Açısından 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açısından 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' ve"

Transkript

1 Yönetimsellik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu AyşegülSabuktay** Özet: Bu yazı,.türkiye'de "Sağbkta Dönüşüm Programı" çerçevesinde gündeme gelen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 'nu (GSS) Foucault'nuri "yönetimsellik" ve "biyosiyaset ", Agamben 'in "biyosiyaset" kavramları açısından yorumluyor. Sağlıkta DiJnüşüm Programı, merkezi hükümet bütçesinden yapılan transferlerle karşılanan sosyalgüvenlik açıklarını engellemek içinsağlıkalanında reformlar yapmayı öngörüyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve GSS, Foucault ya referansla (1994: 451) "neyin devletin yetki alanında olup olmadığının, neyin kamusalolana karşı özelolanın yeniden tanımlanması" olarak görülebilir. Agamben'e referansla (1998) ise, bu yasayla, ne tür bedenlerin değerli olduğunun ve hangi bedenlerin "çıplak hayat" halinegeleceğinin kararlaştırıldığı çerçevenin yeniden belirlendiğinisöyleyebiliriz. Egemenliğin temel çizgilerini belirleyen, hangi bedenlerin hayatta kalmayı hak edeceğine ilişkin istisna alanına karar veren özneler, bubiyosiyasete tabi olanlarla özdeş değildir. Anahtar Sözcükler: Genel Sağlık Sigortası, biyosiyaset, yönetimsellik, Foucault, Agamben. ((Health Transformation Program" and Law oir Social Security and General Health Insurance inrespectoftheconceptsofgovernmentality and Biopolitics Abstract: This artiele interprets thelaw on Social Security and General Health insurance, which has come underquestion within the framework ofthe "Health Transformation Program" inturkey, in respect offoucault 's concepts of "governmentality " and "biopolitics "and, Agamben's concept of"biopolitics ". The system,.which has been put onla the agenda with the Health Transformatian Program, primarily aims to prevent transfers from the budget to the field of social security. With reference to Foucault (1994: 451), the health Transformatian Program and General Health Insurance can be considered as 'the redefinition ofthat which falls or does not fall within the scope of the authority of the state and, the public versus the private ". Besides, it can be said, with reference to Agamben (1998), that the said Law redefines thefranıework thatdetermines what kind ofbodies are valuable and which bodies will turn into "naked life ". The subjects who decide which bodies deserve to survive are notidentical to those who are "objects" ofthese policies.... Key words: General Health lnsurance, biopolitics, govern~entality, Foucault, Agamben. Bu yazıyı, hakem görüşleri doğrultusunda düzeltilmesi sürecinde iki kere okuyup, düzeltmeler öneren Birol Aktaş'ateşekkür ederim. Dr., TODAİEAsistanı. Amme İdaresi Dergisi, Ci/ı 41 Sayı 2 Haziran 2008, s.'81~100.

2 82 Amme İdaresi Dergisi Giriş Bııyazıtla., "Sağlıkta Dönüş9m Proşrarnl"olarakoilinçnve I)qnyaBankası girişimi ile gündeme gelen program ve omın uygulama araçlarından binolarak, 2006 yılında TBMM tarafından kabul edilen SS i O,- sayılı SQsy4ı8igC);rtalanve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (GSS),Si{'asalk:uramdan yararlanarak inceleniyor. GSS 'nin bazı maddelerioanayasa Mahkemesf.taraJından'_'~!Gsmen" iptake:" dildi sayılı yasayı değiştiren 5754 sayılı yasa 17 Nisan 2008 tarihinde Mee1is'Q~elK1JlUlu'11da kabuledildi sayılı yasa GSS'de küçük değişiklikler yapıyor. D()layısıyla, GSS kamu politikası alanındaki önemli köşe taşla. rıng.an ]~irioıin~ıyı sürdürüyot:.yasa,sağ1.ık, şiyasetialanını, Y<ıni' nüfusunsağa1: tılmasına ilişkin.siyasaı..yönetsel. alanı dü~enliyor.. GSS'ye ilişkintemeleleştirilerdenbiri, prim ödemeye dayalıbir sağlık sis' temınsfudfuülmesiniıı mümkün öl~mayacağı vedevletinfesmipolitikası ol~rak görülebilecekkayıt dışı istihdaına olanak tanınması n.edeniyle, düzenli prim ö qenmesinin sağlanamayacak olmasıdır (Sornel vd.,2005: 332). Sosyal Politika Fbrlinıti'mm(2005) yaptığı çalışmada da, Adıyaman örneğinde Genel Sağlık Sigortasının uygulanması dur:umul}daortaya çı~bilecek benzer sorunlar saptanmıştır.1bualandaki çalışmalardan bir diğeride Agartan'ıp(2005} ülke içindeki politikaojuşturmasüreciniana1iz ettiği ve muhalifkesimlerin rolünün nasıl sınırlandığını.anlattığı,yazıdır. GSS~nin"uygulamaaraçlarındanbiri olduğu SağlıktaDönüşüın Programı'nın neoliberalpolitikalarınürünü ve aracı olduğu konusunda genelbir kabul var (Soyer, 2003; Soyer, 2006; Ataay, 2005; Agartan, 2005: 13). NeoliberalprQgraını,piyasa ilişkilerininhakim olduğu,alanların ge~ nişletilmesihedeflenerek, devletin, pek, çokalanı özel.sektörün,yetkisinebırak ması.ve' kamu alanında çalışane personelin,özel'sektörde'çalışanlar1a'oenzerkoşullardaçalışır halegetirilriıesistratejileriyle işleyenbir programcolarakgörebi;;. ımz. Diitıyagenelinde neolioeral politika:larınhakim olmasıyla devletinetkin olduğu alanlar'daralhlmakta, kamu sektörüözel sektöre15enzetilerek yeniden dü~enleıtrrtekte,9ze1sektörde çalışııiikesimlet'açısındank:tu:alsızl;ışfırılarak yeniq~ıidüzenlenmektedir.türkiye'ôe de neoliberal politi.\atlar, farklıhqkümetler dönel11.}ndefa,rklı al;ınlardauygı,ılanmaya çalışıldl ıooo'li yıllar 'TÜTkiye'qe, özel sektörünkamupolitikasıiıda parlamentonundolayımından geçmeden söz sahibiolmasının kuıumsalyapışının hazırlandığı yıllardır},pekçok ülkede 01 ı Çalışmaya göiebağck~rsistemine benzerbir çözüm getiren GSS 'nin primlerinıntoplanması mümkün olamayacaktır (Sosyal SigortalarForumu, 2005).. ' zimf,dünyablp1kasrgibi kurumlarla'rürkiye~deki sermayeçevrelennin yürilttüğüortakpolitikalann ku" runısal yapısının analizi için Özdek'e (2007) bakabilirsiniz, Özdek (2007) Türkiye Yatınm DanışrruıXonse~ yhe Yatınm İyi1eştirm~Koordinasyon Kurulu 'nun yapısınıinceliyor. Özdek(2007: 7)IMF ve Dünya-Batikası'nın Türkiye Yatınm Danışma Konseyi'nin miman olduğunu söyıüyiıt;öidek'il1belirttigine göre' (2007: 7) Türkiye:Yatınm Danışma Konseyi; "yabancı sermaye+yerli sermaye+türkiye:hükümeti+imf ve Dünya Bankası" üye bileşimi formülüyle kurulmuştur". Özdek (2007: 9) Türkiye Yatırım DanışmaKonseyi'nin öncelikli aıimlar arasındasosyaı güvenlik sistemireformunu da saydıgını söylüyor. Özdek'iiı(2007~

3 Yönetimseilik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından "SağlıktaDönüşüm Progratnı" 83 duğu gibi Türkiye'de.de üst kurullarla yönetimin kururiısallaştırılması yoluyla özel sektör, doğrudan kamu politikası üretilmesinde söz sahibi haline geldi yıllarındaçıkanlan ve "reform yasaları" olarak bilinen yasalarlada bu dunım perçinlendl Bu politikaların temelinde yatan talep, ağırlıklı olarak kapitalizmin merkezinde yer alan ülkelerden kaynaklanan sermayenin değerlenmesi; yani yapılan sermaye y~tınmlarının yüksek faiz üretmesi talebidir; Bu temel talep sağlık alanındaki politikaların şekillenmesinde de etkili olmaktadır. Türkiye'de son dönemdeki sağlık siyasetinde-yönetiminde neoliberal programınetkili olduğunu (Soyer, 2003; Soyer, 2006; Ataay, 2005; Agartan, 2005: 13) ve muhalif kesimlerin politika oluşturma sürecindedışarıda bırakıldıklarını (Agartan, 2005) biliyoruz. Bu kabullerle birlikte, konuya sağlık siyasetiyönetimi alanının doğrudan insan bedeniyle ilgili siyaset üretilen bir alan olmasından kaynaklı farklılığını dikkate alacak bir kuramsal çerçeveden yaklaşmak, yani bu alanı "biyosiyaset" alanı olarak tanımlayarak yaklaşmak bu farkı dikkate alan bir politika analizi yapmayı mümkünkılacaktır,j Böylece, bedensel varoluşa ilişkin müdahale alanı olan "sağlıkpolitikası"nın, bedensel varoluşu dikkatealan bir kur~msalçerçeyeden analiz edilmesi ve değerlendirilmesi demümkün olacaktır. Dolayısıyla, bu çalışmayla, Türkiye'de bir kamu politikası alanı olan sağlık alanında, son dönemde gerçekleştirilmeye çalışılan dönüşümün içeriği; insanın biyolojik varoluşunun siyasal-yönetsel boyutu, yani '~biyosiyaset" açısından analiz edilerek, tartışmalara katkı yapmak hedefleniyol Biyolojik bir varlık olarak insanın hayatta kalmasına ilişkin müdahale alanı olan sağlık siyaseti-yönetimi alanındaki temel politika aracı olarak karşımızaçıkan, Sağlıkta DönüşümProgramı ve GSS, insanın biyolojik varlığınınsiyasal ilişkilerin 0-. luşmasındaki yerinidikkate alankuramsal bakış açıları. geliştiren Foucault'nun. ve Agamben'in kuramsal çerçevesinden incelenip yonımlanacaktır. 4 yazısı Türkiye kaynaklı ve diğer ülkeler kaynaklı farklı şirketlerin ve semlaye sahiplerinin politika beliilemede nasıl roloynadlklannı ve bunun kurumsal mekanizmalannı açıklıyor.. J Kamu politikasıanalizinde siyasal kurarndan ve siyaset felsefesinden.yararlandlll yöntemiyle ilgiliolarak.. bknz. Parsons (1995: 32,33).. 4 Böylesibir çaba Türkiye'de yönetim alanının geçirdiği dönüşüniii de inteleyip bu kavhımlann kul1anılabilirliğini sorguladlllyı gerektirebilir. Ancak bu çabaya girişrnek bu yazının sınırlannı zorlayacaktır.kısaca değinmek gerekirse, Agamben 'in siyasalantropolojiye dayanıyor Çllsa da siyaset felsefesinde tanımlanabilecek ve farklı siyasal bağlamlarda geçerli olduğunu iddia ettiği biyosiyiıset kavrainınınbu örnekte kullanılabileceğinidüşünüyorum. Foucault'nun belirli bir tarihsel bağlamda (18. yiizylldabatı Avrupa'da) ortaya çıktığını söylediği yönetimseilik ve biyosiyaset yaklaşımlannın ise büyiik ölçüde Batı Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki yönetim düşüncesinden ve prati~inden beslenmiş olantürkiye'deki kamu yönetim disiplini ve uygulaması için kullanılabilir olduğunudiişünüyorum. Bu yorumlanlllsürecinde, GSS'yi önceki düzenlemelerden farklılaşmasıaçısından değil, kendi başına getirdiği sistem itibariyle incelemek hedefleniyor. önceki dönemdekisag]ık politikası da benzer bir kuramsal yaklaşımla incelemeye tabi tutulabilir. Yine de, GSS öncesindeki durumu kısaca özetlemek GSS'yi değerlendinneyi kolaylaştıracaktır. Türkiye'de sağlık harcanlalannın önemli bir bölümü toplumuri farklı kesimleri i çin Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-kur ve 1991yiltndan itibaren Yeşil Kart uygulamasıyla Sağlık Bakanlığı tarafından karşıianmaktadır. SSK'nın nüfusun önemli bir bölümüne hizmet verdiği

4 84 Amme{dpresiDi!rgisi Kl1ramdlluBakış Foucault e1994 ) Türkçe'ye "yöııetimzilfuiyeti"; olara.kçevrih~}ji1ece!c "govemmentality" kavrannnı, belirli bir tarihselbağlamda ortayaçıkanbir iş yapma ve bilgi üretme biçiminitanımlamak için kullanır. Kavram Türkçe'ye genellikle "yönetimsellik" yada ''yönetsellik'' oıarak çevriltiıiştir.foucault (1994:447) tarihselolarak ekonomi bilgisinin, daha önce aileye dair bir bilgi olarak görülürken, "nüfus" olarak tanımlanan birbütünlüğün. tahayyül edilmeye başlanmasıylıl"bitlikte;aileye daitbirbilgiolriıaktançıktığınisöyler. Foucault'ya (1994) göreyönetimbilgisinin gelişmesi, nüfus kavrannnm,aileyle SihITholmayan birekon6mikavra:rrıının veekonomi politiğingelişmesini destek:letiıiştir. ntirüar;da,yönetimi ve'htialandaki'oilgitıingelişmesini destekle;. miştir (FoucauIW1994:447).Foucault (1994) "yönetimsellik" kavranunı'açıklayarak devletin işleyişinin tarihse16iaraknasılfarklı:bir'içerikkazandığmı gös" termeyiamaçıar. Fotloawt'ya H994ı444) göre"yönettne",şeylerinbelidi bir amaca ulaşmak içindoğru düzenlerimesimeselesfölarakottaya çıkmıştır. Dolayısıyla:; sevk'veidaieyle ya dayönetim:le iş göteridevletintariiinı(ljeliilibfr alanahatcini olan,;egemetfdevlettartınııyla sınırlanamaz,'bu; aynı'zamandanüfusu;' nesneletfbelirlibiramaca uygun olarakdüzenleyebilenbir'devletfir'de. BÜ!1lin içinıpek çok "lfuruıh;'prosedür; analiz've yansıtınalar,hesaplari1alarve1a.ktikler1? omya'çıkınıştıtofoucault,(199z:1.!449,a50) buhuflegemooliğin ortadatı!ka:lknıa;;;' sı;yerine,.:yönetitnin geçmesi olarakgötülemeyeceğini", "hedef oblt'aknü:fusu göreııveasli:.trıekan.imıalar<öıarak güvertlikaygıt1ariyıa" iş' 'görenegemenlik:, disipl1nve;;yötıetiıtı.deh oluşan üçlü;biryaptdan söz:edilebileceğinfsöylet: Foucault'ya (1994: 441} göre "idare sanatınıntesis edilmesine/ilişkin temel nök:ta!'r"eköriortıinitfsiyasatpratiğesokulmasıoo". Beliilia:rımçıarauİaşnıaki.." çin şeyleri duzenlernek, yalhızca, yasayadaya:harakinüfuküholmaz~"yönetim aynı zamanda taktiklerle de iş görür. Foucault (1994: 451) yönetim taktikleri sayesinde neyin devletinişi olup, neyinolmadığı teknırtelcrar tanımlanabilir 01 duğiiıiu,hqyıec~p.ı;:yiildevletin faaliyetalanında,neyindışında~kıııdıgı:' n!ylıı kamusalolup neyin özel olduğuaynnnnınyapılmasının mümkün olduğunu belirti6föucau1f(1994:45 ı} devleti "anlatnanı:hahcak!'yönetiljısenik:~1çtikleti teın~lind~':.kenqiıılnasıl, süı:dürdüğünü ve.sınır1adığını,anlamalda.mürhkün..olacağını söyler. ',y.ôiletrne,";nüfusu,lıedefakiiıştır,riüfusun.{efahıı1ın,,:sağlıauıın.,.artınıması, doğum 0ranlanrılh '~zaltııll1a,sının. ya' da. artırılmasının özendililmesi, belirli.hö! gel~r~, yerı~şilmeşimp..özendiriımesi,,"vs.'gibi" teknyçier kul1cınıhr (FolJ,cault, ı994:' 448). Foucault (1994) İnsan bedenininnüfus olaralctanımlanıp~yönetim nesnesi'halineg~lriıesinin,(sağlığının, 'do~m oranlannırt hesapla0ı.thale.geıhaıde icapıışiteşi;'ingcııiştiriımesinekıl}'l1akayl'lımııdı~.vesig~rtadany~;!a~~lıırınücre~i:ıs~itjk.hizmı:t~ lcırine erişjw!l1in.sıml'tandl~ eleşji1'isisıkç;ıdilegetiriımiş~r.

5 Yönetimsellik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından "Sağlıkta DönüşümProgramı" 85 mesinin) "yönetimselliğin".gelişmesiyle mümkün olduğunu söyler. Dolayısıyla, ''yönetimselliğin'' gelişmesiyle, nüfusunbedensel varoluşu da düzenleme alamna dahil edilmiş olm. Foucault (1988: 160) 18. yüzyılın sonundanüfusun., yönetimin hedefi olarak tammlaıurhale geldiğini, siyasetin de artık ''biyosiyasete'' dönüştüğünü gösterir. Nüfusu hedef alan yönetme, devletin; nüfusun yaşaması ya da ölmesi karanmalmasını ve bunu uygulamasını mümkün kılar. Foucault'nun (1988: 160) sözleriyle devlet ''yaşayan varlıklar" "üzerindeki iktidannı kullanır ve bu nedenle siyaset de birbiyosiyasettir". Biyosiyaset yalnızca biyolojik varlıklar olarak ınsanlardan oluşan nüfusu hayatta. tutmaya ilişkin üretilmez, hayatta tutmaııın gerekmediğidurumlar hakkında da karar almayı gerektirir. "Biyosiyasetin" ya da yaşam siyasetinindiğer yüzü de ölüm siyasetidir (Foucault, 1988: 160). Foucault'ya göre (1988:160) nüfus, devletinkendi a maçlan için gerek duyduğu bir şeyse, onu yok etme hakkı da devletin yetki alamndadır. Dolayısıyla Foucault (1988: 160) nüfusun hayatta tutulmasının ve ö lümünün yönetsel devletindüzenleme vefaaliyet ı:.lanı olduğunu söyler. Foucault'nun yönetimsellik ve yönetim taktikleriyle ilişkili olarak gündeme getirdiği biyosiyaset kavramını, Agamben farkli biçimde; doğrudan egemenlikle ilişkisi temelinde tanımlar. Agamben hayatın kutsallığı kabulüile egemenlik a rasındaki bağlantıya dikkat çeker ve bu bağlantıyı açıklamak için "biyosiyaset" kavramını kullanır. Agamben'e göre "biyosiyaset",antik Yunan'daki ifadesiyle zoe'nun bios'a göre düzenlenmesidir (Agamben, 1998: 11). Zoe hayat, bir tür biyolojik hayat, bios ise yaşanmasıgereken, kabul edilen hayattır(agamben, 1998: 11). Buna göre, "siyasal hayatın ilk temellenişi öldürülebilen, öldürüle.., bilme kapasitesi ile siyasallaşan bir hayattır" (Agamben, 1998: 89): Agamben'in sözleriyle, "biyosiyasal bedenin üretilmesi egemen iktidarın özgüiı faaliyetidir" (vurgu orijinal, Agamben,. 1998: 6). Bu açıdan Agamben'in bakış açısı Foucault'nun bakış açısının devamı gibi g~riliıür. Ancak Agamben'e göre hayatta tutma-tutmama karannın alınması, "biyosiyaset" tarihselolarak yönetimsel devlete atfedilemeyecek kadar, hatta siyasetin kendisi kadar eskidir. Agamben (1998) siyasal bedenin üretilmesinin ancak hayatın kutsanması ile mümkün olacağını söyler. Bu yanıyla biyosiyaset egemenlikle eşzamanlı onaya çıkmış ve siyaset, biyosiyaset olarak mümkün olmuştur. Bu açıdan Agamben'in analizi (1998), Foucault'nun (1994) biyosiyasetin yönetimsellik temelınde gelişimine dikkat çeken analizınden farklılaşır. s Agamben (1998), Foucault'nun "biyosiyaset" kavramını egemenin yetki alanındaki "çıplak hayat" kavramıyla açımlar. Buna göre, hayatm kutsallığı egemenlik kavramının kök saldığ! temel varsayımdır. Egemenlik ve siyaset ancak hayatı kutsayarak,bu kutsallık kabulünün "istisnalarına" karar vererekmümkün olmuştur. s Lemke (2007:8,9), Foucault'nun sosyal kuramadayanarak ''norına11iğin''nasllkuruldu~nu,agatribert;in ise hukuk kurarnma dayanarak ''istisna'' durumunun nasıl mümkün olduğunu açıkladığını söylüyor.

6 86 Anımeİdaresi,?e,r~lsi.'.. Aga.rnben (1998) Cart Scfunitt'e.teferansla.(2002) cinsanbay~'qnın korunma~ sınadair '''istisnanın;'her siyasalbağlamda.yeııid~ii beıirlendiğini;hunun,ege~ menin hçrsiya.salbağlamda. değişebifecekolan, in~at).hayatıııın,değerine dair kararıi:ıacciayand!ğılp idçlia, eder. Agawben' e göre (1~98). insanhaya.tınj,11 değfri.. ne Aair.. bu.lgıra.r, "biyosiyasal.pedenin" üretilmesinde... temellenmiştir (1998). Ya.ni, her~ si~asal sist.emeie şiddet içerilmiştir yesiyasalsistem, insan hayatının,- -',- - _ egemeıı.tarafından..birnesne.ohırak.anlaşı1abilecekolan "çıplak hayata".dönüş- _'~me.~in~,te.sisedi1miştir (A,gawben, 1998:, 36).' '~Çıplakhayat':},hukuksat~ir 'SQfllıç dbğu,rn1,aks!ıınyokecliieljiıeçek()i~,egerne:n.lik a.l~n9a19 haya.ttır. Agam1;)en'e (1998: 9) göre "vatandaşın çıplak hayatı': biyosiyasetle.egeınenliıc arasınçlaki.eklernlenmenjn anahmr ıın!mriıdur... Dola)'lsıyla'Aganıben'in bakış a-. çısında:n.(1998:.9)' '~çıplak h$l,yat"."siyasaj düzeninçatışmajannm;hem"öpıesi" hem de"ne~nesi",. yanimekanıdır. Agarnben (2Q01; 16~} yaşanıvemiim sjya~çtiarasınqakisı):lıpıı giderekmuğl(ildaştığını,.busınırınartıkegemen,ill "uzınanlarla, doktorlarla,. bi}imcılerle" ilişki içinde olduğu x alapl~a doğru kc\ydığını belirtir.. Buna.göre, hayata değerbiçmek, "yaşanmaya değmeyecek ha)'atı".belirle;meksiyasetle tıopın iç içe geçtiği1?ir.~landa çereya!} eden bir Jaa.hyettir (Aga.mben,200l). Ag<pnben(200 1) h~yatın değerinin tıpve siyasetiniç içe gex~ tiği birala:n.da belirlenmesineilişkinpek çokörneğinyanısıra, A,lmıriıya'da uygulanan qtenazi prograınını da öl11ek verir.? Agamhen (2001: 18~) "modem biyosiya$et perspektifınden bakıldığuıda"ötenazinin, "egemenin.. öldürülebilir olan hayatüzerindeki.~hük:mü. iieulusun biyolojik bedeninin sa.ğlığının g()z~tjlniesı varsayımmınkesiştiği noktada" dürduğu)iu iddiaeder. Aganıben'e göre (2001; 18(j) bu durum"istisna" durumuna ilişkinkaranvermektenfarklıdır, ar~ tık "hayatm siyasal ohirak anlamını yitirdiği. noktanın.eşiğini belirleme yetki-' si"ne dönüşınüştür.agambeiı (2001) bu çabayı,.olumlu,bir etkinlik: o!ilrak, '"polis" ara,çılığıyhhiçerileıneyen ııııs,urlan "çiplak hayata"döl1üştfuüp dışarıga bı.. rakarak, "~aık'~bj1tünü1ıü, halkı bölen unsurlardan, yani yaşanılan değerliolmayanlardan armdırarak yeni bir "halk" yaratma olarak görüyor. Öteİla.zi örneği, hayatmsiyasalolwak. anlarmnı.yitirdiği noktatlın.~şiğininbe1irlen<üği ye hangi bedenlerin "çıplak 1ıaya,ta" dönüşeceğinesiyasal ()larak lçarar veri14iği,lıç bir. öınektii. Bu' örnek, siyaset ve. tibbın iç içegeçtiği, biyosiyasalbir ala:n.ı işaret eder. Agamb~n'e (2001:232, 233) göre, farklı birbiçimde "gelişme" düşuncesiyle orta.yakonan, "halkın" yoks1ilve dışlanmışlanm ortadan kaldırarak "gelişmiş"bir halk yaratmayıal11<lçlayanbel1zer bir projeyle karşıkarşıya kalınır. Agamben'in sö:(:lerjyle(2qo 1: 233, ~34),"Rugiin hedeflenen,gelişip y()luyla 6 Agamben "biyosiyaseten azından egl:m1enjstisna kadareskidir-': der, dolayısıyla, Agamberi'e(l998: 6) göre biyosiyasetle egertıenligin bir\eşikliı~i anlamında modem devleti dahaönceki devlet biçimlerinden ayırarna". yıı..' 'Almanya'da 1940 yılındiıbaşlatılan ''Tedavisi İmkansıı Hastalarİçinötenazi proirartıe ()I\beş.ay uygulan Il11Ş vebı.ı.. Pfl:!gr;ım,J~Jlsıımınd~yaşIan~jla93 arlls,ında,4eğişen ya,klaşıj<60:000tnsaıı. öldürülmjjştür (AgamQen,.2001:183,J84)......,' ~ ~

7 Yönetimseilik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından "Saglıkta Dönüşüm Programı h 87 yoksul. sınıfların ortadan kaldıniması doğrultusundalg demokratik-kapitaiist proje... kendi içinde yeniden dışlanmış bir halk'yaratiriakla kalinıyor, aynı za.-' manda da bütün Üçüncü Dünya halklarını çıplak hayata dönüştürüyor". Agamben, (1998: 9) "çıplak hayatın", "devlet iktidarının örgütlendiği" ve ondan bağımsızlaşmanın mümkünolduğu yegane alan olduğunu belirtir. Bueklem-' lenme iki bütünleşik süreçten kaynaklanır. Bunlar,' "devlet gücünün yaşayan varlıkolarak insanı, kendi nesnesi haline getirdiği disiplineedici" süreç ve "modem demokrasinin doğuşu.ile" ''yaşayanvarlık olarak insan"ınyalnızca "siyasal. iktidann, nesnesi" olmakla kalmayıp, aynı zamanda öznesi de olması sürecidir (Agamben, J998: 9). Foucault'nun "yönetimsellik" ve '~iyosiyaset", Agamben'in'~iyosiyaşet" kavramlarını bu biçimde özetlediktensonra,bukavramları SağlıktaDönüşüm Programı vegss'yi incelerken kullanabilmekiçin, kamu politikası alanında nasılgöründük1erine bakmakgerekir.,. Foucault'nun ve Agamben'in bu kavramları, doğrudan kamupolitikasına i- lişkin bir alandakullanılabihr mi? Kamu, politikası olarak sağlıkpolitikası, bir insan topluluğunun bedensel varoluşunun nasıl süreceğine ilişkin' düzenlemeleri gündeme getirdiğine ve varolan düzenlemeleri' değiştirdiğine göre' bu soruya o':' lumlu yanıt vermek mümkündür.s Agamben'in bakış açısından Sağlıkta DÖllÜşümProgramı, ve GSS' de biyosiyaseti, hayatın değerini belirleyerek,hangibedenlerin "çıplak hayat"olaraktanımlanmasının olanaklıkılındığını sorgulayabiliriz. Bu sorgulama aynı zaınanda "yaşanmaya değmeyecek hayatların", belirleneceği süreçlerin özne/erini, -yani," "istisnayı'" büyük ölçüdebelirleme. gücüne sahip olanları da gündeme getirecektir. GSS'ye ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'na bu çerçeveden baktığımızda neler görürüz? i s Foucault ve Agamben 'in, biyosiyaset kavramının kanıuyönetimi ile doğrudan ilişkisinururan Catlaw (2005) ya da kamu politikasıyla ilişkisini kuran Rose (1996) gibi kuranıcılanlfçalışmıılan böylesi bitçaba olarak görülebilir. Foucault'nun yönetime ilişkin argümanlannı ve Agamben'in siyasal kuramınıdoğrudankamu politikası alanında yorumlamak siyasalkuramla kamu yönetimi alanını buluşturmayı gerektirir. BlI kuramcılardan biri olan Catlaw'ın (2005) Foucault ve Agamben ile kai:nu yönetimi disiplini arasındaki ilişki hakkındaki yorumlanna da bu yazı çerçevesinde değinmek yararlı olacaktır. Catlaw (2005: 447) kamu yönetimini Foucault'nun sözettiği disipline edici teknolojilerden biri olarak tanımlıyor. Bunu göre, kamu yönetiminin amacı ''halkı'' oluşturmak, ~'öngörülen. kurgusal bütünlüğü gerçek haline getirmekti" (Catlaw, 2005: 447). Catlaw (2005: 44S)bize kai:nu yönetiminin siyaseteilişkin bir soruna bir çözüm önerisi olarak gündeme geldiğini hatırlatır. Catlaw (2005: 4Q3) Goodnow'a referansla,"yönetimin" halkın ulusal hakimiyetini korunıak ve bir halkı mümkün kılmak için bir mekanizma olduğunu söyler. Catlaw'a göre (2005: 471) kamu yönetimi belirli bir siyasallık türünün siyasalteknolojisidir ve. nasıl evrileceği de biyosiyasete ilişkin çatışmalara bağlı olacaktır (Cıit1aw,2005: 470). Rose (1996) "ileri liberalizm" (advancedliberalism) kavramıyla Foucault'nun yönetimseilik kavramını geliştiren kuramcılardan biridir. Rose (1996: 56) "ileriliberalizm" ile yeni bir "idare etıne yolu"nun ortaya çıktığını iddia eder. Ona göre bu yeni "idare etıne yolu"nun özellikleri üç başlıkta ifade edilir. Bunlar; uzmanlılda siyaset arasında yeni bir ilişki (bütçe ve muhasebenın belirleyici uzmanlık bilgisi olarak ön plana çıkması) (Rose, 1996: 54, 55); sosyal teknolojilerin yenj bir biçimde çoğalması (hükümet dışı aktörlerin ön plana çıkması) (Rose, 1996: 56, 57); yönetimin öznesinin yeni bir biçimde belirlenmesidir (müşteri ve özne olarak tüketicinin muhatapkabul edilmesi) (Rose, 1996: 57).

8 88" AmmeİdaresiDergisi,. S$ı.ğlıktal!6~jişÜ.gı "~~p,~ramı v~gss GSS'yi gündeme getiren ;"SağlıktaDöiıüşümProgramı" Mayıs 'te yayımlanan "DahacİyiErişim ve Etkinlik İçin.Sağlık SektörüReformu" başlıklı DÜllya. 'Bankası raporunıi dayanıyor(dünya.. Bankası"."20.0.3}., Dünya". Bankası,. IMF.ile.birlik1;e çalış:anbir örgütrimfvedüllyabankast"ortave d'üşük'.gelirli'1 ülkeleriiı' borçlanmalarını, borçlanmış olanlarında,borçlarınıwe faizleri'" geriödemelerini düzenlemek.üzere yapılanmıştır. DünyaBankası'naüye olan 184ülkeden.''yükSekge1irli''..olanlar '~orta vedüşük.gelirleri'~;olanlara.kredilsağlıyor. Örgüt-yalnl.7:ctıborç ;yekredi sağlamak1akalmıyor;sağlik dahilö1nw.küzereçe:''' şit1i.alanlarda.görüş ve politikada üretiyor."borçgeriödemesini sağlamaka,.. mac1\yuı IMFveDünya Bankası'nınhükümetlerden temel talebi, kamu harcamalarınm veyatırım1a.fl.ll:,smırlahdlnlması,kamu;harcaınalannda.denetiininartı"',' rı1l11~i$lppjtü1qlsıdir,tamca;dünylk13ankası.'bu:süreçt~.;...~. y~lkşul14ğurı çatışrnayaratmarrıasj11ı ve ygksul1uğun "ipaı:e edilebilir" hale getirilmesini de pe-. det:ıemektedir;şağlıkta Dönüşüm Progr.a:mıve GŞS Dünya Ba1)İ{ası 'nın önciilük ettiği.sağltkçalanında:,~nn1ans~ da,~imf'nin.gündeminde,de yer..a.laıı,~(mujar.... dandır;,.. c.' ]MF'nin200~kyılındayayımlanan.Türkiye raporunda sosyal'güvenliktefoimu;d~ğerlendirilfi1iştir. Sa.ğ1ıkalanındakikamuaçığınmGSMH'nin%l 'idüze~ yiiıdec'.olduğu 'belirtilmiştir(lmf, :' 19). Geneı,sağlık,sigortas111m. GSMH'.nin~%1-2'si"1Giôat bir maliyetgetireceği; ;b.unun.~ağlıkpaketl,'kasta.kat;.;, kı.payları.gihidiizenlem lerle ayarlahabileceği;'ifadeedilmiştir (IMF, 200.4: 19) yılında yayınlanan IMF Türkiyeraporundakamu harcaması reformunungerekliolduğundan söz edilmiştir {IMF, : 23). 1999'daki reforma rağmen merkezi' hükümetin sosyalgüvenlik alanına transferlerinin arttığı vurgulanmıştır (IMF : 23). Raporun ekinde Türkiye'de uygulanan programda IMF-])ün)'aBanlqısı işbölümü tamınlanınış olup, sosyalgüvenlikreformu ve,sağlık.aı~,. :1)ünya,Jl~asr'n,lp.9:tıcli1ük. ettigi 'ı:thinı~riçil1de,' gö.steıjlmiştrr (IMF,2o.0$ :Aı).~, ".." ',," ".,, Y1l1iarıda Qz~:tl~nen ilişkiler çerç~vesiı:ıdeheıı{j:iorç verdiler ve ülkenin "kredi notunu"belir1eyenler;yanidünya, Baiıkası ve. IMF, hemde borç talep edenler,~~ani;lıükiliriet1er, sosyal igüv.enlik ijlaifır1ı "malialan" olaralejanıınla:. mışlan:br.~, 2O.06:.H.'.IMF'Y~2Q06'dagôm1erilen ıılyetıilektubunda,'sosyal güvenlik refoi1l11fçerçevesinde emekli Cill1aaşlarının.hesaplanmasında yapılan değişiklik1er1e~. şişt~ınin maliöfarak süı-dürülebilirh~~e geldiğiye '''evrensel'' bir saglık sıgorta.sksisteıni,,getirildiği., belirtilmiş,.,(imf".2q06~ 1),. "mau politika" başlı~a!ting~"l11alidis~plinin"200.5;.hedeflerine uıaşııaınamışoımasıl1ın.,temel nedet;ıil1insosy~ıjguveiılik.siştemindeiq ve, kamu ikti.sa(ii teşebbü l~ri sektö!:9n,.. 9 örneğin, "sağlik; nüfus vebesletiifıe" sektötü'başlığıyla; DiinyaSankıısı 'mnisağlıj{j.nüfııs ve beslenme ko- ' nulanndaki ~sektöfstratejisi'.ho1iışturuluyot(dürıya Bankası. Ra:pQru, 2003; 1).'..

9 Yönetimsellik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından "Sağlıkta Dönüşüm Programı" 89 dekizayıflık olduğuifadeedilmiştir (IMF,2006: 4). Sosyalgüvenlik refomlunun bu zayıflıklan gidermek amacıyla meclisten geçirildiği (IMF, 2006: 1), aynca; sağlık harcamalarını kontrolaltına alacak ek tedbirler alındığı dabelirtilerek, üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerine vaka başı ödeme yapılması da bu tedbirler arasındasayılınıştır(lmf, 2006: 4). Mektupta, sosyal~venlik reformunun, sosyal güvenlik açıklannın kapatılmasında ve mali politikayı rayında tutmakta kritik bir önem taşıdığı vurgulanarak (IMF, 2006: 6) reformun, aile hekimliği ve referans sistemi kurulmasını, katkı payından muaf sağlık hizmetlerinin, sadece katkıdabulunacak mali araçlan olmayanlarlasımrla:ndmlmasım sağlayacağı, böylece sosyal güvenlik açığının GSMH'nin %4.5~inigeçmemesini sağlayacağı söylenmiştir (IMF, 2006: 6). Bu adımlann.genel sağlık sigortasına geçilmeden atılmışolacağı, ayrıca sosyal güvenliğe ilişkinalacaklann da, sözleşıneli avukatlaratahsil ettirileceği belirtilmiştir (IMF, 2006: 6). IMF başkan yardımcısılipsky, 2006 yılındaki Türkiyeziyareti sırasında yaptığıbasın açıklamasında, temelönceliğin sosyal. güvenliğinfinansını sürdürülebilir temele oturtacak olan yeni emeklilik ve sağlık sistemlerinin uygulanmasıolduğunu söylemiştir (Lipsky,2006). Kısaca, IMF açısından sosyalgüvenlik ve sağlık harcamalan borç ödemeleri açısından kritik bir önem taşımaktadır. Hükümetde, bu taleplere çeşitli uygulama ve düzenlemelerle cevap üretmiştir. Bujşbölümü içindedünya Bankası'nın geliştirdiği stratejiye bakacak olursak, IMF'nintemel odak noktasını oluşturan sağlığıttfınansmanı konusunun, Dünya Bankası ile i lişkilerde de önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. Dünya Bankası'mn sağlık, beslenme ve nüfus konularına müdahale etmesi, "sağlıklı, iyi beslenmiş ve eğitimlibir nüfus olmadan, hiçbir ülkenin sürdürebilir ekonoriıik kalkınmayı ve yoksulluğun azaltılmasını sağlayamayacağı" ifadesiyle gerekçelendirilmiştir~ Dolayısıyla Dünya Bankası'mn.kalkınınayıdesteklemek ve yoksulluğu azaltmakamacıyla bu konularla ilgilendiği iddia edilmiştir (Dünya Bankası, 1997: 10), Banka bugün sağlıkalanında "orta ve düşük-gelirli ülkelerde" en büyük: finansördür. ıo Banka, para verirken "ülkelere yönelik poli.;. \0 Banka, sağlık alanındailk kez aile planlama faaliyetleriiçin 1970'deJarıiaika'ya borç venniş yılında da temel sağlık hizmetlerinin genişletmesiprojesi için Tunus'a borç vermiş (Dünya Bankası, 1997; 14) yılında 154 etkin ve 94 tamamlanmışsektör projesi bulunuyor. 1996'da 270nıilyon dolar ile-3s0 milyon dolar arasında değişen beş borçvenniş ve verdiği paranın ortalaması büyümüş (Dünya Bankası, 1997; 14). 1970'de Sektörel Programlar ve Politikalar Çalışması (nüfus tavsiyeleriiçeriyor), 1973' de beslenme faaliyetlerine ilişkin Sektör Program Çalışması 1973'deSağlık Sektörü PolitikaÇalışması 1980 Sağlık Sektörü Politika Çalışması 1980'deki ve 1 984'deki İnsan Kaynaklan Hakkında Dünya Kalkınma raporlanrida da ''yoksulluğu azaltma stratejisinde" sağlıksektörünün yerine dikkat çekiliyor (DünyaBankası, 1997: ll). 1987'deki Kalkınan Ülkelerde Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı: Bir Reform Gündemi başlıklı pohtika'çalışmasında sağlık konusunda etkin olmayan ve eşitsiz kamu harcaması temasıgündeme getirilmiş (Dünya Bankası, 1997: 11). 1993' deki Dünya Kalkınma Raporu: Sağlığa YatınmYapmak başlıklı raporda lıükümetlerin rolüne vurgu yapılmış ve bu rapor etkili olmuş.

10 90 Amme İdar(!sU)t:rgis; tikatı;ıysiyeşi"\dea.)luştunır.. Me'~ü1keye.özgü.yardımstratejisj~:.. geliştirir:(dünya Ba,nkası,1997:.ıi:..;12); "Yardıınlarda.etkinliğin". ançak böylesağlanacağıöngörülm~l<ted»- (Diinya. Hapkaşı,.ı 997: 13). "Yardurılardaetkinliğin A.!,rtırılması'~.i,. se, "sağjıkhizmetlerirıin performansını artırmak" ve.~'sektör için güçyetebilir vesiir.düıiu~bilir.. fina.ı:ıs.maı,ısağlamak':.olai'ak tanıınlaııınıştır. (Dünya Bapkası, 1997: 10.). Fitıansınan-sağlanmasındaki temel sorı.molarak,ülkelerin "hükümet clışı 1qıynlı,14an"etkinolarllk.kullanamaması;gösterilmişvebusektÖreborçla>ve lqediyleyatırım.yapıldığında, bu yatlhmla,ra orta vadeli. dönüşlerinsağlanması gerektiği,aypca.ekonominin diğer\sektqr1eri,ne yatmmyapılmaınasının.maliyer' tinindelıesaba.katılmasıgerektiği belirtilmiştir(nünya Bankası, 1997:1O)}! Fman:sII1an soiı.ın:$u '.'hükümetdışı kaynaklarf" harekete geçirerekve.bor;,. cuh geriöderrı.esinisağlayarakçözı:iıekgerektiğinisöyleyeııuühya Bıitıkası 'nın, Türkiye'(}e, sağhkrefôrmunailişk1n20ü3tarihlitaporı.mda aktardığı diğer ülke deneyimlerinden, bu çözüm yolunun fazlaişeyarainadığınıanlıyon.ız:rapora göte sağlık'tefotrhlatın1n teırtelsöııuçlanndan biri"sağhk sisteminde.maliyetle;;. riııkarşılanınasındazor1uk:lat yaşaııması.ve'borçhıluğün artmışolması"dır. (Dünya BarikasFRaporu, 2003: 46). RjpordajTütkiye'deki.ffüfusllhtarl:ıamına sağlıklıizmetinin sağlaı1h1asıiçin,uygun,finansal korumagerektiğiifade edil miştit tdiliıya BatıkasliRaporu, 2003:'48).ıı 'Dolayısıyla' Dünya Bartkasıtapöruna' (2003) göre, Tütkiye 'dekisağlıkhizrrı.etleriile i1işkinteınelsorunda finansmandır. Sağlıkgiderlerinirtma. kalemlerini;'sağlıkpersonelitı.m maaşlart:ileilaç masraflarının oluşturduğu, pek çok ülkede sağlık personeline 'maaşödenmesi y~tıejbilkttğl.haştasayısına, (perforınansa)göre Ö<1enıe yapildrğı;belirtilmiştir (DÜIlya Baııkaşı.R.apPru.,2QO~:58). Ayrıca "mamıged>care" olarak isimlendirilen,kullı:ınıcılaır.l~iyapılan >sözleşıne1c4k.. yönlendirilen,; zorunlu. ilaçkullanımı gipi,k9şu1jı:ırgetrreııl?ir yöntemin!ıygulanabileceğind nd.eşözedilmiştii' (Diinya,,13aıtlqısit,.R.aporı.ı,ı003: S8}. Nüfusun önemli,.bir.bölüd:}i.!nüil ilaç.. fiyatlanna duy3!"slzol<i:uğu (rnemı,ırlanıı ila,ç,ması:a:(hl1jnııı beşte. birini,eme14ilerinon.d;;ı. birillika(şıladığı) helirtilmiştir (DünyaBankası.Raporu;200Ji$8). 1997'ete,Sa~h~ Finaıısmıınınıı.Şı:nili1<:l~ K01Jferansl~nı.düzenlerrıiş (j)qnyab;ırıkasl,l!)97:j2), 11 Dünya Bankası 'nın sa~hl<!beslenme, 1Jüfus. konulanndaküreset,bilgi. ürt;timinekatkıda bulunduğu ve (jlkelerde lwkonud;ı.. adım,atı1masımborçvennıt.dışındakiaraçl31'la veb.o\"ç Net'e)"ekharekete geçirdi ~is~yleni" yor... (J)ü1Jya;Sll11k<ısl,C:1997: 1l). AynIanpıira miktannııb;ıkacak plursak,dünya Bankası yıihlcyaklaşık milyon dolarbusektörde ülkelere yönelik araştırmalar ayrılmış (Dünya Bankası, 1997: i I). u Zabcı (2003)2001 krizinden.sönradünya~!iiikası;~ndlli!günde.nıe ge~tilen "Sosyal JljskiAzaltma Pro' jesi"ni (SRAP) incelemiş. Zabcı (2003: 236)istikrar veyapısal uyum programlannın "kamu sııktöründe ça" lışanların işten çıkanlmalan, sosyal güvenlik sisteminin ortadan kaıqmlmas.ı, daha.önce dı:~let eliyle sa~la"... nan güvencelerin yok olmasına" neden oldugunuhatırlatıp, Dünya Bankasl~nın S!MP'lagüdemege1engiri" şiinleriniıı" IMF ;ve.dünyaban~~lprognımlanljın yara.ttığıeşitsizlik ve.ypksj.lll\jk sorunlanmn' etkisini haffifletınek ve "sosyal risk'~ olarak İa!l1m111I!11I! ~~so yal pat\amalan!'ı:ngellemekamacını,taş!dığı1ıısöyle- '. rnekledir;......' Zabcı (20Q3:,Z37)b1,l durı,ımu şöylei\zetliy()r:dahıı'önce,kamusektörünı;leçahşiın ve sosyal.haklarım örgütlü siyasal eyleınleriyleqılep eden işçiler varken, şhndi, işlerinden edilmiş, "işsiz ve yoksul" ]qıtegorisjne dahi.1 'Cdilmiş.ve~y.ırdımamtıtıta.ç".görülerek,a)l11i venakdi yardımlar yapll!!l1 yada'geçicijşlerdeçaiıştınlanin~ san kürnleri ortaya çıkmaktadır; çıkacalctır da.

11 Yönetimsellik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından "Sağlıkta Dönüşüm Programı" 91 Raporda dikkatçekilen diğer noktalar, Türkiye'de sağlık sisteminintalep o luşturmada ve talebi karşılamada yetersizkalması lj (DünyaBankası, 2003: 69) temel sağlık hizmetlerinin (anne-çocuk sağlığının ve koruyucusağlık hizmetlerinin) sağlanamıyor olması (DünyaBankası, 2003: 62-63) ve hastanelerin özerk olmamasıdır (Dünya Bankası, 2003: 64-67). Bu sorunları çözmek içinöngörülen refohnun maliyetinin yaklaşık 550 milyon dolar olacağı hesaplanmıştır (Dünya Bankası, 2003: 58).14 Raporda, reformun yönünü belirlemede cevaplanmamış olan tek sorunun, "pazarı sınırlı bütçeyle desteklenmiş bir özel sağlık sigortası programını açıpaçmama" olduğu belirtilmiştir (Dünya Bankası, 2003: 49). Yukarıda aktarılan çerçeveye göre hazırlanmış Proje önerisi, bugün bir bölümü GSS ile gündeme gelen, sağlık alanındabenimsenen temel politikaları ö nennektedir. Bunlar; sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi, emeklilik ve sağlık sistemlerininayrılması, aile hekimliği sistemine geçilmesi, nüfusun tamamını kapsayıcı genel bir sağlık sigortası sistemi ve fonu kurulması, bu genel sağlık sigortasının temel sağlık teminatı paketini desteklemesi, katkı payları ve sigorta keseneğinin tahsili ile sağlık fonunun bütçe açığına neden olmadan kullanıcılar tarafından finanse edilmesi, sağlık çalışanlarının uzun dönemli sözleşmelerle performans esaslı ücretlendirilmesi ve hastane özerkliğinin sağlanmasıdır ls (DünyaBankası, 2004). 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girinesi planlanmış olan, ancakanayasa Mahkemesi'nin bazı maddelerini iptal ettiği ve işlemez hale gelen,t sayılı yasa ile değiştirilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun bu genel tablo içinde nasıl bir rolüvar? ass zorunlu sigoctalılık getirdiği için, geniş kesimler prim borçları nedeniyle sağlıkhizmetinden yararlanamayacak ve devlete borçlu yaşayacaktır. 17 Prim yatırmadan sağlık hizmetinden yararlanmak için "kişi başına düşen hane gelirinin" asgari ücretin üçte birinigeçmiyor olması gerekmektedir. Bu sınmn altında hane geliri olanlar ise sağlıkhizmetinden yararlanabilmek için "ödeme gücü olmayan vatandaşlar", ödedikleri katkı paylarını geri alabilmek için de "fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunanlar" olarak tanımlanacaktır. Böylece, toplumun genelinde yoksul kesim-diğerleri ay 13 Buna göre, Türkiye 'de SO'den fazla ilde nüfusun %1O'u ya da daha fazlası sigortalı ya daveşii Kart'lı değil (Dünya Bankası Raporu, 2003: 44); 14 Bu dönüşümün uygulanmaya başlamasına ilişkin birproje önerisi dökümanında da projenin maliyetinin 6 ı.26 milyon Euro olması ve bunun milyon Euroluk bölümünün Banka tarafından karşılanması öngörülmüş.paranın 4 yıuçinde harcanması ve 17yılda geri ödenmesi planlannnştır (Dünya Barkası, 2004). ıs Bu politiklardan hastane özerkliğine ilişkin.bir alan araştırıliası yapılmıştır. Araştırmada hastane özerkliği, hastanelerin kendi kazançlanyla kendi harcamalannı karşılamalan ve rekabet edebilmeleriaçısından değerlendirilmiştir (bkz. Sarp, Esatoğlu, Akbulut, 2002).. 16 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 108 sayılı yürürlük maddesi. 17 Emekliler dışındaki bütün genel sağlık sigortalılannın ve bakmakla yükümlü olduklannın sağlık hizmetinden yararlanmak için son bir yıl içinde otuz gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olması (md.67/a) ve genel sağlık sigortah kendi hesabina çalışan esnaf ve zanaatkann, isteğe bağlı sigortahlann (md.67/b) ve Kanunda belirtilen gruplann dışında kalan genel sağlık sigortalılann prim borcu bulunmamasıgerekiyor.

12 92 Amme İda"esiDergisL,,pmı,.yoksnkkt:simietia:rasmda.dayeşil karkalanlarlaalaınayaiılar ayrımı yaratılmışolacaktır. Ayrıcaiht:r kesim için "katkı;paylan"'ödenmesi zorunlu' tutulmıı.şiu1'. ış SevkzinGiri uygulamasının aile hekimliğiile desteklenip, üstbasamak sağlıkkuruluşlarına sevkiönleyici, yanisağlıkhizmetinin niteliğini ve maliyetinidüşüxijtü birişleviolacağını:da söy leyebhiriz: Bağlikchizmeti"bütçe ilişkisi 'kun.ılmasıtemelinde;bütün kesiriı1ere'sunulan ücretsiz~sağlıkhizmetinin kap.. samj,sağlıkhizmetleri. FiyatlandırmaKomisyonu tarafından.. fiyatlandınlıp-sımdartacaktıl '!SağlıktaDönüşüm Programı" ilegündeme getirilen ve önemli bir bölümü GSS, aracılığıyla uygulanmaya çalışılan sağlıi{ alanındaki,.teınelpolitikalan ş()yleözetleyebiliriz: i.sosyalguvenlik kurumlarının birleştirilmesi, 2.'- Eıneklilikvesağlıksfstetnlerininaynlması, 3. Ail~\llekiinliğisistemine geçilmesi, 4. Nüfusun tamamını kapsayıcı genelbir sağlık sigortası sistemi ve fonu kumlnıası, bu _genelsağlık sigortasının temel sağlık teminatı paketini destekleme ;si, S.$:l.litkı:paylal1ve.sigortakeseneğinin tahsili ile sağlıkfonununbütçe açığı:" na,neden olmadanmuhataplartarafındanfinanseedilmesi, 6. Sağlık çalışanlarının uzun dönemli sözleşmelerle,perfonnans esaslı,ücretlendirilmesj 7; Hasta11.e.özerkliğinin sağlariması; Butünbu politikalan ve.bupolitikahirdaki, tefi161 politika Üreticiaktör1er~rasında Düııya Bankası ve IMF'ninhttlunmasını kuramsal ~iilümde aldımlan _"yö' I:1etimsel1ik"ve "biyosiyaset" kavramlan açı~ıttdannası1 tleğerlendirebiliriz? Sosyal güvt:nlikkurumıarınınbirfeştirilmesi, tümsigort~lılara ilişkin karariann alınmasını ved,üzenleme yapılmasınıkolaylaştırıcı bir müdahaledir. DQlayı 1~ Bütünkçıı!m!er" içil1 aya!çj:ıı.mı.ıayenede,proıı:z, iyileştimıeııraçlannda ve ayakta- tı:daviılesa~larian ilaçlard,a (aile4ekimi muayel1~ijle meslek ~ası gibi acil dummlar ve sürekli hastalık durumlarımuaf tutı,ılmuş) %10 lle %20 arasında bir oranda ''katıinnpayı'' alınması zorunludur (md;o 68). Dolayısıyla; kronik hastaligı olan, savaş, doğalafet gibi durumlarda ya da iş kazası durumuyla saglıkhizmeti almasıgerekenler dışındaki ".,herkes- ai1e.hekimimuayenesüdışmdaayakta4edaviden yararlanmak veprotez~gibi iyileştirme.araçlan edin'::' rnek için katılıınpayı ödemek zorunda. Katılımpayının üst sının ise asgari ücretin %75'io1arak'belirlenmiş. Bu,asga.riücretalanbirisiiçin"aylıgmuı dörtte üçünü tek kerede katılımpayı olarak-ödemesianliımma geliyor." Ödeyeceginiz katılımpayımn geruıhnması ise ancak3294 sayılı SosyalYardımlaşmayı Teşvik Kanununa göre.mümkü\1;"bukanunun,kapsamı-''fakrü"zaruretiçinde.:vemuhtaçdurumdabulunan" olaraktammlan~-' n1ıştır.bti,kanun kapsamında katkıpayım.talep edebilecekolanliır yeşil kart'sahibi olanlar,vatansız sılltn-" macılar ve 65Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz TürkVatandaşlarınaAylık Ba~larimasıHak~ kında Kanun hokamlerine göre aylıkalanlar (madde 68).3294 sayilıyasada Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik fonundan "özürlülerin,tedavi giderleri ile ve fonksiyon kazandıncıortopedik ve diger yardımcı araç ve ge Teçlerinin kurumlarca- karşılanmayan kısmı"mn k;ırşılanacagı da belirtilmiş (madde'2).osskanunu'nun 1OS'incini!ıddesinin 6.fıkrasının Gbendiikyeşilkart sahibi olanların katılım.paylanmn SosyalYardımlaş" mayı TeşvikFpnundankarşılanmasısaglanmıştır;

13 Yön(3timsellik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından "Sağlıkta Dönüşüm Programı" 93 sıyla. farklı sağlık sigortası sistemlerinintümünü düzerilemek için zorunlu.bir adımdır, Emeklilikve'sağlık. sisteminin.aynlması ise,. iki sistemin ayrı.ayrıfi.., nanse edilebilir olmasını ve birbirinden bağımsız.biçimdeişletilebilir olmasmı sağlayacaktır. Bütün ayrıştıncıözelliklerin ortadan kaldınlmasıyla aynınitelik~ lere sahip halegetirilmiş ve sağlık sigortası finansmanı emeklilik sigortasından ayrılmış bir ülke nüfusunun "temel teminatpaketi" olarak tanımlanan bir sigortadan yararlanabilk hale getirilmesi, yani bütün kullanıcılann.aynı1aştınldığı bir havuzun oluşturulması amaçlanmıştır~ Sağlık ocak1annınkaldınlarak aile hekimliğisistemine geçilmesi ise, -bu ge"" nelleştirilmişsistemdeki herkesin, daha gelişmiş bir sağlık hizmetine erişimini sınırlayıcı bir süzgeç gibi işleyecektir. Aile hekimlerinindaha gelişmiş bir sağlık kuruluşuna sevk etmedikleri hastaların belirli bir oranı için ücret almalarına olanaktanınarak, aile hekimliğinin sevkiönleyici bir kurumolarak gündeme getirilmesi bir yönetim taktiği olarakgörülebilir sayılıyasanın değiştirilmesini öngören tasarıya, hastaneye yatan hastalardan da katkı payı alınması fıkrası eklenmiştir. 19 Dolayısıyla, ayakta sağlık hizmetinden yararlanaruardan ve hastaneye yatanlardan alınacak katkı paylanyla, sağlık hizmetinden yararlanmanın caydıncı hale getirilmesi, aile hekimliğiyle sevkin önlenmesinin sağlanması, bu havuzun sağlık hizmeti talebini sınırlayıp, sağlık hizfueti giderlerini azaltına amacına hizmet eden bir araç olacaktır. Nüfusun tamamı, primödeme ve. katkı paylannı karşılama koşullanm yerine getirdiği takdirde temel teminat paketiyle sınırlanacak bir hizmetten yararlanacaktır. Bununiçin sigortah olmayan kesimlerin prim ödemek zorunda olmasının, ek poliçelerle alınan hizmetin genişletilmesine olanak tanınmasının yasa ile amaçlanan temelilkelerden olan "katkı payları ve sigorta keseneğinin tahsiliile sağlık fonunun bütçe açığına neden olmadankullanıcılartarafından finanse e dilmesine"hizmetedeceğini söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığıhastaneıerine ve üniversite hastanelerine bütçeden kaynak aktanlmaması ve hasta başıödeme yapılması da, sağlık hizmeti sunumunun kullanıcı tarafından karşılanabildiği ölçüde sürdürülebilmesi amacına ulaşmak için bir yöntem olarak ortaya çıkar. Kuıiunlann yapısı yeniden biçimlendirilmekte, sağlık ocaklan kaldınlıpaile hekimliği sistemi getirilmekte, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandır:maKomisyonu o~ luşturulmakta, içeriği zaman içinde değişebilecek bir "sağlık teminat paketi" 0-. luşturulmaktadır. Sağlık alanınailiş~in temel değişiklik, GSS benzeribir düzenleme yürürlüğe girdiğinde, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu çalışmaya başlayınca ve prim ödeyecek geliri olmadığı halde, zorunlu olarak genel sağlık sigortalı olan ve devlete borçlanan geniş kesimlerortaya çıktığında yaşanacaktır. Bu bütünı<!ştirilmiş sistem, yaııi "genel" sağlık sigortası, SSK sigo$ 19 Bu konuda 5510 sayılı yasayı değiştirmeyi amaçlayan yeni tasanyı inceleyen bir çalışma için bknz.

14 94 AtntnejdaresiDergisi b.hll1tckçısmdan sağ1ık'hizmetineulaşnıayli,kolaylaştırmış'gibigöii1nebilir;cancak artınlankatkıpaylan,rhastanelere.gepelbütçedenkaynak'aktımnama politika.. sıyla;cstnırlanan sağl~k1ıizıneti sunuınu, SSKsigorla1ııaniçin'de'ücretsi:z sağlık hizmetinden yararlanma talebininsınırlanmasıanlamına gelecektir.. Sağhk<çalışanlarinm sözıeşni~yle çalıştırilil1.ı1sıum ve perfôrm.ans esaslı ücretlendirilmesinin,işgücünün'güvencesiz, örgtitsüz çalıştırılmasinahizınet e<iec~ğini ve":sağlık~ça1ışanlannı. farıdı gi:tıplaraayırn:iii politikasının birparçası olduğunu söyleyebiliriz. lo Böylece, sağlık çalışanlafıi:ı1hs'ı:\.'ğlık hizınetiüieti.. mip.rleki.maliyetihiygüşürinek.de.müınküny'ôlacaktır ;.Hastaneözerkliğini11 sağlanmasıda.özelleştinnedekiilkadımdır.ii Kendifmansmanını sağlamaktan, gelir-gider dengesini. kurmaktatisorumlu hastaneyönetimlerininoluşturulmasının hedeflemnesi,bütçeden ve sigortakurumlanndanhastanelere aktarılan kaynak. laı;ırr. smırlandınlmasıanlamına gelecektir;, Budurum,'liastaneleri sağhk'hizme.tinipiyasakoşullanndaüretrneye. yönlendirecektir. 1\'yrıcadıastanelerinmülki,;. yetinin ya da,kullan1nnıım devredileai1mesiiçin degereklibir'adımdılsağlıkta Dönüşüm Programı ve GSS?ningündeine getireceklerinin kuram.saı çerçevede ne ifadeeder? :Q.~ğe.rlefl(Utme:yöqetimsellik ye Biyo&iyaset Açısından Saglıkta DönüşümProgramı v~ GSS.. Kuramsalbölütnde.ÖzetlenençerçevedenbaktığılTIlzda,Sağlıkta.Dönüşüm Programiye GSS, F 6ucau1fnun (1994: 451)t!yönetimsellik" olarak.tanımladığı yönetim zihniyetininbir parçası olarak Türkiye 'de 'sağlıksiyaseti alanında neyin devletin işiolupneyin olmadığını; neyin kamusalolup, neyin özelolduğunu ta"' nımlayan yasalarc"w:e'yönetim. taktikleriolarak ortaya:: çıkmıştır. F oucault',ya (1924t:ı,441 )göre'~'yönejjnek",.ekonominin siyasalpratiğe ;sokulmasıdır:yörıetiminmesnesi.olarak:'\~nüfusun" ~iyolojik var.lığı.devletlnyetki:alanındadır.'böyo.:.:, lece, "devlet içinyapmamızgereken" kimi zamaıt.yaşamak, çalışmak, tüketrnek olurken,kimlzaman daötmekolarak tanımlanabilir.(foucault,1988:-160).nüfusu hedefaıa.n;"yönetim'? nüfusun değerininbelirlenmesini,.nüfusu'oluşturan, bir.eylt;ritıbiyoloj.*bs:dç111erininek()l1omik;,çleğerininj~elirlenm!siııideger;çktirif~ &i:1ğlı1ctai~~n9-şü.ll1,ıtr()gramı veyss iletilke nüfuşupunbiyolojik v~ljğmın.' lo 1O;7.2003tarihILve4914iia'YıIiEıemancTeminiiıdeüüçlükÇekilen Yerlerde SÔileştneli.8ağlık Persorieli Çahştırılmasıİlı:J3!1:z;1 KallUn vekarı\lij. H\ikmünde Kararnarnelerde.Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sağlık personeliniri sözleşmeli olarakçalıştırılması olanağ\yarartılnnştır.. '. ıı Yeldan buc'dıırumuçok iyi özetlemiştir:,.:;' Ni~kifl121Temmuz 2.D04. tarjhu ResmH3azete:de yayil).1ianan5220sayılı "Sağlık Hizmetleri Tel!u:1 Ka,ııu"... n~4a ~ğişiklik Yapı;lıPas1na)ııir.Kanun" ile Maliye Bakanlığı, "Sağhk J3ııkAAhğı'natahsisli taşınırııızıar ili:.8ıığlık Bakanlığı kullanırrlıridi!'bulunan diğertaşınmazlardan gerekli götünenleri,... mülkiyetiniıl'hazine'ye bedelsiz devrinden sonra" satmaya yetkili kılınnnştır.(dr. Kaan ve Dr. Selçuk,a.g.y. ) Yani,Sağlık Bakanlığı'na ait tümsağlık kuruluşlarını satma yetkisi Maliye BakanlKemalUnakıtan 'a verilmiş durumda~ dır. (Yeldan,12;Ül2005); Aynı konuya Mülkiye Görüşü'nde de değinilmiştir.

15 Yönetimsellik ve Biyosiyaset Kavramları Açısından "Sağlıkta DönüşümProgramı" 95 korunması; vergi gelirlerinden bu alana kayna]( aktarılmaması koşuluyla kabul edilebilir görülmüştür. Böylece, kişilerin hayatta kalmalarını desteklemeye ayrı':' lacakkaynağın sigorta -gelirleriyle, "muhtaçhk"kategorisinde tanımlananlar için ise, Sağlık Bakanlığı'na aynlan bütçe olanaklarının sınırlılıkları içinde tanımlanmasıyla, sınırlama dışı harcamaların kişisel sorumluluk alanındabırakılmaması hedeflenmektedir. Nüfusu -hedef alan _yönetme (Foucault, ı994) devletin, nüfusun "değerini" belirlemesini ve bu "değerlendirmeye" göre politika belirlemesini mümkün kılar (Agamben, 2001). SağlıktaDönüşüm Programı ve GSS budeğerlendirme anlayışıyla biçimlenmiştir. Yaşama ve ölüme müdahale alanıolarak tanımlayabileceğimiz, siyasetin İıbba,tıbbm siyasete geçtiğibirbiyosiyaset olarak (Agamben, 2001) sağlık siyaseti-yönetimi alanının kamusal kaynaklardan bağıillsızlaştırılması, nüfusun biyolojikbedeninindeğerinin değiştirilmesi anlamına gelir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile nüfusu koruma sınırı, faiz ve borç ö denmesine ayniacak olankamusal kaynaklaradokunulmadan karşılanacak şekilde yenidençizilmiştir. Bu değer belirlepıe sürecinde çalışan kesimlerin hayatlarının d~ğerine ilişkin farklılıklar da ortadankaldırılmıştır. Çalışan kesimlerin bir bölümü (memurlar ve-diğer kamu gqrevlileri), diğer çalışanlarla sigortanın sağladığı sağlık hizmetlerinden y~rarlanma koşullah ve yaşamlarının değeri açısından eşitlenmişlerdir. Sağaltılmalarıve koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için memurlara aynlan kaynak, diğerkayıtlıçalışanlara aynlan kaynaklaeşitlenmiştir. Bu kaynak, vergi gelirleri dışındaki gelirlerden, yani sigorta primlerinden oluşacfiktır. Sağlık hizmetlerinin -bütçe- dışı kaynaklardan finanseedilmesini sağlamak için, ülke nüfusunu oluşturanların hizmet alma koşulları değiştirilmiştir. Bu değişikliklerinbazıları doğrudan finansman ve tahsilat yollarını tanımlayarak sağ!! lık hizmeti-bütçe dışı kaynaklar bağlanijsını kurmuştur. "Sa~lık teminat paketi"yle sınırlandırılmış sağlık hizmeti sunumu, hizmetten yararlanmak için prim ödeme koşulu, ödenmeyen primlerin tahsilatyollarının belirlenmesi, hastanelere bütçeden kaynak aktarılmaması ve hastanelerin özerkleştirilmesininhedeflenmesi, katkı paylarının kapsamının genişletilerek yaygınlaştırılması; sağlık hizmeti-bütçe dışı kaynaklar ilişkisini kuran değişikliklerdir. Değişikliklerin bazıları ise ücretsiz sağlık hizmetinin maliyetini düşürmeyi hedefleyen "taktikler" olarak ortaya çıkınıştır. Dolaylı yollarla sağlıkhizmetlerininfinansmanın bütçe dışı kaynaklard~n sağlanmasına hizmet edecek bu "taktiklerden" bazıları, sağlık hizmeti sunumunun giderlerinin azaltılmasını hedeflemiş, bazıları da ücretsiz sağlık hizmeti talebinin daraltılarak, dolaylı olarak sağlık hizmeti sunumu giderlerinin azaltılmasını hedeflenmiştir. Örneğin sağlık personelinin performansa göre ücretlendirilmesi, personel arasındaki rekabeti artıracak ve işgücünün daha düşük maliyetlerle çalıştırılmasını sağlayacaktır. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak için katkı payı ödenmesi zorunluluğu, bu hizmetlere yönelik tıılep

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN SOSYAL DEVLET İLKESİ VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ÖZET Sayıştay Başdenetçisi Yafes ÇAKIR Sosyal devlet ilkesi gereğince

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü

Türkiye de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü Türkiye de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü Şenay GÖKBAYRAK * ÖZET: Bu çalışma, refah devletinin dönüşümü çerçevesinde, Türkiye de sosyal güvenlik sisteminde gerçekleşen son reformu analiz etme amacını taşımaktadır.

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ARACI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Yüksek Lisans Tezi Ünal ER Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK Şubat - 2011 GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA DA BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI SEMT POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI SAĞLIK

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 1 Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış 19 Türk Sağlık Sistemi

Detaylı

ödemeler üzerine yoğunlaşarak, nüfusun tamamını kapsayacak sosyal güvenlik sistemlerinin tesisini tercih etmişlerdir.

ödemeler üzerine yoğunlaşarak, nüfusun tamamını kapsayacak sosyal güvenlik sistemlerinin tesisini tercih etmişlerdir. GİRİŞ Resmi olarak ilk kez Roosvelt dönemi Amerika sında adlandırılan sosyal güvenlik sistemi kavramı en genel bakış açısıyla ülke içi sosyal adaletin sağlanmasında birincil rol üstlenmiş organizasyonların

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK TEZİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE KAMU GÖREVLİLERİNİN YAŞLILIK AYLIKLARI.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK TEZİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE KAMU GÖREVLİLERİNİN YAŞLILIK AYLIKLARI. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK TEZİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE KAMU GÖREVLİLERİNİN YAŞLILIK AYLIKLARI Ahmet ALTINTAŞ Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Kasım 2009 T.C. SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL GÜVENLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Berna BALCI İZGİ * The Last Developments In Turkish Social Security System Abstract Social security is a universal need from the first human

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Sayı 1 09-2006 Sosyal Güvenlik Reformunda Konuşulmayanlar syf.2 GSS ve Sağlık Reformu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ni Nasıl Etkileyecek? syf.5 Çok Amaçlı Bir Sosyal Politika

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

HASTANELERDE MALİ PERFORMANSIN İNCELENMESİ: ÜMRANİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA 1

HASTANELERDE MALİ PERFORMANSIN İNCELENMESİ: ÜMRANİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA 1 HASTANELERDE MALİ PERFORMANSIN İNCELENMESİ: ÜMRANİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA 1 EXAMINATION OF FINANCIAL PERFORMANCE IN HOSPITALS: A MODEL IMPLEMENTATION ON ÜMRANİYE RESEARCH

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformlarının Sağlık Hakkı Açısından Değerlendirilmesi. Evaluation of Healthcare Reforms in Turkey in Terms of Health Right

Türkiye de Sağlık Reformlarının Sağlık Hakkı Açısından Değerlendirilmesi. Evaluation of Healthcare Reforms in Turkey in Terms of Health Right Türkiye de Sağlık Reformlarının Sağlık Hakkı Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of Healthcare Reforms in Turkey in Terms of Health Right Emre KOL Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi,, Çalışma Ekonomisi

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Taner AKPINAR * Özet: Bu çalışma, Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin kuruluş hikayesini konu almaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal güvenliğin

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SSGSS nin ekonomi-politiği Sosyal Sigorta haklarında neler değişiyor? Emeklilik haklarında neler kaybedeceğiz? Genel Sağlık Sigortası ile yaşanacak kayıplar Reform mu

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları: Genel Bir Bakış ve Türkiye Đçin Bir Durum Değerlendirmesi *

Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları: Genel Bir Bakış ve Türkiye Đçin Bir Durum Değerlendirmesi * Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları: Genel Bir Bakış ve Türkiye Đçin Bir Durum Değerlendirmesi * Hasan Hüseyin Yıldırım ** - Türkan Yıldırım *** - Ramazan Erdem **** Özet: Çeşitli faktörlere

Detaylı

TÜRKİYE DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI *

TÜRKİYE DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI * TÜRKİYE DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI * Fulya AKYILDIZ ** Türkiye nin demografik özellikleri ve süreğen hale gelen gelir dağılımı adaletsizlikleri,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ Bireysel e Devlet Katkısı Anayasanın 73 üncü Maddesinde Belirtilen Vergi Ödeviyle Karşılanabilecek Nitelikte Bir Kamu Gideri Midir? CRITIQUE

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Nisan 2015 YIL-7 S.13 TÜRKĠYE DE KAMU PERSONELĠNĠN SOSYAL GÜVENLĠĞĠ: GELĠġĠMĠ, SORUNLAR VE YAPILAN DÜZENLEMELER Songül DEMĠREL

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı