T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 28 ġubat 2014 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Gün IĢığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki 5883 Sayılı Karar (R.G. 16 ġubat ) - ĠçiĢleri Bakanlığına Ait 5916 Sayılı Atama Kararı (R.G. 16 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/10) (R.G. 16 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/11) (R.G. 16 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/13) (R.G. 16 ġubat ) Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları Ġtibarıyla Tespitine ĠliĢkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 5896 Sayılı Karar (R.G. 18 ġubat ) - Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Bilgi Edinm Hakkı Uygulama Yönetmeliği (R.G. 18 ġubat ) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 286) (R.G. 18 ġubat ) - Kültür Varlıkların Koruma Yüksek Kurulunun 16/1/2014 Tarihli ve 271 Sayılı Kararı (R.G. 18 ġubat ) - Yüksek Seçim Kurulunun 8/2/2014 Tarihli ve 358 Sayılı Kararı (R.G. 18 ġubat ) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6518 Sayılı Kanun (R.G. 19 ġubat ) - Sınır kapılarında vize verilmesine ĠliĢkin 5898 Sayılı Karar (R.G. 19 ġubat ) - Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 5814 Sayılı Yönetmelik (R.G. 19 ġubat ) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme

2 Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 ġubat ) - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 ġubat ) - Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği (R.G. 19 ġubat ) - Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 19 ġubat ) - Ġthalatta Korunma Önlemlerine ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) (R.G. 19 ġubat ) - Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 20 ġubat ) - Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin ÇalıĢmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27 (R.G. 20 ġubat ) - DanıĢtay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/12010, K: 2013/8791 Sayılı Karar (R.G. 20 ġubat ) - DanıĢtay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/374, K: 2013/8792 Sayılı Karar (R.G. 20 ġubat ) - DanıĢtay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/6665, K: 2013/9317 Sayılı Karar (R.G. 20 ġubat ) - Geçici ve Yabancı Plakalı TaĢıtlardan Alınacak GeçiĢ Ücretlerine ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No:68) de DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 69) (R.G. 21 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/6047 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 21 ġubat ) - Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6519 Sayılı Kanun (R.G. 22 ġubat ) - HaĢhaĢ Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında 5876 Sayılı Karar (R.G. 22 ġubat ) - KayaĢ-Çetinkaya Arası Elektrifikasyon Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5945 Sayılı Karar (R.G. 22 ġubat ) - ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği (R.G. 22 ġubat ) - Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/12) (R.G. 22 ġubat ) - Gemi Adamları ĠaĢe Bedeli Tespit Kurulu Kararı (R.G. 22 ġubat )

3 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik ile 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73 üncü Maddesi ile Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi (R.G. 24 ġubat Mükerrer) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/2/2014 Tarihli ve 81 Sayılı Kararı (R.G. 25 ġubat ) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 25 ġubat ) - Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği (R.G. 25 ġubat ) - Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 25 ġubat ) - Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 25 ġubat ) - Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği (R.G. 25 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/14) (R.G. 25 ġubat ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/15) (R.G. 25 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/533 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/841 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/1948 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2600 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 25 ġubat ) - Adalet Bakanlığından Ġhalelere Katılmakta Yasaklama Kararı (R.G. 25 ġubat ) - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 26 ġubat ) - Adalet Bakanlığından 2014 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi (R.G. 26 ġubat ) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 26 ġubat ) - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 6525 Sayılı Kanun (R.G. 27 ġubat ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Arasında BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin Ġstanbul da Kurulmasına ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanması Hakkında 5979 Sayılı Karar

4 (R.G. 27 ġubat ) - BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 5975 Sayılı Karar (R.G. 27 ġubat ) - Erzurum Ġlinde Tesis Edilecek Yenihayat Hidroelektrik Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5978 Sayılı Karar (R.G. 27 ġubat ) - Basın Ġlân Kurumu TeĢkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak Ġlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine Dair 21/2/2014 Tarihli ve 201Sayılı Genel Kurul Kararı (R.G. 27 ġubat ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlan (R.G. 27 ġubat ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (R.G. 28 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/15, K: 2013/131 Sayılı Kararı (R.G. 28 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2009/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/1 Sayılı Kararı (R.G. 28 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/2 Sayılı Kararı (R.G. 28 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2008/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/3 Sayılı Kararı (R.G. 28 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2009/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/4 Sayılı Kararı (R.G. 28 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/5 Sayılı Kararı (R.G. 28 ġubat ) - Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/6 Sayılı Kararı (R.G. 28 ġubat ) - Merkez Valisi Alim BARUT un Sivas Valiliğine Atanması Hakkında 5987 Sayılı Karar (R.G. 28 ġubat Mükerrer) - Türkiye Adalet Akademisi BaĢkanılığına Yılmaz AKÇĠL Görevlendirilmesi Hakkında 6029 Sayılı Karar (R.G. 28 ġubat Mükerrer) ġubat Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste ( 28 ġubat 2014 )

5 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/5883 Gün ıģığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin; - 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat ten itibaren bir saat ileri alınması, - 26 Ekim 2014 Pazar günü saat ten itibaren bir saat geri alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 9 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 27/1/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 ġubat ] Karar Sayısı : 2014/5916 ATAMA KARARI

6 Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı Ģahısların karģılarında belirtilen görevlere atanması; ĠçiĢleri Bakanlığının 13/2/2014 tarihli ve 5319 sayılı yazısı üzerine, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/2/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA M. ġġmġek Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU F. IġIK Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V. Liste için tıklayınız. [R.G. 16 ġubat ] TEBLĠĞLER ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/10 ĠĢyeri : Royal Ambalaj Sos. Hiz. Tahmil Tah. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti. Osman Yılmaz Mah. Ġstanbul Cad. 44/1 Gebze/KOCAELĠ

7 Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası Ġnceleme : Royal Ambalaj Sos. Hiz. Tahmil Tah. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu Ģirketin, Osman Yılmaz Mah. Ġstanbul Cad. 44/1 Gebze/KOCAELĠ adresinde kurulu bulunan merkez iģyerinde yapılan büro iģleri ile hizmet alım sözleģmesi ile Elit 24 Ambalaj Reklamcılık San. ve Paz. Tic. Ltd. ġti. ne ait Kimyacılar Org. San. Böl. Melek Aras Bulv. No: 41 Tuzla/ĠSTANBUL ve DEMSA Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. ne ait FerhatpaĢa Mah. Tem Kuzey Yanyol Cad. Or-El Binası Samandıra/ĠSTANBUL adreslerinde kurulu bulunan depo iģyerlerinde yapılan paketleme, barkodlama ve etiketleme iģlerinin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iģkolunda, BLG Lojistik Hizmetler ve Ticaret A.ġ. ne ait Hacı Halil Mah. Gebze Ġsmet PaĢa Cad. Cansel ĠĢ Merkezi No: 58 Gebze/KOCAELĠ adresinde kurulu bulunan depo iģyerinde yapılan temizlik iģlerinin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel iģler iģkolunda, Panalpina World Transport Nakliyat Ltd. ġti. ne ait Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. B Blok No:5 Çayırova/KOCAELĠ adresinde kurulu bulunan depo iģyerinde yapılan cihaz kontrol iģinin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı Metal iģkolunda, BLG Lojistik Hizmetler ve Ticaret A.ġ. ne ait Molla Fenari Yolu Üzeri Ayaz Sk. No: 52 Pelitli Köyü/KOCAELĠ, Ġhsan Dede Cad. No: 102 Gebze Organize Sanayi Bölgesi Gebze/KOCAELĠ, B-5 Karayolu Üzeri 2. Bölge TavĢanlı Köyü Dilovası/KOCAELĠ ve Tuzla Organize Deri Sanayi Serbest Bölge KarĢısı Tuzla/ĠSTANBUL, ġok Perakende Mağazacılık Ticaret A.ġ. ne ait Mimar Sinan Mah. Güney Yanyol Cad. Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. No: 10 ġekerpınar Çayırova/KOCAELĠ, Ġnönü Mah. Mandıra Cad. No: 144 Esenyurt- Büyükçekmece /ĠSTANBUL ve Iljin Elektronik San. Tic. Ltd. ġti. ne ait Birlik Org. San. Böl. 1. Cad. 7. Sk. No: 4 Tuzla/ĠSTANBUL adreslerinde kurulu bulunan depo iģyerlerinde yapılan taģıma ve yükleme iģlerinin, Dirk Rossmann Mağazacılık Tic. Ltd. ġti. ne ait Orgeneral EĢref Bitlis Cad. Kazan Ocak Mevkii Tem Yanyol Tuzla/ĠSTANBUL adresinde kurulu bulunan depo iģyerinde yapılan çeģitli büyük ve küçük ölçekli ürünlerin manuel, elektrikli transpaletler ve forkliftler ile sevkiyat alanına taģınması iģleri ile Netlog Lojistik Hizmetleri A.ġ. ne ait Akçaburgaz Mah Sk. No: 2 Esenyurt/ĠSTANBUL adresinde kurulu bulunan depo iģyerinde yapılan çeģitli ürünlerin sevkiyat alanına taģınması iģinin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı TaĢımacılık iģkolunda, yer aldıkları tespit edilmiģtir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 16 ġubat ] ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/11 ĠĢyeri : Ege DoğaltaĢ ve Traverten San. Tic. Ltd. ġti. K.O.S.B. Mopak Çıkmazı No: 1 KemalpaĢa/ĠZMĠR SGK No : Tespiti Ġsteyen : T.Çimse-ĠĢ Sendikası Ġnceleme : Ege DoğaltaĢ ve Traverten San. Tic. Ltd. ġti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin K.O.S.B. Mopak Çıkmazı No:1 KemalpaĢa/ĠZMĠR

8 adresinde bulunan merkez-fabrika iģyerinde mermer ve traverten ocaklarından bloklar halinde ham ya da zenginleģtirmeye tabi tutulmuģ yarı mamul mermerlerin müģteri sipariģlerine göre değiģik ebatlarda kesilip paketlenerek satıģa hazır hale getirildiği, Serinköy Mevkii YeĢilyurt Kasabası AlaĢehir/MANĠSA adresinde bulunan fabrika iģyerinde de yine aynı adreste kurulu traverten ocağından çıkarılan travertenin kesilerek ebatlandırıldıktan sonra yarı mamul hale getirildiği, söz konusu Ģirketin fabrika iģyerleri dıģında Serinköy Mevkii YeĢilyurt Kasabası AlaĢehir/MANĠSA, Kızıllı Köyü Kolaklar Mevkii BaĢköy/ANTALYA, Seyitoba Köyü Kartepe Mevkii Saruhanlı/MANĠSA ve Keldağ Mevkii Köseler Köyü ÖdemiĢ/ĠZMĠR adreslerinde mermer ve traverten ocaklarının bulunduğu, bu ocaklarda tel kesme yöntemi ve açık iģletme tekniği ile kesimi gerçekleģtirilen mermerin özel devirme yöntemiyle bulunduğu yerden ayrılarak bloklar halinde fabrika iģyerlerine gönderilmesi iģlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı Madencilik ve taģ ocakları iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: Ege DoğaltaĢ ve Traverten San. Tic. Ltd. ġti. ve bağlı iģyerlerinde yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı Madencilik ve taģ ocakları iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir. [R.G. 16 ġubat ] ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2014/13 ĠĢyeri : SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. Saraçlar Mahallesi Ġhsangazi Cad. No: 34 Merkez/KASTAMONU Tespiti Ġsteyen : Ağaç-ĠĢ Sendikası Ġnceleme : SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin Saraçlar Mahallesi Ġhsangazi Cad. No: 34 Merkez /KASTAMONU adresinde bulunan fabrika iģyerinde; üretimi yapılan nihai ürünlerin asıl hammaddesinin ağaçtan oluģtuğu, nihai ürün aģamasına gelene kadar, methanol, üre ve melaminin ve diğer hammaddelerin yardımcı hammaddeler olduğu, hammaddelerin ağırlığında ağacın diğer hammaddelere oranla daha fazla olduğu, iģin genel organizasyon ağırlığının da bu ürünlerin üretimine yönelik olduğu, yapılan asıl iģin yonga levha, MDF levha, OSB levha ve Melamin kaplı levha üretimi olduğu, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No: 60 Masaldan ĠĢ Merkezi D Blok K:1 D: 5 Çamlıca-Üsküdar/ĠSTANBUL adresinde kurulu bulunan iģyerinde büro iģleri dıģında fabrikaya iliģkin satın alma, fabrikada üretilen ürünlerin satıģı ve kontrolleri, iģçi ücret ödemelerine iliģkin iģ ve iģlemlerin yapıldığı, Sırma Sok. No: 5 Siteler/ANKARA adresinde bulunan satıģ ofisinde de; fabrika iģyerinde üretilen ürünlerin satıģının yapıldığı söz konusu iģyerlerinin ürettikleri mal veya hizmet ile nitelik yönünden birbirlerine bağlı oldukları ve aynı yönetim altında örgütlendikleri, bu nedenle yapılan iģlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı Ağaç ve kağıt iģkolunda yer aldığı tespit edilmiģtir. Karar: SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. tarafından yürütülen iģlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı Ağaç ve kağıt iģkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiģtir

9 [R.G. 16 ġubat ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/ sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine iliģkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/2/2014 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM V. EROĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE C. YILMAZ N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın Eki Karar [R.G. 18 ġubat ] YÖNETMELĠK Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığından: TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ EDĠNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

10 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kiģilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliģkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) BaĢkanlığında uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, TBMM BaĢkanlığının bilgi edinme hakkı kapsamındaki çalıģmalarına iliģkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) BaĢvuru sahibi: Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak TBMM BaĢkanlığına baģvuran gerçek ve tüzel kiģileri, b) Belge: Ġlgili birimlerin sahip oldukları Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmıģ dosya, evrak, kitap, dergi, broģür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taģıyıcılarını, c) Bilgi: Ġlgili birim kayıtlarında yer alan Kanun kapsamındaki her türlü veriyi, ç) Bilgi veya belgeye eriģim: Ġstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, ilgili birimce baģvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, bunun mümkün olmadığı durumlarda baģvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine ya da iģitmesine izin verilmesini, d) Büro: Bilgi Edinme Bürosunu, e) Genel Sekreter: TBMM BaĢkanlığı Genel Sekreterini, f) Ġlgili birim: 6253 sayılı Kanunun belirtilen hizmet birimlerini, TBMM BaĢkanlık Divanı Kararıyla oluģturulan birim amirlikleri ile TBMM BaĢkanlığı oluruyla kurulan birimleri, g) Kanun: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Büro, Ġlgili Birimlerin Alacakları Tedbirler, BaĢvuru Usulü ve BaĢvuruların ĠĢleme Konulması Büro MADDE 5 (1) Bilgi edinme hakkının etkin kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere eriģimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler BaĢkanlığı bünyesinde bir Büro kurulur. Büroda yeteri kadar personel görevlendirilir. (2) Büro, bilgi edinme baģvurularıyla ilgili iģlemleri yapar. (3) Büroda görevli personel, bilgi edinme baģvurusunda bulunan kiģilere yardımcı olmak ve Kanun kapsamında sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yol göstermekle yükümlüdür. (4) Büro, Kanunun 30 uncu maddesi gereğince TBMM BaĢkanlığına yapılan bilgi edinme baģvurularına iliģkin bir önceki yıla ait raporu hazırlayarak, her yıl ġubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderir. (5) Büro, Genel Sekreterin uygun görmesi halinde organizasyonunu, görevlerini, verilen hizmetleri, istatistiki bilgileri internet sayfası üzerinden kamuoyunun bilgisine sunabilir. Ġlgili birimlerin alacakları tedbirler MADDE 6 (1) Ġlgili birimler, Büro tarafından kendilerine iletilen baģvuruların takibinin yapılması, verilecek cevabın içeriğinin belirlenmesi ve sürelerin izlenmesinden

11 sorumlu asgari birer personel görevlendirir. Bu personele gerekli eğitim programı uygulanır. Söz konusu personel, kendi birimleriyle ilgili bilgi edinme baģvurusuna konu olabilecek bilgi ve belgelerin birer kopyasını dosya düzeni içerisinde derleyerek hazır bulundurur. (2) Ġlgili birimler varsa organizasyonlarına, görev ve hizmetlerine iliģkin bilgileri, tanıtma veya eğitim amaçlı broģürleri ve yayınları Büroya gönderir. BaĢvuru usulü MADDE 7 (1) Bilgi edinme baģvurusu, gerçek kiģiler tarafından baģvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, oturma yeri veya iģ adresi; tüzel kiģiler tarafından tüzel kiģinin unvanı, adresi, yetkili kiģinin imzası ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, Ģahsen, belgegeçer, posta veya elektronik posta ile yapılabilir. (2) Elektronik posta ile yapılan baģvurularda ayrıca, gerçek kiģiler için baģvuru sahibinin T.C. kimlik numarası; tüzel kiģiler için ise yetkili kiģinin yetki belgesi ve T.C. kimlik numarası aranır. (3) BaĢvurular Ģahsen veya kanunî temsilci aracılığıyla Büroya, postayla Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Genel Sekreterliği (Bilgi Edinme Bürosu) adresine, elektronik postayla TBMM BaĢkanlığı Ġnternet sitesinde yayınlanan form aracılığıyla Büronun elektronik posta adresine veya bu Yönetmeliğe ekli (1) ve (2) sayılı baģvuru formları kullanılarak Büronun belgegeçer numarasına yapılır. Ġstenecek bilgi veya belgelerin niteliği MADDE 8 (1) Bilgi edinme baģvurusu, ilgili birimlerin ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ya da belgelere iliģkin olmalıdır. (2) Konusu TBMM Kütüphanesi ve ArĢivinde bulunan belgelere iliģkin olan baģvurular, 2/5/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Kütüphane ve ArĢiv Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir. BaĢvuruların değerlendirilmesi, kabulü ve iģleme konulması MADDE 9 (1) BaĢvuru dilekçeleri veya formları, 7 nci maddedeki Ģartları taģıyıp taģımadıkları kontrol edildikten sonra Büro tarafından kabul edilir ve evrak kayıtları yapılır. (2) 7 nci maddede belirtilen unsurları içermeyen baģvuru dilekçeleri veya formları iģleme konulmaz ve durum baģvuru sahibine bildirilir. (3) Büro dıģındaki herhangi bir birime ulaģan ve bilgi edinme kapsamında olduğu anlaģılan baģvuru dilekçeleri veya formları, iģleme konulmadan Büroya gönderilir. (4) Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda yapılan bilgi edinme baģvuruları reddedilir; reddin gerekçesi ve buna karģı baģvurulabilecek yollar ve baģvuru süreleri, baģvurana ayrıca bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BaĢvuruların Yönlendirilmesi ve Cevaplandırılması, Bilgi veya Belgelere EriĢim Süreleri ve EriĢim Ücretleri BaĢvuruların diğer kurum ve kuruluģlara yönlendirilmesi MADDE 10 (1) Ġstenen bilgi veya belge, TBMM nin faaliyet alanı dıģında baģka bir kurum veya kuruluģta bulunuyorsa, baģvuru dilekçesi veya formu, istenen bilgi ve belgenin bulunduğu kurum ve kuruluģun bilgi edinme birimine Büro tarafından gönderilir ve durum ilgiliye onbeģ iģ günü içinde bildirilir. BaĢvuruların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve cevaplandırılması MADDE 11 (1) Ġlgili birimler Kanun kapsamında yapılan baģvuruları, bu Yönetmelikte belirtilen hususlar dahilinde cevaplandırır. (2) BaĢvuruya cevap verecek birime, baģvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiğini belirten bir üst yazı hazırlanır; üst yazıya baģvurunun aslı, elektronik posta ile gelmiģse bir çıktısı eklenerek en geç iki iģ günü içerisinde gönderilir. Bu tür yazıların hızlı bir Ģekilde ilgili birimlere iletilmesi için gerekli yetki devri iģlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

12 (3) Bütün baģvurular olumlu veya olumsuz olarak mutlaka cevaplandırılır; baģvuru sahibine verilen cevabın bir sureti, yazının ekleri hariç olmak üzere ayrıca Büroya gönderilir. (4) BaĢvuru içeriğinin birden fazla birimi ilgilendirmesi durumunda kendisine baģvuru dilekçesi veya formu gönderilen birim, diğer birimlerin görev alanına giren bilgi ve belgeleri bu birimlerden isteyerek cevap verir. (5) Büro tarafından baģvurunun gönderildiği birim, baģvuru konusunun kendi faaliyet alanına girmemesi durumunda, baģvuruyu ilgili birime göndererek Büroya bilgi verir. (6) Milletvekillerine verilen cevaplar Genel Sekreter tarafından, içeriğinde tereddüt oluģan cevaplar ise bir üst makam tarafından imzalanır. (7) BaĢvurulara, elektronik posta veya belgegeçerle cevap verilebileceği gibi, istenilen bilgi ve belgenin niteliğine göre yazılı olarak da cevap verilebilir. Bilgi veya belgelere eriģim süreleri MADDE 12 (1) BaĢvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eriģim onbeģ iģ günü içinde sağlanır. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, baģka bir birimden sağlanması veya baģvuru içeriğinin baģka kurum ve kuruluģlardan görüģ alınması durumunda, bilgi veya belgeye eriģim süresi otuz iģ gününe çıkarılır. Bu durum, gerekçeli olarak baģvuru sahibine onbeģ iģ günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. EriĢim ücretleri MADDE 13 (1) EriĢimine imkân sağlanan bilgi veya belgelerin ilk otuz sayfasının kopyaları için postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz. (2) Otuz sayfayı geçen metin kopyaları ile CD, DVD veya video kaseti kopyalanmasını gerektiren talepler için inceleme, araģtırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesinde, Kurumda belgelerin çoğaltılmasına iliģkin belirlenmiģ ücretlendirme kriterleri ve Ģekli esas alınır. BaĢvuru sahibi kendisine bildirilen ücreti belirtilen hesaba yatırır ve alındı belgesini Ģahsen, posta, belgegeçer veya elektronik posta ile Büroya iletir. (3) Ġlgili birim, eriģim sağlanacak bilgi veya belgelerin, eriģim maliyeti tutarı ve ödemenin yapılacağı yer hakkında baģvuru sahibini ve Büroyu baģvuru tarihinden itibaren onbeģ iģ günü içinde, istenen bilgi veya belgenin, baģka bir birimden sağlanması durumunda, otuz iģ günü içinde bilgilendirir. Ödemenin yapıldığına dair belgeyi alan Büro derhal ilgili birimi bilgilendirir. Bu bildirim onbeģ ve otuz iģ günlük cevap verme süresini durdurur. (4) BaĢvuru sahibi, süresi içinde ödemeyi gerçekleģtirdiğini gösterir belgeyi sunmadığı takdirde, talebinden vazgeçmiģ sayılır. Bu durumda baģvuru, Büro ve ilgili birim tarafından iģlemden kaldırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Duyuru, Denetim ve Son Hükümler Bilgi edinme hakkının sınırları MADDE 14 (1) Bilgi edinme hakkının kullanılması, Kanunun 15 ila 28 inci maddeleri ile bu Yönetmeliğin 2, 7, 8 ve 9 uncu maddelerindeki sınırlamalara tabidir. Denetim MADDE 15 (1) Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki çalıģmaların zamanında ve mevzuat gereklerine uygun yürütülmesi süreci, Genel Sekreterlik tarafından denetlenir. Hüküm bulunmayan haller ile uygulanacak diğer hükümler MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

13 MADDE 17 (1) 1/4/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı yürütür. Ek-1 BĠLGĠ EDĠNME BAġVURUSU FORMU (Gerçek KiĢiler Ġçin) BaĢvuranın adı ve soyadı: * T.C. kimlik numarası:* YazıĢma adresi: * Elektronik posta adresi: Telefon numarası: Belgegeçer numarası: BaĢvurunun cevaplanma Ģekli Posta Elektronik posta Belgegeçer 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aģağıda belirtilmiģtir. Gereğini arz ederim. Bilgi veya Belge Ġstemi: Açıklamalar: 1. Elektronik baģvurunun iģleme alınabilmesi için (*) iģaretli alanlar mutlaka doldurulmalıdır.

14 2. Elektronik posta veya belgegeçer ile cevap isteniyorsa, adres ve numara hatasız yazılmalıdır. 3. TBMM ile ilgili, açık, anlaģılır ve somut bir belge veya bilgi istemi olmalıdır. Ek-2 BĠLGĠ EDĠNME BAġVURUSU FORMU (Tüzel KiĢiler için) Tüzel kiģinin unvanı:* Tüzel kiģinin adresi:* Tüzel kiģilik adına baģvuranın T.C. kimlik numarası:* Elektronik posta adresi: Telefon numarası: Belgegeçer numarası: BaĢvurunun cevaplanma Ģekli Posta Elektronik posta Belgegeçer 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bilgi veya belge istemim aģağıda belirtilmiģtir. Gereğini arz ederim. Bilgi veya Belge Ġstemi: Açıklamalar: 1. Elektronik baģvurunun iģleme alınabilmesi için (*) iģaretli alanlar mutlaka doldurulmalıdır. 2. Elektronik posta veya belgegeçer ile cevap isteniyorsa, adres ve numara hatasız yazılmalıdır.

15 3. Tüzel kiģi adına baģvuran kiģinin yetki belgesinin bir kopyası baģvuruya eklenmelidir. Elektronik ortamda yapılan baģvurularda, belgenin taranmıģ kopyası baģvuru formuyla birlikte gönderilmelidir. 4. TBMM ile ilgili, açık, anlaģılır ve somut bir belge veya bilgi istemi olmalıdır. [R.G. 18 ġubat ] TEBLĠĞ Maliye Bakanlığından: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 286) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 5 inci maddesi ile; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 21 inci maddesinde değiģiklik yapılmıģ olup, bu değiģikliğe iliģkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluģturmaktadır. 1. Yasal düzenleme 6322 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2013 tarihinden sonra elde edilen hasılatlara uygulanmak üzere, aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aģanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 86/1-a maddesinde, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiģtir. 2. Ġstisnanın uygulanması Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmının gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıģ olup, söz konusu istisnanın uygulanması da belli Ģartlara bağlanmıģtır. Buna göre, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda bu istisnadan yararlanılamayacaktır. Mükellefler, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kira gelirlerini, piģmanlık ve ıslah hükümleri dahil olmak üzere kendiliklerinden süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan etmeleri halinde de söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar için istisna uygulaması Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyannameyle bildirmek zorunda olanlar söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır Ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler için istisna uygulaması

16 Gelir Vergisi Kanununun mezkûr maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değiģiklikle, istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, anılan Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarın (2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere TL) üzerinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır. Mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik tutarın tespitinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların, ayrı ayrı veya birlikte elde edilmesine bakılmaksızın, elde edilen kazanç ve iratların brüt tutarlarının toplamı dikkate alınacaktır. Söz konusu tutarın tespitinde, sayılan bu kazanç ve iratların beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının önemi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, istisna haddinin altında elde edilen mesken kira gelirleri, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları toplamının anılan Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aģıp aģmadığına bakılmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir. Söz konusu istisna tutarı, 284 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 3 ile 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine uygulanmak üzere TL olarak tespit edilmiģtir. Mesken kira gelirinin yanında ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, mesken kira geliri istisnasından yararlanıp yaralanamayacağına iliģkin örneklere aģağıda yer verilmiģ olup, örneklerde verilen gelirler brüt tutarları ile dikkate alınmıģtır. Örnek 1- Bay (A), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri ile birlikte tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiģ TL iģyeri kira geliri ve TL mevduat faizi elde etmiģtir. Bay (A) nın elde ettiği kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2013 yılında elde edilen kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması Ģartıyla, beyan edilip edilmeyeceklerine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte mükellefin elde etmiģ olduğu varsa ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aģıp aģmadığına bakılarak tespit olunacaktır. Buna göre, Bay (A) nın 2013 yılı içerisinde elde ettiği TL lik mesken kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması nedeniyle, istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak olup, elde edilen tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının da TL yi aģması durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla, 2013 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamı ( =) TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı ( TL) aģmadığından Bay (A) nın elde ettiği kira geliri için istisna uygulanacaktır. Örnek 2- Bayan (B), 2013 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri elde etmiģtir. Bayan (B) nin elde ettiği konut kira geliri ( TL), 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı ( TL) aģtığından elde edilen kira geliri için istisna uygulanmayacaktır. Örnek 3- Bay (C), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiģ TL iģyeri kira geliri ve TL ücret geliri elde etmiģtir.

17 Elde edilen gelir toplamının ( =) TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı ( TL) aģması nedeniyle, TL lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır. Örnek 4- Bay (D), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiģ TL mevduat faiz geliri ve TL ücret geliri elde etmiģtir. Bay (D) nin elde etmiģ olduğu kira geliri 2013 yılı bakımından öngörülen TL lik istisna haddinin altında kaldığından, bu gelirin istisnaya konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmiģ olduğu menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aģıp aģmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla Bay (D), elde etmiģ olduğu söz konusu mesken kira geliri istisna tutarının altında kaldığından, bu gelir için beyanname vermeyecektir. Örnek 5- Bayan (E), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiģ TL iģ yeri kira geliri, birinci iģverenden TL, ikinci iģverenden ise TL ücret geliri elde etmiģtir. Bayan (E) nin elde etmiģ olduğu konut kira geliri 2013 yılı bakımından öngörülen TL lik istisna haddinin altında kaldığından, bu kira geliri yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir. Örnek 6- Bay (F), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri, ortağı olduğu anonim Ģirketten tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiģ TL kâr payı elde etmiģtir. Her ne kadar anonim Ģirketlerden elde edilen kâr payının yarısı Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesine göre gelir vergisinden istisna olsa da bu tutarın tamamı mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik kıyaslamaya esas tutarın tespitinde dikkate alınacaktır. Buna göre elde edilen gelir toplamının, ( =) TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı ( TL) aģması nedeniyle, TL lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır. Örnek 7- Bayan (G), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri, birinci iģverenden TL, ikinci iģverenden ise TL ücret geliri ve gayrimenkul satıģından kaynaklı TL değer artıģ kazancı elde etmiģtir. Her ne kadar 2013 yılı bakımından gayrimenkul satıģından elde edilen değer artıģ kazancının TL si Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna olsa da, mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik kıyaslamaya esas tutarın tespitinde istisna düģülmeden önceki tutarın tamamı dikkate alınacaktır. Buna göre elde edilen gelir toplamının, ( =) TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı ( TL) aģması nedeniyle, TL lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır. Örnek 8- Kamu kurumunda aylık brüt TL maaģla çalıģan Bay (H), 1/7/2013 tarihinde emekli olup, TL emekli ikramiyesi almıģ ve kendisine TL emekli aylığı bağlanmıģtır. Ayrıca 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL kira geliri elde etmiģtir. Bay (H) nın elde ettiği kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2013 yılında elde edilen kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması Ģartıyla, beyan edilip edilmeyeceklerine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte mükellefin elde etmiģ olduğu varsa ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin

18 üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aģıp aģmadığına bakılarak tespit olunacaktır. Bay (H) nın 2013 yılı içerisinde elde ettiği TL lik mesken kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması nedeniyle, istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak olup, elde edilen tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının da TL yi aģması durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır. Buna göre, 2013 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamı [(6 x 4.490) (6 x 2.700) =] TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı ( TL) aģması nedeniyle, TL lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır. Tebliğ olunur. 1 15/6/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıģtır. 2 6/1/1961 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıģtır. 3 31/12/2012 tarih ve (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıģtır. [R.G. 18 ġubat ] ĠLKE KARARI Kültür ve Turizm Bakanlığından: Toplantı No. ve Tarihi : Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : ANKARA TARĠHĠ SĠTLER, KORUMA VE KULLANMA KOġULLARI ĠLKE KARARI 19/4/1996 tarih ve 421 sayılı Ġlke Kararı aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. Tarihi Sit: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır. Koruma ve Kullanma KoĢulları a) Milli Park bulunan yerlerde uzun devreli geliģim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları dıģında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inģai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına, b) Bu alanları çevre düzeni planına kavuģturacak gerekli çalıģmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma bölge kurullarının uygun görüģlerinin alınmasına, c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmıģ her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluģlarınca gerekli çalıģmanın yapılmasına, d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca gerekli çalıģmaların yapılabileceğine, e) Bu alanlar içinde yer alan kamu hizmet yapıları, altyapı hizmetleri ile anıt ve Ģehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma bölge kurulundan izin alınmasına,

19 f) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, koruma amaçlı imar planları onaylanmadan bu alanların bu amaç dıģında kesinlikle kullanılamayacağına, tarih ve 421 sayılı Ġlke Kararının iptaline, karar verildi. [R.G. 18 ġubat ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No: K A R A R - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ġzleme ve Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından Kurulumuz BaĢkanlığı na gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazıda; Kurulumuz BaĢkanlığı tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu BaĢkanlığına gönderilen 23/10/2013 tarihli, 3371 sayılı yazısı ile ulusal düzeyde yayın yapan özel radyo ve televizyon kanalları ile bölgesel düzeyde yayın tipinde olup uydu yayını yapan televizyon kanallarının tam adı, yazıģma adresi ve telefon numaraları ile seçim dönemine yönelik yayın yapmayan ve yalnızca belli konularda yayın yapan (müzik, sinema, dizi, çocuk, alıģveriģ, belgesel, spor, kültür, eğlence vb) televizyon kanalları ile Digitürk ve D-Smart platformlarından abonelerine yayın yapan televizyon kanallarının istenildiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu BaĢkanlığı nın 7/11/2013 tarihli ve sayılı yazısı ile talep edilen bilgilerin BaĢkanlığımıza gönderildiği, bunun üzerine, Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli Ġdareler Seçimlerine yönelik ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların tespit edilerek ilan edildiği, ancak yayın kuruluģlarının zaman içerisinde yayın politikalarını değiģtirebildikleri, dolayısıyla da seçime yönelik yayın yapan kuruluģlarda değiģiklikler meydana geldiğinin görüldüğü, bu kapsamda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yayınların izlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında bazı TV kanallarının daha önceden haber ağırlıklı ve seçime yönelik yayın yapmadıkları görülmekte iken, seçim dönemine girilmesinden bir süre sonra seçime yönelik yayın yapmaya baģladıklarının belirlendiği, seçime yönelik yayın yapmaya baģlayan yayın kuruluģlarına ait listenin (AKSU TV, SOKAK, ĠMC, MEDYA TV, 7/24, +1) Kurulumuza ekte sunulduğu, bu listede yer alan kuruluģların Açık Uydudan Seçime Yönelik Yayın Yapabileceği Öngörülen TV KuruluĢlarına Ait Liste ye dahil edilmesinin uygun olacağı bildirilmiģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: 10/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013 tarihli, 2013/567 sayılı kararının SONUÇ baģlıklı bölümünün 3. maddesinde; Bu ölçütlere göre Türkiye de ve Türkiye ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan; a) Özel Televizyonların, SHOW TV, CĠNE 5, HABER TÜRK, 24, CNN TÜRK, KANAL D, TV 2, CNBC-E, FLASH TV, KANAL 7, FOX, STAR TV, MELTEM TV, TV 8, TV NET, NTV, STV, ATV, KANAL TÜRK, KOZA, ASU TV, SHOW TÜRK, ALTAġ TV, TV 5, TV 10, KANAL FIRAT, 67 TV, PAMUKKALE, EVREN TV, EM TV, HĠLAL TV, AKS TV, MÜJDE TV, TÜRKĠYEM, KANAL S, KANAL ÇAY, KANAL 35, YENĠ KOCAELĠ TV, KRT, KUDÜS

20 TV, BENGÜ TÜRK TV, 365, ANADOLU TV, MEDYAM 14, TV KAYSERĠ, KANAL 3, MERCEK TV, TV 1, NTV AVRUPA, TV 52, RUMELĠ TV, ADANA TV, REHBER, CEM TV, BARIġ TV, on4, MEDYA TV, EUROSTAR, TEK RUMELĠ TV, ATV AVRUPA,ULUSAL 1, KANAL URFA, UZAY TV, ÜLKE TV, HALK TV, BEYAZ TV, KANAL B, MEHTAP TV, SAMANYOLU HABER, SKY TÜRK 360, TGRT HABER, A HABER, BUGÜN TV, NTV SPOR, WORLD BEAUTY CHANNEL, b) Özel Radyoların; KRAL FM, AKRA FM, SHOW RADYO, BEST FM, MEGA RADYO ĠSTANBUL, RADYO D, RADYO MEHTAP, RADYO 7, RADYO CĠHAN, MELTEM FM, NTV RADYO, BURÇ FM, SEMARKAND RADYO, TGRT FM, RADYO TURKUVAZ, KANALTÜRK RADYO, MORAL FM, ALEM FM, RADYO SLOW TĠME, KRAL POP, RADYO SEYMEN, NUMBER 1 TÜRK FM, PAL FM, RADYO 35, SLOW TÜRK, RADYO VĠVA, NUMBER ONE, JOYTÜRK FM, VĠRGĠN RADYO, POWER TÜRK, METRO FM, SÜPER FM, RADYO MÜZĠK, POWER FM, Uydu yayını da yapan bölgesel televizyon kanallarının ise DOĞU TV, EGE TV, T YILDIZ, KANAL 5, KON TV, KÖY TV, MESAJ, KADIRGA TV, KAÇKAR TV, KANAL A, olduğuna, karar verilmiģtir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ġzleme ve Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından Kurulumuz BaĢkanlığına gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazı ve eki belgenin incelenmesinden; Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli Ġdareler Seçimlerine yönelik ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların tespit edilerek ilan edildiği, ancak yayın kuruluģlarının zaman içerisinde yayın politikalarını değiģtirebildikleri, dolayısıyla da seçime yönelik yayın yapan kuruluģlarda değiģiklikler meydana geldiğinin görüldüğü, bu kapsamda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yayınların izlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında bazı TV kanallarının daha önceden haber ağırlıklı ve seçime yönelik yayın yapmadıkları görülmekte iken, seçim dönemine girilmesinden bir süre sonra seçime yönelik yayın yapmaya baģladıklarının belirlendiği, seçime yönelik yayın yapmaya baģlayan yayın kuruluģlarına ait listenin (AKSU TV, SOKAK, ĠMC, MEDYA TV, 7/24, +1) Kurulumuza ekte sunulduğu, bu listede yer alan kuruluģların Açık Uydudan Seçime Yönelik Yayın Yapabileceği Öngörülen TV KuruluĢlarına Ait Liste ye dahil edilmesinin uygun olacağının bildirildiği anlaģılmıģtır. Ancak; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ġzleme ve Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından Kurulumuz BaĢkanlığına gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazı ekinde bulunan listede yer alan MEDYA TV Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile ilan edilen özel televizyonlar arasında yer aldığından, anılan yayın kuruluģu hakkında yeniden bir karar verilmemesi, diğer yayın kuruluģlarının, Türkiye de ve Türkiye ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan Özel Televizyonlar bölümüne eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle; AKSU TV, SOKAK, ĠMC, 7/24 ve +1 logosuyla yayın yapan kuruluģların, Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararının SONUÇ baģlıklı bölümünün, Türkiye de ve Türkiye ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan Özel Televizyonlar baģlıklı 3. maddesinin (a) fıkrasına eklenmesine karar verilmesi gerekmiģtir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 1- AKSU TV, SOKAK, ĠMC, 7/24 ve +1 logosuyla yayın yapan kuruluģların, Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararının SONUÇ baģlıklı bölümünün, Türkiye de ve Türkiye ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan Özel Televizyonlar baģlıklı 3. maddesinin (a) fıkrasına eklenmesine,

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Gelir Vergisi Kanunu 21. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Gelir Vergisi Kanunu 21. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Tarih: 18.02.2014 Sayı: 2014/03 S İ R K Ü L E R R A P O R Konu: Gelir Vergisi Kanunu 21. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Özet: Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre, binaların

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286) 18 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28917 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2014 İstanbul,

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2014 İstanbul, MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Mesken Kira Geliri İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. ÖZET: 18.02.2013 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Gelir Vergisi Kanunun 21.maddesinde yapılan ve 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklik ile, mesken

Detaylı

S İ R K Ü L E R : / 1 2

S İ R K Ü L E R : / 1 2 19.02.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 1 2 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayınlandı Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Ticari, zirai veya

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/71-1 286 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6322 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde 1/1/2013 tarihinden

Detaylı

SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014. KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi

SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014. KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014 KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun 86. Maddesinde yıl içinde elde edilen gelirlerin hangi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037. Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037. Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037 Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR Gelir Vergisi Kanunu nun 21. maddesi uyarınca, gelir vergisi mükelleflerince

Detaylı

No: 2014/22 Tarih:

No: 2014/22 Tarih: No: 2014/22 Tarih: 21.02.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 19 İST, 24.02.2014. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 19 İST, 24.02.2014. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 19 İST, 24.02.2014 ÖZET: Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l (1)

Detaylı

TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ 286 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28917 Resmi Gazete Tarihi 18/02/2014 Kapsam GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 04.01.2016 SAYI 2016/003 KONU 2016 YILINDA DĠKKATE ALINACAK BAZI RAKAMSAL HADLER HAKKINDA SĠRKÜLER 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4.

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4. Tarih: 01.01.2015 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/55 Konu: 287 No lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Özet: 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife ĠHSAN AKAR YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ekim 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ekim 2014 Sayı 2014-19 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI .C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2014 Sayı 2014-2 ĠÇĠNDEKĠLER -

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121 Konu: TİCARİ AMAÇ DIŞINDA İTHAL EDİLECEK BAZI EŞYA İÇİN 2015 YILINDA ALINACAK BANDROL ÜCRETLERİNİ BELİRLEYEN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.02.2012/64-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 SİRKÜLER İstanbul, 29.12.2015 Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 Konu: 2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 25.12.2015 tarih

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 Konu: NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI HALKA AÇIK ŞİRKETLER İLE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN YÜKSELTİLMİŞ, BAZI ŞİRKETLER İÇİN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285)

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285) MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2014/01 KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. Ankara,02/01/2014 SĠRKÜLER (SERĠ NO: 285) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7726 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2013 Sayı 2013-10 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50 Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : Sayısı : T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 21, 85, 86 İlgili olduğu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 KONU: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERININ UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR 18/08/2014 tarihli ve 29092 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/009 Ref: 4/009. Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/009 Ref: 4/009. Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 0.01.014 Sayı: 014/009 Ref: 4/009 Konu: 014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR 30.1.013 tarih ve Mükerrer 8867 Resmi Gazete de yayınlanan 85 Seri No.lı Gelir

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.05.2014 Sayı: 2014/105 Ref: 4/105. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN KARAR YAYINLANMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.05.2014 Sayı: 2014/105 Ref: 4/105. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN KARAR YAYINLANMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 13.05.2014 Sayı: 2014/105 Ref: 4/105 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN KARAR YAYINLANMIŞTIR 09.05.2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete de 2012/3305

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Sayın MeslektaĢımız; 27.05.2011 Sirküler, 2011/10 KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27 Mayıs 2011 tarihli

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı