ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ"

Transkript

1 ı. j ı r y r s t j u t ı- m i ~nrr7h>r-ı^tm ^ iiiııc J ii c J ı r i L i a E H c l O E r o f l c î E E f P ^ r r P T r n n it m r ^ f J U g J t t U ij iu ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ / A r a l ı k / Ocak «Sayı: XI /Memleketimizin hemen he t tarafında emsalsiz defineler hafinde yatmakta oian kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ne tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat iş/etinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına k a fi lüzum vardır Konya Çazi Mustafa Kemal İÇİNDEKİLER DÜNDEN BÜGÜN E / Turgut B A T U R A YA SO FYA CAMİ Mİ? MÜZE Mİ? Bir Belge... 6 S Ö Y L E Ş İ / Soner ATESOĞCJLI ARI - İlhan T E M İZ S O Y B İZ E YAN SIYAN LA R B ü SAYIN IN M A K A LESİ / Sem ra S A L G IR L I G Ü N CEL j İzmir M etrosu DERN EĞİM İZ E T K İN L İK L E R İ G Ö R Ü Ş / Özgür C^WGA YAYIN TANITIM! / Turan KARAKAŞ BİR K E S İT / Turgut B A T d R DÜYÜRÜ / Yönetim K u ru lu BA SIN D A N / İstanbul Arkeoloji M üzesi...i' SO N DAKİKA / Efes Stadion u İLETİŞİM K Ö S E S İ... * * «rj W f / ' V T» 22 ARAM IZA KATM AN LAR DERN EĞ İM İZ Ü YELERİN D EN H A B E R L L R D Ü Y Ü R Ü L A R

2 DÜNDEN BUGÜNE DFGCRLİ M tslfckta ŞI ARIM ülkem in n, Im^i -.K altı. toprak üstü v**.'haltındaki tanhi. mımoji vc arkmikıjik vaılıttarı yani Anadı»İn kültürümüzün araştırılması. bulumnam, ülkemiz vc nıevl»vj»mi/ m ısından sorunlarının çözümüne <atkı sağlam ası, Arkeologların sosyal ekonomik ve demokratik haklarını elce etenden, ıdtmk ele man olıııa rıakkııruzın yasa olarak kazanılnur.,1 il»; meslektaşta nır uzu ı Tüm ~eknlk T e inen Kır.ı.uşiarı ve FMMOL5 bcı&ta oirnak îr/mu ;lfiı.s:l. atık kille ör* şiltleriyle i ftışim kurafc Imcleri içir.. 19^f: yı ıtıoa A r keologla» r>fi»ıec irtl kurmuştuk. 12 Lylüi Harekâtından ı difjer n-f^lok f.'.ıru- 1 tuşları lr birükuı kapatılan Demeğimizin 199/! yılında rek*arcan Arkeoloji vc A r keologlar Derneği olarak açıldığı çthjıuuı/.tjn malu mudur. Değerli m cs:ck taylarım, Der recim izin ilk kuruuşunıla y«t alan ve Yönetim kurulumuzda. (jcn vl Bav kon olarak lî>vî>- yıllarına kaıiar devamlı :]o:ev yapmış '»ir Ark»*::lı>(, ıjrtmk Demeğimizin kur.r.uş yıllarında. yönetim, denetleme vti ımiiii kııu ılu ıı ılf İK*ılç rtemsilcilerimiz olaıak göıev alanlar ile o yıllarda sayılan 300 u asar, asıl üyelerimiz vm s^ıyıhıt kırkı /i>an vm dımcı üyelerimize (Sanat.a rh c i v.d.) burada Derneğimizin ilk kurucul.vından ^ Ijiri nlrti/ik le$ekkııil«*ıimi fade çtuıek iv erim (Islcıirıt çünkü bu Demek kolay kurulmadı, meşakkatli ycllarcan geçerek bu günlere uzandı.) Onların her bııı bıt> *ımsız kahramandılar. Ben İHiimUl hatırlayabildiklerini' İK*l"1nw*y,r ı;a l>a<.i ^imi. Hatırlayamadığım meslektaşlarım ısc beni bağışlaya* caklardır. Zira, aradan 23 yıl geçti. Demecimizin İlk Kurucuları: Turgut BATCIR, Yi ö«sayiioan. Aykı.l ÖZET. Çelik TOPÇÜ, Sevindik ÜİLCİMLN. Asuman ÖViıK, Sabr AYDA- <,etin AN- LAĞAN, n kret THK ve Nacir AVC: İd:. Yönetim Kunıllarımızda Gttrev Alanlar < ); Tıjırjtıi RATCJR Aykut ÖZET. Yi^ii SAVILGAN. Çelik LÜPÇU. Asuman ÜVL.-v Ahmet ropuaş. batr AYD.AL. Yaşar TANZAN, la ljk YAI.ÇINKAYA. Nadir A rk eoloji bir hobi değil, insanın tarihsel gelişimini inceleyip araştıran, insanın üretim ve tüketim ilişkilerini, sosyo-ekonomik yapısı içerisinde değerlendiren, maddi verilerini toprak altı- toprak üstü ve su altında ortaya çıkaran, belgeleyen, planlayan sergileyen ve yayınlayan teknik bir bilim dalıdır. AVCI. Doğu MFRMFRCI Fikıet TF.K, (! Jale SİR F!_ Denetleme Kurullarımızda (Jörcv Alanlar: Nefir k.i Al TAN H.Tahsin tlç A M tü Ş..Ahmet 11KPAN, A liye Ö Z lt ft. tiüray YASA, FıkrH FK Onur Kurulumuzda: Krot Dr Cev&l K:d)F.f< FVcıf Dı Halet ÇAM BEL, Do<. Dr. Kutlu LM KL SK-oî. ' vc Mehmet EROC I ( tin* I979-Î9Ö0 yıllarında İse görev yapan ırift:»a ı--ı-. n m hahıfftyabıkmrarim de burada bcftrtmek isterim: Ya>aı TANZAN, Fjrm ÇAPRAZ Haluk YAL- ÇINKAYA Ahmet HKHA>. Lcveıı 70R0G I.C I, NfMıle GFM CFR. Oo^li MUKMLKCİ. (J.Jale SİR EL v.d IQ7rî ii vı'laıdaki Arkeologlar Dcrncgi'nın başarısı. hiç l..ı>ku vuk kı Iüm jh i Aık«tı>l* irıin r.efen olan, örgütlenmenin ne dcr.lı önemli olduğunu v*..r<julavafı ve bunun Inllr r-nde r.lan üyelerımızdi Arkeologların hirtşrtiim lıiif knskustrz rıe r ^ b kez. ta^ra Jeti^uıinır r*n u.-.l düzeyde kurjirru.s olmasıy dı. İVİH İMHrt:l*3 bllylik 07- veriyle.anadelu ruın m*.-! y r rinde görev yapen meslekl/ı*.urifiuun da bahsetmeden ri»r<;rrnıiy>tw.ın. Yani Cjcncl Merkezin, tafradaki 'edakaı Arkeologları. Peki kiıruli bumiaı: Ankara üölgc Femsil clsi: Al. Zafer, ÇAKM AKÇI. (F F M On Md rfft) Kenv.l t>lkiok (M TA.) İstanbul üölgc lemsilcl.nl. F in m BAŞARAN Dİ L E K. faynı /^rtıaikia M(l Z L C İL L K D L K h L C l Gçnd Başkanı) Şeniz A IİK İstanbul A>k*l:j]ı M t i z e s ı. İzm ir. Marıina Rülf r* Tem silcisi: Mkıet I t K. t ı sın DOÖr.R (İzmir Ark. Mü- Mfld) Aydın. Denizli Uölgc Icm silcisi: Özgen KA&A C A (Aydın Müzesi) Afyon, Clsak. Fskişehir, Kütahya Bölqc Tem silcisi: Ahmet TOPÖAŞ. A IiiimîI II ASI I { Afy<m Mü/rvi) Malatya. Adıyaman, tlazığ Uölgc Icn ısik isi: ıi/jil Hakkı BFYO O I.Cl (Malatya Müzesi; Muğla BijUjt* Tem silcisi: Oflu* A l PÖ Z3S (üedlu ın Müzesi) Bursa. Bilecik üölgc lem sileisi: Alı KlLIÇKAYA fl/mik Mıızesi), Bedr YALMAN (Dursa Müzesi) Konya Bölge Tem silcisi: '.srııaı! KARAM I İT (Konya Arkeoloji Müzesi) Antalya Bölge lem sileisi: Sabn AV U A L (Antalya Arkeoloji Mıizesi) 2 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

3 j ğ ^.iripfnrpf^nraîhitjatid^ga^pfn^prrnma^jcidti/îlcîîîjrrr Adana. Antakya Mersin Bölge Icııı^iKis i: Yasat C ;^.Lbİ <H*lay Müzesi) Kayseri, hu'ıde, Nevşehir. Kır>«rlnr Bölge Temsilcisi. Sadrettin A ljjk F R F '» (Aksaray Mözcsi) Kolu, Adapazarı. İzcıtil Rülgr. Tem silcisi: >.inst UvJLvJ: ( M u T.T B.rjı) (Jrla. Diyartıakır, Mardin Bölge Icm sikisi: Muiı ır ıı AftS! \N ((Jrla MCzcsi} $ «ıııısıııı, Am asya. Sinop. Ordu Biilge. Tem silcisi: Mıhnt ÜÖMFîV (Isam*.jn Müzesi) Tokat. Sivas. Çorum. Yozgat, Kastamonu Bölrj«* Tem silcisi: Birsel ÖZCA>. (Yy/.gnl Mıi/esı' Çanakkale*., Balıkesir Bölge ÖZi_!\ ((Çanakkale Mû/en) tem silcisi: rfalıl K. Maras. Gaziantep tiiilyr Tem silcisi: Sabr Ks- Z ll.a N loii/irtrıi»* ) Müzesi) Ldirnc. Ickirdağ, Kırkta reli Bölge Tem silcisi: Ft-riri» ıı CO W IRO Gl.il { lekirdaç Müzesi Kars. Ayrı, Fr/.ıııum Bölge Tcm silcisi; barı** fjlu SARP (Kars Müzesi! Van. Bitlis (A hlat) Hakkari, îsiir t. M uç Bölge leııısik İni: Rm <.tiv ANGf R (Bitlis Ahlat Müzesi) İsparta. Hurdu» Röli r* Tem silcisi: Yıldırım KAYA SSK. İsparta MtvJttk kumluğumuzun yeniden örgütlenmesi iein m i yılında Arkeoloji ve Arkeologlar Derneğini kurarı kurucu üyelerimiz, de burad-ı M ıılırıeku- fay A gfirıı U. m I ı ı.iv- UUKIO 'JLU. Prof Df <oç kun Ö ZCÜfSEl l > «TOPC (l Fanine AYftUK. Mchıtm SÖYLCM IİZ MObcrra OÛNEİ ötycıt ÇAVGA, Fık. KHI AKOC»* (I. Fulya SÖNMLZ ve Akif I ARLAN. i y /0'lı yıl.arca Arkeologların teknik hizmet sim* rmd«y r ûlmayıs:. mesleğimiz açısm/i mmorıu k ın m rlı.n rııd.j. iûm \;alışanlonn ekonomik ve demuk ra ık la k la ı ı ıı 4iu*«ık lın kes ır*:e orjf.ıt er c-ck c.ûe edebi ececn n bilinende uları ıi/leı, fv ır e/juıu/ı ku «i su ıır az TMMOB ve İÜ 1LO ile ortak çalınmalar-* t»aş la dik 22-2^ Mayıs 1 tarihin/te y«pılrtn 3. T. ırk iye Teknik Flam an Kurultayında 34 IcKni* tlem an Ku tıj im: s:l.ıı^k k.ıln.l n lıleı ve bu büyük <urutaya ka tılan A RKLO LCKJLAK DhKNEOl. T «MOP. T ( T F >, Demokrat k Kule Örgütlen ve I ûm Lm ekçi Halkımı/ a bitlikte, deıııuk'a*; <î/< ürl»ik v»* insanca yasana* c a< insan hak anna saygıl; bir toplum yaratmak ı«.n ir «itli: demokratik platformda caba sartettik. Artan hayat pahajıl;ğı. enflısyo i ve i^i/li^m r ı ııtmuıvı dı. zoyc inmesi, insan haklar ve /tcmoknvi k.îc verdtk tan! inde Türkiye Ulusal I otogram elri birliğinin fıc k T ifilı Kıunnuıi'l/i VMj'laıı ^ Kongresine katildik. Jeıncrt başk anımız o yı tar;lı T (I. F Bırlu^mn uy+c.yd?. Yine l5 7 ö y ıin o a l ici ıe iş liılifjı y-ıim nk Hu Konu Rı K imiuv" proıpamına ka tıld.k. Uu programca I ürk.yc Jc Arkeoloji ve Arke nltkjia m Sorunları" dile getirilmstir. Maddi :mkanla* :^ ı.ra^ uüiiaıxld'î fagnrt7?nnqıj- j»ijr-ı it; -^jaciijumicj!! nmızın ca miuiasidö rağmen teksi* makinesi d*- "H-» j#*i Bültenimizi dcvaır.lı r*l«<1*. <ıkaıdık 23 7A I? I97fl tarihlerinde "lu ık iy e Arkeolojisi ve. Arkcologlaruı Suıunlan** *;ilı panelimizi acr<;cak*. ı dik. İr.ar ve İskon lickanhğı K.»ıtf»y«r«s Salonun da yapıları p.m d; meslekimizin ve mcsicktaşianmızıu v ın.n la rn ır enine boyuna lu h^iıduv ve somut so nurlara ulajıld r';ı la: toplantı olmuştur bu ^alısmimıın bü-şanya ulaşmaiin.n en ocvnılı e»kenlerinden o.ri de en u*«k yüt t knıelennden her tûrlû yuryuııliif'ıu mad cı ve manevi k ıılik ı fio/e Alarak gelen, panelintı/e l>ijıl**re <juc katan, üyelerini/in ilemeze ve yönetim kuru.urı.t ı:ııyıjuk:a ı güvendi Panele katiları, kalkıda bulurun rûn*. iiyelcrirrnze, DifiiKisirti k Kitle ürgüıleıi* :ûıı B^ km l/iıına ve Üniversitelerden k.ı» İn- Ofjieiın* Üyelerine mc^lcğııtıı/ rif-sle<t^slcnm z ve öıyütû ho/ amiına te<ror teşekkür e<leı ir» {H^y^iu olanlara sağlık ve başar dleıke-ı, aranrızdan aynlartlar d- ı.ılm ıeile Ananm). Uu panelin (jivirk ilm e s in d e d:z.c: c destek s^fj U yar o günkü hükümd ü Başbakanı Sayın üj;cr>t tc E V T T i. KCıltıır Bakanı Say m Ahme an»*ı K'S' A U 'yı. içişleri ba* an ^«ym Haşan Te im i (Jü ril Ş i. O rrıan. Turzm. İmar ve İskan. Köyi>l«*ı Bakanların, Meelis idare An i i Guesun Milletvekili Sayın Masl^f^ Kemal C'lLL^;Z'i haurlaıtmınmk elıi^ nıı? Panelimizi dûn y l «Katıdıyonım İ.k gün I97fi Cumartesi, * /Içıiış r e say p ı d u ru şu, k,u ık.ıtfir ı/arışm ası M ü t (J.t(jıtın)i. * /Ufceofüglurırı Fek n/k F,V ııı,în O/ma Soruna. * (7r<»ı:/f Toplu Sözleşm elı Sen d ika l Haklar, * Arkeoloji FrjıfJtııl im Arkeologların İsllhdu mı. Teknik Derslerin A rk eo lo ji Holömlc.rlnde O ku lu lımum (TopotirAft/a. Takometre ce f*tvo kullanım ı. Teknik Kesim. H.th f.ı, Fotoğrafçılık. K.ırtotfı.ıfya oe Rekonstruksyon. iiölövv, Restorasyon tekn iklen. Folnt/ıamnfri ue Mim arı Çizim Teknikleri). - I ologrum rtiinin Arkeoloji ve Mimaride Kul Janı im ası. Arkcolo/ifh: Ye.nl Teknolojiler, * L s k ı L s c r Kaçukçtlığt'Muiut ne ö renyeri Soytjunlan, - / Um GöskTiM (K ü ltü rel Ka_i/na<f/anmtz/ I...K ı <.ii B Pazar. Iıtrili! Ç cıııe Planlaması. - S/t Kavram ı (I,t rıh i..trkcnlnj/k. m im ari. kentsel o»* doğal). - Türk A rkeolojisinin G elişm esi. Müzeciliğin ı>e Korum acılığın Ö nündeki F tu/ellerin Kalduütt/.i*i, A/kenlOfjlann İstihdam ı. A rkeolojik K.*/ı/ann So ru n iarı (Yerli )'abanet İLE TİŞ İM BÜLTENİ 3

4 Kazılar. Yayın. '/csrfi, O nanm, Araştırm a. Ya hancı A rkeoloji t'ııslö lllc ri), SuAİH Arkeotojisi-SualU A rkeo lo ji F n \ tltösünün uçıhna&t, * Müzecilik (Sergilem e, Koruma. Lat>oratuı*u Çalışmam), - E s k i Lserle r i(c İlg ili Kunıtnlann Yeniden Ö rgütlenm esi - K n ltıir Bakanlığı-Küllür Yüksek Kııruhı ve Yan K uruluşların K urulm ası, tiurslurdnn Meafak Kuruluşları ve S iv il Toplum Ö rgütle tiııln Yaı arlandırılm am. - tilm (jö su u isı tu* Kapanış. ". Arkeologların "Vkııik ı»lma les: hiçbir zaman bilm eycerıllr vt* hu Imkkımııı s<»kr söke alacağız. Ilcrn de en Kim zamanda, y ırık lı mr/ı inamyomz. Rıı mücadelemiz lekn:k tileman ojarak. yasal hak«ıı ını/ı stldııjmıt/ /aı^anoa l)itnv!yfc K ve elde etliğimiz haklanrnızı ilah* ûsi d ij/rvlr-r çıkarta cağız. Memurların ve lüm ç^lsanunr y»rviı ve toplu sözleşmeli scncikal haklarını alma mücadelesini d r sonuna dek sjraürcccgiz * 1 9 / b - / y y ılla r ın ı s i z l c r e a n l a t ı r k e n i n a n ı n y û n t e m ı c l a a y n ı h e y e c a n ı n : h i s s e d i y o r u m B u n la r ı a n la t ıy o r u m z ir a d u g ü n ie r e n a s ı l g e l d i k v e n e d c ğ ;s t i d İ y r rir dıi^ıımıyniijm'.. A rk c *::lı» y lrti D e m e ğ i k tırıtlıj^. y ı l l a r ı n d a e n b ü y ü k : ; g ı I M M O B b a f k o n ı S a y ı n r o m a n Ö Z T U R K I *» ( r a h m e t l e, s a y g ı y l a a n ı y o r u m ) g ö r d ü k A y ı u y e k ild e l ü l L D d z e r i t e K r i k e l e m a n s t a t ü s ü n d e h e r z a m a n :lf s!* * w İF.:t. A n k a r a M im a r la : O d a m V J 7 6 y ılın d a y a - y m D r g ^ ııu n r ıt lr t l n / i r r r, r n s a y l a A y K ı l ı. C u n < L S C r a n la c in u z c r l a k u e l m a k d c -g.ld. n e d e fltt U * s < *.e c e t r k i k r!m ı «ı ı H e d e f le r im iz t ü m ç a lı> a ıı? t ııt ıı I r m r l s o r u n u o l a n ö r g ü t le n m e v e s e n d i k a l a ş m a s o r u n u y d u D e ğ e r l i m e s l e k t a ş l a r ı n ı, o y ı J a r d a «, k a n ; ı çevir ler. yabancılar v e onların y e r li d e s t e k l e y i c i * : ban m e s l e k t a ş l a n r r u z. A r k e o l o g la r D e r n e ğ i k u ru m a n a \ad a r. "Arkeolojiyi, tarih ve sosyolojiden soyut, insanlan bir hobi olarak oyalayan, daha eok zengin kişilerin lkjile.ne.ee <)i pahalı bir ilqi alanı olarak gösteriyorlardı. Fsr.rlrr, yor»iılrjırj i li) tuım**l va iıdaıı ve. liretim biçimlerinden ayrı olarak ele aluutıalı, toplumsal ya p ı ve üretim biçimleriyle arkeoloji ilgikncmcz*' d iy o r la r d ı. Gftriildj(?ü j;ibı bu tur demn<joj>ier arkeolojinin.j k r r ı / k;iii m lılk.s" iıldiji'ıii, pâl'ri ı oıı eç) ı* u'f* ara t lyi» ı> f i 1 n km loji ıxjl**'h ı rıhını /«ı< r <.ıx ıık atın <inıi ::l«.sır.ısı v** bıı ıiarwj#ı y rı'ı >an çalvm ala rıdaıı <.*:ık yabam ve yüzey araştıifiialafinı yaymaya >ûnclikti O ysa, bizlcr şuna Kesinlikle nanmıştik ki arkeoloji bir hobi değil, insanın tarihsel gelişimini incele yip araştıran, insanın üretim vc tüketim ilişkilerini sosyo-ekonomlk yapısı İçerisinde değer Irııditeıı. maddi verilerini tııjim k allı tı>j>mk ii\liı vr m i.«iimk!.i ortaya çıkanuı, belgeleyen, planlayan, sergileyen ve yayınlayan" :ckn ik öir bilim delidir. j lnıcnujücn^r.ı,i:iclrlcjlilicifi.fcl'î fg.tntl^fji?~npnprtpnr:rt < toplumsal f.**iişi 11<- kmaıv.lri rv inceleyen bilırr ı<iri 1ıl<ii «ıkeolr.jık çalışm aları: aydınlığo çıkaı«v ı verilercen büyük ölçüde yarariarınıışurds» O»ila!>«. verilerin yaıdım yla Paleolılık çavdar evânûmûzc kadni toplumlar.n sosyo-ekonomik yapıldnnın w'ıı»?<:l r.ni. üretim biçinıieriııi ya>arıı ^»*k I - nı.-ıske ı v«- ^ yavi yajiıu ııi'i vr ıikkıfriinı saptamış g e :iitırj:kkı kıi anılarla dtnyanm aydınlık geleceğinin in^i/isuı^ olumlu katkılarda nulti'inn^im ılır '3t. hım i n s a n l ı k vr hi'ımlr*r için arkeolojinin nc den ı yararlı v r m* f]»#ft li vazgeçilmez nulu^ııııutı n ı somu: t]^^ter<^cs;dir İste arkeoloji bir hobi gibi görenler, yani klillllıel kaynaklarımıza ve kü liü rliıııü/r hmyle^lne yaklaşanlar, a< atwı hala aramızda dolaşıyorlar m ı? Çünkü ııa sil ki doğal kaynaklarımız son yılhrtl.< büyük ftlrüdc tahribnih ııyıarkm, bunu çıkarları için doğal karşıla yanlar. Tarihi. Arkeolojik. Kentsel vc Doğal S illrıiın l zin dc yok olmasına, lahrip o I i i m m i m <jüz yummakt.ı İMllrt eık/ir çevreleriyle işbirliği yapmakladırlar D eleri, m eslektaşlarım lllu A i i i I h i Atntuık C urnhuıiyrllıı Temeli Kültürdür' d i y o r ve lî>3l y ı lında Konya da, 19Jİ» yılında Alaeahöyük I»* Aıkrolo ji vc Arkr^ı'ıvjl/iı k,ın <»-l ıitı; ;i noktalar, b z e* *ç n birer Mk oimustur. lîelc l urk İanh Kurumu ıuın<jiıişm deki sdzleri l>enlm k.î»i «-! >t^r*jyiı araştırma yoludur. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir Y*/.m yapana sahip çıkm azsa. deği>mrym I m kik «. İr r. insanlığı ş/ışırlacak mahiyet alır.'' A ker.loı vi bir hobi qibi goren bu zavallıiuı ayıtı zamanda Ai'^ IdI i Injıirtyııu ı.a!nı Hellen Cly^arlıcjı jil»,ı>*v*r-ı meye ı*a ışmışlardır Onlara en büyük yanıtı. HroJI)» F#«lm i.ık Uk ya d«rı Pjımfıly/i'dân, Patara':1aı vermektedir. Ila l- <arnas Udıkçısmın "Mey Koea Yurl**u f**.*»wıllııı FVdROOCi: I ı. Azra C RilA TLA K 'ı. t ahri IŞW -AK'ı vc üizlerlc hiç *Orımcyı.*'.ek İ mi ıtrsti* Kı r /»İr;, ' ıkvrt «3rtn R^vdAfflanndan. Phasehs'tcn O.ımoos antik kentine gelirken Olim K»s uıı MilUm ıl«kı tep d e r İv, Ki-ııt-ı ;.! i lk t.vıı^laıdan b rn ıalen yanmaktadır. Ve s ateşi söndürmeye Kimsenin gcıeü v m eyecekl r Mr diiıı ye lli, ne. <lr buıılin!... B u r a d a n r f l r : j ı m - z e. \ a * a : e p e - A r â a r ıt a ş < jc ç t Iıtit.M e r k e z in d e k i ç a l ı ş m a l a r ı y l a ö r n e k o. a n h u c a n n / P r o f 131 H a le l Ç A M R F l i.im.-.rty< y vı ^ n r. a k.m e r im. Ç ü n k ü d j n y a r ı n v e y u r d u m u z u n i l k A ç ı k Hava M ü z e s i o la r. K a r a t c p c * A r a t a n l a > v. D n ı ı ı u / l e j ı e. I iik v i o ıız ııı v r A r k e o ln ç i a r D e r n e ğ i n i n, o y ılla r d a v e r m i ş o l d u ğ u u ğ r a ş l a r s o n u n d a. C e y l u r O o l ^ r ı ı n shim m rtu ııu lu k/»l n o k t a n k j ı t a n l m ı s, Iv u v u k t ı r k u lt j r h a - z.n e m ız v e *v».l!ı P a r k ı n u z d» rw f-ı ı Me* rku^ laıım. ouraya kadar anlatmaya çal stıgırr olaylar sadece Cürıder. bugüreyi v rj.ıl-» rnak değildi A iik Li i i ^3 yıl ç«*«ıı rsm r MiVrm Kili tur Bakanlığında haren ayrı sorun arın n:r çoı^ınıin çözümlenmedi/) di» tanhmde toplanan îenel ku r.ıu rrı.z nen. Vinçtim Kuruluna seçti, ben g e r ç e k l e n l» ö > le '«ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

5 -rn -:ı.n ;:ı;ı.j 1j jıu ü iıiıf 3 le J rb H îi^ "P r^nrt r^'it>n tiij(^dîi5 1ü!d iati L c fte IlE n ]t? i!o a O T r tc -f^ n»^ n ^ ^ >^ revr. ateşten göm **'«<jiymek olduğunun bilincinde ol-ırnk fjı'ırev almak istemedim. Genel Kı.ı.ılııınıı/un beni tekrardan Y^ncUrtı Kumlıına Mrcmıs olması nedeniyle <lr yı>ir?vıîen,<açarr;az{lm Vc II. başkan ola ak ;û'eve başladım fc*v»rjt-n^*#^«rl yapabtldıkkrimi* zi ileticim Rülteni ı *» sîzlere ulaştırmaya çalıştık Arı cak geçirrrv.ş olduğum bir kh/.«m**den»y e ki ay der-» op'aııulaıına tam olarak katılamadım Derneğimi/in Paillr-nlı 10'ncu sayısınca»jrot ü ı. I «*vent ZORCKiLU. Cienel b alkan olamk '.ulere y/i >ı 1.1ıı ı;*lı^rrıalaı»elırtfı Onun rçın bu konulara değinrrıyeceçım. bb inci Hükümetin Kfıllûı R nk.-ai ı Say ıı Istnmilıan T A Ij\Y korularım za uzak kalmayı tc:c:h ederek soranları meslek ve b akin i k :l yırıu» *'.aiii$i fıs' /Jû/ry İMiıokı«illarla çözmeye çalıştı! Sayın b a karla görüşmelerimizde, beiir.liğiır.iz koııula i m I h, hirhi i»j ıır«i*rn1wı :1olayı ciddi olarak dikkate a ınarr.adı. Kültür bakanlığında. '.larırçttıa v<- İMvtıyr rıılelı (fimi#* kararlar almak üzere Kültür Yüksek Kurulu ve çeşitli dallarda Danışma '»iriır-i rıiirokyııd»* Yan Kurullar süratle kuru amadı. 13u kurullarda Meslek Kuıu kışları, Odalar. Serı^ k? v r Sivil Toplum Örrjutlenmn Vemsiialenr.in yer alması sağlanamadı K tj ftrel um asımızın yağmalanmasını önley:c: hiç t ir tedbir alınmad. Zira son üç yılda vadtm.r Mii t r v r Örr.n yerlerimizden 3020 adet eser çalınmıştır. Ih da Müze vc Ören ycrlcr.rnızin teknik donamın, <ju v n ıl k msvi i ve ıjnrevhsi ile uzman kadroların yetersizliğinden kaynaklanmakladır. Vr r»«r-r» hi<; İm»\:kl lr:lb :ı ulınm ûim şlı. Boylc devam ederse ııcrdc telan sı mümkün olmayacak dnlut bûyiık Mıı/.»* ve Ören Ye ı *oy<]urları ile kars-.laşacağımızdan endişe duymaklayım, bu <onuda sayın bakanın derini, gerek \ lr< l«ı r l i İyi li Cim ri Müdürlümün* aldırması gerekmektedir. Yıllardır, müzelerimize ve öten yellerine u/ırmu kad ı>uıma ı ı avlö elemaı alınmamaktadır, İvedilikle Ou Kadrolara sınav i.e eleman al.nma.idir. Aıkcologların Fk (iii*.trrıjr.m k îii, Rakaıılık ü*l düzeyde halen Maliye Dakanlujı vc Dcvtet Personel Dairesi başkanlığı ile gerekli vc yeterli dialoğu kuramamıştır. Ancak ya /ış malar la zaman qe.eiı mislerdir. Bu -.rni-rı.üı sıkı ta "Jpcis olacağız. Kültür politikalarının belirlenmesinde, AıkeoliHjlaııı» yeri ve fine mi lıalen Kültür Bakanlığımızca tam olarak anlaşılamamıştır. A* nrirtlır v r yrni/lrn yapıl ir imada; ır a/ılrvrf 5f»*i"»cı Hükümetim z:n Kültür üa.<an atoma vc gör?vdrıı ıl*nalaır:a Mir*.l**kı l>r«fi Ityakal v r :lriıry» me tam elarak riayet etrr.ecıgı. yerel ool tıkacılarn ve ;>aıii f,f.*rıfl r*ır*rke/.k >iııin la şn k'vklla lamı ıı vı* laiıl çevrelerinin istemleri doğru tuşunda «ec cı o du^u gcdlcnmiştr bu uygulamalar. mesleki gcl.şirrı ve.* barısını b07.m*ıı h»r ftlar»k karşımıza Cıkmatiad ı halen Kelalıyol döneminde atanan veya her dönemin politikaianna u y u m A hlayan. k«*r«ji çıkarları uğruna, bakanlık olanaklarmı kullanan bürokratlar görevde bulunmaktadır. Cıru»** Al/iTı k<.ıı, ı>mok rat milliyetçi ve laik *cs.m yı.lardır smdmlmış ve?a- W P r a ^ n > J fj.iıj;^ A ^»irı/h **<Mm $ durumdadır. Bu kadroların ivedilikle göır v r ;}f-tırılme% gerekmektedir l artat. yapılan uygulamalar t>i: /.aç istisna <kvw da. bunun tam t».*ısi ı>hi > R<ın/i i'ik ılı*. ıı<lx.n u/mar lir Jr'rtsıl ıı/ııi/irısn), Rnkaıı ık k«jdrola ma getirilerek, deneyimli kadroların onu tıkanmaktacür $r;n yopıimtt «t/ıalar. ye»*k KUltıır ve Tabiat V nl.kları Gr^el y (udurlü^ürde {Korum a KuruCan dahil). aerekse Anıtiaı vc Müzeler Genel.Madûı^Kjünılf {merkez ve.avr^ cjnsil) i^lıı ıı/.ır i una de^il, adama y û ır %b u n a m*;ntı<iı e<jemen olmakta, uznan ık gcreklııe'i kadrolara, ahbar» çavuş hskiii içcris.ndegerçekten c korıuıur uznıaıu olır ayan K;>».»»r».-i/ın ıı* sına maalesef halc:ı ekvarn ıv.ıln.-k fi. ı $ * : v r j ı l i i K - l - k i a s l a r m d a h a y a z a c a k ç o k ş e y v ı ı O /» «İlik le, r n j y. ı k m ü z e l e r i m i z d e n e l e r o l u y o r. K u r u l l a r d a h a n g i y a n l ı ş l ı k l a r h a l e n d e v i m «l ı y o t V S İ J " k o n u s u n d a v. ı r < ı * 1 1 /. r T M f y a M, y e l d e n S I r r ı ı f y i M f n im i o l. ü ş t u r j y o r?... B u n a r ı d a i l c n k ; s a y ı l a - M m ız d a s i z l e r e i l e t m e y e ç a l. ş a c a ğ ı m. Ö z e l. i A l e s o n d ö n e m d e K ı ı l t ı n v** T a h ı a ı V a r l ı k l a m ı K ı ;ı \ ı ı r ı/ i C ı e n e M u d ü r l u c j u n u n m e r k e z v e t a ş r a < ı r ı l i f t l e r i n d e y a p ı l a n a t a m a l a r d a b u a c. k c o g ö z l e m l e n m e k t e d r. î j a y ı r. L5 j k a r. k e n d i s r ıin g«>rt>v/jı.»n -»l<l y ı J s t d ü z e y y ö n e t i c i l e r g e l e r - l> «N k ı'«ı m m iih u m îr t ( n e r 'l» * n r.e l{ ıji b i / (» b ü n e ı, a n c a k B a < a n h k * a a ç ı k a n r n a y a ı!... ; t e k r a r d a n g ö r e v e i a d e e t m e k z o r j n c a k a l m ı ş t ı r I3 u d a s ö y l e d i k l e r i m i z i n n e k a d a r d o ğ r u o k l u ğ u n u n b ir ç 0 3 tc r ^ r c» i< l r. K»-ndı çalışanlannı ve onların örgütlerini re>:rans alma yerine bireysel danışmanlık ycıinc dar ve c:" i.ıpçu an nyıç n.ıııdf yapılan alam alaı Sayın fişk a n koi iuoyu Onun de de zer durumda bırakmıştır. Derneğimiz her zanıan öujivlü ırmii'adrihum ıı-nru <ılıi i l»»ı^yse çıkara r irin Bakanlıkta kadro paylaşımına <ar^ı çıkmaktadır. K rru n a : j t i mesleki dısiolinler.n ortak çalıştığı t»ır uzmanlık alan olup l>u n.ı tek bi* meslek: disiplin tekel in c t l* gf>rrı< i'.ı»vjı vh ınlıyışı içcrısi irj»* cıla'ilı ti iiji ^>r!ılhle '.H ^kı < cwuere { e '^ l ıı Jı_ oa^amde Sayın L'akan.mızın ivedilikle meslek örgûtler.nin temsilcileriyle tfakar.lık çahşnı.ılı i konusun<u ikti^iıru? fjm.ırrsi f r-ır*kıı»*>l»slıi. fîonuç olarak umıt ediyorjm kı. Kültür Jakanımız Sayın İstcmihan 1ALAY. kenjılcrir.l Yönelim Olarak be.iriliğimi/ v r bu hı.lir-nıııı./<!»*.1*- ıı/.erınde <kııduıvıınv.ı/ kon.jlarda çözümler arayacağını ve bulacağını dûsunuyorjm. Arkeologlar Demeği o.arok ner zaman i.ct.vim kurmada D.ık mi rj.ırıu/ı yartlırtk ı olacağımızı cia l«.*l rlırır< slerlrn. Derler ı Meslektaşlarım ^epırıze çalışmalartnızca başarılar diler, saygılar sunarım. Tuıyut OMCJK II. V A Ş K A!Y İLETİŞİM BÜLTENİ 5

6 Trrr < it a îlu tjıt i d ^ r a? P r ^ n r ^ 7 î~ T O.»r j ^ ı,ifjg f^? ^ c F ri7? T îp f^ fir ır ^ L fa a o ıir ir»r i-^ frtr]r-ffpp^ fr»n7:p~nrrrf-'prnrır:r:rır3ji»a<;i)ı;iıt AY ASOFYA-CAMİ Mİ? MÜZE Mİ? S iy a sa l İslam cı çevrelerin güç vp fırsat bulduklarında sık çık gündem e getirdikler A y d sofya Müzc^iııin cam iy e dönüştürülm e*. izlem lerine verilecek en iyi ya n ıl. Cum huriyetim izin ku ru cn sıı Kem al A la lü rk taralından 'M K asım 1934 yılında im zalanan karar olacaktır. Bu ta rih b elgeyi sizler* sunm ayı uygun gürdük T.C. BAŞVSKALHT Kıic»ı 1 Al Kııdurlugu S a y u 2/ K ararn am e Maârif VftU I I -İçinden y a d la n İI/II/JJ-I tarih vr S404 I s a y ı l ı t e*k eıed e; Işîiz hir mi ma; lık caı.a. <*LLûe = i o la * tur atı hu 1da k i Ayasufya cemilnin ta rih i v a y iy rri it ib a t l.o mur.nyn çn vrilm eci bulüıı Ç»tk Alemini»*vin d iroceği vr in n a ııh ^ yeri b tr i im muesseöeai kazandıracağı c itr.-lc bur.ur. müzeye yev ıh a e sl/ ç e v re s indrsc* r.vkafa ail. rtiılrkarla rın y tittiri.ir.ab- ve d i4«t i+ r in ir «e evkafça istim lak udi!.-*«-» u ıe t ıv le T - z e lle * lir iim e s i va t-.itr.ır- vr daimi muhafazası tua * lalların?. İcardı ı k evkafça bu eer.e ve gelr-ev r.enelet bütçeler la Jeu Muayyen b il para ay» iması hakkxi.ua «*-_ kaiftl* t - lik a s ı İfte n İin İŞ va Rvkaf Umur. Mttdürluğündea y a zı.a» 7 /IT/9*4 ta rih vr. I51U7/1C7 r.ayı ı mutaicanaıiıede. bu camiin. Bİzan? I * Ia-d an Va'ma b-c sse: ulması lıadebi-* hiç b -ı va k li oimactlşl Vfl har no «adar rami öldükten autta Sultanlar ve v.ı V tarafından baz t g e l i t l e t ba'* Iauuu.çici C» bunlardan a ş ır o". ırak baqlai.au eu lt» e llile r in in çald ı n c dııg-.ı vr. halk tarafıudau ballanan T e lir le r i kurar okumak vb bu:-, a beı.- L «1 Lİ ve ı.eiede OlurSÛ Cİ4t)n y a p ıla b ilir din i cnieklet iy i;: «jluu müzeye ç n v r:imr.nı vr. korunması iy in v e rile c e k b ir a e i i r i bulunmadığı vo çimdlya kedaı '-amiti,» 4- lir in e balr»&nan di gar v a k ıfla r la b ir atada yapa. la«]*l*ek t e Ola* hu hin.-, namı - İmak - ran çıkınca a rtık buna dn lmaan ka.mayacnçı vr. bü tçelerinin buuiuki v a z iy e ti Herhang i b ir yardıma da yol b-caknmoakta uldu-u- *e ç e v r * * i nnalri yapılardan evkafa a it olanla! 1 yı/jto.a ve KOld*rmale o "t den gel rr.o do ötekine bvtik liıv d il C*-î»n. rın nvk.-.fçn r.n tın alınmasına unkacı Lului.wr.d- *>1 b i l d i r i İTr.İQtİr. Ku * ; tem V olcillnri Heyetince 2 4 /H /9 3 İ te ıdlv.fulerek, caninin ravrer.i ndeki ev kala a it bin aların Evkal Vmv.tn Mud*Jr liırrincr yi kt r ı '. arak tem izlet İme si ve Ji'ler binalarında istim lak, yt k ta ve b-naı.ıu Lej.lt ve 2SUhâtS?a*ı mr.ır v i n da K a a rif Ve k illiy iu c e ver l i r e * suret i- e Ayaaorya cami in ir. miireye çevrilm eni ta sv.y ve kabul ol ıırmı^tur. 21/11/934 R E İ S İ C U M H U R 31. V. At V M.. V. C«. V. T tu.v: >, vt. >. *. v v - ^ &Y /$' S I V. X. MV 5 VV. T.. V 6 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

7 ~fat7nnfn7»^jftrlf% E 3>? rrt P n p ^ rîij u tiiic iıtj tig i? n? P P ^ r SÖYLEŞİ vr.hafi} <&jm2soy y ılın d a E s k iş e h ir 'd e d o ğ d u y ılın d a Ü sta n b u t Ü n iversiten i, E d e b i y a t fa k ü lte * *. A rk e o lo ji b ö lü m u /ıd rn»>. 2Xin o ld u y ılın d a K ü ltü r tja k a n h ğ ı E s k i E s e r le r ve M ü z e le r Ç e n e l /M üdürlüğ ü n d e g ö re v e b a ş la d ı. S ır a s ıy la : K a r a m an M ü r e M ü d ü rü, /b u tla r ve M u it le * Ç e n et M ü d ü r y a rd ım c ıs ı, A n a d o lu M e d e n iy e tle ri M ü z e s i M ü d ü rü, Ç a z la n te p M ü ze M ü d ü rü, A n k a ra K o ru m a K u ru lu M ü d ü rlü ğ ü u zm a m ve 1991 y ılın d a n günü* m u ze te k r a r A n a d o lu M e d e n iy e tle ri M ü z e s i M u d u rü o la ra k g ö re vin e deva m e t m e k te d ir. E v li o lu p, 3 çocu ğu b u lu n m a k ta d ır. Demeğimi* Yönelten Km ulu üyesi Soner A Tt- ŞOCiül LARI Ankara Anadolu Medijniy«ilen Müzesi Müdürü vr Demeç)uruz üyesi bayın Ilhan remiz- SO Y'la.o. ü l. 1998'de müzenin 1007 yılında Avrupa'da yıhn müzesi seçilmesi üzerine uzun l>i> scîylrs de h ı!urtdu l<ı y * okuyacağınızı umuyoruz Anadolu Medeniyetleri Müzesi* 1997 yıünda Avrupa'da yıün müzeci seçildi Ama bu medya vc müzecilik çevrelerinde yeterince duyulmadı. Arkeoloji v r Arkeologlar Derneği olarak üyelerimizi bu konuda bilgilendirmek v r böyle, bir onuru sizinle pas laşm ak amacıyla bugün buradayız. Sfiyleslm ize başlamadan önce sizi vc ilim Anadolu Medeniyetleri Mii/e.s'ı çalışanlarını kutlamak istiyorum Arkeoloji ve Arkeologlar Demeği olarak bu ödülden büyük onur duyduk Arkeoloji vc Arkeologlar Derneği t»', m v n ınes Irk ışi/ııimi.ı müzemize ve kazandığımız cdüle gösterdikler: bu yakın ılakarun ıkılayı eok teşekkür eciyorum. Basen nepımizindir; ÛIKcm.z.rı. meslek kum luşurruı/.un. kir; mn detj I l>i/.imdıı, butun cam anındır, ü oakımcan itçi göstermeniz. salûpsenıneniz beni un., ekle<ı mutlu eni. İnanın duygulandım. Yarışmaya kaç Avrupa ülkesinden kac müze katıldı? Şımd bir kere bu ddül yeni degil üu ödül 1977'de ve'ilmece l>4^l<inınif IÇ>Q7 de 20. yılın kutladı biz J0. yılında bu ödülü kazandık. ~>a; ıa 6ık rki yıllarda da pek çok müzemiz bu ödüle iştirak etti Başvuru nasıl oluyor? Bakan.ıgımız aday yjtısir iyc>r. Ç jn ku müzeler Acndi lıaşlanna böyle Dir başvuruda bulunamazlar Resmi bir yaııı var yani? Fvel lesmi bir yanı var. bakanlığını*/ uygun»ki rüp seçiyor. Ondan sonrada o muz.e ta bık i gelen Mü zc Konseyi elemanlarına kendisini takdim ediyor yılında 2<J Avrupa ülkesi f> 5 müze ile ka:ıldı b i zim ülkemizden lek bir muze katıldıq. halde A manya 13, Yunanistan b. İngiltere 6 rnü/e ile katıld Yan: birden (azla nıü/e ıl«- katılabiliyorlar. Ama bu onlunu müzecilik alanında yaygın bir km ulusa sahip olm alarından kaynaklanmaktadır. Çünkü bugün Türkiye'de bi/lnı müze sayımız 100 ün biıa/ ûzeindedir. Ama bir Almanya da f> 6 bin m<ıze varsa tabıkı iki Cılk»* arasın da ka: gibi bi; Jark ela; ak tı O bak mdan oniaı 13 ır ıı/.e ile katılırken. o:z I müze ile kalılabilıyoııız. İste tuz. yılında?û Avnıpa ülkesi ve bi> müze içinden sekilerek bu ödülü kazancık Bu secimi biı komite yapıyor degil m i? Kom i te kat; üyeden oluşuyor vc nasıl bir yapısı vat? i l uye ve 1 başkandan «m pıynı. Sekretaryası var tabi B.ı km» r - üyeleri Avrupa liirliğı'ne dahil ül kelerden oluşuyor. Yaln:z baz: ülkelenirn buden fazla üyesi var Mesela Inyttere nin 3 tane üyesi var. Ve başkan da ln«;i tere'den. Bunların merkezi Ingiltere'de Bnstol/dc. Yalnjz toplanlı yeden derişebiliyor Avrupa Rııli'ji ıılke eri ferisinde çeşitli yerlerde k * anıp görüşme yapabilip.» H»«ı sene b r sonraki yılın adaylan belli ou yor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde ne zaman inceleme yapıldı vc kaç gün sürdü? li>96'nm lw»s'fwla Bakanlığımız AMM'ni aday «H ısıerdı Yılın başında adaylı*' l«^vuı ınıu/u gönderiyorsunuz Ru«unla bitiıkte or.larır. istedikleü baz do kümanlar var Müzenin faaiiye leıi İr ılmli yaym alanjnda eğilim alanında her alanda dökümanlarım/.ı, başvurunuzla birlikte gönderiyursunuz. Değerlendirmede gözönünc mi aüyorlar? Lvet Çünkü koni ile ü y e İn in m hepsi gelm iyor buraya. Icm silcileri mi geliyor? F.vel. Düşünür. 65 müze atılıyor İki kişi (jitti^n cc yaklaşık olaıak 7 im eleme korrıresi olsa her grubrt yaklaşık Q 10 müze düşebiliyor. Bunla kr»d ara larında payla>ıyuı-ae Yıl içinde ne zamar nereye gi- <ie«ekv-ine da r program yapıyorlar. Ve size daha un ccden bi.diriyorior Diyorîaı k biz f*wsini su şu ta ribler arasında ziyaret edeccğiz.* Yar.i gizli kapaklı bırşey yok. Zaten sen bir guı <l»* veyahut ta bir ay idinde l>irşey yapam azın. Değerlendirmede sadece müzenin o günkü duruımınu değerlendirmiyorlar dcgıl mi? Geçmişte bu müze ne yapm ış? Nc gibi yayınlan var? Çevre ca- Itşması olarak neler yapm ış? Değerlendirmede bü tün bunlar mı kıslas oluşlum yur? İLETİŞİM b ü l t e n i

8 2 ^ r P r p roüziiiit & ^ reı:^ ciî P ^ Pn3ü l5iif^73nr3urlcu: n?~nr^ ic a :-lj^ p ryirta:ııaddej^p T a b i b û t ı ı n b u n i a : I 3 9 H y ı i ı n ı n Ş u I j a t v e y a M u «V '. r d ö k i ıu b a ş v u r u n u z d a n.-' m - > b i z e b r m e k t u p g e l d i. D e d i k * ı k i ; " 1V J 6 n ı r ı F k n a y ı n r î / i. l ö - Ü U t a ı b I c r. a M M u d a J g Vır s i n e y l e ;r»t r * V» Y i * y a p o <. ^ * ı /. K o - m» i e b a ş k a n K f? r. n e t h H ' I D S O M b e y» î r. ı ^ l d ı b i < / > ı i t > a >. m ı ı d a b u. L r u l. ı. ^ t - n * <1le rr.i koralindik. Uarnda i gün.şiiriyle inçe rrnf-de külündü!* M.uzemizin İni iiii* b ın m len ri. yaptığımız bûtuıı <;/i ı$ m alan. >*>ın m»tl -I, I; ı ı ı HtUVarifTlIZI < Gcçm ıvl*"» bu yun* mûrcrm/iı> yapm ıy olcuyu cf-eıt i a laııu ıd ak /iı A n ırm ala rı «.osterd.k Müze bany» kazı arı. lıan^ı yııv.*y araşıı:m.ıl/iun< y a p ın j? A 'W?.! Anadolu.-»ı keotojisme iv ıı.ııı yazdıran t: r«*;, itkjzcdcn t>it l/m Sl Uiıı» Ihi veriler d r ğcrlcnclirm cdc önern t*sıyoı m u? b i v rn le rın hepsi m asaya ya tırılcı. Onîılıler.jo / lr liy c nr.i gezdi ynıdulft. ma:ı m a /sıııı/. tu v aleti* t it» /* v ıı i h «yo kaçta r,iriyor* ar. ttcnh.vrtiin <alcnur.uza. M'jlu.*hfjrenizc. lr>l>ı> la lu varn ızn b akıym U ı. 3 inin sor.ııiki/i bizden bit takım ıîaha d öküm n U n «lu rtk ülkelerine dtvdü- *r. Vc to p lın b! 096 da A ı.5lık ay ıcındc SUa*l*>.ı :ı da oldu Her rjıup 8 9 yere gidiyor. Toplanıp ha* M arca sür»*» İni çalınm a yapıya Ur. Bunun sonunda tur ön * lf iv * yap ılvo : Bu ön elem ede. hetneı «emen y.n m elemine ol uy m lk aşam ada 65) mu/.eden İU m uzeye i n d i ı.k e d c n ö n d e r d e 15 e cuştlı (,)r c m tu ı i. j t;z e dediler k i; % / on e em eyi v<ı/.finı tınız am a finalin ne zam * ı nerede yapılacağını biz size daha soru* luyuraca^ z/* T ı r. a m ü i a l V '. r t U ı. I n 2 0 f t ı s u ı ı l a n l İ n i n d e İ s v i ç r e ' n n I lu ft t k a n t i n d e o l d u B ı. 3 f t m ü z e t e r m i k l i ı / i v <1 u e l d! i a t t a b i i -'i n k f - l n r. b a z ı ş c n î r i e ı. ^» * < l : y e U n $ k a - ı l a r ı > l ı. r m 1 y a * ı y i a o r a y a g n ' ı î i Y a m o k a d a r b ü y ü k i m : : : u r k i o n l a r İ ç i n M r *. H İ û C a r d ı l r ' ı n ı * «j l «I y r b a ş k a n ı v c (. a r d l f f v < - l u > ı ı l ı t e l e v i z y o n e k i : m i u k - m c r a n r. a m i l* : b i r i k i n : j e l y o r l c r. Yerel yönetim ler m ii/eleıin yanında. orılar.«sahip eıkıvur o zaııı<ıu? S a h i p c.ıkıym d u r u l a n ı y o r oda?h*ı B ı ı n u n c u - ı.ıır r j yas yo* i n s a n l a r. E k o n o m ik nedeni kabul etm iyorum. Devletin gereken önemi veremem esini ekonomik zorluklara, yetersizliklere bağlam ak istem iyorum. Çünkü duşunun daha *îurkiye Cum huriyeti devleti yok. Y}uıjUk Al ili et M eclisi Hükümeti var. Ve askeri alanda bir zafer kazanılm am ış, cephede savaş devam ediyor. Devletin geleceği veyahut ta ülkenin geleceği henüz daha aydınlık değil, h erşey m uallakta... Düşm an 100 km uzaklıkta Sakarya boylarında ve çatışm alar devam ediyor, rttaturk böyle bir durum da kültüre önem veriyor. YJu onun geleceğe olan güvenini, gelecekte bir devlet olmanın eminliğini gösteriyor. IJen devlet olacağım diyor. Z a le ıı bir ülke<l<* müzeler o ülkenin yüz akı dunım unda değil m i? Ll:'** i r B u rad a I ** ııv e y t J gün sû reyle. m ed y * v** to p lu m a «v k. b ü y ü k l»i f l o r d a koııd r ı talccim irııknm v erk y o r S a b a h vc j j ı >orrc olm/*k ü z e re b '7 rnü/fı h e r s e a n sla tık ıy o r kendini o ra d a ar iatıym. D aha ziy-->«> b'.jra* d a lı»/«ı*ı v - r f'3 r-..a «bı 5o:uIj-< mva.-ii oluyor 13u b iıiıırilik Ödü tün»* u laşılırke n sadece g ö n d crikıı belgeler v r buraya gelip y«jıılan incelr ııırurr değil, gidip orada o in sanlara orada ıııü/.eyi anlam anız da rtk ilı oldu cı zam an? O d a etk ili M*uyor. A m a t»;i y»*rdft benim ai'i lad in im krt<lrtiıylû o ra y n 9<-lmdk tndc z«*rn k araı v erilm iş o lu y o r O n ların uzun *oün*n karj:lıkl: k:: ı\ih m ala;ifk U rı. fikir tea l i l n in ile r so rrs^{»taya jgcîdikieıüıdr- b u zaten b**i i i?<1ılrıış uluyor. C'ünkl'ı lopu niı bûslarr juu ıı ev* vel K tfn n rth M(JI>SON b u y yapur.ı konu^rrarla* ti/ r b u ra d a ki s u n u su n u z nn u - v ı cikilcıı f*yft çektir. O run ıcın ra Ma ( k<ı n j ş u r. rmh«'. o lu n. Z.ıt»:*ı *.u a n c a d jv ü k «ululu kazaııan v»- m ansiyutı /ilan m ü zeler v ^ iiı^ ts durum ı.n<i r. O bak iiruian >u tir «ohbettoplatılm <iır. terken <l:<y* u u zâylb iraz «m u - im kr.ıu b u lacak, kenıli yo?ten y :c de < öı»'c*k vc ver e r k aram t tl*ıjftrir.it doğ rııim junu k e rd ı.e ıi <1»- 0-e»#tklerdir" cıcdi *)ı>uyıhıyla bızin*. >Mil ıki ^ m u ju r u ;/ oı k ı < a rn a dimûuee fn kendim izi îan ı'rıi'i >. -Iu,de gc^ti (llkr.ırıizdc ilk defa bir müze A vnıp a'd * yılın m üzesi sebildi «irı)il m i? Daha öm eki ödüller Avnıjı.-ı Konseyi taraluıd.m ın ı verildi? Mııs e k r Konsey n<l«-n cîe Avrupa K ı> ıı^ y nden de v**ı len ocullcr vaı ^^4 yılında lita ıılı ı1tur<-lsam h*ieı m f*'uzesı iık nıan**ıv«>n.*;di Iânı. ald D-jI a M*^nra liiö d yıluula A ntalya Müzesi, lv^ 5 v.iır.da da EkNamn '*hjz*si m an^ yoıı :>:lu ünü alrru^lıı üûyü k û ftfju fu s r. n a 2.*Iik 3 l"ı^ :r<l.ılu yo k. ÖC y jk jkjı.l ve m a n s. yun örîıılı. var. ıv«ans.ynr. ndu ım ur sayısı deyiv-b. K f ^t. t».r ıa k am yok ^m üzeye r* rr»û/»*ye verilecek diye B a /ı /a o ıa r o m jz e ulan lıy^r Liir ae '.y î)3 yı umia l.stanojl Aıke<*l*ı.i r**jiz#miz Avr<.ı 8 ARKEOLOJİ VC ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

9 ^ E T z J p r r n ı ü t j a ü i}r r 7 v r r. r a ' e - ja? r? p rr7 * (ü ^ m i a E i r r C T a jl ic iilc F r r n ^ t.-r jü ıic J ı g g - p r r i ı i j c j ı t ia ^ E fp ^ r.n ın ıııa ü e jı/ tlz -rrf fn n ij i ; m K o n se yin in ödülünü *» ır.uze ile o* aklaşa aldı D olayısıyla Türkiye de :1i kazanır 5 m üze resm i olmuş ekiyor A m a ilk defa Avrupa'da yılın m üzesi ödülünü Anadolu M edeni*etleri M üzesi a lm ış oluyor. L v c t R akın «j harii i ü/ennde ha»»yi ödülü han gi jlk '-ıu ı. kaç a;l<:l ka/andıgı gor uluyor. Liüyük *»ıl ilk deta bizim m u/em iz tarojfrı.îan kaza.nddı P»n h aritaya h;ı<f,';ı ı.zca Avmp-j Bîrfiqi'ne r;abil nır Korte ki/. ı ı. U ocr.y j r ııı, İtalya'nın. M aearstan'sn. C>k C.umhur.yeli'*» n Manda r.ın ve 'V lc n d iy a n»i Ij.i büyük iklülo lnı<june <odar ka zan am ad ığ ın c/m iyoruz. O zam an l»ıı ülkem iz mii/e< ili<)i adına büyük bir onur. b il < ta fta vlt-.!.i.ır.iz g b i y H r i n e t al$ıl-ınam adı, dcgeı endmlemedi A slın la be büyur* İm ba^andıı Büyük önderimiz A tatü rk U lusal Kurtuluş S a v a şı yıllarında kültüre, kü llin varlıklarım ıza ve müzelerimi/»* büyük önem varm ıştır. A m a aynı önemi rrirfdlfscf sim di yh erince göremiyoruz. Ekonom ik nedenlerden dnlavı m üzelerim i/, kültür biraz ikinci planda kalıyo r dcgıl m i i* Va'lühi sen ekanom ik nedeni kabıı fîn iy o ıu rr devletin gen kc-ı önem verem em esini c k o n o ırk zcıiu k l r a yetersizliklere Im^larnak is te n ym um l,ıın K ij duşunun d**im Türkiye C urnbndvkı Devleti yok. iiü yü r Mille! A^clıs. H ıkm u rtı var. Ve a s t e ı a la ti'1.1 İm zaler k^mim ır.am ış cephe*!*- savaş devöm odıyor IV v Iflin ;î*lccc«:ji veyahut ta i lkenin je,c e c ( i lıc*ıııız dahr. ayd«tl k «><'ı. her şey rrtu*llakta I)n- man IOÜ <nı ıı/aklıkta S akarya l»*>v a ında ve ç i turnalar devam ediyor. Atatürk la jyle b i' duıum da kiı im*- u»#!in veriyor. Bu ı»ııun ge cceğı olan «.ııv^rinı?je ccckte bu dev'^ı o manın eminliğini flösteriyoı Licn dev M İm rı<]im ciy e ı. İnanm ış yani L v c t Lk*vlH u a n lm c k İçin s-»ıîrce *cvas alanla rıntla /-ıteıler kazanm anın yeler ı olm ayacağın fi) im. m J t ij* c o a.arı a-ıja Jir takım raaliyd leı yapma- < hir takım.«i nda atrr.ü i. çere klkjm e inanıyor. Bu müze A tatü rk'ün direktifleriyle kurulm uş de.tfil m i? h.v»*'. Cum huriyet D önem uin ı'k m üzeydi* Rı/ laınur ı;u r j L.nu ta ş ıy ın / U / a ın a ıı bu ödüj. Cum huriyet fclsefcsüıirt l>ıır iin*«eok güzel bir yansım ası. L v c t. Ç o k «yû/fl tabı» başka tûı vr V»><)*l İlen- A n sara da bir müzenin kjrukrıam lic-m d* daha son a A ıkara da b.r m e rtr/i Fiti' ;E t t müzesinin kum l m ası tam srnen A laturk'ioı fikridir Bu m üzenin a vaıılaiları nelerdi'3 Geriye tlocjıu dönüp baktığnm/<la kurtarm a kazıları, eevıe calısm alan vapan ve. sceilm is eserlennl kronolojik olarak halka ço k güzel bir şekild e *%en;ileycn bü m ii/ r fiiirüyoruz. Bunun dışında neler b irin cilik ödülüne, u la ş m anızda etkili oldu? fiu ödül töıerı -«nr^ınca *»»ı riok.jm cn day lddı Gerek nıaim ynn ödülü alanlar gerekse MVyi ık oculc.. I-» A H M. si burada m latıldı. A.Mf«V-ı orada anlandı Ken aıycr k i: (Izun ve yanıı -teyer, görüşmelerden, karş I kl«fikir ali'^*v«*n< inden, uzun 'sıaıuşm alarclau, ıı ıın akaşalar'lau s?*n'a. A nkara A/*W sırir» A vru pa'da yılın n ıızesınç la yık olduğu h akkın d a e k se riy i e ka a veriliu şiı " diyor. Hu *uraı vcri:irk<;r* i rı.e ıl1 cla.n in iit-ı er şunlardır ılıyor J r keı»* dıvor; A ri.h si bıifjnn kı tardı ya >ı.cinde gör:*, yapm akla- J.r Rn ki»arh y -ıpı. k güzel edinir? edı crck fı>nk liv a n vcrılm iv»iı. da. Kinalann Kendileri de korunm uş ayııı zam an binalaıın kendiler d** korum uş v<* rn.jze olabi nı<-m için bazı ta d U ilaı yapıirmv m a :^u biranın n/ü ıe Tecavüz ı;lu ıe ır.lş. İşte t' i»;"k <jijz*-i resum^^yon ve çok gi'it* rruzeye dfmuatürmc ^*:Kli b r tanevi O ndar sonra diyı»r ki "AMıvı m Avrupa da >»*k rok müzeıun ln la bir süper nıaı-c*-: m üzesi gıl>* ne aulduysa ıı vitriicr.n c'lo ld ıjn ır sek:u e 'l» «j I. a n a t.r-b'. ık rruze-şekl ikir- koleksiyon!n'inın cinden en <,u/> örncklem ı. orada nsani.u «nkmadan sery vit i «:uzcnle rriş" «îıyor. AnfiKk.»lnMa y a şr.m ıj kül.ı ler n en güzel nrne<lcr.rıi Inuada teşhir ederek co k güzel bi lem c yajmuası bu ik lü k lf ık ın r i oir kıllı*» olmuştur. R ı.ııd an sonra kültüre konulara.v r m s oklur.u önem rliyor. Bazı çelenekl^-r A.vW *iirki»* y**ı lesm ıs. Y i yıld rkonlerarıslaı venliycr. Ve bunlar sürekit yajn lagelm iş. B ıı sürekliliği; belyeleıle kan.tlar» vı/. Bu /je lriıtşjın yan ı I*. y re yı a ulaşan bi; zaın.-tu /artınca Jevau I takvim ler s; k a rın ı1»ve bunian ka nuo y.ıııa ısııyum u^" diy<m. R.ji un yanında yine muzcd»: konseder. r>o»ıfeıari.iar, senıinr*: fi ı nk yaygın b* se <ılcc yapılır ısr r. S z r. y.i au-a m ııze n.n eğ»» ır e verm iş.. I l.ıı'.u âneme d.ıka*»^ekd-.yor 13u da önem li bir kriler deflil m i? Ouem lı bir kn tcı»!«ç ünkü Avru;»a.;a bir m li- /.K iin eğitim alar ırnîa çaltşm artıtışı.rı V ime nizmel rr em es; ciûvnnıılem cz. Zaten rjiiçjda^ m üzecilikte eğ ilim le müze i<# ice düşünülm üyor mu a rtık? Fvet. Avrupa da böyle, bizim ülkem izde de böyle, olm ak /onında. Hvet. JÜ t' U» Avıı a ü U c lc i'irl** buy'e b.zj'. tu* böyle c.rr al* /nrurdadır Çünkü I;? fcj kültüio a dan v»*ı*-n>eyi2 (Jo^uklaı li.jı u ç o c js I j* yasarından İtibaren gerek ai'e le rırd e n çerek*.» okuldan alırlar (İlkem izde büyük bir eski eser kaçakı.ılu)! y a şanıyor. Sim di bu kaçakçılığ ı nasıl önleriz diye in sanlar sürekli bir arayış içinde. İşte o çocuklara m ü zede vereceğim iz eğilim e ski eserlerim i/» se.vdirebilmemiz arısından cok önem kazanıyor değil m i? İLETİŞİM BÜLTENİ 9

10 F.vet. Ağaç yaşken eç)ıllr. Çocuğa bu ki.itürlen belli bir yaşlan sonra verenk*/siniz. İlkokul ı,ağ in la. halta ilkokuldan 6nceki çağlardan b ulayarak ailc.cı vc okullar bu ışı üstlenmelidirler. Mjz ç, eğilim konusunda yıllarda gerçeklen büyük bi; yükü omu/l* dı. Geldiler bunu gördüler öğren İter# verdiğimiz üc letsız dökümnrılaı bflıpler onları etkiledi Türkiye çji b. geliynekte olan bir ülke eğil mine ör.em veriyor ve bir takım şeyleri ücretsiz o.arak çocuklarına aktarabiliyor" dendi, bunun yanında mûzcn.rı son 50 yılda Anadolu arkeolojisin'.', insanlıca ve insanlığın gereni şine y«pi!i* hizmetler var Anarlnlu da pek çok dev kazıda AıMM'simn imzası var. Ne anlamda? Kendisi bizzat ka/» yapm if. Dır Eskiyapar Yai buıt Altıntepe. tvjlhöyük kazısı, 1940 larda Polalh lloyuk -iîi/ıs Alacahöyük'te de tivi rrıfı/enin emeği var. Dolayısty:* nıiı/rnın arkeoloji alanında ya»f'!îi h./met çok büyük. Pek <;ı>k Avnrpa ülkesindeki biı yük müzelerden daha tarla nirnıeii var. Bunun yanında müzenir uluslararası proje eri var Yani ju: ün d r Avrupa I3:rliğı ülkesi deyi I*/ Ama Dizim müzecilik ala nır«:a yeism iş ülkelere uzun yıllarır pensine gider ikili işbirliğimiz var Mesela (jordion kar 51 nedeniyle Pensilvannia Ünlv«p«leşiyle 18 yıldan beri eterlerin konservosyonu konuşumla bir prcıe devamlı yürüyor Son *>yılda lokyo Ünjvcr>ile>iyl»* ı«.hırlıgı başladı Lâboraluvammza yardımlar yapıyorlar. elr man gönderiyorlar Ama namn biz bu konuca sadece alıcı d eliliz, biz de vericiyiz Bi/ de teknoloji alanında. konseı vaayon. restorasyon alanındaki Inı ıkim lenmizi onlara aktarıyoruz. Bu ödülü aldıkları sonra yerli ziyaretçi sayınızda artış oldu mu? bunu biı sene kaindeki rakamla ifade etmek l>»-l ki yanıltıcı olabilir yılında ülkemizde turizm cje nelınde bir yı! öncesine nazaran bir yükseliş var bu l>akımdar 199B yılı, bizim dalıa kesin bl karar vermemizi sağlayarak beklem ek Ia7im diyordunuz beklemek lazım İm az. Çünkü 1996 ya nazaran. I997 de %55-6Ü lık bir a: j ş oldu z.iyaıetc.l sayımızda. Yerti zryarctcı sayısında m ı? Yeıli v^ yabancı. Daha önceni yıllarda 200 b n 1 varında seyredrn yabanc ziyaretçi savımız bü sene 325 bine çıktı. Yani %66 lık blı /»ılış yosterdi Keza 00 binlerin biraz uzenndc seyreden yerli /.iyareu imi? birdenbire 200 bina» u/e n e çıktı. Kazanılan bu ödül medyada ve müzccilik alanında yctcrincc duyuruldu mu?.mril esef u kem izde yetcrincc duyuru Imadı duyu rulamadı Yurt dışında AMM s' Arjantin den Jap o n y a ya. AvusturaJya'dan Kanada'ya katla- çok yi tauınıyim. Ülkemiz adına onur vcrici. Çok çok oınn veriri. Türkiye de çok tan.nar ki müze vardır. Ö;r tanesi Tpka;n <lıc «-ı de AMM sid'.r. 13u mü/e -»i ısından. ülkemiz acısından son dercce gurur vcrieklır. AMM si 1997 yalında bu ödülü aldı. Şimdi bundan sonraki hedeflerini/ ne olacak? Çünkü arlık hedef büyüdü AMM'sI böyle bir ödülden soıııa yerinde durmayacak herhalde? Zaten durmuyordu Artw bu fidııl bize ytrınnızi kurumak ıç:n bir lak m zorlamalar yaptırımla! ı;«ne soktu A şanda reşhtr salonlarını /.-. İnecek olursunuz, cr&da müze i<;indr u.a büyük atılım larır yenilik *rir. 1 ılduriunu ccreceksir*i/ Bu sadece vitrinlerin yenilenmesi anlamında m ı? Yoksa leşlıir anlayışında dn mı değişiklikleri içeriyor. Te.sn:r anlayışında da yenilik ıçenyor.mesela hu Çatalböyîik duvar resimlerinden ilk defa güzel örnek lenn sunulması Catalhoviık dünya aıkeoloıı sinde çok in emli bir nokta Yani Neıdıiık ronesans diyenle ccğımiz, m.sdn!ı<îm toplayıcılıktan, avcılıktan oırdcnblre üretici bir l<i >hını haline geçerken dünyanın en cjellşrms Neolitik merkez* laıak yoruyorum i 99fi turizm ınevmiı 1.e Çatalnövük i büyüle»-* yenileyerek giriyoruz Kültepe. M O?. binlerin başında Ai'/i dol.1 nıın ufkunu açan mr mcıke/ Kültepe kazılarından ".i)-<f0 yrrln «.ikan yem buluntulardan ün ekler sun ac adız Müzenin alt kalında da biı çalışm a var. O rada neyi vurgulayacaksınız? Alt tcıma m- =salonunuz hium 1 - ı ek R lırdici gibi niziırı üsl katla tek o t salonda!» > hiiinnr vantı. Bu te< kattaki teşhirimizde biz cana z.- yace Anadulu Pı*-lı stnryasını sunuvuic.uk f*vö 7. Ünlerden KIûsİk devire (M.O. rı. yüzyıl) kadar. Liri ya ya *adrti o an <ulrurler; ağ ırlıklı '.umıyorduk. Bu yeterli olmuyor muydu 1* Diğerleri yetcıli oluyordu. Yer sorunu nedeniyle Klasik devirlere ait çok zengiıı Inr l^k koleksiyonumuz olmasına ıa<)men b^z bunu.ki vktin<le sunabiliyorduk. Zengin hır canı koleksiyonumuz olmasına ıa<lmen 10*12 cam eseri sergileyebiliyorduk. Düşünün 3 bin ram eseriniz var bunu 10 r-serle yanı 300 dc 1 i ile sery leyeblliyorsur.uz bu şart auia sa lı ı* oldut)unuz koleksiyonu ' anılmak mümkün olmu* yordu P«*ki ne yaptınız bu dezavantajı ortadan kaldırmak için? Mu/enir altında daha ünce mevı ul ol n ayar mekanı kazarak bi leşhir alanı e de ettik Yanıtı y.i/yıl hana hır,12 daha tazla hır sür et u ııule.-\nkara vc çevresirule yapılmış onun üzerinde ka/ı v a ı. B ıi kazılardan çıkan eserleı n serıjilemesini gerçekleştir iyon./ Ankara bölgesinin bir müzesi veyahı.t ta o t seks vor.u ol«< ak?.% lık bir alanda. h TÇ'den ba*. aya rak Ankara'nın yaklaş k 4900 yıllı< tari.ni kesitini bu ıa«:a sunacağız. (İlkemizde l»elll başlı ım izclcı ön plana <,ıkı yor. AMAVsi. Antalya Müzesi, Bodrum Müzesi gibi 1 0 ARKEOLOJİ VC ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

11 r c j ^ d ı f l i I g P r ^ n T â E itcü ı ü,d c F fptintm M ü E n n îi!c F r fp ":n ıu ü iic )^ J c ig c ^ P ıt^na 4n ı* bir dc madalyonun iibilı yüzü var. I'aşrada coqu müzemiz acısı durumda fclbrtte güzel ülke mr/<le bir müze böylf l>lr ndül almış. Ülkemi/ ınllzeı iliğini bir bütün olarak düşünürsek bu konuda büyük müzelerurıiz ıı»* varabilir? Kt*»u e müzeler cönk bir ya alıktır. Doğarlar, büyüıler ve hrçbir zaman ölme/ler. devamlı olara* buy*» fjelı Sirlcr. Ama ınıı/elerl müze yapan onlaıı canlı tüton c,-iiki»*k' personeldir içtirir m i d a r e c i vc uzmanlanır. *s te bu idareci vc uzrtıanlaı n k a ile.i. iyi yetişm iş olması. gerçekten m et e$m sevmes mesl»*ıjm*t <}6nü vermesi gerek r. Ru çok önemli değil ini bizim meslekimizde? Çok önemli. :3,r kere iıi/lın meslekte mesleğini sevmeyen vcyarıul t eşitli Dahcnelerle ben ne ka dar ücret alıyoıunı k ne yarayım. benden ne l*-kle r»k :>ı yii» bahanelerle biz bir yere varamayız Do'ayısı VU uıtan faktörü çok önemi Ri k*re idareci çok önemli. Dunun için ben w devlete d.jşen konular var. bakanlığımıza ilile n konular var MC.zcIrrimizdeVi görevlilerin ufk m ı açm ak azım, bunun k,tı ynrl <iı f<ıt n<\»mi»*ııtif*k lazım. Araştıım aya ;ı adakı müzeleri «'s!kim eye, oradak: müzeciler n c,«'ı>ma şekillerini, prensiplerim onlara göstermek l«/ım. Yani klasik bir mantıkla para yok iş yok de memek lazım. h h»*ı t* bil iliyorum farkındamjşınız T» ıı ki ye de I..-»/» şeyler değişiyor. Hem de çok lıı/lı S ajcce devitilen beklemek yanlıştır. U.ıgûn Kir kıye çk<rıı*nıık bakımdan belli bir yere gelıniylu V»- kûhor alanında hizmet sunmak isteyen vaı*ıklı k {.Jer ortaya çıkmıştır Hem dc hiçbir *ry İneklemeden, ben du ülkeden aidim, înj ülkey* vermek istiyorum diyen lürkiyevle «v!«bi/.e «2u.şen görev İnançlına o l m ak; bu kişiler ıı yapaı /»yi yardımın bosa g ln cyccegıni. be.li tur ;-eyn- ynp Ubıecerpni onlara göstermek avurtt. Zaten Avrupa'da Amerika'da müzecilik artık bu anlayışla yürüyor değil mi? Ru ülkelerde devlet ne kadar güçlü d r olsa ışleı yerel olanaklarla, sponsorlarla yürüyor. Biz dc dc bu sistemin gelmedi gerek. Elbette. J u kişiler çok havil şekilde imkne «dı eıcr^ ödülleridir k-ıek.!>»» - plaket verilerek simleri :»r salona veri ev< Inj m sponsorlar, fcj tur yardım - İm, d evlet <1uında yardımlar elde etmek mümkündü». g e n c e müzeler canlı bir yaratıktır. Doğarlar, büyürler ve hiçbir zaman ölmezler; devamlı olarak buyur, gelişirler. Ama müzeleri muze yapan onları canlı tutan içindeki personeldir. Oçindeki idareci ve uzmanlardır. Oşte bu idareci ve uzmanların kuliteli, iyi yetişmiş olması, gerçekten mesleğini sevmesi, mesleğine gönül vermesi gerekir. Onur ıcr. Dcnce yeni ınıı/.e ıe in kurulması çoğalınası zorunludur. Umutsuz olmamak gerek yani? Hiç bir vekilde. Anodolu ıjıbi çok zengin kfikiirel mirasa sahip Dır ülkede, bu müzeleı lıiıçuk kişinin zannetliğinin ötesinde sadece vki t dışından gelen yaban cilan* k.ıltıır varlıklarım ın sunulduğu kapalı bir me<an o iman r ö ııın karakoludur, Üski eser lenn konınırtasında en etki- Iı birimlerdir Dolayısıyla müzenin ziyaretçimi yı>k. müzen m eseri yok. burada niçin müzeye < ere< var mantığı kesinlikle yanlıştır. Bugûıı Avrupa da ÖO t'irı nıü/e var <e ve bu 60 biri müzenin 3 /? sı yani 1 0 bin müze, ik m dünya harbırden sonra kurulmuşsa, demek ki müze bi ıı'ketıin kültürel geıişmcsi. kalkınması r n cok önemlidir v«m ı k uı>ce ekonomik kalkınma siniıa m.i:u el kalkınma hayıı ûyl«* bırşey yok. Kîtttûru kalkırınam ıç ö t ülkede ekonomik kaikırunayı beklemek bence «ralııll k ıtlıir. Zaten bizim ülkerni/dp arazi teşkilatlan bulunmuyor O açıdan mevcut rmızelrhmtze büyük iş düşüyor. Hcryeyr rağmen ülkemizde müzeciliğimizin ulaştığı noktayı yeterli bukıyorınusunuz? Fkilııitiynıum CCnk j kieal»ı ıkia yoktur. Uıi müze bile i*je«l noktayı yakalam ış değildir. Miizclt*rirni/i yaşayan varlıklar olarak nitelediniz. O zaman, kürekli gelişecektir. F.vrt çelişecektir. büyûyer:ckl ı Ruçkunun er. mükemmel lekm>ki isı yann qer.de kaiacakt t. Onun c:n revamlı büyümek, yel 5.1 r ek daha iyiyi yakalamak ınecbuiyetındeyiz Her <jelen«- ıs var. M.uzcıcr hklîi' / ır»ıaıı işim b tt ciyemcz. Auadıılu Medeniyetler Müze sinde le.kııoloji yctcrincc kullanılıyur mu? Kul anılmıyor. Müzeyi tanıtmak için müzenin CD-ROM u hazırlanamaz rııı? Veya müzeyi yerinde gezme, olanağı bulamayanlar için sanal ortamda müzeyi gezmeleri saflanam az mı? ÇÇ-fl yılı Nisan ayından.ulıaren m ıı/erm ıcınce temin edertıe:lıyıni7 n*.e<an müzenin dı^ırıda, ac;ık havada üstü örtü l«? kaval bir alanda elde edeceği/ Yak aşık 15JÜ kişiye ayrn aıııla Anadolu fvjîtürlcri, Ana<lolu Arkeoloji s vc AMM'si h aıkı^ ia l.ı 1:1 verile- Ijİ!»;«ek bil mekaı 1 141de lyonız. Uu AMWsi k in bit ek siklikti buruı l^^ft y lında hizmete geçiriyoruz. 13u çok güzel l»iı lıalıer! İLETİŞİM BÜLTENİ 1 1

12 UÖEHİ R f i i f i f i r-ks.r i/ Fiavl bir televizyon ekranında değil, bugünün teknolojisinin en son ulaştığı imkanla, büyük bi: sinema perdesi şek inde sunacagu. Tıırkı ye yi ve muzemı/ı iyi ta.-ula''»ir*-*** «* progıanıla bunu u m a ı a r',1/ 7aTirw*fHynrıım k bu programı Dır se- /::-wja loobifi kişi izleyebilecek Yayın faaliyetleriniz nasıl gidiyor? Yıllıklannı/ var. konferanslar yayınlanıyor. Rir dr belli eser gruplarına yönelik /aman /aman çıkan eser katologlannız var. KıınUır devam edecek mi? Bizim öciıl almamızda en önemli fakifnlriden hır tanesi de yayın arın ı/:l. R r nıfae düşünün son *b y İ icımtt* il'> yayın yaprruş beldi.pürüzde her yıl»em T mı ü/rı ııde bir rakam çıkar Hıı yayınlaııja la.r sfi ıck i'ik va: Periyodik yaytnlanmı/ vaı. P»*îiyıxlık y a yınlar. devam etr rebi!n.**j< <.*: < /t:rrln* Hele ülkemiz g bi basım oloyırıın ı,-«tk palınlı olduğu bîr ulkeee. Bu penyodık y^ymurırrttz öyle P0-100 saytaiık d ^ il 100 *>4y farıın ürerinde. i3ır muze y.llu'j n.ı/ il yılriaı *ıeri yıkıyor LM* konferans yıllıyım./ t" yıldan beri çıkıyor. Dunun yanımla Vata oglanmız va* Katalcx) ca ış malâiımız^ t'aşjaıkcn yaklaşık 15 cıltr* tan anı anki yı düşündük. 13u yıl,?50 -.ayfalık biı tjk.lar kata.cgumuz xfe dünyanın l>»*lki d<?en zengin adak s» l erinden oluşa 1 b.ı katalogumuz çıkaca< f'ransızlarla im'nk İm v^ ıştna içine gırci< Lyon (İn vnsitesiyle ortaklaşa bu adak stellennı yayınlayacağız Dunun her turu çalışması lntll. Su anda basım aşamasına geldik Mad<l imkanı da temin eci.di. Lkınun yanında yiııc 1998 vıjındu büyük bi- ihtimal İr Mıılı nrr^.i idinde, başlangıcında g ununm/.»- %I -»1%konusunda bi* yayınımız ouf ak. Odiil olarak size ne verildi Para ödülü aldım/ ırıı? rijze le r Konseyinin 4İnıı^ okluğu prens.p kararı gereg b()yqk (klülü a!an ülke bir yıl sureyle İncili/. I HVk. ltr-ş Henry MOÜRLİ'un yuınuıla b»*n/cr >w.*yt el İni bir yıl sereyle mıkeslmlt* sprtj.liyur bi» y İ sonunda. d r sonraki U ıy k <Vlnl.i kazanan ülkeye bunu tesım edıytm..ş 1 ar-jl- Mijjrr müzemizde 7-9 aydan ben bıı büyük ödül sergileniyor. Inbı bunun ya-mıda bir lx;ratımız ve sertifikamız var 1997 ybr da Avrupa da en iyi müze oldu^ıımıı/n l>»r'iıtcn sertifikamız teşh ir 1 rfa ıda bir maddi ûd. I rl»* rııjzem izc veri mış dıırumdadıt bu m vl i e-dchü daha z ya«te yayn. ır ütemizin yapmış o«d jg u rtsta a»y:«ı ve k*»/,al şma.arınca kudanaca Pr.ki biraz ütopik bir düşünce ama buııu diğer müzelerle paylaşmayı düşünme/ misiniz? Uiz diğer kucuk ı-n./.-l»*r»; müzemizin gücü n-sp* tinde zateı* yaıdım yapıyoruz Dundan 2 ay evvel ya p ıan \ Anadolu Müzeleri Mudurleıı U»plaııtısnı«la. brtı l>n konuyu gürdeme getirdin O ada yaklaşık 1b u rannmiittrrr-apnrna^rrn ^ n rt p a o ^ c ^ ^ ^ â ^iitaiijiiiıijrûtfâtim' tadar müze mensubu arkadaşını vardı Lgstım alanında yapacağını./ ı;al vım «ıda 4 veya U sayfalık yfiyıruru ı/ı l>rr bastırmayı üstleniyorum dedtm Du yırn'.ıı bunu İÎ! müzeye tekii* ettim. fvıylr l>i«yayın. ll)ü milyona mal olsa b*n l.*j milyarlık t>ir Kı>kı İşini üzerime almış oluynr.ım U ıyük bir yardımdır. Bunun dışında maliyet.ni ödemek şartıyla dernekleh iki»;»atmak üzere kart vc Kitap steftiylr ıjrh ıkkıi»ı de ben b j yardımı da yaparım. A ıı a ihs-ih mi üretmeye. b;r şeyle uıtaya koymaya zorlanrr.a.ıdır. Hazır verdı^nirde onun zevkini alamaz. Unun içir, kendıe- -i hir ucıaş.çindc olacaklar. Jen de yıllar»*vv**l k.ıı..r< bir taşra müzesinden AMM'sine geldim. Od**rnt;k ikere bazı hediyelik eşya k lap kari satın aldım. Ve bunları geriye Odedıın. Ama orm.a lür maya oluşturdum İşte nüzfteıınıl/ büyl»? k/ır^ıld<sız rlr-jil ama zamnr Cinde keikü-.ıni hir yaptırım, zorlama ahıra a lrv f olur v r.1 ılı» ı;;ı* <.a'l;ll /ilkemizde müze gezme kültürünün pek < eli>, medigınden söz ediliyor. Si/r#! bu kıııım U neler yapılabilir? Sonuçla müzeniz ne kadar iyi olsa da insanlar yeterince gelip gezemezse bir anlamı olu m / Tabi bu e**}ıl n.»r dayanıyor. Lkonomİk zorluk a*a dayanıyor Bugün bizim ülkemizde 10 milyon lş*l/ varsa yaşam düzeyi son derece yeriyse mü/e efitni zi gezecek <1 /in ne-nıır vc nispeten eğitilmiş orta <0.sin» ya km ak u.ın biıdcn fazla işte çalışıyor**. yaııi y i;ııün b saatin, değil: d saatin çok u?enr.de fic in i m elde etmek içir, jgrasıycrsa, hafta som.ııda bık* ç\ılı sıyorsa bu ynnjun usaıulm nıcızeyi gelip gezmesini İneklemeni*»ı:»«:st.r llcrscye rağmen ne yapılabilir? F.skîye yöre insanlarımız daha fa/la mü/e ge/iynr. KğHim dediniz, eğitim isinde televizyonlaruı. medyanın da bu ise el vermesi gerekmez mi? Üilhossa mahal 1 1»1 evlzyonuı. la. kanoya daha iyi yaklastnası gnrukir Müzelerin medya.le iyi ılısk:- leı U.indtr olma sı şarttır. Kendi 3cs:nı oraca duyurma 51, balkın ilgisini çekmesi şarttır. >en Bakanlığım ı/.n vatanda slanmıza mu/»» e imızl tul»-***-!*-» ve askerlere oldujiu ;,ı ji.«i»- s / v<*yrlnr..a bugünkü ücrctir. çok altm:la İm iıcıcılc gezmelerim sag aması gerekenine naıtıyüiurn Gerçekten bizim böyle bir şeye ihtiyacımız vat. Ülkemizin büyük bir arkeolojik potansiyeli var Onun için bir şekilde halkımıza arkeulojjyf, e*.ki eserleri ve muzeleılıni/ı.se.vdiımr.k zorundayız 15u eski eser kabakçılığının önlenmesi acısından cok önemli. lab ki bu işi yapan kî>il»min».ununu getiremeyiz R.ı In-.iaiık rii*».dir Ama dediğiniz g:bı en azından bu iij huş karşılamayan bir kesimi meydana yeiiıi'sek ı»un.ı denge Jeyecektir. Set. rıe yapıyorsun!, İ m i bı*nlnt ülkemin kııltur varik i diye<.;k 1 2 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

13 r p r p p n n ~ ip o n ^ r n M P r naıiîiraratw rjauî3ra:raî>r 'r o R c ı a î v n i i i i : r c lin azından genç kucaklar». Livec Ülkemizde yeterli müzccüik eğilimi verilini yoı. Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi filoloji vb. bölümlerinden mezun olanlar müzelere geliyorlar. MU/rtilirfi müzede öğreniyorlar. Bunun güzel yanlan v*r rtirı«ı l»ir<ı/ d ile/avantajlı yanlan yok mu? B a k rı l > r n si/.r* 3 0.«ıı«-:lır İmi m«*.t*vj:ıı k.ı n r l * n l. ı r h ır is ı : ı î i n ı k s ı> y lı* y r.* y in i. n ı f i / r r i l i k m ü / c d * * < ı r c n ü i r. M u t l a k a f a z ı k i ı a b i ( k u r u r r. s d ) b i l g i l e r v e r i l m e - ı a m a d e d i g. m g i b i h e r s e y y e r i n d e o ç r e n. l i r. M ü z e y e h a y a t t a <j rn *ı*> m ış m u z e n - n m n d e m ü z e n i n h a v a s ı n ı le n e -fllı*» f lr ın ı i*, kışılfi, >!» «Jikleri k/n.ri' kıl/-.p silil. H i t.n k ı ıp;miıom. soıri vvk'ivlr t n u / i y k.' i l i ^ k i v olmayan : viler konuvuyertar Ama üniversitelerde müzeyle ilgili bir takım dersler olacaktır. Lîazı kitabi bilgiler şarttır Ama müzecilik müzede <k)renn Bu uzmanlık, za n a r yetenek isleyen bir konudur Gonul verme ıs Jı Tt;; ub«-l. Lılıplı buylk mü/t»leıln blı la k ırı şeyleri üstlenmesi gerekir. B r yw:k- nıesltr*)** ba^laıknı im aii/i vifkıı iimiim ; <-ııı> IuIm'm* lıûyuk ır»- /*»ı*-ı ılt* lîi:»* ı <jil>i bd^ltıiıp y.ır,m diğer Ruçük müzelri«* kaydırm ak daha verinde olur. Rıı I rı fjiioliik hizmet için eğilim kursu seklinde olmamalı değil m i? Süresi ne kadar olmalı? İki sere M a n olmaiı. Özelikle yeni ^ıren rı k.ln Biliyorsunuz ICOM aıltı lıir Irşkilal var. Gelm işti' ba/ı faydalmı nlrııuş ama İni voıı donem de ülkr.ıııi/ um/.r.riliğiıır kalkılan var mı? Ft**ıı cjnrcrrıiyorum, Maalesef ICOM Dircz kadit ıı/4*rınrjt; k ılıyor KJOMdan sağlanan ım.<an.a- başka yrılere aku gitti. Jen suru yasadım gördüm Orun sin ICOM bence çok daha ektir olcbili faydalı olabi lir. Yurt dianda küçük müzelere yard m etmek ı*ı<*>«* pek çek kuruluş var. Yeter kı siz oralara ulaşırı. yeleı <ı (»r.l.j ı r.ı*miınıı ^ı/ur m ûcrrnv von i> yılda Japonya th xi»i V'ikfırKİarı) '# ) milyara yakın malzeme yanlım i ı p.ıjrıirn lobarc tu varım begür yalri7 ilke mi/irı değil belki de Avrupa çındek pek çok nm/r uin labarotuvanndan eok daha ıvı durumda H*-u r-l*- rr.an. nerr alet, hem de N t bakın ımiar fv.e bana bu imkanı yaratan Japonya'dır &urı rt *k*iic içimle / tane clektrcn:k mikroskop <-je «İl. İyi iliskilcı çok ttnrrttli ıı /am aıı? îlu kuruluklar bi/tlort biıaz farklı düşünüyor. U n lar kııllor v/ulıkunm vanlığın ortak.sûltür mrrcsı o a as < > >rıyor ~0ikiye deki Kültür varlım na Turkler Mk'-.r.ik" /İvmiyor ben iz buna katkı de bulunmalı v« <1yo: Ama sen isteyeceksin sen bıı.nry yapmak vtevtkzscn tabi dı$a dan da yardım ydum/ * AMM Anadolu M«*ılmiyHlrri Müzesi * ICOM: ClliiNİ.n;ıraM Müzeler Konseyi k BİZE YANSIYANLAR r ü ü :Û Mimar.ık I aküttesı. üöıûm Ücskcm Öğretini üyesi Sn Ali CENGİZKAN'd-an aldışımız 3. I I 1597 rarhlı mekfuf* ta ';e re ğ.mtz üyesi Sn Prof. Dr Ccvat L K D tk in ald :'p u İjsU ra ia sı «ıdiilden?wi/rdılıi'.«kl»*vıli ^ «i»* Cevat hûcam.z n a cıçjı bu onursal ödülü s z r e duv u rııayı ve kendilin de t»ır kez dal;» kutlayarak onurunu pf'.v aşmak ı%ı»*<l k. Uluslararası lar.hi Anıtlar vc Sltler Konseyi ICO* Mt'ışi $m P*ı l Dı Cev«ıl E.r<ÖEf<'i bu y İ. Sofya d* yap.ir.n Genel Kurul Top-an*.isıi nta onursa/ ırı/e ol rak tanınmış. Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması ve. Restorasyonu Araştırma Merkezince., ulus lararast kültürel vartıklann korunmasına, özellikle A f rika ve d jleı ıiellşır olan ıılk^* dr korumacılık ve eğitimine yapmış olduğu katkı an nedeniyle, üç v ıd ı İm»'»-ı İm, IC('LR(~)M 4tt^f?f>.ı»ivil* gomr'ı> tur. 'IlkıvTiY iı I-»9 «* '. küitvrel mi-asının yaç- N T ma ve talan ra vol f m k«mı»r nı M,f*vfpV tara* ndan sav anan. Kültür Bakanlığı Kültür v r Tülıiiil Varlıklarım Kurumu <jerıel Müdürü A l ton AKAT. b akkn.'a B^.k.-ıiılı- v Iün kum'mıt * *^^1^ l hn sorutturma nedeniyle zorun u olarak emeklryc ayrı.1 <;ı duyu u a ı a m»n *.iı 1^.01.ly y ^ d c Malta'mr?asl:entı VoletwUg tâ. :la ta>af ı>laıak jatjıtlndığmı / Aıkt*<ılııjik ^.Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (CnVd^ı» G «ı Ilır i l ) nlr TnıVı.M y«sa halir.c dö.nüsturulm«diı;ı öaren ln*ışr r. A r ^ ı oıık mi fnr v«- vrtilıklonr. kı>runttkivı için c^k önemli bir beljj*1 olan bu sralr^imüiln K-jltûr P#<ık^ı»l /)n>ı:a Ivrjr^l l'k.e yasal aştr.lması iein ^c e<lı eo ışmalan yunıt Mitnîv.ı <'if i rııi rr.i^l ır. r.mersin Üniversitesi Ten Fd^bıyat r akultt-n arı ıhınca iletilen 1/ 12.11/LI/ gürlü yazıda Mersır Me/ılli -' mp»* ı»ı I*. «miik <»*r. j Çizerinde yapılması cûşünüen "Arkeolojik Küttür Parkı Projesi koiıusu ilenil- n i'/ııı l>ilr.î*. rı<* sunulmuştur. Sörkonusu yazı eki raporda; Mezıt i Lîeledlyesınce Gazi ClrılvKiMle-tı Mulı«*rı<l si k vır Mimuthk hakü.tesinc hazıria:ı:an ve Adana Kultur vc Tabiat Vatlıklarını Kouiiim Kurulu ıııın /.O ^.iy y i giiıı vc 7Ö4 sayıl; sarar.via onaylanan proıenır. koruma mev /um ır/» -*y ı r»*ll.ıçu. projenin uygulanma sırın arke- DİOpk Varlıklara Z/U/.l vr K fı'.ı l>** ııli rrı*»kl*»:l-r Avucu. projenin l;ompc:pchs yerleş m a a una fı/ık*.«l ;n ı n da -m i, rle^iml tun:ıredeceği saptanm stır. Qu neder.le sözken>nhu puı»*-uu jyi vilm iiim.vuku yaml ve lekrıik açıtlar, sakıncalar ilör.ılmustijr B.ı barlunur^ p ıcırn iıı ilr <l k'jrunıl.nvu iletişim bülten! 13

14 gözden getrilerek belirtilen sakıncaların < ilenlmesl istenmekledir Derneği ini/, tir İm kon.jda qercklı gi'i şsmlcrdc bulunmuştur. Gösterdikten duyarlılıktan do 1.1 yı Mersin üniversitesi I cn-edebiyat Fakültesi A r keoloji vc Sanal Tarihi Bölümü öğretim üyelerine te vckkûı ederiz Önceki yıl.arda ülkemizden yurldı.jın» kaçı* nlan iki eserin tekrar yurdum un döndüğü* nü öğrendik. Bu yapıtlardan; İzmir i.i, Selt.uk! ı.est F.te* ürenycr.ndc 15.1U.19M tarihinde orlaya «.«kan 'Mermer Kadın Bast"nm b tar.hındc kazı deposında tılma ılır> donemin ka2i başkanı Prof.Dr. h rilz ERCHI F.R (atafındau faıkedtlmış tum a*amalara rağmen bulunamamıştı* bugüne katlar kayıp»u ı«k kabul edilen ve çalınmadar. onec bilimsel yayın u.m û/etinde çalışmış ve yayınlanmış olan eserin. Efes lıeykellen üzer.nde yem bir yayın çalışm as. yapan Dr. Marta AOF.NHAM- MER tarafından İsviçre de Basel ts k i Eserler Mii/r sin d e nldur)u tespit edilmiştir. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Başkanı I rıtz KRİN ZİN GFR'itı Ra\el Fvk F.serleı Mitte s Müdürü ile yaptığı görüsnıe yırimkin es*** *597 'arh.ır.de Kcndis.nc teslim edilm iş r. Sozkonusu eser Avusturya Arkeoloji F-ıst-iııtû tararından tarihinde Viyana Kültü: MUşavlrlf*ıınn/e İ r si im edilmiş, tarihinde Müşavirimi/ laiıifıikian ülkem de ı etınlmıştir. Şu aikia Ankara Anadan Medenveîl en Müzesinde korunan eserin en k iv i zamanda Sek.ıık F /es mu zesine nakledilerek a.t olduğu ortamda seıçilenet eıji oelırtllnrştr. Bir diğeri ise: Merkezi A.B.D.'de bulunan "C lassical Nuıııis* matic Group" tarafından 2*3 Aralık 1997 tarihinde New Ymk'ta düzenlenecek olan müzayedede Lzr.ik <f>keııl- >t "Kurşun Mülıür'ûı» -.alışa M iıuucaılı ch) rcnilmiş ve durum Dışişleri Bakanlığı kanalıyla New York başkonsolosluğumuza bildirilmişi ı Sözkonusu mührün müzayededen çekilmesi için anılar Başkonsolosluğumuzca gerek.i cırışrmler yapılmış fakat zaman yeteniz iğinden olumlu D:r sonuç alın Amamı stıı A»u ak KISKA Irışaat $nkellem in New York"tak $t>rumıusu Erden ARKAN ' n r y ı tııijsavedeı'.er *.a» alarak ülkemize hıt»e ettiği öğrenilmiştir dıı. Kültür bakanlığı Anıtlar ve MOzeler Oene Müdürlüğü nde Uluslararası Antlaşmalar ve Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Birim i kurjl- Türkiye'nin A7 rami İnde Avrupa Toplulu ğu ntı lam üyelik başvurusunun ardından AT lir ilişki ler ntz Kazanmış ve bakanlar Kurulu nda A l ile ilişkiler n s jratli. düzenli etkili vc verimli bir sckilcc yürütülebilmesi amacıyla liakanlklar ve bc^l kuruluşlarca A l.le «Igrlı Mininler kıııulu a v kaıan alınmıştır U9 tarih, vc sayıl Resini Oa/»-u* :1e ya y ı l l a r an!j67 'lo'iu Kanun Hükmünde Karamam»- U- bakan.'kla ve lıaflîı kuruluşlarda A l ile iıçili birimle: resmen kurulm uştu Sö/ kurusu Kararnam e çerçevesinde Anıtla' ve Mü/elet Genel Müdürlümü faaliyet alanına giren çalışmalanıı yorniflierulmesı amacıyla Uluslararası Antlaşmalar ve A l ile ili>kilrr Birimi ku ııılnıostın Kültür Bakanlığında koruma alarunda çalı ^aıılnnn iiye. oldukları sivil toplum örgütleri; Arkco oji vc Arkeologlar fw ııe ıjı Anadolu Sanat lar.hçılcrı Derneği. Müzeciler Derneği. Sanal Tanhl Demet]'. K ıılliiif S er, rmmofi -Mimarlar Odası -Schır Plancıları Odası lüm t j örgütlerin.eınsik. ilerin larihi ve doğal çevre korumasının sorunlan vc çözümleri «mııısunda i*.l;nlı;'. o rak çalışma yapmaları, birlikte davranma Uı ve eşgüdüm cin etkinlikte bulunmaya çagınyoruz. slanlnıl'da laılln yaı ınadaya bakan İstanbul I Numaralı Küllin ve Tabiat Vaılıkları Ko riîma Kurulunda 'Arkeolog" 0ye Mjlunma dif)ı öğrenilmiştir:.. Anıtlar vc Müzeler Genci Müdürlüğü Mii/e leı ve Kazılar Dairesi Başkanlığı na bağlı Ka/ılar Şubesi Müdürünün mesiek uzmanı (Arkeulog) olmadığı lıalde ıı/uıı ıır suredir bu görev: yürüttüğü bilinmekledir Buıaya 'p*reklj bir uzmanın bu denemde halen atanmamış «ılınasım bu yük bir endişeyle izlemekteyiz İstanbul da 1U-2*. Şuba*. 199b tarihler nde. "ruıkıye'ıle Koruma olcusunun bilimsel vc <ı;>1utnsal veıivre bafliı olarak bilinde CİC alınmasına 0» ei.lu«eden «>«'ı*-ılı hocamız ve ICO- MOS üyesi 1 rof ı l ER D ER ıc urunu *Kûm m a Uygulamaları; Yaklaşımlar. Sorunlar. Öneriler ana temas m ele a an ICOM OS Uluslararası Semineri Türkiye-Yunanistan O rtak Bilim sel ve Teknik lopl,ın lışı ıh'ı/.rrleıım ışliı. JerrıcğimİN iı;r*ı.*»il»*n Prof. Dr. Mehmet ÖZDO ĞAN'ın katılacağa loplartu Yıl<lı/ T-knik (lmve sıte s nde gerçekleştirilecektir IX Müze Çalışmaları Semineri rıir tıu yj 27 29/Nisan tarinlcri arasında Antalya Posta İpletir flf-ıı Fı)ıtım ve Dinlenme Tesislerinde gerçekleş.«thrnesinin «Irışım ıld.ıjjıı nereniimıştır. -bu yı X X. si riû/.enjene< rk <ılan Uluslararası Kazı. Araştırm a vc Arkcornclri Seııı pozyumu'run 2î> Moyıs-1 Haziran tar.hlcri atasında Tarsus ta yapılmcsının plonlondıcı jikiitilm is ı 1 4 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

15 a B M m ı ı m n r 4 ^ T 3 r r m r r ^ T î p n 7 i p r i r r m E a E / ^ L L j 3 Z I! E ^ BU SAYININ MAKALESİ AVRUPA T O P K IU lc tl V t İÜ K K İY L larihsel geçmişi süım inıle «.eşitli Anadolu kültürlerin. oluşturan, yakaran jfk<:::k uygarlık gibi gc- I î-ırm u. çağdaşlaşmanın Balı yoruudr nlf.'uğumı s av ilimi ~û ikiye Cumhuriyeti, Avrupa'nın un paı\*a%>t nlaıak puliük. ekonomik. kültürel ve a sk n i konularda Balı kıııuluşları ile daima ıl skiler ıc n I*- İni uıı rr.a ozeııi ym tenniştir. Ancak Tfnklyı;. içinde bul.ınıjıırju jeopolitik, stratejik ktmuınu ve kültürel.na.-jlrti neden.ylc, Do* gu'ya <1* t<.ın dereec önem vermiş, iyi ilivv Icr idinde bulunmuştur. Yo<}un bir değilini sürecinin yaşandığı yün ü müzde, hı/la atlan kürese. Ie«n* e ülkf-lf-ı 11 önüne yeni tırstlar çıkarm akla, dünyanın d>j>ı bûlyeleıi ile yem ilişki modelleri sunmakta, ülkr-lr-u hu ieıc'.h yapmaya /mlâmakiadır. Türkiye, bu yeni m o deller içerisinde m köklü yapılanma & yeisle ren ve başan flrafujl y k lr rek y j*se;en Avrupa Yop tuluğuyla, ilk kuruluşu ıtı barıylc yakınlaşma ve bu tün eşme a raksına girmiştir AVRUPA I O PLULUĞUnun OLUŞUM SÖ RFCİ Avrupa Kıtası nda bütünleşme aıayııla'im ıı ati lı Roma c!c nemine kadar uzanmış, Napolynu I vr II Dünya Savatlan ile sürmüştür. Ancak «. atayışlat 'ı»*jı şivas. karariar, baskılar ve savaşlarla oluvl-jfjun dau İKftaıtya ulaşamamıştır. M Dünya Savaşandan sonra 2 bln< oluşıınislur H-alk mülkiyetine dayanan I3atı Avrupa riln< i. ( O r NATO). Devlet mülkiyetine dayanan Do^j Avında Rln/ju (VARŞOVA Paktı), bunlar ideolojik ilkelere da vanatı bloklaşmalardır. 1. II. D ünya Savaşı 2. Sfxjuk Savaş Türkiye'nin tek ve nsıl hedefi hiç bir zaman A% üyesi olmak olmamalıdır. Türkiye batılılaşmayı istemelidir, batılılaşma da %Xurkiye için ayrı bir kavram, ayrı bir amaç olarak değerlendirilebilir, tfir yaşam biçimi, bir değer yargılar sistemi, sosyal refah ve hukuk devleti, demokrasi, insan haklarına saygı, akıllıca davranış biçimi, bilgi düzeyini yükseltme, çağdaş değer yargıları, sanayi toplumu olma ve çağdaş davranış biçimleri olarak [ I H ^ ^ j n g g H d b c iıtjü m iiarm irano- II. Dı.ııya Savaş: n;n yarattığı olumsu/l»ıklar sonued. uljslararası ilişkilerde Avmpa merkez; konum* dan güç kaybına MıVauışlıı Bu ulusal devletlerin g(:r kaybı anlamına gelmektedir ve ulusal drvlet sorgu anmaya başlamıştır Soğuk Savaş la jh likit- A B D c c batı ittifakının güçlendir fmesi önem kazanm aya başlan ıs, 1947 den u m u ABD. SSCU ni çevre *rr\t- stratejisini uyfjulaınaya geçirmiştir. Marsh ali planı lıu amaçla devreye sokulmus, Avrupa n»- yüçlemjirilmesı. yeniden yapıland UİıtiHM, ekonomi* düzeyinin düzeltilme s:, iktisadı anlamda yeni den ırısrtm i i **ı mıi şiir l'J W yılları arasında planlarımı? Maısbal1 yardımının batı Avrupa'ya kazand.rdıgı ivmeyle, milliyete tık dne mini yitirmiş, frd rrr yapı a a gidilme önem kazanm aya başlamıştır. Avrupa entegrasyon hareketi. Fransız, Alman ve Ben»* lüks ülkeleri seç kin erinin hareketidir ve kökünde Alman taşı/mı nin nluınsıı/ Hkileri r»ulıınmaktadıı. Özellikle İra n sa, A l man Faşizminden son tuı«c.e elklvnm ış, ik 1 saden vr- askeri.ilanda Alm anya'nın güçlenmesinin ön* benimsenmelidir. ^termesini istenıisnr Bu da ancak Avıupa entegrasyonu içince mümkün olabıle* ekli? Avrupa Tnpîıılıijlıi'nıın lın*ı ptâr ve projelerinin likiı babam ilam a F-arısa olmuştur brarsız dûşüncc w lamı j.o.n Monnct İn üretti ükir v t ptanlanı uyou laytcsı i^e ^ran^a Dk ^lr-ı Ra^au Robert ScHuman ıln. Sanayinin güçlenmesinde önem tav.yan kömür havzaları savaş sanayinin önemli unsurıı nlaıı ılw m ve t el k *»anay 1*1111 safclîl Almanya'nın kontrol altın- <1.1 i.ji ılıııam. ulusa Kurumlann. uluslararası ör<3üt e- :e yetki ccv.n ile olabileceği dûşünces.yle. m.* l.l9 5 î tarihinde imzalanan Paris Antlaş ması ile Av upa Kömür C^-l k Tnj>luiıığ.ı kuıulmuştur I. n.ı. v ı Sava*; ıt lan sonra zararı tazmin acısın F ıaıısa, Almaı*.ya, B elçika Hollanda. Luxemburg ve dar Maral r>i 1 lanı le 1949 da O EC D vc Uctı Avrupa'ca Avrupa Konseyi ok, oturul muştur, batı kuruluş 1952 yılında yürürlüce ı;ıım ıştlı. T ııık y r bu Antlaş İtalya orasında imzalanan söz konusu Ant aşma, lam ın temelinde insan haklan, demokrosi vc serbest ıı â'va.-1 a* (liınıı^lıı piyasa ekonomisinin lıakim olduğu görülür Ayrı crtd;şder içerisinde Kurucu ülkeler, atom Avrupa Topluluğu «ntegrosyon süreci i.si Oluşumundan etkileniridir miş ve 25 Mart N57'<;r ım/alarıarı Ruma Antlaşm enerjisinin de kontrol altınca tutulmasına kaıa? vw a İL E TİŞ İM BÜLTENİ 1 5

16 )npnoppnınjtiuju^ı:u.-nf»rfîrr?tifrpp7fpnrptrp~ttî3r:rnm.t sı.le Avrupa Atom Llncrjısi topluluğunu (F.ÜRA- TOM: kurmuşlardır. Bı«l.j.'şi.ıv» cersıncc topluluğun refah nır yükselti mcs.ıur lanianuyle ekonomik çjiçlen* ır.»-v>* mi^ii olduğu bunun <.lu serlı<~j ı lya.sa r k : içmişiyle olalîtf** «û» j nce«}i i e Z b J.l'J i) / de.mrala nar I Roma Antlaşm ası.iv Avı i >a "knnom ik loplu.ucj 1 1 ıı {F F C AF. ) oluşturmuşlardır İler iki Antlaşma da I I l&5b de yürürlüğe girnr*.:r. Fııt»*/ i asyem'da aşamalar; 1 E k ot Kintik lşu ı'k)ı Anlaşmalan, 2 IcrcihÜ lic a ıc l Anlanma lan, 1 Saıbest T c^ret Sahalan. 4 Crıar uik 3<rlif). b. ürto.t Hazar. 6 Ekonom ik Bütünlük. 7 Fkı.ın ırııik ı r ^/iiaaai Birlik. ö Siyasili birlik lıı. : ler 3 oluşum 1 9fc /'de imzalarlar Fn/y<m Antlaş ilası ılı* Avrupa T<ıj ulugu adı alt.nda tüzel kişiliğe kavuşmuştur Avrupa loplulugu nıın sürt.*»*»: Cu:rrrük Rirll^i le malların serbest dolabımı i I < 1968'dr* sağlanırısın) ve 3.j k f e Ortak Ciümnîk lantesi'nin uygulanması, Kota anıı kal:l>nl ıı a /yijrlı jyı ırı sa<j.i'in a \ı (Malların, Kivlenn, hizmetlerin vc sermayenin serbest dolav mil Fknnonı k rtecjrasyon ıdıcier ortak politikalar; ortak tarım, ulaşım, sosyal yapı, Ixılrjf**.fl, ı;**vre, kufluı. sanayi, et)ıtım, gençlik sorunları polıti<valan, at.17' rt*ıa w lrk?ı«*::uk fjki.mmt- politika an, ortak Dara gibi) Siyasal Bıdık {Avrupa '.atandaşlığı. O nak ü:ş Koliti au vc g üvrrlık, adlı v»* Kİaı hbiılifji i ibıi. Vc nihayetinde, Avrupa Bideşik r>evlr* V :j «Federal veya Kontcöerall Dî'iil Ö7< ürli)ğun «erbeste* dolaşacağı ünak ^ocar arılayıp I,/ l9? 8 A v ı.ı;ıa T»-* S»-ıır;l il»* ıtluşrm t ve de Tek Pazar yürürlüğe girmişti? 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşm a sıyla F k.trmnik (»atasal v«* siyasal Milimin nkjşma.sı amaçlanma vc lopluluk A b adını a.mı>lr Maastnckt Antlaşmasıyla behrenen b koşulun ::ıı ıi/ h ülke laıafrtrjhm yrtitk- r;«*tııtirtt«*myi*- yı Itnda LU ku ad.ndaki Avrupa Hara birimi tedavüle çıkarak..'.r 999 a kadar da Avrupa Me k*z 3an<a- 5 çalışm aya bas ayarak' r BugGn lt> c Avrupa BJrl im ye kadar az örneği görülen (A 3C 150 yıl rbi bir suı»h.lii lwş/mii'işlii) *. ı ıı arıasvıxı**l /»*llk i <ı!an lııim.k sal b.r kurumdur vc devlete: pek çuk konuda egemenliklerini bu kuruma devretmişlerdir lü R K İY kn İN AVRCIPA TOPLCJLUĞU NA G İR İŞ S İİR FC İ T ü rk iy e C u m h u riy e ti. h u k u k u n ı*nt mlüftû ı k r«ı ' ** rla y alı r o t h ıe u d e m o k ra s i vc p o zar ekononr* es v.-laı m İMffUiıiNHv**ıı iv;:ki<.s b r.ı k : : ırıa yo ljn ca <i karar ıij. iv:-r -.i u.f t 7 K*F^' i/.nl*inde A L T n a cı to k k k ü y e to le b in d e b u k ın ın u ^ ı O ıl v k l ıl 1 m/ l '.9. l 9 3 î/*dû kad ul cd ik n iştiı Türk yft'nın taieplcriyle bu cntegcusyormiıı /an a tm bafllı olarak oluşma sıra karar ver.lntiş OikHini/iu keikü lıa«ifr.lylr* bu mod^l benırrserm iş vc A l i r; <*»ı!cgr<ıvyı>im <,* * ım*> " Bunun hukuk*, beyutu 12 bylci lliös de imralarıar* Ankara A nlaşm ası dır Koma Antlaşması I-* a yrı ııii«*likt** olan Ankara! pniuu l I 1 ı l ır a Tıırkiye r.ın A l ye üyelik hedefine lnıki;kı :.ıc kazandıran.ı iin a aras bir belgedir.^et :»iı».n f^ı-* yor arılaşma* olduğunu Al Adalet D vanı d?..v,.kı,m bel.rlmeklcdıı A7AD ourıın. geriye donü'.emcz bir entegrasyon norckctı olduyı-ııu, n*r-a e n ir hukumlc n bulunmayan, ileriyi.* gidine ıjlimini/r«* tahıp b:r a r lanma olduğunu ycrumlonıı>tıı Or*ıkl k An ajm ası da denilcr. Anka a Aniaşrıı<% m i i t#-k bir l'u«_n* sena erdirebili: İt i madce nia:1<lf d r. taraf arca Rcm a An*Ja>nınsrnı!af dıvjaıı yıj«ûn luııjkl^nr yedine getirilmesi sen «:u Türk y<- *ıiıı ATyt* <ın r«sı ı e am ac.ra u;as*jqi için Anlaşma scına <*rr*ı»*k'i Uluslararası il >k iler r *.a/nfı ılıt n ur ^îi ola* _a< devlet politikası ötcsmdr ı.l.ı^ l iiad r ı.l iö k b j entegrasyon surecinin İşletilmesi gerekli Ankara Anlaşm ası 3 aşamalıdır I. Hazırlık Donemi: { I9 M - 1lJ ty, l ûrkıye bu dû nemde ekonomfctiîi Oıınırük Birlk)i'ıe hazırlayacak A l İse 2 l'.ı'fı ıkrslf*h vm fi fk!ı a) AT. Türkiye'nin l *ı/ı ıiüinlenne tavizde bulunacak. b) Mali protokcllerle yarditnda Inn ıı-ıt^kln. Türkiye bu donemde ekonon iv ne <ih lıa/.ı ayamamış ancak. A l'nin \ ( 'j mil yor- F.C(f'luk yaı dimini abn s. ^eba^. Projesi ve ISığa.' Köpt.ıso ir^a sında kullanmıştır.?, Donemi. { I 9 7 J toob).! urkiye taanhnd'jııû ya(>aıııamnmr«a.atjmen '.970 yılınca L>rjxel de unzalaııarı, l9 7 T d r yonırlikie tprer 'Katma Protokol" ile Cie<;iş rl«mk-ır»i Isaslarn.lıı. Uc^i DönernirKJtr Ti.ı<ıy»-. '.anr.yı.ı imlerinde 12 yıl. hassas ürünlerde 22 yıl yiaıak >»-ıılf*ı»*>«ıî:s nemlerde gümrükleri sılı:layaca* f.h jr-c- Inn z»*ı lı ı «jumıuk rarfesı yapacak^ Mevzuat uyumunu gm»/*k f.şliiht t-k. C m.ruk mevzuctlann vc d.ce; mevzi v. jy.ır*ıla- ır ıı l.'il iir*ı ^k*ı AT ise. --.niy i ıjıım lnın ı *.ıfıı ayacaktı. Katma. rotok. mi 1973,fl»-vnn.ı iûıjr j)i r ıra-> i»* l>ir aıd a sıfırlaması gereken ürcmk-ı 9 i,> *.ıinuı.m ştif. 19/ İ den beri Al s a rıy i."in*.ıı.-ıî T!ı k>>r y«sı* r gümrukic girmektedir. * 1 6 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

17 .inı^'di^ ticrjcie^ ^ -JtgrFrTp n nrrpnrnotaııaaaayajaij IW > l<- GR M ira m lana ıram ıstır A l 'da malı yardım y i *maır.i}, taraflar yükümlûlüklcrin. yerine getirir»eni i vle» d ' AT. t QftO iı.nekatı ile Türkiye >1içkilernı dor.durrıı ıvlı.ı Türkiye l; ı sıyası konjüktûr olara/i Nisan c*fl7 il- irt'i: üyelik başvurusunda bulunmuştur. Ju >/ı>vimıyıı Ortaklık Anlaşması viere^i elcrck Ccci.. Rdii ri Aııilasması'na dayanarak yapmıştır. Avrupa kıtasında topra<v olan her Avrjpa.ı ulkc Daşvurjr hükmüne dayanarak. Ancak A l. ~üyelik müzakeresine Tuıkiye'ı m ha/ır o lm a d ım, e<si<lıklcrnı ta n a n - l/iıı imm l«-ıul~ l*-.ka c - cevede rt*jjerienrırile-*e :" m htılıılutışlu Ru lı.ıkı.keiı 're ıi" cevab delildi. V Son r>fsnem: Cnımruk Dirliği. (199fy <?96- pnr» *>: loaû'lerde olmayan (pılışirve *or î yılda yapıl ıriv Cieçiş IVMietniVılıı ve Kalım ı Pn ılokorur «ın : j nünde y**liv* * lnıiş vı; 3 l/ l? / l9 9 r>ve ^»:>n Denem e girilmiş hı>yjıxi' Ankdm Anlatması lek d imlemeye başlamışu; bu Dönemde; hizmetlerin sanayi ve ı* nm ürünlerinin serbest dolabım: tamam anacak mevzuat uyum çaltsma'an sonuçlandırılacak ve y ü rürlüce girecektir tcnhlı Ortakük Konseyi kararımla Otelle. a. üu'nin gerçekleşmesi, fc) Mal. yarcım.r. yeniden ele alınmam, c ; (Jü dışında be.irli alanlarda işbirliğinin rii.rh.il başlatılm ası d) Siyasal diyalogun ba>latılması be imlmıştır 1981 yılında Yunanistan'ın üyeliğe girmesiyle bor ikte veto edıler mali yardvnjuı ıçıiı ycıı»iı <I-"*i t meçe? «girilmiştir. Yu * I 95 sayıl Ortaklık Konsey; Kuraıınuı d I I u.adde erinde 1urkıyc ta'at.ndan AUnin ticaret ie<ı irkm k e v / knn kaldırılmasına ilişkin mevzuatıı.ı uyumda izlenme s gereken prosedür mciii er.miv v <5»"> Ififif» ta n ve sayılı kesmı <Jazcte de Starı iardizasyon Kejimi K.U.1I-'? da yürürlüğe girmiştir. F!-:-Ii l«*nen kararlat çerçevesinde. 29.0d.lî>*>'/ tarih ve 2^7-s sayıl* Resmi On/ete ıl«yayımlanan AT leknık Mevzi vı konu başlı i altında P.P.. sırada ye raan Kültürel Mallar konusu Küttür Bakanlığı koordinatörlüğüne verilmiştir. L'u Kapsamda Kut* ör Bakarl-nı Anıl Ur ve Muz* er üenel Müdürlüğü q rev.ı.ırıına /jlıe-ı I : J. u 199? lar M (E E C ) *911 f92 say ? : \ >3 IW 3 tarihli (E E C ) 93/7 sayılı "Uır Üye 3 : ; v in 0*ekşir!er Ya*,»dışı Voliarla Çıkarılan Kültü-?el Objelerin ladesi hakkında' HrektU nn, 3) tarihli (İT C ı 752/03 sayılı Kültürel VmII.ii ıı l*ı ik t'ui İlişkin İH '>? say Iı Konsey luzügc' ılır <lv(jul.ımasına Dair önlenilen" içeren Komıs- Juacii^ddti--Jiı2ümaîlP-Tfr>P"f:'r^ rnt:rritinrrrn7îrrrnr:nr yun "ıı/.ufv. n.jı T lr fj sayıl Yasa ı e de<)iş k 2863 sa yıl. KOI tül vı; Talim' V«ıl'klanın Kotuma Kanunu ile Dealı Yönetmeliklere uyum çalışma lannın ger pekleştin mesı gerekmektedir. A~ Komisyonu ayrıca Türkiye'nin uye ık basvulusıı yapmasına ıierek otmarlk^ım yııkorılûlıılennı yerine getirdikten soma ^aterı üye.ı<;w{ı m Konsey»«Drldırmıstir lî>ö7 başvurum uzun h ayatiyete geçirilm em esi. A nkara Anlasm a&ı ile Türkiye'nin sahip olduou hukuk /mi/is nay ıe< v l'jntina < elm edınm der sü rer devan ı ıhi >nl»ııı;klerjiı İ >M ytl.nda yaşartan bir soruna <ia la.ıaıla «e :Vrn*ekte yarar görülmektedir. 1*JY4 <5e uye.ık başvjr.ısıı yayılmacımı cin "bu ha< kaçrıld ı' şeklinde yo* mm anmı.şlu Oysa aynı cnneıi'de başvuruyu yapan Yunanistan ly ^ l de üye nlrını^lm Ulus araras üyelik b aşvu ru su : r.iud.. isıikrarl m siyasi kararlılık ister. S iy ası karartı ık k ad a r kam u - o y u ııu r. sivil toplıım or^lliennin destecini ister, ü döneıikieki siyasi <ı tönr» <la: yerm e «jeırrılem em ış y ü küm lülükler yanı sıra koalisyon <ıılaij itmi l.ılar%v davranış v c tuturr.ları. sı\i: toplum eıgûtler. ile «m u oy.jnur. basın ve yayın organlarının d esteg. alm am a- nuh iı. Tam tersine isteksizlik hattr karşıt r»iı ortam vardı ı. Al nun düşüncesi ise daha :!» sı yas ıîı. Y.ıı anı*, tan'ın üyeliğini rransu rtenı<.*kw liıli/» ıleklaıe bıı;ı mmde kabul ettirmeye çalışmaktadır -s1'»»!! ek<mı> m k yapısını bszacaçı cncışcsır.de ou.n Almanya.*x* i«. ııv elı«*ı tasvip etmemekte, bu nedenle t'ürkiyc ye başvuıı- yajmıası yi iiuvhie baskı ya >n<aktadi'. Döyleee ama»; her ık lılkcnin <le lyelı/.i'i ıı kanul >-:1ıln*^ m esir i sağlamaktır. l urkıyc'nın o dönemde!»avvuıuwm»*t iek yaicn'ı Yunar ıstan'n uye ıq ne enqc! olunması sek inde so ııuc laııah lıt yara la r buıpin <)Orülebıiırc!i. i9s7 Ravvunı?.!» * r koal syonsur bir hökûmct zamanında. I9B0 lunekalı.sonuç unda dcnduruıan ilişkilerin islemesi açısuıdan y.ı nlnu^, sanayi ve ticaret oda:annen, kamuoyu, medya ve >«ııjmiılannc.a destekler it ıı şiir A R A LIK CİXFMRCIRG Z İR V t ıs İ K A RA R I A R I M.aastricht Antlaşması.le lepkıluti.ı «leıtııl^rne ve f.eı işlen - v.jrect başlam stır. t*i»*fiin erııp- surecine M.erkezi vc Doğu Avrupa ü keleri fvoad - le Güney Kıbrıs çjlrmis (10*11. İlk ülke ile Nisan syırıu fiıkoşıtıele in oa^latı m as. d a ıa sonra Ciğer b - i irı (.friv'em*- sor^c ne dahi edilecc-.*ı, d* jıiıreçtc d e mali ymılımihila ekorıomilerin d ü zelilin'esi ve mevzuatlannın uyumlavtınlrıifiminrı sa.. U rıa>. a<*ı karan bu zirvede alınmıştır Tuıkıye ıçm ı«.e, ayrı bir Avrupa Stratejisi in*lııli nnştiı S ü a tc jk ie 0 /etle; İLETİŞİM BÛ IJ Nİ 1 7

18 Ankrttrt Anlaşması potansiyellerinin geniş'd I mest. - GB'nin d*ıltıir*iinlm esi. Mali işbirliğinin yürürlüğe konulması. - McvzuoÜorın yakmlaştınlmas' vft Birlik nvjktcşahmın kabulü, - Tek Irk K<tmıl<i}lııılın/tk ÜJere, T ü rk iye'm bazı p'ogramlara ve ajanslara Katı.ımı yer almaktadır Bu «stfrtteji Oıi/ıkir< Konseyi tarafından özellikle Ankara Anlaşması nın 20. md. hükmüne day'im * rak. Kopenhag kriterleri iv Konsey *in 79 *1.1 ÇS'* tari hnde aldıg. karar.ar ılg ın ca tekrar gözden geçinle ceklir. Avrupa Konseyi, Türkiye nin A li ile bagjan.nm g ü ç le n d irilm e s in in,ülkenin lıa lıh fıl t-iı«rj siy«t* ve ekonomik retormlanr sürdürülmesine bağlı bulunduğunu da hatırlatmaktadır, bunla: czclhkjc; insan h.ık- Urı ih irn v»* uyf iılamalannm AR standartlanna uy gu.n hale getır.lmesi: azınlıklara sayg. ve bun.cırın kc mkihmm; Yiiitsııi'Nİ/iıı il»- ''uıkıy»- aıavnda tatnur-kar ve istikrarlı ilişkiler kurulması, uyuşmaz tıkların h.ıkuki ynlihiim v f»/rlllk V (İIii-.'*mmm Ad/ile t D van ata cılıgı ile çözümü. Kıbrıs'ta s.yasi bir çözüme jlaşı.abilır.rs» <l<if4»ıı Huşunda sürdürülen müzake r r in dr* teklenmesi alenlarnı kapsamaktadır Ayrıra; Avnıp» 7irvrsı Türkiye'nin AR U r knlıl maya ehil olduğunu teyit etmekte. Türkiye'nin dıaer aday devletlerle ayn. khterler evaı>»tınarakdeğerlen dirileceğini, vyasi vr eknnornk kosullann katılma mûzakcrelerni başlatmaya elverişli olmamasına rağınrn, Avmpn 7iıvesi "Ûikiyt* yi l'r n «tnda AR *ır yaklaştırarak cnu katılmaya hazırlamak amaeıyia b:r sti/ilrji l>elirlerrenin önemli olduğunu lx-lir Irııeklediı J i l indiği gibi IX '. bu kararlan. T û lk ly r r r ı dt<v aday ü lk rlrllr riylıl ı rh.rvv de. aynı iyi niyetli yaklaşımla vc objcktıt kıstaslara deleri endin Imed tfti. Türkiye'ye yeni ve olumlu unsurtar çibi sunulanların coçjunun aslında AB'nın Türkiye'ye ka sı gelm işte üstlendiği ve yıliardır yerine getirmediği v j - küm lûluklrı olduğu, - Türkiye nin k yapısına ve Kıbrıs dahi dış polı ıkümiirt dair y<ınl» Önyargılı ve abartın değerlendirmeler yapı dıgı, kavnaklann kritü kullanımına karsı olma. Türkiye'nin Son dörem<le gerçekleştirilen ve Öngörülen iyi dıleştirmelerin tamamen tozardı edildiği, lıklı kullanması ı r mümkün olacakı hnlınmel dir. baskılarla değil, kendi ic dinamizmini daha sağ Ru yanlı* yaklaşım larla kabul edilmesi mümkün olmayan art niyeti siyası kofullar dayatılmak Is olacak ve Barı Kurumlan tarafından istenece<t:r. T.jrkıye burlcn ıiercekleştırdıgınde zaten bat'lı lem iği K,in bu yanlış yaklaşımların A b tarafından düzeltilmesine d *îın riyası İlişkilerin do'vfuıulınrtsın/ı karar veritmiştr. Sem ra SALGIRL1 Arkeolog Hükümetin bu karan < rnel ıklr ::!ınr İn kır-, U r rr.ış vc desteklenmiştir. AB'n.n bu karcın tamdır rn siyasi is'eriklicjr ve hukuktan yoksundur Örn Kıbrıs. Garanti Anr aşma s ırın ır.ıl.'ne <jore. Türk yenin onayı olmadıkça lık, l>iı ıılı.niiiirtirtm «ınjrti l/asyona katı'amaz. Vıın^niNİ/iıı ilr s:»unlanır»/m çözümünü ise sa deec Türkiye nin sorumluluğun* l>ı akmak frvkalaıt#* yanlıştı: Sade<.e yukarıda Iv»l>sr«li ^n kı>nni*t İnle A B nln yanlı tutumunu seryileınrîklr. ~ C Hükıımeli'nir alili çı karamı ne denli lıvik olduğunu s ;.ıi anlaktadır R.n/iflrt AR -ı ıı MFDA ulkeieııne sıcak bakışının unlatın daha demokratik vr ekonomilerinin daha iyi olduğu -nılarrına ıjelmedlflı acıktır R.h ıln. Softuk Savaş sırasında Dogj ile Uatı arası- a.1 fj<ii/intoı l>lı.ilke pozisyonunda olar Türkiye'nin, ıluvtnuı ıı yıkılması sonucu, bu pozisyonu kaybettiği yanl>> anlayışı y«>ıiilmrk»r:lıı Bunda: Ge<,m yü/yılıl» lxnıî P^lmeiston un dedi ği gibi DevleUeraıası il *.-k In d r sonsu/a <lek dostluk ya da dovmanlık dr<jii, ;«ırsu/ri ılrk ı;ıkmlaı vaıdı anlayışı Ha«imd ı. Oysa Türkiye, ictin :lr İMilun(liK* u rn >olıtlk konu mu dairim fj.'rllk y k ir ırk aıtan bıı orem e koum.ık niı Türklyr'nm dinamik <jeik nııfusu, akıllı ve rîd^rıı ytlnlm dlı ln ry ı beklen*ektedr. Tevka ace yfıkî-rk nı*/«.syona 'a<)nırii Tıı kiyr'nln ekonomsı >aşııik.ı c-ü'eyclr l>i'ıyn»r^klr<.ı Türk sanayisi hızla dışar yvı ttcıîrrı/ikl<«ı!if VadsUMinn/ ~uıhiyr ( r-ı\.rklrı ı AT İHialından da arılaşllaı.ak. I i<; ck* il/ak nlrimy.ın bit yrlrt rkir- Tın Kıye Aft Cıye*;ı olarak ıı: Ancak Türkivr'nir» Irk vr ^sıl lırd rfl hl< bil zamaıı AH üyesi olrimk ulriminalıdn T ıı ı k ı v r batılılaşmayı istemelidir. Batılılaşma da Tiiı k v r ıı ıı ayı bir kavram, ayn bir amaç o'arak de- <>. Ir ıdi ıl»-»ıl ı Rlr yasam biçimi, bir dc^cr yargılar sistemi, sosyal refah vc hukuk devleti, demokrasi, insan haklarına saygı, akıllıca davranış biçimi, bilgi düzeyini yükseltme, cagdas deger yargılan, sanayi toplumu olma vc cagdas davranış biçimleri olarak benimsenirle ıd ı. Runını»on d r; ekonomik kalkınma, insan kaynaklanmışın geliştirilmesi, sosyal hukuk devleti, çoğulcu demokrasi insan hakların* saygı, aynmeılığa, A nıtlar ue Müzeler Gen. Md. *Bu makale. Kültürel Malların İhracına Yönelik Konsey Tiiriigü'nün 2fi63 Sayılı Yasa va uvumu konusuyla 12. sayımızda devam edecektir. 1 8 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

19 JL GÜNCEL İZMİR ML 1ROSU 1/nıİr Numaralı Kültü i vr abıal Vatlıkların Ko runv. Kurulu nun H>5 ^ün ve 5912 sayılı karanyla metronun yer altından geçirilmesi kararlaştırılmış ve uygulamaya lişkln ana k ıilr 'lrı ı»*.iılrt mi-,.ı ı So< -.onusu kurul kararında Metronun, Konak Meydanındaki çıkışlarının da e k alıruk.ağı vr bu yöreyi kapsayan koruma amaçlı ı,rv ır düzenlemesi pıojele.- rinin kurula iletilmesi koşuluyla metro için önerilen güzergah uygun huluıımuşlur Ay ıra ; Kentin yoğun arkeolojik yerleşime sa h ne olan Fevzipasa Bulvarındaki yeraltı geçişinde, bu bölgedeki olası arkeolojik katmanlara dikkal çekilerek. sözkonusu kalınanların tahrip olmadan 1/lrnr bilmedi, gözlenebilmesi ve. belgelenebilmesi acısından. arkeo-jeofizik etütler yapılması vc saptaracak arkeolojik katmanları tahrip etmeyen geçişi sağlaya- «ak teknik sistemlerin pıojelennin onanmak üzere kurula iletilmesinin gerektiflt lzn*ır Büyük Seh r Bele diyesi ne iletilmiştir Ancak bütün bilimsel araştırm alar v e etütler yapılmadan. Metro inşaatına başlanılmış ve İnşaat s ı rasında da kaçınılmaz olarak arkeolojik buluntular ortaya çıkmıştır. bu gelişmeler üzerine İzmir I Numaralı K 1YKK nun gün ve iıi*. I sayılı karar, gd- /*ı?< ı f*ıîi»*ı»*k l/imi I Nı mertli KTcKKVrt?>7 QQ7 ;un va 6B8Ü sayılı kara- alınmıştır. ralı KîVKK üyelerini destekliyor vc kamuoyunu da bu kararda; Metro-Çankaya istasyon inşaatının üzenle surduıülınrsi vr buluntuların İzmir Müze since güvenli bir konumda muhafazası istenmiştir. Ancak uygulamada. Kurulun bu kararı geregı olan yeterli özenin de gösterilmedlc)l. burada yapılan kazılarda açığa çıkanlan arkeolojik varlıklann (m i mari yapı elemanları) Çakal Bunıurıda, deniz dolgu su olarak kullanıldığı vc arkeolojik araştırmalara olanak tanınmadığı saptanmıştır. Asimi!* kentsh- ırkeolojik sit karekteri taşıyan bu :ü* kentlerde, böylesı yoğun ka/ı yeıekthrrı yatı nmlar. kentin arkeolojisinin ortaya çıkarılması, lzl*f nıes kısaca»; Kentin, arkeolojik w Irıe dayalı ıdı ad mm mesi açısından çok önemli.inaklar yaratm akları. K ı.m ım bu konula titiz Invranm aıınır nedeni, bu Orir-nlı İnşattan yararlanılarak «^konusu araeolo.ik venlerc ulası maşım s.ı ı a m aktır l/mir I No lu Koruma Kumlu üyelerinin bu bilimsel düşünce tarzlaıı. Izmu Büyük $rhn î*c!ediye b a ş k a n Sn. bur.nan ÖZFATCJNA tayfından kaınıı y ıl rı mıınıı rik **l erm esi. IM ırılm nı olaı.ık kamuoyun da sunulmuştur. Koruma Kumlunun amacının, herhangi b r kamu yatırımının engellenmesi veya gccıktınlmesi olduğu* nun»l*rı sıırülmesl «-jerçekîe uzak yakın hşk sl olma yan vc kamuoyunu yanıltan beyanlardır. Esasen, inşaat esnasında ortaya çıkan bir yeral u r.ehr.nir. dc bu alandaki çalışm ayı iki ay gibi bi* sûıe ı/alh{j< ılü$ünnlrı rk olm*.a İKiylr bir sürenin aı><r olo ık arasti-malara da tanınması aklın ve bi imin gcıcğidir. Bilimsel gerçekler, seçimi** işbaşına gelen yonetıcılcrın seçim surelenyle her zaman doğru orantılı olmayabilir ki t Um bunların.saflıklı blı iş programı çerçevesinde yapılmış olması durumunda, böylesl sorunlarla karşılaşılm ayacaktı (jdcüidügû gibi sorun, yasalar doğrultusunda alınan birtakım karariann uygulanmamasından kaynaklanmaktır. Pckçok sn/ oklıığtı gibi, Kurul kararla rina uymayan Büyükşehir Bcycdiyesi, dc-facto bir durum yaratarak, işlediği çok yönlü kenl suçuna karsın biı kısım medyayı da yanına alatak ülke yöneticilerini kamuoyunu tekyanlı bir şekilde, adeta koluma kumluna karşı kışkırtarak, Hukuka ve yasalara aykırı bir tutum izlemektedir. riııynd: çac daş kent yı>ı irildi** m u m \tu t ü r yalı rımlar sırasında bilim çevrelerine gcrck.i yakınlığı vc duyarlılu]ı ıfösteımesı «eklrken. bunur tam te*sı yapılarak, bu cuyaılı.ıgı gösteren kurul üyelerine hakaretlere varan nır %ek:lde tıırr yasalar, ıjörev, yetki vc sorumluluklar hiçe sayılarak medva aracılığı ile %aldıulaıda bulunulmuştur. Bu davıanışlanndan dolayı İzmir Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Sn. Burhan OZFATORAyı kınıyoruz Tüm baskı ve şiddete karsın bilimden vc korumodan yana tavır alan vc bu tavırlanndan hıçb.r <oşu!da odun vermeyen İzmir I Muma bu destece omuz vermeye çağırıyoruz. D DERNEĞİMİZ ETKİNLİKLERİ Derneğimizin.Antalya Şubesi P*of Dr. Fahri IŞIK'm bc.şkon.ıçı ncc. kuruldu Vönerim Kurulumuz. Kültü/ Bakanlığı M üsteşarı St:. O İr-, iri AYKAJS v r f*\ünlrsaı Yarriırrrı.sı Sn. levtık KF.TFNC locil.(i mı I / '-)4 / larih nrlr ziyaret rim v lıı. Gttrüşm rlrtde Müzecilik, Kazılar, Yayın. Horuma Pn lıtlkaları. Personel Alımı ve Özlük Haklarına ilişkin kıı nulaı tartışılm ıştı. Derneğimiz tarafından i 950 yılı yem yıl masa takvimi Mstınmıstır isteyen Ciyeicr.mız İstanbul Arkeninji Ayasofya. Mi et. Aphrocfisias. Alanya. Bodrum. İzmir, )eni7 i Anadolu Mcdeniyetleri Nevşehir. Tckirdaç vr Cid/ianlrp Müzeni Mfızr )rrnrklrrı ile demek gene! merkezinden 350 COOTl m kaıs lx inıla salın»tabiinler günü demeğimizin III. Geleneksel Yeni Yıl Dalosu gcrçe<lcştirilm şt:r İLETİŞİM BÜLTENİ 1 9

20 :ra o r;: j c j ^ : j c & r r ^ r r r r r > ^ u a ü u u ü ia iftff ~ r c rr7 p rj7!fl?.r F r n p n R a * ıa itiitjtic c j^ c itij îr c ic o ıı & w GÖRÜŞ 1nn YAYIN KORUMA KÜ RU LLAKl VF. <IYF1.IKI.CRI ÖZERİN t ntişün CCLOR Küttür Bak ın ığında h «hükümet deg çikl 1 i e birlikte bakanlık kadrolarında vc korurr* kurulu üyeidlerin.!* büyük d e lik lik le r yapı fr.«kl^ıîı Fiı degi* >ik i*!et«ier. özellikle. koruma k ıu.ıla rn a yapılan ataıtûlardû hangi ilkeleıiıı iilcütlcrin gözönünc alımlup ise bclirei/flü. V» I IQ8S ipin vc 200h 'j w*yı ı "esn.ı Gazetede ymvi'hrıpaiffll: yûrurlüc;- gi*r;n K u lu v*- ~.ıbıat Varlık* larını K c rjm c Yü.\scl< Ku ulu»- Koru ıra Kuralla ıı yönetmeliğinin ft. madde* nde "... Koruma Kurulun ç a y ırla îjt-l itilen üyelerden oluşur n) Arkeoloji. sana: tarihi, rıuı/n il-k. rvır»ari ve eh'.r plancı hcı konularında tat v ş kişiler ara sırda liakanhkça ;-*:;il*~. e-. ıı«q temsilci I5akanîı*«;* S':»;:k'i7*k üym in halen yüksek-öğıetim ktrnır.lannın Mi'tKulnii sanat tariht. mima*» ve *.rl>i-ı l.k oaiiarında ücretim üyesi veya e n r k l olmu* n^retım üyesi olması tc'c.h edilir, elenmektedir. b u *uıdrleve fjorft. kurullara atanacak bakanlık temsile i erin.n öncelikle ümvcrsıtc'errikn seçilmesi tercih edilmekteydi Oysa, son atamalar Kültür J j - kanfcgı An.tla: vc Mü/cleı Gere' Mudur ûrj ırün knd rolu personeli ata*. utlu seçilerek yapılmıştır Yıllardır korumacı ccvrcicrce kurulların bilimsel vr ö/erk yapıya kavuşturulmalının gerekliliği savunulurken, bureda iki hususun -.ı>ı< uurıav. gerekmektedir; ealışa-.ak yöneliri i?rran vc hizmeti yibı personel tı ılunarr.azker veri koruma kumllaııını oluşturjlırıh.-.isi «ulamak c-lası dcçpld r. F>akaniık bir süre ünce Samsun. Çanakkale vr Mu<?la da Koı.ir t * Kımıl;» a< rra <ok*r, a mr... «ıı ak bu Kuru.ları l a a l v e l e.;mc rernenu^lu Buna ra^r*ıcn.zmın*: vt* V.anbulda üç yeni ku ıııl.ır daha okışt uruluııci.j or.ren lm iştr. Var elan Ko-ı.u.rt Kurullar amaçsızlaştır-hn*: el :<ı I vc verimli çalj^mazken. yeni koruııı«kunıllonnın r.kin Itlu'.ı rti-la^ılrnamaktadı:!.. K ıilt.r 13nkanl:ğır.dan bu <nııulara yanıt verme sim bekliyoruz. Ö. ÜAVC'A O l-»i : ' i' -SrtÂT«?V.r Avukat luraıı K A R A K A Ş 'ır nazırîacıçı lasıııır vr* Taşınmaz Kültür vc fabiat Varlıktan Mevzualı «iimbı yayınlandı. Kültür b ıkfirılıyı et'ıek ı bakan danışman: ve hu kul. rr.üv.ıviı <»Uı K A R A K A S. kitabın önsözünde >tl yayın ile k.j tur ve tabiat vadıklarırıt kn n ın a l'iıkukurım ı m butun hclir.de uygulayırıy» - itti. İm asının aıı m.landı.vrı berrterek: koruma ile ıltıılı hak aravrf ılanr. da. bu konuda klaı r,.lrm lesk edenlerin :1c hukuksa! düzenlemeyi «;f»l< v bilmek dunım urdao1- duklannı h.lg-.yr v r <\ /i%* rmaya dayalı olmayan <U va vc itlrada ifı «,*»r.u -.~ı o hakkır kaybın-.*, yol bildiğini vıurjuluyor 0 şayiadan oluşan kitapla. 2fi63 Sayılı Kültür m- Tabiat Varlıklarını Konuna Kanunu vc ilgili dıgcr yasalar, uluslararası hukuk he İp eleri, anlaşmalar sözlesmclcr. tüzükler, kararnameler, yönetmelikler, yönergeler, ilke km aılan danıstay kararı ilr yruide.it yürürlüğe giren ilke kararları vc diğer ilke k.ıraıları. hükümet prouıamtannda küllüı vc Lahiat varlıklarını koruma, kalkınma vc icra planlarında kültür vc tabi-.ıt varlıklarını koruma bir IhV. i i lı^limie ye* al yor Maltepe üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aydın AYBAY kültür vc tabiat varlıklarının korunması alaııııı<l<i İM/ıılanan bu yapılın kaynak, l Kamu çalışanı oır kurul üyesinin siyasi vr yrt ne:sol baskılaı n rlırenç göstermeye*.*. j Inlunvıekredır. kitap olduğunu; R.ı ı ji üyeler korumanın bilimse vt* teknik yönlen Prof Dr. F.mrc KONCiAH. kiu b ııı sadc.cc konunun u/.ınanlarına değil, şuadan vatandaşa da büyük :to<:r;i tuşunda mı. v Jhsa pı*-atı;h bir k o n jn ı ulan m r.ı Cıveliçini s> ı lüı~l.»ı n e< m r gclcbi.ecek her lurlı: v*r*ı sağlayacağım, <10;-,r "! "iü baskıya gü-e mı karar verc-cckür/ Y. Mimar Oktay FKİN Cİ. Türkçe'nin larih ve do-?. Y ı l U ı ı d ı r k u r u l l a r a r a p o r t ö r l ü k h i z m e t l e r i r e d a h il t a k ı n m a z k ü l t ü r e l v e d ı v j a l v a r l ı k l a r ı n t e s p i t i, c;t; ;^a değerlerinin zenginliğinin yanısıra onların korunmasıyla ilgili nıev/uatın da cok zengin olduğunu, ki ^ e r l e n d i r. l m c 'o l. p i a u a m a s ı, p r o j e l e n d i r i l m e s i»;fu ı k - < r u m a h i 1 w Irıı y ü r ü t e n K ü l t ü r v e f a b M V a r! ı l d a n * tapla da İni bilinmeyen- zenginliğin tüm yönleriyle n ı. f o r u m a G e t i r i M ü d ü r l ü ğ ü n ü n v > i h i -. ı. 1^ u z m a n * vc ayrıntılarıyla belgelendiğini indirterek, kitabın lıa ı i y r u v p n ı i ı e ı n ı c ır. b u k a p s a n t r l a d e ğ e r l e n d i n m e * tnşîi y zulanın.ısının önemli bir hi/.ınrt nldugu görüşünde billr^iv:ı lar. Digcr bi' l'.ıvu tj<ı mevcut Koruma Kırnllannda Biz dc bu değeıli kaynak kitadi ;ürıı meslektaslcrımıza öneriyum/ lasın.r vı< "aşınm az Kültür ve T ıhiral Varlıkları Mevzua ı Avukat lüran K A R A K A S / A djstos 1997 / uze Vay ine.iık K rk?j nar Sk. 2/ 3 Çankaya AMKARA / Tel. i U312) 'îc* 2 0 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS HİOLİK ŞML IK Şema o _07 _09 _0 6 _7 _8 _9 5 _6 6 35_d _35_y-u _36 _39 _40 _4 _4 _43 _44 çıklama Hidrolik (4 Valfli ağlantı) MLK Hidrolik Kabin esisatı Kat esisatı üvenlik evresi Kapı çık eviyelemeli Hidrolik

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı