KĠMYA EĞĠTĠMĠNDE ANĠMASYON KULLANIMI VE ÖNEMĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KĠMYA EĞĠTĠMĠNDE ANĠMASYON KULLANIMI VE ÖNEMĠ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa , 2011 KĠMYA EĞĠTĠMĠNDE ANĠMASYON KULLANIMI VE ÖNEMĠ Kadriye Bayram 1, Emre Özdemir 1, Nuriye Koçak 2 1 Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, KadriyE 2 Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD. ÖZET Bu çalışma, son on yılda animasyon teknolojisi üzerine yayınlanan birçok Türkçe ve yabancı makalelerden oluşmuş bir derleme çalışmasıdır. Bu derleme çalışmada, animasyon kullanımının kimya eğitimindeki rolü vurgulanmıştır. Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz, bilimsel ve teknolojik açıdan olağanüstü gelişmelerin gözlendiği 21. yy. çağımızda, bilgisayar teknolojisi ile eğitim sistemimizin ezberci yapısının yerini anlamlı öğrenme almıştır. Yapılan araştırmalarda; doğru yerde ve zamanda profesyonelce animasyon uygulamalarının öğrencilerin kimyaya bakış açıları, kimyaya karşı ilgi ve tutumları, kimya dersindeki başarıları üzerine olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Animasyon, Kimya Eğitimi, Bilgisayar Teknolojisi.

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa , 2011 THE USE OF ANIMATION IN CHEMISTRY EDUCATION AND IMPORTANCE Kadriye Bayram 1, Emre Özdemir 1, Nuriye Koçak 2 1 Selçuk University, Institute of Education Sciences, KadriyE 2 Selçuk University, Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, Department of Science Education ABSTRACT This study is a compilation study consisted of many published in the last ten years Turkish and foreign articles on animation technology. In the study, the role of the use of animation in chemistry education was emphasized. In the 21st century described as the knowledge age in which the extraordinary developments have been observed in terms of scientific and technology, meaningful learning has taken the place of rote education system and computer technology. In the carried out researches, it was concluded that professionally animation applications in the right place and time have positive effects on students perspectives of chemistry, interests and attitudes towards chemistry, achievements in chemistry lesson. Key words: Animation, Chemistry Education, Computer Technology.

3 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 373 Kimya Öğretimine Teknolojik Bir Bakış Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak uluslararası bilgi kaynakları, birer öğretim ortamı olarak dikkate alınmalıdır. Bunu sağlayan en önemli ve etkili teknolojilerden biri de bilgisayar teknolojileridir. 15. yy da kitap ile başlayan öğretim araçları uygulaması; fotoğraf, film, radyo, televizyon, video ve diğer araçlarla eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuştur (Akçay, Tüysüz, Feyzioğlu ve Uçar, 2007). Özellikle 1990'lı yıllarda geliştirilen çeşitli yazılımlar ve çoklu ortamlar bilgi kaynaklarının paylaşımına kolaylık getirmiş; tüm dünyayı kapsayan, yüksek hız ve büyük bant genişliğine sahip bilgi ve iletişim ağı, bilginin bu denli hızlı artışı ve yaygınlaşmasını mümkün kılan altyapıyı sağlamıştır. Bilginin ekonominin başlıca hammaddesi haline geldiği ve diğer kaynakların ötesine geçtiği çağımızda, bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının giderek artan kullanımı; yeni bir yaşam şeklini beraberinde getirmiş ve Bilgi Toplumu nun oluşumuna zemin hazırlamıştır (Somyürek, 2008). Bilgi toplumunda insanların sahip olması gereken nitelikler de değişmiştir. Bilgi toplumunda sürekli değişen ve gelişen bilgi karşısında, insanların bunları ezberlemesi gereksiz ve olanaksız hale gelmiştir (Günay, 2008). Bilginin ve öğrenci sayısının hızla artması, öğretmen yetersizliği vb. bir takım sorunlar yeni teknolojilerin doğal bir süreç içersinde eğitim ve öğretim alanında kullanılması gerektiğini göstermiştir (Özel, 2008). Yani farklı öğrenme düzeylerindeki bireylerin eğitiminde ortaya çıkan güçlükler nedeniyle eğitimde geleneksel yaklaşımların yeterli olmayacağı kanısı yaygınlaşmış ve yeni arayışlara yönelme bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ihtiyaç ve arayışlar, bilgisayarın eğitim sürecine girmesinin temel nedenleri olarak gösterilebilir (Altun, 2007). Günümüzde teknolojide yaşanan çok hızlı değişimi ülkelerin yakalayarak sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda kalkınması, ancak çağdaş bir eğitim sürecinde iyi eğitilmiş bireylerle olanaklıdır ve bilimi-teknolojiyi takip eden, özümseyebilen ülkelerin gelişip ilerlemeleri daha hızlı olmuştur (Akçay ve arkadaşları 2007; Çağıran, 2008). Bu gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte fen bilimlerinin ve fen eğitiminin önemi giderek artmaktadır (Yücel, 2006). Günümüzde teknolojik anlamda gelişmenin ve ilerlemenin yolu iyi bir fen eğitiminden geçmektedir (Cengiz, 2009). Çünkü fen eğitiminin en önemli işlevi, bireylerin bilim okuryazarı olarak yetişmelerine olanak sağlamasıdır (Zeynelgiller, 2006). Fakat fen, birçok öğrenci için zordur ve bilimsel kavramlar, şemalar onların fen derslerinde başarılı olmaları için yetersiz kalmaktadır (Yang ve Andre, 2003). Bunun için fen eğitiminin gelişen ve değişen şartlara uygun olacak şekilde yapılandırılması ve yürütülmesi gerekir (Cengiz, 2009). Bu süreçte animasyonlar bilimsel olayları görselleştirmek amacıyla kullanılmaktadır (Yang ve Andre, 2003). Etkili bir fen öğretiminin en önemli ayaklarından bir tanesi de iyi bir kimya eğitimidir. Ancak fen bilimleri öğretiminin genelinde olduğu gibi; kimya öğretiminde de ülkemizde ve dünyada birçok eksiklikler göze çarpmaktadır.

4 374 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak Birçok öğrenci kimyayı istenilen ölçüde öğrenememekte; kimya dersini öğrenilmesi zor dersler arasında görmektedir (Göncü, 2006). Fakat insanoğlunun uğraşı ne olursa olsun, yaşamı kimya ile iç içedir. Günlük hayatta temizlikte kullandığımız sabunlar, deterjanlar; dişlerimizi fırçalamak için kullandığımız macunlar; arabalarımızda kullandığımız aküler; sağlığımızı korumak amacıyla kullandığımız ilaçlar; doğal hayatta gözlemlediğimiz fotosentez gibi verebileceğimiz sayısız örnek kimya ile ilgilidir. Günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olan kimya eğitimi de buna paralel olarak önem kazanmaktadır. Bu yüzden kimyada esas olan uygulamadır (Bilir, 2009). Öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri kavramların öğretiminde onların görsel ve düşünsel yapılarını harekete geçirebilecek multimedya destekli öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi ve kullanılmasının öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilediği bulgular literatürde mevcuttur. Bilgisayar bunu sağlayabilecek nitelikteki teknolojik araçlardan birisidir (Özmen ve Kolomuç, 2004). Çünkü öğrencilerin dinamik kimya proseslerinin nasıl meydana geldiğini öğrenmek için, önce anlama, sonra hatırlama ve en sonunda göz önünde canlandırma yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin göz önünde canlandırma işlemlerini doğru ve kolay yapabilmeleri ve karmaşık kimya konularını daha kolay öğrenebilmeleri için bilgisayar gereklidir (Tezcan ve Yılmaz, 2003). Günümüzde bilgisayarlar öğrenciler tarafından en çok kullanılan ve sevilen teknolojik araçlardan biri olduğu için, bilgisayar destekli hazırlanan ders materyallerinin hem öğrenciyi destekleyici, hem de öğrencilerin derse olan ilgilerini artırıcı işlevleri vardır (Göncü, 2006). Bilgisayar Destekli ve Bilgisayar Tabanlı Eğitim Eğitim teknolojisi, teknoloji sayesinde ortaya çıkan araç gereçlerin, eğitim kurumlarına sokulması, bunların alanında uzman eğitimciler tarafından bilgiyi aktarmada ve öğrenme öğretme ortamlarının kalitesini arttırmada kullanılmasıdır (Emrahoğlu ve Bülbül, 2010; Özüsağlam, 2007). Eğitim teknolojilerinin tamamı birer öğrenme aracıdır. Aktiflik ve kalıcılık ön planda olduğu için eğitim teknolojisi anlamlı öğrenmeler oluşturmak için iyi bir aracı olarak kullanılır (Kurt, 2006). Bilişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak bilgisayar ortamında canlandırma, benzeşim vb. görsel ve işitsel materyal geliştirilmiş ve eğitimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda bilgisayar destekli ve bilgisayar tabanlı eğitim kavramları ortaya çıkmıştır (Akçay, Tüysüz, ve Feyzioğlu, 2003). Bilgisayar Destekli Eğitim, okullardaki ders dışı etkinliklerin kolaylaştırılması ve ders içi faaliyetlerde öğrencilerin hedeflenen amaçlara ulaşmaları, beklenen davranışları kazanmaları ve bu süreçte bireysel ve grup içi etkileşimli meydana gelen her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve öğretimde öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak bilgisayarın kullanılması, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisiyle birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemi olup bilgisayarların

5 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 375 ders içeriklerini doğrudan sunma, başka yöntemlerle öğrenilenleri tekrar etme, problem çözme, alıştırma yapma ve benzeri etkinliklerde öğrenme-öğretme aracı olarak kullanılmasıyla ilgili uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Bülbül, 2010; Yıldırım ve Kaban, 2010; Somyürek ve Yalın, 2007). Kısaca bilgisayarların öğrenme ve öğretme ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılması bilgisayar destekli eğitim olarak tanımlanabilir. Bilgisayar destekli eğitimin amacı, eğitimi bireyselleştirmek, öğretmen veya öğrencilerin mekândan, kişiden, zamandan bağımsız olarak bilgisayar teknolojilerini eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda kullanmalarını sağlamaktır (Kacar ve Doğan, 2007). Günümüzde BDE teknolojinin yeni ve etkin olarak kullanılabildiği bir öğretim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır (Çekbaş, Yakar, Yıldırım ve Savran, 2003). Bilgisayar tabanlı eğitim ise bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme (interaktif öğrenme) ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleştirilmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir (Akçay, Tüysüz, ve Feyzioğlu, 2003). Bilgisayar Destekli ve Bilgisayar Tabanlı Öğretim Bilgisayarın öğrenme ortamında öğretmene yardımcı bir araç olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak sunan, kendi kendine öğrenme bir başka deyişle interaktif öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleştirilmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemi olup sınıf ortamında ders içeriklerini doğrudan sunma, başka yöntemlerle öğretilenleri tekrar etme, problem çözme, çeşitli alıştırmalar yapma gibi etkinliklerde öğretim aracı olarak faydalanılmasına ve öğrencinin karşılıklı etkileşim yoluyla eksiklerini, performansını tanımasını, dönütler alarak kendi öğrenmesini kontrol altına almasını; grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımıyla derse karşı daha ilgili olmasını sağlamak amacıyla eğitim-öğretim sürecinde, bilgisayardan yararlanma yöntemine Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) denilir (Güneş ve Çelikler, 2009; Karamustafaoğlu, Aydın ve Özmen, 2005; Güvercin, 2010). BDÖ, sistem içinde programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek veya önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla bilgisayarın kullanılması ve geleneksel öğrenme sürecinin yanında, öğrenenlere tamamlayıcı olarak laboratuvar ortamında görsel-ses efektleriyle desteklenmesiyle bilgilerin pekiştirilme sürecidir (Çankaya ve Karamete, 2008; Balkanlı, 2005). Eğitimde bilgisayar kullanım şekilleri içinde dikkati en fazla çeken ve üzerinde en çok çalışılan şekil olan Bilgisayar Tabanlı Öğrenme (BTÖ) ise belli konuların öğretilmesini desteklemek amacıyla kullanılmıştır (Akçay, Tüysüz, Feyzioğlu ve Oğuz, 2008). Klasik eğitim anlayışında en temel öğelerden olan anlatım ve etkileşimdeki amaç, konunun öğrenciye öğretmen tarafından eksiksiz bir şekilde aktarımıdır. Ancak öğretim işi, artık bir bilgi transferi işi olmaktan çıkmıştır. Öğrenme ortamı ve öğretim elemanı, öğrenci bilgiyi inşa ederken ona kılavuzluk

6 376 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak etmekle sorumlu hale gelmiştir. Öğrenci ise konuyu öğrenme sorumluluğunu hissederek kendi düşüncelerini desteklemek için bilgi teknolojilerinden faydalanabilecek konumdadır (Çömek ve Bayram, 2005). Eğitimde bilgi teknolojileri arasında en yaygın olarak bilgisayarlar kullanılmaktadır. Hangi amaçla olursa olsun bilgisayar teknolojisinin yeri ve öneminin anlaşıldığı günümüzde artık asıl mesele onun etkin ve verimli kullanımı meselesidir (Mahaffy, 2004). Bilgisayar, diğer öğretim araçlarından farklı olarak öğretme ve öğrenme açısından benzersiz imkânlar sunan çok yönlü bir araçtır. Bilgisayarın eğitimdeki önemi ve bilgisayarı diğer araçlardan ayıran en önemli özelliği bir üretim, öğretim, yönetim, sunu ve iletişim aracı olarak kullanılabilmesidir (Emrahoğlu ve Bülbül, 2010). BDÖ yönteminde, bilgisayar teknolojisi öğretim sürecine değil de, geleneksel öğretim yöntemlerine bir seçenek olarak karşımıza çıkmakta, nitelik ve nicelik açısından eğitimde verimi yükseltmede önemli bir rol oynamaktadır (Derviş ve Tezel, 2009). Animasyon ve Animasyonun Faydaları Animasyon genel anlamı ile, bir nesneye hayat ve canlılık verme sanatı olarak tanımlanabilir. Eliot ve Miller (1999) ise animasyonu, bir nesneyi hareket halinde gösteren birçok durağan görüntü oluşturmak ve bu görüntüleri hızla arka arkaya oynatarak nesnenin gerçekten hareket ettiğini düşünmemizi sağlamak şeklinde tanımlamışlardır (Arıcı ve Dalkılıç, 2006). Diğer bir tanımda animasyon, ekranda bir dizi görüntü ve resmin hızlı bir şekilde gösterilmesi, el veya bilgisayar yardımıyla çizilen ve birbirlerinden farklı olan hareketsiz resimlerin, hazırlanmış bir mekanik düzenek yardımıyla belli bir sırada gösterilmesi, hareketli tarzda gerçeğin veya hayalin canlandırılmasıdır (Mat İskender, 2007; Kurt, 2006; Pekdağ, 2005). Bilgisayar animasyonu ise, bilgisayarlarda grafik araçlar kullanılarak görsel etkilerin oluşturulması, ekranda bir dizi görüntü ve resmin hızlı bir şekilde gösterilmesi, çeşitli bilgisayar yazılımları kullanılarak ekranda hareketli grafik, resim veya görüntülerin oluşturulmasıdır (Arıcı ve Dalkılıç, 2006; Tezcan ve Yılmaz, 2003; Emrahoğlu ve Bülbül, 2010). Bilgi çağında yaşamamızdan dolayı doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilme her kültürlü ve gelişmeye açık olan insanın amacı haline gelmiştir (Pektaş, Çelik, Katrancı ve Köse, 2009). Günümüz öğrencilerinin teknolojiyi kullanmada daha çok imkânı vardır ve bilgi teknolojileri arasında en çok bilgisayarı kullanmaktadırlar ((Sendlinger ve Metz, 2009; Pektaş, Çelik, Katrancı ve Köse, 2009). ABD deki Texas Üniversitesinde Philips tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre insanlar; okuduklarının %10 nunu, görüp işittiklerinin %50 sini,işittiklerinin %20 sini, söylediklerinin %70 ini, gördüklerinin %30 unu, yapıp söylediklerinin %90 ını hatırlamaktadırlar. Yine yapılan araştırmalara göre, bilgisayar destekli eğitimle %60 daha hızlı öğrenme

7 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 377 gerçekleşmekte ve hatırlama süresinde %25-%60 arasında artış olmaktadır (Kacar ve Doğan, 2007). Bu incelemeler ışığında BDE de yapılmak istenen, öğretici ile alıcı arasındaki en iyi etkileşimi sağlamaya çalışmaktır. BDE de öğretim boyunca öğrenciler bilgisayarda programlanan dersle etkileşim halindeyken öğretmen bir rehber, bilgisayar ise öğrenme ortamı rolünü üstlenmektedir (Mendi, Karabıyık ve Toktaş, 2004). İlköğretim okullarında bilgisayar derslerinin işlenmesinde verimliliğin temel dinamiği olan bilgisayar öğretmenlerinin potansiyelleri ve yönelimleri büyük önem taşımaktadır (Bektaş ve Semerci, 2008). Yani bilgisayar, öğretim sürecine seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı, sistemi güçlendirici bir öğe olarak girmelidir (Efe ve Bakır, 2006). Öğretmenlerin geleneksel anlatma yöntemini seçmeleri, öğrencilerin çok çabuk sıkılmalarına, dikkatlerinin başka noktalara kaymasına neden olduğu için animasyon kullanımı, dikkatlerin konu üzerinde yoğunlaşmasına ve sıkıcılığın ortadan kalkmasına yardım etmektedir (Çalışkan, 2002). Bu yüzden günümüzde çoğu öğretmen derste bilgisayar kullanırlar (Bolton, 2008 ). Animasyonlarla eğitimin başlıca faydalarını şöyle özetleyebiliriz: Animasyon tekniğinin kullanıldığı eğitim yazılımları sayesinde öğrencilere öğretilmek istenen soyut olayları somutlaştırma ve zihinde canlandırma güçlükleri ortadan kaldırabilmektedir. Animasyonlar renk ve hareket özellikleriyle birleşerek akılda kalıcılığı arttırmakta, göz ve kulağa hitap ederek etkin bir öğrenme sağlayabilmektedir (Arıcı ve Dalkılıç, 2006). Böylece öğrenen, sunulan içeriği hem sözlü hem de görsel olarak kodlayıp zihninde bunları tekrar yapılandırdığı için anlamlı öğrenme olur (Kıyıcı ve Yumuşak, 2005). Ayrıca konularla ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarının üstesinden gelinmesinde bilgisayar desteği ile animasyon kullanımı etkili bir yöntemdir (Yakışan, Yel ve Mutlu, 2009). Bilgisayar ortamında hazırlanan çalışma yaprakları, maliyetleri düşürmesi, zamandan tasarruf sağlaması dışında, güvenli bir deney ortamı sunarak olası kazaları önlemesi açısından önem taşımaktadır (Saka ve Yılmaz, 2005). Yani öğrenciler sahip oldukları bilgileri şekillendirmek için bilgisayara uyarlanmış simulasyon ve modeller üzerinde çalışarak pahalı olmayan, risksiz ve gerçek pratik yapma imkânı elde eder. Animasyonlar öğrencilerin yaratıcı düşünceler geliştirmelerine, olasılıklar üzerine durmalarına, çeşitli denemelere girişmelerine yardım etmektedir. Böylece hem etkileşimli öğrenme ortamı sunabilmekte hem de bireysel öğretim sağlanabilmektedir (Arıcı ve Dalkılıç, 2006). Animasyonu içine alan bir öğrenme ortamı öğrencilerde iyi bir anlayış oluşumuna destek vermektedir (Pekdağ, 2005). Bu nedenle öğretmenlerin çağdaş öğretim yöntemleri ve teknolojiyi kullanmaları, eğitim kalitesinin artması açısından önem arz etmektedir (Saka ve Akdeniz, 2006). Kimya Öğretiminde Animasyonun Önemi Kimya, maddenin bileşimini, yapısını ve değişimini inceleyen bir bilim dalıdır (Sarıkaya, 2007). Kimya öğretiminde, soyut kavramlar gibi bazı somut kavramların da öğrenciler için ulaşılabilir ve anlaşılabilir yapılması oldukça güç olabilmektedir (Güneş, Gülçiçek ve Bağcı, 2004). Orta dereceli okullardaki ve

8 378 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak üniversitelerdeki birçok öğrenci kimyayı anlamada zorlanmaktadır. Bu sebepten ötürü, öğrenciler kimyadaki birçok konu ve kavramla ilgili bilimsel olarak kabul edilemeyecek anlayışlar geliştirmektedirler. Kimya hakkındaki bilgileri bu yüzden eksik ve tutarsız kalmaktadır (Pekdağ, 2010). Kimya kavramlarının çoğu somut olmasına karşın bazı kavramlar soyut halde verilmektedir. Madde en somut kavramlardan biridir. Öğrenciler, verilen eğitim ve öğretim nedeniyle bu kavramı bile tanımlamak, karşılaştırmak ve özelliklerini belirtmek için açık ve net cevaplar vermekte zorlanmaktadırlar. Kimya kavramlarını anlamadaki bu güçlüklere, hem uygulanan yöntem ve hem de çeşitli araç, gereç ve deneye başvurulmaması neden olmaktadır (Küçük, Yetim, Saka ve Genel, 2009). Öğrencilerin göz önünde canlandırma işlemlerini doğru ve kolay yapabilmeleri ve karmaşık kimya konularını daha kolay öğrenebilmeleri için bilgisayar gereklidir (Tezcan ve Yılmaz, 2003). Kimya eğitiminin hedeflerini gerçekleştirme, ancak olumlu öğrenme ortamının düzenlenmesi ile sağlanabilir. Öğrenme ortamı, ne kadar çok sayıda duyu organına hitap ederse öğrenme de o kadar çok kalıcı izli olmaktadır. Birden çok duyu organına hitap edebilmek için görsel ve işitsel araçlara daha çok yer vermek gerekir (Gürdal, Şahin ve Yalçınkaya, 2002). Son yıllarda kimyanın kavramsal öğrenilmesindeki zorlukları aşmada bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade edilmiş, animasyon, simülasyon, video, çoklu ortam ve diğer benzeri teknolojik araçlar kimya öğretiminde önem kazanmaya başlamıştır (Pekdağ, 2010). Ders işleme yöntemleri, teknoloji sayesinde ciddi boyutlarda zenginleştirilmektedir. Geleneksel yöntemlerle aktarılmak istenen bilgi, öğrenciye, çağdaş eğitim yazılımları sayesinde bugüne kadar hayal bile edilemeyen biçimlerde aktarılabilmektedir (Ünal ve Bay, 2009). Zaten kimya içeriğinin genelde soyut yapı taşlarını içermesi, bu alanda yaparak yaşayarak etkinliklerle dolu bir öğretimi zorunlu hâle getirmektedir (Karal, Erümit ve Çimer, 2010). Öğrencilerin interaktif olarak öğrenme sürecine katılımlarına olanak sağlayan animasyonların kullanılması ile öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri kavramları zihinlerinde daha kolay yapılandırmaları sağlanabilmektedir (Güneş ve Çelikler, 2009). Bilgi ve iletişim teknolojileri sadece moleküler seviyede modellemeye imkân vermekle kalmayıp aynı zamanda kimyasal olayın makroskobik ve mikroskobik seviyelerde eşzamanlı gösterimlerine de izin vermektedir. Ayrıca kimyasal yapının ve davranışın tanecik boyutunda kabul edilebilen somut gösterimlerini öğrencilere sunabilmektedir (Pekdağ, 2010). Moleküler seviyedeki bu yapıların ve süreçlerin görselleştirilmesi ile animasyon, öğrencilerin yanılgılarını belirlemeye yardım edici uygun stratejik bir yaklaşım olarak görülmektedir (Tasker ve Dalton, 2006). Bilgi ve iletişim teknolojilerini içine alan öğrenme ortamlarında öğrenciler aktif olarak üretmeye, araştırmaya, denemeye ve anlamaya çalışmaktadır. Böylece öğrenciler, kimyayı daha kolay anlayabilmekte ve kendi bilgilerini inşa edebilmektedir (Pekdağ, 2010).

9 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 379 Animasyon Uygulamaları Ġle Ġlgili Yapılan Çalışmalar Akçay, Tüysüz ve Feyzioğlu (2003) çalışmalarında, ilköğretim 8. sınıf Mol kavramı ve Avogadro Sayısı konuları kullanılarak hazırlanan bilgisayar destekli programın, uygulanan yöntemlere bağlı olarak öğrencilerin tutumlarına ve başarılarına etkisini araştırmışlardır. Çalışma eğitim öğretim yılında ilköğretim 8. sınıftaki 152 öğrenci ile yapılmış ve iki deney grubu, geleneksel öğretim yöntemi uygulanan kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları KG de bulunan öğrencilere kıyasla DG 1 ve DG 2 bulunan öğrencilerin fen bilgisi dersindeki başarılarında, fen bilgisi dersine, fen bilgisi öğretmenine ve bilgisayara karşı olan tutumlarında pozitif yönde gelişme olduğunu göstermiştir. Özmen ve Kolumuç (2004) yaptıkları çalışmada lise 2 kimya müfredatında yer alan Çözeltiler konusunun öğretiminde, bilgisayar destekli öğretimin etkisinin belirlenmesi ve geleneksel yöntemle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, bilgisayarla öğretilen öğrencilerin başarılarının, geleneksel yolla öğretilen öğrencilere oranla daha yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Akçay, Tüysüz, Feyzioğlu ve Oğuz (2008) yaptıkları çalışmada lise 1 kimya programında bulunan, Atom ve Atom Modelleri konuları kullanılarak hazırlanan bilgisayar destekli programın, uygulanan yöntemlere bağlı olarak öğrencilerin tutumlarına ve başarılarına etkisi araştırılmıştır. Toplam 108 öğrenci ile 9 ders saati boyunca uygulanan geleneksel, bilgisayar destekli (BDÖ) ve bilgisayar tabanlı öğretim (BTÖ) yöntemleri uygulanan çalışmada, BDÖ in ve BTÖ in öğrencilerin öğrenme düzeyine ve tutumuna etkisi daha olumlu bulunmuştur. Doymuş, Karaçöp, Şimşek ve Doğan (2010) jigsaw ve bilgisayar animasyonları tekniğinin, öğrencilerin Elektrokimya konusundaki kavramları doğru anlayıp anlamadıklarını ve bilimsel düşünme becerilerini tespit etmeye yönelik bir çalışma yapmışlardır. Bu araştırmada uygulanan bilgisayar animasyonları ve jigsaw tekniklerinin öğrencilerin elektrokimya konularındaki kavramsal anlamalarına etkilerinin benzerlik gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Ancak her iki öğretim tekniğin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin teorik olarak kazandıkları bilgileri uygulamaya yansıtmada güçlüklerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Tezcan ve Yılmaz (2003) yaptıkları çalışmada Geleneksel Anlatım Yöntemi ile bilgisayar animasyonlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim yöntemlerinin başarıya etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada lise-ii sınıflarından birine Geleneksel Anlatım Yöntemi, diğerine Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi ile Kimyasal Reaksiyonlar ve Çarpışma Teorisi konusu işlenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi sonucunda, deney grubunun daha başarılı olduğu saptanmıştır.

10 380 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak Akçay, Tüysüz, Feyzioğlu ve Uçar (2007) yaptıkları çalışmada lise II kimya programında yer alan Radyoaktivite konusunun bilgisayar destekli ve klasik öğretim süreçleri uygulanarak öğretilmesinin etkinliği araştırılmıştır. Bu çalışmada bilgisayar destekli eğitim ve geleneksel öğretim yöntemlerinin birlikte kullanıldığı DG 2 deki öğrencilerin, hem sadece geleneksel öğretim yöntemlerinin kullanıldığı KG na, hem de sadece bilgisayar destekli eğitim yönteminin kullanıldığı DG-1 e göre kimya dersindeki başarılarında, kimya ve bilgisayara yönelik tutumlarında pozitif bir değişim meydana gelmiştir. Kayalı ve Tarhan (2004) yaptıkları araştırmada 32 kişilik bir öğrenci grubuna, İyonik Bağlar konusuyla ilgili mevcut kavram yanılgılarının belirlenmesi amacıyla bir ön-test uygulanmış ve ardından, İyonik Bağlar konusuna yönelik yapılandırmacı modele dayalı bir rehber materyal hazırlanmıştır. Rehber materyalde; bilgisayar animasyonlarına ve okuma parçalarına yer verilmiştir. İstatistiksel olarak değerlendirilen test sonuçları, hazırlanan rehber materyalin belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesinde başarılı olduğunu göstermiştir. Ürek ve Tarhan (2005) yaptıkları araştırmada, 32 kişilik bir öğrenci grubuna, Kovalent Bağlar konusuyla ilgili mevcut kavram yanılgılarının belirlenmesi amacıyla bir ön-test uygulanmış, ardından Kovalent Bağlar konusuna yönelik yapılandırmacı modele dayalı bir rehber materyal hazırlanmıştır. Rehber materyalde; ünite ile ilgili neden niçin irdelemesi ön planda tutularak deneysel uygulamalara ve bilgisayar animasyonlarına yer verilmiştir. İstatistiksel olarak değerlendirilen test sonuçları, hazırlanan rehber materyalin belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesinde başarılı olduğunu göstermiştir. Özmen (2007) yaptığı çalışmada bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin Kimyasal Bağlanma konusunu anlamalarına ve yanılgılarını gidermelerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Ayrıca yanılgılarını giderme bakımından deney grubu öğrencilerinin daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Talib, Matthews ve Secombe (2005) yaptıkları çalışmada, animasyonlu öğretim ile geleneksel tabanlı öğretimin, öğrencilerin elektrokimya konusundaki kavramsal değişime etkisini incelemişlerdir. Elektrokimya konusu ile ilgili verilen ön teste öğrencilerin yanıt veremediği ve bazılarının da yanlış cevap verdiği görülmüştür. Bilgisayar animasyonlu öğretimin ardından uygulanan son testte ise yapılandırmacı yöntemin etkisi ile başarılı cevapların alındığı gözlenmiştir. Talib, Matthews ve Secombe (2005) Malezya da bir sınav merkezinde yaptıkları bir çalışmada, bilgisayar animasyonlu öğretimin, Elektrokimya konusunu özetlemede öğrenciler üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Öğrencilerin konuları anlamada ve etkili bir performans göstermesinde bilgisayar animasyonlu öğretimin etkisinin büyük olduğunu sonucuna varılmıştır.

11 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 381 Demirci (2008) yaptığı çalışmada Kristal Yapılar ve Sıvılar konusunun öğretiminde kullanılan bilgisayar destekli öğretimde, hareketsiz resim ve dikkat çekici öğelerin olmadığı sunum ile hareketli materyallerin kullanıldığı sunumun öğrenci erişisine etkisi 4 hafta boyunca incelenmiştir. Bu araştırma, hareketli ve görsel materyaller içeren sunumla ders alan deney grubu öğrencilerinin, almayanlara göre daha fazla ilerleme kaydettiğini göstermektedir. Demirer (2009) yaptığı çalışmada Bilgisayar Destekli Öğretim ile Laboratuar Temelli Öğretimin, öğrencilerin kimya başarıları üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Çalışma sonucunda Bilgisayar Destekli Öğretim gören öğrencilerin akademik başarıları, kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Animasyonlar gazların tanecikli yapısını açıklamada başarılı olmuş ve Bilgisayar Destekli Öğretim öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermesi açısından geleneksel yönteme göre daha etkili olmuştur. Göncü (2006) yaptığı çalışmada BDÖ yönteminin klasik öğretim yöntemine göre; lise II. sınıf öğrencilerinin Kimyasal Reaksiyonlar konusunda başarılarını ve derse olan ilgilerini nasıl etkilediğini araştırmıştır. Bilgisayar ortamında üç boyutlu görsel animasyonlarla hazırlanmış bilgisayar destekli ders sunumlarının, öğrencilerin kimyasal olaylardaki moleküler kavram bilgilerini güçlendirdiği ve derse olan ilgilerini artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Erökten (2006) yaptığı çalışmada Yeşil Kimya konusunun bilgisayar destekli öğretim yöntemi kullanılarak öğretilmesinin; öğrencilerin çevre bilgileri, çevre bilinçleri üzerinde, çevreye yönelik davranışlarında etkisi olup olmadığı araştırılmış ve imkânlar dâhilinde bilgisayar destekli uygulamalar yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Çeken (2007) yaptığı çalışmada 8. sınıf öğrencilerine Fiziksel ve Kimyasal Değişmelerin basit fen aktiviteleri (BDE) ile öğretilmesinin, öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. İstatistiksel olarak deney grubundaki artış anlamlı iken, kontrol grubundaki artış anlamlı bulunmamıştır. Grupların fen tutumlarındaki bu farklılık, deney grubuna uygulanan aktiviteli eğitimin bir sonucudur. İlbi (2006) tezinde, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonları konularındaki kavram yanılgılarını önleyebilmek için, Ausubel in Sunuş Yoluyla Öğretim modeli ile Bilgisayar Destekli Öğretim yönteminden yararlanmıştır. Çalışma sonunda; bilgisayar destekli öğretimden yararlanan öğrencilerin kimyaya karşı tutumlarında, kontrol grubuna göre anlamlı farklar oluşmuştur. Öğrenci başarılarına bakıldığında ise, her iki grupta da çalışma sonunda başarıda artışı görülmüştür. Para ve Reis (2009) yaptıkları çalışmada kimyada su döngüsü konusu bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak öğrencilere anlatılmak üzere hazırlanmıştır. Kullanılan çeşitli animasyonlar, resimler ve seslerin amacı, sunumu etkili kılmak

12 382 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak ve öğrencilerin dikkatlerini derse çekebilmektir. Bilgisayarla öğretimin, eğitimin destekleyici ve güçlendirici bir seçeneği olduğu sonucuna varılmıştır. Kıyıcı ve Yumuşak (2005) çalışmalarının amacı, Fen Bilgisi Laboratuarı dersinde Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon konusunun doğru öğrenilmesini sağlamak amacıyla, eğitim-öğretim ortamında yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntem ile bilgisayar destekli öğretimin kullanıldığı uygulamalarda, öğrenci başarısı açısından farklılık olup olmadığını saptamaktır. Sonuç olarak bilgisayar destekli öğretimin geleneksel yönteme göre Fen Bilgisi Laboratuarı dersinde öğrenci başarısını arttırmada daha etkili olduğu saptanmıştır. Eric W. Stratton, B.S. (2003) çalışmada, web tabanlı öğretimin geleneksel yönteme kıyasla lise kimya içeriğini anlamaya, kimyaya karşı tutuma etkisi incelenmiştir. Çalışma sonrası tüm öğrencilerin web desteğiyle daha görsel, etkileşimli, kendi hızlarında çalışma fırsatı buldukları, kimyaya yönelik olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür. Tek olumsuz yönü öğretmenle temasın, iletişimin azalmasıdır. Morgil ve diğerleri (2004) çalışmalarında, Kompleksler konusunun öğrencilere öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretim ile geleneksel öğretim yöntemi uygulanmış ve bu yöntemler öğrencinin başarısında olası bir farklılık oluşturup oluşturmadığına göre karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Morgil ve diğerleri (2003) çalışmalarında amaç, kimya eğitimi Redoks konusunda geleneksel öğrenme yöntemi ve bilgisayar destekli yöntem kullanıldığında üniversite öğrencilerinin öğrenim düzeylerini karşılaştırmak, bilgisayara karşı tutumlarını, geometrik hayal yeteneklerini ve öğrenme stilleri gibi bazı faktörlerin uygulamalara yönelik etkilerini araştırmaktır. Uygulamaların sonucu incelendiğinde deney grubunun başarısının daha yüksek olduğu fakat bilgisayara yönelik tutum, geometrik hayal yeteneği ve öğrenme stillerinin çok fazla öğrenci başarısını etkilemediği görülmüştür. Jessica R. VandenPlas (2008) tezinde 1. çalışma genel kimya öğrencilerindeki animasyon kullanımından kaynaklanan kavramsal kazanımları ile ilişkili olan kullanıcı özelliklerini belirlemek, 2. çalışma; düşük ve yüksek düzeyde kavramsal anlama üzerine kimya animasyonlarının etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 1.çalışmanın sonucunda uzman ve acemi yapım animasyonun farklı alanlarına odaklanılmış, ama animasyon üzerinde yorumlar büyük ölçüde farklı olmamıştır. 2. çalışmanın sonucunda; düşük yetenekli öğrencilerin modifiye animasyona bakarken önemli ölçüde daha iyi performans gösterdikleri, yüksek yetenekli öğrencilerin ise; orijinal ve modifiye animasyonda benzer performans gösterdikleri gözlenmiştir. Çalışma 2, çalışma 1 i destekler sonuçlar vermiştir. Frailich ve diğerleri (2007) çalışmalarının amacı; 10. sınıf öğrencilerinde Kimyasal Bağ kavramlarını anlama ve kimyaya karşı tutumlarına web tabanlı

13 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 383 öğretimin etkisinin olup olmadığını görmektir. Çalışmanın sonucu olarak animasyon ve uygulamaları ile soyut olaylar daha kolay anlaşılmış, farklı Kimyasal Bağların makroskobik ve mikroskobik yapı ilişkileri daha derinlemesine incelenmiş, günlük hayatta kimyayla ilgili farkındalıklar artmıştır. David A. Falvo ve Jerry P. Suıts (2009) yaptıkları çalışmada tuz çözünmesi olayında özel bağların ve şematik iyonların gösteriminde animasyon kullanımının etkilerini incelenmektedir. Animasyonlar yüksek uzamsal öğrenenler için özellikle moleküler düzeyde suda eriyen tuz kavramı öğretiminde faydalı olmuş, düşük düzeyde uzamsal öğrenenler ise animasyonla etkileşim sırasında içsel ve dışsal bilişsel zorlukla karşılaşmışlardır. Ardac ve diğerleri (2005) yaptıkları çalışmanın amacı; fiziksel-kimyasal değişim konusunu sunmak için kullanılır farklı öğretim koşullarının etkisini incelemektir. Bu amaçla 3 öğretim koşulu hazırlanmıştır. Bunlar: Dinamik bireysel, dinamik bütün sınıf, statik bütün sınıf. Uygulama sonuçlarına göre dinamik görüntüler kullanılan öğretim şartları altında çalışan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olmuştur. Dinamik görselde bireysel çalışmış olanlar, tüm sınıf öğretimine göre daha doğru ve tutarlı partikül çizimleri yapmıştır. SONUÇ VE ÖNERĠLER Günümüz bilgi ve teknoloji çağında bilgisayarların tüm alanlarda önemi giderek artmakta ve eğitim sistemimizde geleneksel yönteme kıyasla animasyon kullanımı daha etkin bir yöntem olarak görülmektedir. Çünkü yapılan araştırmalar sonucu öğrencilerin, eğitimleri sırasında animasyon kullanımından hoşnut oldukları, derse karşı daha ilgili oldukları, bunun sonucu olarak derse aktif bir şekilde katıldıkları gözlenmiş ve animasyon kullanımının öğrencilerin başarısını, derse karşı tutum-ilgilerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Özellikle görselliğin ön planda olması gereken soyut bir ders olan kimya eğitiminde bilgisayar ortamında hazırlanmış ders sunuları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle konuları en verimli olarak sunabilme adına bilgisayarlardan profesyonelce faydalanabilmek için her öğretmen adayının, lisans eğitimi sırasında bilgisayar teknolojisinde flash programı ile animasyon hazırlamayı öğrenmeleri, hatta bilişim teknolojileri hakkında yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Teknolojiyi etkili bir şekilde kullanıp uygulayabilme aşamasında ise MEB na, yüksek öğretim kurumlarına büyük görevler düşmektedir.

14 384 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak KAYNAKLAR Akçakaya, V., Tanrısever, T. (2007). Eğitimciler İçin Yeni Bir Web Aracı. XII. Türkiye de İnternet Konferansı 8 10 Kasım 2007, Ankara. Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisine Bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B., Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B., Uçar, V. (2007). Bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisine bir örnek: radyoaktivite. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, Altun, S. (2007). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Becerileri Ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma(Bartın İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ardac, D., ve Akaygun, S., (2005). Using static and dynamic visuals to represent chemical change at molecular level. Boğaziçi University, İstanbul, Turkey, International Journal of Science Education. 27(11), Arıcı, D., Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), Balkanlı, A. (2005). Bilgisayar Destekli Ortaöğretim Öğrencilerine Almanca Öğretimi Uygulaması (Anadolu Kız Meslek Lisesi Örneği. IETC, September , Sakarya. Bektaş, C., Semerci, Ç. (2008). İlköğretim okullarında bilgisayar derslerine ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), Bilir, V. (2009). Orta Öğretim Organik Kimya Dersinin Deneyle Desteklenmesinin Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolton, K. (2008). Computer animations in physical chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 9,

15 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 385 Cengiz, E. (2009). Arcs Motivasyon Modelinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Başarısına Ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Çağıran, İ. (2008). İlköğretim 8. Sınıflarda Mitoz Ve Mayoz Hücre Bölünmeleri Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çalışkan, S. (2002). Uzaktan Eğitim Web Sitelerinde Animasyon Kullanımı Mayıs 2002, Anadolu Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Web Sitesi: Çankaya, S., Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B., Savran, A. (2003). Bilgisayar destekli eğitimin öğrenciler üzerine etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), Çeken, R. (2007). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Fiziksel Ve Kimyasal Değişmelerin Basit Fen Aktiviteleri İle Öğretilmesinin Başarıya Etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. Çömek, A., Bayram, H. (2005). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Kullanımının Öğrencilerin Isı Konusunu Öğrenmelerine Etkisi. IETC, Sakarya. David A., Jerry P., (2009). Gender and spatial ability and the use of specific labels and diagrammatic arrows ın a micro-level chemistry animatıon. Journal Educatıonal Computıng Research, 41(1), Demirci, A. (2008). Bilgisayar Destekli Sabit Ve Hareketli Görsel Materyallerin Kimya Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Demirer, C. (2009). Gazlar Ünitesinde Bilgisayar Destekli Ve Laboratuar Temelli Öğretimin Öğrencilerin Başarısına, Kavram Öğrenimine Ve Kimya Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Derviş, N., Tezel, Ö. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi. The First International Congress Of Educational Research, Çanakkale/ TURKEY.

16 386 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak Doymuş, K., Karaçöp, A., Şimşek, Ü., Doğan, A. (2010). Üniversite öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramları anlamalarına jigsaw ve bilgisayar animasyonları tekniklerinin etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), Efe, N., Bakır, S. (2006). İlköğretim 8. sınıfta üreme konusunun bilgisayar destekli öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), Emrahoğlu, N., Bülbül, O. (2010). 9. sınıf fizik dersi optik ünitesinin bilgisayar destekli öğretiminde kullanılan animasyonların ve simülasyonların akademik başarıya ve akılda kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), Eric, W., Stratton, B.S. (2003). Effects Of Web-Based Instructıon In High School Chemistry. University of North Texas. UMI Number: Erökten, S. (2006). Kimya Eğitiminde Yeşil Kimya Konusunun Öğretimi İle İlgili Çeşitli Değerlendirmeler. Doktora Tezi. Ankara: H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Frailich, M., Kesner, M. and Hofstein, A. (2007). The influence of web-based chemistry learning on students perceptions, attitudes, and achievements, the weizmann ınstitute of science, ısrael research in science. Technological Education, 25(2), Göncü, H. (2006). Lise 2. Sınıf Kimyasal Reaksiyonlar Konusunda Hazırlanan Bilgisayar Destekli Ders Sunumlarının Öğrenci Başarısına, Kavram Öğretimine Ve Öğrencilerin Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Günay, H. (2008). Boşaltım Sistemi Konusunu Öğrenmede Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarıları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Güneş, H. M., Çelikler, D. (2009). Model Oluşturma Ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. Güneş, B., Gülçiçek, Ç., Bağcı, N. (2004). Eğitim Fakültelerindeki Fen ve Matematik Öğretim Elemanlarının Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 1(1), Gürdal, A., Şahin, F., Yalçınkaya,T. (2002). Fen Bilgisi öğretim mateyallerinin geliştirilmesinde entegresyon. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(1),

17 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 387 Güvercin, Z. (2010). Fizik Dersinde Simülasyon Destekli Yazılımın Öğrencilerin Akademik Başarısına, Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İlbi, Ö. (2006). Ausubel in Sunuş Yöntemiyle, Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Kimya Ünitelerindeki Kavram Yanılgılarının Önlenebilmesi Açısından Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İskender, M. B.(2007). Özel Dershanelerde Animasyon Kullanımıyla Bilgisayar Destekli Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına, Hatırda Tutuma Düzeyine Ve Duygusal Özelliklerine Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla: M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Jessica R. VandenPlas (2008 ). Animations İn Chemistry Learning: Effect Of Expertise And Other User Characteristics. Submitted to the Faculty of the Department of Education School of Arts and Sciences Of The Catholic University of America In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree Doctor of Philosophy Washington, D.C. Kacar, A. Ö., Doğan, N. (2007). Okulöncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitimin Rolü. Akademik Bilişim Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. Karal, H., Fiş Erümit, S., Çimer, A. (2010). Bitkilerde üreme konusunda bilgisayar destekli öğretim materyalinin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(2), Karal, H., Fiş Erümit, S., Çimer, A. (2010). Designing and evaluation of the computer aided teaching material about reproduction of plants. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), Karamustafaoğlu, O., Aydın, M., Özmen, H. (2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci kazanımlarına etkisi: Basit harmonik hareket örneği. The Turkish Online Journal Of Edicution Technlogy, 4(4), Kayalı, H., ve Tarhan, L. (2004). İyonik Bağlar konusunda kavram yanılgılarının giderilmesi amacıyla yapılandırmacı-aktif öğrenmeye dayalı bir rehber materyal uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, Kıyıcı, G., Yumuşak, A., (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi; asit-baz kavramları ve titrasyon konusu örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology 4(4), Kurt, A. İ. (2006). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Anlamlı Öğrenme Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi İçin

18 388 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak Hazırlanan Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kutluer, S. (2008). Molekül Geometrisi, Hibritlesme Ve Moleküllerin Polarlığı Konularıyla İlgili Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirme Ve Uygulama. Doktora Tezi. İzmir: D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Küçük, M. M., Yetim, M., Saka, C., Genel, Y. ( 29/12/2009 ). Kimya Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanan Öğretim Yöntemleri Etkin Kavram Öğretimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ( ). Mahaffy, P.(2004). The Future Shape Of Chemistry Education. Chemistry Education: Research And Practice, 5(3), Mendi, F., Karabıyık, Ö., Toktaş, İ. (2004). Tasarı geometride gelişigüzel düzlemler konusunun bilgisayar destekli öğretimi. Teknoloji Dergisi, 7(2), Morgil, İ., Erökten S., Yavuz, S., Özyalçın Oskay, Ö., (2004). Computerized applications on complexation in chemical education. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 3(4), Morgil, İ., Özyalçın Oskay, Ö., Yavuz, S., Arda, S. (2003). The factors that affect computer assisted education ımplementations in the chemistry education and comparison of traditional and computer assisted education methods in redox subject. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 2(4), Özel, S. F. (2008). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Özmen, H., Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi,12(1), Özmen, H. (2007). Üniversite öğrencilerinin kimyasal bağlanma konusunu anlama ve yanılgılarını gidermelerine bilgisayar destekli öğretimin etkisi. Millî Eğitim Dergisi, 175, Özüsağlam, E. (2007). Web tabanlı matematik öğretimi ve ders sunum örneği. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), Para, D., Ayvaz Reis Z., (2009). Eğitimde bilişim teknolojileri kullanılması: kimyada su döngüsü. Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

19 Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi 389 Pekdağ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: Animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), Pekdağ, B. (2010). Alternative methods in learning chemistry: Learning with animation, simulation, video and multimedia. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), Pektaş, H. M., Çelik, H., Katrancı, M. (2009). 5. sınıflarda ses ve ışık ünitesinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), Saka, A., Akdeniz, A.R. (2006). Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5e modeline göre uygulanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), Saka, A., Yılmaz, M. (2005). Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), Sarıkaya, M. (2007). lkolay sağlanabilir malzemelerle molekül model yapımı. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), Sendlinger, S.C., Metz, C.R. (2009). CSERD another important Nsdl pathway for computational chemistry education. Journal of Chemical Education, 86(1), 126. Somyürek, S., Yalın, H.İ. (2007). Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarında kullanılan ön örgütleyicilerin alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), Somyürek, S. (2008). Uyarlanabilir Eğitsel Web Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Gezinmesine Etkisi. Doktora Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Stratton, E. W.( 2003 ). Effects Of Web-Based İnstruction In High School Chemistry, Thesis Prepared For The Degree Of Master Of Science University Of North Texas. Talib, O., Matthews, R., Secombe, M. (2005). Computer-animated instruction and students conceptual change in electrochemistry: Prelimary qualitative analysis. International Education Journal, ERC2004 Special Issue, 5(5),

20 390 K. Bayram, E. Özdemir, N.Koçak Talib, O., Matthews, R., Secombe, M. (2005).Concructivist animations for conceptual change: An Effective Instructional Strategy In Understanding Complex, Abrasct and Dynamic Science Concepts. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 2(3), Tasker, R., Dalton, R. (2006). Research into practice: visualisation of the molecular world using animations. Chemistry Education Research and Practice,7(2), Tezcan, H., Yılmaz, Ü. (2003). Kimya öğretiminde kavramsal bilgisayar animasyonları ile geleneksel anlatım yöntemin başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), Ünal, C., Bay, Ö.F. (2009). Java programlama dilinin bilgisayar destekli öğretimi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(1), Ürek, R., Tarhan, L. (2005). Kovalent Bağlar konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde yapılandırmacılığa dayalı bir aktif öğrenme uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, Yakışan, M., Yel, M., Mutlu, M. (2009). Biyoloji öğretiminde bilgisayar animasyonlarının kullanılmasının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), Yang, E. ve Thomas, A. (2003). Spatial ability and the impact of visualization/animation on learning electrochemistry. Int. J. Sci. Educ., 2003, 25(3), Yıldırım, S., Kaban, A. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,7(2), Yücel, İ. (2006). Kimya Derslerindeki Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerde Yaratıcı Düşünmenin Gelişmesine Ve Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Zeynelgiller, O. (2006). İlköğretim II. Kademe Fen Bilgisi Dersi Kimya Konularında Model Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa: C.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ PROJESİ ÖNERİ FORMU 1. GENEL BİLGİLER Öğrenci No : Öğrenci Adı Soyadı :. Anabilim Dalı : İnternet ve Bilişim Teknolojileri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (3) 15-21 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Tasarı geometride görünürlük prensiplerinin bilgisayar destekli öğretimi

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI 1 Bilgisayar Elemanları SAKLAMA (disk, disket, CD..) GİRİŞ ÜNİTESİ (fare, klavye, tarayıcı, Barkod, dokunmatik ekran, optik okuyucu vb.) RAM (geçici) MERKEZİ İŞLEM ÜNİTESİ

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ANİMASYONLA EĞİTİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ TUTUMUNA ETKİSİ *

ANİMASYONLA EĞİTİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ TUTUMUNA ETKİSİ * ISSN 1308 8971 Cilt: 04, Sayı: 07, 2013, 47-61 ANİMASYONLA EĞİTİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ TUTUMUNA ETKİSİ * THE EFFECTS OF ANIMATIONS ON PROSPECTIVE TEACHERS' ATTITUDE TOWARD BIOLOGY a Murat GENÇ

Detaylı

FEN BİLİMİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

FEN BİLİMİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI Öğretmenin; Okulu: Branşı: Öğretmenlik Deneyimi: yıl 1. Fen eğitiminde hangi konuların öğrencilerin ilgisini daha çok çektiğini düşünüyorsunuz? (örneğin; geleneksel konular veya temel konular, küresel

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ FEN ve TEKNOLOJİ DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ Nurhan DERVİŞ* ve Özden TEZEL** ÖZET Bu çalışmanın amaçları, geleneksel sınıf öğretiminin

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

5. SINIFLARDA SES VE IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

5. SINIFLARDA SES VE IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Mayıs 2009 Cilt:17 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 649-658 5. SINIFLARDA SES VE IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Özet Hüseyin Miraç PEKTAŞ, Harun ÇELİK,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-II Ders No : 0690130057 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Öğretim Araç-Gereçlerinin Teorik Temelleri Araç ve Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi : Öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Soner Yavuz Doğum Tarihi: 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2000 Y. Lisans Kimya Eğitimi

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION Perşembe 12 Eylül 2008 Hall A Hall B Hall C Hall D 08:40-09:00 09:00-09:20 09:20-09:40 KONGRE KAYIT 09:40-10:00 10:00-10:30 10:30-10:50 AÇILIŞ TÖRENİ 10:50-11:10 11:10-11:30 MÜZİK KONSERİ 11:30-11:50 11:50-12:50

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar

BDE Avantajlar & Dezavantajlar BDE Avantajlar & Dezavantajlar 1 Öğrenme Hızı Katılımcı Öğrenme Çeşitlilik Kayıt Tutma Uygunluk Zamandan Bağımsızlık Görsel Çekicilik Güdüleme Özel Durumlar Tutarlılık Etkinlik ve Etkililik Bilgi Yönetimi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Tanımı, Kuramsal Temelleri BDE Uygulamaları Öğr.Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Toplumların Gelişimi Tarım Sanayi Bilgi Eğitim Teknolojisi Alkan a (1984)

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ

KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ Hakan Şevki AYVACI 1, Yasemin DEVECİOĞLU 2 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi A.B.D., Trabzon 2 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO-4 Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010 PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : 0310340013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Giriş(2) Yeterlik: Öğretmen Yeterlikleri

Giriş(2) Yeterlik: Öğretmen Yeterlikleri Giriş Bir toplum olarak ilerleyebilmek için okullarda iyi bir eğitimin veriliyor olması gerekir. Okullarda iyi bir eğitimin verilebilmesi, yani öğrencilerin başarılı olabilmeleri için okuldaki öğretimin

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Öğretim

Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretim Genel Bakış Taslak Sunum Öğretim teknolojisi ne yapar? Bilgisayar ve öğretim metodları BDÖ nün avantajları BDÖ sınırlılıkları Sınıf içi aktivite Dr. Oğuz ÇETİN Öğretim teknolojisi

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı