YÜKSEK YÖNETiCiLERiN YETiŞTi RiLM ESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK YÖNETiCiLERiN YETiŞTi RiLM ESi"

Transkript

1 YÜKSEK YÖNETiCiLERiN YETiŞTi RiLM ESi Yönetim ve Yönetici Kenan SÜRGİT TODAtE Öğretim Üyesi Yönetim, belirli amaç ya da amaçları, insan, para, zaman, malzeme, makina ve teçhizat, malzeme, yer ve tesisler, metot ve mevzuat gibi kaynaklardan en iyi biçimde yararlanmak suretiyle, gerçekleştirme bilim ve sanatı; yönetici, planlama, teşkilatlandırma, kaynakları düzenleme ve sağlama, yöneltme, nezaret, koordinasyon, kontrol ve idareyi geliştirme fonksiyonlarını yerine getirmek suretiyle, ortak çaba ile amaç ya da amaçların gerçekleştirilmesine yol gösteren, önderlik eden kişi olarak tanımlanmaktadır. Kamu hizmetlerinin, kaynaklardan en iyi biçimde yararlanmak suretiyle süratli, az masraflı, yüksek verimli ve kaliteli olarak görülmesi, gittikçe artan bir ölçüde, gerekli nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş yöneticilerin varlığına bağlı bulunmaktadır. Yöneticilerin inisiyatifi, ideal hedefleri somut sonuçlar haline çevirme kabiliyeti, verim sorunlarıyle sürekli olarak ilgilenmeleri, yeni istek ve teknolojilere uyma kabiliyeti olmadan, grubun çabasını ortak amaçlara yöneltmek ve kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak mümkün olamaz) Zira, amaç ya da amaçlan tayin edecek, belirli hale getirecek ve ortaya koyacak olan onlardır; faaliyetleri sürekli olarak planlayacak, kaynakları düzenleyecek ve sağlayacak olan onlardır; emir ve talimat verecek, işlerin yürüyüşünü adım adım izleyecek, amaç ve planları uygulamalarla karşılaştırarak gerekli düzeltme tedbirlerinin alınmasını sağlayacak ve bu suretle amaçların gerçekleşmesine yol gösterecek ve liderlik edecek olan hep onlardır. «...Devlet ve siyaset adamı ile mütehassıs teknisyen arasındaki irtibatı kuracak, çeşitli ihtisas daharıyle devletin ve idarenin büyük maksatları arasındaki ahengi sağlayacak, Devlet idaresinde planlama ve koordinasyon mekanizması içinde hedefler ve vasıtalar arasındaki dengeyi yaratıcı tedbirleri 1 W. H. Newman, AdmlnlstraUve Actlon, Prentice.HaIl, s

2 düzenleyecek, kaynakların darlığı karşısında öncelikleri tesis edecek yüksek idareciler kadrosunu, bu devlet mutlaka meydana getirmek zorundadır. Merkezi idarenin daha çok muhtaç olduğu bu tip idarecilere mahalli idarelerin de ihtiyacı yok değildir. Diğer taraftan, özel teşebbüs alanında organizasyon büyüdükçe lider durumundaki yöneticilere ihtiyaç artmaktadır.»2 Özellikle ekonomik yönden az gelişmiş ülkelerde devletin sosyal ve ekonomik alanlardaki müdahalesi önemini muhafaza ettiği sürece, kamu yönetiminde iyi yetişmiş yöneticilere olan ihtiyaç daha büyük bir şiddetle hissedilecektir. Prof. Caldveıı'in de belirttiği gibi, «Doğu Avrupanın, Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın az gelişmiş diye adlandırılan ülkelerinde hükümet milli ekonomide öyle ağır basan planlayıc!, sevk ve idare edici bir teşkih\ttır ki bütün milletin refahı istisnai şekilde o milletin yüksek idarecilerinin gelişmesine bağlı bulunmaktadır. Bu gibi memleketlerin, merkezi idare yüksek memurlarını iyi yetiştirmek bakımından karşılaştıkları önemli ihtiyaç, birçok hallerde şuurlu bir şekilde kavranamamakta, öneminin anlaşıldığı hal lerde de idarenin bu yetersizliği kolaylıkla bertaraf edilememektedir.»3 Devlet Memurları Kanunu da yüksek yöneticilere duyulan ihtiyacı göz önünde tutarak bir yönetici sınıf kurulmasını öngörmüştür. Yüksek yöne. ticilere verilen önem adı geçen kanunun gerekçesinde şöyle belirtilmektedir: «Yönetici Sınıf» kavramı, Türk idaresinin büyük ihtiyaç duyduğu yeni bir anlayışı yerleştirmek amacını gütmektedir. Yönetici sınıf, modern devlet idarelerinde, memurluğun ve idari faaliyetlerin belkemiğini teşkil eden en önemli kararların alınması ve idari görevlerin en yukarı kademede yeri ne getirilmesi bakımından başlıca sorumluluğu taşıyan sınıftır.»4 Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde yöneticilerin taşıdığı hayati değer ortaya konulmuş bulunmaktadır. Bundan sonra açıklığa kavuşturulması gereken husus, bu yöneticilerin kimler olduğunu tayin hususudur. Yüksek Yöneticilerin Tespiti Sorunu Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, burada üzerinde durulan yöneticiler, kurumların uzun vadeli planlarının ve yıllık programlarının hazırlanmasından, kaynaklarının düzenlenmesinden ve sağlanmasından, çabaların ortak amaçlara yöneltilmesinden ve koordine edilmesinden, planlarla uygulamaları karşılaştırarak gerekli düzeltme tedbirlerinin alınmasından, teşkilat ve metotların değişen ihtiyaç ve şartlara uygun olarak geliştirilmesinden sorumlu olan yüksek yöneticilerdir. Bunlar İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında «yüksek amme idarecisi» olarak adlandırılmışlardır. 5 Yüksek yöneticilerin geliştirilmesi konusunda Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bölgelerarası seminer ile ilgili raporda, yüksek yöneticiler 2 Muhlis Fer, "Merkezi İdarede Hizmet İçi Eğitim", Kamu Personellnin Eiitlml Konferansı, Ankara, 1967, s Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Personellnın Etltlml Konferansı, Ankara, 1967, s Devlet MemurJan Kanunu Gerekçesi, s Devlet Planlama TeşkiHUı, Kalkınma Planı, İklncl Beş Yıl, Ankara 1967, s

3 «merkezi idarenin, iktisadi devlet teşebbüslerinin, özerk ve yarı özerk kurumların ve mahalli idarelerin en üst kademelerinde bulunan ya da doğrudan doğruya politik yöneticilere bağlı olan yöneticiler» olarak tanımlanmakta ve bunların sayısının, yapılacak tanımlamaya göre, memur sayısı toplamının 1 ~o -3 %'ünü teşkil edeceği ifade edilmektedir. 6 Türk idari teşkilatında kimlerin yüksek yönetici sayılacağı konusu kesinbir sonuca bağlanmış değildir. Devlet Memurları Kanunu Tasarısının 36'ncı maddesinin gerekçesinde:7 «Müsteşar kademesinden genel müdür yardımcılıklanna kadar idarı karar mevkiinde bulunanlar, mülkı idarede kaymakamlık ve valilik mevkilerini işgal edenler, bu sınıfın tabii unsurları olarak akla gelebilir» denildikten sonra, «icracı sınıfta veya bilimsel, teknik ve mesleki sınıflarda, Devlet hizmetindeki tecrübeleri ve idarecilik kabiliyetleri dolayısiyle, yöneticilik görevlerini yürütebilecek niteliğe erişmiş olanların» yönetici sınıfa geçmelerinin mümkün olduğuna ve bu suretle devlet memurluğu içinde sosyal bir genişlik sağlanabileceğine işaret edilmektedir. Sınıftan sınıfa geçmekteki güçlükler göz önüne alınırsa gerçekte «belli okullardan gelmiş ve belli çevrelerden yetişmiş elemanlara münhasır» bir kast manzarası gösteren bu yönetici sınıf fikri, 36'ncı maddenin ilgili paragrafının «Mesleki ihtisas isteyen idari kadrolara mesleki, teknik ve bilimsel sınıflardan atama yapılabilir. Yönetici sınıfa imtihanla üniversite ve yüksek okul mezunları alınır.» şeklinde tanzimi suretiyle yöneticilik mevkilerine atanma imkanları büyük bir genişlik kazanmış bulunmaktadır. Ancak Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesiyle öngörülen yönetici sınıf ile mesleki, teknik ve bilimsel sınıflar henüz kurulamadığı gibi, mesleki ihtisasla ilgili kadroların neler olduğu ve bu kadrolara atanma esasları da tespit edilmiş değildir. Yüksek yöneticiliği belirleyen kriterlerin tespitinden sonra, mevcut idari kadroların taranması suretiyle her kurumda hangi kadroların yüksek yöneticilik pozisyonları sayılacağının tayini bir çözüm yolu olabilir. «kamu sektöründe mezuniyet sonrası eğitim vererek yüksek amme idarecisi yetiştirme»8 görevini yerine getirmek amacıyle, kurulacak sistemin esaslarını tespit için, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından bu konuda yapılmakta olan araştırma, konuyu aydınlığa kavuşturmak bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Araştırmanın ortaya koyacağı gerçeklerin ış!_ ğında yüksek yöneticilik pozisyonlarının hangileri olduğunun tüm kurumlar için belirlenmesi, yüksek yöneticilerin yetiştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalara yön verilmesini geniş ölçüde kolaylaştıracaktır. Kunımlann Yönetici Personel İhtiyacımn Tesbiti ve Yönetici Adaylarnun Seçimi Gerek kamu yönetimi gerek özel sektör için bu kadar büyük önem taşıyan yönetici ihtiyacının, bir kast sistemi manzarası gösteren kapalı bir 6 United Nations, Report of The Interreglonal Semlnar On The Development of Senlor Admlnlstrators In the Developlng Countries, Newyork, 1969, p Devlet Memurları Kanunu Gerekçesi, sayfa Devlet Planlama Teşkilatı, op. cu., s

4 yönetici sınıf kurulması yoluyle karşılanması mümkün olmadığı gibi, işlerin normal akışına, tesadüflere ve keyfi takdiriere de bırakılması mümkün değildir. Bu problemin çözümü basit ve kolay bir iş olmamakla birlikte, seçkin bir yönetici grubunun seçimini ve yetiştirilmesini geniş ölçüde iyileştirebilecek çeşitli tedbirlerin alınması mümkündür. Her şeyden önce yöneticilerin seçimi ve geliştirilmesi ihtiyacının duyulması ve sevk ve idarenin önemli bir fonksiyonu olduğunun kabul edilmesi gerekir. «Bu kademelere gelecek elemanları seçerek müesseseye kazandır mak ve ondan sonra da onları devamlı şekilde geliştirerek mükemmel iş ya par hale sokmak; sonra her birini en başarılı olacağı görevlerle tavzif etmek, yüksek sevk ve idarecinin en başta gelen görevidir. Bu, verimli çalışmanın en önemli unsurlarından biri olduğu kadar, kendi başarısının da kaçınılmaz temelidir».9 Yönetici ihtiyacının, yöneticilerin, yönettikleri kurumla ilgili uzmanlık alanında üstün başarı sağlayan ya da belirli öğretim kurumlarını bitirenler arasından seçilmesi suretiyle karşılanması mümkün değildir. Belirli teorik bilgilere sahip olmak, yönetilecek alanda bilgi ve ilk elden tecrübe sahibi bulunmak büyük bir değer taşımakla birlikte iyi bir yönetici olmak için yeterli değildir. Yöneticilik yönetilen alanda teknik ehliyet sahibi olmaktan fazla ve farklı bir şey; aynı kimsenin çok çeşitli alanlarda, birbirinden çok farkh problemleri çözmekte kullandığı, mesleki ihtisastan ve yönetilen işi bizzat yapmak kabiliyetinden bütünüyle farklı, bir meharettir. Yöneticilerin geliştirilmesinde, ilk adım olarak, yönetici personel ihtiyacının tespit edilmesi gerekir. Bunun için izlenebilecek en isabetli yol, önce, her kurumdaki yönetici personel pozisyonlarının belirlenmesi ve bu pozisyonların görevlerinin tespit edilmesidir. Bundan sonra, bu pozisyonlardan her birini dolduracak olanlarda aranacak niteliklerin tayin edilmesi gerekir. Son olarak, bu pozisyonların gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların seçilmesi ve geliştirilmelerinin planlanması icabeder. lo Yöneticilik pozisyonlarını dolduracak kişilerde aranacak nitelikleri tayin için pozisyon tariflerinden yararlanmak mümkün ise de bunlar her zaman maksada elvermeyebilir. Bu gibi durumlarda, bu amaç için özel spesifikasyonlar hazırlanması gerekebilir. Bu spesifikasyonlar, genelolarak, iki çeşit olup, ya pozisyonu işgal edecek kişinin ulaşması gereken performans standartlarını, ya da daha dolaylı olan kişide aranacak nitelikleri, tecrübe ve özellikleri ihtiva ederler. Genellikle, performans standartlarının esas olarak alınması, bunların kişisel niteliklerle tamamlanması en uygun yoldur. Pozisyon tarifleri ve spesifikasyonlar ihtiyaç bulunan yönetici personelin kalitesini ortaya koyarlar, fakat ne kadar ve ne zaman sorularının cevabını vermezler. Yöneticilerin geliştirilmesiyle ilgili planların etkili olabilmesi için bu safhayı da içine alması gerekir. Bu safhada kesin olmak güçtür. 9 Kamuran Baydur, "İktisadi Kamu KUrLımlarında Hizmet İçi Eğitim", Kamu Personellnın E~itlmi Konferansı, Ankara, 1967, s ıo Newman, op. cu., p

5 Hangi pozisyonların ne zaman boşalacağını, teşkihıtın ne zaman genişleyeceğini ya da daralacağını önceden tayin etmek çoğu zaman mümkün olmaz. Bununla birlikte, mümkün olan planların yapılması, sonra da bunların şart ve ihtiyaçlara uydurulması gerekir. Bu planların geliştirilmesinde genel bir tedbir olarak, her kurumda S-LO sene içinde orta kademe yöneticilik pozisyonlarını işgal edebilecek ve daha sonra yüksek yöneticilik pozisyonlarına yükseltilebilecek potansiyeli haiz yeteri kadar genç eleman bulunması esas olarak alınabilir. Elde ihtiyaçtan fazla kabiliyetli eleman bulundurulması hem pahalı, hem de sakıncalıdır. Geçmiş yılların uygulamaları ve personel devri oranları incelenmek suretiy_ le bu konuda oldukça isabetli tahminler yapılabilir. Tahminler yapılırken bazı adayların beklemekten bıkarak başka kurumlara geçmesi, bir kısmının ise umulduğu şekilde gelişememesi ihtimallerinin gözden uzak tutulmaması gerekir. Bu gibi planların hazırlanmasında, bu genel tedbirin yanı sıra, bir kaç yıl içinde boşalması muhtemel pozisyonlar için adaylar seçilmesinin ve her pozisyon için, ani bir boşalma halinde işlerin aksamasına meydan vermeden o pozisyonları işgal edecek adayların tespitinin de göz önünde tutulması gerekir. Yönetici personelin geliştirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasından son ra, bu pozisyonlar için gerekli adayların, kurum içinden ya da dışından, bir değerlendirme kurulu kararı, tezkiye, bir dizi görevde deneme ya da psikolojik testler gibi araçlardan yararlanmak suretiyle seçilmesi icap eder. Yönetici personel ihtiyacının analizi hangi pozisyonlar için yöneticilere ihtiyaç olacağım ortaya koyar; personelin değerlendirilmesi ise, bu pozisyonlar için seçilecek kişileri ve her birinin gelecekte işga1i söz konusu olan pozisyon ya da pozisyonlar için ihtiyacı olan geliştirme tarzını gösterir. Bundan sonra yapılması gereken şey, yöneticilerin pozisyonun gereklerine ve özel ihtiyaçla rına uygun şekilde yetiştirilmesidir. Memleketimizde yukarıda açıklanan anlamda planlı bir idareci geliştirme faaliyetinin hemen hemen hiç mevcut olmadığına önemle işaret etmek isteriz. Bugünkü uygulama, genellikle, işi normal akışına, tesadüflere ve keyfi takdiriere bırakma niteliğindedir. Yönetici yetiştirme çabalarının etkin olabilmesi için, yönetici personel geliştirme planlarının taşıdığı çok büyük önem, hiç bir izahata ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. Kurumların başında bulunan yöneticilerin ve onların yardımcısı ve danışmanı olan personel servislerinin bu konuya gereken önemi vermeleri herhalde sağlanmalıdır. Yöneticilerln Yetiştirilmesi Yöneticiler, kamu yönetiminde ve özel sektörde büyük bir önem taşımakla birlikte, yöneticilik tekniği, ıo'nci yüzyıl başlarına kadar pek az işlenmiş bir konu olarak kalmıştır. Elli-altmış yıl öncesine kadar, bütün ülkelerde, yöneticilerin yetiştirilmesi, normalolarak, usta-çırak usulüne dayan 20

6 mış, izlenen yetiştirme metodu genellikle, yaz-boz usulünden, hataosevap metodundan ibaret kalmıştır. Son elli yıldan beri, yönetim konusundaki düşüncelerde büyük gelişmeler meydana gelmiş; konu öğretim ve yönetim çev_ relerinde geniş ölçüde tartışılır olmuş; bu alandaki literatür başdöndürücü bir hızla artmış bulunmaktadır. Bu gün bu konuda sahip bulunduğumuz bilgiler, bu bilgilere sahip bulunanları, görevlerinde çok daha etkili kılacak derecede genişlemiş bulunmaktadır. Günümüzde sevk ve idare mevkilerine gelecek olan yöneticilerin yetiştirilmesi, idarenin hayati değer ve önem taşıyan bir sorunu haline gelmiş bulunmaktadır. «Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıda olumlu değişme ve gelişmelere yol açacak, temel reform planlarını hazırlamada, uygulamada ve modern çağa yakışır bir idare örgütünü kurmada ve işletmede gerekli yeni tip memur yetiştirme ve eğitme devlet için ön planda gelen görevler arasında yer almaktadır».ll Yöneticilerin yetiştirilmesinin gerekliliği ve önemi üzerinde fikir birliği mevcut olmakla birlikte, yöneticilerin eğitiminin mahiyeti, metodu ve ne zaman, nerede, kim tarafından yapılması gerektiği hususundaki görüşler çeşitlidir. Kamu yönetiminin yetişkin personele sahip olabilmesi için, yöneticilik görevlerine atanacak personelin hizmete alınmadan önce yetiştirilmelerine ihtiyaç olduğu gibi, devlet hizmetine girdikten sonrada da, eğitilmelerine ihtiyaç vardır. Kamu yönetimi kuruluşları ve bu kuruluşların faaliyette bulunduğu şartlar sürekli bir değişme halindedir. Yöneticilerin de, bu değişikliklere uyabilecek şekilde yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri zorunluluğu vardır. Yöneticilerin eğitimi sürekli bir süreçtir. «Sevk ve idareciler sadece seminerler ve diğer eğitim programları içinde değil, iş başında, doğrudan doğruya o işi yaparak tecrübelerini kazanıp hatalarını öğrenerek yetişirler. Bu anlamlı ve gerçekçi olan fakat uzun süreli bir yetişmedir».lı Yönetici personel ihtiyacının tespitinden sonra, üniversite ve yüksek okulların, öğrencilerini kamu hizmetlerinin gereklerine uygun bir şekilde yetiştirmelerine, kamu yönetiminde yöneticilik pozisyonlarına atanacakların, ortak bir formasyon vermek suretiyle kamu yöneticiliği hizmetine hazırlanmalanna ve nihayet, yöneticilerin hizmet içinde şimdiki görevlerini daha iyi yapacak ve gelecekteki görevlerine hazırlanacak şekilde, geliştirilmelerine ih tiyaç vardır. Bu ihtiyaca paralelolarak, yönetici personelin yetiştirilmesinin, hizmet öncesi öğrenim, hizmete hazırlık eğitimi ve hizmet-içi eğitim olarak üç safhalde ele alınması gerekir. 11 Bülent Daver, "Kamu Personelinin Hizmet İçi Egitimi ve Üniversite," Kamu Personelinin ElItıml Konferansı, Ankara s Evner E rgun, "Kamu Sektöründe İnsangücü Sorunu", Kamu Personelinin Egitlml Konferansı, Ankara 1967, s

7 Yöneticilerin Hizmet Öncesi Ö~enim1 Öteki memurlar gibi, yöneticilerin de, devlet hizmetlerine girmeden önce bir temel öğrenime sahip bulunmaları gerektiğine şüphe yoktur. «Kamu kuruluşlarında görevalacakların o hizmetin başarılmasına yeter asgari bir ehliyete sahip olmaları lazımdır. Bu ehliyet hiç şüphesiz başta öğretim müesseselerinde temel bilgilere sahip olmakla kazanılır. üniversiteler, Enstitü. ler, orta ve ilk öğretim müesseseleri dereceli olarak birer öğretim yeridir.»\3 Yani, özel sektör gibi, kamu sektörü de, personelini, hizmete aday ya da asil olarak girişten önce, belli bir öğrenim görmüş (hizmet öncesi öğretim) kimseler arasından almaktadır. Türkiye'de kamu sektörünün ihtiyacı bulunan yönetici personeli, esas itibariyle yüksek öğrenim kurumları sağlamaktadır. Sayın O. Onaran'ın Yönetici Sınıfın Eğitimi adlı eserinde ifade ettiği gibi, «Türkiye'de yüksek yöneticiler henüz bir sınıf içinde toplanmadığından yöneticilik görevlerine ahnanlar için gerekli olan eğitim, devlet memurluğuna girmek için gerekli eğitimle ve memur alırken ayrı ayrı kurumların isteyecekleri eğitim şartıyle be. Hrlenir. Bununla birlikte, yöneticilik görevlerinde bulunanların büyük ço ğunluğu yüksek öğrenim görmüş olan kimseler...» dir.l 4 İdarenin yönetici personel ihtiyacını hemen hemen tümüyle Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinin karşıladığı günler bir hayli geride kalmıştır. «üniversitenin hemen her bölümü ile her yüksek okul idarenin anılan nitelikteki görevlerinin tabii kaynağı»ls haline gelmiştir. Öte yandan, «öğretim kurumları eski tek hedefli öğretim sisteminden ayrılmışlardır. Yenİ sistemde, her öğretim kurumu kendi bünyesi içinde öğretimi birbirinden ayrı dal lara bölebilmekle ve bu bölümlerde (Specifique) ihtisas bilgileri vermektedir. Bu suretle, tek bir müessese hem kamu sektörüne, hem de özel sektöre personel yetiştirme fonksiyonu yapmaktadır.»16 Devlet memurluğuna alınan ve yöneticilik görevlerine adayolması muhtemel bulunan personelin, üniversite ve yüksek okullarda görmüş bulunduğu hizmet öncesi öğrenim, özel bir idarecilik eğitimi programı niteliğini taşımamaktadır. «Üniversite öğrenimi, çoğunlukla, idareci yetiştirmeye yeterli sayılmamaktadır. Çünkü. üni versitelerin görevi, yalnız belirli bir meslek için adam yetiştirmek değil, aynı zamanda öğrencilerine geniş bir kültür, düşünce ve eleştirme yetenekleri kazandırmaktır. Bu yüzden, öğretim kurumsal ve soyut kalmaktadır. Ayrıca idarecilik yetenekleri, daha çok işte çalışarak geliştirilebilmektedir... Devlet hizmetlerinin genişlemesi, karmaşıklaşması, toplumun farklılasması ile hizmetin hizmete hazırlık döneminden geçmek ihtiyacı da belirmiştir. Bu yüzden çeşitli ülkelerde idarecilerin yetiştirilmesi için çeşitli ei:titim kurumları ve programları kurulmuştur. Özellikle az gelişmiş ülkelerde üniversitelerin 13 Niyazİ Akı. "E~itim ve Mahalli İdarelerimİz," Kamu Personellnin E~ltlmi Konferansı, Ankara, 1967, s O~uz Onaran. Yönetici Sınıfın Eğitimi, Ankara s Tahsin Bekir Balta, "Kamu Personelinin E~itimi", Kamu Personellnın E~itiml Konferansı, Ankara, 1967, s Nihat Sayar, "Kamu Personelinİn Eğitiminde İktisadı ve Ticari 1limler Akademilerinin RoıÜ", Kamu Personelinın E~Uml Konferansı, Ankara. 1967, s

8 geleneksel öğretim programları, dinamik ve yeni görevler yüklenmiş idareye yetmemektedir. Amme idaresi okul ve enstitülerinin katıldığı uluslararası toplantılarda (Lizbon 1961, Viyana 1962), amme idaresi konusunda eğitimin geliştirilmesi çabalarının başarısızlığa uğramasının nedenlerinden birinin, her yerde, üniversitelerin modernleşmeye en çok direnen kurumlar olduğu sonucuna varılmıştır.»l7 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Sayın S. Alpat'ın da belirttiği gibi, «Bugün üniversite mezunlarımızın gerek kamu sektöründe görevalmadan ve gerek görevaldıktan sonra şahıslarına olduğu kadar doğrudan doğruya kamu hizmetlerinin başarısına tesir eden çeşitli problemleri vardır. Bugün, üniversitelerimizde giderilemeyen bu problemlerin hizmete girdikten sonra kamu kurumlarınca çözümlenmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Bunun manası ise üniversite mezununun adımını kuruma attığı andan itibaren başlayan idari, mesleki hatta konudaki akademik eğitimidir.»18 Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yüksek yöneticilerin yetiştirilmesi bakımından her şey üniversite ve yüksek okullarda bitmediği gibi, yönetici adaylarına genel formasyon vermek amacını güden bu öğrenimin idare ile işbirliği suretiyle geliştirilmesi bakımından da yapılabilecek pek çok şey mevcuttur. Yöneticilerin Hizmete Hazırlık. Eğitimi Kamu yönetiminin ehliyetli yöneticilere sahip olabilmesi için, sadece üniversite ve yüksek okullarda verilmekte olan hizmet öncesi öğrenimi yeterli değildir. Sayın Seha L. Meray, bu husustaki görüşünü, «Kamu personelinin yetiştirilmesinde, şüphesiz her şey üniversitede bitmemektedir. Üniversitenin bu bakımdan görevi zorunlu olarak, sınırlıdır. Üniversitede nazari ya da ameli birçok şeyler anlatılır ama, gerçek idareyi anlamak kolay, ya da mümkün değildir. Üniversite hocaları, istisnaları dışında, idarenin mesel elerini. idarecinin psikolojisini yakından bilemezler. Kamu personeli yetiştirmede, ben, bu bakımdan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'ne büyük görevler düştüğü kanısındayım.»19 şeklinde ifade etmektedir. Sayın O. Onaran da «... bir üniversite ya da yüksek okuldan çıkan bir genç, öğrenimi ne kadar iyi olursa olsun, öğrendiği ilkelerin ve kuramların uygulanışını görmeden yöneticiliğe başlayamaz.... Bu yüzden ortada bir hizmete hazırlık döneminden geçmek ihtiyacı vardır. Çeşitli ülkelerde yöneticilerin yetiştirilmesi için çeşitli eğitim kurumları kurulmuş ve eğitim programları düzenlenmiştir.»2o demek suretiyle, hizmete giriş ile bir yöneticilik pozisyonuna atanma arasındaki devrede, hizmete hazırlık eğitiminin zorunluluğuna işaret etmiş bulunmaktadır. l7 Seha Meray, "Kamu Personelinin Yetiştirilmesi "c Ünin:rsitc Programları", Kamu Personelinin E~ttimi. Konferansı, Ankara. 1967, s. 83. IS Sabahaddin Alpat, "Hizmete Yeni Alınan Ünİ"crsitc Mewnlannın Durumu", Kamu Personelinin E~itimi Konferansı, Ankara, 1967, s. 18L 19 Siyasal Bilgiler Fakültesi, op. clt., ~ Onaran, op. cu., s

9 Bu zorunluluk, esas itibariyle hizmete hazırlık eğitimi vermek amacıyle kurulmuş bulunan, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kuruluş Kanununun gerekçesinde de açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. Gerekçeye göre, «Türkiye'de idari ilimler öğreten ve binaenaleyh amme idaresine intisap için lüzumlu tahsili veren yüksek, hatta orta öğretim müesseseleri vardır. Ayrıca bazı idareler kurdukları okul veya açtıkları kurslar yoluyle memurlarını kendi bünyeleri içinde yetiştirrneğe uğraşmaktadırlar. Fakat gerek bürolardan yetişen amme idaresi elemanlarını, gerekse amme idaresine müteallik konularda formasyon vermeyen mesleki ihtisas müesseselerinden gelen elemanları, hususiyle, ameli bir şekilde idari ilimler alanında yetiştirmek, geliştirmek zarureti duyulmaktadır. Ayrıca idari ilimler öğreten türlü müesseselerde yapılan öğretim ile idare arasında sıkı bir temas ve işbirliği kurmak, bu temas ve işbirliğinden gelecek tesirleric amme idaresinin gerektirdiği yeni ihtiyaçları kavrayıp bu husustaki öğretime ona göre istikamet vermek, amme idaresine müteal1ik meseleler üzerinde idarenin de faydalanabileceği şekilde araştırmalar yapmak da zaruridir.» Yukarıdaki açıklamalar, yüksek yöneticilik kademelerine atanacakların hizmete giriş ile bu görevlere atanma arasındaki devrede bir «hizmete hazırlık eğitimi» ne tabi tutulması zorunluluğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. Hangi kaynaktan gelirse gelsin, ve hangi kururnda görevalırsa alsın, tüm yüksek yönetici adaylarına ortak yöneticilik formasyonu kazandırmak amacını güden böyle bir eğitim üniversiteler ya da kurumlar tarafından yapılamaz. Bu itibarla bu görevin merkezi bir kurum tarafından yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. Yönetici sınıfın eğitimi konusunu doktora tezi konusu olarak incelemiş bulunan Sayın O. Onaran bu konudaki düşüncesini, «yönetici sınıfın eğitimi görevi, zaten bu görevin bir parçasını yerine getirmekte olan ve elinde bu görevi yerine getirebilecek olanaklar bulunan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'ne düşecektir. Yalnız, çeşitli yetişkinlikte bulunan adaylann ihtiyaçlannı da göz önüne alarak gerek stajları, gerek dershane eğitimini düzenlemek ve sonunda öğrencileri değerlendirmek gibi ağır bir yükün altından kalkabilmesi için Enstitünün güçlendirilmesi, eğiticilerini bu göreve göre yetiştirmesi, eğitim için üniversitelerle işbirliğinde bulunup onlardan yararlanması, belki de yönetimden bazı tecrübeii kimseleri alması gerekli olacak sanırız»21 demek suretiyle açık bir şekilde ortaya koymuş bulunmaktadır. Sayın V. Erkin «... müşterek formasyon temini» ve «idareye yakın olma düşüncesi ile bu işin merkezi bir eğitim kurumu tarafından ele alınması yolundadır. Bu kurum, gerekli yardım ve imkanlar da sağlanmak şartiyle Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü olabilir...»22 demek suretiyle bu görüşe aynen katılmakta; Sayın Seha L. Meray, «Bu konuda, ben, Tür 21 Onaran. op. cu., s Vedat Erkin, "Hizmet İçi Eğitim Kurumları ve Üniversite," Kamu Personellnın Elltlınl Konferansı, Ankara, 1967, s

10 kiye ve Orta Do~u Amme İdaresi Enstitüsü'nün hem inisiyatifi ele almasından, hem de merkez durumuna geçmesinden yanayım. Bu gibi işlerin ayrı ayrı kurumlarda yapılması, gene bir dağınıklık ortaya çıkarmaktadır. Ecole Nationale d'administration olsun demiyorum, ama bu okulun, Enstitüce de, artan bir önemle göz önünde tutulması uygun olur sanırım. Ben, ileride, bu yola daha çok gideceğimizi düşiinmekteyim»23 demek suretiyle ayni görüşte olduğunu ifade etmektedir. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün eski genel müdürlerinden Sayın Prof. Dr. C. Mıhçıoğlu, «İngiltere'de Administrative Staff College'in yaptığı işi Türkiye'de bu Enstitü (Amme İdaresi Enstitüsü) yapmaktadır.... çeşitli memleketlerde o memleketlerin ihtiyaçlarından doğmuş kurumlar vardır. Bu kurumların görevleri o ihtiyaçlarla ahenk halindedir... Fransa'da bir Ecole Nationale d'adminastration var ve bugün bazı kimseler bizde de böyle bir okul kurulması lüzumundan bahsederler. Ben bugün Türkiye'de Amme İdaresi Enstİtüsü gibi bir müessese mevcutken ve onun imkanları incelenmeden ayrı bir «Ecole Nationale d'administration» kurulmasına kesin olarak karşıyım. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün çatısı altında aynı ihtiyacı karşılayacak bir programın mükemmel bir şekilde düzenlenebileceği kanısındayım»24 diyerek bu görüşe katıldığını ifade etmiş bulunmaktadır. Nihayet, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün kuruluş esaslarını tespit eden Bilim Kurulunun üyesi olan ve kuruluşundan bu yana Enstitü ile sürekli bir ilişki içinde bulunan Sayın Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta «... bu müessesenin (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) hedefi aslında idari sınıfın hiz metiçi eğitimidil.. şayet idareci sınıf adaylarının genel bir eğitimi kabul olursa bu işi başarmaya yetenekli bir kurum elde mevcuttur.»2s demek suretiyle görüşünü ortaya koymuş bulunmaktadır. Devlet Memurları Kanununda, ne yönetici sınıfın yetiştirilmesinden so rumlu kurum ne de Türkiye ve Orta Do~u Amme İdaresi Enstitüsü'nün bu konudaki sorumluluğu hakkında herhangi bir hüküm mevcut bulunmak. tadır. Adı geçen kanunda, «kurumlararası e~itim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, kurumlararası eğitim merkezleri» açılabilece~i belirtilmekle yetinilmiştir. Sayın Muhlis Fer, bir görüş karşısındaki düşüncelerini açıklarken bu konuya da temas ederek, «Devlet Personel Dairesi benim anlayışıma göre, e~itimin talep cephesinden ötesini temsil edemez. E~itim hizmetinin arzı, ilmi, mesleki e~itimi benimsemiş, kavramış, metodolojisine vakıf yetkili organlara aittir. Ve zannediyorum dünyanın hiç bir yerinde bir amme idaresi enstitüsü kurulmuş oldu~u halde, doğrudan do~ruya ihrazı vazifenin personel dairesi gibi daha ziyade idari koordinasyon içinde çalışacak bir organa verildi~i görüımemiştir.»26 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının «Hizmet-içi E~itim>i bölümünde, «Türkiye ve Orta Do~u Amme İdaresi Enstitüsü'nün kamu sektöründe me 23 Siyasal Bilgiler Fakültesi, op. cit., s Siyasal Bilgiler Fakültesi, op. cu., s Balta, op. cit., s Siyasal Bilgiler Fakültesi, op. cit., s

11 Luniyet sonrası eğitim vererek yüksek amme idarecisi yetiştirme imkanları sağlanacak, Enstitü buna göre desteklenecektir.»27 denilmek suretiyle bu sorun için kesin bir çözüm yolu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Açıklamaların da ortaya koyduğu gibi, yüksek yöneticilik pozisyonlarına adayolan elemanların, ortak bir yöneticilik formasyonu vermek amacını güden bir hazırlık eğitimine tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu eğitimin, bu amada kurulmuş olan ve esasen bu görevi kısmen yapmakta bulunan Tür" kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yapılması tabiidir, ancak Enstitünün 15 yılın tecrübeleri de gözönünde bulundurulmak suretiyle bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek Uzere guçlendirilmesi gerekir. TODAİE'nün, kuruluşundan 1965 yılına kadar olan on iki yıllık süre içinde Enstitü, mezun, mezunu çalıştıran kamu kuruluşu ilişkilerini organik bir bütün olarak inceleyen «TODAİE Mezunları Hakkında Bir Araştırma» adlı eser, uygulama sonuçlarını bütün yönleriyle ortaya koymak ve alınacak ted birlere ışık tutmak bakımından çok yararlı olabilir.2s Yüksek yöneticilik pozisyonlarına atanacakların hazırlık eğitiminin ya pıhşına gelince: Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde ortaya konulan esaslara göre, yüksek yöneticilik pozisyonlarına (idari kadrolar ve mesleki ihtisasla ilgili idari kadrolar) atanacaklar, bu kanunla kurulması öngörülen yönetici, bilimsel, teknik ve mesleki sınıflar ile öteki sınıflardan yönetici sınıfa geçecek olan üniversite ve yüksek okul mezunu elemanlar ola caktır. Yukarıda açıklandığı gibi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı bu eğitimin mahiyetini ve kimin tarafından yapılacağını açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. Henüz yukarıda sözü geçen sınıflar kurulamamıştır. Buna karşılık amme hizmetleri görülmeye devam etmektedir ve edecektir; bu hizmetleri görecek yöneticiler de bu pozisyonlara atanınaya devam etmektedir ve edecektir. Bu itibarla yüksek yöneticilik pozisyonlarına atanacakların eğitimini, durumun icaplarına uydurmak suretiyle gerçekleştirmek lazımdır. Yüksek yöneticilik pozisyonlarına atanacakların tümünün, kısa bir sürede, bu anlamda bir hizmete hazırlık eğitimine tabi tutulması mümkün olmadığına göre bir ayrım yapmak gerekmektedir. Bu amaçla, yüksek yöneticilerin hizmete hazırlık eğitimini üç safhada mütalaa etmek mümkündür: 1. Gelecekte yüksek yöneticilik pozisyonlarına atanacakların eğitimi, 2. Yakın gelecekte bu pozisyonlara atanacakların eğitimi, 3. Halen bu pozisyonları işgal edenlerin eğitimi. Devlet Memurları Kanununun öngördüğü sınıflar ister kurulsun ister ku rulmasın, her kurumda yüksek yöneticilik pozisyonlarının hangileri olduğu tayin edildiği, bu pozisyonlara atanma usulleri düzenlendiği ve kurumlar yukarıda açıklanan esaslara uygun yöneticileri geliştirme planları hazırlamak görevlerini ciddı şekilde yerine getirdikleri takdirde, yöneticilerin hazırlık eği 27 Devlet Planlama Teşkilütı, op. cil., s Kenan Sürgit, Nabi Dinçer, DIker KÖksul.Türklye ve Orta Doğu Amme İdaresi EllSUtiisü Mezunları Hakkında Bır Araştırma, TODAİE, Ankara,

12 timinin yukarıdaki gruplamaya göre düzenlenmesi mümkündür. Yüksek yöneticilerin yetiştirilmesinde asılolan hangi sınıfa dahil olursa olsun yüksek yöneticilik pozisyonlarına adayolanların tümjinün hizmete hazırlık eğitimine tabi tutulması; diğer bir deyimle, gelecekte yüksek yöneticilik po:::isyolllarmtl atanacaklarm eğitimidir. Yöneticilik formasyonu vermesi, lisans seviyesi üstünde olması ve bir staj programını kapsaması gereken bu eğitim, sistemli ve düzenli bir biçimde yürütüldüğü takdirde, belirli bir süre içinde, bu pozisyonlara adayolan tüm elemanların hazırlık eğitimine tabi tutulması mümkündür. Örneğin, yetiştirilmesi öngörülen yönetici adaylarının sayısının 3000 kişi olduğu farzedilirse, yılda 200 kişi hesabiyle 15 yılda yeteri kadar eleman yetiştirmek mümkün olabilir. Bu gibi pozisyonlara atanmayı, yıldan yıla artan oranlarda hazırlık eğitimini tamamlamış olmak şartına bağlamak suretiyle, tüm yüksek yöneticilerin hazırlık eğitimi görmesi sağlanabilir. Hazırlık eğitimi görme şartının, istisnai değerde elemanların bu pozisyonlara atan. ması imkanlarını tümüyle ortadan kaldırmaması istendiği takdjrde, belirli bir oran için bu şartın aranmaması kararlaştırılabilir. İster yönetici, bilimsel, teknik, mesleki sınıfa mensup olsun isterse öteki sınıflardan bu sınıflara geçmiş bulunsun, tüm adayların, kurumların yönetici geliştirme programlarına uygun olarak, bu eğitimden geçirilmeleri gerekir. Söylemeye lüzum yoktur ki, hazırlık eğitimini başarıyla tamamlama, yönetici adaylarının geliştirilmesi programının bir halkasından ibaret olup, yöneticilik pozisyonlarına atanmak için bir müktesep hak teşkil etmesi söz konusu olmamak gerekir. Hazırlık eğitimine tabi tutulacak adayların programa girişte ciddi bir sınav ve seçime tabi tutulması, kurumları, adaylarını seçerken dikkat ve itina göstermeye sevketmek yönünden yararlı olur. Eğitim sırasında ve sonunda yapılacak değerlendirmelerin adayın yöneticilik pozisyonlarına atanmasında roloynayan bir faktör olması da bu yönden önemlidir. Yüksek yöneticilik pozisyonlarına adayalan tüm elemanların sistemli bir hazırlık eğitimine tabi tutulması sağlanıncaya kadar, yakın gelecekte bu pozisyonlara atanacakların daha kısa süreli ve farklı bir eğitime tabi tutıılmaları zorunluluğu vardır. Bu amaç için, bugün Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenmektc olan Genel Öğretim ve Yetiştirme Programına benzer bir program uygulanabilir. Halen yüksek yöneticilik pozisyonlarını işgal eden yöneticilerin, uzun süreli eğitim programlarına devam etmelerinin mümkün olmadığı meydandadır. Bunlar için ihtiyaca uygun kısa süreli hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi gerekir. Yüksek yöneticilik pozisyonlarını işgal edenlerin eğitiminde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile üniversite, yüksek okullar ve derneklerin yardımlarından geniş ölçüde yararlanılabilir. Yöneticilerin Hizmet İçi Eğitimi Kamu yönetiminin, kamu hizmetlerini chliyct ve dirayetle sevk ve idare edecek yöneticilere sahip olabilmesi için, sadece gelişmiş bir hizmet öncesi öğrenimi ve yeterli bir hizmete hazırlık eğitimi yetmez. Hizmete hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adayların, yüksek yöneticilik pozisyonlarına 27

13 atanıncaya kadar, düzenli ve kişisel ihtiyaçlarına uygun bir programla hiz met içinde yetiştirilmesine devam edilmesi gerekir. Yöneticilerin hizmet içinde geliştirilmelerinde yararlanılabilecek belli başlı metotlar iş başında öğrenme, görevler arasında rotasyon, kurumsal ve kurum dışı kurslar ve programlar ve kişisel gelişmeye yardımcı olma metotlarıdır. 29 İş başuıda öğrenme: her zaman için başta gelen hizmetiçi yönetici yetiştirme yollarından biri olmuştur. Bu metodun etkili olması için, şartların öğrenmeyi teşvik edici ve kolaylaştırıcı olması gerekir. İş başında öğrenme sürati, amir ile astı, öğrenci ile öğretici arasındaki ilişkilere bağlıdır. Amir astının yetişmesini istemez ve bu işin nasıl yapılacağını bilmezse; ast öğ renmeyi istemez ve sağlayacağı yararı takdir edemezse, öğrenme yetersiz olur. Bu itibarla teşkilatta, astları yetiştirmenin idarecilerin en önemli görevlerinden biri olduğu inancının yerleşmiş olması gerekir. Yapılacak eğitim ast ve amirin görevleriyle ilgili olmak üzere iki yönlüdür. Yönetici adayı şimdiki görevini en iyi yetki devri ve rehberliğin iyi bir şekilde kombine edilmesi yoluyla öğrenebilir. Adaydan her işde amire danışmasını isternek yararlı olmaz. Ancak yerinden yönetime fırsat verilmesi ve yetki devri, amirin bir kenara çekilmesi anlamına gelmemelidir. Amir adayın çalışmalarını yakından izlemeli, işi daha iyi yapmanın yol ve çarelerini sürekli olarak ortaya koymalı, tavsiyelerinin sebeplerini sabırla açıklamak suretiyle, adaya işin özüne inme imkanı vermelidir. Başarı için karşılıklı güven ve anlayış şarttır. Adayın amirinin işini de öğrenmesi gerekir. Bu her şeyden çok, adayın amirin yerinde olduğu takdirde nasıl hareket edeceğini düşünmesi suretiyle sağlanabilir. Amir problemle ilgili vakıaları ve düşüncelerini açıklayarak adaydan ne yapacağını sorabilir, daha sonra da niçin bu yolu izlediğini ya da izlemediğini açıklayabilir. Amirini izlemek suretiyle adayın perspektifi genişler; aday, amirine problemler ve uygulama kabiliyeti olmayan fikirlerle gelmek yerine, makul tekliflerle gelme alışkanlığı kazanır. Bu tip eğitim, özellikle amirin yerine yetişecek yönetici adayları için uygundur. Görevler arasında rotasyon. çoğu yöneticilik pozisyonları, aşağı kademelerde bir tek görevde kazanılması mümkün olan görüş ve tecrübeden daha fazlasına ihtiyaç gösterir. Bu nedenle, iş başında öğrenmenin, görevler arası rotasyonla tamamlanması gerekir. Görevler arasında rotasyon, hizmete yeni alınanların oriyantasyonu amacıyle çeşitli servislerde, 1-2 hafta staj görmesinden farklı bir şeyolup, aynı görevde uzun süre kalmayı ve ehliyetini ispat etmeyi gerektirir. Aday, bu yolla, daha sonra yöneteceği faaliyetlerin her birinde tecrübe kazanmak imkanını bulur. Rotasyon yoluyle eğitimin etkili olabilmesi için, eğitim yerlerinin iyi seçilmesi ve adaya ihtiyacı olan tecrübeyi kazandırabilecek yerler olması gerekir. Bu pozisyonlara nezaret eden amirlerin tutum ve davranışları da önemlidir. 29 Newman, op. clt., p

14 Adaya sorumluluk veren ve çeşitli faaliyetleri içinde toplayan bağımsız birimler bu yönden özellikle elverişlidir. Bu gibi pozisyonların azlığı ya da dolu olması nedeniyle adayın görevlendirilmesi mümkün olmadığı takdirde, yardımcılık pozisyonları ihdası yararlı olabilir. Danışma birimleri de, çoğu icra birimleriyle ilişki kurmak imkanı sağlamaları itibariyle, iyi eğitim yerleri olabilirler. Nispeten tecrübesiz olan adayların bu gibi pozisyonlara getirilmesi sebebiyle hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması icap eder. Kurumsal ve kurum dışı kurslar ve öteki programlar. Yöneticilerin geliştirilmesi amacıyle kurumlar tarafından çeşitli programların düzenlenmesi mümkündür. Genellikle kurumlardaki eğitim daha çok kurumun görevleriyle ilgilidir. Bu itibarla yöneticilerin hizmetiçi eğitiminde, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü gibi merkezi eğitim birimlerince ve bunlarla işbirliği halinde düzenlenen programlardan yararlanmak yararlı olabilir. Üniversiteler, mesleki teşekküller ve dernekler tarafından düzenlenen programlardan ve dış ülkelerin sağladığı imkanlardan yararlanmak mümkündür. Kişisel gelişmeye yardımcı olma, yapıcı bir yönetici geliştirme programında önemli bir yer tutar. Kurum içi eğitimin yanı sıra, kurum dışındaki faaliyetlerle de yöneticinin gelişmesine yardımcı olmak mümkündür. Hitabet kabiliyeti geliştirilmeye muhtaç bulunan bir adayın bu konudaki bir kursa katılması, muhasebe bilgisi yetersiz bir adayın bir akşam kursuna devam etmesi sağlanabilir. Kişisel alışkanlıkların ve aksaklıkların düzeltilmesine yardımcı olmak suretiyle, yöneticinin etkinliğini önemli derecelerde artırmak mümkün olabilir. Kişisel gelişme ihtiyacının sınırı yoktur ve ki şiden kişiye farklıdır. Bunların düzeltilmesi esas itibariyle kişinin kendisine ait olmakla birlikte, amirin bu hususta da büyük ölçüde yardımcı olması mümkündür. Yukarda açıklanan nitelikte sistemli bir hizmet öncesi, hizmete hazırlık ve hizmet içi eğitim programı uygulandığı takdirde, kurumların elinde, her zaman için, hizmetin ihtiyaçlarına ve kişisel özelliklere uygun olarak geliştirilmiş bir yüksek yönetici adayı grubu bulunacak ve İdare, boşalan yüksek yöneticilik pozisyonlarına, uzun bir geliştirme devresi boyunca ciddi bir değerlendirmeye ve denemeye tabi tuttuğu bu elemanların en çok başarı vaat edenlerini getirme imkfmına sahip olacaktır. Sonuç Başarılı bir yönetim için, iyi yöneticiler şarttır. Herşeyden önce yöneticilerin seçimi ve geliştirilmesinin sevk ve idarenin en önemli fonksiyonlarından biri olduğunun kabul edilmesi gerekir. Yöneticilerin geliştirilmesinde ilk adım, yönetici personel ihtiyacının tespit edilmesidir. Bundan sonra, yüksek yöneticilik pozisyonlarından her birini dolduracak elemanlarda aranacak olan niteliklerin pozisyon tarifierinden yararlanmak suretiyle ya da bu amaçla hazırlanacak özel spesifikas 29

15 yonlarla tespit edilmesi gerekir. Son olarak, her kurumun, bu pozisyonlar için yetiştirilecek adayları seçerek, uzun ve kısa vadeli yönetici geliştirme planları hazırlaması icabeder. Yöneticilerin yetiştirilmesi sürekli bir süreçtir. Yönetici personel ihtiyacının tespitinden ve geliştirme planlarının hazırlanmasından sonra, üniversite ve yüksek okulların, öğrencilerini kamu hizmetlerinin gereklerine uygun şekilde yetiştirmelerine; kamu yönetiminde yöneticilik pozisyonlarına atanacaklara ortak yöneticilik formasyonu vermek suretiyle kamu yöneticiliği hizmetine hazırlanmalarına ve nihayet yöneticilerin, hizmet içinde şimdiki görevlerini daha iyi yapacak ve gelecekteki görevlerine hazırlanacak şekilde geliştirilmelerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca paralelolarak, yönetici personelin yetiştirilmesi hizmet öncesi öğrenim, hizmete hazırlık eğitimi ve hizmet içi eğitim olmak üzere üç safhada ele alınabilir. Öteki memurlar gibi, yöneticilerin de, devlet hizmetine girmeden önce bir temel öğrenime sahip bulunmaları gerekir. Türkiye'de kamu sektörünün bu ihtiyacını, esas itibariyle, hizmet öncesi öğrenim vermek suretiyle, yüksek öğretim kurumları sağlamaktadır. Yönetici adaylarına genel formasyon vermek amacını güden bu eğitimin idare ile işbirliği suretiyle geliştirilmesi yönünden yapılabilecek pek çok şey vardır. Kamu yönetiminin ehliyetli yöneticilere sahip olabilmesi için, sadece yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan hizmet öncesi öğrenim yeterli değildir. Bu öğretimin, ortak yöneticilik formasyonu vermek amacını güden bir hizmete hazırlık eğitimi ile tamamlanması gerekir. Üniversite ya da yüksek okullar tarafından yapılması mümkün olmayan hizmete hazırlık eğitiminin, bu amaçla kurulan ve esasen bu görevin bir parçasını yerine getirmekte olan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yapılması gerekir. Henüz Devlet Memurları Kanununda öngörülen sınıflar kurulamadığı gib; i yüksek yöneticilik kademelerine atanacakların tümünün kısa bir sürede hizmete hazırlık eğitimine tabi tutulması da mümkün değildir. Bu nedenle, yöneticilerin hizmete hazırlık eğitimi, gelecekte ve yakın gelecekte bu pozi~yonıara atanacakların eğitimi ve halen bu pozisyonları işgal edenlerin eğitimi olmak üzere üç safhada ele alınabilir. Hizmete hazırlık eğitiminde asıl olan gelecekte bu pozisyonlara atanacakların eğitimidir. Belirli bir sürede, hangi sınıfa mensup olursa olsun tüm yüksek yönetici adayları, lisans seviyesi üstünde, yöneticilik formasyonu veren ve bir staj programını da kapsayan sistemli ve düzenli bir hizmete hazırlık eğitimine tabi tutulahilirler. Bu amaç gerçekleştirilinceye kadar, yakın gelecekte yöneticilik pozisyonlarına atanacaklar, bugün Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce uygulanan Genel Öğretim ve Yetiştirme Programına benzer bir programla, yine bu Enstitüde hazırlık eğitimine tabi tutulabilir. Halen yüksek yöneticilik pozisyonlarında bulunanların uzun süreli bir hazırlık eititimine tabi tutulmaları mümkün olmayıp, ihtiyaca uygun, kısa 30

16 süreli hizmet içi programlarla gelişmelerine ~rardımcı olunabilir. Bu hususta, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstİtüsü ile üniversite, yüksek okullar, meslek teşekkülleri ve derneklerin yardımlarından ve dış ülkelerin sağladığı imkanlardan yararlanılabilir. Kamu yönetiminin ehliyetli ve dirayetli vöneticilere sahip olabilmesi için hizmet öncesi öğrenimi ve hizmete hazırlık eğitimi yetmez, sürekli ve düzenli bir hizmetiçi eğitimine de ihtiyaç vardır. Yöneticilerin hizmet içinde geliştirilmesinde, iş başında öğrenme, görevler arasında rotasyon, kurumsal ve kurum dışı kurslar ve öteki programlar ve kişisel gelişmeye yardım. Ci olma metotlarından yararlanılabilir. Yöneticilerin geliştirilmesi, hizmet öncesi öğrenimi, hizmete hazırlık egıtimini ve hizmetiçi eğitimi ihtiva eden sürekli bir süreçtir. Kamu yönetiminin başarısı için, geleceğin yüksek yöneticilerinin esas itibariyle, bu sü. reç içinde, planlı şekilde yetiştirilen başarılı kişiler arasından seçilmesi şarttır. 31

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI Programın Amacı Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

KAMU HizMETLERiNDE MODERN SEVK VE idarecilik METOTLARININ UYGULANMASıNı ENGELLEYEN MANiLER VE ALINMASI GEREKEN TEDBiRLER

KAMU HizMETLERiNDE MODERN SEVK VE idarecilik METOTLARININ UYGULANMASıNı ENGELLEYEN MANiLER VE ALINMASI GEREKEN TEDBiRLER KAMU HizMETLERiNDE MODERN SEVK VE idarecilik METOTLARININ UYGULANMASıNı ENGELLEYEN MANiLER VE ALINMASI GEREKEN TEDBiRLER (li'nci Sevk ve idarecilik Kongresinde Kamu Hizmetleri Grubunda Yapılan Konuşmanm

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını, AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 1-İşletmenin teşkilat yapısı ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 2-Yetki, yetki devri ve sorumluluk 3-Aşırı ve eksik örgütlenme 4-Teşkilat şemaları Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Bir işletmede teşkilatlanmanın

Detaylı

ŞUBAT 2013. T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SORULARINA YAPILAN İTİRAZLARA İLİŞKİN SINAV KOMİSYON RAPORU

ŞUBAT 2013. T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SORULARINA YAPILAN İTİRAZLARA İLİŞKİN SINAV KOMİSYON RAPORU ŞUBAT 2013 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SORULARINA YAPILAN İTİRAZLARA İLİŞKİN SINAV KOMİSYON RAPORU ŞUBE MÜDÜRÜ A Kitapçığı 11 / B Kitapçığı 59 (DEVLET TEŞKİLATI İLE İLGİLİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

OLANAKLARI. TODAIE VE AKADEMIK GELIşME KURUM BÜYÜYOR

OLANAKLARI. TODAIE VE AKADEMIK GELIşME KURUM BÜYÜYOR TODAIE VE AKADEMIK GELIşME OLANAKLARI Turgay ERGtJN* KURULUŞ YILLARI Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Tek nik Yardım Anlaşması çerçevesinde 1953 yılında kurulurken amacı,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/03/1999-99/12647 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965-657 Yayımlandığı

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM) Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (23 Mayıs 2012 tarih ve 28301 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM.

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz (İKBU) Üniversitesi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI GİRİŞ

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI GİRİŞ DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI GİRİŞ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; Devlet hizmetini yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitime, bu kurum ve kuruluşların eğitim birimlerine ve

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı