Tekdüzen Hesap Planı. Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen. Uyumsuzlukları. Eskişehir SMMM Odası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekdüzen Hesap Planı. Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen. Uyumsuzlukları. Eskişehir SMMM Odası 08.04.2015"

Transkript

1 FARKINDALIK EĞİTİMLERİ ESKİŞEHİR SMMMO 01 NİSAN 2015 ESMMMO Konferans Salonu Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara TL özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK, m.3536) Usulsüzlük cezaları, vergi ziyaına yol açacak fiilleri işlemeye yönelmiş olanları uyarma amacını taşıyan önleyici cezalardır. Usulsüzlük; vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. (VUK, m. 351) Kanun koyucu burada vergi ziyaının bulunup bulunmadığına, mükellef ya da sorumlunun suç işleme kastının olup olmadığına bakılmaksızın vergi kanunlarında belirtilen şekle ve usule ilişkin bazı kurallara uymamayı cezalandırmaktadır.

2 Sorunlar Ancak «vergi ziyaına yol açma fiilinin» olup olmadığına bakılmamaktadır. Hesap kodu sistematiği fonksiyonel değil; Üçlü kod sistematiği sadece «bilanço» ve «gelir tablosu» düzenlemeye yarıyor. Diğer tabloları düzenlemek mümkün değil. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre güncelleşme sağlanmıyor; Yıllar önce kaldırılan «nakit akım tablosu» ve «fon akım tablosu» halen devam ediyor. «Nakit akış tablosu» halen getirilmedi. V.U.K. ve diğer vergi kanunları hükümleri ile çelişkiler giderilmiyor; Reeskont gideri, amortismana tabi iktisadi kıymet satışı gibi konularda çelişkiler devam ediyor. Yeterli değil; 7B seçeneğinin Gelir Tablosu yok, Hesap planı Tarım, hayvancılık ve hizmet işletmelerine yeterli gelmiyor. SMMM Mustafa Uçkaç 6 Ana Hesap Kullanımı Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları Tek düzen hesap planında ana hesapların kullanılmaması, ihtiyaca göre alt hesap açılması gerekmektedir. 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) SMMM Mustafa Uçkaç 8

3 Alt Hesap Ayırımı Alt Hesap Ayırımı Kullanılacak alt hesaplar; ana hesabın temel özelliklerine göre gerekli ayırımı yapabilecek nitelikte olmalıdır. 120 ALICILAR TL ALACAKLAR Arda Ticaret Vip Sanayi Ltd Yüksel Makine Her hesabın altına 01 gibi bir kod verilerek alt hesap açılması yeterli değildir. 102 BANKALAR Bankalar 120 ALICILAR Alıcılar 153 TİCARİ MALLAR EURO ALACAKLAR Ticari Mallar Compent Trade Daily Guess Co DOLAR ALACAKLAR Yüksel Makine 255 DEMİRBAŞLAR Demirbaşlar 320 SATICILAR Satıcılar SMMM Mustafa Uçkaç 9 SMMM Mustafa Uçkaç 10 Yansıtma Kayıtları Yansıtma Kayıtları Maliyetlerle ilgili 7 ile başlayan hesapların kapatılmasında yansıtma hesapları kullanılmalıdır SMMM Mustafa Uçkaç 11 Yansıtma hesapları kullanılmadan doğrudan kayıt yapılması uygun değildir SMMM Mustafa Uçkaç 12

4 Dönem İçinde Çalışmayan Hesaplar Ters Bakiyeler 17, 63 ve 66 ile başlayan hesaplara dönem içinde kayıt yapılmaz. Bu hesaplara ancak dönem sonunda yansıtma hesapları aracılığıyla kayıt yapılabilir. 63 FAALİYET GİDERLERİ 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri 66 FİNANSMAN GİDERLERİ 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri 1 ve 2 ile başlayan bilanço hesapları «borç bakiyesi» vermelidir. (Bu hesaplar dönem içinde ve dönem sonunda «alacak bakiyesi» vermemelidir.) 3 4 ve 5 ile başlayan bilanço hesapları «alacak bakiyesi» vermelidir. (Bu hesaplar dönem içinde ve dönem sonunda «alacak bakiyesi» vermemelidir..) SMMM Mustafa Uçkaç 13 SMMM Mustafa Uçkaç 14 İmalat Defteri İmalat Defteri İmalat yapan işletmeler maliyet hesaplarını 7A seçeneğini kullanıyorlarsa ve kayıtlarını «eş zamanlı kayıt sistemi» ile yapıyorlarsa «imalat defteri» tutmayacaklardır. 710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 711 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS. 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANS. HS. 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS. HS. İmalat yapan işletmeler maliyet hesaplarını 7A seçeneğini kullanıyorlarsa ve kayıtlarını «eş zamanlı kayıt sistemi» ile yapıyorlarsa «imalat defteri» tutmayacaklardır. GİDER ÇEŞİTLERİ 0 İLKMADDE VE MALZEME 1 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 2 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 3 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 4 ÇEŞİTLİ GİDERLER 5 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 6 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 7 FİNANSMAN GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 15 SMMM Mustafa Uçkaç 16

5 7A ve 7B seçenekleri Kesin Mizan 7A ve 7B grupları adı üzerinde «bir seçenektir» ve işletme bu gruplardan birini seçerek kullanacaktır. 7A ve 7B seçeneklerinin bir arada ve karışık olarak kullanılmamalıdır. 790 İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 191 İNDİRİLECEK KDV 329 SATICILAR Kesin mizan; Gelir Tablosu Hesaplarının kapatılması ve dönem kârının bilançoya devredilmesiyle düzenlenen mizandır. SMMM Mustafa Uçkaç 17 SMMM Mustafa Uçkaç 18 Kesin Mizan Düzenlenen kesin mizanda 7 ve 6 ile başlayan hesaplar bakiye vermemelidir. Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları SMMM Mustafa Uçkaç 19

6 Dönemsellik Kavramı Dönemsellik Kavramının Uygulanması Dönemsellik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Bu kavramın işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tablo dipnotlarında açıklanır. SMMM Mustafa Uçkaç 21 Dönemsellik kavramı özellikle GELİR TABLOSU İLKELERİ üzerinde etkilidir ve çoğu gelir ve gider ayırımı ve karşılaştırılmasında kavramın gerekleri kullanılmıştır. Dönemsellik kavramı BİLANÇO İLKELERİ üzerinde de etkili olup bir çok bilanço ilkesi bu kavramın gerektirdiği şekilde düzenlenmiştir. SMMM Mustafa Uçkaç 22 Kira Giderlerinin Tahakkuku Ödenmemiş SGK Primleri Kira giderleri «kira ödemesi yapılmamış» olsa bile tahakkuk ettirilmelidir. Dönemsellik kavramı gereğince «her gider doğduğu dönemde» kayda alınır. Bilanço ilkelerine göre işletmenin bilanço tarihi itibariyle doğmuş «tüm borçları tespit edilmeli» ve bilançoda yer almalıdır. 760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR SMMM Mustafa Uçkaç 23 Dönemsellik kavramı gereği, dönem içinde doğmuş olan tim diğer giderler gibi, SGK primleri de, ödensin ödenmesin, oluştukları tahakkuk ettirildikleri dönemin gideri olarak kayda alınmalıdır. SS ve GSS Kanunu gereği, ödenmeyen bu primler «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınacağından NAZIM HESAPLAR ile kayda alınmalıdır. Bu giderler 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabı kanalıyla bir dönem sonraya kaydırılamazlar. 900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 901 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER SMMM Mustafa Uçkaç 24

7 Hesapların Kullanımı Defter ve Tasdik Giderleri Her iki hesap cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken giderleri kapsamaktadır. İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler 180 ve 280 hesaplarda muhasebeleştirilir. Her yılın sonunda bir sonraki yıl giderleşecek olan tutar, 280 hesaptan 180 hesaba devredilir. Ertesi yıl içerinde 180 hesaptaki tutarlar, ilgili gider hesaplarına aktarılır. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Sigorta Giderleri Peşin Ödenen Kira Giderleri Defter ve Tasdik Giderleri Bakım-Onarım Sözleşme Giderleri Abonelik Giderleri 180 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER Büyük Bakım-Onarım Giderleri Abonelik Giderleri İşletmelerin yılbaşından önce yaptırmış oldukları defter ve tasdik giderleri dönemin gideri değil; ertesi dönemin gideridir. Bu nedenle gider hesabında değil 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabında muhasebeleştirilecektir. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA SMMM Mustafa Uçkaç 25 SMMM Mustafa Uçkaç 26 Sigorta Giderleri Sarf Malzemeleri Yangın, deprem, işyeri, kasko gibi sigorta giderleri «1 yıllık süreleri» kapsaması nedeniyle sadece takvim yılına isabet eden kısmı dönemin gideri olarak kaydedilebilmektedir. Ertesi yıla isabet eden kısmı ise 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabında muhasebeleştirilecektir. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 100 KASA Satın alındığında gider hesaplarına kaydedilen sarf malzemeleri (kırtasiye, yakıt, iş güvenliği malzemeleri gibi) o dönem içerisinde tüketilmemiş ise elde kalan miktar 180 hesaba değil 150 İLKMADDE VE MALZEME hesabına aktarılmalıdır. 180 ve 280 hesaplar STOK HESABI ÖZELLİĞİ taşımaz. 150 İLKMADDE VE MALZEMELER 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 27 SMMM Mustafa Uçkaç 28

8 Tam Açıklama Kavramı Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları Tam Açıklama Kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir. SMMM Mustafa Uçkaç Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Vadesinde ödenmeyen Vergi ve diğer yükümlülükler, Erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile Vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR hesabından bu hesaba aktarılanlar 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabında izlenmelidir. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 600 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR SMMM Mustafa Uçkaç 31 Vadesinde ödenmeyen Vergi ve diğer yükümlülükler, Erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile Vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR hesabından bu hesaba aktarılanlar 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabında izlenmelidir. Dolayısıyla XX tarihli BİLANÇO üzerinde 360 ve 361 hesaplarda; 360 Sadece ÖDENECEK vadesi gelmemiş VERGİ VE vergi FONLAR ve SGK 361borçları ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK gözükmelidir; KESİNTİLERİ 31 Aralık 600 C.tesiPazar VADESİ GEÇMİŞ, gününe denk ERTELENMİŞ geliyorsa Kasım VEYA ayı TAKSİTLENDİRİLMİŞ SGK primleri, Aralık ayı SGK BORÇLAR primleri, Aralık ayı KDV ve MUHTASAR vergiler, EkimKasımAralık 3 aylık MUHTASAR vergiler gibi. SMMM Mustafa Uçkaç 32

9 127 Diğer Ticari Alacaklar Duran Varlık Satışları Hasılatı 60 grubunda kayda alınan esas faaliyet gelirlerinin elde edilmesinden doğan senetsiz veya senetli alacaklar 120 ALICILAR veya 121 ALACAK SENETLERİ hesaplarında izlenir. Ticari bir işlem olsa da, faaliyet konusu dışındaki bir işlemden doğan senetsiz veya senetli alacaklar 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR hesabında izlenmelidir. Örneğin, işletmenin aktifindeki bir demirbaşın satışından doğan alacak senetli bile olsa 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR hesabında izlenecektir. 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR SMMM Mustafa Uçkaç 33 KDV beyannamesinde yapılan değişiklik ile duran varlık satışlarının muhasebe kaydında 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ve 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ hesaplarının kullanıldığı görülmektedir DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR SMMM Mustafa Uçkaç 34 Duran Varlık Satışları 157 Diğer Stoklar KDV beyannamesinde yapılan değişiklik ile duran varlık satışlarının muhasebe kaydında 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ve 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ hesaplarının kullanıldığı görülmektedir. Ancak duran varlık satışlarının kaydında DİREKT YÖNTEM esastır ve bulunan çözüm tekdüzen muhasebe sistemine uygun değildir. 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 623 SATIŞLARIN MALİYETİ 600 YURTİÇİ ATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 255 DEMİRBAŞLAR 157 DİĞER STOKLAR hesabı «yan ürün, artık ve hurda» gibi kalemlerin izlendiği hesaptır. İşletmelerin tüketim için toplu olarak aldığı kağıt, kırtasiye, temizlik malzemesi ve yakıt gibi malzemeler 150 İLKMADDE VE MALZEME hesabında izlenmelidir. SMMM Mustafa Uçkaç 35 SMMM Mustafa Uçkaç 36

10 SGK Primlerinde Hazine Katkısı SGK Primlerinde Hazine Katkısı SGK primine esas kazancın %5 oranındaki Hazine Katkısı 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir. (Bu işlem bir indirim değil, tahakkuk eden bir borcun bir kısmının hazine tarafından ödenmesi sonucu oluşan bir gelirdir.) 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 602 DİĞER GELİRLER SGK primine esas kazancın %5 oranındaki Hazine Katkısı 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir. (Bu işlem bir indirim değil, tahakkuk eden bir borcun bir kısmının hazine tarafından ödenmesi sonucu oluşan bir gelirdir.) Dolayısıyla tahakkuk kaydı yapılırken, hazine katkısının giderden indirerek kalan tutarın muhasebeleştirilmesi uygun değildir. 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ DİREKT DİĞER GELİRLER İŞÇİLİK GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 37 SMMM Mustafa Uçkaç 38 Dönem Kârından Kurumlar Vergisi İçin Karşılık Ayrılması Peşin Ödenen Vergilerin Karşılık Hesabına Alınması Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıklar 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesabında izlenir. Gerçek kişi işletmelerin bilançolarında dönem kârından karşılık ayrılmaz ve gösterilmez. 691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI Kurumlar vergisi için ödenen geçici vergiler dönem sonunda 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLERİ hesabına aktarılır. Böylece bilançoda tahakkuk etmemiş ancak karşılık ayrılmış Kurumlar Vergisi ve bunun için ödenen Geçici Vergi gösterilmiş olacaktır. 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR SMMM Mustafa Uçkaç 39 SMMM Mustafa Uçkaç 40

11 Peşin Ödenen Vergilerin Ortaklar Cari Hesabına Alınması Gerçek kişi işletmeleri, işletme kazancı üzerinden herhangi bir vergi ödemezler. Ödenen vergi, işletme sahip ya da ortaklarının kişisel vergisidir ve işletmeye ait değildir. Dolayısıyla ödenen geçici vergiler işletme sahip ya da ortaklarından tahsil edilerek tasfiye edilmelidir. 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları SMMM Mustafa Uçkaç 41 Ortaklardan Alacaklar Hesabı ve Faiz Hesaplanması Ortaklara Borçlar Hesabı ve Örtülü Sermaye «Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararları karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.» (T.T.K. m.358) Dolayısıyla ortakların şirkete borçlanmasında öncelikle bu hüküm dikkate alınmalıdır. Yukarıdaki şart yerine gelmiş ve şirket ortağa borç para vermiş ise bu defa söz konusu alacağa faiz yürütülmesi söz konusudur. Vergi idaresinin görüşü, şirketin gerçek kişi ortaklarına verdiği borçları bir finansman hizmeti sayıp adatlandırma sonucuna göre KDV li fatura düzenlenmesi gerektiği yönündedir. Kurumların ortaklarından doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için «örtülü sermaye» sayılmaktadır. (K.V.K. m ) Bu nedenle 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabının muavin defteri kontrol edilmeli ve «örtülü sermaye» kapsamına girilip girilmediği denetlenmelidir. [Öz sermaye; kurumun hesap dönemi başındaki öz sermayesini (aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkı) ifade eder. (V.U.K. m.192)] Eğer 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabı dönem içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşıyorsa ÖRTÜLÜ SERMAYE ile ilgili hükümlerin kapsamına girilmiş olunacaktır. SMMM Mustafa Uçkaç 43 SMMM Mustafa Uçkaç 44

12 120 ve 320 Hesapların Mahsubu İşletmenin alıcı olduğu bir işletmeden aynı zamanda satın alma yapması sık karşılaşılan bir durumdur. Vergi idaresi bu tür işletmeler için 120 ve 320 hesapların ayrı ayrı yürütülmesini ve birbirlerine mahsup edilmemesi savunmaktadır. Dolayısıyla işletmede 120 ve 320 hesapların karşılıklı mahsup edilmesi söz konusu ise bu işlemin bir sözleşmeye dayandırılarak belgelendirilmesi işletme lehine olacaktır. 320 SATICILAR 120 ALICILAR Şüpheli Alacaklar ve Karşılık Ayrılması V.U.K. m.323 hükmüne göre bir alacağın «şüpheli alacak» sayılabilmesi için dava veya icra safhasında olması gerekir. Ancak herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın «tekdüzen hesap planı açıklamasında» belirtilen «perakende satış yöntemi» kullanılarak ayrılan şüpheli alacak karşılıkları «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınmalıdır. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 103 ALACAK SENETLERİ 654 KARŞILIK GİDERLERİ 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 900 K.K.E.G. 901 K.K.E.G. SMMM Mustafa Uçkaç 45 SMMM Mustafa Uçkaç 46 Sabit Kıymeti Yenileme Fonu (Özel Fonlar) Alınan Vadeli Çekler Duran varlık satışlarında elde edilen kazançlar dönemin gelirlerine alınmak yerine özel bir fon hesabına alınabilir. Elden Çıkarma 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 392 DİĞER KDV 549 ÖZEL FONLAR 3.Yıl Yenileme fonu ayrılmasındaki üç yıllık süre, aslında iki yıl vergi matrahına dahil edilmeme şeklindedir. (Yenileme fonunun iki vergilendirme dönemi için vergilendirilmeyip üçüncü vergilendirme dönemi sonunda vergi matrahına ilave edilmesi şeklinde anlaşılması 549 ÖZEL FONLAR gerekir.) 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE Danıştay 3 yıllık sürenin hesabında satışın KÂRLAR yapıldığı yılı izleyen yılı birinci yıl olarak kabul etmektedir. SMMM Mustafa Uçkaç 47 Çekte vade olmaması nedeniyle dönem sonunda 101 ALINAN ÇEKLER hesabının bakiyesi 121 ALACAK SENETLERİ veya 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR gibi bir alacak hesabına aktarılmalıdır XX tarihi C.tesi ve XX tarihleri C.tesiPazar günlerine denk geliyorsa 101 ALINAN ÇEKLER hesabı bakiye verebilir. (Bakiye tutarı günü C.tesiPazar gününe denk gelen çeklerin tutarıdır.) 121 ALACAK SENETLERİ 101 ALINAN ÇEKLER SMMM Mustafa Uçkaç 48

13 Verilen Vadeli Çekler Ayın şekilde verilen çeklerde de dönem sonunda 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabının bakiyesi 321 BORÇ SENETLERİ veya 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR gibi bir alacak hesabına aktarılmalıdır XX tarihi C.tesi ve XX tarihleri C.tesiPazar günlerine denk geliyorsa 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabı bakiye verebilir. (Bakiye tutarı günü C.tesiPazar gününe denk gelen çeklerin tutarıdır.) 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 321 BORÇ SENETLERİ Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları SMMM Mustafa Uçkaç 49 Cari Hesapların Ters Bakiye Vermesi 120 ve 320 hesaplar dönem içinde herhangi bir zamanda ve dönem sonunda ters bakiye vermemelidir. 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermemesi için «ödeme veya ödeme aracı verildiğinde» bakiye kontrolü yapılmalı ve fark varsa, bu fark kadar kısım 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI veya 340 ALINAN AVANSLAR hesabına kaydedilmelidir. 320 SATICILAR 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ 101 ALINAN ÇEKLER 120 ALICILAR 340 ALINAN AVANSLAR SMMM Mustafa Uçkaç 51 Cari Hesapların Ters Bakiye Vermesi 120 ve 320 hesaplar dönem içinde herhangi bir zamanda ve dönem sonunda ters bakiye 320 SATICILAR vermemelidir. 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 120 ve 320 hesapların bakiye kontrolü 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermemesi genellikle 103 dönem VERİLEN sonlarında ÇEK VE yapılmakta ÖDEME ve için «ödeme veya ödeme aracı verildiğinde» eğer «ters bakiye» EMİRLERİ veriyorsa, söz konusu bakiye kontrolü yapılmalı ve fark varsa, bu fark bakiye tutarı 159 VERİLEN SİPARİŞ kadar kısım 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI AVANSLARI veya 340 ALINAN AVANSLAR veya 340 ALINAN AVANSLAR hesabına hesabına aktarılmaktadır. 101 ALINAN ÇEKLER kaydedilmelidir. Ancak söz konusu işlem tekdüzen hesap planına uygun 120 ALICILAR değildir. 340 ALINAN AVANSLAR SMMM Mustafa Uçkaç 52

14 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kredi Kartıyla Yapılan Satışlar Çoğu kez kanunen kabul edilmeyen giderlerin 689 DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARARLAR hesabında veya gider hesaplarının altında bir alt hesapta muhasebeleştirildiği görülmektedir. Ancak bu tür giderler «kendi fonksiyonunda» muhasebeleştirilmeli ve altına NAZIM HESAP kaydı yapılmalıdır. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 191 İNDİRİLECEK KDV 320 SATICILAR 900 K.K.E.G. 950 K.K.E.G. İşletmenin bir gün içerisinde kredi kartı ile yaptıkları satışların tutarını ertesi gün belirli bir oranda komisyon kesintisi yaparak işletmenin banka nezdindeki cari hesaplarına aktarıyorsa 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER hesabı kullanılmaktadır. Bankaya ödenen komisyon gibi ücretler gider kaydedilirken, bonus-para puan gibi promosyonlar gelir olarak kaydedilmelidir. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV SMMM Mustafa Uçkaç 53 SMMM Mustafa Uçkaç 54 Bonuslar-Parapuanlar Unutulmamalı! Bina ve Arsa Ayırımı İşletmenin cirosu ya da kart merkezinin yürüttüğü kampanyalar nedeniyle kazanılan bonus-parapuan gibi promosyonların «gelir olarak kaydı» unutulmamalıdır. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR İşletmenin bir bina satın alması durumunda, binanın üzerinde oturduğu arsanın ayrıca muhasebeleştirilmesi gerekir. Uygulamada binanın bedeli içinde arsanın bedeli de bulunmakta, ancak arsanın bedeli tam olarak bilinmemektedir. VUK değerleme ölçülerine göre «vergi değeri» üzerinden ayrıştırmak mümkündür. 252 BİNALAR 250 ARAZİ VE ARSALAR 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 55 SMMM Mustafa Uçkaç 56

15 Kargo Giderleri Alıcı Hesabına Ödenen Nakliye Giderleri Kargo giderleri öncelikle «maliyet» veya «gider» olarak ayrıştırılmalıdır. Alınan bir ilk madde malzeme, ticari mal veya demirbaş gibi bir maddi duran varlık edinimi söz konusu ise gider olarak muhasebeleştirilmesi mümkün değildir. 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA Bir satışta «mal veya hizmet» ile birlikte «nakliye bedeli» de fatura ediliyorsa, o nakliye için işletmenin kendi adına aldığı nakliye faturası gider değil indirim olarak gösterilir. Nakliye bedeli ayrıca alıcıdan alınıyor ve alınan bu bedel fatura üzerinde açıkça gösteriliyorsa, işletmenin aldığı nakliye faturası gider olarak kaydedilemez. 612 DİĞER İNDİRİMLER 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA SMMM Mustafa Uçkaç 57 SMMM Mustafa Uçkaç 58 Duran Varlık Ediniminde Finansman Giderleri Stok Ediniminde Finansman Giderleri Duran varlık ediniminde katlanılan finansman giderlerinin ilk takvim yılına isabet eden kısmı gider olarak muhasebeleştirilmez; maliyet olarak kaydedilmelidir. Finansman giderlerinin kalan kısmı, izleyen takvim yıllarında gider kaydedilebilir. 254 TAŞITLAR 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 300 BANKA KREDİLERİ Stok ediniminde katlanılan finansman giderlerinin, söz konusu stokların teslim alınmasına kadar geçen süreye isabet eden kısmı gider olarak muhasebeleştirilmez; maliyet olarak kaydedilmelidir. Stoklar teslim alındıktan sonraki sürede tahakkuk edecek finansman giderleri «gider» kaydedilebilir. 150 İLKMADDE VE MALZEME 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR 102 BANKALAR SMMM Mustafa Uçkaç 59 SMMM Mustafa Uçkaç 60

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1)

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI -------------------------------------------- A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I TEKDÜZEN HESAP PLANI - I MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ VE MALİ TABLOLAR DÜZENLEMENİN AMACI: Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Aralık 1992 CUMARTESİ. Tebliğ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Aralık 1992 CUMARTESİ Sayı : 21447 Mükerrer YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Maliye ve Gümrük Bakanlığından

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

Sevgili Arkadaşlar, Çalışmalarınızda kolaylık ve sınavlarda başarılar diliyorum Şakir DEMİRBUĞA Muhasebe Ve Finansman

Sevgili Arkadaşlar, Çalışmalarınızda kolaylık ve sınavlarda başarılar diliyorum Şakir DEMİRBUĞA Muhasebe Ve Finansman Sevgili Arkadaşlar, Ülkemizde kariyerli bir iş sahibi olabilmek için KPSS, Bankaların açtığı sınavlar, Maliye Bakanlığı Uzmanlık ve Müfettişlik Sınavları, vs.. bir çok sınavla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır..

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır.. İŞLETME VE MUHASEBE İşletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı