TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. <To Limani Bar> < Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Tarafından Yürütülen 2013 Teklif Çağrısı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek> Programı kapsamında sağlanan mali destek ile < Antik To Limani Bar nin Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması Projesi> için bir <mal ve hizmet alımı>nı sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal ve hizmet temini işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı :To Limani Bar b) Adresi: Yat limanı kordon boyu Nu:50 Girne. c) Telefon numarası:. (392) ( ) ve/veya d) Faks numarası: Yok e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Pembe Gürdeniz Proje Sorumlusu İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: Antik To Limani Bar nin Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması Projesi b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü:

2 Girne Antik Liman içerisinde bulunan To Limani Bar ın Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması Projesi kapsamında birleştirilecek iki kat üzerinde kullanılacak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin temini ve montajının yapılması. İşbu havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin temini ve montajı için teklif verecek tüm tedarikçilerin proje mekanına ait mimari, mekanik, statik ve elektrik projelerini içeren CD leri yukarıda belirtilen adres ve kontak bilgileri kullanılarak To Limani Bar dan temin etmeleri ve mekanı yerinde etüt etmeleri zorunludur. İlgili CD leri temin etmeden ve yerinde etüt yapmadan teklif verecek firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerçekleştirilecek ihale havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin temini ve montajı için geçerli olup bununla ilgili aşağıda detayları bulunan hizmet ve mal alımları için tek lot halinde gerçekleştirilecektir. d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: To Limani Bar, Yat limanı kordon boyu Nu:50 Girne. e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <YOK> f) Son teklif verme tarihi ve saati : <28/02/2014.> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3 c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../ İmza Teklif Veren

4 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: TL İHALE 2 LOT 2 1. Genel Tanım Girne Antik Liman içerisinde bulunan To Limani Bar ın Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması Projesi kapsamında To Limani Bar ın hali hazırda iki ayrık katta bulunan binasının onaylı mimari, mekanik, statik ve elektrik projeleri dahilinde birleştirilecek iki kat üzerinde kullanılacak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin temini ve montajının yapılması. To Limani Bar ın restorasyon ve modernizasyonu kapsamında kurulması öngörülen tüm havalandırma ve iklimlendirme sistemi işbu şartname ye ek olarak To Limani Restoran dan CD olarak temin edilecek ilgili proje çizimleri (mimari, mekanik, statik ve elektrik) ve mekanın yerinde etüt edilmesini tabiken işbu şartname nin 2. Maddesinde listelenen teknik husuları kapsamaktadır.

5 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C 1 RESTORAN VE CAFE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME SİSTEMİ2nin kurulum ve montajı için gerekli; 1 PAKET 10 ADET ALÜMİNYUM DAĞITICI MENFEZ cm2 çift yönde kabili ayar kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı, ayar tertibatlı, sızdırmazlık malzemesi. Menfezlerin iç kısmına takılacak hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan kol veya vida ile kumanda edilebilir damperi dahil montajı ve çalışır halde teslimi 10 ADET ALÜMİNYUM DAĞITICI MENFEZ cm2 Çift yönde kabili ayar kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı, ayar tertibatlı, sızdırmazlık malzemesi. Menfezlerin iç kısmına takılacak hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan kol veya vida ile kumanda edilebilir damperi dahil montajı ve çalışır halde teslimi 25 ADET ALÜMİNYUM DAĞITICI MENFEZ cm2 Çift yönde kabili ayar kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı, ayar tertibatlı, sızdırmazlık malzemesi. Menfezlerin iç kısmına takılacak hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan kol veya vida ile kumanda edilebilir damperi dahil montajı ve çalışır halde teslimi

6 A B C 25 ADET ALÜMİNYUM TOPLAYICI MENFEZ cm2 Tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı ayar tertibatlı, sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montajı dahil tam ve tekmil. Menfezlerin iç kısmına takılacak hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan kol veya vida ile kumanda edilebilir damperi dahil montajı ve çalışır halde teslimi 10 ADET ALÜMİNYUM TOPLAYICI MENFEZ cm2 Tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı ayar tertibatlı, sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montajı dahil tam ve tekmil. Menfezlerin iç kısmına takılacak hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan kol veya vida ile kumanda edilebilir damperi dahil montajı ve çalışır halde teslimi 10 ADET ALÜMİNYUM TOPLAYICI MENFEZ cm2 Tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı ayar tertibatlı, sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montajı dahil tam ve tekmil. Menfezlerin iç kısmına takılacak hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan kol veya vida ile kumanda edilebilir damperi dahil montajı ve çalışır halde teslimi 15 ADET ALÜMİNYUM TOPLAYICI MENFEZ cm2 Tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı ayar tertibatlı, sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montajı dahil tam ve tekmil. Menfezlerin iç kısmına takılacak hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan kol veya vida ile kumanda edilebilir damperi dahil montajı ve çalışır halde teslimi

7 A B C 20 ADET MENFEZ DAMPERİ cm2 Menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damperin temini ve yerine montajı. 20 ADET MENFEZ DAMPERİ cm2 Menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damperin temini ve yerine montajı. 20 ADET MENFEZ DAMPERİ cm2 Menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damperin temini ve yerine montajı. 20 ADET MENFEZ DAMPERİ cm2 Menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damperin temini ve yerine montajı. 2 ADET KAPI TRANSFER MENFEZİ (Alüminyum) Özel haddelenmiş alüminyumdan imal, karşı taraf görünmeyecek şekilde dizayn edilmiş, iki taraflı çercevesi olan dekoratif ekosallı 150x700 mm ebadında kapı transfer menfezinin temini ve yerine montajı. 4 m2 PANJUR Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi boyası, montajı v.b. teferruatı dahil, tam ve tekmil. 4 m2 TEL KAFES Menfezlere takılmak üzere, ø1 mm lik galvanizli telden tel kafesin temini, çerçevesi ve yerine montajı tam ve tekmil.

