SERMAYENÝN YENÝ KABUSU: PETROL AYAKLANMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYENÝN YENÝ KABUSU: PETROL AYAKLANMALARI"

Transkript

1

2

3 YeniEvrede YeniEvre SERMAYENÝN YENÝ KABUSU: PETROL AYAKLANMALARI Dünyanýn efendileri, yýlýn ilk yarýsýnda, 38 ülkeye yayýlan açlýk ayaklanm alarýnýn yarattýðýkabus ortam ýndan yeniyeniuyanýyordu ki,bu kez dünyanýn sokaklarý,petrol fiyatlarýndaki artýþýn öfkelendirdiði em ekçilerin sesleriyle yankýlandý.serm aye için,þu 21.yüzyýlgerçekten bitim siz bir kabus!! Açlýk ayaklanm alarý dünyanýn en yoksul ülkelerinde baþgösterm iþti. Fakat, petrol ayaklanm alarý, en baþta m erkezi-zengin ülkelerisarsýyor. Büyük çaplý gösteri ve grevler, Mayýs ayý sonunda Fransa ve Ýspanya da patlak verdi. Balýkçýlar tekneleriyle lim anlarý iþgal ettiler; kam yon þoförleri sýnýr boylarýnda kontak kapatarak güm rük geçiþlerinifelç ettiler.bu hareket hýzla Portekiz, Ýtalya,Ýngiltere ve diðer Avrupa ülkelerine sýçradý.kam yoncular ve balýkçýlara,iþlerine her gün arabayla gitm ek zorunda olan iþçiler de eþlik etti. Bu haliyle tuhaf bir dünya m anzarasý... Bir tarafta açlýðýn kahredici öfkesiyle ayaklanan dünyanýn en yoksullarý, diðer tarafta ise deposunu dolduram adýðý için sokaklarý dolduran kam yoncular ve otom obil sahibi em ekçiler... Yaþam standartlarý, alýþkanlýklarý bakým ýndan arada kocam an bir uçurum olsa da,ayaklanm alar yüzyýlý, hepsini ayný karede buluþturuyor. Dünyanýn kýrlarý ve dünyanýn þehirleri,bir olup serm ayeyikuþatýyor. Açlýktan günde iki öðün topraktan piþirilm iþ ekm ek yiyen Haitiliile,otom obilinibýrakýp m etroya geçm ek istemeyen Belçikalý iþçinin ayný ordunun elem anlarý olmasý, kuþkusuz daha önce görülm eyen,küreselçapta önem libir olgudur,sonuçlarýmutlaka irdelenm elidir.ancak ilk planda ortaya çýkarýlm asýgereken þudur ki,belçikalýiþçinin ucuz benzin isteði, en az Haitili yoksulun öfkesi kadar, dünya kapitalistsistem initehditediyor.neden mi? Stratejik Sektör O larak Petrol Bunun nedeni,petrolün bir meta olarak dünya kapitalizm inde oynadýðý rolden kaynaklanýyor. Bu rol, uðruna yapýlan nice savaþtan da anlaþýlacaðýüzere,oldukça stratejiktir. Sadece Avrupa ile sýnýrlý kalm ayan,kýsa sürede Hindistan, Yem en, Endonezya gibi ülkelere de sýçrayan petrolayaklanm alarý,pek çok yerde hüküm etlerisarsacak boyutlara ulaþtý.sarsýlan hüküm etler,hem en kitlelere ucuz benzin sözleriverm eye baþladýlar.oysa ucuz benzin,zaten çivisiçýkm ýþ dünya kapitalizm ine vurulan bir tekm e anlam ý- na geliyor. Bugüne kadar petrol, sistem için, yalnýzca bir enerji kaynaðý olm adý,ayný zam anda bir para-serm aye yaratm a kaynaðýgibiiþledi.petrolün kendine özgü deðer kazanm a biçimi,en baþta ABD ve Ýngiltere ye,dünyanýn gerikalanýnda yaratýlan artý-deðeri para serm aye olarak kendi bankalarýnda yoðunlaþtýrm a imkanýveriyordu. Bu özgün deðerlenme mekanizm asýna kýsaca bakalým. Petrol,topraktan çýkarýlan doðalüretim gücü ve metadýr.bu nedenle deðeri, Marx ýn kapitalistüretim e göre uyarladýðý rant teorisine göre belirlenir. Kapitalist üretim de bir malýn deðeri,üretilm esiiçin gerekli ortalam a em ek-zam aný ile belirlenir. O ysa, topraktan elde edilen ürünlerde deðeri,bu m alýn üretildiði,-ortalama deðil-en kötü koþullar belirler. Ortadoðu da petrol, neredeyse yüzeyin hem en altýndan,neredeyse kepçe ile çýkarýlýrken, ABD de yerin en az m etre altýna inm ek gerekir. Kuveyt te petrol çýkarm anýn m aliyeti varil baþýna 40cent, ABD de ise dolardýr.bu en kötü üretim koþullarýna sahip üretim havzalarýndakiserm aye yatýrýmlarýnýn kar edebilm eleri için petrolün dünyadaki satýþ fiyatýnýn yüksek tutulm asýgerekir.gerçekte bu fiyat,en kötü petrolkuyusunun belirlediðinin de çok üstündedir.çünkü,enerjikaynaðý olarak petrol, köm ürün alternatifidir. Bu alanda köm ürün halen daha hatýrýsayýlýr bir payýbulunm aktadýr ve petrol fiyatlarýöylesine yüksek tutulur ki,büyük köm ür m adenleri iþlem eye devam etsin. Petrolün bu özgün deðerlenm e biçim i,onu kesin kartelcibir üretim sektörü haline getirm iþtir.petrolüretim idünya çapýnda,sayýlarýbir elin parm aklarýnýgeçm eyen þirketlerce yönetilm ektedir.bu þirketler,ayný zam anda büyük köm ür m adenlerinide iþletirler.petrolsektörüne giriþ yapan her ek serm aye, üretim i artýracak, pek çok köm ür m adeninin kapanm asýna neden olacak ve dolayýsýyla petrolün fiyatlarýný düþürecektir. Petrol devleri, kendi aralarýnda kartel oluþturarak,hem bu alana yeniserm aye gruplarýnýn giriþiniengeller,hem de üretim imümkün olan en altdüzeyde tutarlar.o nlarýn sloganýþudur: Birleþirsek, petrole boðulmuþ bir dünyaya karþýdirenebiliriz;bölünürsek,rekabetin yýkýntýlarýhaline geliriz. Serm ayenin Serum u:petro-dolar Petrolün dünya fiyatýný belirleyen bu deðerlendirm e biçim i,üreticiülkelere ve þirketlere çok büyük bir rantelde etme olanaðýsunm aktadýr.bu rant,ihracatçýülkeler,iþletm ecitekeller ve hatta ithalatçýülkeler arasýnda pay edilir. Petrolden elde edilen aþýrý karýn (rantýn) 2007 deki tutarýnýn 2,5 trilyon dolar olduðu hesap ediliyordu ve bu m eblað,dünya yýllýk üretim inin neredeyse yüzde 5 ine denk geliyor.ortaya çýkan bu rantýn em ek-deðer olarak karþýlýðý yoktur,fakatdünya kapitalistsistem inin ürettiðitoplam artýdeðerin bir kýsm ýna elkoyarak kendikarþýlýðýnýyaratýr. Petrolrantý,bu þekilde elkoyduðu küreselartý-deðere, petro-dolar biçim i veriyor. Dünyanýn her yerinde petrol, dolar karþýlýðýalýnýp satýlýyor.bu sayede petrol rantý,dolar biçimli para-serm ayeye dönüþüyor. Dünya kapitalist sistem inin ürettiðiartý-deðerin bir kýsm ýna rantbiçim inde el koym anýn adýolan petro-dolar, yýllarýarasýnda, uluslararasýpara hareketlerinin % 78 inibesliyordu;2000 li yýllarda bu oran,% 37 ye kadar düþtü. Bu m ekanizm a, ayný zam anda A BD nin dünya hegemonyasýnýn sac ayaklarýndan birinioluþturuyor.petro-dolar sayesinde ABD,hem kendiparasýnýtüm dünyada geçerlive zorunlu bir ihtiyaç haline getirdi, hem de kendi bütçe açýðýný, yine bizzat kendi bastýðý paralarý petro-dolara 3

4 YeniEvre YeniEvrede çevirip finanse etti. D ünyada yaratýlan petro-dolarýn % 55 i, en düþük faizlibankalardan biri olduðu halde,abd hazine bonolarý için harcanýyor. Bankalar,Petrolün G örülm eyen Baronlarý Dünya kapitalist-em peryalistsistem indekiyeribu denlistratejik olan petrolün bugünkü durum u, salt petrol tekellerinin kar hýrslarýyla açýklýða kavuþam az.gördük ki,dünya finans sistem inin tem el direklerinden biridir petrol.bu yüzden,teknolojideki ilerlem e,rüzgar-güneþ gibibitim siz,hidrojen gibiendüstriyelyakýtlarý kolaylýkla devreye sokabilecek aþam adayken, serm aye dünyasý, hala fosilyakýtlarda diretmektedir.çünkü bitim siz ve endüstriyel yakýtlarda rant yoktur.fosil yakýtlarýn rantý ise, para-serm ayenin ucundan fýþkýrdýðýbir hortum dur. Para-serm ayeyi yaratýp yýðm aktaki rolüyle petrol,asýl olarak dev bankalarýn oyun alanýdýr.tüm petrolþirketleri,sýrtýnýbir dev bankaya yaslam ýþtýr. Bu nedenle, petrol fiyatlarýnýn yükseldiði dönem lerde, ABD ve Ýngiliz bankalarý, tüm rakiplerinin önüne geçer.petrolfiyatlarýdüþtüðünde,bu kez Alman ve Japon bankalarý ön plana çýkar.son birkaç yýliçinde,neredeyse % 400 artýþ kaydeden petrolfiyatlarýnýn arkasýnda da bu dev banka baronlarývardýr. Son yýllardakiartýþ gerçekten baþ döndüren seviyede.çünkü dünya bankacýlýk sistem i çöküyor, krediler batýyor, para akýþý birçok noktada týkanýp felç oluyor. Bu týkanýklýklarý aþm ak için, petro-dolar,adeta bir vidanjör görevigörüyor.petrol fiyatlarýndaki bu inanýlm az artýþýn ardýnda,petrol tekellerinin kar hýrsýndan çok (ne zam an yok kibu hýrslarý),iþte bu çöküþ durum u bulunm aktadýr. Ancak,fiyatartýþlarýöyle bir noktaya vardýki,kitlelerin ayaklanm alarýkaçýnýlm az oldu.sarsýlan hüküm etler ardýardýna ucuz benzin sözleriveriyorlar ki,sistem in çöküþünü geciktirebilm ek için petrolfiyatlarýnýyükselten sistem açýsýndan bu,kabuledilm ez bir durum. Kapitalistsistem in öm rünü biraz daha uzatabilm ek için,attýðý her adým bir yýkým a neden oluyor ve karþýsýnda em ekçi kitleleri buluyor. Çöken sistem, yaþam standartlarý ve alýþkanlýklarý çok farklý em ekçileri, ayný ayaklanm a sürecinin potasýnda eritiyor, bütün dünyada ardý-arkasýkesilm eyen bir isyan zinciri oluþturuyor. YeniEvre,kendiyolunda iþte böyle hýzla ilerliyor. ÝZMÝR DE GÖZALTILAR 26 Haziran günü bir arkadaþým ýz Ýzm ir Buca Kýrýklar F Tipi cezaevinde tutsak bulunan Ö zgür Burç arkadaþým ýza kitap iletmek için gittiðisýrada gözaltýna alýndý. Gerekçe olarak cezaevine yasak kitap sokm a dendi. Bunun üzerine bu kitaplarýn yasak olm adýðýný, Lenin in kitaplarýnýn her zam an getirildiðini, daha önce hiç sorun çýkarýlm adýðý halde neden bu sefer sorun çýkarýldýðýný soran arkadaþýmýza cevap olarak bizim listede bu kitaplar yasak,görüþünüzü bitirdikten sonra jandarm aya teslim edileceksiniz dendi. Görüþ bittikten sonra arkadaþým ýzýn gözaltýna alýndýðýný gören TAYAD lý dostlarým ýz devrim cidayanýþm anýn güzelbir örneðini göstererek arkadaþým ýzý yalnýz býrakm adýlar. Jandarm a gelene kadar beklediler. Faþist devletin askerigüçlerine hiçbir zam an güvenilm eyeceðinin bilinciyle arkadaþým ýzýn götürüldüðü Buca jandarma Komutanlýðý na kadar aracý takip ettiler. Arkadaþým ýz daha sonra saat civarýnda çýkarýldýðýsavcýlýktan serbestbýrakýldý.kitaplara ise savcýlýk tarafýndan elkonuldu. Ç öküþünün yakýn olduðunu bilen em peryalistkapitalist sistem taham m ülsüzlüðünü gösterm iþ oldu. Ayný gün saat sýralarýnda Ýzm ir in em ekçi m ahallelerine dergisinin sesiniulaþtýrm ak için çýkýlan dergidaðýtým ýnda iki arkadaþým ýz ardarda gelen iki resm i bir sivil polis aracý tarafýndan durdurulm uþ ve gerekçesiz bir biçimde gözaltýna alýnm ýþtýr.d aha sonra en yakýndaki polis karakoluna götürülerek bir süre orada bekletilm iþlerdir. Daha uzun süre tutabilm ek için bahane bulam ayýnca serbest býrakýlm ýþlardýr. Serbest býrakýlan arkadaþlarým ýzdan birine sivil polis tarafýndan iþbirliði teklif edilm iþtir. Arkadaþlarým ýz var, bütün ihtiyaçlarýný karþýlarlar, sana yardýmcýolurlar dergiiþinden kurtaralým seni gibiifadelerle devrim e ve insanlýðýn onuruna ihanet etm esi istenm iþtir (Sanki bu çalýþm alar gönüllü deðil de para karþýlýðý veya zoraki yapýlýyorm uþ gibi).bu alçakça teklifarkadaþýmýz tarafýndan kararlýbir þekilde reddedilm iþtir. Tekelciserm aye sýnýfýve onun uþaklarýþunu iyi bilm elidir: Devrim ciler insanlýk onurunu satm azlar. Açlýk,yoksulluk,sefaletyokolsun diye savaþýrlar.bu kavga insanlaþm ak için verilir.sonunda ne olursa olsun savaþ devam edecektir.devrim ciler ölür am a devrim ler sürer. 4 BASKILAR,G Ö ZALTILAR BÝZLERÝYILD IRAM AZ! YAÞASIN DEVRÝM C ÝDAYANIÞM A! YA DEVRÝM YA Ö LÜM! Ýzm ir den M ücadele Birli io kurları

5 YeniEvrede H ayatpahalılı ı HASTA SÝSTEM ÝN ÖLÜMCÜL ATEÞÝ YÜKSELÝYOR Em ekçilerin eski kabusu geri döndü: Enflasyon. Sunulan tabloda,em ekçiler için bir yýllýk hayat pahalýlýðýkonusunda fikir veren rakam lar bulunuyor.ýsteyen bu rakam lar ile,türkiye Ýstatistik Kurum u (TÜÝK) e ait resm i enflasyon rakam larýný (%9.9) karþýlaþtýrabilir. M addi uçurum, bu resm i rakam larý açýklayan idareciler ile, onu hiç sorgusuz kabul edip duyuran basýn tekellerinin vicdanlarýnýn ne denlikarardýðýnýda gösteriyor. Tablo,em ekçilerin yaþam larýnýn sadece son bir yýliçinde nasýl zorlaþtýðýna iþaret ediyor. Son zam lardan sonra fiyat artýþý % 40 ý geçen elektriðide unutm amak gerek.rakam lar korkutucu olsa da, yýllýk fiyat artýþlarýnýn % 100 lere ulaþtýðý dönem ler hatýralarda henüz çok taze. Bu yüzden olsa gerek, tem el geçim araçlarýnýn etiketlerine yansýyan bu büyük deprem, em ekçiler tarafýndan henüz tam olarak algýlanm ýþ deðil. Enflasyon ve Pahalýlýk M illiyet in ekonom iyazarýg üngör Uras gibipek çok uzm an, enflasyon ile hayat pahalýlýðý arasýndaki farka dikkat çeker. Enflasyon, ücretler dahil, bütün m eta fiyatlarýnýn topyekun yükselm esidir.hayatpahalýlýðýise, geçim araçlarýyla ücretlerin fiyat yükseliþleriarasýndakifarktan doðar. Hafýzalarda henüz çok taze olan % 100 enflasyonlu yýllarda, geçim araçlarýyla birlikte,üç aþaðýbeþ yukarýücretler de artýyordu yýllarý arasýnda yýllýk ortalam a % 40 lara varan bir enflasyona raðm en,aynýyirm iyýllýk dönem de ücretlerdekierim e, bu yaþanan enflasyonun epeyce gerisinde oldu. Sözkonusu dönem de,eðer geçim araçlarýnýn fiyatartýþlarýna, ücretlerdekiartýþlar eþlik etm eseydi,sertsýnýfsavaþým ýkoþullarýnda em ekçilerin bu durum da ayaklanm alarýnýkimse önleyem ezdi. Bu nedenle,em ekçiler için enflasyon bir endiþe kaynaðýolsa bile, onlar için daha önem liolan hayatpahalýlýðýydý. Þu anda yaþanan,hayatpahalýlýðýdýr.çünkü,tabloya yansýyan fiyatartýþlarýna eþlik eden bir ücretartýþýhenüz sözkonusu deðil. Tersine,ücretlere yapýlan zam lar,resm ienflasyon rakam larýnýn bile altýnda kaldý.g eçm iþ dönem in alýþkanlýðýile em ekçiler,ücretlerine de paralelbir artýþýn yansýyacaðýnýdüþünüyorlar.o ysa yaþanan, geçim araçlarýnýn dram atik biçimde pahalanm asýdýr. Em ekçileri en azýndan þim dilik pasif bir bekleyiþ içine sokan,ücretlerde de benzer artýþ beklentilerigerçekleþecek m idir? Kuþkusuz,bu sorunun cevabý,sýnýflar mücadelesinde saklýdýr. Ýç savaþ ve iç savaþa yakýn seyreden sert sýnýf m ücadeleleri, her zam an ekonom ik m ücadeleyi de içinde barýndýrdý ve ücret artýþlarý saðladý. Ö te yandan, geçm iþte yaþanan dönem in özellikleri ile þim diki arasýnda çok önem lifarklar var ve bunlar ortaya çýkartýlm adan,harekete yön verm ek mümkün olmaz. Enflasyon,D eprem Habercisidir Geçm iþ dönem lerde enflasyona paralel ücret artýþlarý gerçekleþtirm ek, serm ayenin karlarýüzerinde olum suz bir etki yaratm ýyordu. Tersine, üretim iç pazar üzerine kuruluyordu ve enflasyon karþýsýnda ücretlerin aþýrý derecede erim esi, kýsa sürede iç pazarýn çöküþüne neden olabilirdi. Bu nedenle, ücret artýþlarý, söm ürü oranlarý kapitalist aleyhine deðiþm ediði sürece,gerçekleþebiliyordu. Günümüzde ise, iç pazar çökm üþtür. Üretim, aðýrlýklýolarak dýþ pazarlar için sürdürülm ektedir. Türkiye neredeyse bir transit ülke haline geldi.uzak Doðu dan ithaledilen ucuz tüketim mallarýnýn yeniden paketlenip Avrupa ya ihraç edildiði, içeride sýnaiüretim in gitgide kuruduðu bir ekonom ide,ücretlerin düzeyinin enflasyona göre ayarlanm asý,artýk eskiönem iniyitirm iþtir. Tersine,artýk,ücretler ne denlidüþükse,ticarifaaliyetler için o kadar iyidir.kýsacasý,enflasyona endeksli ücret artýþlarý dönem i artýk geride kalm ýþtýr. Em ekçiler ise, eski günlerin henüz sýcak anýlarýyla,bu bekleyiþlerinisürdürüyorlar. Sýrasýgelm iþken...bütün dünyada gýda ve petrolfiyatlarýndakiartýþ nedeniyle isyanlar yaþanýrken,bu topraklarda em ekçilerin bu hayatpahalýlýðýna henüz tepkiverm em esini,henüz devrim cibir halk olmamasýna ya da halkýn koyun sürüsü gibiolduðuna dair kanýt sayanlara da burada birkaç söz söylem ek gerekir. Son 35 yýldýr toplum u derinden sarsan her büyük olayda (M araþ,sivas, G azi gibi katliam larda örneðin),silahlarýn üzerine çýplak bedenleriyle yürüyen em ekçileri bir anda unutuverm ek, en hafifinden vicdansýzlýktýr. Þu dönem de, hýzla yükselen geçim fiyatlarýna em ekçilerin henüz tepkiverm iyor oluþu ise,yukarda gösterdiðim iz gibi, kitlelerin geçm iþ deneyim lerinden kaynaklanan tam am en ekonom ik bir olgudur ve gelip geçicidir. Son bir yýlýn enflasyon artýþýyla birlikte ortaya çýkan bir baþka olgu daha var,o da þu:geçmiþte enflasyon,adeta sistem in tam am - layýcý bir unsuruydu, kaçýnýlm az ve doðalbir sonucuydu; sistem enflasyonla birlikte yaþayabiliyordu. O ysa þim di,2001 krizisonrasýkurulan ekonom ik (ve kaçýnýlmaz olarak iktidar bloku içindekisiyasi)dengeleritüm üyle altüst eden bir enflasyon ile karþýkarþýyayýz.bilindiðigibi,2001 krizisonrasýnda, Kem al Derviþ in çabalarýyla, yeni bir ekonom ik denge kuruldu.buna göre Türkiye,bütün enerjisiniem peryalist finanskapitalin para havuzunu beslem ek için harcayacaktý. Kurulan yenidengede,dýþardan bolca gelen sýcak para akýmlarýönem libir roloynadý.türkiye,dünyanýn en yüksek reelfaiz oranýyla,her yýlihtiyacýnýn çok ötesinde dövizikendine doðru çekti. G elen sýcak paralar,son beþ yýlda,kazançlarýný% 6000 (evetyüzde altýbin!) e çýkartma olanaklarýna kavuþtular. Fakat bu dengenin sürdürülebilm esinin tem el araçlarýndan biri, düþük enflasyon oranýydý. Nitekim, son altý yýlda düþük enflasyon yaþandý.ne var ki,son bir yýlda alevlenen fiyatartýþlarý, yüksek faiz uygulam asýný giderek anlam sýz hale getirdi, faiz kazançlarýdüþtü,sýcak paranýn iþtahýkaçtý. Son aylarda ise,sýcak paranýn akýþýtersine döndü. Bu yapý içinde hortlayan enflasyon, 2001 den sonra kurulan ekonom ik dengelerin tam am en bozulduðunu,bu anlam ýyla Türkiye nin yaklaþýk 500 m ilyar dolarlýk borcunu çevirm ek için artýk eskisigibirahat para bulam ayacaðýný,yani her an bir iflas (m oratoryum ) ilaný eþiðinde bulunduðunu gösteriyor. Hayatpahalýlýðým üthiþ bir kabus gibi em ekçilerin üzerine çökerken,enflasyon sistem in çöküþünün habercisi haline geliyor. Böylesi bir yýkým ortam ýnda, Zam lar G eri Alýnsýn! gibi oldukça cýlýz, iktisadi açýdan ise saçm a talepler, olsa olsa bir kom edi konusu olur. Pahalýlýk karþýsýnda em ekçilerin öfkesi büyüyor, bunu her yerde som ut olarak görmek mümkün.sistem in dikiþleri her taraftan atýyor;onu tam ir etmek için kollarý sývayanlara kolay gele... Ýþleri öylesine zor ki! 5

6 Tarım YeniEvrede TARIMSAL serm ayeye b a ð ým lý olm asýyla küçük ölçekli tarým üreticileri ise, daha YIKIM fazla borç bataðýna saplanýp iflas etm ektedirler. Ü retim e, Kapitalizm in geliþimiyle birlikte top raklarýn ý üretim in her alanýnda em eðin toplum - bankalara ipotek ederek baþlayan sal kullaným ýönceki toplum lardan küçük üreticiaileler,eðer büyük tarým farklý olarak öne çýkm ýþtýr. Üretim in þirketleriyle iþ yapamamýþlarsa,sonuçta topraklarýný bankaya veya daha toplum sallaþm asý, üretim araçlarýnýn ileri düzeyde geliþimi, bilim ve büyük toprak sahibine kaptýrýyor. teknolojinin üretim üzerindekidevrim - Türkiye de tarým da kapitalizm in cietkisiyle toplum geliþim inde büyük geliþiminde devletin oynadýðý rol ilerlem e saðlam ýþ, muazzam bir büyüktür.bir zam anlar yeterliserm aye zenginlik yaratm ýþtýr. gücü olmayan sanayive toprak burjuvazisiadýna kapitalistgeliþm eyiüstle- Tarým sal üretim de de kapitalizm yerini almasýyla tarým üretim idoðal nen Kam u Ýktisadi Teþekkülleri (KÝT), üretim in yerini büyük ölçekli üretim sanayive toprak burjuvazisiiçin gerekli serm aye birikim ini saðlam ak için alm aya baþlam ýþ; tarým bilim inin, tekniðin kullanýldýðý ve giderek seferber edilm iþtir.büyük ölçekliüretim e giren burjuvazinin elinde metalar týðýbir geliþim süreciyaþanm ýþtýr.bu tarým ýn serm ayeye baðým lýlýðýnýn art- kalm asýn,paraya çevirebilsin diye ya geliþim çok parçalý,küçük ölçekliüretim in tasfiye sürecini de hýzlandýr- da aradýðýtohum u,gübreyi,m akineyi en ucuz m aliyete alabilsin diye kurulan KÝT ler,çýkarýlan kanunlarla birlikte mýþtýr; çünkü büyük ölçekli üretim, tekniðin-bilim in kullaným ýnda ve üretim verimliliðiniartýrm ada daim a daha tarýmsalüretim de her zaman büyük ölçekliüretim in yanýnda olm uþ,küçük avantajlý olmuþtur. Tarým üretim inin üreticilerin tasfiyesinin, yýkým ýnýn toplum sallaþm asý, tarým bilim inin ve önüne asla geçm em iþtir.burjuvazinin makineleþm enin geliþim ve yaygýnlýðý güçlenm esine hizm etaracýolan KÝT ler üretim in daha yoðun ve yüksek verimli olmasýný saðlam ýþtýr. Ancak m ülk aynýzam anda küçük üreticiile burjuvaziarasýndakidolaylýköprü görevini edinm enin özel biçimde kalmasýve de görüyordu. Am a köprünün bir mülkiyetin giderek daha az elde tarafýndakiler ürettiði halde yoksullaþýyor,diðer tarafýüretse de üretm ese toplanm asý, milyonlarý bulan yýðýnlarýn, büyük zenginlikler arasýnda de zenginleþiyordu lerle birlikte korkunç ve derin bir sefaleti, yoksulluðu yaþam asýnýgetirm iþtir. büyük bir serm aye gücünü elinde toplam ayýbaþaran burjuvazinin isteði Ýnsan yaþam ýnýn devam edebilm e- ve ihtiyaçlarý doðrultusunda KÝT lerin siiçin zorunlu olan beslenm e,barýnm a parça parça, deðerinin çok altýnda, ve giyinm e...ihtiyaçlarýbile mülkiyetin iþbirlikçi burjuvaziye veya doðrudan bu özel biçim inden dolayý bir lüks yabancý tekellere satýþý eklendi. haline gelm iþtir. Kent insaný bu 1990 larda bu,büyük bir hýz kazandýve ihtiyaçlarý giderebilm ek için sürekli 2000 li yýllarda büyük ölçüde tam am - daha fazla saatlerde çalýþm ak zorunda landý. Artýk birçok K ÝT in adý bile býrakýlýrken, kýr insaný da benzer kalm adý. Kalanlar ise tam am en koþullara m ahkum edilm iþtir. Kýrda deðiþtirilm iþ, küçültülm üþ oldu. topraðý olm ayan,geçim ini iþçilikle Örneðin son gýda-tarým kriziyle pek sýk sürdüren veya geçim lik küçük topraðý adýndan söz edilen Toprak M ahsulleri yetmediðiiçin yine iþçilik yapan m ilyonlarca insan büyük bir yoksulluk Ofisi(TM O ),kim iburjuva yazarlarýn da deyim iyle,iritarým tekellerinin deposu yaþam aktadýr. Tarým da artan olm uþtu. TM O nun ilk kuruluþuyla tekelleþm e ve tarým üretim inin yüksek bugünkü am acýnýn özü deðiþm ese de 6 (burjuvalarýn kara günde de ak günde de yanýnda olm ak),eskitm O dan söz etmek mümkün deðildir. Dün burjuvazi için ürün yetiþtirip-topladýðýný görem eyen küçük üretici,bugün tüm KÝT lerin kaldýrýlm asýyla çýrýlçýplak ve daha büyük, þiddetli bir yýkým la yüz yüze kalm ýþtýr. Bugün hala Türkiye de tarým ürünlerinin iþlenm esinde daha çok küçük ölçekli iþletm elerin hakim olduðu (1)görülse bile,bu hakim iyet biçimseldir. Yani her an elindeki topraðýný da kaybetm ekle yüz yüze kalan, büyük þirketler ve bankalar olm adan üretim de bulunam ayacak olan küçük üreticilerin elindekitoprak, tapusundaki isimden ibarettir. Kendi topraklarýnda sürekli borçlanan iþçi gibidirler. Türkiye de topraðýn iþlenm esinden girdi saðlanm asýna,pazara sunum undan satýþýna kadar her alanda tekelyoðunlaþm asývardýr.... Türkiye de bazý sektörlerde sözleþm eliçiftçilik yoluyla dikey bütünleþm e, tarým sal ürünlerin iþlenm esi aþam asýnýda kapsam aktadýr.örneðin, bað bahçe ürünlerinden olan dom ates ve fasulye tarým ýnda zam anla sözleþm eliçiftçilik artmýþtýr.þeker pancarýüretimiyalnýzca sözleþm eliçiftçilik yoluyla yapýlmaktadýr.m eyve ve sebze üreticileri sözleþm eli çiftçiliðe ve spot alým piyasalarýna güvenm ektedirler (2) Yani tarým sal ürünlerin iþlenmesinde küçük üreticilerin fazla olm asýnýn çok bir deðerikalm am ýþ,bu küçük iþletm eler tekellerin baðlýiþletm eleriolm uþtur.bununla birlikte 1991 geneltarým sayýmýsonuçlarý ile 2001 genel tarým sayýmýkarþýlaþtýrdýðýnda küçük üreticilerin yaklaþýk yüzde onu üretim den vazgeçm iþ, kendi arazisi olup yalnýzca kendi arazisini iþleyenlerin (genel olarak tüm bölgelerde küçük üreticiler bn.)hem sayýsalhem de kullandýklarýarazibüyüklüðü açýsýndan önem li bir azalma (3) olmuþtur. Buna karþýlýk, orta ve büyük ölçekli iþletm elerde hem sayýsalhem de kullanýlan arazide m utlak bir artýþ gerçekleþm iþtir.tüm bu sonuçlar henüz 2008 yýlýnýn devasa krizlerinden uzaktýr ve küçük üreticiler arasýnda son yýllarýn en büyük yýkým sürecikaçýnýlm az olarak iþlem ektedir. Tarým alanýnda m adalyonun bir yüzü yerli iþbirlikçi tekellerin tarým üretim inin her aþam asýnda tek söz

7 YeniEvrede Tarım sahibi olm asý ise, diðer yüzü em peryalist ekonom ik ilhak politikasýnýn bu alanda derinleþm esidir. Em peryalistler,krizi aþm anýn bir yolu olarak baðým lýülkelerin tarým üretim i- nidaha çok kendine baðlam a,buralarda yerlitarým üretim inikýsýtlam a yoluna gitm iþtir. Türkiye de em peryalist ekonom ik ilhak politikalarý doðrultusunda dünya pazarýný elinde tutan bellibaþlýem peryalisttekellerin aþýrýüretim le sýkýþan pazar alanýnýrahatlatma çabasý ön plana çýkm ýþtýr. Em peryalist tekellerin krize bulduðu en iyi çözüm yolu, yerli tarým ürünü kýsýtlam ak, talebi tekel stoklarýndan karþýlam ak, diðer yandan çok uluslu þirketlerin veya onlarla iþbirliðindeki yerli tekellerin kim i ürünlerin üretim i de dahilbütün aþam alarýtam am en ele geçirm ek, kendine baðým lý kýlm aktýr. Ancak bu çaba dev tekelkarlarýnýyükseltse de sorunlarýna çözüm olam a- maktadýr. Çünkü geliþen bilim, m akineleþm eyle görece daha küçük araziden daha yüksek verim alýnm aya devam etm iþ, geniþ yýðýnlarýn alým gücünün süreklidüþm esiyle de pazar yine aðzýna kadar m etalarla dolm uþtur. Yanibir yanda tüm kýsýtlam alara raðmen üretim verimliliðinin ve üretim anarþisinin yükselm esiöbür yanda küçük üreticinin daha fazla yýkým ýyla beraber kent ve kýr insanýn aþýrý yoksulluðu birlikte sürm ektedir. Türkiye de üretilen kimiürünlerden yola çýkarak verim artýþýnýn nasýl yükseldiðini görmek mümkündür. Üstelik tarým arazilerinin kullaným ýnda azalma,tarýmda sulam anýn büyük oranda iklim selyaðýþla yapýlm asý, sübvansiyonlarýn kaldýrýlm asývb.gibi bir çok soruna raðm en artýþ sürmüþtür. Ö rneðin pam uðun,c um huriyetin ilk on yýllarýnda üretim alanlarýný geniþletme çabasý, dönem inde tersine çevrilm iþtir. Bunun en büyük nedeni de em peryalist tekellerin ve onun iþbirlikçilerinin bu alanda ürün fazlalýðý yaþam alarýdýr. Bu yüzden pam uk üretim iiçindekiküçük üreticiler ilk elden tasfiye edilm eye baþlandý;orta ve büyük ölçekliler ise üretim e devam ettiler 1995 te 757 bin hektarlýk alan 2005 te 600 bin hektara indirildi.ancak ürün verimliliðiinm e- di.1995 te 1125 kg/ha verim alýnýrken (toplam 851 bin ton), 2005 te 1335 kg/ha verim alýndý (toplam 801 bin ton). Benzer þeyler baþka ürünler içinde geçerlidir. Örneðin son haftalarda gazetelerde m ercimeðide dýþardan alacaðýz haberleri çýkm ýþtýr. G enel olarak ürünlerde sübvansiyonlarýn kaldýrýlm asý küçük üreticiyi üretim alanýndan uzaklaþtýrm ýþ ya da bankalara,tekellere baðým lýhale getirmiþtir.yanimercimek ekim alanýn bir kýsm ý iklim seldaralm a ise diðer yaný borç bataðýna saplanan çiftçilerin üretim den uzaklaþtýrýlm asý, mercimek üretm ek yerine ithalatýnýn tarým tekellerince daha karlý görünm esidir. Yine de,1995 te 1039 kg/ha verim alýnýrken 2005 te 1261 kg/ha verim alýnm ýþtýr. Yani,yine on yýlöncesinden daha fazla verim alýnýrken m ercim ek açýðý baþlam ýþtýr. Keza,son on yýlda m eyve üretim i 11 m ilyon tondan 14 m ilyon tona, sebze üretim i,18 milyon tondan milyon tona ulaþtýðý, nüfusun daha fazlasýna yetecek düzeye geldiðihalde büyük bir yoksulluk, açlýk vardýr. Baþka bir çarpýcý örnek þeker üretim idir.türkiye adeta bir þeker cenneti gibidir.m evcutüretim le her yýl1 m ilyon ton kapasite fazlalýðý olm asýna (aynýzam anda dýþardan þeker alým ýda yapýlm akta!) karþýn yoksullar her gün biraz daha þekerden uzaklaþm aktadýr... Örnekleri çoðaltm ak mümkün ancak bu kadarýyeterli... Üretim -ekim alanlarý tekeller lehine kýsýtlanm aya gidildiði halde verim artýþýdurm am ýþ,sadece kentve kýr yoksullarýnýn bu bolluktan daha fazla uzaklaþm alarý saðlanm ýþtýr. Bir iþçibu bolluðun ortasýnda 1 kg peynir için neredeyse tüm gün çalýþm ak zorunda, yada 1 kg þeker bir kaç ekm ek için saatlerce en aðýr koþullarda çalýþm aktadýr. Tarým iþçilerinin durum u çok daha vahim dir. Aþýrý yoksulluðun yanýnda bütün sosyalgüvencelerden de m ahrum dur. Kýrda yetersiz beslenm e ve açlýk yüksek oranlarda seyrediyor,en kaba hesapla her köylü varlýðýnýn yüzde 40 ýný ( arasýnda bn.)yitirm iþtir (4) Bu akýldýþýdurum a tek sebep olan kapitalist üretim anarþisive kapitalist özelmülkiyet,varlýðýnýdevam ettirdiði sürece iþçi sýnýfý, kent ve kýr yoksullarýnýn yaþam ýdaha da dayanýlm az boyutlara varacaktýr.ancak buna son verm ek yine iþçi sýnýfýnýn ve kent-kýr yoksullarýnýn elindedir. Ve m uhakkak son verilecektir. Bir toplum sal devrimin ayaklarý olan kent ve kýr em ekçi sýnýflarýile yoksullarýdevrim cinesnel koþullar tarafýndan birbirine doðru yaklaþm akta, kaçýnýlm az olarak ayný devrim eylem i içinde buluþm aktadýrlar.kapitalizm in baðrýnda sosyalizm in m addi tem elleri açýða çýkýp olgunlaþýrken kapitalist krizler em ekçi sýnýflarýn devrim ci ayaklanm alara baþvurm asýnýn yolunu da döþem ektedir. Kent ve kýr em ekçi sýnýflarýnýn kom ite ve konseylerde örgütlenm esi için her zam ankinden çok daha olanaklý koþullar yaþam aktayýz. Ýþçi sýnýfýve em ekçiler üretim in denetlenmesinde, üretim in planlanm asý ve bölüþüm üzerinde söz sahibi olduklarýnda -kibu ancak iktidardan burjuva sýnýfýn defedilm esiyle tam ve gerçek anlam ýna ulaþabilir- üretim anarþisi son bulacak,üretim verimliliði,em eðin tasarrufu,bilim -tekniðin, makineleþm enin geliþimi bütün toplum un en iyive kalitelibir yaþam sürm esiiçin kullanýlacaktýr. NO TLAR: (1)Ýktisatdergisi/2006 (2)Ýktisatdergisi/2006 (3)Tarým saliþletm elerin Analizi (4)Tarým haftasý2007 sempozyumu * Üretim verimliliðiverileridünya Gýda Günü 2006 /TMMOB çalýþm asýndan alýnm ýþtýr. 7

8 Zindanlar YeniEvrede BÝZ DÝMDÝK AYAKTAYIZ, YIKILSIN BU ZÝNDANLAR Boþaltýlan Bayram paþa C ezaevi nden iþkence ile sevk edilen ve nereye sevk edildiklerison ana kadar belliolm ayan devrim citutsaklar için 9 Temmuz tarihinde HD de bir basýn açýklam asýyapýldý. ÝHD ÝstanbulÞubesi nde yapýlan açýklam aya,ýktidar Ýçin Mücadele Birliði dergisi yazýiþleri müdürü Þafak G üm üþsoy un ziyaretçisi olan Vefa Serdar ve Eyüp Sevilm iþ in annesihediye ve babasýaliþan Sevilm iþ katýldý. Ýlk olarak Vefa Serdar basýn açýklam asým etniokuyarak olaylarý özetledi: Cezaevinin arsasýný TO KÝ ye satan devlet, burada büyük bir alýþveriþ m erkeziyapýlacaðýgerekçesiyle,bir süredir sessiz sedasýz cezaeviniboþaltýyordu.ve hatta bu yüzden cezaevineredeyse rölantiye alýnm ýþtýve idariiþlem lerin hiçbiri yapýlm ýyordu. Ö rneðin çöpler dahi alýnm ýyordu. Devrim citutsaklar,içinde farelerin cirit attýðý,duvarlarýndan laðým sularýnýn sýzdýðýbir koðuþa konm uþlardý.koðuþta insanca yaþam koþullarý m evcut deðildi; çöpler alýnm adýðý için sýcak havanýn da etkisiyle her yerikesifbir koku kaplam ýþtý. Devrim ci tutsaklar bu koþullarý protesto ettiklerinde onlara söylenen tek þey, bu cezaeviboþaltýlýyor,idaripersonelyok oluyordu.ve en sonu, geçtiðim iz hafta Perþem be günü,jandarm alar gelerek tutsaklarý sevke götürm ek istediler. Tutsaklarýn ellerinikelepçeledikten sonra son derece keyfibir tutum la ayaklarýnýda kelepçelem ek istem eleriüzerine devrimcitutsaklar direniþe geçtiler.jandarm a tutsaklara saldýrm ýþ ve aðýr bir þekilde darp etm iþtir.devrim citutsaklarýn yüzlerinde ve vücutlarýnda morluklar mevcuttur.eyüp Sevilmiþ adlýtutsak sadece saçlarý uzun olduðu için jandarm a tarafýndan aðýr hakaretlere ve fiziki saldýrýya uðram ýþ; saçlarý yolunm uþtur. Ailesiyle görüþen Eyüp Sevilm iþ, yanýnda kalan arkadaþlarý Ýktidar Ýçin yazýiþleri müdürü Þafak G üm üþsoy ve Doðuþ...adlýtutsaklarýn da durum larýnýn kendisinden farksýz olduðunu belirtm iþtir.jandarm a ve gardiyanlar bu saldýrýyla yetinm em iþler, yol boyunca tutsaklarý darp etmeye,küfür ve hakaretler savurm aya devam etmiþlerdir. O kunan açýklam anýn ardýndan Eyüp Sevilm iþ in annesi Hediye Sevilm iþ,3 Temmuz günü yaþanan saldýrýnýn hem en ardýndan oðlunu görm eye gittiðini söyleyerek tanýk olduklarýný anlattý. Hediye ana yaþadýklarýný anlatýrken, duygulandý, gözyaþlarýna hakim olam adý. Oðlunun öðrenci olduðuna ve sýnavlara götürülüp getirilirken de jandarmanýn bu saldýrýlarýna m aruz kalýyor oluþuna deðindi önce. 14 sene önce ýþýk söndürm e eylem lerine katýlm ýþ olduðu için hakkýnda tutuklam a kararý olduðu gerekçesiyle 5 ay kadar önce ÝTÜ de öðrenciiken tutuklanan Eyüp Sevilm iþ in saldýrýhaberinialdýðýanda görüþ günü olm am asýna raðm en cezaevine gidip çocuðunu görm eye çalýþtýðýnýanlatan Hediye ana,kendisinigörüþtürmemek için saatlerce beklettiklerini, am a kendisinin ýsrarcýolup ancak Bayram paþa Zindanýndan ayrýlm am asý üzerine oðluyla görüþebildiðini anlattý bize. Çocuðum u görünce þoka uðradým.bir anne olarak kendim i çok zor tuttum.neredeyse ben de onlara saldýracaktým,orada haykýrdým,müdürüne de haykýrdým,askerine de.ben anneyim,nasýlbir kedinin önünden yavrusunu alýrsanýz size saldýrýr deðilmi? Çocuðum u gördüm,çocuðum un saçlarýyolunm uþtu, koparýlm ýþtý. Yüzü gözü m orluk içinde. Diðer taraflarýný görm edim,diðer arkadaþlarýnýgörm edim.am a çok öfke doldu yüreðime.aðlam ayý býraktým artýk öfkelendim.çocuklarýn ellerini,ayaklarýnýbaðlýyorlar,kafalarýnýduvarlara çarpýyorlar,küfürler ediyorlar,aðza alýnm az küfürler ediyorlar.çocuklarým ýz direniyorlar. Biz yenilm eyeceðiz, hiçbir zam an yenilm eyeceðiz onlarýn iþkencelerine. Biz dim dik ayaktayýz. Böyle þeyler olsun hiç istem iyoruz biz. Yýkýlsýn bu zindanlar. Çocuðum u F tipine götürüyorlar Kýrýkkale ye,götürürken yolda hakaretede ede götürüyorlar.bilgiverm iyorlar bana.en son zorladým zorladým,kýrýkkale F tipinde gene ayný iþkenceler altýnda. Çocuðum dan bir haftadýr hem en hem en bir haber alam ýyorum. Bu kadar söylüyorum. Bir anne yüreði dayanam ýyor artýk. dedi. Ardýndan tutsaklarýn uðradýklarý saldýrýdan dolayý suç duyurusunda bulunduklarý, ancak saðlýk m uayenesinden geçm edikleri belirtildi. Gelen bilgiye göre de Þafak G üm üþsoy un da Pazar günü A m asya Ö zel Tip C ezaevi ne götürüldüðü öðrenildi. BAYRAM PAÞA Ö ZELTÝP C EZAEVÝ NDE SALDIRI Bir süredir arsasýnýn TO KÝ ye satýlm ýþ olm asýgerekçe gösterilerek boþaltýlacaðýsöylenen Saðm alcýlar Cezaevi nde, idari iþler neredeyse durm a noktasýna gelm iþti. Özellikle siyasi tutuklularýn bulunduðu Bayram paþa H Tipi Cezaevi nde, sevkler olacaðý, cezaevinin boþaltýlacaðý gerekçeleriyle çöpler dahi toplanm ýyor, tutsaklar insanlýk dýþý koþullarda tutuluyordu. Kendilerine sevk olacaklarý söylenen tutsaklar,farelerin ciritattýðý,laðým sularýnýn içeri sýzdýðýa1 Koðuþu nda tutuluyorlardý.3 Temmuz Perþembe günü,a1 Koðuþ ta bulunan tutsaklar,jandarm a tarafýndan darp edilerek Saðm alcýlar C ezaevi 48 no lu hücreye götürülm üþlerdir.yolboyunca küfür ve hakaretlere,dayaða maruz kalan tutsaklarýn saðlýk durum larý hakkýnda yeterli bilgialýnamamaktadýr. Aralarýnda Ýktidar Ýçin dergisiyazýiþleri müdürü Þafak G üm üþsoy un da bulunduðu devrim citutsaklar,am asya,kýrýkkale ve baþka cezaevlerine sevk edilm iþtir. Siyasi iktidarýn devrim ci tutsaklara saldýrýsý,onu yýkýlm aktan kurtaram ayacaktýr. 8

9 YeniEvrede KOLOMBÝYA DÝPLOMASÝNÝN DÝLÝ SAVAÞIN GERÇEÐÝ Dünya kam uoyu, son günlerde Kolom biya O rdusu tarafýndan FARC a karþý geliþtirilen rehine kurtarm a operasyonu ile çalkalandý. Olayýn içyüzünün ne olduðu anlaþýlm adan,öyle alelacele yorum yapýlabilecek bir konu deðildibu;ihtiyatlýdavranmayýgerektiriyordu. Em peryalist-kapitalist cenah ve onlarýn m edya kuruluþlarý, büyük bir baþarý olarak servis ediyorlardýbu haberi. Ö yle ya,lafdeðil, kurtarýlanlar ýn içinde eski Kolom biya devlet baþkaný adayý Ingrid Betancourt,üç ABD liistihbaratsubayýda var. ve bunlar yaklaþýk 6 yýldýr FARC ýn elinde rehin olarak tutuluyorlardý. Uribe hüküm eti iktidara geldiðinde, rehinelerin kurtarýlacaðý söz ünü verm iþti.hem en baþtan belirtmeliyiz ki, kurtarýlan rehine sayýsý 15 tir, ve FA RC ýn elinde daha 700 e yakýn rehine bulunm aktadýr. Ve son dönem de bu rehineler üzerinden ilginç bir tartýþm a sürm ektedir. FA RC -EP, rehinelerin hepsini Kolom biya zindanlarýnda bulunan 500 FARC tutsaðýna karþýlýk serbest býrakacaðýnýyýllar önce açýklam ýþtýzaten.yani FARC ýn zaten adý üzerinde rehineler i sonsuza deðin elinde tutm ak gibi bir derdinin olm adýðýný/olm ayacaðýný anlam ak için kahin olm aya gerek yok. 40 yýldýr, ABD nin türlü teçhizat vb. ile de desteklediðikolom biya ordusuna karþý savaþan, dünyanýn en deneyim li gerilla ordularýndan biri olan FA RC ýn elindeki 700 rehineyidostlar alýþveriþte görsün diye tutm ayacaðýaçýk. Geçen Martayýnda Kolom biya ordusu Ekvador içlerine kadar girerek FAR C ýn önde gelen Kom utanlarýndan Raul Reyes i katlettiðinde, en serttepkilerden birinigösteren Chavez in, þim direhinelerin hiçbir karþýlýk istenm eden serbest býrakýlm asý yönünde FARC a çaðrý yapm asý gerçekten düþündürücüdür. G örünen o ki,venezuella nýn ABD tarafýndan istikrarsýzlaþtýrýlm a tehdidine karþýlýk, Chavez, diplom asinin o oynak diliyle karþýlýk verm eyi tercih ediyor. G erilla mücadelesinin tarih olduðu na dair açýklamalarýnýda bu kapsam da ele alm ak gerekiyor. Ve ne yazýk ki bu açýklam alar, son operasyonla gerillalarýn elinden kurtarýlan eski devlet baþkaný adayý Ingrid Bertancourt un son açýklam alarýyla örtüþüyor. Bertancourt,artýk FARC ýn bu yöntem le sonuç alam ayacaðýný kabul etm esi gerektiðini ve Kolom biya hüküm etinin de FARC ý uzlaþm a içine çekm esi gerektiðini söylüyor. Öyle anlaþýlýyor ki, Ingrid Bertancourt gibileri, Fransa nýn da desteðiyle (serbest býrakýlýr býrakýlm az ilk iþi Fransa ya gitm ek olmuþtur) FA RC ýpolitik çevirm e içine alm ak istiyorlar. Onlarýn bu çabasýanlaþýlabilir birþeydir;am a Chavez in FA RC ýn varlýðýem peryalizm in bölgeye m üdahalesini haklý gösterm ek için bir bahane olarak kullanýlýyor þeklindekiaçýklamalarý, her ne gerekçeyle yapýlm ýþ olursa olsun, sadece Kolom biya da deðil, tüm dünyadaki devrim cim ücadeleye zarar verecek türdendir. Em peryalizm in gücünün gereðinden fazla büyütülm esi,saldýrganlýðýn önüne geçm ek için kim izam an devrim ci,ilerici güçleri böyle açýklam alar yapm aya itiyor; am a bu bütünü kurtarm ak için parçanýn feda edilm esidüþüncesi,her zam an ve her durum - Enternasyonal da doðru sonuçlar verm ez. ABD nin Kolom biya dakidevrim cigüçleri tasfiye etmek ve muhalefeti bastýrm ak için Plan Kolom biya adý altýnda bir strateji geliþtirdiði ve bunu adým adým hayata geçirm eye çalýþtýðý bilinen bir gerçek. Ve Uribe hüküm etinin bunu canla baþla uyguladýðý da,en son Raul Reyes in katledilm esi olayýnda da görüldüðü gibi, ortada. Üstelik FARC, 1980 li yýllarýn ortasýnda þim di kendisine dayatýlan seçeneðe yönelm iþ, seçim sürecine katýlm ýþ, baþarýlý olmuþ ve bunun sonucu,kongre üyelerive üç baþkan adayýda dahil olm ak üzere, 5 bin üyesi katledilm iþti. Uribe, iktidara geldiði andan itibaren, Kolom biya da katledilen sendikacýlarýn, muhaliflerin sayýsýartmýþ, kavruk toprak adý altýnda geliþtirdiði strateji (balýðýn yakalanm asýiçin denizin kurutulm asýpolitikasý) ile halka dönük baský ve iþkenceleri artýrm ýþtý. Böylece Kolom biya nýn 1/3 ünü elinde tutan FA RC ýyýldýrm ak ve teslim olmaya zorlam ak düþüncesindeydiler.am a ne yaparlarsa yapsýnlar,bugüne kadar FARC m ücadeleyiazim ve kararlýlýkla sürdürm eyi baþardý. Ve þim di rotasýný deðiþtirm ek için herhangi bir neden görünm üyor.üstelik Latin Am erika üzerinde devrim ci süreç yeniden hýzlanm ýþken, Che nin ruhu yeniden tüm Latinleribu denli sarm ýþken... FA RC ýn efsanevi lideri M arulanda nýn ölm esinden sonra FARC a dönük saldýrýlar arttý.g örünen o ki,em peryalist-kapitalistsistem son operasyonda olduðu gibi, Pirus Zaferlerikazanarak FARC ýgüçsüz düþürm ek ve sistem içine çekm ek istiyor. FA RC, son operasyonun içlerinde bulunan iki hainin ihaneti sonucu gerçekleþtiðini ve bunun em peryalizm i sevindirm em esi gerektiðini, çünkü m ücadeleyikararlýlýkla sürdürdüklerini açýkladý. FA RC -EP nin varlýðý ve m ücadelesi, dünya halklarýna,iþçi sýnýfý ve em ekçilerine, devrim cive kom ünistgüçlerine m oralve güç verm eye devam ediyor.em peryalist-kapitalist sistem ne yaparsa yapsýn,dünyanýn devrim ci dönüþüm ünü ve kendisinin sýçram alý çöküþünü engelleyem eyecektir. M ANUEL M ARULANDA 13 M ayýs 1930 yýlýnda Kolom biya da doðan M arulanda (yoldaþlarýonu, attýðýnývuran anlam ýna gelen Tirofijo lakabýyla çaðýrýyorlar),farc (Kolom biya Devrim cisilahlýgüçleri) ýn kurucu önderiydi.kolom biya nýn kahve üretilen bir bölgesinde,köylü bir ailenin çocuðu olarak dünyaya gelm iþti.g ençlik yýllarýnda radikalgörüþlere sahip olmuþ ve mücadele verm ek için daðlara yönelm iþti.m arulanda nýn Kolom biya nýn baþkentibogota ya hiç ayak basm adýðýsöylenm ektedir. Daha sonra PCC (Kolom biya Kom ünist Partisi) ile iliþki kuran M arulanda, görüþlerinin farklýlaþm asý üzerine, PC C den ayrýlm ýþ ve 1964 yýlýnda FA RC ýkurm uþtur. FA RC,özellikle 70 liyýllarda büyük geliþim göstererek Kolom biya nýn 1/3 ünü kontrolü altýna alm ýþtýr. Küba Devrim i nden etkilenen FA RC,kendiözgün koþullarýnda gerilla m ücadelesini geliþtirm eyi ve yaygýnlaþtýrm ayýbaþarm ýþtýr.farc giderek ülke politikasýnda da etkilibir güç olmuþ ve çoðu zam an yaptýðýeylem - lerle gündem ibelirlem iþtir.bütün bu yýllar boyunca M arulanda FARC ýbaþarýyla yönetm iþ,uribe hüküm etinden önce baþbakan olan Andres Pastrana hüküm etiyle barýþ görüþm eleri yapm ýþ, ancak Pastrana hüküm etinin tahhütlerini yerine getirm eyip FARC a saldýrýlarýný artýrm asý sonucu, bu görüþm elerden çekilm iþ ve silahlý m ücadeleyi sürdürm üþtür. Bugün, FARC ýn silahlýgüçlerinin 17 bin civarýnda olduðu söylenm ektedir. Dünyanýn en yaþlýgerillasýolan Tirofijo, 26 M art 2008 tarihinde geçirdiði bir kalp krizi sonucu bütün bir öm rünü geçirdiði Kolom biya orm anlarýnda yoldaþlarýnýn kollarýnda ölüm süzleþm iþtir. Marulanda nýn ölüm ünden sonra FARC kom utanlýðýna Alfonso Cano getirilm iþtir. Büyük gerilla kom utaný, kom ünist savaþçý M arulanda ölüm süzdür! Halk Ýçin Ölmek,Sonsuzluða Dek Yaþam aktýr.anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz. 9

10 Konferans YeniEvrede AYIÞIÐIEKÝN SANAT M ERKEZLERÝ 5.KONFERANSISONA ERDÝ Antep, A dana, Ýzm ir ve G azi Mahallesi, Sarýgazi, Ýkitelli den yola çýkan sanat merkezi çalýþanlarý Taksim Ayýþýðý nda bir araya geldik. Her yýlolduðu gibi ilk gün bir yýllýk faaliyet raporlarýna ayrýlm ýþtý. Sýrasýyla sanat m erkezleri bir yýl boyunca hangitür etkinlikler yaptýklarýný, hangi atölye çalýþm alarýndan nasýl sonuçlar aldýklarýný, baþarý ve baþarýsýzlýklarýn nedenlerini ortaya koydu.konferans oturum larýarasýnda verilen çay m olalarýnda ve yem ek m olasýnda yapýlan sohbetlerde güzel anlar, güzel paylaþým lar yaþandý. Bir yýl boyunca iþlerin yoðunluðundan dolayýfýrsatýnýbulam adýðým ýz zam aný ve ortam ý bu konferansta elde etm iþ olduk. Ekin-Sanat alanýnda ilk kurulan derneðim izden bugüne 20 yýlgeçti.20 yýldýr bu alanda kesintisiz bir þekilde m ücadele yürütüyoruz. 5. Konferans, önüne 20. Yýl Etkinliði koydu. Nereden G eliyoruz, baþlýðý altýnda Ekin-Sanat m ücadelem ize yol gösteren bilim,sanat,felsefe,politika, ayrýca Ekin-Sanatm ücadelesinde bize yolgösteren yakýn ve uzak dostlarým ýz incelendi.20 yýldýr bizim le birlikte yürüm üþ,kendinden bu alana bir þeyler katm ýþ,bir þeyler kazanm ýþ dostlarým ýzýanm adan geçem ezdik.ve buradan Nereye G idiyoruz, gündem ine geldik.20 yýldýr sürdürülen Ekin-Sanat m ücadelesinin bundan sonraki hedefleri ne olm alý, nasýl olm alý üzerine konuþtuk. 20. Yýl için yapýlacak etkinlikler üzerine deðerlendirm e yapan konferansým ýz bir dizietkinlikle 20.Yýlýkarþýlam aya karar verdi. Uzak ve yakýn dostlarýmýz arasýnda kim ler yoktu ki,diri diri ateþe atýlarak yakýlan Bruno, Ýspanya Ýç Savaþýnda kurþuna dizilen þair Lorca, kom ünist þairimiz N azým Hikm et, Þili Stadyum unda ölüm süz þarkýyý söyleyen Victor Jara, m uzip gülüþüyle Bertolt Brecht, Elsa nýn G özleri ne güzellem e yapan Aragon,silah,gitar ve mýsýrýfotoðrafkarelerinde birleþtiren Tina M odotti,pantolonlu Bulut u yazan M ayakovski,bir duvar dibinde kollarý sonuna kadar açýk bembeyaz gömleðiyle idam mangasý önünde dim dik ayakta duran direniþçileri anlatan tablosuyla ressam Goya,Modern Zam anlar,sahne Iþýklarý,Diktatör gibidev yapýtlarýyla C harli C haplin, Kavel direniþini dizelerinde ölüm - süzleþtiren Hasan Hüseyin,geçtiðim iz günlerde yaþam ýnýyitiren sinem acý Nona,Ýspanya ç Savaþýný bir tuvalde tüm vahþetiyle bize yansýtan Picasso, Bir A narþistin Kaza Sonucu Ö lüm ü adlý oyunuyla ve daha nice oyunlarýyla DariFo,O ðullarýö len Analara seslenen Pablo Neruda,dünya dönüyor diyen Galile,dam arlarýnda serum u deneyen M aria C urie ve ikinci dünya savaþý dönem inde Hitler faþizm ini dize getiren yedisinden yetm iþine tüm Sovyet insanlarýný eserlerinde ölüm süzleþtiren C engiz Aytm atov Ve ele alam adýðým ýz niceleri Konferansýn üçüncü gününe tüm bu deðerlerim izle zenginleþm iþ olarak geçtik ve zenginliklerimizianlatmaya devam ettik. Çünkü bir günlük oturum lara sýðdýramamýþtýk bize yolgösterenleri. Söylem enin en iyiyolu yapm aktýr diyen Jose M arti,m uhteþem tarihiyle Bolþoy Tiyatrosu, bilim adam ý Tesla, þair Eluard, türlerin kökenini þaþm az bir þekilde ortaya koyan Darwin, ve tüm bunlarýn sonunda Hegel den M arx a bir deðerlendirm e. Konferansýn ikinci gününün akþam ýnda Tiyatro Simurg bizimle beraberdi. Yeni hazýrladýklarý Sivas Yandý15 YýlO ldu adlýoyunlarýnýbizim le paylaþm ak için konferansým ýza katýldýlar. Kibele ananýn tanýklýðýnda Sivas ve çevresinde tarih boyunca yaþanan katliam lara tanýklýk ettik. Kibele ana bize 2 Temmuz katliam ýnýn bir tesadüf olm adýðýný, nice Sivaslarýn tarih boyunca yaþandýðýný ve önem li olanýn bunlarýn bir daha yaþanm am asý olduðunu görsterdi.o yunun sonunda yaptýðým ýz sohbetlerle birbirimizi zenginleþtirdik. Ayrýca D arw in ini anlatmak için görev alan Ekin-Sanat çalýþanýmýz Darw in i anlatm ak üzere biyolog bir arkadaþý konferansa davet etm iþti. Arkadaþa katkýlarýndan dolayýbir kez daha teþekkür ediyoruz. Dördüncü ve son güne geldiðim izde ise Ekin-Sanat mücadelem izde bizimle birlikte olan olum lu ve olum suz insan örneklerinipaylaþtýk,olum lu deðerlerim iziyeniden andýk,olum - suzluklarýhatýrladýk,insan iliþkilerikonusunda neler yapm am ýz gerektiðini konuþtuk. Son gündem olarak nereye gidiyoruz dedik ve þu sonuçlarý çýkardýk: 5 yýldýr yapýlan konferanslarýn sonucunda nitelik olarak geliþen am a nicelik olarak geriye düþen bir alan çalýþm asýnýn olduðu ve nicelik sorunun çözüm ü için çalýþmak gerektiði;örnek bir çalýþm a olarak görülen Önsöz Ekin Sanat edebiyat dergim izin daha fazla insana ulaþtýrýlm asý, niteliðinin korunm asýve yükseltilm esiiçin yayýn kurulunun geniþletilm esi; Ekin-Sanatkurum larým ýzýn bir kom ite aracýlýðýyla yönetilm esi,ve merkeziolarak denetlenm esi;üretim e dönük çalýþm alarýn yapýlm asý,oyunlarým ýz,belgeselçalýþm alarým ýz,kitaplarým ýz,fotoðraf sergilerim iz,m üzik gruplarým ýzla iþçive em ekçilerin grevlerinde, eylem lerinde, atölyelerinde, sendikalarýnda... yani onlarýn yaþam ýnýn her anýnda yer alm asý;tüm bu çalýþm alarým ýzýn gelecek dönem e býrakýlabilm esi için arþivlenerek korunm asý; Ekim ayýnda yapýlacak olan 20. Yýl etkinliklerinin 17 Ekim tarihinde baþlam asýve ardýndan bir dizietkinlikle TÜYAP Kitap Fuarý nda devam ettirilm esikarara baðlanarak konferansým ýz sonuçlandý. Konferans kapanýþýnda bir sürpriz bizibekliyordu,dörtgün boyunca fotoðraflarým ýzýçeken,en zor iþlerden biriolan m utfak sorum luluðunu alarak bize lezzetli yem ekler hazýrlayan yoldaþým ýzýn bir de sürprizi vardý. Konferansýn fotoðraf karelerinde donup kalan anlarýnýbize yeniden kendidiliyle canlandýrm ýþtý.tüm katýlým cýlarýn büyük bir ilgiyle izlediði slaytýn ardýndan yüzüm üzde büyük bir tebessüm, 6. Konferansým ýzda buluþm ak üzere ayrýldýk. AyýþýðýSanatM erkeziem ekçileri 10

11 YeniEvrede Sivas Katliam ı KADIKÖY MÝTÝNGÝ S i v a s k a tlia m ýn ýn üzerinden 15 yýl geçti. 15. yýlýnda Sivas katliam ý birçok ilde lanetlendi, eylem ler g e rçe k le þtirild i, iþçi ve em ekçiler, alevi inanýþýna sahip insanlar öfkelerine alanlara taþýdý. Bu eylem lerden biriside Ýstanbul da, bir m iting þeklinde gerçek- leþtirildi.ýstanbul - da gerçekleþtirilen m itinge Pir Sultan Abdal Kültür D e rn e k le ri, devrim ciörgüt ve partiler,sendikalar k a týlýrk e n Mücadele Birliði Platform u ise D ün M araþ ta Bugün Sivas ta Çözüm Faþizm e Karþý Savaþta / Mücadele Birliði PLT. pankartýyla eylem de yerini aldý. Ýlk olarak saat 16:00 da TepeNautilus önünde toplanýlmaya baþlandý.ardýndan kitlenin toplanm asýyla birlikte saat civarýnda yürüyüþe geçildi.yürüyüþ boyunca M ücadele Birliði im zalý bildiriler yoðun bir þekilde daðýtýlýrken, bolca kuþlam alar yapýldý.yine yürüyüþ güzergahýboyunca duvarlara Faþizm e Karþý Birleþik Kitlesel DevrimciÞiddet / DÖB, D evrim Ýçin Ýleri / Mücadele Birliði, Sivas ýn Hesabý Sorulacak /Leninistler yazýlam alarýnýn yapýldýðýgörüldü. Yaklaþýk bir saat süren yürüyüþ boyunca D ün M araþ ta Bugün Sivas ta Ç özüm Faþizm e Karþý Savaþta, Yaþasýn Halklarýn, Sivas ýn Katili Faþist Devlettir, Faþizm e KarþýSilah Baþýna, Fabrikalar Tarlalar SiyasiÝktidar Her Þey Em eðin Olacak, Sivas ýunutma Unutturm a sloganlarýatýldý. Tüm kitlenin alana girm esiyle birlikte m iting ilk olarak saygý duruþuyla baþladý. Saygý duruþunun hem en ardýndan konuþm alar yapýldý. Ýlk konuþm a PSAKD Ýstanbul Þubeleri adýna yapýldý. Yapýlan konuþm ada Sivas katliam ý lanetlenirken; Katliam devletin ve güvenlik güçlerinin gözetim inde gerçekleþtirilm iþtir. (..) Katliam ý gerçekleþtiren zihniyet þim di iktidardadýr. (..) M adým ak ta m üdahale etm eyenler, Taksim M eydaný nda iþçive em ekçilere saldýrm ýþtýr denildi. Yapýlan konuþm alarýn ardýndan m üzik gruplarý sahne aldý.m üzik gruplarýndan sonra m iting sona erdi. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Üretim araçlarýnýn özel m ülkiyeti toplum u sýnýflara böldü. Ýçinde yaþadýðým ýz toplum sal sistem sýnýflý, söm ürülü kapitalist sistem dir. Kapitalist sistem in egem en sýnýfý burjuvazidir. Burjuvazi, egem enlik aracý olan devletine dayanarak iþçi sýnýfý ve diðer em ekçi sýnýflar üzerinde baskýkurar,onlarýezer ve söm ürür. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Üretim araçlarýnýn özel m ülkiyeti toplum u sadece sýnýflara, sýnýrlara, uluslara,dinlere,inançlara bölm edi.m ezheplere,tarikatlara da böldü. Bölünen em ekçikitleler güçsüz ve takatsiz kaldýlar.bütün zenginlikleri ve güzellikleri yaratm alarýna raðm en bunlardan yoksun býrakýldýlar. Böylece baskýaltýnda tutulabildiler;iliklerine kadar ezilip söm ürüldüler; aþaðýlanýp horlandýlar ve sonunda yaþam dan kovuldular! AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Din tüm uygarlýk tarihi boyunca egem enlerin egem enliklerini sürdürm e,toplum larýbaskýaltýna alma ve söm ürm e aracýoldu.halklarý aldatm anýn naifyoluydu. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Din bir araçtýr.ýnsanlarýeðitm e,örgütlem e ve yönetme aracý.am aç ise egem enlik, servet ve sefahattir. Bu nedenle peygam berler tanrýnýn elçisioldular.bu nedenle krallar tanrýnýn yeryüzündekitem silcisiolarak ilan ettiler kendilerini,bu nedenle þu anda biz O sm anlý dan sonrakien dinibütün hüküm etle yönetiliyoruz. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler C um huriyet tarihi boyunca hiçbir hüküm et dini bu kadar açýktan istism ar etm em iþti.halklarým ýzýn inançlarýnýhiç bu kadar açýktan serm ayeye dönüþtürm em iþti. G erçi Kürt ulusuna, Alevi inancýna sahip insanlar, O sm anlý dan günüm üze tarih boyunca hep aþaðýlanýp horlandýlar, baský ve katliam lara uðratýldýlar. Aleviler teokratik O sm anlý m onarþizm inden gördükleri din baskýsýyla cum huriyetin sahte laiklik ilkesine sarýlm ýþ evlerinin bir duvarýna Hz.Ali nin diðerine Atatürk ün resm iniasm ýþlardýr.sanm ýþlardýr kitc laiktir...laik olacak...oysa TC devletihiçbir zam an laik olm am ýþ her zam an bir din devletiolm uþtur. Ve Alevilerin kaderihep Kürtulusunun kaderiile kesiþm iþ;ne zam an ki Kürtler ulusalkim liðine,aleviler inançlarýna sahip çýkm ýþ,tc tarafýndan kýyým lara uðratýlm ýþlardýr.dersim,çorum,sivas, M alatya ve en son Madýmak katliam larýbunun en som utkanýtlarýolmuþtur. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Em peryalist-kapitalistsistem doruk bunalým ýnýyaþýyor.tc devletitarihinin en derin bunalým ýnýyaþýyor.devletielinde bulunduran tekeller kendiaralarýnda büyük bir kavgaya tutuþmuþ durumdalar.ve her biri bu kavgada em ekçihalkýn Aleviinancýna sahip insanlarýnýkendiyanýna çekm eye çalýþýyor.ve yerigeldiðinde bir bukalem un gibikendilerinisizdenm iþ gibigösterm e uðraþýndalar.ýþbirlikçitekeller TC devletini em peryalist devletlerin ihtiyaçlarýna göre biçim lendirm ek istiyorlar. TC ye uygulanan ekonom ik ilhakýsonuna kadar sürdürm ek istiyorlar. Em peryalist efendilerine uþaklýkta birbirleriyle yarýþýyor, birbirlerine giriyorlar. AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Ne din,ne ulus,ne inanç birliðisýnýfbirliðinden,sýnýfkardeþliðinden daha güçlü, daha kapsayýcý ve daha gerçektir. Ne din, ne inanç kardeþliði,sýnýfkardeþliðinikapsar.ulus kardeþliðide böyledir.ayrýca tem el sorun din sorunu da deðildir. Tem el sorun; em ekle serm aye arasýndakiuzlaþm az sýnýfçýkarlarýnýn yolaçtýðýsýnýfsavaþýnýkazanm a sorunudur. Bunun için burjuvazi her yolu m ubah sayarak iç savaþý kazanm ak istiyor... AleviÝnancýna Sahip Ýþçiler,Em ekçiler Artýk uyanm alý,harekete geçm eliyiz.suniayrýlýklarýbir tarafa býrakarak burjuva oyunlarý boþa çýkarm ak için: Türk, Kürt, Arap,Erm eni, Laz, Çerkez tüm m illiyetlerden kadýn ve erkekler,alevive Sünniinancýndan insanlar,yaþlýlar,gençler birleþm elive tüm kötülüklerin kaynaðýkapitalizm iyýkm alýyýz.ancak kapitalistsistem e son verip,kendiiktidarým ýzý kurduðum uzda gerçek anlam da özgürleþip m utlu olabiliriz.dem okratik Halk Devrim ive Dem okratik Halk Ýktidarýiçin devrim in saflarýnda birleþm elive m ücadeleyiyükseltm eliyiz. 11

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI SANAT VII MERKEZÝ KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

Bugün darbeye ses çýkarmazsan yarýn çok geç olabilir

Bugün darbeye ses çýkarmazsan yarýn çok geç olabilir 26 Temmuz - Ankara Darbeye karþý 2. ses Tüm darbeciler yargýlansýn sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 330 12 Temmuz 2008 2.5 YTL Bugün darbeye ses çýkarmazsan

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

Madenciysen Mezar Bile Fazla... 5. Sayfa. Emperyalistlere. Kalkan Olmayacaðýz!

Madenciysen Mezar Bile Fazla... 5. Sayfa. Emperyalistlere. Kalkan Olmayacaðýz! Karataþ Cezaevinde Saldýrý Direniþ 2. Sayfa Madenciysen Mezar Bile Fazla... 5. Sayfa ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 6 75 Krþ 7 Aralýk 2010 ozgurluk09@gmail.com Tekel Ýþçilerine

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

DURDURUN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN. 20 Aðustos - Kadýköy - saat: 15.00. ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým. www.sosyalistisci.

DURDURUN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN. 20 Aðustos - Kadýköy - saat: 15.00. ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým. www.sosyalistisci. Enternasyonal sosyalistlerin bildirisi ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým sayfa:11 Filistin de çözüm nedir? F. Aloðlu sayfa:12 Bertolt Brecht sayfa:14 sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı