VRF Multi Digital Scroll Sistem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VRF Multi Digital Scroll Sistem"

Transkript

1 VRF Multi Digital Scroll Sistem Türkçe Ürün Bro ürü

2 Acson International Hakkında Tüm dünyada 7 kıtaya yayılan 55 ülkede satı ını gerçekle tirdi i ürünlerle Acson tümüyle enternasyonel bir firmadır. Uzmanla mı ara tırma&geli tirme faaliyetleri ve yeti mi servis kadroları ile Acson her türlü iklimlendirme sistemine en iyi çözümü bulabilecek kapasitededir. 25 yılı a kın üretim tecrübesi ile Acson International, kalite mükemmelli ini muhafaza etmek adına var gücü ile çabalamaktadır. E zamanlı olarak aynı çaba ve eforu da dünya genelinde mü teri tatminine yönelik olarak harcamaktadır. Geçmi ba arı ve tecrübemize ra men, tüm dünyayı ürünlerimiz ile tanı tırmak için var gücümüz ile çalı maya devam etmekteyiz. Acson International ciddi anlamda lokal bazlı ancak global bir kurulu tur. Orta Amerika *Barbados* Okyanusya *Avustralya*Fiji*Yeni Kaledonya*Papua Yeni Gine Orta Do u *Ürdün*Kuveyt*Lübnan*Umman*Katar*Suudi Arabistan*Suriye*BAE*Tunus Avrupa *Avusturya*Çek Cumhuriyeti*Hırvatistan** ngiltere*finlandiya*almanya* *Yunanistan*Macaristan* talya*kazakistan*hollanda*polonya* *Portekiz*Romanya*Rusya* spanya* sveç*türkiye Asya *Banglade *Hindistan*Endonezya*Malezya*Myanmar*Nepal*Pakistan*Sri Lanka*

3 ÜRÜN MDS-B Serisi (Tekli Kondenser Fanlı) MDS-B Serisi (Çiftli Kondenser Fanlı) MDS-B Serisi (Üçlü Kondenser Fanlı) MDS-B Serisi (Dörtlü Kondenser Fanlı) Duvar Tipi G Serisi Özellikler Tablolar Sayfa 12 Sayfa 12 Sayfa 12 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa S1 Sayfa S1 Sayfa S2 Sayfa S3 Sayfa S4 Kapasite (Btu/h) Sadece So utma Heat Pump Sistem Özellikleri Bina Tipi: Ev /Apartman / Site Uygulamalar Bina Tipi: Okul / Kolej / Üniversite D ER Bina Tipi: AVM / Restoran Sayfa 4 Sayfa 10

4 TABLOSU Kasetli Tavan Tipi A Serisi Kasetli Tavan Tipi C Serisi Yer/Tavan Tipi E Serisi Yer/Tavan Tipi D Serisi Gizli Tavan Tipi C Serisi Sayfa 14 Sayfa 14 Sayfa 15 Sayfa 16 Sayfa 17 Sayfa S5 Sayfa S5 Sayfa S6 Sayfa S6 Sayfa S7 SAYFALAR Yazılım Aksesuarlar Referanslar Sayfa 19 Sayfa 20 Sayfa 21

5 Sistem Özellikleri Dijital scroll kompresör teknolojisini kullanan R410A Acson Multi Dijital Scroll VRF Sistemleri(A5MDS), yüksek verimli iklimlendirme uygulamalarında yeni nesil cihazlar olarak dikkat çekmektedir. Daha yüksek parçalı yük verimi Ço u iklimlendirme sistemi %30-%70 kapasite aralı ında çalı ır. Dijital scroll kompresör teknolojisi ile donatılmı olan A5MDS, kapasitesini iç ortam ihtiyaçları do rultusunda sürekli ayarlamaktadır. Bu ayarlama yetene i, A5MDS sisteminin daha yüksek IPLV(Integrated Part Load Value) de eri ile çalı masına olanak tanır. Daha Ekonomik Çalı ma Daha yüksek IPLV ile, A5MDS daha dü ük güç tüketimlerinde çalı ır. Güç Frekansı Dönü ümlerinde Sıfır Kayıp Geleneksel inverterli klima sistemlerine nazaran, A5MDS sisteminde güç frekansının dönü ümü anında ortaya çıkan enerji kaybı sıfırdır.

6 Geli tirilmi Elektromanyetik Uyumluluk De i ken hızlı kompresörlerden farklı olarak, A5MDS sistemi sabit devirli kompresörlerden olu tu undan, elektromanyetik düzensizlik nispeten daha azdır. A5MDS, karı ık sistemlerde elektromanyetik uyumlulu u ayarlayan bu tip ilave cihazların sisteme tatbik zorunlulu unu ortadan kaldırarak ilk yatırım maliyetlerinde tasarruf sa lar. Elektromanyetik Uyumsuzluk mukayesesi Daha Tutarlı Sıcaklık Kontrolü Dı ve iç ortam sıcaklıklarının gün boyunca sürekli de i iklik arz etmesi, iç ortam so utma ve ısıtma yüklerine do rudan etki eder. A5MDS, sahip oldu u geli tirilmi kontrol algoritması ile, iç ortam sıcaklı ını sürekli set sıcaklı ı civarında tutmaktadır. Standart Klima Sistemlerindeki sıcaklık salınımı A5MDS Sistemindeki sıcaklık salınımı Tr = Oda Sıcaklı ı Ts = Set Sıcaklı ı Daha yi Nem Alma Performansı Sürekli çalı ma halindeki A5MDS kompresörü, daha iyi nem alma prosesinin gerçekle mesini sa lar ve ortam nem de erinin istenen de ere dü ürülmesinde etkin rol oynar. Bakteri ve organizmaların olu ma riski de bu ekilde azaltılmı olur.

7 Daha yi PERFORMANS Daha Fazla SEÇENEK Daha yi ÇÖZÜMLER Sıcaklık C Geni Çalı ma Aralı ı A5MDS üzerinde yapılan testlerde sistemin -15 C ile +45 C aralı ında sorunsuz çalı tı ı görülmü tür. Hızlı So utma ve Isıtma Yetene i Geli tirilmi e anjör ve yüksek verimli kompresör kombinasyonu, so utucu akı kan ve hava arasında hızlı ısı transferini sa layarak, geleneksel iklimlendirme sistemlerine nazaran ortam sıcaklık set de erine daha hızlı ula ılmasını sa lar. Akıllı Kapasite Modülasyonu A5MDS sistemi, %10-%100 aralı ında sonsuz kapasite modülasyonu ile çalı ır. Modülasyon i lemi, sistemin ihtiyaç duydu u kapasite ile birebir örtü ecek ekilde gerçekle ir. lk Sıcaklık Set Sıcaklı ı Geleneksel Sistem A5MDS Sistemi

8 Esneklik Sa layan Uzun Borulama mkanı Dı ünite ve iç ünite arasındaki borulama mesafesi 175 metreye kadar çıkabilir. Dı ünite ve iç ünite arasındaki kot yüksekli i 50 metreye uzayabilir. ç üniteler arasındaki kot farkı 15 metreye kadar çıkabilir. Bu durum kısıtlamaların azaltılmasında ve sistem esnekli inin arttırılmasında önemli etki yapar. Borulama Mesafesi 175mt. Yükseklik 50mt.t H = 15 mt. Daha Uygun Mekan Kullanımı A5MDS, çoklu iç ünitelere kar ılık tekli dı ünite kombinasyonu üzerine kuruludur. Bu konsept, dı ünite sayısını minimize ederek mekanın daha uygun kullanımını sa lar. Daha yi Çözüm Geleneksel chiller sistemlerine göre, A5MDS sisteminde daha az ünite kullanılır. Boyler, kule gibi cihazlar A5MDS sayesinde mazide kalmı tır.yani, A5MDS; hem yeni sistemlerde, hem de sistem modifiyesinde daha iyi bir çözümdür. Geleneksel Sistem A5MDS Sistemi Daha Kolay Montaj Önceden dizayn edilmi hazır tesisat bile enleri sayesinde A5MDS daha kolay montaj imkanı sa lamaktadır. Kolay ve hızlı montaj imkanı sa laması adına fabrikada farklı iç ünite tiplerine göre dizayn edilmi refnet jointler ürünle birlikte sa lanabilmektedir. Standart 2 yollu bir kablo sayesinde, dı ve iç ünite arasında ba lantı kurulabilmektedir.

9 Her Kata Ayrı Montaj mkanı 50 Pa cihaz dı ı statik basınç de erine sahip opsiyonel dı hava fanı, kısa mesafeli montaj dahilinde idealdir. Bu özellik sayesinde, her bir dı ünite katlarda her bir iç mekana konularak her kata ayrı montaj imkanı sa lanır. Her Nevi Kat Planına Uyumluluk Farklı tipte geni iç ünite seçene i ile farklı bina boyutu ve dizaynlarında çözüm esnekli i sa lar. Esnek borulama imkanına paralel olarak, sistem çok farklı kat yerle imleri ve farklı uygulamalar için idealdir. Alarm ve Te his Sistemi A5MDS sistemi, anormal çalı ma rejimlerinde kullanıcıyı uyaran alarm sistemine haizdir. Ayrıca cihaz ile ilgili problemleri haber veren kullanıcı dostu bir te his ve uyarı sistemi, cihazın kesintisiz çalı masına olanak tanır.

10 Otomatik Yeniden Çalı ma ebeke elektri inin kesilmesini takiben, A5MDS sistemi hafızada kayıtlı son set de erlerine paralel biçimde otomatik olarak çalı ır. Set de erleri yeniden programlamaya gerek olmadan sistem hafızasında muhafaza edilir. Merkezi Kontrol Sistemi A5MDS sisteminin yazılımı, dizayn olarak kullanıcı dostu bir program olup, bir bilgisayar ekranından sistemin kolaylıkla izlenmesi ve kontrolü esasına dayanır. ç Ünite Çe itlili i A5MDS iç ünite cihazları, farklı tasarım ve kapasite seçenekleri ile, iklimlendirme ihtiyaçlarına birebir kar ılık verebilecek ekilde dizayn edilmi tir. Yüklü Sayıda Cihaz Ba lama mkanı A5MDS-B serisi cihazlar 48 adet iç üniteye kadar ba lantı imkanı sa lamaktadır. Toplam iç ünite kapasitesi, dı ünite kapasitesinin %50-%120 si aralı ında seçilebilir.

11 Uygulamalar Tüm bu avantajları ile, A5MDS sisteminin, merkezi iklimlendirme sistemleri için iyi bir çözüm oldu u a ikardır. A5MDS sisteminin tercih edilmesinde ana mukayese faktörleri nelerdir? Faktör 1-Kısıtlı dı ünite yerle im alanı A5MDS çoklu iç ünitelerin sadece 1 dı ünite ile ba lanması ile dı ünite yerle im alanından tasarruf sa lar. Faktör 2-Farklı iç ortam sıcaklık de erlerinde çalı acak çe itli sayıda cihaz A5MDS çok sayıda iç üniteye ba lanabilir. Her bir iç ünite, farklı sıcaklık de erlerine sahip bölünmü hacimlere hitap edebilir. Faktör 3-Aynı oranda iklimlendirilen iç mekanların ısı yükleri farklı olabilir. A5MDS parçalı yüklere uyumluluk özelli i ile mekanın ısı yükü ihtiyacı oranında iklimlendirme yapar. Faktör 4-Merkezi Kontrol A5MDS dı ve iç üniteleri, kontrol ve izleme yazılımı sayesinde hem tek merkezden kontrol edilebilir, hem de birbirleri ile haberle me sa layabilir. Çalı ma sürelerine ba lı olarak, iç üniteler tek merkezden programlanabilir. Faktör 5- Dü ük veya Sıfır Elektromanyetik Uyumsuzluk A5MDS modülasyonu, kendi mekanik bile enleri tarafından sa lanmaktadır. Uygulandı ı sistemde frekans veya akım bazlı güç kayna ı uyumsuzluklarının olu ma riski bu sebeple sıfıra yakındır. Bina Tipi: Ev / Apartman / Site Kriterler: Dı ünite için mekan darlı ı Farklı sıcaklıklarda çalı an iç ünite çe itlili i Aynı oranda iklimlendirilen iç mekanların ısı yüklerinin farklı olması Bina Tipi: Sergi&Konser Salonu Kriterler: Aynı oranda iklimlendirilen iç mekanların ısı yüklerinin farklı olması Farklı sıcaklıklarda çalı an iç ünite çe itlili i Merkezi Kontrol 10

12 Bina Tipi: AVM / Restoran Kriterler: Aynı oranda iklimlendirilen iç mekanların ısı yüklerinin farklı olması Farklı sıcaklıklarda çalı an iç ünite çe itlili i Merkezi Kontrol Bina Tipi: Hastane Kriterler: Dü ük elektromanyetik uyumsuzluk ihtiyacı Aynı oranda iklimlendirilen iç mekanların ısı yüklerinin farklı olması Farklı sıcaklıklarda çalı an iç ünite çe itlili i Merkezi Kontrol Bina Tipi: Ofisler Kriterler: Aynı oranda iklimlendirilen iç mekanların ısı yüklerinin farklı olması Farklı sıcaklıklarda çalı an iç ünite çe itlili i Kısıtlı dı ünite yerle im alanı Merkezi Kontrol

13 Dı Ünite Özellikleri A5MDS sisteminin beyni, dı ünitenin içine yerle tirilmi olan kompresördür. Bu tasarım sayesinde, dı ünite, içi dolgun ve organize bir sistem haline gelir. Güvenilir Teknoloji A5MDS sistemi, kontrol cihazlarının sayısını ve buna paralel olarak arızaları azaltan geli tirilmi kapasite kontrol teknolojisini benimsemi tir. A5MDS sistemi, dü ük kapasitelerde dahi tüm kompresör parçalarının ya lanabildi i ve so utulabildi i oldukça iyi bir ya lama sistemine sahiptir. Start/stop zamanlarını azaltarak, ebekenin daha az zorlanmasını sa lar. PWM (Pulse Width Modulation) vanası 40 milyon kez kullanılmak üzere tasarlanmı tır. Basit bir dizayna sahiptir ve bypass vanasına ihtiyaç yoktur. Küçük Dı Mekan Kullanımı A5MDS dı ünitesi, kompakt dizaynı ile az yer kaplayan ve kolay ta ınabilir bir yapıya sahiptir. Dekoratif Tasarım Dı üniteler çatıya monte edilebilir. Dekoratif görüntü ve ebatlar, yan yana montaj imkanı sa lar. Sessiz Çalı ma Dı ünitede geli mi spiral fan kanatçıkları kullanılır. çatıya monte edilebilir. Pürüzsüz malzeme yüzeyi ve fan kanatçık tasarımı, hava akı gürültüsünü minimuma indirir. Kompresörden gelen ses ise, gövdeye içten monte edilmi izolasyon ceketi sayesinde sönümlendirilmi tir.

14 Teknik Özellikler- Dı Ünite NOMINAL ISITMA KAPAS TES GÜÇ KAYNA I AKI KAN T P HAVA DEB S SES SEV YES YÜKS. BOYUTLAR GEN. DER N. A IRLIK T P (SIVI /GAZ ) BA LANTILAR ÇAP SIVI GAZ AKI KAN M KTARI NOMINAL ISITMA KAPAS TES GÜÇ KAYNA I AKI KAN T P HAVA DEB S SES SEV YES YÜKS. BOYUTLAR GEN. DER N. A IRLIK T P (SIVI /GAZ ) BA LANTILAR SIVI ÇAP GAZ AKI KAN M KTARI 1) ÜRET C, TÜM TEKN K ÖZELL KLER ÖNCEDEN B LG VERMEDEN DE T REB L R. 2) TÜM ÜN TELER ÖNCEDEN TEST ED LM OLUP ISO 5151 NORMLARINA UYGUNDUR. 3) NOM NAL SO UTMA VE ISITMA KAPAS TELER A A IDAK SICAKLIK DE ERLER NE GÖRE VER LM T R: a) SO UTMA 27 C KT / 19 C YT Ç ORTAM VE 35 C KT / 24 C YT DI ORTAM b) ISITMA 20 C KT Ç ORTAM VE 7 C KT / 5 C YT DI ORTAM 4) SES SEV YELER JIS B 8615 STANDARDINA GÖRE C HAZ ÖN YÜZEY NDEN 1MT. VE ÜST YÜZEY NDEN 1.42MT. MESAFEDEN ÖLÇÜLMÜ TÜR. 5) VER LEN AKI KAN M KTARI C HAZA BASILMASI GEREKEN M KTARDIR. TES SATI KAPSAMAMAKTADIR.

15 AÇILIM NOMINAL ISITMA KAPAS TES AÇILIM GÜÇ KAYNA I AKI KAN T P HAVA DEB S SES SEV YES YÜKS. BOYUTLAR GEN. DER N. A IRLIK T P (SIVI /GAZ ) BA LANTILAR ÇAP SIVI GAZ AKI KAN M KTARI SO. ISIT. AÇILIM NOMINAL ISITMA KAPAS TES AÇILIM GÜÇ KAYNA I AKI KAN T P HAVA DEB S SES SEV YES BOYUTLAR YÜKS. GEN. DER N. A IRLIK T P (SIVI /GAZ ) BA LANTILAR ÇAP SIVI GAZ AKI KAN M KTARI 1) ÜRET C, TÜM TEKN K ÖZELL KLER ÖNCEDEN B LG VERMEDEN DE T REB L R. 2) TÜM ÜN TELER ÖNCEDEN TEST ED LM OLUP ISO 5151 NORMLARINA UYGUNDUR. 3) NOM NAL SO UTMA VE ISITMA KAPAS TELER A A IDAK SICAKLIK DE ERLER NE GÖRE VER LM T R: a) SO UTMA 27 C KT / 19 C YT Ç ORTAM VE 35 C KT / 24 C YT DI ORTAM b) ISITMA 20 C KT Ç ORTAM VE 7 C KT / 5 C YT DI ORTAM 4) SES SEV YELER JIS B 8615 STANDARDINA GÖRE C HAZ ÖN YÜZEY NDEN 1MT. VE ÜST YÜZEY NDEN 1.42MT. MESAFEDEN ÖLÇÜLMÜ TÜR. 5) VER LEN AKI KAN M KTARI C HAZA BASILMASI GEREKEN M KTARDIR. TES SATI KAPSAMAMAKTADIR.

16 AÇILIM NOMINAL ISITMA KAPAS TES SO. ISIT. AÇILIM GÜÇ KAYNA I AKI KAN T P HAVA DEB S SES SEV YES YÜKS. BOYUTLAR GEN. DER N. A IRLIK T P (SIVI /GAZ ) BA LANTILAR SIVI ÇAP GAZ AKI KAN M KTARI AÇILIM NOMINAL ISITMA KAPAS TES SO. ISIT. AÇILIM GÜÇ KAYNA I AKI KAN T P HAVA DEB S SES SEV YES YÜKS. BOYUTLAR GEN. DER N. A IRLIK T P (SIVI /GAZ ) BA LANTILAR ÇAP SIVI GAZ AKI KAN M KTARI 1) ÜRET C, TÜM TEKN K ÖZELL KLER ÖNCEDEN B LG VERMEDEN DE T REB L R. 2) TÜM ÜN TELER ÖNCEDEN TEST ED LM OLUP ISO 5151 NORMLARINA UYGUNDUR. 3) NOM NAL SO UTMA VE ISITMA KAPAS TELER A A IDAK SICAKLIK DE ERLER NE GÖRE VER LM T R: a) SO UTMA 27 C KT / 19 C YT Ç ORTAM VE 35 C KT / 24 C YT DI ORTAM b) ISITMA 20 C KT Ç ORTAM VE 7 C KT / 5 C YT DI ORTAM 4) SES SEV YELER JIS B 8615 STANDARDINA GÖRE C HAZ ÖN YÜZEY NDEN 1MT. VE ÜST YÜZEY NDEN 1.42MT. MESAFEDEN ÖLÇÜLMÜ TÜR. 5) VER LEN AKI KAN M KTARI C HAZA BASILMASI GEREKEN M KTARDIR. TES SATI KAPSAMAMAKTADIR.

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER...

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... 5 1.1 SON KULLANICI Ç N AVANTAJLARI... 6 1.1.1 Son kullanıcıiçin önemli avantajlar... 6 1.2 MONTAJ ELEMANI AÇISINDAN AVANTAJLAR... 8 1.2.1 Montaj elemanıaçısından önemli

Detaylı

Satış Müdürü Zafer Arı zaferari@contek.com.tr. Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Par serpilpar@contek.comtr.

Satış Müdürü Zafer Arı zaferari@contek.com.tr. Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Par serpilpar@contek.comtr. ŞİRKET PROFİLİ Contek, faaliyetlerine 87 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. Halen Contek Klima San. Ve Tic.A.Ş nin ve iştirak şirketlerinin yurtdışı operasyonlarını yürütmektedir. 5 yılında

Detaylı

Ekonomik ve Ekolojik. Yenilikçi ve güvenilir. Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir.

Ekonomik ve Ekolojik. Yenilikçi ve güvenilir. Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir. Verimli Lazerler Yenilikçi ve güvenilir Ekonomik ve Ekolojik PLATINO Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir. Ürün, en geli mi düzeyde verimlilik ve ekolojik

Detaylı

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ Daikin Europe N.V. s. 02 Daikin, endüstriyel, ticari ve konut tipi kullanım için yüksek kaliteli iklimlendirme ekipmanlarını 70 yıldır başarılı bir şekilde

Detaylı

HAVADAN SUYA ISI POMPASI // ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ HER

HAVADAN SUYA ISI POMPASI // ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ HER HAVADAN SUYA ISI POMPASI // ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ HER YAŞAM BİÇİMLERİ İÇİN EKO ÇÖZÜMLER. BİZ, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA SIFIR CO 2 EMİSYONU İLE YENİ YAŞAM BİÇİMLERİ GELİŞTİRECEĞİZ. ÖZELLİKLE: Toplam

Detaylı

Bireysel ve Ticari Klimalar. Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri

Bireysel ve Ticari Klimalar. Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri Bireysel ve Ticari Klimalar Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri Systemair Güveni Tedarikçi olarak siparişten teslimata, dokümantasyondan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada verdiğimiz

Detaylı

HAVAYI İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENDİRME

HAVAYI İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENDİRME VRV SİSTEMLERİ HAVAYI İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENDİRME www.daikin.eu BİNA SAHİPLERİ İÇİN AVANTAJLAR Daikin ın özel inverter teknolojisi ve gelişmiş soğutucu akışkan kontrol teknolojisi sayesinde, VRV III

Detaylı

İçindekiler. Giriş En Son Teknolojilerimiz Neden City Multi? Uygulama Alanları Mitsubishi Electric City Multi

İçindekiler. Giriş En Son Teknolojilerimiz Neden City Multi? Uygulama Alanları Mitsubishi Electric City Multi İçindekiler Giriş En Son Teknolojilerimiz Neden City Multi? Uygulama Alanları Mitsubishi Electric City Multi Dış Üniteler S Serisi HeatPump Y Serisi HeatPump Düşük CO2'li Y Serisi Zubadan Heatpump Y Serisi

Detaylı

FLIR Termal Kameralar

FLIR Termal Kameralar FLIR Termal Kameralar T serisi Exx serisi Ex serisi Yeni nesil test & ölçü aletleri www.termalkamera.net Termal görüntülemenin gücü FLIR termal kameralar elektrik ve bakım teknisyenlerinin olmazsa olmaz

Detaylı

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi WS Serisi Bu katalogda verilen teknik bilgiler, en son yeniliklerin müşterilere aktarılabilmesi için önceden bildirilmeksizin ASAL tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

Değerler ve Felsefe. S z de Ha er ağına katılın. Kend n z ve yaşamınız ç n yen olanaklar yaratın.

Değerler ve Felsefe. S z de Ha er ağına katılın. Kend n z ve yaşamınız ç n yen olanaklar yaratın. Değerler ve Felsefe İnternet Çağı yalın ürünler n ve bas t çözümler n, tüket c ler ç n yeterl olmadığı farklı ve sıra dışı b r zaman d l m n yarattı. Bu yen zaman d l m nde, tüket c ler b rey olarak b

Detaylı

Bireysel ve Merkezi Soğutma, Isıtma ve Havalandırma Sistemleri. Genel Katalog

Bireysel ve Merkezi Soğutma, Isıtma ve Havalandırma Sistemleri. Genel Katalog Bireysel ve Merkezi Soğutma, Isıtma ve Havalandırma Sistemleri Genel Katalog Önsöz ÜRETİM KALİTESİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE LİDER Ostend, Belçika da kurulduğumuz 1972 yılından bu yana, daha yakın geçmişte

Detaylı

Yüksek Performanslı VRF Klima Sistemleri

Yüksek Performanslı VRF Klima Sistemleri Bizim Teknolojimiz, Sizin Yarınlarınız Yüksek Performanslı VRF Klima Sistemleri 2015 50Hz 14KX03E-1 Yeni VRF inverter klima sistemleri Yüksek Performanslı VRF Klima Sistemleri 2015 Yeni KURULUM ESNEKLİĞİ

Detaylı

ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES

ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES Mustafa EYR BOYUN Serkan KOCAKULAK Eyüp DUMAN ÖZET Bir kalorifer kazanının gere inden uzun süre yakılması hem yakıt israfına

Detaylı

MRV. 50/60Hz R410a. VRF Genel Katalog Değişken Debili Klima Sistemleri. Yetkili Satıcı. Klima Sistemleri

MRV. 50/60Hz R410a. VRF Genel Katalog Değişken Debili Klima Sistemleri. Yetkili Satıcı. Klima Sistemleri Yetkili Satıcı MRV 60Hz VRF Genel Katalog Değişken Debili Klima Sistemleri VRF Genel 2014 Katalog General Catalogue MRV 60Hz Klima Sistemleri Türkiye Distribütörü: PVG İklimlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Isı Pompaları. www.formgroup.com

Isı Pompaları. www.formgroup.com Isı Pompaları MADE IN USA www.formgroup.com Isı Pompaları Kimdir? İçindekiler ISI POMPASI GENEL Isı Pompası Nedir? Isı Pompası Avantajları Isı Pompası Sistemi Genel Özellikler Isı Pompası Çalışma Prensipleri

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

LG Inverter Multi Klima Sistemleri

LG Inverter Multi Klima Sistemleri climate of innovation LG Inverter Multi Klima Sistemleri & Viessmann Is Teknikleri Tic. A.fi. Sultan Orhan Mah. Kuruçeflme Mevkii No. GebzeKocaeli Tel: (02) 6 10 Fax: (02) 6 10 3 www.viessmann.com.tr Email:

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı Pompası 2 Geleceğin ısıtma ve soğutma sistemleri! Çevre kirliliğini ve CO₂ emisyonları azaltma yolanda doğru bir adım CO₂ ve diğer sera gazlarındaki artış, önüne geçilmesi gereken çok

Detaylı

Kompakt Boyutlar, Yüksek Kapasite

Kompakt Boyutlar, Yüksek Kapasite Logamax Buderus Plus GB162 Yoğuşmalı Duvar Kazan Tipi Yoğuşmalı Kazan 65-100 kw Logamax plus GB162 Kompakt Boyutlar, Yüksek Kapasite 1 Logamax plus GB162 Performansı, memnuniyetinizi artıracak. Kaliteli

Detaylı

içinde Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı

içinde Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı 29 TTMD Ocak Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı (VRF) İklimlendirme Sistemleri Variable Refrigerant Flow (VRF) Air Conditioning Systems Fatma ÇÖLAŞAN Özet Enerji giderlerinin azaltılması 1970 lerden bu

Detaylı

Paket Klima Sistemleri

Paket Klima Sistemleri Paket Klima Sistemleri www.formgroup.com Paket Klima Sistemleri 1895 yılında Amerika da kurulan Lennox firması 23.000 çalışanı, 25 fabrikası, 2.500 bayisi ve 3 milyar doları aşkın cirosu ile dünya çapında

Detaylı

Daikin, DX havalandırma için piyasadaki en geniş seriyi sunmaktadır. Küçük ölçekli ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinden büyük ölçekli klima

Daikin, DX havalandırma için piyasadaki en geniş seriyi sunmaktadır. Küçük ölçekli ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinden büyük ölçekli klima Daikin, DX havalandırma için piyasadaki en geniş seriyi sunmaktadır. Küçük ölçekli ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinden büyük ölçekli klima santrallerine kadar çok geniş bir seriyle ofisler,

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Bizim Teknolojimiz, Sizin Yarınlarınız

Bizim Teknolojimiz, Sizin Yarınlarınız izim Teknolojimiz, Sizin Yarınlarınız R410 Yüksek Performanslı VRF Klima Sistemleri R410 Teknolojinin Tarihi daha verimli, daha sofistike KX2 KX4 KX6 (8~12HP) www.formgroup.com Yeni Seri Ürün Gamı İçindekiler

Detaylı