ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ"

Transkript

1 ı. j ı r y r s t j u t ı- m i ~nrr7h>r-ı^tm ^ iiiııc J ii c J ı r i L i a E H c l O E r o f l c î E E f P ^ r r P T r n n it m r ^ f J U g J t t U ij iu ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ / A r a l ı k / Ocak «Sayı: XI /Memleketimizin hemen he t tarafında emsalsiz defineler hafinde yatmakta oian kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ne tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat iş/etinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına k a fi lüzum vardır Konya Çazi Mustafa Kemal İÇİNDEKİLER DÜNDEN BÜGÜN E / Turgut B A T U R A YA SO FYA CAMİ Mİ? MÜZE Mİ? Bir Belge... 6 S Ö Y L E Ş İ / Soner ATESOĞCJLI ARI - İlhan T E M İZ S O Y B İZ E YAN SIYAN LA R B ü SAYIN IN M A K A LESİ / Sem ra S A L G IR L I G Ü N CEL j İzmir M etrosu DERN EĞİM İZ E T K İN L İK L E R İ G Ö R Ü Ş / Özgür C^WGA YAYIN TANITIM! / Turan KARAKAŞ BİR K E S İT / Turgut B A T d R DÜYÜRÜ / Yönetim K u ru lu BA SIN D A N / İstanbul Arkeoloji M üzesi...i' SO N DAKİKA / Efes Stadion u İLETİŞİM K Ö S E S İ... * * «rj W f / ' V T» 22 ARAM IZA KATM AN LAR DERN EĞ İM İZ Ü YELERİN D EN H A B E R L L R D Ü Y Ü R Ü L A R

2 DÜNDEN BUGÜNE DFGCRLİ M tslfckta ŞI ARIM ülkem in n, Im^i -.K altı. toprak üstü v**.'haltındaki tanhi. mımoji vc arkmikıjik vaılıttarı yani Anadı»İn kültürümüzün araştırılması. bulumnam, ülkemiz vc nıevl»vj»mi/ m ısından sorunlarının çözümüne <atkı sağlam ası, Arkeologların sosyal ekonomik ve demokratik haklarını elce etenden, ıdtmk ele man olıııa rıakkııruzın yasa olarak kazanılnur.,1 il»; meslektaşta nır uzu ı Tüm ~eknlk T e inen Kır.ı.uşiarı ve FMMOL5 bcı&ta oirnak îr/mu ;lfiı.s:l. atık kille ör* şiltleriyle i ftışim kurafc Imcleri içir.. 19^f: yı ıtıoa A r keologla» r>fi»ıec irtl kurmuştuk. 12 Lylüi Harekâtından ı difjer n-f^lok f.'.ıru- 1 tuşları lr birükuı kapatılan Demeğimizin 199/! yılında rek*arcan Arkeoloji vc A r keologlar Derneği olarak açıldığı çthjıuuı/.tjn malu mudur. Değerli m cs:ck taylarım, Der recim izin ilk kuruuşunıla y«t alan ve Yönetim kurulumuzda. (jcn vl Bav kon olarak lî>vî>- yıllarına kaıiar devamlı :]o:ev yapmış '»ir Ark»*::lı>(, ıjrtmk Demeğimizin kur.r.uş yıllarında. yönetim, denetleme vti ımiiii kııu ılu ıı ılf İK*ılç rtemsilcilerimiz olaıak göıev alanlar ile o yıllarda sayılan 300 u asar, asıl üyelerimiz vm s^ıyıhıt kırkı /i>an vm dımcı üyelerimize (Sanat.a rh c i v.d.) burada Derneğimizin ilk kurucul.vından ^ Ijiri nlrti/ik le$ekkııil«*ıimi fade çtuıek iv erim (Islcıirıt çünkü bu Demek kolay kurulmadı, meşakkatli ycllarcan geçerek bu günlere uzandı.) Onların her bııı bıt> *ımsız kahramandılar. Ben İHiimUl hatırlayabildiklerini' İK*l"1nw*y,r ı;a l>a<.i ^imi. Hatırlayamadığım meslektaşlarım ısc beni bağışlaya* caklardır. Zira, aradan 23 yıl geçti. Demecimizin İlk Kurucuları: Turgut BATCIR, Yi ö«sayiioan. Aykı.l ÖZET. Çelik TOPÇÜ, Sevindik ÜİLCİMLN. Asuman ÖViıK, Sabr AYDA- <,etin AN- LAĞAN, n kret THK ve Nacir AVC: İd:. Yönetim Kunıllarımızda Gttrev Alanlar < ); Tıjırjtıi RATCJR Aykut ÖZET. Yi^ii SAVILGAN. Çelik LÜPÇU. Asuman ÜVL.-v Ahmet ropuaş. batr AYD.AL. Yaşar TANZAN, la ljk YAI.ÇINKAYA. Nadir A rk eoloji bir hobi değil, insanın tarihsel gelişimini inceleyip araştıran, insanın üretim ve tüketim ilişkilerini, sosyo-ekonomik yapısı içerisinde değerlendiren, maddi verilerini toprak altı- toprak üstü ve su altında ortaya çıkaran, belgeleyen, planlayan sergileyen ve yayınlayan teknik bir bilim dalıdır. AVCI. Doğu MFRMFRCI Fikıet TF.K, (! Jale SİR F!_ Denetleme Kurullarımızda (Jörcv Alanlar: Nefir k.i Al TAN H.Tahsin tlç A M tü Ş..Ahmet 11KPAN, A liye Ö Z lt ft. tiüray YASA, FıkrH FK Onur Kurulumuzda: Krot Dr Cev&l K:d)F.f< FVcıf Dı Halet ÇAM BEL, Do<. Dr. Kutlu LM KL SK-oî. ' vc Mehmet EROC I ( tin* I979-Î9Ö0 yıllarında İse görev yapan ırift:»a ı--ı-. n m hahıfftyabıkmrarim de burada bcftrtmek isterim: Ya>aı TANZAN, Fjrm ÇAPRAZ Haluk YAL- ÇINKAYA Ahmet HKHA>. Lcveıı 70R0G I.C I, NfMıle GFM CFR. Oo^li MUKMLKCİ. (J.Jale SİR EL v.d IQ7rî ii vı'laıdaki Arkeologlar Dcrncgi'nın başarısı. hiç l..ı>ku vuk kı Iüm jh i Aık«tı>l* irıin r.efen olan, örgütlenmenin ne dcr.lı önemli olduğunu v*..r<julavafı ve bunun Inllr r-nde r.lan üyelerımızdi Arkeologların hirtşrtiim lıiif knskustrz rıe r ^ b kez. ta^ra Jeti^uıinır r*n u.-.l düzeyde kurjirru.s olmasıy dı. İVİH İMHrt:l*3 bllylik 07- veriyle.anadelu ruın m*.-! y r rinde görev yapen meslekl/ı*.urifiuun da bahsetmeden ri»r<;rrnıiy>tw.ın. Yani Cjcncl Merkezin, tafradaki 'edakaı Arkeologları. Peki kiıruli bumiaı: Ankara üölgc Femsil clsi: Al. Zafer, ÇAKM AKÇI. (F F M On Md rfft) Kenv.l t>lkiok (M TA.) İstanbul üölgc lemsilcl.nl. F in m BAŞARAN Dİ L E K. faynı /^rtıaikia M(l Z L C İL L K D L K h L C l Gçnd Başkanı) Şeniz A IİK İstanbul A>k*l:j]ı M t i z e s ı. İzm ir. Marıina Rülf r* Tem silcisi: Mkıet I t K. t ı sın DOÖr.R (İzmir Ark. Mü- Mfld) Aydın. Denizli Uölgc Icm silcisi: Özgen KA&A C A (Aydın Müzesi) Afyon, Clsak. Fskişehir, Kütahya Bölqc Tem silcisi: Ahmet TOPÖAŞ. A IiiimîI II ASI I { Afy<m Mü/rvi) Malatya. Adıyaman, tlazığ Uölgc Icn ısik isi: ıi/jil Hakkı BFYO O I.Cl (Malatya Müzesi; Muğla BijUjt* Tem silcisi: Oflu* A l PÖ Z3S (üedlu ın Müzesi) Bursa. Bilecik üölgc lem sileisi: Alı KlLIÇKAYA fl/mik Mıızesi), Bedr YALMAN (Dursa Müzesi) Konya Bölge Tem silcisi: '.srııaı! KARAM I İT (Konya Arkeoloji Müzesi) Antalya Bölge lem sileisi: Sabn AV U A L (Antalya Arkeoloji Mıizesi) 2 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

3 j ğ ^.iripfnrpf^nraîhitjatid^ga^pfn^prrnma^jcidti/îlcîîîjrrr Adana. Antakya Mersin Bölge Icııı^iKis i: Yasat C ;^.Lbİ <H*lay Müzesi) Kayseri, hu'ıde, Nevşehir. Kır>«rlnr Bölge Temsilcisi. Sadrettin A ljjk F R F '» (Aksaray Mözcsi) Kolu, Adapazarı. İzcıtil Rülgr. Tem silcisi: >.inst UvJLvJ: ( M u T.T B.rjı) (Jrla. Diyartıakır, Mardin Bölge Icm sikisi: Muiı ır ıı AftS! \N ((Jrla MCzcsi} $ «ıııısıııı, Am asya. Sinop. Ordu Biilge. Tem silcisi: Mıhnt ÜÖMFîV (Isam*.jn Müzesi) Tokat. Sivas. Çorum. Yozgat, Kastamonu Bölrj«* Tem silcisi: Birsel ÖZCA>. (Yy/.gnl Mıi/esı' Çanakkale*., Balıkesir Bölge ÖZi_!\ ((Çanakkale Mû/en) tem silcisi: rfalıl K. Maras. Gaziantep tiiilyr Tem silcisi: Sabr Ks- Z ll.a N loii/irtrıi»* ) Müzesi) Ldirnc. Ickirdağ, Kırkta reli Bölge Tem silcisi: Ft-riri» ıı CO W IRO Gl.il { lekirdaç Müzesi Kars. Ayrı, Fr/.ıııum Bölge Tcm silcisi; barı** fjlu SARP (Kars Müzesi! Van. Bitlis (A hlat) Hakkari, îsiir t. M uç Bölge leııısik İni: Rm <.tiv ANGf R (Bitlis Ahlat Müzesi) İsparta. Hurdu» Röli r* Tem silcisi: Yıldırım KAYA SSK. İsparta MtvJttk kumluğumuzun yeniden örgütlenmesi iein m i yılında Arkeoloji ve Arkeologlar Derneğini kurarı kurucu üyelerimiz, de burad-ı M ıılırıeku- fay A gfirıı U. m I ı ı.iv- UUKIO 'JLU. Prof Df <oç kun Ö ZCÜfSEl l > «TOPC (l Fanine AYftUK. Mchıtm SÖYLCM IİZ MObcrra OÛNEİ ötycıt ÇAVGA, Fık. KHI AKOC»* (I. Fulya SÖNMLZ ve Akif I ARLAN. i y /0'lı yıl.arca Arkeologların teknik hizmet sim* rmd«y r ûlmayıs:. mesleğimiz açısm/i mmorıu k ın m rlı.n rııd.j. iûm \;alışanlonn ekonomik ve demuk ra ık la k la ı ı ıı 4iu*«ık lın kes ır*:e orjf.ıt er c-ck c.ûe edebi ececn n bilinende uları ıi/leı, fv ır e/juıu/ı ku «i su ıır az TMMOB ve İÜ 1LO ile ortak çalınmalar-* t»aş la dik 22-2^ Mayıs 1 tarihin/te y«pılrtn 3. T. ırk iye Teknik Flam an Kurultayında 34 IcKni* tlem an Ku tıj im: s:l.ıı^k k.ıln.l n lıleı ve bu büyük <urutaya ka tılan A RKLO LCKJLAK DhKNEOl. T «MOP. T ( T F >, Demokrat k Kule Örgütlen ve I ûm Lm ekçi Halkımı/ a bitlikte, deıııuk'a*; <î/< ürl»ik v»* insanca yasana* c a< insan hak anna saygıl; bir toplum yaratmak ı«.n ir «itli: demokratik platformda caba sartettik. Artan hayat pahajıl;ğı. enflısyo i ve i^i/li^m r ı ııtmuıvı dı. zoyc inmesi, insan haklar ve /tcmoknvi k.îc verdtk tan! inde Türkiye Ulusal I otogram elri birliğinin fıc k T ifilı Kıunnuıi'l/i VMj'laıı ^ Kongresine katildik. Jeıncrt başk anımız o yı tar;lı T (I. F Bırlu^mn uy+c.yd?. Yine l5 7 ö y ıin o a l ici ıe iş liılifjı y-ıim nk Hu Konu Rı K imiuv" proıpamına ka tıld.k. Uu programca I ürk.yc Jc Arkeoloji ve Arke nltkjia m Sorunları" dile getirilmstir. Maddi :mkanla* :^ ı.ra^ uüiiaıxld'î fagnrt7?nnqıj- j»ijr-ı it; -^jaciijumicj!! nmızın ca miuiasidö rağmen teksi* makinesi d*- "H-» j#*i Bültenimizi dcvaır.lı r*l«<1*. <ıkaıdık 23 7A I? I97fl tarihlerinde "lu ık iy e Arkeolojisi ve. Arkcologlaruı Suıunlan** *;ilı panelimizi acr<;cak*. ı dik. İr.ar ve İskon lickanhğı K.»ıtf»y«r«s Salonun da yapıları p.m d; meslekimizin ve mcsicktaşianmızıu v ın.n la rn ır enine boyuna lu h^iıduv ve somut so nurlara ulajıld r';ı la: toplantı olmuştur bu ^alısmimıın bü-şanya ulaşmaiin.n en ocvnılı e»kenlerinden o.ri de en u*«k yüt t knıelennden her tûrlû yuryuııliif'ıu mad cı ve manevi k ıılik ı fio/e Alarak gelen, panelintı/e l>ijıl**re <juc katan, üyelerini/in ilemeze ve yönetim kuru.urı.t ı:ııyıjuk:a ı güvendi Panele katiları, kalkıda bulurun rûn*. iiyelcrirrnze, DifiiKisirti k Kitle ürgüıleıi* :ûıı B^ km l/iıına ve Üniversitelerden k.ı» İn- Ofjieiın* Üyelerine mc^lcğııtıı/ rif-sle<t^slcnm z ve öıyütû ho/ amiına te<ror teşekkür e<leı ir» {H^y^iu olanlara sağlık ve başar dleıke-ı, aranrızdan aynlartlar d- ı.ılm ıeile Ananm). Uu panelin (jivirk ilm e s in d e d:z.c: c destek s^fj U yar o günkü hükümd ü Başbakanı Sayın üj;cr>t tc E V T T i. KCıltıır Bakanı Say m Ahme an»*ı K'S' A U 'yı. içişleri ba* an ^«ym Haşan Te im i (Jü ril Ş i. O rrıan. Turzm. İmar ve İskan. Köyi>l«*ı Bakanların, Meelis idare An i i Guesun Milletvekili Sayın Masl^f^ Kemal C'lLL^;Z'i haurlaıtmınmk elıi^ nıı? Panelimizi dûn y l «Katıdıyonım İ.k gün I97fi Cumartesi, * /Içıiış r e say p ı d u ru şu, k,u ık.ıtfir ı/arışm ası M ü t (J.t(jıtın)i. * /Ufceofüglurırı Fek n/k F,V ııı,în O/ma Soruna. * (7r<»ı:/f Toplu Sözleşm elı Sen d ika l Haklar, * Arkeoloji FrjıfJtııl im Arkeologların İsllhdu mı. Teknik Derslerin A rk eo lo ji Holömlc.rlnde O ku lu lımum (TopotirAft/a. Takometre ce f*tvo kullanım ı. Teknik Kesim. H.th f.ı, Fotoğrafçılık. K.ırtotfı.ıfya oe Rekonstruksyon. iiölövv, Restorasyon tekn iklen. Folnt/ıamnfri ue Mim arı Çizim Teknikleri). - I ologrum rtiinin Arkeoloji ve Mimaride Kul Janı im ası. Arkcolo/ifh: Ye.nl Teknolojiler, * L s k ı L s c r Kaçukçtlığt'Muiut ne ö renyeri Soytjunlan, - / Um GöskTiM (K ü ltü rel Ka_i/na<f/anmtz/ I...K ı <.ii B Pazar. Iıtrili! Ç cıııe Planlaması. - S/t Kavram ı (I,t rıh i..trkcnlnj/k. m im ari. kentsel o»* doğal). - Türk A rkeolojisinin G elişm esi. Müzeciliğin ı>e Korum acılığın Ö nündeki F tu/ellerin Kalduütt/.i*i, A/kenlOfjlann İstihdam ı. A rkeolojik K.*/ı/ann So ru n iarı (Yerli )'abanet İLE TİŞ İM BÜLTENİ 3

4 Kazılar. Yayın. '/csrfi, O nanm, Araştırm a. Ya hancı A rkeoloji t'ııslö lllc ri), SuAİH Arkeotojisi-SualU A rkeo lo ji F n \ tltösünün uçıhna&t, * Müzecilik (Sergilem e, Koruma. Lat>oratuı*u Çalışmam), - E s k i Lserle r i(c İlg ili Kunıtnlann Yeniden Ö rgütlenm esi - K n ltıir Bakanlığı-Küllür Yüksek Kııruhı ve Yan K uruluşların K urulm ası, tiurslurdnn Meafak Kuruluşları ve S iv il Toplum Ö rgütle tiııln Yaı arlandırılm am. - tilm (jö su u isı tu* Kapanış. ". Arkeologların "Vkııik ı»lma les: hiçbir zaman bilm eycerıllr vt* hu Imkkımııı s<»kr söke alacağız. Ilcrn de en Kim zamanda, y ırık lı mr/ı inamyomz. Rıı mücadelemiz lekn:k tileman ojarak. yasal hak«ıı ını/ı stldııjmıt/ /aı^anoa l)itnv!yfc K ve elde etliğimiz haklanrnızı ilah* ûsi d ij/rvlr-r çıkarta cağız. Memurların ve lüm ç^lsanunr y»rviı ve toplu sözleşmeli scncikal haklarını alma mücadelesini d r sonuna dek sjraürcccgiz * 1 9 / b - / y y ılla r ın ı s i z l c r e a n l a t ı r k e n i n a n ı n y û n t e m ı c l a a y n ı h e y e c a n ı n : h i s s e d i y o r u m B u n la r ı a n la t ıy o r u m z ir a d u g ü n ie r e n a s ı l g e l d i k v e n e d c ğ ;s t i d İ y r rir dıi^ıımıyniijm'.. A rk c *::lı» y lrti D e m e ğ i k tırıtlıj^. y ı l l a r ı n d a e n b ü y ü k : ; g ı I M M O B b a f k o n ı S a y ı n r o m a n Ö Z T U R K I *» ( r a h m e t l e, s a y g ı y l a a n ı y o r u m ) g ö r d ü k A y ı u y e k ild e l ü l L D d z e r i t e K r i k e l e m a n s t a t ü s ü n d e h e r z a m a n :lf s!* * w İF.:t. A n k a r a M im a r la : O d a m V J 7 6 y ılın d a y a - y m D r g ^ ııu n r ıt lr t l n / i r r r, r n s a y l a A y K ı l ı. C u n < L S C r a n la c in u z c r l a k u e l m a k d c -g.ld. n e d e fltt U * s < *.e c e t r k i k r!m ı «ı ı H e d e f le r im iz t ü m ç a lı> a ıı? t ııt ıı I r m r l s o r u n u o l a n ö r g ü t le n m e v e s e n d i k a l a ş m a s o r u n u y d u D e ğ e r l i m e s l e k t a ş l a r ı n ı, o y ı J a r d a «, k a n ; ı çevir ler. yabancılar v e onların y e r li d e s t e k l e y i c i * : ban m e s l e k t a ş l a n r r u z. A r k e o l o g la r D e r n e ğ i k u ru m a n a \ad a r. "Arkeolojiyi, tarih ve sosyolojiden soyut, insanlan bir hobi olarak oyalayan, daha eok zengin kişilerin lkjile.ne.ee <)i pahalı bir ilqi alanı olarak gösteriyorlardı. Fsr.rlrr, yor»iılrjırj i li) tuım**l va iıdaıı ve. liretim biçimlerinden ayrı olarak ele aluutıalı, toplumsal ya p ı ve üretim biçimleriyle arkeoloji ilgikncmcz*' d iy o r la r d ı. Gftriildj(?ü j;ibı bu tur demn<joj>ier arkeolojinin.j k r r ı / k;iii m lılk.s" iıldiji'ıii, pâl'ri ı oıı eç) ı* u'f* ara t lyi» ı> f i 1 n km loji ıxjl**'h ı rıhını /«ı< r <.ıx ıık atın <inıi ::l«.sır.ısı v** bıı ıiarwj#ı y rı'ı >an çalvm ala rıdaıı <.*:ık yabam ve yüzey araştıifiialafinı yaymaya >ûnclikti O ysa, bizlcr şuna Kesinlikle nanmıştik ki arkeoloji bir hobi değil, insanın tarihsel gelişimini incele yip araştıran, insanın üretim vc tüketim ilişkilerini sosyo-ekonomlk yapısı İçerisinde değer Irııditeıı. maddi verilerini tııjim k allı tı>j>mk ii\liı vr m i.«iimk!.i ortaya çıkanuı, belgeleyen, planlayan, sergileyen ve yayınlayan" :ckn ik öir bilim delidir. j lnıcnujücn^r.ı,i:iclrlcjlilicifi.fcl'î fg.tntl^fji?~npnprtpnr:rt < toplumsal f.**iişi 11<- kmaıv.lri rv inceleyen bilırr ı<iri 1ıl<ii «ıkeolr.jık çalışm aları: aydınlığo çıkaı«v ı verilercen büyük ölçüde yarariarınıışurds» O»ila!>«. verilerin yaıdım yla Paleolılık çavdar evânûmûzc kadni toplumlar.n sosyo-ekonomik yapıldnnın w'ıı»?<:l r.ni. üretim biçinıieriııi ya>arıı ^»*k I - nı.-ıske ı v«- ^ yavi yajiıu ııi'i vr ıikkıfriinı saptamış g e :iitırj:kkı kıi anılarla dtnyanm aydınlık geleceğinin in^i/isuı^ olumlu katkılarda nulti'inn^im ılır '3t. hım i n s a n l ı k vr hi'ımlr*r için arkeolojinin nc den ı yararlı v r m* f]»#ft li vazgeçilmez nulu^ııııutı n ı somu: t]^^ter<^cs;dir İste arkeoloji bir hobi gibi görenler, yani klillllıel kaynaklarımıza ve kü liü rliıııü/r hmyle^lne yaklaşanlar, a< atwı hala aramızda dolaşıyorlar m ı? Çünkü ııa sil ki doğal kaynaklarımız son yılhrtl.< büyük ftlrüdc tahribnih ııyıarkm, bunu çıkarları için doğal karşıla yanlar. Tarihi. Arkeolojik. Kentsel vc Doğal S illrıiın l zin dc yok olmasına, lahrip o I i i m m i m <jüz yummakt.ı İMllrt eık/ir çevreleriyle işbirliği yapmakladırlar D eleri, m eslektaşlarım lllu A i i i I h i Atntuık C urnhuıiyrllıı Temeli Kültürdür' d i y o r ve lî>3l y ı lında Konya da, 19Jİ» yılında Alaeahöyük I»* Aıkrolo ji vc Arkr^ı'ıvjl/iı k,ın <»-l ıitı; ;i noktalar, b z e* *ç n birer Mk oimustur. lîelc l urk İanh Kurumu ıuın<jiıişm deki sdzleri l>enlm k.î»i «-! >t^r*jyiı araştırma yoludur. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir Y*/.m yapana sahip çıkm azsa. deği>mrym I m kik «. İr r. insanlığı ş/ışırlacak mahiyet alır.'' A ker.loı vi bir hobi qibi goren bu zavallıiuı ayıtı zamanda Ai'^ IdI i Injıirtyııu ı.a!nı Hellen Cly^arlıcjı jil»,ı>*v*r-ı meye ı*a ışmışlardır Onlara en büyük yanıtı. HroJI)» F#«lm i.ık Uk ya d«rı Pjımfıly/i'dân, Patara':1aı vermektedir. Ila l- <arnas Udıkçısmın "Mey Koea Yurl**u f**.*»wıllııı FVdROOCi: I ı. Azra C RilA TLA K 'ı. t ahri IŞW -AK'ı vc üizlerlc hiç *Orımcyı.*'.ek İ mi ıtrsti* Kı r /»İr;, ' ıkvrt «3rtn R^vdAfflanndan. Phasehs'tcn O.ımoos antik kentine gelirken Olim K»s uıı MilUm ıl«kı tep d e r İv, Ki-ııt-ı ;.! i lk t.vıı^laıdan b rn ıalen yanmaktadır. Ve s ateşi söndürmeye Kimsenin gcıeü v m eyecekl r Mr diiıı ye lli, ne. <lr buıılin!... B u r a d a n r f l r : j ı m - z e. \ a * a : e p e - A r â a r ıt a ş < jc ç t Iıtit.M e r k e z in d e k i ç a l ı ş m a l a r ı y l a ö r n e k o. a n h u c a n n / P r o f 131 H a le l Ç A M R F l i.im.-.rty< y vı ^ n r. a k.m e r im. Ç ü n k ü d j n y a r ı n v e y u r d u m u z u n i l k A ç ı k Hava M ü z e s i o la r. K a r a t c p c * A r a t a n l a > v. D n ı ı ı u / l e j ı e. I iik v i o ıız ııı v r A r k e o ln ç i a r D e r n e ğ i n i n, o y ılla r d a v e r m i ş o l d u ğ u u ğ r a ş l a r s o n u n d a. C e y l u r O o l ^ r ı ı n shim m rtu ııu lu k/»l n o k t a n k j ı t a n l m ı s, Iv u v u k t ı r k u lt j r h a - z.n e m ız v e *v».l!ı P a r k ı n u z d» rw f-ı ı Me* rku^ laıım. ouraya kadar anlatmaya çal stıgırr olaylar sadece Cürıder. bugüreyi v rj.ıl-» rnak değildi A iik Li i i ^3 yıl ç«*«ıı rsm r MiVrm Kili tur Bakanlığında haren ayrı sorun arın n:r çoı^ınıin çözümlenmedi/) di» tanhmde toplanan îenel ku r.ıu rrı.z nen. Vinçtim Kuruluna seçti, ben g e r ç e k l e n l» ö > le '«ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

5 -rn -:ı.n ;:ı;ı.j 1j jıu ü iıiıf 3 le J rb H îi^ "P r^nrt r^'it>n tiij(^dîi5 1ü!d iati L c fte IlE n ]t? i!o a O T r tc -f^ n»^ n ^ ^ >^ revr. ateşten göm **'«<jiymek olduğunun bilincinde ol-ırnk fjı'ırev almak istemedim. Genel Kı.ı.ılııınıı/un beni tekrardan Y^ncUrtı Kumlıına Mrcmıs olması nedeniyle <lr yı>ir?vıîen,<açarr;az{lm Vc II. başkan ola ak ;û'eve başladım fc*v»rjt-n^*#^«rl yapabtldıkkrimi* zi ileticim Rülteni ı *» sîzlere ulaştırmaya çalıştık Arı cak geçirrrv.ş olduğum bir kh/.«m**den»y e ki ay der-» op'aııulaıına tam olarak katılamadım Derneğimi/in Paillr-nlı 10'ncu sayısınca»jrot ü ı. I «*vent ZORCKiLU. Cienel b alkan olamk '.ulere y/i >ı 1.1ıı ı;*lı^rrıalaı»elırtfı Onun rçın bu konulara değinrrıyeceçım. bb inci Hükümetin Kfıllûı R nk.-ai ı Say ıı Istnmilıan T A Ij\Y korularım za uzak kalmayı tc:c:h ederek soranları meslek ve b akin i k :l yırıu» *'.aiii$i fıs' /Jû/ry İMiıokı«illarla çözmeye çalıştı! Sayın b a karla görüşmelerimizde, beiir.liğiır.iz koııula i m I h, hirhi i»j ıır«i*rn1wı :1olayı ciddi olarak dikkate a ınarr.adı. Kültür bakanlığında. '.larırçttıa v<- İMvtıyr rıılelı (fimi#* kararlar almak üzere Kültür Yüksek Kurulu ve çeşitli dallarda Danışma '»iriır-i rıiirokyııd»* Yan Kurullar süratle kuru amadı. 13u kurullarda Meslek Kuıu kışları, Odalar. Serı^ k? v r Sivil Toplum Örrjutlenmn Vemsiialenr.in yer alması sağlanamadı K tj ftrel um asımızın yağmalanmasını önley:c: hiç t ir tedbir alınmad. Zira son üç yılda vadtm.r Mii t r v r Örr.n yerlerimizden 3020 adet eser çalınmıştır. Ih da Müze vc Ören ycrlcr.rnızin teknik donamın, <ju v n ıl k msvi i ve ıjnrevhsi ile uzman kadroların yetersizliğinden kaynaklanmakladır. Vr r»«r-r» hi<; İm»\:kl lr:lb :ı ulınm ûim şlı. Boylc devam ederse ııcrdc telan sı mümkün olmayacak dnlut bûyiık Mıı/.»* ve Ören Ye ı *oy<]urları ile kars-.laşacağımızdan endişe duymaklayım, bu <onuda sayın bakanın derini, gerek \ lr< l«ı r l i İyi li Cim ri Müdürlümün* aldırması gerekmektedir. Yıllardır, müzelerimize ve öten yellerine u/ırmu kad ı>uıma ı ı avlö elemaı alınmamaktadır, İvedilikle Ou Kadrolara sınav i.e eleman al.nma.idir. Aıkcologların Fk (iii*.trrıjr.m k îii, Rakaıılık ü*l düzeyde halen Maliye Dakanlujı vc Dcvtet Personel Dairesi başkanlığı ile gerekli vc yeterli dialoğu kuramamıştır. Ancak ya /ış malar la zaman qe.eiı mislerdir. Bu -.rni-rı.üı sıkı ta "Jpcis olacağız. Kültür politikalarının belirlenmesinde, AıkeoliHjlaııı» yeri ve fine mi lıalen Kültür Bakanlığımızca tam olarak anlaşılamamıştır. A* nrirtlır v r yrni/lrn yapıl ir imada; ır a/ılrvrf 5f»*i"»cı Hükümetim z:n Kültür üa.<an atoma vc gör?vdrıı ıl*nalaır:a Mir*.l**kı l>r«fi Ityakal v r :lriıry» me tam elarak riayet etrr.ecıgı. yerel ool tıkacılarn ve ;>aıii f,f.*rıfl r*ır*rke/.k >iııin la şn k'vklla lamı ıı vı* laiıl çevrelerinin istemleri doğru tuşunda «ec cı o du^u gcdlcnmiştr bu uygulamalar. mesleki gcl.şirrı ve.* barısını b07.m*ıı h»r ftlar»k karşımıza Cıkmatiad ı halen Kelalıyol döneminde atanan veya her dönemin politikaianna u y u m A hlayan. k«*r«ji çıkarları uğruna, bakanlık olanaklarmı kullanan bürokratlar görevde bulunmaktadır. Cıru»** Al/iTı k<.ıı, ı>mok rat milliyetçi ve laik *cs.m yı.lardır smdmlmış ve?a- W P r a ^ n > J fj.iıj;^ A ^»irı/h **<Mm $ durumdadır. Bu kadroların ivedilikle göır v r ;}f-tırılme% gerekmektedir l artat. yapılan uygulamalar t>i: /.aç istisna <kvw da. bunun tam t».*ısi ı>hi > R<ın/i i'ik ılı*. ıı<lx.n u/mar lir Jr'rtsıl ıı/ııi/irısn), Rnkaıı ık k«jdrola ma getirilerek, deneyimli kadroların onu tıkanmaktacür $r;n yopıimtt «t/ıalar. ye»*k KUltıır ve Tabiat V nl.kları Gr^el y (udurlü^ürde {Korum a KuruCan dahil). aerekse Anıtiaı vc Müzeler Genel.Madûı^Kjünılf {merkez ve.avr^ cjnsil) i^lıı ıı/.ır i una de^il, adama y û ır %b u n a m*;ntı<iı e<jemen olmakta, uznan ık gcreklııe'i kadrolara, ahbar» çavuş hskiii içcris.ndegerçekten c korıuıur uznıaıu olır ayan K;>».»»r».-i/ın ıı* sına maalesef halc:ı ekvarn ıv.ıln.-k fi. ı $ * : v r j ı l i i K - l - k i a s l a r m d a h a y a z a c a k ç o k ş e y v ı ı O /» «İlik le, r n j y. ı k m ü z e l e r i m i z d e n e l e r o l u y o r. K u r u l l a r d a h a n g i y a n l ı ş l ı k l a r h a l e n d e v i m «l ı y o t V S İ J " k o n u s u n d a v. ı r < ı * 1 1 /. r T M f y a M, y e l d e n S I r r ı ı f y i M f n im i o l. ü ş t u r j y o r?... B u n a r ı d a i l c n k ; s a y ı l a - M m ız d a s i z l e r e i l e t m e y e ç a l. ş a c a ğ ı m. Ö z e l. i A l e s o n d ö n e m d e K ı ı l t ı n v** T a h ı a ı V a r l ı k l a m ı K ı ;ı \ ı ı r ı/ i C ı e n e M u d ü r l u c j u n u n m e r k e z v e t a ş r a < ı r ı l i f t l e r i n d e y a p ı l a n a t a m a l a r d a b u a c. k c o g ö z l e m l e n m e k t e d r. î j a y ı r. L5 j k a r. k e n d i s r ıin g«>rt>v/jı.»n -»l<l y ı J s t d ü z e y y ö n e t i c i l e r g e l e r - l> «N k ı'«ı m m iih u m îr t ( n e r 'l» * n r.e l{ ıji b i / (» b ü n e ı, a n c a k B a < a n h k * a a ç ı k a n r n a y a ı!... ; t e k r a r d a n g ö r e v e i a d e e t m e k z o r j n c a k a l m ı ş t ı r I3 u d a s ö y l e d i k l e r i m i z i n n e k a d a r d o ğ r u o k l u ğ u n u n b ir ç 0 3 tc r ^ r c» i< l r. K»-ndı çalışanlannı ve onların örgütlerini re>:rans alma yerine bireysel danışmanlık ycıinc dar ve c:" i.ıpçu an nyıç n.ıııdf yapılan alam alaı Sayın fişk a n koi iuoyu Onun de de zer durumda bırakmıştır. Derneğimiz her zanıan öujivlü ırmii'adrihum ıı-nru <ılıi i l»»ı^yse çıkara r irin Bakanlıkta kadro paylaşımına <ar^ı çıkmaktadır. K rru n a : j t i mesleki dısiolinler.n ortak çalıştığı t»ır uzmanlık alan olup l>u n.ı tek bi* meslek: disiplin tekel in c t l* gf>rrı< i'.ı»vjı vh ınlıyışı içcrısi irj»* cıla'ilı ti iiji ^>r!ılhle '.H ^kı < cwuere { e '^ l ıı Jı_ oa^amde Sayın L'akan.mızın ivedilikle meslek örgûtler.nin temsilcileriyle tfakar.lık çahşnı.ılı i konusun<u ikti^iıru? fjm.ırrsi f r-ır*kıı»*>l»slıi. fîonuç olarak umıt ediyorjm kı. Kültür Jakanımız Sayın İstcmihan 1ALAY. kenjılcrir.l Yönelim Olarak be.iriliğimi/ v r bu hı.lir-nıııı./<!»*.1*- ıı/.erınde <kııduıvıınv.ı/ kon.jlarda çözümler arayacağını ve bulacağını dûsunuyorjm. Arkeologlar Demeği o.arok ner zaman i.ct.vim kurmada D.ık mi rj.ırıu/ı yartlırtk ı olacağımızı cia l«.*l rlırır< slerlrn. Derler ı Meslektaşlarım ^epırıze çalışmalartnızca başarılar diler, saygılar sunarım. Tuıyut OMCJK II. V A Ş K A!Y İLETİŞİM BÜLTENİ 5

6 Trrr < it a îlu tjıt i d ^ r a? P r ^ n r ^ 7 î~ T O.»r j ^ ı,ifjg f^? ^ c F ri7? T îp f^ fir ır ^ L fa a o ıir ir»r i-^ frtr]r-ffpp^ fr»n7:p~nrrrf-'prnrır:r:rır3ji»a<;i)ı;iıt AY ASOFYA-CAMİ Mİ? MÜZE Mİ? S iy a sa l İslam cı çevrelerin güç vp fırsat bulduklarında sık çık gündem e getirdikler A y d sofya Müzc^iııin cam iy e dönüştürülm e*. izlem lerine verilecek en iyi ya n ıl. Cum huriyetim izin ku ru cn sıı Kem al A la lü rk taralından 'M K asım 1934 yılında im zalanan karar olacaktır. Bu ta rih b elgeyi sizler* sunm ayı uygun gürdük T.C. BAŞVSKALHT Kıic»ı 1 Al Kııdurlugu S a y u 2/ K ararn am e Maârif VftU I I -İçinden y a d la n İI/II/JJ-I tarih vr S404 I s a y ı l ı t e*k eıed e; Işîiz hir mi ma; lık caı.a. <*LLûe = i o la * tur atı hu 1da k i Ayasufya cemilnin ta rih i v a y iy rri it ib a t l.o mur.nyn çn vrilm eci bulüıı Ç»tk Alemini»*vin d iroceği vr in n a ııh ^ yeri b tr i im muesseöeai kazandıracağı c itr.-lc bur.ur. müzeye yev ıh a e sl/ ç e v re s indrsc* r.vkafa ail. rtiılrkarla rın y tittiri.ir.ab- ve d i4«t i+ r in ir «e evkafça istim lak udi!.-*«-» u ıe t ıv le T - z e lle * lir iim e s i va t-.itr.ır- vr daimi muhafazası tua * lalların?. İcardı ı k evkafça bu eer.e ve gelr-ev r.enelet bütçeler la Jeu Muayyen b il para ay» iması hakkxi.ua «*-_ kaiftl* t - lik a s ı İfte n İin İŞ va Rvkaf Umur. Mttdürluğündea y a zı.a» 7 /IT/9*4 ta rih vr. I51U7/1C7 r.ayı ı mutaicanaıiıede. bu camiin. Bİzan? I * Ia-d an Va'ma b-c sse: ulması lıadebi-* hiç b -ı va k li oimactlşl Vfl har no «adar rami öldükten autta Sultanlar ve v.ı V tarafından baz t g e l i t l e t ba'* Iauuu.çici C» bunlardan a ş ır o". ırak baqlai.au eu lt» e llile r in in çald ı n c dııg-.ı vr. halk tarafıudau ballanan T e lir le r i kurar okumak vb bu:-, a beı.- L «1 Lİ ve ı.eiede OlurSÛ Cİ4t)n y a p ıla b ilir din i cnieklet iy i;: «jluu müzeye ç n v r:imr.nı vr. korunması iy in v e rile c e k b ir a e i i r i bulunmadığı vo çimdlya kedaı '-amiti,» 4- lir in e balr»&nan di gar v a k ıfla r la b ir atada yapa. la«]*l*ek t e Ola* hu hin.-, namı - İmak - ran çıkınca a rtık buna dn lmaan ka.mayacnçı vr. bü tçelerinin buuiuki v a z iy e ti Herhang i b ir yardıma da yol b-caknmoakta uldu-u- *e ç e v r * * i nnalri yapılardan evkafa a it olanla! 1 yı/jto.a ve KOld*rmale o "t den gel rr.o do ötekine bvtik liıv d il C*-î»n. rın nvk.-.fçn r.n tın alınmasına unkacı Lului.wr.d- *>1 b i l d i r i İTr.İQtİr. Ku * ; tem V olcillnri Heyetince 2 4 /H /9 3 İ te ıdlv.fulerek, caninin ravrer.i ndeki ev kala a it bin aların Evkal Vmv.tn Mud*Jr liırrincr yi kt r ı '. arak tem izlet İme si ve Ji'ler binalarında istim lak, yt k ta ve b-naı.ıu Lej.lt ve 2SUhâtS?a*ı mr.ır v i n da K a a rif Ve k illiy iu c e ver l i r e * suret i- e Ayaaorya cami in ir. miireye çevrilm eni ta sv.y ve kabul ol ıırmı^tur. 21/11/934 R E İ S İ C U M H U R 31. V. At V M.. V. C«. V. T tu.v: >, vt. >. *. v v - ^ &Y /$' S I V. X. MV 5 VV. T.. V 6 ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

7 ~fat7nnfn7»^jftrlf% E 3>? rrt P n p ^ rîij u tiiic iıtj tig i? n? P P ^ r SÖYLEŞİ vr.hafi} <&jm2soy y ılın d a E s k iş e h ir 'd e d o ğ d u y ılın d a Ü sta n b u t Ü n iversiten i, E d e b i y a t fa k ü lte * *. A rk e o lo ji b ö lü m u /ıd rn»>. 2Xin o ld u y ılın d a K ü ltü r tja k a n h ğ ı E s k i E s e r le r ve M ü z e le r Ç e n e l /M üdürlüğ ü n d e g ö re v e b a ş la d ı. S ır a s ıy la : K a r a m an M ü r e M ü d ü rü, /b u tla r ve M u it le * Ç e n et M ü d ü r y a rd ım c ıs ı, A n a d o lu M e d e n iy e tle ri M ü z e s i M ü d ü rü, Ç a z la n te p M ü ze M ü d ü rü, A n k a ra K o ru m a K u ru lu M ü d ü rlü ğ ü u zm a m ve 1991 y ılın d a n günü* m u ze te k r a r A n a d o lu M e d e n iy e tle ri M ü z e s i M u d u rü o la ra k g ö re vin e deva m e t m e k te d ir. E v li o lu p, 3 çocu ğu b u lu n m a k ta d ır. Demeğimi* Yönelten Km ulu üyesi Soner A Tt- ŞOCiül LARI Ankara Anadolu Medijniy«ilen Müzesi Müdürü vr Demeç)uruz üyesi bayın Ilhan remiz- SO Y'la.o. ü l. 1998'de müzenin 1007 yılında Avrupa'da yıhn müzesi seçilmesi üzerine uzun l>i> scîylrs de h ı!urtdu l<ı y * okuyacağınızı umuyoruz Anadolu Medeniyetleri Müzesi* 1997 yıünda Avrupa'da yıün müzeci seçildi Ama bu medya vc müzecilik çevrelerinde yeterince duyulmadı. Arkeoloji v r Arkeologlar Derneği olarak üyelerimizi bu konuda bilgilendirmek v r böyle, bir onuru sizinle pas laşm ak amacıyla bugün buradayız. Sfiyleslm ize başlamadan önce sizi vc ilim Anadolu Medeniyetleri Mii/e.s'ı çalışanlarını kutlamak istiyorum Arkeoloji ve Arkeologlar Demeği olarak bu ödülden büyük onur duyduk Arkeoloji vc Arkeologlar Derneği t»', m v n ınes Irk ışi/ııimi.ı müzemize ve kazandığımız cdüle gösterdikler: bu yakın ılakarun ıkılayı eok teşekkür eciyorum. Basen nepımizindir; ÛIKcm.z.rı. meslek kum luşurruı/.un. kir; mn detj I l>i/.imdıı, butun cam anındır, ü oakımcan itçi göstermeniz. salûpsenıneniz beni un., ekle<ı mutlu eni. İnanın duygulandım. Yarışmaya kaç Avrupa ülkesinden kac müze katıldı? Şımd bir kere bu ddül yeni degil üu ödül 1977'de ve'ilmece l>4^l<inınif IÇ>Q7 de 20. yılın kutladı biz J0. yılında bu ödülü kazandık. ~>a; ıa 6ık rki yıllarda da pek çok müzemiz bu ödüle iştirak etti Başvuru nasıl oluyor? Bakan.ıgımız aday yjtısir iyc>r. Ç jn ku müzeler Acndi lıaşlanna böyle Dir başvuruda bulunamazlar Resmi bir yaııı var yani? Fvel lesmi bir yanı var. bakanlığını*/ uygun»ki rüp seçiyor. Ondan sonrada o muz.e ta bık i gelen Mü zc Konseyi elemanlarına kendisini takdim ediyor yılında 2<J Avrupa ülkesi f> 5 müze ile ka:ıldı b i zim ülkemizden lek bir muze katıldıq. halde A manya 13, Yunanistan b. İngiltere 6 rnü/e ile katıld Yan: birden (azla nıü/e ıl«- katılabiliyorlar. Ama bu onlunu müzecilik alanında yaygın bir km ulusa sahip olm alarından kaynaklanmaktadır. Çünkü bugün Türkiye'de bi/lnı müze sayımız 100 ün biıa/ ûzeindedir. Ama bir Almanya da f> 6 bin m<ıze varsa tabıkı iki Cılk»* arasın da ka: gibi bi; Jark ela; ak tı O bak mdan oniaı 13 ır ıı/.e ile katılırken. o:z I müze ile kalılabilıyoııız. İste tuz. yılında?û Avnıpa ülkesi ve bi> müze içinden sekilerek bu ödülü kazancık Bu secimi biı komite yapıyor degil m i? Kom i te kat; üyeden oluşuyor vc nasıl bir yapısı vat? i l uye ve 1 başkandan «m pıynı. Sekretaryası var tabi B.ı km» r - üyeleri Avrupa liirliğı'ne dahil ül kelerden oluşuyor. Yaln:z baz: ülkelenirn buden fazla üyesi var Mesela Inyttere nin 3 tane üyesi var. Ve başkan da ln«;i tere'den. Bunların merkezi Ingiltere'de Bnstol/dc. Yalnjz toplanlı yeden derişebiliyor Avrupa Rııli'ji ıılke eri ferisinde çeşitli yerlerde k * anıp görüşme yapabilip.» H»«ı sene b r sonraki yılın adaylan belli ou yor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde ne zaman inceleme yapıldı vc kaç gün sürdü? li>96'nm lw»s'fwla Bakanlığımız AMM'ni aday «H ısıerdı Yılın başında adaylı*' l«^vuı ınıu/u gönderiyorsunuz Ru«unla bitiıkte or.larır. istedikleü baz do kümanlar var Müzenin faaiiye leıi İr ılmli yaym alanjnda eğilim alanında her alanda dökümanlarım/.ı, başvurunuzla birlikte gönderiyursunuz. Değerlendirmede gözönünc mi aüyorlar? Lvet Çünkü koni ile ü y e İn in m hepsi gelm iyor buraya. Icm silcileri mi geliyor? F.vel. Düşünür. 65 müze atılıyor İki kişi (jitti^n cc yaklaşık olaıak 7 im eleme korrıresi olsa her grubrt yaklaşık Q 10 müze düşebiliyor. Bunla kr»d ara larında payla>ıyuı-ae Yıl içinde ne zamar nereye gi- <ie«ekv-ine da r program yapıyorlar. Ve size daha un ccden bi.diriyorior Diyorîaı k biz f*wsini su şu ta ribler arasında ziyaret edeccğiz.* Yar.i gizli kapaklı bırşey yok. Zaten sen bir guı <l»* veyahut ta bir ay idinde l>irşey yapam azın. Değerlendirmede sadece müzenin o günkü duruımınu değerlendirmiyorlar dcgıl mi? Geçmişte bu müze ne yapm ış? Nc gibi yayınlan var? Çevre ca- Itşması olarak neler yapm ış? Değerlendirmede bü tün bunlar mı kıslas oluşlum yur? İLETİŞİM b ü l t e n i

8 2 ^ r P r p roüziiiit & ^ reı:^ ciî P ^ Pn3ü l5iif^73nr3urlcu: n?~nr^ ic a :-lj^ p ryirta:ııaddej^p T a b i b û t ı ı n b u n i a : I 3 9 H y ı i ı n ı n Ş u I j a t v e y a M u «V '. r d ö k i ıu b a ş v u r u n u z d a n.-' m - > b i z e b r m e k t u p g e l d i. D e d i k * ı k i ; " 1V J 6 n ı r ı F k n a y ı n r î / i. l ö - Ü U t a ı b I c r. a M M u d a J g Vır s i n e y l e ;r»t r * V» Y i * y a p o <. ^ * ı /. K o - m» i e b a ş k a n K f? r. n e t h H ' I D S O M b e y» î r. ı ^ l d ı b i < / > ı i t > a >. m ı ı d a b u. L r u l. ı. ^ t - n * <1le rr.i koralindik. Uarnda i gün.şiiriyle inçe rrnf-de külündü!* M.uzemizin İni iiii* b ın m len ri. yaptığımız bûtuıı <;/i ı$ m alan. >*>ın m»tl -I, I; ı ı ı HtUVarifTlIZI < Gcçm ıvl*"» bu yun* mûrcrm/iı> yapm ıy olcuyu cf-eıt i a laııu ıd ak /iı A n ırm ala rı «.osterd.k Müze bany» kazı arı. lıan^ı yııv.*y araşıı:m.ıl/iun< y a p ın j? A 'W?.! Anadolu.-»ı keotojisme iv ıı.ııı yazdıran t: r«*;, itkjzcdcn t>it l/m Sl Uiıı» Ihi veriler d r ğcrlcnclirm cdc önern t*sıyoı m u? b i v rn le rın hepsi m asaya ya tırılcı. Onîılıler.jo / lr liy c nr.i gezdi ynıdulft. ma:ı m a /sıııı/. tu v aleti* t it» /* v ıı i h «yo kaçta r,iriyor* ar. ttcnh.vrtiin <alcnur.uza. M'jlu.*hfjrenizc. lr>l>ı> la lu varn ızn b akıym U ı. 3 inin sor.ııiki/i bizden bit takım ıîaha d öküm n U n «lu rtk ülkelerine dtvdü- *r. Vc to p lın b! 096 da A ı.5lık ay ıcındc SUa*l*>.ı :ı da oldu Her rjıup 8 9 yere gidiyor. Toplanıp ha* M arca sür»*» İni çalınm a yapıya Ur. Bunun sonunda tur ön * lf iv * yap ılvo : Bu ön elem ede. hetneı «emen y.n m elemine ol uy m lk aşam ada 65) mu/.eden İU m uzeye i n d i ı.k e d c n ö n d e r d e 15 e cuştlı (,)r c m tu ı i. j t;z e dediler k i; % / on e em eyi v<ı/.finı tınız am a finalin ne zam * ı nerede yapılacağını biz size daha soru* luyuraca^ z/* T ı r. a m ü i a l V '. r t U ı. I n 2 0 f t ı s u ı ı l a n l İ n i n d e İ s v i ç r e ' n n I lu ft t k a n t i n d e o l d u B ı. 3 f t m ü z e t e r m i k l i ı / i v <1 u e l d! i a t t a b i i -'i n k f - l n r. b a z ı ş c n î r i e ı. ^» * < l : y e U n $ k a - ı l a r ı > l ı. r m 1 y a * ı y i a o r a y a g n ' ı î i Y a m o k a d a r b ü y ü k i m : : : u r k i o n l a r İ ç i n M r *. H İ û C a r d ı l r ' ı n ı * «j l «I y r b a ş k a n ı v c (. a r d l f f v < - l u > ı ı l ı t e l e v i z y o n e k i : m i u k - m c r a n r. a m i l* : b i r i k i n : j e l y o r l c r. Yerel yönetim ler m ii/eleıin yanında. orılar.«sahip eıkıvur o zaııı<ıu? S a h i p c.ıkıym d u r u l a n ı y o r oda?h*ı B ı ı n u n c u - ı.ıır r j yas yo* i n s a n l a r. E k o n o m ik nedeni kabul etm iyorum. Devletin gereken önemi veremem esini ekonomik zorluklara, yetersizliklere bağlam ak istem iyorum. Çünkü duşunun daha *îurkiye Cum huriyeti devleti yok. Y}uıjUk Al ili et M eclisi Hükümeti var. Ve askeri alanda bir zafer kazanılm am ış, cephede savaş devam ediyor. Devletin geleceği veyahut ta ülkenin geleceği henüz daha aydınlık değil, h erşey m uallakta... Düşm an 100 km uzaklıkta Sakarya boylarında ve çatışm alar devam ediyor, rttaturk böyle bir durum da kültüre önem veriyor. YJu onun geleceğe olan güvenini, gelecekte bir devlet olmanın eminliğini gösteriyor. IJen devlet olacağım diyor. Z a le ıı bir ülke<l<* müzeler o ülkenin yüz akı dunım unda değil m i? Ll:'** i r B u rad a I ** ııv e y t J gün sû reyle. m ed y * v** to p lu m a «v k. b ü y ü k l»i f l o r d a koııd r ı talccim irııknm v erk y o r S a b a h vc j j ı >orrc olm/*k ü z e re b '7 rnü/fı h e r s e a n sla tık ıy o r kendini o ra d a ar iatıym. D aha ziy-->«> b'.jra* d a lı»/«ı*ı v - r f'3 r-..a «bı 5o:uIj-< mva.-ii oluyor 13u b iıiıırilik Ödü tün»* u laşılırke n sadece g ö n d crikıı belgeler v r buraya gelip y«jıılan incelr ııırurr değil, gidip orada o in sanlara orada ıııü/.eyi anlam anız da rtk ilı oldu cı zam an? O d a etk ili M*uyor. A m a t»;i y»*rdft benim ai'i lad in im krt<lrtiıylû o ra y n 9<-lmdk tndc z«*rn k araı v erilm iş o lu y o r O n ların uzun *oün*n karj:lıkl: k:: ı\ih m ala;ifk U rı. fikir tea l i l n in ile r so rrs^{»taya jgcîdikieıüıdr- b u zaten b**i i i?<1ılrıış uluyor. C'ünkl'ı lopu niı bûslarr juu ıı ev* vel K tfn n rth M(JI>SON b u y yapur.ı konu^rrarla* ti/ r b u ra d a ki s u n u su n u z nn u - v ı cikilcıı f*yft çektir. O run ıcın ra Ma ( k<ı n j ş u r. rmh«'. o lu n. Z.ıt»:*ı *.u a n c a d jv ü k «ululu kazaııan v»- m ansiyutı /ilan m ü zeler v ^ iiı^ ts durum ı.n<i r. O bak iiruian >u tir «ohbettoplatılm <iır. terken <l:<y* u u zâylb iraz «m u - im kr.ıu b u lacak, kenıli yo?ten y :c de < öı»'c*k vc ver e r k aram t tl*ıjftrir.it doğ rııim junu k e rd ı.e ıi <1»- 0-e»#tklerdir" cıcdi *)ı>uyıhıyla bızin*. >Mil ıki ^ m u ju r u ;/ oı k ı < a rn a dimûuee fn kendim izi îan ı'rıi'i >. -Iu,de gc^ti (llkr.ırıizdc ilk defa bir müze A vnıp a'd * yılın m üzesi sebildi «irı)il m i? Daha öm eki ödüller Avnıjı.-ı Konseyi taraluıd.m ın ı verildi? Mııs e k r Konsey n<l«-n cîe Avrupa K ı> ıı^ y nden de v**ı len ocullcr vaı ^^4 yılında lita ıılı ı1tur<-lsam h*ieı m f*'uzesı iık nıan**ıv«>n.*;di Iânı. ald D-jI a M*^nra liiö d yıluula A ntalya Müzesi, lv^ 5 v.iır.da da EkNamn '*hjz*si m an^ yoıı :>:lu ünü alrru^lıı üûyü k û ftfju fu s r. n a 2.*Iik 3 l"ı^ :r<l.ılu yo k. ÖC y jk jkjı.l ve m a n s. yun örîıılı. var. ıv«ans.ynr. ndu ım ur sayısı deyiv-b. K f ^t. t».r ıa k am yok ^m üzeye r* rr»û/»*ye verilecek diye B a /ı /a o ıa r o m jz e ulan lıy^r Liir ae '.y î)3 yı umia l.stanojl Aıke<*l*ı.i r**jiz#miz Avr<.ı 8 ARKEOLOJİ VC ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

9 ^ E T z J p r r n ı ü t j a ü i}r r 7 v r r. r a ' e - ja? r? p rr7 * (ü ^ m i a E i r r C T a jl ic iilc F r r n ^ t.-r jü ıic J ı g g - p r r i ı i j c j ı t ia ^ E fp ^ r.n ın ıııa ü e jı/ tlz -rrf fn n ij i ; m K o n se yin in ödülünü *» ır.uze ile o* aklaşa aldı D olayısıyla Türkiye de :1i kazanır 5 m üze resm i olmuş ekiyor A m a ilk defa Avrupa'da yılın m üzesi ödülünü Anadolu M edeni*etleri M üzesi a lm ış oluyor. L v c t R akın «j harii i ü/ennde ha»»yi ödülü han gi jlk '-ıu ı. kaç a;l<:l ka/andıgı gor uluyor. Liüyük *»ıl ilk deta bizim m u/em iz tarojfrı.îan kaza.nddı P»n h aritaya h;ı<f,';ı ı.zca Avmp-j Bîrfiqi'ne r;abil nır Korte ki/. ı ı. U ocr.y j r ııı, İtalya'nın. M aearstan'sn. C>k C.umhur.yeli'*» n Manda r.ın ve 'V lc n d iy a n»i Ij.i büyük iklülo lnı<june <odar ka zan am ad ığ ın c/m iyoruz. O zam an l»ıı ülkem iz mii/e< ili<)i adına büyük bir onur. b il < ta fta vlt-.!.i.ır.iz g b i y H r i n e t al$ıl-ınam adı, dcgeı endmlemedi A slın la be büyur* İm ba^andıı Büyük önderimiz A tatü rk U lusal Kurtuluş S a v a şı yıllarında kültüre, kü llin varlıklarım ıza ve müzelerimi/»* büyük önem varm ıştır. A m a aynı önemi rrirfdlfscf sim di yh erince göremiyoruz. Ekonom ik nedenlerden dnlavı m üzelerim i/, kültür biraz ikinci planda kalıyo r dcgıl m i i* Va'lühi sen ekanom ik nedeni kabıı fîn iy o ıu rr devletin gen kc-ı önem verem em esini c k o n o ırk zcıiu k l r a yetersizliklere Im^larnak is te n ym um l,ıın K ij duşunun d**im Türkiye C urnbndvkı Devleti yok. iiü yü r Mille! A^clıs. H ıkm u rtı var. Ve a s t e ı a la ti'1.1 İm zaler k^mim ır.am ış cephe*!*- savaş devöm odıyor IV v Iflin ;î*lccc«:ji veyahut ta i lkenin je,c e c ( i lıc*ıııız dahr. ayd«tl k «><'ı. her şey rrtu*llakta I)n- man IOÜ <nı ıı/aklıkta S akarya l»*>v a ında ve ç i turnalar devam ediyor. Atatürk la jyle b i' duıum da kiı im*- u»#!in veriyor. Bu ı»ııun ge cceğı olan «.ııv^rinı?je ccckte bu dev'^ı o manın eminliğini flösteriyoı Licn dev M İm rı<]im ciy e ı. İnanm ış yani L v c t Lk*vlH u a n lm c k İçin s-»ıîrce *cvas alanla rıntla /-ıteıler kazanm anın yeler ı olm ayacağın fi) im. m J t ij* c o a.arı a-ıja Jir takım raaliyd leı yapma- < hir takım.«i nda atrr.ü i. çere klkjm e inanıyor. Bu müze A tatü rk'ün direktifleriyle kurulm uş de.tfil m i? h.v»*'. Cum huriyet D önem uin ı'k m üzeydi* Rı/ laınur ı;u r j L.nu ta ş ıy ın / U / a ın a ıı bu ödüj. Cum huriyet fclsefcsüıirt l>ıır iin*«eok güzel bir yansım ası. L v c t. Ç o k «yû/fl tabı» başka tûı vr V»><)*l İlen- A n sara da bir müzenin kjrukrıam lic-m d* daha son a A ıkara da b.r m e rtr/i Fiti' ;E t t müzesinin kum l m ası tam srnen A laturk'ioı fikridir Bu m üzenin a vaıılaiları nelerdi'3 Geriye tlocjıu dönüp baktığnm/<la kurtarm a kazıları, eevıe calısm alan vapan ve. sceilm is eserlennl kronolojik olarak halka ço k güzel bir şekild e *%en;ileycn bü m ii/ r fiiirüyoruz. Bunun dışında neler b irin cilik ödülüne, u la ş m anızda etkili oldu? fiu ödül töıerı -«nr^ınca *»»ı riok.jm cn day lddı Gerek nıaim ynn ödülü alanlar gerekse MVyi ık oculc.. I-» A H M. si burada m latıldı. A.Mf«V-ı orada anlandı Ken aıycr k i: (Izun ve yanıı -teyer, görüşmelerden, karş I kl«fikir ali'^*v«*n< inden, uzun 'sıaıuşm alarclau, ıı ıın akaşalar'lau s?*n'a. A nkara A/*W sırir» A vru pa'da yılın n ıızesınç la yık olduğu h akkın d a e k se riy i e ka a veriliu şiı " diyor. Hu *uraı vcri:irk<;r* i rı.e ıl1 cla.n in iit-ı er şunlardır ılıyor J r keı»* dıvor; A ri.h si bıifjnn kı tardı ya >ı.cinde gör:*, yapm akla- J.r Rn ki»arh y -ıpı. k güzel edinir? edı crck fı>nk liv a n vcrılm iv»iı. da. Kinalann Kendileri de korunm uş ayııı zam an binalaıın kendiler d** korum uş v<* rn.jze olabi nı<-m için bazı ta d U ilaı yapıirmv m a :^u biranın n/ü ıe Tecavüz ı;lu ıe ır.lş. İşte t' i»;"k <jijz*-i resum^^yon ve çok gi'it* rruzeye dfmuatürmc ^*:Kli b r tanevi O ndar sonra diyı»r ki "AMıvı m Avrupa da >»*k rok müzeıun ln la bir süper nıaı-c*-: m üzesi gıl>* ne aulduysa ıı vitriicr.n c'lo ld ıjn ır sek:u e 'l» «j I. a n a t.r-b'. ık rruze-şekl ikir- koleksiyon!n'inın cinden en <,u/> örncklem ı. orada nsani.u «nkmadan sery vit i «:uzcnle rriş" «îıyor. AnfiKk.»lnMa y a şr.m ıj kül.ı ler n en güzel nrne<lcr.rıi Inuada teşhir ederek co k güzel bi lem c yajmuası bu ik lü k lf ık ın r i oir kıllı*» olmuştur. R ı.ııd an sonra kültüre konulara.v r m s oklur.u önem rliyor. Bazı çelenekl^-r A.vW *iirki»* y**ı lesm ıs. Y i yıld rkonlerarıslaı venliycr. Ve bunlar sürekit yajn lagelm iş. B ıı sürekliliği; belyeleıle kan.tlar» vı/. Bu /je lriıtşjın yan ı I*. y re yı a ulaşan bi; zaın.-tu /artınca Jevau I takvim ler s; k a rın ı1»ve bunian ka nuo y.ıııa ısııyum u^" diy<m. R.ji un yanında yine muzcd»: konseder. r>o»ıfeıari.iar, senıinr*: fi ı nk yaygın b* se <ılcc yapılır ısr r. S z r. y.i au-a m ııze n.n eğ»» ır e verm iş.. I l.ıı'.u âneme d.ıka*»^ekd-.yor 13u da önem li bir kriler deflil m i? Ouem lı bir kn tcı»!«ç ünkü Avru;»a.;a bir m li- /.K iin eğitim alar ırnîa çaltşm artıtışı.rı V ime nizmel rr em es; ciûvnnıılem cz. Zaten rjiiçjda^ m üzecilikte eğ ilim le müze i<# ice düşünülm üyor mu a rtık? Fvet. Avrupa da böyle, bizim ülkem izde de böyle, olm ak /onında. Hvet. JÜ t' U» Avıı a ü U c lc i'irl** buy'e b.zj'. tu* böyle c.rr al* /nrurdadır Çünkü I;? fcj kültüio a dan v»*ı*-n>eyi2 (Jo^uklaı li.jı u ç o c js I j* yasarından İtibaren gerek ai'e le rırd e n çerek*.» okuldan alırlar (İlkem izde büyük bir eski eser kaçakı.ılu)! y a şanıyor. Sim di bu kaçakçılığ ı nasıl önleriz diye in sanlar sürekli bir arayış içinde. İşte o çocuklara m ü zede vereceğim iz eğilim e ski eserlerim i/» se.vdirebilmemiz arısından cok önem kazanıyor değil m i? İLETİŞİM BÜLTENİ 9

10 F.vet. Ağaç yaşken eç)ıllr. Çocuğa bu ki.itürlen belli bir yaşlan sonra verenk*/siniz. İlkokul ı,ağ in la. halta ilkokuldan 6nceki çağlardan b ulayarak ailc.cı vc okullar bu ışı üstlenmelidirler. Mjz ç, eğilim konusunda yıllarda gerçeklen büyük bi; yükü omu/l* dı. Geldiler bunu gördüler öğren İter# verdiğimiz üc letsız dökümnrılaı bflıpler onları etkiledi Türkiye çji b. geliynekte olan bir ülke eğil mine ör.em veriyor ve bir takım şeyleri ücretsiz o.arak çocuklarına aktarabiliyor" dendi, bunun yanında mûzcn.rı son 50 yılda Anadolu arkeolojisin'.', insanlıca ve insanlığın gereni şine y«pi!i* hizmetler var Anarlnlu da pek çok dev kazıda AıMM'simn imzası var. Ne anlamda? Kendisi bizzat ka/» yapm if. Dır Eskiyapar Yai buıt Altıntepe. tvjlhöyük kazısı, 1940 larda Polalh lloyuk -iîi/ıs Alacahöyük'te de tivi rrıfı/enin emeği var. Dolayısty:* nıiı/rnın arkeoloji alanında ya»f'!îi h./met çok büyük. Pek <;ı>k Avnrpa ülkesindeki biı yük müzelerden daha tarla nirnıeii var. Bunun yanında müzenir uluslararası proje eri var Yani ju: ün d r Avrupa I3:rliğı ülkesi deyi I*/ Ama Dizim müzecilik ala nır«:a yeism iş ülkelere uzun yıllarır pensine gider ikili işbirliğimiz var Mesela (jordion kar 51 nedeniyle Pensilvannia Ünlv«p«leşiyle 18 yıldan beri eterlerin konservosyonu konuşumla bir prcıe devamlı yürüyor Son *>yılda lokyo Ünjvcr>ile>iyl»* ı«.hırlıgı başladı Lâboraluvammza yardımlar yapıyorlar. elr man gönderiyorlar Ama namn biz bu konuca sadece alıcı d eliliz, biz de vericiyiz Bi/ de teknoloji alanında. konseı vaayon. restorasyon alanındaki Inı ıkim lenmizi onlara aktarıyoruz. Bu ödülü aldıkları sonra yerli ziyaretçi sayınızda artış oldu mu? bunu biı sene kaindeki rakamla ifade etmek l>»-l ki yanıltıcı olabilir yılında ülkemizde turizm cje nelınde bir yı! öncesine nazaran bir yükseliş var bu l>akımdar 199B yılı, bizim dalıa kesin bl karar vermemizi sağlayarak beklem ek Ia7im diyordunuz beklemek lazım İm az. Çünkü 1996 ya nazaran. I997 de %55-6Ü lık bir a: j ş oldu z.iyaıetc.l sayımızda. Yerti zryarctcı sayısında m ı? Yeıli v^ yabancı. Daha önceni yıllarda 200 b n 1 varında seyredrn yabanc ziyaretçi savımız bü sene 325 bine çıktı. Yani %66 lık blı /»ılış yosterdi Keza 00 binlerin biraz uzenndc seyreden yerli /.iyareu imi? birdenbire 200 bina» u/e n e çıktı. Kazanılan bu ödül medyada ve müzccilik alanında yctcrincc duyuruldu mu?.mril esef u kem izde yetcrincc duyuru Imadı duyu rulamadı Yurt dışında AMM s' Arjantin den Jap o n y a ya. AvusturaJya'dan Kanada'ya katla- çok yi tauınıyim. Ülkemiz adına onur vcrici. Çok çok oınn veriri. Türkiye de çok tan.nar ki müze vardır. Ö;r tanesi Tpka;n <lıc «-ı de AMM sid'.r. 13u mü/e -»i ısından. ülkemiz acısından son dercce gurur vcrieklır. AMM si 1997 yalında bu ödülü aldı. Şimdi bundan sonraki hedeflerini/ ne olacak? Çünkü arlık hedef büyüdü AMM'sI böyle bir ödülden soıııa yerinde durmayacak herhalde? Zaten durmuyordu Artw bu fidııl bize ytrınnızi kurumak ıç:n bir lak m zorlamalar yaptırımla! ı;«ne soktu A şanda reşhtr salonlarını /.-. İnecek olursunuz, cr&da müze i<;indr u.a büyük atılım larır yenilik *rir. 1 ılduriunu ccreceksir*i/ Bu sadece vitrinlerin yenilenmesi anlamında m ı? Yoksa leşlıir anlayışında dn mı değişiklikleri içeriyor. Te.sn:r anlayışında da yenilik ıçenyor.mesela hu Çatalböyîik duvar resimlerinden ilk defa güzel örnek lenn sunulması Catalhoviık dünya aıkeoloıı sinde çok in emli bir nokta Yani Neıdıiık ronesans diyenle ccğımiz, m.sdn!ı<îm toplayıcılıktan, avcılıktan oırdcnblre üretici bir l<i >hını haline geçerken dünyanın en cjellşrms Neolitik merkez* laıak yoruyorum i 99fi turizm ınevmiı 1.e Çatalnövük i büyüle»-* yenileyerek giriyoruz Kültepe. M O?. binlerin başında Ai'/i dol.1 nıın ufkunu açan mr mcıke/ Kültepe kazılarından ".i)-<f0 yrrln «.ikan yem buluntulardan ün ekler sun ac adız Müzenin alt kalında da biı çalışm a var. O rada neyi vurgulayacaksınız? Alt tcıma m- =salonunuz hium 1 - ı ek R lırdici gibi niziırı üsl katla tek o t salonda!» > hiiinnr vantı. Bu te< kattaki teşhirimizde biz cana z.- yace Anadulu Pı*-lı stnryasını sunuvuic.uk f*vö 7. Ünlerden KIûsİk devire (M.O. rı. yüzyıl) kadar. Liri ya ya *adrti o an <ulrurler; ağ ırlıklı '.umıyorduk. Bu yeterli olmuyor muydu 1* Diğerleri yetcıli oluyordu. Yer sorunu nedeniyle Klasik devirlere ait çok zengiıı Inr l^k koleksiyonumuz olmasına ıa<)men b^z bunu.ki vktin<le sunabiliyorduk. Zengin hır canı koleksiyonumuz olmasına ıa<lmen 10*12 cam eseri sergileyebiliyorduk. Düşünün 3 bin ram eseriniz var bunu 10 r-serle yanı 300 dc 1 i ile sery leyeblliyorsur.uz bu şart auia sa lı ı* oldut)unuz koleksiyonu ' anılmak mümkün olmu* yordu P«*ki ne yaptınız bu dezavantajı ortadan kaldırmak için? Mu/enir altında daha ünce mevı ul ol n ayar mekanı kazarak bi leşhir alanı e de ettik Yanıtı y.i/yıl hana hır,12 daha tazla hır sür et u ııule.-\nkara vc çevresirule yapılmış onun üzerinde ka/ı v a ı. B ıi kazılardan çıkan eserleı n serıjilemesini gerçekleştir iyon./ Ankara bölgesinin bir müzesi veyahı.t ta o t seks vor.u ol«< ak?.% lık bir alanda. h TÇ'den ba*. aya rak Ankara'nın yaklaş k 4900 yıllı< tari.ni kesitini bu ıa«:a sunacağız. (İlkemizde l»elll başlı ım izclcı ön plana <,ıkı yor. AMAVsi. Antalya Müzesi, Bodrum Müzesi gibi 1 0 ARKEOLOJİ VC ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

11 r c j ^ d ı f l i I g P r ^ n T â E itcü ı ü,d c F fptintm M ü E n n îi!c F r fp ":n ıu ü iic )^ J c ig c ^ P ıt^na 4n ı* bir dc madalyonun iibilı yüzü var. I'aşrada coqu müzemiz acısı durumda fclbrtte güzel ülke mr/<le bir müze böylf l>lr ndül almış. Ülkemi/ ınllzeı iliğini bir bütün olarak düşünürsek bu konuda büyük müzelerurıiz ıı»* varabilir? Kt*»u e müzeler cönk bir ya alıktır. Doğarlar, büyüıler ve hrçbir zaman ölme/ler. devamlı olara* buy*» fjelı Sirlcr. Ama ınıı/elerl müze yapan onlaıı canlı tüton c,-iiki»*k' personeldir içtirir m i d a r e c i vc uzmanlanır. *s te bu idareci vc uzrtıanlaı n k a ile.i. iyi yetişm iş olması. gerçekten m et e$m sevmes mesl»*ıjm*t <}6nü vermesi gerek r. Ru çok önemli değil ini bizim meslekimizde? Çok önemli. :3,r kere iıi/lın meslekte mesleğini sevmeyen vcyarıul t eşitli Dahcnelerle ben ne ka dar ücret alıyoıunı k ne yarayım. benden ne l*-kle r»k :>ı yii» bahanelerle biz bir yere varamayız Do'ayısı VU uıtan faktörü çok önemi Ri k*re idareci çok önemli. Dunun için ben w devlete d.jşen konular var. bakanlığımıza ilile n konular var MC.zcIrrimizdeVi görevlilerin ufk m ı açm ak azım, bunun k,tı ynrl <iı f<ıt n<\»mi»*ııtif*k lazım. Araştıım aya ;ı adakı müzeleri «'s!kim eye, oradak: müzeciler n c,«'ı>ma şekillerini, prensiplerim onlara göstermek l«/ım. Yani klasik bir mantıkla para yok iş yok de memek lazım. h h»*ı t* bil iliyorum farkındamjşınız T» ıı ki ye de I..-»/» şeyler değişiyor. Hem de çok lıı/lı S ajcce devitilen beklemek yanlıştır. U.ıgûn Kir kıye çk<rıı*nıık bakımdan belli bir yere gelıniylu V»- kûhor alanında hizmet sunmak isteyen vaı*ıklı k {.Jer ortaya çıkmıştır Hem dc hiçbir *ry İneklemeden, ben du ülkeden aidim, înj ülkey* vermek istiyorum diyen lürkiyevle «v!«bi/.e «2u.şen görev İnançlına o l m ak; bu kişiler ıı yapaı /»yi yardımın bosa g ln cyccegıni. be.li tur ;-eyn- ynp Ubıecerpni onlara göstermek avurtt. Zaten Avrupa'da Amerika'da müzecilik artık bu anlayışla yürüyor değil mi? Ru ülkelerde devlet ne kadar güçlü d r olsa ışleı yerel olanaklarla, sponsorlarla yürüyor. Biz dc dc bu sistemin gelmedi gerek. Elbette. J u kişiler çok havil şekilde imkne «dı eıcr^ ödülleridir k-ıek.!>»» - plaket verilerek simleri :»r salona veri ev< Inj m sponsorlar, fcj tur yardım - İm, d evlet <1uında yardımlar elde etmek mümkündü». g e n c e müzeler canlı bir yaratıktır. Doğarlar, büyürler ve hiçbir zaman ölmezler; devamlı olarak buyur, gelişirler. Ama müzeleri muze yapan onları canlı tutan içindeki personeldir. Oçindeki idareci ve uzmanlardır. Oşte bu idareci ve uzmanların kuliteli, iyi yetişmiş olması, gerçekten mesleğini sevmesi, mesleğine gönül vermesi gerekir. Onur ıcr. Dcnce yeni ınıı/.e ıe in kurulması çoğalınası zorunludur. Umutsuz olmamak gerek yani? Hiç bir vekilde. Anodolu ıjıbi çok zengin kfikiirel mirasa sahip Dır ülkede, bu müzeleı lıiıçuk kişinin zannetliğinin ötesinde sadece vki t dışından gelen yaban cilan* k.ıltıır varlıklarım ın sunulduğu kapalı bir me<an o iman r ö ııın karakoludur, Üski eser lenn konınırtasında en etki- Iı birimlerdir Dolayısıyla müzenin ziyaretçimi yı>k. müzen m eseri yok. burada niçin müzeye < ere< var mantığı kesinlikle yanlıştır. Bugûıı Avrupa da ÖO t'irı nıü/e var <e ve bu 60 biri müzenin 3 /? sı yani 1 0 bin müze, ik m dünya harbırden sonra kurulmuşsa, demek ki müze bi ıı'ketıin kültürel geıişmcsi. kalkınması r n cok önemlidir v«m ı k uı>ce ekonomik kalkınma siniıa m.i:u el kalkınma hayıı ûyl«* bırşey yok. Kîtttûru kalkırınam ıç ö t ülkede ekonomik kaikırunayı beklemek bence «ralııll k ıtlıir. Zaten bizim ülkerni/dp arazi teşkilatlan bulunmuyor O açıdan mevcut rmızelrhmtze büyük iş düşüyor. Hcryeyr rağmen ülkemizde müzeciliğimizin ulaştığı noktayı yeterli bukıyorınusunuz? Fkilııitiynıum CCnk j kieal»ı ıkia yoktur. Uıi müze bile i*je«l noktayı yakalam ış değildir. Miizclt*rirni/i yaşayan varlıklar olarak nitelediniz. O zaman, kürekli gelişecektir. F.vrt çelişecektir. büyûyer:ckl ı Ruçkunun er. mükemmel lekm>ki isı yann qer.de kaiacakt t. Onun c:n revamlı büyümek, yel 5.1 r ek daha iyiyi yakalamak ınecbuiyetındeyiz Her <jelen«- ıs var. M.uzcıcr hklîi' / ır»ıaıı işim b tt ciyemcz. Auadıılu Medeniyetler Müze sinde le.kııoloji yctcrincc kullanılıyur mu? Kul anılmıyor. Müzeyi tanıtmak için müzenin CD-ROM u hazırlanamaz rııı? Veya müzeyi yerinde gezme, olanağı bulamayanlar için sanal ortamda müzeyi gezmeleri saflanam az mı? ÇÇ-fl yılı Nisan ayından.ulıaren m ıı/erm ıcınce temin edertıe:lıyıni7 n*.e<an müzenin dı^ırıda, ac;ık havada üstü örtü l«? kaval bir alanda elde edeceği/ Yak aşık 15JÜ kişiye ayrn aıııla Anadolu fvjîtürlcri, Ana<lolu Arkeoloji s vc AMM'si h aıkı^ ia l.ı 1:1 verile- Ijİ!»;«ek bil mekaı 1 141de lyonız. Uu AMWsi k in bit ek siklikti buruı l^^ft y lında hizmete geçiriyoruz. 13u çok güzel l»iı lıalıer! İLETİŞİM BÜLTENİ 1 1

Kasım-Arahk 1998 / Ocak-1999

Kasım-Arahk 1998 / Ocak-1999 Ayda Bir Yayınlanır İ L E T İ Ş İ M b ü l t e n i Kasım-Arahk 1998 / Ocak-1999 \1 c*ıttl«'u«'l ıııtîztıı lu-ını n İter liı»ını.«uıu «tljtıı Itmliın nu'dcniu'f

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM

Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20 Aralık 2010 ta rih ve 316 sa yı lı ka ra rıy la 2011-2012 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

İsçi hareketi ne durumda?

İsçi hareketi ne durumda? işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! S a y ı:9, H aziran 1988 İsçi hareketi ne durumda? Şunun iy i kavranm ası ve hep gözönünde bulundurulm ası g erek

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

.. [Lai LT E- >tell- 7

.. [Lai LT E- >tell- 7 .. [Lai LT E- >tell- 7 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 7-8 2000'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav.

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

Yönetim Kurulu'ndan ARKEOLOJİ İLETİŞİM ARKEO LOG LAR DERNEĞİ BÜLTENİ. E K İ M! K A S IM / A R A L I K 1 0 9 6 / O C A K 1997» S a y ı: 7

Yönetim Kurulu'ndan ARKEOLOJİ İLETİŞİM ARKEO LOG LAR DERNEĞİ BÜLTENİ. E K İ M! K A S IM / A R A L I K 1 0 9 6 / O C A K 1997» S a y ı: 7 ARKEOLOJİ İLETİŞİM ARKEO LOG LAR DERNEĞİ BÜLTENİ E K İ M! K A S IM / A R A L I K 1 0 9 6 / O C A K 1997» S a y ı: 7 Yönetim Kurulu'ndan 1996 yılı, Türk Müzeciliğinin *150. Yrlı" olarak çeşitli etkinliklerle

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

Yönetim Kurulu'ndan. A R K EO I OJİ İ L E T İ ^ İ IVf A R K EO LO G LA R D ERN EĞ İ B Ü L T E N İ

Yönetim Kurulu'ndan. A R K EO I OJİ İ L E T İ ^ İ IVf A R K EO LO G LA R D ERN EĞ İ B Ü L T E N İ A R K EO I OJİ İ L E T İ ^ İ IVf A R K EO LO G LA R D ERN EĞ İ B Ü L T E N İ O c a k / Ş u b a t / IVI c ı r t : 1 9 9 6 S a y ı : S Yönetim Kurulu'ndan Sayın m eslekdaşar. Geçnn sayımızda arkeolojiyle

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Behçet ÖNDER. Kitapçılık Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi Nu.: 97/33 Kızılay/ANKARA tel.

Behçet ÖNDER. Kitapçılık Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi Nu.: 97/33 Kızılay/ANKARA tel. ORTAÖĞRETİM Behçet ÖNDER Kitapçılık Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi Nu.: 97/33 Kızılay/ANKARA tel.: (0312) 419 60 15 EDİTÖR Yusuf GÜZEL DİL UZMANI Şükran AKINCI GÖRSEL

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015]

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015] Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015] Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Küresel Sendikal Birlik (UNI Global Union) üyesidir. Tez-Koop-İş

Detaylı