memnun beterin beteri var, mevcut olanla yetineyim, eldekini yitirmeyeyim 9. Aþure nispi bir Etkinliði refah Türkiye savaþa girmemelidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "memnun beterin beteri var, mevcut olanla yetineyim, eldekini yitirmeyeyim 9. Aþure nispi bir Etkinliði refah Türkiye savaþa girmemelidir"

Transkript

1 Kemal Türkler`i öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan Ünal Osmanoðlu hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþmesi üzerine Türkler'in avukatý Rasim Öz bianet'e "Ýnsanlýk suçunda zamanaþýmý olmaz, en kötü ihtimalle AÝHM lehimize karar verecektir" dedi. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Kurucu Genel Baþkaný Kemal Türkler'i öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan katil zanlýsý Ünal Osmanoðlu hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþmesi kararýný Yargýtay 9. Ceza Dairesi onadý. Yargýtay'ýn kararýný bianet'e yorumlayan Türkler'in avukatý Rasim Öz, davayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýdýklarýný söyleyerek þöyle dedi:" Urfa Kýsas ta binlerce kiþinin katýldýðý 9. Aþure Etkinliði ne katýlan Hacý Bektaþ Veli Dergahý Postniþi ni Veliyettin Ulusoy yaptýðý açýklamada Türkiye savaþa girmemelidir dedi. Ulusoy, bizi savaþa sevk edenler, çekip memleketlerine gidecekler ama biz yine onlarla yarýn yine komþu olacaðýz. Türkiye bu politikalarýyla mezhep kavgasýna doðru gidiyor dedi. Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy ise konuþmasýnda Türkiye nin bunalýmlý bir deðiþimden geçtiðini, küreselleþme adýna dünyanýn üzerine sis çöktüðünü söyledi. Toplumu en çok etkileyenin görsel medya olduðunu ileri süren Veliyettin Ulusoy, Toplumu günlük siyasetten uzaklaþtýrarak sanal bir dünyaya hapsediliyor. Halkýn büyük çoðunluðu kendine benzeyen karakterlerin bulunduðu televizyon dizilerin kendilerini kaptýrýyor. Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk anýtýna saat 9.00 da kurum ve kuruluþlarýn çelenklerinin konmasý, saygý duruþu ve istiklal marþýmýzýn okunmasý ile baþladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nýn 92. yýlý, Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýnda ilçemizde bulunan Ýlköðretim Okullarý, Bayrak ve Flamalarýn yerlerini aldýðý, Hacýbektaþ halkýnýn kalabalýk olarak katýldýðý tören programý, açýþ konuþmasý ve günün anlam ve önemine yönelik konuþmalarla baþladý. Hacýbektaþ Milli Eðitim Müdürü Mehmet ÇÝFTÇÝLER açýlýþ konuþmasýnda; Baþka bir millete nasip olmayan böyle bir bayramýn ülkemizde kutlanýyor olmasýndan gurur duyduðunu, Atatürk ün çalýþkan, ülkesini seven, bilime, icat etmeye kendini adamýþ... Peki ama bizim gibiler yanýlýyor olamaz mý? Çünkü büyük bir çoðunluk halinden memnun... Peki tamam, memnun denemese bile haline þükrediyor. Ama sadece mistik bir þükür duygusuyla deðil, beterin beteri var, mevcut olanla yetineyim, eldekini yitirmeyeyim kaygýsýyla da... Nitekim ne denli aldatýcý olursa olsun, bazý rakamlar sayesinde mesela on yýl öncesiyle kýyaslayýp bir nispi refahtan söz edebiliyorlar. Evet, nispi refah... Marksist literatürde de kullanýlan bir kavram... Süreçte öyle geliþmeler olur ki, yoksullarýn kendi sýnýfsal koþullarýnda hatýrý sayýlýr bir refah göstergesi bulunmasa da, kendi hallerini önceki koþullarla ya da kendinden daha kötü durumda olanlarla kýyaslayarak nispi bir refah içinde olduklarýna inanýrlar. Bunun tipik ve tarihsel örneði köyden kente göç etmiþ yoksullarýn ilk algýlarýnda görülür. Yahut çok þiddetli kriz dönemleri ardýndan yapýlan ufacýk pansumanlarda... Devamý 2 DE Söyleþi Ýsmail Afacan Yazar, þair ve yayýncý Güngör Gençay bun sabah yaþamýný yitirdi. 78 yaþýnda olan Güngör Gençay iki aydýr Taksim Ýlkyardým Hastanesi nde tedavi görüyordu. Yaþamý umuda uyarlama ustasý olarak anýlan Gençay ýn cenazesi yarýn (pazartesi) saat de Türkiye Yazarlar Sendikasý nda yapýlacak törenin ardýndan Saat 17'de Þiþli Camii nden kaldýrýlarak Feriköy Mezarlýðýnda defnedilecek.

2 AKP dönemi mesela 2001 yýlýnýn þiddetli krizinin sonrasýnda baþlamýþtý. Ve böylece, yapýlan pansumanlar AKP nin ekonomideki muazzam baþarýsý olarak sunulabildi. Peki, muhalifliðimiz baki kalsýn ve diyelim ki bu durum AKP nin ekonomideki muazzam baþarýsýndan deðildir, konjonktürel bir þeydir. Üstelik bunu ispatlayacak bulgular da var elimizin altýnda: Son on yýlda Körfez ülkelerinden gelen otuz milyar dolar mesela... Ekonomide kaþýkla verip sapýyla çýkarsalar da, durum þimdilik böyle... Siyasette de yandaþlarýn argümanlarýný ezberledik: AKP ikide bir reform, açýlým filan diye vaatler yapýyor, çok baþka maksatlarla olsa da askeriyeyi kýþlasýna soktu ve hatta darbecilerden hesap soruyor. Þöyle ya da böyle, bu tablo birçok insaný ikna etmeye hâlâ yetiyor. Üstelik bu ikna halinin geri planýnda sýnýfsal nedenler yaný sýra çok önemli bir faktör daha var: Ölüm tacirliði! Nedir bunun anlamý? Ýnsanlarýn en büyük korkusu olan ölüm karþýsýnda bulunmuþ tek çare olan din adýna yapýlan siyaset ticareti... Hayat satýyorlar, hayatlarý satýn alýyorlar, nispi refah algýsý yaratýyorlar... AKP nin on yýllýk icraatý iþte bu ticari ve siyasi baþarýyla taçlandý. Bugün 23 Nisan, yarýn 24 Nisan. Bugün 23 Nisan ý satýn alacaklar, yarýn 24 Nisan ý satacaklar. 23 Nisan 1920 bir doðum günü olarak kutlanýrken, 24 Nisan 1915 bir soykýrým günü olarak yadsýnacak. Oysa ne derinden hissederek söylemiþti sireli yeðpayris Hrant Dink: Kim nasýl anlayabilir bunu bilemiyorum, ama hem Ermeni olmak, hem Türkiyeli; hem 23 Nisan ý yaþamak bütün coþkusuyla ve ertesi günün bir parçasý olmak bütün hüznüyle. Kaç insan bu ikilemi yaþýyordur þu yeryüzünde? Ne anlamasý kolay ne de anlatmasý. Hrant, 23,5 Nisan da karar kýlmýþtý, hissiyatýný yoldaþça paylaþabilmek için. Ve ölüm tacirlerine kafa tutarak umudu çoðaltmayý sürdürebilmek, ancak böyle bir hissiyatla mümkün. *** Evet, Ölüm Tacirliði tam da hayatýn kontrgerillacýlýðý gibi bir þey... Ölüm tacirleri, hayat kontrgerillasý olunca, bize düþen de hayat gerillasý olmak! Ölüm korkusu, kýsmen de olsa yaþama mutluluðuyla telafi edilebilir. Ýþte bu yüzden, sosyalistlik, devrimcilik, bu korkuyu bastýrabilecek tek mutluluk çaresi olma iddiasýný her vesileyle çoðaltmalý, bir mutluluk ideolojisi olarak kendini yeniden ve yeniden kurgulayabilmeli... Haldeki durumdan ve gidiþattan memnun olanlar daha kalabalýk diye, elbette muhaliflikten vazgeçmiyoruz. Çünkü biliyoruz, hayat gerillacýlýðý kýsacýk ve küçücük mutluluklarý biriktirerek, parça parça, kopara kopara çoðaltarak upuzun ve kocaman umutlarýn peþinden koþmaktýr! Bakýn iþte en son RedHack çiler böyle bir tarzý yeniden ve ne güzel üretiyorlar. Hayat gerillacýlýðýný dijital gerillacýlýk olarak yaþatýyorlar! Sistemin dijital karakollarýna baskýn düzenliyor, garnizonlarýný tarumar ediyorlar... Umut aþýlýyorlar, mutlu ediyorlar. Ýrademizi güçlendiriyorlar. Mutlu olabilmenin bir yolu, bütün bunlarý derinden hissetmektir. Ve Hrant Dink misali hissederek yaþamak, en ideolojik tercihtir. Böylece yaþadýðýný hissettiðinde ve hissettirdiðinde bihakkýn yaþamýþ olursun. Yaþadýðýný hissetmeden ve hissettirmeden yaþarken, sadece yaþama ihtiyaçlarýný karþýlamakla yetinmiþ olursan, onlarýn sunduðu tek seçeneðe, onlarýn istediði gibi yaþamaya mahkûm olursun! Doðarken bize isteyip istemediðimiz sorulmuyor, bu hadise gayri iradi gerçekleþiyor; ölürken de öyle, gayri ihtiyari bitiyor! Bari ömür denilen þu süreci istediðimiz gibi yaþama tercihimizi, hayat gerillacýlýðýný elimizden býrakmayalým. Hayat gerillacýlýðý: Gayri iradi bir baþlangýç noktasýndan gayri ihtiyari bir bitiþ noktasýna uzanan, düz olmayan, geri dönüþü imkânsýz, iniþli çýkýþlý bir çizgide diþe diþ, kopara kopara, biriktire biriktire, çoðalarak ve paylaþarak yaþamaktýr! Ýþte bu yüzden, 23 Nisan ile 24 Nisan arasýnda hâlâ dimdik duran illa ki Hrant týr! Kemal Türkler`i öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan Ünal Osmanoðlu hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþmesi üzerine Türkler'in avukatý Rasim Öz bianet'e "Ýnsanlýk suçunda zamanaþýmý olmaz, en kötü ihtimalle AÝHM lehimize karar verecektir" dedi. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Kurucu Genel Baþkaný Kemal Türkler'i öldürdüðü gerekçesiyle yargýlanan katil zanlýsý Ünal Osmanoðlu hakkýndaki davanýn zamanaþýmýndan düþmesi kararýný Yargýtay 9. Ceza Dairesi onadý. Yargýtay'ýn kararýný bianet'e yorumlayan Türkler'in avukatý Rasim Öz, davayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýdýklarýný söyleyerek þöyle dedi: "Son duruþmada Bakýrköy 2. Aðýr Ceza Mahkemesi, karar verilmezse zamanaþýmý olacaðýný biliyordu ve kasten karar vermedi. Davayý AÝHM'e taþýdýk, baþvuru kabul edilecektir. Ýnsanlýk suçunda zamanaþýmý olmaz ve bu cinayet bir insanlýk suçudur. AÝHM'in lehimize karar vermesi çok büyük bir olasýlýk." Ne olmuþtu? Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 sabahý Ýstanbul Merter'de evinin önünde silahlý saldýrýya uðradý ve hayatýný kaybetti.cinayetten dolayý þüpheli bulunan Ünal Osmanaðaoðlu hakkýnda 2 Nisan 1982'de tutuklama kararý çýktý. Osmanaðaoðlu'yla ilgili, 9 Nisan 1996'da "Anayasal düzeni zorla deðiþtirmeye kalkýþmak" suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis istemiyle dava açýldý. Türkler'in öldürülmesinden 19 yýl sonra 19 Nisan 1999'da Kuþadasý'nda kardeþi Tamer Osmanaðaoðlu'na ait kimliði kullanýrken yakalanan Ünal Osmanaðaoðlu, suçlamalarý kabul etmedi, olay tarihinde yurtdýþýnda olduðunu savundu. Bahçelievler katliamý nedeniyle aranmaya baþlayýnca 1979'da yasadýþý yollardan yurtdýþýna çýktýðýný söyleyen Osmanaðaoðlu, 1992 Ekim ayý sonunda Türkiye'ye döndüðünü, olayýn failleri olarak yargýlanan diðer sanýklarý tanýmadýðýný iddia etti. Türkler'in ölümüne iliþkin davaya bakan Bakýrköy 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi, Ünal Osmanaðaoðlu hakkýnda delil yetersizliðinden üç kez beraat kararý verdi. Yargýtay 9'uncu Ceza Dairesi eksik soruþturma UÐUR MERT 77 gündür, alamadýklarý 3 aylýk maaþlarý ve kýdem tazminatlarý için direniþte olan Hey Tekstil iþçileri geçtiðimiz Cumartesi günü Halkalý da dayanýþma þenliði yaptý. Birçok sendika, siyasi parti ve emekten yana kuruluþlarýn destek verdiði þenliðe katýlanlar arasýnda ÖDP Ýstanbul Ýl Baþkaný Hüseyin Atalay, CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, HDK Ýstanbul Milletvekili A. Levent Tüzel ve EMEP Ýstanbul Ýl Baþkaný Güven Gerçek vardý. Ýlk olarak kürsüde söz alan Süleyman Çelebi Mücadeleniz uzun sürebilir ama mücadelenizin sonuna kadar yanýnýza olacaðým. dedi. 'HEY TEKSTÝL DÝRENÝÞÝ ULUSLARARASI' Daha sonra söz alan ÖDP Ýstanbul gerekçesiyle kararlarý bozdu. Mahkeme 2009'daki üçüncü beraat isteminde ýsrar edince dosya Yargýtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Kurul da ceza verilmesi gerektiðini belirtti. Mahkeme 1 Aralýk 2010'da suç tarihinden itibaren geçen 30 yýllýk sürede davanýn karara baðlanamadýðýný belirterek, zamanaþýmýndan davanýn ortadan kaldýrýlmasýna karar verdi. Yargýtay 9. Ceza Dairesi sonunda kararý onadý. Ünal Osmanaðaoðlu Bahçelievler katliamý sebebiyle hükümlü. Türkler cinayetiyle ilgili Abdülsamet Karakuþ ile Aydýn Eryýlmaz 36'þar yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýldý. Kemal Türkler kimdir? 22 Temmuz 1980'de Ýstanbul Merter'deki evinin önünden otomobiline binerken uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitiren Türkler, 1926'da Denizli'de doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Denizli'de tamamladýktan sonra 1947'de Ýstanbul'a giderek Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Ayný yýl Bakýrköy'de Kurulu Emayetaþ Fabrikasý'nda çalýþmaya baþlayan Türkler, iki yýl sonra öðrenimini terk etmek zorunda kaldý. 1951'de daha sonra DÝSK'in kurucu sendikalarýndan biri olacak Demir ve Madeni Eþya Ýþçileri Sendikasý'na (sonraki adýyla Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý) üye oldu. Bu örgütün 1952'de yapýlan genel kurulunda iþkolunda yaygýn bir örgütlenmeyi ve Bakýrköy'de þube kurulmasýný önerdi. 13 Þubat 1961'de Rýza Kuas, Kemal Nebioðlu, Ýbrahim Güzelce ve Avni Erakalýn gibi arkadaþlarýyla birlikte TÝP kurarak, bu örgütün ilk genel sekreterliðini yaptý. TÝP'in 1971'de Anayasa Mahkemesi kararýyla kapatýlmasýna kadar parti içinde aktif olarak çalýþan ve genel yönetim kurulu üyeliðinde bulunan Türkler, 1960'larda Maden-Ýþ Sendikasýnýn iþkolunda daha iyi örgütlenebilmesi için sendika þubelerini bölge temsilciliklerine baðlayan bir model geliþtirdi Anayasasý'nda yer alan grev hakkýnýn gerçekleþmesi için, Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk- Ýþ) içinde birçok sendikacýyla birlikte mücadele veren Türkler, 1961'deki ünlü Saraçhanebaþý Mitinginin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayarak, mitingde bir konuþma yaptý. 1963'te Maden-Ýþ Sendikasý'nýn Ýl Baþkaný Hüseyin Atalay Bugün direniþinizin 75.günü, arkadaþlarýmýz direniþinizin baþladýðý 9 Þubat tarihinden bu yana sizlerle beraber fabrika kapýsýnda direniyorlar. Hey Tekstil direniþi bugün ulaþtýðý noktada sadece ulusal bir direniþ olmayý aþmýþ ve uluslararasý bir direniþ olmuþtur. ÖDP Almanya Koordinasyonu ndan arkadaþlarýmýz sizin taleplerinizi Espirit in Almanya daki Genel Merkezi önünde haykýrdýlar ve bundan sonra da Espirit Genel Merkezi nin kapýsý boþ kalmayacak. Bugüne kadar gerek direniþin uluslararasý bir boyuta taþýnmasý konusunda, gerek maddi, gerek manevi anlamda direniþinizin yanýndaydýk bundan sonra da sizler hakkýnýzý alana kadar yanýnýzda olacaðýz. 'BAKANLIK PATRONLARI Kavel'de baþlatmýþ olduðu direniþin yürütülmesinde de aktif olan Türkler, bir yýl sonra Singer Fabrikasý'nda baþlatýlan grev nedeniyle Türk-Ýþ genel baþkaný Seyfi Demirsoy'la birlikte kýsa bir süre tutuklandý. Ayný yýl 26 Ocak'-da yapýlan sendika yönetim kurulunda Türk-Ýþ'e karþý muhalefet karan alan Maden-iþ Sendikasý'nýn 15 Temmuz 1966 da Türkiye Petrol Kimya Ve Lastik Sanayi Ýþçileri Sendikasý (Lastik-Ýþ), Türkiye Basýn, Yayýn,. Grafiker ve Ambalaj Sanayii Ýþçileri Sendikasý (Basýn-Ýþ) ve Türkiye Gýda Sanayii Ýþçileri Sendikasýyla (Gýda-Ýþ) birlikte Sendikalar Arasý Dayanýþma Örgütü (SADA) içinde yer almasýný saðladý. Bu arada Paþabahçe grevi nedeniyle Türk-Ýþ'ten geçici olarak ihraç edilmiþ olan Maden-Ýþ Sendikasý'nýn SADA içinde yer alan diðer örgütlerle ortak hareketini yürüten Türkler, sonunda bu sendikalarla birlikte Türk-Ýþ'ten ayrýlarak 13 Þubat 1967'de DÝSK'i kurdu. 1977'de yapýlan 6. Genel Kurul'a kadar DÝSK'in genel baþkanlýðýný yapan Türkler, bu dönem içinde mücadeleci ve aktif kiþiliðiyle öne çýktý. Özellikle 1971'e kadar Maden-Ýþ Sendikasý'nýn yürütmüþ olduðu yetki mücadelesinde güçlenen DÝSK Türkler'in öncülüðünde Haziran 1970'te iki gün süren büyük iþçi direniþini gerçekleþtirdi. Bu olaylar nedeniyle tutuklanan Türkler, 12 Mart'tan sonra baðýmsýz sendikalarýn katýlýmýyla üye sayýsý daha da artan DÝSK içinde baþ gösteren anlaþmazlýkta Ulusal Demokratik Cephe (UDC) yanlýlarýyla iþbirliði yaptý. 28 Temmuz 1977'de yapmýþ olduðu açýklama örgüt içinde tartýþmalara yol açtý. DÝSK Yürütme Kurulu içinde diðer üyelerle anlaþmazlýða düþen Türkler, Aralýk 1977'de yapýlan 6. Genel Kurul'da genel baþkanlýða seçilemedi. Bu tarihten sonra Maden-Ýþ Sendikasý'nýn genel baþkanlýðýný yürüttü. Ýstanbul - BÝA Haber Merkezi KORUYOR' Hüseyin Atalay ýn ardýndan kürsüye davet edilen HDK Milletvekili A. Levent Tüzel Biraz önce halayda birleþen eller 1 Mayýs'ta tüm iþçi sýnýfýnýn elleriyle birleþecek. Ýçiþleri Bakanlýðý, Ýstanbul Valiliði ve polis bu ülkede adeta özel güvenlik gibi patronlarý koruyor. dedi. Konuþmalarýn ardýndan; Adalýlar, Aynur Güneþ, Ýlkay Akkaya, Erdoðan Emir, Emeðe Ezgi, Kutup yýldýzý, Tolga Sað ve Direniþteki Hey Tekstil iþçileri müzik grubu sahne aldý. Sahne alan sanatçýlarýn hepsi Hey Tekstil iþçileriyle dayanýþma amacýyla ücretsiz olarak etkinliðe katýldý. Oldukça coþkulu geçen þenlik, direniþteki iþçilere hem moral ve umut kaynaðý oldu hem de direniþin devam etmesi için ihtiyaç duyulan maddi desteði saðladý. (BirGün)

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Cuma Onur ÞAHÝN bulunan Ýlköðretim Okullarý, Bayrak ve Flamalarýn yerlerini aldýðý, Hacýbektaþ halkýnýn kalabalýk olarak katýldýðý tören programý, açýþ konuþmasý ve günün anlam ve önemine yönelik konuþmalarla baþladý. Hacýbektaþ Milli Eðitim Müdürü Mehmet ÇÝFTÇÝLER açýlýþ konuþmasýnda; Baþka bir millete nasip olmayan böyle Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk anýtýna saat 9.00 da kurum ve kuruluþlarýn çelenklerinin konmasý, saygý duruþu ve istiklal marþýmýzýn okunmasý ile baþladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nýn 92. yýlý, Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýnda ilçemizde kutlanýyor olmasýndan gurur duyduðunu, Atatürk ün çalýþkan, ülkesini seven, bilime, icat etmeye kendini adamýþ bir millet ve gençlik görmek istediðini hatýrlatarak bu ilkeleri benimsemeyen Program bando takýmý eþliðinde protokol geçiþi, öðrenci andýnýn okunmasý ile sürdü. Hacý Bektaþ Veli bir milletin karanlýða gömüleceðini dile getirdi. Dünya geleceðinin hoþgörü, barýþ ve sevgi temeline dayanmasý gerektiðini söyledi. Ýlköðretim Okulu öncülüðünde ki törenler öðrencilerin bireysel yetenekler bir bayramýn ülkemizde ve grup çalýþmasý þeklindeki gösterileri hem bütün halkýn beðenisini kazandý hem de öðrencilerin kendini geliþtirmesi sosyal bireyler olmasý açýsýndan büyük geliþim gösterdiklerini kanýtladý. Müzik gruplarý, tiyatro gruplarý, spor gruplarýnýn gösterilerini sunduklarý program kompozisyon, þiir ve resim dalýnda ödül alan öðrencilerin ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

4 Þarký acýnýn içinden umudu çýkarýrken meydana gelen sürtünmenin sesidir masamýn üzerinde duran kitabýn ilk sayfasýnda Sarp Kaya imzasýyla yazýlmýþ bir söz Kitap mý? Ahmet Tulgar ýn 'Çocuklar Ve Canavarlarý' adýný verdiði son romaný. Bu söz iþte romanýn baþ karakteri Sarp Kaya ya ait Romanýn ilk cümlesi sizi nasýl bir yolculuða çýkartacaðýnýn ipucunu veriyor hemen, derin ve alýþýk olmadýðýmýz bir hikâye Romanda iki karakter var; bir yazar ve onu sorgulayan polis Roman, bir mafya üyesini baltayla öldürdükten sonra teslim olan yazar Sarp Kaya yý sorgulayan müfettiþin hayata, insanlara, hatta dünyaya bakýþýný tümden deðiþtirecek bir yolculuða çýkartýrken farklý bir hikâyenin de izini sürüyorsunuz. Yazar-okur iliþkisini sorgularken, bir yazarýn nasýl olup da katil olabileceðini kendi iç dünyanýzda çatýþtýrýyorsunuz. Bir yazar, hem de katil bir yazar ve cinayet masasýndan bir komiser Ýki farklý hayatýn, iki yabancý yaþamýn birbirine anlattýklarýyla kendi benliliklerini bulduklarý bir yolculuk; adýna yüzleþme deyin, adýna korkularýnýn dýþavurumu deyin, adýna ne dersiniz Siz hiç bir yazarla karþý karþýya oturdunuz mu? Bir oturun. Hemen kendi hayatýna bakar insan" diyor yazar Sarp Kaya ve daha çok þey söylüyor hayata, yazarlýða, insana dair Ahmet Tulgar çok þey anlatýyor, iki yabancý hayatý bir cinayet masasýnda buluþtururken "Bir cinayet masasýnda neler konuþulur ki" demeyin; biri yazar, biri polisse bir düþünün oradan ne çýkar? Bu yüzden romanla ilgili fazla detaya girmeyelim, Çocuklar ve Canavarlarý tüm kitapçýlarda yerini çoktan aldý Asýl sözü romanýn yazarý Ahmet Tulgar a býrakalým >>>> Çocuklar ve Canavarlarý romanýnýzý okuyucularýnýzla buluþturdunuz. Alýþýk olmadýðýmýz bir biçim seçmiþsiniz ama onun da ötesinde bir yazarý ele almýþsýnýz ve bu yazar katil bir yazar; neden? Aslýnda kitabýn içinde de bunu Sarp Kaya açýklýyor: Yazarlar bir yandan dünyanýn en hassas, en derin meselelerine kadar el atýyorlar ama bir yandan da yazar dediðin kapalý, tek baþýna önünde yazmaya yarayan bir araç, yazýyorlar ve sanki hayatýn uzaðýndaymýþ gibi görünüyorlar. Borges in meþhur bir sözü vardýr, ben yaþamadým, okudum der, bunun gibi. Ama diðer taraftan da cinayet iþlemek, birini öldürmek, belki de biriyle en dolaysýz iliþki Artýk orada öldürdüðün kiþinin öldürürken hiçbir þeyini tanýmýyorsun, neredeyse el koyuyorsun ve bitiriyorsun hayatýný. Bu kadar hayatýn uzaðýnda, kendini konumlayan birisinin katil olmasý fikren birbirinden çok uzak bu iki konumun bir araya gelmesi durumunda araya neler sýkýþacak ve onlardan ne elde edeceðim, onu çok merak ettim. Aslýnda diðer taraftan da okurlarýn yazarlarla kurduðu iliþki de ilginçti. >>>> Yazar-okur iliþkisinin ilginçliði nereden geliyor peki? Okurlar aslýnda yazarlarýn her durumunu kabul etmeye hazýrlar. Delidir ne yapsa yeridir" gibi "yazardýr ne yapsa yeridir" anlayýþý var. Sadece, politik bir eylemlilik içinde olduklarý zaman bu, yazarlýklarýnýn önüne geçebiliyor. Baþýndan itibaren sýradan bir suç olarak görünen bir cinayet, yazar kimliðini ve bunun politik bir cinayet olmasý durumunda ne kadar etkiler. Bunu görmek önemliydi. Bir de kitabýn ve yazýnýn gücünü kitaplarla pek de ilgili olmayan birine nasýl sorgulatýrým diye düþündüm. Bunun için de bir cinayet masasýndan bir komiseri seçtim. >>>> Komiser ve yazar Sarp Kaya aslýnda sorgu masasýnda rolleri deðiþiyor, komiser yazarla birlikte farklý bir yolculuða çýkýyor yazarý sorgularken Burada sanýyorum yazýnýn ve yazarlýðýn gücü ortaya çýkýyor deðil mi? Günümüzde hâlâ kimi kitaplar yasaklanýyor, kimi kitaplar nedeniyle insanlarýn baþý derde giriyor, aslýnda Türkiye çok da fazla kitap okunan ülke deðil. Bu hem kitap korkusundan kaynaklanýyor hem de kitaba karþý ilgisizlikten kaynaklanýyor. Buna raðmen insanlar, siyasetçisi farklý açýdan, sokaktaki insan farklý açýdan kitabýn gücünü biliyor. Baþbakan kimi kitaplarýn bomba olduðunu söyledi. Kitap bir þekilde hem korku hem de saygý duyulan bir þey. Bunun dini kitaplarla ilgili de olduðunu düþünüyorum. Her kutsal kitapta söze, dile, yazýya gönderme yaptýðý için aslýnda hiç kitap okumayan insanlar tarafýndan saygýn bir þey Böyle bir yolcuða çýkýnca birisinin kendisini sorgulamamasý imkânsýz... Sorgucu zaten sürekli sorguya çýkartýyor kendisini. >>>> Komiser, korktuðu bütün duygularýyla, kitap da dahil yüzleþti sorgu boyunca Tabii. Aslýnda sýkýlýyor ama neden sýkýldýðýný anlamamýþ. Yazar, insanýn yazarlýðýn gücünü anlamasý için bir komiserin karþýsýna oturmasý gerekiyormuþ diye düþünürken, bir komiser de kendi hayatýma bakmak için demek ki bir yazarýn benim hayatýma bakmasý gerekiyormuþ diye düþünüyor. >>>> Okur yazarlýktan söz ettik ama komiser okur olmadýðý gibi Sarp Kaya yý da orada tanýyor Elbette Okur olsa belki de bu kadar radikal kararlar almayacak. Birden bire çok güçlü bir þeyle karþýlaþýyor. O güne kadar Kuran ý Kerimi biliyor, oradaki emirleri biliyor, namaz kýlýyor, polis olmak için birtakým talimatlar var vs Kitaplarýn içinde birtakým davranýþ, düsturlarý var ve onlara uygun davranmamýz gerekiyor, aslýnda öyle bir yandan da, bir yandan da kitaplar yol göstericidir ama komiser dikte olarak algýlýyor. >>>> Romanýnýzý yazarken gözlemleriniz oldu mu? Konuþmadým ama o kadar çok rastlýyorum ki, geçenlerde elimde kocaman bir kitap vardý, minibüste ayaktayým, bir yandan da kitap okuyorum, minibüs sarsýldý Ben de dengemi kaybettim ve yanýmdakine hafifçe dokundum, kadýn ters ters baktý, ben de özür dilerim dedim, birden arka koltukta oturan biri fýrladý minibüste kitap mý okunurmuþ caným dedi Kitabýn çok okunduðu bir ülkede hiç kimse burada kitap okunur mu demez Okumak bireysel bir karar. Kimseye zarar vermiyorsun. Ama o adam benim baþka bir dünyada olmamý kabullenmiyor, burada olacaksýn, minibüste tutunacaksýn, kimseye çarpmayacaksýn, oradaki insanlarý seyredeceksin Bunun için gözlem yapmaya gerek yok, ben roman yazmaya baþlarken bir yýl boyunca sadece kahramanlarý düþünüyorum. Bu komiser nasýl bir evde oturur, evin þekli nasýldýr, eþyalarý nasýldýr, bunlarýn hiçbirinden kitapta bahsetmesem de, bilinçli bahsetmiyorum, oradaki kahramanlarla uzun süre yaþýyorum >>>> Peki, Sarp Kaya kim? Kahramanlarýnýz sizden ne kadar baðýmsýz? Bilinçli olarak kahramanlarý elden geldiðince benden baðýmsýz düþünüyorum. Birçok tavrýný, tarzýný benden farklý birisi olarak tasarlýyorum. Ama elbette ki mümkün deðil Sarp Kaya da kendimden bir þeyler olmamasý. Ama komiserde de benden bir þeyler var. Nihayetinde ben tasarlýyorum bunlarý. Ama yazým sürecinde de yazmaya baþlarken de belli bir baðýmsýzlýk, belli bir özerklik kazanmýþ oluyorlar. Öyle olmasa hikâye, olay örgüsü yürümez. Ben bir noktadan sonra çok fazla kiþiliklerine müdahale etmiyorum. Tam tersine "Sarp Kaya bunu sordu, benim düþündüðüm tarzdaki komiser buna ne cevap verir", "ben ne cevap veririm" deðil. Ben yazarken onlara bakýyorum,onlarý seyrediyorum Onlara bu fýrsatý tanýyorum. Ben umudu, her þeye raðmen Türkiye deki muhalefetten damýtýyorum >>>> Bir yazarsýnýz ve bir yazarý katil yaptýnýz. Yazarken otokontrol oldu mu? Ya da refleks mi bu? Evet, refleks gibi... Baþladýðýnýzda asla ve asla yazdýðýnýz þeye adaletsiz davranamýyorsunuz. Ýkincisi kahramanlara adaletsiz davranamýyorsunuz. Onun dýþýnda kendinizi çok da fazla düþünmüyorsunuz. Eðer yazar þefkati diye bir þey varsa ki ben buna inanýyorum, yazarken, çok fazla sevgiyle yaklaþamayacaðýnýz insanlara bile belli bir þefkatle yaklaþýyorsunuz. Bu gerçeklik adýna sahip olduðunuz bir þey. Bu yüzden de o þefkat o kadar önemli bir þey ki, bir ananýn çocuðunu kurtarmak için kendini arabanýn önüne atmasý gibi bir þefkat oluþuyor ve benim için ne düþünürler, ne derler, demiyorsunuz, evet refleks. >>>> Yazarlýktan bahsetmiþken biraz da gündeme gelirsek, kitapta bir yazar var cinayetten hapishane de ama bugün birçok yazar politik meselelerden dolayý içeride Nasýl yorumluyorsunuz? Bir kere çok hazin bir durum Hazin olmasýnýn nedeni þu: Ben 50 yaþýndayým bunun yýlýný çok net içinde de olarak bunlarý yaþadým. 21. yüzyýlda halen yazarlarýn, gazetecilerin, bu kadar yoðun bir biçimde hapsediliyor, tutuklanýyor, sorgulanýyor olmasý çok vahim... Biz içinde yaþayanlar için çok büyük bir sorun. Hâlâ bugün yönetimlere, iktidarlara baktýðýmýz zaman, biz ne kadar alttan almýþýz ki bazý þeyleri, bunlara cesaret ediyorlar. Ýkincisi aslýnda bu yoðun tutuklamalarýn nedeni de bütün dünyada olduðu gibi, baský rejimlerinin, bu rejimi tesis edip kurumsallaþtýrýrken izledikleri yöntem: Toplumu elden geldiðince aptallaþtýrmak. Bunun için de ne yaparsýn? Bu ülkenin yazarlarýný, aydýnlarýný, biliminsanlarýný, korkutabildiðini korkutuyor, baðlayabildiðini baðlýyor, hapse atabildiðini atýyor >>>> Öte yandan da devam eden bir mücadele olduðunu düþünüyor musunuz? Kýzýyoruz ediyoruz ama Türkiye aydýn kesimi de o kadar hafife alýnýr bir mücadele vermedi, hâlâ o mücadele var Evet, yazarlar için vahim bir durum ama asýl vahim durum bence çoðu yazarlarý, hapse atanlar, tutuklayanlardýr. Çünkü ne tarih affediyor bunu, ne de kendilerine bir baþkasý onlar kadar kötülük yapmýþ olamaz. O kadar kötü bir þey yapýyorlar ki, insansýn ve insan olarak insanýn en önemli düþünsel etkinliðini yasaklýyorsun. Tarih bunlarý affetmez, affetmeyecek. Bu karanlýk bir süreç, bir þekilde baský ve sansürle, ayakta kalabileceðini sanmýyorum herhangi bir gücün. Sanýyorum onlar da bunu anlayacaklar, ya onlar bundan vazgeçecek ya da bazý þeyler deðiþecek. Bu þekilde gidemez ama >>>> Çok umutlusunuz Umutluyum çünkü bütün dünyada örnekleri var. Bu tür durumlar 30 yýl falan sürmüyor. Çok daha güçlüleri, destek alanlarý 7-8 yýldýr. Dünya tarihi bunu gösteriyor. 30 yýl sürmüþ rejimler falan da var ama gevþeye gevþeye >>>> Ýktidarýn söylemlerine bakarsak oradan umudu çýkartmak güç ama sanýyorum beklediðiniz umut sokaktan Ben Baþbakan ýn söylemlerinden umut görmüyorum ben umudu, her þeye raðmen Türkiye deki muhalefetten damýtýyorum. Bunun çok daha cýlýz direniþlerde, sonrasýnda geliþip serpildiði durumlarda bile bu muhalefet odaðýnýn da belli bir limiti vardýr baský rejimlerinde. O anlamda da burada çok daha güçlü bir muhalefet var. Bir tarafta Kürt muhalefeti var, bir tarafta sosyalist muhalefet var, öyle ya da böyle meclis içinde muhalefet var, aydýný var, sanatçýsý var Zaten olmazsa vahim durum, çünkü Türkiye 12 Eylül de solun solsuz býrakýlmasýyla korkunç dejenere olmuþ bir toplumken iyice darmadaðýn olur. >>>> Muhalefet dediðimiz kesimlere de baský uygulanýyor, öðrencilere parasýz eðitim istediler diye 20 yýlý aþkýn hapis istendi, yumurtaya 11 yýl verildi Bir yandan korku kültürü mü yaratýlýyor? Korku kültürü dediðin þey, korku bir noktaya kadardýr. Korku eþiði denilen bir þey var; Kürtlere baktýðýmýz zaman bu korku eþiðini aþmýþ durumdalar. Çok fazla baský göre göre aþtýlar. Ýnsanlarý korkuturken korkuya da alýþtýrýyorsun, bir yanýyla da korkmamayý da öðretiyorsun. Bu korku yeniliyor, bireysel ya da örgütsel. Diðer taraftan da asýl onlar korkuyor. Yanlýþ yaptýklarýnýn farkýndalar o yüzden çok korktuklarý için bunu yapýyorlar. Maalesef eski maðdur edilmiþliklerinden kaynaklý bir þeyle hep bir gard halindeler, asýl oradaki korku o, o korku akýl dýþý þeylere neden oluyor. >>>> Onlarýn korkusu Ýktidar ve güçlerinin altýnda görünmüyor, bu iktidar ve güç olmayý nasýl yorumluyorsunuz? Ýktidar ve güç en büyük diktatörlerde bile tek bir kiþide olmaz. Öyle görünür. Öyle þematik iktidar yok. Evet, onlarýn þu anda yürütme, yasama, yargý ellerinde olabilir ama Türkiye bu deðil. Orhan Pamuk da bir iktidar, güç; öðrenciler de iktidar Öyle olsaydý, iktidarý ele geçiren istediðini yapýyor olsaydý, ne diktatörlükler, ne devletler, hiçbir iktidar yýkýlmazdý. Ayrýca da çok büyük bir güce sahip olduðunuz zaman, gerçekten de güçlüyseniz zaten bu kadar akýl dýþý þey yapmazsýnýz KCK falan; akýl dýþý bunlar, toplamakla bitmez ki 6 bin insan diyorsun, milyonlarca bu insanlar, ne yapacaksýn? Diðer taraftan akýl dýþýlýðý burada, o insanlarý hapse attýkça daha güçlü çýkýyorlar. O yüzden de korku sadece muhaliflerde deðil iktidar da da var. Neyin korkusu bu, ufak bir muhalefette yerlerinin sarsýldýðýný hissediyorlar. Yoksa ülkede çok büyük bir kaos olur iktidarýný uygularsýn, ama böyle bir þey de yok, iki kiþinin kalkýp slogan atmasý bile çok büyük bir korkuya yol açýyor Üzerinde 'kurs' yazdýðý için kurs kitabý sanmýþlardý >>>> yýllarý arasýnda cezaevindeydiniz O döneme iliþkin bizimle küçük bir anýnýzý paylaþýr mýsýnýz? Ýki aným var Biri Evsi zülke Hikâyeleri diye hikâyem var, onu cezaevindeyken dosya kaðýtlarýna yazardým, arama olduðu zaman onlarý atarlardý, ben onlarý yeniden yazardým. Dýþ müdahaleyle çok þekil deðiþtiren hikâyeler olmuþtu. Bir de, Almanya da 68 döneminde çok çok önemli olmuþ olan, ünlü Alman þairyazar Hans Magnus Enzensberger in çýkardýðý bir dergi vardý, adý 'Kurs Bul', 'kurs' yol ve rota demek; solun, sosyalist toplumun bir sorununu her ay ele alýyordu ve soruna iliþkin yazýlar oluyordu Avusturya dan annemden derginin tamamýný istedim, iki ciltlik Ýncecik bir kâðýda basmýþlar; 68 den 80 li yýllara kadar çýkmýþ olan tüm sayýlarý toplamýþlardý. O kitaplar içeri girdi, dil kursu kitabý sanýp bana verdiler. Ben de cezaevinde çevirip diðer havalandýrmalara daðýtýrdým. Çok ilginçti, üzerinde 'kurs' yazdýðý için kurs kitabý sanmýþlardý (BirGün)

5 Ýsmail Afacan Yazar, þair ve yayýncý Güngör Gençay bun sabah yaþamýný yitirdi. 78 yaþýnda olan Güngör Gençay iki aydýr Taksim Ýlkyardým Hastanesi nde tedavi görüyordu. Yaþamý umuda uyarlama ustasý olarak anýlan Gençay ýn cenazesi yarýn (pazartesi) saat de Türkiye Yazarlar Sendikasý nda yapýlacak törenin ardýndan Saat 17'de Þiþli Camii nden kaldýrýlarak Feriköy Mezarlýðýnda defnedilecek. Toplumcu gerçekçi þiirin önemli temsilcilerinden Güngör Gençay, birçok þiir kitabýnýn yaný sýra hazýrladýðý seçkilerle de edebiyatýmýza birçok katký yaptý. Neye yarar ölmek/yaþamak neye/yürek kovanýmýzdan/binlerce iþçi arý/uçuramadýktan sonra dizelerindeki gibi þiirini halktan yana konumlamýþ gerçekçi bir dille ifade eden Gençay ýn, Sabah Rýhtýmý, Balýklar Ovasý, Oðul, Dövülü Yürek, Yaþam Umuda Uyarlý gibi þiir kitaplarý bulunuyor. Gençay ayný zamanda birçok seçkiye de imzasýný attý. Hayatý Dokuyanlara/ Emekçi Kadýnlara Þiirler, 1 Mayýs/Birlik Mücadele ve Dayanýþma Þiirleri, Þalterler Ýnince/Grev ve Direniþ Þiirleri hazýrladýðý toplumcu gerçekçi seçkilerinden bazýlarý. Gazetemizde on yýl kadar köþe yazarlýðý da yapan Güngör Gençay Emek Partisinin kurucu üyeleri arasýnda yer alýyor. GÜVENÝLÝR DOST SEVECEN BÝR AÐABEYDÝ Güngör Gençay ýn yaþamýný yitirmesinin ardýndan birçok þair yazar dostlarý gazetemize açýklamalarda bulundu. Gülsüm Cengiz, Güngör Gençay ýn seçimini halktan yana yapan bir þair olduðunu vurguladý. Gerek yaþamýyla gerek þiirleriyle bunu ortaya koyduðunu belirten Cengiz, Gençay ýn12 Eylül döneminde bile çýkardýðý dergiyle toplumcu gerçekçi þiire alan açtýðýný hatýrlattý. Cengiz, Gençay, sosyalist bir sanatçýydý. Düþündüðü gibi yaþadý, örgütlülüðe inandý. Yazarlar Sendikasýnda birlikte çalýþtýk. Ayný zamanda güvenilir bir dost sevecen bir aðabeydi dedi. GENÇAY, KOCA BÝR ÇINARDIR Evrensel Basým Yayýn adýna açýklama yapan Olcay Geridönmez, edebiyatýmýza onlarca eser kazandýran þair, yazar ve yayýncý Güngör Gençay ý yitirmenin derin üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Geridönmez, ömrünün 60 yýlýný verdiði sanatýyla ve Gerçek Sanatta gerçekleþtirdiði yayýncýlýkla edebiyatta toplumcu gerçekçilik damarýna güç verdiðini ifade etti. Bir konuþmasýnda Gençay ýn yazmayý çiçek yetiþtiriciliðine benzettiðini söyleyen Geridönmez, Aslýnda Güngör Gençay koca bir çýnardýr dedi. EDEBÝYATIN EMEK ÝÞÝ OLDUÐUNU GÖSTERDÝ Türkiye Yazarlar Sendikasý Emek Edebiyat etkinliklerinin ilkini bundan iki ay önce Güngör Gençay a ayýrmýþtý. 60. sanat yýlýný þair, yazar ve yayýncý dostlarýyla kutlamýþtý. Türkiye Yazarlar Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Köz, Türkiye Edebiyatý gerçekçi þiirin önemli damarlarýndan birini yitirdiðini belirtti. Gençay, þiirinin 40 kuþaðý toplumcu þiirinin bugüne baðlanmasý açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan Köz, Gençay ýn edebiyatýn bir emek iþi olduðunu gösterdiðini ifade etti. GÜNGÖR GENÇAY KÝMDÝR? Güngör Gençay, 1934 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ýstanbul Matbaacýlýk Okulunu bitirdi. Ýþportacýlýk, PTT memurluðu ve bir bankada ikinci müdürlük yapmýþ, özel bir iþyeri yöneticiliðinden sonra emekli olmuþtur. Ýlk þiiri 1952 yýlýnda Türkeli dergisinde, çocuklara iliþkin ilk yazdýðý þiir ise 1953 yýlýnda Küçük Galatasaraylý dergisinde çýkmýþtý ve 1955 yýllarýnda arkadaþlarýyla birlikte, ilk kez çeþitli sanat türlerinden oluþan Bileþik Grubu sergisini açmýþtý. Göz adlý tek yapraklý edebiyat gazetesi ile Gerçek sanat adlý dergiyi çýkarmýþ, Zengin bir kadroyla 1971 yýlýnda yayýnlanan Gelecek dergisiyle, daha birçok dergi ve gazetenin yazý iþleri müdürlüðünü üstlenmiþ, kurucusu olmuþtur. (Ýstanbul/EVRENSEL) Sennur Sezer Sevgili Güngör Gencay la vedalaþamadan ayrýldýk. Okmeydaný nda bir parkta yerel bir kitap þenliðinde birlikteydik en son, güleç yüzü gözlerimin önünde. Hastalýðýný çok ciddiye almadým galiba. Görüþmek için biraz daha iyi olmasýný bekledim. Gerçek Sanat Yayýnlarýnýn (ve dergisinin) kurucusu Güngör, benim de yayýncýmdý. Þakalaþabilmeliydim. Ýlk þiirinin yayýnlanmasýndan bu yana 60 yýl geçmiþti. Ortalama bir ömür. Bu ömür içinde can dostlarýnýn (Mesela Ruþen Hakký) ölümünü yaþamýþtý. Sýkýyönetimler görmüþtü. Dergisi Gelecek in Sýkýyönetim Komutanlýðýnca, Gerçek Sanat ýn Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafýndan kapatýlmasýný yaþamýþtý... Onlarýn yerine yayýnevi kurmuþ, çocuk kitaplarý dahil 150 yazarýn kitabýný yayýnlamýþtý. Irkçý politikayla hiç iliþkisi olmamýþtý. Emekçiler için 8 Mart, 1 Mayýs þiirleri seçkileri düzenlemiþ, yayýmlamýþtý. Yýl baþýndan hemen sonra ona bir mektup yazmýþtým. Bir bölümünü hatýrlatayým: Seçkilerin ne kadar önemli olduðunu gençlerle konuþurken kavradým. Sevecekleri þair bulamadýklarýný söyleyen gençlere seçkilere bir göz atmalarýný söylerken. Özel konulara göre yapýlmýþ seçkilerde sevecekleri þairleri bulmalarýnýn daha kolay olduðunu sanýyordum. Ama onlara bu öðüdü verdikten sonra yaptýðýn seçkilere (Hayatý Dokuyanlara/ Emekçi Kadýnlara Þiirler, 1 Mayýs/Birlik Mücadele ve Dayanýþma Þiirleri, Þalterler Ýnince/Grev ve Direniþ Þiirleri, Alevler Ýnsan Sesi, Zalim Titreme) þöyle bir göz atýnca bu tür çalýþmalarýn ne kadar zor olduðunu iyice kavradým. Senin için sanat bir gereksinim. TYS nin Emek Edebiyat gecesinden önce yaptýðýn söyleþide bunu þöyle ifade etmiþsin: Sanatý ihtiyaç haline getiren de büyük ölçüde dýþ dünyadýr. Elbet, benim yaþamýma da ihtiyaç olarak girdi. Uðraþýmýn meyvelerini somutlaþtýran yazmayý ise, maddi getiri düþünmeyen çiçek yetiþtiriciliðine benzetiyorum. Ektiðiniz tohumu, bin bir özenle yetiþtirip büyüteceksiniz ve sonunda size yalnýzca övüncü kalacak. En azýndan benim için öyle. Sanatýn anlamýný bir çýrpýda özetleyebiliyorsun bu yüzden : Neye yarar ölmek, Yaþamak neye? Yürek kovanýmýzdan Binlerce iþçi arý Uçuramadýktan sonra. Þiirlerini okumayanlar senin sanatý gereksinim sayýþýný, kuru bir anlatýmýnýn varlýðýna kanýt sayabilirler. Oysa þiirlerindeki imgeler fotoðraflar gibi bir görünüp bir kaybolurken sýzar belleðimize. Ayaklarý sýska, boyu kýsacýk/saçlarý iki yandan örgülü bir çocuðun sýrtýndaki teri yoklarken buluruz kendimizi. Yüzü al aldýr. Oyundan gelmediðini biliriz. Hangi merdivenaltý atölyeden kopup gelir kim bilir yüreðimize. Yüzüne baktýðýmýzda bize binlerce soru sorarak, cevaplarýný sezdirerek. Ellerinden gözlerimizi kaçýrýyoruz. Elleri yaþýndan büyük. Yazdýðýn her þiirin haykýrmak isteðinden doðmuþ olmalý. Sivas yangýnýna verdiðin onca arkadaþýnýn acýsýnýn dizelerine yansýmasý gibi: Kiminin elinde kalem, elinde saz /Dilinde þiir ve türkü kiminin /Ama hepsinin yüreðinde Pir Sultan Abdal duruyor. Bir körebe gibidir zaman. Ateþle karartýlmaya çalýþýlan aydýnlýk. Yakýlan insanlarýn anýlarý güller gibi birbirine benzemez, kokularý ayrý, renkleri ayrý demetlerle düþer aklýmýza. Seninle mýrýldanmak kaçýnýlmazdýr: Temmuz bahçelerinde artýk /Rüzgârlar ateþten esmeyecek /Gayretin beyhude mezarcý /Devrilen bir yangýnýn kopup gelen sesinden /Binlerce aydýnlýk filizleniyor. (...)Dostluðun daha çok önem kazandýðý günlerdeyiz. Sanatýn büyük yatýrýmcýlarýn ellerine devrolduðu, reklamýn edebiyat deðerlerinin önüne geçtiði bir dönemdir yaþadýðýmýz. Yazarlýk da yayýncýlýk da kahramanlýk sayýlabilir. Bir ustura acýsý düþüyor yüreðimize. Bu ustura acýsýna, bir yaraya tuz basar gibi dost anýlarýný basmaktan baþka yapýlacak pek bir þey yok sanki. Bir tek þey var içimizin sýzýsýný dindirecek, yan yana durmak, örgütlenmek. Güngör Gencay ýn bu öðütlere hiç ihtiyacý olmadý. Örgütlü yaþadý. Dost omuzlarýnda uðurlanacak sonsuzluða. Yakýnlarý o kalabalýkta göremiyecekleri dostlarý için þunu bilsinler, hepimiz ona hakkýmýzý helal ettik. O da bize hakkýný helal etsin. evrensel.net

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü nün katkýlarý ve Bosch ev aletlerinin sponsorluðunda Sadri Alýþýk Çevre Tiyatro Topluluðu oyuncularý, çocuklara yönelik olarak hazýrladýklarý `Lafontane Orman Mahkemesinde isimli oyunu sergilemeye baþladýlar. Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde 6 Mayýs tarihine kadar devam edecek oyuna çocuklar ile ailelerinin ilgisi oldukça yoðun oldu. Nevþehir de kültürel ve sanatsal alanlardaki çalýþmalara çocuklarýn katýlýmlarýnýn saðlanmasý ve böylelikle çocuklarýn en önemli görsel sanat dallarý arasýnda yer alan tiyatro sevgisinin kazandýrýlmasýna katkýda bulunmak amacýyla Bosch Ev Aletlerinin sponsorluðunda ve Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü nün iþbirliði ile Sadri Alýþýk Çevre tiyatrosu oyuncularý, Yalvaç Ural ýn masallaþtýrdýðý ve Mehmet Önder in yönettiði `Lafontane Orman Mahkemesinde isimli oyunu sergilediler. Çocuklarýn yaný sýra ailelerinin de ilgi gösterdiði `Lafontane Orman Mahkemesi isimli oyun, 22 Nisan 2012 tarihlerinde saat de, 29 Nisan 2012 tarihinde saat 12.00, de ve son olarak 5-6 Mayýs 2012 tarihlerinde de saat de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde sahnelenecek. Ýnsanlarýn çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doðal dengenin korunmasýna yönelik mesajlarýn verildiði oyuna katýlan tüm çocuklara çeþitli kitaplar ve oyuncaklar hediye ediliyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, tüm yurtta,dýþ temsilciliklerimizde ve KKTC de olduðu gibi Nevþehir de de coþku ile kutlandý. Nevþehir deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinliði ilk olarak Nevþehir Valiliði önündeki Anýta Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ,Nevþehir Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in yaný sýra, çeþitli kurum ve kuruluþlarýn yaný sýra siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk koymasý ve sonrasýnda saygý duruþu ve ardýndan Ýstiklal Marþý nýn söylenmesi ile baþlayan törenlere daha sonra Gazi Stadýnda devam edildi. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in halkýn ve öðrencilerin bayramýný kutlamasý ile baþlayan törenler, daha sonra Ýstiklal Marþý nýn söylenmesi ile devam etti. Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Abdulgafur Büyükfýrat törende yaptýðý konuþmada 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açýlýþ tarihi olmadýðýný ayný zamanda millet egemenliðine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetimizin de temellerinin atýldýðý bir gün olduðunu ifade etti. Büyükfýrat, 1. Dünya Savaþý ný cephelerimizde bitiren Mondros Ateþkes Antlaþmasý nýn yürürlüðe konmasýyla aziz vatanýmýzýn dönt bir köþesinde iþgallerin baþladýðýný hatýrlatarak "Buna raðmen yorgun milletimiz bütün fakr-u zaruretine raðmen yer yer köþe bucak yeniden silaha sarýlmýþtýr. Yurdun her köþesinden yükselen hürriyet ateþi 23 Nisan günü ortak bir iradeye,ortak bir coþkuya ve milli bir güce dönüþmüþtür.23 Nisan 1920 de TBMM in açýlýþý ile yoksulluk,yýlgýnlýk,umutsuzluk içinde kalmýþ olan bir milletin milli varlýðýna olan inancý filizlenmiþ ve milletimizin önüne yeni ufuklar açýlmýþtýr."dedi. Daha sonra çocuklara seslenen Büyükfýrat, tarihi, mazisi, þan ve þerefle dolu, kurduðu medeniyetleriyle insanlýða büyük hizmetleri geçmiþ yüce bir milletin istikbali olduklarýný belirterek þöyle konuþtu; "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk, milletimizin kaderiyle çok önemli rol oynayan bu büyük günü,yarýnýn büyüðü olarak gördüðü sizlere armaðan etmiþtir. Dün atalarýmýzýn kan dökerek can vererek bizlere kazandýrdýðý bu vataný bizden sonrakilere hür ve müreffeh olarak býrakmak gelecek kuþaklara `Muasýr Medeniyet yolunu açmak, geçmiþlerimize vefa geleceðimize vicdan borcumuzdur. Bunun için yýlmadan,yorulmadan çalýþmak hem kendimiz hem de toplumumuz için iyi yetiþmiþ birikimli,çaðýn gerektirdiði donanýmlarý kazanmýþ getrler olarak geleceðe hazýrlanmak gerekir. Sizlerin bunlarý baþaracaðýnýza olan güvencimiz tamdýr." Öðrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýna iliþkini þiirler okumasýnýn ardýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Nevþehir deki çeþitli sportif etkinliklerde dereceye giden öðrenci ve okullara ödülleri, Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ,Nevþehir Garnizon Komutaný Jandarma Albay Turgay Aras ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver tarafýndan törenle verildi. Törende daha sonra Jandarma Genel Komutanlýðý na baðlý Nevþehir At-Köpek Eðitimi ve Meslek Edindirme Kurs Merkez Komutanlýðý(JAKEM) nda yetiþtirilen Almanya ve Belçika dan getirtilerek eðitilen köpeklerin gösterisi ilgi ile izlendi. Nevþehir Belediyesi Bandosu eþliðinde resmi geçit töreni ile devam eden törenler daha sonra öðrencilerin Türkiye nin farklý yörelerine ait Halk oyunlarý gösterisi ve yer hareketleri ile sona erdi.

7 Müteakip kereler yazdým, bu katýr tohumlarýný. Çevremdeki insanlarý uyarmaya çalýþtým. Kendi çocuklarýma dahi söz geçiremedim diyebilirim. Her köþe baþýna yerleþtirilen mýsýrcý arabalarýnda patlamýþýndan kebabýna ve kaynamýþýna mýsýr alýp yiyebiliyorsunuz. Hele tane halinde hazýr alýnýp kaynatýlýp üzerine envai çeþit soslar atýlarak tüketime sunulan mýsýrlar... Hiç sonumuzu düþünen yok. Gelecek nesilleri düþünen yok. Bir de mýsýrdan yapýlmýþ tatlandýrýcýlar var ki, hiç düþünmek dahi istemiyorum. Bütün market ürünlerinde kullanýlan þeker maalesef bu tatlandýrýcýlar. Hem ucuz, hem de zehir yüklü. Amacým, çaresizlikten mýsýr tezgahý açan yoksullarýn iþleri ile oynamak deðil. Mýsýr patlaðý gibi açýlan bu tezgahlarda en azýndan þimdilik haþlanmýþ nohut ve buðday (yarma) satýp geçimlerini temin edebilirler. Keyfiyet ve vebal kendilerinin. Bu konu ile ilgili sürekli olarak mailler ve video paylaþýmlarý alýyorum sanal ortamda. Aþaðýda yazýlý mektubu da sizinle paylaþmak istedim. Umarým uyarý görevimi ifa etmiþ olurum. Ýri taneli mýsýrlar vardý çocukluðumda, büyük çekirdekli kara karpuzlar, içi pul pul parlayan sulu, lezzetli domatesler... Sonra birileri bir tohum sýkýþtýrdý avucumuza... Sonra mý? Oktay Dönmez'in yazýsýný okuyalým. ÝTHAL TOHUM ÝTHAL KANSER Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda > 115 bin kiþi çalýþýyor. > 70 tane üniversitemiz, > 30 tane ziraat fakültemiz, > 50 tane tarým araþtýrma enstitümüz, > 10 bin iþsiz ziraat mühendisimiz var. > Buna raðmen Türkiye tohumda tamamen dýþa baðýmlý. Tek kelimeyle tohumun patronu ise Ýsrail. > Ýsrailli araþtýrmacýlarýn genleriyle oynayarak, gül ile limon kokulu domates yetiþtirdiðini Þalom gazetesinin internet sayfasýndan biraz araþtýrýp okuyabilirsiniz. Ýstediðiniz þekle sahip domatesleri bile bulabilirsiniz; çekirdeksiz, kalp þeklinde, salatalýk þeklinde, dilimli... > Yani genlerle oynama meselesi yüzde yüz doðru. > Gelelim baþka doðrulara. > Bu tohumlarýn bir ekimlik olduðunu bilmeyen yok. > Yani Ýsrail'den bir defa tohum almakla kurtulamýyorsunuz. > Bir gram tohumun fiyatý her dönemde bir gram altýna denk oldu. > Üstelik Ýsrail tohumunu topraða bir ektin mi artýk isteseniz de yerli tohuma dönemiyorsunuz. > Genetik tohum o topraða da zarar veriyor. Artýk hep bu genetik tohumu kullanmak zorundasýnýz yýl sonra ise toprak kanserojen maddelerle dolduðu için artýk tamamen kullanýlmaz hale geliyor. > Buna en güzel örnek... Türkiye'nin patates deposu olan Niðde ve Nevþehir bölgelerinde yetiþtirilen patateslerde kanserojen maddeye rastlandýðý için artýk patates ekimine izin verilmemesidir. > Yani Ýsrail tohumu tek baþýna satmýyor. Tohum alana hastalýðý bedava... > Tohumlarýn içine hastalýk yerleþtiren Ýsrail bu sayede zirai ilaç satýmýný da garanti altýna almýþ oluyor. > Bütün bu acý tabloya raðmen Türkiye'de yabancýlarýn menfaatine çalýþan bir patent sistemi iþletiliyor. > Ne korkunç. > Köylü kendi bahçesinde tohum býrakamayacak. > Yoksa uluslararasý mahkemede yargýlanacak! > Þu anda dünyada Ýsrail tohumu kullanma yasasý çýkartan ilk ülke iþgal altýndaki Irak'týr. > Ýkincisi de biz olacaðýz. > EY VATANDAÞ AKLINI BAÞINA DEVÞÝR! > SOR SORUÞTUR, BOÞ DURMA... > Bu yazýyý okudunsa ister paylaþ, ister paylaþma umurumda deðil, ama bilip de susmak ortak olmaktýr bunu bari hatýrla... Anadolu'nun kendi tohumuna sahip çýkýp, kendi tohumlarýný kendisi üretmesi dileklerimle afiyet olsun... Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Urfa Kýsas ta binlerce kiþinin katýldýðý 9. Aþure Etkinliði ne katýlan Hacý Bektaþ Veli Dergahý Postniþi ni Veliyettin Ulusoy yaptýðý açýklamada Türkiye savaþa girmemelidir dedi. Ulusoy, bizi savaþa sevk edenler, çekip memleketlerine gidecekler ama biz yine onlarla yarýn yine komþu olacaðýz. Türkiye bu politikalarýyla mezhep kavgasýna doðru gidiyor dedi. Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy ise konuþmasýnda Türkiye nin bunalýmlý bir deðiþimden geçtiðini, küreselleþme adýna dünyanýn Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Mahmut Aydýn Nisan Aþý haftasý nedeniyle yazýlý bir basýn açýklamasý yayýmladý. Dr. Mahmut Aydýn, Her çocuðun saðlýklý ve hastalýksýz bir yaþam hakký olduðunu belirtti yazýlý açýklamasýnda þunlarý kaydetti; "Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi tarafýndan, 2005 yýlýndan itibaren aþýlamanýn desteklenmesini savunmak için her yýlýn belli ayýnda "Aþý Haftasý" yapýlmasýna karar vermiþtir. Ýlk "Aþý haftasý" Ekim 2005 tarihinde yapýlmýþtýr. Bu kapsamda 2012 yýlýna kadar düzenlenen altý "Avrupa Aþý Haftasý" etkinliðine ülkemizde katýlmýþtýr. Bu kapsamda 21 Nisan 27 Nisan 2012 tarihleri arasýnda düzenlenmesine karar verilen yedinci "Avrupa Aþý Haftasý"nda ana tema, aþý ile korunulabilir hastalýklarýn tehdidine karþý sektörler arasý iþbirliði yapýlarak çözümler bulunmasý, baðýþýklaþmanýn hedeflerine ulaþýlmasýnýn ne kadar önemli olduðunun vurgulanmasý olarak belirlenmiþtir. Bu kapsamda saðlýk personelinin baðýþýklaþma ve sürveyans konusunda bilgilendirilmesi, toplumsal duyarlýlýðýnýn aþýlama konusunda farkýnda lýðýnýn arttýrýlmasý, eksik aþýlý ve aþýsýz çocuklarýn (0-5yaþ) aþýlarýnýn tamamlanmasý hedeflenmektedir. Ülkemizde Geniþletilmiþ Baðýþýklaþma Programýnýn amacý aþý ile korunabilir üzerine sis çöktüðünü söyledi. Toplumu en çok etkileyenin görsel medya olduðunu ileri süren Veliyettin Ulusoy, Toplumu günlük siyasetten uzaklaþtýrarak sanal bir dünyaya hapsediliyor. Halkýn büyük çoðunluðu kendine benzeyen karakterlerin bulunduðu televizyon dizilerin kendilerini kaptýrýyor. Sis bulutlarýný daðýtma adýna ekrana kuklalar çýkýyor. Bunlar kendisini toplumun bir kýsmýný temsil ettiðini savunan aslýnda temsil etmeyen, ancak reyting saðlayan tiplerle doldu dedi. Anayasa da var olan eþitliðin de uygulanmadýðýný belirten Ulusoy, üzerimizde mahalle baskýsý var, hor hastalýklarýn ve bu hastalýklardan kaynaklanan sakatlýk ve ölümlerin engellenmesidir. Bu program difteri, boðmaca, kýzamýk, kýzamýkçýk, kabakulak, tetanos (yeni doðan tetanosu dahil), verem, çocuk felci, hepatit-b, hemofilus influenza tip b ve streptokokus pnömoniye baðlý invaziv pnömokokal hastalýklarý kapsamaktadýr. Saðlýk Bakanlýðýmýz baðýþýklama hizmetlerine büyük önem vermektedir yýlýnda aþýlama için 18 milyon TL harcanýrken 2010 yýlýnda yaklaþýk 600 milyon TL harcanmýþtýr. Yine çok önemli bir çocukluk çaðý bulaþýcý hastalýðý olan poliomiyelit görülüyoruz, inançsýz görülüyoruz, sapýk gibi muamele görüyoruz, Alevi olduðumuz belli olduktan sonra resmi yerlerde bir türlü ilerleyemiyoruz. Yani aðzýmýzla kuþ tutsak yine gerideyiz, beceriksiz olanlar daha öne çýkýyor. Alevi olmak suç gibi muameleye uðruyoruz. Ne bir milim eksik, ne bir milim fazla eþit yurttaþlýk hakký istiyoruz dedi. Sivas katliam davasýna da deðinen Veliyettin Ulusoy, Sivas katliam davasý gibi bir davada zamanaþýmý kararý almak, insanlýk suçlarýný affetmektir. Þimdi bu kimin kararý, mahkemenin kararý mý, iktidarýn kararý mý diye sorarken, baþbakan kendi özünü yoklasýn, o zaman gerçekleri görecektir dedi. Yeni eðitim yasasýný da tam bir asimilasyon politikasý diye eleþtiren Ulusoy, diyanetin dedelere maaþ verme planýný da çok sert eleþtirerek, bu bir tuzaktýr, bu Aleviliðin sonu demektir dedi. Din hizmetleri parayla yapýlmaz diyen Ulusoy, Alevi dedeleri hizmetlerini para karþýlýðý yapmaz, rýza lokmasý karþýlýðý hakkullah alýr dedi. Urfa da Ýl Ýdaresi nin Cemevi yapýmý için 70 bin lira verecek olmasý için vali imzalarsa güzel bir þey olur ancak bu para bizim hakkýmýzýn milyonda biri bile deðil, bizim vergilerimizle de beslenen Diyanet ten bize hizmet falan gelmiyor, eðer onlarda helal ve haram diye bir þey varsa ben hakkýmý haram ediyorum dedi. (çocuk felci) hastalýðýna karþý dünya genelinde yaygýn aþýlama çalýþmalarý yapýlmýþ ve hastalýk yok edilme aþamasýna getirilmiþtir yýlýnda dünyada olan vaka sayýsý 2006 yýlýnda vakanýn altýna indirilmiþtir. Ülkemizde son polio vakasý 26 Kasým 1998 tarihinde görülmüþtür. Ancak halen dünyada vakalarýn görülmesi nedeniyle program ve aþýlama çalýþmalarýna devam edilmektedir. Ülkemizde, yalnýzca aþý uygulanarak, uygulanmasý saðlanarak her yýl yaklaþýk 40 ila 50 Bin bebeðin aþý ile korunabilir hastalýklardan ölümü engellenebilmektedir."

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Jeoloji Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri Odasý ve Metalurji Mühendisleri Odasý, Bor madeni ile ilgili yasa deðiþikliðine iliþkin 20 Nisan 2012 tarihinde bir basýn toplantýsý düzenleyerek açýklama yaptýlar. Çeþitli sendikalarýn da katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda basýn metnini Maden Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Torun okudu. Basýn metni þöyle: BORLA ÝLGÝLÝ YASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ KÝME HÝZMET EDECEK? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnca hazýrlanan ve Bakanlar Kurulu tarafýndan imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde Baþbakanlýða iletilen "Bor Tuzlarý, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin Ýþletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarýnýn Bazýlarýnýn Ýadesini Düzenleyen Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý" Baþbakan ýn imzasýyla, 20 Mart 2012 tarihinde B.02.0.KKG.0.10/ /1319 sayýlý yazýyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý na gönderilmiþtir. Mevcut Kanunun 2. maddesine eklenen fýkrada "Bu madenlerin üretilmesi ve zenginleþtirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü þahýslara gördürülebilirler. Ancak üçüncü þahýslara Uzmanlarýn arýlar hakkýnda verdikleri bilgiler hem önemli hem anlamlý. Bunlarý sizlerle paylaþmak istedim. Bilgiler þöyle: Arýlar yaklaþýk yarým kilo bal yapabilmeleri için çiçeklerinden kovanlarýna kadar 37 bin defa gidip gelmek zorundadýrlar. Güzel güneþli bir günde vücutlarýnýn on misli aðýrlýðýnda nektar taþýmakta ballarýný yapmaktadýrlar. Bal arýsý, çiçeklerin en vefakâr, en sadýk âþýðýdýr. Kelebekler, sinek kuþlarý, daha birçok baþka böcekler bir çiçekten diðerine koþup durduklarý halde, bal arýsý sadece bir cins çiçek üzerinde büyük bir sadakatle baðlanmaktadýr. Ýþte bu sayededir ki sadece portakal çiçeðinin, yahut kýrmýzý yoncanýn beyaz yoncanýn çiçeklerinden elde edilmiþ saf ve pýrýl pýrýl parlýyan bal meydana getirmektedir. Bir tek arý kovanýný besleyebilmek için arýlarýn 135 kg bal yaptýklarý hesaplanmýþtýr. Bu muazzam erzaký temin edebilmek için bir kovanýn iþçi arýlarýnýn bir sene zarfýnda 17 milyon mil uçuþ yaptýklarý tespit edilmiþtir. Her kovandan alýnýp piyasaya sevk edilen ballar için ise, hayvancýklarýn daha milyonlarca mil uçuþ yaptýklarý þüphesizdir. Arýlardan saðlanan balýn Ýçerdiði besinin saðlýða koyduðu katký da önemli. Bunlarda þöyle: Bal, çeþit çeþit madeni tuzlar, zerre halinde demir, bakýr, manganez, potasyum, sodyum, fosfor, protein ve vitaminlerle emsalsiz bir gýdadýr. Diyabetik hastalar þeker yiyemedikleri halde bal yiyebilmektedirler. Bal bilhassa çocuklarýn diþlerinin ve kemiklerinin kuvvetli olmasý için en lüzumlu bir maddeyi; kalsiyumu ihtiva eder. Tarlalardan nektar taþýyan iþçi arýlar, kovanda oturan arýlarýn aðýzlarýna bu yüklerini devretmektedirler. Bu hayvancýklar da dillerini içeri, dýþarý sokup, çýkararak nektarlarýn suyunu tebahhur ettirmekte, geri kalan kýsmýna þekeri levulase ve dextrose e tahvil eden enzimi ilave etmektedir. Sonra bu mahlûl ile petekleri doldurmakta, üzerlerini de ince bir tabaka mum ile kapamaktadýrlar. Petekler içindeki mahlûlde bulunan enzimler faaliyetine devam ederek birkaç hafta içinde deðerli gýda balý meydana gelmektedir. Arýlar çalýþkandýrlar. Çalýþkanlýklarýyla çiftçilere de yardýmcýdýrlar. Arýlar çiçekleri dölleyerek yaptýklarý büyük hizmetleri dolayýsýyla çiftçilere saðladýklarý kazanç, bal istihsalinin kýymetinin tam otuz mislinden fazla olduðu yine uzmanlar tarafýndan belirtilmektedir. Arýlarýn azaldýðý, neslinin tükenmeyle karþý karþýya olduðu kamuoyunda yaygýn bir tartýþma konusu. Arýlarýn azalmasýnda endüstriyel üretim tarzýnýn böcek öldürücü ilaçlarýnýn etkisinin her þeyin önünde olduðu bilinen bir gerçek olarak orta yerde durmaktadýr. gördürülecek iþlerin ihale süresinin üç yýldan fazla olmasý durumunda konuya iliþkin talepler Yüksek Planlama Kurulu tarafýndan karara baðlanýr." denilmektedir. Ýstenen yasa deðiþikliðiyle bor üretiminin özel sektörce yapýlmasýnýn önünde hiçbir engel kalmayacaktýr. Özel sektörün üreteceði bor ürünlerinin devletçe alýmý garantilenmektedir. Bu tasarý kabul edildiðinde, yýllardýr yapýlamayan "borlarýn özelleþtirilmesi" baþarýlacaktýr!!! Gerekçesi ne olursa olsun bu deðiþiklik, 2840 sayýlý Kanunla Devlet eliyle iþletilmesi gereken bor madeninin özelleþtirilmesi demektir. Mülkiyetin ruhsat sahibinde kalmasý, hiçbir anlam ifade etmemektedir. Böyle bir özelleþtirme modeli, baþtan beri Bor madenlerini isteyen çevrelerin talebidir. Bor, stratejik bir madendir. Bor minerallerinin; son derece özel kimyasal yapýlarý nedeniyle, hammadde, rafine ürün ve nihai ürün þeklinde, büyük çoðunluðunda alternatifsiz olmak üzere, 250 yi aþkýn kullaným alaný mevcuttur. Bor mineralleri, ilave edildikleri malzemelerin katma deðerlerini olaðanüstü yükseltmekte, bu nedenle sanayinin tuzu olarak adlandýrýlmaktadýr. Halen yürürlükte olan haliyle bor madenlerinin arama ve iþletme çalýþmalarý Eti Maden Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülmektedir sayýlý yasa doðrultusunda Bor madenlerinin Devletçe iþletilmeye baþlanmasý ile birlikte bor madenlerinin iþletilmesi ve deðerlendirilmesi amacýyla çok önemli adýmlar atýlmýþtýr. Eti Maden Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan arama ve rezerv tespit çalýþmalarý ile Türkiye nin dünya toplam bor rezervlerinin % 72 sine sahip olduðu belirlenmiþtir. Bor rezervlerini 1978 yýlýndan bu yana kamu adýna iþletmekte olan Eti Maden; bugüne kadar gerçekleþtirmiþ olduðu yatýrýmlar ile Türkiye nin bor teknolojisi konusundaki en deneyimli kadrosunu bünyesinde bulundurmaktadýr, bor tesislerinin kurulmasý için gerekli mühendislik deneyimi ve tesislerin iþletilmesi için gerekli üretim deneyimi açýsýndan en iyi kadroya sahiptir, dünyadaki en büyük bor üreticisi ve en güvenilir bor ürünleri saðlayýcýsýdýr, bugün itibarýyla % 40 Pazar payýyla Dünya bor pazarý lideridir. Eti Maden in bu konuma gelmesi sadece 30 yýl gibi bir sürede gerçekleþmiþtir. Bu süre içinde herhangi bir kurum ya da kuruluþun iþletme, mühendislik, pazarlama, finans desteðine ihtiyaç duyulmamýþ ve tüm geliþme kurumun kendi olanaklarý ile saðlanmýþtýr. Rezervlerin iþletilmesinden maksimum fayda saðlanmaktadýr ve dünya pazarýnýn en büyük payý Eti Maden e aittir. Bütün bunlara raðmen yapýlmak istenen; uzun vadeli hizmet alýmlarý adý altýnda ve aslýnda Eti Maden den daha birikimli ve ekonomik olanaklara sahip olmayan kuruluþlar aracýlýðý ile özelleþtirmenin gerçekleþtirilmeye çalýþýlmasýdýr. En büyük doðal zenginliðimiz olan borun gözlerden uzak tutularak bir yasa deðiþikliði ile sessizce yeniden gündeme getirilmesi, ülkemizde küreselleþme ve liberalleþme rüzgarlarý altýnda özelleþtirilmemiþ tek alan olan Bor madenlerimizin ulusötesi tekellere devredilmesi sonucunu doðuracaktýr. Bor üretimi ve zenginleþtirme hizmetlerinden baþlanýlarak, yarýn bir bütün olarak Bor madenlerimizin ve endüstrimizin ulusötesi tekellere devredilmesine dün olduðu gibi bugün de izin vermeyeceðimizi belirtiyoruz. Yapýlmasý gereken, Eti Maden in teknolojik olarak önünün açýlmasý, gerekli personel alýmý, yatýrýmlarýn yapýlmasý ve uç ürün üretiminin artýrýlmasý için çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý olmalýdýr. Rafine bor ve özel bor ürünlerine yatýrým yapýlarak bor minerallerine dayalý tesislerin ülkemizde kurulmasý saðlanmalýdýr. Bor ürünlerinin hammadde olarak kullanýldýðý sanayi alanlarýnýn geliþmesine yönelik yatýrýmlar teþvik edilmelidir. Türkiye nin hedefi nihai ürün pazarlarý olmalýdýr. Rezervleri ve kaynak türleri açýsýndan en zengin ülke olan ve rafine bor ürünleri için teknoloji geliþtirip önemli yatýrýmlar yapan bir ülke olarak ülkemizin çýkarýnýn borlarýmýzý tekellere devretmekte deðil; aramasýndan, iþletmesine ve uç ürüne dönüþtürülmüþ ürünün pazarlanmasýna kadar her aþamasýnýn kamu eliyle yürütüldüðü geliþtirilmiþ bir bor endüstrisinin bu ülke ve insanýnýn yararýna olduðunu ifade ediyor, "Bor tuzlarý, uranyum ve toryum madenlerinin aranmasý ve iþletilmesi Devlet eliyle yapýlýr" yasa hükmünün deðiþtirilmeyerek korunmasý ve bu tasarýnýn derhal geri çekilmesi gerektiðini belirtiyoruz. 20 Nisan 2012 TÜRKÝYE MADEN ÝÞ SENDÝKASI PETROL ÝÞ SENDÝKASI TÜRK ENERJÝ SEN KESK-ESM TMMOB JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Buradaki Hayatý Zorlaþtýran Þehrin Iþýklarý...

Buradaki Hayatý Zorlaþtýran Þehrin Iþýklarý... YIL:5 SAYI:1033 Canan Aydýn 1 Temmuz 2006 Sivas ta Yakýlan Canlarý Hacýbektaþ ta Anma, 2 Temmuz 2006 Sivas Mitingine Katýlma, 15 Aðustos 2006 1.Dünya Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý Dostluk ve Dayanýþma Hacýbektaþ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı