SERMAYENÝN YENÝ KABUSU: PETROL AYAKLANMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYENÝN YENÝ KABUSU: PETROL AYAKLANMALARI"

Transkript

1

2

3 YeniEvrede YeniEvre SERMAYENÝN YENÝ KABUSU: PETROL AYAKLANMALARI Dünyanýn efendileri, yýlýn ilk yarýsýnda, 38 ülkeye yayýlan açlýk ayaklanm alarýnýn yarattýðýkabus ortam ýndan yeniyeniuyanýyordu ki,bu kez dünyanýn sokaklarý,petrol fiyatlarýndaki artýþýn öfkelendirdiði em ekçilerin sesleriyle yankýlandý.serm aye için,þu 21.yüzyýlgerçekten bitim siz bir kabus!! Açlýk ayaklanm alarý dünyanýn en yoksul ülkelerinde baþgösterm iþti. Fakat, petrol ayaklanm alarý, en baþta m erkezi-zengin ülkelerisarsýyor. Büyük çaplý gösteri ve grevler, Mayýs ayý sonunda Fransa ve Ýspanya da patlak verdi. Balýkçýlar tekneleriyle lim anlarý iþgal ettiler; kam yon þoförleri sýnýr boylarýnda kontak kapatarak güm rük geçiþlerinifelç ettiler.bu hareket hýzla Portekiz, Ýtalya,Ýngiltere ve diðer Avrupa ülkelerine sýçradý.kam yoncular ve balýkçýlara,iþlerine her gün arabayla gitm ek zorunda olan iþçiler de eþlik etti. Bu haliyle tuhaf bir dünya m anzarasý... Bir tarafta açlýðýn kahredici öfkesiyle ayaklanan dünyanýn en yoksullarý, diðer tarafta ise deposunu dolduram adýðý için sokaklarý dolduran kam yoncular ve otom obil sahibi em ekçiler... Yaþam standartlarý, alýþkanlýklarý bakým ýndan arada kocam an bir uçurum olsa da,ayaklanm alar yüzyýlý, hepsini ayný karede buluþturuyor. Dünyanýn kýrlarý ve dünyanýn þehirleri,bir olup serm ayeyikuþatýyor. Açlýktan günde iki öðün topraktan piþirilm iþ ekm ek yiyen Haitiliile,otom obilinibýrakýp m etroya geçm ek istemeyen Belçikalý iþçinin ayný ordunun elem anlarý olmasý, kuþkusuz daha önce görülm eyen,küreselçapta önem libir olgudur,sonuçlarýmutlaka irdelenm elidir.ancak ilk planda ortaya çýkarýlm asýgereken þudur ki,belçikalýiþçinin ucuz benzin isteði, en az Haitili yoksulun öfkesi kadar, dünya kapitalistsistem initehditediyor.neden mi? Stratejik Sektör O larak Petrol Bunun nedeni,petrolün bir meta olarak dünya kapitalizm inde oynadýðý rolden kaynaklanýyor. Bu rol, uðruna yapýlan nice savaþtan da anlaþýlacaðýüzere,oldukça stratejiktir. Sadece Avrupa ile sýnýrlý kalm ayan,kýsa sürede Hindistan, Yem en, Endonezya gibi ülkelere de sýçrayan petrolayaklanm alarý,pek çok yerde hüküm etlerisarsacak boyutlara ulaþtý.sarsýlan hüküm etler,hem en kitlelere ucuz benzin sözleriverm eye baþladýlar.oysa ucuz benzin,zaten çivisiçýkm ýþ dünya kapitalizm ine vurulan bir tekm e anlam ý- na geliyor. Bugüne kadar petrol, sistem için, yalnýzca bir enerji kaynaðý olm adý,ayný zam anda bir para-serm aye yaratm a kaynaðýgibiiþledi.petrolün kendine özgü deðer kazanm a biçimi,en baþta ABD ve Ýngiltere ye,dünyanýn gerikalanýnda yaratýlan artý-deðeri para serm aye olarak kendi bankalarýnda yoðunlaþtýrm a imkanýveriyordu. Bu özgün deðerlenme mekanizm asýna kýsaca bakalým. Petrol,topraktan çýkarýlan doðalüretim gücü ve metadýr.bu nedenle deðeri, Marx ýn kapitalistüretim e göre uyarladýðý rant teorisine göre belirlenir. Kapitalist üretim de bir malýn deðeri,üretilm esiiçin gerekli ortalam a em ek-zam aný ile belirlenir. O ysa, topraktan elde edilen ürünlerde deðeri,bu m alýn üretildiði,-ortalama deðil-en kötü koþullar belirler. Ortadoðu da petrol, neredeyse yüzeyin hem en altýndan,neredeyse kepçe ile çýkarýlýrken, ABD de yerin en az m etre altýna inm ek gerekir. Kuveyt te petrol çýkarm anýn m aliyeti varil baþýna 40cent, ABD de ise dolardýr.bu en kötü üretim koþullarýna sahip üretim havzalarýndakiserm aye yatýrýmlarýnýn kar edebilm eleri için petrolün dünyadaki satýþ fiyatýnýn yüksek tutulm asýgerekir.gerçekte bu fiyat,en kötü petrolkuyusunun belirlediðinin de çok üstündedir.çünkü,enerjikaynaðý olarak petrol, köm ürün alternatifidir. Bu alanda köm ürün halen daha hatýrýsayýlýr bir payýbulunm aktadýr ve petrol fiyatlarýöylesine yüksek tutulur ki,büyük köm ür m adenleri iþlem eye devam etsin. Petrolün bu özgün deðerlenm e biçim i,onu kesin kartelcibir üretim sektörü haline getirm iþtir.petrolüretim idünya çapýnda,sayýlarýbir elin parm aklarýnýgeçm eyen þirketlerce yönetilm ektedir.bu þirketler,ayný zam anda büyük köm ür m adenlerinide iþletirler.petrolsektörüne giriþ yapan her ek serm aye, üretim i artýracak, pek çok köm ür m adeninin kapanm asýna neden olacak ve dolayýsýyla petrolün fiyatlarýný düþürecektir. Petrol devleri, kendi aralarýnda kartel oluþturarak,hem bu alana yeniserm aye gruplarýnýn giriþiniengeller,hem de üretim imümkün olan en altdüzeyde tutarlar.o nlarýn sloganýþudur: Birleþirsek, petrole boðulmuþ bir dünyaya karþýdirenebiliriz;bölünürsek,rekabetin yýkýntýlarýhaline geliriz. Serm ayenin Serum u:petro-dolar Petrolün dünya fiyatýný belirleyen bu deðerlendirm e biçim i,üreticiülkelere ve þirketlere çok büyük bir rantelde etme olanaðýsunm aktadýr.bu rant,ihracatçýülkeler,iþletm ecitekeller ve hatta ithalatçýülkeler arasýnda pay edilir. Petrolden elde edilen aþýrý karýn (rantýn) 2007 deki tutarýnýn 2,5 trilyon dolar olduðu hesap ediliyordu ve bu m eblað,dünya yýllýk üretim inin neredeyse yüzde 5 ine denk geliyor.ortaya çýkan bu rantýn em ek-deðer olarak karþýlýðý yoktur,fakatdünya kapitalistsistem inin ürettiðitoplam artýdeðerin bir kýsm ýna elkoyarak kendikarþýlýðýnýyaratýr. Petrolrantý,bu þekilde elkoyduðu küreselartý-deðere, petro-dolar biçim i veriyor. Dünyanýn her yerinde petrol, dolar karþýlýðýalýnýp satýlýyor.bu sayede petrol rantý,dolar biçimli para-serm ayeye dönüþüyor. Dünya kapitalist sistem inin ürettiðiartý-deðerin bir kýsm ýna rantbiçim inde el koym anýn adýolan petro-dolar, yýllarýarasýnda, uluslararasýpara hareketlerinin % 78 inibesliyordu;2000 li yýllarda bu oran,% 37 ye kadar düþtü. Bu m ekanizm a, ayný zam anda A BD nin dünya hegemonyasýnýn sac ayaklarýndan birinioluþturuyor.petro-dolar sayesinde ABD,hem kendiparasýnýtüm dünyada geçerlive zorunlu bir ihtiyaç haline getirdi, hem de kendi bütçe açýðýný, yine bizzat kendi bastýðý paralarý petro-dolara 3

4 YeniEvre YeniEvrede çevirip finanse etti. D ünyada yaratýlan petro-dolarýn % 55 i, en düþük faizlibankalardan biri olduðu halde,abd hazine bonolarý için harcanýyor. Bankalar,Petrolün G örülm eyen Baronlarý Dünya kapitalist-em peryalistsistem indekiyeribu denlistratejik olan petrolün bugünkü durum u, salt petrol tekellerinin kar hýrslarýyla açýklýða kavuþam az.gördük ki,dünya finans sistem inin tem el direklerinden biridir petrol.bu yüzden,teknolojideki ilerlem e,rüzgar-güneþ gibibitim siz,hidrojen gibiendüstriyelyakýtlarý kolaylýkla devreye sokabilecek aþam adayken, serm aye dünyasý, hala fosilyakýtlarda diretmektedir.çünkü bitim siz ve endüstriyel yakýtlarda rant yoktur.fosil yakýtlarýn rantý ise, para-serm ayenin ucundan fýþkýrdýðýbir hortum dur. Para-serm ayeyi yaratýp yýðm aktaki rolüyle petrol,asýl olarak dev bankalarýn oyun alanýdýr.tüm petrolþirketleri,sýrtýnýbir dev bankaya yaslam ýþtýr. Bu nedenle, petrol fiyatlarýnýn yükseldiði dönem lerde, ABD ve Ýngiliz bankalarý, tüm rakiplerinin önüne geçer.petrolfiyatlarýdüþtüðünde,bu kez Alman ve Japon bankalarý ön plana çýkar.son birkaç yýliçinde,neredeyse % 400 artýþ kaydeden petrolfiyatlarýnýn arkasýnda da bu dev banka baronlarývardýr. Son yýllardakiartýþ gerçekten baþ döndüren seviyede.çünkü dünya bankacýlýk sistem i çöküyor, krediler batýyor, para akýþý birçok noktada týkanýp felç oluyor. Bu týkanýklýklarý aþm ak için, petro-dolar,adeta bir vidanjör görevigörüyor.petrol fiyatlarýndaki bu inanýlm az artýþýn ardýnda,petrol tekellerinin kar hýrsýndan çok (ne zam an yok kibu hýrslarý),iþte bu çöküþ durum u bulunm aktadýr. Ancak,fiyatartýþlarýöyle bir noktaya vardýki,kitlelerin ayaklanm alarýkaçýnýlm az oldu.sarsýlan hüküm etler ardýardýna ucuz benzin sözleriveriyorlar ki,sistem in çöküþünü geciktirebilm ek için petrolfiyatlarýnýyükselten sistem açýsýndan bu,kabuledilm ez bir durum. Kapitalistsistem in öm rünü biraz daha uzatabilm ek için,attýðý her adým bir yýkým a neden oluyor ve karþýsýnda em ekçi kitleleri buluyor. Çöken sistem, yaþam standartlarý ve alýþkanlýklarý çok farklý em ekçileri, ayný ayaklanm a sürecinin potasýnda eritiyor, bütün dünyada ardý-arkasýkesilm eyen bir isyan zinciri oluþturuyor. YeniEvre,kendiyolunda iþte böyle hýzla ilerliyor. ÝZMÝR DE GÖZALTILAR 26 Haziran günü bir arkadaþým ýz Ýzm ir Buca Kýrýklar F Tipi cezaevinde tutsak bulunan Ö zgür Burç arkadaþým ýza kitap iletmek için gittiðisýrada gözaltýna alýndý. Gerekçe olarak cezaevine yasak kitap sokm a dendi. Bunun üzerine bu kitaplarýn yasak olm adýðýný, Lenin in kitaplarýnýn her zam an getirildiðini, daha önce hiç sorun çýkarýlm adýðý halde neden bu sefer sorun çýkarýldýðýný soran arkadaþýmýza cevap olarak bizim listede bu kitaplar yasak,görüþünüzü bitirdikten sonra jandarm aya teslim edileceksiniz dendi. Görüþ bittikten sonra arkadaþým ýzýn gözaltýna alýndýðýný gören TAYAD lý dostlarým ýz devrim cidayanýþm anýn güzelbir örneðini göstererek arkadaþým ýzý yalnýz býrakm adýlar. Jandarm a gelene kadar beklediler. Faþist devletin askerigüçlerine hiçbir zam an güvenilm eyeceðinin bilinciyle arkadaþým ýzýn götürüldüðü Buca jandarma Komutanlýðý na kadar aracý takip ettiler. Arkadaþým ýz daha sonra saat civarýnda çýkarýldýðýsavcýlýktan serbestbýrakýldý.kitaplara ise savcýlýk tarafýndan elkonuldu. Ç öküþünün yakýn olduðunu bilen em peryalistkapitalist sistem taham m ülsüzlüðünü gösterm iþ oldu. Ayný gün saat sýralarýnda Ýzm ir in em ekçi m ahallelerine dergisinin sesiniulaþtýrm ak için çýkýlan dergidaðýtým ýnda iki arkadaþým ýz ardarda gelen iki resm i bir sivil polis aracý tarafýndan durdurulm uþ ve gerekçesiz bir biçimde gözaltýna alýnm ýþtýr.d aha sonra en yakýndaki polis karakoluna götürülerek bir süre orada bekletilm iþlerdir. Daha uzun süre tutabilm ek için bahane bulam ayýnca serbest býrakýlm ýþlardýr. Serbest býrakýlan arkadaþlarým ýzdan birine sivil polis tarafýndan iþbirliði teklif edilm iþtir. Arkadaþlarým ýz var, bütün ihtiyaçlarýný karþýlarlar, sana yardýmcýolurlar dergiiþinden kurtaralým seni gibiifadelerle devrim e ve insanlýðýn onuruna ihanet etm esi istenm iþtir (Sanki bu çalýþm alar gönüllü deðil de para karþýlýðý veya zoraki yapýlýyorm uþ gibi).bu alçakça teklifarkadaþýmýz tarafýndan kararlýbir þekilde reddedilm iþtir. Tekelciserm aye sýnýfýve onun uþaklarýþunu iyi bilm elidir: Devrim ciler insanlýk onurunu satm azlar. Açlýk,yoksulluk,sefaletyokolsun diye savaþýrlar.bu kavga insanlaþm ak için verilir.sonunda ne olursa olsun savaþ devam edecektir.devrim ciler ölür am a devrim ler sürer. 4 BASKILAR,G Ö ZALTILAR BÝZLERÝYILD IRAM AZ! YAÞASIN DEVRÝM C ÝDAYANIÞM A! YA DEVRÝM YA Ö LÜM! Ýzm ir den M ücadele Birli io kurları

5 YeniEvrede H ayatpahalılı ı HASTA SÝSTEM ÝN ÖLÜMCÜL ATEÞÝ YÜKSELÝYOR Em ekçilerin eski kabusu geri döndü: Enflasyon. Sunulan tabloda,em ekçiler için bir yýllýk hayat pahalýlýðýkonusunda fikir veren rakam lar bulunuyor.ýsteyen bu rakam lar ile,türkiye Ýstatistik Kurum u (TÜÝK) e ait resm i enflasyon rakam larýný (%9.9) karþýlaþtýrabilir. M addi uçurum, bu resm i rakam larý açýklayan idareciler ile, onu hiç sorgusuz kabul edip duyuran basýn tekellerinin vicdanlarýnýn ne denlikarardýðýnýda gösteriyor. Tablo,em ekçilerin yaþam larýnýn sadece son bir yýliçinde nasýl zorlaþtýðýna iþaret ediyor. Son zam lardan sonra fiyat artýþý % 40 ý geçen elektriðide unutm amak gerek.rakam lar korkutucu olsa da, yýllýk fiyat artýþlarýnýn % 100 lere ulaþtýðý dönem ler hatýralarda henüz çok taze. Bu yüzden olsa gerek, tem el geçim araçlarýnýn etiketlerine yansýyan bu büyük deprem, em ekçiler tarafýndan henüz tam olarak algýlanm ýþ deðil. Enflasyon ve Pahalýlýk M illiyet in ekonom iyazarýg üngör Uras gibipek çok uzm an, enflasyon ile hayat pahalýlýðý arasýndaki farka dikkat çeker. Enflasyon, ücretler dahil, bütün m eta fiyatlarýnýn topyekun yükselm esidir.hayatpahalýlýðýise, geçim araçlarýyla ücretlerin fiyat yükseliþleriarasýndakifarktan doðar. Hafýzalarda henüz çok taze olan % 100 enflasyonlu yýllarda, geçim araçlarýyla birlikte,üç aþaðýbeþ yukarýücretler de artýyordu yýllarý arasýnda yýllýk ortalam a % 40 lara varan bir enflasyona raðm en,aynýyirm iyýllýk dönem de ücretlerdekierim e, bu yaþanan enflasyonun epeyce gerisinde oldu. Sözkonusu dönem de,eðer geçim araçlarýnýn fiyatartýþlarýna, ücretlerdekiartýþlar eþlik etm eseydi,sertsýnýfsavaþým ýkoþullarýnda em ekçilerin bu durum da ayaklanm alarýnýkimse önleyem ezdi. Bu nedenle,em ekçiler için enflasyon bir endiþe kaynaðýolsa bile, onlar için daha önem liolan hayatpahalýlýðýydý. Þu anda yaþanan,hayatpahalýlýðýdýr.çünkü,tabloya yansýyan fiyatartýþlarýna eþlik eden bir ücretartýþýhenüz sözkonusu deðil. Tersine,ücretlere yapýlan zam lar,resm ienflasyon rakam larýnýn bile altýnda kaldý.g eçm iþ dönem in alýþkanlýðýile em ekçiler,ücretlerine de paralelbir artýþýn yansýyacaðýnýdüþünüyorlar.o ysa yaþanan, geçim araçlarýnýn dram atik biçimde pahalanm asýdýr. Em ekçileri en azýndan þim dilik pasif bir bekleyiþ içine sokan,ücretlerde de benzer artýþ beklentilerigerçekleþecek m idir? Kuþkusuz,bu sorunun cevabý,sýnýflar mücadelesinde saklýdýr. Ýç savaþ ve iç savaþa yakýn seyreden sert sýnýf m ücadeleleri, her zam an ekonom ik m ücadeleyi de içinde barýndýrdý ve ücret artýþlarý saðladý. Ö te yandan, geçm iþte yaþanan dönem in özellikleri ile þim diki arasýnda çok önem lifarklar var ve bunlar ortaya çýkartýlm adan,harekete yön verm ek mümkün olmaz. Enflasyon,D eprem Habercisidir Geçm iþ dönem lerde enflasyona paralel ücret artýþlarý gerçekleþtirm ek, serm ayenin karlarýüzerinde olum suz bir etki yaratm ýyordu. Tersine, üretim iç pazar üzerine kuruluyordu ve enflasyon karþýsýnda ücretlerin aþýrý derecede erim esi, kýsa sürede iç pazarýn çöküþüne neden olabilirdi. Bu nedenle, ücret artýþlarý, söm ürü oranlarý kapitalist aleyhine deðiþm ediði sürece,gerçekleþebiliyordu. Günümüzde ise, iç pazar çökm üþtür. Üretim, aðýrlýklýolarak dýþ pazarlar için sürdürülm ektedir. Türkiye neredeyse bir transit ülke haline geldi.uzak Doðu dan ithaledilen ucuz tüketim mallarýnýn yeniden paketlenip Avrupa ya ihraç edildiði, içeride sýnaiüretim in gitgide kuruduðu bir ekonom ide,ücretlerin düzeyinin enflasyona göre ayarlanm asý,artýk eskiönem iniyitirm iþtir. Tersine,artýk,ücretler ne denlidüþükse,ticarifaaliyetler için o kadar iyidir.kýsacasý,enflasyona endeksli ücret artýþlarý dönem i artýk geride kalm ýþtýr. Em ekçiler ise, eski günlerin henüz sýcak anýlarýyla,bu bekleyiþlerinisürdürüyorlar. Sýrasýgelm iþken...bütün dünyada gýda ve petrolfiyatlarýndakiartýþ nedeniyle isyanlar yaþanýrken,bu topraklarda em ekçilerin bu hayatpahalýlýðýna henüz tepkiverm em esini,henüz devrim cibir halk olmamasýna ya da halkýn koyun sürüsü gibiolduðuna dair kanýt sayanlara da burada birkaç söz söylem ek gerekir. Son 35 yýldýr toplum u derinden sarsan her büyük olayda (M araþ,sivas, G azi gibi katliam larda örneðin),silahlarýn üzerine çýplak bedenleriyle yürüyen em ekçileri bir anda unutuverm ek, en hafifinden vicdansýzlýktýr. Þu dönem de, hýzla yükselen geçim fiyatlarýna em ekçilerin henüz tepkiverm iyor oluþu ise,yukarda gösterdiðim iz gibi, kitlelerin geçm iþ deneyim lerinden kaynaklanan tam am en ekonom ik bir olgudur ve gelip geçicidir. Son bir yýlýn enflasyon artýþýyla birlikte ortaya çýkan bir baþka olgu daha var,o da þu:geçmiþte enflasyon,adeta sistem in tam am - layýcý bir unsuruydu, kaçýnýlm az ve doðalbir sonucuydu; sistem enflasyonla birlikte yaþayabiliyordu. O ysa þim di,2001 krizisonrasýkurulan ekonom ik (ve kaçýnýlmaz olarak iktidar bloku içindekisiyasi)dengeleritüm üyle altüst eden bir enflasyon ile karþýkarþýyayýz.bilindiðigibi,2001 krizisonrasýnda, Kem al Derviþ in çabalarýyla, yeni bir ekonom ik denge kuruldu.buna göre Türkiye,bütün enerjisiniem peryalist finanskapitalin para havuzunu beslem ek için harcayacaktý. Kurulan yenidengede,dýþardan bolca gelen sýcak para akýmlarýönem libir roloynadý.türkiye,dünyanýn en yüksek reelfaiz oranýyla,her yýlihtiyacýnýn çok ötesinde dövizikendine doðru çekti. G elen sýcak paralar,son beþ yýlda,kazançlarýný% 6000 (evetyüzde altýbin!) e çýkartma olanaklarýna kavuþtular. Fakat bu dengenin sürdürülebilm esinin tem el araçlarýndan biri, düþük enflasyon oranýydý. Nitekim, son altý yýlda düþük enflasyon yaþandý.ne var ki,son bir yýlda alevlenen fiyatartýþlarý, yüksek faiz uygulam asýný giderek anlam sýz hale getirdi, faiz kazançlarýdüþtü,sýcak paranýn iþtahýkaçtý. Son aylarda ise,sýcak paranýn akýþýtersine döndü. Bu yapý içinde hortlayan enflasyon, 2001 den sonra kurulan ekonom ik dengelerin tam am en bozulduðunu,bu anlam ýyla Türkiye nin yaklaþýk 500 m ilyar dolarlýk borcunu çevirm ek için artýk eskisigibirahat para bulam ayacaðýný,yani her an bir iflas (m oratoryum ) ilaný eþiðinde bulunduðunu gösteriyor. Hayatpahalýlýðým üthiþ bir kabus gibi em ekçilerin üzerine çökerken,enflasyon sistem in çöküþünün habercisi haline geliyor. Böylesi bir yýkým ortam ýnda, Zam lar G eri Alýnsýn! gibi oldukça cýlýz, iktisadi açýdan ise saçm a talepler, olsa olsa bir kom edi konusu olur. Pahalýlýk karþýsýnda em ekçilerin öfkesi büyüyor, bunu her yerde som ut olarak görmek mümkün.sistem in dikiþleri her taraftan atýyor;onu tam ir etmek için kollarý sývayanlara kolay gele... Ýþleri öylesine zor ki! 5

6 Tarım YeniEvrede TARIMSAL serm ayeye b a ð ým lý olm asýyla küçük ölçekli tarým üreticileri ise, daha YIKIM fazla borç bataðýna saplanýp iflas etm ektedirler. Ü retim e, Kapitalizm in geliþimiyle birlikte top raklarýn ý üretim in her alanýnda em eðin toplum - bankalara ipotek ederek baþlayan sal kullaným ýönceki toplum lardan küçük üreticiaileler,eðer büyük tarým farklý olarak öne çýkm ýþtýr. Üretim in þirketleriyle iþ yapamamýþlarsa,sonuçta topraklarýný bankaya veya daha toplum sallaþm asý, üretim araçlarýnýn ileri düzeyde geliþimi, bilim ve büyük toprak sahibine kaptýrýyor. teknolojinin üretim üzerindekidevrim - Türkiye de tarým da kapitalizm in cietkisiyle toplum geliþim inde büyük geliþiminde devletin oynadýðý rol ilerlem e saðlam ýþ, muazzam bir büyüktür.bir zam anlar yeterliserm aye zenginlik yaratm ýþtýr. gücü olmayan sanayive toprak burjuvazisiadýna kapitalistgeliþm eyiüstle- Tarým sal üretim de de kapitalizm yerini almasýyla tarým üretim idoðal nen Kam u Ýktisadi Teþekkülleri (KÝT), üretim in yerini büyük ölçekli üretim sanayive toprak burjuvazisiiçin gerekli serm aye birikim ini saðlam ak için alm aya baþlam ýþ; tarým bilim inin, tekniðin kullanýldýðý ve giderek seferber edilm iþtir.büyük ölçekliüretim e giren burjuvazinin elinde metalar týðýbir geliþim süreciyaþanm ýþtýr.bu tarým ýn serm ayeye baðým lýlýðýnýn art- kalm asýn,paraya çevirebilsin diye ya geliþim çok parçalý,küçük ölçekliüretim in tasfiye sürecini de hýzlandýr- da aradýðýtohum u,gübreyi,m akineyi en ucuz m aliyete alabilsin diye kurulan KÝT ler,çýkarýlan kanunlarla birlikte mýþtýr; çünkü büyük ölçekli üretim, tekniðin-bilim in kullaným ýnda ve üretim verimliliðiniartýrm ada daim a daha tarýmsalüretim de her zaman büyük ölçekliüretim in yanýnda olm uþ,küçük avantajlý olmuþtur. Tarým üretim inin üreticilerin tasfiyesinin, yýkým ýnýn toplum sallaþm asý, tarým bilim inin ve önüne asla geçm em iþtir.burjuvazinin makineleþm enin geliþim ve yaygýnlýðý güçlenm esine hizm etaracýolan KÝT ler üretim in daha yoðun ve yüksek verimli olmasýný saðlam ýþtýr. Ancak m ülk aynýzam anda küçük üreticiile burjuvaziarasýndakidolaylýköprü görevini edinm enin özel biçimde kalmasýve de görüyordu. Am a köprünün bir mülkiyetin giderek daha az elde tarafýndakiler ürettiði halde yoksullaþýyor,diðer tarafýüretse de üretm ese toplanm asý, milyonlarý bulan yýðýnlarýn, büyük zenginlikler arasýnda de zenginleþiyordu lerle birlikte korkunç ve derin bir sefaleti, yoksulluðu yaþam asýnýgetirm iþtir. büyük bir serm aye gücünü elinde toplam ayýbaþaran burjuvazinin isteði Ýnsan yaþam ýnýn devam edebilm e- ve ihtiyaçlarý doðrultusunda KÝT lerin siiçin zorunlu olan beslenm e,barýnm a parça parça, deðerinin çok altýnda, ve giyinm e...ihtiyaçlarýbile mülkiyetin iþbirlikçi burjuvaziye veya doðrudan bu özel biçim inden dolayý bir lüks yabancý tekellere satýþý eklendi. haline gelm iþtir. Kent insaný bu 1990 larda bu,büyük bir hýz kazandýve ihtiyaçlarý giderebilm ek için sürekli 2000 li yýllarda büyük ölçüde tam am - daha fazla saatlerde çalýþm ak zorunda landý. Artýk birçok K ÝT in adý bile býrakýlýrken, kýr insaný da benzer kalm adý. Kalanlar ise tam am en koþullara m ahkum edilm iþtir. Kýrda deðiþtirilm iþ, küçültülm üþ oldu. topraðý olm ayan,geçim ini iþçilikle Örneðin son gýda-tarým kriziyle pek sýk sürdüren veya geçim lik küçük topraðý adýndan söz edilen Toprak M ahsulleri yetmediðiiçin yine iþçilik yapan m ilyonlarca insan büyük bir yoksulluk Ofisi(TM O ),kim iburjuva yazarlarýn da deyim iyle,iritarým tekellerinin deposu yaþam aktadýr. Tarým da artan olm uþtu. TM O nun ilk kuruluþuyla tekelleþm e ve tarým üretim inin yüksek bugünkü am acýnýn özü deðiþm ese de 6 (burjuvalarýn kara günde de ak günde de yanýnda olm ak),eskitm O dan söz etmek mümkün deðildir. Dün burjuvazi için ürün yetiþtirip-topladýðýný görem eyen küçük üretici,bugün tüm KÝT lerin kaldýrýlm asýyla çýrýlçýplak ve daha büyük, þiddetli bir yýkým la yüz yüze kalm ýþtýr. Bugün hala Türkiye de tarým ürünlerinin iþlenm esinde daha çok küçük ölçekli iþletm elerin hakim olduðu (1)görülse bile,bu hakim iyet biçimseldir. Yani her an elindeki topraðýný da kaybetm ekle yüz yüze kalan, büyük þirketler ve bankalar olm adan üretim de bulunam ayacak olan küçük üreticilerin elindekitoprak, tapusundaki isimden ibarettir. Kendi topraklarýnda sürekli borçlanan iþçi gibidirler. Türkiye de topraðýn iþlenm esinden girdi saðlanm asýna,pazara sunum undan satýþýna kadar her alanda tekelyoðunlaþm asývardýr.... Türkiye de bazý sektörlerde sözleþm eliçiftçilik yoluyla dikey bütünleþm e, tarým sal ürünlerin iþlenm esi aþam asýnýda kapsam aktadýr.örneðin, bað bahçe ürünlerinden olan dom ates ve fasulye tarým ýnda zam anla sözleþm eliçiftçilik artmýþtýr.þeker pancarýüretimiyalnýzca sözleþm eliçiftçilik yoluyla yapýlmaktadýr.m eyve ve sebze üreticileri sözleþm eli çiftçiliðe ve spot alým piyasalarýna güvenm ektedirler (2) Yani tarým sal ürünlerin iþlenmesinde küçük üreticilerin fazla olm asýnýn çok bir deðerikalm am ýþ,bu küçük iþletm eler tekellerin baðlýiþletm eleriolm uþtur.bununla birlikte 1991 geneltarým sayýmýsonuçlarý ile 2001 genel tarým sayýmýkarþýlaþtýrdýðýnda küçük üreticilerin yaklaþýk yüzde onu üretim den vazgeçm iþ, kendi arazisi olup yalnýzca kendi arazisini iþleyenlerin (genel olarak tüm bölgelerde küçük üreticiler bn.)hem sayýsalhem de kullandýklarýarazibüyüklüðü açýsýndan önem li bir azalma (3) olmuþtur. Buna karþýlýk, orta ve büyük ölçekli iþletm elerde hem sayýsalhem de kullanýlan arazide m utlak bir artýþ gerçekleþm iþtir.tüm bu sonuçlar henüz 2008 yýlýnýn devasa krizlerinden uzaktýr ve küçük üreticiler arasýnda son yýllarýn en büyük yýkým sürecikaçýnýlm az olarak iþlem ektedir. Tarým alanýnda m adalyonun bir yüzü yerli iþbirlikçi tekellerin tarým üretim inin her aþam asýnda tek söz

7 YeniEvrede Tarım sahibi olm asý ise, diðer yüzü em peryalist ekonom ik ilhak politikasýnýn bu alanda derinleþm esidir. Em peryalistler,krizi aþm anýn bir yolu olarak baðým lýülkelerin tarým üretim i- nidaha çok kendine baðlam a,buralarda yerlitarým üretim inikýsýtlam a yoluna gitm iþtir. Türkiye de em peryalist ekonom ik ilhak politikalarý doðrultusunda dünya pazarýný elinde tutan bellibaþlýem peryalisttekellerin aþýrýüretim le sýkýþan pazar alanýnýrahatlatma çabasý ön plana çýkm ýþtýr. Em peryalist tekellerin krize bulduðu en iyi çözüm yolu, yerli tarým ürünü kýsýtlam ak, talebi tekel stoklarýndan karþýlam ak, diðer yandan çok uluslu þirketlerin veya onlarla iþbirliðindeki yerli tekellerin kim i ürünlerin üretim i de dahilbütün aþam alarýtam am en ele geçirm ek, kendine baðým lý kýlm aktýr. Ancak bu çaba dev tekelkarlarýnýyükseltse de sorunlarýna çözüm olam a- maktadýr. Çünkü geliþen bilim, m akineleþm eyle görece daha küçük araziden daha yüksek verim alýnm aya devam etm iþ, geniþ yýðýnlarýn alým gücünün süreklidüþm esiyle de pazar yine aðzýna kadar m etalarla dolm uþtur. Yanibir yanda tüm kýsýtlam alara raðmen üretim verimliliðinin ve üretim anarþisinin yükselm esiöbür yanda küçük üreticinin daha fazla yýkým ýyla beraber kent ve kýr insanýn aþýrý yoksulluðu birlikte sürm ektedir. Türkiye de üretilen kimiürünlerden yola çýkarak verim artýþýnýn nasýl yükseldiðini görmek mümkündür. Üstelik tarým arazilerinin kullaným ýnda azalma,tarýmda sulam anýn büyük oranda iklim selyaðýþla yapýlm asý, sübvansiyonlarýn kaldýrýlm asývb.gibi bir çok soruna raðm en artýþ sürmüþtür. Ö rneðin pam uðun,c um huriyetin ilk on yýllarýnda üretim alanlarýný geniþletme çabasý, dönem inde tersine çevrilm iþtir. Bunun en büyük nedeni de em peryalist tekellerin ve onun iþbirlikçilerinin bu alanda ürün fazlalýðý yaþam alarýdýr. Bu yüzden pam uk üretim iiçindekiküçük üreticiler ilk elden tasfiye edilm eye baþlandý;orta ve büyük ölçekliler ise üretim e devam ettiler 1995 te 757 bin hektarlýk alan 2005 te 600 bin hektara indirildi.ancak ürün verimliliðiinm e- di.1995 te 1125 kg/ha verim alýnýrken (toplam 851 bin ton), 2005 te 1335 kg/ha verim alýndý (toplam 801 bin ton). Benzer þeyler baþka ürünler içinde geçerlidir. Örneðin son haftalarda gazetelerde m ercimeðide dýþardan alacaðýz haberleri çýkm ýþtýr. G enel olarak ürünlerde sübvansiyonlarýn kaldýrýlm asý küçük üreticiyi üretim alanýndan uzaklaþtýrm ýþ ya da bankalara,tekellere baðým lýhale getirmiþtir.yanimercimek ekim alanýn bir kýsm ý iklim seldaralm a ise diðer yaný borç bataðýna saplanan çiftçilerin üretim den uzaklaþtýrýlm asý, mercimek üretm ek yerine ithalatýnýn tarým tekellerince daha karlý görünm esidir. Yine de,1995 te 1039 kg/ha verim alýnýrken 2005 te 1261 kg/ha verim alýnm ýþtýr. Yani,yine on yýlöncesinden daha fazla verim alýnýrken m ercim ek açýðý baþlam ýþtýr. Keza,son on yýlda m eyve üretim i 11 m ilyon tondan 14 m ilyon tona, sebze üretim i,18 milyon tondan milyon tona ulaþtýðý, nüfusun daha fazlasýna yetecek düzeye geldiðihalde büyük bir yoksulluk, açlýk vardýr. Baþka bir çarpýcý örnek þeker üretim idir.türkiye adeta bir þeker cenneti gibidir.m evcutüretim le her yýl1 m ilyon ton kapasite fazlalýðý olm asýna (aynýzam anda dýþardan þeker alým ýda yapýlm akta!) karþýn yoksullar her gün biraz daha þekerden uzaklaþm aktadýr... Örnekleri çoðaltm ak mümkün ancak bu kadarýyeterli... Üretim -ekim alanlarý tekeller lehine kýsýtlanm aya gidildiði halde verim artýþýdurm am ýþ,sadece kentve kýr yoksullarýnýn bu bolluktan daha fazla uzaklaþm alarý saðlanm ýþtýr. Bir iþçibu bolluðun ortasýnda 1 kg peynir için neredeyse tüm gün çalýþm ak zorunda, yada 1 kg þeker bir kaç ekm ek için saatlerce en aðýr koþullarda çalýþm aktadýr. Tarým iþçilerinin durum u çok daha vahim dir. Aþýrý yoksulluðun yanýnda bütün sosyalgüvencelerden de m ahrum dur. Kýrda yetersiz beslenm e ve açlýk yüksek oranlarda seyrediyor,en kaba hesapla her köylü varlýðýnýn yüzde 40 ýný ( arasýnda bn.)yitirm iþtir (4) Bu akýldýþýdurum a tek sebep olan kapitalist üretim anarþisive kapitalist özelmülkiyet,varlýðýnýdevam ettirdiði sürece iþçi sýnýfý, kent ve kýr yoksullarýnýn yaþam ýdaha da dayanýlm az boyutlara varacaktýr.ancak buna son verm ek yine iþçi sýnýfýnýn ve kent-kýr yoksullarýnýn elindedir. Ve m uhakkak son verilecektir. Bir toplum sal devrimin ayaklarý olan kent ve kýr em ekçi sýnýflarýile yoksullarýdevrim cinesnel koþullar tarafýndan birbirine doðru yaklaþm akta, kaçýnýlm az olarak ayný devrim eylem i içinde buluþm aktadýrlar.kapitalizm in baðrýnda sosyalizm in m addi tem elleri açýða çýkýp olgunlaþýrken kapitalist krizler em ekçi sýnýflarýn devrim ci ayaklanm alara baþvurm asýnýn yolunu da döþem ektedir. Kent ve kýr em ekçi sýnýflarýnýn kom ite ve konseylerde örgütlenm esi için her zam ankinden çok daha olanaklý koþullar yaþam aktayýz. Ýþçi sýnýfýve em ekçiler üretim in denetlenmesinde, üretim in planlanm asý ve bölüþüm üzerinde söz sahibi olduklarýnda -kibu ancak iktidardan burjuva sýnýfýn defedilm esiyle tam ve gerçek anlam ýna ulaþabilir- üretim anarþisi son bulacak,üretim verimliliði,em eðin tasarrufu,bilim -tekniðin, makineleþm enin geliþimi bütün toplum un en iyive kalitelibir yaþam sürm esiiçin kullanýlacaktýr. NO TLAR: (1)Ýktisatdergisi/2006 (2)Ýktisatdergisi/2006 (3)Tarým saliþletm elerin Analizi (4)Tarým haftasý2007 sempozyumu * Üretim verimliliðiverileridünya Gýda Günü 2006 /TMMOB çalýþm asýndan alýnm ýþtýr. 7

8 Zindanlar YeniEvrede BÝZ DÝMDÝK AYAKTAYIZ, YIKILSIN BU ZÝNDANLAR Boþaltýlan Bayram paþa C ezaevi nden iþkence ile sevk edilen ve nereye sevk edildiklerison ana kadar belliolm ayan devrim citutsaklar için 9 Temmuz tarihinde HD de bir basýn açýklam asýyapýldý. ÝHD ÝstanbulÞubesi nde yapýlan açýklam aya,ýktidar Ýçin Mücadele Birliði dergisi yazýiþleri müdürü Þafak G üm üþsoy un ziyaretçisi olan Vefa Serdar ve Eyüp Sevilm iþ in annesihediye ve babasýaliþan Sevilm iþ katýldý. Ýlk olarak Vefa Serdar basýn açýklam asým etniokuyarak olaylarý özetledi: Cezaevinin arsasýný TO KÝ ye satan devlet, burada büyük bir alýþveriþ m erkeziyapýlacaðýgerekçesiyle,bir süredir sessiz sedasýz cezaeviniboþaltýyordu.ve hatta bu yüzden cezaevineredeyse rölantiye alýnm ýþtýve idariiþlem lerin hiçbiri yapýlm ýyordu. Ö rneðin çöpler dahi alýnm ýyordu. Devrim citutsaklar,içinde farelerin cirit attýðý,duvarlarýndan laðým sularýnýn sýzdýðýbir koðuþa konm uþlardý.koðuþta insanca yaþam koþullarý m evcut deðildi; çöpler alýnm adýðý için sýcak havanýn da etkisiyle her yerikesifbir koku kaplam ýþtý. Devrim ci tutsaklar bu koþullarý protesto ettiklerinde onlara söylenen tek þey, bu cezaeviboþaltýlýyor,idaripersonelyok oluyordu.ve en sonu, geçtiðim iz hafta Perþem be günü,jandarm alar gelerek tutsaklarý sevke götürm ek istediler. Tutsaklarýn ellerinikelepçeledikten sonra son derece keyfibir tutum la ayaklarýnýda kelepçelem ek istem eleriüzerine devrimcitutsaklar direniþe geçtiler.jandarm a tutsaklara saldýrm ýþ ve aðýr bir þekilde darp etm iþtir.devrim citutsaklarýn yüzlerinde ve vücutlarýnda morluklar mevcuttur.eyüp Sevilmiþ adlýtutsak sadece saçlarý uzun olduðu için jandarm a tarafýndan aðýr hakaretlere ve fiziki saldýrýya uðram ýþ; saçlarý yolunm uþtur. Ailesiyle görüþen Eyüp Sevilm iþ, yanýnda kalan arkadaþlarý Ýktidar Ýçin yazýiþleri müdürü Þafak G üm üþsoy ve Doðuþ...adlýtutsaklarýn da durum larýnýn kendisinden farksýz olduðunu belirtm iþtir.jandarm a ve gardiyanlar bu saldýrýyla yetinm em iþler, yol boyunca tutsaklarý darp etmeye,küfür ve hakaretler savurm aya devam etmiþlerdir. O kunan açýklam anýn ardýndan Eyüp Sevilm iþ in annesi Hediye Sevilm iþ,3 Temmuz günü yaþanan saldýrýnýn hem en ardýndan oðlunu görm eye gittiðini söyleyerek tanýk olduklarýný anlattý. Hediye ana yaþadýklarýný anlatýrken, duygulandý, gözyaþlarýna hakim olam adý. Oðlunun öðrenci olduðuna ve sýnavlara götürülüp getirilirken de jandarmanýn bu saldýrýlarýna m aruz kalýyor oluþuna deðindi önce. 14 sene önce ýþýk söndürm e eylem lerine katýlm ýþ olduðu için hakkýnda tutuklam a kararý olduðu gerekçesiyle 5 ay kadar önce ÝTÜ de öðrenciiken tutuklanan Eyüp Sevilm iþ in saldýrýhaberinialdýðýanda görüþ günü olm am asýna raðm en cezaevine gidip çocuðunu görm eye çalýþtýðýnýanlatan Hediye ana,kendisinigörüþtürmemek için saatlerce beklettiklerini, am a kendisinin ýsrarcýolup ancak Bayram paþa Zindanýndan ayrýlm am asý üzerine oðluyla görüþebildiðini anlattý bize. Çocuðum u görünce þoka uðradým.bir anne olarak kendim i çok zor tuttum.neredeyse ben de onlara saldýracaktým,orada haykýrdým,müdürüne de haykýrdým,askerine de.ben anneyim,nasýlbir kedinin önünden yavrusunu alýrsanýz size saldýrýr deðilmi? Çocuðum u gördüm,çocuðum un saçlarýyolunm uþtu, koparýlm ýþtý. Yüzü gözü m orluk içinde. Diðer taraflarýný görm edim,diðer arkadaþlarýnýgörm edim.am a çok öfke doldu yüreðime.aðlam ayý býraktým artýk öfkelendim.çocuklarýn ellerini,ayaklarýnýbaðlýyorlar,kafalarýnýduvarlara çarpýyorlar,küfürler ediyorlar,aðza alýnm az küfürler ediyorlar.çocuklarým ýz direniyorlar. Biz yenilm eyeceðiz, hiçbir zam an yenilm eyeceðiz onlarýn iþkencelerine. Biz dim dik ayaktayýz. Böyle þeyler olsun hiç istem iyoruz biz. Yýkýlsýn bu zindanlar. Çocuðum u F tipine götürüyorlar Kýrýkkale ye,götürürken yolda hakaretede ede götürüyorlar.bilgiverm iyorlar bana.en son zorladým zorladým,kýrýkkale F tipinde gene ayný iþkenceler altýnda. Çocuðum dan bir haftadýr hem en hem en bir haber alam ýyorum. Bu kadar söylüyorum. Bir anne yüreði dayanam ýyor artýk. dedi. Ardýndan tutsaklarýn uðradýklarý saldýrýdan dolayý suç duyurusunda bulunduklarý, ancak saðlýk m uayenesinden geçm edikleri belirtildi. Gelen bilgiye göre de Þafak G üm üþsoy un da Pazar günü A m asya Ö zel Tip C ezaevi ne götürüldüðü öðrenildi. BAYRAM PAÞA Ö ZELTÝP C EZAEVÝ NDE SALDIRI Bir süredir arsasýnýn TO KÝ ye satýlm ýþ olm asýgerekçe gösterilerek boþaltýlacaðýsöylenen Saðm alcýlar Cezaevi nde, idari iþler neredeyse durm a noktasýna gelm iþti. Özellikle siyasi tutuklularýn bulunduðu Bayram paþa H Tipi Cezaevi nde, sevkler olacaðý, cezaevinin boþaltýlacaðý gerekçeleriyle çöpler dahi toplanm ýyor, tutsaklar insanlýk dýþý koþullarda tutuluyordu. Kendilerine sevk olacaklarý söylenen tutsaklar,farelerin ciritattýðý,laðým sularýnýn içeri sýzdýðýa1 Koðuþu nda tutuluyorlardý.3 Temmuz Perþembe günü,a1 Koðuþ ta bulunan tutsaklar,jandarm a tarafýndan darp edilerek Saðm alcýlar C ezaevi 48 no lu hücreye götürülm üþlerdir.yolboyunca küfür ve hakaretlere,dayaða maruz kalan tutsaklarýn saðlýk durum larý hakkýnda yeterli bilgialýnamamaktadýr. Aralarýnda Ýktidar Ýçin dergisiyazýiþleri müdürü Þafak G üm üþsoy un da bulunduðu devrim citutsaklar,am asya,kýrýkkale ve baþka cezaevlerine sevk edilm iþtir. Siyasi iktidarýn devrim ci tutsaklara saldýrýsý,onu yýkýlm aktan kurtaram ayacaktýr. 8

9 YeniEvrede KOLOMBÝYA DÝPLOMASÝNÝN DÝLÝ SAVAÞIN GERÇEÐÝ Dünya kam uoyu, son günlerde Kolom biya O rdusu tarafýndan FARC a karþý geliþtirilen rehine kurtarm a operasyonu ile çalkalandý. Olayýn içyüzünün ne olduðu anlaþýlm adan,öyle alelacele yorum yapýlabilecek bir konu deðildibu;ihtiyatlýdavranmayýgerektiriyordu. Em peryalist-kapitalist cenah ve onlarýn m edya kuruluþlarý, büyük bir baþarý olarak servis ediyorlardýbu haberi. Ö yle ya,lafdeðil, kurtarýlanlar ýn içinde eski Kolom biya devlet baþkaný adayý Ingrid Betancourt,üç ABD liistihbaratsubayýda var. ve bunlar yaklaþýk 6 yýldýr FARC ýn elinde rehin olarak tutuluyorlardý. Uribe hüküm eti iktidara geldiðinde, rehinelerin kurtarýlacaðý söz ünü verm iþti.hem en baþtan belirtmeliyiz ki, kurtarýlan rehine sayýsý 15 tir, ve FA RC ýn elinde daha 700 e yakýn rehine bulunm aktadýr. Ve son dönem de bu rehineler üzerinden ilginç bir tartýþm a sürm ektedir. FA RC -EP, rehinelerin hepsini Kolom biya zindanlarýnda bulunan 500 FARC tutsaðýna karþýlýk serbest býrakacaðýnýyýllar önce açýklam ýþtýzaten.yani FARC ýn zaten adý üzerinde rehineler i sonsuza deðin elinde tutm ak gibi bir derdinin olm adýðýný/olm ayacaðýný anlam ak için kahin olm aya gerek yok. 40 yýldýr, ABD nin türlü teçhizat vb. ile de desteklediðikolom biya ordusuna karþý savaþan, dünyanýn en deneyim li gerilla ordularýndan biri olan FA RC ýn elindeki 700 rehineyidostlar alýþveriþte görsün diye tutm ayacaðýaçýk. Geçen Martayýnda Kolom biya ordusu Ekvador içlerine kadar girerek FAR C ýn önde gelen Kom utanlarýndan Raul Reyes i katlettiðinde, en serttepkilerden birinigösteren Chavez in, þim direhinelerin hiçbir karþýlýk istenm eden serbest býrakýlm asý yönünde FARC a çaðrý yapm asý gerçekten düþündürücüdür. G örünen o ki,venezuella nýn ABD tarafýndan istikrarsýzlaþtýrýlm a tehdidine karþýlýk, Chavez, diplom asinin o oynak diliyle karþýlýk verm eyi tercih ediyor. G erilla mücadelesinin tarih olduðu na dair açýklamalarýnýda bu kapsam da ele alm ak gerekiyor. Ve ne yazýk ki bu açýklam alar, son operasyonla gerillalarýn elinden kurtarýlan eski devlet baþkaný adayý Ingrid Bertancourt un son açýklam alarýyla örtüþüyor. Bertancourt,artýk FARC ýn bu yöntem le sonuç alam ayacaðýný kabul etm esi gerektiðini ve Kolom biya hüküm etinin de FARC ý uzlaþm a içine çekm esi gerektiðini söylüyor. Öyle anlaþýlýyor ki, Ingrid Bertancourt gibileri, Fransa nýn da desteðiyle (serbest býrakýlýr býrakýlm az ilk iþi Fransa ya gitm ek olmuþtur) FA RC ýpolitik çevirm e içine alm ak istiyorlar. Onlarýn bu çabasýanlaþýlabilir birþeydir;am a Chavez in FA RC ýn varlýðýem peryalizm in bölgeye m üdahalesini haklý gösterm ek için bir bahane olarak kullanýlýyor þeklindekiaçýklamalarý, her ne gerekçeyle yapýlm ýþ olursa olsun, sadece Kolom biya da deðil, tüm dünyadaki devrim cim ücadeleye zarar verecek türdendir. Em peryalizm in gücünün gereðinden fazla büyütülm esi,saldýrganlýðýn önüne geçm ek için kim izam an devrim ci,ilerici güçleri böyle açýklam alar yapm aya itiyor; am a bu bütünü kurtarm ak için parçanýn feda edilm esidüþüncesi,her zam an ve her durum - Enternasyonal da doðru sonuçlar verm ez. ABD nin Kolom biya dakidevrim cigüçleri tasfiye etmek ve muhalefeti bastýrm ak için Plan Kolom biya adý altýnda bir strateji geliþtirdiði ve bunu adým adým hayata geçirm eye çalýþtýðý bilinen bir gerçek. Ve Uribe hüküm etinin bunu canla baþla uyguladýðý da,en son Raul Reyes in katledilm esi olayýnda da görüldüðü gibi, ortada. Üstelik FARC, 1980 li yýllarýn ortasýnda þim di kendisine dayatýlan seçeneðe yönelm iþ, seçim sürecine katýlm ýþ, baþarýlý olmuþ ve bunun sonucu,kongre üyelerive üç baþkan adayýda dahil olm ak üzere, 5 bin üyesi katledilm iþti. Uribe, iktidara geldiði andan itibaren, Kolom biya da katledilen sendikacýlarýn, muhaliflerin sayýsýartmýþ, kavruk toprak adý altýnda geliþtirdiði strateji (balýðýn yakalanm asýiçin denizin kurutulm asýpolitikasý) ile halka dönük baský ve iþkenceleri artýrm ýþtý. Böylece Kolom biya nýn 1/3 ünü elinde tutan FA RC ýyýldýrm ak ve teslim olmaya zorlam ak düþüncesindeydiler.am a ne yaparlarsa yapsýnlar,bugüne kadar FARC m ücadeleyiazim ve kararlýlýkla sürdürm eyi baþardý. Ve þim di rotasýný deðiþtirm ek için herhangi bir neden görünm üyor.üstelik Latin Am erika üzerinde devrim ci süreç yeniden hýzlanm ýþken, Che nin ruhu yeniden tüm Latinleribu denli sarm ýþken... FA RC ýn efsanevi lideri M arulanda nýn ölm esinden sonra FARC a dönük saldýrýlar arttý.g örünen o ki,em peryalist-kapitalistsistem son operasyonda olduðu gibi, Pirus Zaferlerikazanarak FARC ýgüçsüz düþürm ek ve sistem içine çekm ek istiyor. FA RC, son operasyonun içlerinde bulunan iki hainin ihaneti sonucu gerçekleþtiðini ve bunun em peryalizm i sevindirm em esi gerektiðini, çünkü m ücadeleyikararlýlýkla sürdürdüklerini açýkladý. FA RC -EP nin varlýðý ve m ücadelesi, dünya halklarýna,iþçi sýnýfý ve em ekçilerine, devrim cive kom ünistgüçlerine m oralve güç verm eye devam ediyor.em peryalist-kapitalist sistem ne yaparsa yapsýn,dünyanýn devrim ci dönüþüm ünü ve kendisinin sýçram alý çöküþünü engelleyem eyecektir. M ANUEL M ARULANDA 13 M ayýs 1930 yýlýnda Kolom biya da doðan M arulanda (yoldaþlarýonu, attýðýnývuran anlam ýna gelen Tirofijo lakabýyla çaðýrýyorlar),farc (Kolom biya Devrim cisilahlýgüçleri) ýn kurucu önderiydi.kolom biya nýn kahve üretilen bir bölgesinde,köylü bir ailenin çocuðu olarak dünyaya gelm iþti.g ençlik yýllarýnda radikalgörüþlere sahip olmuþ ve mücadele verm ek için daðlara yönelm iþti.m arulanda nýn Kolom biya nýn baþkentibogota ya hiç ayak basm adýðýsöylenm ektedir. Daha sonra PCC (Kolom biya Kom ünist Partisi) ile iliþki kuran M arulanda, görüþlerinin farklýlaþm asý üzerine, PC C den ayrýlm ýþ ve 1964 yýlýnda FA RC ýkurm uþtur. FA RC,özellikle 70 liyýllarda büyük geliþim göstererek Kolom biya nýn 1/3 ünü kontrolü altýna alm ýþtýr. Küba Devrim i nden etkilenen FA RC,kendiözgün koþullarýnda gerilla m ücadelesini geliþtirm eyi ve yaygýnlaþtýrm ayýbaþarm ýþtýr.farc giderek ülke politikasýnda da etkilibir güç olmuþ ve çoðu zam an yaptýðýeylem - lerle gündem ibelirlem iþtir.bütün bu yýllar boyunca M arulanda FARC ýbaþarýyla yönetm iþ,uribe hüküm etinden önce baþbakan olan Andres Pastrana hüküm etiyle barýþ görüþm eleri yapm ýþ, ancak Pastrana hüküm etinin tahhütlerini yerine getirm eyip FARC a saldýrýlarýný artýrm asý sonucu, bu görüþm elerden çekilm iþ ve silahlý m ücadeleyi sürdürm üþtür. Bugün, FARC ýn silahlýgüçlerinin 17 bin civarýnda olduðu söylenm ektedir. Dünyanýn en yaþlýgerillasýolan Tirofijo, 26 M art 2008 tarihinde geçirdiði bir kalp krizi sonucu bütün bir öm rünü geçirdiði Kolom biya orm anlarýnda yoldaþlarýnýn kollarýnda ölüm süzleþm iþtir. Marulanda nýn ölüm ünden sonra FARC kom utanlýðýna Alfonso Cano getirilm iþtir. Büyük gerilla kom utaný, kom ünist savaþçý M arulanda ölüm süzdür! Halk Ýçin Ölmek,Sonsuzluða Dek Yaþam aktýr.anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz. 9

10 Konferans YeniEvrede AYIÞIÐIEKÝN SANAT M ERKEZLERÝ 5.KONFERANSISONA ERDÝ Antep, A dana, Ýzm ir ve G azi Mahallesi, Sarýgazi, Ýkitelli den yola çýkan sanat merkezi çalýþanlarý Taksim Ayýþýðý nda bir araya geldik. Her yýlolduðu gibi ilk gün bir yýllýk faaliyet raporlarýna ayrýlm ýþtý. Sýrasýyla sanat m erkezleri bir yýl boyunca hangitür etkinlikler yaptýklarýný, hangi atölye çalýþm alarýndan nasýl sonuçlar aldýklarýný, baþarý ve baþarýsýzlýklarýn nedenlerini ortaya koydu.konferans oturum larýarasýnda verilen çay m olalarýnda ve yem ek m olasýnda yapýlan sohbetlerde güzel anlar, güzel paylaþým lar yaþandý. Bir yýl boyunca iþlerin yoðunluðundan dolayýfýrsatýnýbulam adýðým ýz zam aný ve ortam ý bu konferansta elde etm iþ olduk. Ekin-Sanat alanýnda ilk kurulan derneðim izden bugüne 20 yýlgeçti.20 yýldýr bu alanda kesintisiz bir þekilde m ücadele yürütüyoruz. 5. Konferans, önüne 20. Yýl Etkinliði koydu. Nereden G eliyoruz, baþlýðý altýnda Ekin-Sanat m ücadelem ize yol gösteren bilim,sanat,felsefe,politika, ayrýca Ekin-Sanatm ücadelesinde bize yolgösteren yakýn ve uzak dostlarým ýz incelendi.20 yýldýr bizim le birlikte yürüm üþ,kendinden bu alana bir þeyler katm ýþ,bir þeyler kazanm ýþ dostlarým ýzýanm adan geçem ezdik.ve buradan Nereye G idiyoruz, gündem ine geldik.20 yýldýr sürdürülen Ekin-Sanat m ücadelesinin bundan sonraki hedefleri ne olm alý, nasýl olm alý üzerine konuþtuk. 20. Yýl için yapýlacak etkinlikler üzerine deðerlendirm e yapan konferansým ýz bir dizietkinlikle 20.Yýlýkarþýlam aya karar verdi. Uzak ve yakýn dostlarýmýz arasýnda kim ler yoktu ki,diri diri ateþe atýlarak yakýlan Bruno, Ýspanya Ýç Savaþýnda kurþuna dizilen þair Lorca, kom ünist þairimiz N azým Hikm et, Þili Stadyum unda ölüm süz þarkýyý söyleyen Victor Jara, m uzip gülüþüyle Bertolt Brecht, Elsa nýn G özleri ne güzellem e yapan Aragon,silah,gitar ve mýsýrýfotoðrafkarelerinde birleþtiren Tina M odotti,pantolonlu Bulut u yazan M ayakovski,bir duvar dibinde kollarý sonuna kadar açýk bembeyaz gömleðiyle idam mangasý önünde dim dik ayakta duran direniþçileri anlatan tablosuyla ressam Goya,Modern Zam anlar,sahne Iþýklarý,Diktatör gibidev yapýtlarýyla C harli C haplin, Kavel direniþini dizelerinde ölüm - süzleþtiren Hasan Hüseyin,geçtiðim iz günlerde yaþam ýnýyitiren sinem acý Nona,Ýspanya ç Savaþýný bir tuvalde tüm vahþetiyle bize yansýtan Picasso, Bir A narþistin Kaza Sonucu Ö lüm ü adlý oyunuyla ve daha nice oyunlarýyla DariFo,O ðullarýö len Analara seslenen Pablo Neruda,dünya dönüyor diyen Galile,dam arlarýnda serum u deneyen M aria C urie ve ikinci dünya savaþý dönem inde Hitler faþizm ini dize getiren yedisinden yetm iþine tüm Sovyet insanlarýný eserlerinde ölüm süzleþtiren C engiz Aytm atov Ve ele alam adýðým ýz niceleri Konferansýn üçüncü gününe tüm bu deðerlerim izle zenginleþm iþ olarak geçtik ve zenginliklerimizianlatmaya devam ettik. Çünkü bir günlük oturum lara sýðdýramamýþtýk bize yolgösterenleri. Söylem enin en iyiyolu yapm aktýr diyen Jose M arti,m uhteþem tarihiyle Bolþoy Tiyatrosu, bilim adam ý Tesla, þair Eluard, türlerin kökenini þaþm az bir þekilde ortaya koyan Darwin, ve tüm bunlarýn sonunda Hegel den M arx a bir deðerlendirm e. Konferansýn ikinci gününün akþam ýnda Tiyatro Simurg bizimle beraberdi. Yeni hazýrladýklarý Sivas Yandý15 YýlO ldu adlýoyunlarýnýbizim le paylaþm ak için konferansým ýza katýldýlar. Kibele ananýn tanýklýðýnda Sivas ve çevresinde tarih boyunca yaþanan katliam lara tanýklýk ettik. Kibele ana bize 2 Temmuz katliam ýnýn bir tesadüf olm adýðýný, nice Sivaslarýn tarih boyunca yaþandýðýný ve önem li olanýn bunlarýn bir daha yaþanm am asý olduðunu görsterdi.o yunun sonunda yaptýðým ýz sohbetlerle birbirimizi zenginleþtirdik. Ayrýca D arw in ini anlatmak için görev alan Ekin-Sanat çalýþanýmýz Darw in i anlatm ak üzere biyolog bir arkadaþý konferansa davet etm iþti. Arkadaþa katkýlarýndan dolayýbir kez daha teþekkür ediyoruz. Dördüncü ve son güne geldiðim izde ise Ekin-Sanat mücadelem izde bizimle birlikte olan olum lu ve olum suz insan örneklerinipaylaþtýk,olum lu deðerlerim iziyeniden andýk,olum - suzluklarýhatýrladýk,insan iliþkilerikonusunda neler yapm am ýz gerektiðini konuþtuk. Son gündem olarak nereye gidiyoruz dedik ve þu sonuçlarý çýkardýk: 5 yýldýr yapýlan konferanslarýn sonucunda nitelik olarak geliþen am a nicelik olarak geriye düþen bir alan çalýþm asýnýn olduðu ve nicelik sorunun çözüm ü için çalýþmak gerektiði;örnek bir çalýþm a olarak görülen Önsöz Ekin Sanat edebiyat dergim izin daha fazla insana ulaþtýrýlm asý, niteliðinin korunm asýve yükseltilm esiiçin yayýn kurulunun geniþletilm esi; Ekin-Sanatkurum larým ýzýn bir kom ite aracýlýðýyla yönetilm esi,ve merkeziolarak denetlenm esi;üretim e dönük çalýþm alarýn yapýlm asý,oyunlarým ýz,belgeselçalýþm alarým ýz,kitaplarým ýz,fotoðraf sergilerim iz,m üzik gruplarým ýzla iþçive em ekçilerin grevlerinde, eylem lerinde, atölyelerinde, sendikalarýnda... yani onlarýn yaþam ýnýn her anýnda yer alm asý;tüm bu çalýþm alarým ýzýn gelecek dönem e býrakýlabilm esi için arþivlenerek korunm asý; Ekim ayýnda yapýlacak olan 20. Yýl etkinliklerinin 17 Ekim tarihinde baþlam asýve ardýndan bir dizietkinlikle TÜYAP Kitap Fuarý nda devam ettirilm esikarara baðlanarak konferansým ýz sonuçlandý. Konferans kapanýþýnda bir sürpriz bizibekliyordu,dörtgün boyunca fotoðraflarým ýzýçeken,en zor iþlerden biriolan m utfak sorum luluðunu alarak bize lezzetli yem ekler hazýrlayan yoldaþým ýzýn bir de sürprizi vardý. Konferansýn fotoðraf karelerinde donup kalan anlarýnýbize yeniden kendidiliyle canlandýrm ýþtý.tüm katýlým cýlarýn büyük bir ilgiyle izlediði slaytýn ardýndan yüzüm üzde büyük bir tebessüm, 6. Konferansým ýzda buluþm ak üzere ayrýldýk. AyýþýðýSanatM erkeziem ekçileri 10

11 YeniEvrede Sivas Katliam ı KADIKÖY MÝTÝNGÝ S i v a s k a tlia m ýn ýn üzerinden 15 yýl geçti. 15. yýlýnda Sivas katliam ý birçok ilde lanetlendi, eylem ler g e rçe k le þtirild i, iþçi ve em ekçiler, alevi inanýþýna sahip insanlar öfkelerine alanlara taþýdý. Bu eylem lerden biriside Ýstanbul da, bir m iting þeklinde gerçek- leþtirildi.ýstanbul - da gerçekleþtirilen m itinge Pir Sultan Abdal Kültür D e rn e k le ri, devrim ciörgüt ve partiler,sendikalar k a týlýrk e n Mücadele Birliði Platform u ise D ün M araþ ta Bugün Sivas ta Çözüm Faþizm e Karþý Savaþta / Mücadele Birliði PLT. pankartýyla eylem de yerini aldý. Ýlk olarak saat 16:00 da TepeNautilus önünde toplanýlmaya baþlandý.ardýndan kitlenin toplanm asýyla birlikte saat civarýnda yürüyüþe geçildi.yürüyüþ boyunca M ücadele Birliði im zalý bildiriler yoðun bir þekilde daðýtýlýrken, bolca kuþlam alar yapýldý.yine yürüyüþ güzergahýboyunca duvarlara Faþizm e Karþý Birleþik Kitlesel DevrimciÞiddet / DÖB, D evrim Ýçin Ýleri / Mücadele Birliði, Sivas ýn Hesabý Sorulacak /Leninistler yazýlam alarýnýn yapýldýðýgörüldü. Yaklaþýk bir saat süren yürüyüþ boyunca D ün M araþ ta Bugün Sivas ta Ç özüm Faþizm e Karþý Savaþta, Yaþasýn Halklarýn, Sivas ýn Katili Faþist Devlettir, Faþizm e KarþýSilah Baþýna, Fabrikalar Tarlalar SiyasiÝktidar Her Þey Em eðin Olacak, Sivas ýunutma Unutturm a sloganlarýatýldý. Tüm kitlenin alana girm esiyle birlikte m iting ilk olarak saygý duruþuyla baþladý. Saygý duruþunun hem en ardýndan konuþm alar yapýldý. Ýlk konuþm a PSAKD Ýstanbul Þubeleri adýna yapýldý. Yapýlan konuþm ada Sivas katliam ý lanetlenirken; Katliam devletin ve güvenlik güçlerinin gözetim inde gerçekleþtirilm iþtir. (..) Katliam ý gerçekleþtiren zihniyet þim di iktidardadýr. (..) M adým ak ta m üdahale etm eyenler, Taksim M eydaný nda iþçive em ekçilere saldýrm ýþtýr denildi. Yapýlan konuþm alarýn ardýndan m üzik gruplarý sahne aldý.m üzik gruplarýndan sonra m iting sona erdi. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Üretim araçlarýnýn özel m ülkiyeti toplum u sýnýflara böldü. Ýçinde yaþadýðým ýz toplum sal sistem sýnýflý, söm ürülü kapitalist sistem dir. Kapitalist sistem in egem en sýnýfý burjuvazidir. Burjuvazi, egem enlik aracý olan devletine dayanarak iþçi sýnýfý ve diðer em ekçi sýnýflar üzerinde baskýkurar,onlarýezer ve söm ürür. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Üretim araçlarýnýn özel m ülkiyeti toplum u sadece sýnýflara, sýnýrlara, uluslara,dinlere,inançlara bölm edi.m ezheplere,tarikatlara da böldü. Bölünen em ekçikitleler güçsüz ve takatsiz kaldýlar.bütün zenginlikleri ve güzellikleri yaratm alarýna raðm en bunlardan yoksun býrakýldýlar. Böylece baskýaltýnda tutulabildiler;iliklerine kadar ezilip söm ürüldüler; aþaðýlanýp horlandýlar ve sonunda yaþam dan kovuldular! AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Din tüm uygarlýk tarihi boyunca egem enlerin egem enliklerini sürdürm e,toplum larýbaskýaltýna alma ve söm ürm e aracýoldu.halklarý aldatm anýn naifyoluydu. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Din bir araçtýr.ýnsanlarýeðitm e,örgütlem e ve yönetme aracý.am aç ise egem enlik, servet ve sefahattir. Bu nedenle peygam berler tanrýnýn elçisioldular.bu nedenle krallar tanrýnýn yeryüzündekitem silcisiolarak ilan ettiler kendilerini,bu nedenle þu anda biz O sm anlý dan sonrakien dinibütün hüküm etle yönetiliyoruz. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler C um huriyet tarihi boyunca hiçbir hüküm et dini bu kadar açýktan istism ar etm em iþti.halklarým ýzýn inançlarýnýhiç bu kadar açýktan serm ayeye dönüþtürm em iþti. G erçi Kürt ulusuna, Alevi inancýna sahip insanlar, O sm anlý dan günüm üze tarih boyunca hep aþaðýlanýp horlandýlar, baský ve katliam lara uðratýldýlar. Aleviler teokratik O sm anlý m onarþizm inden gördükleri din baskýsýyla cum huriyetin sahte laiklik ilkesine sarýlm ýþ evlerinin bir duvarýna Hz.Ali nin diðerine Atatürk ün resm iniasm ýþlardýr.sanm ýþlardýr kitc laiktir...laik olacak...oysa TC devletihiçbir zam an laik olm am ýþ her zam an bir din devletiolm uþtur. Ve Alevilerin kaderihep Kürtulusunun kaderiile kesiþm iþ;ne zam an ki Kürtler ulusalkim liðine,aleviler inançlarýna sahip çýkm ýþ,tc tarafýndan kýyým lara uðratýlm ýþlardýr.dersim,çorum,sivas, M alatya ve en son Madýmak katliam larýbunun en som utkanýtlarýolmuþtur. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Em peryalist-kapitalistsistem doruk bunalým ýnýyaþýyor.tc devletitarihinin en derin bunalým ýnýyaþýyor.devletielinde bulunduran tekeller kendiaralarýnda büyük bir kavgaya tutuþmuþ durumdalar.ve her biri bu kavgada em ekçihalkýn Aleviinancýna sahip insanlarýnýkendiyanýna çekm eye çalýþýyor.ve yerigeldiðinde bir bukalem un gibikendilerinisizdenm iþ gibigösterm e uðraþýndalar.ýþbirlikçitekeller TC devletini em peryalist devletlerin ihtiyaçlarýna göre biçim lendirm ek istiyorlar. TC ye uygulanan ekonom ik ilhakýsonuna kadar sürdürm ek istiyorlar. Em peryalist efendilerine uþaklýkta birbirleriyle yarýþýyor, birbirlerine giriyorlar. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Ne din,ne ulus,ne inanç birliðisýnýfbirliðinden,sýnýfkardeþliðinden daha güçlü, daha kapsayýcý ve daha gerçektir. Ne din, ne inanç kardeþliði,sýnýfkardeþliðinikapsar.ulus kardeþliðide böyledir.ayrýca tem el sorun din sorunu da deðildir. Tem el sorun; em ekle serm aye arasýndakiuzlaþm az sýnýfçýkarlarýnýn yolaçtýðýsýnýfsavaþýnýkazanm a sorunudur. Bunun için burjuvazi her yolu m ubah sayarak iç savaþý kazanm ak istiyor... AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Artýk uyanm alý,harekete geçm eliyiz.suniayrýlýklarýbir tarafa býrakarak burjuva oyunlarý boþa çýkarm ak için: Türk, Kürt, Arap,Erm eni, Laz, Çerkez tüm m illiyetlerden kadýn ve erkekler,alevive Sünniinancýndan insanlar,yaþlýlar,gençler birleþm elive tüm kötülüklerin kaynaðýkapitalizm iyýkm alýyýz.ancak kapitalistsistem e son verip,kendiiktidarým ýzý kurduðum uzda gerçek anlam da özgürleþip m utlu olabiliriz.dem okratik Halk Devrim ive Dem okratik Halk Ýktidarýiçin devrim in saflarýnda birleþm elive m ücadeleyiyükseltm eliyiz. 11

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Türkiye de Demokratik Devrim Diye, Toprak Devrimi Diye Bir Sorun Yoktur. Ýthalat Patlamasýndan aþist-mafya Cumhuriyetine

KURTULUÞ CEPHESÝ. Türkiye de Demokratik Devrim Diye, Toprak Devrimi Diye Bir Sorun Yoktur. Ýthalat Patlamasýndan aþist-mafya Cumhuriyetine H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 56 Temmuz-Aðustos 2000 Türkiye de Demokratik Devrim Diye, Toprak Devrimi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

FAŞİZM BROŞÜRÜ. www.iscimucadelesi.net

FAŞİZM BROŞÜRÜ. www.iscimucadelesi.net FAŞİZM BROŞÜRÜ www.iscimucadelesi.net Faþizm eldivenini fýrlattý! MHP genel baþkaný Devlet Bahçeli, Kürt açýlýmý karþýsýnda faþist hareketi Türk halkýnýn seçeneði haline getirmeyi hedef belleyerek (MGK

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı