Yalan haber yaprlmasr ve kiginin haysiyet ve qerefine yiinelik bir saldrrrda bulunulmast durumunda cevap ve diizeltme hakkr tantnmaktadrr'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yalan haber yaprlmasr ve kiginin haysiyet ve qerefine yiinelik bir saldrrrda bulunulmast durumunda cevap ve diizeltme hakkr tantnmaktadrr'"

Transkript

1 Adr Soyadr: No: CEVAP ANAHTARI KiTLE ii-eti$iit,t MEVZU ATI 2. SINIF V ize SORULARI 1- Cevap ve diizeltme hakkr hangi hallerde tanrnrr?(l0) Yalan haber yaprlmasr ve kiginin haysiyet ve qerefine yiinelik bir saldrrrda bulunulmast durumunda cevap ve diizeltme hakkr tantnmaktadrr' 2- Mevkutenin negrini takip eden gahgma giinunde hangi kurumlara kagar tane verilmesi gerekir? (10) - Yayrnrn yaprldrlr yerin "cumhuriyet Baqsavcrh[rna" iki tane' - Resmi ilanrn kontrolii igin "Basrn llan Kurumunun" qubesi bulunan yerlerde kurum qubesine yoksa da valitiklere iki tane gazete teslim edilmelidir. 3- igveren gazetecinin geref ve gdhretine zarar verebilecek mahiyette bir fiil ve hakarette bulunmastnt istedipi halde gazeteci bu fiili yerine getirmek zorunda mr? Getirmezse ne olur?(10) Hayrr, igveren gazetecinin $eref ve qiihretine z^rar verebilecek mahiyette bir fiil ve hakarette bulunmasrnr istedi[i halde gazeteci bu fiili yerine getirmek zorunda defildir. istenen fiilin yaprlmamasl iqverene gazeteciyi iqten grkarma yetkisi vermez. Iqten grkarrrsa da gazetecinin tazminatrnr iider. 4-ilk defa san basrn kartr almak igin normal gartlarda bekleme s0releri nasrldrr?(20) itetiqim Fakiiltesi mezunlarr 12 ay, Difer faktilte mezunlan 18 ay, 6n Lisans mezunlarr 24 ay ve Lise mezunlan 28 ay bekleme stiresine tabidirler.

2 5- Resmi ilan alabilmek igin tutulmast zorunlu defterler nelerdir'(10) - icmal varakasr - Kafrt Ambar ve Stok Defteri - Basliu defteri Abone defteri - BaYi ve iade defteri 6-Sorumlu miidiiriin nzaslna aykrn olarak yaytnlanan yan veyahaber' karikatiir' resimden sorumluluk kime aittir?(10 puan) Yayrmlatana 7-Vasrflr gazetelerde iqerik (miinderecat) nasrl olmahdrr? Genel hatlan ile yanmz'( 5 puan) Gazetede yer alan ilan, reklam ve hazrr kahpra.n yiiziilgiimiiniin kendi kategorisi igin belirlenmiq olan urgu.iy0ziilgiimiiniin iigte birini geqmemesi ve her sayfastnrn yayrn yerinde dizilip, bastlmast gerekir' "iq.rigi" iigte'biri kendi kategorisine giire yerel habcrlere ay.lmasdtr' Yazr ve metinlerdeonpuntodanbiiyiikharfkullanilmamaltdtr. 8- Gazeteci en az [!ry evvel igverene yaztlt ihbarda bulunmak suretiyle i9 aktini her zaman feshedebilir.(5) g- Basm ilan kurumunun gubesi bulunmayan yerlerde bulunan mevkutelerin ilan alabilmeleri iqin bekleme stilreleri bagvurulanndan sonra 18 av " drr'(5) l0- RTUK kag 0Yeden olulu.(5) 9 iiyeden oluqur. Baqanlar Nedret Qallar

3 ANAHTAR RADYODA PROGRAM YAPIMI ViZE SORULARI 1-Dinamikmikrofon arigeki gizerekan atlnlz.(40) $eritli mikrofon tiplerindendir. Bir manyetik alan igerisinde sesin meydana getirdifi titregimlerin geride garpmasr ile elektriksel igaretler meydana gelir' Dinamik mikrofonlar radyo yayrnlarrnda srkhkla kullanrlrr. Daha dayanlklr ve ucuzdur. Bu mikrofonlarrn bobinli ve geritli olmak i.izere iki ti.irtl vardtr. Bobinli dinamik mikrofonlarda diyaframrn arkastnda birde bobinli tel bulunmaktadrr. Bobin bir manyetik alan igerisinde aslltdtr. Diyafram titregimi ile bobinde titregir ve manyetik alan igerisindendtiksiyon aktmt elde edilir. $eritli mikrofonlarda ise bobinin yerini gerit almrgtrr. $erit manyetik alan igerisinde asrlrdrr. Gelen sesin giddetile gerit, one ve arkaya hareket ettifiinde krigtik bir voltaj elektrik enerjisi elde edilir. $eritli mikrofonlarrn igine ayrlca bir tra nsformator yerlegti ri lmigti r. KuEop\or rrlya'tel " Oa+*{cc\"\-: 5 rrlrln, L,p 2- Sesi tanrmlayrnrz.(10) Ses, mekanik titregimlerden olugur. Titregimlerin olugturdufiu bir dizi dalganrn kulak zartnda olugturdufu hareket ve bunun beyinde algrlanmasr ile ses olugur. Difier bir deyigle, hava molekr]llerinin bir bastng altrnda bir noktadan difier noktaya hareketiyle ses meydana gelir. 3- Frekans nedir.(10) Sesin saniyede yaptrft titregimlere frekans denir.

4 4- Amaglartna giire program tiirlerini yazrnrz'(10) -Haber programlart -Efritim ve kiilti,ir Programlart -Mtizik ve eflence Programlarr -Reklamlar 5- Programln konusunu belirlerken neleri dikkate almallyrz? (10) -Radyo dinleyicisinin ozellikleri iyi bilinmelidir. -Konu nun yaytn ku ru munun ilkelerine, yayrn dtizenlemelerine uygu nlufuna bakrlmalldtr. -program konusunun aynt kanalda ya da difer kanallarda olup olmadrfirna bakrlmahdrr. - Yeterli materyalin olup olmadrfrna bakrlmalldrr. 5- Fon miizif,i ve gegig miizifinitanrmlayarakargtlagttrrntz.(20) Fon mrizi[i sozrin etkisini gtiglendirmek ve vurgulamak igin sesin altrnda verilen mtiziktir. Gegig mrizifii; bir soz programrnrn birden fazla konusu oldufunda konular arasrnda, tek konu oldufunda da paragraflar arastnda mtizik kullanrlabilir. Bu mtizik, konuya uygun olarak segilir. Fon sozrin altrnda devam ederken, gegi$ mrizifi aralarda girer.

5 Adr Soyadr: No: <----'"'-- - BRBBL}BBBBBBBBB HAI.KLA ii-istiien DERSI VTZE SORULARI 1- "Ba$n biilieni] ve "basrn bildirisiq!" tanimlityarak karqrlai;trrrnrz. (20) _f7.. =.a U;.f.kr.i..?3,+ \ n,\31\; L.c.,\,e, \4nn \-..(i 2d\wrr-. -\r ' Ar-. >-.:.\ to..,-'. ;a$',.je, i\ ^-c,> \c)r. V..a':,.i\ol'-o','- i\olilt* c''.a-ej4r- - $^-'^^ k-^''' b."tu rr. \n.' i> crr j '- (?!,!\ c:\ t i'-i $:.^ s\'\v-v--a\'2-.^:-*/ "'^.r.\ VrF\ 3,,--^*. \d\\i r- i-:i 7 Ve--,'.r't\o;Au"-:r.\& V5,\!:\"n'\"''n'^-'.-s--,!>in "to.\.\*a.- \oo-.: l.*\n\-.^-l-- j*+t>a. Jlti 5oL.,,.,.-c*,'.,'.,-L'-o-\f, i}..g\.o. 3.^'.".. t.^\e^.i V-.,-''-.) o\o-.-fc u r''i\u5, FU*. \ "*',,r,- \.-,t\.&,vt---i oor\c-\o."w.- o. =- e-l\i,.'\- Se p\.^-l;\ i.. 2- 'fanrmada kuilrnrleru ytintem ve tekrrikicri.vazrnrz. ti2il) A'-L e L j>c.r"-..\ yr,v.o.- To r'\"^,.t\.t\1. ''. -1]-*.t..'.'r \'z\,.'{ r '7-1"Q\.-- S *'oo."r. (\' >\' i 3- Halkla lligkiier ve rekiam arasrndalti farklan \"a.zirn.=.(2n),\ i\. \ rul 'l \\rpkr _*\ -f {\.'..^ :,.g- J-- t.,t ^=k'^ -**t.'2, o.}o.",,\,*,^, + k-.ru,ug.,r 1,.-^..\,n pre )LS^, o**t.lo- Cr"rr6ro,!r.^ - + Ae-l*{ \c-,\te-.."-*,"^,,-}-^r >.\,,r,.-\o.rq + A e-' L-.,\ oj=ilt ' ' L1\\e, dr r., *b t I \ \.. Lr.c.-Lrci. o[u,\-,2 - + Mq A v\?..)^ r,\a, <.-I L_ *" &-. u( i:t,,-,.v\ar\ s"{.^ + Me{try"-L n1 L \-\\./\ \i i I -? -r Kr=--_-,*=-\Ai,- f-\z--',. --*r-=-\{a'''vf \qr,y\*,-c-.\a\\1,*- eol nll.^* + t\-i \;'25*'e- '\ n-\lt*^ e.tl='^-'d^''' d9l.i\rr' + C,rf Q jjs^\.i\u.. nr:'\ - ;X:.f::::"'il,.,^^** \2i\.J-- + r{,'{- t. L{+A""-Liu-e- be\''\''-

6 4- Halkla il$kiler gahgmasmrn planlamasr yaprlrrken "iietiqim araglan" neye gdre belirlenrneleridir. QI} -\\t.1trv.. forc*\vr.r"a <15ft1n e"\;\q.,-"-^ _i-qq't,' HeAe.C tt\n5a-..-:\c."'1v-*e-- O.-':tn \ nedti Z ' \S;A-'rv--t e\ oa') t \\- -:\ j^a.,oir t.- f-tt(,'p.t- E'7,^-A< L---(.,^c'a, er'rir d'ere'\db^\n"* Ji*,.. \.,.lij^v - o\ ==-..--5*-J :Lt Aa-, 6pa..Ii"\ -il*5n'e-lin-rrq ^-$ ^ r< - rv\,\ - r:cunur-t\j o \ n-r-t-c,=>,r\, o "ga -Lq,' -l.^-**-or[ ar(^\ ;J'. t(9.*.^, da \- n-l'.l^u.^ A I i t\ Gn,.g,rq \ oq- J-5"o \ -L *., ^A* ^--L.t*=J edr\o' $e-c-,r nr- 5- Yor:ctici l'e licer kavramlannr kargilaqtrnp, yonerici tiplerinden demokratik y'orreticileri agiklayrnrz.(20 puan) L;.11&t. LJn, lo-=.-+;ne/ toi a('.t., crrv'-*a- l,'j- o ku,''^^,.=l,cn-. Jt^.r.?f ^'o.* [-i- 44.qp.J-*-,Lrr ^ -*D *^<tt=^{jt -.^=.,a*!r'.*( *-.f,.r^*=hra-iik L:i. J,',. 7.r..e-e *Se f\>\/^\-o\ =*\ttr, cr.dl\o..-..'.'..r-r. A u\uin-c--tu..'^r- I.r '.\?,rg.^-,r- u<.</a Llf ;i,t<r J-r' r - {e \C;sf.c j-, lr.. \cn.t r>.-.^rzll^-...^. +;---A-"*Lr-Fh-.l.^,[kn.A5r.,r,,\q-i^i ^Lf t3." e\*-.yr^., Le-r..&l tr\afir^^ ot.,>r.o ;5.s^eAU\* Jrrj; L-.,^.: A$LJ Bairrrlar Dilerim l.li, Jrled;rr]aSlar

runriye'de nirigivr suqlarr ve

runriye'de nirigivr suqlarr ve Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies VoL 4 (3-4) runriye'de nirigivr suqlarr ve MUCADELE yontbmleri Cyber Crimes in Turkey and Struggle Methods Cem BEYHAN * flber Crime

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

ABGUIUENTUM. DEtrGISI. kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt

ABGUIUENTUM. DEtrGISI. kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt ABGUIUENTUM AYLII( HUI(UI( DEtrGISI TEMMTJ Z-AGIJSTO S-trYrr-Ir 1995 YIL: 5-6 SAYI :48 ISSN 1017-625X mamrelarsa hemen o giin geger:siz hale gelip ytirtirltrkten kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KASTAMONU ILI ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR KAMU KURUM VE KURULU$LARI il ozrl ioanesi YAPtLMASt PLANLANAN ealtsmalar PROJE ADI AEIKLAMA ilgili

Detaylı

t,tiitit ielismeler ulaqrm-iletiqim

t,tiitit ielismeler ulaqrm-iletiqim MEDYA ETiGi Dtrc.Dr. naeida Cinman $im$ek* MarmarailetiSim A- ciri$ 2001 vrlbasrnda artrk geride btrakmrg oiacafrmrz 20' yiizyrl, diinvanrn varoluqundan bert, en nlzll f"fis"n yi.izyri iinvantna sahiptir'

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit Kiiresel Krrzde Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL Qeviren: Burcu Hitit KURESEL KRizDE Dr$ TIcARET ve IST HDAM Genel Yoyrn Nu.: l5l ISBN: 978-605- 457 9-1 9-8 l. Bosrm, Aoustos 20]2

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

iljilililffiil[[ililil

iljilililffiil[[ililil tsbn 978-605-4208-50-0 iljilililffiil[[ililil Hakaret Kitabr KITABEI I. 42I Edit6rler Emine Gtirsoy Naskali - Hital Qt tn Altun Kapak Minyatilr / Onur Sijnmez Diqitig Dtizen HiilyaAgkrn Baskt Qahg Ofset

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

l. GiriE Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu

l. GiriE Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss.43-56,2001 A Uluslararasl Suglar, Uluslararasl Ceza Mahkemesi ve Yeni Tiirk Ceza Kanunu Yusuf AKSAR* l. GiriE Ozet firyninci qizqrhn iki biiuiik dlinqa sqvafl

Detaylı

;i"ui. iir iiii Y ',,,;:,,:::""' -s '4s', I L ill

;iui. iir iiii Y ',,,;:,,:::' -s '4s', I L ill ;i"ui -s '4s', iir iiii Y ',,,;:,,:::""' I L ill jl ULUSLARA,RASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGiSi F.kmt-Kusm-Arultk //)//.\arlsrsal'r 2 ('tlt ltsuc0lkuju ll'l l\l t4ulunttto(tohu'l\'rttenther-l)eccmhcr20lllolunrt02

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

i! t -4%tf a?rbfar*de#rtfr,?e*fu llr {f Il 'tl J, 7t

i! t -4%tf a?rbfar*de#rtfr,?e*fu llr {f Il 'tl J, 7t Ir - t (:,r ri il I -4%tf a?rbfarde#rtfr,?efu!. II llr il 'tl J, 7t tt..eu HISSiZLIKLE CEMIYET YASAR DEALERSE PEI{ YANLIS, BiR IUILLET GOSTER; OLI}IU$ }IANEVIYATIYLA SAG KALMTS.ITI i-,i ti i! t li r'!

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr DiCLE UNi\TRsiTEsi ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr Hasan YAVUZ idari ve Mali igler Daire Bagkanr DEGERLERLMLZ -M.Tuncay OGETURK.MtiSIiiInYUCEL - Abdullah DEI\dRAIAY - MehmetAYCAN - ednan OZDEMiR

Detaylı