KALE ENERJ TASARRUF & KONTROL ÜN TES KULLANIM KILAVUZU KALE ENERGY SAVING & CONTROL UNIT USER MANUAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALE ENERJ TASARRUF & KONTROL ÜN TES KULLANIM KILAVUZU KALE ENERGY SAVING & CONTROL UNIT USER MANUAL"

Transkript

1 KALE ENERJ TASARRUF & KONTROL ÜN TES KULLANIM KILAVUZU KALE ENERGY SAVING & CONTROL UNIT USER MANUAL KD-040/ KD-040/90-534

2 De erli Kullan c ; Hayat n z kolaylaflt racak ürünlerimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. KALE K L T DIfi T CARET A.fi. çindekiler Uyar lar 01 Teknik Özellikler 02 Tan mlamalar 03 Kullan m Özellikleri 04 Enerji Kontrol Ünitesi Görünümü 05 Enerji Kontrol Ünitesi Montaj fiemas 06 Ba lant fiemas 07 Enerji Tasarruf Ünitesi Görünümü 08 Enerji Tasarruf Ünitesi Montaj Montaj S ralamas 11 Sistem Bileflenleri 12 Sorun Giderme Tablosu 13 Ba lant fiemas 14 Servis Hizmetleri ve Güvenlik Uyar lar 15

3 KALE ENERJ TASARRUF & KONTROL ÜN TES KD-040/ KD-040/ UYARILAR Ürün özelliklerine göre montaj öncesi dikkat edilecek hususlar: Kurulum yap lacak yerin flebeke geriliminin enerji kontrol ünitesi için 220V oldu una emin olunuz. Enerji tasarruf ünitesinin 12V ile çal flt n göz önünde bulundurunuz. Enerji tasarruf ünitesi opsiyoneldir. Di er markalarla uyumlu çal fl p çal flmad konusunda teknik verilerinizi kontrol ediniz. Montaj yap lmadan önce kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyunuz, yöntem ve ürün özelliklerini iyice anlay n z. Gerekirse uzman teknik kiflilere dan fl n z. Kolay montaj ve kullan m için uygun yer seçimi yap n z. Kurulum yerinin su, nem, direk günefl fl ve tozdan uzak olmas na dikkat ediniz. Montaj sonras ve kullan m esnas nda dikkat edilecek hususlar: Ürün temizli ini yumuflak ve kuru bir bezle yap n z. Alkol, aseton, asit kullanmay n z. Yetkili servis: Ürün montaj n n ehil kiflilerce yap lmas önerilir. Servis onar m hizmeti sadece merkez servisimiz taraf ndan verilir. 01

4 KALE ENERJ TASARRUF & KONTROL ÜN TES KD-040/ KD-040/ TEKN K ÖZELL KLER Ürün Ad Ürün Kodu KD-040/ Çal flma Voltaj AC veya DC;DC12V, 8-15VDC;AC 9V-6-11VAC, Ak m Gücü <2W Çal flma Frekans MHz Çal flma S cakl -10 C - 60 C Kart Çeflidi Röle Saat Gösterge Lambas D fl Ölçüler Arka Ölçüler Özellik Kale Enerji Tasarruf Ünitesi MF0 veya MF1 Kart Oda numaras tan ma ve klima çal flt rma izinli - 2 fonksiyonlu kontrol ç k fl, 1 adet klima için röle, 1 adet ayd nlatma için voltaj korumal röle Yok 2 farkl renk, k rm z lamba güç ba lant s ve bekleme modunu gösterir. Geçerli kart okutuldu unda renk yeflile döner. G86mm x Y86mm x D42mm G30mm - Çap 57.55mm 15 saniye sonra gecikmeli kapan fl 02 Ürün Ad Kale Enerji Kontrol Ünitesi Ürün Kodu KD-040/ Çal flma Voltaj AC V 50/60Hz Çal flma Ak m 30A NC Röle ( maksimum 30A, standart 16A ) Çal flma Ömrü >100,000 Çal flma S cakl -10 C - 60 C Çal flma Nem Oran 10-95%RH 50 C Metal Yuva Kal nl D fl Ölçüler Not 35mm G107mm x D87.5mm x Y59mm VRV & VRF sistemleri için 1 adet kuru kontak ç k fl 2 fonksiyonlu kontrol ç k fl - 1 adet kuru kontak, 1 adet dedektör - Klima ve VRV & VRF sistemleri sadece kap kapal yken çal fl r.

5 KALE ENERJ TASARRUF & KONTROL ÜN TES KD-040/ KD-040/90-534

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 GARANT BELGES Bu ürünün kullanma k lavuzunda gösterildi i şekilde kullan lmas ve KALE'nin yetkili k ld Teknik Servis elemanlar d ş ndaki şah slar taraf ndan bak m, onar m veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olmas şart yla, bütün parçalar dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalar na karş 2 ( ki) YIL SÜRE LE GARANT ED LM ŞT R. Garanti süresi içinde yap lacak onar mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Aşa da yaz l ilk sat ş tarihinden başlayarak, 2 y l içinde KALE K L T'in bulundu u yerde veya Yetkili Servis stasyonu'nda yap labilir. Müşterimizin buna onay şartt r. Onar m mümkün olmayaca n n, KALE'nin yetkili servis elemanlar raporu ile tespit edilmesi halinde mamül de iştirilir. Verilen garanti: bu belgede ve kullanma k lavuzunda yaz l, müşteriye düşen yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kal r. MALATÇI VEYA THALATÇI F RMANIN Ünvan : KALE K L T DIŞ T CARET A.Ş. Adres : Başak Sokak 39 Güngören stanbul - Turkey Telefon : +90 (212) Faks : +90 (212) http : Sat c Firma MALIN Cinsi : Enerji Kontrol Ünitesi Markas : KALE Model : Bandrol ve Seri No :... Teslim Tarihi ve Yeri :... Azami Tamir Süresi : (20) Yirmi iş günü Garanti Süresi : (2) ki y l GARANT ŞARTLARI Genel Müdür Cavit Do an Garanti süresi; sanayi malının tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2(iki) yıldır. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilcili i, ithalatçısı veya imalatcısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, de iştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadı ı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilcili i, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisından birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, bilirkii tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine bavurabilir. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın; a) Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilcili i, ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadı ının belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz olarak de iştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı muteselsilen sorumludur. Sanayi Malının kullanma kılavuzu ve garanti belgesi içerisinde yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Garanti uygulaması sırasında de iştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Garanti Belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü ne başvurulması gerekmektedir. Müşteri Nüshas d r.

35 GUARANTEE CERTIFICATE We hereby confirm that, this product is under the guarantee of ''Kale'' with this certificate, The guarantee conditions comprehended by the items only mentioned below. PRODUCER OR IMPORTER FIRM Name : KALE K L T DIŞ T CARET A.Ş. Address : Başak Sokak 39 Güngören stanbul - Turkey Phone : +90 (212) Telefax : +90 (212) http : THE PRODUCT Type : Energy Control Unit Trade Mark : KALE Model : Banderol and Serial Number :... Delivery Date and Place :... Max. Repair Period : (20) Twenty working days Guarantee Period : (2) Two Years Seller Firm GUARANTEE CONDITIONS Guarantee period beings as from the delivery of the product and is valid for two years. The whole product including all its parts are under the guarantee of our company. During the guarantee period in case the product breaks down, the repairing time is added to the guarantee period. The repairing time is maximum 20 days. This time begins from the delivery of the product to the seller agent represantative, importer or manufacturer,in turn. During the Guarantee period, in case the product breaks down because of the production faults it will be repaired without any charge. Even if some parts should be changed, no charge will be demand. End users is entitle to make the product defectiveness notification either by phone, fax, , registered mail or in a similar way However in case of any dispute afterwards proof of KALE K L T DIŞ T notification belongs to the consumer. In case of product defectiveness can not be repaired within 15 days of returning the company, a similar product should be provided to end users either by the seller or agent or representative, importer or manufacturer in turn. With the condition of End User s right of product repairement remains in effective; Since the delivery of the product, in case the same defect repeats minimum 4 times or differently appears more than 6 times within one year during the guarantee period and if you can not use the product regularly because of defects. In case of the repairing time passes over maximum 20 days In case the service stations does not exist and if the seller or agent, representative, importer or manufacturer in turn makes report which declared that impossible to repair, the end user is entitle to demand for product replacement as free of charge or money back or deduction on the payment based on defectiveness rate. The defects that happens because of the wrong usage of the products is not under the guarantee coverage. For the Guarantee Certificate problems you can apply Turkish Industry and Trade Ministry or Turkish Consumer Rights Association. General Manager Cavit Do an Service Copy

36 /02 KALE K L T DIŞ T CARET A.Ş

ELEKTRONİK KABİN KİLİDİ ELECTRONIC CABINET LOCK KD-050/46-103

ELEKTRONİK KABİN KİLİDİ ELECTRONIC CABINET LOCK KD-050/46-103 GUARANTEE CERTIFICATE We hereby confirm that, this product is under the guarantee of Kale with this certificate. The guarantee conditions comprehended by the items only mentioned below. İMALATÇI VEYA İTHALATÇI

Detaylı

KD-040/89-100. Dokunmatik KALE ŞİFRELİ KİLİT KULLANIM KILAVUZU. Touch Screen KALE KEYPAD LOCK USER MANUAL WARRANTY CERTIFICATE

KD-040/89-100. Dokunmatik KALE ŞİFRELİ KİLİT KULLANIM KILAVUZU. Touch Screen KALE KEYPAD LOCK USER MANUAL WARRANTY CERTIFICATE D040-89-100_sifreli_kilit_baski.pdf 1 1943 WARRANT ERTIFIATE We hereby confirm that, product is under the guarantee of ALE with this certificate. Tpe guarantee conditions comprehended by the items only

Detaylı

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR GB 2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR 7 6 5 4 3 2 1 9 8 TR2 TR3 M SE AK A.Ş 4594865 TR4 GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35: 7G 01 00 00XX M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek M35 interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

EL MİKSERİ HM-720-3 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU

EL MİKSERİ HM-720-3 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU EL MİKSERİ HM-720-3 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

SU ISITICI XB 6868. TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU

SU ISITICI XB 6868. TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU SU ISITICI XB 6868 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu (AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu AE-4 V1 gaz alarm panosunun montajı Şekil-1 deki bağlantı şemasına göre yapılmalıdır. Selenoid Valf () L N L N N L Siren () Kontaktör Kontaktör

Detaylı

SMART ACS. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART ACS. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual E Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART ACS Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM AC 21.03.2014 Rev. 00 2-21 22-40 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual K Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine EKM 1500 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM 1500 21.03.2014 Rev. 00 2-23 24-44 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

Kettle Kullanma kılavuzu

Kettle Kullanma kılavuzu Kettle Kullanma kılavuzu K 8005 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

SMART+ JS SERİSİ KURU KADRANLI TEK HÜZMELİ SU SAYACI VE İLAVE UZAKTAN OKUMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU (MODELLER JS1,6-02, JS90 1,6-02, JS2,5-02, JS90

SMART+ JS SERİSİ KURU KADRANLI TEK HÜZMELİ SU SAYACI VE İLAVE UZAKTAN OKUMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU (MODELLER JS1,6-02, JS90 1,6-02, JS2,5-02, JS90 SMART+ JS SERİSİ KURU KADRANLI TEK HÜZMELİ SU SAYACI VE İLAVE UZAKTAN OKUMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU (MODELLER JS1,6-02, JS90 1,6-02, JS2,5-02, JS90 2,5-02, JS2,5-G1-02, JS90 2,5-G1-02, JS 4-02, JS90 4-02)

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

BLENDER NT 0465. TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU

BLENDER NT 0465. TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU BLENDER NT 0465 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

EKM 3000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

EKM 3000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual E Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine EKM 3000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM 3000 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu K 5132 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Değerli müşterimiz; Öncelikle SEMPOMP markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz SEMPOMP markalı Pompaların V ve

Detaylı

ELF SERİSİ KABLOSUZ KALORİMETRE. KULLANIM KILAVUZU (MODELLER JS90-0,6-Nl, JS90-1-Nl, JS90-1,5-Nl, JS90-1,5-G1-Nl, JS90-2,5-Nl)

ELF SERİSİ KABLOSUZ KALORİMETRE. KULLANIM KILAVUZU (MODELLER JS90-0,6-Nl, JS90-1-Nl, JS90-1,5-Nl, JS90-1,5-G1-Nl, JS90-2,5-Nl) ELF SERİSİ KABLOSUZ KALORİMETRE KULLANIM KILAVUZU (MODELLER JS90-0,6-Nl, JS90-1-Nl, JS90-1,5-Nl, JS90-1,5-G1-Nl, JS90-2,5-Nl) İTHALATÇI FİRMA MERKEZ ADRES HİZMET ADRES : DAF ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. :

Detaylı

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı (HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı (4-20mA) 1 HSS2000 EX PROOF GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ HSS-2000 Ex-proof gaz alarm cihazının alevsızdırmazlık özelliği ve Alsz sertifikasının geçerliliği

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Mobilya. Furniture. Modeller / Models. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. yanıbaşınızda... Using Instruction Book & Certificate of Warranty

Mobilya. Furniture. Modeller / Models. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. yanıbaşınızda... Using Instruction Book & Certificate of Warranty yanıbaşınızda... Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Baza/Yatak Odası Takımı: Base/Bedroom Set Koltuk: Sofa Yemek Odası Takımı: Dining

Detaylı

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu K 5117 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236

Detaylı