Kartal C.Savcıliı{sanıklardan Tandoğan Ciner ile kardeşi Erol Ciner*in bu televizyonlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kartal C.Savcıliı{sanıklardan Tandoğan Ciner ile kardeşi Erol Ciner*in bu televizyonlar"

Transkript

1 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ Esas No : 1982/431 Karar No s 1983/17 ' - ZLiT i Sıkıyönetim ilâh ve faaliyetlerine ilişkin bulunmayan ve 2354 sayılı Yasanın ek 4» maddesi kapsamına girmeyen kaçakçılık suçlarına ait davaların Adli Yam, yerinde görülmesi gerektiği hk. K A H A R Davacı s K.H* Sanıklar s Süleyman <?ür,tandoğan Cin er O L A Y : günü{istanbul»kartal Sanayii Sitesinde,"bir dükkanın deposuna baskın yapan jandarma ekipleri toplam 115 adet kaçak televizyon ele geçirmişlerdir* Kartal C.Savcıliı{sanıklardan Tandoğan Ciner ile kardeşi Erol Ciner*in bu televizyonlar kaçak olarak ithal edip depoladıklarını ve öteki sanıra lira verip onu bekçi olarak tuttuklarını^böylece her üç sanılın önceden anlaşıp toplu kaçakçılık suçunu işlediklerini ileri sürerek, halen kaçak ve gıyabi tevkifli olan Tandoğan ve Erol Ciner*e ait hazırlık evrakını tefrik ederek,eyleme uyan 1918 sayılı Yasa nm değişik 27 2 maddesine gere cezalandırılmaları istemiyle kamu davaei açmıştır. Kartal A"ir Ceza Mahkemesi,Daha sonra yakalanan ve hakkında dava açılan sanık Tar Do' an Ciner ile ilgili 1981/128 esas sayılı dosyayı mahkemelerinin I98O/187 esasına kayıtlı dava dosyası ile birleştirmiş ve 2* gününde,1980/ /86 sayı ilejistans bul Sıkıyönetim Komutanlığının i günlü yazısında,sanık Tandoğan Ciner hakkında aynı fiilden dolayı Askeri Savcılıkça soruşturma açıldığının bildirildiği,2354 sayılı Ys sa'nm ek-4 *maddesi gereğince bu sanık hakkında mahkemelerindeki derdest dosyanın komuta lıkça Adli Yargı mercilerinde davaya devam edilmek üzere gönderilmesinin istendiği,1402 sayılı Yasanın,2354 sayılı yasa ile eklenen 4*maddesine göre sanık Tando'an^Ciner'e atıl suçun bu madde kapsamına girdiği,öteki sanık Süleyman (Tür hakkındaki davanın da,olayın aynı olması nedeniyle irtibat yönünden aynı maddenin kapsamı içinde kaldığı ve davaya Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılmani gerektiği, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi,9, i dününde,1981/ sayı ilefkaçakçılık suçuna konu eşyanın gümrüklü değerinin (iki milyon yediyüz seksenbeş bin yedi yüz altmış lira)oldu u,2354 sayılı Vasa nın ek 4» maddesinde belirtilen kaçakçılık suçlarının kapsam ve önemi itibariyle devletin,siyasi,mali,iktisadi,askeı veya idari güvenliğini bozacak nitelikte bulunması gerektiği,oysa suç^n bu niteliği taşı madiı ve anılan madde kapsamına girmediği,davada mahkemelerinin görevli bulunmadığı, Gerekçeleriyle görevsizlik kararı vermişlerdir, Bqylece,her iki mahkemenin kesinlesen görevsizlik kararları arasında,olumsuz göre uyuşmazlığı dolmuştur. İNCELEME VE GEREKÇE : q*ürk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan îîyuşmazllk Mahkemesi Ceza BölümüjServet Tüzün ün Başkanlığı'nda,İsmail Oğuz,Nevzat Doğan,Cezmi Elgin &

2 ^ a s No s 198?/ Yaşar Çiftçioğlu,Ergun ^rgon ve Nail Yücel in katılmaları ile yaptığı 14* giinlü toplantıda,geçici raportör Hakim M. tihan Dinç*in raporu ile dosyadaki belgeler,cumhuriyet Başsavcılığı ve Askeri Yargıtay Başsavcılığı*nın Adli Yarp-ı yerinin görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan;toplantıya,cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Oanioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Y&vuz ögüt*ün aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereri görüşülüp düşünüldü* Sanıklara atılı suç 26, günü İstanbul İlinide kapsamına alarak ilan olan keza günü tüm yurtta ilan edilen sık^yönetinden sonra işlenmiştir. Bu durunda sanıklara atılı kaçakçılık suçuna ait davaytal bakagak görevli yargı yerinin belirlenmesinde 140? sayılı Yasa nın 15. ve bu yasaya 2354 sayılı yasayla eklenen eka4. madde gözönünde bulundurulmalıdır sayılı Yasa nın 15* maddesine göre sıkıyönetim ilanından sonra işlenen kaçak çılık suçlarına sıkıyönetim aske'i mahkemelerinde bakılabilmesi için suçun^sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin bulunması ve anılan maddenin muhtelif bentlerinde yazılı suçlardan olması veya bu yasaya 2354 sayılı Yasayla eklenen ek 4. madde kapsamına girmesi gerekmektedir. Sanıklara atılı suçun;aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin olduğu hususunda dosyada yeterli ve somut kanıt bulunmadığından 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesindeki önkoşul gerçekleşâediği gibi suç 1402 sayılı Tasaya 2354 sayılı ^asayla eklenen ek-4 f madde kapsamına da girmemektedir. Kaçakçılık suçlarına Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılabiimesinin koşullarını belirlemek için;önoelikle bu suçların genel bir tanımını yapmak,bunun içinde kaçakçı lığın ne olduğunu saptamak gerekir sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu*nun 1. maddesi hangi fiilleri işleııîn kaçakçılık olduğunu belirlemiştir. Anılan maddeye göre; 1 Herhangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük işlemine tabi olmaksızın Türkiyeye ithal veya ithale teşebbüs etmek^ 2 Türkiyeye ithali veya Tiirkiyeden ihracı yasak olan herhangi madde veya eşyayı ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs etmek,devletçe ihraç suretiyle müşterisine satılan eşya ve maddeleri dahilde satmak veya mücbir bir sebep olmaksızın belirli bir sür* içinde ihraç etmefaek, 3 Yukarıda yazılı kaçak eşyayı,yurt içinde bir yerden başka yere nakletmek veya satın almak,satisa çıkarmak veya alınıp satılmasına aracılık etmek, /

3 - 3-4 Devlet tekeli altında olan maddeleri mezun veya yetkili olmaksızın,y-urda ithal etmek,yurt içinde "bir yerden "başka yere sevk ve nakletmek,saklamak,satılıra çıkarmak veya \ satmak,bilerek kabul etmek,satın almak,kullanmak ve tüketmek,yurt içinde imal etmek,imal için hariçten gerekli malzemeyi ithal etmek veya bu malzemeyi imal etmek,nakletmek kullanmak, saklamak veya failin ne maksatla kullanacağını bilerek temin etmek, 5 özel kanunlar gereği belirli işler için vergi ve resimden muaf olarak veya az vergi ve resimle,ithal olunan tekele tabi maddeleri{tahsis edildikleri yerden başka yerlerde kullanmak veya satmak,bilerek satın almak,yasal hakkı olmadan veya hakkından fazla olarak almak,bu konuda beyanname doldurmak,onaylamak,onaylattırmak, 6 Özel yasayla veya özel olarak verilmiş izne dayanak,herhangi bir işlem için geçici kabul yoluyla ithal olunan veya geçici ihraç yftiıgte ihraç olunan eşya ve maddelerin tekrar ithal veya ihracından kanun veya özel olarak verilen izindekişartlara aykırı davranmak, fiillerini işlemek (kaçakçılık)sayılmakta,kaçakçılık yapmak amacıyla icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi vazgeçmesi olmadan,alman tedbirler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi de bu yasaya göre (kaçakçılığa kalkışma)olarak kabul edilmektedir. 0 halde,kaçakçıilk amacıyla{kaçakçılık fiilin i işlemeyi veya kaçakçılığa kalk maya genel olarak kaçakçılık suçu olarak tanımlamak mümkündür«bu tanıma göre kaçıkçılık suçları{yukarda sayılan kaçakçılık fiilleriyle ilgili olarak ve güncel tebirleriyle bir yandan gümrük kaçakçılığı,döviz kaçakçılığı,uyuşturucu madde kaçakçılığı,öte yandan silah kaçakçılığı,tekel maddeleri kaçakçılı ı^gibi suçları kapsayan özel bir suç türüdür.bu yöt nüyle anılan suçlarla ilgili davalara bakmak özel bir ihtisası,geniş bir genel kültürü ve dağınık olan kaçakçılık mevzuatını çok işi bilmeyi gerektirir. Kaçakçılık suçlarına bakma görevi{kural olarak Adli Yargı yerierine,yani ceza mahkemelerine aittir.ancak ve istisnai olarak sıkıyönetim ilan edilen yerleide sıkıyönetim ilanından önce veya ilandan sonra işlenen kaçakçılık suçlarına{1402 sayılı Yasa#* ve bu yasaya 2354 sayılı Yasayla eklenen ek-4, maddede yer alan koşulların gerçekleşmesi halinde, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılması da anılan yasa gereğidir,bu nedenle kaçakçılık suçlarına sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılabilmesinin koşullarını,anılan yasalara göre belirlemek ve bu mahkemelerin bu suçlarla ilgili olarak görev alanlarını saptamak gerekir* Bir kaçakçılık suçunun işlenmesi halinde{bu suça,adli veya askeri yargı yerlerinden hangisinde bakılacağının belirlenmesinde{öncelikle suçun işlendiği tarihe bakmak gerekir,şavet suç^sıkıyönetim ilanından önce işlenmişse 1402 sayılı Tasa nın 13. maddesinde ki,sıkıyönetim ilanından sonra işlenmişse aynı Yasa'nın 15. maddesindeki koşulların gerçe

4 - 4 - leşip gerçekleşmediği araştırılmalı,bu koşullar yok ise,aynı yasaya 2354 sayrılı yasa ile eklenen ek 4* maddedeki koşulların var olup olmadığı incelenmelidir,bu bakımdan anılan maddeleri ve bu maddelerde yer alan koşulları sırasıyla ele almak gerekir» A sayılı Yasa'nın 2301 sayılı yasa ile değişik 13. maddesi {sıkıyönetim ile nından önce işlenen suçlarda sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevlerini belirlemiştir Anılan maddeye göre,sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin bulunması koşuluyla} sıkıyönetim ilanından önceki üç ay içinde işlenen veya bu koşul olsun veya olmasın 6136 sayılı Tasa*nın 12. maddesindeki suçlar,sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine girmektedir.şu hale göre bir kaçakçılık suçu,sıkıyönetim ilanından önceki üç ay içinde işlenmiş ve sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin ise yani,bunu or+aya koyan kanıt elde edilmiş ise bu suça sıkıyönetim askeri mahkemesinde bakılacaktır,fite yandan ayna madde uyarınca sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkinlik koşulu aranmadan 6136 sayı1! Yasa'nm 12. maddesinde belirlenen suçlar,sıkıyönetim ilanından önoeki üç ay içind işlenmiş ise,bu suçlar da sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görev alanına girmektedir# Sıkıyönetim ilanına neden olaylara ilişkinimin,anayasada belirlefien sıkıyönetim ilan nedenleri ve sıkıyönetim ilanına ilişkin karar» içeriğinden araştıfılaoağı tabiidir. Aynı maddenin (b)bendinde göre {sıkıyönetim ilanından üç aydan da})a önoe işlenen bir suça sıkıyönetim aekeri mahkemelerinde bakılması için suçun{sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara iliekinliği ön koşulu dişinda}tsu suçun,sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan herhangi bir dava ile genel ve ortak amaç içinde bağlantılı olma koşulunun da gerçekleşmesi gerekir»bu duruma g$re}bir kaçakçılık suçu sıkıyönetim ilanından üç aydan daha önce işlenmiş ise}anılan suçun}sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin olması ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduru herhangi bir dava ile genel ve ortak amaç içinde bağlantının gerçekleşmesi halinde,bu suça bakma görevi sıkıyönetim askeri mahkemelerine aittir, B sayılı Tasa»nın 2301 sayılı Yasa ile değişik 15.maddesinde,sıkıyönetim ilanından sonra işlenen suçlarda sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevi belirlenmiştir. Bu maddeye göre{sıkıyönetim ilanından sonra işlenen bir suç,sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin ise ve bu maddenin muhtelif bendlerinde sayılan suçlardan biri kapsamına gğriyor ise,bu suçlara bakma görevi sıkıyönetim askeri mahkemelerinindir,bu itibarla,sıkı yönetim ilanından sonra işlenen bir kaçakçılık suçıma,sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılabilmesi için,bu kaçakçılık suçunun sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkinliğini tesbit etmek ve anılan maddenin muhtelif bendlerinde yazılı suçlardan olup olmadıkının belirlemek g rekir,anayasa*nın sıkıyönetim ilan nedenlerini gösteren maddesi ve sıkıyönetim kararlarında yer alan nedenlere bakılarak ve elde olunan kanıtlar şerbetçe değerlendi rilerek bir kaçakçılık suçunun sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine iliskinliği tesbit

5 t 5- o l u n a b i lir«bundan sonra anılan suçun 15,maddenin muhtelif bendlerinde sayılan suçlar kapsamına girip girmediğinin belirlenmesine geçil ir,1402 sayılı Yasa'nın 15» maddesinin (d) bendinde de yer alan ve Türk Ceza Kanununun ikinoi kitabının yedinci babında yakılı ve kattunun selameti aleyhine işlenen suçlardan 403 ve müteakip maddelerindeki uyuşturucu madde kaçakçılı ı suçları ile (f)bendinde gösterilen 6136 sayılı yasa ve özellikle silah kaçakçılığına ilişkin İ2,maddede yazılı suçlar,sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin olarak işlenmişse,15,madde kapsamına girdiğinden bu suçlara bakma görevinin sıkıyönetim askeri mahkemelerine ait olduğundan şifche edilemez.*teki kaçakçılık suçlarına gelinde,bun lar,sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin olarak işlenseler dahi 1402 kayılı Yasa'nı 15,maddesinde yer alan suçlar kansamma girmediğinden bu suçlara sıkıyönetim askeri mahke melerinde bakılmaması gerekir,hemekadar sıkıyönetim ilanından önceki üç ay içinde işlene veya üç ay dışında işlenip bağlantı koşu İt mu içeren ve sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkinliği saptanan kaçakçılık suçlarına sıkıyönetim askeri mahkemelerirde bakılmasın göre,ilandan sonra işlenen ve sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin ve 15* maddede yer alma/^açakçılık suçlarına evleviyetle sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılması gerektiği düşünülsede,görev sorunu kamu düzenine ilişkin olduğundan ve yasalarda açık hükümler bulunmayan husus la rda,ycrum yoluyla görev sorununun çörîümiine olanak bulunmadığın dan 15«maddede yer almayan kaçakçılık suçlarına sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılması mümkün değildir,bunun için bu suçlar bakımından 1402 sayılı Yasada özel olarak yer alan öteki jrörevi düzenleyen hükümlere bakmak gerekir,bu hüküm ise anılan yasaya 2354 sayılı yasa ile eklenen ek 4* maddede yer almaktadır, 4- Anılan ek 4* madde ile getirilen düzenlemeye gelince{öncelikle bu madde,1 sayılı Yasa nın 13* ve 15* maddeleri kapsamına giren kaçakçılık suçlarına ilişkin görev hükümlerini paklı tuttuğundan,bu maddeler kapsamına giren kaçakçılık suçlarından görevli yargı yerinin tayininde anılan maddelerdeki koşulların,yukarıda belirlendiği şekilde araştırılması gerekir,bu koşullar yok ise ek 4, maddedeki koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmalı ve kaçakçılık suçunun ek 4. madde kapsamına girip girmediği belirlenmelidir^ 1402 sayılı ^asaya 2354 sayılı yasa ile eklenen ek 4» madde kapsamında olan ve 13* ve 15* madde kapsamına dışındaki kaçakçılık suçlarına sıkıyönetim askeri mahkemeleri! de bakılabilmesinin koşullarını belirleyebilmek için öncelikle anılan maddenin gerekçesini ve konuluş amacını gözden geçirmelidir, Şfepet bir kaçakçılık suçu; 1402 sayılı Yasa nın 13, ve 15«maddeleri kapsamına girmiyorsa,yani sıkıyönetim ilanından önceki üç ay içinde işlenmiş ve fakat sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin değil veya üç aydan daha önce işlenip bağlantı koşulunu içermiyor veya sıkıyönetim ilanından sonra işlenmekle beraber sıkıyönetim ilan ve

6 - 6 - faaliyetlerine ilişkin olmadık gibi 15«maddedeki bendlerde yazılı kaçakçılık suçlarından değilse bunlann,miktar ve boyut itibanyla ve devlet güvenliğini ihlal edici nitelikleri nedeniyle sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görev alanına sokulmasında yarar görülmesi sonuçu,2354 sayılı Tasa'nm ek 4«maddesi kapsamına alınması gerekmiştir, öte yarıdan 1402 sayılı vasayla 2354 sayılı Tasa ile eklenen ek 4» maddenin gerekçesinde H«..«kaçakçılık suçları ister kullanma veya tüketim veya ticari nitelikte olsun isterse teşekkiillerce veya toplu fcakilde işlenen mahiyet ve nitelikte olsun,kural ola*- rak hu suçlara yine adliye mahkemelerinde "bakılacaktır«büyük sayılara ulaşan,çok sayıda ve değişik hükümleri içeren mevzuata ve ihtisasa ilişkin "bulunan hu nevi davaların geniş çapta sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine alınması düşünülmemişiir.ancak münferit veya teşekküllerce işlenmekle beraber boyutları itibariyle devletin iç ve dış gihriinliğini tehdit edecek dereceye ibraz etmiş kaçakçılık suçlarına bakma görevi bu ek 4«madde ile sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine dahil edilerek... «"denmektedir«veya asken veya idari güvenliğini bozacak nitelikteki kaçakçılık suçunu işleyenler ile sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine giren suçları işleyenlerin fiillerine iştirak halinde olmasa biletbunlara her bb şekilde olursa olsun yardım ettiği anlaşılan kaçakçılık suçları sanıklarının kaçakçılık davalarına bakmak görevi kanunun 13«maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın sıkıyönetim askeri mahkemelerine aittir«kanunun 13«ve 15«maddeleri kapsamına giren kaçakçılık saçlarına ilişkin görev hükümleri saklıdır«birinci fıkra hükmü gerekince kaçakçılık suçlarının soruşturma ve kovuştıırma safhasında,kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanım ile kaçakçılıkla ilgili diğer kanunların özel hükümleri sıkıyönetim komutanlıkları,askeri savcıları ve askeri mahkemelerince de uygulanır«sıkıyönetim komutanı 1«fıkrada belirtilen suçlardan,sıkıyönetim askeri mahkemesinde bakılmasına lüzum görmediklerini İlgili adli mercilere vermeye yetkilidir«sıkıyönetim komutanının suç dosyasını gönderdiği Cumhuriyet savcı l a n, askeri savcılar ile askeri ve adliye mahkemeleri görevsizlik ve yetkisizlik karan veremezler#bu şekilde gönderilen suç dcsyaları hakkında bu kanun hükümleri uygulanırfthükmünü taşımaktadır#anılan maddeye göre bir kaçakçılık suçuna sıkıyönetim askeri mahkemelerinde bakılabilmesi için 1402 sayılı kanunun 13«ve 15«maddeleri kapsamına giren kaçakçılık suçlarına ilişkin ve yukarıda açıklanan görev hükümleri saklı kalmak ve aynı Yasa nın 13«maddesindeki zaman kaydına tabi olmamak üzere suçun; a-bevletin;siyasi veya mali veya iktisadi veya asken veya idari güvenliğini bozs cak nitelikte bir kaçakçılık suçu olması,

7 *- 7 - b-sıkıyönetim ABkeri îffahkemelerinin görevine giren supları işleyenlerin fiillerine iştirak halinde olmasi bile»bunlara heme tekilde olursa olsun yardım etteki anlaşılan kaçakçılık suçları sanıkları hakkında açılmış kaçakçılık davasının bulunması gerekmektedir. Şu hale görejanılan maddenin konuluş amacı,gerekçesi ve madde metninin birlikte değerlendirilmesi sonucu;şayet bir kaçak ılık stıçu nitelik ve boyutları itibariyle devletin iç ve dm güvenliğini tehdit edecek dereceyi ihraz etmişse bu suçlara istisnai olarak sıkıyönetim askeri mahkemeleri bakacak,aksi halde bu suçlara bakmak görevi Adli Yargı -' erlerine ait olacaktır* Burada şu hususuma belirtmek yerinde olacaktır.ne ek 4. madde metninde ne de gerekçede,kaçakçılığın hangi hallerde devletin,siyasi,mali,iktisadi,askeri ve idari güvenliğini bozacak nitelikte olabileceğine dair bir ölçü getirilmediğine göre,kuşkusuz bu husus mahkemelerce takdir edilecek ve içtihat yoluyla belirlenecektir* Bİr kaçakçıli m{devletin,eiyasitmali,iktisadi,askeri ve fciafari güvenliğini bozabilecek nitelikte olup olmadığı takdir edilirken,sadece parasal değerinin esas alınması; bunun sübjektif bir ölçü alması nedeniyle sürekli görev anlaşmazlıklarına ve dolayısıyla davaların uzamasına neden olacaktır.bunun için kaçakçılık suçlarında görevi saptarken ek 4«maddede yazılı dereceye ulaşıp ulaşmadığı hususujsadece,kaçakçılığa konu olan eşyanın maddi değerinin esas alınması ile değil,eylemin icra edilmesinde öngörülen gaye v< kaçırılan eşyanın niteliği de nazara alınmak ve devletin}siyasi,mali,iktisadi,askeri ve idari güvenliği yönünden doğurabileceği tehlike ve zararın boyutları değerlendirilmek suretiyle tefebit edilmesi gerekir»bu zararın bcynıtlarına göre devletin iç ve dış güvenliğin n tehlikeye düştüğünün tesbiti halinde,bu tür kaçakçılık suçlarına anılan ek 4«madde uyarınca sıkıyönetim askeri mahkemelirinde bakılacaktır. Ancakçyukarıda belirlendiği şekilde, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine giren kaçakçılık suçları,1402 sayılı Yasa'nın 13«ve 15* maddelerinin 3«fıkra ve ek 4«maddenin 3*fıkrasının,sıkıyönetim komutanına tanıdığı yetki uyannea Adli Yargı yerlerinde görülebilir#böyle bir yetkinin kullanılmaması durumunda ve yukardaki koşulların saptanması halinde bu suçlara bakma görevi yine sıkıyönetim askeri mahkemelerine aittir Tüm yukarıda açıklanan nedenlerle sanıklara atılı kaçakçılık suçuna ait davada; 1402 sayılı Yasa nın 15«ve aynı yasaya 2354 sayılı Yasayla eklenen ek 4» maddedeki koşullar gerçekleşmediğinden davanın Adli Yargı yerinde görülmesine ve Kartal Ağır Ceza l&hkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmelidir»

8 - * _ 8 - SOKyS_j Aniaşmazlı in,nitel iğine göre Adli yargı yerinde çözülmesi gerektiğine bu nedenle Kartal A*ır Ceza Malıkemesi'nin i günlü,esas 1980/l87-Karar 1981/86 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,14, gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye îfre tiye ; 'ht \

448.,463.f31.f33.f40.,258/2»'3*,52Ğ /1 ve 6136 sayılı Yasa'nın 13. maddelerine göre cezalandırılması

448.,463.f31.f33.f40.,258/2»'3*,52Ğ /1 ve 6136 sayılı Yasa'nın 13. maddelerine göre cezalandırılması T»C* UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA 02ET i politik ve ideolojik saikle işle» nen ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve ortak anaç Esas No I9SO/II3 içinde 'bağlantılı bulunan davaların

Detaylı

Yüce Divan Yargılaması

Yüce Divan Yargılaması Yüce Divan Yargılaması Prof. Dr. Ersan ŞEN* Av. Bilgehan ÖZDEMİR** * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. ** İstanbul Barosu. I. Tarihçe

Detaylı

jrerinde görülmesi gerektiği Hk. Esas NO: I96O/76 Karar NO: I9S0/140

jrerinde görülmesi gerektiği Hk. Esas NO: I96O/76 Karar NO: I9S0/140 T*C. 5ZET : Politik ve ideolojik saikle UYUŞMAZLIK KABKE&ESİ işlenen suçlara, ait davanın Askerî Yargı CEZA BOLÜMÜ jrerinde görülmesi gerektiği Hk. Esas NO: I96O/76 Karar NO: I9S0/140 K A R A R Davacı

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 2709/m. 2 5271/m. 139, 160, 308 5237/m. 43, 220 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6 ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanığın

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I- 2247 SAYILI KANUN UN 14. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN (OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI) KARARLAR

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I- 2247 SAYILI KANUN UN 14. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN (OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI) KARARLAR UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I- 2247 SAYILI KANUN UN 14. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN (OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2014/1 KARAR NO : 2014/1 KARAR

Detaylı

142/ 1-6», 159/l«, 173/^on. maddeler i uyarınca cezalandırılması istemiyle İstanbul C.

142/ 1-6», 159/l«, 173/^on. maddeler i uyarınca cezalandırılması istemiyle İstanbul C. mmm m mm m m0 * '* * * * * m w», * X a i u u u u a u o. s :- UYUŞMAZLIK îm m issî 4-maddesi kapsamına -iren,sıkıyönetim ilânına neden C^EA BOl/Jîî i lan olaylara ve sıkıyönetim askeri mahkeme- 3SAS NO

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE HOTEL TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 3. GRUP 1. MASA KONU : KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna genel olarak baktığımızda;

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna genel olarak baktığımızda; *4926 Sayılı Yasayı Yürürlükten Kaldıran 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi: 4458 Sayılı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 30 MAYIS-02 HAZİRAN 2013 AFYONKARAHİSAR Grup Adı Konu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : Ceza Hukuku 5. Grup : Kaçakçılık ve uyuşturucu suçları

Detaylı

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI KARARINI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İŞİN ESASINA GİREREK İNCELEMELİDİR

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI KARARINI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İŞİN ESASINA GİREREK İNCELEMELİDİR HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI KARARINI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İŞİN ESASINA GİREREK İNCELEMELİDİR Yargıtay Ceza Genel Kurulu 22.01.2013 gün, 2012/10-534 E., 2013/15 sayılı kararı ile hükmün açıklanmasının

Detaylı

Av.Bekir Baykara, Refik Belendir Sk. No: 101-11 Çankaya Ankara Tel: 439 22 94 Fax: 438 33 99

Av.Bekir Baykara, Refik Belendir Sk. No: 101-11 Çankaya Ankara Tel: 439 22 94 Fax: 438 33 99 1 Avukat Bekir Baykara 4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE İTHALAT SIRASINDA VERGİ KAYBI NEDENİYLE UYGULANACAK CEZALAR Bekir BAYKARA Avukat Ankara Barosu Üyesi (Bu Makale Vergi Dünyası Dergisinin

Detaylı

Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007

Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme,

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 10033 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı : 26479 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

H P\z\14M DERGİSİ. Ajans Türk Matbaacılık Sanayii / Ankara

H P\z\14M DERGİSİ. Ajans Türk Matbaacılık Sanayii / Ankara H P\z\14M Y A R G I T A Y K A R A R L A R I DERGİSİ Ajans Türk Matbaacılık Sanayii / Ankara HUKUK BÖLÜMÜ İçtihad, G enel Kurul ve Daire Kararları T. C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Ceza Hukuku 3. Grup Konu : Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, İhaleye Fesat Karıştırma Suçları Grup Başkanı : Mesut

Detaylı

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA KABAHATLER KANUNU NA GÖRE KANUN YOLLARI (BAŞVURU VE İTİRAZ)

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA KABAHATLER KANUNU NA GÖRE KANUN YOLLARI (BAŞVURU VE İTİRAZ) TBB Dergisi 2010 (89) Hüsamettin UĞUR 405 YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA KABAHATLER KANUNU NA GÖRE KANUN YOLLARI (BAŞVURU VE İTİRAZ) Hüsamettin UĞUR Giriş Kural olarak hukuk ve ceza yargılaması adli

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 10033 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı : 26479 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

K amu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin Başlangıcı Ve Hukuki Niteliği

K amu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin Başlangıcı Ve Hukuki Niteliği K amu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin Başlangıcı Ve Hukuki Niteliği Volkan SIRABAŞI* * E. Kamu İhale Uzmanı. A. GİRİŞ Kanunlarda tanımı yapılmayan ihalelere katılmaktan yasaklama, ihale

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul - Tarihi : 21/3/2007 Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU TASARISI

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU TASARISI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiillerini ve bu fiillere uygulanacak yaptırımlar ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma

Detaylı

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kanun Kabul Tarihi : 21/03/2007 Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26479 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 - (1) Bu Kanunun

Detaylı

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 3713 Kabul Tarihi : 12/4/1991 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 3713 Kabul Tarihi : 12/4/1991 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer TERÖRLE MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3713 Kabul Tarihi : 12/4/1991 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer BİRİNCİ BÖLÜM Tanım ve Terör Suçları Terör tanımı Madde 1 (Değişik

Detaylı

KANUN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 İKİNCİ BÖLÜM

KANUN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 İKİNCİ BÖLÜM 31 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26479 KANUN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık

Detaylı