KLİNİK DIŞI SU NUMUNELERİ KABUL PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLİNİK DIŞI SU NUMUNELERİ KABUL PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Dok. No YÖN.PR.2 Yayın Tarihi Rev. No Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ Bu prosedür, Kırklareli Halk Sağlığı Laboratuvarına gelen resmi ve özel, klinik dışı su analizi için getirilen numunelerin belirlenen kriterlere uygun olarak kabul edilmesini amaçlar. 2. KAPSAM Bu prosedür; insani tüketim amaçlı sular, havuz suyu, yüzme suyu ve hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sularda kimyasal ve mikrobiyolojik analiz amacıyla gelen numunelerin, belirlenen kriterlere uygun olarak kabul edilmesi ve ilgili laboratuvarlara güvenli bir şekilde dağıtımı uygulamalarını kapsar. Numunelerin alınma şartlarını kapsamaz. 3. SORUMLULAR Numunelerin ve numunelere ait belgelerin kabul kriterlerine göre uygunluğunun kontrolü, numunelerin Klinik Dışı Numune Kabul Formu na kayıt edilmesi, gerektiğinde Red/ Uygun Olmayan Numune Bildirim Formu ve Numune İade Formunun Doldurulması, protokol numaralarının verilmesi, numunelerin etiketlendirilmesi ve güvenli bir şekilde ilgili birimlere dağıtımından numune kabul birim personeli; dağıtımı yapılan numunelerin teslim alınmasından birim analistleri; numune kabul prosedürlerindeki işleyişin kontrolü ve iyileştirilmesinden numune kabul birim sorumlusu sorumludur. 4. UYGULAMA 4.1. SINIFLANDIRMALAR Geliş Yerleri: Resmi numuneler (kontrol ve denetim, kamu kuruluşları, zehirlenme vakaları, adli kontrol, şikayet amaçlı, piyasa kontrol amaçlı gelen numuneler) ve özel numuneler. Tüm numuneler ücrete tabi iken istisnai olarak; salgın, doğal afet gibi olağanüstü hallerde valilik talimatında ücretsiz olarak belirtilmişse, bu numunelerin analizleri ücrete tabi değildir. Numune cinsi: İçme-kullanma suyu (şebeke, arıtma, kuyu, kaynak) kaynak suyu, içme suyu, havuz suyu, yüzme suyu, hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sular. Analiz tipleri: Mikrobiyolojik ve Kimyasal Analiz Numune alma amacı: Rutin, salgın inceleme, şikayet, resmi kurum talebi, afet olağandışı durumlar, içme suyu kabulleri vb. Numune Analiz türü: Kontrol, kontrol (tekrar), kontrol (sanitasyon), denetim, piyasa gözetim denetimi, genel kontrol

2 Dok. No YÖN.PR.2 Yayın Tarihi Rev. No Sayfa No: 2/ NUMUNELERİN TESLİM ALINMASI Numuneler; kargo, posta aracılığı veya özel/resmi kurye ile ulaştırılır. Numuneler, resmi tatil günleri hariç Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri saat 15: a kadar Numune Kabul Birimine teslim edilir. Acil durumlarda (salgın vb. gibi) mesai saatleri dışında gelen numunelerin teslim alınmasından ve analizinden nöbetçi personel/ler sorumludur. Numune ile birlikte gelen istem yazıları (dilekçe/analiz Talep Formu) evrak-kayıt biriminde kayıt altına alındıktan sonra, numune ve numuneye ait belgelerin, numune kabul birimi personeli tarafından numune kabul kriterlerine göre kontrolü yapılır NUMUNE BELGELERİNE AİT KABUL KRİTERLERİ Numunelerin kabulü için gönderilmesi gereken belgeler, en az aşağıdakileri içermelidir. Resmi numunelerde: Numune istem yazısı (dilekçe, resmi yazı, üst yazı), Numune Alma Formu. Özel numunelerde: Ücret ödeme dekontu, (Analiz Talep Formu) veya (Numune Alma Formu ve numune istem yazısı (dilekçe)) Numune istem yazısında bulunması gerekenler: Numuneyi gönderen kurumun adı, iletişim bilgileri (adres, tel, fax, ), kurum yetkilisi imza, analiz amacı, Numune Alma Formu eki. Numune Alma Formu nda bulunması gerekenler: Numuneyi gönderen kurum, numune sahibi, sıra no, numune alma noktası, suyun cinsi, analiz türü, analiz tipi, numune adeti-miktarınevi, numune alma tarih-saati, ÇBS kodu, yüzeysel sudan etkilenme durumu, arıtımda kullanılan bileşik, havuz sularında dezenfeksiyon türü, aktif klor (ppm), numune alan görevli isim ve imzası ile doldurulmalıdır. Aynı forma numune kabul birim personelinin kontrolü sonrasında mühür durumu, protokol no, numune uygunluk durumu not alınır. Teslim eden ve teslim alan kişiler tarafından imzalanır. ÇBS kodu: Denetim izlemi ve su sanitasyon çalışmaları kapsamında gelen kontrol si numunelerinde ÇBS kodu mutlaka bulunmalıdır. Numune Alma Formu ile ÇBS deki bilgiler tutarlı olmadığı taktirde, Madde 4.6: Dokümanları Eksik veya Uygun Olmayan Numune maddesine göre hareket edilir. Yüzeysel sudan etkilenme durumu: Kontrol amacıyla gelen içme-kullanma, içme ve kaynak sularında; suyun sadece yüzey suyundan alınması ya da yüzey suyundan etkilenmesi durumu, C. Perfringens (sporlar dahil) parametresine bakılmasının gerekliliği için formda belirtilmelidir. Arıtımda kullanılan bileşik: İçme-kullanma ve içme sularında, şayet arıtımda alüminyum ve demir bileşikleri kullanılıyor ise; bu parametrelerin de analize dahil edilmesi için, arıtım bilgisi formda belirtilmelidir.

3 Dok. No YÖN.PR.2 Yayın Tarihi Rev. No Sayfa No: 3/7 Havuz sularında dezenfeksiyon türü: Suyun dezenfeksiyonunda "hidrojen peroksit + biguanide" kullanılması halinde ilgili yönetmelik mevzuat limitleri değiştiğinden, uygunluğun doğru değerlendirilebilmesi için dezenfeksiyon türü bilgisi formda belirtilmelidir. Aktif klor ölçümü (ppm): Doğal kaynak suları ve içme sularında klor kalıntısı bulunmamalıdır. ÇSDB su sanitasyonu kapsamındaki çalışmalarda numuneyi alan personel numune alım noktasında aktif klor ölçümünü yapmalı ve ilgili formda belirtmelidir. Numune üzerindeki etiketlerde bulunması gerekenler: Numune sıra no, resmi numunelerde ÇBS kodu, numune alma tarih-saat, suyun cinsi, analiz tipi,analiz türü (varsa ek parametre) bilgileri ve yer almalıdır. Analiz ücretleri: Resmi numunelerde ilgili kamu kuruluşuna raporlandırma sonrası aylık olarak bildirilirken; özel numunelerde dekontlar, analiz öncesi dokümanlara eklenmiş olmalıdır. Analiz ücretleri güncel tarihli Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Kitapçığına göre belirlenir. Analiz ücreti ödenmemiş/eksik ödenmiş numunelerin dokümanları eksik olarak kabul edilir. Numunenin İadesi: Numune sahibi tarafından analiz bittikten sonra kalan numunenin iadesi talep edilirse, istem yazısında yazılı beyan edilmelidir. Numune İade Formu düzenlenerek, analizden sonra kalan numune, rapor tesliminde Numune İade Formunun bir nüshası ile birlikte iade edilir. Diğer durumlarda analiz raporları sonuçlandırıldıktan sonra ve iade talebi olmasına rağmen numune sahibi tarafından, raporun çıkmasını takiben 7 iş günü içinde geri alınmamış ise tüm numuneler imha edilir. Kabul Sonrası Değişiklikler: Numune sahibi tarafından numune kabulünden sonra istenen değişiklikler (parametre eklemek, değiştirmek vb.) analiz tamamlanana kadar, yazılı olmalıdır NUMUNELERE AİT KABUL KRİTERLERİ Dış Ambalaj Kontrolü: Paket açılmadan kargo ile gelen numunelerin kargo kağıdı, posta ile gelen numunelerin posta alındı belgesinin varlığı kontrol edilir. Resmi kurye ile gelen numunelerde ise, teslim eden kişinin adı soyadı ve imzası alınır. Numune kabul personeli/sorumlusu tarafından teslim alınan paketin kontrolü yapılır. Pakette hasar (yırtık, delik, ezik, açık ve içindeki numuneye zarar verecek kadar kirli olup olmadığı) kontrol edilir. Numune Üzerindeki Etiket Bilgileri: Etiketler yırtılmamış, ıslanmamış olmalıdır. Üzerinde numune sıra no, numune alma noktası, numune alma tarih-saati bilgileri ve resmi numunelerde ek olarak ÇBS kodu bilgileri okunaklı ve eksiksiz yer almalıdır. Mühür Kontrolü: Numunenin resmi olarak alındığının göstergelerinden biri olan mühür, kurşun, mum, plastik eritme mühür olabilir. Numunenin mühürleniş biçimi numuneyi alan dışında bir başkası tarafından değiştirilmesini engelleyecek şekilde olmalıdır. Numunelerin mühürlü olup olmadığı, numune kabul sırasında not alınır ve analiz raporunda mühür durumu belirtilir.

4 Dok. No YÖN.PR.2 Yayın Tarihi Rev. No Sayfa No: 4/7 Numune Kapları: Numune özelliklerini değiştirecek şekilde deformasyona (çizilme, kırılma, yırtılma, ezilme, çatlama, eksilme, sızdırma vb. ) uğramamış olmalıdır. Orijinal ambalajında gönderildiği belirtilen numunelerin kapak bütünlüğü korunmuş olmalıdır. PP: Polipropilen, PE: Polietilen, PTFE: Politetrafloroetilen Mikrobiyolojik analiz için gönderilen tüm su çeşitleri için kullanılacak şişeler, bu amaç için üretilmiş renkli veya güneşten korunmuş steril plastik (PP, PE) veya cam şişeler olmalıdır. Dezenfekte edilen (klor, ozon, hidrojen peroksit vb) veya dezenfekte edildiğinden şüphe edilen tüm su şişeleri, sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalı ve sodyum tiyosülfat oranı şişe üzerinden izlenebilmelidir. Doğal kaynak suları ve içme sularında klor kalıntısı bulunmamalıdır. ÇSDB su sanitasyonu kapsamındaki çalışmalarda numuneyi alan personel numune alım noktasında aktif klor ölçümünü yapmalı ve ilgili formda belirtmelidir. Özel numunelerde bu kriter uygulanamaz; şartlı kabul yapılır. Hemodiyaliz çözeltilerinin endotoksin aranması için kullanılacak şişeler mutlaka laboratuvardan temin edilecek olan, toksinden arındırılmış şişe veya sodyum tiyosülfatsız steril şişe içerisinde getirilmelidir. Kimyasal analiz için gönderilen numune kapları, suyun kimyasal yapısını değiştirmeyecek nitelikte, şeffaf, bu amaç için üretilmiş temiz plastik (PP, PE, PTFE) veya cam kaplarda olmalıdır. Kimyasal maddelerle steril edilmiş kaplarda gelen numuneler kabul edilmez. Numune Miktarı: İstenen parametrelerin çalışılması için yeterli olmalı ve buna uygun yeterli büyüklük ve sayıda şişeler kullanılmalıdır. Numune cinsine göre gerekli olan en az numune miktarları tabloda verilmiştir. Numune kabı tam ağzına kadar doldurulmamalı, üstte bir parmak boşluk (1/1luk üst kısmı) kalacak şekilde numune alınmalıdır (LAL numunesi hariç). Ambalajlanmış suların kullanıldığı sebillerden alınan sular, kaynak suyu olarak kabul edilir. Numune miktarı istenen parametrelerin çalışılması için yeterli olmalıdır. Özel numunelerde yeterli miktarda gönderilmeyen numuneler reddedilir veya numune sahibi bilgilendirilerek istediği parametreler çalışılabilir. Saklanma Ve Taşıma: Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler alınarak saklanmalı ve taşınmalıdır. Süre: Tüm mikrobiyolojik su numuneleri alındıktan sonra bekletilmeden laboratuvara teslim edilmelidir. Bu sürenin numunenin alındığı saatten itibaren, numunenin kendi sıcaklığında muhafaza edilmesi halinde en fazla 6 saat olup, tabloda her numune cinsi için numunenin alındığı andan analize kadar geçen en fazla süre belirtilmiştir.

5 Dok. No YÖN.PR.2 Yayın Tarihi Rev. No Sayfa No: 5/7 Sıcaklık: Soğuk zincir 5 C (±3 C) aralığı olarak kabul edilmektedir. Mikrobiyolojik numunelerde bu şartların sağlanması için numune alımı ve taşınmasından sorumlu birim, gerekli önlemleri alarak numuneleri laboratuvara teslim etmeli ve bu amaca uygun taşıma kapları kullanmalıdır. Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması engellenmelidir. Bir kısmı bile donmuş olduğu tespit edilen numuneler reddedilir NUMUNE VE BELGELERİN SEVKİ Numunelerin laboratuvarlara sevk edilmesi esnasında, gizlilik, tarafsızlık, güvenirlilik esasına binaen laboratuvara gelmeden yapıştırılmış olan etiket bilgileri silinir. Numune kabul birimi personeli tarafından, numune ve dokümanları kabule uygun olanların, dokümanları raporlandırma birimine; numuneler etiketlendirilerek (numune protokol numarası, numune kabul tarihi yazılır) ilgili birimlere sevk edilir. Kabul edilen numunelerin laboratuvara sevk edilmesi aşamasında, cam veya plastik kaplarının veya orijinal numune ambalajlarının kırılmaması, patlamaması ve bozulmaması ile ilgili gerekli önlemler, Numune Kabul Birimi tarafından alınmalıdır NUMUNE KABUL KRİTERLERİNE GÖRE UYGUN OLMAYAN NUMUNELER Analiz için gelen numune, yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birini taşımıyor ise Numune Kabul Kriterlerine Göre Uygun Olmayan Numune olarak kabul edilir ve aşağıda belirtilen prosedüre göre hareket edilir. Dokümanları Eksik veya Uygun Olmayan Numuneler: Dokümanları tamamlanıncaya kadar kontrollü saklama alanlarında (2-8 o C de ışıktan uzak olarak) beklemeye alınır. 1 hafta sonunda bekleme süresi dolan, dokümanları tamamlanmayan/numune sahipleri tarafından alınmamış numuneler, imha edilir. Numune Kabul Kriterlerine Göre Uygun Olmayan Numuneler: Reddedilecek her numune için, Numune Red/Uygun Olmayan Numune Bildirim Formu doldurulur. Numuneyi gönderen kurum/ numune sahibi telefon ile bilgilendirilir, yeni bir numune göndermeleri istenir. Rutin amacıyla gelen resmi numuneler: kabul kriterlerini karşılamıyorsa reddedilir (aynı numune ÇBS de de reddedilir). İstisnai haller: Aşağıda belirlenen durumlarda numuneler, kabul kriterlerini karşılamasa dahi, raporda bu durumun belirtilmesi şartı ile kabul edilebilir: a) Salgın vb olağanüstü durumlarda, b) Bir kez daha numuneye ulaşılması mümkün olamayacak durumlarda, c) Numune sahibinin uygunsuzluğu kabul etmesi/beyan etmesi durumunda SONUÇ VERME SÜRESİ Numune kabulden itibaren, kimyasal analizler en geç 3 gün; mikrobiyolojik analizler en geç 5 gün içinde raporlandırılır. İş yoğunluğu, cihaz arızası gibi nedenler göz önünde bulundurularak analiz süreleri uzatılabilir.

6 Dok. No YÖN.PR.2 Yayın Tarihi Rev. No Sayfa No: 6/7 Numune Cinsi Analiz Türü Parametre (*ek parametre) Birim Metod, Referans Standart Mevzuat Limitleri Numune Miktarı/ Numune Kabı Özelliği/ Taşıma Süresi ve Şekli İçme - Kullanma Suyu İçme/ kaynak suyu (1) Kontrol Denetim Kontrol Kontrol ve Piyasa Gözetim Denetimi Havuz Suyu - Kimyasal İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-2 Tablo A Renk - Organoleptik Tüketicilerce kabul Bulanıklık - Organoleptik edilebilir ve herhangi Koku - Organoleptik bir anormal değişim Tat (2) - Organoleptik yok. İletkenlik µs/cm -1 (2ºC) Kondüktometrik, TS 9748 EN ph - Elektrometrik, TS3263 ISO ,5 9,5 *Nitrit (3) mg/l Spektrofotometrik,5 Amonyum mg/l Spektrofotometrik,5 *Alüminyum (4) µg/l Spektrofotometrik 2 *Demir (4) µg/l Spektrofotometrik 2 Mikrobiyolojik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-2 Tablo A *C. perfringens (Sporlar dahil) (5) (CFU/1 ml) 98/83/EC Direktifi E. coli (CFU/1 ml) TS EN ISO Koliform bakteri (CFU/1 ml) TS EN ISO Mikrobiyolojik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-1 (a) Escherichia coli (CFU/1 ml) (E. Coli) TS EN ISO Enterokok (CFU/1 ml) TS EN ISO Koliform bakteri (CFU/1 ml) TS EN ISO Kimyasal İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-2 Tablo A Renk - Organoleptik Tüketicilerce kabul Bulanıklık - Organoleptik edilebilir ve herhangi Koku - Organoleptik bir anormal değişim Tat (2) - Organoleptik yok. İletkenlik µs/cm -1 (2ºC) Kondüktometrik, TS 9748 EN ph - Elektrometrik, TS3263 ISO ,5 9,5 Amonyum mg/l Spektrofotometrik,5 *Alüminyum (4) ug/l Spektrofotometrik 2 *Demir (4) ug/l Spektrofotometrik 2 Mikrobiyolojik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-2 Tablo A *C. perfringens (Sporlar dahil) (5) (CFU/1 ml) 98/83/EC Direktifi E. coli (CFU/25 ml) TS EN ISO Koliform bakteri (CFU/25 ml) TS EN ISO P. aeruginosa (CFU/25 ml) TS EN ISO ºC de koloni sayımı (CFU/ ml) TS EN ISO (8) 36 ºC de koloni sayımı (CFU/ ml) TS EN ISO (8) Kimyasal Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hk. Yönetmelik Ek-1,2 Renk Pt/Co Spektrofotometrik 1 Bulanıklık NTU Türbidimetrik,5 Amonyum (6) mg/l Spektrofotometrik,5 Nitrit mg/l Spektrofotometrik,5 Nitrat mg/l Spektrofotometrik 5 Bakır mg/l Spektrofotometrik 1 Alüminyum mg/l Spektrofotometrik,2 1 veya 1.5 L Cam/PE/PP 5 ml/ 18 saat 5 ml/ 18 saat 1.5 L Cam/PE/PP veya orjinal ambalaj 1 L (PGD ler: 1 L Orijinal ambalaj)/ 12 saat *1 1 veya 1.5 L Cam/PE/PP

7 Dok. No YÖN.PR.2 Yayın Tarihi Rev. No Sayfa No: 7/7 Yüzme suyu Hemodiyal iz suları - - Toplam alkalinite (6) (CaCO 3) mg/l Titrimetrik 3-18 Bağlı klor (7) mg/l Spektrofotometrik,2 Mikrobiyolojik Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hk. Yönetmelik Ek-3 Toplam koloni (jerm) (CFU/ ml) sayısı TS EN ISO Toplam koliform bakteri (CFU/1 ml) TS EN ISO Escherichia coli (E. Coli) (CFU/1 ml) TS EN ISO Pseudomonas (CFU/1 ml) aeruginosa TS EN ISO Mikrobiyolojik Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği Ek-1 Tablo A Toplam koliform (CFU/1 ml) Kılavuz 5 TS EN ISO Zorunlu 1 Fekal koliformlar (CFU/1 ml) Kılavuz 1 TS EN ISO Zorunlu 2 Fekal streptokok (CFU/1 ml) Kılavuz 1 TS EN ISO Zorunlu 1 Mikrobiyolojik Su Arıtma Sistemi Yönergesi Ek:1 Tablo 1 Mikrobiyal (CFU/ ml) kontaminasyon Avrupa Farmakopesi < 1 Bakteriyal endotoksin (IU/ ml) LAL yöntemi, Avrupa Farmakopesi <,25 1 L / Steril şişe / 12 saat (9) 1 L/ 4 C (± 1 C) 24 saat 1 x 1 ml/ endotoksinden arındırılmış LAL şişesinde (1) / 18 saat (1) Kaynak sularında demir, kükürt, mangan ve arseniğin ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak ayrıştırılması halinde, ozon, bromat ve bromoform parametrelerine; florürün aktif alüminyum kullanılarak ayrıştırılması halinde, florür parametreleri kontrol izlemine dahil edilir. Laboratuvarımızda ozon, bromat, bromoform ve florür parametreleri çalışılmamaktadır. Bu yöntemlerle ayrıştırılan kaynak suları laboratuvarımıza kabul edilmemektedir. (2) Orijinal ambalajında getirilmeyen numunelerde bakılmamaktadır. (3) Dezenfeksiyon yöntemi olarak kloraminasyon kullanıldığında gereklidir. (4) İçme-kullanma ve İçme sularında; yalnızca arıtımda kullanıldığında gereklidir. (5) Suyun sadece yüzey suyundan alınması ya da yüzey suyundan etkilenmesi halinde gereklidir. (6) Suyun dezenfeksiyonunda "hidrojen peroksit + biguanide" kullanılması halinde hidrojen peroksit 4-8 mg/l aralığında olmalıdır. Bu durumda ph 8,2 amonyum 1,5 mg/l ve toplam alkalinite 22 mg/l düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır. (7) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır. (8) Kaynaktan alınan numunede maksimum: 22 C de koloni sayımı 2/ml, 37 C de koloni sayımı 5/ml İmlâhanede ambalajlandıktan sonra alınan numunede: 22 C de koloni sayımı 1/ml, 37 C de koloni sayımı 2/ml Piyasada satılan ambalajlı sulardan alınan numunede: İmlâhane için belirlenen sınır değerin on katını geçemez. (9) 22 ve 37 C Toplam Koloni Sayımı parametrelerinin çalışılması istenmediği durumlarda bu süre 18 saattir. (1) Hemodiyaliz çözeltilerinin endotoksin aranması için kullanılacak şişeler mutlaka laboratuvardan temin edilecek olan, toksinden arındırılmış şişe veya sodyum tiyosülfatsız steril şişe içerisinde getirilmelidir. 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 5.1. Klinik Dışı Numune Kabul Formu 5.2. Red/ Uygun Olmayan Numune Bildirim Formu 5.3. Numune İade Formu 5.4. Analiz Talep Formu 5.5. Numune Alma Formu 5.6. Analiz Fiyat Listesi Kalite Yönetim Birimi klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, basılı belge KONTROLSÜZ KOPYA dır.

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ GÜVENLİGİ LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ

Detaylı

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ

II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ 1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

PARAMETRELER VE SINIR DEĞERLERİ. İçme-Kullanma Suları için: Parametrik değer (sayı/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0. E.

PARAMETRELER VE SINIR DEĞERLERİ. İçme-Kullanma Suları için: Parametrik değer (sayı/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0. E. PARAMETRELER VE SINIR DEĞERLERİ EK -1 a) Mikrobiyolojik parametreler İçme-Kullanma Suları için: Parametre Parametrik değer (sayı/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokok 0 Koliform bakteri 0 İçme

Detaylı

YÖNETMELİK. u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il özel idaresini,

YÖNETMELİK. u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il özel idaresini, 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: YÖNETMELİK İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER

Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER 5996 sayılı Kanun kapsamında bu Talimat kapsamına giren işletmelerin faaliyet alanına göre farklı su kullanımına izin verilmektedir. Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI RAPORU

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI RAPORU YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ 3 1. HAVUZ SUYUNUN NİTELİKLERİ 4 2. FİZİKSEL ÖZELLİKLER.. 4 3. MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER.... 5 4. NUMUNE ALMA, TAŞIMA VE ANALİZ

Detaylı

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

Ek-1. Kimyasal özellikler. Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8. Parametre Analiz Aralığı Birim. Amonyum 0,5. Nitrit 0,5. Nitrat 50

Ek-1. Kimyasal özellikler. Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8. Parametre Analiz Aralığı Birim. Amonyum 0,5. Nitrit 0,5. Nitrat 50 Kimyasal özellikler Parametre Analiz Aralığı Birim ph Amonyum Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 0,5 Ek-1 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSLERİNDE SU KULLANIMI VE KALİTE KONTROLÜ GENELGESİ

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSLERİNDE SU KULLANIMI VE KALİTE KONTROLÜ GENELGESİ SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSLERİNDE SU KULLANIMI VE KALİTE KONTROLÜ GENELGESİ Genelge No: 2005/24 AMAÇ Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin sahip olacakları alt yapı, teknik ve

Detaylı

100/ml 20/ml. 0/100 ml. 20/ml. 5/ml. 100/ml. 20/ml. 0/100ml

100/ml 20/ml. 0/100 ml. 20/ml. 5/ml. 100/ml. 20/ml. 0/100ml Ek -1 Parametreler ve Parametrik Değerler a) Mikrobiyolojik parametreler İçme-Kullanma Suları için: Parametre Escherichia Coli ( E. Coli ) Enterokok Koliform bakteri Parametrik değer sayı/100 ml 0/100

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Sağlık Bakanlığından: YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM Sağlık Bakanlığından: YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yüzme amacıyla

Detaylı

NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ Sayfa/Toplam Sayfa: 1/10 1. AMAÇ ve KAPSAM Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı na (ATB) gelen deney numunesinin kabul edilmesi, ilgili laboratuvara taşınması, saklanması ve imha edilmesi

Detaylı

NUMUNE KABUL TALİMATI

NUMUNE KABUL TALİMATI 1.0. AMAÇ NUMUNE KABUL TALİMATI Bu talimatın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne, Denetim, İthalat, İhracat, Resmi İstek, Özel

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİKLER 1 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 2 7 MART PERŞEMBE RESMİ GAZETE SAYI: 28580 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005 25730 RG) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog Ekim 2008 Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar için Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog 31 BAŞKANLIĞI

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 6 Mart 2013 69471265-305-2354

Detaylı

1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA

1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA T.C. RESMİ GAZETE 1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25657 Sağlık Bakanlığından: Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Tarih: 01.12.2004 Sayı: 25657 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Yönetmelik. Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Yönetmelik. Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Sayfa 1 / 23 Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730

İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730 İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730 Değişiklik: 31/07/2009-27305 S.R.G BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı