memnun beterin beteri var, mevcut olanla yetineyim, eldekini yitirmeyeyim 9. Aþure nispi bir Etkinliði refah Türkiye savaþa girmemelidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "memnun beterin beteri var, mevcut olanla yetineyim, eldekini yitirmeyeyim 9. Aþure nispi bir Etkinliði refah Türkiye savaþa girmemelidir"

Transkript

1 Kemal Türkler`i öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan Ünal Osmanoðlu hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþmesi üzerine Türkler'in avukatý Rasim Öz bianet'e "Ýnsanlýk suçunda zamanaþýmý olmaz, en kötü ihtimalle AÝHM lehimize karar verecektir" dedi. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Kurucu Genel Baþkaný Kemal Türkler'i öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan katil zanlýsý Ünal Osmanoðlu hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþmesi kararýný Yargýtay 9. Ceza Dairesi onadý. Yargýtay'ýn kararýný bianet'e yorumlayan Türkler'in avukatý Rasim Öz, davayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýdýklarýný söyleyerek þöyle dedi:" Urfa Kýsas ta binlerce kiþinin katýldýðý 9. Aþure Etkinliði ne katýlan Hacý Bektaþ Veli Dergahý Postniþi ni Veliyettin Ulusoy yaptýðý açýklamada Türkiye savaþa girmemelidir dedi. Ulusoy, bizi savaþa sevk edenler, çekip memleketlerine gidecekler ama biz yine onlarla yarýn yine komþu olacaðýz. Türkiye bu politikalarýyla mezhep kavgasýna doðru gidiyor dedi. Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy ise konuþmasýnda Türkiye nin bunalýmlý bir deðiþimden geçtiðini, küreselleþme adýna dünyanýn üzerine sis çöktüðünü söyledi. Toplumu en çok etkileyenin görsel medya olduðunu ileri süren Veliyettin Ulusoy, Toplumu günlük siyasetten uzaklaþtýrarak sanal bir dünyaya hapsediliyor. Halkýn büyük çoðunluðu kendine benzeyen karakterlerin bulunduðu televizyon dizilerin kendilerini kaptýrýyor. Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk anýtýna saat 9.00 da kurum ve kuruluþlarýn çelenklerinin konmasý, saygý duruþu ve istiklal marþýmýzýn okunmasý ile baþladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nýn 92. yýlý, Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýnda ilçemizde bulunan Ýlköðretim Okullarý, Bayrak ve Flamalarýn yerlerini aldýðý, Hacýbektaþ halkýnýn kalabalýk olarak katýldýðý tören programý, açýþ konuþmasý ve günün anlam ve önemine yönelik konuþmalarla baþladý. Hacýbektaþ Milli Eðitim Müdürü Mehmet ÇÝFTÇÝLER açýlýþ konuþmasýnda; Baþka bir millete nasip olmayan böyle bir bayramýn ülkemizde kutlanýyor olmasýndan gurur duyduðunu, Atatürk ün çalýþkan, ülkesini seven, bilime, icat etmeye kendini adamýþ... Peki ama bizim gibiler yanýlýyor olamaz mý? Çünkü büyük bir çoðunluk halinden memnun... Peki tamam, memnun denemese bile haline þükrediyor. Ama sadece mistik bir þükür duygusuyla deðil, beterin beteri var, mevcut olanla yetineyim, eldekini yitirmeyeyim kaygýsýyla da... Nitekim ne denli aldatýcý olursa olsun, bazý rakamlar sayesinde mesela on yýl öncesiyle kýyaslayýp bir nispi refahtan söz edebiliyorlar. Evet, nispi refah... Marksist literatürde de kullanýlan bir kavram... Süreçte öyle geliþmeler olur ki, yoksullarýn kendi sýnýfsal koþullarýnda hatýrý sayýlýr bir refah göstergesi bulunmasa da, kendi hallerini önceki koþullarla ya da kendinden daha kötü durumda olanlarla kýyaslayarak nispi bir refah içinde olduklarýna inanýrlar. Bunun tipik ve tarihsel örneði köyden kente göç etmiþ yoksullarýn ilk algýlarýnda görülür. Yahut çok þiddetli kriz dönemleri ardýndan yapýlan ufacýk pansumanlarda... Devamý 2 DE Söyleþi Ýsmail Afacan Yazar, þair ve yayýncý Güngör Gençay bun sabah yaþamýný yitirdi. 78 yaþýnda olan Güngör Gençay iki aydýr Taksim Ýlkyardým Hastanesi nde tedavi görüyordu. Yaþamý umuda uyarlama ustasý olarak anýlan Gençay ýn cenazesi yarýn (pazartesi) saat de Türkiye Yazarlar Sendikasý nda yapýlacak törenin ardýndan Saat 17'de Þiþli Camii nden kaldýrýlarak Feriköy Mezarlýðýnda defnedilecek.

2 AKP dönemi mesela 2001 yýlýnýn þiddetli krizinin sonrasýnda baþlamýþtý. Ve böylece, yapýlan pansumanlar AKP nin ekonomideki muazzam baþarýsý olarak sunulabildi. Peki, muhalifliðimiz baki kalsýn ve diyelim ki bu durum AKP nin ekonomideki muazzam baþarýsýndan deðildir, konjonktürel bir þeydir. Üstelik bunu ispatlayacak bulgular da var elimizin altýnda: Son on yýlda Körfez ülkelerinden gelen otuz milyar dolar mesela... Ekonomide kaþýkla verip sapýyla çýkarsalar da, durum þimdilik böyle... Siyasette de yandaþlarýn argümanlarýný ezberledik: AKP ikide bir reform, açýlým filan diye vaatler yapýyor, çok baþka maksatlarla olsa da askeriyeyi kýþlasýna soktu ve hatta darbecilerden hesap soruyor. Þöyle ya da böyle, bu tablo birçok insaný ikna etmeye hâlâ yetiyor. Üstelik bu ikna halinin geri planýnda sýnýfsal nedenler yaný sýra çok önemli bir faktör daha var: Ölüm tacirliði! Nedir bunun anlamý? Ýnsanlarýn en büyük korkusu olan ölüm karþýsýnda bulunmuþ tek çare olan din adýna yapýlan siyaset ticareti... Hayat satýyorlar, hayatlarý satýn alýyorlar, nispi refah algýsý yaratýyorlar... AKP nin on yýllýk icraatý iþte bu ticari ve siyasi baþarýyla taçlandý. Bugün 23 Nisan, yarýn 24 Nisan. Bugün 23 Nisan ý satýn alacaklar, yarýn 24 Nisan ý satacaklar. 23 Nisan 1920 bir doðum günü olarak kutlanýrken, 24 Nisan 1915 bir soykýrým günü olarak yadsýnacak. Oysa ne derinden hissederek söylemiþti sireli yeðpayris Hrant Dink: Kim nasýl anlayabilir bunu bilemiyorum, ama hem Ermeni olmak, hem Türkiyeli; hem 23 Nisan ý yaþamak bütün coþkusuyla ve ertesi günün bir parçasý olmak bütün hüznüyle. Kaç insan bu ikilemi yaþýyordur þu yeryüzünde? Ne anlamasý kolay ne de anlatmasý. Hrant, 23,5 Nisan da karar kýlmýþtý, hissiyatýný yoldaþça paylaþabilmek için. Ve ölüm tacirlerine kafa tutarak umudu çoðaltmayý sürdürebilmek, ancak böyle bir hissiyatla mümkün. *** Evet, Ölüm Tacirliði tam da hayatýn kontrgerillacýlýðý gibi bir þey... Ölüm tacirleri, hayat kontrgerillasý olunca, bize düþen de hayat gerillasý olmak! Ölüm korkusu, kýsmen de olsa yaþama mutluluðuyla telafi edilebilir. Ýþte bu yüzden, sosyalistlik, devrimcilik, bu korkuyu bastýrabilecek tek mutluluk çaresi olma iddiasýný her vesileyle çoðaltmalý, bir mutluluk ideolojisi olarak kendini yeniden ve yeniden kurgulayabilmeli... Haldeki durumdan ve gidiþattan memnun olanlar daha kalabalýk diye, elbette muhaliflikten vazgeçmiyoruz. Çünkü biliyoruz, hayat gerillacýlýðý kýsacýk ve küçücük mutluluklarý biriktirerek, parça parça, kopara kopara çoðaltarak upuzun ve kocaman umutlarýn peþinden koþmaktýr! Bakýn iþte en son RedHack çiler böyle bir tarzý yeniden ve ne güzel üretiyorlar. Hayat gerillacýlýðýný dijital gerillacýlýk olarak yaþatýyorlar! Sistemin dijital karakollarýna baskýn düzenliyor, garnizonlarýný tarumar ediyorlar... Umut aþýlýyorlar, mutlu ediyorlar. Ýrademizi güçlendiriyorlar. Mutlu olabilmenin bir yolu, bütün bunlarý derinden hissetmektir. Ve Hrant Dink misali hissederek yaþamak, en ideolojik tercihtir. Böylece yaþadýðýný hissettiðinde ve hissettirdiðinde bihakkýn yaþamýþ olursun. Yaþadýðýný hissetmeden ve hissettirmeden yaþarken, sadece yaþama ihtiyaçlarýný karþýlamakla yetinmiþ olursan, onlarýn sunduðu tek seçeneðe, onlarýn istediði gibi yaþamaya mahkûm olursun! Doðarken bize isteyip istemediðimiz sorulmuyor, bu hadise gayri iradi gerçekleþiyor; ölürken de öyle, gayri ihtiyari bitiyor! Bari ömür denilen þu süreci istediðimiz gibi yaþama tercihimizi, hayat gerillacýlýðýný elimizden býrakmayalým. Hayat gerillacýlýðý: Gayri iradi bir baþlangýç noktasýndan gayri ihtiyari bir bitiþ noktasýna uzanan, düz olmayan, geri dönüþü imkânsýz, iniþli çýkýþlý bir çizgide diþe diþ, kopara kopara, biriktire biriktire, çoðalarak ve paylaþarak yaþamaktýr! Ýþte bu yüzden, 23 Nisan ile 24 Nisan arasýnda hâlâ dimdik duran illa ki Hrant týr! Kemal Türkler`i öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan Ünal Osmanoðlu hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþmesi üzerine Türkler'in avukatý Rasim Öz bianet'e "Ýnsanlýk suçunda zamanaþýmý olmaz, en kötü ihtimalle AÝHM lehimize karar verecektir" dedi. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Kurucu Genel Baþkaný Kemal Türkler'i öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan katil zanlýsý Ünal Osmanoðlu hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþmesi kararýný Yargýtay 9. Ceza Dairesi onadý. Yargýtay'ýn kararýný bianet'e yorumlayan Türkler'in avukatý Rasim Öz, davayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýdýklarýný söyleyerek þöyle dedi: "Son duruþmada Bakýrköy 2. Aðýr Ceza Mahkemesi, karar verilmezse zamanaþýmý olacaðýný biliyordu ve kasten karar vermedi. Davayý AÝHM'e taþýdýk, baþvuru kabul edilecektir. Ýnsanlýk suçunda zamanaþýmý olmaz ve bu cinayet bir insanlýk suçudur. AÝHM'in lehimize karar vermesi çok büyük bir olasýlýk." Ne olmuþtu? Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 sabahý Ýstanbul Merter'de evinin önünde silahlý saldýrýya uðradý ve hayatýný kaybetti.cinayetten dolayý þüpheli bulunan Ünal Osmanaðaoðlu hakkýnda 2 Nisan 1982'de tutuklama kararý çýktý. Osmanaðaoðlu'yla ilgili, 9 Nisan 1996'da "Anayasal düzeni zorla deðiþtirmeye kalkýþmak" suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis istemiyle dava açýldý. Türkler'in öldürülmesinden 19 yýl sonra 19 Nisan 1999'da Kuþadasý'nda kardeþi Tamer Osmanaðaoðlu'na ait kimliði kullanýrken yakalanan Ünal Osmanaðaoðlu, suçlamalarý kabul etmedi, olay tarihinde yurtdýþýnda olduðunu savundu. Bahçelievler katliamý nedeniyle aranmaya baþlayýnca 1979'da yasadýþý yollardan yurtdýþýna çýktýðýný söyleyen Osmanaðaoðlu, 1992 Ekim ayý sonunda Türkiye'ye döndüðünü, olayýn failleri olarak yargýlanan diðer sanýklarý tanýmadýðýný iddia etti. Türkler'in ölümüne iliþkin davaya bakan Bakýrköy 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi, Ünal Osmanaðaoðlu hakkýnda delil yetersizliðinden üç kez beraat kararý verdi. Yargýtay 9'uncu Ceza Dairesi eksik soruþturma UÐUR MERT 77 gündür, alamadýklarý 3 aylýk maaþlarý ve kýdem tazminatlarý için direniþte olan Hey Tekstil iþçileri geçtiðimiz Cumartesi günü Halkalý da dayanýþma þenliði yaptý. Birçok sendika, siyasi parti ve emekten yana kuruluþlarýn destek verdiði þenliðe katýlanlar arasýnda ÖDP Ýstanbul Ýl Baþkaný Hüseyin Atalay, CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, HDK Ýstanbul Milletvekili A. Levent Tüzel ve EMEP Ýstanbul Ýl Baþkaný Güven Gerçek vardý. Ýlk olarak kürsüde söz alan Süleyman Çelebi Mücadeleniz uzun sürebilir ama mücadelenizin sonuna kadar yanýnýza olacaðým. dedi. 'HEY TEKSTÝL DÝRENÝÞÝ ULUSLARARASI' Daha sonra söz alan ÖDP Ýstanbul gerekçesiyle kararlarý bozdu. Mahkeme 2009'daki üçüncü beraat isteminde ýsrar edince dosya Yargýtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Kurul da ceza verilmesi gerektiðini belirtti. Mahkeme 1 Aralýk 2010'da suç tarihinden itibaren geçen 30 yýllýk sürede davanýn karara baðlanamadýðýný belirterek, zamanaþýmýndan davanýn ortadan kaldýrýlmasýna karar verdi. Yargýtay 9. Ceza Dairesi sonunda kararý onadý. Ünal Osmanaðaoðlu Bahçelievler katliamý sebebiyle hükümlü. Türkler cinayetiyle ilgili Abdülsamet Karakuþ ile Aydýn Eryýlmaz 36'þar yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýldý. Kemal Türkler kimdir? 22 Temmuz 1980'de Ýstanbul Merter'deki evinin önünden otomobiline binerken uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitiren Türkler, 1926'da Denizli'de doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Denizli'de tamamladýktan sonra 1947'de Ýstanbul'a giderek Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Ayný yýl Bakýrköy'de Kurulu Emayetaþ Fabrikasý'nda çalýþmaya baþlayan Türkler, iki yýl sonra öðrenimini terk etmek zorunda kaldý. 1951'de daha sonra DÝSK'in kurucu sendikalarýndan biri olacak Demir ve Madeni Eþya Ýþçileri Sendikasý'na (sonraki adýyla Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý) üye oldu. Bu örgütün 1952'de yapýlan genel kurulunda iþkolunda yaygýn bir örgütlenmeyi ve Bakýrköy'de þube kurulmasýný önerdi. 13 Þubat 1961'de Rýza Kuas, Kemal Nebioðlu, Ýbrahim Güzelce ve Avni Erakalýn gibi arkadaþlarýyla birlikte TÝP kurarak, bu örgütün ilk genel sekreterliðini yaptý. TÝP'in 1971'de Anayasa Mahkemesi kararýyla kapatýlmasýna kadar parti içinde aktif olarak çalýþan ve genel yönetim kurulu üyeliðinde bulunan Türkler, 1960'larda Maden-Ýþ Sendikasýnýn iþkolunda daha iyi örgütlenebilmesi için sendika þubelerini bölge temsilciliklerine baðlayan bir model geliþtirdi Anayasasý'nda yer alan grev hakkýnýn gerçekleþmesi için, Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk- Ýþ) içinde birçok sendikacýyla birlikte mücadele veren Türkler, 1961'deki ünlü Saraçhanebaþý Mitinginin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayarak, mitingde bir konuþma yaptý. 1963'te Maden-Ýþ Sendikasý'nýn Ýl Baþkaný Hüseyin Atalay Bugün direniþinizin 75.günü, arkadaþlarýmýz direniþinizin baþladýðý 9 Þubat tarihinden bu yana sizlerle beraber fabrika kapýsýnda direniyorlar. Hey Tekstil direniþi bugün ulaþtýðý noktada sadece ulusal bir direniþ olmayý aþmýþ ve uluslararasý bir direniþ olmuþtur. ÖDP Almanya Koordinasyonu ndan arkadaþlarýmýz sizin taleplerinizi Espirit in Almanya daki Genel Merkezi önünde haykýrdýlar ve bundan sonra da Espirit Genel Merkezi nin kapýsý boþ kalmayacak. Bugüne kadar gerek direniþin uluslararasý bir boyuta taþýnmasý konusunda, gerek maddi, gerek manevi anlamda direniþinizin yanýndaydýk bundan sonra da sizler hakkýnýzý alana kadar yanýnýzda olacaðýz. 'BAKANLIK PATRONLARI Kavel'de baþlatmýþ olduðu direniþin yürütülmesinde de aktif olan Türkler, bir yýl sonra Singer Fabrikasý'nda baþlatýlan grev nedeniyle Türk-Ýþ genel baþkaný Seyfi Demirsoy'la birlikte kýsa bir süre tutuklandý. Ayný yýl 26 Ocak'-da yapýlan sendika yönetim kurulunda Türk-Ýþ'e karþý muhalefet karan alan Maden-iþ Sendikasý'nýn 15 Temmuz 1966 da Türkiye Petrol Kimya Ve Lastik Sanayi Ýþçileri Sendikasý (Lastik-Ýþ), Türkiye Basýn, Yayýn,. Grafiker ve Ambalaj Sanayii Ýþçileri Sendikasý (Basýn-Ýþ) ve Türkiye Gýda Sanayii Ýþçileri Sendikasýyla (Gýda-Ýþ) birlikte Sendikalar Arasý Dayanýþma Örgütü (SADA) içinde yer almasýný saðladý. Bu arada Paþabahçe grevi nedeniyle Türk-Ýþ'ten geçici olarak ihraç edilmiþ olan Maden-Ýþ Sendikasý'nýn SADA içinde yer alan diðer örgütlerle ortak hareketini yürüten Türkler, sonunda bu sendikalarla birlikte Türk-Ýþ'ten ayrýlarak 13 Þubat 1967'de DÝSK'i kurdu. 1977'de yapýlan 6. Genel Kurul'a kadar DÝSK'in genel baþkanlýðýný yapan Türkler, bu dönem içinde mücadeleci ve aktif kiþiliðiyle öne çýktý. Özellikle 1971'e kadar Maden-Ýþ Sendikasý'nýn yürütmüþ olduðu yetki mücadelesinde güçlenen DÝSK Türkler'in öncülüðünde Haziran 1970'te iki gün süren büyük iþçi direniþini gerçekleþtirdi. Bu olaylar nedeniyle tutuklanan Türkler, 12 Mart'tan sonra baðýmsýz sendikalarýn katýlýmýyla üye sayýsý daha da artan DÝSK içinde baþ gösteren anlaþmazlýkta Ulusal Demokratik Cephe (UDC) yanlýlarýyla iþbirliði yaptý. 28 Temmuz 1977'de yapmýþ olduðu açýklama örgüt içinde tartýþmalara yol açtý. DÝSK Yürütme Kurulu içinde diðer üyelerle anlaþmazlýða düþen Türkler, Aralýk 1977'de yapýlan 6. Genel Kurul'da genel baþkanlýða seçilemedi. Bu tarihten sonra Maden-Ýþ Sendikasý'nýn genel baþkanlýðýný yürüttü. Ýstanbul - BÝA Haber Merkezi KORUYOR' Hüseyin Atalay ýn ardýndan kürsüye davet edilen HDK Milletvekili A. Levent Tüzel Biraz önce halayda birleþen eller 1 Mayýs'ta tüm iþçi sýnýfýnýn elleriyle birleþecek. Ýçiþleri Bakanlýðý, Ýstanbul Valiliði ve polis bu ülkede adeta özel güvenlik gibi patronlarý koruyor. dedi. Konuþmalarýn ardýndan; Adalýlar, Aynur Güneþ, Ýlkay Akkaya, Erdoðan Emir, Emeðe Ezgi, Kutup yýldýzý, Tolga Sað ve Direniþteki Hey Tekstil iþçileri müzik grubu sahne aldý. Sahne alan sanatçýlarýn hepsi Hey Tekstil iþçileriyle dayanýþma amacýyla ücretsiz olarak etkinliðe katýldý. Oldukça coþkulu geçen þenlik, direniþteki iþçilere hem moral ve umut kaynaðý oldu hem de direniþin devam etmesi için ihtiyaç duyulan maddi desteði saðladý. (BirGün)

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Cuma Onur ÞAHÝN bulunan Ýlköðretim Okullarý, Bayrak ve Flamalarýn yerlerini aldýðý, Hacýbektaþ halkýnýn kalabalýk olarak katýldýðý tören programý, açýþ konuþmasý ve günün anlam ve önemine yönelik konuþmalarla baþladý. Hacýbektaþ Milli Eðitim Müdürü Mehmet ÇÝFTÇÝLER açýlýþ konuþmasýnda; Baþka bir millete nasip olmayan böyle Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk anýtýna saat 9.00 da kurum ve kuruluþlarýn çelenklerinin konmasý, saygý duruþu ve istiklal marþýmýzýn okunmasý ile baþladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nýn 92. yýlý, Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýnda ilçemizde kutlanýyor olmasýndan gurur duyduðunu, Atatürk ün çalýþkan, ülkesini seven, bilime, icat etmeye kendini adamýþ bir millet ve gençlik görmek istediðini hatýrlatarak bu ilkeleri benimsemeyen Program bando takýmý eþliðinde protokol geçiþi, öðrenci andýnýn okunmasý ile sürdü. Hacý Bektaþ Veli bir milletin karanlýða gömüleceðini dile getirdi. Dünya geleceðinin hoþgörü, barýþ ve sevgi temeline dayanmasý gerektiðini söyledi. Ýlköðretim Okulu öncülüðünde ki törenler öðrencilerin bireysel yetenekler bir bayramýn ülkemizde ve grup çalýþmasý þeklindeki gösterileri hem bütün halkýn beðenisini kazandý hem de öðrencilerin kendini geliþtirmesi sosyal bireyler olmasý açýsýndan büyük geliþim gösterdiklerini kanýtladý. Müzik gruplarý, tiyatro gruplarý, spor gruplarýnýn gösterilerini sunduklarý program kompozisyon, þiir ve resim dalýnda ödül alan öðrencilerin ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

4 Þarký acýnýn içinden umudu çýkarýrken meydana gelen sürtünmenin sesidir masamýn üzerinde duran kitabýn ilk sayfasýnda Sarp Kaya imzasýyla yazýlmýþ bir söz Kitap mý? Ahmet Tulgar ýn 'Çocuklar Ve Canavarlarý' adýný verdiði son romaný. Bu söz iþte romanýn baþ karakteri Sarp Kaya ya ait Romanýn ilk cümlesi sizi nasýl bir yolculuða çýkartacaðýnýn ipucunu veriyor hemen, derin ve alýþýk olmadýðýmýz bir hikâye Romanda iki karakter var; bir yazar ve onu sorgulayan polis Roman, bir mafya üyesini baltayla öldürdükten sonra teslim olan yazar Sarp Kaya yý sorgulayan müfettiþin hayata, insanlara, hatta dünyaya bakýþýný tümden deðiþtirecek bir yolculuða çýkartýrken farklý bir hikâyenin de izini sürüyorsunuz. Yazar-okur iliþkisini sorgularken, bir yazarýn nasýl olup da katil olabileceðini kendi iç dünyanýzda çatýþtýrýyorsunuz. Bir yazar, hem de katil bir yazar ve cinayet masasýndan bir komiser Ýki farklý hayatýn, iki yabancý yaþamýn birbirine anlattýklarýyla kendi benliliklerini bulduklarý bir yolculuk; adýna yüzleþme deyin, adýna korkularýnýn dýþavurumu deyin, adýna ne dersiniz Siz hiç bir yazarla karþý karþýya oturdunuz mu? Bir oturun. Hemen kendi hayatýna bakar insan" diyor yazar Sarp Kaya ve daha çok þey söylüyor hayata, yazarlýða, insana dair Ahmet Tulgar çok þey anlatýyor, iki yabancý hayatý bir cinayet masasýnda buluþtururken "Bir cinayet masasýnda neler konuþulur ki" demeyin; biri yazar, biri polisse bir düþünün oradan ne çýkar? Bu yüzden romanla ilgili fazla detaya girmeyelim, Çocuklar ve Canavarlarý tüm kitapçýlarda yerini çoktan aldý Asýl sözü romanýn yazarý Ahmet Tulgar a býrakalým >>>> Çocuklar ve Canavarlarý romanýnýzý okuyucularýnýzla buluþturdunuz. Alýþýk olmadýðýmýz bir biçim seçmiþsiniz ama onun da ötesinde bir yazarý ele almýþsýnýz ve bu yazar katil bir yazar; neden? Aslýnda kitabýn içinde de bunu Sarp Kaya açýklýyor: Yazarlar bir yandan dünyanýn en hassas, en derin meselelerine kadar el atýyorlar ama bir yandan da yazar dediðin kapalý, tek baþýna önünde yazmaya yarayan bir araç, yazýyorlar ve sanki hayatýn uzaðýndaymýþ gibi görünüyorlar. Borges in meþhur bir sözü vardýr, ben yaþamadým, okudum der, bunun gibi. Ama diðer taraftan da cinayet iþlemek, birini öldürmek, belki de biriyle en dolaysýz iliþki Artýk orada öldürdüðün kiþinin öldürürken hiçbir þeyini tanýmýyorsun, neredeyse el koyuyorsun ve bitiriyorsun hayatýný. Bu kadar hayatýn uzaðýnda, kendini konumlayan birisinin katil olmasý fikren birbirinden çok uzak bu iki konumun bir araya gelmesi durumunda araya neler sýkýþacak ve onlardan ne elde edeceðim, onu çok merak ettim. Aslýnda diðer taraftan da okurlarýn yazarlarla kurduðu iliþki de ilginçti. >>>> Yazar-okur iliþkisinin ilginçliði nereden geliyor peki? Okurlar aslýnda yazarlarýn her durumunu kabul etmeye hazýrlar. Delidir ne yapsa yeridir" gibi "yazardýr ne yapsa yeridir" anlayýþý var. Sadece, politik bir eylemlilik içinde olduklarý zaman bu, yazarlýklarýnýn önüne geçebiliyor. Baþýndan itibaren sýradan bir suç olarak görünen bir cinayet, yazar kimliðini ve bunun politik bir cinayet olmasý durumunda ne kadar etkiler. Bunu görmek önemliydi. Bir de kitabýn ve yazýnýn gücünü kitaplarla pek de ilgili olmayan birine nasýl sorgulatýrým diye düþündüm. Bunun için de bir cinayet masasýndan bir komiseri seçtim. >>>> Komiser ve yazar Sarp Kaya aslýnda sorgu masasýnda rolleri deðiþiyor, komiser yazarla birlikte farklý bir yolculuða çýkýyor yazarý sorgularken Burada sanýyorum yazýnýn ve yazarlýðýn gücü ortaya çýkýyor deðil mi? Günümüzde hâlâ kimi kitaplar yasaklanýyor, kimi kitaplar nedeniyle insanlarýn baþý derde giriyor, aslýnda Türkiye çok da fazla kitap okunan ülke deðil. Bu hem kitap korkusundan kaynaklanýyor hem de kitaba karþý ilgisizlikten kaynaklanýyor. Buna raðmen insanlar, siyasetçisi farklý açýdan, sokaktaki insan farklý açýdan kitabýn gücünü biliyor. Baþbakan kimi kitaplarýn bomba olduðunu söyledi. Kitap bir þekilde hem korku hem de saygý duyulan bir þey. Bunun dini kitaplarla ilgili de olduðunu düþünüyorum. Her kutsal kitapta söze, dile, yazýya gönderme yaptýðý için aslýnda hiç kitap okumayan insanlar tarafýndan saygýn bir þey Böyle bir yolcuða çýkýnca birisinin kendisini sorgulamamasý imkânsýz... Sorgucu zaten sürekli sorguya çýkartýyor kendisini. >>>> Komiser, korktuðu bütün duygularýyla, kitap da dahil yüzleþti sorgu boyunca Tabii. Aslýnda sýkýlýyor ama neden sýkýldýðýný anlamamýþ. Yazar, insanýn yazarlýðýn gücünü anlamasý için bir komiserin karþýsýna oturmasý gerekiyormuþ diye düþünürken, bir komiser de kendi hayatýma bakmak için demek ki bir yazarýn benim hayatýma bakmasý gerekiyormuþ diye düþünüyor. >>>> Okur yazarlýktan söz ettik ama komiser okur olmadýðý gibi Sarp Kaya yý da orada tanýyor Elbette Okur olsa belki de bu kadar radikal kararlar almayacak. Birden bire çok güçlü bir þeyle karþýlaþýyor. O güne kadar Kuran ý Kerimi biliyor, oradaki emirleri biliyor, namaz kýlýyor, polis olmak için birtakým talimatlar var vs Kitaplarýn içinde birtakým davranýþ, düsturlarý var ve onlara uygun davranmamýz gerekiyor, aslýnda öyle bir yandan da, bir yandan da kitaplar yol göstericidir ama komiser dikte olarak algýlýyor. >>>> Romanýnýzý yazarken gözlemleriniz oldu mu? Konuþmadým ama o kadar çok rastlýyorum ki, geçenlerde elimde kocaman bir kitap vardý, minibüste ayaktayým, bir yandan da kitap okuyorum, minibüs sarsýldý Ben de dengemi kaybettim ve yanýmdakine hafifçe dokundum, kadýn ters ters baktý, ben de özür dilerim dedim, birden arka koltukta oturan biri fýrladý minibüste kitap mý okunurmuþ caným dedi Kitabýn çok okunduðu bir ülkede hiç kimse burada kitap okunur mu demez Okumak bireysel bir karar. Kimseye zarar vermiyorsun. Ama o adam benim baþka bir dünyada olmamý kabullenmiyor, burada olacaksýn, minibüste tutunacaksýn, kimseye çarpmayacaksýn, oradaki insanlarý seyredeceksin Bunun için gözlem yapmaya gerek yok, ben roman yazmaya baþlarken bir yýl boyunca sadece kahramanlarý düþünüyorum. Bu komiser nasýl bir evde oturur, evin þekli nasýldýr, eþyalarý nasýldýr, bunlarýn hiçbirinden kitapta bahsetmesem de, bilinçli bahsetmiyorum, oradaki kahramanlarla uzun süre yaþýyorum >>>> Peki, Sarp Kaya kim? Kahramanlarýnýz sizden ne kadar baðýmsýz? Bilinçli olarak kahramanlarý elden geldiðince benden baðýmsýz düþünüyorum. Birçok tavrýný, tarzýný benden farklý birisi olarak tasarlýyorum. Ama elbette ki mümkün deðil Sarp Kaya da kendimden bir þeyler olmamasý. Ama komiserde de benden bir þeyler var. Nihayetinde ben tasarlýyorum bunlarý. Ama yazým sürecinde de yazmaya baþlarken de belli bir baðýmsýzlýk, belli bir özerklik kazanmýþ oluyorlar. Öyle olmasa hikâye, olay örgüsü yürümez. Ben bir noktadan sonra çok fazla kiþiliklerine müdahale etmiyorum. Tam tersine "Sarp Kaya bunu sordu, benim düþündüðüm tarzdaki komiser buna ne cevap verir", "ben ne cevap veririm" deðil. Ben yazarken onlara bakýyorum,onlarý seyrediyorum Onlara bu fýrsatý tanýyorum. Ben umudu, her þeye raðmen Türkiye deki muhalefetten damýtýyorum >>>> Bir yazarsýnýz ve bir yazarý katil yaptýnýz. Yazarken otokontrol oldu mu? Ya da refleks mi bu? Evet, refleks gibi... Baþladýðýnýzda asla ve asla yazdýðýnýz þeye adaletsiz davranamýyorsunuz. Ýkincisi kahramanlara adaletsiz davranamýyorsunuz. Onun dýþýnda kendinizi çok da fazla düþünmüyorsunuz. Eðer yazar þefkati diye bir þey varsa ki ben buna inanýyorum, yazarken, çok fazla sevgiyle yaklaþamayacaðýnýz insanlara bile belli bir þefkatle yaklaþýyorsunuz. Bu gerçeklik adýna sahip olduðunuz bir þey. Bu yüzden de o þefkat o kadar önemli bir þey ki, bir ananýn çocuðunu kurtarmak için kendini arabanýn önüne atmasý gibi bir þefkat oluþuyor ve benim için ne düþünürler, ne derler, demiyorsunuz, evet refleks. >>>> Yazarlýktan bahsetmiþken biraz da gündeme gelirsek, kitapta bir yazar var cinayetten hapishane de ama bugün birçok yazar politik meselelerden dolayý içeride Nasýl yorumluyorsunuz? Bir kere çok hazin bir durum Hazin olmasýnýn nedeni þu: Ben 50 yaþýndayým bunun yýlýný çok net içinde de olarak bunlarý yaþadým. 21. yüzyýlda halen yazarlarýn, gazetecilerin, bu kadar yoðun bir biçimde hapsediliyor, tutuklanýyor, sorgulanýyor olmasý çok vahim... Biz içinde yaþayanlar için çok büyük bir sorun. Hâlâ bugün yönetimlere, iktidarlara baktýðýmýz zaman, biz ne kadar alttan almýþýz ki bazý þeyleri, bunlara cesaret ediyorlar. Ýkincisi aslýnda bu yoðun tutuklamalarýn nedeni de bütün dünyada olduðu gibi, baský rejimlerinin, bu rejimi tesis edip kurumsallaþtýrýrken izledikleri yöntem: Toplumu elden geldiðince aptallaþtýrmak. Bunun için de ne yaparsýn? Bu ülkenin yazarlarýný, aydýnlarýný, biliminsanlarýný, korkutabildiðini korkutuyor, baðlayabildiðini baðlýyor, hapse atabildiðini atýyor >>>> Öte yandan da devam eden bir mücadele olduðunu düþünüyor musunuz? Kýzýyoruz ediyoruz ama Türkiye aydýn kesimi de o kadar hafife alýnýr bir mücadele vermedi, hâlâ o mücadele var Evet, yazarlar için vahim bir durum ama asýl vahim durum bence çoðu yazarlarý, hapse atanlar, tutuklayanlardýr. Çünkü ne tarih affediyor bunu, ne de kendilerine bir baþkasý onlar kadar kötülük yapmýþ olamaz. O kadar kötü bir þey yapýyorlar ki, insansýn ve insan olarak insanýn en önemli düþünsel etkinliðini yasaklýyorsun. Tarih bunlarý affetmez, affetmeyecek. Bu karanlýk bir süreç, bir þekilde baský ve sansürle, ayakta kalabileceðini sanmýyorum herhangi bir gücün. Sanýyorum onlar da bunu anlayacaklar, ya onlar bundan vazgeçecek ya da bazý þeyler deðiþecek. Bu þekilde gidemez ama >>>> Çok umutlusunuz Umutluyum çünkü bütün dünyada örnekleri var. Bu tür durumlar 30 yýl falan sürmüyor. Çok daha güçlüleri, destek alanlarý 7-8 yýldýr. Dünya tarihi bunu gösteriyor. 30 yýl sürmüþ rejimler falan da var ama gevþeye gevþeye >>>> Ýktidarýn söylemlerine bakarsak oradan umudu çýkartmak güç ama sanýyorum beklediðiniz umut sokaktan Ben Baþbakan ýn söylemlerinden umut görmüyorum ben umudu, her þeye raðmen Türkiye deki muhalefetten damýtýyorum. Bunun çok daha cýlýz direniþlerde, sonrasýnda geliþip serpildiði durumlarda bile bu muhalefet odaðýnýn da belli bir limiti vardýr baský rejimlerinde. O anlamda da burada çok daha güçlü bir muhalefet var. Bir tarafta Kürt muhalefeti var, bir tarafta sosyalist muhalefet var, öyle ya da böyle meclis içinde muhalefet var, aydýný var, sanatçýsý var Zaten olmazsa vahim durum, çünkü Türkiye 12 Eylül de solun solsuz býrakýlmasýyla korkunç dejenere olmuþ bir toplumken iyice darmadaðýn olur. >>>> Muhalefet dediðimiz kesimlere de baský uygulanýyor, öðrencilere parasýz eðitim istediler diye 20 yýlý aþkýn hapis istendi, yumurtaya 11 yýl verildi Bir yandan korku kültürü mü yaratýlýyor? Korku kültürü dediðin þey, korku bir noktaya kadardýr. Korku eþiði denilen bir þey var; Kürtlere baktýðýmýz zaman bu korku eþiðini aþmýþ durumdalar. Çok fazla baský göre göre aþtýlar. Ýnsanlarý korkuturken korkuya da alýþtýrýyorsun, bir yanýyla da korkmamayý da öðretiyorsun. Bu korku yeniliyor, bireysel ya da örgütsel. Diðer taraftan da asýl onlar korkuyor. Yanlýþ yaptýklarýnýn farkýndalar o yüzden çok korktuklarý için bunu yapýyorlar. Maalesef eski maðdur edilmiþliklerinden kaynaklý bir þeyle hep bir gard halindeler, asýl oradaki korku o, o korku akýl dýþý þeylere neden oluyor. >>>> Onlarýn korkusu Ýktidar ve güçlerinin altýnda görünmüyor, bu iktidar ve güç olmayý nasýl yorumluyorsunuz? Ýktidar ve güç en büyük diktatörlerde bile tek bir kiþide olmaz. Öyle görünür. Öyle þematik iktidar yok. Evet, onlarýn þu anda yürütme, yasama, yargý ellerinde olabilir ama Türkiye bu deðil. Orhan Pamuk da bir iktidar, güç; öðrenciler de iktidar Öyle olsaydý, iktidarý ele geçiren istediðini yapýyor olsaydý, ne diktatörlükler, ne devletler, hiçbir iktidar yýkýlmazdý. Ayrýca da çok büyük bir güce sahip olduðunuz zaman, gerçekten de güçlüyseniz zaten bu kadar akýl dýþý þey yapmazsýnýz KCK falan; akýl dýþý bunlar, toplamakla bitmez ki 6 bin insan diyorsun, milyonlarca bu insanlar, ne yapacaksýn? Diðer taraftan akýl dýþýlýðý burada, o insanlarý hapse attýkça daha güçlü çýkýyorlar. O yüzden de korku sadece muhaliflerde deðil iktidar da da var. Neyin korkusu bu, ufak bir muhalefette yerlerinin sarsýldýðýný hissediyorlar. Yoksa ülkede çok büyük bir kaos olur iktidarýný uygularsýn, ama böyle bir þey de yok, iki kiþinin kalkýp slogan atmasý bile çok büyük bir korkuya yol açýyor Üzerinde 'kurs' yazdýðý için kurs kitabý sanmýþlardý >>>> yýllarý arasýnda cezaevindeydiniz O döneme iliþkin bizimle küçük bir anýnýzý paylaþýr mýsýnýz? Ýki aným var Biri Evsi zülke Hikâyeleri diye hikâyem var, onu cezaevindeyken dosya kaðýtlarýna yazardým, arama olduðu zaman onlarý atarlardý, ben onlarý yeniden yazardým. Dýþ müdahaleyle çok þekil deðiþtiren hikâyeler olmuþtu. Bir de, Almanya da 68 döneminde çok çok önemli olmuþ olan, ünlü Alman þairyazar Hans Magnus Enzensberger in çýkardýðý bir dergi vardý, adý 'Kurs Bul', 'kurs' yol ve rota demek; solun, sosyalist toplumun bir sorununu her ay ele alýyordu ve soruna iliþkin yazýlar oluyordu Avusturya dan annemden derginin tamamýný istedim, iki ciltlik Ýncecik bir kâðýda basmýþlar; 68 den 80 li yýllara kadar çýkmýþ olan tüm sayýlarý toplamýþlardý. O kitaplar içeri girdi, dil kursu kitabý sanýp bana verdiler. Ben de cezaevinde çevirip diðer havalandýrmalara daðýtýrdým. Çok ilginçti, üzerinde 'kurs' yazdýðý için kurs kitabý sanmýþlardý (BirGün)

5 Ýsmail Afacan Yazar, þair ve yayýncý Güngör Gençay bun sabah yaþamýný yitirdi. 78 yaþýnda olan Güngör Gençay iki aydýr Taksim Ýlkyardým Hastanesi nde tedavi görüyordu. Yaþamý umuda uyarlama ustasý olarak anýlan Gençay ýn cenazesi yarýn (pazartesi) saat de Türkiye Yazarlar Sendikasý nda yapýlacak törenin ardýndan Saat 17'de Þiþli Camii nden kaldýrýlarak Feriköy Mezarlýðýnda defnedilecek. Toplumcu gerçekçi þiirin önemli temsilcilerinden Güngör Gençay, birçok þiir kitabýnýn yaný sýra hazýrladýðý seçkilerle de edebiyatýmýza birçok katký yaptý. Neye yarar ölmek/yaþamak neye/yürek kovanýmýzdan/binlerce iþçi arý/uçuramadýktan sonra dizelerindeki gibi þiirini halktan yana konumlamýþ gerçekçi bir dille ifade eden Gençay ýn, Sabah Rýhtýmý, Balýklar Ovasý, Oðul, Dövülü Yürek, Yaþam Umuda Uyarlý gibi þiir kitaplarý bulunuyor. Gençay ayný zamanda birçok seçkiye de imzasýný attý. Hayatý Dokuyanlara/ Emekçi Kadýnlara Þiirler, 1 Mayýs/Birlik Mücadele ve Dayanýþma Þiirleri, Þalterler Ýnince/Grev ve Direniþ Þiirleri hazýrladýðý toplumcu gerçekçi seçkilerinden bazýlarý. Gazetemizde on yýl kadar köþe yazarlýðý da yapan Güngör Gençay Emek Partisinin kurucu üyeleri arasýnda yer alýyor. GÜVENÝLÝR DOST SEVECEN BÝR AÐABEYDÝ Güngör Gençay ýn yaþamýný yitirmesinin ardýndan birçok þair yazar dostlarý gazetemize açýklamalarda bulundu. Gülsüm Cengiz, Güngör Gençay ýn seçimini halktan yana yapan bir þair olduðunu vurguladý. Gerek yaþamýyla gerek þiirleriyle bunu ortaya koyduðunu belirten Cengiz, Gençay ýn12 Eylül döneminde bile çýkardýðý dergiyle toplumcu gerçekçi þiire alan açtýðýný hatýrlattý. Cengiz, Gençay, sosyalist bir sanatçýydý. Düþündüðü gibi yaþadý, örgütlülüðe inandý. Yazarlar Sendikasýnda birlikte çalýþtýk. Ayný zamanda güvenilir bir dost sevecen bir aðabeydi dedi. GENÇAY, KOCA BÝR ÇINARDIR Evrensel Basým Yayýn adýna açýklama yapan Olcay Geridönmez, edebiyatýmýza onlarca eser kazandýran þair, yazar ve yayýncý Güngör Gençay ý yitirmenin derin üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Geridönmez, ömrünün 60 yýlýný verdiði sanatýyla ve Gerçek Sanatta gerçekleþtirdiði yayýncýlýkla edebiyatta toplumcu gerçekçilik damarýna güç verdiðini ifade etti. Bir konuþmasýnda Gençay ýn yazmayý çiçek yetiþtiriciliðine benzettiðini söyleyen Geridönmez, Aslýnda Güngör Gençay koca bir çýnardýr dedi. EDEBÝYATIN EMEK ÝÞÝ OLDUÐUNU GÖSTERDÝ Türkiye Yazarlar Sendikasý Emek Edebiyat etkinliklerinin ilkini bundan iki ay önce Güngör Gençay a ayýrmýþtý. 60. sanat yýlýný þair, yazar ve yayýncý dostlarýyla kutlamýþtý. Türkiye Yazarlar Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Köz, Türkiye Edebiyatý gerçekçi þiirin önemli damarlarýndan birini yitirdiðini belirtti. Gençay, þiirinin 40 kuþaðý toplumcu þiirinin bugüne baðlanmasý açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan Köz, Gençay ýn edebiyatýn bir emek iþi olduðunu gösterdiðini ifade etti. GÜNGÖR GENÇAY KÝMDÝR? Güngör Gençay, 1934 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ýstanbul Matbaacýlýk Okulunu bitirdi. Ýþportacýlýk, PTT memurluðu ve bir bankada ikinci müdürlük yapmýþ, özel bir iþyeri yöneticiliðinden sonra emekli olmuþtur. Ýlk þiiri 1952 yýlýnda Türkeli dergisinde, çocuklara iliþkin ilk yazdýðý þiir ise 1953 yýlýnda Küçük Galatasaraylý dergisinde çýkmýþtý ve 1955 yýllarýnda arkadaþlarýyla birlikte, ilk kez çeþitli sanat türlerinden oluþan Bileþik Grubu sergisini açmýþtý. Göz adlý tek yapraklý edebiyat gazetesi ile Gerçek sanat adlý dergiyi çýkarmýþ, Zengin bir kadroyla 1971 yýlýnda yayýnlanan Gelecek dergisiyle, daha birçok dergi ve gazetenin yazý iþleri müdürlüðünü üstlenmiþ, kurucusu olmuþtur. (Ýstanbul/EVRENSEL) Sennur Sezer Sevgili Güngör Gencay la vedalaþamadan ayrýldýk. Okmeydaný nda bir parkta yerel bir kitap þenliðinde birlikteydik en son, güleç yüzü gözlerimin önünde. Hastalýðýný çok ciddiye almadým galiba. Görüþmek için biraz daha iyi olmasýný bekledim. Gerçek Sanat Yayýnlarýnýn (ve dergisinin) kurucusu Güngör, benim de yayýncýmdý. Þakalaþabilmeliydim. Ýlk þiirinin yayýnlanmasýndan bu yana 60 yýl geçmiþti. Ortalama bir ömür. Bu ömür içinde can dostlarýnýn (Mesela Ruþen Hakký) ölümünü yaþamýþtý. Sýkýyönetimler görmüþtü. Dergisi Gelecek in Sýkýyönetim Komutanlýðýnca, Gerçek Sanat ýn Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafýndan kapatýlmasýný yaþamýþtý... Onlarýn yerine yayýnevi kurmuþ, çocuk kitaplarý dahil 150 yazarýn kitabýný yayýnlamýþtý. Irkçý politikayla hiç iliþkisi olmamýþtý. Emekçiler için 8 Mart, 1 Mayýs þiirleri seçkileri düzenlemiþ, yayýmlamýþtý. Yýl baþýndan hemen sonra ona bir mektup yazmýþtým. Bir bölümünü hatýrlatayým: Seçkilerin ne kadar önemli olduðunu gençlerle konuþurken kavradým. Sevecekleri þair bulamadýklarýný söyleyen gençlere seçkilere bir göz atmalarýný söylerken. Özel konulara göre yapýlmýþ seçkilerde sevecekleri þairleri bulmalarýnýn daha kolay olduðunu sanýyordum. Ama onlara bu öðüdü verdikten sonra yaptýðýn seçkilere (Hayatý Dokuyanlara/ Emekçi Kadýnlara Þiirler, 1 Mayýs/Birlik Mücadele ve Dayanýþma Þiirleri, Þalterler Ýnince/Grev ve Direniþ Þiirleri, Alevler Ýnsan Sesi, Zalim Titreme) þöyle bir göz atýnca bu tür çalýþmalarýn ne kadar zor olduðunu iyice kavradým. Senin için sanat bir gereksinim. TYS nin Emek Edebiyat gecesinden önce yaptýðýn söyleþide bunu þöyle ifade etmiþsin: Sanatý ihtiyaç haline getiren de büyük ölçüde dýþ dünyadýr. Elbet, benim yaþamýma da ihtiyaç olarak girdi. Uðraþýmýn meyvelerini somutlaþtýran yazmayý ise, maddi getiri düþünmeyen çiçek yetiþtiriciliðine benzetiyorum. Ektiðiniz tohumu, bin bir özenle yetiþtirip büyüteceksiniz ve sonunda size yalnýzca övüncü kalacak. En azýndan benim için öyle. Sanatýn anlamýný bir çýrpýda özetleyebiliyorsun bu yüzden : Neye yarar ölmek, Yaþamak neye? Yürek kovanýmýzdan Binlerce iþçi arý Uçuramadýktan sonra. Þiirlerini okumayanlar senin sanatý gereksinim sayýþýný, kuru bir anlatýmýnýn varlýðýna kanýt sayabilirler. Oysa þiirlerindeki imgeler fotoðraflar gibi bir görünüp bir kaybolurken sýzar belleðimize. Ayaklarý sýska, boyu kýsacýk/saçlarý iki yandan örgülü bir çocuðun sýrtýndaki teri yoklarken buluruz kendimizi. Yüzü al aldýr. Oyundan gelmediðini biliriz. Hangi merdivenaltý atölyeden kopup gelir kim bilir yüreðimize. Yüzüne baktýðýmýzda bize binlerce soru sorarak, cevaplarýný sezdirerek. Ellerinden gözlerimizi kaçýrýyoruz. Elleri yaþýndan büyük. Yazdýðýn her þiirin haykýrmak isteðinden doðmuþ olmalý. Sivas yangýnýna verdiðin onca arkadaþýnýn acýsýnýn dizelerine yansýmasý gibi: Kiminin elinde kalem, elinde saz /Dilinde þiir ve türkü kiminin /Ama hepsinin yüreðinde Pir Sultan Abdal duruyor. Bir körebe gibidir zaman. Ateþle karartýlmaya çalýþýlan aydýnlýk. Yakýlan insanlarýn anýlarý güller gibi birbirine benzemez, kokularý ayrý, renkleri ayrý demetlerle düþer aklýmýza. Seninle mýrýldanmak kaçýnýlmazdýr: Temmuz bahçelerinde artýk /Rüzgârlar ateþten esmeyecek /Gayretin beyhude mezarcý /Devrilen bir yangýnýn kopup gelen sesinden /Binlerce aydýnlýk filizleniyor. (...)Dostluðun daha çok önem kazandýðý günlerdeyiz. Sanatýn büyük yatýrýmcýlarýn ellerine devrolduðu, reklamýn edebiyat deðerlerinin önüne geçtiði bir dönemdir yaþadýðýmýz. Yazarlýk da yayýncýlýk da kahramanlýk sayýlabilir. Bir ustura acýsý düþüyor yüreðimize. Bu ustura acýsýna, bir yaraya tuz basar gibi dost anýlarýný basmaktan baþka yapýlacak pek bir þey yok sanki. Bir tek þey var içimizin sýzýsýný dindirecek, yan yana durmak, örgütlenmek. Güngör Gencay ýn bu öðütlere hiç ihtiyacý olmadý. Örgütlü yaþadý. Dost omuzlarýnda uðurlanacak sonsuzluða. Yakýnlarý o kalabalýkta göremiyecekleri dostlarý için þunu bilsinler, hepimiz ona hakkýmýzý helal ettik. O da bize hakkýný helal etsin. evrensel.net

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü nün katkýlarý ve Bosch ev aletlerinin sponsorluðunda Sadri Alýþýk Çevre Tiyatro Topluluðu oyuncularý, çocuklara yönelik olarak hazýrladýklarý `Lafontane Orman Mahkemesinde isimli oyunu sergilemeye baþladýlar. Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde 6 Mayýs tarihine kadar devam edecek oyuna çocuklar ile ailelerinin ilgisi oldukça yoðun oldu. Nevþehir de kültürel ve sanatsal alanlardaki çalýþmalara çocuklarýn katýlýmlarýnýn saðlanmasý ve böylelikle çocuklarýn en önemli görsel sanat dallarý arasýnda yer alan tiyatro sevgisinin kazandýrýlmasýna katkýda bulunmak amacýyla Bosch Ev Aletlerinin sponsorluðunda ve Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü nün iþbirliði ile Sadri Alýþýk Çevre tiyatrosu oyuncularý, Yalvaç Ural ýn masallaþtýrdýðý ve Mehmet Önder in yönettiði `Lafontane Orman Mahkemesinde isimli oyunu sergilediler. Çocuklarýn yaný sýra ailelerinin de ilgi gösterdiði `Lafontane Orman Mahkemesi isimli oyun, 22 Nisan 2012 tarihlerinde saat de, 29 Nisan 2012 tarihinde saat 12.00, de ve son olarak 5-6 Mayýs 2012 tarihlerinde de saat de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde sahnelenecek. Ýnsanlarýn çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doðal dengenin korunmasýna yönelik mesajlarýn verildiði oyuna katýlan tüm çocuklara çeþitli kitaplar ve oyuncaklar hediye ediliyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, tüm yurtta,dýþ temsilciliklerimizde ve KKTC de olduðu gibi Nevþehir de de coþku ile kutlandý. Nevþehir deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinliði ilk olarak Nevþehir Valiliði önündeki Anýta Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ,Nevþehir Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in yaný sýra, çeþitli kurum ve kuruluþlarýn yaný sýra siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk koymasý ve sonrasýnda saygý duruþu ve ardýndan Ýstiklal Marþý nýn söylenmesi ile baþlayan törenlere daha sonra Gazi Stadýnda devam edildi. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in halkýn ve öðrencilerin bayramýný kutlamasý ile baþlayan törenler, daha sonra Ýstiklal Marþý nýn söylenmesi ile devam etti. Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Abdulgafur Büyükfýrat törende yaptýðý konuþmada 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açýlýþ tarihi olmadýðýný ayný zamanda millet egemenliðine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetimizin de temellerinin atýldýðý bir gün olduðunu ifade etti. Büyükfýrat, 1. Dünya Savaþý ný cephelerimizde bitiren Mondros Ateþkes Antlaþmasý nýn yürürlüðe konmasýyla aziz vatanýmýzýn dönt bir köþesinde iþgallerin baþladýðýný hatýrlatarak "Buna raðmen yorgun milletimiz bütün fakr-u zaruretine raðmen yer yer köþe bucak yeniden silaha sarýlmýþtýr. Yurdun her köþesinden yükselen hürriyet ateþi 23 Nisan günü ortak bir iradeye,ortak bir coþkuya ve milli bir güce dönüþmüþtür.23 Nisan 1920 de TBMM in açýlýþý ile yoksulluk,yýlgýnlýk,umutsuzluk içinde kalmýþ olan bir milletin milli varlýðýna olan inancý filizlenmiþ ve milletimizin önüne yeni ufuklar açýlmýþtýr."dedi. Daha sonra çocuklara seslenen Büyükfýrat, tarihi, mazisi, þan ve þerefle dolu, kurduðu medeniyetleriyle insanlýða büyük hizmetleri geçmiþ yüce bir milletin istikbali olduklarýný belirterek þöyle konuþtu; "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk, milletimizin kaderiyle çok önemli rol oynayan bu büyük günü,yarýnýn büyüðü olarak gördüðü sizlere armaðan etmiþtir. Dün atalarýmýzýn kan dökerek can vererek bizlere kazandýrdýðý bu vataný bizden sonrakilere hür ve müreffeh olarak býrakmak gelecek kuþaklara `Muasýr Medeniyet yolunu açmak, geçmiþlerimize vefa geleceðimize vicdan borcumuzdur. Bunun için yýlmadan,yorulmadan çalýþmak hem kendimiz hem de toplumumuz için iyi yetiþmiþ birikimli,çaðýn gerektirdiði donanýmlarý kazanmýþ getrler olarak geleceðe hazýrlanmak gerekir. Sizlerin bunlarý baþaracaðýnýza olan güvencimiz tamdýr." Öðrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýna iliþkini þiirler okumasýnýn ardýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Nevþehir deki çeþitli sportif etkinliklerde dereceye giden öðrenci ve okullara ödülleri, Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ,Nevþehir Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver tarafýndan törenle verildi. Törende daha sonra Jandarma Genel Komutanlýðý na baðlý Nevþehir At-Köpek Eðitimi ve Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý(JAKEM) nda yetiþtirilen Almanya ve Belçika dan getirtilerek eðitilen köpeklerin gösterisi ilgi ile izlendi. Nevþehir Belediyesi Bandosu eþliðinde resmi geçit töreni ile devam eden törenler daha sonra öðrencilerin Türkiye nin farklý yörelerine ait Halk oyunlarý gösterisi ve yer hareketleri ile sona erdi.

7 Müteakip kereler yazdým, bu katýr tohumlarýný. Çevremdeki insanlarý uyarmaya çalýþtým. Kendi çocuklarýma dahi söz geçiremedim diyebilirim. Her köþe baþýna yerleþtirilen mýsýrcý arabalarýnda patlamýþýndan kebabýna ve kaynamýþýna mýsýr alýp yiyebiliyorsunuz. Hele tane halinde hazýr alýnýp kaynatýlýp üzerine envai çeþit soslar atýlarak tüketime sunulan mýsýrlar... Hiç sonumuzu düþünen yok. Gelecek nesilleri düþünen yok. Bir de mýsýrdan yapýlmýþ tatlandýrýcýlar var ki, hiç düþünmek dahi istemiyorum. Bütün market ürünlerinde kullanýlan þeker maalesef bu tatlandýrýcýlar. Hem ucuz, hem de zehir yüklü. Amacým, çaresizlikten mýsýr tezgahý açan yoksullarýn iþleri ile oynamak deðil. Mýsýr patlaðý gibi açýlan bu tezgahlarda en azýndan þimdilik haþlanmýþ nohut ve buðday (yarma) satýp geçimlerini temin edebilirler. Keyfiyet ve vebal kendilerinin. Bu konu ile ilgili sürekli olarak mailler ve video paylaþýmlarý alýyorum sanal ortamda. Aþaðýda yazýlý mektubu da sizinle paylaþmak istedim. Umarým uyarý görevimi ifa etmiþ olurum. Ýri taneli mýsýrlar vardý çocukluðumda, büyük çekirdekli kara karpuzlar, içi pul pul parlayan sulu, lezzetli domatesler... Sonra birileri bir tohum sýkýþtýrdý avucumuza... Sonra mý? Oktay Dönmez'in yazýsýný okuyalým. ÝTHAL TOHUM ÝTHAL KANSER Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda > 115 bin kiþi çalýþýyor. > 70 tane üniversitemiz, > 30 tane ziraat fakültemiz, > 50 tane tarým araþtýrma enstitümüz, > 10 bin iþsiz ziraat mühendisimiz var. > Buna raðmen Türkiye tohumda tamamen dýþa baðýmlý. Tek kelimeyle tohumun patronu ise Ýsrail. > Ýsrailli araþtýrmacýlarýn genleriyle oynayarak, gül ile limon kokulu domates yetiþtirdiðini Þalom gazetesinin internet sayfasýndan biraz araþtýrýp okuyabilirsiniz. Ýstediðiniz þekle sahip domatesleri bile bulabilirsiniz; çekirdeksiz, kalp þeklinde, salatalýk þeklinde, dilimli... > Yani genlerle oynama meselesi yüzde yüz doðru. > Gelelim baþka doðrulara. > Bu tohumlarýn bir ekimlik olduðunu bilmeyen yok. > Yani Ýsrail'den bir defa tohum almakla kurtulamýyorsunuz. > Bir gram tohumun fiyatý her dönemde bir gram altýna denk oldu. > Üstelik Ýsrail tohumunu topraða bir ektin mi artýk isteseniz de yerli tohuma dönemiyorsunuz. > Genetik tohum o topraða da zarar veriyor. Artýk hep bu genetik tohumu kullanmak zorundasýnýz yýl sonra ise toprak kanserojen maddelerle dolduðu için artýk tamamen kullanýlmaz hale geliyor. > Buna en güzel örnek... Türkiye'nin patates deposu olan Niðde ve Nevþehir bölgelerinde yetiþtirilen patateslerde kanserojen maddeye rastlandýðý için artýk patates ekimine izin verilmemesidir. > Yani Ýsrail tohumu tek baþýna satmýyor. Tohum alana hastalýðý bedava... > Tohumlarýn içine hastalýk yerleþtiren Ýsrail bu sayede zirai ilaç satýmýný da garanti altýna almýþ oluyor. > Bütün bu acý tabloya raðmen Türkiye'de yabancýlarýn menfaatine çalýþan bir patent sistemi iþletiliyor. > Ne korkunç. > Köylü kendi bahçesinde tohum býrakamayacak. > Yoksa uluslararasý mahkemede yargýlanacak! > Þu anda dünyada Ýsrail tohumu kullanma yasasý çýkartan ilk ülke iþgal altýndaki Irak'týr. > Ýkincisi de biz olacaðýz. > EY VATANDAÞ AKLINI BAÞINA DEVÞÝR! > SOR SORUÞTUR, BOÞ DURMA... > Bu yazýyý okudunsa ister paylaþ, ister paylaþma umurumda deðil, ama bilip de susmak ortak olmaktýr bunu bari hatýrla... Anadolu'nun kendi tohumuna sahip çýkýp, kendi tohumlarýný kendisi üretmesi dileklerimle afiyet olsun... Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Urfa Kýsas ta binlerce kiþinin katýldýðý 9. Aþure Etkinliði ne katýlan Hacý Bektaþ Veli Dergahý Postniþi ni Veliyettin Ulusoy yaptýðý açýklamada Türkiye savaþa girmemelidir dedi. Ulusoy, bizi savaþa sevk edenler, çekip memleketlerine gidecekler ama biz yine onlarla yarýn yine komþu olacaðýz. Türkiye bu politikalarýyla mezhep kavgasýna doðru gidiyor dedi. Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy ise konuþmasýnda Türkiye nin bunalýmlý bir deðiþimden geçtiðini, küreselleþme adýna dünyanýn Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Mahmut Aydýn Nisan Aþý haftasý nedeniyle yazýlý bir basýn açýklamasý yayýmladý. Dr. Mahmut Aydýn, Her çocuðun saðlýklý ve hastalýksýz bir yaþam hakký olduðunu belirtti yazýlý açýklamasýnda þunlarý kaydetti; "Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi tarafýndan, 2005 yýlýndan itibaren aþýlamanýn desteklenmesini savunmak için her yýlýn belli ayýnda "Aþý Haftasý" yapýlmasýna karar vermiþtir. Ýlk "Aþý haftasý" Ekim 2005 tarihinde yapýlmýþtýr. Bu kapsamda 2012 yýlýna kadar düzenlenen altý "Avrupa Aþý Haftasý" etkinliðine ülkemizde katýlmýþtýr. Bu kapsamda 21 Nisan 27 Nisan 2012 tarihleri arasýnda düzenlenmesine karar verilen yedinci "Avrupa Aþý Haftasý"nda ana tema, aþý ile korunulabilir hastalýklarýn tehdidine karþý sektörler arasý iþbirliði yapýlarak çözümler bulunmasý, baðýþýklaþmanýn hedeflerine ulaþýlmasýnýn ne kadar önemli olduðunun vurgulanmasý olarak belirlenmiþtir. Bu kapsamda saðlýk personelinin baðýþýklaþma ve sürveyans konusunda bilgilendirilmesi, toplumsal duyarlýlýðýnýn aþýlama konusunda farkýnda lýðýnýn arttýrýlmasý, eksik aþýlý ve aþýsýz çocuklarýn (0-5yaþ) aþýlarýnýn tamamlanmasý hedeflenmektedir. Ülkemizde Geniþletilmiþ Baðýþýklaþma Programýnýn amacý aþý ile korunabilir üzerine sis çöktüðünü söyledi. Toplumu en çok etkileyenin görsel medya olduðunu ileri süren Veliyettin Ulusoy, Toplumu günlük siyasetten uzaklaþtýrarak sanal bir dünyaya hapsediliyor. Halkýn büyük çoðunluðu kendine benzeyen karakterlerin bulunduðu televizyon dizilerin kendilerini kaptýrýyor. Sis bulutlarýný daðýtma adýna ekrana kuklalar çýkýyor. Bunlar kendisini toplumun bir kýsmýný temsil ettiðini savunan aslýnda temsil etmeyen, ancak reyting saðlayan tiplerle doldu dedi. Anayasa da var olan eþitliðin de uygulanmadýðýný belirten Ulusoy, üzerimizde mahalle baskýsý var, hor hastalýklarýn ve bu hastalýklardan kaynaklanan sakatlýk ve ölümlerin engellenmesidir. Bu program difteri, boðmaca, kýzamýk, kýzamýkçýk, kabakulak, tetanos (yeni doðan tetanosu dahil), verem, çocuk felci, hepatit-b, hemofilus influenza tip b ve streptokokus pnömoniye baðlý invaziv pnömokokal hastalýklarý kapsamaktadýr. Saðlýk Bakanlýðýmýz baðýþýklama hizmetlerine büyük önem vermektedir yýlýnda aþýlama için 18 milyon TL harcanýrken 2010 yýlýnda yaklaþýk 600 milyon TL harcanmýþtýr. Yine çok önemli bir çocukluk çaðý bulaþýcý hastalýðý olan poliomiyelit görülüyoruz, inançsýz görülüyoruz, sapýk gibi muamele görüyoruz, Alevi olduðumuz belli olduktan sonra resmi yerlerde bir türlü ilerleyemiyoruz. Yani aðzýmýzla kuþ tutsak yine gerideyiz, beceriksiz olanlar daha öne çýkýyor. Alevi olmak suç gibi muameleye uðruyoruz. Ne bir milim eksik, ne bir milim fazla eþit yurttaþlýk hakký istiyoruz dedi. Sivas katliam davasýna da deðinen Veliyettin Ulusoy, Sivas katliam davasý gibi bir davada zamanaþýmý kararý almak, insanlýk suçlarýný affetmektir. Þimdi bu kimin kararý, mahkemenin kararý mý, iktidarýn kararý mý diye sorarken, baþbakan kendi özünü yoklasýn, o zaman gerçekleri görecektir dedi. Yeni eðitim yasasýný da tam bir asimilasyon politikasý diye eleþtiren Ulusoy, diyanetin dedelere maaþ verme planýný da çok sert eleþtirerek, bu bir tuzaktýr, bu Aleviliðin sonu demektir dedi. Din hizmetleri parayla yapýlmaz diyen Ulusoy, Alevi dedeleri hizmetlerini para karþýlýðý yapmaz, rýza lokmasý karþýlýðý hakkullah alýr dedi. Urfa da Ýl Ýdaresi nin Cemevi yapýmý için 70 bin lira verecek olmasý için vali imzalarsa güzel bir þey olur ancak bu para bizim hakkýmýzýn milyonda biri bile deðil, bizim vergilerimizle de beslenen Diyanet ten bize hizmet falan gelmiyor, eðer onlarda helal ve haram diye bir þey varsa ben hakkýmý haram ediyorum dedi. (çocuk felci) hastalýðýna karþý dünya genelinde yaygýn aþýlama çalýþmalarý yapýlmýþ ve hastalýk yok edilme aþamasýna getirilmiþtir yýlýnda dünyada olan vaka sayýsý 2006 yýlýnda vakanýn altýna indirilmiþtir. Ülkemizde son polio vakasý 26 Kasým 1998 tarihinde görülmüþtür. Ancak halen dünyada vakalarýn görülmesi nedeniyle program ve aþýlama çalýþmalarýna devam edilmektedir. Ülkemizde, yalnýzca aþý uygulanarak, uygulanmasý saðlanarak her yýl yaklaþýk 40 ila 50 Bin bebeðin aþý ile korunabilir hastalýklardan ölümü engellenebilmektedir."

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE II. Abdülhamit in 1900 lerin baþýnda muhalefet üzerinde estirdiði baský ve tahakkümü örnek alan AKP, demokrasinin vazgeçilmez gücü medya ve gazetecilere karþý terör estiriyor Gazetecilerin durumundan endiþeliyiz»cpj

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e 4 DE 2 DE 6 DA

Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e 4 DE 2 DE 6 DA 4 DE 2 DE 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 90. Yýlý Kutlama Programý çerçevesinde; Kurum ve Kuruluþlarýn Saat 9.00 da Atatürk anýtýna çelenk býrakma töreni ile baþladý. Daha sonra saat

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

deðerli isimlere denk geldim, elbette þanslýyým.

deðerli isimlere denk geldim, elbette þanslýyým. Ankara KESK Ankara Þubeler Platformu nun yaklaþýk 500 kiþi saat 12.30 da Ýnsan Haklarý Anýtý nda bir araya gelerek operasyonlarý protesto etti. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen tarafýndan okunan basýn açýklamasýnda

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha!

'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha! YIL:2 SAYI:384 35 YKR 09 MAYIS 2007 ÇARÞAMBA 'Devlet sýrrý kayýtlarý'na imha! L.Doðan Týlýç Aslýnda çocuk da olmak lazým... "Þmdi genç olmak lazým" diye yazmýþtým ya, düþündüm de; biraz çocuk da olmak

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı