d B o z k u r t g ü n l ü k m üstakil siya si gazete

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "d B o z k u r t g ü n l ü k m üstakil siya si gazete"

Transkript

1 jiu K ü IY I NİYET HEYETLERİNİN İLK BAŞARISI;... l J Ü H N YUNIBAŞINDA BAŞKAN ARİF um hur başkanı Abdülselam Arif, Yalnız Kıbrıs M m U slıtcte Değil, Türkiye'yi ilgilendiren Uluslararası Har Meselede Irak m Bütün im kânları ile Türkiye'nin Yanında O lacağını, Söyledi ^ Ankara, Radyo en samimi duygularla -» muştur. Bir saat kadar su ve bütün imkânlanyle daim a Türkiyenin yambaşm- yakınlığına sahip iki kar Türk iyi niyet heyeti da hf bağlar, din İtan Irtenrişttı Türk iy i Niyet Heyetini ren görüşmede Mareşal Kurmay Sasşkant, şmeral kabul eden Irak Cumhurbaşkanı Mareşal Abdülse Arif heyetimizden Türk lor, yiıkeek «OrrrU m*a>uı da olacağını söylemiştir.. deş ulusun karşılıklı ota- ha Mera, İrak Saşbakeeu. ulusuna ve onun sayın las. Arap ve 1*t* Pevtel Bu kabul sırasında Türk rak esasen bu yolda Ue PışIşlH Sakası tara kert Büyükelçileri ve pas* lam Arif, yalnız Kıbns başkanma en iyi dilek «e Heyeti Başkam Koçaş, hareket etmelerinden daha tabii bir dunun otamatir, İrak Dışişleri Sakanı > Şu. tından da kabul edilmiş tec ler hant hnlımmnşlar meselesinde değil, Jürkisaygılarım götürmelerini Cumhurbaşkanı Cemal söylemiştir. yeyi ilgilendiren uluslararası her meselede lrak'ın cut dostane ilişkilerin yacağını belirtmiş e* d m * Gürsel'in mesaj mı Irak mn heyet ş»rsflns verdiği Türk İyi Vlyet Heyeti. Irak Cumhurbaşkanı yap Cumhurbaşkanma yeeeekte, İrak Sakanlaı Km S Ooak vune Klwy>fe ha tığı konuşmala derin tarl üeri bir seviyeye çıkarıl ruln Üyeleri. İrak G m t! tekel edeoelrtlr. d B o z k u r t g ü n l ü k m üstakil siya si gazete Türk Liderliği, Mücahitlerimize ve Anavatana Hitaben Yeni Yıl Mesajı Yayınladı SA YI: 3091 YIL: 14 PERŞEMBE 31 ARALIK 1964 FİATI İS MİL LEFKC Dizilip Basıldığı Yer: BOZ KUBT BASIMEVİ, 144 Cime Caddeel. Sahibi ve Umumî Neşriyat Müdürü: CEMAL TOGAN - Mes'ul Tazı işleri Müdürü SADİ C. TOCAM Batı Trakya ye On İki Âda Tiirkleri Yunan Mezalimi Altında İnliyor YUNAN İDARESİ EVKAF A EL KOYDU Türk Cemaatini temsil etmiyen şahıslar işbaşına getiriliyor Denktaş, yılbaşı tebriklerinde büyük ümidini izhar etti : Davamızda Muvaffak Olacağız ANKARA: Halen Ankara da bulunan Türk Cemaat Meclisi Başka nı Rauf Denktaş, Yılbaşı münasebeti ile Kıbrıs Türk Cemaatine hitaben yayınla diğı bir mesajda 1965 yıluıoı girerken bir senelik çilemizin hayırlı ve şerefli günler le sonuçlanmasın ı temenni etmiş, cemaat hizmetindeki bütün değerli zevatın, memurların, kahraman mücahitlerimizin ve cefakâr halkımızın yeni vıhnı candan A tlam ıştır. MUVAFFAK OLACAĞIZ Rauf Denktaş m yılbaşı mesajı şu şekilde son bul - maktadır: 12 ay zarf ında gösterifen im an ve ccsaret, kahram anlık Ve y ılm azlık, akıncı BUĞUN Gazetemiz Sahifedir..««E hk ve m illiyetperverlik Kıbrıs- T ürkünün geleceği iç n en em in ve en üm itli b ir zem in h azırlamıştır. Ila k h D a varmzda m uvaffak olacağı*. R um V ahşeti karşısında gös te rile n m illi azim ve irade, b izi çek parlak günlere kavuşturacaktır.. Acı ve izdi - ro p la rım ızı bu y tl dönüm ün de ueniden paylaşırken Cem aatin göstermekte olduğu miui birlik ve müşterek fe - dakârhk sayesinde a b m n z açık olarak davanm m üdafaasına devam ediyoruz. En derin saygılarım la. Ankara: Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün verdifti bilgiye göre, Yunanistandaki soydaşlarımızın iradesini Lonaraaa ^ymianmakta.la» ingiltorp'nin- Lral^ 4 a U W \ J y ijror da geçen, nü, Kiİmts c J tıs» İh Kani hc, TüHci ff'iıu i O m a tf M< I katn İ h Şcvum k ktfl) I ip dolaysıvle KiKrs T u ii j v*n1 nttiartn, milli 1tirt& vır M tk ahükntv httnltcu hu i tt»m4 ttnm I mesai ywm H H iin S> k a l n ı i" ı >_. rw> Had** «erıeş rt» T ıtfücnniıı vvntn^ı mu i İrtdif Ru vıl <«k*au*w^i ( vufüanı ınunani jgrittılı ve <Wt* ^jtreiı İfTjnuzitı V^iınertArt!jilen olarak nkinelriminı* HnvıA ntn.»nsn ıîi ı h*r in ıtn lj cim ftşncjdf l Nılıffm l/iıı Minholıi ıı olan (^maativrünn, Ttui*tA unu fcavrlmen Ikiertcf» h JL I r*w-> ^, i._ ı>) h! nıınw rta \"araşır ohmro si) vr 'rtı vi ni hm ik İtn lilu ıa c ıih n iıs karal adava koezn eençliti: ni» bulurnlugsınıı açnds - I m»/iı» varah Alan th stv ıb vin Ttjjİ ITıısuna.! rtn s&it ntn* i Vf^sntu T<ui I f t A lunreitec* ilannt txt37 hrlfft»j Kahrım ın StlAlılj Kwm1 errbestce «çift* vurmasına j t a M m vr a engel olan Yunan makam- j I t»,u-.. Tfcb4 T<»î<ıııW ları «on zamanlarda Batı Trakya da ki yerli Türk öft I)r Fa/ıl <İr fk jrmtı tnittnrf vr ttikrmufm (Devamı 6. aayfada) -İl <» #MtHtMIMM *«ilhami Sancar, Kıbrıs a Her An Çıkarma Yapılabileceğini Söyledi iüye BALKANLARIN VE ORTADOCUNUN EN BÜYÜK ASKERİ GÜCÜNE SAHİP sın mensuplan jle konuş -j U K uıvt*fcn m yt>km 1 tz tflr :, muştur Çeşftü «*ulan oe-j nan S O M t ^ m ik n w.. c ıt1ttv, Bakam \ani andıran I»un* Sancar. \daha kurtrtluu rr Daily M.rr.r g a*ta. Kıbrıs mesefesindelti son gelişmeleri yorumladı; Silâh Yığınağı Yapıyor «a 2^ * nndin Ho»arf Jntewn >«- -TSrt,» 2 * *««a.ss aynen *ö' \*EN7I YILDA, kar Zaman /-amacı L*#3rtSf»'da dünrvak»u «fofuncrkr?ı \x>hmanianian b irin le vn* luleılan bc«dbı landv Kihm güiçen Eftel -K*n<t>" Ço]1- İCÜ t» u B b b A M «U 7 *>*.aytndun b m «aunkr d^r* «1965Vle. b A k Tru% w Ruralar olarei rm ımeı S. eef*o*b «aeft»- T»aaınntcnfa Turiıut aroandoki âalceyf gtte fotin : nmi ıh/re hue «ı«rw f i! Tütk SiMhfa KurtM 'ftrri, B e hemlarvn Pr O rta İV g u nua I <'?wiyttvuic kum+tdir i SIÇ IS ÇIKARMA [YAttlMmm fü t tert m*. 1» 0 *1» bıfegı tk^tîvainn zdvfc m itîsn>-*îava»ı W enww ı M»îî, $m w *m faksm m Bu Mnt şu kfti Ktbm* çıkarma f* Tut* nnkâthmat mmifnk?* SliSi S<n^ımna tlhamd Sancar. km ve m. «rw mhcr en^la. her «tama Tvrk ru*r*îad** -- w

2 v «a V M / Türk Basını, Makarios Yönetimini ikaz ediyor : Bir Rum Taarruzunda Türkiye Adaya Müdahale Edecektir ANKARA: Anavatan gazeteleri, şayialarında. Kibns Konusuna geniş yer vermeye devam etmektedirler. Dünkü Türkiye gazeteleri bir tüm olarak iy i niyet heyetlerimizin faaliyetleri üzerine iğilmişler, Türk iy i niyet heyetleri nin ziyaretlerinde haklı Kıb ns Davam ızı lâyıkı ile izah edeceklerinden enün bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bu arada ULUS gazetesi, dün "D IŞ POLİTİKA ' sü - tununda yayınladığı bir yo- rtanda, artık Türkiye ile Kıbns Türklerinin haklı davalarını bütün dünyaya duyurmuş bulunduklarını bütün dünyanın Kıbns traıje dişinin gerçek niteliğini öğ renmiş olduğunu bildirmek tedir. Amerika, Rusya ve îngilterenrn Kıbrıs Devleti rti mevdana getiren Londra ve Zürih Andlaşm alannı tanıdığına, bu devletlerin Kıbnsthı iki ayn toplum bu hm duğunu kabul ettiğine dikkati çeken gazete, muh temel b ir Rum tam ızu haik kında şövle demektedir: ~Makarios,ıtn cemaatimiz üzerine saldırttfa geçmedi halinde. Türkitfenin miida - hale hakktnt kullanması kflcmthnaz olacaktır* Diğer taraftan dünkü 'H Ü R R İYE T ' gazetesi, Kıbnsa yardım pullarının yeniden bol miktarda satışa çıkarılacağını ve piyasada satılan Pl pıdlann M mevcudunun tiıkenmek üzere olduğımu yazmaktadır. Gazete, Kıbnstald muhtaç TiLrkler için Anavatandaki soydaşla rtmızdan toplanan yardı - m ın Kızılay kanalı ile ada - m iza gönderileceğini haber vermektedir. Makarios, Silâh Yığmağı Yapıyor (Birinci Sayfadan kalan) görünmeyi tercih eden birbirlerinden ayrılmış Kıbnslılar, bugün aralarında sulhu temin eden Birleşmiş M illetler Barış Gücü nün 6000 askeri önünde, barikat lar boyunca birbirlerini gözetliyorlar. Geçen y ılın Aradık ayında birbirlerinin boğazına sarıl dıklan günden bu güne kadar geçen zaman zarfında Kıbns meselesine halâ daha daim i bir hal çaresi buluna m adı. Kıbns lı Rum ların YunanistanTa birleşmek hülyalan ger çekleşin ezkeıı, Kıbrıslı Türlclerin taiksim istekleri ne aldıran olmadı. Birleşmiş M illetler, geçici olarak silâhları sustur - maktan başka arabulucu - htk görevinde hiçbir ilerleme kaydedemedi. YILBAŞI TEBRİKİ 1965 K ızılay m ensuplan arkadaşlarım adına ve kendim ; Sayın K ıbnslı Kardeşlerimin. Türk Sefareti, Kıbns Cum hurbaşkanı M u a v in liği Kıbns Türk Cem aat M eclisi, K ıbns Türk Kuvvetleri A layı. Kıbns Türk Mücahitler Teşkilâtı, Kıbns Türk Genel hastahanesi erkân ve m ensuplarının yeni yılım kutlar, mutlu günler dilerim. K ızılay İlkyardım Hastahanesi Başhekimi O p. Dr. ŞEREF ERENBEN Hanımlarımıza Müi D ik iy iz. File ve Kauçuk Çoraplarım ızın ten ve füme renkleri gelmiştir. Sene başı münasebetiyle her çorapla bir de pilâk hediye edilir. A /S Nyloniez Strompefabrik Laven, Genel Vekilleri:- DERSEV İTHALÂT ACENTESİ Lefkoşa YÜN ALICILARA Beklemekte olduğumuz SLALOM ve PARLEY * WOL örgü yünlerinin 1965 senesi yeni modelleri geldiğinden görmeğe koşunuz, kapışıldığından almağa acele ediniz. Acenti ve İthalâtçısı : SÜLEYMAN HÜSEYİN 35. Arasta sokak, Lefkoşa. İki hafta evvel Genel Sek reter U Thant, Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi ne sunduğu bir raporda, Ba nş Gücii'nün görev süresi - nin, 26 Mart 1965 e kadar üç ay daha uzatılmasını iste di. Genel Sekreter raporun da avnca, Kıbrıs taki durumun genel olarak değişmediğini de itiraf etti. hakimiyet Genel Sekreter U Thant m ratporuna diaihil etmediği ve bugün bir sır olarak karşımızda duran husus şu: Kıbrıs'tı Rumların, sakin geçen şıı bir kaç atı esnasın da, devamlı olarak RuSya, Musir ve Yunanistan dan silâh yığınağı yapmaları. Bu silâh yığm ağı hiç şüp he yoiktur İd, Rum Toplum unıuı, beşde bir nisbetin de olan Türk Cemaati üzerinde esaslı bir hakimiyet kurabilecek tam bir aslkeri kuvvet meydana getirmelerini sağladı. Bu askeri kuv vet, Bafpîdkobos Makarios un dünyam inandırmak iste d işi gibi, bir Türk istilâstnı önlemek yoksa Türk cemaatini imha etmek için nü?. Ordusunun yeni lideri Gri vas tarafından desteklenen Makarios 26 Mart tan sonra herhangi bir zaman lıare - kete geçebilir. O vakit de Birleşmiş M illetler askerlerini daha fazla adada tııtabi lecek m i?. Bunun cevabını da ancaik iki kişi verebilir.. Makarios ve Grivas.. Çünkü bu iki ahbap çavuşlar birçok hususlarda birbirlerinden tamamen ayrıdırlar. SORU Bütün Rum askeri kuvvet terinin idaresini elinde bulunduran Grivas, bir kere komünist aleyhtandir. H albuki sakallı başpiskobos, son zamanlarda Rusya ve Kahire ile anlaşmalar imzaladığını inkâr etmiyor. Şimdi bu durumda, 1965 yılında Kıbns meselesi ile ilg ili olarak akla şu soru ge liyor: " Eğer Makarios ite Grivas ilkbaharda meseleyi halletmek için zor kullanma ya karar vererek harekete geçerlerde, Türk Anavatan ı ndan yapılacak bir müdahaleyi biri önleyebilecek mi?.. Çünkü Türk HiÜkûmeti - ne yaüan çevrelerin inancına göre, Kibns'lt Türlderi imha edilmekten kurtarmak için t/aptlacak bir Türk müdahalesini bu sefer Amerika Birleşik Devletleri de dahil kimse önleyemeyecektir. ü s Şahin Sineması-Tel: 6437 Taksim Sineması Tel: 5069 Pazara kadar her gün saat 2.30 ve 8 de Dillirgada harikalar yaratan Türk Hava Kuvvetlerinin akıllan durduran destanları.. Her Türkün mutlaka görmesi gereken yegâne unutamıyacağınız Türkçe Film. YENİ BÜYÜK AŞK YE KAHRAMANLIK FİLMİ Şafak Bekçileri BAŞ ROLLERDE : Göksel Arsoy, Leylâ Sayar, Ekrem Bora, Nilüfer Aydan İlâveten ŞAHİN SİNEMASINDA Sizleri iki saat heyecandan heyecana, dehşet ve korkuya sürükleyecek, İngilizce Renkli Macera Filmi G O R G O İlâveten TAKSİM SİNEMASINDA Sinemamız, ELVIS PRESLEY'in dünyada hasılat rekorlan kiram 14 Çarta*** c Roli ve Twist danslarıyla süslenmiş, yılın en renkm sio " maskep film ini sunarken. Yeni Y ılınızı kutlar ve n e şe li vakitler geç* * n a i temenni eder. BLUE H A W A 11 anem onuz, baştan başa renkli ve m uazzam m anzaralarla dolu ola» bu şaheser film i takdim etmekle şeref duyar.

3 ŞATTA} 4 uoraugum Manzarayı Hiç Unutamayacağım IV * - " * Röntgenci Thomas Emniyette b ö v le derli Mejhur olmanın da kendi, W istediğini ekle edeme- edpım»-!... u:... UWJ,e ««J * ne >cfctrp. göre C' y püeıiılaerı vardır. 1m, *+,%. 3 miştir. yet bir gün sabalun erfcnı Sokakta rahat gezemez saatlerinde sırtıma aldığı siniz, peşinizde hemen bir merdiveni yıldızın banyo RÖNTGENCİ Icuyruik meydana gelir. Bir Sakın bir yer olan Poııryudum içki içrneik ister canı ta Vakrtede Lizin ve Burnız, dikkatle bakan meraklı tonun geldikleri hemen du gözler yorar sizi. Hele bir yuknuş memleketin dört HAdisndetı suntadan U* beri olan Elirdbed» T«tykx üzüntüsünden İn* cttur kri fi gelinmiş V f guçlııkk- R u j ton tarafından tesirin edil miştir. RESMİ MAKAMI AR OZCR DİLEDİ Bu tabii/ olavdan >u m kasaba idareciler» w caldarını f*>ırmt$lar ve lw> penceresine dayamış ve içe risini gözetlemeye başlamış tu-. POLİSLER GELİYOR de Liz Taylor gibi dünya Fakat tam bu sırada devriye gezen polisler merdi tarafından meraidılar güzel çapında meşhur bir film yıldızı görmök için şehire yıldızıysanız hapı yuttunuz venli röntgenciyi kıskıvrak alkin etmeye başlamışlardır. demektir? yakalayarak karakola götürmüşlerdir. Meraklılar arasında bulunan ve bir şirkete cambazta Belediye Reisi, Prtlk Mil* Yaptığından hiç de piş - Işte bunları düşünen Liz lık yapan - Thomas Melin- dürü obruk üzere bir man olmayan Thomut; Meyanrnda sevgilisi Burton ve dez isimli yaikışıklı bir Mök halinde güzel yıldırm evinr lindez emniyette biiyiık bir çocukları olduğu halde sükalı, Lizi çıplak görmek pd<t<4c kendisinden özür rahatlıkla "beni ne yaparsanız yapın gördüğüm manza Meksikamın Pourta Valerte sevdasına tutulmuştur. diu fnişlitdir. Bir daha böy^ (simli şehrinde dinlenmeyi Bu fikri (kafasına iyice İr bir şeyin olmayacağını j rayı ömrümün 9onıına ka -I ve rahatsız edilmeden yaşa verleştiren Thomas fırsat belirten idareciler. Lİzjj fch. dar umıtamıyacağan de - mayı düşünmüşse de rnaa-, kollamaya başlamış, niha - rin Şeref Misafiri olarak miştir. ilân (Emişlerdir. Thomas Mrndme: y d b jjjı bir Mt*kmkalmiw 5P SARAY OTEL GECE KULÜBÜNDE * M IZIK LI YIL BAŞI GECESİ * DANS * NEFİS YEMEKLER * BÖREK VE TATLOLAft R E Z E R V A S Y O N Y A P T IR M A K T A g e c i k m e y i n t z. ^ '. Flizabeth Taylor, hcr nedense teturmdt Gizlice dikizlendiğini anlaması üzertne JLfdan doğma itoyunnuıkian fflanmiyor Yukar bir sürü figüranının, aktörün»e tckf ^ T j erece dekolte bir pozda tesbit etmekledir «m, Liz\ bir fdm çalışması esnastnda son ^ _ " " MM,,.... KIBRIS TVRK TİCARET ODASINDAN. Hsr markadan üstün İşimizdir.. Bildiri KREUZER Kibrisin herhangi bir yerinden başka bir Odamcan AnIcar* Sakalı Dolma kaumlsrini No; UV «ddorfüdı# «j «j yerine Seri, süratli ve ucuz bir şekilde eşya n kullanma. TnocariammzU hasfcssu» lederiz. Her türlü nakliyat İşleriniz için hiç tere dtiyumhır düt etmeden Lefkoşa Türk Nakliyat Şkt. ini cih diniz..» Adrese Dikkat: MÜFTÜ ZtAl SX. No: 12 ÖRGÜ YÜNÜ MÜ? med^ ^ lg e le n tam yirmi orgu yününü gar «arar 1 vermeyiniz. îthcdâtçı : MUSTAFA HÜSEYİN LEFKONünü Eski Nazzara <?=**A«mda Arasta No. SAYIN k /i MMmmw- HALKIMIZA LÂRNAKA PERGAMA LEFKOŞA OTOBVS SEFERLERİ Türk Maarif Mudur lu nünden : A nar atan Hâk&aea»arabadan Türk KüJfrurfto* gmç+r, v«türk asılb ve yofaacı uynddu ö$ rstmealsre yapılmakta olan Sosyal Yardama Arakk. Ocak ve Şubat eyiddan ıjslmlyrir Dgi Üsrin 31 Arakk 1Ü4 frsrpsmha gününde» İtib ar» Müdürlüğümü*» müraraaüan saygı İle rica oluma'. SON POSTA İLE GELEN ÇEŞİTLERİMİZ! MUTLAKA GÖRÜNÜZ-. * onnia K im iz tçm tam set k ita p la» * rdçtncler k t s a lfa b e, d o t o i v s * HEH ÇEŞİT YENİ m TESRİ* «AUTLA». VE 1001 ÇEŞİT UT AF v t m T A S trt SAUH ZAHİT C04 TÎCA.RFTTV1 DİKKAT!.. Y'eHe buldbjnmip çöpiıcfi bir paketi Puromdan en yakın m

4 PERŞEMBE 31 ARALIK M... I YUVARLAK MASA: I Rum Yaygaraları Altında Yatan Gerçek I Dikkat ediyor musunuz bilmem, Rum basını şimdi ıde, Tiirklerin havadan ikmal aldığma da> r 1 yayına başladı. Türkiye, Türkleri havadan hazırlı- yormuş da Türkler bir saldırıya geçeceklermiş Rum makamları ile Yunan hükümeti bu JuiTeketi tehlikeli olarak görmemekle beraber, ciddi olarak takip ediyorlarmış. Rum bacınında bu haberler smtadursun, Rumlar diğer taraftan hemen hemen her akşam, adaya silâh ve mühimmat çıkarmakla meşguldürler. Yani kendilerinin deniz yoluyla yaptığt bu işi örtüp, dikkati başka yöne çekebilmek için, her zamanki gibi birşeı/ler uydurmak zaruretini duymuşlardır. Ama bana sorarsanız, asıl kabahat Rumlarda $ değil. K abahatin büyüğü, onları şu veya bu teşki- % P lâtın platformunda konuşturanlar, gerçek vazifele- rini yapmtyanlar ve omuzladıkları sorumlulukları ^ yerine getirmeyenlerdir. Kıbns Rumları bir yıldan- beridir, bu adaya asker ve silâh kokmaktadırlar. 1 Acaba b u bir ytl zarfında Birleşmiş Milletlerin, şu I dünya barışı uğruna * çalıştığını İddia eden genel ^ sekreteri, Rumlara bu hareketlerinden vazgeçme - ^ ^ leri için ikazda bulunmuş mudur? Onlara yaptık- lartnin yanlış bir hareket olduğunu, 4 Mart karar 0 lanna aykırı olduğunu hatırlatmış imdir? Ve dünya i ^ teşkilâtı, bu insanlara hareketlerinin hatalarını söyleyerek düzeltmesi gerektiğini ihtar etmiş mi- ylir? Ne gezer? U Thant sadece, DiUirgaya, kendi 1 toprak ve namusunu korumak için, çıkan Ktbnslı ğ Türklerin çünkü normal yollarddn adaya gelme- 1 leri ne Papaz idaresi müsaade et miyor mevcudi- yetini Öğrenir öğrenmez ağzım açmak gereğini duy ^ mıış, fakat Rumlartnkimn yananda Türklerin hare- ^ ketinin herhangi bir suç sayılamıyacağmı anladığın p dan işi ileri götürüp Rumları müşkül duruma dür ^ 1 şi'ırmekten çekindiği için olacak sesini kesmiştir, i İ v i U Thant böyle yapınca, eskiden haftada bir 0 P defa gelen Yunan gemileri şimdi her akşam gel- ^ I mekte, elleri tabancalı, üniformalı adamlar sırtta 0 0 sırıt a rıhtım a çıkmakta, ağır kasalar indirilmekte ve ^ bütün bunların üstünden Rumlar Türkler hava - i 0 dan takviye akıyor diye yoygarayı basmaktadırlar. I 1 Sanki onların geceleri, silâh çıkarması, asker c ı J ğ A ması miihah da bizim ikmal yapmamız giina ı. A Bizim yaptığımız sadece şeref ve namus P faasıdır. Rumlara yüz verip onları bu derece ştmartan- lar işte, omuzlarına sorumluluk almış İni tcşkilat- lar ve bu teşkilâtların başinda bulunan kimscler- tdir. Yoksa onlar, dünya teşkilâtından gerçekten sert bir tepki görmüş, yaptıklanmn hatalı olduğu ve I diinya barışını tehdit ettiği şeklinde ika~ e ' olsaydı her akşam gemiler dolusu silâh,? Papandreu Kibrisin nikâhından J ja ^ ^ mev\n Ama, sorumluların, bir yandan dünya rtşı Ç* çalıştıklarını' iddia ederken, diğer yandan da dun- I ya bananı torpillemeğe matuf bu davranış arı ş I görmeleri bir takım kendini bilmezlere cesar 1 mektedir. Adaya çıkarılan Yunan askerleri ve ^ uj umy lâhlart hususunda kim ne derse desin, bundan i nan:stan kadar Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile teşkilâtın ileri gelenleri de sorum ludur, ger 1 1 istemiş olsalardı, Yurutnistan buraya egı» I kedi bile gönderemezdi. Ama, kendine i m*n ifylen, askerini beslctjen ve bir komutu? viizünde topraklarının dörtte,j\hınn. deruhte eden NATO teşkilât*»m, Kıbrısta bir ba^ka NATO üye» ^ lanna forrj, hılltm Jdığm ı görmemezlikten g fert donra, Yunanistaıu pek sııçl^rnuı t % Çünkü Yunanistanm durumu nasıl J Z ın, Şeref ve itibarını iki paralık etnuş, fiğ L fa z fa ha su* işte dangalakça ısrar eden bir - ^ cetfû ünden farksızdır. Binâenaleyh onun, n için.? kl k\l tefrik edecek ilg ile r d e n * ic^ & r ki bu tefriki biz akhbaştrida devlettemen bâtlardan beklemekteyiz. Rum h asının, bizim hakkvrauta ^ r^ m n altında işte Yunanistanm b*f etmek gayesi yatrruıktadtt. i * 4 Subaylar Karanlık İşler Peşinde! Samaon laah NoaTdn Küçük Kaymaklıda ctnyoı başanya koşuyor! bir d. arkaama dönüp bakıyor ki un alıyor! Arkadan yardım abyorl durmadan kahraman dolanl kendisine «lokal «liyo,! Yln. «4 u» bateyo, yokl _..,aldp yomu* yeryuauod* Talrabul? j ol 'p *r«u ba* yutou, bt> tmmm *tmmm maktadır. Yunan General subaylarının olaylarla m kodar i ğunun yeniden ele alınması küçumaanncak bir İfşaat delildir Türk gün ışığına çıkarmakta haklı davamın y da girişmekte oldukları karanlık işleri o öder önüne Praxis grupu pek ku* bir zaman içinde Türk mevzilerine yaklaşmış bulunuyor du. Türk tedhişçileri yenilmez komandolar karşısında kalınca Elen kahramanlısını bir kere daha tanımış ol dular. Tedhişçiler, adamları mm bir iırtma gibi gelen nücumunu durdurmak için ooş yere gayret sarfediyoriardı. Esasen mukavemetlerinin beyhude olduğunu kısa bir zamanda anlamış ve bir kere daha kaçmak yolu nu tutmuşlardır. San pençe reli Turk evi elimize geçmiş ti. Böylece Türk kuvvetleri ikiye bölünmüş bulunuyor du. Turkler panik içinde kaçmışlardır. Evden eve aç tıkları deliklerden kaçan Türkler ou şekuue canlarını kurtarıyor ve böyle bir bir kaçışta kendilerini kovalamak güçleşiyordu. Kaçan Türkler diğer Türk mevzlle rine giderek oralardaki Türk ien takviye ediyorlardı. Fakat bu, kendileri için çilte ağızlı bir biçak olmuştu. Çünkü kaçanlar korku ve uiîlşet içindeydiler. Onların korkusu gittkıleri yerlerdeki fon ederek fti üç saate ka tedhişçilere de sirayet et* dar kendisinin v* bütün geçmek ba hainde Ankara * M U m mekeydi. Kaymaklının kurtulmuş ola dan daha öne* davranacak «lardır." «f ti M WUKn«l Zaptettiğimiz Türk evleri cağını bildirdim. Sonra ka»! nin birinde sorumlu Türk rargâha telefon ederek du-1 i im t\m&h tedhişçisinin yazıhanesi üzc rumu anlattım. Müteakiben -HAKİKAT VB il M mü ncnrıı* rinde Lefkoşadak i T-M.T, Tümgeneral Peride*1* durumu bildirdim. O da beni I A'JTUS guetari yukarıda MU f«n«ı rbopaoa«dam NM Genel Karargâhına hitaben yazılmış bir mektup bulduk. hararetle tebrik etti. Buldu kı Saşlık altındaki bao azı 1t ı» Acut5 n m a us /Ortamlarım içeri girmek zerleri tank haline sokarak srnda M ut üüt.i.a için evin damını delerler hücuma geçişimi altın harf j vükelçui tojm ua mailim! fcpfcmfial ıip«* ken Türk Tedhiş Lideri ya* İerle yazacağını söyledi; v tj beyanatını yeniden a «makta v* bu hususla dığı mektubu terkederek kaçmışa Mektupta şunlar yazılıdır. Gâvurların şiddet li hücumlarından sonra ümitsiz bir duruma düştük. Samson, mutazam ordusunun binlerce ile birlikte hücum etmektedir. Onların korkunç üstün lüğü karşısında mukaveme timiz kırılmaktadır. K*nâ atimizce şanlı Tür^.AIf^*-' nrn Küçük Kaymaklı savaçına atümasmm vakti gel m iştir. Bu çabucak o to az» Küçük Kaymaklıyı boşainp terkedeceğiz.* 3u mektup tedhişçimin s «f ir a & ş lan ıhtiniillıllf. mul m utaam h.rp n»m U n n. * 0 " y j P» ^ lar Karşısında kalan» ler bu hlicuml. zajn Yunan Ordusu wr«^ Sm yapıldığını annrtnıh laştım. rine 5eKli«günü saat te ba«uyaca, Türk iyenin trhdh ettiği ğını bildirdim v«türklerin gibi K ıbmı bttmb*ı»m* a her türlü mukavemetinin I kalkışmam ekonomimiz için Şanlı silâhlarımızla ezllmr*ı ni emrettim.andrea Poly vlou'nun breni işletme^ ile verilen işaret üzerin* hücum başladı. Üç buldozer Türk mevzilerin* d uğru Jcr lemeye başladılar. Onların arkasında parmaklan tetik te adamlar gidiyordu. Daha arkada da kamyonlar aşka vitesi takarak Turk mevzii* rine doğru ilerliyordu. Kam yumarın geri geri gitmeleri nin sebebi İçlerindeki kum torbalarının sürücüler için siper teşkil etmesiydi, üu de bulunduğumuz mevziler den Türklere yaylım atefi açarak taarruza geçen adam larımızı koruyorduk. Başlan gıçta Türkler müthiş bir mu kavemet gösterdiler. Tart! edllemiyeoek bir savaş baş lamıştı. Sanki kıyamet kopu yordu. Bomba ınalâklert Kü çük Kaymaklıyı temelinden sarsıyor,, infilâk sesleri bütün Lefkoyada iyice ifltile biliyordu. Bu sırada Olympiat'a u l< 1çak ağır bir darbe olacaktır. Çünkü Türtt resmi tb>l)fi leri bu seferki manda yollan, i hava alanlarım, depolan ve askeri olduğunu iddia ettik leri sair hedeflen bombe is yaraklarını söylemiş bulun maktadırlar. Asya yayiâlannın aç ;kurtlarının böyle btr d u yet işlemelerine fırmt veril memelidir Anglo Ameri > kanlar büyük bir ha/bin mm ust'm rm «rrtcmıt çıkmasını istemiyor 1arsa müteoavte Türkiye?» b adeni bildirmelidirler. Anfto 1n m «cmıı nuus -nr«mm «m ua Martın «roasa Amerikanlar NATO çc ıy er sindeki maksatlarına eriş mek için Türk>y»yj kışkırt maktan vazceçmrudlrter. Kıbns halkı Birleşmiş Mil İdlerden Self yon hakkınm kendisin» ta ninmasuu brkkm<»mc-dı: Eğer Birleşmiş Milletler Kıb na halkının bu hakkından sarfınazar «dt d» Türklerle tecavüzüne yol sçaıma o zaman Yunanlılar harekele kar»im$a> ağım her güçlük ı için kendisine telefon <4m*. bir açıklama yapılması tt mi tav-aiye etti. zurnana it*ret erten* söyle Biraz sonra Yunan Alayı demektedir Komutanı Albay CÜvelekl* BU, bacı gaaetrlerin yap bana teîelbn etti. Cüvelekls; tığı gibi Sneyetleria bizi âm Yupa*J KıBns mücadelesine büyük j teklediki«rtoe dair kör btr asken hizmetleri geçmiş bir subay neşriyat yapmak niyetinde dır. Kendisine giriftiğftnu) d^ğdiz Endişe yaratan şey hçcumu anlattım. Çok sevin j yaınu BiJo% un sözleri t. dir. Türk İ seym Ortak SL di ve bana föyie dedi: *Se j nin Küçük Kaymak bildirm, Gromyku nuo B r Uya gitmekten kork * leşmiş Milletlerdeki konuş tuğunu söyliyen namussuz m m v( buniann üstünde lar utansın. Adi insanlar. RHuv'un sözk-rt hakikaten ^ Şimdi ne yüzle karşımıza endişe yaratacak mabiyettnçıkacaktır.* ( dir. Şimdiye kadar hiç kim Su sırada çarpışmalar çok K HjcA'un beyanatının şiddetlendi Az sayıda ol* tfa» metnini bulup m*ydk» malarına rağmen komando ım çıkaramamıştır Halbuki iarım düşmanın bütün mu beyanatm tam metnini elde kavemeünl ezmekteydi. Ben *tmek Kıbr» hörtlmetinln de makine i j silâhımı alarak j vazifesidir. Kıbna küktonkl ateş hattına gittim. Binlerce j bu r«nfwtin yapmalı, mboa kurşun atıl t ılıyor, iyot, ai el bombala oo delemtisn Id tliib ut aleyh in d e atan bar şeyi tsbh mevzilerine O _ fîsm«*yı indiriyordu, tu ana rtm eli. tutumunu ona tftr* da NM<IMf,<w*>w TUk ayarlamalıdır. Ihı Aharla mevzlierihi * teikll fesşkil eden noan e*- ee- RiloVua» w beyanatı h a k k ın» ierden birine aaldtrdı»t evi -1 j taoni 1»kâr bir s<3wamamın yerle bir etti. Bu evin J f i a l yatnlmaat zarutidir * edan altma Küçük Ka>Tr«k "JHATOCULAJT lıdaki Tüı* tedhişçileri fö thğer btr yakısında TAT mülmüstü/* M rte 8awtk> şunîstı y*«maktsdn: - m uhtem el îit is a d i «Son zamanlarda hakiki m m m ELE^THERİA vatanperverterı «taie lekele live Bakanı Solomidesln Mecliste yapfafcl^ttp»»^ temas ettiği beşyazanrıda mek maksadıyle HATOcb lar diye b«r te line M (BAYRAK) sına t mi «şcttişuut m - t* m ut, um rı ^ m ı m m»arm mmmmmsa^ sucmülü am mm«cu.ii «m$m V bc itfa ân» tâkısjttaa V il mm fcmlul IMKilSI mm ««Nf «cm tt mmm mm,mm o ı» şştıı «ıt»m «I lamı m u «MCI M K tli ««i iar««t; MU f i l i k ü «(m ı m rnmrnt ti m m m ım ıu m ııa u u ı <t İl rşşt m «tt M ü! ktms «u m tt «ı m iş»» «ta $««ıı <ı fi tmmp u n ı ı w m m,st u n «ta toucı «um u m mtuizct u ı ı t ı «M it Uît* ASI «IU«M sun» u* mu «««attı M JK İ ı?n «t ü l«tr.» «urmta m m um umum lî«m > «Htflfcı U M RİM I MâKUtf ftm il «t it M Wl5 «ı«w sâ«ruaısı tın t«i «tın* II «1 FttMfi Mâ «P» Ü Ü M?1 tt ettcmmua Matı ipmui mm ntı uftatt Mı İ O M C am bula t Rad>o*tı -: r p l r«t* U orp umiâb HM «fjas m<am u n AÇfHî m mmtrn u n w i r«un Mı* starı it a mmet *m um u* un Rtscı u u «fcfîîm l u» ronıcctvurrj* it n m m tt a tü6m un M*«^.«ı nnumz Ü M I LEFKE SANCAK RADYOSU U3SA&Aiw a n m ı / t ; i f «f «tl t«n un atnubr nn memm mm ım m m mmm un nn ant «vrm u t tf M ISHSÎÎ mmm m n w M tm.4 m hm «üftvih «dı» H u «nrr.r* «m m n n nm m mm HM m ı -«Ola nm «sıut

5 Kadın Gözü i I e ERKEK Kadına göre yedi Tıp erkek vardır. Bir erkeğin kalbini fethetmek için ne yapm alıdır? Bu konuyu inceliyen İn giliz )azan E. Harvey'e göre, ka dm gözü ile bakılırsa yedi erîcek tipi ayn ayn vasıflara, meziyetlere ve kusurlara sahiptir. B ir kadın alâkadar olduğu erkeğin ne tipte bir erkek okluğunu anladıktan sonra daha rahat bir şekilde kalbini fethedebilir. Kadın gözü ile m uhtelif erkek tipleri şunlardır: 1 m ü t e ş e b b is e r - ke K TİPİ: Bu tip erkek, ha yatta her şeyden evvel mes leki başarıyı düşünen erkek Ör. Cemiyette m utlaka yük seimek ister ve yükselir. Son derece azimkar, enerjik, sebatkar ve çalışkandır. Aynı zamanda çok iradelidir ve daima ew elâ kendi sözünün geçmesini ister. Bu tip er - kek ekseriya pek gösterişli bir tipte değildir. Ama zekâsı ve kuvvetli şahsiyeti ile kadını cezbeder. 2 SANATKAR TİPLİ ERKEK: Bu tjj> erkeğe ekseriya sanat muhitlerinde rastlanır. H atları gayet m im tazamdır. Ekseriya ıızun boyludur. Yakışıklıdır. Elle fi gayet zariftir. Çok haya! perest, hassas ve iy i kalblidir. Bu tip erkeği alâkadar fdebılmek için çok defa kadının idc adım ı atması ge rekir. Zira sanatkâr tip li erw?: mağrurdur. Hislerini, gülünç bir duruma düşmek Üe açıklamaz. 3 ÇAPKIN ERKEK ca bir gün olsun yeknesak T ÎPI: Çapkın erkek, daim a lıktan şikâyet etmez am a gayet şık giyinir. Son moda hayatında istikrar olmazdan haberi vardır. Gayet Büyük seyyahlar, kâşifler, vahşi hayvan avcıları, bu lanan havadar bir yerine sığınmak lâzım dır. Denize nazile ve kibardır. T atlı söz tip erkeklerdir. Çök cesur, fen iltifatlariyle hanım ları teshir eder. Daima hana* zeki, atılgan ve neşelidirler. Eşlerinin de aynı dere bakmamalıchr. şekilde hareket edeceğini cede enerjik olm alarını is ir ve daldan dala konar. terler. DUŞUN FAYDASI Anja böyle b ir erfceği bile N ED İR rethetn-k* ve or^ izdivacı 6 ASİ T IP ERKEK: Bu Duşun birinci faydası deveranı harekete getirmektir. ettmnek mümkünoür. Yalnız bunun için kadı tip erkek haksızlığa taham Bilhassa yorucu bir bedeni ona teslim olmaması, m ül edemez. Herkese yardım elini uzatır ve çok sevi lıdır. Duş 10 saniye ile 1 faaliyetten sonra duş fayda nişlerim hemen belli etme - meri, onu çılgmca sevse bir lir. Çok arkadaşı vardır. dakika sürebilir. Duşun altında vücudu hareket ettir. katiyen arzularına boyun O nun için eşi, onu biraz egn«nesi şarttır. Ancak ni- da arkadaşları ile paylaş m elidir. Kalbi rahatsız olan haîkası taiktrktan sonra mak zorunda kalır. Bu tip lar ancak ılık duş yapma - ona bağlanabileceğini belli erkek, vazifesini ihm al etmez. Am a başkalarından * lıdır. etm rfidir. Erkek, kadını be Şpmvorsa izdivacı gözp a- aynı titizliği beki :. O nun hr. hattâ eşim* mesut da e- İçin eşinin çok dikkatli olm ası lâzım dır. Asi tip er NÎN KARAKTERİ MESLEKTE YÜKSELE - «er. Ancak b ir çarda, İcadı n m o na tam mânasiyîe ser- kek bir gurur meselesi için D EĞİŞİR M I? beşti taraması şartı ile kendi m enfaatini de çiğne Bir insanın karakteri sağlam ise, ne servet, ne ikbal TAHAKKÜM eden yebüir. Ama sevdikleri i ERKEK TÎPÎ: Bu öp erkek. için de hayatım feda ede omın karakterini değiştirir. ekseriya kadına bir hâm i bilir. lemez. Am a hayatı, ekseri olarak bakar. Himaye et - 7 İHTİYATLI ERKEK ya yeknesak geçer. Zira mek, yardım etmek, onun TİPİ: Umumiyetle en rahat maceradan ve fazla hare - başlıca vasıflandır. Am a koca bu tip erkektir. Zira ketten hoşlanmaz. Çok, çocuk aynı zam anda kayıtsız, sever ve ailesine, ka daim a her şeyi ölçülüdür. şartsız tahakküm etmek ister- A şın riske girmez. Her şe rmca gibi m al taşır, durur. Bu tip erkek, ailesini yj hesap eder. O nun için Ama fazla romantik değil rahat geçindirir. Ama daim eşini nahoş sürprizler bek dir. a en küçük bir şeyin he sabını sorar. Böyle bir er - kegin kalbini fetheden ka - din, hay atinin sonuna kadar güvenebileceği bir eş kazanır am a çok m uti ve yum uşak başlı olm ası şart tır- 5 _ MÜCADELECİ ER - BUNLARI PiLiYOR MUSUNUZ? KEK TÎPÎ: Bu tip erkekle ya şam ak çok enteresandır am a aynı zam anda çok yorucudur. Zira hayatı daim a gayet m aceralı ve hareketli geçen bu erkek, her şeyi eşiyle paylaşmak ister ve onu da m aceralara sürükler. Bu tip erkekle ev lenen kadın, hayatı boyun D EN İZ TUTMASINDA NE YAPMALIDIR? Deniz tutması bazı kimselerde, denizde dalga oldu ğu vvatkit, umumiyetle muva zeneyi temin eden ve iç ku lakta bulunan bir organda husule gelen geçici bir ak - saklıktan ileri gelir. Bulantı yı kesen ançiıhistaminik ilâç W almak ve geminin az sal Ancatk karakteri zayıf, yük seime hırsı içinde senelerce kendini yiyip bitiren bir insan yükselince değişir, eski dostlarım tanımaz olur. Kibirli, egoist ve harici görü - nüşe ön plânda önem veren kimse haline gelir. Yük seîince ölçüleri değişen bir insanın dosduğu pek ömür lü olmaz. ATILGAN OLMAYAN - LAR BAŞARILI OLABİLİR M î? Hayır. İnsan hayatının birçok devrelerinde kesin adımlar ottabiknelidir. Bunu yapamaz ve fırsatlardan isti fade edemezse başarılı okumaz. Hayatta birçok fırsattan kaçırır. Mesleğinde de yükselemez. Yükselmek için bazı tehlikeleri göze almak şarttır. Bazan mazinin üze - tinden b ir çizgi çizip, her şeye yem baştan bile başlan ması icap eder. Bunu yapa bilen b ir insan hayatta hiç bir şeyden koıfcmyafcilir. Zira, her zaman kendisine yeni yeni knikânlar bulabilir. Pasif olan daima aynı mevkide kalır. KOÇ BURCU: (21 M art - 20 Nisan) Huzur * nuzu kaçıracak bazı lıâdiselerin vukuu muhtem 1 * Fakat sabırlı olur ve dikkatli davranırsanız da î çok kısa bir zamanda düzelir * BOCA BURCU: (21 Nisan - 20 Mayıs) o * \ şükür his dünyanızda da asayiş berkemal. Yalnızlı î m alcilikten vazgeçmeğe mecbursunuz. Akimız* g î len her Şevi de helkese söylemeyin * İK İZ LE R BURCU: (21 Mayıs - 20 Haziran) * Bugün dikkate değer bir teklifle karşlaşacaksınız. \ Hemen karar vermek hevesinden vazgeçin. Sevdiği * niz kimsenin de fikrini almalısınız. * YEN GEÇ BURCU: (21 Haziran 20 Tem -» muz) Önem li olaylarla karşılaşmanız mümkün. Hiç $ beklem ediğiniz bir an)da elinize güzel bir fırsat ge * çebilir. Size sürpriz hazırlayanlar da var. ASLAN BURCU: (21 Temmuz 20 Ağustos) Heyecanla beklediğiniz bir haberi bugün alacaksınız. Sıkıntılarınız tamamiyle geçmek üzere. Yepye ııi bir hüviyete bürünüyorsunuz. BAŞAK BURCU: (21 Ağustos 20 Eylül Size yapılan daveti kabul edebilirsiniz. Böylece gerilen» sinü lerinizi yatıştırmış olacaksınız. Üzüntüleri yenmek için dalıa ketum olmak lâzım. TERAZİ BURCU: (21 E ylül 20 Eldm) Bu gün son derece rahatlıyor ve derin bir nefes alıyorsunuz. Çok kuruntulu olduğunuz muihaifckajk. Ufaik şeyleri gözönüıi(de büvütmekten vazgeçin. AKREP BURCU: (21 Ekim 20 Kasım) Bu hâdise sizi biraz da memnun etsin. Böylece sizi ne kad,ar sevdiğini ve size ne kadar bağlı bulunduğu nju açıklamış oldu. Artık mesele yoik. YAY BURCU: (21 Kasrnı 20 Aralık) İlerisi için uzun vadeli plânlar yapmağa kalkışıyorsunuz Bu hevesten vazgeçm. Henüz vakti gelmedi. Gu - nırlanmağa da lüzum yok. OĞLAK BURCU: (21 Aralık 20 Ocak) Bu gün ondan güzel bir haber alacaiksımz. Fakat bu nedense sizi tatm in etmeyecek. Aceleniz ne?. Sonu nu bejkleyin Herhalde bir maksadı var. KOVA BURCU: (21 Ocak 20 Şubat) İçinpz deki gariplik ve yoksunluk günden güne azalıyor. Bunu siz de farketmiş durum dasınız zaten. Pek yalanda her şey normale dönecek. BALIK BURCU: (21 Şubat 20 Mart) Müşte 1 * rek bir lıeyecanın ve karann aıifesindesiniz. Sizi * * tahmininizden çök daha fazla sevdiğini ve güven- * dişini görerek seviniyorsunuz. J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********* + ** ********* Bulmaca i a a o m a a m Ö D m B D D O D n n m m n m " m m m ı i ıı ı ıı ı C M B D D D D B D m a m a m a a a m B a a a o S OLDAN SACA: 1. Bir im tihan, 2. Kusur, ayıp Teessür, ümitsizlik, 3. Ağlıyan, 4. İstırap yer Tahlil, 5. Akan, cari, revan 6. Uzlaştırma, barıştırma Ayı yuvası, 7. Metres, 8. J mı... K O RTING KÖRTING ALAN a l d a n m a z. TELEVİZYONLA^ KRALIDIR. Bu akşamki Nöbetçi Eczahane Macit e» 8"!!'..(.saat arasında açık, Pek nadir Bal böceği, Hükumet'in koyduğu azami Dünkü B ^ macaınt ve resmi fiyat Basamak Çözümü ve kademe. r i K A R ID.U j AŞAĞIYA! SOLDAN SAĞA: Ko 1. Ekonomist, - ^ 4 E ofcto "Kyvası İ l Şajnar, 5. Müjde b u l u n t EM. 6. B - EnAe. 7 d ) % (Ter 7. ü - N - R - Se. & "e ~ (Kısa) 4. ~ T<,kmU' 9 * * * * * r e in d S ^ n T g 7^ } YUKARIDAN teree Denlzde 1- E«lem Buri, 2. K - :D Müteharrik 7 İS "? " su' 6- - Ü En, 3. O bij ~ b t Not* ~ S ı - H, 4. Not - D M - V 5 - m İ 34*11 V e E* ^ f e V ^ e tj e inanmayan, avors~ ^ radeli.

6 PERŞEMBE 31 ARALIK 1964 YUVARLAK MASA: Rum Yaygaraları Altında Yatan Gerçek Dikkat ediyor musunuz bilmem, Rum bastın I şimdi de, Türklerin havadan ikmal aldığma dan i yayına başladı. Türkiye, Türkleri havadan haztriı- 1 p yormuş da Türkler bir saldırıya geçeceklermiş. I Rum makamları ile Yunan hükümeti bu hareketi $ i tehlikeli olarak görmemekle beraber, ciddi olarak $ takip ediyorlarmış. Rum bacınında bu haberler sırıtadursun, Rtm ılar diğer taraftan hemen henu n İ her akşam, adaya silâh ve mühimmat çıkarmakla meşguldürler. Yani kendilerinin deniz yoluyla yap P tığı bu işi örtüp, dikkati başka yöne çekebilmek için, her zamanki gibi birşeyler uydurmak zarure- 1 1 tini duymuşlardır. P I Ar% bana sorarsanız, asıl kabahat Rumlarda f i ıleğil. Kabahatin büyüğü, onları şu veya bu teşki- % p lâtın platformunda konuşturanlar, gerçek vazifele- İ ^ tin i yapmayanlar ve omuzladıkları sorumlulukları yerine getirmeyenlerdir. Kıbrıs Rumları bir yıldan $ beridir. bu adaya asker ve silâh tokmaktadırlar. ^ A m k bu bir y ıl zarfında Birleşmiş Milletlerin, şu $ İ dünya banşı uğruna" çalıştığını İddia eden genel sekreteri, Rumlara bu hareketlerinden vazgeçme - g P feri için ikazda bulunmuş mudur? Onlara yaptık- A lartnin yanlış bir hareket olduğunu, 4 Mart kararlarına, aykırı olduğunu hatırlatmış mıdır? Ve diinya P teşkilâtı, bu insanlara hareketlerinin hatalarını ^ söyleyerek düzeltmesi gerektiğini ihtar etmiş mi- yiir? Ne gezer? U Thant sadece, Dittirgay a, kendi i toprak ve namusunu korumak için, çıkan Kıbrıslı 0 Türklerin çünkü normal yollardân adaya gelme- ^ herine Papaz idaresi müsaade etmiyor mevcudi- yelini öğrenir öğrenmez ağzım açmak gereğini duy 1 muş, fakat Rumlarmkinin yanmda Türklerin hare- 1 ketinin herhangi bir suç s a tfilamıyocağım anladığın ^ dan işi ileri götürüp Rumları miişkiil duruma dü- ^ şiirmekten çekindiği için olacak sesini kesmiştir, U Thant böyle yapınca, eskiden haftada bir ^ defa gelen Yurum gemileri şimdi her akşam gel- İ mekte, elleri tabancalı, üniformalı adamlar sırtta ^ sırtta rıhtıma çıkmakta, ağır kasalar indirilmekte ve ^ bütün bunların üstünden Ramlar Türkler hava - Û ff dan takviye ahyor diye yaygarayı basmaktadırlar. I İ Sanki onların geceleri, silâh çıkarması, asker çtkat ^ ması mubah da bizim ikmal yapmamız günah. & % Kaldı ki biz, herhangi bir tarruz emeli beslemediği g p miz için herhangi bir ikmal ihtiyacını duymuyorıu. ^ I Bizim yaptığım ız sadece şeref ve namus müda - ^ faasıdtr. I 1 1 Rumlara uiiz verip onları bu derece şımartan- lar işte, omuzlarına sorumluluk almış bu teşkilat- p 0 lar ve bu teşkilâtların başfnda bulunan kimseler- g 1 dir. Yoksa onlar, dünya teşkilâtından gerçekten sert bir tepki görmüş, yaptıklarının hatalt olduğu ve i diinya barışını tehdit ettiği şeklinde ika* c i rrnş olsaydı her akşam gemiler dolusu silah ç an > Papandreu Kibrisin nikâhından-. Ama, sorum luların, b ir yandan dünya barışı çt î ç a lış tık la rın ı' id tlla ederken, diğer yandan da dun- % ya b a n a n ı torpillem eğe m atuf bu davranış arı i görmeleri bir takım kendini bilmezlere cesare i inektedir. Adaya çıkarılan Yunan askerleri t't ^ uj u y? i Idhlan hususuivfîa kim ne dersle desin, b i n, nan:stan kadar Birleşmiş Milletler ^ kl^ r nîar teşkilatın ileri gelenleri de sorum ludur, ğ I istemiş olsalardı, Yunanistan buraya degiasw> kedi bile gönderemezdi. Ama, kendine nı>n fyenf askerini besletjen ve bir OTnu^ wmı,l * vüzünde topraklarının dörtte üçü ^ deruhte eden NATO teşkilâu ltyaş «m, Ktbrısta bir ba^ka NATO farına karşı kullanddtğmı gornıemejmun k yerekir fen at/ura, donra, Yunanistanı ıunanısun» pek suçlamamak, ^h<*iıretim, iyetini, Çünkü Yunanistanın durum u nasıl teref ve itibarım ik i p a ra lık etmiş, /«x iyte dangalakça ısrar eden brr Anelen farksızdır. Binaenaleyh o m ^. hukuku tefrik edecek durum u yokb d*r k i bu te f rik i biz akht*h ve teş- M iatlardan beklemekteyiz. Rum basının, bizim hakktrm^da T^ nn altında işte Yunanistanın bu as etmek gayesi yatmaktadır. Sdİh Yunanlı Subaylar Karanlık İşler Peşinde! NUcoe Sam»» Kani N «l'de Küçük laymakhda c... J e.ta rta*, ^ Jıy a ıa m a halâ deram ediyor. Halâ iurllyo,! halâ»umyor! halâ haşanda, b ^ m ro koşuyor! hh d. orw na donop botayo. fa y i». y «U ^ Z >di«l yol bir arpalık boy boe tutmamakta I Sağdan yordu» alıyor* dolanı kendisine relakal ediyor! Yin# etrafına bakıyor yold İyice takip e d «M o t e. yazının yeryusunde eulrubul ^ ^datmaemdan «iyade h a * yutol, Ur üjanl riiy a ^. «d a l maldadır. Yunan General t* eubaylanmn olaylarla m M o r hay» N f* olduğunun yeniden ele alınman küçümsenecek bkt tfşaal delildir. Tütk I d M m gün ışığına çıkarmakta haklı daramm kurretlendirmakie Yunanlıların ad» da yirtşmelrie oldukları karanlık İşleri vöder onuna Praxis grupu pek kısa bir zaman içinde Türk mevzilerine yaklaşmış bulunuyor du. Türk tedhişçileri yenilmez komandolar karşısında kalınca Elen knhmn^anlıfr. nı bir kere daha tanımış ol duiar. Tedhişçiler, adamları mm oir fırtına gibi gelen Hücumunu durdurmak için boş yere gayret sarlediyor iardı. Esasen mukavemetlerinin beyhude olduğunu kı sa bir zamanda anlamış ve bir kere daha kaçmak yolu nu tutmuşlardır. San pençe reli Türk evi elimize geçmiş ti. Böylece Türk kuvvetleri {ıı m u ı r u rıne doğru ilerliyordu. Kam»I.» i** irutla l 8ft») yonların geri geri gitmeleri! ^ iflemelerine fin»t veril i m im» ın r t rm m m nin sebebi içlerindeki kum emelidir. Anglo -Ameri ıı m «m ic k«h p a n turbalarının sürücüler için kanlar büyük bir ha/bin M * its in» Tftl «raifouft ikiye bölünmüş bulunuyordu. Türkler panik içinde de bulunduğumuz mevziler mütecavt* Türkiy*ye haddi- mm M ittin m m» m siper teşkil etmesiydi. Bir Çıkmasını istemiyorlarsa kaçmışlardır. Evden eve aç den Türklert- yaylun atefi ni bildirmelidirler. Ando j M» cıcntii rttfta fim tıkları deliklerden kaçan açarak taarruza geçen adam Amerikanlar NATO çerppve fi m im a «Nran Türkler ou şekuue canlarını larımızı koruyorduk. Başlan sindeki maksatlsnna eriş fi ıı eöcmtrın «ıır tvmjk mm kurtarıyor ve böyle bir bir gıçta Türkler müthiş bir mu mc*k İçin TUrkiyeyı kışkırt fi II «Attstt kaçışta kendilerini kovalamak güçleşiyordu. Kaçan edilemlyecek bir savaş baş Kibri» halkı Birleşmiş MU kavemet gösterdiler. Tarll maktan vazgeçmelidirler.. Türkler diğer Turlt mevzile lamıştı. Sanki kıyamet kopu letlerden Self detprminas rine giderek oralardaki Türk yordu. Bomba ın/llâkleri Kü yon hakkının kendlsltv ta M i o m ( «m b u U l ierı takviye ediyorlardı. Fakat bu, kendileri için çilte sarsıyor^ infilâk sesleri bfl Eğer Birle«mi i Milletler Kıb : çük Kaymaklıyı temelinden nınmasuu beklemektedir, i Radyona ağızlı bir biçak olmuştu. tün Lefkoşada iyice işi t ile n» halkının bu hakkından u «m m m ı Çünkü kaçanlar korku ve biliyordu. Mirfınazar eder de TüriUerin dehşet içindeydiler. Onlann Bu sırada Olympios'a telefon ederek Bej üç saate ka zaman Yunanlılar hsrrketr «MM: tecavüzüne yol açarsa o korkusu gittkıleri yerlerdeki tedhışçüere de sirayet et- dar kendisinin ve bütün seçmek bshalnde Ankara EMM I0U) m m st o * mekeydi. Kaymaklının kurtulmuş ola dan daha öne? davranacak m JAMÎIÜ Zaptettiğimiz Türk evleri cağını bildirdim. Sonra ka> lardır." M I ftlmaui 17?i tyumul nin birinde sorumlu Tıült rargâha telefon ederek du tedhişçisinin yazıhanesi üze rumu anlattım Müteakiben "HAKİKAT VE Iî 4İ lali ifcmlfil rinde Lefkoşadaki T.M.T, Tümgeneral perides e durumu bildirdim O da beni 1 ATTüS ca%rtr»i > ukamda j MU ran» nopagajida*' MM UtUt-i Genel Karargâhına hitaben yazılmış bir mektup bulduk. hararetle tebrik etti. Buldo ; k) Başlık alundski bat>azt <!1H acun «t «tooaa Adamlarım içeri ginnek zerleri tank haline sokarak ;«ıntla Ankaradaki Bu* HQ \ t l.» Si*! il için hücuma geçişimi altın harfi yükelçisi Rijov un m a lûm ; tlh U V # evin damım delerler - lerle yazacağını söyledi; ve i beyanatını yeniden el^ al'] u m M ittin ken Türk Tedhiş Lideri yaz dıgı mektubu terkederek karşılaşacağım her güçlük makta bu hususta knein i m MM MMMAÜ için kendisine telefon etme bir açıklama yapılması İÜ j ı ı» ulum m m m «t«mar$ kaçmıştı. Mektupta şunlar yazılıdır. Gâvurların şiddet mi tsvsiye etti zumuna işaret edmek şöyle! m $m urm li hücumlarından sonra Biraz sonra Yunan Alayı demektedir; t? ı ı acım Komutanı Albay CÜvrlekU i "Biz bazı gaaeulcrin yap t K îsmuifl ümitsiz bir auruma düştük. bana teîefbn etti. CüvelekU tığı gioi h0'7retler»0 bizi de* : UM UlMI Sttti Samson, mutazam 141 TIMiCf t>m İAMHi» Kıbrıs mücadelesine büyük teklediklerine dair kör bir onlusunun binlerce asken ile birlikte hücum etmektedir Onlann korkunç üstün lüğü karşısında mukaveme tim iz kırılmaktadır, k an â atimizce şanlı TürkAlay» nın Küçük kaymaklı savaşma atılm asının vakti gel mıştir. Bu çabucak o to a «a Küçük Kaymaklıyı boşaiup terkedeceğiz.' Bu mektup tedhişçilerin ne büyük bir kortuye düştülderini rtm e k» ^ ; b!n lcrce Vunan «^ n J î ' cum ettütae luır «> r s. - 5^ r b nr k i r ^ - lan ihtim aldir. Adam lan min niütazaın ^ lar Karşısında kalan ler bu l'flcu^ 5 IS S S n. zamyunan Ordusu wraıu dan yapıldığını zannetmiş 1CT ^ k şekline soktuğunu but3özerlerle hücuma günü saat te başlıyaca, Türk iyenin triıdh ettiği ğını bıldirdlm_v<* Türklerin j cibt Kibruı Kmwtı«ı«ıııa * her türlü mukavemetinin j kalkifmam ekeoomlsntz İçin şanlı silâhlarımızla ezilmeıi çok ağır bir darbe olacaktır. ni emrettim.andrea Poly Çünkü Türk nemi t* tan yet viou'nun brrnl işletme»! ıh* teri bu arlcrid bomberd» verilen işaret üzerine hü manda yollan, lim anlan. cum başladı. Uç buldozer i bava alanlarını, depolan vr Türk mevzilerine doğru ücr askeri olduğunu İddia ettik lemeye başladılar. Onlann leri sair hedeflen bombala arkasında parmaklan tetik yaraklannı»öylemle bulun te adamlar gidiyordu. Deha maktadırlar. arkada da kamyonlar aika vitesi takarak Türk mevzile Asya yayiâlanntn aç kurtlarının bftyle bir dna hizmetleri geçmiş bir subay neşriyat yapmak nlyetînde UM ÜMCl MOCt»* dır. Kendisine giriş» i imi/ değiliz. Endişe yaratan «ey II tl MELİHİ ÜNMH tı u TBmçr u tk ts fi hscumu anlattım Çok sevin yalnız Rij<n un «özleri değil j u ıı rştıtm di ve bana şöyle dedi: 'Senin Küçük Kaymak bildiri*!, (vvmyko nun Bttr* dir. Türk Sovyet Ortak ] «f #f ertırn iüçm ff M m r.ıu s lıya gitmekten kor* * leşmiş Milletlerdeki konuş» M U *t*z tuğunu sdyliyen namussuz ması Vf bun Lana üstünde lar utansın. _ Adi İnsanlar. Rijov un edeleri hakikaten Şimdi ne*yüzle karşımıza endişe yaratacak mâhiyetteçıkacaktır.' dir. Şimdiye kadar hiç kim- j ffu sırada çarpışmalar çok «e Eljo^'un be>anatının < şiddetlendi. Az sayıda o l u m metnini bulup meyda l malarına rağmen komando na çıkaramamıştır. Halbuki j larım düşmanın bütün m u kavemetini ezmekteydi. Ben demakineli silâhım ı alarak ateş hattına g ittim Binlerce kurşun atılıyor, el tk,rn n Türk mevzilerine cîîrneyl mairiyordu. Bu ««a da buldozerlerden biri Türk mc-v/ifrrlnl tefkll eden evlerden birine saldırdı ** «vl yerle bir etti. Bu evtn yıkın L a n eltan K S ^ t Kaymak 1 ulak i Türk tedhişçileri müimüşril" -k u h t e m e l nrm A D t GELİ5MELXr- ELEFTHERJA gm*mm Maliye Bakanı Solomides'in Mecliste yapö& konuşmays ettiği rrtrk il*» YÇÇSliHr beyanatın tam metnini elde, etmek Kıbna hüktimetinin (BAYRAK) «m a tim «nukiiıiii art; ıt «Mut, t im napn i IMM tân»; I m u m m * m tfı ««caaııuı auş o» m açtu) «ı fttkua V l» ftsat imuaimm rmutet».tı iıaıtit tı m m m V J8 laftın IMKItil o m M» ll MkTIl ti» ik im u s t u M?t Mftf u r m «İ»a». M İt ftnci MKUft İ H lanmî NU rıtıii m ı açıttı w mmm 1}«HVI«tMŞftJŞO MftUUtf il it m» wi! mı# u ı t i j i 111 IRjtfMl NLtfff IIII m TMKI Kİ $AMi ıı t» m m M im rı m m m r. sr I I HÜR «tim um»1 ıı m m u m m m a m m m m tı um urnuim»tm m as «ne» i n i n 1441 U>UI) Mp» ran» i f i i *fu t m noaas tr.» ıı h m» rııışct ı» n a u tjı İTII MM Mlftfil II M W111(1 IMftLM i ıı» m m Mamcı «* m m im cfjaırî «m* LEFKE SANCAK RADYOSU İOSI M il 31M 7«H k/tt li atauı um ntpaaı bu ı * r n i l j ı n em m u m delemlzin lehinde u tl «MtftM m m m hind* Man h*r PT» MetoH te» «aı mm m m m rtm eii. tutumunu una göm ayarlamalıdır. *«h m tmmicr m v u i ıı u mm m Mm gik/v'un beyanatı bakamda İt»«ma «aanıif tsfmlnkâr btr fc fti M tm nm im m ~HATOCVLAM~ Diğer bir yazısında ne öeetle şenlart tadır: "Son zamanlarda fat maksedıyie HAlO'cudiye bir keihae İcat SJ& SSStU tst U f delikleri kimseleri vata {ym fara mm MniiM «t» mm «w» UM İ M» h m urm «t m m» um M M rtii n o «1 «MÖHI? «t «M I n mm* m mm H m m m m tm m um 'IŞI KM ı UM MMJ4 «r

7 ( B O 2 K O B T SAYFA: 4 i i i. 1 Gördüğüm Manzarayı Hiç Unutamayacağım D*- «r n " Röntgenci Thomas Emniyette böyle dedi w Meşhur olmanın da kendi ı'lesef İjÇtfiflİCrİTvİ istediğini elde edeme- ı 1 ne %c göre finsrc* güçlükleri cn'iflıitfipri vardır I miştir. yet bir gün s abalım erken Sokakta rahat gezemez - saatlerinde sırtına aldığı merdiveni yıldızın banyo siniz, peşinizde hemen bir r ö n t g e n c i Icuyruik meydana gelir. Bir Sakin bir yer olan Pourta Valaotede Lizin ve Bur- yudum içki içmek ister canı tuz, dikkatle bakan meraklı tonun geldikleri hemen du gözler yorar sizi. Hele bir vııfrnuş memleketin dört penceresin^ dayamış ve içe risini gözetlemeye başlamış tır. POLİSLER GELİYOR Fakat tam bu sırada devriye gezen polisler merdivenli röntgenciyi kıskıvrak yakalayarak karakola götürmüşlerdir. Hâdiseden sonradan h* - beri olan Elizabetlı Taylor üzüntüsünden bir sinir krizi geçinmiş ve güçlükle Bur ton tarafından teskin edil - miştir. RESMİ MAKAMLAR ÖZÜR DİLEDİ Bu tatsız olaydan sonra kasaba idarecileri m' yapacaklarını şaşırmışlar ve baş de Liz Taylor gibi dünya tarafından meraklılar güzel çapında meşhur bir film yıldızı görmek için şehire yıldızıysanız hapı yuttunuz akın etmeye başlamışlardır. demektir? Meriiklılar arasında bulunan ve bir şirkete cambaz Yaptığından hiç de piş - ta Belediye Reisi, Polis Müdürü olmak üzere bir heyet İşte bunları düşünen Liz lık yapan - Thomas Melin- man olmayan Thomas Me- /anında sevgilisi Bıırtan ve halinde güzel yıklmn evine dez isimli yaüaşıklı bir Melk lindez emniyette büyük bir giderek kendisinden özür çocukları olduğu halde sikalı, Lizi çıplak görmek rahatlıkla "beni ne yaparsanız yapın gördüğüm manza le bir şeyin olmayacağını dilemişlerdir. Bit daha böy^ Meksikamın Pourta Valerte sevdasına tutulmuştur. (simli şehrinde dinlenmeyi Bu fikri kafasına iyice rayı ömrümün sonuna ka - belirten idbredler. Lizi şdı ve rahatsız edilmeden yaşa a 1yerleştiren Thomas fırsat dar unutamıyacağım de - rin Şeref Misafiri olarak mayı düşünmüşse de maa.-! kollamaya başlamış, nüha - miştir. lân etmişlerdir. Thomas Mcndinez yaktşıkh bir Mchnkahdır SARAY OTEL GECE KULÜBÜNDE * MÜZİKLİ YIL BAŞ! GECESİ D A N S NEFİS YEMEKLER * BÖREK VE TATLILAR REZERVASYON YAPTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ. Gizlice dikizlendigini anlaması üzerine sinir krizleri geçjen re- olunur.» rsü rü figüranm m, aktörün ve teknisyenin önünde omdan m, L iz i, b ir film cah m ası esm anda son derece dekolte bir pozda tesbıt etm ekled» , ^ m ^ T,] KIBRIS TÜRK 1 TİCARET: ODASINDAN: Her mnrfr"*** âstün noıuıjaı.. İşimizdir.. Kıbnsın herhangi bir yerinden başka b yerine Seri, süratli ve ucuz bir şekilde eşya lederiz. Her türlü nakliyat işleriniz İÇ^ ^? * düt etmeden Lefkoşa Türk N a k liy i Şkt. cih ediniz- Adrese Dikkat: MÜFTÜ ZtAJ SK. * Lefkoşa» u k u u l u ı ı u ^ r, * Yem gelen tam yirmi Ç * ^ ^ 700 meden karar ermeyini* taalâtç» : MUSTAFA H Ü S E Y m ^ ^ KREUZER Dolma kal«= l«w knlitt*" *- Bildiri Odamızın Ankara Sokağı No: İ le nakledildiği «ayın TüccarîarmuzV» halkanı» duyurulur. SAYIN HALKIMIZA LÂRNAKA-PERGAMA-LEFKOŞA OTOBÜS SEFERLERİ Lâraakab şoför Hüseyin Mustafa A & 149 numaralı otobib'i île Lâmaka Pergamo Lefkoşa arasındaki günlük seferlerine başladığını ye halkımıza her türlü hhtmeto hanr olduğuna müj- Türk Maarif Müdürlüğünden : Anavatan Hükümeti tarafından Türk Kültürüne hizmeti geçen ve Türk asıllı r* yabana uyruklu öğretmenlere yapılmakla olan Sosyal Yardımın Aralık. Ocak re Şubat aylıkken gelmiştir. Hgi ilerin 31 Aralık 1964 Perşembe gününden itibaren Müdürlüğümü*# müracaatları saygı ile rica SON POSTA İLE GELEN ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ- OKULLARIMIZ İÇİN TAM SET KİTAPLAR KÜÇÜKLER İÇİN ALFABE. DEFTER V-S. HER ÇEŞİT YENÎ YIL TEBRİK KASTLARI - VE 1001 ÇEŞİT KİTAP VE KIRTASİYE Aradığın» berşeyl ku.abü#c9çînlı un ea büyük Türk Mueneeetflair m (»d^a ıttjrvzr vtfbmffi&il SALİH ZARİF CTM TÎCARETEVI DİKKAT!. Ycrte M M p a n fflştofi bir ptketi ellemeyiniz.. Durumdan en yakın Polis Karakolunu süratte haberdar ediniz.

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN

Detaylı

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti KİBRİSİN EN YÜKSEK TİRAJLI TURK GAZETESİ mm FJATI: 18 MİL Telefon: 2951 P.K. 524 KI RULUŞ: 1951 YIL: 12 SAYI: 2338 Sahibi ve Umumi Neşriyat MUdUrtl: CEMAL TOCAN Mesul Yazı işleri Müdürü: SAPI C. TOGAN

Detaylı

Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler

Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler Devrim Y IL : Sayı-7 S A H İB İ: H İK ET A F İF A PO LA R F İA T I: 5 il İD ARE ECİDİYE SO K AK -3 T E L : 2824 BASI EVİ GİRNE YO LU T E L : 73838 LEFKOŞE 2 ayıs 963 Pazar HERGÜN S A Y F A H ı! *» S *

Detaylı

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.

Detaylı

anık Sahabettin Altınok

anık Sahabettin Altınok E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Kendi Aramızda içindekiler Sayı: 513 Cilt: XXIX Yıl: 10 Sahibi Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Kendi Aramızda içindekiler Sayı: 513 Cilt: XXIX Yıl: 10 Sahibi Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Sayı: 513 Cilt: XXIX Yıl: 10 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Güneri Civaoğlu, Teoman Erel, Egemen Bostancı, Tarık Kakınç (İstanbul),

Detaylı

BİR INGİLİZ PİSKOPOSU KUR AN HAKKINDA GAYET İLGİ ÇEKİCİ BİR KONFERANS VERDİ

BİR INGİLİZ PİSKOPOSU KUR AN HAKKINDA GAYET İLGİ ÇEKİCİ BİR KONFERANS VERDİ BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM HER nşey ıh v E zher YERDE amilli nve DİNİ KIBRIS TÜRK İSLÂM CEMİYETİNİN RESMİ ORGANI P.K. 424 Lefkoşa ONBEŞTE BİR CUMA GÜNLERİ ÇIKAR Sayı: 8 14 Mayıs, 1971 20 nıils İçinizden

Detaylı

Adamıza. Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l

Adamıza. Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l Devrim Y IL 2 : 1 S A Y I : 185 S A H İB İ: H İK M E T A F İF M A P O L A R Fİ A T I : 18 M İD A R E M E C İ D İ Y E S O K A K 11-13 T E L : 2 8 2 4 BASIM E Vİ g i r n e y o l u BıfjEL -1 3 1 L E F K O

Detaylı

pecya Kendi Aramızda A K İ S V. Yıllık Plân Kapak Resmimiz Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Fotoğraf :

pecya Kendi Aramızda A K İ S V. Yıllık Plân Kapak Resmimiz Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Fotoğraf : A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 9, Cilt XXIV, Sayı: 425 Yazı İşleri: Rüzgarlı Sokak No: 16 Tel: 11 89 92 P. K. 582 Ankara * İdare: Rüzgarlı Sokak No: 15 Rüzgarlı Matbaa Tel: 10 61 96 * Başyazar:

Detaylı

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu,

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 504 Cilt: XXIX Yıl:10 H A F T A L I K AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurula İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Güneri Civaoğlu, Egemen Bostancı

Detaylı

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR»

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR» e» Türk kendine dön * _ MİLLİYETÇİ SİYASI HAFTALIK GAZETE 12 NİSAN 1971 «TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR».. Ülkücülerin Son Şehidi İbrahim OİC DEVLET * 12 NİSAN 1971 *, SAYFA 2 aen ivxjl Jt \J

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Kapak resmimiz: Sir Hugh Foot Faka bastı! Saygılarımızla AKİS Umumi Neşriyat Müdürü İlhami SOYSAL *

pecya Kendi Aramızda Kapak resmimiz: Sir Hugh Foot Faka bastı! Saygılarımızla AKİS Umumi Neşriyat Müdürü İlhami SOYSAL * AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı: 195 Yazı İşleri: Rüzgârh Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P.K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

HARPUT TAN KIBRIS ADASINA İNSANLIK DERSİ VE HİPOKRAT YEMİNİ ÜZERİNE Doç. Dr. Ulvi KESER

HARPUT TAN KIBRIS ADASINA İNSANLIK DERSİ VE HİPOKRAT YEMİNİ ÜZERİNE Doç. Dr. Ulvi KESER Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 921 HARPUT TAN KIBRIS ADASINA İNSANLIK DERSİ VE HİPOKRAT YEMİNİ ÜZERİNE Doç. Dr. Ulvi

Detaylı

21 ARALIK 1963 KANLI NOEL, KUMSAL FACİASI VE BUGÜNE YANSIMALARI

21 ARALIK 1963 KANLI NOEL, KUMSAL FACİASI VE BUGÜNE YANSIMALARI , s.s.93-121 21 ARALIK 1963 KANLI NOEL, KUMSAL FACİASI VE BUGÜNE YANSIMALARI Ulvi KESER * Özet 16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere nin garantörlüğünde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 3, Cilt: VII, Sayı: 119 Rüzgârlı Sok. Ovehan Kat: S, Daire: 7 P. K. 582 Ankara 18992 (Yazı İşleri) 15221 (İdare) Fiatı : 60 Kuruş Neşriyat Müşaviri : Metin TOKER

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

pecya AKİS Cemâl Gürsel Haftalık Aktüalite Mecmuası İstanbul Bürosu Kurtul * ALTUĞ Karikatür : TURHAN

pecya AKİS Cemâl Gürsel Haftalık Aktüalite Mecmuası İstanbul Bürosu Kurtul * ALTUĞ Karikatür : TURHAN AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt; XIX, Sayı: 331 Yazı İşleri Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 11 89 92 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel: 11

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI YAYIN TANIT, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI YAYIN TANITIBüğe Yayın Tanıtım Tahlil t W Eleştiri Üç Ayda Bir Çıkar Cilt: 8,2001 /Y A Z 29 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK

Detaylı

pecya AKİS Kendi Aramızda Metin TOKER * Sukarno * Klişe: Desen Klişe ATELYESİ Haftalık Aktüalite Mecmuası Fiatı 85 Kuruş * Başyazarı

pecya AKİS Kendi Aramızda Metin TOKER * Sukarno * Klişe: Desen Klişe ATELYESİ Haftalık Aktüalite Mecmuası Fiatı 85 Kuruş * Başyazarı AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı 204 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

pecya AKİS içindekiler Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 HAFTALIK AKTÜALİTE M E C M U A S I Kendi Aramızda Yazı İşleri Müdürü Sevgili AKİS Okuyucuları

pecya AKİS içindekiler Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 HAFTALIK AKTÜALİTE M E C M U A S I Kendi Aramızda Yazı İşleri Müdürü Sevgili AKİS Okuyucuları Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu. Egemen Bostancı ve Vedat Zeydanlı

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası P. K. 582 Ankara Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER *** Bu nüshaya yazı yazanlar: Samed AĞAOĞLU Fazil

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

CAMİYE BOMBA KOYACAK SONRA DA DİYE MÜSLÜMAN'A SALDIRACAKSIN. eıı Türk kendine d'dn 14. 7.1969

CAMİYE BOMBA KOYACAK SONRA DA DİYE MÜSLÜMAN'A SALDIRACAKSIN. eıı Türk kendine d'dn 14. 7.1969 eıı Türk kendine d'dn 14. 7.1969»/~~>. ~»>ır>t**t«.w>»*p»>mı:,e4i.)ı

Detaylı