8 A B C 432 m2 GALVANİZLİ SACTAN HAVA KANALI YAPILMASI Galvaniz saçtan projesindeki ölçülerde ve 1 mm galvaniz saçtan hava kanalı yapılması, keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması, menfezlere ve apareylere bağlantılarında bezli bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler kullanılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir. Levha kalınlıkları TS-822 ye uygun galvanizli saçtan imal edilecektir Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalının ek yerlerinin galvanizden imal edilen, kendinden mastikli flanşlar ile birleştirilmesi, uygun uzunluktaki köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, 140 mm metal sıkıştırma parçalarının uygun aralıklarla sabitlenmesi ve yerine monte edilmesi. 1 ADET ÇATI TİPİ EGZOST ASPİRATÖRLERİ V:1,000m3/h Hs:20mmSS(EN AZ VEYA EN ÇOK KULLANILABİLİR Mİ) Yapı kompleksinde ıslak mahallerin havalandırılmasında kullanılacak çatı tipi aspiratörler mekanik tesisat projesinde belirtilen debi basınçlarda olmak üzere kompakt, kolay monte edilebilen, düşük ses seviyeli, elektronik hız regülatörlü, cam elyafı polyester kaplama şapkalı, taşıyıcı çerçeve ve pervane galvanizli saçtan, statik ve dinamik balanslı, klapeli ve hız anahtarlı olacaktır. Sistemde kullanılacak çatı aspiratörlerinin marka, tip kapasite ve diğer tüm özellikleri tekliflerde belirtilecek, uygulama sırasında çatı aspiratörleriyle ilgili olarak her türlü katalog ve prospektüsün, debi/basınç abaklarının İdare onayı zorunlu olacaktır. Kullanılacak olan cihaz deniz kenarında olacağı için üst şapka alimünyumdan imal edilecektir. Gövde paslanmaz çelik veya epoxy boyalı olacaktır. Cihaz IP 68 elektrik standartlarına haiz olacaktır. 1 ADET ÇATI TİPİ EGZOST ASPİRATÖRLERİ V:3,000m3/h Hs:20mmSS Yapı kompleksinde ıslak mahallerin havalandırılmasında kullanılacak çatı tipi aspiratörler mekanik tesisat projesinde belirtilen debi basınçlarda olmak üzere kompakt, kolay monte edilebilen, düşük ses seviyeli, elektronik hız regülatörlü, cam elyafı polyester kaplama şapkalı, taşıyıcı çerçeve ve pervane galvanizli saçtan, statik ve dinamik balanslı, klapeli ve hız anahtarlı olacaktır. Sistemde kullanılacak çatı aspiratörlerinin marka, tip kapasite ve diğer tüm özellikleri tekliflerde belirtilecek, uygulama sırasında çatı aspiratörleriyle ilgili olarak her türlü katalog ve prospektüsün, debi/basınç abaklarının İdare onayı zorunlu olacaktır. Kullanılacak olan cihaz deniz kenarında olacağı için üst şapka alimünyumdan imal edilecektir. Gövde paslanmaz çelik veya epoxy boyalı olacaktır. Cihaz IP 68 elektrik standartlarına haiz olacaktır.

9 A B C 1 ADET ÇATI TİPİ EGZOST ASPİRATÖRLERİ V:3,600m3/h Hs:20mmSS Yapı kompleksinde ıslak mahallerin havalandırılmasında kullanılacak çatı tipi aspiratörler mekanik tesisat projesinde belirtilen debi basınçlarda olmak üzere kompakt, kolay monte edilebilen, düşük ses seviyeli, elektronik hız regülatörlü, cam elyafı polyester kaplama şapkalı, taşıyıcı çerçeve ve pervane galvanizli saçtan, statik ve dinamik balanslı, klapeli ve hız anahtarlı olacaktır. Sistemde kullanılacak çatı aspiratörlerinin marka, tip kapasite ve diğer tüm özellikleri tekliflerde belirtilecek, uygulama sırasında çatı aspiratörleriyle ilgili olarak her türlü katalog ve prospektüsün, debi/basınç abaklarının İdare onayı zorunlu olacaktır. Kullanılacak olan cihaz deniz kenarında olacağı için üst şapka alimünyumdan imal edilecektir. Gövde paslanmaz çelik veya epoxy boyalı olacaktır. Cihaz IP 68 elektrik standartlarına haiz olacaktır. 1 ADET HÜCRELİ ASPİRATÖR (V:5,000m3/h Hs:60mmSS) Gövde panellerinin iç ve dış cidar sacları galvanizli çelikten mamul ve 0,7 mm kalınlıkta ve iki cidar arasında 25 mm kalınlıkta, 30 kg/m3 yoğunlukta, ısı ve ses izolasyonu sağlayan B1 sınıfı yangın iletmeyen tip EXTRUDE POLISTREN panel dolgu malzemesi mevcuttur. Gövdenin duvar, taban ve tavanını oluşturan tüm panelleri rahatça sökülebilir ve tümüyle cıvata olan sökülebilir bağlantılı gövde hücreleri birbirinden rahatça ayrılabilir olmalıdır. Cihazın dışı elektrostatik toz boya ile RAL 5014 renginde boyalı olmalıdır. Hareketli cihazlar ile kaide arasında titreşim yutucular mevcut olacak, her hücre en az bir adet kontrol kapısını ihtiva etmeli, kapıların üzerinde menteşeleri ve kilit düzenleri mevcut olmalıdır. Kapıların iç cidarı ile gövde karkası arasında sızdırmazlık sağlayan polietilen conta mevcut olacaktır. Hücrelerin birbirine bağlantısı hücre içinden çelik civatalar ile yapılacak, aynı şekilde, panellerin çerçevelere bağlantıları da çelik civatalar vasıtası ile olacaktır. Kayış-kasnak tahrikli çift emişli Radyal Fan, Fan-motor grubu özel gergi tertibatı, Talep edilen yönlere yerleştirilebilen, flanşlı bağlantıya sahip emiş ve üfleme ağızları, Fan üfleme ağzından titreşim yutucu Polyester takviyeli PVC (-30 /+85 ) branda körük bağlantısı, Komple klima santrali altında galvaniz sacdan yapılmış, en az 100 mm yüksekliğinde ve yeterli travers bağlantıları ile kuvvetlendirilmiş olan bir şasi mevcut ve santral gövdesi şasiye tüm çevrede vidalı olmalıdır. Kullanılacak olan cihaz deniz kenarında olacağı için gövde alimünyumdan imal edilecektir. Gövde paslanmaz çelik veya epoxy boyalı olacaktır. Cihaz IP 68 elektrik standartlarına haiz olacaktır.

10 A B C 1 ADET HÜCRELİ ASPİRATÖR (V:4,000m3/h Hs:50mmSS) Gövde panellerinin iç ve dış cidar sacları galvanizli çelikten mamul ve 0,7 mm kalınlıkta ve iki cidar arasında 25 mm kalınlıkta, 30 kg/m3 yoğunlukta, ısı ve ses izolasyonu sağlayan B1 sınıfı yangın iletmeyen tip EXTRUDE POLISTREN panel dolgu malzemesi mevcuttur. Gövdenin duvar, taban ve tavanını oluşturan tüm panelleri rahatça sökülebilir ve tümüyle cıvata olan sökülebilir bağlantılı gövde hücreleri birbirinden rahatça ayrılabilir olmalıdır. Cihazın dışı elektrostatik toz boya ile RAL 5014 renginde boyalı olmalıdır. Hareketli cihazlar ile kaide arasında titreşim yutucular mevcut olacak, her hücre en az bir adet kontrol kapısını ihtiva etmeli, kapıların üzerinde menteşeleri ve kilit düzenleri mevcut olmalıdır. Kapıların iç cidarı ile gövde karkası arasında sızdırmazlık sağlayan polietilen conta mevcut olacaktır. Hücrelerin birbirine bağlantısı hücre içinden çelik civatalar ile yapılacak, aynı şekilde, panellerin çerçevelere bağlantıları da çelik civatalar vasıtası ile olacaktır. Kayış-kasnak tahrikli çift emişli Radyal Fan, Fan-motor grubu özel gergi tertibatı, Talep edilen yönlere yerleştirilebilen, flanşlı bağlantıya sahip emiş ve üfleme ağızları, Fan üfleme ağzından titreşim yutucu Polyester takviyeli PVC (-30 /+85 ) branda körük bağlantısı, Komple klima santrali altında galvaniz sacdan yapılmış, en az 100 mm yüksekliğinde ve yeterli travers bağlantıları ile kuvvetlendirilmiş olan bir şasi mevcut ve santral gövdesi şasiye tüm çevrede vidalı olmalıdır. Kullanılacak olan cihaz deniz kenarında olacağı için gövde alimünyumdan imal edilecektir. Gövde paslanmaz çelik veya epoxy boyalı olacaktır. Cihaz IP 68 elektrik standartlarına haiz olacaktır. 1 SET DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMİ (Varıable Refrıgerant Flow/Volume-Değişken Debili Soğutuculu Sistem) İşin Tanımı ve Yapılacak İşler: Projeye ait mekanlar için merkezi soğutma işi kapsamında temin edilecek iç ve dış ünitelere haiz Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistemler (VRF - VRV) temin ve monte edilerek testi müteakip çalışır vaziyette teslim edilecektir. YÜKLENİCİ, bu iş kapsamındaki Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi, cihaz montajlarını üretici firma talimatlarına uygun olarak üretici firma tarafından sertifikalanmış elemanlara yaptıracaktır. YÜKLENİCİ, bu iş kapsamında yapılacak tüm mekanik tesisat iyileştirmelerini içeren 3 takım as-built ile detay projeleri a-cad ortamında hazırlayacak ve Sözleşme Makamına teslim edecektir.

11 A B C Demontaj, Kırım ve Söküm İşleri : Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; uygulaması sırasında bakır borulama, elektrik, otomasyon ve yoğuşma suyunun uzaklaştırılması amacıyla yapılması zorunlu işler için yapı bileşenleri üzerinde yapılan imalatlar sonrası yapı bileşenleri eski haline getirilecektir. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi : Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemine ait dış üniteler ekli projede gösterildiği üzere binaların en uygun cephesine yerleştirilecektir. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; gerek sistemlerin bakımonarım faaliyetlerinin birbirinden bağımsız olarak yapılabilmesi, gerek mesai saatleri dışında ihtiyaç halindeki bölgenin ısıtılması-soğutulmasındaki emre-amadelik, gere kse verimli bir işletim sağlanabilmesi amacıyla oluşturulmuş bölgelerin-zonların bağımsız olarak ısıtılması ve soğutulmasını sağlayacak ekli projede gösterilen nitelik ve nicelikte iç ve dış ünitelerden oluşacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; ekli projede gösterildiği üzere muhtelif güç ve kapasitedeki dış ünitelerden ve bu dış üniteler ile irtibatlı muhtelif güç ve kapasitedeki iç ünitelerden oluşacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; iç ve dış ünite için verilen kapasite değerleri soğutmada iç ortam sıcaklığının 27ºC kuru 19ºC yaş termometre sıcaklığının 33ºC kuru 22ºC yaş termometre dış ortam sıcaklığındaki değeridir. Isıtmada iç ünite 20ºC kuru, dış ortam 7 C kuru 6 C yaş termometre sıcaklığındaki değerleridir. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi, sıcak ve soğuk çalışma özelliğine sahip olup, dış ortam kuru termometre sıcaklığı olarak -20 C ye kadar ısıtma, +43 C ye kadar soğutma yapabilecektir. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sisteminde kullanılan soğutucu akışkan ozonla dost, yüksek verimli R410A gazı olacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; dış ünitelerindeki, en az bir kompresörler inverter teknolojisine haiz, doğru akımla (DC) çalışan tipte ve yüksek COP değerine sahip olacaktır. Tek bir dış ünitede birden fazla kompresör bulunması durumunda kompresörler eş yaşlanma prensibine uygun şekilde çalışacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; Birden fazla kompresörden oluşan dış ünitelerde, bir adet kompresörün arızalanması durumunda diğer kompresörler çalışmaya devam edecektir.

12 A B C Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; Tüm dış ünite fan motorları doğru akımla (DC) inverter teknolojisine haiz tipte ve dış statik basıncı yenebilecek güçte olacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; Dış ünite bataryası (kondenser) en fazla ısı transferi ve geç buzlanma (defrost) sağlayabilmesi için 3 yönlü olacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; asgari olarak dış ünite ile en uzaktaki iç ünite arasında en az, 160m eşdeğer borulama mesafesine ve sistemde toplam 500m bakır borulamaya imkân verebilecek teknolojide olacaktır. İç üniteler arası en az 15 m ye kadar olan yükseklik farklarında sistem çalışacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; dış ünite bakır boru bağlantıları en az 3 yönden de borulama yapmaya imkan sağlamalıdır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi; dış ünitelerin ağırlığına, vibrasyonuna ve çevresel etkilere dayanıklı tabii zeminden asgari 20 cm yüksekliğinde yatay skid betonu (betonarme kaide) imal edilecektir. Bu kaide üzerine konulmuş bulon-civatalar ile dış üniteler sabitlenecektir. Dış üniteler arasındaki mesafe; cihaz verimlerine olumsuz etki oluşturmamalı ve üretici firma talimatlarına uygun olarak belirlenmelidir. 4 ADET DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ (VRF-VRV) SİSTEMİ İÇ ÜNİTELERİ : Projede liste olarak iç ünitelerin hava debileri, soğutma ve sıtma kapasiteleri verilmiştir. Takribi olarak verilen bu kapasiteler cihazların asgari kapasiteleridir. Ses basıncı ise takribi ve azami değerdir. İç Ünite, insan ve çevre sağlığına duyarlı, estetik görünüşe havi kendinden orijinal kasetli olmalıdır. İç Ünite, statik ve dinamik balansı yapılmış bir adet fan motoru olmalı, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortası bulunmalı, hava dağılımını düzenleyen difüzöre sahip olmalı, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapmalıdır. İç Ünite, soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçerek mikroişlemciye göndermeli ve bu sayede soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal genleşme vanası ile sağlayabilmelidir. İç Ünite, uzun ömürlü yıkanabilir parçalı filtreye sahip olmalı, üfleme kanatçıkları 3 farklı kademede hareket edebilmeli, R410A soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili sistemine bağlanabilen dört yöne üflemeli ve iki yöne üflemeli kaset tipi iç ünite olmalıdır. VRF İç Ünite (4 Yöne Üflemeli Kaset Tip) Sogutma Kapasitesi : asgari 7,1 Kw

13 A B C 6 ADET DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ (VRF-VRV) SİSTEMİ İÇ ÜNİTELERİ : Projede liste olarak iç ünitelerin hava debileri, soğutma ve sıtma kapasiteleri verilmiştir. Takribi olarak verilen bu kapasiteler cihazların asgari kapasiteleridir. Ses basıncı ise takribi ve azami değerdir. İç Ünite, insan ve çevre sağlığına duyarlı, estetik görünüşe havi kendinden orijinal kasetli olmalıdır. İç Ünite, statik ve dinamik balansı yapılmış bir adet fan motoru olmalı, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortası bulunmalı, hava dağılımını düzenleyen difüzöre sahip olmalı, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapmalıdır. İç Ünite, soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçerek mikroişlemciye göndermeli ve bu sayede soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal genleşme vanası ile sağlayabilmelidir. İç Ünite, uzun ömürlü yıkanabilir parçalı filtreye sahip olmalı, üfleme kanatçıkları 3 farklı kademede hareket edebilmeli, R410A soğutucu akışkan kullanan değişken soğutucu akışkan debili sistemine bağlanabilen dört yöne üflemeli ve iki yöne üflemeli kaset tipi iç ünite olmalıdır. VRF İç Ünite (Yer Tavan Tip) Sogutma Kapasitesi : asgari 7,1 kw 1 ADET DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ (VRF-VRV) SİSTEMİ DIŞ ÜNİTELERİ : Projede liste olarak dış ünitelerin soğutma ve ısıtma kapasiteleri verilmiştir. Takribi olarak verilen bu kapasiteler cihazların asgari kapasiteleridir. Dış Ünite; 380 / 415 V AC enerji beslemeli, DC inverter kompresöre ve DC inverter motorlu fana-fanlara haiz kondensere sahip olmalıdır. Dış Ünite; İnverter kompresör, mikroişlemci tarafından hesaplanan koşullara göre frekansa bağlı olarak kapasitesini %10 ile %110 arasında kontrol ederek ihtiyaç ölçüsünde soğutucu akışkan debisini ayarlayabilmelidir. Dış Ünite; yüksüz start alabilen heat-pump özelliklerinde olmalı, +43C/-5 o C kuru termometre sıcaklıkları arasında soğutma, -20 o C yaş termometre sıcaklığına kadar da ısıtma fonksiyonunu yerine getirebilmelidir. Tam yükte en fazla 65 db(a) ses seviyesinde olmalıdır. Dış Ünite; fan motorları doğru akımla (DC) çalışan inverter teknolojisine haiz tipte ve dış statik basıncı yenebilecek güçte olmalıdır.

14 A B C Dış Ünite; gece sessiz çalışma operasyonuna sahip olmalı, yerleştirildiği kata ait tüm iç ünitelerin etkin ve verimli çalışmasını sağlayabilecek bakır borulamaya izin vermelidir. Dış Ünite; arıza halinde önceki en az 30 dakikaya kadar tüm çalışma değerlerini hafızasında tutabilen mikroişlemcili kontrol paneline haiz olmalıdır. Dış Ünite; soğutucu akışkan olarak R410A kullanmalı, alçak-yüksek basınç sensörleri, aşırı akım rölesi, inverter kompresör aşırı yük koruyucusu, sıcaklık fonksiyon sensörleri ve emniyet sigortalarına haiz olmalıdır. Dış Ünite; bünyesinde özel geliştirilmiş otomasyon yazılımına haiz olmalı ve bir arayüz (gateway) aracılığı ile otomasyon yazılımına veri gönderebilmeli ve alabilmelidir. VRF Dış Ünite (Heat Pump) Sogutma Kapasitesi : asgari 56 kw 1 SET MONTAJ VE BORULAMA İŞLERİ: Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi montajında kullanılacak tüm bakır borular 41,5 bar test basıncına dayanıklı özel soğutkan boruları olmalıdır. Bina içinde imal ve monte edilecek tüm bakır boru tesisatı, yoğuşma suyu tahliye boruları, otomasyon ve güç kabloları beyaz renkte kablo kanalı ile kapatılarak mimari açıdan estetik bir görünüm oluşması sağlanacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF-VRV) Sistemi bakır boru ebat ve kauçuk izolasyon kalınlıkları aşağıdadır; * 1 / 4 bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon * 3 / 8 bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon * 1 / 2 bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon * 5 / 8 bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon * 3 / 4 bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon * 7 / 8 bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon * 1 1 / 8 bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 19 mm. İzolasyon * 1 1 / 4 bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 19 mm. İzolasyon * 1 1 / 2 bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 19 mm. İzolasyon Bakır Borulama imalatında üretici firma talimatları gereği kapasite ve hidrolik hesaplara uygun olarak özel dağıtım-birleştirme-reduksiyon (joint) parçaları kullanılacaktır.

15 A B C Montaj işleminde kullanılacak Manifold, vakum pompası, kompresör yağı, soğutucu akışkan şarj tüpleri vb. alet ve donanımın R410A soğutucu akışkan sistemlerine uygun olmalıdır. Montaj öncesi ve sonrasında boruların ağızları nem ve toza karşı mutlaka kontrol edilmelidir.tüm bakır ve drenaj borusu tesisatında her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatındaki tüm kaynaklı imalat sırasında oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında kaynak yapmak gereklidir. Tüm bakır boru tesisatı tamamlandıktan sonra ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca aktarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecek. İç ünite ve dış ünite montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca aktarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. Yoğuşma Suyu drenaj tesisatında boru malzemesi olarak 20mm iç çaplı PPRC boru kullanılacaktır. Yoğuşma suyu asgari 1 cm/mt eğimle toplanacak ve katlarda bulunan su giderlerine sifon oluşturularak-kullanılarak bağlanacaktır. 12 ADET İÇ ÜNİTE KABLOLU KUMANDA ÖZELLİKLERİ: Tüm iç üniteler ile uyumlu ve kontrollerini yapabilen, oluşabilecek arızaları LCD ekranında gösterebilecek, hiçbir ara işlemci kullanmadan iç üniteleri kontrol edebilecek, merkezi otomasyon ile uyumlu, açma kapama, sıcaklık, hava debisi ve çalışma modu yapılabilen, otomatik açma kapama yapabilir, üzerinde sıcaklık sensörü olan, haftalık zaman ayarı yapabilen ve zaman göstergesi olan, kaset-tavan ve duvar tiplerinde hava üfleme yönünü ayarlayabilen, test çalışmasını başlatabilen ve gerekmesi halinda aynı anda 16 veya daha fazla iç üniteyi aynı çalışma ayarlarında kontrol edebilen kablolu kumanda her bir iç ünite yerleştirilen mekanın uygun yerine monte edilecektir. MERKEZİ KUMANDA ÖZELLİKLERİ Sisteme direkt akuple bilgisayar vasıtasıyla bağlandığı sistemdeki iç ve dış üniteleri kontrol edebilen, oluşabilecek arızaların hata kodlarını gösterebilecek, bağlı olan tüm iç üniteleri kontrol edebilecek, açma kapama, sıcaklık, hava debisi ve çalışma modu ayarlayabilen, otomatik açma kapama yapabilir, yılık zaman ayarı yapabilen montaja müteakip çalışır vaziyette teslim edilecektir.

16 A B C Değişken Soğutucu Akışkan Debili (DSD, VRF, VRV) sistemi, iç üniteler-dış üniteler-otomasyon sistemleri arasındaki iletişim hattında en az 1,25 mm2 kesitli çok telli belndajlı kablo kullanılmalıdır. 1 SET Elektrik Malzemelerin Temin Ve Montaj İşleri Dış ünitelerin 415 V AC beslemesi amacıyla gerekli enerji Sözleşme Makamı tarafından sağlanacak ve dış ünite besleme panolarına ulaştırılacaktır. Pano; dış ortam koşullarına mukavim, ilgili dış ünite veya ünitelerinin enerji beslemesini sağlayacak nitelikte bir adet termik manyetik şalter, bakır bara veya kablo, giriş çıkış klemensleri ve enerji göz lambalarına, iç ünitelerin beslemesine yönelik V-otomatlara vb. haiz olacaktır. Temin edilecek bu panonun idare tarafından ulaştırılan enerji besleme kablosu ile irtibatı, dış ünite veya üniteler ile irtibatlandırılması anahtar teslimi götürü bedel kapsamında YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. İç ünitelerin ihtiyacı enerji için gerekli her türlü kablolama, v-otomat, pano vb. temin ve montajı anahtar teslimi götürü bedel kapsamında YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Değişken Soğutucu Akışkan Debili (DSD, VRF, VRV) Sistemi, iç üniteler-dış üniteler-otomasyon sistemleri arasındaki iletişim hattında en az 1,25 mm2 kesitli çok telli blendajlı kablo kullanılmalıdır. Kablolama sırasında ek yapılmayacak, dağıtım-güç panosu içinde yapılan eklerde, elektrik tesisatı gereklerine uygun etiketlenmiş, onaylı ek malzemeleri kullanılarak en az iç dirence neden olacak bağlantılar oluşturulacaktır. Blendajlı kablo kullanılması durumunda kablo blendajının sürekliliği sağlanacaktır. Elektrik tesisatı, kaçaklara ve topraklama hatalarına karşı kontrol edilecektir. Tüm elektrik tesisatı cihazlar bağlanmadan kontrol edilecek, yanlış bağlantı nedeniyle olabilecek arızaların önüne geçilecektir.

17 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler YÜKLENİCİ, Antik Liman içerisinde yer alan işletme içinde ve dışında gerçekleştirilecek her türlü yapım, bakım onarım işleri öncesinde, sırasında ve sonrasında 16/1987 sayılı Turizm Endüstri Teşvik Yasası, sayılı Turizm Gelişim Yasası ve tarihli 173/2013 sayılı Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü ne ve ilgili diyer yasa ve kurallara uymak ile yükümlüdür. İlgili yasa ve Tüzükler ile tadilat dönemleri belirlenen Antik Liman içerisinde etkin ve seri çalışmayı sağlamak üzere YÜKLENİCİ lerden 7/24 hizmet verebilme koşulu aranacaktır. Yapılacak işler KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Yapı İşleri Genel Şartnamesi ve Bayındırlık İşleri Genel Şartlaşması ile mukaveleye uygun olarak işbu teknik şartname esas alınarak, temiz ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, ayrıca birinci sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır. Havlandırma, İklimlendirme sistemi ile ilgili işleri nin Kontrolörlük hizmeti Sözleşme Makamı nın atayacağı yetkili mimar, mühendis ve/veya iç mimar tarafından verilecektir. Yüklenici, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin kurulacağı yeri ve çevresini yerinde çok iyi inceleyip, proje ve teknik şartnameyi okuduktan sonra, anlaşılmayan hususlar için yapılacak işleri yerinde tespit etmek ve Sözleşme Makamı ndan ayrıntılı bilgi alarak teklif vermekle yükümlüdür ve sözleşme makamı ile karşılıklı olarak imzalayacağı sözleşmeye mukabil işe başlayabilecektir. Uygulama sırasında çıkabilecek ihtilaflar Sözleşme Makanı nın atayacağı ilgili Kontrolör ün ve Sözleşme Makamı nın proje ve şartnameleri yorumlamasına göre çözümlenecektir. Proje ve şartnameler birbirini tamamlar ve bütünler şekilde yorumlanmalıdır. Proje ve şartnamelerde ortaya çıkacak hususlar, yüklenici tarafından, teklif verilmeden önce Sözleşme Makamı ve atadığı Kontrolör lere sorulacak ve çelişkili imalat ifadeleri giderildikten sonra işe başlanacaktır. Aksi takdirde, şartname ve çizimlerde ortaya çıkacak çelişik imalatlar için son söz Sözleşme Makamı nın ve atayacağı Kontrolörlerin olacaktır. Yüklenici, kurulacak havalandırma ve iklimlendirme sistemi dahilinde kullanılacak tüm malzemelerin numuneleri ile her türlü teknik bilgi ve dökümanları önceden Sözleşme Makanı nın kontrolüne ve onayına sunmakla yükümlüdür ve ancak yazılı onay aldıktan sonra kullanabilecektir. Yüklenici, montaja başlamadan önce, gerekli önlemleri alarak ilgili alanı imalata hazır hale getirmekle yükümlüdür. Montaj sırasında kullanılacak, tüm elektrik ve benzeri enerji ihtiyacı ile su ihtiyacı yükleniciye ait olacak ve bunların mal sahibi tarafından sağlanan kısımları makul bir ücret ile istikaktan kesilecektir iş ve çalışma güvenliği kuralları: tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, "yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü geçerlidir.

18 iş güvenliği işin ayrılmaz bir parçası olup, yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz. iş güvenliği çerçevesinde, sıcak iş, yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma izne tabii olup, yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz. Yüklenci, bina nın alt ve üst yoldaki yaya trafiğini rahatsız etmeyecek ve çevrede yaşayan ve yürüyen insanlar için tehlike ve risk oluşturmayacak şekilde Çalışma ve İş Güvenliği yasalarına ve şartlarına göre emniyete alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, montaj çalışmaları süresince çıkacak atık ve hafriyatın bölge dışına çıkarılmasında çevrenin turistik bölge olması dikkate alınarak çevre düzen ve temizliği bozulmayacak ve ilgili liman yasaları dikkate alınarak malzeme giriş ve çıkışlarının zamanlamasına dikkat etmekle yükümlüdür. Demontaj ve söküm ile kırım işleri sonucunda çıkan atık malzemelerin işyerinden uzaklaştırılması, belediyece belirlenen atık alanına götürülmesi için gerekli her türlü yatay ve düşey taşıma, nakliye ile harç, vb. ödemeler anahtar teslimi götürü bedel kapsamında olup YÜKLENİCİ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici, montaj yapılırken çevredeki komşu turistik tesisleri ve turistleri rencide ve rahatsız edebilecek ses ve görüntü kirliliği yaratılmamasına azami dikkat etmekle yükümlüdür. Fabrika İmalatlarının Teknik Kontrolü: Sözleşme Makamı, gerekirse fabrika-fabrikalarda yapılacak imalat ve montaj çalışmaları ile testlere nezaret edebilecektir. Yüklenici, İmalat, montaj ve testler sırasında Sözleşme Makamı nın tespit ve önerilerini yerine getirmekle yükümlüdür. 4. Garanti Koşulları - BAKIM VE GARANTİ TAAHHÜDÜ : Temin ve Montajı yapılan tüm cihazlar ve imalatlar, Geçici Kabul tarihinden sonra 2 (iki) yıl süreyle Yüklenicinin Bakım ve Garanti Taahhüdü altında olacaktır. HASAR VE ARIZALARIN GİDERİLMESİ: Yüklenici, betonarme yapıda yapılan kırma, delme, kazı, dolgu vb. uygulamalar sırasında, delik açma, yıkım, demontaj, montaj ve imalat esnasında hasar gören yol, elektrik hatları, bilişim hatları, su hatları, kalorifer hatları, kanalizasyon, yağmur suyu, bahçe sulama, ızgara, rogar, çatı, duvar, asma tavan, yükseltilmiş döşeme vb. yapı bileşenleri, mekanik tesisat cihazları vb. diğer tesisatlara ait arızalar tekniğine uygun olarak gidermekle yükümlüdür.

19 Hasar ve arızaların giderilmesi için ihtiyaç duyulabilecek yeni malzemeler ve buna ait işçilikler Anahtar Teslimi Götürü Bedel Fiyatı kapsamında değerlendirileceğinden YÜKLENİCİ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri- İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların montajı sunulacak teklife dahil olmalıdır. İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların bakım onarımından garanti süresi boyunca YÜKLENİCİ firma sorumlu olup bu hizmet karşılığında hiçbir koşulda ek ücret talep edemeyecektir. 6. Gerekli Yedek Parçalar Yüklenici, sistemlerde kullanılan malzemeleri en az 5 (beş) yıl süreyle, piyasa bedelleri üstünden sağlamayı taahhüt edecektir. Ayrıca, 5 (beş) yılın sonundaki bir zamanda, sistemde kullanılan herhangi bir malzemenin satıştan kaldırılması durumunda, satıştan kaldırılmadan en az 6 (altı) ay önce Sözleşme makamı na yazılı olarak bilgi verecek ve gerekirse, malzemeyi gene piyasa değeri üzerinden sağlamayı taahhüt edecektir. Bu taahhütler Yüklenici nin vereceği Noter onaylı Garanti Taahhütnamesi'nde açık olarak belirtilecektir. 7. Kullanım Kılavuzu Tüm işlerin ve işlemlerin bitmesiyle birlikte, kullanılan her malzeme ve elemanın işletim ve bakımının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, kullanılan her malzemeye ilişkin bakım ve kullanım amaçlı ayrıntılı ve tam dokümantasyon sağlanacaktır. Doküman paketi Türkçe olmak üzere aşağıdakileri içerecektir. -İmalatlı-durum bilgileri -Kullanılan ürünlerin garanti belgeleri (üreticiden alınmış) -Sistemin tümüne ilişkin garanti belgeleri (yüklenici tarafından düzenlenmiş) -Tüm ürünlerin işletme ve bakım belgeleri -Bakım El Kitabı ve/veya Notları Dokümantasyon paketi toplu olarak ciltlenerek, 3 takım halinde teslim edilecektir. Ayrıca tüm dökumantasyon paketi 3 takım CD ye basılı olarak da sağlanacaktır. Burada belirtilen dokümanların dışında malzeme tariflerinde belirtilen farklı dokümanların olması durumunda bunlarda ayrıca temin edilecek ve aynı paket içinde sunulacaktır. 8. Teslim süresi İşbu teklif çağrısı kapsamında gerçekleştirilecek satın alma karşılıklı sözleşmeye tabi olup, söleşme kapsamındaki tüm kalemlerin azami teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 2 aydır.

20 9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) İşbu Havalandırma iklimlendirme sisteminin temini için teklif verecek tüm tedarikçilerin proje mekanına ait mimari, mekanik, statik ve elektrik projeleri içeren CD leri yukarıda belirtilen adres ve kontak bilgileri kullanılarak To Limani Restoran dan temin etmeleri ve mekanı yerinde etüt etmeleri zorunludur. İlgili CD leri temin etmeden ve yerinde etüt yapmadan teklif verecek firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif verecek firmalar KKTC de yerleşik ve servis hizmeti verebilecek özellikte olmalıdır. Teklif verecek firmalardan son 3 yıl içerisinde KKTC sınırları içerisinde yapmış oldukları benzer ölçekte inşaat/restorasyon işleri ait referans sunabilme şartı aranmaktadır. Teklif sırasında ilgili referansları sunamayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır. Teklif verecek firmaların teklifleri ve benzer sistem kurulum referansları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Teklif sunacak firmalar, yukarıdaki şartname ile belirlenen kriterlere uygun ürün ve hizmetler ile ilgili numune, ürün marka bilgisi, ürünü tanıtıcı belge, garanti belgesi ve süresi, iş teslim tarihi v.s. bilgileri en son teklif sunum tarihinde eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür. Şartname koşullarına aykırı ve/veya eksik belge ile sunulan teklifler dikkate alınmayacaktır. Bu teknik şartnamede genel ve özel anlamda tanımı ve anlatımı tarif edilen bütün işler, a-cad detay projelerin hazırlanması, bu işin yapımında kullanılacak tüm malzemeler, bu malzemelere ait montaj ve demontaj işçilikleri, nakliye, yatay ve düşey taşımalar ve bunlara ait işçilikler ile Yüklenici karı, genel giderler vb. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Fiyatı kapsamında olup yüklenici ye ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. YÜKLENİCİ, ekte verilen projelere göre yapılacak uygulamaya ait proje ve hesap raporlarını (as-built Autocad altında hazırlanacaktır) işe ait yürürlükteki ilgili mevzuata (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ilgili tebliğlerine ve-veya yönetmeliklerine ve-veya ilgili TSE ve EN normalarına) uygun olarak hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür. İmalat öncesi hazırlanacak detay Proje ve Hesap Raporları en az iki suret olarak Sözleşme Makamına sunulmalıdır. Sözleşme Makamının uyarı ve düzeltmeleri olması halinde revize Proje ve Hesap raporları hazırlanacaktır. Revize Proje ve Hesap Raporları, Sözleşme makamının onayına sunulacak ve yazılı onayı doğrultusunda tedarik ve montaş gerçekleştirilecektir. Onaya haiz olmayan detay proje ve hesap raporlarına göre sahada hiçbir imalat ve montaj ile malzeme ve cihaz temini ile revizyonu yapılamayacaktır. Yapılmış imalatlar ve montajlar söktürülür. Gelen malzeme ve cihazlar iade edilir. Ayrıca söküm sırasında zarar gören Sözleşme Makamına ait yapı ve malzemelerin Sözleşme Makamınca belirlenen zarar bedelleri YÜKLENİCİ nin ilk hakedişinden kesilir. Demontaj ve söküm ile kırım işleri sonucunda çıkan atık malzemelerin işyerinden uzaklaştırılması, belediyece belirlenen atık alanına götürülmesi için gerekli her türlü yatay ve düşey taşıma, nakliye ile harç, vb. ödemeler anahtar teslimi götürü bedel kapsamında olup YÜKLENİCİ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

21 Kullanılacak tüm malzemeler, Sözleşme Makamı nın onayına sunulacaktır. Bütün cihazlar (İç ve Dış Üniteler) CE belgesine sahip olacaktır. Bina içi veya dışı tesisatlarda kullanılacak tüm elektrik malzemeleri, otomasyon malzemeleri, bakır baralar, termik manyetik şalterler, panolar, kablolar ve kablo kanallarının kimyasal ve mekanik özellikleri yürürlükteki mevzuata (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ilgili tebliğlerine ve-veya yönetmeliklerine ve-veya ilgili TSE Standardları) uygun niteliklere haiz olacaktır. Yüklenici, sözleşmenin imzalanması müteakip kullanılacak tüm malzemeler için toplu bir Malzeme Listesi sunacaktır. Malzeme Listesi nin ardından sipariş ve kurulum (montaj) programına uygun öncelik sıralamasıyla, tüm malzemeleri İmalat Çizimi yle birlikte onaya sunacaktır. Malzeme siparişi ve uygulama, ancak onaya sunulan malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten sonra başlayabilecektir. Sözleşme Makamı onay aşamasında onaya sunulan malzemelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyebilir, malzemenin bir örneğini görüp, denemelerinin sağlanması talebinde bulunabilir. Sözleşme Makamı, teknik isteklere ve sağlaması gereken performansa uymadığını belirlenen her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir anında reddetme hakkına sahiptir. Her ne kadar YÜKLENİCİ ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılacak olsa da YÜKLENİCİ, teklifi oluşturan tüm ana kalemleri birimi, miktarı, birim fiyatı ve toplamı gösterilmek üzere fiyatlandırılacak ve teklif ile birlikte verecektir. Kulanılacak ürünlere ait her türlü belge, bröşür ve doküman teklif ile birlikte verilecektir. YÜKLENİCİ, gerek iş süresi içinde olsun, gerekse mücbir sebep nedeniyle uzatılan süre içinde olsun, taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zamyapılıması veya yeni vergiler ve resimler konulması, tonaj tahdidi konulması, TL-USD paritesindeki değişim oranının azalması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması veya benzeri herhangi bir sebebe dayanarak, fiyatlarda değişiklik, ilave birim fiyat talebinde veya süre uzatım talebinde bulunamaz. Madde-2 - Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı başlığı altında belirtilen işler İsteklilere davet usulüyle TL (Türk Lirası) bazında ödenmek üzere sabit birim fiyat kapalı teklif, pazariık esasında olmak üzere ihale edilmektedir. İstekliler, işbu ilan ve şartname dahilinde belirtilen malzeme temini ve kullanılacak malzeme esasları ile diğer tüm hususları da göz önüne alarak, gerçekleştirecekleri ön edüt (keşif) sırasında belirleyecekleri metrajlar ve ekte sunulan onaylı mimari, mekanik, statik, elektirk ve taslak iç mimari projelerini de dikkate alarak kontrol edip, çıkacak sonuca göre TL (Türk Lirası) bazında teklifini oluşturacaktır. İstekliler tüm iş kalemleri için hazırlanmış forma uygun olarak birim fiyatlı ve metrajlı keşif özetini verecekler, teklif birim fiyatları iş süresince herhangi bir eskalasyon ve nakliye bedel farkına tabi olmayacaktır. İstekliler ihale konusu işler için Geçici Teminat venneyecek, ancak işin sözleşmesi ile birlikte "Kesin Teminat" vermek zorundadır. Kesin Teminat sözleşme keşif bedelinin %10 (yüzde on)'u dur. Kesin teminat, Sözleşme nin imzalanması sırasında YÜKLENİCİ tarafindan SÖZLEŞME MAKAMI na verilecektir. Kesin Teminat'rn verilmemesi halinde, ihale sonuçları hükümsüz sayılacaktır.

22 İhale Komisyonu'nun yapacağı değerlendirme sonucu YÜKLENİCİ ye kesin kararını 30 (otuz) gün içerisinde verecek ve bu proje için en ekonomik, hızlı ve düşük bedelle ihale belgelerindeki şartlar esas olarak karşıladığı tespit edilen İstekliye ihale edeceklerdir. İşveren ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve/veya dilediğine yapmakta serbesttir. İhale konusu iş kendisine ihale edilen İstekli, SÖZLEŞME MAKAMI'nca yapılan yazıiı çağrıya rağmen verilen süre içinde sözleşmeyi imzalamaz ve/veya Kesin Teminatını yatırmaz ise, SÖZLEŞME MAKAMI ihaleyi yenilemeye veya uygun gördüğü diğer bir Teklif Sahibini sözleşmeyi imzalamak üzere çağırmaya yetkilidir. İhale ve SÖZLEŞME kapsamındaki İŞ'in, SÖZLEŞME'nin imzalanmasından, kesin kabulün yapıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, İŞ'in yapımıyla ilgili her türlü vergi, resim, ve harçlar ile, mukavele noter tasdik harcı, ihale karar pulu bedelleri, teyit pulları, damga resmi, yeni konulacak her tiirlü vergi, resim ve harçlar ile YÜKLENİCİ tarafindan yaptırılacak İnşaat/Vontaj All Risk sigortası (CAR) ve diğer sigorta poliçelerinin primleri ve SÖZIEŞME giderleri YÜKLENİCİ ye aittir. Sözleşmeye ait damga vergisi YÜKLENİCİ tarafindan ödenecektir. Eğitim : İşletmeci (2 kişi) ve bakımcı (2 kişi) eğitimi, işin doğal bir parçası olup, tamamı Geçici Kabul öncesinde yapılacaktır. Sistemin çalışmasıyla ilgili olarak kullanıcı eğitimi, eğitim sırasında kullanıcıya yönelik yazılı eğitim notu dağıtılacaktır. Eğitimin niteliği ile ilgili sorunların çıkması, eğitimci, erişilen eğitim düzeyinde yetersizlik veya eğitim dokümanlarının yetersizliğinin belirlenmesi durumunda Sözleşme Makamı kısmen veya eğitimin eksik olan bölümlerinin tamamı için yenilenmesini isteyebilir. Deneme ve İşletmeye Alma : Sistemler kurulduktan sonra işletmeye alınarak denemeleri yapılacaktır(ön kabul). Bu başlık altında anlatılan denemeler geçici kabul işleminin bir bölümü olmayıp, geçici kabul işlemlerine ancak bu denemelerin Sözleşme Makamı tarafından yeterli bulunması sonrasında geçilebilecektir. Bu bağlamda, belirtilen denemelerin tümü veya bir kısmının yeniden yapılması, geçici kabul işlemleri için de istenebilecektir. Deneme, işletmeye alma sırasında gerekli olacak tüm cihaz ve sarf malzemeleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Hatasız olarak çalışır hale getirilen sistemlerin geçici kabul işlemlerine YÜKLENİCİ nin yazılı talebi üzerine başlanacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, belirtilen denemelerin tümü veya bir kısmının yeniden yapılması, geçici kabul işlemleri sırasında da istenebilecektir. Sistemlerin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işletmeye alma malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Anahtar Teslimi Götürü Bedel kapsamında YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Bu ihale ile ilgili olarak,

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd Onar İnkişaf Ltd Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne de bulunan Onar Tatil

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Dipkarpaz Belediyesi ÇATOM 2013 yılı teklif çağrısı turizm potansiyelinin

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EMİNE ÖZYÜREKLİLER,Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İNÖNÜ dekktc-14-gteb-01/006 Referans numaralı SÜT HİJYENİNİN

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onbaşı İşletmeleri LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Güzelyurt Yolu Alayköy Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Packsel Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile, pet, karton, alüminyum ve teneke kutu gibi atık toplama

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Yeniboğaziçi Belediyesi Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Polatkan Turizm Ltd. Polatkan Turizm Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gaziveren de, KKTC

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cyprus Environmental Enterprises (CEE) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Teknolojik Altyapı ve Standartların

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:12 Zambak Sok. Zümrütköy Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C.

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da proje kapsamında Katlanır

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit Sergil Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Sadi Kazafanalı (Dünya Çiftlik İşletmeleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında saglanan mali destek

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Bilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Helvasan Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI N.E.R. TİCARET LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:11 Cumhuriyet Mah. Cihangir de proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Sunev Export Import Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde, Büzgülü Çöp Torbası

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd. Onar İnkişaf Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Onar İnkişaf Ltd. ye yatak-şilte-

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gemyat Delta Marina Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne Yeni Turizm Limanı 2 Girne /

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kemal Tüccaroğlu Trading Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde Pasdelli ve

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EKSTANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit SergilTarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ilelefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMĠ ve ENERJĠ BAKANLIĞI altında yer alan KOBĠGEM tarafından yürütülmekte olup, TC KALKINMA VE EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ OFĠSĠ finansmanı ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Figen Karafistan, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilırmak da Erkenci Çilek Yetiştiriciliğinde Verim

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1)

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1) MERYEM BARIN K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek Kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cypri Cola Company LTD (Cypri Cola), KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Temizlik ve Yapı Malzemeleri Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur Kuzey

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Denizkızı İşletmecilik LTD, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alsancak/Girne de Denizkızı Royal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mefaş Tic. Ltd. Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile KKTC Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi nde adet YM 60

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Program KKTC BAġBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMĠ TURĠZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI nın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu program T.C. LefkoĢa Büyükelçiliği tarafından

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından ürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı ve

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 05 yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Organize Sanayi Bölgesi. Cadde, No:

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EKOR UN ÜRÜNLERİ SANAYİ LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Küçük Sanayi Bölgesi Aykut Yusufoğlu Sok.

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali Yakuş 2016 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kuruova Bölgesinde KKTC-16-TDKB-01/040 referans numaralı

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Süleyman Suay, 2014 Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım köyünde SUAY ÇİFTLİĞİ NİN MODERNİZASYONU için

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Greenwise Environmental Ltd., Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa da imzalanacak bir satın alma sözleşmesi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI FREKANS mühendislik Frekans Elektrik Mühendislik Müteahhitlik LTD. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Temel Kıngır (Temel Reis Restoran) Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Temel Reis

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs ta İlk Kez Desenli

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi programı kapsamında sağlanan mali destek ile için bir mal alımını sonuçlandırmayı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC Ekomomi Bakanlığı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile da

Detaylı