TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK

3 3436 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Önsöz Foreword Toplumun pek çok alan na yönelik resmi istatistiklerin genel çerçeve itibariyle sunuldu u ve ülke profili hakk ndaki bilgilere eri im imkan sa layan Türkiye statistik Y ll, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanmakta ve en çok tercih edilen yay nlar aras nda yer almaktad r. statistik Y ll n n kökeni, 1897 y l nda Osmanl mparatorlu u döneminde yay mlanan Mahsus statistik-i Umumi dir. Türkiye statistik Kurumu taraf ndan yay mlanan ilk y ll k ise 1928 y l nda Osmanl ca olarak haz rlanm t r. Ülkemiz hakk nda daha çok bilgiye eri im imkan sa lamak amac yla yay nda yer alan tablolara ek olarak Kurum taraf ndan yürütülen e itim harcamalar, yoksulluk, özürlüler, bili im teknolojileri kullan m, ya am memnuniyeti, kazanç yap s, i gücü maliyeti, küresel yeti kin tütün ara t rmas, sa l k ara t rmas gibi yeni ara t rmalara da yer verilmi, bölümlerde yer alan baz tablolar n içerikleri geli tirilmi tir. Statistical Yearbook of Turkey, in which official statistics related to many aspects of the society are presented generally and which provides immediate access to information regarding country profile, is being published by Turkish Statistical Institute (TurkStat) and is one of the most demanded publications of the Institute. The origin of the Statistical Yearbook is Mahsus statistik-i Umumi (Special General Statistics), which was published in 1897 at the Ottoman Empire time. On the other hand, the first yearbook which was published in 1928 by Turkish Statistical Institute was prepared in Ottoman language. In order to provide access to more information about the country; in addition to the tables in the previous publication, information about other surveys of the Institute like education, expenditures, disability, IT usage, life satisfaction, earnings structure, labour cost, global adult tobacco survey, health survey has been given while the content of some tables had been improved. Yay nda yer alan bilgiler, yay mland zaman dilimindeki mevcut en son verileri içermektedir ve 5 y ll k bilgilerle kar la t rma imkan sa lamaktad r. Tablo sonlar nda ve yay n n son bölümünde yer alan veri kaynaklar n n ise, daha detayl istatistiklere eri mek isteyen kullan c lar için iyi bir ba lang ç noktas olaca dü ünülmektedir. Yay n CD ortam nda da mevcuttur ve ka t ortam ndaki tüm bilgileri içermektedir. Di er taraftan, web adresinden güncel bilgilere eri mek de mümkündür. Türkiye statistik Y ll n n geni kullan c kitlesine hizmet verece i ve ara t rmac lar her bir konunun kayna na götürece i inanc yla istatistiki bilgi üretilmesine kaynak sa layan tüm bireylere, kurum ve kurulu lara, yay n n haz rlanmas nda eme i geçenlere katk lar ndan dolay te ekkür ederim. Information in the publication covers the most recent data available during the publication period, and provides comparison with the information of the previous 5 years. Data sources given at the end of tables and the last chapter of the publication are assumed to be a good starting point for the users who want to reach more detailed information. The publication is available in CD-ROM version and this version covers all the information in the paper press. On the other hand, it is also possible to reach most recent data on With the belief that Statistical Yearbook of Turkey would serve its wide range of users and take the researchers to the source of each subject, I thank all individuals and organizations which provided data to the statistical information production, and all people who have contributed to the preparation of the publication. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. Acting President III

5 İçindekiler Contents Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Aç klama VII Explanation Arazi ve klim 1 Land and Climate Çevre 15 Environment Nüfus ve Göç 23 Population and Migration Demografi 67 Demography Sa l k 89 Health E itim ve Kültür 111 Education and Culture Turizm 133 Tourism Adalet 143 Justice Seçimler 149 Elections Sosyal Güvenlik 157 Social Security Çal ma 171 Labour Tar m 195 Agriculture Y ll k statistikleri 213 Annual Business Statistics K sa Dönemli statistikleri 234 Short-Term Business Statistics Enerji 257 Energy Ula t rma ve Haberle me 265 Transportation and Communication D Ticaret 277 Foreign Trade Fiyat ve Endeksler 291 Prices and Indexes Sat nalma Gücü Paritesi 305 Purchasing Power Parity Para, Banka ve Sigorta 311 Money, Banking and Insurance Maliye 341 Finance Ulusal Hesaplar 353 National Accounts Gelir ve Ya am Ko ullar 377 Income and Living Conditions Tüketim Harcamalar ve Mutlak Yoksulluk 397 Consumption Expenditures and Absolute Poverty gücü Maliyeti ve Kazanç Yap s 409 Labour Cost and Structure of Earnings Bilim, Teknoloji ve Bili im 427 Science,Technology and Information Communication Ya am Memnuniyeti 445 Life Satisfaction statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) 463 Classification of Statistical Regions (SRE) Veri Kaynaklar 465 Data Sources V

6 Açıklama Explanation Yay nda Kapsanan Dönem statistik Y ll, tarihsel veriler ve baz tablolar d nda kullan c ya be y ll k bir kar la t rma olana sa lanacak biçimde düzenlenmi tir. Aksi belirtilmedikçe "y l" takvim y l n göstermektedir. Mali y l ise 12 ay için söz konusu olup 1 Ocak tarihinde ba lar. Veri Kaynaklar Yay nda sunulan veriler Türkiye statistik Kurumu'nun say m ve anketlerinden, ayr ca di er kurulu lar n idari kay tlar ndan derlenmektedir. Kaynak verilmeyen tablolardaki bilgiler Kurum taraf ndan haz rlanm t r. Konu Aç klamalar Her bölümün ba nda yer alan konu aç klamalar nda, bölümdeki bilgilerin hangi yöntem ve kaynaktan derlendi i, yap lan çal malar, kullan lan s n flamalar ve konu ile ilgili baz terim ve kavramlar n tan mlar yer almaktad r. Period Covered by the Yearbook The data with the exception of certain tables and historical series, are presented in five year period. Unless otherwise stated, "year refers to the calender year. Fiscal year refers to the 12 months and begins with January 1 st of each year. Data Sources Data presented in the publication are compiled from censuses and surveys conducted by the Turkish Statistical Institute and from administrative registers of the other organizations. Tables for which no source is indicated are based on information prepared by TurkStat. Explanations of the Subjects In the explanatory notes placed at the beginning of each section, the method used in compiling the data, the studies made, classsifications, definitions and concepts are given. Simge ve K saltmalar Symbol and Abbreviations Bilgi geçicidir * Data is provisional Bilgi elde edilememi tir Data not available Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Kullan lan birimin yar s ndan azd r 0 Magnitude less than half of the unit 5429 say l Kanun gere i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim say s üçten az oldu u için birimlere ili kin bilgiler verilememi tir. (*) Data pertaining to units which has less than three statistical units are not given by Law no: 5429 which is indicated. Ba ka yerde s n fland r lmam b.y.s. n.e.c. Not elsewhere classified 2005'ten (dahil) y l na kadar to 2009 inclusive 2008'de ba layan ve 2009'da biten ürün y l, mali y l, ö renim dönemi vb. 2008/'09 Crop year, financial year, school year etc. beginning in 2008 ending in 2009 Küçük veya e it < Fever/less/smaller than or equal to Büyük veya e it > More/greater than or equal to Yeni Türk Liras YTL - TRY New Turkish Liras statistiki Bölge Birimleri S n flamas BBS - SRE Classification of Statistical Regions Avrupa Toplulu u'nda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas EF S - NACE Classification of Economic Activities in the European Community Amaca Yönelik Ki isel Tüketim S n flamas ABTS - COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose Gümrük birli i Konseyinin Uyumla t r lm Mal Tan m Kod Sistemi UMS Customs Co-operation Council, The Harmonized Commodity Description and Coding System Uluslararas Standart Ticaret S n flamas USTS - SITC Standart International Trade Classification Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi S n flamas USSS - ISIC International Standart Industrial Classification of All Economic Activities Geni Ekonomik Gruplar n S n flamas GEGS - BEC Classification by Broad Economic Categories Uluslararas Standart E itim S n flamas USES -ISCED International Standard Classification of Education n aat Tipleri S n flamas TS - CC Classification of Types of Constructions Uluslararas Standart Meslek S n flamas (USMS 88-ISCO 88) International Standard Classification of Occupations VII

7 Arazi ve İklim Land and Climate 1 Sayfa Page Aç klama 2 Explanation Arazi Land 1.1 Türkiye anakaras 'n n uç noktalar Extreme points of Turkey 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i Height of selected mountains and hills 1.4 Akarsular n uzunlu u Length of rivers 1.5 Baraj göllerinin alanlar (göletler) Areas of dammed lakes (reservoirs) 1.6 Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Areas and altitudes of natural lakes 1.7 Adalar n yüzölçümü ve k y uzunlu u Areas and coastlines of islands 1.8 Depremler Earthquakes klim Climate 1.9 Ayl k maksimum s cakl k, Monthly maximum temperature, Ayl k minimum s cakl k, Monthly minimum temperature, Ayl k ortalama nem, Average monthly humidity, Ayl k toplam ya ortalamas, Average monthly precipitation, Ayl k ortalama günlük toplam güne lenme süresi, Average monthly daily total hours of sunshine, Ayl k kar örtülü günler say s, Number of days of monthly snow fall, Ayl k minimum s cakl n -0.1 C ve küçük günler say s ortalamas, Monthly mean number of days with minimum temperature equal to -0.1 C or below, Ayl k ortalama deniz suyu s cakl, Average monthly sea temperature, 2009

8 Arazi ve İklim Land and Climate ARAZ Türkiye anakaras 'n n uç noktalar, Türkiye ve illerin yüzölçümleri, seçilmi da ve tepelerin yüksekli i, akarsular n uzunlu u, do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i, adalar n yüzölçümü ve k y uzunlu una ait veriler Harita Genel Komutanl 'ndan al nm t r. Baraj göllerinin alanlar na ait veriler ise Devlet Su leri Genel Müdürlü ü'nden al nm t r. DEPREM Bu bölümdeki veriler Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü'nden al nmaktad r. AREA Data about extreme points of Turkey, area of Turkey and provinces, height of selected mountains and hills, length of rivers, areas and altitudes of natural lakes, areas and coastlines of islands are taken from General Command of Mapping. Data about areas of dammed lakes (reservoirs) are taken from General Directorate of State Hydraulic Works. EARTHQUAKE The earthquakes data presented in this section are collected from the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute. Depremin iddeti: Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin iddeti olarak tan mlan r. Modified Mercalli (MM) iddet ölçe i, deprem etkilerinin iddetini ara t ran deprembilimciler taraf ndan yayg nl kla kullan l r. Bu ölçek romen rakamlar ile belirtilen en az I ve en fazla XII ile ifade edilir. iddetin ölçüsü, insanlar n deprem s ras nda uykudan uyanmalar, mobilyalar n hareket etmesi, bacalar n y k lmas ve toplam hasar gibi çe itli k staslar gözönüne al narak yap l r. Depremin yap lar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Depremin büyüklü ü: Depremde aç a ç kan enerjinin bir ölçüsüdür. Her depremin tek bir büyüklü ü vard r. Deprem büyüklü ü bir logaritmik ölçek olan Richter ölçe i ile ölçülür. Richter büyüklü ü kay t edilen en yüksek deprem dalgas n n geni li inden ölçülmektedir. KL M Bu bölümdeki veriler Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü'nden al nmaktad r. Klimatolojik gözlemler: Bir yerin iklimini, hava durumunu saptamak amac ile bütün meteorolojik ö eleri kapsayan bir gözlem olup, yerel saatle 07.00, ve 21.00' de olmak üzere günde üç kez yap lmaktad r. Earthquake intensity: The effects of earthquake to the ground expressed as intensity of earthquake. The Modified Mercalli (MM) Intensity Scale is commonly used by seismologists seeking information on the severity of earthquake effects. Intensity ratings are expressed as Roman numerals between I at the low end and XII at the high end. Earthquake intensity identified according to awakened people during the earthquake, movement of the furnitures, falling down of the chimneys and some total damages. It measures the effects of eartquake on people and buildings. Earthquake magnitude: It is a measure of the amount of energy released. Each earthquake has a unique magnitude assigned to it. The magnitude of earthquakes is measured on the Richter scale which is based on a logaritmic scale. The Richter magnitude is calculated from the amplitude of the largest seismic wave recorded for the earthquake. CLIMATE The meteorological data presented in this section are collected from the General Directorate of Meteorology. Climatological observations: These observations cover all the meteorological elements that determine the weather conditions of an area. The observations are made three times a day at a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m according to local time. Fenolojik gözlemler: Bitki ya am n n iklim ko ullar alt nda göstermi oldu u çe itli ya am evrelerinin hangi tarihlerde meydana geldi ini saptamak amac ile yap lmaktad r. Sinoptik gözlemler: Salt hava tahminlerini elde etmek amac ile günde en az dört defa 00.00, 06.00, ve 18.00'de uluslararas Greenwich ortalama saatine (GMT) göre yap lan bir gözlemdir. Aerolojik gözlemler: Atmosfer derinliklerindeki kitle hareketlerini ve karakterlerini saptayan bir gözlemdir. Bu y ll kta en az be y l boyunca gözlem yapm olan 40 istasyon hakk nda bilgi verilmi tir. Bu istasyonlara ait ortalama ve uç de erler her on y lda bir yeniden hesaplanmaktad r. En yüksek ve en dü ük s cakl k: Saptanm olan günlük yüksek ve dü ük s cakl klar n uç (ekstrem) de eridir. Phenological observations: This type of observation is made in order to determine periodic biological phenomenon of plant life under climatic conditions. Synoptic observations: The synoptic recording stations are responsible only for weather forecasts. The observations are made four times daily at 00.00, a.m p.m and 6.00 p.m according to GMT. Aerological observations: These stations observe and determine the movements of air masses and their characteristics in the upper layers of the atmosphere. In this publication data are given for only 40 typical stations which have records for at least a period of five years or more. Average and extreme values belonging to theses stations are recalculated every ten years. Highest and lowest temperature on record: Data refers to observed daily extremes. 2

9 Land and Climate Arazi ve İklim Güne lenme süresi: Güne lenme süresini ölçen özel ayg tlarla saptanm de erlerin, gözlem y llar için ayl k ve y ll k aritmetik ortalamalar bulunmu tur. Average hours of sunshine: The average hours of sunshine are obtained by taking the monthly and annual averages of daily values measured by special sunshine recording devices. Deniz suyu ortalama s cakl : Derinli i en az 2 m olan yerlerde, deniz düzeyinden 50 cm derinlikte, sabah saat ve aras nda ölçülen deniz suyu s cakl ortalamas d r. Ortalama oransal nem (yüzde): Havada bulunan su buhar miktar n n, o hava s cakl nda mümkün olabilen en yüksek doyurucu buhar bas nc miktar na oran olup yüzde türünden al nm ; ortalamas da saat 07.00, ve 21.00'de bulunan de erlerin toplan p üçe bölünmesi ile hesaplanm t r. Average sea temperature: Average sea temperature are measured between and a.m. by special sea temperature recording devices dipped 50 cm below sea level places with a minimum depth of 2 m. Relative humidity (percent): The amount of moisture in the air as compared with the maximum amount that the air could contain at the same temperature is expressed as a percentage. The daily average is obtained by taking the sum of the values observed at a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m. divided by three. Ya miktar : mm olarak yüksekli i veya kg olarak metrekareye dü en ya miktar n göstermektedir. Günlük ya miktar, bir gün öncesinde saat ve rasatlar nda ölçülen miktarla, o günün saat de ölçülen miktar n toplam d r. Precipitation: The total rainfall is measured in mm and shown in kg. per square meter. Daily precipitation is obtained by taking the total of the values observed at 2.00 p.m. and 9.00 p.m of the previous day and a.m of the present day. Ortalama karla örtülü gün say s : Saat 07.00'de yerde en az 0.5 cm kar örtüsünün saptanm oldu u günlerin ortalama say s d r. Average number of days with snow: Refers to days in which at least 0.5 cm of snow is recorded at a.m.

10 Arazi ve İklim Land and Climate 1.1 Türkiye anakaras 'n n uç noktalar Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u - East Bat - West Kuzey - North Güney - South Küçük A r Da 'n n 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) s n rlar n n kav ak noktas Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A r ' ' Gökçeada'da nceburun - Cape nceburun Gökçeada Island ' ' Sinop ilinde nceburun - Cape nceburun Sinop province ' ' Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi - South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' Not. Harita Genel Komutanl na ait topo rafik haritalardan 1' do rulukla elde edilmi tir. Note. Data are calculated from the topographic maps of General Command of Mapping with 1' accuracy. 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Area Area Area Area l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) Türkiye -Turkey Diyarbak r Konya anl urfa Adana Edirne Kütahya U ak Ad yaman Elaz Malatya Van Afyonkarahisar Erzincan Manisa Yozgat A r Erzurum Kahramanmara Zonguldak Amasya Eski ehir Mardin Aksaray Ankara Gaziantep Mu la Bayburt Antalya Giresun Mu Karaman Artvin Gümü hane Nev ehir K r kkale Ayd n Hakkâri Ni de Batman Bal kesir Hatay Ordu rnak Bilecik Isparta Rize Bart n Bingöl Mersin Sakarya Ardahan Bitlis stanbul Samsun I d r Bolu zmir Siirt Karabük Burdur Kars Sinop Kilis Bursa Kastamonu Sivas Yalova 850 Çanakkale Kayseri Tekirda Osmaniye Çank r K rklareli Tokat Düzce Çorum K r ehir Trabzon Denizli Kocaeli Tunceli Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Mülki dari Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Bölümleri Haritas vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Division of General Command of Mapping with scaled to 1/

11 Land and Climate Arazi ve İklim Türkiye ve iller - Turkey and provinces Türkiye ve iller - Turkey and Provinces

12 Arazi ve İklim Land and Climate 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i - Height of selected mountains and hills d. Da - Mountain tp. Tepe - Hill Yükseklik Yükseklik Da veya tepe Height Da veya tepe Height Mountain or hill (m) Mountain or hill (m) Marmara Bölgesi - Marmara Region Akdeniz Bölgesi - Mediterranean Region Uluda tp Demirkaz k tp Kel tp Gavur d. (Tekkeköprüsü tp.) Mahya d Akda (Uluk tp.) Ege Bölgesi - Aegean Region Do u Anadolu Bölgesi - East Anatolia Region Honaz d Büyük A r d Bozda Süphan d Cevizli d Küçük A r d Karadeniz Bölgesi - Black Sea Region Güneydo u Anadolu Bölgesi - Southeast Anatolia Region Kaçkar d Karaca d. (Bay tp.) (Mirinmir tp.) Mescit d Karaka d. (Sof d.) Küçük Hacettepe (Çatal lgaz) Raman d ç Anadolu Bölgesi - Central Anatolia Region Erciyes d Büyük Hasan d Alada Not. Harita Genel Komutanl 'na ait Note. Data are taken from the topographic maps of topo rafik haritalardan al nm t r. General Command of Mapping. 1.4 Akarsular n uzunlu u - Length of rivers [Uzunlu u 500 km ve daha fazla olan - Length 500 km and over] Uzunluk Uzunluk Akarsu Length Akarsu Length Rivers (km) Rivers (km) K z l rmak Aras (Türkiye içinde - in Turkey) 548 F rat (Türkiye içinde - in Turkey) Dicle (Türkiye içinde - in Turkey) 523 Sakarya 824 Ye il rmak 519 Murat 562 Ceyhan 509 Seyhan 560 Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Note. Data are taken from the Physical Map of Turkey Türkiye Fiziki Haritas ndan elde edilmi tir. of General Command of Mapping with scaled to 1/ Baraj göllerinin alanlar (göletler) - Areas of dammed lakes (reservoirs) [Yüzölçümü 50 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 50 km 2 and over] Yüzölçümü Yüzölçümü Baraj gölü Area Baraj gölü Area Dammed lake (km 2 ) Dammed lake (km 2 ) Atatürk Sar yar 78.2 Keban Çatalan 80.6 Karakaya Seyhan 65.0 Hirfanl K l çkaya 64.6 Alt nkaya Kaynak: Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of State Hydraulic Works Not. Normal su seviyesindeki göl alan n gösterir. Note. Shows usual reservoir surface area.

13 Land and Climate Arazi ve İklim 1.6 Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Areas and altitudes of natural lakes [Yüzölçümü 100 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 100 km 2 and over] Yüzölçümü Denizden yüksekli i Yüzölçümü Denizden yüksekli i Area Altitude Area Altitude Göl - Lake (km 2 ) (m) Göl - Lake (km 2 ) (m) Van Burdur Tuz Ku (Manyas) Bey ehir Ulubat E irdir Eber Ak ehir Ç ld r znik Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Note. Data are taken from the Physical Map of Turkey of Türkiye Fiziki Haritas ndan elde edilmi tir. General Command of Mapping with scaled to 1/ Adalar n yüzölçümü ve k y uzunlu u - Areas and coastlines of islands [Yüzölçümü 5 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 5 km 2 and over] K y uzunlu u Yüzölçümü K y uzunlu u Yüzölçümü Coastline Area Coastline Area Ada - Island (km) (km 2 ) Ada - Island (km) (km 2 ) Gökçeada Av a Marmara mral Bozcaada Karaada Alibey Kekova Uzunada Salih Pa aliman Büyükada Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Mülki dari Bölümleri Haritas vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. scaled to 1/ Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Division of General Command of Mapping with 1.8 Depremler - Earthquakes ( iddet - Intensity> 5) Büyüklük Deprem tarihi Olu zaman (T.S.) Yerle im birimi iddet Magnitude Date of earthquake Occurrence time (T.H) Settlement area Intensity MAG MS :15 Ku Gölü-Manyas (Bal kesir) V :00 Gemlik Körfezi-Marmara Denizi V :38 Tutak (A r ) V :22 Sivrice (Elaz ) VI :05 Sivrice (Elaz ) VII :05 Karl ova (Bingöl) VI :08 Çameli (Denizli) V :48 Bala (Ankara) VII :47 Bala (Ankara) VI :15 Bala (Ankara) V :49 Gönen-Bal kesir V :03 Kocasinan (Kayseri) V :28 Simav (Kütahya) V :37 Ça layan (Erzincan) V :02 Buharkent (Ayd n) V 4.9 Kaynak: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Source: Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute

14 Arazi ve İklim Land and Climate 1.9 Ayl k maksimum s cakl k, 2009 Monthly maximum temperature, 2009 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Samsun Trabzon Meydan Rize Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Van Kayseri Malatya Siirt Gaziantep anl urfa Anamur Adana Antakya Islahiye Zonguldak Edirne Tekirda Kartal - Cevizli Bolu Kastamonu Çanakkale Bursa Ankara Kütahya K r ehir Afyonkarahisar zmir Ayd n Isparta Konya - Bölge Mu la

15 Land and Climate Arazi ve İklim 1.10 Ayl k minimum s cakl k, 2009 Monthly minimum temperature, 2009 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Samsun Trabzon Meydan Rize Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Van Kayseri Malatya Siirt Gaziantep anl urfa Anamur Adana Antakya Islahiye Zonguldak Edirne Tekirda Kartal - Cevizli Bolu Kastamonu Çanakkale Bursa Ankara Kütahya K r ehir Afyonkarahisar zmir Ayd n Isparta Konya - Bölge Mu la

16 Arazi ve İklim Land and Climate 1.11 Ayl k ortalama nem, 2009 Average monthly humidity, 2009 (%) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Samsun Trabzon Meydan Rize Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Van Kayseri Malatya Siirt Gaziantep anl urfa Anamur Adana Antakya Islahiye Zonguldak Edirne Tekirda Kartal - Cevizli Bolu Kastamonu Çanakkale Bursa Ankara Kütahya K r ehir Afyonkarahisar zmir Ayd n Isparta Konya - Bölge Mu la

17 Land and Climate Arazi ve İklim 1.12 Ayl k toplam ya ortalamas, 2009 Average monthly precipitation, 2009 (mm) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Zonguldak Samsun Trabzon Meydan Rize Edirne Tekirda Kartal - Cevizli Bolu Kastamonu Merzifon Sivas Erzincan Kars Çanakkale Bursa Eski ehir Anadolu Ankara Bal kesir Meydan Kütahya K r ehir Van Afyonkarahisar Kayseri Malatya Siirt zmir Ayd n Isparta Konya Gaziantep anl urfa Mu la Antalya Anamur Adana Antakya Islahiye Not 1. De er olmayan aylarda ya meydana gelmemi tir. Not ölçülemeyecek kadar az ya ifade eder. Note 1. No precipitation for months with no value. Note means; less than measurable limit. 11

18 Arazi ve İklim Land and Climate 1.13 Ayl k ortalama günlük toplam güne lenme süresi, 2009 Average monthly daily total hours of sunshine, 2009 (Saat - Dakika / Hours - Minute) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Zonguldak Samsun Trabzon Meydan Rize Edirne Tekirda Kastamonu Merzifon Sivas Erzincan Kars Çanakkale Eski ehir Anadolu Kütahya K r ehir Van Kayseri Malatya Siirt zmir Isparta Gaziantep anl urfa Mu la Antalya Anamur Adana Antakya Islahiye Ayl k kar örtülü günler say s, 2009 Number of days of monthly snow fall, 2009 stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Zonguldak 4.0 Samsun 1.0 Trabzon Meydan 1.0 Rize 4.0 Edirne Tekirda Bolu Kastamonu Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Ankara Kütahya K r ehir Van Afyonkarahisar Kayseri Malatya Siirt 7.0 Isparta Konya Gaziantep

19 Land and Climate Arazi ve İklim 1.15 Ayl k minimum s cakl n -0.1 C ve küçük günler say s ortalamas, 2009 Monthly mean number of days with minimum temperature equal to -0.1 C or below, 2009 stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Zonguldak 3.0 Edirne Tekirda Kartal - Cevizli 2.0 Bolu Kastamonu Çanakkale Bursa Ankara Kütahya K r ehir Afyonkarahisar Ayd n 2.0 Isparta Konya - Bölge Mu la Samsun Trabzon Meydan 3.0 Rize Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Van Kayseri Malatya Siirt 11.0 Gaziantep anl urfa 7.0 Adana 3.0 Antakya 3.0 Islahiye Ayl k ortalama deniz suyu s cakl, 2009 Average monthly sea temperature, 2009 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Sinop Samsun 9.0 Kumköy Çanakkale Dikili zmir Bodrum Fethiye Alanya Florya Zonguldak 10.9 Tekirda K r ehir

20 Arazi ve İklim Land and Climate Normal ve üzeri (Risk yok) Normal and above (No risk) Şiddetli kurak (Acil durum) Severe drought (Emergency) Kuraklık analizi - Drought analysis 2009 Hafif kurak (İzlemeye başla) Minor drought (Watch) Orta şiddette kurak (Uyarı) Moderate drought (Warning) 14

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3522 MTB: 2011-267-500 Adet-Copies ISBN 978-975-19-5034-5

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2013 (Düzeltilmiştir / Corrected - 13.08.2014) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRK YE STAT ST K YILLI I

TÜRK YE STAT ST K YILLI I ISSN 0082-691X TÜRK YE STAT ST K YILLI I 2 04 Turkey s Statistical Yearbook T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey İçindekiler Contents

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute ISSN 0259-5036 TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 2 0 0 9 0

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İstihdam oranı (%) Employment rate (%) İşsizlik oranı (%) Unemployment rate (%)

İstihdam oranı (%) Employment rate (%) İşsizlik oranı (%) Unemployment rate (%) lerde yaşam endeksi gösterge değerleri, 2015 dex for provinces, 2015 Konut Housing Çalışma hayatı Work life Gelir ve servet Income and wealt Fert başına düşen oda sayısı Number of rooms per person Konutun

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 TÜİK EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Civil Registration and Nationality TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

REPORT Period: up to 01 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant

REPORT Period: up to 01 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant Appendix 8 REPORT Period: up to 0 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant Introduction This report compiles progress of Support for FMD surveillance and control in Turkey from FAO, under EC/FAO

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation Population 3 Sayfa Page Açıklama 24 Explanation 3.1, yıllık nüfus artı hızı, il, ilçe, bucak, köy sayısı ve nüfus yo unlu u 27 3.1 Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts,

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı