deneyimindeki en on yeni ik ve irketin A GE ka a ite i i e L, LG nin Her ortama hayat vermek o arak ta ir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "deneyimindeki en on yeni ik ve irketin A GE ka a ite i i e L, LG nin Her ortama hayat vermek o arak ta ir"

Transkript

1

2 2 Her ortama hayat vermek, LG Air Conditioning and Energy o tion irketinin teme hede dir on t ardan, ti ari ina ara ve ortak kam a an ar na kadar d nya erindeki her yerde ve herke e e kin ir ya am nma vi yon d r hede nda, daha a ener i k anarak, ina k an ar na ho ortam ar narak, y k ek verim i, yeni ik i tma, hava and rma ve k ima H AC m eri nma yo nda i er iyor g r yor An ak, LG nin i eri man k eviye i ve kendini i ine adam ak a aye inde, irket on i teminde tekno o ik ir devrim ger ek e tirmeyi a ard L devrim, H AC n yeter i er orman nda y k ir etken o an gi i ener i kay ar nda a anan g e g r r ta arr aye inde ger ek e ti on irka enede, LG, ge i mi k ima m erinin on ha ka o an de i ken o t ak tekno o i eri erine odak and LG nin i ham veri i e e e inin en n ra ar nda L n ge i imi yer a r m ge enek e H AC ara meydan ok rken y k ek ina ar n o tma ve ayn amanda tma nda a rt o era yone verim i ik a ayarak mode erini i eriye ta yan ir r n Art k o reti inin r n erinde tekno o i erini k anma nedeniy e, at- orm erinde daha a a yeni ik ya ma o a ok a o arak L n ge i im re inde LG, o era yone verimi iyi- e tirmeyi hede eyerek ekt rde n ir tekno o i yaratmak i in dikkat i g em er, te t er, ana i ve ka am A GE a- ma ar ya t, LG nin 1 den eri edindi i engin k ima deneyimindeki en on yeni ik ve irketin A GE ka a ite i i in nem i ir a ar d r r n n merke indeki H AC yeni i i i e L, LG nin Her ortama hayat vermek o arak ta ir edi en ge i im e e e ine dayanan en er i a ar n n ir em o d r 2 y nda A, ener i verim i i i i e i gi i hede ni o itika ad a t nda a k ad A, e it i ka am o itikar y a, irin i ener i kaynak ar na a m n 2 a a tmay, C 2 emi yon n 2 d rmeyi ve ayn amanda 2 2 den n e yeni ene i ir ener i retimini 2 art rmay hede emektedir teri i in ini art rarak daha a e ektrik t ketimi a amak i in Avr a a ar nda n an t m iha ar n, ener i verim i ik not, y k ener i t ketimi ve di er ener iy e i gi i i gi eri e irten ir etiket nd rma gerekmektedir teri erin daha verim i r n er e me ine yard m o man n yan ra, etiket eme i temi reti i erin, a ma i in daha a ener i gerektiren tekno o i er ge i tirme ini de te vik etmektedir % 20 Birincil Enerji % 20 er tüketimi % 20 Yenilenebilir emi nl r enerji rt

3 ak n ge e ekte, se onsa verim i i in, k ima r n erinin as verim i i ini mek i in daha etkin ve hassas ir yo o arak de er- endiri e e i d n mektedir EE ve C dere e endirme eri, g n e verim i ik m a s ndan iki ana g sterge o m t r H AC reti i eri, o erasyone verim i ikte r n erin ge i imini de er- endirmek i in artan iki de er erine odak anm t r An ak, nomina EE veya nomina C, e ir i ko ar a t nda k g ne k yas a sade e giri g n t nden, de eri s n r d r na kar k, E ENT standart ar na dayanan se onsa verim i ik, er ormans n daha ger ek i ir tayinini sa ar sistem, daha kesin do r k i in s ak k de i im erini g n ne a arak, i gi i mevsim oy n a so tma k n n ener i t ketimine oran n hesa ar H AC sistemi gene o arak to am a ma s resinin inde, maksim m k g n n 0 i a 0 i aras nda, k smi y kte a r, iyi dere e endiri mi EE ve C ye ra men k smi y k verim i i inin, o mas gerekti i eki de hesa a kat mamas d r m nda, o erasyon ma iyet erinin d r emeye e i an- am na ge ir E ENT, k smi y k verim i i i ve iki ge enekse dere e endirmey e ir ikte E EE i nyesinde nd ran verim i ik m standart o arak, se onsa verim i i dikkate a r ndan neden e, m n n n o erasyone verim i- i ini de er endirmek ve do r amak i in, se onsa verim i ik ve EE i e C dere e endirme eri dikkat i e in e enme idir o utma i in al ma aati nma so utma erimi EER bu noktada l ülür Is tma i in al ma aati nma s tma erimi COP bu noktada l ülür LG, mev t ka a ite inin y k ir m n, k mi y k verim i ik d eyinin daha do r ir g terge i o an e on a verim i i i art rmak i in ay rm t r Ayr a, dere e endiri mi EE ve C de er erini de ge i tirmeyi ihma etmemi tir a am A GE a a ar on nda, M LT, n eki mode M LT i e kar a t r d nda y k orta ama 1 ere varan ener i ta arr a aya i mektedir % 65 aynak LG Ener i E timate rogram LEE im a yon veri eri - ran a, ari te ir inan n kat Önceki Model MULTI V IV 2 L n raki i e on a verim i i ini e de etme i i in LG, m a am a a ar har ayarak, L, n eki eri L den ark a t ran, tekno o i indeki devrim nite i inde ge i me erden ayda anm t r on o arak, LG, ir ok di ita g terge ge i tirmek veya tak it on iyon ar nmak yerine, ger ek d rd n enera yon i temini ge i tirerek, tekno o i erinin tandard n n y k e me ine yard m o m t r y k ro oynamaktad r An ak, n ar k a ik mode erde gi i kay ara da neden o r m gi i kay t r erini ortadan ka d rmak i in ya an y k yat r m ve ka - am A GE a ma ar on nda, k ek a n a n H TM, Akti o t Ak kan ontro, Ak a n ve e i ken n t r evre i i e, irket kendi tekno o i erini M LT erinde to am ve e on a verim i ikte a ar iyi e tirme er e de etmi tir LG, kom re r, e an r, ya ve o t ga tekno o i- inden o an ve o era yone verim i i i e ir eyen d rt ana e erine kon antre o m t r d rt e, m erinin ener i verim i i ini mak imi e etmek i in LG, d nyan n d rt ir tara ndaki m teri erine en on k ima m o an M LT yi nmak a g r r d yar r a an r n, irketin m kemme iyet ve tekno o ik i er eme ere a n tem i eder 3 G giri i k h k to am saat k to am saat ortam s ak C ortam s ak C aynak Meteonom - ransa, aris te 1 y s rey e ak %68 at %66 Mart %46 Nisan %17 May s %16 Ha iran %19 Temm %23 A stos %11 Ey Ortalama Tasaruf %35 Ekim %70 as m %41 %67 Ara k

4 N TELE N TELE H T EC

5 N GAM 8, 10, 12HP 14, 16, 18, 20HP 22, 24HP 26, 28, 30, 32HP 34, 36, 38, 40HP 42, 44, 46, 48, 50, 52HP 54, 56, 58, 60HP 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80HP 4 4HP 5, 6HP 1Ø, 220V 1Ø, 220V 6, 8HP 2 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20HP 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40HP 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60HP 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80HP 4, 5, 6HP 2 7

6 N GAM k 7k 9k 12k 15k 18k 21k 24k 28k 36k 42k 48k 54k 76k 96k Mirror 4 Yön Kaset (570x570) 4 Yön Kaset (840x840) 2 Yön Kaset 1 Yön Kaset nce i li Ta an Orta Yüksek tatik Kasetli Kasetsi

7 10 N TELE serisi MULTI V serisi, e si enerji tasarrufu, kola kurulumu e bir ok farkl i ünite modeli ile rojelendirme e kurulumu kola la t r r

8 H T P MP I T L R LG nin 4. Jenerasyon Inverter ü Yeni Hi ide ell (H ) scroll in erter kom resörü e BL C s k sar ml motor bobini, a rl n 50 a alt lmas la e 120 H lik al ma frekans n n 150 H e ükseltilmesi le, k smi ük erimlili ini i ile tirir. ki a amal kom res on sa esinde en üksek s tma ka asitesin ü ük s cakl k ko ullar nda ü lü s tma sa lar Enerji erimlili i e s tma erformans nda art H l al ma te kisi erekli s cakl a la ula ma imkan K smi ük etkinli inde art - a ma ko ar na a o arak 1 0 H e kadar a ma imkan TM (Yüksek Bas n l Ya önü ü) Ya dönü ünün neden oldu u kom resör erimlilik ka b n ortadan kald r r Tüm i letim aral klar nda k smi ük erimlili ini art r r er ek amanl a se i esi tes iti adece erekti inde er ekle en a eri dönü ü Kullan c i in üksek konfor se i esi 12 irin i n nma ve K smi ü erim i i i 4.85 % Verimlilik 5.7 %17 Verimlilik (EER) 3.73 %30 e i ken E anjör e re %4 e rim Kontrol Teknolojisi %4 ktif o utucu k kan Kontrolü %3 cti e o utucu k kan Kontrol %2 HIPOR TM Bu ar Enjeksi onu %1 k ll Ya önü ü %1 E anjör Bü ümesi Önceki Model - o tma mod nda 20 H de kar a t rma MULTI V IV B irketi MULTI V IV - o tma mod nda 20 H de kar a t rma, dahi i test veri erine dayanan k smi y k verim i i i HIPOR TM (Yüksek Bas n l Ya önü ü) HIPOR TM teknolojisi ile, enerji ka lar n n minimi e edilmesi amac la, a n so utucu a emme borusu ü erinden dönmesi erine do rudan kom resöre önlendirilmesi sa lan r. o utucu a borusu taraf ndan dönen a acmi kadar, dü ük bas n l so utucu a acminde a alma Ya r c MULTI V IV Yüksek bas n l so utucu a ka b a alt larak kom resörün ü enilirlik e erimlili i art r l r Ya r c %33 %23 %15 %6 %6 Verimlilik M K MM L R ML L K Birinci n f, nma e K smi Yük Verimlili i abit L 3. eneras on L 4. eneras on %6 %6 Emilen a acminde a alma olma Klasik MULTI V IV (H ) TM - m ko ar T C, Te 7 2 C 13 al ma ral (H )

9 H T P MP I T L R ar n e siyon Bu ar enjeksi onu, a r so uk ortamlarda erimli s tma sa lamak i in tasarlanm iki a amal bir bas n land rma etkisinden fa dalanmaktad r. HIPOR TM ile birle tirildi inde, bu sistem s tma performas n e s tma s cakl k aral n art r r. Yüksek Bas n l a 27 a a üksek s tma performans 25 C e kadar indirilen minimum al ma s cakl Ortam cakl ( C) Is tma performans ü ük Bas n l a MULTI V IV Klasik %27 Orta Bas n l a e i en an ör e i ken e anjör de resi, s tma e so utma i in optimal olu ak ll bir ekilde se en ilk teknolojidir. Yolun sa s e önü, s cakl k e al ma modundan ba ms olarak sabittir. abit ol erimlili i a alt r. MULTI V IV e i ken e anjör de resi, ol sa s n s cakl k e al ma modlar na öre a arlar e bö lece enerji kullan m erimlili inde art a neden olur. o utma o utma Is tma Verimlilik M K MM L R ML L K Birinci n f, Anma e K smi Yük Verimlili i ti o t an Kontro ü ktif o utucu k kan Kontrolü, erimlili i art rmak i in otomatik olarak so utucu ak kan miktar n kontrol eder. al ma modundan ba ms olarak, kompresöre sabit miktarda so utucu a tedarik edilir e bu da er bir modun optimal erimlili ini s n rland r r. MULTI V IV ktif o utucu k kan Kontrolü, er bir dön ü esnas nda dola an so utucu a acmini otomatik olarak ö lemler e a arlar. Bu assas e be kademeli kontrol, enerji erimlili inde art a neden olur. Is tma erimi o utma erimi o utma erimlili i o utma Yol sa s Yol sa s Is tma Is tma Verimlilik Verimlilik K smi Yük Verimi abit o utucu a miktar (k ) K smi ük erimlili i 10 Aktif o utucu a Kontrolü Is tma erimlili i 3 Al c Akümülatör Akümülatör o utucu a miktar (k ) Is tma Verimlilik o utma sne Kontro ü Kullan c i in s tma e so utma performans n kontrol etmek e d mekan kapasite kontrolü arac l la enerji tasarufu sa lamak mümkündür. - 5 Temel kademeli kapasite kontrolü - 10 kademeli kontrol IO ( iri e k ) modülü ile mümkündür (opsi onel) - Enerji tasarru u al ma ile ü tüketiminde 40 a kadar tasarruf ü tüketimi eme s cakl Verimlilik in al iri kademesi A a tma oran ortam ko ar na g re de i ik ik g stere i ir son nda mev t o a akt r --- mod ayn amanda ge e sessi a ma, a arm a ma, ar a a arm ve d k ortam s ak k kontro e ik erine sahi tir

10 H T P MP I T L R M K MM L P R ORM ü lü Is tma e Ben ersi o utma Performans la Her aman Rakiplerinin Önünde e Yenili in Öncüsü a önü ü Gi erme e rost amas n a üre i Is tma emi istem e kompresör ü enilirli ini art ran öncü teknolojisi, sensörle kompresör a se i esini er ek amanl kontrol ederek erimlili i art r r. MULTI V IV, s tma kapasitesi e i mekan konforunu sabit tutabilmek i in kesintisi s tma i le i sa la an par al bu iderme (split-defrost) teknolojisini kullanmaktad r. a se i e al lamas mümkün olmad ndan, (8 saatte bir) peri odik a eri-ka an m i lemi ereklidir. Ya eri-ka an m i lemi esnas nda, s tma i le i de re d kal r e toplam performans dü er. Ya eri-ka an m i lemi s ras nda ürültü e neden olur. MULTI V IV - adece erekti inden eri-ka an m sa la an assas al lama ö elli i a se i esini ö ler - Ya den ele ici e eri-ka an m al oritmas, sensörlerle birlikte al arak ü tüketimi e enerji israf n a alt r. Bu iderme i lemi esnas nda s tma durur. Is tma i erme e rost Is tma esintiye rar MULTI V IV K smi ükte bu iderme i lemi esnas nda kesintisi s tma. Is tma K smi ü te Gi erme Kesintisi Is tma adece erekti inde a eri-ka an m i lemi KAPALI KAPALI KAPALI A IK A IK A IK A IK A IK A IK A IK A IK A IK - esintisi s tma i evi, evrese ko ara a o arak mev t giderme de rost mod na a na i ir al ma süresi al ma süresi Ge i mi Inverter ayesin e H Is tma ve o tma 10 C e kadar ü ürülmü o utma Aral L, sunucu (ser er) odalar ibi dört me sim so utma erektiren alanlar i in da a i i bir ö üm sa lamak amac la, kesintisi so utma aral n -5 C den -10 C e dü ürmü tür. - Is dönü türücünün sadece tüm ü e i kullan labilir, bu da a r dü ük bas nca neden olur - o utma i letim aral -5 C e a da a üksek derecelerde s n rl d r MULTI V IV - Is dönü türücü ü e inin bir k sm kullan labilir, bu da optimal dü ük bas n de erlerine ula lmas n sa lar - o utma i letim aral -10 C e kadar dü ürülmü tür 43 C Ortam cakl ( C KT) Is tma performans Is tma performans Is tma performans Is tma performans al ma süresi al ma süresi Elektrotlar aras ndaki kapasitans de eri, a n bulunup bulunmad n er ek amanl olarak öl ebilir eleneksel modellerde, in erter kompresörü e a ma kapama kompresörü s ra la al r, bu da maksimum kapasite e ula ma süresini u at r. L nin tam in erter kompresör sistemi e üksek performans dön ü tasar m sa esinde, MULTI V IV, iki kompresörü e amanl al t rarak l so utma e a s tma sa la abilir. 1. A : al ma B : e re d 40 C 20 C 2. A : H B : e re d 3. A : H B : e rede 4. A : H B : e rede 11dk 5. A : Tam H B : e rede üre MULTI V IV 1. A al ma B al ma 40 C 20 C 2. A : H B : H 4dk 3. A : Tam H B : Tam H - r m tandart s tma mod ortam s ak 7 C, ortam s ak 20 C üre -5 C -10 C Kesintisi so utma i letim aral nda elde edilen eni letme 14 C 27 C ortam a a s cakl ( C KT) nite Ha a eme cakl ( C KT) nite Ha a eme cakl ( C KT) 1 17

11 H T P MP I T L R M K MM L P R ORM ü lü Is tma e Ben ersi o utma Performans la Her aman Rakiplerinin Önünde e Yenili in Öncüsü Geni a ma ra MULTI V IV, eli tirilmi in erter kompresör e kontrol teknolojisi sa esinde, kesintisi so utma e s tma i letim aral n eni letmi tir. 43 C 18 C 15.5 C 20 C 10 C Önceki Model MULTI V IV Önceki Model a a essi ve ü se Hava Ha mine a ip an 1 I IR I T RIM Kola Projelendirme Geni eti mi Tesisat or ama Mesa e eri MULTI V IV in erter teknolojisi e so utma kontrol de resi teknolojisi, da a u un tesisat dö enebilmesine e da a üksek binalarda kullan labilmesine imkan tan r. o utma sistemi, üksek katl bina e a bü ük tesislerde da a esnek tasar mlara imkan ererek proje mü endisinin al ma süresini k salt r e alternatif se enekleri mümkün k lar. Toplam tesisat u unlu u 1,000m Maks. boru tesisat u unlu u (E de er ) lk bran mandan sonraki maks. boru tesisat u unlu u(ko ullu u ulama) 200m (225m ) aras ndaki ükseklik 110m 40m (90m ) Maksimum boru tesisat u unlu u Toplam tesisat u unlu u aras ndaki ükseklik - aras ndaki ükseklik 40m - aras ndaki ükseklik 5m i nite i nite lk bran mandan sonraki maksimum boru tesisat u unlu u aras ndaki ükselik E de er o yg ama Ha nite er 1 Ortam cakl ( C KT) Ortam cakl ( C KT) 0 C 0 C -5 C MULTI V IV -15 C -20 C -10 C -25 C 10 C 14 C 15 C 20 C 25 C 27 C 30 C 10 C 15 C 20 C 25 C 27 C 30 C Ortam cakl ( C KT) Ortam cakl ( C KT) an, önceki fan ile kar la t r ld nda a a acmini 50 m 3 dk art ran e ses dü e ini 4 db(a) dü üren eni bir tasar ma sa iptir. Minimi e edilmi irdap olu umu e pürü lendirilmi ü e, üksek a a acmi, dü ük ses se i esi e üksek erimlilik sa lar 1 inusoidal kord da t m la dü ük ses se i esi (4dB(A) a alma) 1 2 Pürü lendirilmi ü e 2 8~12HP 14~20HP Verimlilik i in tasarlanm kanat k teknolojisi - at da da a a ük - Kola kurulum 3 2 MULTI V IV - Tüm kapasitelerde da a a a rl k nite A rl (k ) % % % % % % % HP 10HP 12HP 14HP 20H esintisi s tma i in model kar la t rmas 16HP 18HP 20HP B irketi MULTI V IV

12 H T P MP I T L R R M ve R OPT M O Ak ll e ü enilir Kullan m a la an Ar a Te his Bak m ö ümü Gün e enmi (Ar a Te his e iderme) üncellenmi bile enleri, kullan c a s ndan ü enilirlik e kola bak m ö ümleri sunar. MICOM L MULTI V IV, s tma e so utma modlar i in tüm sene bo unca sadece bir ke al t rma a imkan eren e so utucu miktar n de erlendirebilen ilk VRF sistemidir lk al ma süresinde k salma (60dk 45dk) - Ak ll telefonlar ü erinden eri im imkan L M (L Monitorin Vie ) - Boru e kablo tesisat hata kontrolü - Otomatik al t rma modu raporu - Kara kutu fonksi onu - E amanl ar a iderme - Otomatik so utucu a miktar kontrolü e dolumu - Is tma e so utma a miktar tesbiti 20 Te e on a eme ve K man a - Mobil L MV, kullan c lar n Bluetoot modülü ü erinden MULTI V IV sistem dön üsünü i lemesine e kumanda etmesine ard mc olur. Teknis enler, ak ll telefonlarla MULTI V IV d ünitesine 10 metre u akl ktan L M erilerini kontrol edebilirler. Merke i enetim Ci a (ACP (Ad anced Control Platform) AC mart Premium), kullan c lar i in ak ll telefon ü erinden i leme e kumanda fonksi onu sa lar. Ak ll telefon arac l la rup kontrolü de me cuttur - a lant t r l etooth Mo il LGM yg lamas n k llanmak i in, l etooth mod l gereklidir Ak ll telefon ö ellikleri Etkili Bluetoot ileti im mesafesi Ana ö ellikler Önerilen ö ellikler stisna - Android O CPU 1 H - RAM 1 B - Android O 4.0(IC ) e a da a üksek - CPU 1 H ual Core e a da a üksek - RAM 1 B e a da a üksek x 720, 800 x 480 ö ünürlük (Optimi e) - Android O 3.x (Hone comb) - iphone desteklenmemektedir - Etkili oldu u mesafe: 10m (A k alan) - Etkili oldu u mesafe, ileti im ortam na ba l olarak daha k sa olabilir. Otomati a önetimi ü enilirli i, a den eleme e a dönü ü sa la an bir a sensörü le eli tirilmi tir. 21 Ortam cakl ( C KT) o utma modu Is tma modu Ortam cakl ( C KT) s tma i lemi esnas nda so t ga miktar de erlendirmesi o tma i lemi esnas nda so t ga miktar de erlendirmesi s tma ve so tma i lemi esnas nda so t ga miktar de erlendirmesi Otomati o t an Top ama Bak m i in bir i e a d ünitenin sistemden a r lmas durumunda, ar al birimdeki so utucu a, di er ünite e i üniteden d ünite e e a d üniteden i ünite e kola ca aktar l r. o utucu ak o utucu ak MULTI V IV - Ekim 2013 ten iti aren mev t l etooth mod l, d nitenin ana kart erine yerle tirile ilir

13 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 080LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 a ms ünite R 080LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (920 1, ) 1 (920 1, ) 1 (920 1, ) 1 Net A rl k kg Tip R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 2,400 2,600 2,600 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C Toplam Maks. m 1, Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7(1/2) a mm (in ) (3/4) 22.2 (7/8) (1-1/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks. 13(20) 16(25) 20(30) Ba lanabilir nitelerin Oran Min-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 a ms ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 1 (1,240 1, ) 1 (1,240 1, ) 1 (1,240 1, ) 1 Net A rl k kg 245 x x Tip R410A R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 2,600 2,600 3,600 3,600 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) a mm (in ) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks. 23(35) 26(40) 29(45) 32(50) Ba lanabilir nitelerin Oran Min-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s

14 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 220LT 4 R 240LT 4 a ms ünite R 120LT 4 R 120LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C a s 2 2 Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 210 x x 2 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (920 1, ) 2 (920 1, ) 2 Net A rl k kg Tip R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 5,200 5,200 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (5/8) (5/8) a mm (in ) (1-1/8) 34.9 (1-3/8) nite a s 2 2 Ba lanabilir nite a s Maks. 35 (44) 39 (48) Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 260LT 4 R 280LT 4 R 300LT 4 R 320LT 4 a ms ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 1+ (920 1, ) 1 Net A rl k kg Tip R410A R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 5,200 5,200 6,200 6,200 ü Ka na /V/H 3/ / 50 3/ / 50 3/ / 50 3/ /50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4) a mm (in ) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks. 42(52) 45(56) 49 (60) 52 (64) Ba lanabilir nitelerin Oran Min-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s

15 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 340LT 4 R 360LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C a s 3 3 Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x 2 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 2 (1,240 1, ) 2 Net A rl k kg Tip R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 6,200 6,200 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) a mm (in ) 34.9 (1-3/8) 41.3 (1-5/8) nite a s 2 2 Ba lanabilir nite a s Maks. 55 (64) 58 (64) Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 380LT 4 R 400LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C a s 4 4 Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x 2 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 2 (1,240 1, ) 2 Net A rl k kg Tip R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 7,200 7,200 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) a mm (in ) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) nite a s 2 2 Ba lanabilir nite a s Maks. 61(64) 64 Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s

16 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 420LT 4 R 440LT 4 R 460LT 4 a ms ünite R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 100LT 4 R 100LT 4 R 100LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 250 x x x es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba HP Mo e Kombine ünite R 480LT 4 R 500LT 4 R 520LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 100LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Fan Tip irocco Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x x es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 2 + (920 1, ) 1 Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 2 + (920 1, ) 1 Net A rl k kg x x x Tip R410A R410A R410A arj kg (10.5 2) (10.5 2) (10.5 2) Kontrol EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 8,800 8,800 8,800 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) (3/4) a mm (in ) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k Net A rl k kg 280 x x x Tip R410A R410A R410A arj kg (10.5 2) (10.5 2) (10.5 2) Kontrol EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 9,800 9,800 9,800 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) (3/4) a mm (in ) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s

17 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 540LT 4 R 560LT 4 R 580LT 4 R 600LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x x x 3 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 3 Net A rl k kg x x Tip R410A R410A R410A R410A arj kg 10.5 x x x x 3 Kontrol EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 9,800 9,800 10,800 10,800 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4) a mm (in ) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) 41.3 (1-5/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s HP Mo e Kombine ünite R 620LT 4 R 640LT 4 R 660LT 4 R 680LT 4 R 700LT 4 a ms ünite R 180LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 R 140LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -15 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x x x x 4 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 4 Net A rl k kg x x x x x 2 Tip R410A R410A R410A R410A R410A arj kg 10.5 x x x x x 4 Kontrol EEV EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 11,400 12,400 12,400 12,400 12,400 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) a mm (in ) 44.5 (1-3/4) 44.5 (1-3/4) (2-1/8) (2-1/8) (2-1/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 31

18 H T P MP I T L R HP Mo e Kombine ünite R 720LT 4 R 740LT 4 R 760LT 4 R 800LT 4 R 800LT 4 a ms ünite R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 R 200LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -15 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 290 x x x x x 4 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 4 Net A rl k kg x x Tip R410A R410A R410A R410A R410A arj kg 10.5 x x x x x 4 Kontrol EEV EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 13,400 13,400 14,400 14,400 14,400 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C C Toplam Maks. m Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) nite- nite Maks. m nite- nite Maks. m mm (in ) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) a mm (in ) (2-1/8) (2-1/8) (2-1/8) (2-1/8) (2-1/8) nite a s Ba lanabilir nite a s Maks Ba lanabilir nitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k 32 arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 33 ot 1 a asitelerde a a daki ko llar esas al nm t r o tma - ortam s akl 27 C T 1 C T s tma ortam s akl 20 C T 1 C T ortam s akl 3 C T 2 C T rtam akl 7 C T C T a lant l or lama nl 7, m a lant l or lama nl 7, m r y kseklik ark r y kseklik ark 2 a asiteler ve net ka asiteler 3 enilik ilik olitikam er evesinde a teknik ellikler n eden ildirilmeksi in de i tirile ilir EE Elektronik Genle me al 5. E EE hesa lamas a a daki ko llara kar l k etmektedir ve i nitelerin giri g dahil de ildir - rtam s akl 27 C T 1 C T - ortam s akl k ko llar smi k ran rtam akl C T A rl k atsay lar orm l 0 03 EE EE EE EE 2 KK T 100 erinde kom ine al ma, her ir i nite ka asitesinin d mesine neden ola ilir om inasyon oran i nite say s a lant a asitesi Tek nite 200 i t nite 1 0 nite 130 ten a la nite 130 aln a 130 kom inasyon dahilinde al ma garanti edile ilir 130 kom inasyon erinde a lant ya mak istiyorsan, l t en i imle ileti ime ge in ve gereksinimlerini i a a daki gi i elirtin 1 nitelerin al ma ka asitesi 130 dan a la ise, t m i niteler d k hava ak mod nda al r n erinde, ka asite 130 da old gi idir, giri g i in de ge erlidir 33

19 H T R CO R I T L R en roni e Is tma ve o tma COP nin 8.5 de erine ula mas mümkündür ( 40 so utma e 60 s tma ko ulu alt nda) - Enerji tüketimi 30 a kadar a alt labilir Is tma o utma 0 rtam s akl 7 C T C T s rtam akl 20 C T 1 C T letim Oran ( ) O s 3 o utma Is tma 3 COP o utma Temelli letim Maksimum 8.5 Is tma Temelli letim ü se erim i Is Ka an m nitesi - Is ka an m ünitesinde üksek erimli adaptif ift spiral borulu e anjör - Port ba na maksimum 8 i ünite ba lanabilir - Port ba na 16 k güce kadar - Otomatik boru tesisat tespit fonksi onu la kola kurulum - Bak m i in dahil k s mlara eri im imkan. üniteden PRHR021 PRHR031 PRHR041 Ge i mi Mo e i imi Bu kontrol, tüm ko ullar alt nda optimum döngü i lemi sa lar. Bu mod sa esinde sistem döngüleri daha kararl olabilir e kullan c i in konfor sa lar. Lineer genle me Val ünite e M K MM L P R ORM ü lü Is tma e Ben ersi o utma Performans la Her aman Rakiplerinin Önünde e Yenili in Öncüsü Geni a ma ra ü ük s cakl k i letim aral, e itli kontrollere sahip kondenser arac l la art r lm t r. - Is tma modu : - 25 C YT 18 C YT - o utma modu : - 10 C KT 43 C KT - enkroni e mod : -10 C YT 16 C YT Otomati Ge i cak. M K MM L R ML L K Birinci n f, Anma e K smi Yük Verimlili i er er odas - er ek amanl bas n kontrolü - Optimum alanda optimal döngü - Mod de i iminden sonra bekleme k sa süresi : 5 dakika por salonu O s ü ük Bas n Otomatik e i fonksi onu, optimal oda s cakl n korumak e enerji tasarufunu art rmak amac la so utma e s tma kontrol eder. AC mart Premium ile a arlanabilir. C + T A arlanan s cakl k C e i me Noktas ( o utma) T e i me Noktas (Is tma) o tma Termal ka ama an mod s tma üre Kesintisi Is tma emi - Entegre s tma kapasitesi : 17 daha fa la - Kesintisi s tma e s tma modu esnas nda a dönü ü Is tma Tedari i Is tma KAPALI Is tma KAPALI Is tma KAPALI Is tma Tedari i K smi Yükte Bu ö me Ya önü ü (Is tma modu) K smi Yükte Bu ö me üre üre - Mev t mod, yg lama ko llar na a l olarak otomatik olarak al t r la ilir Yüksek Bas n o utma modu 10 Is tma modu ortam s cakl ( C) Is tma ( C KT), o utma ( C KT), E amanl ( C YT) ortam s cakl ( C) Is tma ( C KT), o utma ( C KT), E amanl ( C YT) s tma o tma E amanl letim Alan

20 H T R CO R I T L R I IR I T RIM Kola Projelendirme n or ama Mesa e eri MULTI V, in erter kontrol teknolojisi e so utma kontrol de resi teknolojisi sa esinde, daha u un boru tesisatlar dö enebilir e daha üksek binalar i in projelendirme ap labilir. HR ünitesi aras ndaki ükseklik fark aras ndaki ükseklik fark Toplam tesisat u unlu u aras ndaki ükseklik fark Toplam tesisat u unlu u 1,000m Me cut boru tesisat u unlu u (E de er) 1. bra mandan sonra maksimum tesisat u unlu u (Ko ullu u gulama) 200m (225m ) - aras ndaki ükseklik fark 110m - aras ndaki ükseklik fark 40m -Is geri ka an m ünitesi aras ndaki ükseklik fark -Is geri ka an m ünitesi aras ndaki ükseklik fark 40m (90m ) 5m 15m Is geri ka an m ünitesi aras ndaki ükseklik fark 15m E de er Ko ullu u gulama Ko ay on ama MULTI V IV s geri ka an m, kullan c n n konforu i in bire sel alanlar ü erinde esnek kontrol sa lar. - Bir port ba na maksimum 8 i ünite ba lanabilir - Is geri ka an m ünitesine maksimum 32 i ünite ba lanabilir - Bölge kontrol fonksi onu kurulu olan i üniteler i in a n i letim modeli u gulanabilir O s Mutfak - Esnek tesisat projelendirme imkan - ü ük ürün e kurulum masra ar Oda HR ünitesi er er odas on kontrolü (Maksimum i ünite 8 Ad) 3 nite erin aman a t r mas ünitelerin e anjörleri, e amanl olarak so utma e s tma i in al t r labilir. - Lineer ükleme tepkisi - E amanl al ma erimlili i art r r - Kesinstisi al ma i in de i tirme moduna minimi e edilir nite : adece E aporatör e a kondenser nite: E amanl E aporatör e Kondensör E aporatör ( s tma) E aporatör ( s tma) Kondensör ( o utma) o utma Is tma o utma Is tma HR Ünitesi HR Ünitesi Is Geri Ka an m nitesi HR a ant ar n a sne i L nin s ka an m ünitesi, hem seri olarak hem de paralel olarak ba lama esnekli ini sunar. adece Y bra man Mümkün de il Y bran man eri ba lamalarda Mümkün de il eri ba lamalarda 37

21 H T R CO R I T L R ARUB080LTE4 ARUB100LTE4 ARUB120LTE4 ARUB140LTE4 ARUB160LTE4 ARUB180LTE4 ARUB200LTE4 HP Mo e Kombine ünite R 080LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 a ms ünite R 080LT 4 R 100LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks k COP o utma Is tma o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks m 3 /dk es Bas nc Maks dba es ücü Maks dba Bo utlar xyx mm (920 1, ) 1 Net A rl k kg Tip R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 2,400 2,600 2,600 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C Toplam Maks m 1,000 1,000 1,000 Maks m 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks m 40 (90) 40 (90) 40 (90) Ünite- Ünite Maks m Ünite- Ünite Maks m mm (in ) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7(1/2) ü ük Bas n l a mm (in ) (3/4) 22.2 (7/8) (1-1/8) Yüksek Bas n l a mm (in ) 15.88(5/8) (3/4) (3/4) Ünite a s Ba lanabilir Ünite a s Maks 13(20) 16(25) 20(30) Ba lanabilir Ünitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 a ms ünite R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C a s Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (1,240 1, ) 1 Net A rl k kg 245 x x Tip R410A R410A R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 2,600 2,600 3,600 3,600 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C C C Toplam Maks. m 1,000 1,000 1,000 1,000 Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) Ünite- Ünite Maks. m Ünite- Ünite Maks. m mm (in ) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8) (5/8) ü ük Bas n l a mm (in ) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) Yüksek Bas n l a mm (in ) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) Ünite a s Ba lanabilir Ünite a s Maks. 23 (35) 26 (40) 29 (45) 32 (50) Ba lanabilir Ünitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 3 3

22 H T R CO R I T L R ARUB220LTE4 ARUB240LTE4 ARUB260LTE4 ARUB280LTE4 ARUB300LTE4 ARUB320LTE4 HP Mo e Kombine ünite R 220LT 4 R 240LT 4 a ms ünite R 100LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma o utma Min. Maks. C KT -10 C 43 C -10 C 43 C Is tma Min. Maks. C YT -25 C 18 C -25 C 18 C a s 2 2 Tip irocco Fan Motor Tipi C In erter motor Maks. statik bas n 100Pa 100Pa Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk 210 x x 2 es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba Bo utlar xyx mm (920 1, ) 2 Net A rl k kg Tip R410A R410A arj kg Kontrol EEV EEV Tip FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Kontrol cc 5,200 5,200 ü Ka na /V/H 3 / / 50 3 / / 50 Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 2C C Toplam Maks. m 1,000 1,000 Maks. m 200 (225) 200 (225) lk Y bran man ndan sonra Maks. m 40 (90) 40 (90) Ünite- Ünite Maks. m Ünite- Ünite Maks. m mm (in ) 15.88(5/8) 15.88(5/8) ü ük Bas n l a mm (in ) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) Yüksek Bas n l a mm (in ) (1-1/8) (1-1/8) Ünite a s 2 2 Ba lanabilir Ünite a s Maks. 35(44) 39(48) Ba lanabilir Ünitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k HP Mo e Kombine ünite R 260LT 4 R 280LT 4 R 300LT 4 R 320LT 4 a ms ünite R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 120LT 4 R 140LT 4 R 160LT 4 R 180LT 4 R 200LT 4 o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k si Is tma -7 C Maks. k o utma Nom k Is tma Nom k ü ük cakl k Is tma -7 C Maks. k COP o utma Is tma E EER -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C -10 C 43 C o utma Min. Maks. C KT -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C -25 C 18 C Is tma Min. Maks. C YT Hermetik d rma croll Tip a s irocco Tip C In erter motor Fan Motor Tipi 100Pa 100Pa 100Pa 100Pa Maks. statik bas n Ha a ebisi o utma Maks. m 3 /dk es Bas nc Maks. dba es ücü Maks. dba (1,240 1, ) 1 + (920 1, ) 1 Bo utlar xyx mm x x x x 1 Net A rl k kg R410A R410A R410A R410A Tip arj kg EEV EEV EEV EEV Kontrol FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) FVC68 (PVE) Tip 5,200 5,200 6,200 6,200 Kontrol cc 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 3 / / 50 ü Ka na /V/H 2C C C C Haberle me Kablosu (VCTF- B) No. x mm² 1,000 1,000 1,000 1,000 Toplam Maks. m 200 (225) 200 (225) 200 (225) 200 (225) Maks. m 40 (90) 40 (90) 40 (90) 40 (90) lk Y bran man ndan sonra Maks. m Ünite- Ünite Maks. m Ünite- Ünite Maks. m (3/4) (3/4) (3/4) (3/4) mm (in ) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) 34.9 (1-3/8) a mm (in ) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) (1-1/8) Ünite a s Ba lanabilir Ünite a s Maks. 42(52) 45(56) 49 (60) 52 (64) Ba lanabilir Ünitelerin Oran Min.-Maks Is E anjörü Tip eni Panjur Art Kanat k arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s arante i indeki de er e de er or lama mesa esidir arante i indeki de er ko ll yg lama ya lmak art ile ilk ran man sonras maksim m or lama mesa esidir arante i indeki de er maksim m a lant oran nda ge erlidir k s 0 1

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com CrossPower Akıllı enerji yönetim sistemi www.pfisterer.com 2 CrossPower CrossPower: Çevre Dostu Enerji daha iyi bir gelecek Elektrik, medeniyetten uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kolay bulunamamaktadır.

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus Özet Yeni bir bina çok dikkatli planlanmış olsa bile, kullanıcıların tüm gereksinmeleri karşılanmamış

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

MULTI V IV Gelişim Felsefesi 20 % 20 % 20 % 2020 20 % 20 Kuralı: Enerji Verimliliğine Odaklanmamızın Nedeni

MULTI V IV Gelişim Felsefesi 20 % 20 % 20 % 2020 20 % 20 Kuralı: Enerji Verimliliğine Odaklanmamızın Nedeni LG HVAC ÇÖZÜMLERİ MULTI V IV Gelişim Felsefesi Her ortama hayat vermek, LG Air Conditioning and Energy Solution şirketinin temel hedefidir. Konutlardan, ticari binalara ve ortak kamu alanlarına kadar du

Detaylı

ጇ勇ND Çጇ勇 K ጇ勇 ጇ勇 sı ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ıጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇sጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇 sıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ı ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ğıᗷ吇ጇ勇 ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇 Isı Yalıtım Malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Beyaz Gümüş Siyah Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği standartları, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Enerji sınıfları da Sezonsal

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP MOTOR YAĞI FİLTRASYONU

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP MOTOR YAĞI FİLTRASYONU Motor yağları için paralel devre hassas filtresinin kullanıldığı yerler: Gemi motorları Isı Üretim Santralleri (BHKW) Birleşik Isı ve Güç Santralleri Biyolojik Gaz Tesisleri Gaz motorları Kamyon motorları

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

e er i iktar ile ortaya ç kar Kala e er i s ya d üştürülür eri lilikte çal şa bir üç kay ağ ele ald ğ da bir bil isayara

e er i iktar ile ortaya ç kar Kala e er i s ya d üştürülür eri lilikte çal şa bir üç kay ağ ele ald ğ da bir bil isayara İÇİNDEKİLER 1 x OCZ ZX Series Power Supply 1 x AC Güç Kablosu 1 x Modüler Kablo Paketi 1 x Vida Paketi 1 x Kulla K la u u Serti ika 80 PLUS SERTİFİKASI P S asaüstü bil isayarlarda e ser erlarda da a a

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Üretimin her aşamasında verimi yükselten, maliyeti düşüren topyekûn çözüm çözümü, toplam tesis maliyetine karşılık getirdiği kazançla yatırımlarınızın geri dönüşünü çok

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Gizli döşeme tipi EEDTR15-204 FXNQ-A

Klima. Teknik Bilgiler. Gizli döşeme tipi EEDTR15-204 FXNQ-A Klima Teknik Bilgiler Gizli döşeme tipi EEDTR15-4 FXNQ-A İç Ünite FXNQ-A İÇİNDEKİLER FXNQ-A 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik Özellikler....................................................

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı