imha etmek için nü?. Ordusunun yeni lideri Gri vas tarafından desteklenen Makarios 26 Mart tan sonra herhangi bir zaman lıare - kete geçebilir. O vakit de Birleşmiş M illetler askerlerini daha fazla adada tııtabi lecek m i?. Bunun cevabını da ancaik iki kişi verebilir.. Makarios ve Grivas.. Çünkü bu iki ahbap çavuşlar birçok hususlarda birbirlerinden tamamen ayrıdırlar. SORU Bütün Rum askeri kuvvet terinin idaresini elinde bulunduran Grivas, bir kere komünist aleyhtandir. H albuki sakallı başpiskobos, son zamanlarda Rusya ve Kahire ile anlaşmalar imzaladığını inkâr etmiyor. Şimdi bu durumda, 1965 yılında Kıbns meselesi ile ilg ili olarak akla şu soru ge liyor: " Eğer Makarios ite Grivas ilkbaharda meseleyi halletmek için zor kullanma ya karar vererek harekete geçerlerde, Türk Anavatan ı ndan yapılacak bir müdahaleyi biri önleyebilecek mi?.. Çünkü Türk HiÜkûmeti - ne yaüan çevrelerin inancına göre, Kibns'lt Türlderi imha edilmekten kurtarmak için t/aptlacak bir Türk müdahalesini bu sefer Amerika Birleşik Devletleri de dahil kimse önleyemeyecektir. ü s Şahin Sineması-Tel: 6437 Taksim Sineması Tel: 5069 Pazara kadar her gün saat 2.30 ve 8 de Dillirgada harikalar yaratan Türk Hava Kuvvetlerinin akıllan durduran destanları.. Her Türkün mutlaka görmesi gereken yegâne unutamıyacağınız Türkçe Film. YENİ BÜYÜK AŞK YE KAHRAMANLIK FİLMİ Şafak Bekçileri BAŞ ROLLERDE : Göksel Arsoy, Leylâ Sayar, Ekrem Bora, Nilüfer Aydan İlâveten ŞAHİN SİNEMASINDA Sizleri iki saat heyecandan heyecana, dehşet ve korkuya sürükleyecek, İngilizce Renkli Macera Filmi G O R G O İlâveten TAKSİM SİNEMASINDA Sinemamız, ELVIS PRESLEY'in dünyada hasılat rekorlan kiram 14 Çarta*** c Roli ve Twist danslarıyla süslenmiş, yılın en renkm sio " maskep film ini sunarken. Yeni Y ılınızı kutlar ve n e şe li vakitler geç* * n a i temenni eder. BLUE H A W A 11 anem onuz, baştan başa renkli ve m uazzam m anzaralarla dolu ola» bu şaheser film i takdim etmekle şeref duyar.

3 ŞATTA} 4 uoraugum Manzarayı Hiç Unutamayacağım IV * - " * Röntgenci Thomas Emniyette b ö v le derli Mejhur olmanın da kendi, W istediğini ekle edeme- edpım»-!... u:... UWJ,e ««J * ne >cfctrp. göre C' y püeıiılaerı vardır. 1m, *+,%. 3 miştir. yet bir gün sabalun erfcnı Sokakta rahat gezemez saatlerinde sırtıma aldığı siniz, peşinizde hemen bir merdiveni yıldızın banyo RÖNTGENCİ Icuyruik meydana gelir. Bir Sakın bir yer olan Poııryudum içki içrneik ister canı ta Vakrtede Lizin ve Burnız, dikkatle bakan meraklı tonun geldikleri hemen du gözler yorar sizi. Hele bir yuknuş memleketin dört HAdisndetı suntadan U* beri olan Elirdbed» T«tykx üzüntüsünden İn* cttur kri fi gelinmiş V f guçlııkk- R u j ton tarafından tesirin edil miştir. RESMİ MAKAMI AR OZCR DİLEDİ Bu tabii/ olavdan >u m kasaba idareciler» w caldarını f*>ırmt$lar ve lw> penceresine dayamış ve içe risini gözetlemeye başlamış tu-. POLİSLER GELİYOR de Liz Taylor gibi dünya Fakat tam bu sırada devriye gezen polisler merdi tarafından meraidılar güzel çapında meşhur bir film yıldızı görmök için şehire yıldızıysanız hapı yuttunuz venli röntgenciyi kıskıvrak alkin etmeye başlamışlardır. demektir? yakalayarak karakola götürmüşlerdir. Meraklılar arasında bulunan ve bir şirkete cambazta Belediye Reisi, Prtlk Mil* Yaptığından hiç de piş - Işte bunları düşünen Liz lık yapan - Thomas Melin- dürü obruk üzere bir man olmayan Thomut; Meyanrnda sevgilisi Burton ve dez isimli yaikışıklı bir Mök halinde güzel yıldırm evinr lindez emniyette biiyiık bir çocukları olduğu halde sükalı, Lizi çıplak görmek pd<t<4c kendisinden özür rahatlıkla "beni ne yaparsanız yapın gördüğüm manza Meksikamın Pourta Valerte sevdasına tutulmuştur. diu fnişlitdir. Bir daha böy^ (simli şehrinde dinlenmeyi Bu fikri (kafasına iyice İr bir şeyin olmayacağını j rayı ömrümün 9onıına ka -I ve rahatsız edilmeden yaşa verleştiren Thomas fırsat belirten idareciler. Lİzjj fch. dar umıtamıyacağan de - mayı düşünmüşse de rnaa-, kollamaya başlamış, niha - rin Şeref Misafiri olarak miştir. ilân (Emişlerdir. Thomas Mrndme: y d b jjjı bir Mt*kmkalmiw 5P SARAY OTEL GECE KULÜBÜNDE * M IZIK LI YIL BAŞI GECESİ * DANS * NEFİS YEMEKLER * BÖREK VE TATLOLAft R E Z E R V A S Y O N Y A P T IR M A K T A g e c i k m e y i n t z. ^ '. Flizabeth Taylor, hcr nedense teturmdt Gizlice dikizlendiğini anlaması üzertne JLfdan doğma itoyunnuıkian fflanmiyor Yukar bir sürü figüranının, aktörün»e tckf ^ T j erece dekolte bir pozda tesbit etmekledir «m, Liz\ bir fdm çalışması esnastnda son ^ _ " " MM,,.... KIBRIS TVRK TİCARET ODASINDAN. Hsr markadan üstün İşimizdir.. Bildiri KREUZER Kibrisin herhangi bir yerinden başka bir Odamcan AnIcar* Sakalı Dolma kaumlsrini No; UV «ddorfüdı# «j «j yerine Seri, süratli ve ucuz bir şekilde eşya n kullanma. TnocariammzU hasfcssu» lederiz. Her türlü nakliyat İşleriniz için hiç tere dtiyumhır düt etmeden Lefkoşa Türk Nakliyat Şkt. ini cih diniz..» Adrese Dikkat: MÜFTÜ ZtAl SX. No: 12 ÖRGÜ YÜNÜ MÜ? med^ ^ lg e le n tam yirmi orgu yününü gar «arar 1 vermeyiniz. îthcdâtçı : MUSTAFA HÜSEYİN LEFKONünü Eski Nazzara <?=**A«mda Arasta No. SAYIN k /i MMmmw- HALKIMIZA LÂRNAKA PERGAMA LEFKOŞA OTOBVS SEFERLERİ Türk Maarif Mudur lu nünden : A nar atan Hâk&aea»arabadan Türk KüJfrurfto* gmç+r, v«türk asılb ve yofaacı uynddu ö$ rstmealsre yapılmakta olan Sosyal Yardama Arakk. Ocak ve Şubat eyiddan ıjslmlyrir Dgi Üsrin 31 Arakk 1Ü4 frsrpsmha gününde» İtib ar» Müdürlüğümü*» müraraaüan saygı İle rica oluma'. SON POSTA İLE GELEN ÇEŞİTLERİMİZ! MUTLAKA GÖRÜNÜZ-. * onnia K im iz tçm tam set k ita p la» * rdçtncler k t s a lfa b e, d o t o i v s * HEH ÇEŞİT YENİ m TESRİ* «AUTLA». VE 1001 ÇEŞİT UT AF v t m T A S trt SAUH ZAHİT C04 TÎCA.RFTTV1 DİKKAT!.. Y'eHe buldbjnmip çöpiıcfi bir paketi Puromdan en yakın m

4 PERŞEMBE 31 ARALIK M... I YUVARLAK MASA: I Rum Yaygaraları Altında Yatan Gerçek I Dikkat ediyor musunuz bilmem, Rum basını şimdi ıde, Tiirklerin havadan ikmal aldığma da> r 1 yayına başladı. Türkiye, Türkleri havadan hazırlı- yormuş da Türkler bir saldırıya geçeceklermiş Rum makamları ile Yunan hükümeti bu JuiTeketi tehlikeli olarak görmemekle beraber, ciddi olarak takip ediyorlarmış. Rum bacınında bu haberler smtadursun, Rumlar diğer taraftan hemen hemen her akşam, adaya silâh ve mühimmat çıkarmakla meşguldürler. Yani kendilerinin deniz yoluyla yaptığt bu işi örtüp, dikkati başka yöne çekebilmek için, her zamanki gibi birşeı/ler uydurmak zaruretini duymuşlardır. Ama bana sorarsanız, asıl kabahat Rumlarda $ değil. K abahatin büyüğü, onları şu veya bu teşki- % P lâtın platformunda konuşturanlar, gerçek vazifele- rini yapmtyanlar ve omuzladıkları sorumlulukları ^ yerine getirmeyenlerdir. Kıbns Rumları bir yıldan- beridir, bu adaya asker ve silâh kokmaktadırlar. 1 Acaba b u bir ytl zarfında Birleşmiş Milletlerin, şu I dünya barışı uğruna * çalıştığını İddia eden genel ^ sekreteri, Rumlara bu hareketlerinden vazgeçme - ^ ^ leri için ikazda bulunmuş mudur? Onlara yaptık- lartnin yanlış bir hareket olduğunu, 4 Mart karar 0 lanna aykırı olduğunu hatırlatmış imdir? Ve dünya i ^ teşkilâtı, bu insanlara hareketlerinin hatalarını söyleyerek düzeltmesi gerektiğini ihtar etmiş mi- ylir? Ne gezer? U Thant sadece, DiUirgaya, kendi 1 toprak ve namusunu korumak için, çıkan Ktbnslı ğ Türklerin çünkü normal yollarddn adaya gelme- 1 leri ne Papaz idaresi müsaade et miyor mevcudi- yetini Öğrenir öğrenmez ağzım açmak gereğini duy ^ mıış, fakat Rumlartnkimn yananda Türklerin hare- ^ ketinin herhangi bir suç sayılamıyacağmı anladığın p dan işi ileri götürüp Rumları müşkül duruma dür ^ 1 şi'ırmekten çekindiği için olacak sesini kesmiştir, i İ v i U Thant böyle yapınca, eskiden haftada bir 0 P defa gelen Yunan gemileri şimdi her akşam gel- ^ I mekte, elleri tabancalı, üniformalı adamlar sırtta 0 0 sırıt a rıhtım a çıkmakta, ağır kasalar indirilmekte ve ^ bütün bunların üstünden Rumlar Türkler hava - i 0 dan takviye akıyor diye yoygarayı basmaktadırlar. I 1 Sanki onların geceleri, silâh çıkarması, asker c ı J ğ A ması miihah da bizim ikmal yapmamız giina ı. A Bizim yaptığımız sadece şeref ve namus P faasıdır. Rumlara yüz verip onları bu derece ştmartan- lar işte, omuzlarına sorumluluk almış İni tcşkilat- lar ve bu teşkilâtların başinda bulunan kimscler- tdir. Yoksa onlar, dünya teşkilâtından gerçekten sert bir tepki görmüş, yaptıklanmn hatalı olduğu ve I diinya barışını tehdit ettiği şeklinde ika~ e ' olsaydı her akşam gemiler dolusu silâh,? Papandreu Kibrisin nikâhından J ja ^ ^ mev\n Ama, sorumluların, bir yandan dünya rtşı Ç* çalıştıklarını' iddia ederken, diğer yandan da dun- I ya bananı torpillemeğe matuf bu davranış arı ş I görmeleri bir takım kendini bilmezlere cesar 1 mektedir. Adaya çıkarılan Yunan askerleri ve ^ uj umy lâhlart hususunda kim ne derse desin, bundan i nan:stan kadar Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile teşkilâtın ileri gelenleri de sorum ludur, ger 1 1 istemiş olsalardı, Yurutnistan buraya egı» I kedi bile gönderemezdi. Ama, kendine i m*n ifylen, askerini beslctjen ve bir komutu? viizünde topraklarının dörtte,j\hınn. deruhte eden NATO teşkilât*»m, Kıbrısta bir ba^ka NATO üye» ^ lanna forrj, hılltm Jdığm ı görmemezlikten g fert donra, Yunanistaıu pek sııçl^rnuı t % Çünkü Yunanistanm durumu nasıl J Z ın, Şeref ve itibarını iki paralık etnuş, fiğ L fa z fa ha su* işte dangalakça ısrar eden bir - ^ cetfû ünden farksızdır. Binâenaleyh onun, n için.? kl k\l tefrik edecek ilg ile r d e n * ic^ & r ki bu tefriki biz akhbaştrida devlettemen bâtlardan beklemekteyiz. Rum h asının, bizim hakkvrauta ^ r^ m n altında işte Yunanistanm b*f etmek gayesi yatrruıktadtt. i * 4 Subaylar Karanlık İşler Peşinde! Samaon laah NoaTdn Küçük Kaymaklıda ctnyoı başanya koşuyor! bir d. arkaama dönüp bakıyor ki un alıyor! Arkadan yardım abyorl durmadan kahraman dolanl kendisine «lokal «liyo,! Yln. «4 u» bateyo, yokl _..,aldp yomu* yeryuauod* Talrabul? j ol 'p *r«u ba* yutou, bt> tmmm *tmmm maktadır. Yunan General subaylarının olaylarla m kodar i ğunun yeniden ele alınması küçumaanncak bir İfşaat delildir Türk gün ışığına çıkarmakta haklı davamın y da girişmekte oldukları karanlık işleri o öder önüne Praxis grupu pek ku* bir zaman içinde Türk mevzilerine yaklaşmış bulunuyor du. Türk tedhişçileri yenilmez komandolar karşısında kalınca Elen kahramanlısını bir kere daha tanımış ol dular. Tedhişçiler, adamları mm bir iırtma gibi gelen nücumunu durdurmak için ooş yere gayret sarfediyoriardı. Esasen mukavemetlerinin beyhude olduğunu kısa bir zamanda anlamış ve bir kere daha kaçmak yolu nu tutmuşlardır. San pençe reli Turk evi elimize geçmiş ti. Böylece Türk kuvvetleri ikiye bölünmüş bulunuyor du. Turkler panik içinde kaçmışlardır. Evden eve aç tıkları deliklerden kaçan Türkler ou şekuue canlarını kurtarıyor ve böyle bir bir kaçışta kendilerini kovalamak güçleşiyordu. Kaçan Türkler diğer Türk mevzlle rine giderek oralardaki Türk ien takviye ediyorlardı. Fakat bu, kendileri için çilte ağızlı bir biçak olmuştu. Çünkü kaçanlar korku ve uiîlşet içindeydiler. Onların korkusu gittkıleri yerlerdeki fon ederek fti üç saate ka tedhişçilere de sirayet et* dar kendisinin v* bütün geçmek ba hainde Ankara * M U m mekeydi. Kaymaklının kurtulmuş ola dan daha öne* davranacak «lardır." «f ti M WUKn«l Zaptettiğimiz Türk evleri cağını bildirdim. Sonra ka»! nin birinde sorumlu Türk rargâha telefon ederek du-1 i im t\m&h tedhişçisinin yazıhanesi üzc rumu anlattım. Müteakiben -HAKİKAT VB il M mü ncnrıı* rinde Lefkoşadak i T-M.T, Tümgeneral Peride*1* durumu bildirdim. O da beni I A'JTUS guetari yukarıda MU f«n«ı rbopaoa«dam NM Genel Karargâhına hitaben yazılmış bir mektup bulduk. hararetle tebrik etti. Buldu kı Saşlık altındaki bao azı 1t ı» Acut5 n m a us /Ortamlarım içeri girmek zerleri tank haline sokarak srnda M ut üüt.i.a için evin damını delerler hücuma geçişimi altın harf j vükelçui tojm ua mailim! fcpfcmfial ıip«* ken Türk Tedhiş Lideri ya* İerle yazacağını söyledi; v tj beyanatını yeniden a «makta v* bu hususla dığı mektubu terkederek kaçmışa Mektupta şunlar yazılıdır. Gâvurların şiddet li hücumlarından sonra ümitsiz bir duruma düştük. Samson, mutazam ordusunun binlerce ile birlikte hücum etmektedir. Onların korkunç üstün lüğü karşısında mukaveme timiz kırılmaktadır. K*nâ atimizce şanlı Tür^.AIf^*-' nrn Küçük Kaymaklı savaçına atümasmm vakti gel m iştir. Bu çabucak o to az» Küçük Kaymaklıyı boşainp terkedeceğiz.* 3u mektup tedhişçimin s «f ir a & ş lan ıhtiniillıllf. mul m utaam h.rp n»m U n n. * 0 " y j P» ^ lar Karşısında kalan» ler bu hlicuml. zajn Yunan Ordusu wr«^ Sm yapıldığını annrtnıh laştım. rine 5eKli«günü saat te ba«uyaca, Türk iyenin trhdh ettiği ğını bildirdim v«türklerin gibi K ıbmı bttmb*ı»m* a her türlü mukavemetinin I kalkışmam ekonomimiz için Şanlı silâhlarımızla ezllmr*ı ni emrettim.andrea Poly vlou'nun breni işletme^ ile verilen işaret üzerin* hücum başladı. Üç buldozer Türk mevzilerin* d uğru Jcr lemeye başladılar. Onların arkasında parmaklan tetik te adamlar gidiyordu. Daha arkada da kamyonlar aşka vitesi takarak Turk mevzii* rine doğru ilerliyordu. Kam yumarın geri geri gitmeleri nin sebebi İçlerindeki kum torbalarının sürücüler için siper teşkil etmesiydi, üu de bulunduğumuz mevziler den Türklere yaylım atefi açarak taarruza geçen adam larımızı koruyorduk. Başlan gıçta Türkler müthiş bir mu kavemet gösterdiler. Tart! edllemiyeoek bir savaş baş lamıştı. Sanki kıyamet kopu yordu. Bomba ınalâklert Kü çük Kaymaklıyı temelinden sarsıyor,, infilâk sesleri bütün Lefkoyada iyice ifltile biliyordu. Bu sırada Olympiat'a u l< 1çak ağır bir darbe olacaktır. Çünkü Türtt resmi tb>l)fi leri bu seferki manda yollan, i hava alanlarım, depolan ve askeri olduğunu iddia ettik leri sair hedeflen bombe is yaraklarını söylemiş bulun maktadırlar. Asya yayiâlannın aç ;kurtlarının böyle btr d u yet işlemelerine fırmt veril memelidir Anglo Ameri > kanlar büyük bir ha/bin mm ust'm rm «rrtcmıt çıkmasını istemiyor 1arsa müteoavte Türkiye?» b adeni bildirmelidirler. Anfto 1n m «cmıı nuus -nr«mm «m ua Martın «roasa Amerikanlar NATO çc ıy er sindeki maksatlarına eriş mek için Türk>y»yj kışkırt maktan vazceçmrudlrter. Kıbns halkı Birleşmiş Mil İdlerden Self yon hakkınm kendisin» ta ninmasuu brkkm<»mc-dı: Eğer Birleşmiş Milletler Kıb na halkının bu hakkından sarfınazar «dt d» Türklerle tecavüzüne yol sçaıma o zaman Yunanlılar harekele kar»im$a> ağım her güçlük ı için kendisine telefon <4m*. bir açıklama yapılması tt mi tav-aiye etti. zurnana it*ret erten* söyle Biraz sonra Yunan Alayı demektedir Komutanı Albay CÜvelekl* BU, bacı gaaetrlerin yap bana teîelbn etti. Cüvelekls; tığı gibi Sneyetleria bizi âm Yupa*J KıBns mücadelesine büyük j teklediki«rtoe dair kör btr asken hizmetleri geçmiş bir subay neşriyat yapmak niyetinde dır. Kendisine giriftiğftnu) d^ğdiz Endişe yaratan şey hçcumu anlattım. Çok sevin j yaınu BiJo% un sözleri t. dir. Türk İ seym Ortak SL di ve bana föyie dedi: *Se j nin Küçük Kaymak bildirm, Gromyku nuo B r Uya gitmekten kork * leşmiş Milletlerdeki konuş tuğunu söyliyen namussuz m m v( buniann üstünde lar utansın. Adi insanlar. RHuv'un sözk-rt hakikaten ^ Şimdi ne yüzle karşımıza endişe yaratacak mabiyettnçıkacaktır.* ( dir. Şimdiye kadar hiç kim Su sırada çarpışmalar çok K HjcA'un beyanatının şiddetlendi Az sayıda ol* tfa» metnini bulup m*ydk» malarına rağmen komando ım çıkaramamıştır Halbuki iarım düşmanın bütün mu beyanatm tam metnini elde kavemeünl ezmekteydi. Ben *tmek Kıbr» hörtlmetinln de makine i j silâhımı alarak j vazifesidir. Kıbna küktonkl ateş hattına gittim. Binlerce j bu r«nfwtin yapmalı, mboa kurşun atıl t ılıyor, iyot, ai el bombala oo delemtisn Id tliib ut aleyh in d e atan bar şeyi tsbh mevzilerine O _ fîsm«*yı indiriyordu, tu ana rtm eli. tutumunu ona tftr* da NM<IMf,<w*>w TUk ayarlamalıdır. Ihı Aharla mevzlierihi * teikll fesşkil eden noan e*- ee- RiloVua» w beyanatı h a k k ın» ierden birine aaldtrdı»t evi -1 j taoni 1»kâr bir s<3wamamın yerle bir etti. Bu evin J f i a l yatnlmaat zarutidir * edan altma Küçük Ka>Tr«k "JHATOCULAJT lıdaki Tüı* tedhişçileri fö thğer btr yakısında TAT mülmüstü/* M rte 8awtk> şunîstı y*«maktsdn: - m uhtem el îit is a d i «Son zamanlarda hakiki m m m ELE^THERİA vatanperverterı «taie lekele live Bakanı Solomidesln Mecliste yapfafcl^ttp»»^ temas ettiği beşyazanrıda mek maksadıyle HATOcb lar diye b«r te line M (BAYRAK) sına t mi «şcttişuut m - t* m ut, um rı ^ m ı m m»arm mmmmmsa^ sucmülü am mm«cu.ii «m$m V bc itfa ân» tâkısjttaa V il mm fcmlul IMKilSI mm ««Nf «cm tt mmm mm,mm o ı» şştıı «ıt»m «I lamı m u «MCI M K tli ««i iar««t; MU f i l i k ü «(m ı m rnmrnt ti m m m ım ıu m ııa u u ı <t İl rşşt m «tt M ü! ktms «u m tt «ı m iş»» «ta $««ıı <ı fi tmmp u n ı ı w m m,st u n «ta toucı «um u m mtuizct u ı ı t ı «M it Uît* ASI «IU«M sun» u* mu «««attı M JK İ ı?n «t ü l«tr.» «urmta m m um umum lî«m > «Htflfcı U M RİM I MâKUtf ftm il «t it M Wl5 «ı«w sâ«ruaısı tın t«i «tın* II «1 FttMfi Mâ «P» Ü Ü M?1 tt ettcmmua Matı ipmui mm ntı uftatt Mı İ O M C am bula t Rad>o*tı -: r p l r«t* U orp umiâb HM «fjas m<am u n AÇfHî m mmtrn u n w i r«un Mı* starı it a mmet *m um u* un Rtscı u u «fcfîîm l u» ronıcctvurrj* it n m m tt a tü6m un M*«^.«ı nnumz Ü M I LEFKE SANCAK RADYOSU U3SA&Aiw a n m ı / t ; i f «f «tl t«n un atnubr nn memm mm ım m m mmm un nn ant «vrm u t tf M ISHSÎÎ mmm m n w M tm.4 m hm «üftvih «dı» H u «nrr.r* «m m n n nm m mm HM m ı -«Ola nm «sıut

5 Kadın Gözü i I e ERKEK Kadına göre yedi Tıp erkek vardır. Bir erkeğin kalbini fethetmek için ne yapm alıdır? Bu konuyu inceliyen İn giliz )azan E. Harvey'e göre, ka dm gözü ile bakılırsa yedi erîcek tipi ayn ayn vasıflara, meziyetlere ve kusurlara sahiptir. B ir kadın alâkadar olduğu erkeğin ne tipte bir erkek okluğunu anladıktan sonra daha rahat bir şekilde kalbini fethedebilir. Kadın gözü ile m uhtelif erkek tipleri şunlardır: 1 m ü t e ş e b b is e r - ke K TİPİ: Bu tip erkek, ha yatta her şeyden evvel mes leki başarıyı düşünen erkek Ör. Cemiyette m utlaka yük seimek ister ve yükselir. Son derece azimkar, enerjik, sebatkar ve çalışkandır. Aynı zamanda çok iradelidir ve daima ew elâ kendi sözünün geçmesini ister. Bu tip er - kek ekseriya pek gösterişli bir tipte değildir. Ama zekâsı ve kuvvetli şahsiyeti ile kadını cezbeder. 2 SANATKAR TİPLİ ERKEK: Bu tjj> erkeğe ekseriya sanat muhitlerinde rastlanır. H atları gayet m im tazamdır. Ekseriya ıızun boyludur. Yakışıklıdır. Elle fi gayet zariftir. Çok haya! perest, hassas ve iy i kalblidir. Bu tip erkeği alâkadar fdebılmek için çok defa kadının idc adım ı atması ge rekir. Zira sanatkâr tip li erw?: mağrurdur. Hislerini, gülünç bir duruma düşmek Üe açıklamaz. 3 ÇAPKIN ERKEK ca bir gün olsun yeknesak T ÎPI: Çapkın erkek, daim a lıktan şikâyet etmez am a gayet şık giyinir. Son moda hayatında istikrar olmazdan haberi vardır. Gayet Büyük seyyahlar, kâşifler, vahşi hayvan avcıları, bu lanan havadar bir yerine sığınmak lâzım dır. Denize nazile ve kibardır. T atlı söz tip erkeklerdir. Çök cesur, fen iltifatlariyle hanım ları teshir eder. Daima hana* zeki, atılgan ve neşelidirler. Eşlerinin de aynı dere bakmamalıchr. şekilde hareket edeceğini cede enerjik olm alarını is ir ve daldan dala konar. terler. DUŞUN FAYDASI Anja böyle b ir erfceği bile N ED İR rethetn-k* ve or^ izdivacı 6 ASİ T IP ERKEK: Bu Duşun birinci faydası deveranı harekete getirmektir. ettmnek mümkünoür. Yalnız bunun için kadı tip erkek haksızlığa taham Bilhassa yorucu bir bedeni ona teslim olmaması, m ül edemez. Herkese yardım elini uzatır ve çok sevi lıdır. Duş 10 saniye ile 1 faaliyetten sonra duş fayda nişlerim hemen belli etme - meri, onu çılgmca sevse bir lir. Çok arkadaşı vardır. dakika sürebilir. Duşun altında vücudu hareket ettir. katiyen arzularına boyun O nun için eşi, onu biraz egn«nesi şarttır. Ancak ni- da arkadaşları ile paylaş m elidir. Kalbi rahatsız olan haîkası taiktrktan sonra mak zorunda kalır. Bu tip lar ancak ılık duş yapma - ona bağlanabileceğini belli erkek, vazifesini ihm al etmez. Am a başkalarından * lıdır. etm rfidir. Erkek, kadını be Şpmvorsa izdivacı gözp a- aynı titizliği beki :. O nun hr. hattâ eşim* mesut da e- İçin eşinin çok dikkatli olm ası lâzım dır. Asi tip er NÎN KARAKTERİ MESLEKTE YÜKSELE - «er. Ancak b ir çarda, İcadı n m o na tam mânasiyîe ser- kek bir gurur meselesi için D EĞİŞİR M I? beşti taraması şartı ile kendi m enfaatini de çiğne Bir insanın karakteri sağlam ise, ne servet, ne ikbal TAHAKKÜM eden yebüir. Ama sevdikleri i ERKEK TÎPÎ: Bu öp erkek. için de hayatım feda ede omın karakterini değiştirir. ekseriya kadına bir hâm i bilir. lemez. Am a hayatı, ekseri olarak bakar. Himaye et - 7 İHTİYATLI ERKEK ya yeknesak geçer. Zira mek, yardım etmek, onun TİPİ: Umumiyetle en rahat maceradan ve fazla hare - başlıca vasıflandır. Am a koca bu tip erkektir. Zira ketten hoşlanmaz. Çok, çocuk aynı zam anda kayıtsız, sever ve ailesine, ka daim a her şeyi ölçülüdür. şartsız tahakküm etmek ister- A şın riske girmez. Her şe rmca gibi m al taşır, durur. Bu tip erkek, ailesini yj hesap eder. O nun için Ama fazla romantik değil rahat geçindirir. Ama daim eşini nahoş sürprizler bek dir. a en küçük bir şeyin he sabını sorar. Böyle bir er - kegin kalbini fetheden ka - din, hay atinin sonuna kadar güvenebileceği bir eş kazanır am a çok m uti ve yum uşak başlı olm ası şart tır- 5 _ MÜCADELECİ ER - BUNLARI PiLiYOR MUSUNUZ? KEK TÎPÎ: Bu tip erkekle ya şam ak çok enteresandır am a aynı zam anda çok yorucudur. Zira hayatı daim a gayet m aceralı ve hareketli geçen bu erkek, her şeyi eşiyle paylaşmak ister ve onu da m aceralara sürükler. Bu tip erkekle ev lenen kadın, hayatı boyun D EN İZ TUTMASINDA NE YAPMALIDIR? Deniz tutması bazı kimselerde, denizde dalga oldu ğu vvatkit, umumiyetle muva zeneyi temin eden ve iç ku lakta bulunan bir organda husule gelen geçici bir ak - saklıktan ileri gelir. Bulantı yı kesen ançiıhistaminik ilâç W almak ve geminin az sal Ancatk karakteri zayıf, yük seime hırsı içinde senelerce kendini yiyip bitiren bir insan yükselince değişir, eski dostlarım tanımaz olur. Kibirli, egoist ve harici görü - nüşe ön plânda önem veren kimse haline gelir. Yük seîince ölçüleri değişen bir insanın dosduğu pek ömür lü olmaz. ATILGAN OLMAYAN - LAR BAŞARILI OLABİLİR M î? Hayır. İnsan hayatının birçok devrelerinde kesin adımlar ottabiknelidir. Bunu yapamaz ve fırsatlardan isti fade edemezse başarılı okumaz. Hayatta birçok fırsattan kaçırır. Mesleğinde de yükselemez. Yükselmek için bazı tehlikeleri göze almak şarttır. Bazan mazinin üze - tinden b ir çizgi çizip, her şeye yem baştan bile başlan ması icap eder. Bunu yapa bilen b ir insan hayatta hiç bir şeyden koıfcmyafcilir. Zira, her zaman kendisine yeni yeni knikânlar bulabilir. Pasif olan daima aynı mevkide kalır. KOÇ BURCU: (21 M art - 20 Nisan) Huzur * nuzu kaçıracak bazı lıâdiselerin vukuu muhtem 1 * Fakat sabırlı olur ve dikkatli davranırsanız da î çok kısa bir zamanda düzelir * BOCA BURCU: (21 Nisan - 20 Mayıs) o * \ şükür his dünyanızda da asayiş berkemal. Yalnızlı î m alcilikten vazgeçmeğe mecbursunuz. Akimız* g î len her Şevi de helkese söylemeyin * İK İZ LE R BURCU: (21 Mayıs - 20 Haziran) * Bugün dikkate değer bir teklifle karşlaşacaksınız. \ Hemen karar vermek hevesinden vazgeçin. Sevdiği * niz kimsenin de fikrini almalısınız. * YEN GEÇ BURCU: (21 Haziran 20 Tem -» muz) Önem li olaylarla karşılaşmanız mümkün. Hiç $ beklem ediğiniz bir an)da elinize güzel bir fırsat ge * çebilir. Size sürpriz hazırlayanlar da var. ASLAN BURCU: (21 Temmuz 20 Ağustos) Heyecanla beklediğiniz bir haberi bugün alacaksınız. Sıkıntılarınız tamamiyle geçmek üzere. Yepye ııi bir hüviyete bürünüyorsunuz. BAŞAK BURCU: (21 Ağustos 20 Eylül Size yapılan daveti kabul edebilirsiniz. Böylece gerilen» sinü lerinizi yatıştırmış olacaksınız. Üzüntüleri yenmek için dalıa ketum olmak lâzım. TERAZİ BURCU: (21 E ylül 20 Eldm) Bu gün son derece rahatlıyor ve derin bir nefes alıyorsunuz. Çok kuruntulu olduğunuz muihaifckajk. Ufaik şeyleri gözönüıi(de büvütmekten vazgeçin. AKREP BURCU: (21 Ekim 20 Kasım) Bu hâdise sizi biraz da memnun etsin. Böylece sizi ne kad,ar sevdiğini ve size ne kadar bağlı bulunduğu nju açıklamış oldu. Artık mesele yoik. YAY BURCU: (21 Kasrnı 20 Aralık) İlerisi için uzun vadeli plânlar yapmağa kalkışıyorsunuz Bu hevesten vazgeçm. Henüz vakti gelmedi. Gu - nırlanmağa da lüzum yok. OĞLAK BURCU: (21 Aralık 20 Ocak) Bu gün ondan güzel bir haber alacaiksımz. Fakat bu nedense sizi tatm in etmeyecek. Aceleniz ne?. Sonu nu bejkleyin Herhalde bir maksadı var. KOVA BURCU: (21 Ocak 20 Şubat) İçinpz deki gariplik ve yoksunluk günden güne azalıyor. Bunu siz de farketmiş durum dasınız zaten. Pek yalanda her şey normale dönecek. BALIK BURCU: (21 Şubat 20 Mart) Müşte 1 * rek bir lıeyecanın ve karann aıifesindesiniz. Sizi * * tahmininizden çök daha fazla sevdiğini ve güven- * dişini görerek seviniyorsunuz. J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********* + ** ********* Bulmaca i a a o m a a m Ö D m B D D O D n n m m n m " m m m ı i ıı ı ıı ı C M B D D D D B D m a m a m a a a m B a a a o S OLDAN SACA: 1. Bir im tihan, 2. Kusur, ayıp Teessür, ümitsizlik, 3. Ağlıyan, 4. İstırap yer Tahlil, 5. Akan, cari, revan 6. Uzlaştırma, barıştırma Ayı yuvası, 7. Metres, 8. J mı... K O RTING KÖRTING ALAN a l d a n m a z. TELEVİZYONLA^ KRALIDIR. Bu akşamki Nöbetçi Eczahane Macit e» 8"!!'..(.saat arasında açık, Pek nadir Bal böceği, Hükumet'in koyduğu azami Dünkü B ^ macaınt ve resmi fiyat Basamak Çözümü ve kademe. r i K A R ID.U j AŞAĞIYA! SOLDAN SAĞA: Ko 1. Ekonomist, - ^ 4 E ofcto "Kyvası İ l Şajnar, 5. Müjde b u l u n t EM. 6. B - EnAe. 7 d ) % (Ter 7. ü - N - R - Se. & "e ~ (Kısa) 4. ~ T<,kmU' 9 * * * * * r e in d S ^ n T g 7^ } YUKARIDAN teree Denlzde 1- E«lem Buri, 2. K - :D Müteharrik 7 İS "? " su' 6- - Ü En, 3. O bij ~ b t Not* ~ S ı - H, 4. Not - D M - V 5 - m İ 34*11 V e E* ^ f e V ^ e tj e inanmayan, avors~ ^ radeli.

6 PERŞEMBE 31 ARALIK 1964 YUVARLAK MASA: Rum Yaygaraları Altında Yatan Gerçek Dikkat ediyor musunuz bilmem, Rum bastın I şimdi de, Türklerin havadan ikmal aldığma dan i yayına başladı. Türkiye, Türkleri havadan haztriı- 1 p yormuş da Türkler bir saldırıya geçeceklermiş. I Rum makamları ile Yunan hükümeti bu hareketi $ i tehlikeli olarak görmemekle beraber, ciddi olarak $ takip ediyorlarmış. Rum bacınında bu haberler sırıtadursun, Rtm ılar diğer taraftan hemen henu n İ her akşam, adaya silâh ve mühimmat çıkarmakla meşguldürler. Yani kendilerinin deniz yoluyla yap P tığı bu işi örtüp, dikkati başka yöne çekebilmek için, her zamanki gibi birşeyler uydurmak zarure- 1 1 tini duymuşlardır. P I Ar% bana sorarsanız, asıl kabahat Rumlarda f i ıleğil. Kabahatin büyüğü, onları şu veya bu teşki- % p lâtın platformunda konuşturanlar, gerçek vazifele- İ ^ tin i yapmayanlar ve omuzladıkları sorumlulukları yerine getirmeyenlerdir. Kıbrıs Rumları bir yıldan $ beridir. bu adaya asker ve silâh tokmaktadırlar. ^ A m k bu bir y ıl zarfında Birleşmiş Milletlerin, şu $ İ dünya banşı uğruna" çalıştığını İddia eden genel sekreteri, Rumlara bu hareketlerinden vazgeçme - g P feri için ikazda bulunmuş mudur? Onlara yaptık- A lartnin yanlış bir hareket olduğunu, 4 Mart kararlarına, aykırı olduğunu hatırlatmış mıdır? Ve diinya P teşkilâtı, bu insanlara hareketlerinin hatalarını ^ söyleyerek düzeltmesi gerektiğini ihtar etmiş mi- yiir? Ne gezer? U Thant sadece, Dittirgay a, kendi i toprak ve namusunu korumak için, çıkan Kıbrıslı 0 Türklerin çünkü normal yollardân adaya gelme- ^ herine Papaz idaresi müsaade etmiyor mevcudi- yelini öğrenir öğrenmez ağzım açmak gereğini duy 1 muş, fakat Rumlarmkinin yanmda Türklerin hare- 1 ketinin herhangi bir suç s a tfilamıyocağım anladığın ^ dan işi ileri götürüp Rumları miişkiil duruma dü- ^ şiirmekten çekindiği için olacak sesini kesmiştir, U Thant böyle yapınca, eskiden haftada bir ^ defa gelen Yurum gemileri şimdi her akşam gel- İ mekte, elleri tabancalı, üniformalı adamlar sırtta ^ sırtta rıhtıma çıkmakta, ağır kasalar indirilmekte ve ^ bütün bunların üstünden Ramlar Türkler hava - Û ff dan takviye ahyor diye yaygarayı basmaktadırlar. I İ Sanki onların geceleri, silâh çıkarması, asker çtkat ^ ması mubah da bizim ikmal yapmamız günah. & % Kaldı ki biz, herhangi bir tarruz emeli beslemediği g p miz için herhangi bir ikmal ihtiyacını duymuyorıu. ^ I Bizim yaptığım ız sadece şeref ve namus müda - ^ faasıdtr. I 1 1 Rumlara uiiz verip onları bu derece şımartan- lar işte, omuzlarına sorumluluk almış bu teşkilat- p 0 lar ve bu teşkilâtların başfnda bulunan kimseler- g 1 dir. Yoksa onlar, dünya teşkilâtından gerçekten sert bir tepki görmüş, yaptıklarının hatalt olduğu ve i diinya barışını tehdit ettiği şeklinde ika* c i rrnş olsaydı her akşam gemiler dolusu silah ç an > Papandreu Kibrisin nikâhından-. Ama, sorum luların, b ir yandan dünya barışı çt î ç a lış tık la rın ı' id tlla ederken, diğer yandan da dun- % ya b a n a n ı torpillem eğe m atuf bu davranış arı i görmeleri bir takım kendini bilmezlere cesare i inektedir. Adaya çıkarılan Yunan askerleri t't ^ uj u y? i Idhlan hususuivfîa kim ne dersle desin, b i n, nan:stan kadar Birleşmiş Milletler ^ kl^ r nîar teşkilatın ileri gelenleri de sorum ludur, ğ I istemiş olsalardı, Yunanistan buraya degiasw> kedi bile gönderemezdi. Ama, kendine nı>n fyenf askerini besletjen ve bir OTnu^ wmı,l * vüzünde topraklarının dörtte üçü ^ deruhte eden NATO teşkilâu ltyaş «m, Ktbrısta bir ba^ka NATO farına karşı kullanddtğmı gornıemejmun k yerekir fen at/ura, donra, Yunanistanı ıunanısun» pek suçlamamak, ^h<*iıretim, iyetini, Çünkü Yunanistanın durum u nasıl teref ve itibarım ik i p a ra lık etmiş, /«x iyte dangalakça ısrar eden brr Anelen farksızdır. Binaenaleyh o m ^. hukuku tefrik edecek durum u yokb d*r k i bu te f rik i biz akht*h ve teş- M iatlardan beklemekteyiz. Rum basının, bizim hakktrm^da T^ nn altında işte Yunanistanın bu as etmek gayesi yatmaktadır. Sdİh Yunanlı Subaylar Karanlık İşler Peşinde! NUcoe Sam»» Kani N «l'de Küçük laymakhda c... J e.ta rta*, ^ Jıy a ıa m a halâ deram ediyor. Halâ iurllyo,! halâ»umyor! halâ haşanda, b ^ m ro koşuyor! hh d. orw na donop botayo. fa y i». y «U ^ Z >di«l yol bir arpalık boy boe tutmamakta I Sağdan yordu» alıyor* dolanı kendisine relakal ediyor! Yin# etrafına bakıyor yold İyice takip e d «M o t e. yazının yeryusunde eulrubul ^ ^datmaemdan «iyade h a * yutol, Ur üjanl riiy a ^. «d a l maldadır. Yunan General t* eubaylanmn olaylarla m M o r hay» N f* olduğunun yeniden ele alınman küçümsenecek bkt tfşaal delildir. Tütk I d M m gün ışığına çıkarmakta haklı daramm kurretlendirmakie Yunanlıların ad» da yirtşmelrie oldukları karanlık İşleri vöder onuna Praxis grupu pek kısa bir zaman içinde Türk mevzilerine yaklaşmış bulunuyor du. Türk tedhişçileri yenilmez komandolar karşısında kalınca Elen knhmn^anlıfr. nı bir kere daha tanımış ol duiar. Tedhişçiler, adamları mm oir fırtına gibi gelen Hücumunu durdurmak için boş yere gayret sarlediyor iardı. Esasen mukavemetlerinin beyhude olduğunu kı sa bir zamanda anlamış ve bir kere daha kaçmak yolu nu tutmuşlardır. San pençe reli Türk evi elimize geçmiş ti. Böylece Türk kuvvetleri {ıı m u ı r u rıne doğru ilerliyordu. Kam»I.» i** irutla l 8ft») yonların geri geri gitmeleri! ^ iflemelerine fin»t veril i m im» ın r t rm m m nin sebebi içlerindeki kum emelidir. Anglo -Ameri ıı m «m ic k«h p a n turbalarının sürücüler için kanlar büyük bir ha/bin M * its in» Tftl «raifouft ikiye bölünmüş bulunuyordu. Türkler panik içinde de bulunduğumuz mevziler mütecavt* Türkiy*ye haddi- mm M ittin m m» m siper teşkil etmesiydi. Bir Çıkmasını istemiyorlarsa kaçmışlardır. Evden eve aç den Türklert- yaylun atefi ni bildirmelidirler. Ando j M» cıcntii rttfta fim tıkları deliklerden kaçan açarak taarruza geçen adam Amerikanlar NATO çerppve fi m im a «Nran Türkler ou şekuue canlarını larımızı koruyorduk. Başlan sindeki maksatlsnna eriş fi ıı eöcmtrın «ıır tvmjk mm kurtarıyor ve böyle bir bir gıçta Türkler müthiş bir mu mc*k İçin TUrkiyeyı kışkırt fi II «Attstt kaçışta kendilerini kovalamak güçleşiyordu. Kaçan edilemlyecek bir savaş baş Kibri» halkı Birleşmiş MU kavemet gösterdiler. Tarll maktan vazgeçmelidirler.. Türkler diğer Turlt mevzile lamıştı. Sanki kıyamet kopu letlerden Self detprminas rine giderek oralardaki Türk yordu. Bomba ın/llâkleri Kü yon hakkının kendlsltv ta M i o m ( «m b u U l ierı takviye ediyorlardı. Fakat bu, kendileri için çilte sarsıyor^ infilâk sesleri bfl Eğer Birle«mi i Milletler Kıb : çük Kaymaklıyı temelinden nınmasuu beklemektedir, i Radyona ağızlı bir biçak olmuştu. tün Lefkoşada iyice işi t ile n» halkının bu hakkından u «m m m ı Çünkü kaçanlar korku ve biliyordu. Mirfınazar eder de TüriUerin dehşet içindeydiler. Onlann Bu sırada Olympios'a telefon ederek Bej üç saate ka zaman Yunanlılar hsrrketr «MM: tecavüzüne yol açarsa o korkusu gittkıleri yerlerdeki tedhışçüere de sirayet et- dar kendisinin ve bütün seçmek bshalnde Ankara EMM I0U) m m st o * mekeydi. Kaymaklının kurtulmuş ola dan daha öne? davranacak m JAMÎIÜ Zaptettiğimiz Türk evleri cağını bildirdim. Sonra ka> lardır." M I ftlmaui 17?i tyumul nin birinde sorumlu Tıült rargâha telefon ederek du tedhişçisinin yazıhanesi üze rumu anlattım Müteakiben "HAKİKAT VE Iî 4İ lali ifcmlfil rinde Lefkoşadaki T.M.T, Tümgeneral perides e durumu bildirdim O da beni 1 ATTüS ca%rtr»i > ukamda j MU ran» nopagajida*' MM UtUt-i Genel Karargâhına hitaben yazılmış bir mektup bulduk. hararetle tebrik etti. Buldo ; k) Başlık alundski bat>azt <!1H acun «t «tooaa Adamlarım içeri ginnek zerleri tank haline sokarak ;«ıntla Ankaradaki Bu* HQ \ t l.» Si*! il için hücuma geçişimi altın harfi yükelçisi Rijov un m a lûm ; tlh U V # evin damım delerler - lerle yazacağını söyledi; ve i beyanatını yeniden el^ al'] u m M ittin ken Türk Tedhiş Lideri yaz dıgı mektubu terkederek karşılaşacağım her güçlük makta bu hususta knein i m MM MMMAÜ için kendisine telefon etme bir açıklama yapılması İÜ j ı ı» ulum m m m «t«mar$ kaçmıştı. Mektupta şunlar yazılıdır. Gâvurların şiddet mi tsvsiye etti zumuna işaret edmek şöyle! m $m urm li hücumlarından sonra Biraz sonra Yunan Alayı demektedir; t? ı ı acım Komutanı Albay CÜvrlekU i "Biz bazı gaaeulcrin yap t K îsmuifl ümitsiz bir auruma düştük. bana teîefbn etti. CüvelekU tığı gioi h0'7retler»0 bizi de* : UM UlMI Sttti Samson, mutazam 141 TIMiCf t>m İAMHi» Kıbrıs mücadelesine büyük teklediklerine dair kör bir onlusunun binlerce asken ile birlikte hücum etmektedir Onlann korkunç üstün lüğü karşısında mukaveme tim iz kırılmaktadır, k an â atimizce şanlı TürkAlay» nın Küçük kaymaklı savaşma atılm asının vakti gel mıştir. Bu çabucak o to a «a Küçük Kaymaklıyı boşaiup terkedeceğiz.' Bu mektup tedhişçilerin ne büyük bir kortuye düştülderini rtm e k» ^ ; b!n lcrce Vunan «^ n J î ' cum ettütae luır «> r s. - 5^ r b nr k i r ^ - lan ihtim aldir. Adam lan min niütazaın ^ lar Karşısında kalan ler bu l'flcu^ 5 IS S S n. zamyunan Ordusu wraıu dan yapıldığını zannetmiş 1CT ^ k şekline soktuğunu but3özerlerle hücuma günü saat te başlıyaca, Türk iyenin triıdh ettiği ğını bıldirdlm_v<* Türklerin j cibt Kibruı Kmwtı«ı«ıııa * her türlü mukavemetinin j kalkifmam ekeoomlsntz İçin şanlı silâhlarımızla ezilmeıi çok ağır bir darbe olacaktır. ni emrettim.andrea Poly Çünkü Türk nemi t* tan yet viou'nun brrnl işletme»! ıh* teri bu arlcrid bomberd» verilen işaret üzerine hü manda yollan, lim anlan. cum başladı. Uç buldozer i bava alanlarını, depolan vr Türk mevzilerine doğru ücr askeri olduğunu İddia ettik lemeye başladılar. Onlann leri sair hedeflen bombala arkasında parmaklan tetik yaraklannı»öylemle bulun te adamlar gidiyordu. Deha maktadırlar. arkada da kamyonlar aika vitesi takarak Türk mevzile Asya yayiâlanntn aç kurtlarının bftyle bir dna hizmetleri geçmiş bir subay neşriyat yapmak nlyetînde UM ÜMCl MOCt»* dır. Kendisine giriş» i imi/ değiliz. Endişe yaratan «ey II tl MELİHİ ÜNMH tı u TBmçr u tk ts fi hscumu anlattım Çok sevin yalnız Rij<n un «özleri değil j u ıı rştıtm di ve bana şöyle dedi: 'Senin Küçük Kaymak bildiri*!, (vvmyko nun Bttr* dir. Türk Sovyet Ortak ] «f #f ertırn iüçm ff M m r.ıu s lıya gitmekten kor* * leşmiş Milletlerdeki konuş» M U *t*z tuğunu sdyliyen namussuz ması Vf bun Lana üstünde lar utansın. _ Adi İnsanlar. Rijov un edeleri hakikaten Şimdi ne*yüzle karşımıza endişe yaratacak mâhiyetteçıkacaktır.' dir. Şimdiye kadar hiç kim- j ffu sırada çarpışmalar çok «e Eljo^'un be>anatının < şiddetlendi. Az sayıda o l u m metnini bulup meyda l malarına rağmen komando na çıkaramamıştır. Halbuki j larım düşmanın bütün m u kavemetini ezmekteydi. Ben demakineli silâhım ı alarak ateş hattına g ittim Binlerce kurşun atılıyor, el tk,rn n Türk mevzilerine cîîrneyl mairiyordu. Bu ««a da buldozerlerden biri Türk mc-v/ifrrlnl tefkll eden evlerden birine saldırdı ** «vl yerle bir etti. Bu evtn yıkın L a n eltan K S ^ t Kaymak 1 ulak i Türk tedhişçileri müimüşril" -k u h t e m e l nrm A D t GELİ5MELXr- ELEFTHERJA gm*mm Maliye Bakanı Solomides'in Mecliste yapö& konuşmays ettiği rrtrk il*» YÇÇSliHr beyanatın tam metnini elde, etmek Kıbna hüktimetinin (BAYRAK) «m a tim «nukiiıiii art; ıt «Mut, t im napn i IMM tân»; I m u m m * m tfı ««caaııuı auş o» m açtu) «ı fttkua V l» ftsat imuaimm rmutet».tı iıaıtit tı m m m V J8 laftın IMKItil o m M» ll MkTIl ti» ik im u s t u M?t Mftf u r m «İ»a». M İt ftnci MKUft İ H lanmî NU rıtıii m ı açıttı w mmm 1}«HVI«tMŞftJŞO MftUUtf il it m» wi! mı# u ı t i j i 111 IRjtfMl NLtfff IIII m TMKI Kİ $AMi ıı t» m m M im rı m m m r. sr I I HÜR «tim um»1 ıı m m u m m m a m m m m tı um urnuim»tm m as «ne» i n i n 1441 U>UI) Mp» ran» i f i i *fu t m noaas tr.» ıı h m» rııışct ı» n a u tjı İTII MM Mlftfil II M W111(1 IMftLM i ıı» m m Mamcı «* m m im cfjaırî «m* LEFKE SANCAK RADYOSU İOSI M il 31M 7«H k/tt li atauı um ntpaaı bu ı * r n i l j ı n em m u m delemlzin lehinde u tl «MtftM m m m hind* Man h*r PT» MetoH te» «aı mm m m m rtm eii. tutumunu una göm ayarlamalıdır. *«h m tmmicr m v u i ıı u mm m Mm gik/v'un beyanatı bakamda İt»«ma «aanıif tsfmlnkâr btr fc fti M tm nm im m ~HATOCVLAM~ Diğer bir yazısında ne öeetle şenlart tadır: "Son zamanlarda fat maksedıyie HAlO'cudiye bir keihae İcat SJ& SSStU tst U f delikleri kimseleri vata {ym fara mm MniiM «t» mm «w» UM İ M» h m urm «t m m» um M M rtii n o «1 «MÖHI? «t «M I n mm* m mm H m m m m tm m um 'IŞI KM ı UM MMJ4 «r

7 ( B O 2 K O B T SAYFA: 4 i i i. 1 Gördüğüm Manzarayı Hiç Unutamayacağım D*- «r n " Röntgenci Thomas Emniyette böyle dedi w Meşhur olmanın da kendi ı'lesef İjÇtfiflİCrİTvİ istediğini elde edeme- ı 1 ne %c göre finsrc* güçlükleri cn'iflıitfipri vardır I miştir. yet bir gün s abalım erken Sokakta rahat gezemez - saatlerinde sırtına aldığı merdiveni yıldızın banyo siniz, peşinizde hemen bir r ö n t g e n c i Icuyruik meydana gelir. Bir Sakin bir yer olan Pourta Valaotede Lizin ve Bur- yudum içki içmek ister canı tuz, dikkatle bakan meraklı tonun geldikleri hemen du gözler yorar sizi. Hele bir vııfrnuş memleketin dört penceresin^ dayamış ve içe risini gözetlemeye başlamış tır. POLİSLER GELİYOR Fakat tam bu sırada devriye gezen polisler merdivenli röntgenciyi kıskıvrak yakalayarak karakola götürmüşlerdir. Hâdiseden sonradan h* - beri olan Elizabetlı Taylor üzüntüsünden bir sinir krizi geçinmiş ve güçlükle Bur ton tarafından teskin edil - miştir. RESMİ MAKAMLAR ÖZÜR DİLEDİ Bu tatsız olaydan sonra kasaba idarecileri m' yapacaklarını şaşırmışlar ve baş de Liz Taylor gibi dünya tarafından meraklılar güzel çapında meşhur bir film yıldızı görmek için şehire yıldızıysanız hapı yuttunuz akın etmeye başlamışlardır. demektir? Meriiklılar arasında bulunan ve bir şirkete cambaz Yaptığından hiç de piş - ta Belediye Reisi, Polis Müdürü olmak üzere bir heyet İşte bunları düşünen Liz lık yapan - Thomas Melin- man olmayan Thomas Me- /anında sevgilisi Bıırtan ve halinde güzel yıklmn evine dez isimli yaüaşıklı bir Melk lindez emniyette büyük bir giderek kendisinden özür çocukları olduğu halde sikalı, Lizi çıplak görmek rahatlıkla "beni ne yaparsanız yapın gördüğüm manza le bir şeyin olmayacağını dilemişlerdir. Bit daha böy^ Meksikamın Pourta Valerte sevdasına tutulmuştur. (simli şehrinde dinlenmeyi Bu fikri kafasına iyice rayı ömrümün sonuna ka - belirten idbredler. Lizi şdı ve rahatsız edilmeden yaşa a 1yerleştiren Thomas fırsat dar unutamıyacağım de - rin Şeref Misafiri olarak mayı düşünmüşse de maa.-! kollamaya başlamış, nüha - miştir. lân etmişlerdir. Thomas Mcndinez yaktşıkh bir Mchnkahdır SARAY OTEL GECE KULÜBÜNDE * MÜZİKLİ YIL BAŞ! GECESİ D A N S NEFİS YEMEKLER * BÖREK VE TATLILAR REZERVASYON YAPTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ. Gizlice dikizlendigini anlaması üzerine sinir krizleri geçjen re- olunur.» rsü rü figüranm m, aktörün ve teknisyenin önünde omdan m, L iz i, b ir film cah m ası esm anda son derece dekolte bir pozda tesbıt etm ekled» , ^ m ^ T,] KIBRIS TÜRK 1 TİCARET: ODASINDAN: Her mnrfr"*** âstün noıuıjaı.. İşimizdir.. Kıbnsın herhangi bir yerinden başka b yerine Seri, süratli ve ucuz bir şekilde eşya lederiz. Her türlü nakliyat işleriniz İÇ^ ^? * düt etmeden Lefkoşa Türk N a k liy i Şkt. cih ediniz- Adrese Dikkat: MÜFTÜ ZtAJ SK. * Lefkoşa» u k u u l u ı ı u ^ r, * Yem gelen tam yirmi Ç * ^ ^ 700 meden karar ermeyini* taalâtç» : MUSTAFA H Ü S E Y m ^ ^ KREUZER Dolma kal«= l«w knlitt*" *- Bildiri Odamızın Ankara Sokağı No: İ le nakledildiği «ayın TüccarîarmuzV» halkanı» duyurulur. SAYIN HALKIMIZA LÂRNAKA-PERGAMA-LEFKOŞA OTOBÜS SEFERLERİ Lâraakab şoför Hüseyin Mustafa A & 149 numaralı otobib'i île Lâmaka Pergamo Lefkoşa arasındaki günlük seferlerine başladığını ye halkımıza her türlü hhtmeto hanr olduğuna müj- Türk Maarif Müdürlüğünden : Anavatan Hükümeti tarafından Türk Kültürüne hizmeti geçen ve Türk asıllı r* yabana uyruklu öğretmenlere yapılmakla olan Sosyal Yardımın Aralık. Ocak re Şubat aylıkken gelmiştir. Hgi ilerin 31 Aralık 1964 Perşembe gününden itibaren Müdürlüğümü*# müracaatları saygı ile rica SON POSTA İLE GELEN ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ- OKULLARIMIZ İÇİN TAM SET KİTAPLAR KÜÇÜKLER İÇİN ALFABE. DEFTER V-S. HER ÇEŞİT YENÎ YIL TEBRİK KASTLARI - VE 1001 ÇEŞİT KİTAP VE KIRTASİYE Aradığın» berşeyl ku.abü#c9çînlı un ea büyük Türk Mueneeetflair m (»d^a ıttjrvzr vtfbmffi&il SALİH ZARİF CTM TÎCARETEVI DİKKAT!. Ycrte M M p a n fflştofi bir ptketi ellemeyiniz.. Durumdan en yakın Polis Karakolunu süratte haberdar ediniz.

8 i l Semiramis gemisinde esrarengiz şahsiyetlerle görüşen Grivas, Leymosan Geçen gün sözde Rum po Üslerinin ve m illi m uhafızların çok sıkı m uhafazası altında Leymosuna giden General Grivas, ayni sıkı emniyet tedbirleri altınd a bir motörlüye binm iş ve Leymosun açıklarında de * m irlemiş olan SEMİRAMİS* isim li Yunan bandıralı gem iyi ziyaret etm iştir. Önem U şahsiyetlerin bulunduğu anlaşılan gemide bir silre kalan ve görüşmelerde bulu nan Grivas, gemiden, yanında ik i kadın olduğu h al de ayrılm ıştır. Sıkı emniyet Türk Cem aat M eclisi Piyangosu Şehit ve Yoksullar Menfaatine Makarios culardan tedbirleri altında karaya çıkan General, BX867 plâka num aralı Amerikan araba sına binm iş ve Yunan Ordu Takım ı ile M illi M uhafız Takım ı arasında oynanan m açı izlemek uizere doğruca 6tadyuma gitm iştir. M aiyeti erkânı ise, Volvo m arka, KW824plâka num aralı bir araba ile kendisini takip et m iştir.. K ıhnslı Rum ların 6-1 yenildiği m açtan evvel halka hitaben bir konuşma yapan Y unanlı bir Binbaşı Kibrisin hürriyetinden söz etmiş, Enosis üzerinde dur muştur. Y unanlı Binbaşı. İkinci Çekiliş İkinci çekiliş biletlerinin satışa arzedildiği halkım ıza duyurulur. Beheri 100 m illik yirm i bin adet bilet çıkarılm ıştır. Çekiliş tarihi 31 Ocak 1965'tir. İkram iyeler M iktar Birinci İkram iye 500. İkinci İkram iye 200. Üçüncü İkram iye tane 500 m illik ikram iye 875. Bilet satışım deruhte eden kimselere %10 komisyonluk ödenecektir. Ancak bayilere satış 100'er adetlik bloklar halinde yapılacak ve iade kabul edilm e yecektir. Bayilerin Lefkoşa Komiserlik binasındaki Defterdarlık Dairesine müracaatleri rica olunur. Rum Basınından Özetler ne geçen m alûm ata göre bir Türk d eniz-al tısı Genel Kurm ayına mensup 4 y ük sek subayı K ıbnsa çıkarm ış (Beşinci sat/fadan kalan) TURK KURMAYININ 4 MENSUBU KIBRISTA NIK1 gazetesi Atina m u habirine atfen tam manşet olarak şu haberi vermektedir: Yunan m akam larının eli tır. Bunlar arasında General G. Şatlı da bulunm aktadır. General Şatlı Genel Kurmay ikinci başkanı Tural'ın yardım cısı olup Genel Kurm ayın A3/121 /KC diye bilinen şubesinin şefidir. Bu şube Kıbns meselesinin askeri alandaki sorumlusudur. Türk subaylarının K ıbnsa gelmekten m aksadı adadaki askeri durumu incelemek, Kıbrıs Türklerini daha iyi bir şekilde teşkilâtlandır m ak ve tasarlanan yem Türk müdahalesi için m a hallinde plânlar hazırla - inaktır. Ingilizler Türk denizaltısının K ıbnsa geldiğini biliyorlardı. Elde edilen diğer bir m a lûm ata göre, Türkler İsken denin üssünde yeni yığmak yapmaktadırlar. Bu üste ku rulan yeni bir hava alanın da F 83 tip i bir uçak filosu, P 100 tip i üç ve F 102 tip i iki filo bulunm aktadır. Diğer bir habere göre, 4 Türk gemisi M 3 tip i zırhlı tanklarla yüklü olarak 12 adalar yakınından * geçip Türkiyeye gelmiştir.. Bir başka habere göre K ıbns ın karşısındaki Turk i ye kıyılarında bir roket fır latm a üssü kurulm uştur. Ro ketler Kıbnsa çtvulm iştir' UM ASOL TÜRKLERİNİN HAZIRLIĞI AGON gazetesi Limasol m uhabirine atfen Son Dak ik a" başlığı altında şunla- M n oıidirmekteuir;.i-i t. Lim asoi TÜrkleri 21 Ara iıktan ben alarm vaziyetinde bulunmaktadırlar. Bu arada tedhiş liderliği TÜrkleri Rum lara karşı daim a bir korku içinde bulundurm ak için R um lann Türklere h ü c u m edeceklerine dair şayialar çıkar m aktadır. Bu arada Türklerin yeni mevziler kur du k la n da görülmektedir. Kurulan mevziler betondandır. Bu mevzilerden biri de Şahin Sineması yanında ku rulm uştur. konuşmasını tam amlayınca stadyumdaki halk General Grivas lehinde parolalar haykırarak tezahüratta bulunmuştur. Maçın tam am lanmasını m üeakip General Grivas, yanında m isafirleri olduğu halde yine m akineli tüfeklerle mücehhez askerle rin çok sıkı muhafazası a l tında arabasına binmiş ve stadyumdan ayrılmıştır. GRİVAS KORKUYOR Grivas ın m uhafazası için alınan aşırı tedbirler fazlası ile dikkati çekmiştir. Hele Leymosunu ziyaret münasebeti ile saat dan itibaren geçeceği yolla nn trafiğe kapatılm ası, ada mızda bulunan Generalin kendin^ emniyette hissetme meşinin en açık bir delilidir. Bilindiğe gibi son zam anlar da Grivas, Leymosundaki durumunu sağlam laştırm ak yoluna sapmış bulunm aktadır. Leymosundaki durumunu sağlamlaştırabilm ek için her şeyden evvel Makarios taraftarlarının ekarte edilmesi, tehlikeli olanların da sindirilm esi gerekliliğine inanan Grivası bu uğurda giriştiği icraatle Makarios taraftarı birçok Leymosunlu EVLENME Ulgen M ustafa Nabi ile Baysal R. Gülboy p (Eczacı) Evlendiler Leymosun GRUNDIG GRUNDIG Tape Recorder (ses alm a cihazı) GRUNDIG Transister Radyoları En ehven fiatla KEMAL TİCARETEVÎNDE 148 G im e Caddesi (Bozkurt Basımevi yanında) EN BÜYÜK FIRSAT ŞİMDİ ELİNİZDEDİR Ö rgü Yünlerinin her renk ve kalitesi geldi. Saym Acente müşterilerimiz hemen m üracaat edini». En İy i kalite ve en ucuz fiat faizdedir. M utlaka görünüz. KOT: Toptan ve Perakente Satış Yapılır. DERSEV İTHALÂT ACENTESİ CKıbns Türk Çarşısının En Büyük Yun Deposu) Büyük H am am Karşısı. LEFKOŞA, Tel: Korkuyor nun husumetini kazanmıştır. Leymosun ziyaretj dola yisiyle Generalin aldığı çok sıkı emniyet tedbirleri, Gri- vas'ın şahsına karşı husumet besleyen Makarioscular dan son derece korkmakta olduğunu, açık bir şekilde ortaya koymaktadır. t u k i u i u i i Z,1 I A K E T EDECEK SOVYET HEYETİNDE ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER BULUNMAKTA 4 Ocakta Anavatan Türki liğinin dördüncü yeyj ziyaret edecek olan Sov önemli yet Yüksek Şurası B aşkanlık K urulu üyest N ikolay Bitso roviç, B aşkanlığındaki Sovyet Parlâmento G rubu ile birlikte Sovyetler B irliği Dışişleri Bakan Yardım cısı ye Dışişleri Lâpin de gidecektir. 'Ankara siyasî çevrelerince L âpin Sovyet Dışişlerinin ik i num a ralı adam ı olarak nitelendi rilm ektedir. Ayn^ çevreler, Heyet Başkanı Bitsoroviçin de en azından Sovyetler Bir devletadamı olduğunu ifade etmektedirler. Öğrenildiğine göre, bu iki önemli Swyet Devlet Adammın Anavatanı ziyaret etmesi, siyasî geliş melere yol açacaktır. Türki Bakanlığının bu yönden hareket ederek Sovyet temsilcileri ile nelet görüşüleceğine dair hazırlık lar yaptığı Ve ilgili dairelerin bu konularda çalışmala ra başladığı bildirilmekte - dir. TATİLE GİRDİLER: Lefkoşa Türk Kız Lisesi öğretmen ve öğrencileri dün okulda yapılan mütevazi bir törenle ders y ılın ın birinci dönem tatiline girdiler. Karnelerin tevziinden evvel öğrencilere hitaben bir konuşma yapan okuı müdüresi, çok kötü şartlara rağmen genel olarak öğrencilerin gayret ve neticelerinin memnuniyet verici olduğunu söylemiştir. Resm im iz karnelerini alan öğrendi en tesbit etmektedir....et CEMAAT MECLİSİ PİYANGOSUNUN ÇEKİLİŞİ buğun YAPILIYOR Türk Cemaat Meclisinin Şehit aileleri ve voiksullar menfaatine tertiplediği pi - yangonun birinci keşidesi bugün sabah saat ela Lefkoşa Komiserlik Bina - sında yapılacaktır. Bu keşi dede, birinci ikramiye 400, ikinci ikramiye 200, üçüncü ikramiye 75 lira ve 147 tane de 500 m illik olmak üze re 150 bilet ikramiye ala - çaktır. Doğum Sevim ile Niyazi Işık, de Hayriye ile Selçuk ikizlerin doğumunu dost ve akrabalarına duyu. rurlar. Tuzla - Lâm aka Mevlit 27 Aralık 1963 Cumartesi günü Lâmaka kazasma bağlı Monnenekşe köyünde Rumlar tarafından kah- I t ALASYA BAR Yeni y ılınızı kutlarken, aradığınız her türlü içki ve şaraplan ancak ALASYA BAR'da bulabileceğinin bildirir. Adres: Aylûka Mahallesi Kilise yanı -Lefkoşa Yunan idaresi E vkafa El Koydu (Birinci Sayfadan kalan) retmenler üzerinde de ağır baskı yapmaya başlam ışlardır. Büyük bir Türk köyü olan Şahinköyündeki ilk okulun m üdürü ile en değer li öğretmeni ciddi bir sebep gösterilmeden görevlerinden uzaklaştırılm ışlardır. İlk O kul M üdürüne atfedilen sözde suç. Y unan makamlannca Türkçe basılm ış ta biat bilgisi kitab ın ın okula sokulm asına engel olm ak şeklinde ifade edilm işti. Batı Trakyadaki Türk Cemaati ve Evkaf M eclisleri seçimle rfne de Yunan m akam ları - YUNAN DALAVERESİ "H atırlanacağı üzere Batı Trakyadaki Türk Cemaat ve Evlcaf m alların ın yönetim i ile görevli ku rulların seçi - nin m üdahalede bulunduğunu bildiren Türkiye Dışişleri B akanlığı Sözcüsü, bu konu3a şu b ilg iy i verm iştir: min.de 1949 y ılın d an bezi uygulanm akta olan çoğunlu k sistemi, 17 Ekim 1964 tarihinden itibaren K ır a l İradesi ile değiştirilm iş e seçim den çok tayin m ahi yetinde olan nısbt seçim usulü ile yeni seçimlere g i dilm iştir. 29 Kasım 1964 tarihinde yapılan seçim sonu cunda, lskeçe'de sandalyele rin sek ilini ilericilerin, dördünü d«y un an lıların düzen lediği listelerde bulunanlar kazanmıştır. Seçim sonuçla n, valilikçe resmen kazanan bece öldürülen Mehmet Salih şehidimizin, Cu - tim kurulu ilk toplantısını «tay lara bild irilm iş ve yöne ma giin Mormendkşe Camiinde öyle namazından sonra 16 Aral ıkd a yapmıştır, eçim sonunda başkanlığı İdarecilerden M uzaffer S alih getiril okunacak mevlidi şerife, «niştir. Güm ülcüne'de İse bütün aile ve mücahit arkadaşlarının teşrifleri rica olu mış, sandalyelerin a l tısm ı oylar y an yarıya paylaşıl nur. İlericiler, geri kalanım da ötekl listelerde bulunanlar KARISI karanm ış olduklarından Münevver Mehmet Salih başkan seçimi hususunda * ~ henüz bir karm a Yanlama- ON i k i a d a l a r d a k i DÜRÜM O te yandan Giimülcüne seçimleri sonuçlan mahkemece onaylanmış olduğu halde, vilâyetçe kazanan adaylara henüz bir bildin yapılm am ıştır. Oniki adalar da ise durum şöyledir: Vali. Rodos Evkaf Meclisini sürenin bitmesine ^ ay kala fethetmiş ve seçime gitmeden bizzat, yaptığı tayinlerle hiçbir şekilde Türk Cemaatini temsu etme Yen kimseleri yönetim kuruluna sokmuştur. Valinin bu tutumunu protesto edea Rodos M üfüsü, Evkaf Meclisi Başkanlığından istifa etm iştir. ANLAŞMALARA AYKIBI Yunan makamları bu tutam lan le Oniki Adalardak i Türk Evkafına ait mal ve gelirlere tam manan 0* elkoymuş.hem Lozan andla? m ası hükümlerine, hem de azınlıklar için her yerde tanınan uluslararası hukuk kurallarına aylan etm iştir." hareket Seyrüsefer Kanunu Rum Temsilciler Meclisinden Geçti lefkoşa: Rum Temsilciler ^ ^ ^ dün vaptığı.. şıt Vasıtaları ve - - Kanununun tadıl * jahul şeklini oybirliği tw}vo etmiştir. Kıbns Rı şu sn, bu kanunun < şekilde aç«klatniîj*ffta h a liha zır ^ ur*laan ile t/aratdan lam ak için - ^ rini artırmak-

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

İçindekiler. 1PERESE adalet

İçindekiler. 1PERESE adalet İçindekiler Acaba Ben...2 Adaletli Biri Aranıyor...4 Sen Olsaydın Ne Gelirdi Diline?...5 Dilekçe...6 Kurumsal Adalet...7 Adalete Yardım Edenler...8 Duruşma Salonu...10 Problem Çözüyoruz...12 Logo Puanlama

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN Uyarılara kulak verin! Stephen R. Covey, Etkili İnsanların

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara ne kadar önem verir,onları ne kadar iyi eğitir, ne kadar donanımlı hale getirirsek,

Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara ne kadar önem verir,onları ne kadar iyi eğitir, ne kadar donanımlı hale getirirsek, Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara ne kadar önem verir,onları ne kadar iyi eğitir, ne kadar donanımlı hale getirirsek, geleceğimiz de o kadar teminat altında demektir. Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı 1 Ali

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

KESTİM KARA SAÇLARIMI

KESTİM KARA SAÇLARIMI KESTİM KARA SAÇLARIMI Gülten Akın (Yozgat, 23 Ocak 1933 Ankara, 4 Kasım 2015). 1955 te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. 1956 da Yaşar Cankoçak la evlendi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı.

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!..

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Ahmet TAKAN ahttakan@gmail.com Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Yunanistan, Ege'de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal etti. Baktı, Türkiye'den ses seda çıkaran yok!.. Bu adaların hepsini ağır bir şekilde

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ Kıbrıs Türk Filateli Derneği tarafından kurulan komisyon başarılı bir çalışma ile Kıbrıs Türk Posta Tarihi konusunda iki ciltlik son derece kapsamlı bir eser ortaya çıkardılar. Bu anlamlı çalışmayı Kıbrıs

Detaylı