TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK

3 3436 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Önsöz Foreword Toplumun pek çok alan na yönelik resmi istatistiklerin genel çerçeve itibariyle sunuldu u ve ülke profili hakk ndaki bilgilere eri im imkan sa layan Türkiye statistik Y ll, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanmakta ve en çok tercih edilen yay nlar aras nda yer almaktad r. statistik Y ll n n kökeni, 1897 y l nda Osmanl mparatorlu u döneminde yay mlanan Mahsus statistik-i Umumi dir. Türkiye statistik Kurumu taraf ndan yay mlanan ilk y ll k ise 1928 y l nda Osmanl ca olarak haz rlanm t r. Ülkemiz hakk nda daha çok bilgiye eri im imkan sa lamak amac yla yay nda yer alan tablolara ek olarak Kurum taraf ndan yürütülen e itim harcamalar, yoksulluk, özürlüler, bili im teknolojileri kullan m, ya am memnuniyeti, kazanç yap s, i gücü maliyeti, küresel yeti kin tütün ara t rmas, sa l k ara t rmas gibi yeni ara t rmalara da yer verilmi, bölümlerde yer alan baz tablolar n içerikleri geli tirilmi tir. Statistical Yearbook of Turkey, in which official statistics related to many aspects of the society are presented generally and which provides immediate access to information regarding country profile, is being published by Turkish Statistical Institute (TurkStat) and is one of the most demanded publications of the Institute. The origin of the Statistical Yearbook is Mahsus statistik-i Umumi (Special General Statistics), which was published in 1897 at the Ottoman Empire time. On the other hand, the first yearbook which was published in 1928 by Turkish Statistical Institute was prepared in Ottoman language. In order to provide access to more information about the country; in addition to the tables in the previous publication, information about other surveys of the Institute like education, expenditures, disability, IT usage, life satisfaction, earnings structure, labour cost, global adult tobacco survey, health survey has been given while the content of some tables had been improved. Yay nda yer alan bilgiler, yay mland zaman dilimindeki mevcut en son verileri içermektedir ve 5 y ll k bilgilerle kar la t rma imkan sa lamaktad r. Tablo sonlar nda ve yay n n son bölümünde yer alan veri kaynaklar n n ise, daha detayl istatistiklere eri mek isteyen kullan c lar için iyi bir ba lang ç noktas olaca dü ünülmektedir. Yay n CD ortam nda da mevcuttur ve ka t ortam ndaki tüm bilgileri içermektedir. Di er taraftan, web adresinden güncel bilgilere eri mek de mümkündür. Türkiye statistik Y ll n n geni kullan c kitlesine hizmet verece i ve ara t rmac lar her bir konunun kayna na götürece i inanc yla istatistiki bilgi üretilmesine kaynak sa layan tüm bireylere, kurum ve kurulu lara, yay n n haz rlanmas nda eme i geçenlere katk lar ndan dolay te ekkür ederim. Information in the publication covers the most recent data available during the publication period, and provides comparison with the information of the previous 5 years. Data sources given at the end of tables and the last chapter of the publication are assumed to be a good starting point for the users who want to reach more detailed information. The publication is available in CD-ROM version and this version covers all the information in the paper press. On the other hand, it is also possible to reach most recent data on With the belief that Statistical Yearbook of Turkey would serve its wide range of users and take the researchers to the source of each subject, I thank all individuals and organizations which provided data to the statistical information production, and all people who have contributed to the preparation of the publication. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. Acting President III

5 İçindekiler Contents Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Aç klama VII Explanation Arazi ve klim 1 Land and Climate Çevre 15 Environment Nüfus ve Göç 23 Population and Migration Demografi 67 Demography Sa l k 89 Health E itim ve Kültür 111 Education and Culture Turizm 133 Tourism Adalet 143 Justice Seçimler 149 Elections Sosyal Güvenlik 157 Social Security Çal ma 171 Labour Tar m 195 Agriculture Y ll k statistikleri 213 Annual Business Statistics K sa Dönemli statistikleri 234 Short-Term Business Statistics Enerji 257 Energy Ula t rma ve Haberle me 265 Transportation and Communication D Ticaret 277 Foreign Trade Fiyat ve Endeksler 291 Prices and Indexes Sat nalma Gücü Paritesi 305 Purchasing Power Parity Para, Banka ve Sigorta 311 Money, Banking and Insurance Maliye 341 Finance Ulusal Hesaplar 353 National Accounts Gelir ve Ya am Ko ullar 377 Income and Living Conditions Tüketim Harcamalar ve Mutlak Yoksulluk 397 Consumption Expenditures and Absolute Poverty gücü Maliyeti ve Kazanç Yap s 409 Labour Cost and Structure of Earnings Bilim, Teknoloji ve Bili im 427 Science,Technology and Information Communication Ya am Memnuniyeti 445 Life Satisfaction statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) 463 Classification of Statistical Regions (SRE) Veri Kaynaklar 465 Data Sources V

6 Açıklama Explanation Yay nda Kapsanan Dönem statistik Y ll, tarihsel veriler ve baz tablolar d nda kullan c ya be y ll k bir kar la t rma olana sa lanacak biçimde düzenlenmi tir. Aksi belirtilmedikçe "y l" takvim y l n göstermektedir. Mali y l ise 12 ay için söz konusu olup 1 Ocak tarihinde ba lar. Veri Kaynaklar Yay nda sunulan veriler Türkiye statistik Kurumu'nun say m ve anketlerinden, ayr ca di er kurulu lar n idari kay tlar ndan derlenmektedir. Kaynak verilmeyen tablolardaki bilgiler Kurum taraf ndan haz rlanm t r. Konu Aç klamalar Her bölümün ba nda yer alan konu aç klamalar nda, bölümdeki bilgilerin hangi yöntem ve kaynaktan derlendi i, yap lan çal malar, kullan lan s n flamalar ve konu ile ilgili baz terim ve kavramlar n tan mlar yer almaktad r. Period Covered by the Yearbook The data with the exception of certain tables and historical series, are presented in five year period. Unless otherwise stated, "year refers to the calender year. Fiscal year refers to the 12 months and begins with January 1 st of each year. Data Sources Data presented in the publication are compiled from censuses and surveys conducted by the Turkish Statistical Institute and from administrative registers of the other organizations. Tables for which no source is indicated are based on information prepared by TurkStat. Explanations of the Subjects In the explanatory notes placed at the beginning of each section, the method used in compiling the data, the studies made, classsifications, definitions and concepts are given. Simge ve K saltmalar Symbol and Abbreviations Bilgi geçicidir * Data is provisional Bilgi elde edilememi tir Data not available Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Kullan lan birimin yar s ndan azd r 0 Magnitude less than half of the unit 5429 say l Kanun gere i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim say s üçten az oldu u için birimlere ili kin bilgiler verilememi tir. (*) Data pertaining to units which has less than three statistical units are not given by Law no: 5429 which is indicated. Ba ka yerde s n fland r lmam b.y.s. n.e.c. Not elsewhere classified 2005'ten (dahil) y l na kadar to 2009 inclusive 2008'de ba layan ve 2009'da biten ürün y l, mali y l, ö renim dönemi vb. 2008/'09 Crop year, financial year, school year etc. beginning in 2008 ending in 2009 Küçük veya e it < Fever/less/smaller than or equal to Büyük veya e it > More/greater than or equal to Yeni Türk Liras YTL - TRY New Turkish Liras statistiki Bölge Birimleri S n flamas BBS - SRE Classification of Statistical Regions Avrupa Toplulu u'nda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas EF S - NACE Classification of Economic Activities in the European Community Amaca Yönelik Ki isel Tüketim S n flamas ABTS - COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose Gümrük birli i Konseyinin Uyumla t r lm Mal Tan m Kod Sistemi UMS Customs Co-operation Council, The Harmonized Commodity Description and Coding System Uluslararas Standart Ticaret S n flamas USTS - SITC Standart International Trade Classification Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi S n flamas USSS - ISIC International Standart Industrial Classification of All Economic Activities Geni Ekonomik Gruplar n S n flamas GEGS - BEC Classification by Broad Economic Categories Uluslararas Standart E itim S n flamas USES -ISCED International Standard Classification of Education n aat Tipleri S n flamas TS - CC Classification of Types of Constructions Uluslararas Standart Meslek S n flamas (USMS 88-ISCO 88) International Standard Classification of Occupations VII

7 Arazi ve İklim Land and Climate 1 Sayfa Page Aç klama 2 Explanation Arazi Land 1.1 Türkiye anakaras 'n n uç noktalar Extreme points of Turkey 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i Height of selected mountains and hills 1.4 Akarsular n uzunlu u Length of rivers 1.5 Baraj göllerinin alanlar (göletler) Areas of dammed lakes (reservoirs) 1.6 Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Areas and altitudes of natural lakes 1.7 Adalar n yüzölçümü ve k y uzunlu u Areas and coastlines of islands 1.8 Depremler Earthquakes klim Climate 1.9 Ayl k maksimum s cakl k, Monthly maximum temperature, Ayl k minimum s cakl k, Monthly minimum temperature, Ayl k ortalama nem, Average monthly humidity, Ayl k toplam ya ortalamas, Average monthly precipitation, Ayl k ortalama günlük toplam güne lenme süresi, Average monthly daily total hours of sunshine, Ayl k kar örtülü günler say s, Number of days of monthly snow fall, Ayl k minimum s cakl n -0.1 C ve küçük günler say s ortalamas, Monthly mean number of days with minimum temperature equal to -0.1 C or below, Ayl k ortalama deniz suyu s cakl, Average monthly sea temperature, 2009

8 Arazi ve İklim Land and Climate ARAZ Türkiye anakaras 'n n uç noktalar, Türkiye ve illerin yüzölçümleri, seçilmi da ve tepelerin yüksekli i, akarsular n uzunlu u, do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i, adalar n yüzölçümü ve k y uzunlu una ait veriler Harita Genel Komutanl 'ndan al nm t r. Baraj göllerinin alanlar na ait veriler ise Devlet Su leri Genel Müdürlü ü'nden al nm t r. DEPREM Bu bölümdeki veriler Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü'nden al nmaktad r. AREA Data about extreme points of Turkey, area of Turkey and provinces, height of selected mountains and hills, length of rivers, areas and altitudes of natural lakes, areas and coastlines of islands are taken from General Command of Mapping. Data about areas of dammed lakes (reservoirs) are taken from General Directorate of State Hydraulic Works. EARTHQUAKE The earthquakes data presented in this section are collected from the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute. Depremin iddeti: Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin iddeti olarak tan mlan r. Modified Mercalli (MM) iddet ölçe i, deprem etkilerinin iddetini ara t ran deprembilimciler taraf ndan yayg nl kla kullan l r. Bu ölçek romen rakamlar ile belirtilen en az I ve en fazla XII ile ifade edilir. iddetin ölçüsü, insanlar n deprem s ras nda uykudan uyanmalar, mobilyalar n hareket etmesi, bacalar n y k lmas ve toplam hasar gibi çe itli k staslar gözönüne al narak yap l r. Depremin yap lar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Depremin büyüklü ü: Depremde aç a ç kan enerjinin bir ölçüsüdür. Her depremin tek bir büyüklü ü vard r. Deprem büyüklü ü bir logaritmik ölçek olan Richter ölçe i ile ölçülür. Richter büyüklü ü kay t edilen en yüksek deprem dalgas n n geni li inden ölçülmektedir. KL M Bu bölümdeki veriler Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü'nden al nmaktad r. Klimatolojik gözlemler: Bir yerin iklimini, hava durumunu saptamak amac ile bütün meteorolojik ö eleri kapsayan bir gözlem olup, yerel saatle 07.00, ve 21.00' de olmak üzere günde üç kez yap lmaktad r. Earthquake intensity: The effects of earthquake to the ground expressed as intensity of earthquake. The Modified Mercalli (MM) Intensity Scale is commonly used by seismologists seeking information on the severity of earthquake effects. Intensity ratings are expressed as Roman numerals between I at the low end and XII at the high end. Earthquake intensity identified according to awakened people during the earthquake, movement of the furnitures, falling down of the chimneys and some total damages. It measures the effects of eartquake on people and buildings. Earthquake magnitude: It is a measure of the amount of energy released. Each earthquake has a unique magnitude assigned to it. The magnitude of earthquakes is measured on the Richter scale which is based on a logaritmic scale. The Richter magnitude is calculated from the amplitude of the largest seismic wave recorded for the earthquake. CLIMATE The meteorological data presented in this section are collected from the General Directorate of Meteorology. Climatological observations: These observations cover all the meteorological elements that determine the weather conditions of an area. The observations are made three times a day at a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m according to local time. Fenolojik gözlemler: Bitki ya am n n iklim ko ullar alt nda göstermi oldu u çe itli ya am evrelerinin hangi tarihlerde meydana geldi ini saptamak amac ile yap lmaktad r. Sinoptik gözlemler: Salt hava tahminlerini elde etmek amac ile günde en az dört defa 00.00, 06.00, ve 18.00'de uluslararas Greenwich ortalama saatine (GMT) göre yap lan bir gözlemdir. Aerolojik gözlemler: Atmosfer derinliklerindeki kitle hareketlerini ve karakterlerini saptayan bir gözlemdir. Bu y ll kta en az be y l boyunca gözlem yapm olan 40 istasyon hakk nda bilgi verilmi tir. Bu istasyonlara ait ortalama ve uç de erler her on y lda bir yeniden hesaplanmaktad r. En yüksek ve en dü ük s cakl k: Saptanm olan günlük yüksek ve dü ük s cakl klar n uç (ekstrem) de eridir. Phenological observations: This type of observation is made in order to determine periodic biological phenomenon of plant life under climatic conditions. Synoptic observations: The synoptic recording stations are responsible only for weather forecasts. The observations are made four times daily at 00.00, a.m p.m and 6.00 p.m according to GMT. Aerological observations: These stations observe and determine the movements of air masses and their characteristics in the upper layers of the atmosphere. In this publication data are given for only 40 typical stations which have records for at least a period of five years or more. Average and extreme values belonging to theses stations are recalculated every ten years. Highest and lowest temperature on record: Data refers to observed daily extremes. 2

9 Land and Climate Arazi ve İklim Güne lenme süresi: Güne lenme süresini ölçen özel ayg tlarla saptanm de erlerin, gözlem y llar için ayl k ve y ll k aritmetik ortalamalar bulunmu tur. Average hours of sunshine: The average hours of sunshine are obtained by taking the monthly and annual averages of daily values measured by special sunshine recording devices. Deniz suyu ortalama s cakl : Derinli i en az 2 m olan yerlerde, deniz düzeyinden 50 cm derinlikte, sabah saat ve aras nda ölçülen deniz suyu s cakl ortalamas d r. Ortalama oransal nem (yüzde): Havada bulunan su buhar miktar n n, o hava s cakl nda mümkün olabilen en yüksek doyurucu buhar bas nc miktar na oran olup yüzde türünden al nm ; ortalamas da saat 07.00, ve 21.00'de bulunan de erlerin toplan p üçe bölünmesi ile hesaplanm t r. Average sea temperature: Average sea temperature are measured between and a.m. by special sea temperature recording devices dipped 50 cm below sea level places with a minimum depth of 2 m. Relative humidity (percent): The amount of moisture in the air as compared with the maximum amount that the air could contain at the same temperature is expressed as a percentage. The daily average is obtained by taking the sum of the values observed at a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m. divided by three. Ya miktar : mm olarak yüksekli i veya kg olarak metrekareye dü en ya miktar n göstermektedir. Günlük ya miktar, bir gün öncesinde saat ve rasatlar nda ölçülen miktarla, o günün saat de ölçülen miktar n toplam d r. Precipitation: The total rainfall is measured in mm and shown in kg. per square meter. Daily precipitation is obtained by taking the total of the values observed at 2.00 p.m. and 9.00 p.m of the previous day and a.m of the present day. Ortalama karla örtülü gün say s : Saat 07.00'de yerde en az 0.5 cm kar örtüsünün saptanm oldu u günlerin ortalama say s d r. Average number of days with snow: Refers to days in which at least 0.5 cm of snow is recorded at a.m.

10 Arazi ve İklim Land and Climate 1.1 Türkiye anakaras 'n n uç noktalar Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u - East Bat - West Kuzey - North Güney - South Küçük A r Da 'n n 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) s n rlar n n kav ak noktas Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A r ' ' Gökçeada'da nceburun - Cape nceburun Gökçeada Island ' ' Sinop ilinde nceburun - Cape nceburun Sinop province ' ' Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi - South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' Not. Harita Genel Komutanl na ait topo rafik haritalardan 1' do rulukla elde edilmi tir. Note. Data are calculated from the topographic maps of General Command of Mapping with 1' accuracy. 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Area Area Area Area l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) Türkiye -Turkey Diyarbak r Konya anl urfa Adana Edirne Kütahya U ak Ad yaman Elaz Malatya Van Afyonkarahisar Erzincan Manisa Yozgat A r Erzurum Kahramanmara Zonguldak Amasya Eski ehir Mardin Aksaray Ankara Gaziantep Mu la Bayburt Antalya Giresun Mu Karaman Artvin Gümü hane Nev ehir K r kkale Ayd n Hakkâri Ni de Batman Bal kesir Hatay Ordu rnak Bilecik Isparta Rize Bart n Bingöl Mersin Sakarya Ardahan Bitlis stanbul Samsun I d r Bolu zmir Siirt Karabük Burdur Kars Sinop Kilis Bursa Kastamonu Sivas Yalova 850 Çanakkale Kayseri Tekirda Osmaniye Çank r K rklareli Tokat Düzce Çorum K r ehir Trabzon Denizli Kocaeli Tunceli Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Mülki dari Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Bölümleri Haritas vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Division of General Command of Mapping with scaled to 1/

11 Land and Climate Arazi ve İklim Türkiye ve iller - Turkey and provinces Türkiye ve iller - Turkey and Provinces

12 Arazi ve İklim Land and Climate 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i - Height of selected mountains and hills d. Da - Mountain tp. Tepe - Hill Yükseklik Yükseklik Da veya tepe Height Da veya tepe Height Mountain or hill (m) Mountain or hill (m) Marmara Bölgesi - Marmara Region Akdeniz Bölgesi - Mediterranean Region Uluda tp Demirkaz k tp Kel tp Gavur d. (Tekkeköprüsü tp.) Mahya d Akda (Uluk tp.) Ege Bölgesi - Aegean Region Do u Anadolu Bölgesi - East Anatolia Region Honaz d Büyük A r d Bozda Süphan d Cevizli d Küçük A r d Karadeniz Bölgesi - Black Sea Region Güneydo u Anadolu Bölgesi - Southeast Anatolia Region Kaçkar d Karaca d. (Bay tp.) (Mirinmir tp.) Mescit d Karaka d. (Sof d.) Küçük Hacettepe (Çatal lgaz) Raman d ç Anadolu Bölgesi - Central Anatolia Region Erciyes d Büyük Hasan d Alada Not. Harita Genel Komutanl 'na ait Note. Data are taken from the topographic maps of topo rafik haritalardan al nm t r. General Command of Mapping. 1.4 Akarsular n uzunlu u - Length of rivers [Uzunlu u 500 km ve daha fazla olan - Length 500 km and over] Uzunluk Uzunluk Akarsu Length Akarsu Length Rivers (km) Rivers (km) K z l rmak Aras (Türkiye içinde - in Turkey) 548 F rat (Türkiye içinde - in Turkey) Dicle (Türkiye içinde - in Turkey) 523 Sakarya 824 Ye il rmak 519 Murat 562 Ceyhan 509 Seyhan 560 Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Note. Data are taken from the Physical Map of Turkey Türkiye Fiziki Haritas ndan elde edilmi tir. of General Command of Mapping with scaled to 1/ Baraj göllerinin alanlar (göletler) - Areas of dammed lakes (reservoirs) [Yüzölçümü 50 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 50 km 2 and over] Yüzölçümü Yüzölçümü Baraj gölü Area Baraj gölü Area Dammed lake (km 2 ) Dammed lake (km 2 ) Atatürk Sar yar 78.2 Keban Çatalan 80.6 Karakaya Seyhan 65.0 Hirfanl K l çkaya 64.6 Alt nkaya Kaynak: Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of State Hydraulic Works Not. Normal su seviyesindeki göl alan n gösterir. Note. Shows usual reservoir surface area.

13 Land and Climate Arazi ve İklim 1.6 Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Areas and altitudes of natural lakes [Yüzölçümü 100 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 100 km 2 and over] Yüzölçümü Denizden yüksekli i Yüzölçümü Denizden yüksekli i Area Altitude Area Altitude Göl - Lake (km 2 ) (m) Göl - Lake (km 2 ) (m) Van Burdur Tuz Ku (Manyas) Bey ehir Ulubat E irdir Eber Ak ehir Ç ld r znik Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Note. Data are taken from the Physical Map of Turkey of Türkiye Fiziki Haritas ndan elde edilmi tir. General Command of Mapping with scaled to 1/ Adalar n yüzölçümü ve k y uzunlu u - Areas and coastlines of islands [Yüzölçümü 5 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 5 km 2 and over] K y uzunlu u Yüzölçümü K y uzunlu u Yüzölçümü Coastline Area Coastline Area Ada - Island (km) (km 2 ) Ada - Island (km) (km 2 ) Gökçeada Av a Marmara mral Bozcaada Karaada Alibey Kekova Uzunada Salih Pa aliman Büyükada Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Mülki dari Bölümleri Haritas vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. scaled to 1/ Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Division of General Command of Mapping with 1.8 Depremler - Earthquakes ( iddet - Intensity> 5) Büyüklük Deprem tarihi Olu zaman (T.S.) Yerle im birimi iddet Magnitude Date of earthquake Occurrence time (T.H) Settlement area Intensity MAG MS :15 Ku Gölü-Manyas (Bal kesir) V :00 Gemlik Körfezi-Marmara Denizi V :38 Tutak (A r ) V :22 Sivrice (Elaz ) VI :05 Sivrice (Elaz ) VII :05 Karl ova (Bingöl) VI :08 Çameli (Denizli) V :48 Bala (Ankara) VII :47 Bala (Ankara) VI :15 Bala (Ankara) V :49 Gönen-Bal kesir V :03 Kocasinan (Kayseri) V :28 Simav (Kütahya) V :37 Ça layan (Erzincan) V :02 Buharkent (Ayd n) V 4.9 Kaynak: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Source: Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute

14 Arazi ve İklim Land and Climate 1.9 Ayl k maksimum s cakl k, 2009 Monthly maximum temperature, 2009 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Samsun Trabzon Meydan Rize Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Van Kayseri Malatya Siirt Gaziantep anl urfa Anamur Adana Antakya Islahiye Zonguldak Edirne Tekirda Kartal - Cevizli Bolu Kastamonu Çanakkale Bursa Ankara Kütahya K r ehir Afyonkarahisar zmir Ayd n Isparta Konya - Bölge Mu la

15 Land and Climate Arazi ve İklim 1.10 Ayl k minimum s cakl k, 2009 Monthly minimum temperature, 2009 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Samsun Trabzon Meydan Rize Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Van Kayseri Malatya Siirt Gaziantep anl urfa Anamur Adana Antakya Islahiye Zonguldak Edirne Tekirda Kartal - Cevizli Bolu Kastamonu Çanakkale Bursa Ankara Kütahya K r ehir Afyonkarahisar zmir Ayd n Isparta Konya - Bölge Mu la

16 Arazi ve İklim Land and Climate 1.11 Ayl k ortalama nem, 2009 Average monthly humidity, 2009 (%) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Samsun Trabzon Meydan Rize Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Van Kayseri Malatya Siirt Gaziantep anl urfa Anamur Adana Antakya Islahiye Zonguldak Edirne Tekirda Kartal - Cevizli Bolu Kastamonu Çanakkale Bursa Ankara Kütahya K r ehir Afyonkarahisar zmir Ayd n Isparta Konya - Bölge Mu la

17 Land and Climate Arazi ve İklim 1.12 Ayl k toplam ya ortalamas, 2009 Average monthly precipitation, 2009 (mm) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Zonguldak Samsun Trabzon Meydan Rize Edirne Tekirda Kartal - Cevizli Bolu Kastamonu Merzifon Sivas Erzincan Kars Çanakkale Bursa Eski ehir Anadolu Ankara Bal kesir Meydan Kütahya K r ehir Van Afyonkarahisar Kayseri Malatya Siirt zmir Ayd n Isparta Konya Gaziantep anl urfa Mu la Antalya Anamur Adana Antakya Islahiye Not 1. De er olmayan aylarda ya meydana gelmemi tir. Not ölçülemeyecek kadar az ya ifade eder. Note 1. No precipitation for months with no value. Note means; less than measurable limit. 11

18 Arazi ve İklim Land and Climate 1.13 Ayl k ortalama günlük toplam güne lenme süresi, 2009 Average monthly daily total hours of sunshine, 2009 (Saat - Dakika / Hours - Minute) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Zonguldak Samsun Trabzon Meydan Rize Edirne Tekirda Kastamonu Merzifon Sivas Erzincan Kars Çanakkale Eski ehir Anadolu Kütahya K r ehir Van Kayseri Malatya Siirt zmir Isparta Gaziantep anl urfa Mu la Antalya Anamur Adana Antakya Islahiye Ayl k kar örtülü günler say s, 2009 Number of days of monthly snow fall, 2009 stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Zonguldak 4.0 Samsun 1.0 Trabzon Meydan 1.0 Rize 4.0 Edirne Tekirda Bolu Kastamonu Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Ankara Kütahya K r ehir Van Afyonkarahisar Kayseri Malatya Siirt 7.0 Isparta Konya Gaziantep

19 Land and Climate Arazi ve İklim 1.15 Ayl k minimum s cakl n -0.1 C ve küçük günler say s ortalamas, 2009 Monthly mean number of days with minimum temperature equal to -0.1 C or below, 2009 stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Zonguldak 3.0 Edirne Tekirda Kartal - Cevizli 2.0 Bolu Kastamonu Çanakkale Bursa Ankara Kütahya K r ehir Afyonkarahisar Ayd n 2.0 Isparta Konya - Bölge Mu la Samsun Trabzon Meydan 3.0 Rize Merzifon Sivas Erzincan Kars Eski ehir Anadolu Van Kayseri Malatya Siirt 11.0 Gaziantep anl urfa 7.0 Adana 3.0 Antakya 3.0 Islahiye Ayl k ortalama deniz suyu s cakl, 2009 Average monthly sea temperature, 2009 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Sinop Samsun 9.0 Kumköy Çanakkale Dikili zmir Bodrum Fethiye Alanya Florya Zonguldak 10.9 Tekirda K r ehir

20 Arazi ve İklim Land and Climate Normal ve üzeri (Risk yok) Normal and above (No risk) Şiddetli kurak (Acil durum) Severe drought (Emergency) Kuraklık analizi - Drought analysis 2009 Hafif kurak (İzlemeye başla) Minor drought (Watch) Orta şiddette kurak (Uyarı) Moderate drought (Warning) 14

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

EGE BÖLGES NDE TROP KAL GÜN VE YAZ GÜNÜ SAYILARINDAK

EGE BÖLGES NDE TROP KAL GÜN VE YAZ GÜNÜ SAYILARINDAK Ege Co rafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 1-15, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 1-15, Izmir TURKEY EGE BÖLGES NDE TROP KAL GÜN VE YAZ GÜNÜ SAYILARINDAK DE M VE E L MLER Variation and Trends

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN 1306-8180 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane.

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane. ÇORUH HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU 1 Adem AKPINAR 2 Murat. KÖMÜRCÜ 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z 1 Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir?

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? P.O. Fanger; Prof. Dr. ÖZET Dünyan n de iflik kesimlerinde, yap lan kapsaml araflt rmalar, bir çok büro ve benzeri

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı