I iu '\b" / / {L... valiliginp Hayvancrhk it Vuatirttigti ; ,)', \ \ 14. .lp, (.},on. 3b3fr (,A. 84 ;i(i?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I iu '\b" / / {L... valiliginp Hayvancrhk it Vuatirttigti ; ,)', \ \ 14. .lp, (.},on. 3b3fr (,A. 84 ;i(i?"

Transkript

1 t (,A..',L.tf, : /. ll T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mridiirltiti llllillllillilllilll TRGM Syr : Knu: 5403 Syrh Knunun Uygulm Tlimtr 3b3fr 84 ;i(i?.lp, (.},n {L... valiliginp Hyvncrhk it Vutirttigti ; 5403 syrh Tprk Krum ve Arzi Kullrumr Knununun uygulmlrrn ycinelik BknlrSrmrz trfindn grkrrln trih ve B.12.0.TUG syrh tlimtrmz yeniden dtizenlenmigtir. Bu gergevede, 5403 syrfu Knun ve bu Knun kpsmurd yiirtirlti$e giren Tiiziik ve iinetmelik uygulmlrrnd g$rd bulunn grklmlr dsrultusund iglem yprlmsr gerekmektedir. I-KANUN KAPSAMI DI$INDA OLAN ALANLAR syrh Sulm Alnlrrnd Arzi Dtizenlenmesine Dir Trrm Refrmu Knunu, 408 syrlt Knunl defiigik 3573 syh Zeytincilifin Islhr ve bnilerinin Agrlttnrlmsr Hkkrnd Knun, 1380 syrh Su Urtnleri Knunu ve 4342 syrh Mer Knunu gibi zel knunlr kpsmrnd ln rziler, ilgili zel knun kpsmrnd de!erle ndirilecekt ir Bitkisel Uretim Genel Mtidrirltilti vey il miidiirltiklerimizce 3573 syrl ZeSrtncilllin Islhr ve bnilerinin Agrlttnlmsr Hkkrnd Knun kpsmrn girmedigi tespit edilen zeytn $cr vey fidm dikili rziler,5403 syrh Knun'un 13 rincti mddesi kpsmrnd dikili trtm rzisi lrk de$erlendirilecektir syrh Knunu kpsmm giren lnlrd ise 5403 syrh Knunu'nun 8 inci mddesi htikiimleri uygulncktg. 2- TARIMSAL AMAQLI APILAR Trrmsl mgh yprlr, 5403 syrh Knunun 3 tincti Mddesinin (k) bendinde belirtilmigtir. Furdrk ve gy dikili lnlr hrig, ytizdlgiimii 2 hektr ve tizerinde ln mutlk, mrjinl ve Szel tiriin rzilerinde, 0,5 hektr ve tizerinde ln dikili trrm rzilerinde ve 0.3 hektr v erinde yprln trrmsl iiretim igin zrunluluk rz eden ve 5 m2'yi gegmeyecek gekilde yprlck bg evi tnmsl 2.1.b- BknhSrmzc ruhstlndrrln findft ve gy dikili lnlrd, bciltinemez btiyiikliigtin ltrnd prsel luqmug ise inqt lm (mi.igtemilt dhil) 75 m2 yi gegmemek kydr ile bg evinin yprlbilecesi prsel biiytikliigi.i, Tprk Krum Kurulu trfindn belirlenecektir. Prselin hisseli lmsr durumund (hissedrlrdn nter nyh muvfktnme lmmk grtryl) sdece bir bp evi yprlbilecektir. 2.1.c- Bp evi tlepleri de$erlendirilirken, rzininhbhnr kullnrm durumu tespit edilerek frkh kullmm durumund vsrf desigikligi yprlmsr zrunludur. Burd yer TADDiresiBgknhgr Ayrgrtrbm skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA Telefn:(O 312) 258 4_0-3 8l 88 Fks: (0312) 258!-L 8l 95 lektrnik Ag: n ll 9l0 I lllittd.,)', \ \ 14 I iu '\b" / / KIzrll3

2 T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Tnm Refrmu Genel Mridiirliisti lmyn di$er trrmsl mqh yprlrn, pln ve prjeleri incelenerek, nitelik ve niceli$ine gcire trrmsl ypr lrk kbul edilip edilmeyeceline il mtidiirliiklerimiz trfindn krr verilecektir Trrmsl mgh ypmm yprlc[r rzi mhllinde incelenerek ettt rpru dtzenlenecek, gevresinde yprlgm lmyn ve y$un lrk bitkisel riretimin yprldrlr yerlerde rzi kullmm btitrinltigri incelenecektir. Trrmsl kullmm brittinliigriniin bzuldupunun tespit edilmesi durumund tlep reddedilecektir. ine, ilgili kurum velvey kuruluglrdn prje biitiinliigiinrin bzulup bzulmycgr knusund yzh griig hnck, bu gtirtigte sulm, drenj, tprk muhfz ve benzeri plnlm vey uygulm prjelerinin biitiinliigiintin bzuldu$u ifde edilen tlepler, vlilik trfmdn reddedilecektir Trmrsl mgh ypr prjeleri, l8/l2ll99l trih ve syth Zkt Mrihendislerinin Gcirev ve etkilerine itigt<in Ttiztik' iin yetki verdigi miihendislerce nylncktr. 3- ARAZI SINIFI trih ve B.12.0.TUG syrh teknik tlimtrn K l'in*2.ozel Urtin Arleri (OT)" bghgr ltmdki 2.4 mddesi ytiriirliikten kldrrlmry,2.2 ve 2.3 mddeleri g[rdki gekilde dtizenlenmigtir {im yniinden mutlk tnm rzisi \zelliklerini tstmryr (yilltk y*$ rtlmst 40 mm ltmdq ln lnlrd edimi % 3-8, yilltk yg$ rtlmst 40 mm'nin iistilnde ln lnlrd % 8-12 ky& ile) ise derinligi 50 cm denf ise Ozel iiriln Arzisi kbul edilecektir. {im ydniinden mutlk tnm rzisi smtrlnnd lup, derinlik tsmdn mutlk tnm rzisi zelligi tstmyn (50 cm. lnnd) nck ydreye dpte lmus herhngi bir bitkinin yetistirilmesine uygun ve ydre rtlmstnd ririln lmn rziler de Ozel Uriin Arzisi knbul edilecektir Ozel menjmn tedbirleri lmrk (seki, Seritsel ekim, ileri si)ri.im telcnikteri) ydrede yetistirilen eknmik de{eri yilksek herhngi bir bitkinin trtmtntn ypilmnnq uygun ve uzun siire ydre rtlmstnd ilriln lmtyr ise bu rzide zel ilriin rzisi lrk untflndtrtlr. Bu Srtlrt s{lmryrs mrjinl trtm rqzisi lrk kbut edilir. Dikili trtm uygun lc{t kqnti ile zel iiriin rzisi lrk smflndrm ypilmz trih ve B.12.0.TUG syrh teknik tlimtrn K 7'in "4. Mrjinl Trtm Arzrleri (TA)" bghgr ltrnd yer ln "Arzi egimi ypsm 40 mm'nin ltmd ldugu yerlerde'% I2 den, 10 mm vey ilzerinde ldugu yerlerde ise % I8 den f lup, tprk derinli{i 50 cm den zdr." diizenlemesi, "Arzi e{imi yfism 40 mm'nin ltmd ldu{u yerlerde % 8 den, 40 mm vey ilzerinde ldu{u yerlerde ise % I2 den f lup, tprk derinligi 50 cm den zdr." geklinde degigtirilmigtir Mutlk trrm rleri, cizel rirtin rztleri ve dikili trrn rzileri igerisinde trrmsl biittinltigti ln 2 hektrdn z lkl mrjinl rler, tnmsl btittinlti[iin bzulmmsr igin yygtn ln nemli trrm rzisi lrk kbul edilir. dzelikleri itibriyle trrmsl btitiinltigti lmdr$r igin eknmik lrk trrmsl tiretim yprlmynvelveytrrm drgr kullnin rler igerisinde klmrg; 2 hektrdn z mutlk trrm rzisi vey cizel iiriin TAD Diresi Bgknhgr skipehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrn ik A!: sv.tr Ayrntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95 t: /1

3 T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Miidtirliisii rzisi,0,5 hektrdn z dikili trrm rzileri ve 0,3 hektrdn z rtii ltr trrm rzisi dnemli trtm rzisi lrk kbul edilmez. Tnm drqr kullmm izinlerinde yerel dnemi gzetilerek mrjinl ln gibi degerlendirilebilir Dekrmd en z trih ve B.12.0.TUG syrh teknik tlimt yer ln tbld gdnilen cinsi ve sylsl yzh!g, fidn vey kdk bulunn yerler dikili ln lrk kbul edilir. (3573 syh Knun kpsmmdki lnlrl ilgili trrm drgr mgh kullmm tleplerinde 3573 syrh Knun htiktmleri, ifrz, hisseli strg tleplerinde 5403 syrh Knun htikiimleri uygulncktr) Hdlihzrd rzi kullnrm geklinin dikili trrm lm (bp, gdy, findrk, meyvelik... vb.) lmst hlinde verim durumu, eknmik iiretim yprhp yprlmdrsr, yprlmryrs nedenleri (rzi bzulmsl verimlilik yfl sylsl, uygulnn tnm gekli... vb.), hlen eknmik verim hnms bile gerekli bkrm yprldrgrnd eknmik verim hnrp hnmyc[r dikkte hnrk deferlendirilir knmik mninii tmmldrfir etiit rprund tespit edilen dikili lnlr, dikili tnm rzisi lrk kbul edilmez, rzi zellklerine bkrlrk srmfi belirlenir. 4- KAMU ARARI syrh Knunun 13 tincii mddesinin (g ve d) bentlerinde belirtilen Kmu rrr Krrt Tiiziigtin 4 tincti mddesinin ( I ) bendinde tnrmlnmrg lup; bu kpsmd bknhklrrn yetki verdigi birimlerin listesi k-l de yer lmktdr. Kmu rrr Krrr Belgeleri bu listede yer ln kuruluglrdn temin edilmesi gerekmektedir. Ayrrc, 2942 syrh Kmulgtrm Knunun dyh Bkn vey Bknlr Kurulu Krn ile hnn Kmu rrr Krrr belgeleri de 5403 syrh Knun kpsmurd delerlendirilecektir Kmu yrn krn belgesi, tlebin kurul grindemine hnmsmd cin grt lmyrp, Bknh[rmvc nlhi krrm lugturulmsmd istenilen belgelerden biridir. Bu nedenle, tlep lmst hlinde mi.irctlr, (tnmsl kullnrm britrinliigriniin bzulmmsr ve lterntif ln bulunmmsr grttyl) kmu yrrl belgesi lmdn d kurul gtindemine hnbilir Kmu yrrr krn belgesi yprlck fliyetin igerigi ile ilgili Bknhk vey yetki devri yprlmrg biriminden lurmsr gerekmektedir. 5- TOPRAK KORUMA KURULU 5.1- Tprk Krum Kurulu iiyeleri, ek-5 te yer ln tbly grire belirlenecektir. Kurul tiyeleri belirlenirken, bgkn ve bgkn yrdrmcrsr hrig, di[er iiyeler igin birer yedek iiye belirlenir. Olugturuln kuruldki riyeler, giindemdeki grev lrun giren knu ile ilgili y kullncktn. Bu durum kurul krrrnd belirtilecektir syrh Tprk Krum ve Arzi Kullmmr Knunu'nun 5 inci mddesinde "Her ilde, vlinin bqknh$rnd..." ifdesi yer ldrlrndn ve Dmgty igtihtlrrnd "syl bir mkm verilmig yetkilerin bu mkmc bgk mkm devri y d bgk mkmlrc kullnrlmsm izin verilmesinin miimktin ve gegerli lmdrgr kbul edildi[inden" tprk krum kurullrrn vlilerin bgknhk etmesi zrunludur. Bu nedenle, vli yrdrmcrlnmn TAD Diresi Bgknhgr skiqehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik Ag: Ayrrntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Mi.ihendis Telefn:(0 312) I 88 Fks: (03 12) I 95 rt ii $^ //

4 r':j', I, "rtr:..i :4 T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Miidiirliisri Kurul tplntrlrrn bgknhk etmeleri hlinde, vli drn imzlmdftlrr kurul krrln degerlendirmeye hnmycktn Kurul krrlrrnd kurul tiyelerinin temsil ettikleri kurumlr belirtilecek ve tplntry ktrlmyn tiye igin'ktrlmdr" ibresi knulcktr. Kurul tiyelerinin tmmrnm tplntry ktrlmsr knusund zmi itin gcisterilecek, en z i.iye tm sysmrn 3/5 kdr iiye ile tplnckft. 315 gpunlukl tplnn kurul krrlrmrn gegerli lbilmesi igin y birtigi ile krr hnmhdr. Ayrtc, kurul trfmdn y gklulu ile hnn lumlu krrlrd yer ln krgr g<irtiglerin gerekgeleri/gerhleri belirtilecektir. Kurul krrrnd uygun gcirmeme gerekgesi, Knun'un 13 tincii mddesi birinci prgrfind yer ln rzi srnrflrr ile trrmsl btitihliik vey lterntif lnlr bulunmsr drqrnd bir gerekgeye dynmycktr Knun'un 13 tincii mddesi birinci fikrsrnd kurul trfindn uygun gdri.ilme grtt rnrk izinlendirilecek rzi smrflrr belirtilmigtir. Bu nedenle, kuru mrjinl tnm rleri ile ilgili tleplerin (trrmsl kullnrm btitiinlti[tiniin bzulmmsr ve lterntif ln bulunmmsr grtryl) Kurul giindemine lurm zrunlululu bulunmmktdr Tprk Krum Kurulu i.iyeleri, sekretry trfmdn tplntry gprrlmdn <ince giindem ile ilgili bilgilendirilmelidir. 5.- Tprk krum kurullrr trfindn hnn lumsuz griiglerin yeniden kurul trfindn delerlendirilebilmesi igin, tlep ile ilgili yeni bilgi vey belgelerin bulunmsr gerekmektedir syrlt knunun 13 tincii Mddesi kpsmmd, trrm drgr mgl kullmlmk izere tlep edilen nziyle ilgili; tespit edilen ve etrit rprund belirtilen smrfrn, mutlk trrm rzisi, cizel tir{in rzisi, dikili trrm rzisi vey sulu trrm rzisi lmsr hlinde d!rudn vlilikge reddedilebilecegi gibi (lterntif ln bulunmmsr ve tnmsl kullmm btittinliigtiniin bzulmmsr durumund) tlep shibinin iste[i tizerine tprk krum kurulunun giindemine dsrudn hnbilir. - TUT RAPORLARININ DGRLNDINLMSI.1- ttit rprlrrnd birbirleri ile geliqkili ifdeler yer lmyck ve yprln fliyetin trrmsl kullnrm britrinltigtinii bzup bzmyclr ettit rprund belirtilecektir. Trrmsl kullmm biitiinltigiintin bzulmsr durumund, tlep reddedilecek ve Kurul grindemine lmmycktr. Plnh ln vey krylun smr ln trtm rzisinin trrm drgr mgh kullmm tleplerinde trrmsl kullnrm btitrinhigriniin bzulmycsr ifde edilebilecektir..2- Sulm, drenj, tprk muhfz ve benzeri plnlm vey uygulm prjeleri kpsmrnd yer ln rziler igin yprln trrm drgr kullmm tleplerinde, ilgili kurum velvey kuruluglrdn prje btittinlti$i.intin bzulup bzulmycpr knusund yzrh griig hncktr. Prje btittinliigi.ini.in bzuldufunun bildirilmesi durumund tlep vlilik trfmdn reddedilecek ve Kurul grindemine hnmycktr..3- Ilgili kurum velvey kuruluglrdn lmn gcirtiglerde; plnlnn trrm drqr kullnrm fliyetinin yprlmsrnd skmc bulunmdrlrnrn belirtilmesi vey bu fliyetlerin yprlmsrnd uygun gdriig bildirilmesi hlinde, kurumlrmc yi.irtittilen plnlm, uygulm TAD Diresi Bgknhgr skiqehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA l ektrn ik A: www. trim. qv. tr rl"1 t\,/ Ayrurtr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95

5 ,i; ''tii)t '' '4" ' :l')). ' x T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Miidtirhiil vey igletme sfhsrndki prjelerin btittinltigtintin bzulmyc[r geklinde de!erlendirile cektir. 7- TARIM DI$I ALANLAR 5403 syrlt Knunun Trumlr bghgr ltrnd yer ln ve (D bendinde ifde edilen trrm drgr lnlr ettit rpru ile belirlenecektir. S- ARAZI PARSL UVUKLUGU 8.1- Tnm drgr rzi kullmm izni tlep edilen prselin, izinlendirme yprldfttn snr geriye kln ktsmrnm 5578 syrh Knunun 2 nci mddesinde belirtilen en ktigtik prsel btiyiikhiklerinin ltrn diigmemesi gerekmektedir. imr plnlrr ve mden shlri igin yprln trrm drqr mgh rzi kullnrm tleplerinde de bu husus dikkt edilecektir syrh Tprk Krum ve Arzi Kullmmr Knunund Degigiklik prlmsr Hkknd Knunun 2. mddesi ile de$igtirilen 5403 syilr Knun'un 8 inci mddesinde, en ktigtik ln ship ve dh f kiigiilmemesi gereken b<iltinemez prsel biiytikli.ikleri mutlk trwr rzileri, mrjinl tnm rzileri ve zel iirrdrn ruzilerinde 2 hektr, dikili trrm rlerinde 0.5 hektr ve cirti.i ltr tnm yprln rztlerde 0.3 hektr lrk yeniden belirlenmigtir. Bu gergevede; 8.2. uknd belinilen bltinemez biiyiikliiklerin lturd ln trrm rzilerinde lugmug hisseler bireysel lrk tigtinci.i ghrslr stilmz dewedilemez vey rehin edilemez. Anck, bciltinemez biiyiiklti[tin ltrnd ve hisseli ln trrm rzilerinde, pydqlnn vey igtirkgilerin tmmmrn birlikte ktrhmr ile tigtincti bir kigiye strqr yprlbilir, devir edilebilir vey rehin edilebilir. 8.2.b Bciltinemez bi.iyiikltiklerin tizerinde ln ship trrm rzilerine it hisselerin iigtinci.i ghrslr stilmsmd, devir edilmesinde vey rehin edilmesinde bir skmc bulunmmktdr. Anck, hisseli bir trrm rzisi igerisindeki herhngi bir hissenin ifrz edilmeden, tekrr hisselendirilerek iigtincti ghrslr strlmsr, devredilmesi vey rehin edilmesi durumund, sz knusu hisse btiytikltigiiniin bciltinemez prsel btiytikliigtiniin iizerinde lmsr gerekmektedir. 8.2.c Bciliinemez biiytiklti$iin iizerinde ve hisseli lmyn trrm rztleri, yukrrd belirtilen miktrlrm ltrnd ifrz edilmemek grtryl hisseli lrk strlbilir. Anck tlm rzilerinde ifrz yprlrken, bdltinemez briytikhiklerin ltrnd prsel lugturulmz. 8.2.d Bdltinemez btiyiikltiklerin tizerinde ln ship trwr rzilerine it mevcut hissenin rigiincti bir ghs strlmsrnd, devir edilmesinde vey rehin edilmesinde bir skrnc bulunmmktdr 8.2.e Ony trihinde ytirtirltikte bulunn mevzutlr kpsmurd yprlmr$ ve kesinlegmiq her ttirlti (nzrm imr plnlrl uygulm imr plnlrr ve mevzii imr plnlrr gibi) nyh plnlr igerisinde bulunn rziler; trrmsl niteligi krunck yerlei hrig, hukuken rs niteligi kznmlrr nedeniyle 5403 syrh Knun kpsmr drgrnddl. TAD Dresi Bgknhgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik Ag : www. trim. ev. tr A '/.1 ' I &y\ // Ayrntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miih"ndit Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95

6 :?,. ':, :\tnt J:... t\ -;r tl i 4<;r.titl T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mtdiirliisti 8.2.f trih ve TUG syh teknik tlimtrn K 3'teki Dikili Tnm Arzileri trumnm birinci fikrsrndki "Tpu kyrtlrurd dikili ln lrk g<iriilen yerler..." ifdesi (cinsi 3573 syrh Knun kpsmrndki yerler hri) "hlihzr kullmmrnrn tespit edilerek tespit rpru diizenlenmesi..." lrk degigtirilmigtir. Anck; ifrz, hisseli strg, devir, rehin ve cins degigikligi tleplerinde rzinin halihzn kullmm durumu gz cintinde bulundurulrk tespit edilen rzi smrfi tizerinden iglem yprlmsr, degigiklik vr ise tpud cins degigikliginin yptrrlmsr gerekmektedir Mtirct edilen prsel tizerinde birden f kullrumrn tespit edilmesi durumund, cins degigikliginde her frkh kullmmln tescil edilmesi gerekmektidir. nu gibi tgmmrd hisseli strq, devir rehin ve ifrz glbi iglemler sz knusu lmsr durumund ise her frkh kullmmrr bciltinemez prsel btiyikliigtintin iizerinde lmsr gerekmektedir. 8.2.hifrz yptlmsr gmsrnd rzinin e$imi % 3 ten f ln yerlerde prselin uzun kenrrmn esime dik lmsr gerekmektedir. 8.2tQy, findrk, zeytn gibi zel iklim ve tprk istekleri ln bitkilerin yetigti[i yerler ile serlrm bulundugu lnlrd, ydrenin rzi cizellikleri (tpgr$ru.rj uhu lug.it prsellerin lugmsmt gerekli krldr$r tkdirde, gerekgesinin bildirilerek ve Tprk Krum Kurulu'nun gcirtigti hnrk Bknh$rn krnyl dh ktigtik prseller lugturulbilir. 8.2.i Hisseli sttg, devir ve rehin gibi iglemlerde prselin ytizdlgtimti; mutlk, <jzel tiriin ve mrjinl trrm tzileti (cinsi trl ln prseller) igin bltinemez prsel biiytikltigii ln2 hektr ve ltmd, dikili tnm rzisi (cinsi b! vey meyve bhgesi ln prseller) igin bliinemez prsel biiytikliigii ln 0,5 hektr ve ltmd, drtti ltr trrmr yprln rziler (cinsi ser ln prseller) igin bciliinemez prsel btiy''.ikhigti ln 0,3 hektr ve ltrnd ise tlebin uygun gcirtilmemesi gerekmektedir. 8.2.j Hisseli lmyn ve bciltinemez prsel briyuklii[i.intin ltrnd ln ship tlm r ler i his se lendirilme mek v e ifr z edilmemek grtryl s trlbilir. 8.2.kj Icri strglrd d 5403 syrh Knun'un 8 inci mddesi hiiktimlerine uy.ulmsr gerekmektedir. 9- TOPRAK KORUMA PROJLRINiN HAZIRLANMASI 9.1- Her tiirlii rzi kullmmr ile ilgili lrk hzrltck Tprk Krum prjelerinin, hngi tedbirleri ig ermesi gerekt igi ettit rprlrrnd g rklnc kt r. 9'2- Kurulun gtindemine hnck miirctlrd istenilen prjeler, tlep uygun gdriildiikten snr hzrlttrrlcktr Tprk Krum Prjeleri bu knud Bknhlrmv vey Ztrt Mrihendisleri Odsrndn sertifik lmrg en zbt ztrt mtihendisi srumlululund k-2'deki dizpzisyn uygun lrk hzffluncktr. ttit rprund ngriilen tedbirlerin prje igeriginde yer lmsr igin, ettit rprunun bir sureti ilgilisine verilecektir. 9'4- Hztrlnn tprk krum prjeleri, it Mtidrirhigti teknik elemnlrmc incelendikten sff, yeterliliginin kntrlti mcl lle hrlyun r-yu tlep shibi trfindn TAD Diresi Bgknhgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrn ik Ai: www. trim. qv.tr Ay'rntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis Telefn:(0 312) 258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95,! i; tl* li

7 ..rr( >i,4( z: 9<y?Fci!!( T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Tnm Refrmu Genel Mtidiirli.iii TMMOB Ztrt Mtihendisleri Odsrn sunulur. TMMOB Zit Miihendisleri Odsr trfmdn incelenip kntrl nyl ypilr, vlilik trfmdn nylndrktn snr uygulnmsr splnn. 10- TARIM ARAZiLRININ AMAQ DI$I KULLANIMI Her tin nzi kullmmr igin lterntif ln bulunup bulunmdrlr, ncelikle etiit rprlnnd tespit edilecektir. tiit rprlrurd cinerilen lterntif lnlrrn plnlm igin uygun lup lmdrlrnrn plnlyrcr kuruluglrdn hnck detyh teknik rpru vey tiep shibinin gerekgeleri (mtilkiyet durumu gerekge lrk kbul edilmeylcektir), Kurul trfindn incelenerek lterntif lup lmyc[m krr verilecektir. Alterntif ln; l.) l,lizi kullmm plnlnnd, tnm drgr mgh kullrumlr igin ynrln ptnsiyel lnlrr, l.b) Arzi kullmm plnlrr yprlmmrg lnlrd; Trrmsl mgh ypir ile knut, snyi, turizny skeri, sprtif, egitim ve benzeri tesisler igin ihtiyg dululn lnlln cincelikle gevrede bulunn ve belirtilen mglr igin kullmlmk izere plnlnn (imr1 lnlr, rgnize snyi blgeleri, ktigrik snyi siteleri, turizm lnlrr gibi) lnln, bciyle bir lnrn bulunmmsr hlinde her tiirlti pln tlebi ile ilgili lrk, tlep edilen rzinin gevresinde bulunn tnmsl ptnsiyeli dh drigtik lnln, kpsr syrlt Knunun mcln uygun lrk, tprlrn d[l vey ypy yllrl kybnr ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek krunmsrnr, geligtirilmesini ve gewe dncelikli stirdiinilebilir klkrnm ilkesine uygun lrk plnh rzi kullnlmlnl sllmk mctyl knut, snyi, tur'um, skeri, sprtif, egitim ve benzeri tesisler igin ihtiyg duyuln lnlrm ncelikle gevrede bulunn ve belirtilen mglr igin kullmlmk iizerc plninn (imrh lnlr, rgne snyi bdlgeleri, turizm lnlrr gibi) lnlrdn krgrlnmsr esstr Arzi kullnrm plnlnnd trrm drgr mgh kullmmlr igin yrrln ptnsiyel lnlr, rzi kullmm plnln yprlmmrg lnlrd ise trrm drgr mgh kullnrlmsr tiep edilen rziden tprk, tpgrfr ve iklim dzellikleri dh zyf ln rziler ile tnm drgr tlep edilen mg igin izinlendirilen ve hlihzrd kullmlmyn rziler lterntif ln kbul edilecektir. Bdyle bir lmn bulunmmsr hlinde her tiir pln tlebi ile ilgili lrk, trrmsl ptnsiyeli dh dtigiik lnlrdn krgrlnrp krgrlnmyc$r hususlrmn rgtrrlmsr gerekmektedir. trit rprlrrnd, lterntif lbilecek tnmsl ptnsiyeli dh dtgtik trrm rzilerinin bulundusunun belirtilmesi durumund, bu lnlr hrit tizerinde gsterilecektir. Tlep igin ihtiyg duyuln lmn bu yerlerden krgrlnmdrgr durumlrd diger trrm r ler i de! erle ndirilme ye hnmhdr tiit rprlrmd yukrrd yprln grklmlr dgrultusund, kurulun delerlendirmesine ihtiyg duyulmyck gekilde lterntifi bulundu[u vey trrmsl kullnrm biitiinliigtinti bzdulu belirlenen tlepler, tprk krum kurulu gtindemine lmmyck ve tprk krum prjesi istenmeyecektir. Bu tlepler vlilikler trfindn dgrudn reddedilecektir. Anck, ypilck fliyetin igeri[i ve teknik cjzellikleri ile ilgili gereksinimler TAD Diresi Bpknlrgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrn ik Ag: sv.rr Aynntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Mrihendis Telefn:(0 312) 258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95 T '$A H

8 ., \t".<,,.,ti. 2tL,,.,", ";.,".,..,,.-,,,. T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Miidtirltieti ve zel grtlr frkh meslek guruplrilxrn uzmnhk shsur girebilir. Bu kpsmd lterntif ln ile ilgili mtirct shibinin gerekgeli rpru tprk krum kurulu trfindn incelenerek krrc bglnbilir tiidii yprln rzrnrn knumu, smrfi ve gewe rzilerle ln iligkileri dikkte hnrk, tlep edilen lmn trrm drgr kullrulmsr durumund gewe rzilerdeki trrmsl kullmm biitiinltigtin bzulup bzulmyclr net bir gekilde etiit rprund ifde edilmelidir. Bu nedenle; Trrmsl mgh ypl vey trrm drgr mgh rzi kullmmlrr igin yprlck izin tlepleri, rzinin tbii durumu ve mevcut kullnrm gekli bzulmdn cince yprlmsr gerekir. Trrm rzilerinin kullmmr ile ilgili ilk mevzut diizenlemesi 11/03/1989 trihinde yprlmrgtr. Izittsiz kullmmrn bu trihten nce gergeklegtilinin belgelenmesi hlinde, bu lnlr ile ilgili 5403 syrh Knun kpsmrnd yprlck bir iglem bulunmdrlr ilgilisine bildirilecektir. frzi bzulmsmr gsteren ingt bglm izin belgesi, ypl kullnm izni vey ruhst1 kmu kurumlrndn lmmrg sbit tesis (Su, lektrik, Telefn vs.) bnelik belgesi, mhkeme krrr vey kdy ihtiyr heyeti ile berber muhtrhktn hnn belgel izinsiz kullmmlrrn I Il03ll989-19/ trihleri rsurd gergeklegtiginin belgelenmesi hlinde, bu lnlr ile ilgili 5403 syrh Knunun 21 inci mdde htiktimleri uygulnmksrzrn; grtlrl uygun lmsr hlinde bu Knun kpsmrnd iztn verilecek, uygun lmmsr hlinde ise 3194 syrh Imr Knunu hiiktimlerinin uygulnmsr ilgili kurumdn istenecektir. Grtig istenen ln igin ilgili kurum trfindn, yprln plnlmmn yprldr$r trihte yiinirltikte bulunn mevzut uygun ldulunun bildirilmesi durumund, Knun kpsmrnd yprlck iqlemin lmdrpr ilgilisine bildirilecektir. lo.7- Ill03ll989-19/ trihleri rsmd trrm lnlrrmn kullmmr ile ilgili izinler hnmtg, nck plnlm yprlmmrg ve nylnmmr$ ise, 5403 syrh Knunun 13 tincii mddesi kpsmrnd yeniden gdnig lugturulmsr gerekmektedir Mristkil kciy lup, referndum ile vey 30 syrh On U9 ilde Btiytikgehir Belediyesi ve irmi Altr Ilge Kurulmsr ile Bzr Knun ve Knun Htikmiinde Krrnmelerde Defigiklik prlmsur Dir Knun' gdre mhlle durumun gegmig kylerin yerlegim lnln ile ilgili lrk, il idre Kurullnnc (kurum gcirtigleri hnrk) ky yerlegik lnr lrk tespit edilen yerler plnh, diger lnlr ise plnsrz ln lrk kbul edilecektir. I l- izinlndirm i$r-rvnrni Trrm rlerrnin mg drgr vey trrmsl mgh (trrmsl mgh yprlr) kullmmr kpsmrnd yprln mtirctlr, pln ypm yetkisine ship Kmu kurum vey kuruluglr rctltfr ile yprlr. Pln ypm yetkisine ship kmu kurum ve kurulugln kendi yetkilerini (i9 ve iglemlerin tkibini) dewedebilir. Bu durumd yetkilendirilen gergek vey tiizel kigilerin mtirctlrr vliliklerce de[erlendirilebilir. ll.2- imr plm tlepleri ile ilgili lrk, 1/5000 lgekli hrit dh yrrntr lmsr nedeniyle, cilgekli hrit tlep edilmesi zrunlu degildir. Ay'nc, Tprk Krum Kurulunun sghkh krr luqturulmsm ktkr sunck (Niifus prjeksiynu gibi) belge ve TAD Diresi Bqknlr!. skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik A$: ev. tr Ayrurtr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihsndis Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95 Il tt- I ;la t/

9 .p',:, T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mtidiirltiii bilgi drgrnd, bgk belge istenmeyebilir. Tlep edilen hritlr syrsl lrk dijitl rtmd istenecektir. ll.3- Ti.iziigiin 8. mddesi kpsmrnd degerlendirilen tleplerde rzi surrfi kuru mrjinl trrm rzisi ise, Kmu rn Krrr belgesi lmmkszn Tprk Krum Kurulu gdrtigtine istinden nihi krr vliliklerce verilecektir. Kwu mrjinl trrm rzileri drgrndki tnm rzrleri ile ilgili tlepler delerlendirilmek iizere Bknhf gnderilecektir. Ttiztigiin 8 inci mddesinin I inci fikrsrnd yer ln "her lgekteki imr plnln" ifdesi pln ypm yetkisine hiz kmu kurumlrr trfindn yprln gewe dtizeni, nzrm imr, uygulm imr, ilve imr ve revizyn (tdilt) imr plnlrmr kpsmktdu. Miinferit miirctlr ise, ynr tiiztigtin 9 uncu mdde s i kpsmurd de gerlendirile cektir. Ayrtc, Qewe Diizeni Plnln tist lgekli pln lup, lt cilgekli plnlrrn yprlmsrndki usul ve esslrr belirlemektedir. Bu kpsmd tnm drqr mgh rzi kullmm tlepleri igin lt cilgekli plnlnn hzrlnmsr qmsrnd gerek 5403 syrh Knun, gerekse Bknhprmrzur diser mevzutln kpsmrnd yeniden gdnb lmmsr gerekti$i plnlyrcr kurulug bildirilecektir. II syrlt Knun'un l3 tincti mddesinde yer ln istisnlr kpsmrnd verilen izinlerin ylnrzc tlep edilen mg dsrultusund kullnrlmsr gerekmektedir. Krr yzrstnd, verilig mcr d$rultusund kullmlbileceli, frkh bir mgl kullmlmk istenmesi durumund Knun kpsmmd yeniden izinlendirilmesi gerektigi belirtilecektir. ll.5- Trrmsl mgh yprlrd ypmm trrmsl mg drgrnd kullmlmycpr, mg drgr kullmmrnur tespit edilmesi durumund iznin iptl edilecegi krr yzrsmd belirtilip, bu durum ruhst merciine de 1'nc bildirilecektir. 1I syrh Knun ve ilgili mevzutlr gre verilen krr metinleri ve ekleri yn yrr Bknhgrmrz gdnderilmeyip, k-3 deki tbly iglenerek, Gtineg nerjisi Sntrlleri (GS) ile ilgili bgr,urulr k-'y iglenerek, yhk dcinemler geklinde, her dnemi tkip eden yn ilk n grinii igerisinde Bknhlrmrz gdnderilecektir. ll.7- lll03l1989 trihinden nce plnlnn kdy yerlegik ln smrlrr igerisinde kln yerlerde, trihleri rsmd trrm lnlrrun mg drgr kullmmr ile ilgili izinler lmmry ve plnlnmrg ky yerlegik ln srnrln igerisinde kln yerlerde, 5403 syrlr Knunun yylmlndrpr trihinden snr, bu Knun kpsmrnd uygun gni$ lmmrq ky yerlegik ln smrlrr igerisinde kln yerlerde, 5403 syrh Knun htikiimleri uygulnmycktn. Kciy yerlegik lnln belirlenirken trrm lnlrr d bu mgl kullmldrgmdn 5403 syrlt Knun kpsmrnd trrm drqr mgh kullmm izni hnmsr zrunludur. Ayrrc Plnsrz Alnlr cinetmeligine gcire verilen izinlerde de trrm drgr mg! kullmm izni lurmsr zrunludur. 12-ITIRAZ Tnm rzilerinin mg drgt kullmmr ile ilgili Vliliklerce verilen krrlr vey ettit rprlrm yprln ittrr, de$erlendirilmek tizere dsysr (ti.im bilgi ve belgelerle) ile birlikte Bknhg g<inderilecektir. Itir Bknhk trfindn deglrlendirilerek krr b[lmr. Verilen bu krr kesin lup ikinci itirz hkkr bulunmmktdr. Anck verilecek yeni bilgi vey belgelerle knu tekrr degerlendirilebilir ve krr dtizeltme yprlbilir. TAD Diresi Bgknhgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik Ag : ev.tr Ayrntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Mtihendis Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95 t' dla H

10 '''."".':.,./t:" '1. t?) ''.r,.h. i.. T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mi.idi.irliiti 13- zndiru,m Knun'un 3 tincii mddesinin ( i ) bendinde tnrmlnn lnlrd ve mrjinl trrm rzrlerinde; rzi zelliklerinin iyilegtirilmesi, muhfz ve geri kzmmrn ydnelik prjeler, tprk krum prjesi lrk kbul edilmeyip, rslh mglrhzrlnnprjeler lrk delerlendirilecektir. Bu prjeler I81I trih ve syit Zirt Mtihendislerinin Grev ve etkilerine iligkin Ttiziik' iin yetki verdigi miihendislerce hztlnck, Tprk Krum Kurulu trfmdn degerlendirilerek uygulmp uygulnmyc$rn krr verilecek, uygulmp uygulnmdr[rnrn tkibi ve denetimi vlilikler trfindn yprlcktg Arzi rslhrn ydnelik hzrltin prjelerin uygulnc$r lnd (imr Knunu, Belediye Knunu, Qewe Knunu, Hfriyt Tpr!1 ingt ve ftrntr Atrklrrmn Kntrlti netmelili, Kiilttir ve Tbit Vrhklrrm Krum Knunu, Su ve Knlizsyn idreleri, DSi vb.) diler kmu kurum ve kuruluglrrnln uyguldftlrr mevzutlrr kpsyn bir hususun lmst durumund, bu kuruluglnn uygun grirtigiiniin hnmsr ve prjenin uygulnmsmd birliktelik sglnmsq 14- TARIM ARAZILNNIN ANLI$ KULLANIMLARINDA UGULANACAK CZALAR V UKUMLULUKIR Ulkemizin cinemli tnm lnlrurrn yk lmsr gibi bir srunl krgrlgmmk ve nemli trrm rzilerinin krunmsrnr mglyn 5403 syrh Knunun mcln uygun lrk heniiz rzi kullrum plm yprlmmrg, nck yprlck rzi kullrum plnlrrnd trtm rzisi lrk yrilmsr gereken rzilerin, mcl drgrnd kullnrmurrn tespit edilmesi hlinde, Knunun 21 inci mddesinde belirtilen yptrrmlrrn uygulnmsr gerekmiktedir Knun'un mcl trrm rzilerinin bitkisel riretim drgrnd kullmlmsrm cinlemek ldugundn iznsiz kullmmrn, trrmsl mgh ypl lmsr durumund d, Knun'un 2l inci mddesi kpsmrnd iglem yprlcktr. Tnmsl ypmm mcr drgrnd kullmmrnrn tespiti durumund ise Knun'un 20 inci mddesi uygulncktr ptln ettit snucund bzuln rzi; Kuru Mrjinl Tnm Arzisi lrk belirlenen rler ign2l inci mddenin ( ) bendinin birinci fikrsrnd, mutlk trrm rzisi, <izel tirtn rzisi, dikili trrm rzisi ile sulu trrrt rzisi lrk belirlenen rler igin ikinci fikrsrnd be lirt ile n c ezlr uygulnckt r. I4.4- Uygulnck idri pr cezsr, trrm rzisinin bzulmsrn neden lmn tespit edilebilmesi durumund bzulmy neden lndn, byle bir tespitin yprlmmisr durumund ise trrm drgr mgh rzi kullnrmr tlebinde bulunnlrdn thsil edilecektir syrlt Knund yer ln idri prc cezln, mhlli mtilki mir trfmdn verilir. Knunun 20 ve 2l nci mddelerinde yer ln idri pr cezlrl bir nceki yrl uygulnn cezlr Mliye Bknhfrnm her yrl Resmi Gzete 'de yyrnlnmkt ldufu Tebligde yer ln eniden Delerleme Ornrnd rtnlrk uygulncktr. idri pi cezlrtnd, 528 syrh Kbhtler Knunu'nun 17 nci mddesinin 7 nci frkrsrnd ifde edilen "... bu suretle idri pr cezsrnln hesbrnd bir Tiirk Lirsr'run ktisuru dikkte lrnmz" htikmii, tplm cez miktrr hesplndfttn sm lugn ktisurt igin dikkte lurcktr. TAD Diresi Bgknlrg; skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik Ag: Ayrurtr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis.fi i:{ # /"t Telefn:(0 312) Fks: (0312) 258 8l 95 l0

11 T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mtidilrltiri 14.- Trtm drqr lnlrd ve cizel knunlr kpsmurd ln lnlrd yprlck fliyetlerden dlyr gewedeki tnm lnlrlnln lumsuz etkilenmesinin tespiti durumund, Tprk Krum prjesi istenilecek ve trrm rlerinde bzulm lmsr hlinde Knunun 21 inci mddesi kpsmmd iglem yprlcktr Knun kpsmrnd uygulnn cezlr ile ilgili tutnk tig niish lrk diizenlenecek, bir ntishsr yn bir dsyd rgivlenecektir. 15- URUnTUT trih ve B.12.0.TUG syrh teknik tlimt ile trihve syilt, I4/02/2013 trihve /590 syilt ve 20/0/2013 trih ve syilt tlimtlr hrig lmk ;j.zere, 5403 syrlt Knun b[h grkrtln "Tnm Arzilerinin Krunmsr, Kullmlmsl ve Arzi Tplulgtrtlmsm Iligkin Ttiztik" ile "Trrm Arzilerinin Krunmsr ve Kullrulmsn Dir cinetmelik" kpsmtnd grkrrln trim tlimtlr yrinirliikten kldrrlmrgtr. Gereini ric ederim. USK. tidrir. V. KLR: 1- Idri prceztutnlr rnegi (1 syf) 2- Tprk Krum Prjesi frmtr(2 syf) 3- Kmu rrr etki Tblsu (2 syf) 4- k 3 Tblsu(CD) 5- Tprk Krum Kurulu tegekkiil tblsu(l syf) - GS bgr,uru tblsu(1 syf) DAGITIM : 81 Il Vliligi TAD Diresi Bgknhgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrn ik A$: sv.tr Aynntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis Telefn:(0 312) 258 8l 88 Fks: ( ll

12 Trihi Syrsr T.C.... valiligi il Grd, Trrm ve Hyvncrhk Miidi.irltigi KSILN PARA CZASININ 20. I MUHATABIN Adr Sydr / Unvnr Blh bulundufu Vergi Diresi Vergi/Ml M tidi.irliigti TC-Versi Numrsr Flivet lnr Adresi PARA CZASININ Tiirii Idri Pr Cezsr Nedeni Izin hnmdn trrm lnmr trrm dryr mgl kullnmk sl Dvnr 5403 Syrh rprk Krum ve Arzi Kullnrmr Knununun 2l.Mddesinin ( ) Miktn Odenecei Versi Diresi Sn Odeme Trihi Pegin Odeme ve indirim Itirz Merci Sn itirz trihi... ergr/ Ml Mtidiirliigti Tebli! Trihinden itibren I y igerisinde Teblig Trihinden itibren l5 giin iginde ilgili Muhsebe Mi.idiirltigtine denmesi durumund Kbhtler Knunun gtjre % 25 indirim uvsulnr. Sulh Cez Mhkemesi Tebli! Trihinden itibren en geg l5(onbe9) gtin iginde. ASAL IJARI; iqbu idri yptrtm krrm krgl krrn ghsrmz tebli edildigi trihten itibren en geg l5 gtin igerisinde Sulh Cez Mhkemesine bizzt vey ysl temsilciniz/vuktruz rcrhgyl bgvurbilirsiniz Bu si.ire igerisinde bgvuru yprlmmsr hlinde idri yptrnm krn kesinlegir. idri W cezst5 knun ylun b5vurm stiresi ln 15 gun igerisinde <idenine, ceziln3l4'i.i thsil edilir. Pegin cideme, kiginin bu krr krgr knun ylun bgvurmsmr etkilemez. Belirlenen stireler igerisinde cidenmeyen cezlrn kesinlegmesi hlinde tidenmemi; tutr, 1 83 syrh Knun uynnc tkip ve tlsil edilecektir. KARARI DUZNLNLR: Trih Trih Zirt Miihsndis Zirt Miihsndis T.A.A.D. $b. Miidiirti Il Md. rdrmcrsr uknd grk dresi ve ig dresi yzrh bulunn (...) hkkrnd,5403 syrh Tprk Krum ve ArziKullrumr Knununun 2 I inci mddesi () bendi gere$ince...tl $zr ile) TL idri pr cezsryl cezlndnlmsmr, Olurlrurz rz eaerim Trih Uygun Grrigle Arz derim Trih Il Mridi.irii Vli rdrmcrsr OLUR Trih )? Vli

13 Tprk Krum Kurulu(*) 1. Bqkn (Vli), 2. rdrmcrsr (Grd, Trrm ve Hyvncrhk il Miidiirti), 3. Mliye Bknhgrmn ildeki rist drizey temsilcisi (Defterdr), VIi trfrndn giindem knulnn giire belirlenecek g[rdki Kmu Kurulugu temsilcilerinden 3 iiye; 1- Qewe ve $ehircilik Il Mtidiir0, 2- Kiilttir ve Turizm il Mtidtirti, 3- Universite Temsilcisi (Knuyl itgili fniteden), 4- ll zel idresi temsilcisi vey mricvir ln surrln igerisinde btiyiikgehir ln illerde Btiytikgehir Belediye Bgknhgr, di[er illerde il Belediye Bgknhgr temsilcisi, Vli trfindn belirlenecek gfrdki Sivil Tplum Kuruluqlnndn 3 iiye; t- Ulke genelinde plnlm veliey tprk krum knulrrnd ulusl riigekte fliyette bulunn ildeki sivil tplum <irgtitlerinden birinin temsilcisi, 2. TOBB temsilcisi vey Tiirkiye Zirt Odln Birlili temsilciliginden bir Ztt Miihendisi, 3. TMMOB il Krdinsyn Kurulu vey ZitMiihendisleri Odsr temsilcisi, Bu tiyelere ilve lrk qgrdki rizel grtlrd, ilgili kurumlrdn tiye dhil edilir. I Knunlrl krum ltrn hnmrs lnlr- Devlet Su Igleri Genel Miidiirltigriniin Prje Alru, (*) Kurul, cizel durumlr hrig, 9 (dkuz) i.iyeden luqur. ftr,e\,x

14 TpRAK KRUMA prjlninilv HAZTRLANMASI KAPAK PRJ NA ndltirrlti: HAZrRLAtluGr ir vn r.q.rih ATIRIMCI ADI vn llnnsi pnrnyi HAZIRLAANLAR pno.igyi incnf,nynlr ( Trrmsl tiit Rprunu Hznlyn teknik elemnlr trfmdn incelenir ) PROJ KONTROL DNLR (eterliliinin kntrlii mcr lle hnrlyn vey tlep shibi trfindn TMMOB Zit Mtihendisleri Odsrn sunulur. TMMOB Ztrt Miihendisleri Odsr trfindn incelenip kntrl nyl yprlr. Trrmsl Altypr ve Arzi De[erlendirme $b. Md. ve it Uutirti trfindn kntrl edilerek ) PROJi ONALAANLAR (Vli vey Vli dur Vli rdrmcrsr trfurdn nylmr ) iqinrnrir,nn 1.1 PROJNiN AMACI: Trrm drgr mgl kullmlmsr tlep edilen rzrnin gewesinde yprln trrmsl fliyetlere muhtemel zrrlrtnrn rinlenmesi ve dpl dkunun krunmsr mcl ile lrimsr gereken tedbirleri igerir. 1.2 PROJNiN StiRSi: Tprk krum prjesinin uygulnmsrnd dngrtilen siire, trrm drgr kullmm fliyeti vey cincesi ile bglr, yprln tesisin tmmlnmsr ile vey rincesinde biter. 1.3 PROJNiN UGULAMA Ri: Trrm drgr mgl kullrulmsr tlep edilen rzinin igerisinde lugturuln krum bndr ve/vey igerisinde yer lcktu il, ilse, Kriy vey belde, I.3.4 Mevkii, Pft, d ve prsel n'su, 1.3. Tplm ln ( mtirct edilen ) 1.4 PROJD R ALAN FAALiT: Burd trrm drgr mgl kullmlmsr tlep edilen prselin hngi mgl kullmlmk istendigi ve kpsitesi belirtilecek. 1.5 PROJNiN FADALARI: gmm temel dpelerinden ln tprk, eknmisi biiyiik cilgtide tnmsl iiretime blh ln [lkemizde, dnemli bir iiretim fktnidrir. Dgl tiretim kynklnmn bgrnd gelen tprk kynklrrnrn miktrr yurdumuzd ldukg srrurlt lup bugtin ldupu gibi gelecek nesillerin de grd, yem, lif ve yenilenebilir enerji tiretiminin yegdne kynlr ve temintrdr. Bu itibrl hzrlnn bu prjede, tlep edilen rzinin, gewesindeki ruzrlere trrm drgr mgh kullmmrndn kynklnbilecek lsr zrrlrmm dnlenmesi sllncktr. ndr,uvr z: nnnvcur uurumun rnspiti 2.1 qvr ARAZiLRiN MVCUT DURUMU: Tnm drgr mgl kullmlmsr tlep edilen ve gewesinde yer ln rlerinin zellikleri, 1/10000 vey dh btiytik lgekli tf vrf -,/f

15 hritlr (imr plnlrl gewe di.izeni plnln ve nzrm imr plnlrrnd <ilqekli hritlr) ile ggrd yer ln teknik dzellikler hzrlnn prje igerisinde yer lcktr iklim zellikleri, illft rtlm y[rg miktn, Tprk lugumu, ( rd, lt rd ve btiyiik tprk gurubu geklinde) Tpgrff, Dgl bitki drtiisti, 2.1. cirede tnmr yprln bitkiler, Tesirli tprk derinligi, gim, Tprlrn biinyesi, Trrmsl iiretimi krsrtlyrcr fktctrler, ( tuuluk, drenj, tghhk, kyhk gibi.) rzyn, 2.l.ll Tlep edilen rzi ile gevre rlerin kullmm gekli, ( sulu-kuru ) Tlep edilen rzi ile gewe rzileri4 Trrm ruzileri stndrtln ve delerlendirme kriterleri ( ile bu mdde I I vey dh biiyiik dlgekli tp[rfik hrit iizerinde gd sterilecektir. ) 2.2TALF-P DiLN TARrM DrgI FAArivnriN qvry VRBiLCGI MUHTML ZARARLAR: prlmsr plnlnn fliyetin tmsfere, yer ltr sulrrn, tpr$ ve ekljik gevreye vermesi muhtemel zrrlr. 2.3 KORUMA ONLMfnniniN ALINMASIz Arzi bzulmlnnr ve tprk kyrplnnr cinlemek igin gerekli ln sekileme, gevirme, krum duvn, bitkilendirme, rftm, drenj gibi imlt, ingt ve ktilttirel tedbirleri igerir. prlmsr plnlnn her bir fliyet igin <ingciriilen krum cinlemleri ).n yrl tespit edilerek prjelendirilecektir. Bu tedbirler; ) Bitkisel Tedbirler; Bu ycintem ile dg tklit edilerek erzyn krgr y<intemler b<i lgeye uygun bitkiler kullnrlr. b) Kiiltiirel Tedbirler; Bitkisel ycintemlerle krum s[lnmyn vey yetersiz krunn lnlrd ilve lrk uygulnck meknik rinlemleri igerir. Bu yntemler terslm, gerit iizerine ekim, elime dk rzi iglemesi, iht duvrl krum duvrr vey bndr, rltm, drenj sistemi, vb. noiutvt 3: PRJ DGRLNUiRUn: Tnm drgr mgh rzi kullmmlrurdn kynklnn rzi bzulmlrlnln ve geweye vereceli lsr kirlenmelerin cinlenmesi mcryl hztrlnn bu prje tnm lnlrrnm krunmsmd sn derece dnemli lcktr. Bu bliimde prjenin genel bir degerlendirmesi yprlr. uign: ( dzcnqmigtnn, DirLMALAR, DA sicil KAvITLART vb. ) ru+& F{ryfAl1_t g!21909, 1f_0q% IARSL F$ry KOORDTNATLARTNI TQRN KROKI L VARSA JOLOJTK HARITALAR, Siy.tSi HARiTALAR, TPRAK HARiTASI KNULABiLiR.) i5; * r/

16 F I U> t,lj F > -:< FOUJ!> 9il trt 4U.-l _ (rf <, < ii <w <[ -> > gh, vu ^< 2e J IIJ xz z >;> * s{ z> "" < g ; t ii< O J- z :< s : :f D s 9-g T ;. A F ' lg d OF FN G O c c v c c c ;< > 3e > (DO,b : c : i Nf g: >:, r lv N {.lj J :,n; b0 xl g :fle5 5;e.2 + isgseg F ;gp 'AF; : lg ;gt*e *$f;5trs C'Fg'F'e.35 >;_ P v<eo n- tt>9e> <<(D? x.9<g XF 5 i i: 'eig5 f U 9 g..,:v:,5 --i:9j e s Sq&9,5 i :e,5 ; #gep rrjttr B' :urtis: gp:i9 g Fq+q+i e v-f- 'O-NOt (r> - B ; g :?;5 #q 9I5;>e U;:O: ;cv(j.c i:(d<*.v s+:h ;*^i:,,8 OrLL ttt9 e +F d>trtrtrtri:p cl,5,51' -:c!+,4,*"5 - j JJ j : e uj ūl,f '.:,, c rid F.> g u3 ': u -.F Q I9. D> - :1._ts d-g Pql P -PU,i 9 >; ftt ; /4, 98 F Ul> '-A >.LF g q) D x c i! G.!! ) ) 'tr N I.c N :f c. c :f c uj ' :< ' IJJ tr d) 9 ' N c D IJJ N ;, UJ f -- F id -g '.F T _ p - Dc 0 f )O cg t gd (DN DD: A; r.^ k: -- eg FF, F,i,3, ^O z -NO '.g tr I G c it N. : D U) i! p 9- O N:l O b 2: GO * UJ -t! i G dl.9 -r D (9 J ;. UJ F uj. U' G U) :< IJJ CO.D N. :] : uj Ū i l l <I (Dl.l ull l,<r1 JI l JI ull >I,fl l JI U'I U'I ujl l u q! J z v {el JI c0l l {l l sl il -l dl frl 'l -l cj ull -ut d rel l l NI PI ;l l '-l r:l rel fit l <t cl trl l fll '-l 5I {rl sl JI JI l {el <t l (9l l rel <I l JI sl l ui l I sl Fl l g ) z tr (t> 5 l l 9l frl! ujl fi J- z t 5 ) tr,l cil llll Fl ujl :l trl J l U) IJJ l uj ' l dll ;t 'tr *b^' U

17 G -;3 tr 5 g> uj F U> (9uJ J> 3D : t4u J - rx <t, < fi t> <w th>; f rrr &. <r! :<N 'f < OUJ 2A J LLt 3Z z* ; *< -< <tr zt 2f < :<> s d< s! O z ' :] :f >b :l s3 : s,5i;.<-^ t-u, ;?^ $ ' rl-: '9' ).. >5, crtjb b I9: 9-O.! -- ;5v.:. g ^ ;,sge 9, -9 D : e i _l ' 9 v! 9 e> t i, dl H 9 N9 0. s _> F--9 9d z(9 ;.- (5p 5g, :f :] O il v 'G C.lO :OD..r.r cr e5 >t_!,\,i -Q!.- 3 9;H,9,r,dd p,cig,_ eg :75eg -.:.1. fi,b< b (5;ss h90c:ccp qs-5fi i :< n: gfassti 9e:SS- 8.1?eFF'! 9!C CG'-G I *s.q A ;s g - i5 q ::-.-ltq.qb;g -:f :- g S J -9,5*.5 ;ii+,o-:-9 ;45;,,fJ4-? ;F g,5.i e,3 P.qgRr i bo.5c *g*e* FbA*I Fe;;i. IessgB;3 iisbira; >(}<sluuv i i l IJJ F uj '- :: q -> : uj d ;J. : - F P ;; L- g m dr 5 *> n :s d.i g *s', i 5ig -e fo \r:-c'i-a x ;+9. I q. * F * g 5T* Ffi gs,fi? g :.q> T9:,5 rpi ;g,!h HO:.qg +: A ifi :* (/) fr s H;;:. g e fr. -P"-9 ci. + UJ J, D..!-. c : ) 1l -l IJJI l,l l 'l TI 5t.Dl :l 3l l t9 dt.: C) tr T U (t> t! uj UJ (l J z \ dt z ' z (D F U (J F UJ :f z /- c( 'c L. t l JI l n1 :l Il rl <I -l l c)l dl 'l l xl q GI l l l 9l l l vl I l l ml I ),'r I fl- t-\

18 I I g I : 5 g _l I tfurry

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath- A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: 6.8.215 Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

iurivlq LisrESi runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HasraNrsi i Fivat Say : B.10.4.15M.4J2.00.20t... Konu : Teklife Davet

iurivlq LisrESi runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HasraNrsi i Fivat Say : B.10.4.15M.4J2.00.20t... Konu : Teklife Davet T.C. SAGLIK BAKANLIGT runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HsrNrsi Sy : B.10.4.15M.4J2.00.20t... Konu : Teklife Dvet 03.09.2014 Syrn :................ Kurumumuzun ihtiycr oln Sultne CENGIZ

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KASTAMONU ILI ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR KAMU KURUM VE KURULU$LARI il ozrl ioanesi YAPtLMASt PLANLANAN ealtsmalar PROJE ADI AEIKLAMA ilgili

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ABGUIUENTUM. DEtrGISI. kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt

ABGUIUENTUM. DEtrGISI. kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt ABGUIUENTUM AYLII( HUI(UI( DEtrGISI TEMMTJ Z-AGIJSTO S-trYrr-Ir 1995 YIL: 5-6 SAYI :48 ISSN 1017-625X mamrelarsa hemen o giin geger:siz hale gelip ytirtirltrkten kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

BirleSik Metal Diinyaya a$lryor

BirleSik Metal Diinyaya a$lryor BirleSik Metl Diinyy $lryr BirleSik Metl 0pens t the wrld \ \ q) F 0 p v I :< @ Demirky, "Tilrkiye'deki pzrd qelmek istediqimiz nkty qeldik, gu n 6zel eliklerdeki stkuluqumuzun dh d qeligerek ihrct ptnsiyeli

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı TARĐH:06/01/2006 AKSUE Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin 06.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz yönetim

Detaylı