I iu '\b" / / {L... valiliginp Hayvancrhk it Vuatirttigti ; ,)', \ \ 14. .lp, (.},on. 3b3fr (,A. 84 ;i(i?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I iu '\b" / / {L... valiliginp Hayvancrhk it Vuatirttigti ; ,)', \ \ 14. .lp, (.},on. 3b3fr (,A. 84 ;i(i?"

Transkript

1 t (,A..',L.tf, : /. ll T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mridiirltiti llllillllillilllilll TRGM Syr : Knu: 5403 Syrh Knunun Uygulm Tlimtr 3b3fr 84 ;i(i?.lp, (.},n {L... valiliginp Hyvncrhk it Vutirttigti ; 5403 syrh Tprk Krum ve Arzi Kullrumr Knununun uygulmlrrn ycinelik BknlrSrmrz trfindn grkrrln trih ve B.12.0.TUG syrh tlimtrmz yeniden dtizenlenmigtir. Bu gergevede, 5403 syrfu Knun ve bu Knun kpsmurd yiirtirlti$e giren Tiiziik ve iinetmelik uygulmlrrnd g$rd bulunn grklmlr dsrultusund iglem yprlmsr gerekmektedir. I-KANUN KAPSAMI DI$INDA OLAN ALANLAR syrh Sulm Alnlrrnd Arzi Dtizenlenmesine Dir Trrm Refrmu Knunu, 408 syrlt Knunl defiigik 3573 syh Zeytincilifin Islhr ve bnilerinin Agrlttnrlmsr Hkkrnd Knun, 1380 syrh Su Urtnleri Knunu ve 4342 syrh Mer Knunu gibi zel knunlr kpsmrnd ln rziler, ilgili zel knun kpsmrnd de!erle ndirilecekt ir Bitkisel Uretim Genel Mtidrirltilti vey il miidiirltiklerimizce 3573 syrl ZeSrtncilllin Islhr ve bnilerinin Agrlttnlmsr Hkkrnd Knun kpsmrn girmedigi tespit edilen zeytn $cr vey fidm dikili rziler,5403 syrh Knun'un 13 rincti mddesi kpsmrnd dikili trtm rzisi lrk de$erlendirilecektir syrh Knunu kpsmm giren lnlrd ise 5403 syrh Knunu'nun 8 inci mddesi htikiimleri uygulncktg. 2- TARIMSAL AMAQLI APILAR Trrmsl mgh yprlr, 5403 syrh Knunun 3 tincti Mddesinin (k) bendinde belirtilmigtir. Furdrk ve gy dikili lnlr hrig, ytizdlgiimii 2 hektr ve tizerinde ln mutlk, mrjinl ve Szel tiriin rzilerinde, 0,5 hektr ve tizerinde ln dikili trrm rzilerinde ve 0.3 hektr v erinde yprln trrmsl iiretim igin zrunluluk rz eden ve 5 m2'yi gegmeyecek gekilde yprlck bg evi tnmsl 2.1.b- BknhSrmzc ruhstlndrrln findft ve gy dikili lnlrd, bciltinemez btiyiikliigtin ltrnd prsel luqmug ise inqt lm (mi.igtemilt dhil) 75 m2 yi gegmemek kydr ile bg evinin yprlbilecesi prsel biiytikliigi.i, Tprk Krum Kurulu trfindn belirlenecektir. Prselin hisseli lmsr durumund (hissedrlrdn nter nyh muvfktnme lmmk grtryl) sdece bir bp evi yprlbilecektir. 2.1.c- Bp evi tlepleri de$erlendirilirken, rzininhbhnr kullnrm durumu tespit edilerek frkh kullmm durumund vsrf desigikligi yprlmsr zrunludur. Burd yer TADDiresiBgknhgr Ayrgrtrbm skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA Telefn:(O 312) 258 4_0-3 8l 88 Fks: (0312) 258!-L 8l 95 lektrnik Ag: n ll 9l0 I lllittd.,)', \ \ 14 I iu '\b" / / KIzrll3

2 T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Tnm Refrmu Genel Mridiirliisti lmyn di$er trrmsl mqh yprlrn, pln ve prjeleri incelenerek, nitelik ve niceli$ine gcire trrmsl ypr lrk kbul edilip edilmeyeceline il mtidiirliiklerimiz trfindn krr verilecektir Trrmsl mgh ypmm yprlc[r rzi mhllinde incelenerek ettt rpru dtzenlenecek, gevresinde yprlgm lmyn ve y$un lrk bitkisel riretimin yprldrlr yerlerde rzi kullmm btitrinltigri incelenecektir. Trrmsl kullmm brittinliigriniin bzuldupunun tespit edilmesi durumund tlep reddedilecektir. ine, ilgili kurum velvey kuruluglrdn prje biitiinliigiinrin bzulup bzulmycgr knusund yzh griig hnck, bu gtirtigte sulm, drenj, tprk muhfz ve benzeri plnlm vey uygulm prjelerinin biitiinliigiintin bzuldu$u ifde edilen tlepler, vlilik trfmdn reddedilecektir Trmrsl mgh ypr prjeleri, l8/l2ll99l trih ve syth Zkt Mrihendislerinin Gcirev ve etkilerine itigt<in Ttiztik' iin yetki verdigi miihendislerce nylncktr. 3- ARAZI SINIFI trih ve B.12.0.TUG syrh teknik tlimtrn K l'in*2.ozel Urtin Arleri (OT)" bghgr ltmdki 2.4 mddesi ytiriirliikten kldrrlmry,2.2 ve 2.3 mddeleri g[rdki gekilde dtizenlenmigtir {im yniinden mutlk tnm rzisi \zelliklerini tstmryr (yilltk y*$ rtlmst 40 mm ltmdq ln lnlrd edimi % 3-8, yilltk yg$ rtlmst 40 mm'nin iistilnde ln lnlrd % 8-12 ky& ile) ise derinligi 50 cm denf ise Ozel iiriln Arzisi kbul edilecektir. {im ydniinden mutlk tnm rzisi smtrlnnd lup, derinlik tsmdn mutlk tnm rzisi zelligi tstmyn (50 cm. lnnd) nck ydreye dpte lmus herhngi bir bitkinin yetistirilmesine uygun ve ydre rtlmstnd ririln lmn rziler de Ozel Uriin Arzisi knbul edilecektir Ozel menjmn tedbirleri lmrk (seki, Seritsel ekim, ileri si)ri.im telcnikteri) ydrede yetistirilen eknmik de{eri yilksek herhngi bir bitkinin trtmtntn ypilmnnq uygun ve uzun siire ydre rtlmstnd ilriln lmtyr ise bu rzide zel ilriin rzisi lrk untflndtrtlr. Bu Srtlrt s{lmryrs mrjinl trtm rqzisi lrk kbut edilir. Dikili trtm uygun lc{t kqnti ile zel iiriin rzisi lrk smflndrm ypilmz trih ve B.12.0.TUG syrh teknik tlimtrn K 7'in "4. Mrjinl Trtm Arzrleri (TA)" bghgr ltrnd yer ln "Arzi egimi ypsm 40 mm'nin ltmd ldugu yerlerde'% I2 den, 10 mm vey ilzerinde ldugu yerlerde ise % I8 den f lup, tprk derinli{i 50 cm den zdr." diizenlemesi, "Arzi e{imi yfism 40 mm'nin ltmd ldu{u yerlerde % 8 den, 40 mm vey ilzerinde ldu{u yerlerde ise % I2 den f lup, tprk derinligi 50 cm den zdr." geklinde degigtirilmigtir Mutlk trrm rleri, cizel rirtin rztleri ve dikili trrn rzileri igerisinde trrmsl biittinltigti ln 2 hektrdn z lkl mrjinl rler, tnmsl btittinlti[iin bzulmmsr igin yygtn ln nemli trrm rzisi lrk kbul edilir. dzelikleri itibriyle trrmsl btitiinltigti lmdr$r igin eknmik lrk trrmsl tiretim yprlmynvelveytrrm drgr kullnin rler igerisinde klmrg; 2 hektrdn z mutlk trrm rzisi vey cizel iiriin TAD Diresi Bgknhgr skipehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrn ik A!: sv.tr Ayrntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95 t: /1

3 T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Miidtirliisii rzisi,0,5 hektrdn z dikili trrm rzileri ve 0,3 hektrdn z rtii ltr trrm rzisi dnemli trtm rzisi lrk kbul edilmez. Tnm drqr kullmm izinlerinde yerel dnemi gzetilerek mrjinl ln gibi degerlendirilebilir Dekrmd en z trih ve B.12.0.TUG syrh teknik tlimt yer ln tbld gdnilen cinsi ve sylsl yzh!g, fidn vey kdk bulunn yerler dikili ln lrk kbul edilir. (3573 syh Knun kpsmmdki lnlrl ilgili trrm drgr mgh kullmm tleplerinde 3573 syrh Knun htiktmleri, ifrz, hisseli strg tleplerinde 5403 syrh Knun htikiimleri uygulncktr) Hdlihzrd rzi kullnrm geklinin dikili trrm lm (bp, gdy, findrk, meyvelik... vb.) lmst hlinde verim durumu, eknmik iiretim yprhp yprlmdrsr, yprlmryrs nedenleri (rzi bzulmsl verimlilik yfl sylsl, uygulnn tnm gekli... vb.), hlen eknmik verim hnms bile gerekli bkrm yprldrgrnd eknmik verim hnrp hnmyc[r dikkte hnrk deferlendirilir knmik mninii tmmldrfir etiit rprund tespit edilen dikili lnlr, dikili tnm rzisi lrk kbul edilmez, rzi zellklerine bkrlrk srmfi belirlenir. 4- KAMU ARARI syrh Knunun 13 tincii mddesinin (g ve d) bentlerinde belirtilen Kmu rrr Krrt Tiiziigtin 4 tincti mddesinin ( I ) bendinde tnrmlnmrg lup; bu kpsmd bknhklrrn yetki verdigi birimlerin listesi k-l de yer lmktdr. Kmu rrr Krrr Belgeleri bu listede yer ln kuruluglrdn temin edilmesi gerekmektedir. Ayrrc, 2942 syrh Kmulgtrm Knunun dyh Bkn vey Bknlr Kurulu Krn ile hnn Kmu rrr Krrr belgeleri de 5403 syrh Knun kpsmurd delerlendirilecektir Kmu yrn krn belgesi, tlebin kurul grindemine hnmsmd cin grt lmyrp, Bknh[rmvc nlhi krrm lugturulmsmd istenilen belgelerden biridir. Bu nedenle, tlep lmst hlinde mi.irctlr, (tnmsl kullnrm britrinliigriniin bzulmmsr ve lterntif ln bulunmmsr grttyl) kmu yrrl belgesi lmdn d kurul gtindemine hnbilir Kmu yrrr krn belgesi yprlck fliyetin igerigi ile ilgili Bknhk vey yetki devri yprlmrg biriminden lurmsr gerekmektedir. 5- TOPRAK KORUMA KURULU 5.1- Tprk Krum Kurulu iiyeleri, ek-5 te yer ln tbly grire belirlenecektir. Kurul tiyeleri belirlenirken, bgkn ve bgkn yrdrmcrsr hrig, di[er iiyeler igin birer yedek iiye belirlenir. Olugturuln kuruldki riyeler, giindemdeki grev lrun giren knu ile ilgili y kullncktn. Bu durum kurul krrrnd belirtilecektir syrh Tprk Krum ve Arzi Kullmmr Knunu'nun 5 inci mddesinde "Her ilde, vlinin bqknh$rnd..." ifdesi yer ldrlrndn ve Dmgty igtihtlrrnd "syl bir mkm verilmig yetkilerin bu mkmc bgk mkm devri y d bgk mkmlrc kullnrlmsm izin verilmesinin miimktin ve gegerli lmdrgr kbul edildi[inden" tprk krum kurullrrn vlilerin bgknhk etmesi zrunludur. Bu nedenle, vli yrdrmcrlnmn TAD Diresi Bgknhgr skiqehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik Ag: Ayrrntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Mi.ihendis Telefn:(0 312) I 88 Fks: (03 12) I 95 rt ii $^ //

4 r':j', I, "rtr:..i :4 T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Miidiirliisri Kurul tplntrlrrn bgknhk etmeleri hlinde, vli drn imzlmdftlrr kurul krrln degerlendirmeye hnmycktn Kurul krrlrrnd kurul tiyelerinin temsil ettikleri kurumlr belirtilecek ve tplntry ktrlmyn tiye igin'ktrlmdr" ibresi knulcktr. Kurul tiyelerinin tmmrnm tplntry ktrlmsr knusund zmi itin gcisterilecek, en z i.iye tm sysmrn 3/5 kdr iiye ile tplnckft. 315 gpunlukl tplnn kurul krrlrmrn gegerli lbilmesi igin y birtigi ile krr hnmhdr. Ayrtc, kurul trfmdn y gklulu ile hnn lumlu krrlrd yer ln krgr g<irtiglerin gerekgeleri/gerhleri belirtilecektir. Kurul krrrnd uygun gcirmeme gerekgesi, Knun'un 13 tincii mddesi birinci prgrfind yer ln rzi srnrflrr ile trrmsl btitihliik vey lterntif lnlr bulunmsr drqrnd bir gerekgeye dynmycktr Knun'un 13 tincii mddesi birinci fikrsrnd kurul trfindn uygun gdri.ilme grtt rnrk izinlendirilecek rzi smrflrr belirtilmigtir. Bu nedenle, kuru mrjinl tnm rleri ile ilgili tleplerin (trrmsl kullnrm btitiinlti[tiniin bzulmmsr ve lterntif ln bulunmmsr grtryl) Kurul giindemine lurm zrunlululu bulunmmktdr Tprk Krum Kurulu i.iyeleri, sekretry trfmdn tplntry gprrlmdn <ince giindem ile ilgili bilgilendirilmelidir. 5.- Tprk krum kurullrr trfindn hnn lumsuz griiglerin yeniden kurul trfindn delerlendirilebilmesi igin, tlep ile ilgili yeni bilgi vey belgelerin bulunmsr gerekmektedir syrlt knunun 13 tincii Mddesi kpsmmd, trrm drgr mgl kullmlmk izere tlep edilen nziyle ilgili; tespit edilen ve etrit rprund belirtilen smrfrn, mutlk trrm rzisi, cizel tir{in rzisi, dikili trrm rzisi vey sulu trrm rzisi lmsr hlinde d!rudn vlilikge reddedilebilecegi gibi (lterntif ln bulunmmsr ve tnmsl kullmm btittinliigtiniin bzulmmsr durumund) tlep shibinin iste[i tizerine tprk krum kurulunun giindemine dsrudn hnbilir. - TUT RAPORLARININ DGRLNDINLMSI.1- ttit rprlrrnd birbirleri ile geliqkili ifdeler yer lmyck ve yprln fliyetin trrmsl kullnrm britrinltigtinii bzup bzmyclr ettit rprund belirtilecektir. Trrmsl kullmm biitiinltigiintin bzulmsr durumund, tlep reddedilecek ve Kurul grindemine lmmycktr. Plnh ln vey krylun smr ln trtm rzisinin trrm drgr mgh kullmm tleplerinde trrmsl kullnrm btitrinhigriniin bzulmycsr ifde edilebilecektir..2- Sulm, drenj, tprk muhfz ve benzeri plnlm vey uygulm prjeleri kpsmrnd yer ln rziler igin yprln trrm drgr kullmm tleplerinde, ilgili kurum velvey kuruluglrdn prje btittinlti$i.intin bzulup bzulmycpr knusund yzrh griig hncktr. Prje btittinliigi.ini.in bzuldufunun bildirilmesi durumund tlep vlilik trfmdn reddedilecek ve Kurul grindemine hnmycktr..3- Ilgili kurum velvey kuruluglrdn lmn gcirtiglerde; plnlnn trrm drqr kullnrm fliyetinin yprlmsrnd skmc bulunmdrlrnrn belirtilmesi vey bu fliyetlerin yprlmsrnd uygun gdriig bildirilmesi hlinde, kurumlrmc yi.irtittilen plnlm, uygulm TAD Diresi Bgknhgr skiqehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA l ektrn ik A: www. trim. qv. tr rl"1 t\,/ Ayrurtr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95

5 ,i; ''tii)t '' '4" ' :l')). ' x T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Miidtirhiil vey igletme sfhsrndki prjelerin btittinltigtintin bzulmyc[r geklinde de!erlendirile cektir. 7- TARIM DI$I ALANLAR 5403 syrlt Knunun Trumlr bghgr ltrnd yer ln ve (D bendinde ifde edilen trrm drgr lnlr ettit rpru ile belirlenecektir. S- ARAZI PARSL UVUKLUGU 8.1- Tnm drgr rzi kullmm izni tlep edilen prselin, izinlendirme yprldfttn snr geriye kln ktsmrnm 5578 syrh Knunun 2 nci mddesinde belirtilen en ktigtik prsel btiyiikhiklerinin ltrn diigmemesi gerekmektedir. imr plnlrr ve mden shlri igin yprln trrm drqr mgh rzi kullnrm tleplerinde de bu husus dikkt edilecektir syrh Tprk Krum ve Arzi Kullmmr Knunund Degigiklik prlmsr Hkknd Knunun 2. mddesi ile de$igtirilen 5403 syilr Knun'un 8 inci mddesinde, en ktigtik ln ship ve dh f kiigiilmemesi gereken b<iltinemez prsel biiytikli.ikleri mutlk trwr rzileri, mrjinl tnm rzileri ve zel iirrdrn ruzilerinde 2 hektr, dikili trrm rlerinde 0.5 hektr ve cirti.i ltr tnm yprln rztlerde 0.3 hektr lrk yeniden belirlenmigtir. Bu gergevede; 8.2. uknd belinilen bltinemez biiyiikliiklerin lturd ln trrm rzilerinde lugmug hisseler bireysel lrk tigtinci.i ghrslr stilmz dewedilemez vey rehin edilemez. Anck, bciltinemez biiyiiklti[tin ltrnd ve hisseli ln trrm rzilerinde, pydqlnn vey igtirkgilerin tmmmrn birlikte ktrhmr ile tigtincti bir kigiye strqr yprlbilir, devir edilebilir vey rehin edilebilir. 8.2.b Bciltinemez bi.iyiikltiklerin tizerinde ln ship trrm rzilerine it hisselerin iigtinci.i ghrslr stilmsmd, devir edilmesinde vey rehin edilmesinde bir skmc bulunmmktdr. Anck, hisseli bir trrm rzisi igerisindeki herhngi bir hissenin ifrz edilmeden, tekrr hisselendirilerek iigtincti ghrslr strlmsr, devredilmesi vey rehin edilmesi durumund, sz knusu hisse btiytikltigiiniin bciltinemez prsel btiytikliigtiniin iizerinde lmsr gerekmektedir. 8.2.c Bciliinemez biiytiklti$iin iizerinde ve hisseli lmyn trrm rztleri, yukrrd belirtilen miktrlrm ltrnd ifrz edilmemek grtryl hisseli lrk strlbilir. Anck tlm rzilerinde ifrz yprlrken, bdltinemez briytikhiklerin ltrnd prsel lugturulmz. 8.2.d Bdltinemez btiyiikltiklerin tizerinde ln ship trwr rzilerine it mevcut hissenin rigiincti bir ghs strlmsrnd, devir edilmesinde vey rehin edilmesinde bir skrnc bulunmmktdr 8.2.e Ony trihinde ytirtirltikte bulunn mevzutlr kpsmurd yprlmr$ ve kesinlegmiq her ttirlti (nzrm imr plnlrl uygulm imr plnlrr ve mevzii imr plnlrr gibi) nyh plnlr igerisinde bulunn rziler; trrmsl niteligi krunck yerlei hrig, hukuken rs niteligi kznmlrr nedeniyle 5403 syrh Knun kpsmr drgrnddl. TAD Dresi Bgknhgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik Ag : www. trim. ev. tr A '/.1 ' I &y\ // Ayrntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miih"ndit Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95

6 :?,. ':, :\tnt J:... t\ -;r tl i 4<;r.titl T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mtdiirliisti 8.2.f trih ve TUG syh teknik tlimtrn K 3'teki Dikili Tnm Arzileri trumnm birinci fikrsrndki "Tpu kyrtlrurd dikili ln lrk g<iriilen yerler..." ifdesi (cinsi 3573 syrh Knun kpsmrndki yerler hri) "hlihzr kullmmrnrn tespit edilerek tespit rpru diizenlenmesi..." lrk degigtirilmigtir. Anck; ifrz, hisseli strg, devir, rehin ve cins degigikligi tleplerinde rzinin halihzn kullmm durumu gz cintinde bulundurulrk tespit edilen rzi smrfi tizerinden iglem yprlmsr, degigiklik vr ise tpud cins degigikliginin yptrrlmsr gerekmektedir Mtirct edilen prsel tizerinde birden f kullrumrn tespit edilmesi durumund, cins degigikliginde her frkh kullmmln tescil edilmesi gerekmektidir. nu gibi tgmmrd hisseli strq, devir rehin ve ifrz glbi iglemler sz knusu lmsr durumund ise her frkh kullmmrr bciltinemez prsel btiyikliigtintin iizerinde lmsr gerekmektedir. 8.2.hifrz yptlmsr gmsrnd rzinin e$imi % 3 ten f ln yerlerde prselin uzun kenrrmn esime dik lmsr gerekmektedir. 8.2tQy, findrk, zeytn gibi zel iklim ve tprk istekleri ln bitkilerin yetigti[i yerler ile serlrm bulundugu lnlrd, ydrenin rzi cizellikleri (tpgr$ru.rj uhu lug.it prsellerin lugmsmt gerekli krldr$r tkdirde, gerekgesinin bildirilerek ve Tprk Krum Kurulu'nun gcirtigti hnrk Bknh$rn krnyl dh ktigtik prseller lugturulbilir. 8.2.i Hisseli sttg, devir ve rehin gibi iglemlerde prselin ytizdlgtimti; mutlk, <jzel tiriin ve mrjinl trrm tzileti (cinsi trl ln prseller) igin bltinemez prsel biiytikltigii ln2 hektr ve ltmd, dikili tnm rzisi (cinsi b! vey meyve bhgesi ln prseller) igin bliinemez prsel biiytikliigii ln 0,5 hektr ve ltmd, drtti ltr trrmr yprln rziler (cinsi ser ln prseller) igin bciliinemez prsel btiy''.ikhigti ln 0,3 hektr ve ltrnd ise tlebin uygun gcirtilmemesi gerekmektedir. 8.2.j Hisseli lmyn ve bciltinemez prsel briyuklii[i.intin ltrnd ln ship tlm r ler i his se lendirilme mek v e ifr z edilmemek grtryl s trlbilir. 8.2.kj Icri strglrd d 5403 syrh Knun'un 8 inci mddesi hiiktimlerine uy.ulmsr gerekmektedir. 9- TOPRAK KORUMA PROJLRINiN HAZIRLANMASI 9.1- Her tiirlii rzi kullmmr ile ilgili lrk hzrltck Tprk Krum prjelerinin, hngi tedbirleri ig ermesi gerekt igi ettit rprlrrnd g rklnc kt r. 9'2- Kurulun gtindemine hnck miirctlrd istenilen prjeler, tlep uygun gdriildiikten snr hzrlttrrlcktr Tprk Krum Prjeleri bu knud Bknhlrmv vey Ztrt Mrihendisleri Odsrndn sertifik lmrg en zbt ztrt mtihendisi srumlululund k-2'deki dizpzisyn uygun lrk hzffluncktr. ttit rprund ngriilen tedbirlerin prje igeriginde yer lmsr igin, ettit rprunun bir sureti ilgilisine verilecektir. 9'4- Hztrlnn tprk krum prjeleri, it Mtidrirhigti teknik elemnlrmc incelendikten sff, yeterliliginin kntrlti mcl lle hrlyun r-yu tlep shibi trfindn TAD Diresi Bgknhgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrn ik Ai: www. trim. qv.tr Ay'rntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis Telefn:(0 312) 258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95,! i; tl* li

7 ..rr( >i,4( z: 9<y?Fci!!( T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Tnm Refrmu Genel Mtidiirli.iii TMMOB Ztrt Mtihendisleri Odsrn sunulur. TMMOB Zit Miihendisleri Odsr trfmdn incelenip kntrl nyl ypilr, vlilik trfmdn nylndrktn snr uygulnmsr splnn. 10- TARIM ARAZiLRININ AMAQ DI$I KULLANIMI Her tin nzi kullmmr igin lterntif ln bulunup bulunmdrlr, ncelikle etiit rprlnnd tespit edilecektir. tiit rprlrurd cinerilen lterntif lnlrrn plnlm igin uygun lup lmdrlrnrn plnlyrcr kuruluglrdn hnck detyh teknik rpru vey tiep shibinin gerekgeleri (mtilkiyet durumu gerekge lrk kbul edilmeylcektir), Kurul trfindn incelenerek lterntif lup lmyc[m krr verilecektir. Alterntif ln; l.) l,lizi kullmm plnlnnd, tnm drgr mgh kullrumlr igin ynrln ptnsiyel lnlrr, l.b) Arzi kullmm plnlrr yprlmmrg lnlrd; Trrmsl mgh ypir ile knut, snyi, turizny skeri, sprtif, egitim ve benzeri tesisler igin ihtiyg dululn lnlln cincelikle gevrede bulunn ve belirtilen mglr igin kullmlmk izere plnlnn (imr1 lnlr, rgnize snyi blgeleri, ktigrik snyi siteleri, turizm lnlrr gibi) lnln, bciyle bir lnrn bulunmmsr hlinde her tiirlti pln tlebi ile ilgili lrk, tlep edilen rzinin gevresinde bulunn tnmsl ptnsiyeli dh drigtik lnln, kpsr syrlt Knunun mcln uygun lrk, tprlrn d[l vey ypy yllrl kybnr ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek krunmsrnr, geligtirilmesini ve gewe dncelikli stirdiinilebilir klkrnm ilkesine uygun lrk plnh rzi kullnlmlnl sllmk mctyl knut, snyi, tur'um, skeri, sprtif, egitim ve benzeri tesisler igin ihtiyg duyuln lnlrm ncelikle gevrede bulunn ve belirtilen mglr igin kullmlmk iizerc plninn (imrh lnlr, rgne snyi bdlgeleri, turizm lnlrr gibi) lnlrdn krgrlnmsr esstr Arzi kullnrm plnlnnd trrm drgr mgh kullmmlr igin yrrln ptnsiyel lnlr, rzi kullmm plnln yprlmmrg lnlrd ise trrm drgr mgh kullnrlmsr tiep edilen rziden tprk, tpgrfr ve iklim dzellikleri dh zyf ln rziler ile tnm drgr tlep edilen mg igin izinlendirilen ve hlihzrd kullmlmyn rziler lterntif ln kbul edilecektir. Bdyle bir lmn bulunmmsr hlinde her tiir pln tlebi ile ilgili lrk, trrmsl ptnsiyeli dh dtigiik lnlrdn krgrlnrp krgrlnmyc$r hususlrmn rgtrrlmsr gerekmektedir. trit rprlrrnd, lterntif lbilecek tnmsl ptnsiyeli dh dtgtik trrm rzilerinin bulundusunun belirtilmesi durumund, bu lnlr hrit tizerinde gsterilecektir. Tlep igin ihtiyg duyuln lmn bu yerlerden krgrlnmdrgr durumlrd diger trrm r ler i de! erle ndirilme ye hnmhdr tiit rprlrmd yukrrd yprln grklmlr dgrultusund, kurulun delerlendirmesine ihtiyg duyulmyck gekilde lterntifi bulundu[u vey trrmsl kullnrm biitiinliigtinti bzdulu belirlenen tlepler, tprk krum kurulu gtindemine lmmyck ve tprk krum prjesi istenmeyecektir. Bu tlepler vlilikler trfindn dgrudn reddedilecektir. Anck, ypilck fliyetin igeri[i ve teknik cjzellikleri ile ilgili gereksinimler TAD Diresi Bpknlrgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrn ik Ag: sv.rr Aynntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Mrihendis Telefn:(0 312) 258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95 T '$A H

8 ., \t".<,,.,ti. 2tL,,.,", ";.,".,..,,.-,,,. T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Miidtirltieti ve zel grtlr frkh meslek guruplrilxrn uzmnhk shsur girebilir. Bu kpsmd lterntif ln ile ilgili mtirct shibinin gerekgeli rpru tprk krum kurulu trfindn incelenerek krrc bglnbilir tiidii yprln rzrnrn knumu, smrfi ve gewe rzilerle ln iligkileri dikkte hnrk, tlep edilen lmn trrm drgr kullrulmsr durumund gewe rzilerdeki trrmsl kullmm biitiinltigtin bzulup bzulmyclr net bir gekilde etiit rprund ifde edilmelidir. Bu nedenle; Trrmsl mgh ypl vey trrm drgr mgh rzi kullmmlrr igin yprlck izin tlepleri, rzinin tbii durumu ve mevcut kullnrm gekli bzulmdn cince yprlmsr gerekir. Trrm rzilerinin kullmmr ile ilgili ilk mevzut diizenlemesi 11/03/1989 trihinde yprlmrgtr. Izittsiz kullmmrn bu trihten nce gergeklegtilinin belgelenmesi hlinde, bu lnlr ile ilgili 5403 syrh Knun kpsmrnd yprlck bir iglem bulunmdrlr ilgilisine bildirilecektir. frzi bzulmsmr gsteren ingt bglm izin belgesi, ypl kullnm izni vey ruhst1 kmu kurumlrndn lmmrg sbit tesis (Su, lektrik, Telefn vs.) bnelik belgesi, mhkeme krrr vey kdy ihtiyr heyeti ile berber muhtrhktn hnn belgel izinsiz kullmmlrrn I Il03ll989-19/ trihleri rsurd gergeklegtiginin belgelenmesi hlinde, bu lnlr ile ilgili 5403 syrh Knunun 21 inci mdde htiktimleri uygulnmksrzrn; grtlrl uygun lmsr hlinde bu Knun kpsmrnd iztn verilecek, uygun lmmsr hlinde ise 3194 syrh Imr Knunu hiiktimlerinin uygulnmsr ilgili kurumdn istenecektir. Grtig istenen ln igin ilgili kurum trfindn, yprln plnlmmn yprldr$r trihte yiinirltikte bulunn mevzut uygun ldulunun bildirilmesi durumund, Knun kpsmrnd yprlck iqlemin lmdrpr ilgilisine bildirilecektir. lo.7- Ill03ll989-19/ trihleri rsmd trrm lnlrrmn kullmmr ile ilgili izinler hnmtg, nck plnlm yprlmmrg ve nylnmmr$ ise, 5403 syrh Knunun 13 tincii mddesi kpsmrnd yeniden gdnig lugturulmsr gerekmektedir Mristkil kciy lup, referndum ile vey 30 syrh On U9 ilde Btiytikgehir Belediyesi ve irmi Altr Ilge Kurulmsr ile Bzr Knun ve Knun Htikmiinde Krrnmelerde Defigiklik prlmsur Dir Knun' gdre mhlle durumun gegmig kylerin yerlegim lnln ile ilgili lrk, il idre Kurullnnc (kurum gcirtigleri hnrk) ky yerlegik lnr lrk tespit edilen yerler plnh, diger lnlr ise plnsrz ln lrk kbul edilecektir. I l- izinlndirm i$r-rvnrni Trrm rlerrnin mg drgr vey trrmsl mgh (trrmsl mgh yprlr) kullmmr kpsmrnd yprln mtirctlr, pln ypm yetkisine ship Kmu kurum vey kuruluglr rctltfr ile yprlr. Pln ypm yetkisine ship kmu kurum ve kurulugln kendi yetkilerini (i9 ve iglemlerin tkibini) dewedebilir. Bu durumd yetkilendirilen gergek vey tiizel kigilerin mtirctlrr vliliklerce de[erlendirilebilir. ll.2- imr plm tlepleri ile ilgili lrk, 1/5000 lgekli hrit dh yrrntr lmsr nedeniyle, cilgekli hrit tlep edilmesi zrunlu degildir. Ay'nc, Tprk Krum Kurulunun sghkh krr luqturulmsm ktkr sunck (Niifus prjeksiynu gibi) belge ve TAD Diresi Bqknlr!. skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik A$: ev. tr Ayrurtr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihsndis Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95 Il tt- I ;la t/

9 .p',:, T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mtidiirltiii bilgi drgrnd, bgk belge istenmeyebilir. Tlep edilen hritlr syrsl lrk dijitl rtmd istenecektir. ll.3- Ti.iziigiin 8. mddesi kpsmrnd degerlendirilen tleplerde rzi surrfi kuru mrjinl trrm rzisi ise, Kmu rn Krrr belgesi lmmkszn Tprk Krum Kurulu gdrtigtine istinden nihi krr vliliklerce verilecektir. Kwu mrjinl trrm rzileri drgrndki tnm rzrleri ile ilgili tlepler delerlendirilmek iizere Bknhf gnderilecektir. Ttiztigiin 8 inci mddesinin I inci fikrsrnd yer ln "her lgekteki imr plnln" ifdesi pln ypm yetkisine hiz kmu kurumlrr trfindn yprln gewe dtizeni, nzrm imr, uygulm imr, ilve imr ve revizyn (tdilt) imr plnlrmr kpsmktdu. Miinferit miirctlr ise, ynr tiiztigtin 9 uncu mdde s i kpsmurd de gerlendirile cektir. Ayrtc, Qewe Diizeni Plnln tist lgekli pln lup, lt cilgekli plnlrrn yprlmsrndki usul ve esslrr belirlemektedir. Bu kpsmd tnm drqr mgh rzi kullmm tlepleri igin lt cilgekli plnlnn hzrlnmsr qmsrnd gerek 5403 syrh Knun, gerekse Bknhprmrzur diser mevzutln kpsmrnd yeniden gdnb lmmsr gerekti$i plnlyrcr kurulug bildirilecektir. II syrlt Knun'un l3 tincti mddesinde yer ln istisnlr kpsmrnd verilen izinlerin ylnrzc tlep edilen mg dsrultusund kullnrlmsr gerekmektedir. Krr yzrstnd, verilig mcr d$rultusund kullmlbileceli, frkh bir mgl kullmlmk istenmesi durumund Knun kpsmmd yeniden izinlendirilmesi gerektigi belirtilecektir. ll.5- Trrmsl mgh yprlrd ypmm trrmsl mg drgrnd kullmlmycpr, mg drgr kullmmrnur tespit edilmesi durumund iznin iptl edilecegi krr yzrsmd belirtilip, bu durum ruhst merciine de 1'nc bildirilecektir. 1I syrh Knun ve ilgili mevzutlr gre verilen krr metinleri ve ekleri yn yrr Bknhgrmrz gdnderilmeyip, k-3 deki tbly iglenerek, Gtineg nerjisi Sntrlleri (GS) ile ilgili bgr,urulr k-'y iglenerek, yhk dcinemler geklinde, her dnemi tkip eden yn ilk n grinii igerisinde Bknhlrmrz gdnderilecektir. ll.7- lll03l1989 trihinden nce plnlnn kdy yerlegik ln smrlrr igerisinde kln yerlerde, trihleri rsmd trrm lnlrrun mg drgr kullmmr ile ilgili izinler lmmry ve plnlnmrg ky yerlegik ln srnrln igerisinde kln yerlerde, 5403 syrlr Knunun yylmlndrpr trihinden snr, bu Knun kpsmrnd uygun gni$ lmmrq ky yerlegik ln smrlrr igerisinde kln yerlerde, 5403 syrh Knun htikiimleri uygulnmycktn. Kciy yerlegik lnln belirlenirken trrm lnlrr d bu mgl kullmldrgmdn 5403 syrlt Knun kpsmrnd trrm drqr mgh kullmm izni hnmsr zrunludur. Ayrrc Plnsrz Alnlr cinetmeligine gcire verilen izinlerde de trrm drgr mg! kullmm izni lurmsr zrunludur. 12-ITIRAZ Tnm rzilerinin mg drgt kullmmr ile ilgili Vliliklerce verilen krrlr vey ettit rprlrm yprln ittrr, de$erlendirilmek tizere dsysr (ti.im bilgi ve belgelerle) ile birlikte Bknhg g<inderilecektir. Itir Bknhk trfindn deglrlendirilerek krr b[lmr. Verilen bu krr kesin lup ikinci itirz hkkr bulunmmktdr. Anck verilecek yeni bilgi vey belgelerle knu tekrr degerlendirilebilir ve krr dtizeltme yprlbilir. TAD Diresi Bgknhgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik Ag : ev.tr Ayrntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Mtihendis Telefn:(0 312)258 8l 88 Fks: (0312) 258 8l 95 t' dla H

10 '''."".':.,./t:" '1. t?) ''.r,.h. i.. T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mi.idi.irliiti 13- zndiru,m Knun'un 3 tincii mddesinin ( i ) bendinde tnrmlnn lnlrd ve mrjinl trrm rzrlerinde; rzi zelliklerinin iyilegtirilmesi, muhfz ve geri kzmmrn ydnelik prjeler, tprk krum prjesi lrk kbul edilmeyip, rslh mglrhzrlnnprjeler lrk delerlendirilecektir. Bu prjeler I81I trih ve syit Zirt Mtihendislerinin Grev ve etkilerine iligkin Ttiziik' iin yetki verdigi miihendislerce hztlnck, Tprk Krum Kurulu trfmdn degerlendirilerek uygulmp uygulnmyc$rn krr verilecek, uygulmp uygulnmdr[rnrn tkibi ve denetimi vlilikler trfindn yprlcktg Arzi rslhrn ydnelik hzrltin prjelerin uygulnc$r lnd (imr Knunu, Belediye Knunu, Qewe Knunu, Hfriyt Tpr!1 ingt ve ftrntr Atrklrrmn Kntrlti netmelili, Kiilttir ve Tbit Vrhklrrm Krum Knunu, Su ve Knlizsyn idreleri, DSi vb.) diler kmu kurum ve kuruluglrrnln uyguldftlrr mevzutlrr kpsyn bir hususun lmst durumund, bu kuruluglnn uygun grirtigiiniin hnmsr ve prjenin uygulnmsmd birliktelik sglnmsq 14- TARIM ARAZILNNIN ANLI$ KULLANIMLARINDA UGULANACAK CZALAR V UKUMLULUKIR Ulkemizin cinemli tnm lnlrurrn yk lmsr gibi bir srunl krgrlgmmk ve nemli trrm rzilerinin krunmsrnr mglyn 5403 syrh Knunun mcln uygun lrk heniiz rzi kullrum plm yprlmmrg, nck yprlck rzi kullrum plnlrrnd trtm rzisi lrk yrilmsr gereken rzilerin, mcl drgrnd kullnrmurrn tespit edilmesi hlinde, Knunun 21 inci mddesinde belirtilen yptrrmlrrn uygulnmsr gerekmiktedir Knun'un mcl trrm rzilerinin bitkisel riretim drgrnd kullmlmsrm cinlemek ldugundn iznsiz kullmmrn, trrmsl mgh ypl lmsr durumund d, Knun'un 2l inci mddesi kpsmrnd iglem yprlcktr. Tnmsl ypmm mcr drgrnd kullmmrnrn tespiti durumund ise Knun'un 20 inci mddesi uygulncktr ptln ettit snucund bzuln rzi; Kuru Mrjinl Tnm Arzisi lrk belirlenen rler ign2l inci mddenin ( ) bendinin birinci fikrsrnd, mutlk trrm rzisi, <izel tirtn rzisi, dikili trrm rzisi ile sulu trrrt rzisi lrk belirlenen rler igin ikinci fikrsrnd be lirt ile n c ezlr uygulnckt r. I4.4- Uygulnck idri pr cezsr, trrm rzisinin bzulmsrn neden lmn tespit edilebilmesi durumund bzulmy neden lndn, byle bir tespitin yprlmmisr durumund ise trrm drgr mgh rzi kullnrmr tlebinde bulunnlrdn thsil edilecektir syrlt Knund yer ln idri prc cezln, mhlli mtilki mir trfmdn verilir. Knunun 20 ve 2l nci mddelerinde yer ln idri pr cezlrl bir nceki yrl uygulnn cezlr Mliye Bknhfrnm her yrl Resmi Gzete 'de yyrnlnmkt ldufu Tebligde yer ln eniden Delerleme Ornrnd rtnlrk uygulncktr. idri pi cezlrtnd, 528 syrh Kbhtler Knunu'nun 17 nci mddesinin 7 nci frkrsrnd ifde edilen "... bu suretle idri pr cezsrnln hesbrnd bir Tiirk Lirsr'run ktisuru dikkte lrnmz" htikmii, tplm cez miktrr hesplndfttn sm lugn ktisurt igin dikkte lurcktr. TAD Diresi Bgknlrg; skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrnik Ag: Ayrurtr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis.fi i:{ # /"t Telefn:(0 312) Fks: (0312) 258 8l 95 l0

11 T.C. GIDA, TARIM V HAVANCILIK BAKANLIGI Trrm Refrmu Genel Mtidilrltiri 14.- Trtm drqr lnlrd ve cizel knunlr kpsmurd ln lnlrd yprlck fliyetlerden dlyr gewedeki tnm lnlrlnln lumsuz etkilenmesinin tespiti durumund, Tprk Krum prjesi istenilecek ve trrm rlerinde bzulm lmsr hlinde Knunun 21 inci mddesi kpsmmd iglem yprlcktr Knun kpsmrnd uygulnn cezlr ile ilgili tutnk tig niish lrk diizenlenecek, bir ntishsr yn bir dsyd rgivlenecektir. 15- URUnTUT trih ve B.12.0.TUG syrh teknik tlimt ile trihve syilt, I4/02/2013 trihve /590 syilt ve 20/0/2013 trih ve syilt tlimtlr hrig lmk ;j.zere, 5403 syrlt Knun b[h grkrtln "Tnm Arzilerinin Krunmsr, Kullmlmsl ve Arzi Tplulgtrtlmsm Iligkin Ttiztik" ile "Trrm Arzilerinin Krunmsr ve Kullrulmsn Dir cinetmelik" kpsmtnd grkrrln trim tlimtlr yrinirliikten kldrrlmrgtr. Gereini ric ederim. USK. tidrir. V. KLR: 1- Idri prceztutnlr rnegi (1 syf) 2- Tprk Krum Prjesi frmtr(2 syf) 3- Kmu rrr etki Tblsu (2 syf) 4- k 3 Tblsu(CD) 5- Tprk Krum Kurulu tegekkiil tblsu(l syf) - GS bgr,uru tblsu(1 syf) DAGITIM : 81 Il Vliligi TAD Diresi Bgknhgr skigehir lu 9.Km. Ldumlu ANKARA lektrn ik A$: sv.tr Aynntr bilgi igin irtibt: I.ADIN Miihendis Telefn:(0 312) 258 8l 88 Fks: ( ll

12 Trihi Syrsr T.C.... valiligi il Grd, Trrm ve Hyvncrhk Miidi.irltigi KSILN PARA CZASININ 20. I MUHATABIN Adr Sydr / Unvnr Blh bulundufu Vergi Diresi Vergi/Ml M tidi.irliigti TC-Versi Numrsr Flivet lnr Adresi PARA CZASININ Tiirii Idri Pr Cezsr Nedeni Izin hnmdn trrm lnmr trrm dryr mgl kullnmk sl Dvnr 5403 Syrh rprk Krum ve Arzi Kullnrmr Knununun 2l.Mddesinin ( ) Miktn Odenecei Versi Diresi Sn Odeme Trihi Pegin Odeme ve indirim Itirz Merci Sn itirz trihi... ergr/ Ml Mtidiirliigti Tebli! Trihinden itibren I y igerisinde Teblig Trihinden itibren l5 giin iginde ilgili Muhsebe Mi.idiirltigtine denmesi durumund Kbhtler Knunun gtjre % 25 indirim uvsulnr. Sulh Cez Mhkemesi Tebli! Trihinden itibren en geg l5(onbe9) gtin iginde. ASAL IJARI; iqbu idri yptrtm krrm krgl krrn ghsrmz tebli edildigi trihten itibren en geg l5 gtin igerisinde Sulh Cez Mhkemesine bizzt vey ysl temsilciniz/vuktruz rcrhgyl bgvurbilirsiniz Bu si.ire igerisinde bgvuru yprlmmsr hlinde idri yptrnm krn kesinlegir. idri W cezst5 knun ylun b5vurm stiresi ln 15 gun igerisinde <idenine, ceziln3l4'i.i thsil edilir. Pegin cideme, kiginin bu krr krgr knun ylun bgvurmsmr etkilemez. Belirlenen stireler igerisinde cidenmeyen cezlrn kesinlegmesi hlinde tidenmemi; tutr, 1 83 syrh Knun uynnc tkip ve tlsil edilecektir. KARARI DUZNLNLR: Trih Trih Zirt Miihsndis Zirt Miihsndis T.A.A.D. $b. Miidiirti Il Md. rdrmcrsr uknd grk dresi ve ig dresi yzrh bulunn (...) hkkrnd,5403 syrh Tprk Krum ve ArziKullrumr Knununun 2 I inci mddesi () bendi gere$ince...tl $zr ile) TL idri pr cezsryl cezlndnlmsmr, Olurlrurz rz eaerim Trih Uygun Grrigle Arz derim Trih Il Mridi.irii Vli rdrmcrsr OLUR Trih )? Vli

13 Tprk Krum Kurulu(*) 1. Bqkn (Vli), 2. rdrmcrsr (Grd, Trrm ve Hyvncrhk il Miidiirti), 3. Mliye Bknhgrmn ildeki rist drizey temsilcisi (Defterdr), VIi trfrndn giindem knulnn giire belirlenecek g[rdki Kmu Kurulugu temsilcilerinden 3 iiye; 1- Qewe ve $ehircilik Il Mtidiir0, 2- Kiilttir ve Turizm il Mtidtirti, 3- Universite Temsilcisi (Knuyl itgili fniteden), 4- ll zel idresi temsilcisi vey mricvir ln surrln igerisinde btiyiikgehir ln illerde Btiytikgehir Belediye Bgknhgr, di[er illerde il Belediye Bgknhgr temsilcisi, Vli trfindn belirlenecek gfrdki Sivil Tplum Kuruluqlnndn 3 iiye; t- Ulke genelinde plnlm veliey tprk krum knulrrnd ulusl riigekte fliyette bulunn ildeki sivil tplum <irgtitlerinden birinin temsilcisi, 2. TOBB temsilcisi vey Tiirkiye Zirt Odln Birlili temsilciliginden bir Ztt Miihendisi, 3. TMMOB il Krdinsyn Kurulu vey ZitMiihendisleri Odsr temsilcisi, Bu tiyelere ilve lrk qgrdki rizel grtlrd, ilgili kurumlrdn tiye dhil edilir. I Knunlrl krum ltrn hnmrs lnlr- Devlet Su Igleri Genel Miidiirltigriniin Prje Alru, (*) Kurul, cizel durumlr hrig, 9 (dkuz) i.iyeden luqur. ftr,e\,x

14 TpRAK KRUMA prjlninilv HAZTRLANMASI KAPAK PRJ NA ndltirrlti: HAZrRLAtluGr ir vn r.q.rih ATIRIMCI ADI vn llnnsi pnrnyi HAZIRLAANLAR pno.igyi incnf,nynlr ( Trrmsl tiit Rprunu Hznlyn teknik elemnlr trfmdn incelenir ) PROJ KONTROL DNLR (eterliliinin kntrlii mcr lle hnrlyn vey tlep shibi trfindn TMMOB Zit Mtihendisleri Odsrn sunulur. TMMOB Ztrt Miihendisleri Odsr trfindn incelenip kntrl nyl yprlr. Trrmsl Altypr ve Arzi De[erlendirme $b. Md. ve it Uutirti trfindn kntrl edilerek ) PROJi ONALAANLAR (Vli vey Vli dur Vli rdrmcrsr trfurdn nylmr ) iqinrnrir,nn 1.1 PROJNiN AMACI: Trrm drgr mgl kullmlmsr tlep edilen rzrnin gewesinde yprln trrmsl fliyetlere muhtemel zrrlrtnrn rinlenmesi ve dpl dkunun krunmsr mcl ile lrimsr gereken tedbirleri igerir. 1.2 PROJNiN StiRSi: Tprk krum prjesinin uygulnmsrnd dngrtilen siire, trrm drgr kullmm fliyeti vey cincesi ile bglr, yprln tesisin tmmlnmsr ile vey rincesinde biter. 1.3 PROJNiN UGULAMA Ri: Trrm drgr mgl kullrulmsr tlep edilen rzinin igerisinde lugturuln krum bndr ve/vey igerisinde yer lcktu il, ilse, Kriy vey belde, I.3.4 Mevkii, Pft, d ve prsel n'su, 1.3. Tplm ln ( mtirct edilen ) 1.4 PROJD R ALAN FAALiT: Burd trrm drgr mgl kullmlmsr tlep edilen prselin hngi mgl kullmlmk istendigi ve kpsitesi belirtilecek. 1.5 PROJNiN FADALARI: gmm temel dpelerinden ln tprk, eknmisi biiyiik cilgtide tnmsl iiretime blh ln [lkemizde, dnemli bir iiretim fktnidrir. Dgl tiretim kynklnmn bgrnd gelen tprk kynklrrnrn miktrr yurdumuzd ldukg srrurlt lup bugtin ldupu gibi gelecek nesillerin de grd, yem, lif ve yenilenebilir enerji tiretiminin yegdne kynlr ve temintrdr. Bu itibrl hzrlnn bu prjede, tlep edilen rzinin, gewesindeki ruzrlere trrm drgr mgh kullmmrndn kynklnbilecek lsr zrrlrmm dnlenmesi sllncktr. ndr,uvr z: nnnvcur uurumun rnspiti 2.1 qvr ARAZiLRiN MVCUT DURUMU: Tnm drgr mgl kullmlmsr tlep edilen ve gewesinde yer ln rlerinin zellikleri, 1/10000 vey dh btiytik lgekli tf vrf -,/f

15 hritlr (imr plnlrl gewe di.izeni plnln ve nzrm imr plnlrrnd <ilqekli hritlr) ile ggrd yer ln teknik dzellikler hzrlnn prje igerisinde yer lcktr iklim zellikleri, illft rtlm y[rg miktn, Tprk lugumu, ( rd, lt rd ve btiyiik tprk gurubu geklinde) Tpgrff, Dgl bitki drtiisti, 2.1. cirede tnmr yprln bitkiler, Tesirli tprk derinligi, gim, Tprlrn biinyesi, Trrmsl iiretimi krsrtlyrcr fktctrler, ( tuuluk, drenj, tghhk, kyhk gibi.) rzyn, 2.l.ll Tlep edilen rzi ile gevre rlerin kullmm gekli, ( sulu-kuru ) Tlep edilen rzi ile gewe rzileri4 Trrm ruzileri stndrtln ve delerlendirme kriterleri ( ile bu mdde I I vey dh biiyiik dlgekli tp[rfik hrit iizerinde gd sterilecektir. ) 2.2TALF-P DiLN TARrM DrgI FAArivnriN qvry VRBiLCGI MUHTML ZARARLAR: prlmsr plnlnn fliyetin tmsfere, yer ltr sulrrn, tpr$ ve ekljik gevreye vermesi muhtemel zrrlr. 2.3 KORUMA ONLMfnniniN ALINMASIz Arzi bzulmlnnr ve tprk kyrplnnr cinlemek igin gerekli ln sekileme, gevirme, krum duvn, bitkilendirme, rftm, drenj gibi imlt, ingt ve ktilttirel tedbirleri igerir. prlmsr plnlnn her bir fliyet igin <ingciriilen krum cinlemleri ).n yrl tespit edilerek prjelendirilecektir. Bu tedbirler; ) Bitkisel Tedbirler; Bu ycintem ile dg tklit edilerek erzyn krgr y<intemler b<i lgeye uygun bitkiler kullnrlr. b) Kiiltiirel Tedbirler; Bitkisel ycintemlerle krum s[lnmyn vey yetersiz krunn lnlrd ilve lrk uygulnck meknik rinlemleri igerir. Bu yntemler terslm, gerit iizerine ekim, elime dk rzi iglemesi, iht duvrl krum duvrr vey bndr, rltm, drenj sistemi, vb. noiutvt 3: PRJ DGRLNUiRUn: Tnm drgr mgh rzi kullmmlrurdn kynklnn rzi bzulmlrlnln ve geweye vereceli lsr kirlenmelerin cinlenmesi mcryl hztrlnn bu prje tnm lnlrrnm krunmsmd sn derece dnemli lcktr. Bu bliimde prjenin genel bir degerlendirmesi yprlr. uign: ( dzcnqmigtnn, DirLMALAR, DA sicil KAvITLART vb. ) ru+& F{ryfAl1_t g!21909, 1f_0q% IARSL F$ry KOORDTNATLARTNI TQRN KROKI L VARSA JOLOJTK HARITALAR, Siy.tSi HARiTALAR, TPRAK HARiTASI KNULABiLiR.) i5; * r/

16 F I U> t,lj F > -:< FOUJ!> 9il trt 4U.-l _ (rf <, < ii <w <[ -> > gh, vu ^< 2e J IIJ xz z >;> * s{ z> "" < g ; t ii< O J- z :< s : :f D s 9-g T ;. A F ' lg d OF FN G O c c v c c c ;< > 3e > (DO,b : c : i Nf g: >:, r lv N {.lj J :,n; b0 xl g :fle5 5;e.2 + isgseg F ;gp 'AF; : lg ;gt*e *$f;5trs C'Fg'F'e.35 >;_ P v<eo n- tt>9e> <<(D? x.9<g XF 5 i i: 'eig5 f U 9 g..,:v:,5 --i:9j e s Sq&9,5 i :e,5 ; #gep rrjttr B' :urtis: gp:i9 g Fq+q+i e v-f- 'O-NOt (r> - B ; g :?;5 #q 9I5;>e U;:O: ;cv(j.c i:(d<*.v s+:h ;*^i:,,8 OrLL ttt9 e +F d>trtrtrtri:p cl,5,51' -:c!+,4,*"5 - j JJ j : e uj ūl,f '.:,, c rid F.> g u3 ': u -.F Q I9. D> - :1._ts d-g Pql P -PU,i 9 >; ftt ; /4, 98 F Ul> '-A >.LF g q) D x c i! G.!! ) ) 'tr N I.c N :f c. c :f c uj ' :< ' IJJ tr d) 9 ' N c D IJJ N ;, UJ f -- F id -g '.F T _ p - Dc 0 f )O cg t gd (DN DD: A; r.^ k: -- eg FF, F,i,3, ^O z -NO '.g tr I G c it N. : D U) i! p 9- O N:l O b 2: GO * UJ -t! i G dl.9 -r D (9 J ;. UJ F uj. U' G U) :< IJJ CO.D N. :] : uj Ū i l l <I (Dl.l ull l,<r1 JI l JI ull >I,fl l JI U'I U'I ujl l u q! J z v {el JI c0l l {l l sl il -l dl frl 'l -l cj ull -ut d rel l l NI PI ;l l '-l r:l rel fit l <t cl trl l fll '-l 5I {rl sl JI JI l {el <t l (9l l rel <I l JI sl l ui l I sl Fl l g ) z tr (t> 5 l l 9l frl! ujl fi J- z t 5 ) tr,l cil llll Fl ujl :l trl J l U) IJJ l uj ' l dll ;t 'tr *b^' U

17 G -;3 tr 5 g> uj F U> (9uJ J> 3D : t4u J - rx <t, < fi t> <w th>; f rrr &. <r! :<N 'f < OUJ 2A J LLt 3Z z* ; *< -< <tr zt 2f < :<> s d< s! O z ' :] :f >b :l s3 : s,5i;.<-^ t-u, ;?^ $ ' rl-: '9' ).. >5, crtjb b I9: 9-O.! -- ;5v.:. g ^ ;,sge 9, -9 D : e i _l ' 9 v! 9 e> t i, dl H 9 N9 0. s _> F--9 9d z(9 ;.- (5p 5g, :f :] O il v 'G C.lO :OD..r.r cr e5 >t_!,\,i -Q!.- 3 9;H,9,r,dd p,cig,_ eg :75eg -.:.1. fi,b< b (5;ss h90c:ccp qs-5fi i :< n: gfassti 9e:SS- 8.1?eFF'! 9!C CG'-G I *s.q A ;s g - i5 q ::-.-ltq.qb;g -:f :- g S J -9,5*.5 ;ii+,o-:-9 ;45;,,fJ4-? ;F g,5.i e,3 P.qgRr i bo.5c *g*e* FbA*I Fe;;i. IessgB;3 iisbira; >(}<sluuv i i l IJJ F uj '- :: q -> : uj d ;J. : - F P ;; L- g m dr 5 *> n :s d.i g *s', i 5ig -e fo \r:-c'i-a x ;+9. I q. * F * g 5T* Ffi gs,fi? g :.q> T9:,5 rpi ;g,!h HO:.qg +: A ifi :* (/) fr s H;;:. g e fr. -P"-9 ci. + UJ J, D..!-. c : ) 1l -l IJJI l,l l 'l TI 5t.Dl :l 3l l t9 dt.: C) tr T U (t> t! uj UJ (l J z \ dt z ' z (D F U (J F UJ :f z /- c( 'c L. t l JI l n1 :l Il rl <I -l l c)l dl 'l l xl q GI l l l 9l l l vl I l l ml I ),'r I fl- t-\

18 I I g I : 5 g _l I tfurry

T.C BUCAK KAYMAKAMLIGI. MUTLU irn MUTLI nucl PROJESI

T.C BUCAK KAYMAKAMLIGI. MUTLU irn MUTLI nucl PROJESI T.C BUCAK KAYMAKAMLIGI MUTLU irn MUTLI nucl PROJESI K BOLIJM I 1- pnrnivin ntr : Mutlu Aile Mutlu Buck. 2-PROJENiN KONUSU: ilgemiz genelinde g6zle grulebilen yuksek sebeple, 'Mutlu Aile Mutlu Buck' igin

Detaylı

MARMAR S ALTINYUNUS TURiSTiK TES SLER ANoNiM girketi'nin 14 NisAN 2006 TAR HL OLAGAN GENEL KURUL'UNUN TOPLANTI TUTANAGI

MARMAR S ALTINYUNUS TURiSTiK TES SLER ANoNiM girketi'nin 14 NisAN 2006 TAR HL OLAGAN GENEL KURUL'UNUN TOPLANTI TUTANAGI TOPANT TUTANAG MARMAR S ATNYUNUS TURiSTiK TES SER ANNiM girketi'nin 14 NisAN 2006 TAR H OAGAN GENE KURU'UNUN TOPANT TUTANAG Mrris Altrnyunus Turistik Tesisler Anni $irketi'nin 2005 yrlrn it Genel Kurul

Detaylı

F F s-f. 3 q'f+ F r. s $gf H- { rd+ $$gg$tt. FFi s;39.?d+ $ fiee. += /\::^6i-. 5 3F : g. ;?, *. g. R :e *+6,i d, 6ci, ;:EEFJE. + It Ef r.

F F s-f. 3 q'f+ F r. s $gf H- { rd+ $$gg$tt. FFi s;39.?d+ $ fiee. += /\::^6i-. 5 3F : g. ;?, *. g. R :e *+6,i d, 6ci, ;:EEFJE. + It Ef r. rhrr d.+f E;E...: A. F] F!. rd+ $$gg$tt FFi s;9.?d+ 6ci, ;:EEFJE Esr9 *trc,7i:* tr Ff 9i ;r? {:.J i.8 + ts ra*;+:il Jl; ci 5Ri!: i Er pg e lg. R :e *+6,i d, $ fiee. + /\::^6i. : q'f+ F r P *P; 5 O ^Y b

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

rdx u0cnn nysrirusti *rtiounilieo

rdx u0cnn nysrirusti *rtiounilieo ANKARA Ur,tivensirnsi rdx u0cnn nysrirusti *rtiounilieo BNsrirtr utiotinti conrv ve sorumluluklart REV. NO Y.TARIHI SAYFANO lffis B[h Oldufu Birim / Ytinetici: Rekrdr Kendisine Blh Biiliim / Birim: K6k

Detaylı

o\ r ojzot+ Sayr (w Konu :Teklif ,,Tl-'dir l0kg (KKT) Yangrn Tiipii l0 Kg. CO2 (Arabah) Yangrn Tripii Ek: Teknik $artname TC,

o\ r ojzot+ Sayr (w Konu :Teklif ,,Tl-'dir l0kg (KKT) Yangrn Tiipii l0 Kg. CO2 (Arabah) Yangrn Tripii Ek: Teknik $artname TC, Syr (w Konu :Teklif TC, Adn VliliPi Hlk Slhpt MudiirluEu TEKLIF FORMU ADANA o\ r ozot+ MiidiirliigUmuziin ihtiycr oln qfrd cinsi, miktrr ve Ozellikleri belirti]en ( 1 5) klemlik Yngtn Tiipti Dolum, Bktm

Detaylı

iurivlq LisrESi runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HasraNrsi i Fivat Say : B.10.4.15M.4J2.00.20t... Konu : Teklife Davet

iurivlq LisrESi runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HasraNrsi i Fivat Say : B.10.4.15M.4J2.00.20t... Konu : Teklife Davet T.C. SAGLIK BAKANLIGT runriyn KAMU HASTANELEni rinl,ici BATMAN nor,cr DEvLET HsrNrsi Sy : B.10.4.15M.4J2.00.20t... Konu : Teklife Dvet 03.09.2014 Syrn :................ Kurumumuzun ihtiycr oln Sultne CENGIZ

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. Sayı : /-3638 Konu: 5403 Sayılı Kanunun Uygulama Talimatı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. Sayı : /-3638 Konu: 5403 Sayılı Kanunun Uygulama Talimatı Sayı : 68656427.230.04.02/-3638 Konu: 5403 Sayılı Kanunun Uygulama Talimatı../../2013 VALİLİĞİNE ( Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulamalarına

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

ixn : tamamlayacaktrr.) (!. /g ) 20rst?gqss cinsi vn vrirr.q.nr SQtot tzors 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi. SAYI : KONU: ra$rma $EKLI

ixn : tamamlayacaktrr.) (!. /g ) 20rst?gqss cinsi vn vrirr.q.nr SQtot tzors 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi. SAYI : KONU: ra$rma $EKLI MAKiNA ve KiMyA NDUsrRisi KURUMU cnl uuntlnr,ugu SAI : KONU: ixn : 7223877s-120.02-[KAr.r]- 4 g 1 Katar'a denizylu ile 2l kalem (tplam 20rst?gqss SQtt tzrs 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

. Sijzle$nte Yapllacak mr : Hayrr 2. $artnarne Varmr : Evet 3. lcnrinat Alrnacak mr: Havrr

. Sijzle$nte Yapllacak mr : Hayrr 2. $artnarne Varmr : Evet 3. lcnrinat Alrnacak mr: Havrr T.C. SA6LIK BAKANLIGI BURSA HALK sa6li6i MUDtiRLU6U I ekir lstenmesr Idrcrtizce Burs Hlk Sih$r Miid0rli.iOiimiize b!h birimlerin ihtiycr oln telefon sntrli kurulum hizmet ltm igi igin p[rd beli(ilen hizmetin

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Sayı : 88013337/821.05/6253983 09/12/2014 Konu: Matematik Yarışması

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Sayı : 88013337/821.05/6253983 09/12/2014 Konu: Matematik Yarışması T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Syı : 88013337/821.05/6253983 09/12/2014 Konu: Mtemtik Yrışmsı..VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : ) 07/03/2012 trihli

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTĠFĠKASI TALEP EDENĠN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürüü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli iģlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

s^y, Tto KONU : Yakla$rk Maliyet Tespiti

s^y, Tto KONU : Yakla$rk Maliyet Tespiti T.C. SAGLK BAKANLE BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi ihle Kodu : 1404 s^y, Tto KONU : Ykl$rk Mliyet Tespiti 22.1.2012 Syrn: Hstnem izin ihtiyglrrndn ggrd cinsi ve miktn yzth oln mlzemeler 4734 syrl Kmu ihle

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alterntif Enerji Teknolojileri Mühendislik Dnışmnlık Eğitim Hizmetleri Sn. Ti. Ltd. Şti. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gzete Trihi / Syısı 04.06.2010

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

2014/6400 m Karar ile, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam -Ge perso- otuz (30) olarak belir-. 18.06.2014 tarihinde Gelir

2014/6400 m Karar ile, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam -Ge perso- otuz (30) olarak belir-. 18.06.2014 tarihinde Gelir Mevzuat De i iklikleri 23.05.2014 tarihinde Gelir s- t- m- Bina, arsa ve araziler tespiti ile ilgili asga -arazi takdir komis-. 10.06.2014 tarihinde Gelir 66 ya Bu erde lara yer ve 11.06.2014 tarih ve

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt TC MULA VAL LiGi Aydrnlama Kmisyn Bagkanll Sayr :015/0 Knu: Aydrnlama Kmisyn Kararl 1303015 Aydrnlama Kmisynumu 1003015 grugerek eke gdnderilen kararlar almsr arihinde giindemindeki Genel Avdrnlama knularn

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II 00322 ELEKTRKMAKNALARı-II Vze Sınavı 08.04.2013 5.1) 5.2) 2300 V, 1000kVA, 0.8 ger güç faktörlü 60Hz, 2 kutuplu, V-bağlı br senkron jeneratör, 1.1 O'luk senkron reaktans ve O.lSO'luk br armatür drencne

Detaylı

..{o\culukro. e\"\ EUFSA VALILi6i. llsa6ux 0D0R1060

..{o\culukro. e\\ EUFSA VALILi6i. llsa6ux 0D0R1060 ..{o\culukro e\"\ o N EUFSA VALILi6i llsa6ux 0D0R1060 Yolculuk Srrsrnd Uygulnbilecek Egzersizler Sohkh ve zinde yolculuklr dil6rim. Ozellikle uzun s0ren tren, otob0s, ugk ve gemi yolculuklnnd bireyler

Detaylı

0..6 or4. Sayr : Konu : Teklif TEKLiFFORMU ADANA. Jt72t48. T.C. ADANA VALiLiCi Hdk Sall{r Mfldiirliilii

0..6 or4. Sayr : Konu : Teklif TEKLiFFORMU ADANA. Jt72t48. T.C. ADANA VALiLiCi Hdk Sall{r Mfldiirliilii .C. ADAA VALLC Hdk Sll{r Mldrll Syr : Ku : ekl KLRMU ADAA 0.. r4 Hlk S[hlt MudLrlupe blh Hlk S,hlr Lbrtuvrr htycr l Sgd cs, kt ve ellkter belrtle 18 Kle Alet ve kp Klbrsy Het Alt 44 syrh Ku hle Kuu 22.ddes

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

Kdtip Uye. komisyondan. a)men kabul

Kdtip Uye. komisyondan. a)men kabul Scyit Ali OzKoQ, hrnail YAMAI.ITORK urocatit ENch.I, AlsEddin Ylt-tlAZ,, LYcncr Ismail Haluk NCELER, H.ElsEm SERh.I, Vildan BEYARSLAN, Necati YILMAZ, hnail tudvan SANLI Muzafcr ZENGIN, Scliq CEThl, Abdullah

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

09 HAZİRAN 2010 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri 13" JANT 80 SERİSİ

09 HAZİRAN 2010 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri 13 JANT 80 SERİSİ Binek Otomobil Lastikleri 13" JANT 80 SERİSİ 2 Taksit 4 Taksit 6 Taksit 12 Taksit 213130 155R13 MIRATTA 78T 77.5 82.5 85.0 87.5 92.5 213320 165/80R13 MIRATTA 83T 82.5 87.5 90.0 95.0 97.5 214195 175/80R14

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU afh- -l\-11:l \ ll L\t israrvsul TicARET ODASI _1432 _ ISTANBUL TICARET ODASI runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU Gegerlilik Siiresi Sonu 14.10.2017 RaporTarihi :12.10.2015 Rapor No :23906

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

y tr$e y * A KR, K*N H RA y*hej A!a-, ;' ::*T KO t] {!.!,r]:!]!t;.ju}!rr, L$yf \GF.nff t'n, E.]:"jq. L}ll :y:l l l Antnlajt S t Yerlc lc Ahalajl Su NalI Aralarfln -'al lc LJ] ve l]sa,sl l-lkkdt "t'*bl,,,,_,_t";;;:;:.:1,1,l,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

[u] exo8r. eko8r. ffif 4.6-) MUTE$EBBIS SERTiFiraSr (MASTER CERTIFICATE)

[u] exo8r. eko8r. ffif 4.6-) MUTE$EBBIS SERTiFiraSr (MASTER CERTIFICATE) exo8r K{)rrtrol!t Siiii,l!k,i\,, on EKoTAR EKor.o.rix rn nru UnUnlrni tnnrina KoNTROL spnririx,l san. ve Tic. LTD. $Ti. Gazi Mah. A.Menderes Bulvan Denis Apt. 36/1 33130 Mersin Tel: +90 324 325 49 64 Faks:

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı