Hüseyin Oktay Kanbur (Chinese House Restaurant)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hüseyin Oktay Kanbur (Chinese House Restaurant)"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Hüseyin Oktay Kanbur (Chinese House Restaurant) HÜSEYİN OKTAY KANBUR (CHINESE HOUSE RESTAURANT) Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile CHINESE HOUSE RESTAURANT ta Dış Mekan Tadilatı gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : HÜSEYİN OKTAY KANBUR (CHINESE HOUSE RESTAURANT) b) Adresi: Karaoğlanoğlu Cad. No 24 Girne c) Telefon numarası: d) Faks numarası: Yok e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: İLKNUR KANBUR/Proje Koordinatörü İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: Görselliği artmış mekanımız ve yeni konseptimizle hassas hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Dış Mekan Tadilatı d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Karaoğlanoğlu Cad. No 24 Girne e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Yok f) Son teklif verme tarihi ve saati : <19/03/2015> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.

2 İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../ İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İhale 1, Lot Genel Tanım Proje, Chinese House a 25. yılında sağlıklı uzak doğu mutfak anlayışını devam ettirerek yeni konsept kazandırmayı ve dıştan görünürlüğünü artırmayı hedeflemektedir. Mevcur durumda sadece akşam servis veren restorantın bahçesini yeniden tasarlayarak gündüz saatlerinde de öğle yemeği servisi sunabilmek ve bu sayede kapasitesini artırmak; bahçede özel sushi bar kurarak ürün çeşitliliğini ve hizmet kalitesini artırmak; bahçe tasarlanırken otoparkın ve bahçe girişinin bedensel engellilerin kullanımına yönelik düzenlemesini yapmak; yeni peyzaj ve oturma düzeni sayesinde her türlü düğün, nişan ve benzeri resepsiyonları organize etmek; yeni sunumla müşteri memnuniyetini ve konforunu artırmak ve daha uzun çalışma saatleri ile müşteri sayısını artırmaktır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda HÜSEYİN OKTAY KANBUR (CHINESE HOUSE RESTAURANT) tarafından proje kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlanan temel faaliyet dış mekan tadilatı dır. Bu teknik şartname, mekanın dış mekan tadilatı için gerekli malzeme tedarikini, işçiliği ve altyapı işlerini içerir.

4 2. Tedarik Edilecek Mallar, Yapılacak İşler, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C 1 KAPSAM ( ) ve ( ) 1.1. Tüm kazı ve/veya dolgu işlerinin yapımı, 1.2. Tüm beton/ betonarme, kalıp, demir işlerinin yapımı, 1.3. Çelik Konstrüksiyon çatı ve çatı kaplamalarının yapılması 1.4. Betonarme içerisinde kalan her türlü tesisat işlerinin yapılması; (Elektrik, telefon, bilgisayar, temiz su, pis su, yağmur suları ve drenaj tesisatları.) 1.5. Mimari planlarda gösterildiği şekilde izolasyon işlerinin yapılması 1.6. Mimari Planlarda görülen detaylara göre yer, duvar ve tavan kaplamalarının yapılması 1.7. Yeşil alanların düzenlenmesi, sulama hatlarının yapılması 1.8. Planlarda görülen peyzaj işlerinin yapılması İnşaatın tamamlanmasından sonra her türlü inşaat artığının inşaat sahasından yerel makamların göstereceği bir bölgeye uzaklaştırılması, İnşaat sahasında her türlü emniyet tedbirlerinin alınması, ve Müteahhit in işe başlamadan önce kontrol tarafından onaylanacak iş ve ödeme programını sunması.

5 2 GENEL 2.1 Tarif: Kontrol deyiminden Sn. HÜSEYİN OKTAY KANBUR 'un kontrol olarak görevlendireceği mühendis, mimar ve/veya teknisyenler, "Müteahhit" kavramı ile de inşaatı yapmayı taahhüt etmiş şahıs, veya firma ifade edilmiştir. Projeler; mimari-statik ve elektrik olmak üzere bir bütündür, ve inşaat süresince tüm projeler birlikte okunacaktır. İnşaat süresince tüm aşamalardan önce statik projelerin mimari ve elektrik projelerle ile uyum içinde olduğu teyit edilecektir. Farklılık var ise son söz kontrol mühendisinin olacaktır. 2.2 İnşaat Mahalli: Müteahhit, inşaat mahallini görüp tüm plan ve şartnameleri inceleyecek; işin mahiyetini tam olarak tespit edip anlaşılmayan herhangi bir hususta kontrolden gerekli bilgiyi temin ettikten sonra teklifini verecektir. İnşaata başlanmadan önce mevcut Restoran ın işlevine devam edebilmesi için alınması gerekecek her türlü tedbiri müteahhit alacaktır. Gerekirse inşaat aşamalar halinde yapılacak ve müşterilerin zarar görmesi engellenecektir. 2.3 Malzemenin Evsafı ve Kontrolu: İnşaat için lüzumlu bütün malzeme Müteahhit tarafından temin edilecektir. Kullanılan malzeme, başka türlü tarif edilmedikçe, kendi nevinin en iyisi olacak; kullanıldığı yer, iş ve gördüğü vazife icabına göre fenni evsaf ve hassalara haiz olacaktır. Kontrol tarafından kalitesi uygun bulunmayan malzeme ve bu gibi malzemeden yapılmış olan iş veya imalat masrafı müteahhide ait olmak üzere, müteahhit tarafından derhal iş yerinden uzaklaştırılacatır. Proje ve şartnamelere uygun yapılmayan herhangi bir işin sökülüp yeniden yapılması masrafı müteahhide ait olacaktır. 2.4 Malzeme Deneyleri: Kontrollükçe lüzumlu görülen durumlarda, masrafı müteahhide ait olmak üzere, her hangi bir malzeme veya imalat için numune deneyi yaptırılması talep edilebilir. Şartnamenin Beton Dökümleri bölümünde tarif edildiği şekilde beton testleri yapılacaktır. 2.5 İşçilik: İnşaat için lüzumlu her türlü işçilik müteahhit tarafından temin edilecektir. İşinin ehli, tecrübeli sanatkar ve kalifiye işçiler çalıştırılacaktır. Ehliyeti veya iş ahlakı kontrol tarafından uygun bulunmayan şahıslar derhal iş yerinden uzaklaştırılacaktır. İşçilik inşaatın her safhasında temiz, kusursuz ve Kontrolün kanaatince tatminkar olması öngörülmektedir. Tüm çalışanlarla ilgili çalışma izinleri, ücretler, sigorta vs. Çalışma ve Sosyal Sigortalar Dairesinin kurallarına uygun olarak müteahhit tarafından karşılanacaktır.

6 2.6 İnşaatın Muhafazası:. İnşaatın fenni şekilde muhafaza edilememesi hava şartları dikkatsizlik veya gerekli tedbir yetersizliği neticesi hasıl olacak zararların telafisinin masrafı müteahhit tarafından karşılanacaktır. Yabancı şahısların inşaat mahalline girmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması müteahhite ait olacaktır. 2.7 Müteferrik Masraflar: İnşaat süresince gerekli (mesaha kazıklan, el arabası, kazma, kürek, mala, merdiven, iskele, tahta, perde, v.s.) alet ve edevat ile (vinç, betoniyer, vibratör, kompresör, motopomp v.s. gibi) her türlü makine ve araçları tedarik etme ve kullanma masrafları müteahhide ait olacaktır. Bunlarda husule gelebilecek herhangi bir arıza neticesi doğabilecek zararların telafisi masrafı müteahhitçe karşılanacaktır. Malzeme, kayıt. avadanlık ve sairenin inşaat süresince muhafazası için luzumlu depo ve şetlerlerin ve aynca işçilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli sair şantiye binalarının inşası ve iş hitamlarında bunların bozulup iş mahallinden kaldırılması masrafı müteahhide ait olacaktır. İşçilerin istifadesi için lüzumlu wc, duş, yemekhane gibi yerler Çalışma ve Sosyal Sigorta Dairesinin, tesbit edeceği esaslara göre müteahhit tarafından yaptırılacaktır. İş yerinde şartname ve planların birer nüshası daima mevcut olacak ve Kontrolun bunları tetkikine imkan verecek gerekli tertibat temin edilecektir. İnşaatın kontrolünde kullanmaya yarayan ölçme aletleri iş yerinde mevcut bulundurulacaktır.

7 , ve İNŞAAT İŞLERİ C İNŞAAT İŞLERİ 3.1. Arsanın Tesviye Edilmesi: Arsa üzerinde herhangi bir işleme başlamadan önce, mevcut restaurantın çalışmasına engel olmayacak düzenleme, yönlendirme perdeleme işleri yapılacaktır. Yapıların yerleşimi, kotlar ve röper noktası hakkında Kontrol dan bilgi alınacak bu doğrultuda işlemler başlayacaktır. Arsa tesviyesi sırasında meydana gelebilecek kazı ve dolgu işleri için müteahhit gerekli tedbirleri alacaktır Binanın Aplikasyonu: Kontrol tarafından müteahhit e teslim edilen inşaat yerinde temel kazısı ve temeller, projede öngörülen biçimde çizilecektir. Bar yapısının ve yapıların arsa üzerine çizilmesinden doğabilecek herhangi bir yanlışlık, müteahhit tarafından karşılıksız düzeltilecektir. Aplikasyonun hatasız yapılabilmesi için gerekli tesviye işlemleri, ip iskelesi vs. gibi hususlarda müteahhit sorumludur. Röper noktası kodu, kontrollükçe gösterilecek ve diğer kodlar gereken yerlerde yarma, dolgu ve tesviye işlemleriyle projedeki kodlara getirilecektir. Tüm aşamalarda Kontrol onayı alınması gerekmektedir Betonarme dökümleri: Beton dökümü kontrol onayı ve izni ile yapılabilir. Aksi yapıldığı takdirde doğabilecek herhangi bir yanlışlıktan müteahhit sorumlu olacak ve bu yanlışlığın düzeltilmesi için gerekeni derhal yapacaktır. Tüm beton dökümleri hazır beton kullanılarak gerçekleştirilecektir. Hazır Betonun alımı, kullanımı ve dökümü ile ilgili aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir Kullanılacak beton TSE muadili TS500 e uygun betonarme kısımlar için, BS25 grobetonlar için BS16 evsafında olacaktır Hazır betonun şantiyede kalıplara yerleştirilmesi kamyon üzerine monte ve/veya sabit beton pompası ile yapılacaktır. Yerleştirme sırasında, kalıp veya donatıya kesinlikle zarar verilmeyecektir Hazır betonun sıkıştırılması uygun vibratörle ve uygun uygulama ile Kontrolün denetiminde müteahhit tarafından yapılacaktır.

8 2.5.1 ve Döküm miktarına göre (her 50m³ e 3 adet) şantiyede 15x15x15cm lik metal numune küpleri müteahhit tarafından sağlanacak ve numuneler kontrol gözetiminde TSE muadili TS3351 e uygun olarak alınacaktır. Alınan numuneler ertesi gün su tankına yerleştirilip 7,14 ve 28 günlük basınç mukavemetlerinin kontrolü için masrafı müteahhit tarafından karşılanarak kontrol denetiminde neticeler alınacaktır. Ancak kontrolün kabul etmediği beton kesinlikle dökülmeyecektir. Deney neticelerinden istenilen sonuçlar alınmadığı taktirde yapılan hatalı imalat, tüm masraflar müteahhit tarafından karşılanmak üzere yıkılıp yerine yenisin yapılacaktır. Beton yerleştirilmeye başlamadan önce, betonun döküleceği kalıp her türlü harç kalıntılarından, toz, kir, yağ, tahta parçası vs. den temizlenmelidir. Döküm yapılmazdan önce kontrolün yazılı onayı alınmalı ve dökümler mutlaka kontrolün denetimi altında yapılmalıdır. Ayrıca tüm betonarme dökümleri, iş saatleri içerisinde olacaktır. 4. Donatı: Bu inşatta kullanılacak donatı; S4200 (BC III (a)) dır. Demir TS708 e uygun ve TSE muadili belgeli olmalıdır. İhtiyaç halinde kullanılacak demir için çekme testi yaptırılacaktır. Kullanılacak demir, pas, karıncalanma, çapak, boşluk ve yarıktan arınmış olmalıdır. Kolon etriyelerinde kanca ile kenetlenme sistemi uygulanacaktır. Kancalar 135 derece bükülüp şaşırtmalı kullanılacaktır. Ayrıca kolon ve kiriş birleşim bölgelerinde sıklaştırılmış etriye kullanılacaktır. Tüm donatı işlerinde uygun paspayları kullanılmalıdır. Paspayı için kesinlikle inşaat demiri kullanılmayacaktır. Paspayları için üretilmiş (kolon, kiriş ve plaklar için farklı ölçülerde ) özel paspayları yeterli sıklıkta kullanılacaktır. 5. Betonun sıkıştırılması ve bakımı: Betonun sıkıştırılması uygun vibratör kullanılarak yapılmalıdır. Dökülen hazır betonun bakım ve kürlenmesi için kimyasallar kullanılabilir. Bu gibi kimyasallar kullanılmadan önce kontrolün onayının alınması gerekmektedir. Kimyasalların yanında temiz su da kullanılacaktır. Betonun bakım ve sulanması, herhangi bir beton dökümünden sonra, 7 gün süreyle devam ettirilecektir. Arızalı ve bozuk yüzeyler (kontrol tarafından kabul edilebilir düzeyde olanlar) kontrolun onayı ile özel hazır tamir harcı ile kapatılacaktır. Kontrol tarafından, tamir harcı ile tamiri uygun bulunmayan yüzeyler ve/veya betonlar hiç bir ek ücret talep edilmeksizin yeniden imal edilecektir.

9 2.5.1 ve Kalıp ve kalıp alma süreleri: Kalıp tahtaları, dikmeleri titizlikle, şakülünde ve gönyesinde projeye uygun olarak çakılacaktır. Kalıp döşeme tahtaları, kolon kalıpları aralıksız ve deliksiz olacaktır. Kalıp dikmelerinin altına sağlam ve yerinden oynamayacak şekilde düzgün köşeli ağaç(kadron) konulacaktır. Kalıp ve iskeleler kolayca sarsıntısız sökülebilecek şekilde düzenlenmelidir. Tüm kalıp işleri vibratör kullanımına uygun sağlamlıkta olmalıdır. Kalıp alma süreleri tamamen kontrolün denetiminde olacaktır. Ancak ve ancak kontrolün vereceği tarihlerde kalıplar alınacaktır. Şişmiş, pürüzlü ve arızalı beton yüzeyler kesinlikle Kabul edilmeyecek ve bedeli müteahhit tarafından karşılanarak yeniden imal edilecektir. Kalıp alma sürelerine uyulmadığı takdirde müteahhitten her söktüğü erken gün için 200-Stg. kesilecektir. 7. Tuğla Sıva işleri ve Mimari projeler görülen dış duvarlar ve ara bölme duvarları 20x10x30 cm tuğla ile yapılacaktır. Zemine oturan duvarların altına 2 mm yalıtım membranı konulacaktır. Duvarların düşey ve yatay beton elemanlarla birleştiği yerlerde 1. El sıva yapılıp daha sonra duvar yapılacaktır. Duvarların iç mekan yüzeylerinde 1. El serpme sıva üzerine mastarında ve gönyesinde 2. El sıva yapılacak daha sonra Alçı ve Saten alçı yapılacaktır. Alçı için tercih edilen marka ABS dir. Duvarların dışa bakan yüzeylerinde ise Alçı yerine çimento esaslı hazır sıva kullanılacaktır. Hazır sıva için uygulamadan önce kontrolün onayı alınacaktır. Kontrolün kabul etmediği hazır sıva kullanılmayacaktır.

10 8. Havuz imalatı: Mimari projede görülen süs havuzu azami dikkatle yapılacaktır. Havuz betonu için su geçirimsizlik katkılı beton kullanılacaktır. Havuz yalıtımı çimento esaslı esnek su yalıtım malzemesi kullanılarak yapılacaktır. Su yalıtım malzemesi BASF veya muadili olacaktır. Yalıtım için piyasada kabul görmüş bir uygulama firması görevlendirilecektir. Havuz taşmalı sistem ve filtreli olacaktır. Havuz imalatlarına başlamadan önce uygulama firması projesini üretecek ve kontrolün onayına sunacaktır. 9. Çelik Konstrüksiyon Çatı ve Kaplamaları: ve Bar yapısı çatısı Statik projede görüldüğü şekilde ve detayda kutu profillerle çelik konstrüksiyon olarak yapılacaktır. Kullanılacak profiller astar boyalı ve pasdan arındırılmış olmalıdır. Kaynaklar eksiz ve boşluksuz olmalıdır. Kaynak imalatı yapıldıktan hemen sonra bozulan astar boyalar yeniden astarlanmalıdır. Çelik konstrüksiyon imalatlar astar boyadan sonra 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır. Yağlı boya katmanları farklı renklerden oluşmalıdır. Çelik Konstrüksiyon çatı üzerine 11 mm OSB ve üzerine 4mm membran izolasyon yapılacaktır. Son kat olarak ise Arduazlı membran çatı örtüsü yapılacaktır. Membran kaplamaların ek yerlerine azami dikkat gösterilecek, her katman kontrolün onayına sunulacaktır. 10. Alüminyum Doğrama ve kaplamalar: 2.5.3, ve Mimari planlarda görülen alüminyum doğramalar asgari 1,8mm kalınlığında olacaktır. Alüminyum renkleri ve aksesuarları için imalattan önce kontrolün onayı alınacaktır. Dış bahçe girişindeki Bambu resimli Cam doğrama için, Dip-Tech tarafından hazırlanan özel teknik şartnameye uyulacaktır. Bambu resimler Kesinlikle güneşten ve hava şartlarından etkilenmeyecektir. Digital Baskı resim 5+5mm Lamex cam arasına işlenecek ve camlar Alüminyum Doğramaya monte edilerek sabitlenecektir. Planlarda görülen Alüminyum kompozit kaplamaların renkleri önceden kontrolün onayına sunulacaktır. Kompozit ekleri ve derzleri önceden çizimlerde gösterilecektir. Kesim ve bükümler hatasız olmalıdır.

11 11. Deck Zemin Kaplaması: Deck zemin altında grobeton yapılacak ve uygun tarafa su eğimi verilecektir. İreco malzemeden imal edilecek zemin kaplaması için alt konstrüksiyon olarak İsveç kereste kullanılacaktır. Deck zemin üzerinde kesinlikle vida, çivi gibi bağlantı elemanları görülmeyecek, gizli montaj yapılacaktır. Malzeme renk bütünlüğüne azami dikkat gösterilecektir. Ek yerleri temizliği yapılacak ve zımpara ile düzeltilecektir. Montaj tamamlandıktan sonra kontrolün kabul edeceği koruyucu ile boyanacaktır. 12. Granit Zemin Kaplamaları: Mimari projede görülen Granit kaplamalarda Nero Zimbabwe cinsi granit kullanılacaktır. Kenarlıklar, havuz taşmaları, basamaklar yer döşemeleri aynı cins malzemeden olacaktır. Kaymazlık için gereken yerlerde malzeme yüzeyi yakılacaktır. Kaplamalar kesinlikle kum üzerine yapılmayacak, montaj için 400 kg çimento dozlu harç ve esnek taş yapıştırıcısı kullanılacaktır. 13. Seramik Zemin kaplamaları: Mimari planlarda görülen seramik kaplamalar granit seramik olacaktır. Renk, ebat ve malzeme örnekleri önceden kontrolün onayına sunulacaktır. Seramik kaplamalar düzgün şap yüzey üzerine yapıştırma olarak yapılacaktır. Kesinlikle kum dolgu yapılmayacaktır. 14. Boya işleri: Üçüncü el hazır sıva uygulanan dış yüzeyler üzerine astar ve istenilen renkte 3 kat Akrilik dış cephe boyası yapılacaktır. İç alçı yüzeylerde ise astar üzerine 3 kat silinebilir plastik boya yapılacaktır. Bütün boya yüzeyleri kirden ve tozdan arındırılacak, gerekirse macun tamirleri yapılacak, cam kağıdı ile pürüzsüzleştirilecek ve daha sonra boya yapılacaktır. Boya markası için kontrolün onayı alınacaktır. Boya mutlaka yüksek kaliteli ve dış mekanlarda kullanıma uygun olacaktır.

12 15. Asma tavan işleri: Bar tavanı alçıpan asma tavan olacaktır. Asma tavan içerisine daha sonra Bambu armatürlerin asılabilmesi için gerekli montaj hazırlığı yapılacaktır. Bambu malzeme temin edilecektir. 16. Bitkisel Peyzaj Yapılması: Mimari planlarda görülen yeşil alanlara yüksek kaliteli çim ekilecektir. Çim zemin altına iyi kalite organik gübreli bahçe toprağı serilecek, sulama için gerekli yerlere yeterince fıskiye ve boruları yerleştirilecektir. Bahçedeki mevcut ağaçlardan yerleri değişmesi gerekenler azami hassasiyetle gösterilen yerlere nakledilecektir. 17. Zen Bahçesi hazırlanması: Mimari projede görülen Zen bahçesi için zemin düzeltildikten ve sıkıştırıldıktan sonra üzerine bitkilerin çıkmaması için 2mm membran serilecektir. Membran üzerine 12mm beyaz çakıl serilecektir. Elektrik planlarında gösterilen aydınlatmalar için altyapı yapılacak ve işverenin temin edeceği armatürler monte edilecektir. Çakıl üzerine ise işverenin temin edeceği ve kontrolün göstereceği yerlere büyük taşlar yerleştirilecektir. Zen bahçesi içerisinde yağmur suyu birikmemesi için gerekli zemin hazırlığı önceden yapılacaktır. 18. Bar ve Sushi Bar İç Düzenlemesi: Kontrol tarafından verilecek detaylara göre Bar ve Sushi Bar iç dekorasyonu yapılacaktır. Gerekli noktalara elektrik ve tesisat altyapısı getirilecektir.

13 Bambu Paravan: Mimari Planlarda görülen Bambu Paravan için 10 cm çapında ve 170 cm yüksekliğinde Bambu elemanlar kontrolün onaylayacağı şekilde yerlerine monte edilecektir. Bu iş için gerekli Bambu elemanlar işveren tarafından temin edilecektir. Bambu elemanlar dışındaki her türlü montaj malzemesi ve işçilik Müteahhit tarafından yapılacaktır Elektrik İşleri: Elektrik projesinde görülen yerlere, mevcut ve ilave edilecek elektrik panosundan kablolama yapılacaktır. Yer altından geçmesi gereken kablolar için gerekli emniyet tedbirleri alınacak, Kıb- Tek kurallarına uygun olarak altyapı hazırlanacaktır. Bu işle ilgili malzeme listesi ekte verilmiştir. Ayrıca işveren tarafından temin edilecek aydınlatma armatürleri ve montaj malzemeleri yüklenici tarafından montaj yapılacaktır. 21. Mutfak Binası: Projelerde görülen Mutfak binası bu ihale kapsamı dışındadır. Ancak bu ihaleye teklif veren istekliler Projelerde görülen mutfak binası ile ilgili imalatlar için ayrı bir teklif sunacaklardır. Mutfak binasının ödemesini işveren ayrıca kendi bütçesinden yapacaktır. 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler 4. Garanti Koşulları İş Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Yapı İşleri Genel Fenni Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Genel Şartlaşması ile Mukavele, Özel Teknik Şartname esas alınarak Kontrol un onayı ve vereceği projelere uygun olarak 1. sınıf işçilik ve malzeme ile yapılacaktır. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri Montaj, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik ve genel masraf dahil olmak üzere yapılacaktır. 4. Gerekli Yedek Parçalar Herhangi bir sebepten dolayı zarar görmüş olan malzemenin değişmesinin alıcı tarafından talep edilmesi doğrultusunda, alıcının ek siparişi ödeyeceği şekilde, firmanın aynı ürünün tedariğini 10 yıl boyunca yapabilmesi gerekmektedir. 5. Kullanım Kılavuzu

14 6. Teslim süresi Sözleşme imzalandığı gün itibariyle en fazla 90 iş gününde işin bitirilmesi gerekmektedir. 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) Yangın, sel ve/veya her türlü tabii afet e karşı söz konusu şantiye ve malzemelerin tam değerleri üzerinden muteber bir sigorta şirketine iş süresince ve geçici kabul yapılıncaya kadar sigorta ettirilmesi müteahhit in sorumluluğunda olacaktır. Teklif verecek olan şirketlerin şartname ve proje belgelerinden faydalanmalarının yanı sıra tekliflerini sunmadan önce Chinese House Restaurant ı yerinde ziyaret etmeleri önerilir. Kazanan şirket ile sözleşme imzalandıktan sonra verilen tekliflerde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacaktır.

15 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İsteklinin adı : A C D E F Sıra Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat Toplam* No (Marka/Model Dâhil) İçin Birim Fiyatlar (TL) (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd Onar İnkişaf Ltd Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne de bulunan Onar Tatil

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cyprus Environmental Enterprises (CEE) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Teknolojik Altyapı ve Standartların

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Polatkan Turizm Ltd. Polatkan Turizm Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gaziveren de, KKTC

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da proje kapsamında Katlanır

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onbaşı İşletmeleri LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Güzelyurt Yolu Alayköy Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Dipkarpaz Belediyesi ÇATOM 2013 yılı teklif çağrısı turizm potansiyelinin

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EMİNE ÖZYÜREKLİLER,Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İNÖNÜ dekktc-14-gteb-01/006 Referans numaralı SÜT HİJYENİNİN

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Yeniboğaziçi Belediyesi Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Packsel Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile, pet, karton, alüminyum ve teneke kutu gibi atık toplama

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd. Onar İnkişaf Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Onar İnkişaf Ltd. ye yatak-şilte-

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit Sergil Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Sadi Kazafanalı (Dünya Çiftlik İşletmeleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:12 Zambak Sok. Zümrütköy Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Helvasan Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Denizkızı İşletmecilik LTD, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alsancak/Girne de Denizkızı Royal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C.

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gemyat Delta Marina Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne Yeni Turizm Limanı 2 Girne /

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EKSTANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit SergilTarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ilelefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI N.E.R. TİCARET LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:11 Cumhuriyet Mah. Cihangir de proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Bilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMĠ ve ENERJĠ BAKANLIĞI altında yer alan KOBĠGEM tarafından yürütülmekte olup, TC KALKINMA VE EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ OFĠSĠ finansmanı ve

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Temizlik ve Yapı Malzemeleri Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1)

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1) MERYEM BARIN K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek Kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mefaş Tic. Ltd. Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile KKTC Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi nde adet YM 60

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kemal Tüccaroğlu Trading Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde Pasdelli ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Sunev Export Import Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde, Büzgülü Çöp Torbası

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında saglanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Figen Karafistan, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilırmak da Erkenci Çilek Yetiştiriciliğinde Verim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cypri Cola Company LTD (Cypri Cola), KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali Yakuş 2016 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kuruova Bölgesinde KKTC-16-TDKB-01/040 referans numaralı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Angeligi Bavlos Hanna Guni Guesthouse Angeligi Bavlos Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından ürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS)

STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS) STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS) Yas Tours Ltd., Bellapais Gardens Otel in hizmet sunum kalitesinin yükseltilmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EKOR UN ÜRÜNLERİ SANAYİ LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Küçük Sanayi Bölgesi Aykut Yusufoğlu Sok.

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Program KKTC BAġBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMĠ TURĠZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI nın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu program T.C. LefkoĢa Büyükelçiliği tarafından

Detaylı

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Greenwise Environmental Ltd., Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa da imzalanacak bir satın alma sözleşmesi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi ne traverten

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi programı kapsamında sağlanan mali destek ile için bir mal alımını sonuçlandırmayı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Büyükkonuk belediyesine bağlı köylere el işlerini geliştirilmesi pazarlanması ve tüm ahşap işlerinde kursların düzenleneceği kırsalda ekonomiye bir nebzede

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC Ekomomi Bakanlığı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile da

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Temel Kıngır (Temel Reis Restoran) Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Temel Reis

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs ta İlk Kez Desenli

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı