deneyimindeki en on yeni ik ve irketin A GE ka a ite i i e L, LG nin Her ortama hayat vermek o arak ta ir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "deneyimindeki en on yeni ik ve irketin A GE ka a ite i i e L, LG nin Her ortama hayat vermek o arak ta ir"

Transkript

1

2 2 Her ortama hayat vermek, LG Air Conditioning and Energy o tion irketinin teme hede dir on t ardan, ti ari ina ara ve ortak kam a an ar na kadar d nya erindeki her yerde ve herke e e kin ir ya am nma vi yon d r hede nda, daha a ener i k anarak, ina k an ar na ho ortam ar narak, y k ek verim i, yeni ik i tma, hava and rma ve k ima H AC m eri nma yo nda i er iyor g r yor An ak, LG nin i eri man k eviye i ve kendini i ine adam ak a aye inde, irket on i teminde tekno o ik ir devrim ger ek e tirmeyi a ard L devrim, H AC n yeter i er orman nda y k ir etken o an gi i ener i kay ar nda a anan g e g r r ta arr aye inde ger ek e ti on irka enede, LG, ge i mi k ima m erinin on ha ka o an de i ken o t ak tekno o i eri erine odak and LG nin i ham veri i e e e inin en n ra ar nda L n ge i imi yer a r m ge enek e H AC ara meydan ok rken y k ek ina ar n o tma ve ayn amanda tma nda a rt o era yone verim i ik a ayarak mode erini i eriye ta yan ir r n Art k o reti inin r n erinde tekno o i erini k anma nedeniy e, at- orm erinde daha a a yeni ik ya ma o a ok a o arak L n ge i im re inde LG, o era yone verimi iyi- e tirmeyi hede eyerek ekt rde n ir tekno o i yaratmak i in dikkat i g em er, te t er, ana i ve ka am A GE a- ma ar ya t, LG nin 1 den eri edindi i engin k ima deneyimindeki en on yeni ik ve irketin A GE ka a ite i i in nem i ir a ar d r r n n merke indeki H AC yeni i i i e L, LG nin Her ortama hayat vermek o arak ta ir edi en ge i im e e e ine dayanan en er i a ar n n ir em o d r 2 y nda A, ener i verim i i i i e i gi i hede ni o itika ad a t nda a k ad A, e it i ka am o itikar y a, irin i ener i kaynak ar na a m n 2 a a tmay, C 2 emi yon n 2 d rmeyi ve ayn amanda 2 2 den n e yeni ene i ir ener i retimini 2 art rmay hede emektedir teri i in ini art rarak daha a e ektrik t ketimi a amak i in Avr a a ar nda n an t m iha ar n, ener i verim i ik not, y k ener i t ketimi ve di er ener iy e i gi i i gi eri e irten ir etiket nd rma gerekmektedir teri erin daha verim i r n er e me ine yard m o man n yan ra, etiket eme i temi reti i erin, a ma i in daha a ener i gerektiren tekno o i er ge i tirme ini de te vik etmektedir % 20 Birincil Enerji % 20 er tüketimi % 20 Yenilenebilir emi nl r enerji rt

3 ak n ge e ekte, se onsa verim i i in, k ima r n erinin as verim i i ini mek i in daha etkin ve hassas ir yo o arak de er- endiri e e i d n mektedir EE ve C dere e endirme eri, g n e verim i ik m a s ndan iki ana g sterge o m t r H AC reti i eri, o erasyone verim i ikte r n erin ge i imini de er- endirmek i in artan iki de er erine odak anm t r An ak, nomina EE veya nomina C, e ir i ko ar a t nda k g ne k yas a sade e giri g n t nden, de eri s n r d r na kar k, E ENT standart ar na dayanan se onsa verim i ik, er ormans n daha ger ek i ir tayinini sa ar sistem, daha kesin do r k i in s ak k de i im erini g n ne a arak, i gi i mevsim oy n a so tma k n n ener i t ketimine oran n hesa ar H AC sistemi gene o arak to am a ma s resinin inde, maksim m k g n n 0 i a 0 i aras nda, k smi y kte a r, iyi dere e endiri mi EE ve C ye ra men k smi y k verim i i inin, o mas gerekti i eki de hesa a kat mamas d r m nda, o erasyon ma iyet erinin d r emeye e i an- am na ge ir E ENT, k smi y k verim i i i ve iki ge enekse dere e endirmey e ir ikte E EE i nyesinde nd ran verim i ik m standart o arak, se onsa verim i i dikkate a r ndan neden e, m n n n o erasyone verim i- i ini de er endirmek ve do r amak i in, se onsa verim i ik ve EE i e C dere e endirme eri dikkat i e in e enme idir o utma i in al ma aati nma so utma erimi EER bu noktada l ülür Is tma i in al ma aati nma s tma erimi COP bu noktada l ülür LG, mev t ka a ite inin y k ir m n, k mi y k verim i ik d eyinin daha do r ir g terge i o an e on a verim i i i art rmak i in ay rm t r Ayr a, dere e endiri mi EE ve C de er erini de ge i tirmeyi ihma etmemi tir a am A GE a a ar on nda, M LT, n eki mode M LT i e kar a t r d nda y k orta ama 1 ere varan ener i ta arr a aya i mektedir % 65 aynak LG Ener i E timate rogram LEE im a yon veri eri - ran a, ari te ir inan n kat Önceki Model MULTI V IV 2 L n raki i e on a verim i i ini e de etme i i in LG, m a am a a ar har ayarak, L, n eki eri L den ark a t ran, tekno o i indeki devrim nite i inde ge i me erden ayda anm t r on o arak, LG, ir ok di ita g terge ge i tirmek veya tak it on iyon ar nmak yerine, ger ek d rd n enera yon i temini ge i tirerek, tekno o i erinin tandard n n y k e me ine yard m o m t r y k ro oynamaktad r An ak, n ar k a ik mode erde gi i kay ara da neden o r m gi i kay t r erini ortadan ka d rmak i in ya an y k yat r m ve ka - am A GE a ma ar on nda, k ek a n a n H TM, Akti o t Ak kan ontro, Ak a n ve e i ken n t r evre i i e, irket kendi tekno o i erini M LT erinde to am ve e on a verim i ikte a ar iyi e tirme er e de etmi tir LG, kom re r, e an r, ya ve o t ga tekno o i- inden o an ve o era yone verim i i i e ir eyen d rt ana e erine kon antre o m t r d rt e, m erinin ener i verim i i ini mak imi e etmek i in LG, d nyan n d rt ir tara ndaki m teri erine en on k ima m o an M LT yi nmak a g r r d yar r a an r n, irketin m kemme iyet ve tekno o ik i er eme ere a n tem i eder 3 G giri i k h k to am saat k to am saat ortam s ak C ortam s ak C aynak Meteonom - ransa, aris te 1 y s rey e ak %68 at %66 Mart %46 Nisan %17 May s %16 Ha iran %19 Temm %23 A stos %11 Ey Ortalama Tasaruf %35 Ekim %70 as m %41 %67 Ara k

4 N TELE N TELE H T EC

5 N GAM 8, 10, 12HP 14, 16, 18, 20HP 22, 24HP 26, 28, 30, 32HP 34, 36, 38, 40HP 42, 44, 46, 48, 50, 52HP 54, 56, 58, 60HP 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80HP 4 4HP 5, 6HP 1Ø, 220V 1Ø, 220V 6, 8HP 2 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20HP 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40HP 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60HP 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80HP 4, 5, 6HP 2 7

6 N GAM k 7k 9k 12k 15k 18k 21k 24k 28k 36k 42k 48k 54k 76k 96k Mirror 4 Yön Kaset (570x570) 4 Yön Kaset (840x840) 2 Yön Kaset 1 Yön Kaset nce i li Ta an Orta Yüksek tatik Kasetli Kasetsi

7 10 N TELE serisi MULTI V serisi, e si enerji tasarrufu, kola kurulumu e bir ok farkl i ünite modeli ile rojelendirme e kurulumu kola la t r r

8 H T P MP I T L R LG nin 4. Jenerasyon Inverter ü Yeni Hi ide ell (H ) scroll in erter kom resörü e BL C s k sar ml motor bobini, a rl n 50 a alt lmas la e 120 H lik al ma frekans n n 150 H e ükseltilmesi le, k smi ük erimlili ini i ile tirir. ki a amal kom res on sa esinde en üksek s tma ka asitesin ü ük s cakl k ko ullar nda ü lü s tma sa lar Enerji erimlili i e s tma erformans nda art H l al ma te kisi erekli s cakl a la ula ma imkan K smi ük etkinli inde art - a ma ko ar na a o arak 1 0 H e kadar a ma imkan TM (Yüksek Bas n l Ya önü ü) Ya dönü ünün neden oldu u kom resör erimlilik ka b n ortadan kald r r Tüm i letim aral klar nda k smi ük erimlili ini art r r er ek amanl a se i esi tes iti adece erekti inde er ekle en a eri dönü ü Kullan c i in üksek konfor se i esi 12 irin i n nma ve K smi ü erim i i i 4.85 % Verimlilik 5.7 %17 Verimlilik (EER) 3.73 %30 e i ken E anjör e re %4 e rim Kontrol Teknolojisi %4 ktif o utucu k kan Kontrolü %3 cti e o utucu k kan Kontrol %2 HIPOR TM Bu ar Enjeksi onu %1 k ll Ya önü ü %1 E anjör Bü ümesi Önceki Model - o tma mod nda 20 H de kar a t rma MULTI V IV B irketi MULTI V IV - o tma mod nda 20 H de kar a t rma, dahi i test veri erine dayanan k smi y k verim i i i HIPOR TM (Yüksek Bas n l Ya önü ü) HIPOR TM teknolojisi ile, enerji ka lar n n minimi e edilmesi amac la, a n so utucu a emme borusu ü erinden dönmesi erine do rudan kom resöre önlendirilmesi sa lan r. o utucu a borusu taraf ndan dönen a acmi kadar, dü ük bas n l so utucu a acminde a alma Ya r c MULTI V IV Yüksek bas n l so utucu a ka b a alt larak kom resörün ü enilirlik e erimlili i art r l r Ya r c %33 %23 %15 %6 %6 Verimlilik M K MM L R ML L K Birinci n f, nma e K smi Yük Verimlili i abit L 3. eneras on L 4. eneras on %6 %6 Emilen a acminde a alma olma Klasik MULTI V IV (H ) TM - m ko ar T C, Te 7 2 C 13 al ma ral (H )

9 H T P MP I T L R ar n e siyon Bu ar enjeksi onu, a r so uk ortamlarda erimli s tma sa lamak i in tasarlanm iki a amal bir bas n land rma etkisinden fa dalanmaktad r. HIPOR TM ile birle tirildi inde, bu sistem s tma performas n e s tma s cakl k aral n art r r. Yüksek Bas n l a 27 a a üksek s tma performans 25 C e kadar indirilen minimum al ma s cakl Ortam cakl ( C) Is tma performans ü ük Bas n l a MULTI V IV Klasik %27 Orta Bas n l a e i en an ör e i ken e anjör de resi, s tma e so utma i in optimal olu ak ll bir ekilde se en ilk teknolojidir. Yolun sa s e önü, s cakl k e al ma modundan ba ms olarak sabittir. abit ol erimlili i a alt r. MULTI V IV e i ken e anjör de resi, ol sa s n s cakl k e al ma modlar na öre a arlar e bö lece enerji kullan m erimlili inde art a neden olur. o utma o utma Is tma Verimlilik M K MM L R ML L K Birinci n f, Anma e K smi Yük Verimlili i ti o t an Kontro ü ktif o utucu k kan Kontrolü, erimlili i art rmak i in otomatik olarak so utucu ak kan miktar n kontrol eder. al ma modundan ba ms olarak, kompresöre sabit miktarda so utucu a tedarik edilir e bu da er bir modun optimal erimlili ini s n rland r r. MULTI V IV ktif o utucu k kan Kontrolü, er bir dön ü esnas nda dola an so utucu a acmini otomatik olarak ö lemler e a arlar. Bu assas e be kademeli kontrol, enerji erimlili inde art a neden olur. Is tma erimi o utma erimi o utma erimlili i o utma Yol sa s Yol sa s Is tma Is tma Verimlilik Verimlilik K smi Yük Verimi abit o utucu a miktar (k ) K smi ük erimlili i 10 Aktif o utucu a Kontrolü Is tma erimlili i 3 Al c Akümülatör Akümülatör o utucu a miktar (k ) Is tma Verimlilik o utma sne Kontro ü Kullan c i in s tma e so utma performans n kontrol etmek e d mekan kapasite kontrolü arac l la enerji tasarufu sa lamak mümkündür. - 5 Temel kademeli kapasite kontrolü - 10 kademeli kontrol IO ( iri e k ) modülü ile mümkündür (opsi onel) - Enerji tasarru u al ma ile ü tüketiminde 40 a kadar tasarruf ü tüketimi eme s cakl Verimlilik in al iri kademesi A a tma oran ortam ko ar na g re de i ik ik g stere i ir son nda mev t o a akt r --- mod ayn amanda ge e sessi a ma, a arm a ma, ar a a arm ve d k ortam s ak k kontro e ik erine sahi tir

10 H T P MP I T L R M K MM L P R ORM ü lü Is tma e Ben ersi o utma Performans la Her aman Rakiplerinin Önünde e Yenili in Öncüsü a önü ü Gi erme e rost amas n a üre i Is tma emi istem e kompresör ü enilirli ini art ran öncü teknolojisi, sensörle kompresör a se i esini er ek amanl kontrol ederek erimlili i art r r. MULTI V IV, s tma kapasitesi e i mekan konforunu sabit tutabilmek i in kesintisi s tma i le i sa la an par al bu iderme (split-defrost) teknolojisini kullanmaktad r. a se i e al lamas mümkün olmad ndan, (8 saatte bir) peri odik a eri-ka an m i lemi ereklidir. Ya eri-ka an m i lemi esnas nda, s tma i le i de re d kal r e toplam performans dü er. Ya eri-ka an m i lemi s ras nda ürültü e neden olur. MULTI V IV - adece erekti inden eri-ka an m sa la an assas al lama ö elli i a se i esini ö ler - Ya den ele ici e eri-ka an m al oritmas, sensörlerle birlikte al arak ü tüketimi e enerji israf n a alt r. Bu iderme i lemi esnas nda s tma durur. Is tma i erme e rost Is tma esintiye rar MULTI V IV K smi ükte bu iderme i lemi esnas nda kesintisi s tma. Is tma K smi ü te Gi erme Kesintisi Is tma adece erekti inde a eri-ka an m i lemi KAPALI KAPALI KAPALI A IK A IK A IK A IK A IK A IK A IK A IK A IK - esintisi s tma i evi, evrese ko ara a o arak mev t giderme de rost mod na a na i ir al ma süresi al ma süresi Ge i mi Inverter ayesin e H Is tma ve o tma 10 C e kadar ü ürülmü o utma Aral L, sunucu (ser er) odalar ibi dört me sim so utma erektiren alanlar i in da a i i bir ö üm sa lamak amac la, kesintisi so utma aral n -5 C den -10 C e dü ürmü tür. - Is dönü türücünün sadece tüm ü e i kullan labilir, bu da a r dü ük bas nca neden olur - o utma i letim aral -5 C e a da a üksek derecelerde s n rl d r MULTI V IV - Is dönü türücü ü e inin bir k sm kullan labilir, bu da optimal dü ük bas n de erlerine ula lmas n sa lar - o utma i letim aral -10 C e kadar dü ürülmü tür 43 C Ortam cakl ( C KT) Is tma performans Is tma performans Is tma performans Is tma performans al ma süresi al ma süresi Elektrotlar aras ndaki kapasitans de eri, a n bulunup bulunmad n er ek amanl olarak öl ebilir eleneksel modellerde, in erter kompresörü e a ma kapama kompresörü s ra la al r, bu da maksimum kapasite e ula ma süresini u at r. L nin tam in erter kompresör sistemi e üksek performans dön ü tasar m sa esinde, MULTI V IV, iki kompresörü e amanl al t rarak l so utma e a s tma sa la abilir. 1. A : al ma B : e re d 40 C 20 C 2. A : H B : e re d 3. A : H B : e rede 4. A : H B : e rede 11dk 5. A : Tam H B : e rede üre MULTI V IV 1. A al ma B al ma 40 C 20 C 2. A : H B : H 4dk 3. A : Tam H B : Tam H - r m tandart s tma mod ortam s ak 7 C, ortam s ak 20 C üre -5 C -10 C Kesintisi so utma i letim aral nda elde edilen eni letme 14 C 27 C ortam a a s cakl ( C KT) nite Ha a eme cakl ( C KT) nite Ha a eme cakl ( C KT) 1 17

11 H T P MP I T L R M K MM L P R ORM ü lü Is tma e Ben ersi o utma Performans la Her aman Rakiplerinin Önünde e Yenili in Öncüsü Geni a ma ra MULTI V IV, eli tirilmi in erter kompresör e kontrol teknolojisi sa esinde, kesintisi so utma e s tma i letim aral n eni letmi tir. 43 C 18 C 15.5 C 20 C 10 C Önceki Model MULTI V IV Önceki Model a a essi ve ü se Hava Ha mine a ip an 1 I IR I T RIM Kola Projelendirme Geni eti mi Tesisat or ama Mesa e eri MULTI V IV in erter teknolojisi e so utma kontrol de resi teknolojisi, da a u un tesisat dö enebilmesine e da a üksek binalarda kullan labilmesine imkan tan r. o utma sistemi, üksek katl bina e a bü ük tesislerde da a esnek tasar mlara imkan ererek proje mü endisinin al ma süresini k salt r e alternatif se enekleri mümkün k lar. Toplam tesisat u unlu u 1,000m Maks. boru tesisat u unlu u (E de er ) lk bran mandan sonraki maks. boru tesisat u unlu u(ko ullu u ulama) 200m (225m ) aras ndaki ükseklik 110m 40m (90m ) Maksimum boru tesisat u unlu u Toplam tesisat u unlu u aras ndaki ükseklik - aras ndaki ükseklik 40m - aras ndaki ükseklik 5m i nite i nite lk bran mandan sonraki maksimum boru tesisat u unlu u aras ndaki ükselik E de er o yg ama Ha nite er 1 Ortam cakl ( C KT) Ortam cakl ( C KT) 0 C 0 C -5 C MULTI V IV -15 C -20 C -10 C -25 C 10 C 14 C 15 C 20 C 25 C 27 C 30 C 10 C 15 C 20 C 25 C 27 C 30 C Ortam cakl ( C KT) Ortam cakl ( C KT) an, önceki fan ile kar la t r ld nda a a acmini 50 m 3 dk art ran e ses dü e ini 4 db(a) dü üren eni bir tasar ma sa iptir. Minimi e edilmi irdap olu umu e pürü lendirilmi ü e, üksek a a acmi, dü ük ses se i esi e üksek erimlilik sa lar 1 inusoidal kord da t m la dü ük ses se i esi (4dB(A) a alma) 1 2 Pürü lendirilmi ü e 2 8~12HP 14~20HP Verimlilik i in tasarlanm kanat k teknolojisi - at da da a a ük - Kola kurulum 3 2 MULTI V IV - Tüm kapasitelerde da a a a rl k nite A rl (k ) % % % % % % % HP 10HP 12HP 14HP 20H esintisi s tma i in model kar la t rmas 16HP 18HP 20HP B irketi MULTI V IV

12 H T P MP I T L R R M ve R OPT M O Ak ll e ü enilir Kullan m a la an Ar a Te his Bak m ö ümü Gün e enmi (Ar a Te his e iderme) üncellenmi bile enleri, kullan c a s ndan ü enilirlik e kola bak m ö ümleri sunar. MICOM L MULTI V IV, s tma e so utma modlar i in tüm sene bo unca sadece bir ke al t rma a imkan eren e so utucu miktar n de erlendirebilen ilk VRF sistemidir lk al ma süresinde k salma (60dk 45dk) - Ak ll telefonlar ü erinden eri im imkan L M (L Monitorin Vie ) - Boru e kablo tesisat hata kontrolü - Otomatik al t rma modu raporu - Kara kutu fonksi onu - E amanl ar a iderme - Otomatik so utucu a miktar kontrolü e dolumu - Is tma e so utma a miktar tesbiti 20 Te e on a eme ve K man a - Mobil L MV, kullan c lar n Bluetoot modülü ü erinden MULTI V IV sistem dön üsünü i lemesine e kumanda etmesine ard mc olur. Teknis enler, ak ll telefonlarla MULTI V IV d ünitesine 10 metre u akl ktan L M erilerini kontrol edebilirler. Merke i enetim Ci a (ACP (Ad anced Control Platform) AC mart Premium), kullan c lar i in ak ll telefon ü erinden i leme e kumanda fonksi onu sa lar. Ak ll telefon arac l la rup kontrolü de me cuttur - a lant t r l etooth Mo il LGM yg lamas n k llanmak i in, l etooth mod l gereklidir Ak ll telefon ö ellikleri Etkili Bluetoot ileti im mesafesi Ana ö ellikler Önerilen ö ellikler stisna - Android O CPU 1 H - RAM 1 B - Android O 4.0(IC ) e a da a üksek - CPU 1 H ual Core e a da a üksek - RAM 1 B e a da a üksek x 720, 800 x 480 ö ünürlük (Optimi e) - Android O 3.x (Hone comb) - iphone desteklenmemektedir - Etkili oldu u mesafe: 10m (A k alan) - Etkili oldu u mesafe, ileti im ortam na ba l olarak daha k sa olabilir. Otomati a önetimi ü enilirli i, a den eleme e a dönü ü sa la an bir a sensörü le eli tirilmi tir. 21 Ortam cakl ( C KT) o utma modu Is tma modu Ortam cakl ( C KT) s tma i lemi esnas nda so t ga miktar de erlendirmesi o tma i lemi esnas nda so t ga miktar de erlendirmesi s tma ve so tma i lemi esnas nda so t ga miktar de erlendirmesi Otomati o t an Top ama Bak m i in bir i e a d ünitenin sistemden a r lmas durumunda, ar al birimdeki so utucu a, di er ünite e i üniteden d ünite e e a d üniteden i ünite e kola ca aktar l r. o utucu ak o utucu ak MULTI V IV - Ekim 2013 ten iti aren mev t l etooth mod l, d nitenin ana kart erine yerle tirile ilir

13 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 080LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 a ms ünite R 080LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (920 1, ) 1 (920 1, ) 1 (920 1, ) 1 Net A rl k kg Tip R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 2,400 2,600 2,600 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C Toplam Maks. m 1, Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7(1/2) a mm (in ) (3/4) 22.2 (7/8) (1-1/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks. 13(20) 16(25) 20(30) Ba lanabilir nitelerin Oran Min-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 a ms ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 1 (1,240 1, ) 1 (1,240 1, ) 1 (1,240 1, ) 1 Net A rl k kg 245 x x Tip R410A R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 2,600 2,600 3,600 3,600 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) a mm (in ) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks. 23(35) 26(40) 29(45) 32(50) Ba lanabilir nitelerin Oran Min-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s

14 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 220LT 4 R 240LT 4 a ms ünite R 120LT 4 R 120LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C a s 2 2 Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 210 x x 2 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (920 1, ) 2 (920 1, ) 2 Net A rl k kg Tip R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 5,200 5,200 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (5/8) (5/8) a mm (in ) (1-1/8) 34.9 (1-3/8) nite a s 2 2 Ba lanabilir nite a s Maks. 35 (44) 39 (48) Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 260LT 4 R 280LT 4 R 300LT 4 R 320LT 4 a ms ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 1+ (920 1, ) 1 Net A rl k kg Tip R410A R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 5,200 5,200 6,200 6,200 ü Ka na /V/H 3/ / 50 3/ / 50 3/ / 50 3/ /50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4) a mm (in ) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks. 42(52) 45(56) 49 (60) 52 (64) Ba lanabilir nitelerin Oran Min-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s

15 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 340LT 4 R 360LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C a s 3 3 Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x 2 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 2 (1,240 1, ) 2 Net A rl k kg Tip R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 6,200 6,200 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) a mm (in ) 34.9 (1-3/8) 41.3 (1-5/8) nite a s 2 2 Ba lanabilir nite a s Maks. 55 (64) 58 (64) Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 380LT 4 R 400LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C a s 4 4 Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x 2 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 2 (1,240 1, ) 2 Net A rl k kg Tip R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 7,200 7,200 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) a mm (in ) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) nite a s 2 2 Ba lanabilir nite a s Maks. 61(64) 64 Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s

16 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 420LT 4 R 440LT 4 R 460LT 4 a ms ünite R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 100LT 4 R 100LT 4 R 100LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 250 x x x es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba HP Mo e Kombine ünite R 480LT 4 R 500LT 4 R 520LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 100LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x x es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 2 + (920 1, ) 1 Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 2 + (920 1, ) 1 Net A rl k kg x x x Tip R410A R410A R410A arj kg (10.5 2) (10.5 2) (10.5 2) Kontrol EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 8,800 8,800 8,800 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) (3/4) a mm (in ) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k Net A rl k kg 280 x x x Tip R410A R410A R410A arj kg (10.5 2) (10.5 2) (10.5 2) Kontrol EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 9,800 9,800 9,800 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) (3/4) a mm (in ) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s

17 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 540LT 4 R 560LT 4 R 580LT 4 R 600LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x x x 3 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 3 Net A rl k kg x x Tip R410A R410A R410A R410A arj kg 10.5 x x x x 3 Kontrol EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 9,800 9,800 10,800 10,800 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4) a mm (in ) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s HP Mo e Kombine ünite R 620LT 4 R 640LT 4 R 660LT 4 R 680LT 4 R 700LT 4 a ms ünite R 180LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -15 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x x x x 4 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 4 Net A rl k kg x x x x x 2 Tip R410A R410A R410A R410A R410A arj kg 10.5 x x x x x 4 Kontrol EEV EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 11,400 12,400 12,400 12,400 12,400 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) a mm (in ) 44.5 (1-3/4) 44.5 (1-3/4) (2-1/8) (2-1/8) (2-1/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 31

18 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 720LT 4 R 740LT 4 R 760LT 4 R 800LT 4 R 800LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -15 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x x x x 4 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 4 Net A rl k kg x x Tip R410A R410A R410A R410A R410A arj kg 10.5 x x x x x 4 Kontrol EEV EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 13,400 13,400 14,400 14,400 14,400 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) a mm (in ) (2-1/8) (2-1/8) (2-1/8) (2-1/8) (2-1/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k 32 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 ot 1 a asitelerde a a daki ko llar esas al nm t r o tma - ortam s akl 27 C T 1 C T s tma ortam s akl 20 C T 1 C T ortam s akl 3 C T 2 C T rtam akl 7 C T C T a lant l or lama nl 7, m a lant l or lama nl 7, m r y kseklik ark r y kseklik ark 2 a asiteler ve net ka asiteler 3 enilik ilik olitikam er evesinde a teknik ellikler n eden ildirilmeksi in de i tirile ilir EE Elektronik Genle me al 5. E EE hesa lamas a a daki ko llara kar l k etmektedir ve i nitelerin giri g dahil de ildir - rtam s akl 27 C T 1 C T - ortam s akl k ko llar smi k ran rtam akl C T A rl k atsay lar orm l 0 03 EE EE EE EE 2 KK T 100 erinde kom ine al ma, her ir i nite ka asitesinin d mesine neden ola ilir om inasyon oran i nite say s a lant a asitesi Tek nite 200 i t nite 1 0 nite 130 ten a la nite 130 aln a 130 kom inasyon dahilinde al ma garanti edile ilir 130 kom inasyon erinde a lant ya mak istiyorsan, l t en i imle ileti ime ge in ve gereksinimlerini i a a daki gi i elirtin 1 nitelerin al ma ka asitesi 130 dan a la ise, t m i niteler d k hava ak mod nda al r n erinde, ka asite 130 da old gi idir, giri g i in de ge erlidir 33

19 H T R CO R I T L R en roni e Is tma ve o tma COP nin 8.5 de erine ula mas mümkündür ( 40 so utma e 60 s tma ko ulu alt nda) - Enerji tüketimi 30 a kadar a alt labilir Is tma o utma 0 rtam s akl 7 C T C T s rtam akl 20 C T 1 C T letim Oran ( ) O s 3 o utma Is tma 3 COP o utma Temelli letim Maksimum 8.5 Is tma Temelli letim ü se erim i Is Ka an m nitesi - Is ka an m ünitesinde üksek erimli adaptif ift spiral borulu e anjör - Port ba na maksimum 8 i ünite ba lanabilir - Port ba na 16 k güce kadar - Otomatik boru tesisat tespit fonksi onu la kola kurulum - Bak m i in dahil k s mlara eri im imkan. üniteden PRHR021 PRHR031 PRHR041 Ge i mi Mo e i imi Bu kontrol, tüm ko ullar alt nda optimum döngü i lemi sa lar. Bu mod sa esinde sistem döngüleri daha kararl olabilir e kullan c i in konfor sa lar. Lineer genle me Val ünite e M K MM L P R ORM ü lü Is tma e Ben ersi o utma Performans la Her aman Rakiplerinin Önünde e Yenili in Öncüsü Geni a ma ra ü ük s cakl k i letim aral, e itli kontrollere sahip kondenser arac l la art r lm t r. - Is tma modu : - 25 C YT 18 C YT - o utma modu : - 10 C KT 43 C KT - enkroni e mod : -10 C YT 16 C YT Otomati Ge i cak. M K MM L R ML L K Birinci n f, Anma e K smi Yük Verimlili i er er odas - er ek amanl bas n kontrolü - Optimum alanda optimal döngü - Mod de i iminden sonra bekleme k sa süresi : 5 dakika por salonu O s ü ük Bas n Otomatik e i fonksi onu, optimal oda s cakl n korumak e enerji tasarufunu art rmak amac la so utma e s tma kontrol eder. AC mart Premium ile a arlanabilir. C + T A arlanan s cakl k C e i me Noktas ( o utma) T e i me Noktas (Is tma) o tma Termal ka ama an mod s tma üre Kesintisi Is tma emi - Entegre s tma kapasitesi : 17 daha fa la - Kesintisi s tma e s tma modu esnas nda a dönü ü Is tma Tedari i Is tma KAPALI Is tma KAPALI Is tma KAPALI Is tma Tedari i K smi Yükte Bu ö me Ya önü ü (Is tma modu) K smi Yükte Bu ö me üre üre - Mev t mod, yg lama ko llar na a l olarak otomatik olarak al t r la ilir Yüksek Bas n o utma modu 10 Is tma modu ortam s cakl ( C) Is tma ( C KT), o utma ( C KT), E amanl ( C YT) ortam s cakl ( C) Is tma ( C KT), o utma ( C KT), E amanl ( C YT) s tma o tma E amanl letim Alan

20 H T R CO R I T L R I IR I T RIM Kola Projelendirme n or ama Mesa e eri MULTI V, in erter kontrol teknolojisi e so utma kontrol de resi teknolojisi sa esinde, daha u un boru tesisatlar dö enebilir e daha üksek binalar i in projelendirme ap labilir. HR ünitesi aras ndaki ükseklik fark aras ndaki ükseklik fark Toplam tesisat u unlu u aras ndaki ükseklik fark Toplam tesisat u unlu u 1,000m Me cut boru tesisat u unlu u (E de er) 1. bra mandan sonra maksimum tesisat u unlu u (Ko ullu u gulama) 200m (225m ) - aras ndaki ükseklik fark 110m - aras ndaki ükseklik fark 40m -Is geri ka an m ünitesi aras ndaki ükseklik fark -Is geri ka an m ünitesi aras ndaki ükseklik fark 40m (90m ) 5m 15m Is geri ka an m ünitesi aras ndaki ükseklik fark 15m E de er Ko ullu u gulama Ko ay on ama MULTI V IV s geri ka an m, kullan c n n konforu i in bire sel alanlar ü erinde esnek kontrol sa lar. - Bir port ba na maksimum 8 i ünite ba lanabilir - Is geri ka an m ünitesine maksimum 32 i ünite ba lanabilir - Bölge kontrol fonksi onu kurulu olan i üniteler i in a n i letim modeli u gulanabilir O s Mutfak - Esnek tesisat projelendirme imkan - ü ük ürün e kurulum masra ar Oda HR ünitesi er er odas on kontrolü (Maksimum i ünite 8 Ad) 3 nite erin aman a t r mas ünitelerin e anjörleri, e amanl olarak so utma e s tma i in al t r labilir. - Lineer ükleme tepkisi - E amanl al ma erimlili i art r r - Kesinstisi al ma i in de i tirme moduna minimi e edilir nite : adece E aporatör e a kondenser nite: E amanl E aporatör e Kondensör E aporatör ( s tma) E aporatör ( s tma) Kondensör ( o utma) o utma Is tma o utma Is tma HR Ünitesi HR Ünitesi Is Geri Ka an m nitesi HR a ant ar n a sne i L nin s ka an m ünitesi, hem seri olarak hem de paralel olarak ba lama esnekli ini sunar. adece Y bra man Mümkün de il Y bran man eri ba lamalarda Mümkün de il eri ba lamalarda 37

21 H T R CO R I T L R ARUB080LTE4 ARUB100LTE4 ARUB120LTE4 ARUB140LTE4 ARUB160LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4 HP Mo e Kombine ünite R 080LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 a ms ünite R 080LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks k COP o utma Is tma o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks m 3 /dk es Bas nc Maks dba es ücü Maks dba Bo utlar xyx mm (920 1, ) 1 Net A rl k kg Tip R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 2,400 2,600 2,600 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C Toplam Maks m 1,000 1,000 1,000 Maks m 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks m 40 (90) 40 (90) 40 (90) Ünite- Ünite Maks m Ünite- Ünite Maks m mm (in ) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7(1/2) ü ük Bas n l a mm (in ) (3/4) 22.2 (7/8) (1-1/8) Yüksek Bas n l a mm (in ) 15.88(5/8) (3/4) (3/4) Ünite a s Ba lanabilir Ünite a s Maks 13(20) 16(25) 20(30) Ba lanabilir Ünitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 a ms ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 1 Net A rl k kg 245 x x Tip R410A R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 2,600 2,600 3,600 3,600 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C Toplam Maks. m 1,000 1,000 1,000 1,000 Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) Ünite- Ünite Maks. m Ünite- Ünite Maks. m mm (in ) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8) (5/8) ü ük Bas n l a mm (in ) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) Yüksek Bas n l a mm (in ) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) Ünite a s Ba lanabilir Ünite a s Maks. 23 (35) 26 (40) 29 (45) 32 (50) Ba lanabilir Ünitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 3 3

22 H T R CO R I T L R ARUB220LTE4 ARUB240LTE4 ARUB260LTE4 ARUB280LTE4 ARUB300LTE4 ARUB320LTE4 HP Mo e Kombine ünite R 220LT 4 R 240LT 4 a ms ünite R 100LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C a s 2 2 Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 210 x x 2 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (920 1, ) 2 Net A rl k kg Tip R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 5,200 5,200 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C Toplam Maks. m 1,000 1,000 Maks. m 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) Ünite- Ünite Maks. m Ünite- Ünite Maks. m mm (in ) 15.88(5/8) 15.88(5/8) ü ük Bas n l a mm (in ) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) Yüksek Bas n l a mm (in ) (1-1/8) (1-1/8) Ünite a s 2 2 Ba lanabilir Ünite a s Maks. 35(44) 39(48) Ba lanabilir Ünitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 260LT 4 R 280LT 4 R 300LT 4 R 320LT 4 a ms ünite R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C o utma Min. Maks. C KT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C Is tma Min. Maks. C YT Hermetik d rma croll Tip a s irocco Tip C In erter motor Fan Motor Tipi 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Maks. statik bas n Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba (1,240 1, ) 1 + (920 1, ) 1 Bo utlar xyx mm x x x x 1 Net A rl k kg R410A R410A R410A R410A Tip arj kg EEV EEV EEV EEV Kontrol FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Tip 5,200 5,200 6,200 6,200 Kontrol cc 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 ü Ka na /V/H 2C C C C Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 1,000 1,000 1,000 1,000 Toplam Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) lk Y bran man ndan sonra Maks. m Ünite- Ünite Maks. m Ünite- Ünite Maks. m (3/4) (3/4) (3/4) (3/4) mm (in ) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) a mm (in ) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) Ünite a s Ba lanabilir Ünite a s Maks. 42(52) 45(56) 49 (60) 52 (64) Ba lanabilir Ünitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 0 1

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon.

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

MODEL RX5 SERİSİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA. En iyisini yapmaya konsantre oluyoruz. Her zaman ve her koşulda...

MODEL RX5 SERİSİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA. En iyisini yapmaya konsantre oluyoruz. Her zaman ve her koşulda... MODEL RX5 SERİSİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA En iyisini yapmaya konsantre oluyoruz. Her zaman ve her koşulda... Basit ve Verimli Mükemmel Hava Kalitesi ve inanılmaz Isı Değiştirici Verimliliği Rulo

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR www.itadvisor.com.tr HAZ RAN 2010 SAYI 7 Bundan 20

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15

çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15 çindekiler Önsöz Sayfa: 2 Seçim Tablolar Kullan m Talimatlar Sayfa: 3 Buhar Bilgisi ve Temel Kavramlar Sayfa: 4-9 Kondenstop Tipleri Sayfa: 10-15 Kondenstop Seçimleri Sayfa: 16-45 Buhar Da t m Hatlar Sayfa:

Detaylı

220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri

220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri 220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri Smart-UPS Sunucu ve Networkler için Yüksek Performansl Güç korumas Koruma SmartBoost- gerilim dü mesi korumas SmartTrim- a r gerilim korumas Y ld r m Dü mesi

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu İklimlendirme Sistemleri Kataloğu İçindekiler 2 İklimlendirme Sistemleri ve Ürün Gamı 8 Dış Ünite, XH R VRS Mini Ace VRS Space VRS Water4 VRS Multi WR4 VRS Water Mini 62 İç Ünite ART COOL Duvar Tipi Konsol

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

İkiçeker modellerle SUV pazarı büyüyor

İkiçeker modellerle SUV pazarı büyüyor 02 Sat lar iyi de olsa kampanyalar bitmez! Otomobil ve hafif ticari araç sat lar pek çok kimsenin tahmin etmedi i bir ekilde art yor. Hatta bu yüzden baz modeller için eylül ay na s ra yaz l yor. Buna

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l Ürün Katalo u ELSOLD Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l ELSOLD çerik Tablosu ELSOLD Ba yaz Sayfa 01 ELSOLD SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 02 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı