BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký ÇÝÇEK Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 102 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: TEMMUZ 2008

3 ÖNSÖZ Sevgili çevre dostlarý, çevre sorunlarýna ilginizden dolayý hepinize teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum. Yaþadýðýmýz ortamý güzelleþtirmenin bakýmlý ve saðlýklý hale getirmenin çok önemli bir görev olduðunu bilen ve bu konuda duyarlý olan tüm Baðcýlar halkýna bu alandaki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Bizim Belediye olarak hedefimiz, yaþadýðýmýz kenti dünya standartlarýnda bir belde haline getirmek bu alandaki tüm geliþmeleri ve güzellikleri Baðcýlarýmýza taþýmaktýr. Bu konuda yardýmýný alacaðýmýz, kendileriyle iþbirliði yapacaðýmýz kimseler de siz çevre dostlarý olacaktýr. Çevre sorunlarýyla ilgili birçok çalýþmamýz vardýr. Bu çalýþmalarýmýzdan biri de ÇEVRE ÞÛRASI dýr. Çevre sorunlarýna duyarlý siz hemþehrilerimizi senede iki defa toplantýya çaðýrýyor geniþ katýlýmlý bir platform oluþturarak çevre sorunlarýný enine boyuna tartýþýyoruz. Bu toplantýlara çok sayýda insanýmýz katýlýyor bunlar arasýnda gençlerimizin yoðun katýlýmý en dikkat çekici husus oluyor. Bu da bizi gelecek adýna ümitlendiyor. Gençlerimiz toplantýya katýlýyor görüþ ve düþüncelerini serbestçe söylüyorlar. Bu toplantýlarda ileri sürülen görüþ ve teklifler iþte bu kitapçýkta olduðu gibi bir araya toplanýyor ve basýlarak herkesin istifadesine sunuluyor. Herkesin çevre konusuna ilgisi devam ettiði sürece problemlerimizin en kýsa sürelerde çözümleneceðine hiç þüphe yoktur. Bu sebeple herkesin ilgisini devam ettirmesini diliyor emeði geçen herkesi kutluyor ve baþarýlar diliyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4

5

6 Kadir KUÞ Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Belediye Baþkaným, Meclis Üyesi arkadaþlarým, Baþkan yardýmcýlarý, deðerli yönetici arkadaþlarým ve sevgili öðrenciler. 9. Çevre Þûrasýna hepiniz hoþgeldiniz. Ýnsan ve diðer canlýlar havaya, suya muhtaçtýrlar. Bunlarsýz yaþayamazlar. Ýþte çevre dediðimiz zaman canlýlarýn içinde bulunduklarý ortam elbette ki geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn güzel günlerini görmek istiyorsak, pýrýl pýrýl havuzlarý, baðlarý, bostanlarý, bahçeleriyle mahalleler görmek istiyorsak. Tertemiz bir Baðcýlar, tertemiz bir Ýstanbul, tertemiz bir Türkiye, tertemiz dünya istiyorsak hepimizin ama hepimizin çevreci olmasý gerekir. Bizde aslýnda çevrecilik yüzyýllardýr, devam ediyor. Atalarýmýz yaþ kesen baþ keser demiþler. Yaþ keseni, baþ keseni yol keseni bu millet ve bu medeniyet affetmemiþtir. Çevrecilik çok ama çok önemlidir. Maalesef ecdadýmýzýn, dinimizin, milli deðerlerimizin yeterince tanýnmamasý belki bu çevrecilik noktasýnda da memnuniyet vereici olmayan durumlarla karþý karþýya getirmiþtir.

7 Bu gün buraya gelirken geçtiðim mahalle Baðcýlar deðil ama, onu söyleyeyim altýný çizerek sanki çöplük arasýndan geçtim geldim ve üzüldüm. Biz ne idik ve ne durumdayýz. Avrupa'ya gidiyoruz çeþitli vesilelerle sað olsun belediye baþkanýmýz baþta olmak üzere, daha önce belediye baþkanlýðý yapmýþ ve þu anda Ýstanbul milletvekili olarak ülkemize hizmet eden Feyzullah Kýyýklýk Beyefendi, vesilesiyle deðiþik yerlere gittik. Batýnýn çevreye verdiði önemi gördük. Hakikaten her taraf pýrýl pýrýl çok geniþ meydanlarý ve göze hitap eden binalarý imar ve þehircilik yönünden mükemmel bir yapý hâlbuki medeniyeti dünyaya öðreten biz idik. Ne oldu bize diye düþünmemiz lazým. Ýstanbul yakýn zamanlara kadar yani 1940'lara kadar yüzde 25'i yeþillikti, ormandý. Dikkatinizi çekerim. 1940'tan sonra yüzde 1,5'a düþtü.1994 den sonra yapýlan çalýþmalarla yüzde 2,5'a kadar yükseldi. Þu anda da hýzla yeþillenme, aðaçlandýrma oraný yükseliyor. Yarýný düþünüyorsak tohum ekmeliyiz. 10 sene sonrasýný düþünüyorsak, aðaç dikmeliyiz. Ama 100 sene sonrasýný düþünüyorsak insan yetiþtirmeliyiz. Ýþte gençlik, iþte yetiþen insanlarýmýz bu gün burada belediyemizin düzenlemiþ olduðu bu güzel Þûra'da öðrencilerimiz, gençlerimiz bizlere çevre bilincini ve çevre þuurunu hazýrladýklarý güzel sunumlarla anlatacaklar. Ben çok kýymetli, çok çalýþkan gece gündüz demeden gayret eden Baðcýlarýn güzelleþmesi için çýrpýnan ve devamlý fikir üreten deðerli belediye baþkanýmýza, gençlerimize katýlýmcýlara, çevreciliði nasýl anlata biliriz diye, emek verip kendilerine verilen konularda hazýrlanan çok sevdiðimiz kýymetli öðrencilerimize, onlara destek veren öðretmelerimize ve bilhassa belediye olarak çevrecilik konusunda gayret gösteren Faik Iþýn Beye, çevre kulübü baþkanýna ve çevre kulübü üyelerine ve hepinize içten teþekkür ediyor ve saygýlar sunuyorum. Sunucu Biz de, Ýlçe Milli eðitim Müdürümüze teþekkür ediyoruz. Baðcýlar belediye baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý'yý konuþmalarýný yapmalarý için kürsüye davetlerimizi arz ediyoruz. Buyurun Baþkaným. 9. Çevre Þûrasý 7

8 Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Saygýdeðer Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Okul Müdürlerimiz, Çevre Kulübü Baþkanýmýz, Velilerimiz, Sevgili Öðrenci Kardeþlerimiz, bu gün anlamlý bir gün, her geçen gün güzeli konuþulan ve daha güzel bir çevrenin konuþulmasý gereken günlerde mahvedilen bir çevrenin konuþulduðu bir gün ama, gelecek için umutlu bir gün, hepinizi saygý ile selamlýyorum. Programýmýza hoþ geldiniz. Tabi ki çevre dendiðinde Baðcýlarda öncesi, ortasý ve sonrasý hepsinin dönemi sadece 20 yýl, 20 yýl öncesinde baðlarý ile bahçeleri ile bir Baðcýlar, 10 yýl öncesinde veya yýl öncesinde mahvedilmiþ bir Baðcýlar ki, Baðcýlarýn mahvedilmesinin süreci 7 yýldýr. Bunu biliyor musunuz? Çok ilginç 1985 ve 1992 yýllarý arsýnda hýzlý bir göç ve yanlýþ bir politika Baðcýlarý mahvedip gitti. Hâlbuki ülkemizdeki kültür farklýlýklarýnýn bir kültür zenginliði olduðuna ben inanýyorum. Daha da güzel olunmasý Anadolu'muzun her yöresinden insanlarýmýzýn o kültür zenginliklerimizi burada yaþayarak farklý bir çevre oluþturmasý gerekirken, maalesef yanlýþ

9 politikalarla mahvedilmiþ bir çevreyle karþýlaþtýk ama, diyoruz ki; olsun bu gün güzeli konuþuyoruz. Daha iyi nasýl yapýlabilir? Onu konuþuyoruz. Baðcýlarda 1992 yýlýnda yola çýkýldý. Güzel bir kadro göreve baþladý. Ve ilk sloganý "önce insan" dý. Eðer insana Allah'ýn yarattýðý bir kul olarak bakýlýrsa, tüm canlýlara yine Allah'ýn yarattýðý bir canlý olarak bakýlýrsa, aðacýyla, kuþuyla, güverciniyle, iþte bu günkü Baðcýlar olur. Yarýnlara daha da umutla bakma þansýmýz olur. Yine güzel bir sloganýmýz vardý."gelecek seçim için deðil, gelecek nesiller için belediyecilik" iþte milli eðitim müdürümüz çok güzel söyledi. "10 sene sonrasýný düþünüyorsak, aðaç dikmeliyiz. Ama 100 sene sonrasýný düþünüyorsak insan yetiþtirmeliyiz" dedi. Biz her ikisini de hedefledik. Ýnþallah daha da güzel imkânlarla daha da güzel yarýnlarý yaþayacaðýz. Geçen gün bir kiraz bahçemizi yapmýþtýk. 80 küsur aðaç vardý. Orada çok güzel þeyler, özlemler giderdik. Ýþte bu Kirazlýda ben, 30 sene önce dalýndan kiraz yemiþtim. Bugün de yiyorum. Ama nostalji amaçlý da olsa özlemimizi giderdi. Üzüm baðýmýzda ayný þekilde özlemimizi gidereceðiz. Çevreyi hem meyve bahçeleriyle hem de ülkemizin deðiþik yörelerindeki aðaçlarla birlikte Baðcýlar'ý hýzlý bir þekilde yeþillendirmeye devam edeceðiz. Tabi ki bundan en büyük emek ve katký sizlerin. Ailelerinizin ve siz öðrencilerimizin. Eðer bakmasaydýnýz bað olmazdý. Bakmasaydýnýz bu doða olmazdý. Projeler hazýrladýk. Çevre ile ilgili. Sað olsunlar çevre kulübümüz baðcýlarýmýzda ülkemizin en güzel çalýþan birimi olarak ödül üzerine ödüller aldý. Faik Iþýn Bey müþavirimiz, arkadaþlarýmýz çok güzel çalýþmalar sergilediler. Bir ay yirmi gün içerisinde 20 tane ödül aldýk Baðcýlarda. Bu bizim için bir fýrsattýr. Yeni hedeflerin baþlangýcýdýr bunlar. Ýyi deðerlendirmeliydik. Arkadaþlarla konuþtuk neler yapýlabilir noktasýnda. Altý ay önce baþlatmýþ olduðumuz bir çalýþma vardý. Okul da ve sitelerde atýklarýn ayrýþtýrýlmasý ve çevre bilincinin geliþtirilmesi ile ilgili paneller ve konferanslar düzenlemek. Bunlar devam ediyor. 9. Çevre Þûrasý 9

10 Üç tane ödül aldýk. Ýki tanesi çevre ödülüydü ki, Marmara bölgesinde belediyeler arasýnda yapýlan yarýþmada ikincilik ödülü aldýk. Yine uluslararasý bir yarýþmada üçüncülük, ikincilik aldýk. Ve en güzel ödüllerden birisi de bence yönetiþim ödülü idi. Yani bugünün çaðýnda konuþulan, daha öncesinden yönetim merkezden veya birileri tarafýndan yönetildiði zaman hiç konuþulmayan ama bugün hem Avrupa'da hem de ülkemizde konuþulan en güzel cümlelerden bir tanesi yönetiþim. Yani þehri birlikte yönetmek, kenti birlikte yönetmek. Ama halkýyla, sivil toplumuyla, öðrencisiyle, velisiyle, kuruluþlarýyla birlikte kenti beraber yönetme ödülünü de olarak bizlere verdiler. Yani her üç ödülün temeli, kýlcal damarý ve ayaðý olan sizleri ben tebrik ediyorum. Ve ödülü sizlere armaðan ediyorum. Çevre güzel. Artýk Baðcýlar'da aðaçlar binalarýn boylarýný geçmeye baþladý. Bu çok güzel bir þey. Sabahlarý gezerken o ýhlamur aðacýndaki ýhlamur çiçeklerinden, akasya aðaçlarýna, çam aðaçlarýna veya diðer aðaçlara baktýðýmýzda insanýn içi bir hoþ oluyor. Gerçekten sabaha, güne bir moralle baþlýyoruz. Bir þey moralimizi bozuyor. Sokaklarýmýzý her gün temizlememize raðmen temiz durmuyor. Gittiðimiz yerde okullarýmýzda, diðer toplantýlarda dedik ki ne yapalým? Gelin evimizin önü, evimizin bir parçasýdýr diyelim. Çevre hepimizin. Hepimiz çevreciyiz diyelim. Bir slogan baþlatalým. Ve bir çalýþma baþlatalým. Söylemleri eyleme dönüþtürelim. Birileri gibi söyleyerek geçmeyelim, söylenerek geçmeyelim. Bu iþi birlikte halledelim dedik. Baktýk ki, olumlu tepkiler geldi sizlerden ve Baðcýlar'daki hemþehrilerden. Bizlere ne zaman? diye sormaya baþladýklarýndan, iþte biz o günü, bu Çevre Haftasý'nda 5 Haziran 08'de sabah saat 9 olarak belirlemiþtik. On bin tane süpürge faraþ aldýk. Belki her binaya her iþyerine yetiþmeyebilir. Ama bu hareketle birlikte dünden Çevre kulübümüz vasýtasýyla, yine okullarýmýz, öðrencilerimiz, velilerimiz vasýtasýyla daðýtýmýna baþlandý. 5 Haziran Perþembe günü sabah saat 09.00'da hep beraber herkes evinin önünde olacak. Ben de Baðcýlar Belediyesi'nin önünde olacaðým. Kaymakam Bey ile beraber Baðcýlar Belediyesinin önündeki kaldýrýmýz birlikte süpüreceðiz. Bunlar ihmal edilmiþ yýllardýr. Ama acý aslýnda Baþlangýç için güzel bir þey. O günden itibaren Baðcýlarýmýz pýrýl pýrýl olacak. Bir taþta birkaç kuþ derler ya. Ýþte bize onu kazandýracak Çevre Þûrasý

11 Çevre temizliði sadece sözle veya belli bir hareketle olmaz. Bunu yerine getirdiðinizde saðlýk da beraberinde gelir. Komþuluk da beraberinde gelir. Yönetiþim de beraberinde gelir. Kentlilik bilinci de beraberinde gelir. Her binanýn merdiven boþluðu günde bir defa süpürülüyor. Ama süpürüldüðünde, aþaðýya indiðinde, sokaða atmayacak. Poþetin içerisine koyacak. Bu kadar basit. Ýnanýn. Ama yeter ki ben deðil, biz olalým. Ben yapmadýðýmda ne olacak ki demeyelim. Veya bir baþkasý yapmýyorsa ben niye yapayým demediðimizde bu iþ bitmiþ olacak. Bir binanýn önü maksimum on metre, yirmi metredir veya yirmi beþ metredir. Bir insanýn iki dakikasýný alýr orayý süpürmesi. Merdiven boþluðunu süpürdüðünde orayý da süpüreceðiz ve poþete koyacaðýz. Zaten biz her gün evsel atýklarý topluyoruz. Her mahalleden sürekli olarak topluyoruz. Ve þunu göreceksiniz ben ona inanýyorum. Bir gün temizlediðinizde ikinci gün sokakta zaten çöp bulamayacaðýz. Temizleyen insan atmaz. Güzel bir slogan var ya "En güzel temizlik kirletmemektir." Kendimiz temizlediðimizde kirletmeyeceðiz ki. Kimseye yere bir þey atmayacak ki. Atmayacaðý için de tertemiz bir Baðcýlar olacak. 9. Çevre Þûrasý 11

12 Bunun bir de diðer bir yönü var. Biz evsel atýklarýn çöplerini toplamak dýþýnda sokaklarý, caddeleri görüyorsunuz. Yüz kiþi, yüz elli kiþi vs. çalýþtýrýyoruz. O sokaða atýlan çöpleri topluyoruz. Veya o boþ araziye atýlan çöpleri topluyoruz. Kaybýmýz çok büyük. Çünkü Baðcýlar 3600 sokak ve caddeden oluþuyor bin nüfusu var. Artýk inanýn övünme zamaný, dövünme zamaný deðil. Hem övüneceðiz hem de geleceðe daha güzel bakacaðýz. Þu an Baðcýlar, Ýstanbul'un gözbebeði biliyorsunuz deðil mi? En büyük ilçesi. Herkesin gözü bizde. O zaman daha dikkatli olacaðýz. Belki, kendi hareketlerimizden birilerine hem ivme kazandýracaðýz hem de birilerine örnek olacaðýz. Yýllardýr Baðcýlar belediyesi olarak, yine yýllardýr Baðcýlarlý olarak hepimiz ilkleri yaþadýk. Ama þimdi daha güzel ilkleri yaþayacaðýz. Tüm dünyanýn çevreyi konuþtuðu bir dönemde Baðcýlarda bir çevre reformu gerçekleþtirmiþ olacak. Evet, iþte o sokaklarýmýza çöplerimizi atmadýðýmýz zaman karþýlýðýnda ne kazanacaðýz biliyor musunuz? Her yýl bir okul Ve dedik ki; biz bu paralarý niye çöpe atalým ki, para hepimizin, kasamýzda biriksin en temiz mahalleye okulu ödül olarak vereceðiz. Birinci mahalleye bir yeni okul. Milli Eðitim Müdürümüz gelirken velilerimizin desteðini söyledi, çok hoþuma gitti. Velilerden kampanyaya imzalý destek, herhalde burada da sunacaklar. Bu mükemmel bir þey, bunu dert edinmek ben deðil biz demek çok önemli. Toplumda birey olarak hareket edildiðinde buradaki kiþiler hep kapýdan teker teker geldiler. Hiç elli elli kiþi birlikte girme þansýnýz oldu mu? Nereye giderseniz gidin Türkiye'nin 70 milyonunu da, Baðcýlarýn 741 binini de teker teker saydýlar. Eve geldiklerinde burada 10 kiþi var diye not almadýlar. O açýdan her birimiz Baðcýlarda 741 binden birisiniz ama, her biriniz 741 bin kiþisiniz. Ben öyle görüyorum. En temiz caddesinden ve en temiz sokaðýna en temiz balkonuna ve en temiz evine kadar çok güzel ödüller vereceðiz. Bu ödülün maddi anlamýn yanýnda manasý da büyük olacak ve özellikle o sokaklarýmýzda o caddelerimizde o kiþi ve o sokaklarý Baðcýlarýmýz da örnek, isim olarak da yaþatacaðýz. Bu saatten sonra gelin hep birlikte yapalým demiyorum. Artýk baþladýk bu iþe gelin hep birlikte bu iþi sonuçlandýralým. Ve Türkiye'ye bir örnek, bir güzellik de Baðcýlarda yaþatalým. Biz þanslýyýz Çevre Þûrasý

13 Birileri þansýzlýk görüyor olabilir. Türkiye'nin mozaiði Baðcýlar, her yörenin insaný var. Her yörenin kültürünü tanýma þansýmýz var. Her yörenin insaný ile komþuluk yapma þansýmýz var. Edirneli ile komþuluk yapmak için Edirne'ye gitmeye gerek yok. Çünkü bunu burada komþuluk yapýyoruz. Ama birilerinin dez avantaj gördüðü Baðcýlarda artýk avantaja dönüþtürmüþüz. Kol kola Baðcýlarýmýz için Ýstanbul'umuz için harekete geçmiþiz. Yarýnlarýmýz için bir þeyler býraka bilmek ve genç yaþta bir þeylere imza atabilmek ki ne mutlu sizlere böyle bir þansýnýz var. Bende Baðcýlarda okudum. Ama bu imkânlarýn hiç biri yoktu. Geçmiþteki babalarýmýzýn ve dedelerimizin anlattýðý gibi anlatmayacaðým ama anlattýðýmda maalesef o acýyý biz þehrin göbeðinde yaþadýk. Sene ilçe milli eðitim müdürümüz de Mahmutbey'de okul müdürü idi. Mum ýþýðýnda ders çalýþtýk biz. Ýstanbul'da evet elektrik yoktu. Býrakýn Anadolu'yu, býrakýn Diyarbakýr, Giresun, Mardin'i býrakýn Ordu'nun köylerini Ýstanbul'da biz bunu yaþadýk. Ama o günlerden bu günlere sanki yüzyýl gibi geliyor insana deðil mi? Ýnanýn, Baðcýlara belediye baþkaný geldi diye biz kurbanlar kesmiþtik. Bunlarý anlatmak için zaman harcamak da istemiyoruz. Mutlaka o günleri kýsa da olsa hatýrlamamýz lazým. Kütüphaneye Beyazýt'a gidiyorduk. 10 gün sýra bekliyorduk. Artýk imkânsýzlýk yok, sizin için bu kitabýnýzda da olmamalý, baþarýsýzlýk olmamalý. Baþarýsýzlýða mazeret yok. 22 tane kütüphane ve hepsinde internet baðlantýsý var. Evimde internet yok diyemezsin, kütüphanede var. Bizim bir odamýz var. Kardeþim yüzünden ders çalýþamýyorum. Diyemezsin kütüphaneye gelip çalýþabilirsin. Artýk mazeret yok. Þimdi geleceðe daha çok hizmet ediyoruz. Eðitime yaptýklarýmýz belli, Türkiye'de her sýnýfa bilgisayar ve projeksiyon olan özel okullar bile yok. Ama bizde ana sýnýfý dahil tüm sýnýflarda bilgisayar ve projeksiyon var. Bunlar sizin geleceðe daha hýzlý hazýrlanmanýz içindir. Bunlarý daha güzel yapýp bizler kazanacaðýz. Niye? Daha güzel bir çevre kazanacaðýz. Belediye hizmetlerinin daha güzel korunmasýný kazanacaðýz. Þimdi tüm okullarýmýza kamera sistemi taktýrýyoruz. Bir ay sonra içten ve dýþtan kamera sistemi ile izlenmeyen hiçbir okul kalmayacaktýr. Bu da güvenliðiniz için. 9. Çevre Þûrasý 13

14 Belki hayaldi bazý þeyler ama Allah nasip etti. Þu kiraz bahçesi de bir hayaldi benim için, 3 ay önce dikmiþtik kiraz aðaçlarýný ve geçen hafta kirazýný yedik. Hayaller gerçekleþmeye baþladý. Ýnþallah bir hareket daha baþlattýk. Baðcýlarda kapalý spor salonu olmayan okul kalmayacak. Hayal gibi deðil mi? Ama inþallah bunun iki tanesini bu sene baþlatacaðýz. Ondan sonra devam edecek. Buralardan toplum kazanacak buralardan aileler ve veliler bizler kazanacaðýz. O spor salonlarý akþamda o çevredeki gençlere beden eðitimi öðretmenleri ile birlikte bir güzellik katacak. Beraber spor yapacaklar. Ýnsanlarýn meþgul olacaklarý yerler olacaktýr. Ýnsanlarýn saðlýklarý ve beyinleri saðlam olursa gelecekte daha güçlü olacaðýna inanýyorum. Kim ne derse desin bakýn ülkemizde çok güzel þeyler oluyor. Dünyada kriz kriz üstüne yaþanýyor. Petrolün 35 dolardan olan varili150 dolara çýktýðý vakit krizlerin ikiye üçe katladýðý yerlerde, ülkemiz en az etkilenenlerden. Ýþte bu toplumdaki güven ve geleceðe daha güzel bir bakýþtýr. 21. yüzyýlda telefonu ve interneti olmayan okul, bence tuhaf bir þeydi. Ama ülkemizde bu da bitti Allaha çok þükür. On binlerce öðretmen kadrolarý ile eðitim nasýl daha güzel yapýlabilir? Buna kafa yormalýyýz Çevre Þûrasý

15 Ama yýllarýn birikimi problemlerin çözümü de kolay olmuyor. Ama olacak, artýk bizimde bu globalleþen küçülen dünyada en iyi yerimizi almak zorundayýz. Çünkü biz dünyada kavþak noktasýndayýz. Dünyada biz kilit noktasýndayýz. Avrupa'nýn ve Asya'nýn tam ortasýndayýz. Avrupa'nýn da en güzel yeri, mevsim olarak da ve insan olarak da en güzel insanlarýna sahibiz. Zaman zaman bazý yöneticilerin halkýmýzý ve birilerini istismarý artýk bitti. Eðer istimara açýk bir þey býrakmazsanýz. Toplum bunu çok güzel aþacaðýna ve kýsa sürede aþacaðýna ben inanýyorum. Birçok ülkelere gittik ve birçok topluluk ve insanlarý tanýdýk. Bizleri gördüklerinde ne diyorlar biliyor musunuz? Ama bizleri yeni tanýyorlar. Çünkü kendimizi hiç tanýtmamýþýz. Hiç uluslar arasý bir yere katýlmamýþýz ki, iþte bu gün rekorlar üzerine rekor bir cumhurbaþkaný bir ayda onlarca ülke, derdi var niye? Atatürk'ün dediði gibi 'uygar medeniyetler seviyesine en kýsa sürede ulaþabilmek' bu sözde deðil, özde bunu yaþayabilmektir. Bunu dil ile deðil, kalbi ve ruhu ile yaþayabilmektir. Baðcýlarýmýzda olduðu gibi. Ýnþallah o günleri de hep beraber göreceðiz. Sizler þanslýsýnýz. Kaybettiðiniz hiçbir þey yok. Buna inanýn ama mutlaka baþarmak zorundasýnýz. Bu kadar alt yapý aileniz, milli eðitim camiasý, belediye ve devlet elinden gelen her þeyi eðitime harcamýþ, birinci derece ve birinci önceliði almýþtýr. Yine bir taþla beþ kuþ vuracaksýnýz. Anneniz sevinecek, babanýz sevinecek, öðretmeniniz sevinecek, müdürünüz sevinecek, milli eðitim müdürünüz ve belediye baþkanýnýz bir ödül aldýðýnýzda veya bir takdir, bir teþekkür aldýðýnýzda. Baþarýn dileyin bizden ne dilerseniz. Baþka bir þey istemiyoruz. Karþýlýk sadece baþarý, Baðcýlarýn içerisinden Ýstanbul'a tüm Türkiye'ye hatta dünyaya baþarýlar gönderebilmektir. Bakýn küçük gördüðünüz bir olay, haftalarca hatta aylarca bir iki yýldan beri konuþulan, Beþiktaþ Spor kulübünde olan çocuðun adý Muhammed. Bakýn hep Baðcýlar Beþiktaþ spor okulu ve tüm dünyada Baðcýlarýn adýný duyurdu. Basit bir olay gibi geliyor deðil mi. Ýþte ayný þekilde hem sporda hem eðitimde hem bilgi yarýþmasýnda ülkemizde her zaman baðcýlar olarak trendimiz büyüyor. Ýlçe milli eðitim müdürümüz, baþta olmak üzere tüm ilçe eðitim camiasýný tebrik ediyorum. Çalýþmalarý çok güzel ama sizlerden biraz daha gayret geldiði sürece, sizler çalýþtýðýnýz sürece bizler 9. Çevre Þûrasý 15

16 daha fazla gayret etmek zorundayýz. Çünkü o sizlerin zekâsýna daha güzel bir zemin hazýrlayacaðýz. Pikniðe giden okul var mý? Baðcýlar belediyesinin artýk piknik alaný var. Oraya pikniðe ve aileler de baþlayacaklar pikniðe gidecekler. Okul okul pikniðe gidiyoruz. Bu da 29 yýllýðýna Baðcýlar'a verildi. Ýstediðiniz zaman gidebilirsiniz. Okullarýmýz artýk bundan sonra belki yýlsonunu da beklemeden haftada bir gün ilk dönemde de bir kere olsun, bir aktivite olarak orasýný 12 ay kullanabileceðiz. Kemerburgaz'daki orman sizin. Ailelerinizle ve okul olarak kullanabilirsiniz. Ben burada sunum yapan okullarýmýzý tebrik ediyorum. Baþta okul müdürleri ve öðrencilerimizi, inþallah bizlere çok güzel þeyler sunacaklar. Bizler mikrofonu elimize aldýðýmýzda üniversiteyi bitirmiþtik. Ama onlar ilköðretim çaðýnda da ve lise çaðýnda da böyle paneller konferanslar yapma fýrsatlarý var. O bile geç ama inþallah Baðcýlardaki artýk hedefliyoruz ki, ana okullarda seminer ve konferanslar baþlasýn. Herkes dili döndüðünce bir þeyler anlatsýn. Veya nasýl bir çevre ve nasýl bir Baðcýlar amaçlýyorsak. Kendini belediye baþkaný yerine koysun. Milli eðitim müdürü yerine koysun veya bir öðretmenin yerine koysun. Ne düþünüyorsa söylesin ama mutlaka bu güzellikler birlikte yaþanmalý diye düþünüyorum. Ben tekrar katýlýmýnýzdan ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. 5 Haziran saat Perþembe günü saat 9 da mutlaka evimizin önünde olacaðýz. O günden itibaren Baðcýlar ve tertemiz bir Baðcýlar, o günden itibaren bir yarýþ, aslýnda yarýþ baþladý da. Esas o gün start alacak, bakalým okulu hangi mahalle kazanacak. Çok kolay biliyor musunuz? Hangi oklumuzun, hangi sokaklardan öðrenci aldýðý belli, sadece biz bunu öðrencilerimizle halledeceðiz. O kadar yarýþ var ki, bu çorbaya tuz atmak isteyen var ki, ben herkesi tebrik ediyorum. Ýnanýn çevre kulübünden milli eðitiminden, müftülüðüne kadar tüm sivil toplum kuruluþlarýndan ve ilçe teþkilatlarýmýzdan herkes seferber olmuþ durumda. O kadar katký saðlamak isteyen var ki, ben diyorum ki; ne iyi etmiþiz de bunu düþünmüþüz. Biz bunu 6 ay önce düþünmüþtük, Milli eðitim bakanýmýzda sanki bizim sesimizi duydu. O da tüm öðrencilerle çevre dedi. Bizde Baðcýlarda çevrede olacaðýz Çevre Þûrasý

17 Ben daha da güzel yarýnlarda buluþmak ümidiyle hepinize baþarýlar diliyorum. Allah yarýnýmýzý bu günden daha güzel etsin. Saygýlar sunuyorum. Ýlçe milli eðitim müdürümüzü tekrar tebrik ediyorum. Biz bu güzelliðin altýnda kalmayacaðýz. Belki az uyuyacaðýz ama bu gençlik için bu nesil için ne gerekiyorsa seve seve, hani birileri dedi ya. Sözde dediler ama biz özde söylüyoruz. 'Sizler için seve seve' yaparýz. Sunucu Baðcýlar belediye baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý'ya çok teþekkür ediyoruz. Her biri altýn niteliðinde olan cümleleri bizimle paylaþtýlar. Sað olsunlar. Kýymetli dostlarýmýz sevgili öðrenci arkadaþlarýmýz ve öðretmenlerimiz bu arada Ak Parti Baðcýlar ilçe baþkanýmýz Sayýn Necati Karaman salonumuza teþrif ettiler. Kendilerine hoþ geldiniz diyoruz. Kýymetli arkadaþlar ben 7. sýnýfta iken birçok insan gibi yere çöp atan bir vatandaþtým. Güzel de çöp atardým ve üstüme çöp atan vatandaþ tanýmazdým. Okulun en karizmatik, okulun en yakýþýklý, okulun sözü çok geçen öðretmenin, sýnýfýn sýralarýn altýndaki çöpleri teker teker topladýðýný görene kadar. Basri hocam sýnýfa gelmiþ her taraf çöp sýralarýn altý yeni temizlenmiþ. Okulumuzun görevlileri sabahlarý okulumuzu temizliyorlar. Hâlbuki sýralarýn altý çöp dolu, Basri hocam dedi ki; -Arkadaþlar dedi dýþarý buyurun. Sýralarýn altýndaki çöpleri teker teker temizledi. Ben onu gördükten sonra bir daha yere çöp atmadým. Aradan kaç yýl geçmiþ. Ve yere çöp atanlarý da uyardým. Her gün eve gittiðimde cebim çöp kutusu gibi Size de bunu tavsiye ediyorum. Lütfen Baðcýlar bizim evimiz istirham ediyoruz. Nasýl evimizde çöp atmýyorsak Ýlçemizde ki ortak alanlarýmýzý sahiplenme adýna yere çöp atmayalým. Okullarýmýz sizlere sunumlarýný gerçekleþtirecekler. Hikmet Nazif Kurþunoðlu Anadolu Meslek lisesinden baþlayacaðýz. Sedef ÇITLAK, Hülya YILMAZ ve Meliha ÇAKMAKSIZ okulumuzun temsilcileri önce bu üç arkadaþýmýzýn sunumlarýný dinlemek için sahneye alýyoruz. 9. Çevre Þûrasý 17

18 Sedef ÇITLAK, Hülya YILMAZ, Meliha ÇAKMAKSIZ Hikmet Nazif Kurþunoðlu Meslek Lisesi Atýklarýn ayrýþýmý ve ekonomiye olan katkýsý hakkýnda neler biliyoruz. Bu gün bunlar hakkýnda konuþacaðýz. Belli bir deðer ödeyerek satýn aldýðýmýz. Kullandýktan sonra iþimize yaramadýðý için attýðýmýz çöp oluþturduðu çevre kirliliðinin ötesinde artýk sosyal ve ekonomik bir deðer Ýstanbul'da her gün üretilen bin ton çöpten enerji ve gübre üretilirken, ÇEVKO geri kazaným projelerini hayata geçirip, okullarda eðitim çalýþmalarý yapýyor. Þiþe cam yýlda 70 bin ton atýk camý yeniden hayat kazandýrýyor. Bu projeler daha az tüketimi destekleyerek kaynak israfýný önlüyor. Enerji tasarrufu saðlýyor. Türkiye'den yýllýk 3 milyon ton geri kazanabilen atýðýn ekonomik deðeri ise 150 trilyon lira ülkemiz de her gün kiþi baþýna bir kilogram atýk çýkýyor. Toplam nüfusa bakýldýðýnda ise günlük ortalama bin ton evsel atýk üretiyor. Oysa yüzyýl öncesine kadar insanlar söz konusu rakamýn yüzde biri kadar atýk üretmiyordu. Gün geçtikçe bu rakam daha çok artacaðý için þimdiden önlemimizi almamýz gerekiyor.

19 Geri Kazaným Konusunda Bunlarý Biliyor Musunuz? Geri dönüþüm ve tekrar kullanýmýn ötesinde atýklarýn özelliklerinden yararlananarak içindeki bileþenlerinin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle baþka ürünlere veya enerjiye çevrilmesinin geri kazaným denilmektedir. Geri kazanýmla doðal kaynaklarýmýz korunur. Enerji tasarrufu saðlanýr. Ekonomiye katký saðlanýr. Çöplüðe giden atýk miktarý azalýr. Geleceðe de yatýrým yapýlýr. Türkiye'de atýklarýn geri kazanýmý konusunda uzun yýllardýr süren çalýþmalar vardýr. Kâðýt, cam, karton, plastik ve metal gibi atýklar özellikle çöp dökme sahalarýndan ve sokak toplayýcý kanalý ile sokaklardan toplanmakta ve ham madde kaynaðý olarak çeþitli sektörlerde kullanýlmaktadýr. Bir ton kullanýlmýþ kaðýt geri kazanýldýðýnda 16 adet çam aðacýnýn bir ton gazete kullanýldýðýnda ise 8 adet çam aðacýnýn kesilmesi önlenmiþ olacaktýr. Yeni üretime kýyasla metal ve plastikte yüzde 95 enerji tasarrufu saðlarýz. Geri dönen her bir ton cam yaklaþýk 100 litre petrol tasarruf edilmiþ olacaktýr. Ýlçemizde Bunlarýn Ne Kadarý Yapýlýyor? Baðcýlar belediyesinde atýklarýn, týbbi, cam, kâðýt vb. ayda 140 tonu geri dönüþtürülüyor. Peki, geri dönüþtürüle bilen bu 140 ton atýk ne iþe yaradý? Enerji tasarrufu saðlandý. Her okulda gerekli olan ihtiyaçlarýn bir kýsmý karþýlandý. Çöp üretiminde büyük bir azalma saðlandý. Yardýma ihtiyacý olanlara maddi yardýmlar yapýldý. Baðcýlar belediyesi için amaç ne olmasý gerekir. Bize göre amaç çevre ve yaþam kalitesini geliþtiren atýk ve kirlilik yönetimi anlayýþýna sahip bir ilçe oluþturulmasý Belediyemiz Ýçin Öngörülen Sonuçlar: Toplanmasý gereken atýk miktarýnýn kirliliðin ve doða tahribatýnýn minimum düzeye düþmesi ile saðlýklý bir çevre kazanarak gelecek kuþaklara aktarýlmasý, Geri dönüþümle alýnacak enerji talebinin artýrýlmasý, Denetim ve kontrollerin zamanýnda ve yeterli ölçüde yapýlmasý, Katký yaparak ve katýlarak sorumluluk üstlenmesi. 9. Çevre Þûrasý 19

20 Önerilen Projeler Uygun Olan Atýklarýn Farklý Ýþlevlerde Kullanýmýnýn Geliþtirilmesi Projesi; Malatya'da 26 yýl önce 150 metre karelik küçük bir atölyede doðup, 22 milyon dolarlýk ciroya ulaþan MÝMSAN gurubu zeytin çekirdeðinden, çay çöpüne, aðaç kabuðundan, zýmpara tozuna birçok fabrika atýðýný yakýp elektrik üreten termik santraller yaparak iddialý bir konuma geldi. Bizde ilçemizdeki geri dönüþümle gelen kazançla böyle dönüþüm fabrikasý kurup kuru yemiþ kabuklarý, zeytin çekirdekleri vb. deðerlendirerek ilçe ekonomisine katkýda bulunabiliriz. Kullanýlmayan Kimyasallarý Toplama Projesi: Geri dönüþümü olmayan týbbi atýklar ve çevreye zarar veren ve ömrü bitmiþ olan lastikler toplanarak imha edilmektedir. Bunun dýþýnda kontrolsüz imha iþleminin yapýldýðý yerlerin tespiti için denetimler sýklaþtýrýlabilir. Atýk Haline Gelen Elektrikli Ve Elektronik Eþyalarýn Toplanmasý Projesi: Bu amaçla, ihale yöntemiyle konu ile ilgili bir þirketle anlaþma yapýp, bu atýklarýn toplanmasý saðlanabilir. Çöp Toplama Ýþleminin Ve Konteynýr Yerlerinin Mahallelerle Birlikte Belirlenme Projesi: Belediye görevlileri, muhtarlar halký temsil eden gönüllü çevrecilerle toplantý yapýlmasý sonucunda çöp toplama iþlemlerinin ve konteynýrlarýn yerlerinin belirlenmesi, belirlenen yerlere atýklar için bir mavi, birde siyah konteynýrlarýn koyularak çöplerin toplanmasý da kolaylýk saðlamasý, mavi poþetlere plastik metal ve karton atýklar, siyah poþetlere ise çabuk bozulan atýklar atýlabilir Çevre Þûrasý

21 Vatandaþta Atýk Ve Kirlilikleri Önleme Duyarlýlýðý Geliþtirme Projesi: Eðitim projeleri sonucunda atýk ve kirliliði önleme duyarlýlýðýný artýrmak, bu amaçla özellikle broþür ve afiþlere duyarlýlýk artýrýcý tasarým ve mesajlarýn verilmesi, Önerilerin Uygulanmasýna Destek Olacak Eðitim Projeleri: Ýlçemizde geri dönüþümü mümkün olan maddelerinin kazanýlmasý için eðitim programlarý, en az 1 yýllýk sürede aþamalý olarak uygulanmaktadýr. Bu amaçla Kadýn kollarý çalýþmalarý ile seminerler ve eðitim verilmelidir. Muhtarlar kanalý ile site ve apartmanlar yönetimi ile konuyla ilgili bilgilendirme yapýlýp broþürler daðýtýlmasý, Çöp vergilerini vermeye gelen vatandaþlara bu konu ile ilgili broþür veya siyah ve mavi poþet daðýtýlmasý, Ticaret ve esnaf odalarý yöneticileri ile toplantý yapýp birime baðlý esnaf ve tüccarlarýn bilgilendirme yapýlmasý, Ýlçemizde kazanýlan gelirle atýk ayrýþtýrma fabrikasý açýlmasý, Ýlçemizde yer alan okullarda bilgilendirme toplantýsý yapýlmasý ve takip edilmesi. Ödüller Projesi: Eðitim verilen gruplarýn takibi yapýldýðýnda geri dönüþümüne en çok katkýda bulunan kurum ve kiþilere, kazanan kuruma spor tesislerin açýlmasýna kiþiye spor yapabilme imkâný verilemesi, Parasal ödülün verilmesi, kurumun ihtiyaçlarýna uygun bir þekilde bilgisayar ve Ýngilizce eðitimlerin verilmesi, Kiþiye de ayný tür eðitimlerin verilebilmesini saðlamak, Küçük hediyeler bazýnda düþünürsek, bilgisayar, fotoðraf makinesi, plaket 9. Çevre Þûrasý 21

22 ve onure edici ödüllerin verilmesi. Baðcýlar belediyesinin konu ile hassasiyetinin çalýþmalarýný izleyerek, takdir ediyor. Ve önerilerimizi hayata geçirmeleri için göreve davet ediyoruz. Bu amaçla okulumuz, Hikmet Nazif Kurþunoðlu Anadolu Meslek Lisesi olarak, çevre kulübü faaliyeti içerisinde broþür hazýrladýk ve daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Benzer çalýþmalarýnda diðer okullarda da gerçekleþtirilmesi dileðiyle. Sunucu Hikmet Nazif Kurþunoðlu Anadolu meslek lisesine teþekkür ediyoruz. Bu arada çöp üretme konusunda bayaðý baþarýlý bir ülke olarak çöp üretiminden çöpün ayrýþtýrýlmasý ile çöpün güç haline gelmesine baþarmýþ olan Çin'e kafa tutabileceðimizi düþünüyorum. Nedersiniz. Evet, öðrenci arkadaþlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Ve diðer sunumu yapacak okulumuzun öðrencileri, Alâaddin Nilüfer Kadayýfçýoðlu Kýz Meslek Lisesi öðrencileri, Saliha CERAN, Aysun UÐURDAN, Aysel TÜRK, arkadaþýmýzý önce alkýþlarla buraya alalým. Sunumlarýný burada gerçekleþtirecekler Çevre Þûrasý

23 Saliha CERAN, Aysun UÐURDAN, Aysel TÜRK Alâaddin Nilüfer Kadayýfçýoðlu Kýz Meslek Lisesi Teknolojinin Çevre Ýle Uyumu Teknoloji, yeniliklerin ve geliþimlerin insan hayatýný kolaylaþtýracak biçimde uygulanmasýný içeren genel bir kavramdýr. Teknoloji geliþirken ve gün geçtikçe insan hayatýnda daha çok yer edinirken iþleri kolaylaþtýrýrken hiç zararý olmuyor mu? Teknolojinin Çevreye Etkisi Nedir? Doðanýn temel fiziksel unsurlarý olan hava, su, toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluþmasý ile ortaya çýkan ve canlý öðelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarýna çevre kirliliði denir. Artýk hayatýn her alanýnda kullanýlan teknolojik aletler, doðanýn temel fiziksel unsurlarýna zarar vermektedir. Doðaya zarar veren teknolojik ürünlerden birisi de pillerdir. Piller, cýva, kadmiyum, kurþun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel ve kobalt kimyasal maddelerden üretilir. Bu pillerin çöpe

24 geliþigüzel atýlmasý, doðrudan veya dolaylý olarak alýcý ortama verilmesi çevre açýsýndan büyük tehlikeler yaratýr. Metaller; topraða oradan da yeraltý sularýna karýþabilirler. En baþta toprak kullanýlmaz hale gelir. Metallerin yarattýðý su kirliliði, sudaki eko sistemi dolayýsýyla da doðadaki ekosistemi alt üst eder. Baðcýlar belediyesi atýk pil kutularýndan bir örnek. Alternatif Enerji Arayýþ Etkileri Termik Ve Nükleer Santraller. Ýnsanlarýn hayatýný devam ettirebilmeleri için gerekli olan enerji santralleri ayný zamanda çevreyi de olumsuz yönde etkilemektedir. Çernobil Faciasý: Nükleer santrallerin kaza riski de vardýr. 26 Nisan 1986'da Ukrayna'nýn Kiev'e baðlý ilinde Çernobil santralin 4. ünitesinde yapýlan bir deney sýrasýnda kaza meydana geldi. Yüzyýlýn en büyük nükleer kazasý olarak nitelendirilen faciada 31 kiþi hayatýný kaybetti. Ancak radyo aktif maddeler uzun yýllar içinde etkisini gösterdiði için kazadan tam olarak kaç kiþinin etkilendiði bilinmiyor. Türkiye ve radyasyona maruz kalan 18 ülkeden 16.sýrada bulunmaktadýr. Teknolojik Geliþmelerinin Ýnsan Saðlýðýna Etkileri: Günlük yaþamýmýzda kullandýðýmýz cep telefonlarý, bilgisayarlar, televizyonlar, CRT ve LCD monitörler birçok alet manyetik alan miktarlarýna göre insan vücudunu ve kimyasýný olumsuz yönde etkilemektedir. Benzer þekilde yüksek gerilim hatlarý yakýnýndaki evlerde yaþayan çocuklar da lösemi görülme riskinin diðerlerine göre bir buçuk kat daha fazla olduðu tespit edilmiþtir. Bu tür araçlarýn insan vücudunu etkilemesiyle baðýþýklýk mekanizmasý felce uðrar ve insan vücudunda kanserli hücrelerinin oluþumunu ve yayýlýmý gözlenir. Yüzyýlýn yeni tehdidi elektro manyetik kirlilik Sanal dünyanýn insana ve çevreye tehdidi, msn, facebook vb gibi sanal ortamlar, özellikle genç neslin bilgisayarla olan baðlantýsýný uzun zaman dilimlerine taþýmakta ve insan saðlýðý olumsuz yönde etkilenmektedir. Bununla birlikte toplumsal geliþme yerini bireysel geliþmeleri hedef alan kitlelerin çevreye olan duyarlýlýðý azalmaktadýr Çevre Þûrasý

25 Öneriler Ve Çözüm Yollarý: Sonuç itibariyle çözüm, bütün teknolojilerin tesislerinin ileri derecede teknolojiler kullanarak, çevreye olumsuz yönde minimum seviyede etkileyecek ve ekolojik dengeyi bozmayacak önlemlerin alýnmasý ile kurulmasýdýr. Bununla birlikte teknolojik aletler olabildiðince ihtiyaca cevap verebilecek þekilde kullanýlmalýdýr. Telefon konuþmalarýný kýsa tutup, telefonu kullanmadýðýmýz zamanlarda kendimizden uzak tutmalýyýz. Televizyon, bilgisayar, gibi aletler saatlerce kullanýlmamalýdýr. Kullaným süresi biten pillerin çöp yerine geri dönüþüme kazandýrmak için bitmiþ pil konteynýrlara atma tercihlerinde bulunursak hem kendi saðlýðýmýza direkt olarak olumlu yönde etki etmiþ oluruz. Hem de geliþen teknolojiden faydalanmýþ oluruz. Yaþam alaný olan çevremizi de korumuþ oluruz. Ayrýca bu geri dönüþüm sayesinde ülkemizin milli gelirine de katkýda bulunarak geliþmekte olan çizgimizin çýtasýný da yükseltmiþ oluruz. Teþekkürler. Sunucu Biz de öðrenci arkadaþlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Çernobil faciasýný resmini görünce birkaç yýl evveline gittim. Baðcýlar belediyesi çocuk meclisi içerisinde çalýþmalara katýldýðýmýz zaman Çernobil kazasýndan etkilenen çocuklarý baðcýlara davet etmiþtik. Çocuk meclisi olarak ev sahipliði yapmýþtýk. Çernobil faciasýndan yýllar geçmesine raðmen hâlâ radyasyon etkisinin içerisinde yer alýyorlardý. Bu da Türkiye'nin güzel havasýndan ve güneþinden faydalanmak için gelmiþlerdi. Ülkemiz çok güzel. Teknoloji ile de olsa lütfen ülkemizi ve dünyamýzý mahvetmeyelim. Baðcýlar Ticaret Meslek Lisesi ile devam edelim. Dilan, Olcay ve Aykut Arkadaþlarýmýz bizlere sunumlarýný sunacaklar. 9. Çevre Þûrasý 25

26 Dilan, Olcay ve Aykut Baðcýlar Ticaret Meslek Lisesi Deðerli katýlýmcýlar konumuz çok deðil. Doðru tüketimi öðrenelim. Tüketim insanlarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlamak için zorunlu olarak yaptýklarý harcamalardýr. Ýnsanlar tükettikleri yaþamsal kaynaklarýný bazýlarý hava, su, toprak gýda vb dir. Bu maddeler dünyamýzýn sýnýrlý yaþamsal kaynaklarýdýr. Bu yaþamsal kaynaklarýn bir gün sona ereceði kaçýnýlmaz bir gerçektir. Ýnsanlarýn kaynaklarý bilinçsizce tüketmesi bu tüketim sýrasýnda çevreye zarar vermesi, bazý kaynaklarýnda daha tüketilmeden yok olmasý, kaynaklarýn bazý kesimler tarafýndan ekonomik güç ve üstün olma hýrsý gibi gayelerle kullanýlmasý, tahribatýn boyutunu artýrmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hýzla insanlýðýn yaþamýný tehdit edici düzeye gelmektedir. Elbette yaþamýmýzý devam ettirmek için tüketmek zorundayýz. Ancak önemli olan doðru tüketimin farkýnda olmaktýr. Þimdi bazý baþlýklarla doðru bildiðimiz ancak yanlýþ yaptýðýmýz tüketim örneklerine bir göz atalým.

27 Enerji Kaynaklarý Ve Doðru Kullaným Yollarý: Ev ve iþ yerlerinde kullandýðýmýz kömürlerin kalori deðerinin yüksek olmasý ve kükürt nem uçucu kül oranlarýnýn düþük olmasý gerekmektedir. Böylece ayda 2 ton kömür kullanmak yerine 1 ton kömür kullanabiliriz. Kullanýlmayan odalarýn da ýsýsýný daha düþük tutmalýyýz. Çünkü soðumuþ odalarý ýsýtmak bu odalarý düþük tutmaktan daha fazla enerji harcanmasýna sebep olur. Günde birkaç kez kaloriferi kapatýp pencereleri sonuna kadar açýp kýsa sürede bulunduðunuz odalarýnýzý havalandýrmayýnýz. Kaloriferi açýk tutup Pencereleri sürekli aralýk býrakmak enerji açýsýndan daha tasarrufludur. Televizyon ve bilgisayar gibi cihazlarý standby konumunda býrakmayýp tamamen kapatmalýyýz. Böylece enerji tasarrufu saðlayabiliriz. Günlük hayatta mümkün olduðunca toplu taþýma araçlarýný kullanmalýyýz. Birkaç yüz metre mesafelik yere gitmek için özel aracýmýzý kullanmak hem enerji kaybýna hem de çevreye zararlý olmaktadýr. Gýda Maddeleri Ve Doðru Kullaným Yollarý: Türkiye'de her gün 120 milyon ekmek üretiliyor. Bu ekmeklerin 12 milyonu israf ediliyor. Rakamlarla ifade edecek olursak, her yýl ekmeðe 7 milyar dolar harcýyoruz. Bunun 7 milyon dolarýný çöpe atýyoruz. Çözüm ise herkes ihtiyacý kadar ekmek almalý. Kalan ekmeklerin saklanmasý için nasýl olduðu gösterilmeli, örneðin kalan ekmekleri buzdolabýnda saklayabiliriz. Ya da bir yiyecek haline dönüþtürebiliriz. Ýlaç Ve Doðru Kullaným Yollarý: Türkiye ilaç tüketiminde dünya lideri. Yýlda 500 milyon dolarlýk ilaçlarý çöpe atýyoruz. Ecza dolabýndaki ilaçlarý ise yüzde 60 nýn kutularý açýlmadan son kullanma tarihi sona eriyor. Ýsraf edilen ilaçlarýn baþýnda antibiyotikler geliyor. Çöpe atýlan antibiyotiklerin oraný yüzde 44 idi. Devletin saðlýða ayýrdýðý bütçenin yüzde 80'inini ilaç giderleri oluþturuyor. Çözüm doktor gözetiminde ve gerektiðinde ilaç almalý. Alýnan ilaçlarýnýn kullanýlmadan atýlmasý ya da evde bekletilmesi hem saðlýðýmýzý hem de cebimizi tehdit ediyor. Ayrýca bulunsun gün gelir kullanýrým mantýðýyla da ilaç satýn alýnmamalýdýr. 9. Çevre Þûrasý 27

28 Su Ve Doðru Kullaným Yollarý: Ülkemizin tüm tüketilebilir yüzey ve yeraltý su potansiyeli miktarý toplamý yýllýk 112 milyar metre küptür. Bu miktar, küresel ýsýnma baþta olmak üzere çeþitli nedenlerle azalýyor. Türkiye su zengini deðildir. Peki, ne yapýlmalý? Musluk ve sifonlarýnýn bakýmý yapýlmalý. Çünkü saniyede bir damla akan su, yýlda 3 tonluk bir tüketim demektir. Çamaþýr ve bulaþýk makinelerinde de bir defada 40 litre su tüketiliyor. Elde yýkama ise bunun 3-4 katý su harcanýyor. Çamaþýr ve bulaþýk makineleri kullanýmýný hem zaman hem e enerji tasarrufu saðlýyor. Ancak makineleri tam doldurmadan çalýþtýrmayýn. Kýsa programlarý tercih edin. Duþ almak banyo yapmaktan daha hijyenik ve tasarrufludur. Banyo yapmak 5 dakikalýk duþtan ortalama 3 kat daha fazla enerji ve su tüketimi demektir. Traþ olurken, elinizi yýkarken, diþlerinizi fýrçalarken açýk býrakýlan musluk da dakika da litre suyun boþa gitmesine sebep oluyor. Bu iþleri yaparken musluðu ihtiyacýnýz olduðu kadar açýn. Ýçme suyu harici sularý birkaç kez kullanmaya çalýþýn. Örneðin meyve ve sebzeleri yýkadýðýnýz sularla çiçeklerinizi sulaya bilirsiniz. Evde temizlik için kullandýðýmýz temizlik maddelerinin sývý sabun ya da toz sabun olmasýna dikkat edin çünkü bunlarýn hem doðaya zararý yoktur. Hem de az su ile durulanabilirler. Otomobil ve halýlarýnýzý hortumla yýkamanýz yerine silmeyi ya da kova ve sünger kullanarak temizleyin. Hortumla yýkamak 550 litre su tüketimi demektir. Bahçenizi sulamak için buharlaþmanýn az olduðu zamaný seçin. Örneðin sabah erken ve akþam saatlerini tercih edin. Katýlýmýnýzdan dolayý Baðcýlar ticaret meslek lisesi adýna teþekkür ederim. Sunucu Bizler de Baðcýlar Ticaret Meslek Lisesi'ne teþekkür ediyoruz. Þimdi de Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi ile devam ediyoruz. Hakan DEMÝR, Seda ÖRNEK ve Kenan GÜNAY sizlerle Çevre Þûrasý

29 Hakan Demir, Seda ÖRNEK, Kenan GÜNAY Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi Öðrencileri Deðerli katýlýmcýlar þimdi sizlere kaybettiðimiz çevre ile ilgili slâytlarýmýzý göstereceðiz. Çevre ile ilgili bazý açýklamalarda bulunacaðýz. Çevre nedir? Çevre dediðimiz zaman aklýmýza neler geliyor? Çevrenin önemi. Çevreyi olumsuz yönde etkileyen faktörler ve iyi bir yaþam için çevre. Çevre Nedir? Ýnsanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri ve karþý etkiletiþim içerisinde bulunduklarý fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdýr. Çevre Dediðimiz Zaman Aklýmýza Neler Geliyor? Toprak, ses, hava ve su.

30 Çevrenin Önemi: Ýnsan yaþamý çeþitli dengeler üzerine kurulmuþtur. Ýnsanýn çevresiyle oluþturduðu doðal dengenin meydana getiren zincirin halkalarýnda meydana gelen kopmalar. Zinciri tümüyle etkileyip bunun için de dengeyi bozmakta. Bunun nedenle de insan, çevresi ile uyumlu olmalýdýr. Çevreyi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Ses Kirliliði: Ses kirliliði insan üzerinde çok büyük olumsuz etkiler yaratýr. Bu etkiler iþitme sistemi etkisi, fizyolojik etkisi ve psikolojik etkisi. Toprak Kirliliði: Canlýnýn kaynaðý sayýlan topraðýn yapýsýna katýlan ve doðal olmayan maddeler topraðýn kirliliðine neden olur. Hava Kirliliði: Hava, içinde yaþadýðýmýz gaz ortamý oluþturmanýn yanýnda yaþam için temel gaz olan oksijeni tutar. Oksijen yanma olaylarýnda saðlam temel bir maddedir. Evler iþyerleri sanayi kuruluþlarý ve otomobillerin çevreye verdikleri gaz atýklarý havanýn bileþimini deðiþtirir. Su Kirliliði: Çevre kirlenmesi denilince genellikle hava, su ve topraðýn kirlenmesi düþünülür. Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen kuþkusuzdur ki, sudur. Çünkü kirlenen her þey su ile yýkanýr ve temizlenir. Bu da kirliliðin son mekâný anlamýna gelir. Havanýn ve topraðýn zamanla kendi kendine yenilenerek bir bakýma kirliliklerini suya vermelerine neden olur. Ýyi Bir Yaþam Ýçin Çevre Nasýl Olmalýdýr? Ses kirliliði aþaðýdaki uygulamalarla önlene bilir. Otomobil kullanýmýný azaltacak önlemler alýnmalýdýr. Ev iþyerlerinde ses geçirmeyen camlar kullanýlmalýdýr. Eðlence yerleri ve benzeri ortamlarda yüksek sesle müzik çalýnmasý Çevre Þûrasý

31 engellenmelidir. Toprak Kirliliðinin Önlenmesi Ýçin Aþaðýdaki Uygulamalar Yapýlmalýdýr: Verimli tarým topraklarýnda yerleþim ve sanayi alanlarý kurulmamalý, yeþil alanlar artýrýlmalýdýr. Ev ve sanayi atýklarýn topraða zarar vermeyecek þekilde toplanýp ve depolanmalýdýr. Hava Kirliliði Aþaðýdaki Uygulamalarla Önlenebilinir: Hava kirliliðinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakýtlar olabildiðince az kullanýlmalý bunun yerine doðal gaz, güneþ enerjisi, jeo termal enerji ve benzeri enerji kullanýmý yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Sanayi kuruluþlarýnýn atýklarýný, havaya vermeleri önlenmelidir. Yeþil alanlar artýrýlmalýdýr. Orman yangýnlarý önlenmelidir. Su Kirliliði Aþaðýdaki Uygulamalarla Önlenilebilir: Arýtma tesisleri kurularak laðým ve sanayi sularýný arýtmak çeþitli yöntemlerle hem kimyasal hem de biyolojik olarak suyu temizlemek. Anayasamýzýn 56. maddesinde: 'Herkes saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakkýna sahiptir. Çevreyi geliþtirmek ve çevre saðlýðýný korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaþýn ödevidir.' denilmektedir. Bu doðrultuda çevrenin korunmasýnda ve çevre kirliliðinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaþa çeþitli görevler düþmektedir. Çevre Konusunda Bilgilendirme Ve Bilinçlendirme: Okul, aile ve komþularla iþ birliðinde içinde olunmalýdýr. Bilgilendirme ile ilgili olarak görsel, iþitsel dökümanlar hazýrlanmalýdýr. 9. Çevre Þûrasý 31

32 Çevre etkinliklerini düzenleyip insanlarýn ilgisi çekilmelidir. Birçok alanda örnek çalýþmalarý olan Baðcýlar belediyesi 1-6 Haziran tarihleri arasýnda Baðcýlarda çevre etkinliði düzenlenmiþtir. Okulumuz bu kampanyaya her türlü desteði verecektir. Evimizi, sokaðýmýzý, mahallemizi, ilçemizi temiz tutalým. Saðlýklý ve temiz bir çevrede yaþayalým sloganý ile halkýmýzýn desteðini saðladýk. Bugüne kadar 23 bin imzalý destek aldýk. Kampanyadaki hedefimiz Fevzi Çakmak mahallesinin tamamý olan 40 bin kiþiye ulaþmaktýr. 5 Haziran günü Baðcýlar Belediyemizin tüm ilçemizde yürütmüþ olduðu temizlik kampanyasýna Fevzi Çakmak Mahallemiz de sokaklarýmýzý süpürerek okulumuz yöneticileri, öðretmenleri ve öðrencileri olarak destek vereceðiz. Bizi dinlediðiniz için teþekkür ederiz. Sunucu Öðrenci arkadaþlarýmýza sunumlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Arkadaþlar son iki sunumumuz kaldý. Hemen ardýndan müzakerelere geçeceðiz. Her þeritten beþer soru alacaðýz. 5 kiþiden birer soru almak kaydýyla beþer soru alacaðýz. Ve böylece programýmýzý nihayete erdirmiþ olacaðýz. Ama þimdi hani fýsýldamalar var ya bunu engellemek için isterseniz ikinci sýradan itibaren hep birlikte bir ayaðý kalkalým. Evet, evet sizler. Hep birlikte bir ayaðý kalkalým. Bilhassa öðrenci arkadaþlarýmýz bir ayaða kalksýnlar. Buyurun, buyurun. Evet oradaki arkadaþlarýmýzý da þöyle Teyzelerimiz kalabilir. Bakýn orada öðrenci arkadaþlarýmýzý da görüyoruz sükûnetle bekleyen. Arkadaþlar son iki sunumumuz kaldý. Dolayýsýyla fýsýldamalara gerek yok. Bir de sunum zaten az kaldý. Bu yüzden salonu terk etmek gereksiz. Salonumuzun havalandýrmasýný da açtýk. Þimdi Birikim Koleji ile devam edeceðiz Çevre Þûrasý

33 Sevda ATLAÞ ve Þafak SARIYILDIZ'ýn sunumu olacak. Sizi hani uyandýrmak istedik. Hani böyle uykuya daldýnýz biraz yavaþ yavaþ sükûnete davet ediyoruz. Ve Birikim Koleji'nin sunumunu yapmalarý için davet edelim. Bu arada çok özür dilerim. Müzakerenin ardýndan, belki acýkmýþsýnýzdýr o yüzden sesiniz çýkmýyordur, Gül salonunda hep birlikte yemek yiyeceðiz arkadaþlar. Bunun da duyurusunu yapalým. Ve sözü Birikim Koleji'nden öðrenci arkadaþlarýmýza býrakalým. Arkadaþlar bir Arap atasözünde 'sükût etmek dýr dýr etmekten hayýrlýdýr' diyor. Lütfen kaynaþmayý bitirelim ve sunumumuza baþlayalým. Salonumuz dinlemeye hazýr mý? O zaman buyurun sükunetle dinliyoruz. 9. Çevre Þûrasý 33

34 Sevda Atlaþ, Þafak Sarýyýldýz Birikim Koleji Deðerli büyüklerimiz ve sevgili öðrenci arkadaþlarým. Biz bugün Özel Birikim Koleji olarak çevre bilincimize binalarýmýz ve çevre konulu sunumumuzla katkýda bulunmaya çalýþacaðýz. Çevremizle iliþkilerimiz hem kiþisel hem de sosyal açýdan gündelik yaþantýmýzda çok önemlidir. Gündelik yaþamýmýzda binalarý kullanýrken ve iþyerinde yaþarken en küçükten en büyüðe kadar, her ölçekte ve her düzeyde çevremizle etkileþim içindeyiz. Çevrenin kalitesi hayatýmýzý her zaman iyi ya da kötü þekilde etkiler. Güvenli ve saðlam çevrenini yaþam kalitesini yükselttiði gerçeði, olabilecek en iyi çevreyi oluþturmak için yeterli nedendir. Ancak, kentsel alanlarda ve binalarýmýza ulaþabilmek için çabalamamýzýn baþka nedenleri de vardýr. Her bina projesi o yapýnýn gerçekleþmesindeki teknik ve ekonomik beklentilerin ötesinde ekolojik, sosyal, kültürel, estetik, atmosferik yapýyý ve kimlik duygusunu da etkiler. Þimdiki

35 binalarýmýzý, kasabalarýmýzý ve kentlerimizi tasarlama biçimimiz, geçmiþte atalarýmýzýn yaptýklarýnýn bize tanýklýk ettiði gibi ileride de bizim yaptýklarýmýz çaðýmýzýn sosyal ve kültürel bilincinin belgesi olarak ayakta kalacaktýr. Bugün inþa edilen nesneler, sadece kendi yaþamýmýzý þekillendirmekte kalmýyor ayný zamanda çocuklarýmýzýn yaþamlarýna da þekil veriyor. Binalarýmýzýn inþasýnda geçerli olan ekonomik çýkarlara duyulan ilgi en önemli konuyu gölgelememelidir. Herkes için en iyi çevrede herkese barýnak ve insan refahý saðlanmalý. Ýnþa süreçleri sadece bireysel kârý maksimize edecek þekilde deðil, herkes için yaþamý zenginleþtirecek þekilde kullanýlmalýdýr. Kent, kasaba ve mahalleler yeniden yapýlandýrýlarak parçalanmýþ toplumlarýmýzda tekrar birliktelik kazandýrmalý ve daha iyi sosyal etkileþim saðlanmalý. Ýnsanlarýn çalýþtýðý ve yaþadýðý her bina güneþ ýþýðý alacak ve aydýnlýk olacak ve gerekli alt yapýya sahip olacak bir biçimde yapýlmalýdýr. Ýç mekânlarýmýzýn saðlýðýmýza zarar vermemesi saðlanmalý. Tüm yapýlarýn uygun, ekonomik, ekolojik, iþlevsel ve estetik görüþlerle tasarlanmasý saðlanmalý. Þehirlerimizin bölgesel mimari kimliðine sahip çýkýlmalý ve küresel tekdüzeliðin aksine yerel ve bölgesel kimliði geliþtirilmeli. Yapý malzemelerinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve dönüþümlü olmasý saðlanmalý. Saydýðýmýz bu öneriler standart iþlevi görecek ve inþaat politikalarýnýn hemen gerçekleþtirilmesi gereken deðerleri içermektedir. Daha güzel bir çevre ve daha saðlýklý bir yaþam için binalarýmýzda ýsý, ses ve su yalýtýmýna dikkat etmeliyiz. 9. Çevre Þûrasý 35

36 Isý Yalýtýmý: Isý yalýtýmý, kýþýn ýsýnmak, yaz içinse harcadýðýmýz enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaþamak amacýyla binalarýn dýþ cephe duvarlarý, cam ve doðramalarý, çatýlarýn döþemeleri ve tesisatlarýnda ýsý geçiþini azaltan önlemlerdir. Yönetmeliklere uygun yapýlacak ýsý yalýtýmý, ýsýnma veya serinleme amacýyla yaptýðýmýz harcamalardan ortalama %50 tasarruf ederek yazýn daha serin kalmaya, kýþýn ise daha fazla ýsýnmaya imkân saðlar. Dengeli oda sýcaklýklarý yaratarak saðlýklý mekanlar oluþturur. Isý yalýtýmýnýn bina yapýmý aþamasýndaki maliyeti bina maliyetinin %2'si ile %5'i arasýndadýr. Isý yalýtýmý için yapacaðýnýz harcamalar saðlanan enerji tasarrufu ile iki ila beþ yýl içerisinde geri kazanýlýr. Isý Yalýtýmýnýn Türkiye'ye Faydalarý: Hesaplamalar, tüm konutlarýn standart ve yönetmeliklere uygun olarak yalýtýlmasý halinde ülkemizin yýlda yaklaþýk 3 milyar dolar tasarruf yapacaðýný göstermiþtir. Isý yalýtýmý binalarýn daha az yakýtla ýsýtýlmasýný saðlayacaðýndan atmosfere yayýlan karbondioksit ve diðer gazlar azalýr. Böylece atmosferde oluþan sera etkisi küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðiyle ilgili mücadeleye de katkýda bulunur. Ses Yalýtýmý: Ýstenmeyen veya rahatsýzlýk hissi uyandýran seslere gürültü denir. Ses yalýtýmý yaþanan ortamý istenmeyen seslerden yalýtarak gürültünün zararlarýndan korunmak, gürültülü alanlardan çevreye yayýlan sesi azaltmak amacýyla yapýlan uygulamalardýr. Gürültüden Neden Korunmalýyýz? Gürültünün insan üzerinde psikolojik ve fizyolojik olarak etkisi çoktur. Gürültü stresin en önemli nedenlerindendir. Stres de beraberinde fiziksel hastalýklarý getirir Çevre Þûrasý

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. OKTAY AKBAL AKYAKA HALK KÜTÜPHANESÝ NÝHAYET KENDÝ YERÝNE KAVUÞTU Yýl: 2 Sayý: 12

Detaylı

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri BAÞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri Birliðimizin deðerli üyeleri, Avrupa Birliði ile iliþkilerimiz derinleþtikçe,

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

BAÇEP (Batý Akdeniz Çevre Platformu) Akyaka da Toplandý

BAÇEP (Batý Akdeniz Çevre Platformu) Akyaka da Toplandý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com BÝZ DE BURADAYIZ!.. SESLERÝNÝ DUYMAK NE GÜZEL Geçtiðimiz günlerde yeni bir yýla girdik. Bu vesileyle öncelikle

Detaylı

EKOLOJÝ ve MÝMARLIK. Temmuz/Aðustos: Ankara Þube Coðrafyasý. Eylül: Yarýþmalar: Çaðdaþ ve Özgün... Çevreci Mimarlýk 2. Çevreci Sidney Olimpiyat Köyü 8

EKOLOJÝ ve MÝMARLIK. Temmuz/Aðustos: Ankara Þube Coðrafyasý. Eylül: Yarýþmalar: Çaðdaþ ve Özgün... Çevreci Mimarlýk 2. Çevreci Sidney Olimpiyat Köyü 8 Bültenin Haziran ayý sayýsýnda dosya, 5 Haziran dünya çevre gününe de rastlamasý nedeniyle çevreci planlama ve mimarlýk konusuna ayrýldý. Bu bültenden önce elinize geçen sayýda sonuç bildirgesini sunduðumuz

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 91 Temmuz-Aðustos 2011 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik:

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 91 Temmuz-Aðustos 2011 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik: Merhaba, 12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik: Büyük bir sürpriz olmazsa Meclis aritmetiði açýsýndan radikal bir deðiþiklik getirmeyecek gibi görünen seçimlere gidilirken

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı