Açý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 2010 yýlýnda 60 ay vadeli olarak %9 faizle Mehmet Çangar'dan Lefkoþa Belediyesi'ne aktarýlan 10 milyon sterlin, 5 yýlýn sonunda Çangar'a kaç para olarak geri dönecek? Bilene 100 puan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3805 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SABIRLI OLMAK, KOYUN GÝBÝ GÜDÜLMEK MÝ DEMEK? l 2. sayfada ÜÇLÜ KARARNAME DEDÝKLERÝ SUYUN PH'SI Deniz sezonu açýlýrken LEFKE ZATEN ZEHÝRLENMÝÞ... ONLARA BÝRÞEY OLMAZMIÞ! Erdoðan Baybars Ülker Fahri Ali Osman Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Sayýþtay akýllara durgunluk veren belediye raporunu açýkladý, ama tam olarak açýklamadý... Eksiklerle dolu... Eksikliklerin giderilmesi ve herþeyin aydýnlanmasý için KKTC Merkez Bankasý'ndan geçen tüm çeklerin de mercek altýna alýnmasý gerekiyor... Bir intihar daha Bayram Týrmýk Ýntiharýný Facebook'a yazdý Mustafa Yalýnkaya Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ELLEMEYÝN BRAKIN SATSINLAR n Önceki akþam Maðusa'da 27 yaþýndaki Bayram Týrmýk, 'tarlet' isimli böcek ilacý içerek hayatýna son verdi... n Týrmýk intihar etmeden önce Facebook'a þunlarý yazdý: "Üzülüyorum, sevdiklerimi arkada býrakacaðým. Üzülüyorum, ama bir yandan seviniyorum. Bir daha üzülmeyeceðim"... n 3. sayfada Ülkemizdeki mafya çetelerine nihayet bizden baþkasý da el attý... Ölüm tehditi BES Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yalýnkaya ölüm tehditi aldýðýný söyleyerek polise baþvurdu... Bu tehditin arkasýnda Enver Bahçeciler'in olduðunu öne süren Yalýnkaya, Bahçeciler'in Türkiye baðlantýsý olarak Azmi Karamahmutoðlu'nu gösterdi ve kendisini öldürmek için Türkiye'den bir tetikçinin gönderildiðini açýkladý... n Bu süreçte ilk kez açýklama yapan Enver Bahçeciler ise "BES yetkililerinin ortaya attýðý iddialar tamamen yalan ve iftiradýr" dedi... n Tehdit iddialarýyla ilgili olarak dün Cemal Bulutoðlularý da açýklama yaptý ve "Yalýnkaya'nýn polise yaptýðý herhangi bir þikayet yoktur, açýklamalarý tamamen yalandýr" diye konuþtu... n 4. sayfada Voyvodalýða bak! n Lefkoþa'da 10 kiþi, yolda yürüyen 2 kiþiyi ciddi biçimde döverek hastanelik etti... n 3. sayfada 2. KTHY intiharý Hava-Sen: Paralar ona emanetti BES'ten sonra Koop-Süt ayaklandý n 54 gündür maaþlarýný alamayan çalýþanlar dün 8 saatlik uyarý grevi yaptý... n 8. sayfada n 1984 yýlýnda önemsiz bir sabýka kaydý gerekçe gösterilerek yeniden istihdam edilmeyen ve bunun için önceki gün intihara teþebbüs eden 18 yýllýk eski KTHY çalýþaný Ali Aydýn için Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, "Bankaya yatýrýlacak paralarý o götürürdü" dedi... n 7. sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Kýbrýs Cumhuriyeti sakat doðmuþtu n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Ýkili Enosis görüþmelerinin Türkiye ve Yunanistan arasýnda 1965 yýlýnýn Mayýs ayýnda baþlatýldýðýný yazdýk önceki günkü yazýmýzda. 1960'ta ilan edilen "baðýmsýz" Kýbrýs Cumhuriyeti, beþ yýllýk süre içinde sürekli tökezleyerek Ýkili Enosis, yani Türkiye ve Yunanistan arasýnda paylaþýlma aþamasýna getirildi. Git antlaþmalara baðlý kal, uygula dediler devletin Cumhurbaþkanýna! Olmayacaðýný biliyorlardý. Çünkü öyle ayarlamýþlardý devletin iç yapýsýný, öyle planlamýþlardý geleceðini. Yeni devleti, kuruluþ aþamasýnda iki taraftaki silâhlý güçlere teslim etmiþlerdi. Bir yanda Enosis mücadelesi veren EOKA mücahitleri. Diðer yanda Türk cemaatini EOKA'dan (sözde) savunmak amacýyla kurulan TMT mücahitleri. Sözde dedim, çünkü amaç cemaati savunmak deðildi. Ýç çatýþma yolunu açmak ve Enosis talebini Türk-Rum çatýþmasýna dönüþtürmekti. TMT'yi kuranlar, teþkilatýn Rumlarý ve Enosis talebini hedef gösterdiklerini alenen açýklamýþlardý. Amaç iki toplumun birlikte yaþama koþullarýný oluþturmak deðildi. Ýki toplumu çatýþtýrýp bölmek, ayýrmaktý amaçlarý. Bu planlar üzerine kurulan entrikalarla geldik 1965'e, Ýkili Enosis aþamasýna. Unutmayýn, veya bir hatýrlatma yapalým. 1962'nin Nisan ayýnda Kýbrýs Türk Halk Partisi liderleri Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan katledilmiþlerdi. Anayasa'nýn temel maddeleri sayýlan ayrý belediyeler, kamu hizmetlerinde %7030 oraný ve ayrý ordu kurma talepleri gibi, uygulanmasý mümkün olmayan veya zor olan maddeler üzerinde didiþmekavgalaþma günleriydi. Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan gazeteleri "Cumhuriyet"te iki toplum iliþkilerinin uzlaþtýrýlmasýndan ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaþatýlmasýndan yana tavýr koymuþlardý. Bu tavýr "Milli Dava"cýlarýn "Rumlar düþmanýmýzdýr" hedefine yönelik didiþme-çatýþma politikalarýna ters bir tavýrdý yýlýnýn Nisan ayýnda ise, iki avukatla iþbirliði yapan Derviþ Ali Kavazoðlu pusuya düþürülüp öldürülmüþtü. Farklý fikirlere tolerans gösterilmeyen günlerden geçiyordu cemaat. Bir hatýrlatma daha yapalým. Komünizmin her görüldüðü yerde baþý ezilmelidir günlerinden geçiyorduk o günlerde. Ýki toplumun Kýbrýs Cumhuriyetinde bir arada yaþamasýný savunan Kýbrýslýtürk Sol Makarios dosyasýndan alýntýlar (19) Kýbrýs Cumhuriyeti sakat doðmuþtu Lefkoþa Surlariçi Çarþýsý'nýn ekonomik geliþimi ve canlanmasýný saðlamak amacýyla hazýrlanan proje bugün baþlýyor. AB destekli SECOND Projesi çerçevesinde Lefkoþa Surlariçi Çarþý Ýnsiyatifi'nin yürüteceði proje, 17.00'de Büyük Han yanýndaki Lefke Haný Meydaný'nda düzenlenecek "Çarþýda Birþeyler Oluyor" etkinliðiyle tanýtýlacak. TELEFON TELLERÝNÝ ÇALAN ÞAHIS TUTUKLANDI Dipkarpaz-Zaferburnu arasýndaki telefon direkleri üzerinde monteli olarak bulunan toplam 117 kilo aðýrlýðýndaki bakýr telleri çaldýðý tespit edilen kiþi tutuklandý. Polis Basýn Bültenine göre, 2010 yýlý içerisinde F.Ç (E-43), Dipkarpaz-Zaferburnu arasýndaki telefon direkleri üzerindeki bakýr telleri çaldý. Çalýnan teller söz konusu þahsýn tasarrufunda bulunarak emare olarak alýnýrken, zanlý tutuklandý. Açý Makarios ile Dr. Küçük Türk Alayý ný selamlýyor Hareketi'nin þiddet yoluyla susturulduðu günlerdi. TMT andýnda ilk hedef Rumlar ve "Milli dava"ya "ihanet eden" solculardý. Ýngilizlere karþý gerekirse (!) savaþ açýlacaðý belirtilmiþti yeraltý teþkilatýn yazýlý andýnda. Gerekmedi oysa. Sadece Ocak olaylarý yaþandý. Onlarýn da Taksim tertiplerinin bir parçasý olduðu ortaya çýktý. Rumlara karþý baþlatýlan savaþ günümüzde de henüz durdurulmadý. "Solcu Türkleri Temizleme" kararý ve emirleri ile Türk Solunun militan üyeleri katledildi. Kimlerdi Kýbrýs'ta Türk Soluna karþý iþlenen barbarlýðýn baþýný çekenler? Soðuk savaþ dönemiydi. Soðuk savaþ dönemi entrikalarýnýn Kýbrýs'ta adamlarý, uþaklarý olanlardý emirleri verenler. 1960'tan 1965'e kadar Kýbrýs Cumhuriyeti'nin desteklenmesi ve içte huzurun saðlanmasý için hiçbir çaba harcamadýlar. Bölünmesi, yok edilmesi için bin bir entrika düzenlediler. Kýbrýs Cumhuriyeti devlet baþkaný III. Makarios, Anayasa'nýn 13 maddesinde deðiþiklik önerilerini 30 Kasým 1963 tarihinde sundu. Yazar ve araþtýrmacýlarýn birçoðu 1960'tan sonraki geliþmeleri ele alarak, deðiþikliklerin Kýbrýslýtürklerin haklarýný kýsýtlamak amacýyla önerildiði deðerlendirmesini yapýyorlar. Oysa Anayasa'da deðiþiklik önerilerinin zorunluluðu, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin temelini oluþturan Zürih-Londra antlaþmalarýndan kaynaklanýyor. ZürihLondra antlaþmalarýna dayatma þeklinde içerilen maddelere, Makarios imzalama sürecinde karþý çýkmýþ, uygulamaya koyma sürecindeki aþýlmaz engeller nedeniyle tadilat yapýlmasýný gündeme getirmiþti. "Kýbrýs'ta Enosis ve Taksim Politikalarýnýn Sonu" kitabýnýn yazarý sevgili dost Mehmet Hasgüler de bu konuda ayný hataya düþmüþ bulunuyor. Mehmet Hasgüler, Makarios'un söz konusu deðiþikleri yapma gerekçesi olarak "Devletin iki karakterli toplum yapýsýný yýkarak, tek toplum yapýlý karaktere, yani Helen karakterine bürünmek istemesiydi" þeklinde deðerlendiriyor. Ýki cemaatin ortaklýðý üzerinde kurulan devletin ilk aþamasýnda önerilen tadilat Türk cemaatinin haklarýný kýsýtlama amacýyla sunulmamýþ, daha doðuþu sýrasýnda ölüm döþeðine yatýrýlmýþ olan hasta devleti yaþatmak amacýyla sunulmuþtu. Zürih-Londra antlaþmalarýna içerilen sakat maddeler nedeniyle, Kýbrýs Cumhuriyeti sakat doðmuþtu. Kýbrýs devletinin doðuþunun ilk aþamasýnda ana sorun bu sakatlýk idi! Devam edecek "ÇARÞIDA BÝRÞEYLER OLUYOR" Þener LEVENT Çiziktir di Çiziktirdi SABIRLI OLMAK, KOYUN GÝBÝ GÜDÜLMEK MÝ DEMEK? En sakin, en uysal, en aðýrbaþlý topluluðudur Akdeniz'in Kýbrýslýlar... Kimse alýnmasýn diye sabýrlýdýrlar da demedim... Bende acý bir hatýrasý var... Bir zamanlar Moskova'da, Ruslar için bana fikrimi soranlara 'sabýrlý bir halk' dedim de çok kýrýldýlar... Hakaret gibi algýladýlar bunu... "Biz koyun muyuz yani" gibi bir ifadeyle yüzüme baktýlar. 'Sabýrlý' sözüm garip çaðrýþýmlar yaptý onlarda... Ne demek sabýrlý? Bunca ezgiye, cefaya ve rezilliðe nasýl katlanýyorsunuz mu demek? Ya da ne bileyim... Ne biçim bir halksýnýz siz, böyle koyun gibi güdülmeye hiç mi itirazýnýz yok mu demek? Sabýr nitelemesinin hiç de iltifat olmadýðýný o gün anladým... Ve bir daha da "Ne kadar sabýrlýsýn" demedim kimseye... Oysa bana sýk sýk söylerler bunu... Özellikle mahkemelerde... Hiç itirazým yok.. Savcýlýðýn yýllarca devam eden bir ceza davasýnda, her seferinde duruþmaya gelip yine erteleme istemesine de itirazým olmadý hiç... Yargýç her seferinde sanýk kutusundaki bana dönerek, -Ýtirazýn var mý, diye sordu... Ben de her seferinde, -Hayýr yok, dedim... Dayanamadý yargýç bir gün... -Bu Þener Bey'in de itirazý yok hiç, dedi... Savcýlýðýn erteleme talebine bir kere olsun itiraz etmemi bekliyordu benden... Etmedim... Sonunda yargýcý da çatlattý bu... Savcýlýk bir gün yine erteleme talep edince, önündeki yüzlerce dosyamý kaldýrýp masaya vurdu ve savcýya dönerek, -Yeter, dedi, bu davalarýn tümüne de takipsizlik kararý veriyorum. Kýbrýslý milletinin yüksek sesle, hatta baðýra baðýra konuþmalarýna bakmayýn. Sakin ve uysal insanlarýz hepimiz de... Çok büyük bir haksýzlýk karþýsýnda kalsak ve kafamýz çok bozulsa bile, en çok yapacaðýmýz ne? Pankartlý bir gösteri... Veya siyah bir protesto çelengi býrakmak yetkilinin kapýsýna... Biraz daha öfkeliysek, çürük yumurta, pet þiþe ve piþmiþ domates fýrlatmak... Araç lastiði yakmak ya da... Sanýrým Kýbrýslý milletini en iyi çözen Ýngiliz oldu... Adaya ayak bastýðý ilk gün hem de... Burada yurdunun baðýmsýzlýðýný herþeyden üstün tutan isyankar bir topluluk olduðunu zanneden Ýngiliz kumandan Larnaka açýklarýnda demirledikten sonra hemen çýkmadý karaya... Sandalla birkaç Hintli, Yemenli asker gönderdi önce keþif yapsýnlar ve etrafý kolaçan etsinler diye... Askerler karaya çýkýnca bir de baktýlar, herkes kendi aleminde... Millet iþinde gücünde... Bir iþgalcinin gidip baþka bir iþgalcinin geliþi umurunda deðil kimsenin... Ýngiliz iþte böyle ayak basmýþ Kýbrýs'a... Bir de Osmanlýnýn iki aydýr memur maaþlarýný ödemediðini görünce ilan etmiþ derhal, maaþlar hemen ödenecek diye... Bayram yapmýþ millet... Yýl 1878'di... Þimdi ise Hiç farkýmýz yok dünkünden... Bütün dert maaþlar, para... Parayý verenin düdüðü çalmasýna da hiç kimsenin itirazý yok... Yeter ki versin de, düdüðü nasýl çalarsa çalsýn... Hiç kýnamam... Ayýplamam da... Bu dünyada aç yatanýn derdi tokluk, tok yatanýn derdi ise bolluk... Olsa olsa yalnýz yazarlarýn, sanatçýlarýn ve bilumum aydýnlarýn derdidir özgürlük, baðýmsýzlýk ve demokrasi... Ki sanýrým bizde öyle bir aydýn kitlesi de yok... Bunca yýldýr böyle kepaze bir düzende, böyle iþgal altýndaki bölünmüþ bir ülkede yaþayýp da, buna hiç isyan etmemek görülmüþ þey mi? Düzene baþkaldýracaðýna ondan rant koparmaya çalýþan; iþgal gücünü karþýsýna almamak için azami gayreti gösteren bir kitle aydýn kitlesi olabilir mi?

3 AFRÝKA dan mektup... KÖKÜNE ÝNMEYE CESARETÝ OLAN VAR MI? Sevgili okurlar, Meselelerin yalnýz su yüzüne çýkan kýsmýna deðil, asýl su yüzüne çýkmayanlara bakmak gerekir. Lefkoþa Belediyesi yalnýz usulsüzlük ve yolsuzluklarýn bir aynasý deðil, ayný zamanda pek çok aydýnlanmamýþ olayýn da aynasý... Ülkemizde saðlam bir polis ve saðlam bir yargý olsa çoktan çýkardý bunlar ortaya... Ama polisin içinde de, yargýnýn içinde de su baþlarýný tutan güvenilemeyecek odaklar oluþmuþsa, fazla bir þey beklemeyin... Bir çeteci nasýl bir hava atmýþtý bize bir gün bilir misiniz? Þöyle demiþti: "Polis hiçbir þey yapamaz bize... Çünkü o da iþ yaptýrýr bize"... Ne demek bu? Polis onlarý tutuklamaya kalksa, onlar da konuþurlar... Ve kime ne kýyak çektilerse, kimin cebine ne kadar para koydularsa hepsini açýklarlar... Mesela polise araç baðýþýnda bulunan bir iþadamý emniyete almýþ sayar kendini... Bir yolsuzluðu, bir usulsüzlüðü olsa bile korkmaz... Polisteki veya yüksek makamlardaki hatýrlý dostlarýnýn bu dosyayý kapatacaklarýndan emindir çünkü... Uyuþturucu baronlarý kendilerini koruyanlara hakkýný vermezse, bu kadar rahat at oynatabilir mi burada? Sigara kaçakçýlarý... Mülteci kaçakçýlarý... Ve de kara para aklayýcýlarý... Hep bir 'hami'nin kanatlarý arasýnda uçarlar... * Deniz deryadýr bu konu... Yaz yaz bitmez... Gelin herþeyin aynasý olan belediyeye dönelim yine... Sayýþtay raporunu açýkladý, ama tam açýklamadý... Eksiklikler var... Akýllara durgunluk veren bir rapor bu... Ancak bu raporda yer almayanlar daha önemli... Ýsteseler bunlarý da ortaya çýkaramazlar mýydý? Çýkarýrlardý tabii... Merkez Bankasý'na sorsalar... Oradan gelip geçen çeklere baksalar 10 milyon sterlinin nereye gittiðini de bulurlardý... Ayrýca bir de þu: Bunca zaman aklý nerdeydi Sayýþtay'ýn? Görevini yapmasý gereken zamanda neden yapmadý? * Belediyedeki olaylarýn köküne inmeye cesaret edecek kim varsa çýksýn ortaya... Hükümet mi? Polis mi? Savcýlýk mý? Elçilik mi? Komutan mý? Hiçbiri! Ya partiler ve örgütler? Onlar da inemez... Gazeteler mi? Belediyeye 10 milyon sterlin borç veren Mehmet Çangar'ýn en büyük tefecilerimizden biri olduðunu daha yeni öðrenenler mi yapacak bu iþi? * Derler ki, bu memleketin iki büyük aðasý var... Enver Bahçeciler ile Halil Falyalý... Ýnanmam... Biri 28. Tümen Komutanýnýn, diðeri 39. Tümen Komutanýnýn bölgesinde... Keþke onlarýn dostlarý kadar muteber dostlarýnýz olsa sizin de!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Maðusa'da 27 yaþýndaki Bayram Týrmýk isimli genç canýna kýydý Ýnsanlarýmýza neler oluyor? Gamze BAYKUR- Maðusa'da ikinci intihar vakasý yaþandý. Toplum önceki geçtiðimiz gün intihara teþebbüs eden Ali Aydýn'ýn þokunu üzerinden atamazken ikinci intihar haberi de önceki akþam geldi. Aslen Taþlýcalý olup Maðusa'da ikamet eden ve iþsiz olduðu öðrenilen 27 yaþýndaki Bayram Týrmýk, önceki akþam Tarlet isimli böcek ilacý içerek intihar etti. Bayram Týrmýk, önceki akþam saat 24:00 raddelerinde arkadaþlarýyla eðlenceden dönükten sonra Barýþ Gücü karþýsýnda bulunan Gülseren Göletine giderek yanýndaki Tarlet isimli toz halindeki böcek ilacýný suyla karýþtýrýp içti. Týrmýk'ýn cesedi ise arabasýnýn yanýnda arkadaþlarý tarafýndan bulundu. Ýntihar edeceðini Facebook'tan duyurdu 27 yaþýnda girdiði bunalým sonucu canýna kýyan Bayram Týrmýk, intihar edeceðini sosyal paylaþým sitesi olan Facebook'tan duyurdu. Týrmýk, ölmeden önce Facebook duvarýna "Üzülüyorum sevdiklerimi arkada býrakacaðým. Üzülüyorum ama bir yandan seviniyorum. Bir daha üzülmeyeceðim.", "Düþünüyorum. Yazýk ediyorum gençliðime biliyorum. Ama kalbim bu acýya fazla dayanmayacak görüyorum. Bu son mesajýmý sana yolluyorum. Mutlu ol.", ve "Herkese elveda. Doðum 7 Haziran 1984, ölüm bugün." Elde edinilen bilgilere göre ise Bayram Týrmýk intihar etmeden hemen önce kýz arkadaþýna telefonla mesaj yolladý ve ardýndan canýna kýydý. KC pasaportlulara bir ceza daha "Kýbrýs Cumhuriyeti" pasaportu kullanan mastýr ve doktora öðrencileri burstan mahrum edildi Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, hükümetin; "Kýbrýs Cumhuriyeti" pasaportu kullanýlmamasý için yasaklama getirdiðini ve özellikle Avrupa'da mastýr ve doktora yapan öðrencilerin "Kýbrýs Cumhuriyeti" pasaportu ile seyahat etmeleri durumunda burs almalarýný engelleyen bir uygulama yaptýðýný vurgulayarak, bu uygulamanýn devletin vatandaþlarýna yaptýðý "tam bir ambargo" olduðu görüþünü kaydetti. Elcil dün yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Ambargo, izolasyon yalaný üstüne politika yapan anlayýþ, Kýbrýslý Türkler'e ambargo ve izolasyonlarý uygulayanlardýr. Kýbrýs sorunu ile ilgili görüþme sürecinin çýkmaza girmesi ve Kýbrýslý Rumlar'ýn Kýbrýs Cumhuriyeti olarak AB dönem baþkaný olmalarýný bahane eden anlayýþ, Kýbrýs Türk toplumuna yönelik misillemelere baþlamýþtýr. Ýþbirlikçi UBP hükümeti, AKP'den aldýðý CTP belediye meclisi üyelerinden toplantýya boykot Lefkoþa Türk Belediyesi'nin CTP-BG belediye meclis üyeleri, "Sayýþtay raporunda belirlenen suçlara ortak olmamak için meclis toplantýlarýna katýlmayacaklarýný" açýkladý. CTP-BG belediye meclis üyeleri ayrýca "Artýk sorumluluk KKTC Hukuk Dairesi ve Polis Müdürlüðü'ndedir" dedi. CTP-BG'den yapýlan açýklamaya göre, CTP- BG'ye mensup meclis üyeleri dün saat 17:00'de yapýlmasý planlanan meclis toplantýsýna katýlmadý. Katýlmama gerekçelerini bir yazýyla LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na bildiren belediye meclis üyeleri, Sayýþtay Baþkanlýðý tarafýndan yayýnlanan ön raporda suç olarak tanýmlanan eylemlerin faillerinin aklanmasý veya istifasýnýn koþul olduðunu, Bakýn ne voyvodalýk var daha! LEFKOÞA'DA "MEÇHUL" 10 KÝÞÝ YOLDA YÜRÜYEN 2 KÝÞÝYÝ CÝDDÝ ÞEKÝLDE DARP ETTÝ Lefkoþa'da önceki akþam "meçhul" yaklaþýk 10 kiþi, yol kenarýnda yürümekte olan 2 kiþiyi ciddi þekilde darp edip kaçtý. Polis zanlýlarý arýyor. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki akþam saat sýralarýnda Küçük Kaymaklý Bolu Sokak üzerinde yaklaþýk 10 meçhul erkek þahýs, yol Bayram Týrmýk talimatlarla Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu kullanýlmamasý için yasaklama getirmiþtir. Özellikle Avrupa'da master ve doktora yapan öðrencilerimizin Kýbrýs Cumhuriyeti ile seyahat etmeleri durumunda, burs almalarýný engelleyen uygulama, tam bir ambargodur. Görüleceði üzere her gün Kýbrýslý Rumlar'ý ambargo uygulamakla suçlayan Sn. Eroðlu, UBP Hükümeti ve TC yetkilileri aslýnda ambargoyu uygulayanlardýr. Ýþlerine geldiðinde Kýbrýs Cumhuriyeti ve garantörlük görevlerini hatýrlayanlar, iþlerine gelmediðinde Kýbrýslý Türkler'e yönelik her türlü baskýyý ve yaptýrýmý ortaya koymaktan çekinmemektedirler. Bilinmelidir ki, Kýbrýslý Türkler'in üzerinden ayrýlýkçý politika yürütenlerin ve Kýbrýslý Türkler'i uluslar arasý hukuðun dýþýna çýkaranlarýn politikalarý iflas etmiþtir. TC'den aldýklarý talimatlarla ambargo ve izolasyonu dilinden düþürmeyen Sn. Eroðlu ve iþbirlikçi UBP Hükümeti, esas ambargoyu uygulayanlardýr. Yalanlarla, toplumu aldattýðýný sananlarýn Kýbrýslý Türkler'e yaptýklarý eziyetin karþýsýnda olmaya ve mücadeleyi uluslar arasý alana taþýmaya devam edeceðiz." aksi halde mevcut yapýda olumlu bir icraat gerçekleþtirmenin mümkün olamayacaðýný savundu. CTP-BG Belediye Meclis üyeleri, Bulutoðlularý'na gönderdikleri mektupta, Lefkoþa Türk Belediyesi ile ilgili Sayýþtay'ýn 23 Mayýs 2012 tarihinde yayýnladýðý rapora atýfta bulunularak, mali ve idari birçok konuda suç iþlendiðini ve iþlenen bu suçlara ortak olunduðunun raporda ifade edildiðini kaydetti. Mektupta, "Bu raporda tespit edilen suçlarla ilgili sorumlu kiþilerin hukuken aklanýncaya veya istifa edinceye kadar herhangi bir çalýþmanýn sonuç üreteceðine inancýmýz yoktur. Durum bu haldeyken, sorumlular ve suçlular ortadayken bizler bu suça ortak olmak istemediðimizden belediye meclis toplantýsýna katýlmamýzýn bir anlamý kalmamýþtýr" denildi. kenarýnda yürümekte olan Cemil Ýzgi'nin (E-22) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi þekilde darp etti. Meçhul þahýslar, Ýzgi'nin yanýnda bulunan Ýsmail Baþak'ýn da (E-22) vücudunun muhtelif yerlerine ve yüzüne vurmak suretiyle ciddi þekilde darp edip bir diþini kýrdý. Yaralanan 2 þahýs Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak yapýlan tedavilerinden sonra müþahede altýna alýndý. Soruþturma devam ediyor. TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK TEDBÝRSÝZLÝK SONUCU OÐLUNA ÇARPARAK YARALADI Önceki gün saat sýralarýnda, Alayköy'de Sedat Keyif (E-40), aracýný geri geri itmeye çalýþýrken aracýn arkasýnda dýþarýda bulunan oðlu Muhammed Mustafa Keyif'e (E-3) çarptý. Çarpma sonucu yaralanan küçük çocuk, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak yapýlan tedavisinden sonra yoðun bakým servisinde müþahede altýna alýndý. Baba hakkýnda yasal iþlem baþlatýlýrken soruþturma sürüyor. "LEFKOÞA AÇIK PAZAR" 17 HAZÝRAN'A KADAR OTOBÜS TERMÝNALÝNDE Lefkoþa Açýk Pazarý, 27 Mayýs - 17 Haziran tarihlerinde Lefkoþa Otobüs Terminali'nde kurulacak. Lefkoþa Türk Belediyesi'den (LTB) yapýlan açýklamaya göre, her pazar açýk pazara ev sahipliði yapan fuar alanýnda, 8-17 Haziran tarihlerinde KKTC Uluslararasý Fuarý gerçekleþtirilecek. YOÐUN BAKIMDA TEDAVÝ GÖREN KADIN YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Önceki gün bir otelin yüzme havuzunda boðulma tehlikesi geçiren Fatma Hülya Gürel (K-52) isimli kadýn, tedavi görmekte olduðu Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yoðun bakým servisinde, önceki gece saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. CUMARTESÝ GÜNÜ LEFKOÞA'YA SU VERÝLEMEYECEK Su Dairesi, Lefkoþa'ya su taþýyan ana boru hattýnýn Gönyeli çemberi kýsmýnda meydana gelen arýza nedeniyle 26 Mayýs Cumartesi günü Lefkoþa'ya su verilemeyeceðini bildirdi. LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Mayýs tarihleri arasýnda Lefkoþa'da U.Y (E-28), Murat Alpal'a ait araç içerisinden, Alpal'a ait KKTC kimlik kartý, KKTC sürüþ ehliyeti, terhis belgesi, 4 bin 240 TL nakit para, 100 USD dolarý, 140 Euro ve 9 adet çek yapraðýný çaldý. Zanlý tutuklanýrken, yapýlan sorgulamasýnda 10 Mayýs tarihinde de Ailerken Baihetiyaer' e ait araçtan da bir adet güneþ gözlüðü çaldýðý tespit edildi. Çalýnan 1 adet güneþ gözlüðü, toplam 825 TL nakit para, çekler, para cüzdaný ve kartlar emare olarak alýndý. MAÐUSA'DA ELEKTRÝK AKIMI HIRSIZLIÐI Gazimaðusa'da 2011 yýlý Mayýs ayýndan itibaren düne kadar Ç.B'nin (E-30) toplam 12 bin 847 TL karþýlýðý Kw elektrik akýmý çaldýðý tespit edildi. Adý edilen tutuklanýrken, soruþturma devam ediyor. SINIRÜSTÜ'NDE YANGIN ÇIKTI Ýskele'de, Sýnýrüstü köyünün yakýnlarýnda ihmalkarlýk sonucu çýkan yangýnda 13 dönüm arazi, 2 top sulama lastiði yandý. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda Ýskele'de, Sýnýrüstü köyü yakýnýnda S.A (E-29), annesine ait inþaat halindeki binanýn avlusunda bulunan kuru otlarý izinsiz olarak yaktýktan sonra ihmalkarlýkla ateþi kontrolden çýkardý ve ateþ yangýna dönüþtü. Yangýn belediye ekipleri ile vatandaþlar tarafýndan söndürülürken, çýkan yangýn sonucu Ahmet Hafiye'ye ait 6 dönüm, Sermet Beyazhasan'a ait 6 dönüm, Gürsel Ýlerici'ye ait 1 dönüm tarla içerisindeki biçilmemiþ arpa ve Ümit Nusret'e ait tarla içerisinde bulunan 2 top sulama lastiði yandý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Aynadaki mustrasýdýr Kakatece'nin Battý balýk yan gider Lefkoþa Belediyesi Sanki da sabahý olmayan bir gecenin Sistemsizliðin baþýbozukluðun hediyesi Kalay DAHA ÖNCELERÝ NEREDEYDÝNÝZ? Lefkoþa Türk Belediyesi'nin CTP'li meclis üyeleri toplantýlara katýlmayacaklarýný açýkladýlar. Mevcut yapýda olumlu icraat gerçekleþtirilemeyeceðini anlamýþlar. Suçlara ortak olmak istemiyorlarmýþ. Peki o halde soralým: Lefkoþa Belediyesi bir günde mi geldi bu duruma? Yani Belediye iþçilerinin maaþlarýnýn ödenememesine varana dek geçen sürede icraatlar tamam mýydý? Suçlar pat diye peydahlanmadýðýna göre, neden siz bu suçlarý bu kadar geç gördünüz? Biraz romantik kaçacak ama biz yine de soralým: "Daha önceleri neredeydiniz be arkadaþlar?" Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SUYUN PH'SI Dostum, kendisini dine adamýþ birisi Adamýþ dediysem, sakýn ola baþýnda takke, ayaðýnda kundura, elinde de bir tespih, beþ vakit namazýnda birisi sanýlmasýn. Ekmek parasýný çýkarmak için özel bir þirkette çalýþýyor "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek iþe baþlýyor, "Allaha þükürler olsun"la kapatýyor gününü Cumalarý namazýný kaçýrmaz. Kendi deyiþiyle mutlaka eda eyler! Geçenlerde ziyaretime geldi - Galatasaray þampiyon olacak dememiþ miydim? Oldu iþte Tavþaný iki kere avladý yani -Fethullah Hoca da Galatasaraylýymýþ ha -Öyle derler -Bet iþleri nasýl gidiyor? -Arada birkaç tane yaparým Ama pek öyle ilgilenmem Önemli maçlar olduðunda Galatasaray-Fenerbahçe karþýlaþmalarý, Barcelona, Real Madrid Bunlara mutlaka bir þeyler atarým Bayern Münih ile Chelsea maçýna da oynadým ama kaybettim Bayern'den yana kullandým þansýmý -Fazla kaybetmedin ya? -Yok Ben büyük oynamam -Kumar günah deðil mi Müslümanlýkta? -Günahtýr, ama evde bakýma muhtaç veya küçük çocuðun varsa ve onlarýn rýzkýný kesip kumar oynarsan dinen yasaktýr da ayrýca -Cuma'larý camiye gittiðinde hiç betten kazanasýn diye dua ettin mi? -Bunu düþünmek bile günahtýr -Bak sana peygamberimizin büyüklüðünü ve öngörüsünü anlatayým -Anlat bakalým -Adamýn birisi Hz. Ýsa'ya bir tokat vurmuþ, Hz. Ýsa da diðer yanaðýný çevirmiþ Yani oraya da vursun diye Peygamberimiz ise öyle yapmamýþ Adamýn birisinin ona vuracaðýný hissetmiþ ve bir tokatta onu yere yýkmýþ Öngörü budur iþte -Bana göre de Ýsa barýþçý, mülayim birisi gibi görünür senin anlattýðýn bu hikayede Muhammed de gaddar, savaþ yanlýsý -Haþa Nasýl söz bu Olur mu öyle þey En barýþçý ve insanlarý seven peygamber bizimkiydi -Nasýl barýþçýydý? Adam daha elini kaldýrmadan, bir tokatta onu yere yýktý diyorsun -Peygamberimize vuracaktý -Ama adam daha elini bile kaldýrmamýþtý diyorsun, nereden anladý ona vuracaðýný? -Beyan oldu Dostum geçen gün de elinde bir þiþe suyu ile geldi -Hayrola, dedim -Ben televizyonlarda da izledim bu suyun faydasýný Þimdiye kadar hiç dikkat etmezdim ama bundan sonra dikkat edeceðim -Suyun nesine dikkat edeceksin? -PH'sýna Dostumun elinde tuttuðu su þiþesi üzerinde belli deðerler yazmaktaydý. Ph'sý ne kadar yüksekse insan vücuduna faydasý da o kadar fazlaymýþ Dostum bu Ph (fosfat) iþini Zemzem Suyu'nun faydalarýný yazan bir gazetede okumuþ. Zemzem Suyu'nun Ph'sý çok yüksekmiþ ve 10 deðerdeymiþ Elinde tuttuðu þiþedeki suyun Ph'sý ise 8.50 imiþ Bu Müslümanlýk çok tuhaf Zemzem Suyu'nun insan vücuduna bu kadar faydasý olduðuna göre neden bu suyu Müslümanlara ölüm döþeðinde iken içirirler? BES yetkililerine ölüm tehditi BES YETKÝLÝLERÝ ÖLÜM TEHDÝDÝ ALDIKLARI GEREKÇESÝYLE POLÝSE ÞÝKAYETTE BULUNDU BOZAT: "ELÝMÝZÝ AYAÐIMIZI ÇEKMEMÝZ BAZI ÞEYLERÝ SESLENDÝRMEMEMÝZ ÝÇÝN ÖLÜM TEHDÝDÝ ALDIK" Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) yetkilileri "ölüm tehdidi aldýklarý" gerekçesiyle Polis Genel Merkezi'ne giderek þikayette bulundu. BES Baþkaný Savaþ Bozat, Polis Genel Merkezi'nde konuyla ilgili olarak basýna yaptýðý açýklamada, sendika yönetim kurulundan Mustafa Yalýnkaya'nýn, "artýk olaylardan ellerini ayaklarýný çekmeleri, bazý þeyleri seslendirmemeleri" için ölüm tehdidi aldýðýný söyledi. Gelecekleri için polisten gerekli tedbirleri almasýný talep edeceklerini belirten Bozat, sendika yönetim kurulunda olan diðer kiþilerin de ayný sorunlarý yaþadýðýný kaydetti. Bozat, polisin tehditleri araþtýrmasýný ve suçlularý bulmasýný isteyeceklerini de dile getirdi. Bozat, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde dönen bütün oyunlarýn belgelenmeye baþlandýðýný, yaþananlarýn sayýþtan raporlarýna yansýdýðýný belirtti ve çalýþanlarýn artýk LTB Baþkaný Bulutoðlularý'na güveninin kalmadýðýný, Bulutoðlularý'nýn belediye meclisini dahi toplayamadýðýný savunarak, hala görevden ayrýlmadýðýný için Bulutoðlularý'ný eleþtirdi. YALINKAYA BES Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yalýnkaya da, bu sabah görüþtüðü bir kiþinin, "geleceklerinden endiþe duyduðunu, iþin Bulutoðlularý iddialarý reddetti LTB BAÞKANI BULUTOÐLULARI: "SAYIN MUSTAFA YALINKAYA'NIN POLÝSE YAPTIÐI HERHANGÝ BÝR ÞÝKAYET YOKTUR. AÇIKLAMALARI TAMAMEN YALANDIR" Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, BES yetkililerinin dün "ölüm tehdidi aldýklarý" gerekçesiyle polise yaptýklarý þikayetin "yalan olduðunu" ve "BES'in poliste böyle bir þikayetinin bulunmadýðýný" kaydetti. Bulutoðlularý TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, "BES yetkililerinden Mustafa Enver Bahçeciler de açýklama yaptý ÝÞADAMI BAHÇECÝLER: "BES'ÝN ÝDDÝALARI YALAN VE ÝFTÝRADIR" Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) yetkililerinin, dün "ölüm tehdidi aldýklarý" gerekçesiyle polise yaptýklarý þikayette adý geçen iþadamý Enver Bahçeciler, "BES yetkililerinin ortaya attýðý iddialarýn tamamen yalan ve iftira olduðunu" söyledi. Bahçeciler, TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, BES yetkililerini bu iddialarýný ispatlamaya çaðýrarak, "söz konusu kiþilerin arkasýnda Enver Bahçeci'nin olduðunu ve (Yalýnkaya'nýn) öldürülmesi için Türkiye baðlantýlý bir tetikçinin KKTC'ye gönderildiðini" söylediðini iddia etti. Yalýnkaya meselenin "silah tedariki noktasýnda" olduðunu da öne sürerek, Türkiye'de yaþayan Azmi Karamahmut isimli þahsýn olayýn Türkiye baðlantýsý olduðunu ileri sürdü. Yalýnkaya, iþ arkadaþlarýnýn ya da ailesinin baþýna bir þey gelmesi halinde bunun sorumlusunun Enver Bahçeciler ile Cemal Bulutoðlularý olacaðý iddiasýný da ifade etti. Yalýnkaya'nýn poliste þikayeti bulunmadýðýný, açýklamalarýnýn da yalan olduðunu" söyledi. "Aksine, sendika yetkililerinin bugün iþyerinde tehdit ettikleri çalýþanlarýn, polise giderek ifade verdiklerini ve sendika yetkililerinden þikayetçi olduðunu" kaydeden Bulutoðlularý, basýnýn asýlsýz haberlere itibar etmemesini istedi. sendika seçiminde de kendisinin adýný propaganda malzemesi olarak kullandýðýný, bu yüzden bu kiþileri dava ettiðini, davanýn halen sürdüðünü" kaydetti. Bahçeciler, söz konusu þahýslarýn þimdi de ayný þekilde adýný kullandýðýný ve "iftira attýðýný" dile getirerek, bu olayla ilgili dava hakkýný saklý tuttuðunu bildirdi. BES yetkililerinin iddialarýna haberlerinde yer verip, kendisine söz hakký tanýmayan basýn kuruluþlarýný da kýnayan Bahçeciler, bu tip olaylarda karþý tarafa da söz hakký tanýnmasý gerektiðini kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent LEFKE ZATEN ZEHÝRLENMÝÞ... ONLARA BÝRÞEY OLMAZMIÞ! Hükümetin Büyükkonuk bölgesine yapmayý plânladýðý petrol dolum tesisi, özellikle Karpaz yarýmadasýndaki tüm ekolojik dengeleri altüst edecek, tam anlamýyla bir çevre ve doða katliamýna yol açacak büyük bir felâkete adaydý. Böyle bir felâket çevre örgütlerimizin, bilimsel kurumlarýmýzýn ve tüm toplumun elbirliðiyle verdiði mücadele sonunda þimdilik önlendi. Karpaz bölgesi, baþýna sarýlmak istenen petrol dolum tesisi gibi büyük bir belâdan kurtuldu. Böyle bir baþarýya, toplum olarak yüzümüzü güldürecek böyle bir onurlu sevince herkes, hepimiz öylesine susamýþtýk ki, ilâç gibi geldi. Dahasý çirkef tarlasýnda nadide bir gül açtýrmak gibi... Karpaz bölgesi bu belâdan kurtuldu... Ama görünen o ki, mücadele bununla bitmiyor. Çünkü hükümet Büyükkonuk'tan vazgeçti... Ancak petrol dolum tesisi fikrinden vazgeçmedi! Karpaz'ý böyle bir felâkete kurban edemeyeceðini anlayýnca... Baþka kurbanlar aramaya baþladý! Yeni kurban listesinin baþýnda da Lefke ve Kalecik geliyor! "Petrol Dolum Tesisine Hayýr Ýnsiyatifi" önceki gün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, Karpaz bölgesinin kurtuluþundan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Ýnsiyatif, mücadelenin bu baþarýyla bitmediðinin bilincinde. Hükümetin yeni kurbanlýk bölgeler arayýþý sürdüðü ve KKTC'de petrol dolum tesisi fikrinden vazgeçilmediði sürece, toplumun ve ülkenin geleceðini çok ciddi boyutta tehdit eden böyle bir felâkete karþý, ayný kararlýlýkla mücadele edileceði vurgulandý. Taþýdýðý tehdit ve riskler de dikkate alýnarak, KKTC'nin hiçbir bölgesinde böyle bir yatýrýma ihtiyaç duyulmadýðý bir kez daha dile getirildi. Hükümet bu sese kulak vermek ve ülkenin ve toplumun hiç ihtiyacý olmayan petrol dolum tesisini bir an önce gündeminden çýkararak, yeni kurban arayýþýndan vazgeçmek zorundadýr. "Aha sizi dinleyip Karpaz'dan vazgeçtim, ama siz de bu tesisi falan bölgeye yapmamýza itiraz etmeyin" deme lüksü ya da hakký yoktur. Þimdi sýký durun da UBP'nin ithal milletvekili Mehmet Tancer'in, petrol dolum tesisi konusunda insanýn tüylerini diken diken eden dehþet verici önerisini dinleyin... Ama önce kendinize mukayyet olun... Tansiyonunuz çýkabilir... Mideniz bulanabilir... Kusabilirsiniz... Katýldýðý bir televizyon programýnda bakýn ne diyor Mehmet Tancer... "Lefke zaten siyanür ile zehirlenmiþ kirli bir bölge, tesisi oraya yapalým, birþey olmaz" (!!!) Lefke zaten bitti demek istiyor Mehmet efendi! Battý balýk yan gider! Siyanür Lefkelileri çoktan zehirledi! Islanmýþýn yaðmurdan korkusu mu olur?! Zehirlenmiþin zehirden korkusu mu olur?! Zaten siyanürle yatýp siyanürle kalkýyorlar! Bir eksik bir fazla ne farkeder? Evet... Ýnsanýn kanýný donduran bu müthiþ öneri, hükümet partisinin bir milletvekiline ait! Üstelik bir televizyon ekranýndan yapýyor bunu!.. Lefkelilerin gözünün içine baka baka... Daha fazla bir yoruma gerek var mý bilmem... Onu da siz yapýn...

5 5 25 Mayýs 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars KTHY'nin kapatýlmasý cinayet ise, LTB'nin batýrýlmasý kanlý katliamdýr. Ellemeyin brakýn satsýnlar! MÝÞ-MIÞLAR * Uzaktan kumandanýn mucidi ölmüþ. - Vah vah.. Kendi kumandasýný yapamamýþ demek! * Mustafa Yalýnkaya; karanlýk güçlerin belediyeden sökülüp atýlacaðýný söylemiþ. - E hani, elinde hýrsýz feneri bile yok Nasýl bulacak da atacak! Laf iþte. * Baþbakan Küçük "Tedbirler alýnýrsa LTB borçlarýný ödeyebilecek güçlü bir belediyedir" demiþ. - Bütün mesele o tedbirleri alabilecek insaný bulabilmekte.. Elini taþýn altýnda hissedip iþ yapan adam kalmadý ki. *Gazeteci olacak olan genç, tutuklu öðrenci olmuþ. - Mesleðe erken girmiþ oldu. Okulu bitirip de gazeteci olsaydý da durum deðiþmeyecekti. *Adana ve Bursa'ya kumarhane açýlýyormuþ. - "Eyvah turizm öldü" mü dediniz E hani kumara karþýydýnýz Noldu da paçalar tutuþtu þimdi. * Seks turizmi patlamýþ. - E normaaaal Burasý bir aþk adasý diye övünmüyor muydunuz.. Aþk tavan yapýyor. * Bulutoðlularý by-pass yapýlmýþ. - Vah vah, geçmiþ olsun Bu kadar mý aðýrdý Stend de mi fayda etmiyordu yani. * BAZ istasyonlarý hurma kýlýðýna sokuluyormuþ. - Bu kadarýna da pes yani Bunlardan korkulur artýk Ýþi o kadar azýttýlar ki, zürafayý eþek diye pazarlayabiliyorlar. Ey Lefkoþalýlar, haydi pamuk eller cebe, koþun veznelere.. Belediyeniz sizden imdat bekliyor. "Kýbrýs Türk Halkýnýn Kurumlarý " Ne güzel bir sözcük Tam bir övünç kaynaðý. Bak bak gözün gönlün açýlsýn Oku oku huzur bul Da.. Nedir bu Kýbrýs Türk Kurumlarý Ne haldedirler.. Bu yapý ve bu kafa ile faydalarý mý var Zararlarý mý? Faydalarý kime, zararlarý kime? Ben derim ki hepsi zararda ve zararlý.. Siz de biliyorsunuz böyle olduðunu zaten Ama postu da yere vurmak istemiyoruz.. Ýþin doðrusu þu: Ne çalýþtýrmasýný biliyoruz Ne yönetmesini Ama en doðrusu Çalýþtýrmasýný da biliyoruz Yönetmesini de biliyoruz Ama parmaklarýmýzý yalamaktan ortaya bir iþ çýkaramýyoruz. Evet maalesef durum bu. Gelen yumuluyor. Devlet malý deniz anlayýþý ile yaklaþýyor Ve sonunda domuzluðunu gösteriyor. KTHY battý. "Þöyleydi de battý Böyleydi de battý " hepsi hikaye Sonuçta altýn yumurtlamasý gereken tavuðu kestiler tilkilere yedirdiler, 2 yumurta da kendileri yiyecek diye. Söyler misiniz lütfen. Eðer KTHY kapatýlmamýþ olsaydý, bugün borç kaça çýkacaktý var mý bilen? Kara bir delik gibi yutacaktý, sömürecekti, belli bir kesim de semirecekti. E ne yapayým ben camiye faydasý olmayan imamý! TDP Özelleþtirme Yasasý'nýn iptali için Anayasa Mahkemesine dava açtý. "Kýbrýs Türk halkýnýn stratejik kurumlarý BÖYLE BÝR ANDI peþkeþ çekilecekmiþ" de ondan. Ne stratejik kurumu yahu! Stratejik ne? Kaç kuruþ eder bu memlekette o dediðiniz. Stratejikmiþ! Kendimizi kandýrmak için hikaye çok. Ellemeyin, brakýn ne varsa özelleþtirsinler. Yarýn iktidara geldiðinizde, sizi kamburlarýndan kurtardýklarý için þükredeceksiniz. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri ÜÇLÜ KARARNAME DEDÝKLERÝ GÜNLÜK Ülke yönetiminin kanayan yarasý Üçlü Kararname ile yapýlan atamalardan kaynaklanan yasaya aykýrý uygulamalar, Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarý grevi sonunda yapýlan iki aylýk maaþ ödemesinin þekli ile bir kere daha bariz bir þekilde sýrýtmýþtýr. Basýndan duydunuz Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý, hükümet tarafýndan Belediye çalýþanlarýna iki aylýk ödeme yapýlabilmesi için gerekli evraký yasaya aykýrý diye imzalamayý reddedince, Ýçiþleri Bakaný tarafýndan görevden alýnmýþ ve Bakan kendisi imzalayarak ödemenin yapýlmasýný saðlamýþtýr. Peþinen belirteyim Bu yazýnýn konusu, ne Ýçiþleri Bakanlýðý ne de Belediye olmayýp, konumuz Sistem in kendisi ve hükümetler tarafýndan, sistemin aracý haline getirilen Üçlü Kararname uygulamalarýdýr. Yeri geldikçe yazýyorum, Üçlü Kararname sitemi ile devlet yönetiminin en kilit noktalarý olan Müsteþar ve Müdür görevlerine atanan kiþiler, bu sistem içerisinde, Bakan tarafýndan kendilerinden talep edilen iþleri yapmak ve gerekli evraklarý imzalamak zorunda býrakýlýyorlar, yasaya aykýrý olsa da Yasaya aykýrý bir talimatý yerine getirmeyen birisi hiç çýkmaz mý derseniz, iþte üç gün önce Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý çýkmýþtýr ve imzalamamýþtýr. Bedelini de görevinden alýnarak, makamýný kaybetmekle ödemiþtir Soru þu Hani, hak arayan vatandaþ feryat ediyordu nerede bu devlet diye Ýþte Bir Müsteþar çýkýyor ve yasaya aykýrý bir talimatý yerine getirmiyor Peki, sonuç? Yürürlükteki sistem görevini layýký ile yapan devletin bu bürokratýný güvenceye almýþ mý? Hayýr, almamýþtýr Ya ne olmuþtur? Müsteþar görevinden alýnmýþ ve onu koruyacak hiçbir merci olmadýðý ortaya çýkmýþtýr, üstelik memleketin anlý þanlý basýnýnda haber dahi olamamýþtýr Bazan sorarlar Niye, bütün siyasi partileri ayni kefe ye koyuyorsun diye? Niye koymayayým? Durum ortada, giden de ayni gelen de, yok birbirlerinden farklarý dersem yanlýþ mý? 2003 yýlý sonunda Büyük umut larla hükümete gelen CTP, bütün bu çarpýklýklarý deðiþtirecekti, seçim meydanlarýnda ve katýldýklarý televizyon programlarýnda öyle diyorlardý Önce, M.A.Talat Baþbakan lýðýnda, sonra F.S.Soyer ERCAN ÝHALESÝ AÇILIYOR Artan yolcu ve uçak sayýsý dikkate alýnarak Ercan Havaalaný'nýn kapasitesinin artýrýlmasý ve modern bir yapýya kavuþturulmasý amacýyla hazýrlanan proje için bugün uluslararasý ihaleye çýkýlýyor. Ýhaleyle, Ercan'da köklü yatýrýmlar yapacak firma, havaalanýnýn 25 yýl boyunca iþletme hakkýný da kazanacak. Merkezi Ýhale Komisyonu'nca yürütülecek 90 gün süreli ihalenin baþlamasý öncesinde Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýldýðý basýn toplantýsýyla "yeni Ercan"ý anlattý. Hazýrlanan projeyi tanýtan, ihaleye çýkma nedenlerini anlatan ve katýlýmcýlara Ercan'da sanal tur yaptýran Saner, Ercan'da yýlda en az 5 milyon yolcuya hizmet verebilecek bir kapasiteye ulaþmanýn hedeflendiðini açýkladý. Bugün baþlayacak ihaleyi kazanacak firma, projede öngörülen yatýrýmlarý gerçekleþtirecek ve 25 yýllýðýna Ercan'ýn iþletmesini üstlenecek. Ýhaleyi kazanacak firma, kâr payýndan devlete yüzdelik ödeyecek. Ýhalede, bu yüzdeliðin ne olacaðýyla ilgili tekliflere göre deðerlendirme yapýlacak. Baþbakan Ýrsen Küçük, Özelleþtirme Yasasý'nýn yürürlüðe girmesinin ardýndan ilk ihalenin Ercan olacaðýný belirterek, þeffaf bir ihale süreci yaþanacaðýný söyledi. Küçük, "Beklentim o ki, kýsa süre sonra Maðusa Limaný için de benzer ihaleyi gerçekleþtirelim" dedi. Baþbakan lýðýnda kurulan her iki hükümetin, parlamentoya sunup onaylattýklarý Hükümet Programý nda Üçlü Kararname nin kaldýrýlacaðý veya daraltýlacaðý yazmaktaydý Ne zaman hükümete geldiler, ne zaman baktýlar bu sistemle kendi partililerini Müsteþar ve Müdür yapmanýn yolu Üçlü Kararname den geçiyor, deðiþtirecekleri sözünü verdiklerini unutup, tepe tepe kullanýr oldular Ve O makamlara oturmak için yasanýn öngördüðü vasýflara sahip olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn partili lerini atamakta hiç sakýnca görmediler Sonuç ortada 2004 yýlý baþýnda geldikleri hükümet döneminde, ülkeyi o kadar kötü yönettiler, halký o kadar bezdirdiler ki, UBP nin geçmiþte yaptýðý bütün yanlýþlarý unutturup, 2009 yýlýnýn mayýs ayýnda UBP yi tek baþýna hükümet yaptýlar O nedenle Son üç yýldýr, bütün yanlýþ uygulamalarýna raðmen, halk UBP yi deðil, hala CTP yi ve CTP nin yaptýðý yanlýþlarý konuþuyor Sebep? Sebep, basit deðil mi? Halk UBP yi zaten biliyordu ve UBP nin geçmiþte yaptýðý yanlýþlarý, CTP nin düzeltmesini bekliyordu Ama Onlar, öyle yapmadýlar, geldiler ve UBP nin býraktýðý yerden yola devam ettiler Partizanlýk mý evet partizanlýk, yandaþý kayýrma mý evet yandaþý kayýrma, ihaleye fesat mý evet ihaleye fesat, yeteneksiz müsteþar ve müdür atama mý evet yeteneksiz müsteþar müdür atama vb. uygulamalar aynen devam etti Üstelik Kýbrýs sorunu, bir buçuk yýl Baþbakanlýk ve 5 yýl Cumhurbaþkanlýðý yapan M.A.Talat döneminde bir santim ileriye götürülemedi Bakmayýn Ýkide bir televizyonlara çýkýp, gazetelere kendi döneminde neredeyse Kýbrýs sorununu çözmek üzereydi türünden beyanatlar vermesine Kendisi deðil miydi? Önce, Papatopulos u, arkasýndan D.Hristofyasý uzlaþmaz ilan eden Kolaydýr Þu, þu konularda kaðýt lar teati ettiydik, anlaþtýydýk demesi Neticeye bakýnýz, neticeye Kýbrýs sorununun çözümü konusunda M.A.Talat ýn göreve geldiði gün ile görevden gittiði gün arasýnda ne fark olmuþtur Anlaþma saðlandý mý, hayýr; Ambargolar kalktý mý, hayýr; Dünya ile iliþkilerde ilerleme oldu mu, hayýr; Türkiye den nüfus aktarýmý durdu mu, hayýr; Ve Kýbrýs un kuzeyindeki yönetimin, Türkiye nin alt yönetimi olduðu, onun döneminde AÝHM kararý ile tescillenmedi mi? Daha ne? Ülkemizin iç meselelerinde de, dýþ meselelerinde de esas sorun Sistem in ta kendisidir. Bugün gelinen noktada, siyasi parti yetkilileri dahil, siyasiler sistemin deðiþmesi gerektiðinden söz etmeye baþlamýþlardýr. Aslýnda Önce Sistemin deðil, kendilerinin deðiþmesi gerekmektedir Çünkü sitemi yaratanlar kendileridir KÜRK PROTESTOSU KÜRT PROTESTOSU 1 Mayýs olaylarýyla ilgili gözaltýna alýndýktan sonra serbest kalan Yeryüzüne Özgürlük Derneði üyeleri, "Ýlk defa bir hayvan haklarý derneðine 'terör' kapsamýnda operasyon düzenlendi" dedi. Derneðin "Kürk fuarý protestosu", tutanaklara "Kürt fuarý protestosu" olarak geçti. Yeryüzüne Özgürlük Derneði üyeleri, 1 Mayýs olaylarýyla ilgili gözaltýna alýndýktan sonra kamuoyunda 'þaibeli örgüt' izlenimi yaratýlmaya çalýþýldý. Gözaltýna alýnan kiþiler, terör örgütü kurmak, üyesi olmakla suçlanarak, soruþturmada ýsrarla yasadýþý bir terör örgütünün varlýðý arandý. Dernek toplantý notlarýnýn yazýlý olduðu bir kâðýtta, dernek toplantýsýnda konu olarak görüþülen "Kürk fuarý protestosu" ibaresine de sorgu tutanaðýnda, üyelere yöneltilen sorularda "KÜRT fuarý protestosu" olarak yer verildi. Yani bir hayvan haklarý derneðine de "terörist" yaftasý yapýþtýrýldý. AKP iktidarý "ilk"lerin iktidarýdýr nasýlsa ÝNTÝHARIN GERÝSÝ Yeniden istihdam edilmediði için intihara kalkýþan eski KTHY iþçisine sendika bu haksýzlýk yapýlýrken neden sahip çýkmadý. 1984'te çok önemsiz bir sabýkasý olan Ali Aydýn, daha sonra KTHY'de 18 yýl çalýþmadý mý? Hem de kuryelik gibi çok güvenlik gerektiren bir iþte... Ali Aydýn uðradýðý haksýzlýk karþýsýnda sesini yükseltmeyi becerse ve sendikasý da onun arkasýnda dursaydý, hiç bu hale gelir miydi bu iþler? KIBRIS PASAPORTU Dað gibi sorunlara baktýðýmýz için asýl sorunumuzu göremez hale geldik... Bakýn, Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu kullanan öðrencilerimize de bir ceza gelmiþ... Avrupa'da okuyan ve master, doktora yapan öðrencilerimiz, KC pasaportu kullandýklarý takdirde burslardan yararlanamayacak... Bizim asýl sorunumuz sahte bir devletin vatandaþý olmak deðil mi? ÖLÜM TEHDÝTÝ BES Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yalýnkaya ölümle tehdit edilmiþ. Yalýnkaya'ya göre bu iþin arkasýnda Enver Bahçeciler ve Türkiye'deki baðlantýsý Azmi Karamahmutoðlu varmýþ. Yalýnkaya'yý öldürmek için Türkiye'den bir tetikçi gönderilmiþ... Ne dersin Günay Bey? Týrnak... "Nice banka kýlýklý tefecilerimiz var ki yüzde 250'lerde faiz uyguladýklarý belgelendiði halde, hâlâ her yazýlan habere avukatlarýyla hücuma geçiyorlar. Ýsim vermedim! Vermem de! Uðraþamam bu kiþilerle çünkü. Deðmez Çok uðraþýrsak, yarýn binalarýnýn önüne her bayram yaptýklarý gibi koskocaman bir Türk bir de KKTC bayraðý çekerler, meseleyi kapatýrlar " Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Kýbrýs Türklerine gelince, deðiþim isteðinin alabildiðine güçlü olduðu bu grup, Türkiye'nin Kýbrýs sorununda belirleyici olmasý nedeniyle, enerjisini gündelik sorunlarý aþma tuzaðýnda harcamaktadýr." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) "Ýddia o ki, Lefkoþa Surlariçi'nde yaþayan ve henüz çocuk sayýlacak yaþlarda olan bazý gençler, seks kölesi olarak Güney'den bu iþ için gelen Rumlarla birlikte oluyorlar. Bazý görevliler de bu durumu bildikleri halde menfaat karþýlýðýnda yaþanan hayasýzlýklara ses çýkarmýyorlar!" Adnan IÞIMAN (Halkýn Sesi) "Gönyeli Belediyesi nihayet Kenan Evren Caddesi ismini deðiþtirdi. Biraz geç oldu ama iyi oldu. Çaðdaþ bir kent yaratma uðraþý veren bir Gönyeli Belediyesi'nin böyle bir isimle cadde ismi de olsa anýlmasýnýn yanlýþlýðý ortadan kaldýrýlmýþ oldu." Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) Günün Kahramaný GEORGÝOS STAVRÝS Tanýmazsýnýz deðil mi? Rum Yatýrým Danýþmaný... Kendisiyle söyleþi yapan Anadolu Ajansý muhabirine güney Kýbrýs'ýn çok karanlýk bir ekonomik tablosunu çizmiþ Stavris... "1974'ten bu yana ekonomik açýdan en zor günlerimizi yaþýyoruz" demiþ... Dehþetli bir biçimde etkilenmiþler Yunanistan'daki ekonomik krizden... Binlerce Yunanlý iþ bulmak için akýn akýn Kýbrýs'a geliyormuþ, ama burada da iþ yokmuþ. Hele bir de Yunanistan yeniden drahmiye geçerse ve Euro bölgesinden çýkarsa, asýl felaket o zaman baþlarmýþ. Güneydeki ahali korku ve endiþe içindeymiþ... Yunanistan'da þubesi bulunan 300 Kýbrýs bankasý Yunanlýlara verdikleri kredileri bu aþamadan sonra zor alýrlarmýþ. Zor dostum zor...

7 25 Mayýs 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu B PLANI (Ýstanbul)- ABD'ye giden TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, hazýr buraya kadar gelmiþken þu bizim Ban'a bir mektup vereyim, diyerek onunla görüþmeye gitmiþ Elinde ebette ki bir sürü dosya olabilirdi Suriye, Afganistan, Ýran ne bileyim hala kalmýþsa Libya, belki Ürdün veya ABD'nin uygun gördüðü diðer bazý ülkelerle de ilgili olabilirdi Ancak o ülkelerle ilgili dosyalarýn hiçbirisi bizimle alakalý deðildiler. Bizi ilgilendiren varsa sadece Kýbrýs dosyasýdýr Ki varmýþ Kýbrýs'la ilgili "B Planýmýz" diye bir dosyayý tam çýkarken uzatmýþ Ban'a Doðru mu, yalan mý bilmeyiz çünkü biz görmedik Poitis açýkladý Diyelim ki gazetenin dediði doðru Ve diyelim ki gazeteye göre o dosyadaki B Planý'nda 2016 itibarýyla Kýbrýs'ta iki devlet olacaðý ve öyle yola devam edeceði yazar Ne yaparýz? "Dur bakalým" deriz Sayýn Gül'e ve "bu ülke bizim, sen kimin ülkesini ikiye bölüp yola devam ettireceksin?" diye sorar mýyýz? Kýsaca kýzar mýyýz onlara? Yoksa týpký 1970'li yýllarda olduðu gibi kös kös oturup ne olacak diye bakar mýyýz? Bugün yarýn biter okuduðum o kitap Günün 24 saati kitap okumuyorum ya pat diye bitmedi o yüzden Gazeteler var okunacak Günlük haberler var takip edilecek Bu arada fýrsat bulunursa arkadaþlarla sohbet var O yüzden, kitaba baþladým, bugün kitap bitecek olmaz Geçen gün bahsetmiþtim Panikos Neokleus dostumuzun yazdýðý, "Tarihe Iþýk Tutan ANILAR, " kitabýný okudukça hem yaþadýklarým canlanýr Hem de tüylerim diken diken olur Meðer bizlere ne kadar da yanlýþ þeyler öðretmiþler 1974 savaþýnýn hemen ertesinde biz güneyde mahsur iken, bizim gibi kuzeyde mahsur kalýp acý çeken Kýbrýslýrumlarýn olacaðý aklýmdan geçmezdi Sanki onlar için her þey güllük gülistanlýktý Sanki onlarýn her istedikleri olmuþ, keyifleri yerinde idi Ve biz kuzeye gidersen kurtulacaðýz, bir daha bizleri öldüremeyecekler, dünya pes pembe olacak sanýyorduk Aldatýlmak diye ben buna derim O kitapta þöyle bir bölüm var sayfa 'de "1971'de Yunanistan ve Türkiye dýþiþleri bakanlarý Palama ile Olcay uzun süren müzakereler sonrasýnda karar aldýlar Kýbrýs cumhuriyeti sonlandýrýlacak, ada ikiye bölünecek. Kararlarý 20 Nisan'da son halini aldý ve Fransa Mezev'de Yüce Þurada onaylandý Plan þöyle olacaktý 1-Darbe 2- Makarios ortadan kaldýrýlacak 3-Türkiye adaya çýkartma yapacak 4- Kýbrýs ikiye bölünecek Olay budur Politis'e göre Abdullah Gül Ban'a "B Planý" vermiþ Planda 2016 itibarýyla Kýbrýs'ta iki devlet olacaðý yazýyormuþ Oysaki bu tiyatro ta ne zaman yazýlmýþ. Ve o kitapta EOKA-B'nin elindeki APOLLON Planýndan bahsediyor Onu da belki yarýn Eroðlu Ticaret Odasý'ný bilgilendirdi Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Ticaret Odasý yetkililerini kabul etti. Ziyarette konuþan Ticaret Odasý Baþkaný Günay Çerkez, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu zaman zaman ziyaret ettiklerini ve deðiþik konularda görüþ alýþ veriþinde bulunduklarýný anlattý ve yine Eroðlu ile bazý konularý paylaþacaklarýný söyledi. KKTC'nin önemli bir dönemden geçtiðine iþaret eden Çerkez, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin 1 Temmuz'da AB Dönem Baþkanlýðýný devralacaðýný hatýrlattý ve Kýbrýs müzakerelerinin de bitti gibi göründüðünü belirtti. CTP: Görev Baþsavcýlýk, polis ve mahkemelerde CTP-BG Merkez Yönetim Kurulu, Sayýþtay'ýn LTB'yle ilgili raporunu yazýlý bir açýklamayla deðerlendirdi. CTP MYK açýklamasýnda þöyle denildi: "Açýktýr ki, artýk bundan sonra görev Baþsavcýlýkta, poliste ve mahkemelerde olmalýdýr. Sorunlar bu denli büyükken, yapýlan borçlanmalarla elde edilen kaynaklarýn Cumhurbaþkanlýðý seçiminde kullanýldýðý iddialarý ortadayken, belediye hesaplarýnda bunca açýklanamayan usulsüz iþlemler varken, bu sorunu sadece Baþbakan Ýrsen Küçük ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu çatýþmasýnýn bir unsuru haline getirmek kabul edilemez. Üstelik bunca yasa dýþýlýða ürettikleri 2. KTHY intiharý HAVA-SEN AÇIKLAMA YAPTI Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, KTHY'de 17 yýl çalýþan Ali Aydýn'ýn karakter belgesinde bulunan sirkat suçunun, 1984 yýlýnda atýl ve harabe durumda bir binadan hayvanlarýna ait mandýrasýnda kullanmak üzere almýþ olduðu eski bir kapýdan ibaret olduðunu söyledi. Atakan, konuyla ilgili dün yaptýðý açýklamada, hayatýna son verme giriþiminde bulunan eski çalýþma arkadaþlarý Ali Aydýn'a, Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan verilen karakter belgesinde sirkat ibaresinin yer almasýndan ötürü özelleþtirme Derviþ Eroðlu da, Ticaret Odasý'nýn ekonomik faaliyetler içerisinde olan ve Kýbrýs sorunu müzakereler gibi konularla detaylý bir þekilde ilgilenen bir kuruluþ olduðunu kaydetti ve bir araya gelip bazý konularý tartýþmanýn önemli olduðunu söyledi. Ekonomi ile ilgilenen kesimlerin KKTC'nin ve müzakerelerin geleceði konularýyla da ilgilenmesinin doðal olduðunu ifade eden Eroðlu, bütün uðraþlarýnýn herkesin kabul edebileceði bir anlaþmaya varmak olduðunu, müzakere masasýnda zaman zaman esneklik göstermelerinin sebebinin de bu olduðunu dile getirdi. kararlarla destek veren, sorunun giderek büyümesini sessizce izleyen, sonunda yarattýklarý kaosa hiçbir açýlým getiremeyen UBP de, bu iþte en az Belediye Baþkaný kadar suçludur. Bütün bunlarý deðerlendirdiðimizde, artýk ortada suç unsurlarý vardýr ve bunlarýn geçici adýmlarla çözülmesi mümkün deðildir. Bu nedenle, CTP-BG olarak, mevcut belediye baþkanýnýn iþlediði suçlarýn sorumluluðunu üstlenerek derhal istifa etmesinin þart olduðu görüþündeyiz. Sorumlular görevlerinden el çekmeden ve iþlenen suçlarýn hesabý sorulmadan, yeniden yapýlanma yolunun açýlmasý ve belediye meclis çalýþmalarýnýn, olumlu sonuçlar doðurmasý beklenemez." yasasý kapsamýnda devlette istihdamýnýn saðlanamadýðýný belirtti. Buran Atakan, þöyle devam etti: "KTHY'na 17 yýl boyunca hizmet veren ve kendisine duyulan güvenden dolayý kýymetli evraklarýn taþýnmasý ve tahsil edilen paralarýn bankaya yatýrýlmasý görevini icra etmekte olan Ali Aydýn'ýn karakter belgesinde bulunan sirkat suçu; 1984 yýlýnda atýl ve harabe durumda olan bir binadan hayvanlarýna ait mandýrasýnda kullanmak üzere almýþ olduðu eski bir kapýdan ibarettir" Direksiyon hakimiyetini kaybetti Gamze BAYKUR- Maðusa'da önceki akþam meydana gelen kaza korkuttu. Kaza, önceki akþam saat 23:00 raddelerinde MaðusaSurlariçi'nde meydana geldi. Erhan Doðar, yönetimindeki 34 UH 6347 plakalý aracý ile Cambulat Kapýsýndan MTG Spor Kulübü istikametine doðru seyrettiði esnada dikkatsizliði sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldýrým üzerinde bulunan Maarif Anaokulu'nun koruma demirlerine çarptý. Polisin kaza ile ilgili soruþturmasý devam ediyor. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI YAZIKLAR OLSUN... Gazetemize "Kýdemli Vatan Haini" imzasýyla mektup gönderen bir vatandaþýmýz þunlarý yazdý: "Geçenlerde gazetenizde gözüme þöyle bir yazý iliþti... Bir pankartta yazýyordu... Yazý 'Kýbrýslý Türkler Türkiye'nin alt yönetimi olmayý reddediyor' þeklindeydi. Sendikal Platform imzalý bu pankartý görünce, gidip o platformun önde gelen isimlerinin yüzlerine orada var gücümle haykýrarak þunlarý söylemek geçti içimden... Bizler sadece, adýna siyasi parti dedikleri, toplumun yüzkarasý çetelerle uðraþmak yerine, ýsrarla ve inatla, hatta þiddetle Kýbrýs sorununa adil ve kalýcý bir çözümü savunalým. Çözümün þekli, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin 49 yýldan beri bozulmuþ ve hâlâ çözüm beklemekte olan anayasal düzeninin tamiratý da olabilir! Yollara döküleceksek sadece bunun için dökülelim. Dünyanýn iki önemli ve muteber vatandaþlýðý vardýr! AB ve ABD vatandaþlýklarý... Bu vatandaþlýklardan birinin belgelerini cebimizde tutuyoruz, ama ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz! Bu girdaptan tek kurtuluþ yolumuzun, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýza ýsrarla ve bütün gücümüzle sahip çýkmaya çalýþmak olduðunu iddia ediyorum. Her þeyden vazgeçerek, 'Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki yerimizi ve haklarýmýzý talep ettiðimiz zaman, yine iddia ediyorum ki, Rum tarafý ve Türkiye kaçacak delik arayacaklardýr! Toplumumuzun dünya önündeki bu talebi karþýsýnda elleri ayaklarý baðlanacaktýr! Biz elimizdeki bu 'Haklý Gücümüzü' daha ne kadar cebimizde süs olarak tutacaðýz? Ne zaman kullanacaðýz bu hakkýmýzý? Bir diðer konu da TC Elçiliði önünde eylem yapan Sendikal Platform üyeleri acaba neden bu kadar azdýrlar? Benim gözüm diðer sendikalarý da aradý. Birkaç sendika yüklenmiþ bu iþi gidiyor. Diðer sendikalar korkuyorlar mý? Korkuyorlarsa onlara bir çift sözüm vardýr. Yataðýn altýna saklansýnlar... Sendikacýlýktan vazgeçsinler... Ben günde üç gazete alýrdým. Þimdi sadece Afrika alacaðým. Diðer iki gazeteyi almaktan dünden itibaren vazgeçtim... Neden mi? Benim korkaklarla, uþaklarla iþim yoktur da ondan... Yazýklar olsun bugüne kadar onlara katký olsun diye verdiðim paralara... Hangi gazeteler diye soracak olan varsa bir ipucu vereyim... Saðcý gazeteler deðil. Kendilerine solcu diyen gazetelerdir bunlar ve ikisi de CTP yanlýsýdýr... Anladýnýz mý?" BÝZÝM DUVAR YEDÝREN SUÇLUDUR DA, YEYEN MASUM MU? Bizim Mandra UBP milletvekili Mehmet Tancer'in, katýldýðý bir televizyon programýnda, "Lefke zaten siyanür ile zehirlenmiþ kirli bir bölge, petrol tesisini oraya yapalým, birþey olmaz" gibi insanýn kanýný donduran bir öneride bulunmasý, baþta Lefke bölgesi halký olmak üzere, tüm mandrada büyük öfke ve infial yaratýr. Vatandaþlar bir milletvekilinin nasýl olup da insan ve çevre saðlýðýný hiçe sayan böyle bir öneride bulunduðuna hayret ederken, sokaktaki adam "Arkadaþ, Lefke'yi ve Lefkelileri gözden çýkardý" diye imalý imalý söylenir.

8 8 25 Mayýs 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Deniz sezonu açýlýrken Deniz ve havuz sezonu açýlýrken olasý kazalara ve boðulmalara karþý otel, havuz ve plâj iþletmeleri sýkýca denetlenmeli ve alacaklarý önlemler hakkýnda bilgilendirilmelidirler. Belirlenen önlemleri almayanlarýn iþletme izinleri iptâl edilmeli, ayrýca aðýr para cezalarýna da mahkûm edilmelidirler. Çünkü insan saðlýðý ve hayatý herþeyden önde gelmelidir. Nitekim dünkü basýn haberlerine göre beþ yýldýzlý bir otelin havuzunda boðulma tehlikesi geçiren bayan turist, kaldýrýldýðý Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastahanesinin yoðun bakým ünitesinde tüm çabalara karþýn kurtarýlamadý. Bayan turistin eþi otel yönetimini suçlayarak eþine erken müdahale edilmiþ olsaydý eþinin þu anda hayatta olacaðýný savundu. Belli bir yatak kapasitesinin üzerinde ve 5 yýldýzlý otellerde mutlaka ilk yardým önlemlerini anýnda alabilecek ve ambulans gelinceye kadar hasta, yaralý veya boðulma tehlikesi geçirenleri hayatta tutabilecek týbbý bilgi ve donanýma sahip pratisyen hekim veya hemþire mutlaka o iþletmede istihdam edilmelidir. Doktor ve hemþire istihdamý yanýnda otel plâjlarý ile diðer plâjlarda ve havuz iþletmelerinde de mutlak surette ilk yardým da yapabilecek can kurtaranlar istihdam edilmelidir. Bu önlemi almayan iþletmelerin kim olursa olsun mutlak surette iþletme izinleri iptâl edilmelidir. Bu önlemler alýnmadýðý için geçmiþ yýllarda birçok insanýmýzý boþ yere kaybettik. Plâjlarda ayrýca bayrak uygulamasý da zorunlu hale getirilmelidir. Bugün dünyada 40'ýn üzerindeki ülkede, çevreye dikkat eden, deniz suyu temiz olan ve donanýmlý plâjlarda "Mavi Bayrak" uygulamasý vardýr. Ýnsanlar mavi bayraklý plâjlara çekincesiz gidebilmektedirler. Böylece serinlemek için plâjlara giden insanlarýmýz da, turistler de "o plâjdaki deniz suyunun temiz olup olmadýðýný anlayabilsin. Girne Belediyesi sürekli olarak hiç arýtýlmamýþ atýk su yanýnda yarý arýtýlabilmiþ atýk sularý denize vermektedir. Bugün Girne sahillerinin herhangibir yerinden alýnacak deniz suyu mikrobiyolijik incelemeden geçirilse, Girne sahillerinde denize girmenin sakýncalý olduðu görülecektir. Kimse böyle bir durumun açýklanmasýnýn Girne sahillerinde iþletmesi olan otel ve plâj iþletmecilerini ekonomik bakýmdan zora sokar demesin. Ýnsan hayatý ve saðlýðý her türlü parasal deðerin üstündedir. Ýþletmelerin zarar görmesi istenmiyorsa Girne sahillerinde otel ve iþletmeleri olanlar hükümete baský yapýp Girne Belediyesinin denize lâðým akýtmasýnýn önüne geçilmesini saðlamalýdýrlar. Çevre örgütleri de Girne sahilerinin birçok noktasýndan ve diðer bölgelerdeki popüler plâjlardan alacaklarý deniz suyunu Rum tarafýndaki yetkili lâboratuvarlarda tahlil etmeli ve sonuçlarýný da halkla paylaþmalýdýrlar. Ýnsanlar nerede denize gireceklerine bu tahlil sonuçlarýna göre karar versinler. Koop-Süt çalýþanlarýndan uyarý grevi 54 GÜNDÜR MAAÞ ALAMAYAN ÇALIÞANLAR DÜN 8 SAATLÝK UYARI GREVÝ YAPTI ÇALIÞANLAR MAAÞ ALAMAMALARI HALÝNDE BUGÜN DE UYARI GREVÝ YAPACAK, PAZARTESÝ ÝSE SÜRESÝZ GREVE GÝDECEK Koop-Süt çalýþanlarý, 54 gündür maaþ alamadýklarý gerekçesiyle dün 8 saatlik uyarý grevi yaptý. Koop-Sen Baþkaný Mehmet Ali Güröz, çalýþanlarýn maaþlarýnýn ödenmemsi durumunda bugün de 8 saatlik uyarý grevi yapacaklarýný, Pazartesi'nde sonra ise sorunlar çözülene kadar süresiz greve gideceklerini kaydetti. Koop-Sen Baþkaný Mehmet Ali Güröz, TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, Koop Süt çalýþanlarýnýn 54 gündür maaþlarýný alamadýklarýna dikkat çekerek, bu sebeple dün 8 saatlik bir uyarý grevi yaptýklarýný kaydetti. "YÖNETÝM KURULU TOPLU SÖZLEÞMEYÝ HÝÇE SAYMAYA ÇALIÞTI" Koop- Sen ile Kooperatif Merkez Bankasý Yönetim Kurulu'nun bir süredir görüþmelerinin devam ettiðini anlatan Güröz, Kooperatif Yönetim Kurulu'nun maaþlarýn geri çekilmesini talep ettiðini, bunu yazýlý olarak kendilerine bildirdiðini, hatta geçen yýl imzalanan toplu sözleþmeyi hiçe saymaya çalýþtýklarýný belirtti. Yönetim Kurulu'nun bu giriþimlerinden sonra BKP'den Koop-Süt çalýþanlarýna destek Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan baþkanlýðýndaki bir heyet, grevde olan Koop-Süt çalýþanlarýný ziyaret ederek destek belirtti. BKP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Ýzzet Ýzcan, ziyaret sýrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, "Tüm kurumlarda oynanan batýrsat oyunu, Koop-Süt ve Kooperatifte de oynanýyor" diyerek, "Koop-Süt çalýþanlarýnýn aylardýr maaþlarýnýn ödenmediði, Kurumun üretim yapmasý engellenerek zarara sokulduðu, batmýþ görüntüsü vererek AKP yanlýsý sermaye gruplarýna peþkeþ çekilmek istendiði" iddialarýnda bulundu. Kooperatif'in ortadan kaldýrýlmasý durumunda, çalýþanlarýn açlýða terk edileceði; hayvancý, çiftçi ve köylünün ise çok zor durumda kalacaðý görüþünü ortaya koyan Ýzcan, "BKP, özelleþtirme adý altýnda uygulamaya konan bu yok etme siyasetinin karþýsýnda olmaya, toplumun malý olan kurumlarýmýza sahip çýkmaya devam edecektir" dedi. kendilerinin mahkemeye baþvurarak, ara emri aldýklarýný ifade eden Güröz, Yönetim Kurulu'na toplu sözleþmenin tek taraflý delinemeyeceðini söylediklerini kaydetti. Mehmet Ali Güröz, bunun üzerine Kooperatif Yönetim Kurulu'nun ara emrini bozmak için elinden geleni yaptýðýný savunup ancak yapýlan duruþmada yargýcýn emare gösterilen belgeleri kabul etmemesi üzerine ara emrinin devam ettiðini anlattý. Kendilerinin tek istediklerinin iþverenin çalýþanlarýn durumunu görerek, maaþlarý ödemesi olduðunu ifade eden Güröz, çalýþanlarýn iþ baþý yapmaya ve iþverenle birlikte hareket etmeye hazýr olduðunu vurguladý. Koop-Süt'te bazý yönetsel, finansal, pazarlama sorunlarý bulunduðunu belirten Güröz, maaþlarýn ödenmesinin ardýnda, çalýþanlarýn ellerini taþýn altýna koyarak, sorunlarýn aþýlmasý için elinden geleni yapmak için çalýþacaklarýný kaydetti. "YÖNETÝM KURULU ÇALIÞANLARLA HEM FÝKÝR DEÐÝL" Kooperatif Merkez Bankasý Yönetim Kurulu'nun çalýþanlarla hem fikir olmadýklarýný savunan Mehmet Ali Güröz, "yönetim kurulu, kooperatiflere hisselerini satalým, onlar maddi katkýlarýný koysunlar, hisse satýn alsýnlar, hatta yönetimi de onlara devredelim deyip güzel sözler söylüyor. Kavga olan yere, sorun olan yere hiç kimse kaynak koymaz, kimse satýn almaz. Önce siz orasýný iyi yöneteceksiniz, iþ yeri huzurunu saðlayacaksýnýz. Daha sonra kooperatiflerinden ortak olmasýný isteyeceksiniz" dedi. Hedefin Koop-Süt'ü batýrmak, elden çýkarmak olduðunu savunan Mehmet Ali Güröz, çalýþanlarýn buna karþý olduðunu kaydetti. "YÖNETÝCÝLER BURASINI NE KAPATABÝLÝR, NE DE SATABÝLÝR" "Kooperatif Süt Fabrikasý halkýn malýdýr, kooperatiflerin, çiftçinin, hayvancýnýn malýdýr. Siyasiler tarafýndan atanmýþ 3 yönetici burasýný ne kapatabilir, ne de satabilir" þeklinde konuþan Güröz þöyle devam etti: "Burasýný idare edip, yönetemeyeceklerse istifa edip gitsinler. Koop-Süt'ü gerçek sahiplerine versinler, gerçek sahipleri burasýný yönetmesini bilir." 2012 yýlýnýn kooperatifçilik yýlý olduðuna iþaret eden Güröz, hükümetin kooperatifçilik yýlýnda, kooperatifi kapatma yoluna gittiðini ileri sürdü. Hükümete eleþtirilerde bulunan Güröz, "biz Koop-Süt'ü ne kaptýrtýrýz, ne de batýrýrýz, ne de sattýrýrýz" dedi. Maaþlar ödenmediði takdirde eylemlerinin devam edeceðini vurgulayan Mehmet Ali Güröz, Toplu Sözleþme Grev, Referandum Yasalarý çerçevesinde süresiz genel grev bildirimlerini iþverene ve sendikalar mukayyitliðine yaptýklarýný kaydetti. Güröz, maaþlar ödenmezse bugün de 8 saatlik uyarý grevi yapacaklarýný, ardýndan da Pazartesi günü sorunlar çözülene kadar süresiz genel greve gideceklerini söyledi. Güröz, bu kararý tüm çalýþanlarýn ve sendika yönetiminin onayýyla aldýklarýný sözlerine ekledi.

9 9 25 Mayýs 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV EL ÖPEN GAZETECÝ El öpen gazeteci piþkin olmalý. Uludere'de çocuk ve gençlerden oluþan 34 sivilin hayatýný kaybetmesine yol açan bir katliam mý yaþandý? El öpen gazeteci böyle þeyleri hiç kurcalamamalýdýr. Devletimiz özür dilemese de, kapý gibi tazminatý vermiþtir acýlý ailelere. El öpen gazetecimiz, "o aileler kendilerine uzatýlan eli öpüp, tazminatý almalý, gerisini kurcalamamalý" gibi þeyler yazmak suretiyle süreci desteklemelidir. El öpen gazeteci, kalemin gücüne deðil, öptüðü ellere güvenmelidir. Bir taraftan yaþasýn askeri vesayet bitti derken, savaþ þakþakçýlýðýný bile göze almalýdýr. Hem askeri vesayet bittikten sonra, savaþa filan sürüklenmekte bir beis yoktur. Vesayeti biten asker, sýnýr ötesine çýkýp biraz stres atsa fena mý olur? Þunu da unutmamak lazým, günümüz Türkiye'sinde el öpen gazeteci "normal" gazetecidir. Ümit ALAN (Birgün) DÝPNOT TARÝH 21 NÝSAN 2011 Merit Otel'de düzenlenen çalýþma yemeðine Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ile Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý yanýnda DEVÝÞ de çaðrýlmadý... Bu tavýr, Türkiye'nin Kýbrýslý Türklere karþý uyguladýðý ayýrýmcý politikanýn sonucu olarak deðerlendiriliyor... Gözden kaçmayanlar... ÞERÝFE HANIMIN BAKIÞ AÇISININ GENÝÞLÝÐÝ KAÇ SANTÝM? Serdar Denktaþ "Hükümet Baþbakanlýk himayesinde, özel bir þirket sponsorluðu ile Çalýþma Bakanlýðý organizasyonunda engellilere sanki açmýþlar gibi yemek ve eðlence düzenledi" demiþti. Bakan Þerife Ünverdi hemen cevap verdi ve dedi ki: "Sayýn Denktaþ'ýn bakýþ açýsý dar." Engelli kardeþlerimize yardým edeceðinizi duyurmak için yaptýðýnýz gösterilere, yaptýðýnýz yardýmdan daha fazla para harcýyorsanýz, sizin de bakýþ açýnýz geniþ sayýlmaz herhalde ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Türkiye Barolar Birliði'nin yaptýðý ankette, kadýn avukatlarýn yüzde 71'inin cinsiyeti nedeniyle darp edildiði, yüzde 4'ünün tecavüze, yüzde 84'ünün cinsel tacize uðradýðý ortaya çýktý. "Güvenilir ekonomik veriler siyasilerden deðil, akademisyenlerden gelir." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL... SEN "ODUN"SAN, AÐACIN SUÇU NE? AKP Hükümeti'nin pot kýrma ustasý Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin bakýn ne dedi: "Viyana'da lokantanýn bahçesinde halkla buluþmuþum, sohbet ediyoruz. Yüksek aðaçlar var. Çýnar aðacýnýn gölgesine oturduk dedim. Ihlamur aðacýymýþ. Önemli olan aðaçtýr, cinsi deðil. Ihlamur aðacý kültürümüzde var, faydalýdýr dedim. Aðacý suçlamýyorum, birileri böyle gösterebilir." "Ben 'odun'sam aðacýn suçu ne?" demek istemiþ olabilir mi acaba? Biz öyle anladýk da SEN ONU BÝR DE BÝZE SOR BE "SÖR" "Kýbrýs'ýn Kuzey'indeki yönetim komik bir yapýdýr." David BOSTOCK (AB Sayýþtay Divani üyesi) "Biz hangi baðýþlanmaz günahý iþledik de içiþlerinin baþýna böyle bir bakan geldi" Nihayet ya da ne yazýk ki telefonum yeniden iþlemeye baþladý ve internet ulaþýmýna da yeniden kavuþtum. Kavuþmaz olaydým. Ne güzel hýrsýz saksaðan, çiçeðe durmuþ akasya, katýrtýrnaðý, kýyýyý öper gibi yalayan deniz, kahvede okeye oturup jokeye dönmek, adaçayý höpürdetmek filan diye idare edip gidebilirdim. Yanýldým, sanki mecburmuþum gibi internete baðlanýp gazeteler turuna çýktým. Çýkmaz olaydým. Çünkü kör talih karþýma Ýdris Naim Þahin'i çýkardý. Evet, evet, Baþbakanýn onca AKP'li arasýndan arayýp, tarayýp, bulup çýkardýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn baþýna getirdiði Ýdris Naim Þahin. Uludere cankýrýmý üstüne konuþmuþ. Neredeyse her satýrýnda gülelim mi aðlayalým mý, haykýralým mý, "Biz hangi baðýþlanmaz günahý iþledik de içiþlerinin baþýna böyle bir bakan geldi" diye isyan mý edelim bilemedim. ( ) Ýdeolojik olarak karþýsýnda durduðum AKP hükümetinde bile söylediklerinden bir þey anlaþýlmayan bir bakana tanýk olmamýþtýk. Ýdris Naim Þahin sayesinde olduk. Aynen aktarýyorum: "Yanlýþ anlaþýlma deðil, yanlýþ anlatýlma var. Türkiye'nin her yerinde ben varým. Benim anlaþýlmaktan bir sýkýntým yok. Bir kýsým medyada yanlýþ anlatýlmam yönünde alýnmýþ bir karar var." Ne demek bu þimdi? Herhalde bir kýsým medyada bazý gazetecilerin bir odada toplanýp KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu "Þu yeni Ýçiþleri Bakanýný yanlýþ anlatalým" diye bir karar aldýklarýný söylemek istiyor. Ardýndan ekliyor: "Beni yanlýþ anlatmaya çalýþýrken komik duruma düþüyorlar. Birileri toplumu yanýltýp kandýrmaya çalýþýyor." Komik duruma düþen kim? Ýçinizde, Ýçiþleri Bakanýný yanlýþ tanýtýrken (Ne demekse bu artýk) komik duruma düþen gazetecilerle ilgili bilgisi olan var mý? "Ýnci" demecin sonlarýna saklanmýþ: "Viyana'da lokantanýn bahçesinde halkla buluþmuþum. Yüksek aðaçlar var, sohbet ediyoruz. Çýnar aðacý gibi bir aðaç. 'Çýnar aðacýnýn gölgesine oturduk' dedim. Ihlamur aðacýymýþ. Önemli olan aðaçtýr, cinsi önemli deðil. Ihlamur aðacý bizim kültürümüzde vardýr, faydalýdýr dedim. Þu anda aðacý suçlamýyorum, birileri böyle gösterebilir. Bu konuþmanýn neresinde bir gariplik var? Asýl anlatmak istediðim aktarýlmýyor..." Pes etmeyi düþünüyorum. Ýnternet kablosunu kesmeyi, telefonun fiþini çekmeyi ve siyaset dünyamýzla baðýmý kesmek istiyorum. Çünkü kalbim bu kadarýný kaldýramaz. Kuzum, "Aðacý suçlamýyorum" cümlesini kurarken Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ne düþünmüþ olabilir? Zavallý ýhlamur aðacýný nasýl ve niye suçlayacaktý da bundan yüksek gönüllülük edip vazgeçiyor? Birileri neyi gösterebilir? "Bakan aðacý suçladý" filan mý derler? Diyene deli gömleði giydirmezler mi? Bakan türünü, cinsini bilemedi diye aðaç niye suçlansýn? Bilgisayarýn baþýna "Altý gündür dünyada olup biteni doðru dürüst izleyemedim. Þöyle bütün gazeteleri okuyayým; internet sitelerinde turlayayým; yabancý medyayý sýký bir elekten geçireyim, oturup okkalý bir Týrmýk yazayým" gibi has niyetlerle oturmuþtum. Daha ilk turda karþýma Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim çýktý. Benim de tansiyonum çýktý. Siz yazýyý okuyadurun ben gidip þu internet kablosunu... (Bu yazý AYDIN ENGÝN'in t24'te yayýmlanan "Ey Aðaç Suçlusun, Ayaða Kalk" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 25 Mayýs 2012 Cuma GÜNEYDEN... ERÝC RUBÝN GÜNEY KIBRIS'TA ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Avrupa ve Avrasya Ýþlerinden Sorumlu Müsteþar Yardýmcýsý Eric Rubin'in, Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulunduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesine göre Rubin önceki gün Dýþiþleri Bakaný Erato Kozako Markulli ile görüþtü, bugün ise Meclis Baþkaný Yannakis Omiru ile biraraya gelecek. Haberde, Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilisinin KKTC'de de temaslarda bulunabileceði belirtildi. Gazete, Markulli'nin, AB'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan krizi konularýndaki Özel Temsilcisi Philippe Lefort ile de görüþeceðini yazdý. "Güvenli Trafik Resim Yarýþmasý" ödül töreni ve trafik þöleni "KURÝO" ANTÝK TÝYATROSU ÜSLER POLÝSÝYLE ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝÇERÝSÝNDE KORUNACAK... Rum tarafýnýn AB dönem baþkanlýðýný devralacak olmasý sebebiyle, 5 Temmuz'da Ýngiliz Üs topraklarý içerisinde bulunan "Kurio" antik tiyatrosunda açýlýþ töreni yapýlacaðý; "o gün Kurio'da sinek bile uçamayacaðý" ifade edildi. Açýlýþ törenine yurt dýþýndan üst düzey konuklarýn katýlacak olmasýndan dolayý, bölgenin güvenliðiyle ilgili toplantýlar yapýldýðýný yazan Fileleftheros, Kurio antik tiyatrosunun Ýngiliz Üslerinin kontrolündeki topraklar içerisinde bulunmasýndan dolayý, Üsler polisi ile Rum polisinin ilk kez iþbirliði yapacaðýný kaydetti. HRÝSTOFYAS AVRUPA SOSYALÝST PARTÝSÝ TOPLANTISINA KATILDI Kuzey Kýbrýs Turkcell, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Trafik Kazalarýný Önleme Derneði'nýn birlikte düzenlediði "Güvenli Trafik Resim Yarýþmasý" Ödül Töreni ve Trafik Þöleni dün yapýldý. Etkinliðe ülkenin dört bir yanýndan 150'yi aþkýn ilkokul öðrencisi katýldý. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den yapýlan açýklamaya göre, etkinlikte, "Güvenli Trafik Resim Yarýþmasý"nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Lefkoþa, Gazimaðusa, Girne, Güzelyurt, Ýskele ve Yeni Erenköy'den 150'nin üzerinde öðrencinin katýlýðý þölen, baþkent Lefkoþa'daki Kuzey Kýbrýs Turkcell Trafik Eðitim Parký'nda yer aldý. Etkinlikte, Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Avcý ve Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ný temsilen Orta Öðretim Dairesi Müdür Muavini Melek Baþtaþ birer konuþma yaptý. KARAATMACA Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Trafik Haftasý'ný hem geleceðe yönelik umutla hem de önemli bir duyarlýlýkla kutladýklarýný söyledi. Trafik kazalarýnda hem can kaybý hem de ciddi ekonomik kayýplar yaþandýðýna dikkat çeken Karaatmaca, "Toplumsal travmaya dönüþen bu acý bilançoyu ortadan kaldýrmanýn en önemli yolu eðitimdir" dedi. Karaatmaca, Kuzey Kýbrýs Turkcell adýný taþýyan adadaki tek Trafik Eðitim Parký'nda yüzlerce çocuðun eðitim almasýnýn mutluluk verici olduðunu belirterek, "Trafikte güvenli sürüþ, sorumluluk sahibi sürücüler ve çok daha fazla eðitimle, KKTC'nin trafikte en güvenli ülke olmasýný hedeflediklerini anlattý. AVCI Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Dr. Mehmet Avcý da konuþmasýnda, öðrencilerin trafikle ilgili aldýðý eðitimin önemine deðildi. Geçtiðimiz dönem 6 bin 700 öðrencinin, döneminde de 7 bin 294 öðrencinin Kuzey Kýbrýs Turkcell Trafik Eðitim Parký'nda eðitim aldýðýný anlatan Avcý, "Bugüne kadar 14 bin öðrenciye ulaþtýk. Ortada çok önemli bir çaba vardýr ve bunun sonuçlarýný hep birlikte alacaðýz" dedi. Avcý, Kuzey Kýbrýs Turkcell ile Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na da teþekkür etti. BAÞTAÞ Orta Öðretim Dairesi Müdür Muavini Melek Baþtaþ da konuþmasýnda, Kuzey Kýbrýs Turkcell Trafik Eðitim Parký'nýn önemine dikkat çekti. Baþtaþ, "Burada eðitilen çocuklar, güvenli trafiðin gözcüleri olacaktýr. Güvenli Trafik Resim Yarýþmasý da çok anlamlý bir etkinlik oldu. Böylesi yarýþmalar, çocuklarýmýzýn yaþamýna yön verir" þeklinde konuþtu. ÖDÜLLER VERÝLDÝ Trafik Þöleni'nde konuþmalarýn ardýndan "Güvenli Trafik Resim Yarýþmasý"nda dereceye giren çocuklar ödüllendirildi. Resim yarýþmasý birincisi Karaaoðlanoðlu Ýlkokulu'ndan Dilara Kaynaklý, netbook kazandý ve ödülünü Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca'dan aldý. Yarýþma ikincisi, Doðancý Ýlkokulu'ndan Besime Çizer'e ise 1 yýllýk internet paketi ödülünü, Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Dr. Mehmet Avcý verdi. Yakýn Doðu Ýlkokulu'ndan Pervin Aþýcý ise üçüncülük ödülü olan 300 TL hediye çekini, Ortaöðretim Dairesi Müdür Muavini Melek Baþtaþ'tan aldý. Dimitris Hristofyas'ýn, dün Brüksel'de yapýlan Avrupa Sosyalist Partisi toplantýsýna katýldýðý ifade edildi. Haravgi'nin haberine göre Hristofyas buradaki konuþmasýnda "Güney Kýbrýs'ýn yaklaþan AB Dönem Baþkanlýðý'nýn ana mesajý olarak lanse edilen daha iyi bir Avrupa ülküsünün uygulanmasý için, Rum tarafýnýn her türlü çabayý göstereceðini" söyledi. AVRUPALI TELEKOMÜNÝKASYON DÜZENLEYÝCÝLERÝ EYLÜLDE GÜNEY KIBRIS'TA TOPLANIYOR Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý sýrasýnda Rum Elektronik Ýletiþim Düzenleme Komiserliði'nin Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilecek 3 etkinliðe ev sahipliði yapacaðý bildirildi. Fileleftheros "Avrupalý Telekomünikasyon Düzenleyicileri Kýbrýs'a... Posta Hizmetlerinin Tam Açýlýþý Ýçin Son Düzlük" baþlýklý haberinde, birinci ve en önemli etkinliðin AB'nin baðýmsýz elektronik iletiþim ve posta idareleri baðýmsýz düzenleyicilerinin genel kurulu olduðunu, bu organizasyonun eylül ayýnda Limasol'da yapýlacaðýný yazdý. Habere göre, ikinci ev sahipliði telekomünikasyon ve posta düzenleyicileri birleþik idaresi yönetim kurulu toplantýsý, üçüncüsü de biliþim aðý güvenliðiyle ilgili eðitim seminerleri. MARKOPULÝOTÝS ÝLE SÖYLEÞÝ Sosyal Hizmetler Dairesi ile GADEM'in çalýþma alanlarý ve projeleri tanýtýldý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Hizmetler Dairesi ile Gençlik Aile Destek ve Eðitim Merkezi'nin (GADEM) çalýþma alanlarý ve projeleri tanýtýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Milli Eðitim Bakanlýðý Müdürleri ve Rehber Öðretmenlere yönelik tanýtým toplantýsý, önceki gün KKTC Telsim'in ana sponsorluðunda Golden Tulip Otel'de gerçekleþtirildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu'nun açýlýþ konuþmasý yaptýðý toplantýda, Lefkoþa Sosyal Hizmetler Dairesi Þube Sorumlusu Yeþim Gürçýnar, "Sosyal Hizmetler Dairesi'nin Çalýþma Alanlarý ve Projeleri' konusunda katýlýmcýlar bilgi verdi. Ardýndan GADEM'den Psk. Zehra Yürür "Gençlik Aile Destek ve Eðitim Merkezi'nin Çalýþma Alanlarý ve Eðitimcilerle Yapýlacak Ýþbirliði Çalýþmalarý" hakkýnda kýsa bir sunum yaptý. Avrupa Komisyonu'nun Kýbrýs Temsilcisi Yorgos Markopuliotis, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýnýn kýsa zamanda halka yarar getireceðini söyledi. Haravgi gazetesine göre Rum Haber Ajansý'na söyleþi veren Markopuliotis, devlet yapýlarý tarafýndan ciddi bir hazýrlýðýn yapýldýðýný belirtti. Markopuliotis, AB dönem baþkanlýðýnýn Rum vatandaþa yönelik yararýnýn kýsa zaman içerisinde ortaya çýkacaðýný ifade etti. Türkiye'nin Güney Kýbrýs'a iliþkin tutumunun sorulmasý üzerine Markopuliotis, AB dönem baþkanlýðýnýn, Avrupa semalarýnýn bir parçasý ve AB'nin kendisiyle ilgili olduðunu belirterek buna saygý duyulmasý gerektiðini belirtti.

11 25 Mayýs 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... AKP Hükümeti'nin Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin Uludere katliamýyla ilgili konuþtu: "Ölmeselerdi yargýlanacaklardý" Taraf gazetesi, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in 'Uludere' açýklamalarýnýn yer aldýðý haberi odun fotoðrafýyla yayýmladý. Fotoðrafta 'Temsili fotoðraftýr' ibaresi yer aldý. Uludere'de 34 vatandaþýn katledildiði olayda, 'vur emri'nin kimin verdiðine iliþkin olarak hükümet ilk kez açýklama yaptý Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Uludere'de 34 kiþinin yaþamýný yitirdiði bombardýmanýn emrini görüntüleri izleyen komutanýn verdiðini söyledi. Bakan özetle þöyle konuþtu: "Terörist görünümlü bir gruba ateþ açýlmýþtýr. 'Vur' emrini kimin verdiðini sorgulamak bile yanlýþtýr. Emri, görüntüleri Hava Kuvvetleri'nde izleyen komutanlar vermiþtir. Bu vatandaþlarýmýz kaçakçýlýk yaparken vurulmuþtur. Sað yakalansalar kaçakçýlýktan yargýlanacaklardý. Kaçakçýlýk olayý gölgede kaldý. O bölge KCK'nýn kontrolündedir. Bu gençler figürandýr. Filmin baþ aktörleri var. Kaçakçýlýk emrini BDP veriyor. O insanlara kaçak malý veren PKK terör örgütüdür. Kaçakçýlýðýn rantýný elde eden KCK terör örgütüdür. Filmin bütününe bakýlýnca özür dilenecek bir þey yoktur. O gençlerimiz orada olmamalýydý." "KAÇAKÇILIÐIN CEZASI ÖLÜM MÜ?" "Taraf" gazetesindeki köþesinde Ahmet AKP'den Uluderelilere ahlâksýz teklifler Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn "30-40 kiþi var. O yüksekten görebilmek mümkün deðil. Silahlý Kuvvetler bu Ahmet midir, Mehmet midir bilemez ki? Silahlý Kuvvetlerimiz bu görevi samimi bir þekilde yapmýþtýr. Hata olabilir. Hatayý da açýkladýk, özrü de açýkladýk. Tazminatý da açýkladýk. Allah aþkýna tazminatsa tazminat. Kusura bakmasýnlar" sözleri Roboskilileri çileden çýkardý. Ýçiþleri Bakaný 'ölümü hakettiler' demeye getirirken, hükümetin de Roboskililere sus payý olarak 'kadrolu iþ' adý altýna koruculuk teklif ettiði ortaya çýktý. AHLAKSIZ TEKLÝFLER AKP Hükümeti'nin Roboskililere (Uludere) sus payý olarak 'kadrolu iþ' adý altýna birbirinden "ahlaksýz teklifler" yaptýðý ortaya çýktý. Katliamda yaþamýný yitiren Zeydan Orhan Encü'nun kardeþi Ömer Encü, "Tazminatla ailelere susma teklifinde bulundular, 'kadrolu iþ' adý altýnda koruculuk teklif ettiler" dedi. Katliamda yaþamýný yitiren Zeydan Orhan Encü'nün kardeþi Ömer Encü, "Önce 120 milyar vereceklerini söylediler, sonra 100 milyar daha eklediler. Sonra 'kadrolu iþ vereceðiz' dediler. Altan þunlarý yazdý: "Bu ülkede yaþayan Kürtler mutsuz. Sadece þu son Uludere faciasýnda Baþbakan'ýn ve Ýçiþleri Bakaný'nýn söylediklerine bakmak bile o insanlarýn niye mutsuz olduðunu anlatmaya yetiyor. Baþbakan'ýn, 'tazminatsa tazminat, özürse özür, daha ne uzatýyorsunuz' demeye getiren sözleri yeter zaten bir Kürt'ün hayata lanet okumasýna. Parasýný verince Kürtleri öldürmek serbest mi Türk hükümetlerine? Ýçiþleri Bakaný da, 'onlar kaçakçýydý' diyor, sanki kaçakçýlýðýn cezasý ölümmüþ gibi. O insanlarý kaçakçýlýða kim mecbur etti? Otuz yýldýr süren bir savaþta insanlara ekmeklerini kazanacaklarý bir imkân mý býraktýnýz?" (Taraf/t24) Kabul etmedik" dedi. Baský altýnda olduklarýný dile getiren Encü, bunu þu cümlelerle anlattý: "Artýk mezarlýða giderken bile askerler yanýmýza gelip, 'neden mezarlýða gittiniz?' diye soruyor." ÇOCUKLARIMIZIN KATÝLÝNÝ ÝSTÝYORUZ Katliamda yaþamýný yitiren Salih Ürek'in annesi Medine Ürek, Baþbakan'a tepki göstererek, "Bir ev dolusu para verseler çocuðumu vermem. Baþbakanýn, Cumhurbaþkaný'nýn peþini býrakmayacaðýz" dedi. Yaþamýný yitiren Yüksel Ürek'in babasý Abdurrahman Ürek ise, "Baþbakan iyi bilsin ki, bu iþin peþini býrakmayacaðýz" dedi. Ürek son olarak "AKP'li Kürt milletvekillerine sesleniyorum. Ýçinizde Allah korkusu olsaydý AKP'den istifa ederdiniz. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Katliamcý bu partiye oy vermeyin" dedi. Yaþamýný yitiren Yüksel Ürek'in annesi Emine Ürek ise, "Bana nasýl TC kimliði verdiyseniz, adalet de verecekseniz. 200 trilyon verseniz deðil oðlumu, oðlumun yanýnda götürdüðü katýrý bile vermem" dedi. (özgür gündem) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ara bölgede çýkan yangýna Türk askerleri ve Rum itfaiyeciler müdahale etti Ara bölgede önceki sabah saat 10:15'te çýkan yangýný söndürme çalýþmalarýna Kýbrýslý Rum itfaiyecilerin yaný sýra Türk askerlerinin de katýldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler yangýnýn; KKTC'de baþladýðýný ve Güney Lefkoþa'ya baðlý "Ay.Demet" bölgesindeki (Metehan) meskun alanlara yayýldýðýný yazdý. Yangýnýn; saat 11:30 itibarýyla "Engomi Sanayi Bölgesi" yanýndaki ara bölgede kontrol altýna alýndýðýný yazan gazete, Türk askerlerinin benzer olaylardan sahip olduklarý tecrübe nedeniyle emir komutaya sahip Rum Ýtfaiye Birimi ile iþbirliði yaptýðýný belirtti. Gazete yangýn söndürme çalýþmalarýnda yer alanlarýn, var olan þiddetli rüzgar nedeniyle yangýný kontrol altýna almak için, insan üstü çaba sarf ettiklerini yazdý. Yangýnýn tam olarak Türk nöbetçi kulübesinin hemen yanýnda KKTC'de çýktýðýný ve ara bölgenin kuzeybatýsýna yayýldýðýný yazan gazete, Türk askerlerinin nöbet yerlerini kurtarmak için ara bölgeyi ihlal ettiklerini belirtti. Gazete, Türk askerlerinin, kürek ve bu tür aletlerle yangýnýn KKTC'ye yayýlmasýný önlemeye çalýþtýklarýný, ayný anda Rum itfaiyecilerin ise Türk askerlerinin getirdikleri lastiklerle yangýna su attýklarýný yazdý. Rum Milli Muhafýz Ordusu'na(RMMO) baðlý askerlerin ise bölgeye sadece su tankeri götürdüklerini ve itfaiye tankerine su ikmalinde bulunduklarýný yazan gazete RMMO askerlerinin yangýn söndürme çalýþmalarýna müdahil olma gereksinimi duymadýðýna da dikkati çekti. Gazete, Türk askerlerine; "Kýbrýs Cumhuriyeti'"nin kontrolü altýnda bulunan bölgelere girmemeleri için sürekli talimat veren BM Barýþ Gücü askerlerinin de yangýnda "seyirci" rolünde olduðunu yazdý. Lüks Suudi Arabistan yatý güney Kýbrýs sahillerindeydi Suudi Arabistan Krallýðý ailesine ait lüks bir yatýn önceki gün Güney Kýbrýs açýklarýna bulunduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Suudi Arabistan Þeyhinin Esrarengiz Ziyareti... Þeyh Yamani'nin Lüks Yatý Dün Kýbrýs'taydý" baþlýklarýyla verdiði haberinde dünyadaki en büyük ve lüks yatlardan biri olan "Al Diriyah"ýn dün Güney Kýbrýs'a esrarengiz bir ziyaret düzenlediðini yazdý. Ýlgi çekici bir tarihe sahip olan Suudi Arabistan Krallýðýna ait ülkenin bayraðýný taþýðan lüks yatýn gün sabah Güney Kýbrýs açýklarýnda bulunduðunu kaydeden gazete, yatýn öðlene doðru Limasol'daki "Agios Ralail" otelinin marinasýna doðru yöneldiðini, marinaya girmeden yarým saat burada beklediðini ve geri dönerek Lübnan ile Suriye arasýndaki bölgede yöneldiðini belirtti. Gazete uluslararasý basýndan elde ettiði bilgilere göre yatýn son yýllarda Suudi Arabistan Eski Petrol Bakaný Þeyh Ahmet Zaki Yamani'nin kullandýðýný kaydetti. "Kýbrýs Havayollarý" yeniden yapýlanýyor KABÝN EKÝBÝ SANDÜVÝÇLE ÝDARE EDECEK, MAAÞLARDA YÜZDE 5 ÝLE YÜZDE 19 ARASINDA KESÝNTÝ YAPILACAK, 247 ÇALIÞANA YOL VERÝLECEK, 12 UÇAKTAN 2'SÝ ELDEN ÇIKARTILACAK "Kýbrýs (Rum) Havayollarý" Þirketi tarafýndan hazýrlanan þirketi kurtarma planý maaþlarda büyük kesintiyi, iþten çýkarmalarý ve hizmetlerin (yiyecek servisi) kaldýrýlmasýný öngörüyor. Yeni planý þirket "kurtarma", sendikalar "çaresizlik" planý olarak nitelerken pilotlar dinamik eylem tehdidinde bulunuyor. Alithia, þirket tarafýndan hazýrlanan "2012 Yeniden Yapýlanma Planý"ný ele geçirdi ve "Kýbrýs Havayollarý... Bilinmeze Uçuþ... Bütün Kurtarma Planý, Ýki Uçak ve 247 Çalýþan Gidiyor... Personele Meyve, Sebze ve Peynire Son... Uçuþ Görevlilerine Sandüviç, Pilotlara Yemek. Birçok Hizmet Seyahatlerine De Son" baþlýk ve spotlarýyla manþete taþýdý. Gazete sendikalarýn, þirket tarafýndan hazýrlanan yeni 2012 yeniden yapýlanma planýný uygulanamaz ve dengesiz görmesine karþýn planýn resmi ve masada olduðunu, þirketin bundan sonraki sürecinin pusulasý olacaðýný yazdý. Gazete, þirketin 2011'de 50,5 milyon Euro zarar ettiðini ancak Rum Yönetimi'nin; Türkiye tarafýndan uygulanan ambargo dolayýsýyla gerçekleþtirilen fazla uçuþlarýn ilave maliyetleri için þirkete mali destek vermesi ile zararýn 19 milyon Euro dolayýna çekildiðini yazdý. Þirketin 2012'ye iliþkin ilk bütçesi 28 milyon 250 bin Euro zarar öngörürken, revize edilmiþ bütçesinde öngörülen zararýn 43 milyon 644 bin Euro olduðuna dikkat çeken gazete, þirketin Ryanair'ýn Baf'a; Transaero'nun da Rusya'nýn çeþitli yerlerinden Larnaka'ya seferlerinden olumsuz etkileneceðinin öngörüldüðünü yazdý. KABÝN EKÝBÝ SANDÜVÝÇLE ÝDARE EDECEK Þirket yolcularýna sunduðu yiyecek hizmetlerini iyileþtirmeyi öngörüyor ancak bu pilotlar ve diðer uçuþ ekibi için geçerli deðil. Kabin ekibi bugünkü gibi lüks deðil ekonomi sýnýfýna verilen yiyecek veya sandüviçle yetinecek. Pilotlar ve yardýmcýlarýna ise businnes class yolcularýna verilen yemekten verilecek. Bu þekilde 105 bin Euro tasarruf öngörülüyor. Dahasý personele meyve, sebze ve peynir tabaðý verilmeyerek 56 bin Euro tasarruf edilecek. Kurallara göre uçuþ sýrasýnda zehirlenme tehlikesi dikkate alýnarak kaptan pilot ve yardýmcýlarý ayný yemeði yemiyor. Kimlik tespiti programý Bosna'ya gidecek Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün BM'nin önerdiði kayýplarýn kimlik tespiti programýyla ilgili sözleþmeyi reddetmesi üzerine programýn Bosna'da yürütüleceði iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, "Kýbrýs'ýn Kayýplarýný Bosna'da Arayacaðýz... Genetik Enstitüsü Sözleþmeyi Reddetti" baþlýklarýyla ön sayfa verdiði haberinde, Enstitü Yönetim Kurulu'nun oy çokluðuyla sözleþmenin reddedilmesi kararý aldýðýný kaydetti. Haberi iç sayfalarýnda "Kimlik Tespiti Programý Kesin Olarak Yurtdýþýna... Genetik Enstitüsü Yönetim Kurulu Ýstifa Ediyor" baþlýklarýyla veren gazete, elde ettiði bilgilere göre Enstitü Yönetim Kurulu'nun, salý günü 15.30'dan 22.30'a kadar süren maraton toplantýsýnýn ardýndan oy çokluðuyla UNDP'nin sözleþmesini reddetmeye kadar verdiðini ileri sürdü. Beþe karþý yedi üyenin sözleþmenin reddedilmesi yönünde tavýr koyduðunu, bir kiþinin de çekimser kaldýðýný aktaran gazete, bu geliþme üzerine (sözleþmenin kabul edilmesi yönünde tavýr takýnan) Yönetim Kurulu Baþkaný Hristos Filaktu ve diðer 3-4 üyenin istifalarýný sunma niyetlerini dile getirdiklerini, bu þekilde diðer üyelerin izledikleri tutumla hem fikir olmadýklarýný gösterdiklerini ileri sürdü. Gazete, sözleþmenin reddedilmesi yanýnda olan üyelerin arasýnda Yönetim Kurulu üyesi iki Kýbrýslý Türkün de bulunduðunu iddia etti. Yönetim Kurulu üyelerine, BM tarafýndan bazý izahatlar, kimlik tespitleri için ihaleye baþvuran diðer örgütlerin kabul ettiði þartlar verildiðini savunan gazete, bununla birlikte, BM'nin Enstitü'ye tartýþmasýz iki þart koþtuðunu; bunlardan birincisinin Enstitü'nün akreditasyonuyla (belgelenmesi) ilgili olduðunu, diðerinin de sonuçlarýn kesinliðini büyük oranda teyit etmeyi hedeflediðini öne sürdü. Gazete bu olumsuz geliþmeler konusunda Kayýp Yakýnlarý Komitelerinin bilgilendirildiðini, bilgilendirmenin Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu tarafýndan yapýldýðýný yazdý.

12 12 Günün Manisi Bu gelen kimin gýzý Entarisi gýrmýzý Uzagdan gördüm onu Sandým da vezir gýzý KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Duanýn Gücü Bilal Civelek YEDÝVEREN YAYINLARI 25 Mayýs 2012 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Haklý ve özgür tartýþma, gerçeðin en büyük dostudur." G. Campbell ben bir kederi öptüm kenarýndan bir çýt çýktý, bir kýmýltý düþtü elin çaya gitti, kaþýða gitti bütün bir gün sevmenin ardýndan bir çiçeðin aðýrlýðýdýr uçurum gecenin aðzýný açtýðý boþlukta Tozan Alkan "Haritada kýrmýzý nokta" adlý þiirinden Kýbrýs'ýn öz kültürünün yaþatýlmasýna katký koyabilecek bir sergi... Maðusa Çocuk Festivali'nde dereceye girenlere ödülleri verildi Gazimaðusa Belediyesi ve Maðusa Kültür Derneði tarafýndan bu yýl 20.'si düzenlenen "Gazimaðusa Çocuk Festivali" kapsamýnda gerçekleþtirilen Resim ve Mektup Yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimaðusa'da surlar içerisinde bulunan Venedik Sarayý'nda dün akþam düzenlenen ödül töreninde toplam 150 öðrenciye ödülleri verilirken, Buðday Camii'de açýlan sergide ise öðrencilerin mektup ve resimleri sergilendi. Resim ve Mektup Ödül Töreni'nde bu yýl Hüseyin Irkad ve Türksal Ýnce adýna 2 öðrenciye Juri Özel Ödülü verildi. Mektup Yazma Yarýþmasý'nda 34, Resim Yapma Yarýþmasý'nda ise 88 öðrenciye ödül ve plaket verilirken, bunun yanýnda mektup yazma yarýþmasýnda tüm jüri üyelerinden tam puan alan Doða Çalýkuþu ve Ayþegül Gazioðlu isimli öðrencilere jüri özel ödülü verildi. Etkinliðin açýlýþýnda Aytaç Çaðýn keman dinletisi sunarken, Mektup Yazma Yarýþmasý Jüri Baþkaný Mehmet Yaðlý ve Resim Yapma Yarýþmasý Jüri Üyesi Fehmi Tuncel birer konuþma yaptý. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ise konuþmasýnda, 20 yýllýk geçmiþi olan organizasyonun okul dýþýndaki zamanlarýnda çocuklarýn kendi ayaklarý üzerinde durmasý ve özgüven kazanmasýný hedeflediðini belirterek, festivalin ülkenin en büyük sosyal sorumluluk projesi olduðunu söyledi. 10 Mart-1 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan Gazimaðusa Çocuk n "Kýbrýs Sandýk Motifleri" Yazma Sergisi'ndeki Veliye Marti imzasýný taþýyan yazmalar, adanýn tarihindeki bu motiflere, bir baþka oymacýlýk sanatý üzerinden yazma sanatýyla can vererek günümüze taþýmaktadýr Festivali'nde 26 Mayýs'ta Dans Buluþmasý, 31 Mayýs'ta da 20. Yýl Balosu gerçekleþtirilecek. Festival, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde saat 18:00'da Namýk Kemal Lisesi önünden Namýk Kemal Meydaný'na festival yürüyüþü ve meydanda görkemli gösterilerle sona erecek. BRTK 2. TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ BESTE YARIÞMASI YAPILDI Seçkin Derviþ birinci oldu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tarafýndan bu yýl 2'ncisi düzenlenen Türk Sanat Müziði Beste Yarýþmasý'nda, 'Kýbrýs Sandýk Motifleri' bu akþam ada halkýyla buluþuyor "Karanlýklar Ýçinde" eseriyle Seçkin Derviþ birinci oldu. Eserleri, TRT Ankara Radyosu'ndan konuk olarak gelen 6 saz, 2 ses sanatçýsý icra etti. Gecede, TRT Ankara Radyosu ses sanatçýlarý Eylül Turan ve Alper Diler, TRT Ýstanbul Radyosu ses sanatçýlarýndan Gökhan Sezen ile Cem Kafkas da Türk Sanat Müziðinin seçkin eserlerini de seslendirdiler. TRT Ýstanbul Radyosu ses sanatçýlarýndan Gökhan Sezen baþkanlýðýnda, Cem Kafkas, Engül Atamert, Ayþe Aydýn, Adil Sönmez ve Ýhsan Gürel'den oluþan jüri deðerlendirmesinde, "Karanlýklar Ýçinde" eseriyle Seçkin Derviþ birincilik, "Susmadý gönlümün feryadý ahý" eseriyle Dolgun Dalgýçoðlu ikincilik, "Felek hünerini bende sýnadý" eseriyle Doðan Balyemez üçüncülük, "Arama boþ yere" eseriyle Özkan Pastýrmacýoðlu ise mansiyon ödülüne layýk görüldü. Yarýþmada, birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye de 2 bin TL ödül verildi. (Mustafa Erkan)- Veliye Marti'nin 'Kýbrýs Sandýk Motifleri' sekiz yýl ardýndan tamamlanan projenin ürünleri 'Yazma Sergisi' 25 Mayýs 2012 Cuma günü (Bugün) sergileniyor. Sergi açýlýþýný, 8 Kütüphane Sokak'ta bulunan 'Saçaklý Ev'de saat da Gülin Küçük gerçekleþtirecek. Kültürümüzle yakýndan alakalý Kýbrýs sandýklarýnýn motifleri,iþleme ve süsleri, dönemine ait yaþamdan bilgiler aktarma iþlevi olduðunu sergi ile dikkatlere getirmek istiyor. Sergi Kuratörlüðünü Kadir Kaba üstlendi. "Veliye'nin önsözü þöyle oldu. "1989 yýlýnda Kýbrýs Ortaköy'de Bedri Rahmi Eyüboðlu imzalý mozaik panolarla karþýlaþýnca duyduðum heyecan beni Mehmet Eyüboðlu atölyesine götürdü Kasým ayýnda yazmacýlýk sanatýyla tanýþtým... Çalýþmalarýmý derinleþtirdikçe, bu sanatýn Kýbrýs baðlantýsýný araþtýrdým ve uzantýlarýný gördüm. Özellikle evlerdeki sandýklarýn üzerine iþlenmiþ motifleri yazmalarla yaygýnlaþtýrarak güncel kullanýma sunulmasýný amaçladým. 2000'li yýllara geldiðimde, motifleri artýk ýhlamur kalýplara aktarýyordum. Sekiz yýl sonra bu çalýþmayý bütünüyle tamamlamýþ oldum. Uzun bir süre büyük bir sevgi ve özveriyle üzerinde çalýþtýðým bu projenin 'Kýbrýs Sandýk Motifleri' sergisiyle sizlerle buluþmuþ olmasýndan kývanç duyuyorum. Ýnanýyorum ki bu sergiden farklý bir kullanýmla evlere tekrar dönecek olan Kýbrýs Sandýk Motifleri, Kýbrýs'ýn öz kültürünün yaþatýlmasýna katkýda bulunacaktýr. Bu nedenle projeyi tamamlayacak son halka olan çok deðerli ada halkýna teþekkür ediyorum."

13 25 Mayýs 2012 Cuma MERKEZ BANKASI RAPORU Aktif toplam 2 milyar 187 milyon BANKALARIN MEVDUAT TOPLAMI 1 MÝLYAR 64 MÝLYON Merkez Bankasý'nýn 2011 bilançosu aktif toplamý, 2010'a göre yüzde artarak 2 milyar 187 milyon 886 bin TL'ye ulaþtý. KKTC'de faaliyet gösteren bankalarýn Merkez Bankasý nezdindeki mevduat toplamlarýný gösteren bankalar mevduatý kalemi de 2011'de bir önceki yýla göre yüzde artarak 1 milyar 64 milyon 641 bin TL oldu. Merkez Bankasý'nýn 2011 faaliyet raporu yayýmlandý. Baþkan Bilal San'ýn önsözünün de yer aldýðý raporda, bankanýn organizasyon ve yönetimi; insan kaynaklarý, politika, operasyon ve faaliyetleri ve finansal tablolar bölümleri bulunuyor. SAN: "DALGALI VE BELÝRSÝZLÝKLERLE DOLU BÝR YILDI" Merkez Bankasý Baþkaný Bilal San, 2011'in AB ve ABD baþta olmak üzere geliþmiþ ekonomilerin yüksek kamu borçlarýna baðlý olarak global ekonomi için dalgalý ve belirsizliklerle dolu bir yýl olduðunu belirttiði önsöz yazýsýnda, Türkiye'nin söz konusu dönemi göreli olarak daha olumlu geçirdiðini, KKTC'nin ise ekonomik açýdan bazý kýrýlganlýklar yaþanmýþ olmasýna ve dünya ekonomisindeki durgunluða raðmen ekonominin yüzde 4.3 büyüyeceðinin tahmin edildiðini ifade etti. San, 2011'de Merkez Bankasý'nýn yasal yetkilerini kullanarak görevlerini sürdürdüðünü, AB direktiflerini dikkate alarak Bankacýlýk Yasasý'ný revize edip aðustos ayýnda Maliye Bakanlýðý ile Baþbakanlýk'a gönderdiklerini bildirdi. Borçlarýn ekonomik iyileþtirme kapsamýnda yeniden yapýlandýrýlmasýyla ilgili yasa tasarýsýnýn da hazýrlandýðýný ve 24 Þubat 2012'de yasallaþarak yürürlüðe girdiðini kaydeden Merkez Bankasý Baþkaný Bilal San, diðer görevlerini de sürdürdüklerini belirtti. ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NDAN MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝMLER Kýbrýs Türk Ýnþaat Mühendisleri Odasý, cumartesi günü meslek içi eðitim semineri düzenliyor. Odadan verilen bilgiye göre, 26 Mayýs Cumartesi günü saat 10.15'te "Van Depremi Hasar Tespit Çalýþmalarý ve Depreme Dayanýklý Yapýsal Sistem Tasarýmýnýn Temel Prensipleri" ve ardýndan da "Betonda Dayaným, Dayanýklýlýk, Kalite Kontrol Ve Beton Teknolojisindeki Geliþmeler" konusunda düzenlenecek. Seminerleri Prof Dr. Ahmet Yakut ve Prof. Dr. Ýsmail Özgür Yaman sunacak. Seminerler, Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. DAÜ FEFKON TOPLANTISI'NA EV SAHÝPLÝÐÝ YAPIYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), KKTC'de ilk kez düzenlenen Fen ve Edebiyat Fakülteleri Dekanlar Konseyi (FEFKON) toplantýsýna ev sahipliði yapýyor. KKTC ve Türkiye üniversitelerinin Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coðrafya Fakülte Dekanlarýnýn katýldýðý toplantý, dün sabah Salamis Bay Conti Resort Otel'de yer alan açýlýþ töreni ile baþladý. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, saygý duruþu, Ýstiklal Marþý ve DAÜ tanýtým filminin gösteriminin ardýndan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Rza Bashirov açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtirdi. AYH'DEN ETÝK GÜNÜ MESAJI Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi, 25 Mayýs "Etik Günü" nedeniyle yayýmladýðý mesajda, yazýlý hukuk sistemleri tarafýndan düzenlenemeyen iliþkilerin bireye, topluma ve çevreye zarar vermemesinin sadece bireylerin taþýdýðý etik veya ahlaki deðerlerden doðan ilkelerle ve erdemlerle mümkün olduðunu belirtti. Hareket, toplumsal deðerlerin, aile kavramýnýn, sosyal ve siyasal etiðin giderek yok olduðunu savunarak, bunun geleceði tehlikeye sokacak boyutlarda olduðunu ileri sürdü. AKTÝF TOPLAMDA YÜZDE ARTIÞ 2011 yýlýnda 90 kiþilik kadrosuyla hizmetlerini sürdüren Merkez Bankasý'nýn 2011 raporuna göre, bilançosundaki aktif toplamý bir önceki yýla göre yüzde artarak 2 milyar 187 milyon 886 bin TL'ye yükseldi. Bankanýn kârý da 2010'a göre yüzde arttý ve 60 milyar 793 bin TL'ye çýktý. Ülkede faaliyet gösteren bankalarýn Merkez Bankasý nezdindeki mevduat toplamlarý da 2010 sonuna göre yüzde 12.25'lik artýþla 2011 sonunda 1 milyar 64 milyon 641 bin TL'ye ulaþtý. Merkez Bankasý'nda tutulan yasal karþýlýklar kalemi toplamý 2011 sonunda 2010'a göre yüzde artarak 656 milyon 680 bin TL oldu. BÝLGÝSAYAR BAÐIÞI- Girne Özgürada Lions Kulübü, Alsancak Ýlkokulu'na bilgisayar baðýþladý. Kulübün Dönem Baþkaný Ln. ÞerifeÇelikli'nin açýklamasýna göre, kulüp yöneticileri Alsancak Ýlkokulu'nu ziyaret ederek Okul Müdürü Fatma Öztabay'a bir adet tam donanýmlý bilgisayar teslim etti. Baðýþ sýrasýnda konuþan Girne Özgürada Lions Kulübü Baþkaný Çelikli, insanlara ve topluma karþýlýksýz hizmet etmenin ana hedefleri olduðunu; saðlýk ve eðitim alanýnda sürekli katýlar yaptýklarýný söyledi. Okul Müdürü Fatma Öztabay da, bilgisayar baðýþýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek kulübe teþekkür etti. 15 EROÐLU TRABZON'A GÝDÝYOR Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn daveti üzerine, bu sabah Ýstanbul üzerinden Trabzon'a gidecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Eroðlu'na, Trabzon ziyareti sýrasýnda, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör ve Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken eþlik edecek. Eroðlu'nun, 27 Mayýs Pazar günü adaya dönmesi bekleniyor. "MS'DE TANI, TEDAVÝ YÖNTEMLERÝ VE MS'LE YAÞAMAK" Meral Eroðlu himayelerinde, 26 Mayýs Cumartesi günü "MS'de Taný, Tedavi Yöntemleri ve MS'le Yaþamak" konulu konferans düzenlenecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, konferans, saat 14.00'te Merit Otel'de yapýlacak. Konferansta açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nöroloji Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Ülkü Türk Börü, "MS epidemiyolojisi ve demografik özellikleri", Gazimaðusa Devlet Hastanesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Seide Karasel, "MS'te fizik tedavi ve rehabilitasyon" ve Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalý, MS Birim Baþkaný Prof Dr. Mefkure Eraksoy "MS'in klinik tanýsý, tedavisi ve son geliþmeler" konularýnda konuþacak. LEKAD'DAN TANCER'E TEPKÝ Lefke ve Çevre Köyleri Dayanýþma ve Kalkýndýrma Derneði (LEKAD), UBP Milletvekili Dr. Mehmet Tancer'in "Lefke'de bulunan CMC alanýnda zaten siyanür var. O bölge zehirli. Petrol Dolum Tesisi'nin de bu bölgeye yapýlmasýnda sakýnca görmüyorum" dediðini savunarak, tepki gösterdi. Dernekten yapýlan açýklamada, Tancer'in sözkonusu açýklamayý bir televizyon programýnda yaptýðý belirtildi ve Tancer "Lefke halkýndan özür dilemeye" çaðrýldý. BARIÞSEVER; "OTORÝTE BOÞLUÐU YASA DIÞILIÐI ARTIRDI" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Çevre Komitesi Baþkaný Mehmet Barýþsever, ülkede yönetim zafiyetinden kaynaklanan otorite boþluðu olduðunu savunarak, bundan kaynaklanan ve giderek artan yasa dýþý geliþmeler yaþandýðýný ileri sürdü. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, altyapý eksikliði, yasadýþý inþaatlar ve dere yataklarýna yapýlan yanlýþ müdahaleler neticesinde geçen yýl Lefkoþa'nýn birçok bölgesinin seller altýnda kaldýðýný, Sanayi Bölgesinin yaðan her yaðmurun ardýndan adeta denize döndüðünü belirten Barýþsever, son olarak da LTB'de yaþanan kaos neticesinde Lefkoþa'nýn acýnacak hale düþürüldüðünü kaydetti. KANSER HASTALARINA AVUSTRALYA'DAN BAÐIÞ Avusturalya'da yaþayan Ayhan Sütçüoðlu, basýmýný ve satýþýný kendisinin yürüttüðü kitabýnýn gelirini Aliye Ýbrahim ve Ahmet Ýbrahim aracýlýðýyla Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþladý. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail, baðýþ teslim edilirken yaptýðý konuþmada "Derneðin artan kanser vakalarý karþýsýnda yaþadýðý sýkýntýlarý içimizde ifade etmeye çalýþýrken, neredeyse çok yakýnýmýza bu zorluklarý duyuramazken Avusturalya'dan acýmýzý her zaman hisseden kardeþlerimiz bizim için umut oluyorlar" dedi. 20 TEMMUZ FEN LÝSESÝ 1. GELDÝ 20 Temmuz Fen Lisesi proje ekibi, Mayýs tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlenen 20. Uluslararasý Çevre Proje Olimpiyatlarý'nda 1. gelerek adaya altýn madalya ile döndü. Verilen bilgiye göre, söz konusu yarýþmaya, 72 farklý ülkeden yüzlerce proje baþvurdu. Farklý ülkelerden öðretim üyelerinin oluþturduðu jüri deðerlendirmesinde, 12. sýnýf öðrencisi Mehmetbaðýr Baðýrzade, kimya öðretmeni Aylin Artuner ve fizik öðretmeni Duygu Evrim'den oluþan 20 Temmuz Fen Lisesi proje ekibinin hazýrlamýþ olduðu enerji konulu proje yarýþmanýn birincisi seçildi.

14 25 Mayýs 2012 Cuma 19 Leyla Zana'ya 10 yýl hapis Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralýk 2008 tarihinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan ancak "sanýðýn eksik savunmasý" nedeniyle Yargýtay 9. Ceza Dairesi'nce bozulan kararýn ardýndan yeniden görülmeye baþlanan davanýn duruþmasýna, tutuksuz sanýk Zana katýlmazken, avukatý Fethi Gümüþ hazýr bulundu. Cumhuriyet savcýsý, daha önceki duruþmada mahkemeye sunduðu mütalaasýný tekrarladý. Mütalaada, sanýk Zana'nýn katýldýðý her miting, toplantý ve basýn açýklamasýnda terör örgütünün istemlerine uyarak, propaganda kastýný aþýp "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemek" suçunu iþlediðinin anlaþýldýðýný belirterek, "Sanýk, beyanlarýnda PKK'yý terör örgütü olarak görmediðini, örgütün elebaþý Öcalan'ý da 'Kürt halk önderi' olarak gördüðünü, PKK'nýn faaliyetlerini de 'özgürlük ve demokrasi' mücadelesi olarak gördüðünü belirterek, dolaylý olarak atýlý suçlamalarý kabul ettiði, tüm dosya kapsamýndan anlaþýlmaktadýr" denilmiþti. GÜNEY KORE'DE ÇOCUKLARA CÝNSEL SALDIRIDA BULUNAN SUÇLULAR HADIM EDÝLÝYOR Güney Kore, çocuklara karþý defalarca cinsel saldýrýda bulunan suçlularý kimyasal olarak hadým etmeye baþlýyor. Adalet Bakanlýðý yetkilileri, 45 yaþýndaki bir kiþiye yarýn ilk kez testosteron üreten hormonu azaltan ve cinsel dürtüleri engelleyen bir iðne yapýlacaðýný söyledi. Hadým edilecek kiþinin yýllarýnda 13 yaþýn altýndaki kýz çocuklarýna tecavüz ve cinsel sarkýntýlýk suçlarýndan 4 kez mahkum edildiði belirtilerek, yapýlan psikiyatrik testin bu kiþinin pedofili olduðu ve ilaçla tedavi edilmesine ihtiyaç olduðunu gösterdiði kaydedildi. Suçlunun, 3 yýl boyunca her üç ayda bir hadým iðnesi olmayý kabul etmesi nedeniyle Temmuz ayýnda cezaevinden serbest býrakýlacaðý, iðne olmayý reddetmesi ya da iðne zamanýný kaçýrmasý durumunda ise yasaya göre 7 yýl hapis cezasý çekmek üzere cezaevine gönderileceði bildirildi. Güney Kore iðneyle hadým yasasýný 2010 yýlýnda kabul etmiþti. Satýlýk Uður marka 2 adet dondurma yapma makinesi ve 1 adet sütlü tatlý yaþ pasta dolabý satýlýktýr. Tel: AYZER EMLAK SATILIK Gönyeli'de metrekare 1. kat Türk malý daire, çok acil Stg. Yenikent Levent Sitesi'nde zemin kat, bahçeli, Türk malý, çok acil Stg. Kýzýlbaþ'ta 3+1 yeni, Türk malý daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 ve 2+1, 1. kat full tadilatlý daireler Stg. KÝRALIK Hamitköy'de 3+1 yeni, full eþyalý lüks daire Göçmenköy'de kat full eþyalý lüks daire K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat lüks daire K. Kaymaklý'da Reis arkasý 2+1 eþyalý daire Hamitköy'de 2+1 yeni eþyalý daire 750 TL Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL Gönyeli'de 2 adet 1+1 daire / DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Platini'den Tottenham'a yanýt Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ligi 4. sýrada bitirmesine karþýn Þampiyonlar Ligi bileti alamamasýna tepkili. Chelsea'nin Þampiyonlar Ligi þampiyonu olmasý nedeniyle Avrupa Ligi'ne gitmek zorunda kalan Tottenham'ýn isyanýna UEFA Baþkaný Michel Platini'den yanýt geldi. Premier Ligi 6. sýrada tamamlayan maviler, tarihinde ilk kez kazandýðý Þampiyonlar Ligi kupasý sayesinde önümüzdeki sezon da Devler Ligi'nde oynamaya hak kazanýyordu. Ligi 4. bitiren Londra'nýn diðer yakasýndaki Tottenham ise Chelsea'nin þampiyonluðu ile Devler Ligi'nde ön eleme oynama hakkýný kaybediyordu. Premier Lig'den en fazla 4 takýmýn Þampiyonlar Ligi'ne katýlmasý kuralýnýn Tottenham'ý maðdur etmesi UEFA Baþkaný Michel Platini'nin de dikkatini çekti. Budapeþte'deki FIFA kongresi öncesi konuþan Fransýz futbol adamý, bu kuralla ilgili olarak önümüzdeki yýllarda birtakým deðiþikliklere gidebileceklerini ifade etti. Platini, UEFA yönetim kurulu olarak 3 yýl boyunca turnuva kurallarýnda herhangi bir deðiþikliðe gitmeme kararý aldýklarýný, ancak bu konuyu bir sonraki icra kurulu toplantýsýnda yeniden tartýþabileceklerini söyledi. Platini, Tottenham Menajeri Harry Redknapp'in, "UEFA'nýn Þampiyonlar Ligi þampiyonu olan takýmýn bulunduðu ülkeye özel bir hak tanýyarak bir sonraki sezon bir fazla takýmla turnuvaya katýlmasý" yönündeki önerisini de düþünebileceklerini belirtti. UEFA baþkaný, "Þu an kuralý deðiþtirmemiz mümkün deðil. Kural Ýngiltere'den 4 takýmýn olmasý gerektiðini söylüyor" diye konuþtu. Eleman aranýyor Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak eleman aranýyor. Tel: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ KAZA TAPU AMÝRLÝÐÝ LEFKOÞA DUYURU BMS 2/11 sayýlý dosya tahtýnda 27/5/2012 tarihinde Pazar günü sabah saat 10.00'da Lefkoþa Arabahmet Mahallesinde "Kanlý Mescit Kahvehanesinde" açýk artýrma usulü ile satýlacaðý duyurulan Arabahmet A 1136 koçan no'lu taþýnmaz malýn satýþýnýn Lefkoþa Kaza Mahkemesinin Ýstida Ýstinaf No:2/12 ve tarihli emri uyarýnca durdurulduðu ilan olunur. Osman Özkan Kaza Tapu Amiri (v) Lefkoþa BMS 2/11 Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: DEVREN KÝRALIK Lefkoþa Ortaköy'de halen çalýþýr durumda olan Gazioðlu Baklava Salonu kiralýktýr. Not: Her türlü gýda iþine uygundur ÖÐRENCÝYE VE AÝLEYE KÝRALIK DAÝRELER LEFKOÞA'NIN HER BÖLGESÝNDE 1. Stüdyo ve villalar eþyalý olarak kiralýktýr 2. Hastane yanýnda 3+1 full eþyalý zemin kat daire Stg., Hamitköy'de villa Stg., Hamitköy'de villa tam müstakil Stg., K. Kaymaklý'da villa tam müstakil Stg., Dumlupýnar'da villa Stg Satýlýk ev Yukarý Dikmen de 2+1 bahçeli ev satýlýktýr Joey Barton'a tarihi ceza! Premier Lig ekiplerinden Queens Park Rangers'ýn hýrçýn orta saha oyuncusu Joey Barton, Premier Lig tarihinin en aðýr cezalarýndan birine çarptýrýldý. Manchester City ile oynanan sezonun son maçýnda Sergio Aguero ve Vincent Kompany ile karþý karþýya gelen Barton'a 12 maç ve 75 bin sterlin para cezasý verildi. Premier Lig'in son haftasýnda Manchester City ile Queens Park Rangers'ý karþý karþýya getiren maça Joey Barton damga vurmuþtu. Barton, City'nin uzatma dakikalarýnda bulduðu gollerle dramatik þekilde þampiyon olduðu maçta Carlos Tevez'e dirsek atarak kýrmýzý kart görmüþtü. Bununla da yetinmeyen hýrçýn futbolcu oyun alanýný terketmeden önce Sergio Aguero'yu tekmelemiþ; Vincent Kompany'e de kafasýyla vurmaya çalýþmýþtý. Premier Lig yönetimi Barton hakkýndaki merakla beklenen kararýný açýkladý. 29 yaþýndaki oyuncu Tevez'e yönelik hareketi nedeniyle 4 maç ceza aldý. Premier Lig yönetim kurulu, Barton'a, Aguero ve Kompany'e yönelik hareketleri nedeniyle de 8 maç ve 75 bin sterlin para cezasý verdi. Barton böylece toplam 12 maç men cezasý almýþ oldu. Queens Park Rangers yönetimi, cezanýn kesinleþmesinin ardýndan iç disiplin soruþturmasý baþlattý. Kulübün Barton ile yollarýný ayýrma kararý alabileceði ifade ediliyor. Bununla birlikte pek çok kiþi Barton'a verilen cezanýn çok aðýr olduðu görüþünde birleþiyor. ARANIYOR Tarla sulama iþinden anlayan, traktör kullanabilen eleman aranýyor Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: KÝRALIK DAÝRE Lemar civarý Dr. Can Çobanoðlu kliniðinin üstü 150 metrekare 3 yatak odalý II. kat 800 TL Tel:

15 Emenike'den Çocuk Onkoloji Hastanesi'ne baðýþ Nijeryalý golcüsü Emmanuel Emenike, imzalý formasýný ülkemizde yapýlacak olan Çocuk Onkoloji Hastanesi'ne baðýþladý. Menajeri Kýbrýslý Türk Erdem Konyar'ýn yaptýðý Emenike, "Gelin hep birlikte farkýndalýk yaratalým" adlý proje çerçevesinde formasýný baðýþladý. Dünya çapýnda 50 ve daha fazla ünlüye ait imzalý eþyalar düzenlenecek bir geceyle açýk artýrmada satýlacak. Beþiktaþ baþkaný Fikret Orman tüm siyasilerimize birer Beþiktaþ formasý hediye etmek için adamýza geldi.. Ver formayý, kap arsayý Yalova tel örgüleri kaldýrýyor Bu sezon baþarýlý bir performans göstererek Telsim 1'nci Lige yükselen Yalova, maçlarýný yaptýðý Fikri Karayel Stadý'ndaki tel örgüleri kaldýrma kararý aldý Dün adamýza gelen Beþiktaþ Spor Kulübü Baþkaný Fikret Orman her ziyaret gerçekleþtirdiði makama bir Beþiktaþ formasý hediye etti. Karpaz bölgesinde bir tesis yapma projesi olan Beþiktaþ'ýn Baþkaný Orman, Futbol Federasyonu ve Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný'ný da ziyaret etti Karpaz bölgesinde Beþiktaþ'ýn tesis yapmasý için verilecek olan arazi hakkýnda görüþmeler yapýlmasýna raðmen basýna hiçbir açýklama yapýlmadý Beþiktaþ Spor Kulübü Baþkaný Fikret Orman dün adamýza geldi. Karpaz bölgesinde Beþiktaþ'ýn tesis yapmasý için verilecek olan arazi hakkýnda görüþmeler yapýlmasýna raðmen konu ile ilgili olarak basýna hiçbir açýklama yapýlmadý. Ýlk olarak KTFF Baþkaný hasan Sertoðlu'nu ziyaret eden Fikret Orman daha sonra siyasileri de sýrasýyla gezdi. KKTC Maliye Bakaný Ersin Tatar, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Baþkaný Fikret Orman'ý kabul etti. Bir dizi ziyaretler için ülkemize gelen BJK Baþkaný Fikret Orman ile bakanlýkta görüþen Maliye Bakaný Ersin Tatar, Beþiktaþ'ý KKTC'ye beklediklerini belirtti. Beþiktaþ'ýn daha önceki baþkaný ve þu anda Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören'in de geçmiþte ülkemize gelerek Beþiktaþ'ýn tesis yatýrýmý ile ilgili bir görüþme gerçekleþtirdiklerini hatýrlatan bakan Tatar, Demirören'e de yeni görevinde bir kez daha baþarý dileðinde bulundu. Tatar, "Beþiktaþ gibi Türkiye'nin önde gelen bir kulübünün ülkemize gelmesi, yatýrým yapmasý KKTC'nin tanýtýmý adýna çok önemlidir ve bu yöndeki çalýþmalarýmýza önemli katkýsý olacaktýr. Daha önce Demirören baþkan ve ekibi bu konuda ön çalýþma yapmýþlardý. Þimdi sizlerin de bu yöndeki çalýþmalarýnýzýn sürdüðünü görmek ve KKTC'ye yatýrým planý yapmanýz bizleri mutlu etmiþtir. Sizleri KKTC'ye yatýrým yapmaya, ülkemize kamp yapmaya bekliyoruz" dedi ve Fikret Orman baþkanlýðýndaki Beþiktaþ yönetim kuruluna baþarýlar diledi. "Cennet gibi ada" Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman da konuþmasýnda Maliye Bakaný Ersin Tatar'a ilgisinden dolayý teþekkür ederek baþladý ve Yýldýrým Demirören baþkanlýðýnda planlanan KKTC'ye yatýrým projesinin kendi döneminde de yer aldýðýný ifade etti. Fikret Orman, "KKTC cennet gibi bir ada. Havasý ile iklimi ile burada her mevsim spor yapmak çok faydalý olacaktýr. Beþiktaþ sporun olduðu, içinde spor olan her yerde vardýr. Siyaset bizim iþimiz deðil, biz sporla uðraþýyoruz. KKTC'ye de yatýrým yapmak, burada Hakem Hakan Muhtaroðlu Yýltan Muslu ödülünü aldý Geleneksel olarak her yýl seçilen "Yýltan Muslu Yýlýn Gelecek Vadeden Hakemi" ödülünün bu yýlki sahibi Hakan Muhtaroðlu, düzenlenen törenle ödülünü aldý. Kýbrýs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði yönetiminin, üst ve A Klasman hakemlerinin belirlediði, yýlýn gelecek vadeden hakemi Hakan Muhtaroðlu, Zet Karting'de düzenlenen törenle, merhum hakemlerimizden Yýltan Muslu adýna verilen ödülünü aldý yýlýndan bu yana her yýl verilmekte olan ödül için önceki akþam düzenlenen törene Hakem ve Gözlemciler Derneði yetkilileri, MHK üyeleri ve Yýltan Muslu'nun ailesi katýldý. tesisleþmek planlarýmýz içerisindedir. Sizlerin de desteði ile bunu gerçekleþtirmek istiyoruz. Ve bu projenin benim baþkanlýðým döneminde gerçekleþmesi beni ayrýca mutlu edecektir" dedi. Dürüst: "Memnun olduk" Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst de, Beþiktaþ Jimnastik Kulübü'nün yeni baþkaný Fikret Orman'ýn ziyaretinden büyük mutluluk duyduðunu, kendisinin de bir Beþiktaþlý olarak Fikret Orman'ýn KKTC'de olmasýndan çok memnun olduðunu söyledi. Türkiye'nin ilk kurulan spor kulübü olan Beþiktaþ'ýn ülkemizde yapmayý düþündüðü projelere destek verebileceklerini söyleyen Bakan Dürüst, Fikret Orman'ýn ülkemiz sporu için düþünce ve projelerinden büyük bir heyecan duyduklarýný da ifade etti. "KKTC bizim ikinci yuvamýz" Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman, KKTC'de bulunmaktan her zaman büyük mutluluk duyduðunu, KKTC'yi ikinci yuvalarý olarak gördüklerini dile getirdi. KKTC ile özellikle Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Beþiktaþ, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çeþitli spor branþlarýnda iþbirliði yapmasý için her türlü teklife açýk olduklarýný söyleyen Orman, yapýlacak olan önemli bir organizasyona diðer kulüplerle de görüþerek destek verebileceklerini belirtti. KKTC'de Beþiktaþ Jimnastik Kulübü olarak yatýrým yapmayý da arzuladýklarýný söyleyen Fikret Orman, Bakan Dürüst'e iþbirliðine açýk olduklarýný açýkladý. Niyazi Ergülen Batý bölgesi spor kulüpleri futbol statlarýnda sahayý çevreleyen tel örgüleri tek tek kaldýrýyor. Yaklaþýk beþ yýl önce saha ile tribünleri ayýran tel örgüleri kaldýran Bostancý Baðcýl'ýn ardýndan, bu sezon yenilenen Lefke 16 Aðustos Stadý için de Lefke Spor Kulübü yönetimi ayni kararý aldý. Son olarak bu sezon Telsim 1'nci Lig'de mücadele edecek Yalova Spor Kulübü de maçlarýný yaptýðý Bostancý Fikri Karayel Stadý'ndaki tel örgüleri kaldýrma kararý aldý. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Yalova Spor Kulübü basýn sözcüsü Tahsin Mertekçi, sezon bitiminin hemen ardýndan Yalova Fikri Karayel Stadý'ný bakýma aldýklarýný ve tribünler ile sahayý ayýran tel örgüleri kaldýracaklarýný söyledi. Mertekçi bu kararý almalarýnda Yalova Spor Kulübü taraftarlarýna olan güvenlerinin çok etkili olduðunu da sözlerine ekledi Hentbolda Yükseliþ galip Hentbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Hentbol Erkekler 1'nci Ligi'ne oynanan tek karþýlaþma ile devam edildi. Ýskele Dr. Fazýl Küçük Spor Salonunda oynanan karþýlaþmada Hentbol Erkekler 1'nci Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Ýskele Spor Derneði Yükseliþ Spor Kulübü'nü konuk etti. Karþýlaþma zaman zaman çekiþmeli geçse de Yükseliþ ilk yarýsýný önde kapadýðý karþýlaþmadan galip ayrýldý. Yer: Ýskele Dr. Fazýl Küçük Spor Salonu Hakemler: Ulutan Tatar, Tansel Esengil ÝSDER: Eren(2), Evren(5), Emrah(10), Kemal, Ali(2), Aydýn(3), Çaðrý(3), Çaðan, Altuð(6), Cemal(1), Hasan, Hüseyin, Nurettin YÜKSELÝÞ: Þemsi, Fýrat(2), Hüseyin(2), Cemil(3), Ahmet(3), Kadir(4), Özkan(4), Çaðan(4), Ersin, Faik(1), Tansu, Ýbrahim(13) Ýlk Yarý: Maç Skoru: ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada ÖRP'nin kapýsýna siyah çelenk býrakan sendikacýlar "AKP'nin memuru Turgay Avcý" diye yazmýþlar... Avcý için bir hakaret deðil, bir iltifat sayýlýr herhalde bu da! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4547 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4547 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Derviþ Eroðlu bugün Ýstanbul'da 'asabi' Tayyip Erdoðan'la görüþecek. Erdoðan ona maaþýný sorarsa, o da ona ayakkabý kutularýndan bize ne kadar pay ayýrdýðýný sorsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com Belediyede ne kefen, ne de mezar taþýna isim yazacak boya kalmadý mý? O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2012 Cuma YIL: 11

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Haziran 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3095 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARAMAYIN, BEN ONU KISKIVRAK YAKALADIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Haziran 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3095 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARAMAYIN, BEN ONU KISKIVRAK YAKALADIM... KTHY'nin nasýl kurtarýlacaðý kadar, nasýl batýrýldýðý da önemli deðil mi? Kimse ondan söz etmiyor ancak... Neden? Çünkü onu batýranlar da kurtarýcý kesilmiþ þimdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Haziran

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı