BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký ÇÝÇEK Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 102 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: TEMMUZ 2008

3 ÖNSÖZ Sevgili çevre dostlarý, çevre sorunlarýna ilginizden dolayý hepinize teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum. Yaþadýðýmýz ortamý güzelleþtirmenin bakýmlý ve saðlýklý hale getirmenin çok önemli bir görev olduðunu bilen ve bu konuda duyarlý olan tüm Baðcýlar halkýna bu alandaki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Bizim Belediye olarak hedefimiz, yaþadýðýmýz kenti dünya standartlarýnda bir belde haline getirmek bu alandaki tüm geliþmeleri ve güzellikleri Baðcýlarýmýza taþýmaktýr. Bu konuda yardýmýný alacaðýmýz, kendileriyle iþbirliði yapacaðýmýz kimseler de siz çevre dostlarý olacaktýr. Çevre sorunlarýyla ilgili birçok çalýþmamýz vardýr. Bu çalýþmalarýmýzdan biri de ÇEVRE ÞÛRASI dýr. Çevre sorunlarýna duyarlý siz hemþehrilerimizi senede iki defa toplantýya çaðýrýyor geniþ katýlýmlý bir platform oluþturarak çevre sorunlarýný enine boyuna tartýþýyoruz. Bu toplantýlara çok sayýda insanýmýz katýlýyor bunlar arasýnda gençlerimizin yoðun katýlýmý en dikkat çekici husus oluyor. Bu da bizi gelecek adýna ümitlendiyor. Gençlerimiz toplantýya katýlýyor görüþ ve düþüncelerini serbestçe söylüyorlar. Bu toplantýlarda ileri sürülen görüþ ve teklifler iþte bu kitapçýkta olduðu gibi bir araya toplanýyor ve basýlarak herkesin istifadesine sunuluyor. Herkesin çevre konusuna ilgisi devam ettiði sürece problemlerimizin en kýsa sürelerde çözümleneceðine hiç þüphe yoktur. Bu sebeple herkesin ilgisini devam ettirmesini diliyor emeði geçen herkesi kutluyor ve baþarýlar diliyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4

5

6 Kadir KUÞ Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Belediye Baþkaným, Meclis Üyesi arkadaþlarým, Baþkan yardýmcýlarý, deðerli yönetici arkadaþlarým ve sevgili öðrenciler. 9. Çevre Þûrasýna hepiniz hoþgeldiniz. Ýnsan ve diðer canlýlar havaya, suya muhtaçtýrlar. Bunlarsýz yaþayamazlar. Ýþte çevre dediðimiz zaman canlýlarýn içinde bulunduklarý ortam elbette ki geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn güzel günlerini görmek istiyorsak, pýrýl pýrýl havuzlarý, baðlarý, bostanlarý, bahçeleriyle mahalleler görmek istiyorsak. Tertemiz bir Baðcýlar, tertemiz bir Ýstanbul, tertemiz bir Türkiye, tertemiz dünya istiyorsak hepimizin ama hepimizin çevreci olmasý gerekir. Bizde aslýnda çevrecilik yüzyýllardýr, devam ediyor. Atalarýmýz yaþ kesen baþ keser demiþler. Yaþ keseni, baþ keseni yol keseni bu millet ve bu medeniyet affetmemiþtir. Çevrecilik çok ama çok önemlidir. Maalesef ecdadýmýzýn, dinimizin, milli deðerlerimizin yeterince tanýnmamasý belki bu çevrecilik noktasýnda da memnuniyet vereici olmayan durumlarla karþý karþýya getirmiþtir.

7 Bu gün buraya gelirken geçtiðim mahalle Baðcýlar deðil ama, onu söyleyeyim altýný çizerek sanki çöplük arasýndan geçtim geldim ve üzüldüm. Biz ne idik ve ne durumdayýz. Avrupa'ya gidiyoruz çeþitli vesilelerle sað olsun belediye baþkanýmýz baþta olmak üzere, daha önce belediye baþkanlýðý yapmýþ ve þu anda Ýstanbul milletvekili olarak ülkemize hizmet eden Feyzullah Kýyýklýk Beyefendi, vesilesiyle deðiþik yerlere gittik. Batýnýn çevreye verdiði önemi gördük. Hakikaten her taraf pýrýl pýrýl çok geniþ meydanlarý ve göze hitap eden binalarý imar ve þehircilik yönünden mükemmel bir yapý hâlbuki medeniyeti dünyaya öðreten biz idik. Ne oldu bize diye düþünmemiz lazým. Ýstanbul yakýn zamanlara kadar yani 1940'lara kadar yüzde 25'i yeþillikti, ormandý. Dikkatinizi çekerim. 1940'tan sonra yüzde 1,5'a düþtü.1994 den sonra yapýlan çalýþmalarla yüzde 2,5'a kadar yükseldi. Þu anda da hýzla yeþillenme, aðaçlandýrma oraný yükseliyor. Yarýný düþünüyorsak tohum ekmeliyiz. 10 sene sonrasýný düþünüyorsak, aðaç dikmeliyiz. Ama 100 sene sonrasýný düþünüyorsak insan yetiþtirmeliyiz. Ýþte gençlik, iþte yetiþen insanlarýmýz bu gün burada belediyemizin düzenlemiþ olduðu bu güzel Þûra'da öðrencilerimiz, gençlerimiz bizlere çevre bilincini ve çevre þuurunu hazýrladýklarý güzel sunumlarla anlatacaklar. Ben çok kýymetli, çok çalýþkan gece gündüz demeden gayret eden Baðcýlarýn güzelleþmesi için çýrpýnan ve devamlý fikir üreten deðerli belediye baþkanýmýza, gençlerimize katýlýmcýlara, çevreciliði nasýl anlata biliriz diye, emek verip kendilerine verilen konularda hazýrlanan çok sevdiðimiz kýymetli öðrencilerimize, onlara destek veren öðretmelerimize ve bilhassa belediye olarak çevrecilik konusunda gayret gösteren Faik Iþýn Beye, çevre kulübü baþkanýna ve çevre kulübü üyelerine ve hepinize içten teþekkür ediyor ve saygýlar sunuyorum. Sunucu Biz de, Ýlçe Milli eðitim Müdürümüze teþekkür ediyoruz. Baðcýlar belediye baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý'yý konuþmalarýný yapmalarý için kürsüye davetlerimizi arz ediyoruz. Buyurun Baþkaným. 9. Çevre Þûrasý 7

8 Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Saygýdeðer Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Okul Müdürlerimiz, Çevre Kulübü Baþkanýmýz, Velilerimiz, Sevgili Öðrenci Kardeþlerimiz, bu gün anlamlý bir gün, her geçen gün güzeli konuþulan ve daha güzel bir çevrenin konuþulmasý gereken günlerde mahvedilen bir çevrenin konuþulduðu bir gün ama, gelecek için umutlu bir gün, hepinizi saygý ile selamlýyorum. Programýmýza hoþ geldiniz. Tabi ki çevre dendiðinde Baðcýlarda öncesi, ortasý ve sonrasý hepsinin dönemi sadece 20 yýl, 20 yýl öncesinde baðlarý ile bahçeleri ile bir Baðcýlar, 10 yýl öncesinde veya yýl öncesinde mahvedilmiþ bir Baðcýlar ki, Baðcýlarýn mahvedilmesinin süreci 7 yýldýr. Bunu biliyor musunuz? Çok ilginç 1985 ve 1992 yýllarý arsýnda hýzlý bir göç ve yanlýþ bir politika Baðcýlarý mahvedip gitti. Hâlbuki ülkemizdeki kültür farklýlýklarýnýn bir kültür zenginliði olduðuna ben inanýyorum. Daha da güzel olunmasý Anadolu'muzun her yöresinden insanlarýmýzýn o kültür zenginliklerimizi burada yaþayarak farklý bir çevre oluþturmasý gerekirken, maalesef yanlýþ

9 politikalarla mahvedilmiþ bir çevreyle karþýlaþtýk ama, diyoruz ki; olsun bu gün güzeli konuþuyoruz. Daha iyi nasýl yapýlabilir? Onu konuþuyoruz. Baðcýlarda 1992 yýlýnda yola çýkýldý. Güzel bir kadro göreve baþladý. Ve ilk sloganý "önce insan" dý. Eðer insana Allah'ýn yarattýðý bir kul olarak bakýlýrsa, tüm canlýlara yine Allah'ýn yarattýðý bir canlý olarak bakýlýrsa, aðacýyla, kuþuyla, güverciniyle, iþte bu günkü Baðcýlar olur. Yarýnlara daha da umutla bakma þansýmýz olur. Yine güzel bir sloganýmýz vardý."gelecek seçim için deðil, gelecek nesiller için belediyecilik" iþte milli eðitim müdürümüz çok güzel söyledi. "10 sene sonrasýný düþünüyorsak, aðaç dikmeliyiz. Ama 100 sene sonrasýný düþünüyorsak insan yetiþtirmeliyiz" dedi. Biz her ikisini de hedefledik. Ýnþallah daha da güzel imkânlarla daha da güzel yarýnlarý yaþayacaðýz. Geçen gün bir kiraz bahçemizi yapmýþtýk. 80 küsur aðaç vardý. Orada çok güzel þeyler, özlemler giderdik. Ýþte bu Kirazlýda ben, 30 sene önce dalýndan kiraz yemiþtim. Bugün de yiyorum. Ama nostalji amaçlý da olsa özlemimizi giderdi. Üzüm baðýmýzda ayný þekilde özlemimizi gidereceðiz. Çevreyi hem meyve bahçeleriyle hem de ülkemizin deðiþik yörelerindeki aðaçlarla birlikte Baðcýlar'ý hýzlý bir þekilde yeþillendirmeye devam edeceðiz. Tabi ki bundan en büyük emek ve katký sizlerin. Ailelerinizin ve siz öðrencilerimizin. Eðer bakmasaydýnýz bað olmazdý. Bakmasaydýnýz bu doða olmazdý. Projeler hazýrladýk. Çevre ile ilgili. Sað olsunlar çevre kulübümüz baðcýlarýmýzda ülkemizin en güzel çalýþan birimi olarak ödül üzerine ödüller aldý. Faik Iþýn Bey müþavirimiz, arkadaþlarýmýz çok güzel çalýþmalar sergilediler. Bir ay yirmi gün içerisinde 20 tane ödül aldýk Baðcýlarda. Bu bizim için bir fýrsattýr. Yeni hedeflerin baþlangýcýdýr bunlar. Ýyi deðerlendirmeliydik. Arkadaþlarla konuþtuk neler yapýlabilir noktasýnda. Altý ay önce baþlatmýþ olduðumuz bir çalýþma vardý. Okul da ve sitelerde atýklarýn ayrýþtýrýlmasý ve çevre bilincinin geliþtirilmesi ile ilgili paneller ve konferanslar düzenlemek. Bunlar devam ediyor. 9. Çevre Þûrasý 9

10 Üç tane ödül aldýk. Ýki tanesi çevre ödülüydü ki, Marmara bölgesinde belediyeler arasýnda yapýlan yarýþmada ikincilik ödülü aldýk. Yine uluslararasý bir yarýþmada üçüncülük, ikincilik aldýk. Ve en güzel ödüllerden birisi de bence yönetiþim ödülü idi. Yani bugünün çaðýnda konuþulan, daha öncesinden yönetim merkezden veya birileri tarafýndan yönetildiði zaman hiç konuþulmayan ama bugün hem Avrupa'da hem de ülkemizde konuþulan en güzel cümlelerden bir tanesi yönetiþim. Yani þehri birlikte yönetmek, kenti birlikte yönetmek. Ama halkýyla, sivil toplumuyla, öðrencisiyle, velisiyle, kuruluþlarýyla birlikte kenti beraber yönetme ödülünü de olarak bizlere verdiler. Yani her üç ödülün temeli, kýlcal damarý ve ayaðý olan sizleri ben tebrik ediyorum. Ve ödülü sizlere armaðan ediyorum. Çevre güzel. Artýk Baðcýlar'da aðaçlar binalarýn boylarýný geçmeye baþladý. Bu çok güzel bir þey. Sabahlarý gezerken o ýhlamur aðacýndaki ýhlamur çiçeklerinden, akasya aðaçlarýna, çam aðaçlarýna veya diðer aðaçlara baktýðýmýzda insanýn içi bir hoþ oluyor. Gerçekten sabaha, güne bir moralle baþlýyoruz. Bir þey moralimizi bozuyor. Sokaklarýmýzý her gün temizlememize raðmen temiz durmuyor. Gittiðimiz yerde okullarýmýzda, diðer toplantýlarda dedik ki ne yapalým? Gelin evimizin önü, evimizin bir parçasýdýr diyelim. Çevre hepimizin. Hepimiz çevreciyiz diyelim. Bir slogan baþlatalým. Ve bir çalýþma baþlatalým. Söylemleri eyleme dönüþtürelim. Birileri gibi söyleyerek geçmeyelim, söylenerek geçmeyelim. Bu iþi birlikte halledelim dedik. Baktýk ki, olumlu tepkiler geldi sizlerden ve Baðcýlar'daki hemþehrilerden. Bizlere ne zaman? diye sormaya baþladýklarýndan, iþte biz o günü, bu Çevre Haftasý'nda 5 Haziran 08'de sabah saat 9 olarak belirlemiþtik. On bin tane süpürge faraþ aldýk. Belki her binaya her iþyerine yetiþmeyebilir. Ama bu hareketle birlikte dünden Çevre kulübümüz vasýtasýyla, yine okullarýmýz, öðrencilerimiz, velilerimiz vasýtasýyla daðýtýmýna baþlandý. 5 Haziran Perþembe günü sabah saat 09.00'da hep beraber herkes evinin önünde olacak. Ben de Baðcýlar Belediyesi'nin önünde olacaðým. Kaymakam Bey ile beraber Baðcýlar Belediyesinin önündeki kaldýrýmýz birlikte süpüreceðiz. Bunlar ihmal edilmiþ yýllardýr. Ama acý aslýnda Baþlangýç için güzel bir þey. O günden itibaren Baðcýlarýmýz pýrýl pýrýl olacak. Bir taþta birkaç kuþ derler ya. Ýþte bize onu kazandýracak Çevre Þûrasý

11 Çevre temizliði sadece sözle veya belli bir hareketle olmaz. Bunu yerine getirdiðinizde saðlýk da beraberinde gelir. Komþuluk da beraberinde gelir. Yönetiþim de beraberinde gelir. Kentlilik bilinci de beraberinde gelir. Her binanýn merdiven boþluðu günde bir defa süpürülüyor. Ama süpürüldüðünde, aþaðýya indiðinde, sokaða atmayacak. Poþetin içerisine koyacak. Bu kadar basit. Ýnanýn. Ama yeter ki ben deðil, biz olalým. Ben yapmadýðýmda ne olacak ki demeyelim. Veya bir baþkasý yapmýyorsa ben niye yapayým demediðimizde bu iþ bitmiþ olacak. Bir binanýn önü maksimum on metre, yirmi metredir veya yirmi beþ metredir. Bir insanýn iki dakikasýný alýr orayý süpürmesi. Merdiven boþluðunu süpürdüðünde orayý da süpüreceðiz ve poþete koyacaðýz. Zaten biz her gün evsel atýklarý topluyoruz. Her mahalleden sürekli olarak topluyoruz. Ve þunu göreceksiniz ben ona inanýyorum. Bir gün temizlediðinizde ikinci gün sokakta zaten çöp bulamayacaðýz. Temizleyen insan atmaz. Güzel bir slogan var ya "En güzel temizlik kirletmemektir." Kendimiz temizlediðimizde kirletmeyeceðiz ki. Kimseye yere bir þey atmayacak ki. Atmayacaðý için de tertemiz bir Baðcýlar olacak. 9. Çevre Þûrasý 11

12 Bunun bir de diðer bir yönü var. Biz evsel atýklarýn çöplerini toplamak dýþýnda sokaklarý, caddeleri görüyorsunuz. Yüz kiþi, yüz elli kiþi vs. çalýþtýrýyoruz. O sokaða atýlan çöpleri topluyoruz. Veya o boþ araziye atýlan çöpleri topluyoruz. Kaybýmýz çok büyük. Çünkü Baðcýlar 3600 sokak ve caddeden oluþuyor bin nüfusu var. Artýk inanýn övünme zamaný, dövünme zamaný deðil. Hem övüneceðiz hem de geleceðe daha güzel bakacaðýz. Þu an Baðcýlar, Ýstanbul'un gözbebeði biliyorsunuz deðil mi? En büyük ilçesi. Herkesin gözü bizde. O zaman daha dikkatli olacaðýz. Belki, kendi hareketlerimizden birilerine hem ivme kazandýracaðýz hem de birilerine örnek olacaðýz. Yýllardýr Baðcýlar belediyesi olarak, yine yýllardýr Baðcýlarlý olarak hepimiz ilkleri yaþadýk. Ama þimdi daha güzel ilkleri yaþayacaðýz. Tüm dünyanýn çevreyi konuþtuðu bir dönemde Baðcýlarda bir çevre reformu gerçekleþtirmiþ olacak. Evet, iþte o sokaklarýmýza çöplerimizi atmadýðýmýz zaman karþýlýðýnda ne kazanacaðýz biliyor musunuz? Her yýl bir okul Ve dedik ki; biz bu paralarý niye çöpe atalým ki, para hepimizin, kasamýzda biriksin en temiz mahalleye okulu ödül olarak vereceðiz. Birinci mahalleye bir yeni okul. Milli Eðitim Müdürümüz gelirken velilerimizin desteðini söyledi, çok hoþuma gitti. Velilerden kampanyaya imzalý destek, herhalde burada da sunacaklar. Bu mükemmel bir þey, bunu dert edinmek ben deðil biz demek çok önemli. Toplumda birey olarak hareket edildiðinde buradaki kiþiler hep kapýdan teker teker geldiler. Hiç elli elli kiþi birlikte girme þansýnýz oldu mu? Nereye giderseniz gidin Türkiye'nin 70 milyonunu da, Baðcýlarýn 741 binini de teker teker saydýlar. Eve geldiklerinde burada 10 kiþi var diye not almadýlar. O açýdan her birimiz Baðcýlarda 741 binden birisiniz ama, her biriniz 741 bin kiþisiniz. Ben öyle görüyorum. En temiz caddesinden ve en temiz sokaðýna en temiz balkonuna ve en temiz evine kadar çok güzel ödüller vereceðiz. Bu ödülün maddi anlamýn yanýnda manasý da büyük olacak ve özellikle o sokaklarýmýzda o caddelerimizde o kiþi ve o sokaklarý Baðcýlarýmýz da örnek, isim olarak da yaþatacaðýz. Bu saatten sonra gelin hep birlikte yapalým demiyorum. Artýk baþladýk bu iþe gelin hep birlikte bu iþi sonuçlandýralým. Ve Türkiye'ye bir örnek, bir güzellik de Baðcýlarda yaþatalým. Biz þanslýyýz Çevre Þûrasý

13 Birileri þansýzlýk görüyor olabilir. Türkiye'nin mozaiði Baðcýlar, her yörenin insaný var. Her yörenin kültürünü tanýma þansýmýz var. Her yörenin insaný ile komþuluk yapma þansýmýz var. Edirneli ile komþuluk yapmak için Edirne'ye gitmeye gerek yok. Çünkü bunu burada komþuluk yapýyoruz. Ama birilerinin dez avantaj gördüðü Baðcýlarda artýk avantaja dönüþtürmüþüz. Kol kola Baðcýlarýmýz için Ýstanbul'umuz için harekete geçmiþiz. Yarýnlarýmýz için bir þeyler býraka bilmek ve genç yaþta bir þeylere imza atabilmek ki ne mutlu sizlere böyle bir þansýnýz var. Bende Baðcýlarda okudum. Ama bu imkânlarýn hiç biri yoktu. Geçmiþteki babalarýmýzýn ve dedelerimizin anlattýðý gibi anlatmayacaðým ama anlattýðýmda maalesef o acýyý biz þehrin göbeðinde yaþadýk. Sene ilçe milli eðitim müdürümüz de Mahmutbey'de okul müdürü idi. Mum ýþýðýnda ders çalýþtýk biz. Ýstanbul'da evet elektrik yoktu. Býrakýn Anadolu'yu, býrakýn Diyarbakýr, Giresun, Mardin'i býrakýn Ordu'nun köylerini Ýstanbul'da biz bunu yaþadýk. Ama o günlerden bu günlere sanki yüzyýl gibi geliyor insana deðil mi? Ýnanýn, Baðcýlara belediye baþkaný geldi diye biz kurbanlar kesmiþtik. Bunlarý anlatmak için zaman harcamak da istemiyoruz. Mutlaka o günleri kýsa da olsa hatýrlamamýz lazým. Kütüphaneye Beyazýt'a gidiyorduk. 10 gün sýra bekliyorduk. Artýk imkânsýzlýk yok, sizin için bu kitabýnýzda da olmamalý, baþarýsýzlýk olmamalý. Baþarýsýzlýða mazeret yok. 22 tane kütüphane ve hepsinde internet baðlantýsý var. Evimde internet yok diyemezsin, kütüphanede var. Bizim bir odamýz var. Kardeþim yüzünden ders çalýþamýyorum. Diyemezsin kütüphaneye gelip çalýþabilirsin. Artýk mazeret yok. Þimdi geleceðe daha çok hizmet ediyoruz. Eðitime yaptýklarýmýz belli, Türkiye'de her sýnýfa bilgisayar ve projeksiyon olan özel okullar bile yok. Ama bizde ana sýnýfý dahil tüm sýnýflarda bilgisayar ve projeksiyon var. Bunlar sizin geleceðe daha hýzlý hazýrlanmanýz içindir. Bunlarý daha güzel yapýp bizler kazanacaðýz. Niye? Daha güzel bir çevre kazanacaðýz. Belediye hizmetlerinin daha güzel korunmasýný kazanacaðýz. Þimdi tüm okullarýmýza kamera sistemi taktýrýyoruz. Bir ay sonra içten ve dýþtan kamera sistemi ile izlenmeyen hiçbir okul kalmayacaktýr. Bu da güvenliðiniz için. 9. Çevre Þûrasý 13

14 Belki hayaldi bazý þeyler ama Allah nasip etti. Þu kiraz bahçesi de bir hayaldi benim için, 3 ay önce dikmiþtik kiraz aðaçlarýný ve geçen hafta kirazýný yedik. Hayaller gerçekleþmeye baþladý. Ýnþallah bir hareket daha baþlattýk. Baðcýlarda kapalý spor salonu olmayan okul kalmayacak. Hayal gibi deðil mi? Ama inþallah bunun iki tanesini bu sene baþlatacaðýz. Ondan sonra devam edecek. Buralardan toplum kazanacak buralardan aileler ve veliler bizler kazanacaðýz. O spor salonlarý akþamda o çevredeki gençlere beden eðitimi öðretmenleri ile birlikte bir güzellik katacak. Beraber spor yapacaklar. Ýnsanlarýn meþgul olacaklarý yerler olacaktýr. Ýnsanlarýn saðlýklarý ve beyinleri saðlam olursa gelecekte daha güçlü olacaðýna inanýyorum. Kim ne derse desin bakýn ülkemizde çok güzel þeyler oluyor. Dünyada kriz kriz üstüne yaþanýyor. Petrolün 35 dolardan olan varili150 dolara çýktýðý vakit krizlerin ikiye üçe katladýðý yerlerde, ülkemiz en az etkilenenlerden. Ýþte bu toplumdaki güven ve geleceðe daha güzel bir bakýþtýr. 21. yüzyýlda telefonu ve interneti olmayan okul, bence tuhaf bir þeydi. Ama ülkemizde bu da bitti Allaha çok þükür. On binlerce öðretmen kadrolarý ile eðitim nasýl daha güzel yapýlabilir? Buna kafa yormalýyýz Çevre Þûrasý

15 Ama yýllarýn birikimi problemlerin çözümü de kolay olmuyor. Ama olacak, artýk bizimde bu globalleþen küçülen dünyada en iyi yerimizi almak zorundayýz. Çünkü biz dünyada kavþak noktasýndayýz. Dünyada biz kilit noktasýndayýz. Avrupa'nýn ve Asya'nýn tam ortasýndayýz. Avrupa'nýn da en güzel yeri, mevsim olarak da ve insan olarak da en güzel insanlarýna sahibiz. Zaman zaman bazý yöneticilerin halkýmýzý ve birilerini istismarý artýk bitti. Eðer istimara açýk bir þey býrakmazsanýz. Toplum bunu çok güzel aþacaðýna ve kýsa sürede aþacaðýna ben inanýyorum. Birçok ülkelere gittik ve birçok topluluk ve insanlarý tanýdýk. Bizleri gördüklerinde ne diyorlar biliyor musunuz? Ama bizleri yeni tanýyorlar. Çünkü kendimizi hiç tanýtmamýþýz. Hiç uluslar arasý bir yere katýlmamýþýz ki, iþte bu gün rekorlar üzerine rekor bir cumhurbaþkaný bir ayda onlarca ülke, derdi var niye? Atatürk'ün dediði gibi 'uygar medeniyetler seviyesine en kýsa sürede ulaþabilmek' bu sözde deðil, özde bunu yaþayabilmektir. Bunu dil ile deðil, kalbi ve ruhu ile yaþayabilmektir. Baðcýlarýmýzda olduðu gibi. Ýnþallah o günleri de hep beraber göreceðiz. Sizler þanslýsýnýz. Kaybettiðiniz hiçbir þey yok. Buna inanýn ama mutlaka baþarmak zorundasýnýz. Bu kadar alt yapý aileniz, milli eðitim camiasý, belediye ve devlet elinden gelen her þeyi eðitime harcamýþ, birinci derece ve birinci önceliði almýþtýr. Yine bir taþla beþ kuþ vuracaksýnýz. Anneniz sevinecek, babanýz sevinecek, öðretmeniniz sevinecek, müdürünüz sevinecek, milli eðitim müdürünüz ve belediye baþkanýnýz bir ödül aldýðýnýzda veya bir takdir, bir teþekkür aldýðýnýzda. Baþarýn dileyin bizden ne dilerseniz. Baþka bir þey istemiyoruz. Karþýlýk sadece baþarý, Baðcýlarýn içerisinden Ýstanbul'a tüm Türkiye'ye hatta dünyaya baþarýlar gönderebilmektir. Bakýn küçük gördüðünüz bir olay, haftalarca hatta aylarca bir iki yýldan beri konuþulan, Beþiktaþ Spor kulübünde olan çocuðun adý Muhammed. Bakýn hep Baðcýlar Beþiktaþ spor okulu ve tüm dünyada Baðcýlarýn adýný duyurdu. Basit bir olay gibi geliyor deðil mi. Ýþte ayný þekilde hem sporda hem eðitimde hem bilgi yarýþmasýnda ülkemizde her zaman baðcýlar olarak trendimiz büyüyor. Ýlçe milli eðitim müdürümüz, baþta olmak üzere tüm ilçe eðitim camiasýný tebrik ediyorum. Çalýþmalarý çok güzel ama sizlerden biraz daha gayret geldiði sürece, sizler çalýþtýðýnýz sürece bizler 9. Çevre Þûrasý 15

16 daha fazla gayret etmek zorundayýz. Çünkü o sizlerin zekâsýna daha güzel bir zemin hazýrlayacaðýz. Pikniðe giden okul var mý? Baðcýlar belediyesinin artýk piknik alaný var. Oraya pikniðe ve aileler de baþlayacaklar pikniðe gidecekler. Okul okul pikniðe gidiyoruz. Bu da 29 yýllýðýna Baðcýlar'a verildi. Ýstediðiniz zaman gidebilirsiniz. Okullarýmýz artýk bundan sonra belki yýlsonunu da beklemeden haftada bir gün ilk dönemde de bir kere olsun, bir aktivite olarak orasýný 12 ay kullanabileceðiz. Kemerburgaz'daki orman sizin. Ailelerinizle ve okul olarak kullanabilirsiniz. Ben burada sunum yapan okullarýmýzý tebrik ediyorum. Baþta okul müdürleri ve öðrencilerimizi, inþallah bizlere çok güzel þeyler sunacaklar. Bizler mikrofonu elimize aldýðýmýzda üniversiteyi bitirmiþtik. Ama onlar ilköðretim çaðýnda da ve lise çaðýnda da böyle paneller konferanslar yapma fýrsatlarý var. O bile geç ama inþallah Baðcýlardaki artýk hedefliyoruz ki, ana okullarda seminer ve konferanslar baþlasýn. Herkes dili döndüðünce bir þeyler anlatsýn. Veya nasýl bir çevre ve nasýl bir Baðcýlar amaçlýyorsak. Kendini belediye baþkaný yerine koysun. Milli eðitim müdürü yerine koysun veya bir öðretmenin yerine koysun. Ne düþünüyorsa söylesin ama mutlaka bu güzellikler birlikte yaþanmalý diye düþünüyorum. Ben tekrar katýlýmýnýzdan ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. 5 Haziran saat Perþembe günü saat 9 da mutlaka evimizin önünde olacaðýz. O günden itibaren Baðcýlar ve tertemiz bir Baðcýlar, o günden itibaren bir yarýþ, aslýnda yarýþ baþladý da. Esas o gün start alacak, bakalým okulu hangi mahalle kazanacak. Çok kolay biliyor musunuz? Hangi oklumuzun, hangi sokaklardan öðrenci aldýðý belli, sadece biz bunu öðrencilerimizle halledeceðiz. O kadar yarýþ var ki, bu çorbaya tuz atmak isteyen var ki, ben herkesi tebrik ediyorum. Ýnanýn çevre kulübünden milli eðitiminden, müftülüðüne kadar tüm sivil toplum kuruluþlarýndan ve ilçe teþkilatlarýmýzdan herkes seferber olmuþ durumda. O kadar katký saðlamak isteyen var ki, ben diyorum ki; ne iyi etmiþiz de bunu düþünmüþüz. Biz bunu 6 ay önce düþünmüþtük, Milli eðitim bakanýmýzda sanki bizim sesimizi duydu. O da tüm öðrencilerle çevre dedi. Bizde Baðcýlarda çevrede olacaðýz Çevre Þûrasý

17 Ben daha da güzel yarýnlarda buluþmak ümidiyle hepinize baþarýlar diliyorum. Allah yarýnýmýzý bu günden daha güzel etsin. Saygýlar sunuyorum. Ýlçe milli eðitim müdürümüzü tekrar tebrik ediyorum. Biz bu güzelliðin altýnda kalmayacaðýz. Belki az uyuyacaðýz ama bu gençlik için bu nesil için ne gerekiyorsa seve seve, hani birileri dedi ya. Sözde dediler ama biz özde söylüyoruz. 'Sizler için seve seve' yaparýz. Sunucu Baðcýlar belediye baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý'ya çok teþekkür ediyoruz. Her biri altýn niteliðinde olan cümleleri bizimle paylaþtýlar. Sað olsunlar. Kýymetli dostlarýmýz sevgili öðrenci arkadaþlarýmýz ve öðretmenlerimiz bu arada Ak Parti Baðcýlar ilçe baþkanýmýz Sayýn Necati Karaman salonumuza teþrif ettiler. Kendilerine hoþ geldiniz diyoruz. Kýymetli arkadaþlar ben 7. sýnýfta iken birçok insan gibi yere çöp atan bir vatandaþtým. Güzel de çöp atardým ve üstüme çöp atan vatandaþ tanýmazdým. Okulun en karizmatik, okulun en yakýþýklý, okulun sözü çok geçen öðretmenin, sýnýfýn sýralarýn altýndaki çöpleri teker teker topladýðýný görene kadar. Basri hocam sýnýfa gelmiþ her taraf çöp sýralarýn altý yeni temizlenmiþ. Okulumuzun görevlileri sabahlarý okulumuzu temizliyorlar. Hâlbuki sýralarýn altý çöp dolu, Basri hocam dedi ki; -Arkadaþlar dedi dýþarý buyurun. Sýralarýn altýndaki çöpleri teker teker temizledi. Ben onu gördükten sonra bir daha yere çöp atmadým. Aradan kaç yýl geçmiþ. Ve yere çöp atanlarý da uyardým. Her gün eve gittiðimde cebim çöp kutusu gibi Size de bunu tavsiye ediyorum. Lütfen Baðcýlar bizim evimiz istirham ediyoruz. Nasýl evimizde çöp atmýyorsak Ýlçemizde ki ortak alanlarýmýzý sahiplenme adýna yere çöp atmayalým. Okullarýmýz sizlere sunumlarýný gerçekleþtirecekler. Hikmet Nazif Kurþunoðlu Anadolu Meslek lisesinden baþlayacaðýz. Sedef ÇITLAK, Hülya YILMAZ ve Meliha ÇAKMAKSIZ okulumuzun temsilcileri önce bu üç arkadaþýmýzýn sunumlarýný dinlemek için sahneye alýyoruz. 9. Çevre Þûrasý 17

18 Sedef ÇITLAK, Hülya YILMAZ, Meliha ÇAKMAKSIZ Hikmet Nazif Kurþunoðlu Meslek Lisesi Atýklarýn ayrýþýmý ve ekonomiye olan katkýsý hakkýnda neler biliyoruz. Bu gün bunlar hakkýnda konuþacaðýz. Belli bir deðer ödeyerek satýn aldýðýmýz. Kullandýktan sonra iþimize yaramadýðý için attýðýmýz çöp oluþturduðu çevre kirliliðinin ötesinde artýk sosyal ve ekonomik bir deðer Ýstanbul'da her gün üretilen bin ton çöpten enerji ve gübre üretilirken, ÇEVKO geri kazaným projelerini hayata geçirip, okullarda eðitim çalýþmalarý yapýyor. Þiþe cam yýlda 70 bin ton atýk camý yeniden hayat kazandýrýyor. Bu projeler daha az tüketimi destekleyerek kaynak israfýný önlüyor. Enerji tasarrufu saðlýyor. Türkiye'den yýllýk 3 milyon ton geri kazanabilen atýðýn ekonomik deðeri ise 150 trilyon lira ülkemiz de her gün kiþi baþýna bir kilogram atýk çýkýyor. Toplam nüfusa bakýldýðýnda ise günlük ortalama bin ton evsel atýk üretiyor. Oysa yüzyýl öncesine kadar insanlar söz konusu rakamýn yüzde biri kadar atýk üretmiyordu. Gün geçtikçe bu rakam daha çok artacaðý için þimdiden önlemimizi almamýz gerekiyor.

19 Geri Kazaným Konusunda Bunlarý Biliyor Musunuz? Geri dönüþüm ve tekrar kullanýmýn ötesinde atýklarýn özelliklerinden yararlananarak içindeki bileþenlerinin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle baþka ürünlere veya enerjiye çevrilmesinin geri kazaným denilmektedir. Geri kazanýmla doðal kaynaklarýmýz korunur. Enerji tasarrufu saðlanýr. Ekonomiye katký saðlanýr. Çöplüðe giden atýk miktarý azalýr. Geleceðe de yatýrým yapýlýr. Türkiye'de atýklarýn geri kazanýmý konusunda uzun yýllardýr süren çalýþmalar vardýr. Kâðýt, cam, karton, plastik ve metal gibi atýklar özellikle çöp dökme sahalarýndan ve sokak toplayýcý kanalý ile sokaklardan toplanmakta ve ham madde kaynaðý olarak çeþitli sektörlerde kullanýlmaktadýr. Bir ton kullanýlmýþ kaðýt geri kazanýldýðýnda 16 adet çam aðacýnýn bir ton gazete kullanýldýðýnda ise 8 adet çam aðacýnýn kesilmesi önlenmiþ olacaktýr. Yeni üretime kýyasla metal ve plastikte yüzde 95 enerji tasarrufu saðlarýz. Geri dönen her bir ton cam yaklaþýk 100 litre petrol tasarruf edilmiþ olacaktýr. Ýlçemizde Bunlarýn Ne Kadarý Yapýlýyor? Baðcýlar belediyesinde atýklarýn, týbbi, cam, kâðýt vb. ayda 140 tonu geri dönüþtürülüyor. Peki, geri dönüþtürüle bilen bu 140 ton atýk ne iþe yaradý? Enerji tasarrufu saðlandý. Her okulda gerekli olan ihtiyaçlarýn bir kýsmý karþýlandý. Çöp üretiminde büyük bir azalma saðlandý. Yardýma ihtiyacý olanlara maddi yardýmlar yapýldý. Baðcýlar belediyesi için amaç ne olmasý gerekir. Bize göre amaç çevre ve yaþam kalitesini geliþtiren atýk ve kirlilik yönetimi anlayýþýna sahip bir ilçe oluþturulmasý Belediyemiz Ýçin Öngörülen Sonuçlar: Toplanmasý gereken atýk miktarýnýn kirliliðin ve doða tahribatýnýn minimum düzeye düþmesi ile saðlýklý bir çevre kazanarak gelecek kuþaklara aktarýlmasý, Geri dönüþümle alýnacak enerji talebinin artýrýlmasý, Denetim ve kontrollerin zamanýnda ve yeterli ölçüde yapýlmasý, Katký yaparak ve katýlarak sorumluluk üstlenmesi. 9. Çevre Þûrasý 19

20 Önerilen Projeler Uygun Olan Atýklarýn Farklý Ýþlevlerde Kullanýmýnýn Geliþtirilmesi Projesi; Malatya'da 26 yýl önce 150 metre karelik küçük bir atölyede doðup, 22 milyon dolarlýk ciroya ulaþan MÝMSAN gurubu zeytin çekirdeðinden, çay çöpüne, aðaç kabuðundan, zýmpara tozuna birçok fabrika atýðýný yakýp elektrik üreten termik santraller yaparak iddialý bir konuma geldi. Bizde ilçemizdeki geri dönüþümle gelen kazançla böyle dönüþüm fabrikasý kurup kuru yemiþ kabuklarý, zeytin çekirdekleri vb. deðerlendirerek ilçe ekonomisine katkýda bulunabiliriz. Kullanýlmayan Kimyasallarý Toplama Projesi: Geri dönüþümü olmayan týbbi atýklar ve çevreye zarar veren ve ömrü bitmiþ olan lastikler toplanarak imha edilmektedir. Bunun dýþýnda kontrolsüz imha iþleminin yapýldýðý yerlerin tespiti için denetimler sýklaþtýrýlabilir. Atýk Haline Gelen Elektrikli Ve Elektronik Eþyalarýn Toplanmasý Projesi: Bu amaçla, ihale yöntemiyle konu ile ilgili bir þirketle anlaþma yapýp, bu atýklarýn toplanmasý saðlanabilir. Çöp Toplama Ýþleminin Ve Konteynýr Yerlerinin Mahallelerle Birlikte Belirlenme Projesi: Belediye görevlileri, muhtarlar halký temsil eden gönüllü çevrecilerle toplantý yapýlmasý sonucunda çöp toplama iþlemlerinin ve konteynýrlarýn yerlerinin belirlenmesi, belirlenen yerlere atýklar için bir mavi, birde siyah konteynýrlarýn koyularak çöplerin toplanmasý da kolaylýk saðlamasý, mavi poþetlere plastik metal ve karton atýklar, siyah poþetlere ise çabuk bozulan atýklar atýlabilir Çevre Þûrasý

21 Vatandaþta Atýk Ve Kirlilikleri Önleme Duyarlýlýðý Geliþtirme Projesi: Eðitim projeleri sonucunda atýk ve kirliliði önleme duyarlýlýðýný artýrmak, bu amaçla özellikle broþür ve afiþlere duyarlýlýk artýrýcý tasarým ve mesajlarýn verilmesi, Önerilerin Uygulanmasýna Destek Olacak Eðitim Projeleri: Ýlçemizde geri dönüþümü mümkün olan maddelerinin kazanýlmasý için eðitim programlarý, en az 1 yýllýk sürede aþamalý olarak uygulanmaktadýr. Bu amaçla Kadýn kollarý çalýþmalarý ile seminerler ve eðitim verilmelidir. Muhtarlar kanalý ile site ve apartmanlar yönetimi ile konuyla ilgili bilgilendirme yapýlýp broþürler daðýtýlmasý, Çöp vergilerini vermeye gelen vatandaþlara bu konu ile ilgili broþür veya siyah ve mavi poþet daðýtýlmasý, Ticaret ve esnaf odalarý yöneticileri ile toplantý yapýp birime baðlý esnaf ve tüccarlarýn bilgilendirme yapýlmasý, Ýlçemizde kazanýlan gelirle atýk ayrýþtýrma fabrikasý açýlmasý, Ýlçemizde yer alan okullarda bilgilendirme toplantýsý yapýlmasý ve takip edilmesi. Ödüller Projesi: Eðitim verilen gruplarýn takibi yapýldýðýnda geri dönüþümüne en çok katkýda bulunan kurum ve kiþilere, kazanan kuruma spor tesislerin açýlmasýna kiþiye spor yapabilme imkâný verilemesi, Parasal ödülün verilmesi, kurumun ihtiyaçlarýna uygun bir þekilde bilgisayar ve Ýngilizce eðitimlerin verilmesi, Kiþiye de ayný tür eðitimlerin verilebilmesini saðlamak, Küçük hediyeler bazýnda düþünürsek, bilgisayar, fotoðraf makinesi, plaket 9. Çevre Þûrasý 21

22 ve onure edici ödüllerin verilmesi. Baðcýlar belediyesinin konu ile hassasiyetinin çalýþmalarýný izleyerek, takdir ediyor. Ve önerilerimizi hayata geçirmeleri için göreve davet ediyoruz. Bu amaçla okulumuz, Hikmet Nazif Kurþunoðlu Anadolu Meslek Lisesi olarak, çevre kulübü faaliyeti içerisinde broþür hazýrladýk ve daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Benzer çalýþmalarýnda diðer okullarda da gerçekleþtirilmesi dileðiyle. Sunucu Hikmet Nazif Kurþunoðlu Anadolu meslek lisesine teþekkür ediyoruz. Bu arada çöp üretme konusunda bayaðý baþarýlý bir ülke olarak çöp üretiminden çöpün ayrýþtýrýlmasý ile çöpün güç haline gelmesine baþarmýþ olan Çin'e kafa tutabileceðimizi düþünüyorum. Nedersiniz. Evet, öðrenci arkadaþlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Ve diðer sunumu yapacak okulumuzun öðrencileri, Alâaddin Nilüfer Kadayýfçýoðlu Kýz Meslek Lisesi öðrencileri, Saliha CERAN, Aysun UÐURDAN, Aysel TÜRK, arkadaþýmýzý önce alkýþlarla buraya alalým. Sunumlarýný burada gerçekleþtirecekler Çevre Þûrasý

23 Saliha CERAN, Aysun UÐURDAN, Aysel TÜRK Alâaddin Nilüfer Kadayýfçýoðlu Kýz Meslek Lisesi Teknolojinin Çevre Ýle Uyumu Teknoloji, yeniliklerin ve geliþimlerin insan hayatýný kolaylaþtýracak biçimde uygulanmasýný içeren genel bir kavramdýr. Teknoloji geliþirken ve gün geçtikçe insan hayatýnda daha çok yer edinirken iþleri kolaylaþtýrýrken hiç zararý olmuyor mu? Teknolojinin Çevreye Etkisi Nedir? Doðanýn temel fiziksel unsurlarý olan hava, su, toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluþmasý ile ortaya çýkan ve canlý öðelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarýna çevre kirliliði denir. Artýk hayatýn her alanýnda kullanýlan teknolojik aletler, doðanýn temel fiziksel unsurlarýna zarar vermektedir. Doðaya zarar veren teknolojik ürünlerden birisi de pillerdir. Piller, cýva, kadmiyum, kurþun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel ve kobalt kimyasal maddelerden üretilir. Bu pillerin çöpe

24 geliþigüzel atýlmasý, doðrudan veya dolaylý olarak alýcý ortama verilmesi çevre açýsýndan büyük tehlikeler yaratýr. Metaller; topraða oradan da yeraltý sularýna karýþabilirler. En baþta toprak kullanýlmaz hale gelir. Metallerin yarattýðý su kirliliði, sudaki eko sistemi dolayýsýyla da doðadaki ekosistemi alt üst eder. Baðcýlar belediyesi atýk pil kutularýndan bir örnek. Alternatif Enerji Arayýþ Etkileri Termik Ve Nükleer Santraller. Ýnsanlarýn hayatýný devam ettirebilmeleri için gerekli olan enerji santralleri ayný zamanda çevreyi de olumsuz yönde etkilemektedir. Çernobil Faciasý: Nükleer santrallerin kaza riski de vardýr. 26 Nisan 1986'da Ukrayna'nýn Kiev'e baðlý ilinde Çernobil santralin 4. ünitesinde yapýlan bir deney sýrasýnda kaza meydana geldi. Yüzyýlýn en büyük nükleer kazasý olarak nitelendirilen faciada 31 kiþi hayatýný kaybetti. Ancak radyo aktif maddeler uzun yýllar içinde etkisini gösterdiði için kazadan tam olarak kaç kiþinin etkilendiði bilinmiyor. Türkiye ve radyasyona maruz kalan 18 ülkeden 16.sýrada bulunmaktadýr. Teknolojik Geliþmelerinin Ýnsan Saðlýðýna Etkileri: Günlük yaþamýmýzda kullandýðýmýz cep telefonlarý, bilgisayarlar, televizyonlar, CRT ve LCD monitörler birçok alet manyetik alan miktarlarýna göre insan vücudunu ve kimyasýný olumsuz yönde etkilemektedir. Benzer þekilde yüksek gerilim hatlarý yakýnýndaki evlerde yaþayan çocuklar da lösemi görülme riskinin diðerlerine göre bir buçuk kat daha fazla olduðu tespit edilmiþtir. Bu tür araçlarýn insan vücudunu etkilemesiyle baðýþýklýk mekanizmasý felce uðrar ve insan vücudunda kanserli hücrelerinin oluþumunu ve yayýlýmý gözlenir. Yüzyýlýn yeni tehdidi elektro manyetik kirlilik Sanal dünyanýn insana ve çevreye tehdidi, msn, facebook vb gibi sanal ortamlar, özellikle genç neslin bilgisayarla olan baðlantýsýný uzun zaman dilimlerine taþýmakta ve insan saðlýðý olumsuz yönde etkilenmektedir. Bununla birlikte toplumsal geliþme yerini bireysel geliþmeleri hedef alan kitlelerin çevreye olan duyarlýlýðý azalmaktadýr Çevre Þûrasý

25 Öneriler Ve Çözüm Yollarý: Sonuç itibariyle çözüm, bütün teknolojilerin tesislerinin ileri derecede teknolojiler kullanarak, çevreye olumsuz yönde minimum seviyede etkileyecek ve ekolojik dengeyi bozmayacak önlemlerin alýnmasý ile kurulmasýdýr. Bununla birlikte teknolojik aletler olabildiðince ihtiyaca cevap verebilecek þekilde kullanýlmalýdýr. Telefon konuþmalarýný kýsa tutup, telefonu kullanmadýðýmýz zamanlarda kendimizden uzak tutmalýyýz. Televizyon, bilgisayar, gibi aletler saatlerce kullanýlmamalýdýr. Kullaným süresi biten pillerin çöp yerine geri dönüþüme kazandýrmak için bitmiþ pil konteynýrlara atma tercihlerinde bulunursak hem kendi saðlýðýmýza direkt olarak olumlu yönde etki etmiþ oluruz. Hem de geliþen teknolojiden faydalanmýþ oluruz. Yaþam alaný olan çevremizi de korumuþ oluruz. Ayrýca bu geri dönüþüm sayesinde ülkemizin milli gelirine de katkýda bulunarak geliþmekte olan çizgimizin çýtasýný da yükseltmiþ oluruz. Teþekkürler. Sunucu Biz de öðrenci arkadaþlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Çernobil faciasýný resmini görünce birkaç yýl evveline gittim. Baðcýlar belediyesi çocuk meclisi içerisinde çalýþmalara katýldýðýmýz zaman Çernobil kazasýndan etkilenen çocuklarý baðcýlara davet etmiþtik. Çocuk meclisi olarak ev sahipliði yapmýþtýk. Çernobil faciasýndan yýllar geçmesine raðmen hâlâ radyasyon etkisinin içerisinde yer alýyorlardý. Bu da Türkiye'nin güzel havasýndan ve güneþinden faydalanmak için gelmiþlerdi. Ülkemiz çok güzel. Teknoloji ile de olsa lütfen ülkemizi ve dünyamýzý mahvetmeyelim. Baðcýlar Ticaret Meslek Lisesi ile devam edelim. Dilan, Olcay ve Aykut Arkadaþlarýmýz bizlere sunumlarýný sunacaklar. 9. Çevre Þûrasý 25

26 Dilan, Olcay ve Aykut Baðcýlar Ticaret Meslek Lisesi Deðerli katýlýmcýlar konumuz çok deðil. Doðru tüketimi öðrenelim. Tüketim insanlarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlamak için zorunlu olarak yaptýklarý harcamalardýr. Ýnsanlar tükettikleri yaþamsal kaynaklarýný bazýlarý hava, su, toprak gýda vb dir. Bu maddeler dünyamýzýn sýnýrlý yaþamsal kaynaklarýdýr. Bu yaþamsal kaynaklarýn bir gün sona ereceði kaçýnýlmaz bir gerçektir. Ýnsanlarýn kaynaklarý bilinçsizce tüketmesi bu tüketim sýrasýnda çevreye zarar vermesi, bazý kaynaklarýnda daha tüketilmeden yok olmasý, kaynaklarýn bazý kesimler tarafýndan ekonomik güç ve üstün olma hýrsý gibi gayelerle kullanýlmasý, tahribatýn boyutunu artýrmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hýzla insanlýðýn yaþamýný tehdit edici düzeye gelmektedir. Elbette yaþamýmýzý devam ettirmek için tüketmek zorundayýz. Ancak önemli olan doðru tüketimin farkýnda olmaktýr. Þimdi bazý baþlýklarla doðru bildiðimiz ancak yanlýþ yaptýðýmýz tüketim örneklerine bir göz atalým.

27 Enerji Kaynaklarý Ve Doðru Kullaným Yollarý: Ev ve iþ yerlerinde kullandýðýmýz kömürlerin kalori deðerinin yüksek olmasý ve kükürt nem uçucu kül oranlarýnýn düþük olmasý gerekmektedir. Böylece ayda 2 ton kömür kullanmak yerine 1 ton kömür kullanabiliriz. Kullanýlmayan odalarýn da ýsýsýný daha düþük tutmalýyýz. Çünkü soðumuþ odalarý ýsýtmak bu odalarý düþük tutmaktan daha fazla enerji harcanmasýna sebep olur. Günde birkaç kez kaloriferi kapatýp pencereleri sonuna kadar açýp kýsa sürede bulunduðunuz odalarýnýzý havalandýrmayýnýz. Kaloriferi açýk tutup Pencereleri sürekli aralýk býrakmak enerji açýsýndan daha tasarrufludur. Televizyon ve bilgisayar gibi cihazlarý standby konumunda býrakmayýp tamamen kapatmalýyýz. Böylece enerji tasarrufu saðlayabiliriz. Günlük hayatta mümkün olduðunca toplu taþýma araçlarýný kullanmalýyýz. Birkaç yüz metre mesafelik yere gitmek için özel aracýmýzý kullanmak hem enerji kaybýna hem de çevreye zararlý olmaktadýr. Gýda Maddeleri Ve Doðru Kullaným Yollarý: Türkiye'de her gün 120 milyon ekmek üretiliyor. Bu ekmeklerin 12 milyonu israf ediliyor. Rakamlarla ifade edecek olursak, her yýl ekmeðe 7 milyar dolar harcýyoruz. Bunun 7 milyon dolarýný çöpe atýyoruz. Çözüm ise herkes ihtiyacý kadar ekmek almalý. Kalan ekmeklerin saklanmasý için nasýl olduðu gösterilmeli, örneðin kalan ekmekleri buzdolabýnda saklayabiliriz. Ya da bir yiyecek haline dönüþtürebiliriz. Ýlaç Ve Doðru Kullaným Yollarý: Türkiye ilaç tüketiminde dünya lideri. Yýlda 500 milyon dolarlýk ilaçlarý çöpe atýyoruz. Ecza dolabýndaki ilaçlarý ise yüzde 60 nýn kutularý açýlmadan son kullanma tarihi sona eriyor. Ýsraf edilen ilaçlarýn baþýnda antibiyotikler geliyor. Çöpe atýlan antibiyotiklerin oraný yüzde 44 idi. Devletin saðlýða ayýrdýðý bütçenin yüzde 80'inini ilaç giderleri oluþturuyor. Çözüm doktor gözetiminde ve gerektiðinde ilaç almalý. Alýnan ilaçlarýnýn kullanýlmadan atýlmasý ya da evde bekletilmesi hem saðlýðýmýzý hem de cebimizi tehdit ediyor. Ayrýca bulunsun gün gelir kullanýrým mantýðýyla da ilaç satýn alýnmamalýdýr. 9. Çevre Þûrasý 27

28 Su Ve Doðru Kullaným Yollarý: Ülkemizin tüm tüketilebilir yüzey ve yeraltý su potansiyeli miktarý toplamý yýllýk 112 milyar metre küptür. Bu miktar, küresel ýsýnma baþta olmak üzere çeþitli nedenlerle azalýyor. Türkiye su zengini deðildir. Peki, ne yapýlmalý? Musluk ve sifonlarýnýn bakýmý yapýlmalý. Çünkü saniyede bir damla akan su, yýlda 3 tonluk bir tüketim demektir. Çamaþýr ve bulaþýk makinelerinde de bir defada 40 litre su tüketiliyor. Elde yýkama ise bunun 3-4 katý su harcanýyor. Çamaþýr ve bulaþýk makineleri kullanýmýný hem zaman hem e enerji tasarrufu saðlýyor. Ancak makineleri tam doldurmadan çalýþtýrmayýn. Kýsa programlarý tercih edin. Duþ almak banyo yapmaktan daha hijyenik ve tasarrufludur. Banyo yapmak 5 dakikalýk duþtan ortalama 3 kat daha fazla enerji ve su tüketimi demektir. Traþ olurken, elinizi yýkarken, diþlerinizi fýrçalarken açýk býrakýlan musluk da dakika da litre suyun boþa gitmesine sebep oluyor. Bu iþleri yaparken musluðu ihtiyacýnýz olduðu kadar açýn. Ýçme suyu harici sularý birkaç kez kullanmaya çalýþýn. Örneðin meyve ve sebzeleri yýkadýðýnýz sularla çiçeklerinizi sulaya bilirsiniz. Evde temizlik için kullandýðýmýz temizlik maddelerinin sývý sabun ya da toz sabun olmasýna dikkat edin çünkü bunlarýn hem doðaya zararý yoktur. Hem de az su ile durulanabilirler. Otomobil ve halýlarýnýzý hortumla yýkamanýz yerine silmeyi ya da kova ve sünger kullanarak temizleyin. Hortumla yýkamak 550 litre su tüketimi demektir. Bahçenizi sulamak için buharlaþmanýn az olduðu zamaný seçin. Örneðin sabah erken ve akþam saatlerini tercih edin. Katýlýmýnýzdan dolayý Baðcýlar ticaret meslek lisesi adýna teþekkür ederim. Sunucu Bizler de Baðcýlar Ticaret Meslek Lisesi'ne teþekkür ediyoruz. Þimdi de Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi ile devam ediyoruz. Hakan DEMÝR, Seda ÖRNEK ve Kenan GÜNAY sizlerle Çevre Þûrasý

29 Hakan Demir, Seda ÖRNEK, Kenan GÜNAY Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi Öðrencileri Deðerli katýlýmcýlar þimdi sizlere kaybettiðimiz çevre ile ilgili slâytlarýmýzý göstereceðiz. Çevre ile ilgili bazý açýklamalarda bulunacaðýz. Çevre nedir? Çevre dediðimiz zaman aklýmýza neler geliyor? Çevrenin önemi. Çevreyi olumsuz yönde etkileyen faktörler ve iyi bir yaþam için çevre. Çevre Nedir? Ýnsanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri ve karþý etkiletiþim içerisinde bulunduklarý fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdýr. Çevre Dediðimiz Zaman Aklýmýza Neler Geliyor? Toprak, ses, hava ve su.

30 Çevrenin Önemi: Ýnsan yaþamý çeþitli dengeler üzerine kurulmuþtur. Ýnsanýn çevresiyle oluþturduðu doðal dengenin meydana getiren zincirin halkalarýnda meydana gelen kopmalar. Zinciri tümüyle etkileyip bunun için de dengeyi bozmakta. Bunun nedenle de insan, çevresi ile uyumlu olmalýdýr. Çevreyi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Ses Kirliliði: Ses kirliliði insan üzerinde çok büyük olumsuz etkiler yaratýr. Bu etkiler iþitme sistemi etkisi, fizyolojik etkisi ve psikolojik etkisi. Toprak Kirliliði: Canlýnýn kaynaðý sayýlan topraðýn yapýsýna katýlan ve doðal olmayan maddeler topraðýn kirliliðine neden olur. Hava Kirliliði: Hava, içinde yaþadýðýmýz gaz ortamý oluþturmanýn yanýnda yaþam için temel gaz olan oksijeni tutar. Oksijen yanma olaylarýnda saðlam temel bir maddedir. Evler iþyerleri sanayi kuruluþlarý ve otomobillerin çevreye verdikleri gaz atýklarý havanýn bileþimini deðiþtirir. Su Kirliliði: Çevre kirlenmesi denilince genellikle hava, su ve topraðýn kirlenmesi düþünülür. Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen kuþkusuzdur ki, sudur. Çünkü kirlenen her þey su ile yýkanýr ve temizlenir. Bu da kirliliðin son mekâný anlamýna gelir. Havanýn ve topraðýn zamanla kendi kendine yenilenerek bir bakýma kirliliklerini suya vermelerine neden olur. Ýyi Bir Yaþam Ýçin Çevre Nasýl Olmalýdýr? Ses kirliliði aþaðýdaki uygulamalarla önlene bilir. Otomobil kullanýmýný azaltacak önlemler alýnmalýdýr. Ev iþyerlerinde ses geçirmeyen camlar kullanýlmalýdýr. Eðlence yerleri ve benzeri ortamlarda yüksek sesle müzik çalýnmasý Çevre Þûrasý

31 engellenmelidir. Toprak Kirliliðinin Önlenmesi Ýçin Aþaðýdaki Uygulamalar Yapýlmalýdýr: Verimli tarým topraklarýnda yerleþim ve sanayi alanlarý kurulmamalý, yeþil alanlar artýrýlmalýdýr. Ev ve sanayi atýklarýn topraða zarar vermeyecek þekilde toplanýp ve depolanmalýdýr. Hava Kirliliði Aþaðýdaki Uygulamalarla Önlenebilinir: Hava kirliliðinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakýtlar olabildiðince az kullanýlmalý bunun yerine doðal gaz, güneþ enerjisi, jeo termal enerji ve benzeri enerji kullanýmý yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Sanayi kuruluþlarýnýn atýklarýný, havaya vermeleri önlenmelidir. Yeþil alanlar artýrýlmalýdýr. Orman yangýnlarý önlenmelidir. Su Kirliliði Aþaðýdaki Uygulamalarla Önlenilebilir: Arýtma tesisleri kurularak laðým ve sanayi sularýný arýtmak çeþitli yöntemlerle hem kimyasal hem de biyolojik olarak suyu temizlemek. Anayasamýzýn 56. maddesinde: 'Herkes saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakkýna sahiptir. Çevreyi geliþtirmek ve çevre saðlýðýný korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaþýn ödevidir.' denilmektedir. Bu doðrultuda çevrenin korunmasýnda ve çevre kirliliðinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaþa çeþitli görevler düþmektedir. Çevre Konusunda Bilgilendirme Ve Bilinçlendirme: Okul, aile ve komþularla iþ birliðinde içinde olunmalýdýr. Bilgilendirme ile ilgili olarak görsel, iþitsel dökümanlar hazýrlanmalýdýr. 9. Çevre Þûrasý 31

32 Çevre etkinliklerini düzenleyip insanlarýn ilgisi çekilmelidir. Birçok alanda örnek çalýþmalarý olan Baðcýlar belediyesi 1-6 Haziran tarihleri arasýnda Baðcýlarda çevre etkinliði düzenlenmiþtir. Okulumuz bu kampanyaya her türlü desteði verecektir. Evimizi, sokaðýmýzý, mahallemizi, ilçemizi temiz tutalým. Saðlýklý ve temiz bir çevrede yaþayalým sloganý ile halkýmýzýn desteðini saðladýk. Bugüne kadar 23 bin imzalý destek aldýk. Kampanyadaki hedefimiz Fevzi Çakmak mahallesinin tamamý olan 40 bin kiþiye ulaþmaktýr. 5 Haziran günü Baðcýlar Belediyemizin tüm ilçemizde yürütmüþ olduðu temizlik kampanyasýna Fevzi Çakmak Mahallemiz de sokaklarýmýzý süpürerek okulumuz yöneticileri, öðretmenleri ve öðrencileri olarak destek vereceðiz. Bizi dinlediðiniz için teþekkür ederiz. Sunucu Öðrenci arkadaþlarýmýza sunumlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Arkadaþlar son iki sunumumuz kaldý. Hemen ardýndan müzakerelere geçeceðiz. Her þeritten beþer soru alacaðýz. 5 kiþiden birer soru almak kaydýyla beþer soru alacaðýz. Ve böylece programýmýzý nihayete erdirmiþ olacaðýz. Ama þimdi hani fýsýldamalar var ya bunu engellemek için isterseniz ikinci sýradan itibaren hep birlikte bir ayaðý kalkalým. Evet, evet sizler. Hep birlikte bir ayaðý kalkalým. Bilhassa öðrenci arkadaþlarýmýz bir ayaða kalksýnlar. Buyurun, buyurun. Evet oradaki arkadaþlarýmýzý da þöyle Teyzelerimiz kalabilir. Bakýn orada öðrenci arkadaþlarýmýzý da görüyoruz sükûnetle bekleyen. Arkadaþlar son iki sunumumuz kaldý. Dolayýsýyla fýsýldamalara gerek yok. Bir de sunum zaten az kaldý. Bu yüzden salonu terk etmek gereksiz. Salonumuzun havalandýrmasýný da açtýk. Þimdi Birikim Koleji ile devam edeceðiz Çevre Þûrasý

33 Sevda ATLAÞ ve Þafak SARIYILDIZ'ýn sunumu olacak. Sizi hani uyandýrmak istedik. Hani böyle uykuya daldýnýz biraz yavaþ yavaþ sükûnete davet ediyoruz. Ve Birikim Koleji'nin sunumunu yapmalarý için davet edelim. Bu arada çok özür dilerim. Müzakerenin ardýndan, belki acýkmýþsýnýzdýr o yüzden sesiniz çýkmýyordur, Gül salonunda hep birlikte yemek yiyeceðiz arkadaþlar. Bunun da duyurusunu yapalým. Ve sözü Birikim Koleji'nden öðrenci arkadaþlarýmýza býrakalým. Arkadaþlar bir Arap atasözünde 'sükût etmek dýr dýr etmekten hayýrlýdýr' diyor. Lütfen kaynaþmayý bitirelim ve sunumumuza baþlayalým. Salonumuz dinlemeye hazýr mý? O zaman buyurun sükunetle dinliyoruz. 9. Çevre Þûrasý 33

34 Sevda Atlaþ, Þafak Sarýyýldýz Birikim Koleji Deðerli büyüklerimiz ve sevgili öðrenci arkadaþlarým. Biz bugün Özel Birikim Koleji olarak çevre bilincimize binalarýmýz ve çevre konulu sunumumuzla katkýda bulunmaya çalýþacaðýz. Çevremizle iliþkilerimiz hem kiþisel hem de sosyal açýdan gündelik yaþantýmýzda çok önemlidir. Gündelik yaþamýmýzda binalarý kullanýrken ve iþyerinde yaþarken en küçükten en büyüðe kadar, her ölçekte ve her düzeyde çevremizle etkileþim içindeyiz. Çevrenin kalitesi hayatýmýzý her zaman iyi ya da kötü þekilde etkiler. Güvenli ve saðlam çevrenini yaþam kalitesini yükselttiði gerçeði, olabilecek en iyi çevreyi oluþturmak için yeterli nedendir. Ancak, kentsel alanlarda ve binalarýmýza ulaþabilmek için çabalamamýzýn baþka nedenleri de vardýr. Her bina projesi o yapýnýn gerçekleþmesindeki teknik ve ekonomik beklentilerin ötesinde ekolojik, sosyal, kültürel, estetik, atmosferik yapýyý ve kimlik duygusunu da etkiler. Þimdiki

35 binalarýmýzý, kasabalarýmýzý ve kentlerimizi tasarlama biçimimiz, geçmiþte atalarýmýzýn yaptýklarýnýn bize tanýklýk ettiði gibi ileride de bizim yaptýklarýmýz çaðýmýzýn sosyal ve kültürel bilincinin belgesi olarak ayakta kalacaktýr. Bugün inþa edilen nesneler, sadece kendi yaþamýmýzý þekillendirmekte kalmýyor ayný zamanda çocuklarýmýzýn yaþamlarýna da þekil veriyor. Binalarýmýzýn inþasýnda geçerli olan ekonomik çýkarlara duyulan ilgi en önemli konuyu gölgelememelidir. Herkes için en iyi çevrede herkese barýnak ve insan refahý saðlanmalý. Ýnþa süreçleri sadece bireysel kârý maksimize edecek þekilde deðil, herkes için yaþamý zenginleþtirecek þekilde kullanýlmalýdýr. Kent, kasaba ve mahalleler yeniden yapýlandýrýlarak parçalanmýþ toplumlarýmýzda tekrar birliktelik kazandýrmalý ve daha iyi sosyal etkileþim saðlanmalý. Ýnsanlarýn çalýþtýðý ve yaþadýðý her bina güneþ ýþýðý alacak ve aydýnlýk olacak ve gerekli alt yapýya sahip olacak bir biçimde yapýlmalýdýr. Ýç mekânlarýmýzýn saðlýðýmýza zarar vermemesi saðlanmalý. Tüm yapýlarýn uygun, ekonomik, ekolojik, iþlevsel ve estetik görüþlerle tasarlanmasý saðlanmalý. Þehirlerimizin bölgesel mimari kimliðine sahip çýkýlmalý ve küresel tekdüzeliðin aksine yerel ve bölgesel kimliði geliþtirilmeli. Yapý malzemelerinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve dönüþümlü olmasý saðlanmalý. Saydýðýmýz bu öneriler standart iþlevi görecek ve inþaat politikalarýnýn hemen gerçekleþtirilmesi gereken deðerleri içermektedir. Daha güzel bir çevre ve daha saðlýklý bir yaþam için binalarýmýzda ýsý, ses ve su yalýtýmýna dikkat etmeliyiz. 9. Çevre Þûrasý 35

36 Isý Yalýtýmý: Isý yalýtýmý, kýþýn ýsýnmak, yaz içinse harcadýðýmýz enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaþamak amacýyla binalarýn dýþ cephe duvarlarý, cam ve doðramalarý, çatýlarýn döþemeleri ve tesisatlarýnda ýsý geçiþini azaltan önlemlerdir. Yönetmeliklere uygun yapýlacak ýsý yalýtýmý, ýsýnma veya serinleme amacýyla yaptýðýmýz harcamalardan ortalama %50 tasarruf ederek yazýn daha serin kalmaya, kýþýn ise daha fazla ýsýnmaya imkân saðlar. Dengeli oda sýcaklýklarý yaratarak saðlýklý mekanlar oluþturur. Isý yalýtýmýnýn bina yapýmý aþamasýndaki maliyeti bina maliyetinin %2'si ile %5'i arasýndadýr. Isý yalýtýmý için yapacaðýnýz harcamalar saðlanan enerji tasarrufu ile iki ila beþ yýl içerisinde geri kazanýlýr. Isý Yalýtýmýnýn Türkiye'ye Faydalarý: Hesaplamalar, tüm konutlarýn standart ve yönetmeliklere uygun olarak yalýtýlmasý halinde ülkemizin yýlda yaklaþýk 3 milyar dolar tasarruf yapacaðýný göstermiþtir. Isý yalýtýmý binalarýn daha az yakýtla ýsýtýlmasýný saðlayacaðýndan atmosfere yayýlan karbondioksit ve diðer gazlar azalýr. Böylece atmosferde oluþan sera etkisi küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðiyle ilgili mücadeleye de katkýda bulunur. Ses Yalýtýmý: Ýstenmeyen veya rahatsýzlýk hissi uyandýran seslere gürültü denir. Ses yalýtýmý yaþanan ortamý istenmeyen seslerden yalýtarak gürültünün zararlarýndan korunmak, gürültülü alanlardan çevreye yayýlan sesi azaltmak amacýyla yapýlan uygulamalardýr. Gürültüden Neden Korunmalýyýz? Gürültünün insan üzerinde psikolojik ve fizyolojik olarak etkisi çoktur. Gürültü stresin en önemli nedenlerindendir. Stres de beraberinde fiziksel hastalýklarý getirir Çevre Þûrasý

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÖZEL SAYI Yeniden Baþlarken Cumhuriyet Üniversitesi Çevre, Mühendislik ve Çevre Mühendisliði Nedir? Çevre Sorunlarý Araþtýrma Ve Uygulama Merkezi ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNE BAKIÞ Çevre Mühendisi ve Çevreciler

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı