BİLGİSAYAR II DERSİ İÇİN HAZIRLANAN ÇALIŞMA SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR II DERSİ İÇİN HAZIRLANAN ÇALIŞMA SORULARI"

Transkript

1 BİLGİSAYAR II DERSİ İÇİN HAZIRLANAN ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda doğru oturuş şekillerinden değildir? a) Yüksekliği ayarlanabilir, sırtı bele uygun ve esnek ergonomik koltuk b) Bacakların üst kısmı yatay c) Işık ekrana dik açıyla gelmelidir. d) Ekranın üst kenarı ile göz hizasının aynı seviyede olmasına dikkat edilmeli e) Dizler 90 veya 110 derece açıda olmalıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sistemimizde kullanılan teknolojik araçlarda değildir? a) Tepegöz b) Bilgisayar c) Projeksiyon d) Video kamera e) Kara tahta 3. Aydınger kağıdı üzerindeki resim ve yazıları, ayna ve optik merceklerle duvara veya perdeye yansıtan cihaza denir. Noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Projeksiyon cihazı b) İnteraktif yazı tahtası c) Video kamera sistemi d) Elektronik tepegöz e) Sunum perdesi 4. Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojileri ürünlerinden değildir.(a) a) İnternet b) Teknoloji okuryazarlığı c) Problem çözme d) Takım çalışması e) Kritik düşünme 5. bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değiştirme sürecidir.. okullarda yapılan öğretme faaliyetlerine denir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir? a) Değişim-hedef b) Yaşantı-davranış c) Eğitim-öğretme d) Eğitim-yaşantı e) Eğitim-öğretim 6. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar II dersi kazanımlarından değildir? a) Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlama b) Bilgisayar destekli öğretimin uygulama yöntemlerini açıklama

2 c) Bilgisayar destekli öğretimde, öğretmen ve öğrenci rollerini tanımlayamama d) Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatları açıklama e) Veri tabanı tasarımı yapar ve uygulamalarını açıklama Yılında bir çalışma ile (seels ve richy) "öğretim teknolojisi" ni beş dinamik alanda tanımlanmıştı bu alanları yazınız? Kullanım, gelişme, tasarım, değerlendirme, yönetim 8. Bilgisayar destekli eğitim nedir? Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır. BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır. 9. İnternetin atasının adı nedir? a) Explorer b) Google c) Arpanet d) Chrome e) Firefox 10. İnternete dayalı eğitimin yararlarından değildir? a) Zaman bağımsızlığı sağlar. b) Yaşam boyu eğitim fırsatı sağlar. c) Ortam bağımsızlığı sağlar d) Pasif izlemeye neden olabilir. e) En güncel eğitim materyallerine ulaşımı sağlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimde öğretmenin rollerinden biri değildir? a) Öğrencilere rehberlik edebilme b) Amacına uygun donanımı seçebilme ve temin etme c) Bilgisayar okuryazarlığı için temel becerilere sahip olma d) Her işi öğrenciye bırakmak e) Giriş çıkış birimlerini ve işlevlerini açıklama 12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimin öğrenciye faydalarından değildir? a) Öğrencinin kendi işini kendisinin görmesi b) Öğrenilmesi güç olan matematik gibi dersleri kolay öğrenme c) Kendi seviyesine uygun olarak konu dağılımı yapar d) Konuyla ilgili benzeşimler, gerekirse oyunlarla öğrendiği için eğitimden sıkılmaz e) Öğretmenin sorumluluğunu azaltmak

3 13. Eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütüldüğü; bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı; öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli olup olmamalarına göre iki farklı şekilde gerçekleşen eğitim modeline.. denir. 14. Bilgisayarların matematik derslerindeki kullanım biçimleri aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Alıştırma ve uygulama b) Özel öğretmen c) Problem çözme d) Materyal geliştirme e) Oyunlar 15. Aşağıdakilerden hangisi direk olarak sağlımızı etkileyen faktörlerden değildir? a) Işık ekrana dik açı ile gelmemeli b) Saat başı mola verilerek, oda temiz hava ile havalandırılmalı c) Yanmış ucu açık kabloları ellememeli d) Bilgisayar başında dik oturmalı e) Hamilelerin ekran başına geçmemelerini sağlamalıyız. 16. Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon cihazının bölümlerinden değildir? a) Objektif b) Anakart c) Besleme kartı d) Işık kaynağı e) Ekran 17. Türkiye de bilişim sektöründe öğretim programının hazırlanarak eğitime başlamasında MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında hangi meslek elemanları ile iş birliği içerisinde çalışılmıştır? a) Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri b) Sektör çalışanları c) Bankacılar d) Emniyet Genel Müdürlüğü e) Sağlık hizmetleri 18. Aşağıdakilerden hangisi akıllı tahtaların olası faydalarından birisi değildir? a) Bilişim becerilerini şekillendirme b) Ders içerisindeki etkileşim ve katılım c) Yeterlilik ve etkinlik d) Uyumluluk ve çok yönlülük e) Motivasyonu engellemesi 19. Aşağılardan hangisi projeksiyon cihazı teknolojilerinden birisidir?

4 a) IQ Teknolojisi b) Vestel Teknolojisi c) DLP Teknolojisi d) WLPX Teknolojisi e) XML Teknolojisi 20. DLP teknolojisinin revaçta olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Ucuz olması b) Görüntü kalitesinin yüksek olması c) Çözünürlüğünün yüksek olması d) Güvenirlilik e) Uzun Ömürlü olması 21. Aşağıdakilerden hangisi akıllı tahta kullanımında karşılaşılan problemlerden birisidir? a) Ses, animasyon ve video oynatamama b) 1.sınıflara yönelik el yazısı yazılımın bulunmaması c) Kullanıcının gölgesinin tahta üzerine düşmesi d) Sanal deney yapamama e) Yazı yazamama 22. Hangisi öğretim teknolojisindeki araç gereç gruplarından değildir? a) Görsel b) İşitsel c) Dokunsal d) Görsel-işitsel e) Duyuşsal 23. Hangisi öğrenme süreci geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi tekniği ve yardımı içerir? a) Araç gereç b) Öğretim teknolojisi c) Materyal d) Eğitim teknolojisi e) Bilgisayar 24. Bireyin çevresiyle olan etkileşimin bireyde bıraktığı ize ne ad verilir? a) Eğitim b) Öğrenme c) Yaşantı d) Süreç e) Oluşum 25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğrenme kavramını en iyi şekilde açıklar? a) Yaşantı ürünü ve belli ölçüde kalıcı iz bırakan davranış değişikliğidir. b) Davranışları değiştirme sürecidir. c) Belli sorulara belli cevaplar verme alışkanlığıdır. d) Çevreden gelen uyarıcılara uygun tepkide bulunma davranışıdır. e) Yeni davranışların eskileriyle yer değiştirmesidir.

5 26. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Eğitim b) İletişim c) Değişim d) Öğrenme e) Yaşantı 27. Aşağıdakilerden hangisi bir davranış türüdür? a) Duyumsal b) Tepkisel c) Duyuşsal d) Bilgisel e) Durumsal 28. Teknoloji kavramının kelime açılımı aşağıdakilerden hangisidir? a) Teknik bilim b) Bilim c) Endüstri bilimi d) Uygulama bilimi e) Araç-gereç 29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi davranış kavramını en iyi şekilde açıklar? a) Gözlenebilen insan hareketleridir. b) Ölçülebilen ve gözlenebilen her türlü etkinliklerdir. c) İnsanın zihninde ve bedeniyle yaptığı tüm işlemlerdir. d) İnsanın gösterdiği her türlü eylemsel tepkilerdir. e) Düşüncenin bedensel ifadeleridir. 30. Bir çocuğun olumsuz bir davranış kazanmasını (örneğin, küfür öğrenmesi) içeren sürece ne ad verilir? a) Bireyde istendik yönde davranış değiştirme süreci b) İstendik yönde davranış değiştirme süreci c) Bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değiştirme süreci d) Değişim süreci e) Davranış değiştirme süreci 31. Eğitimin tanımında yer alan, evrensel ve ulusal (yerel-bölgesel) boyutları olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) İstendik b) Toplum c) Yaşantı d) Birey

6 e) Süreç 32. Öğrencide oluşturulacak yeni davranışların kazandırılmasında birincil rol oynayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Davranış b) Süreç c) Yaşantı d) İstendik e) Öğrenme 33. Özel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenme sağlamak için insan gücü ve insan gücü dışı kaynaklar kullanılarak öğretme-öğrenme süreçlerinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? a) Öğrenme-öğretme gereçleri b) Öğretim materyali c) Teknoloji d) Eğitim teknolojisi e) Öğretim teknolojisi 34. Aşağıdakilerden hangisi öğretim teknolojisinin iletişimle ilgilenme gerekçesini en iyi şekilde açıklar? a) İletişim, tanım olarak öğretim teknolojisiyle benzer niteliktedir. b) Öğretme - öğrenme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler, temelde birer iletişim etkinliğidir. c) İletişim bilimiyle ilgilenen kişiler aynı zamanda birer öğretim teknolojisi uzmanıdır. d) Öğretim teknolojisi kuramsal dayanak olarak sadece iletişim biliminin verilerinden yararlanır. e) Her iletişim süreci bir öğretme-öğrenme sürecidir. 35. Aşağıdakilerin hangisinde öğrencilerine ders anlatan bir öğretmenin öğrencileriyle girdiği iletişim sürecinin doğru olarak sıralanmıştır? a) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Kanal (araç gereçler) Dönüt (öğrenci tepkileri) Alıcı (öğrenci) b) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Alıcı (öğrenci) Dönüt (öğrenci tepkileri) Kanal (araç gereçler) c) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Kanal (araç gereçler) Alıcı (öğrenci) Dönüt (öğrenci tepkileri) d) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Alıcı (öğrenci) Kanal (araç gereçler) Dönüt (öğrenci tepkileri) e) Kaynak (öğretmen) Mesaj (ders içeriği) Alıcı (öğrenci) Dönüt (öğrenci tepkileri) Kanal (araç gereçler) 36. İletişim sürecinin işleyişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7 a) Arkadaşlarımla birlikteyken konuşmaya başladığım anda ben kaynak görevini üstlenmiş olurum. b) Öğrencilerime ders anlatırken ders kitaplarını kanal olarak kullanırım. c) Öğrencilerime konu bitiminde sorular sorup, onlardan gelen geri bildirimler ışığında eksik kalan kısımlarla ilgili açıklamalar yaparım. d) İletişime alıcı olarak başlamışsam sürecinin her aşamasında alıcı konumunda kalırım. e) İletişime kaynak olarak başlamışsam, süreç içerisinde alıcı konumuna da geçebilirim. 37. Aşağıdakilerden hangisi kaynağın taşıması gereken özelliklerden biri değildir? a) Kaynağın alıcılarıyla sık iletişime girmesi b) Kaynağın alanında uzman olması c) Kaynağın alıcılar tarafından güvenilir görülmesi d) Kaynağın alıcılar tarafından inanılır olarak görülmesi e) Kaynağın çekici özelliklerinin bulunması 38. Mesaj düzenleme ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Teknik bir konuda iletilecek mesajda anlaşılırlık aranmaz. b) Gönderilen mesajlar genelden özele, kolaydan zora doğru bir sıra izlemelidir. c) Mesaj belirli bir iletişim kanalında ilerlemelidir. d) Mesajın gönderildiği zaman yaratacağı etkiyi değiştirmemektedir. e) Mesajın etkisini artırmak için imalı anlatıma başvurulmalıdır. 39. Neslihan la Yeşim liseyi ve üniversiteyi birlikte okumuş çok samimi iki arkadaştır. Birbirlerini öyle iyi tanımaktadırlar ki bazen ne hissettiklerini anlatmak için konuşmalarına bile gerek kalmaz. Belirtilen bu durumda Neslihan la Yeşim in birbirlerini çok rahat anlayabiliyor olmaları aşağıdakilerin hangisiyle doğrudan ilgili olabilir? a) Neslihan ve Yeşim çok anlayışlı insanlardır. b) Her ikisinin de iletişim becerileri çok gelişmiştir. c) Her ikisi de sözlü iletişim ögelerini etkili bir biçimde kullanabilmektedir. d) Her ikisi de üniversite mezunudur. e) Paylaştıkları ortak yaşantı alanları geniştir. 40. Öğretmen dersi anlatırken Ali, hafta sonunu arkadaşlarıyla planladıkları geziyi düşünmektedir. Bir ara dersten koptuğunu fark etmesine rağmen bu geziyi düşünmekten kendini bir türlü alamamaktadır. Ali nin öğretmeni etkili olarak dinleyememesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a) Öğretmen ders anlatırken dinleyici olarak öğrenciler konuyu ilginç bulmayabilirler. b) Bazen dinleyici konuşmacıyı dinliyormuş gibi görünerek konuşmacıyı yanıltabilmektedir. c) Bazen dinleyici konuşmacıyı sadece belli noktaları dikkate alarak dinlemekte, bu da anlatılan konunun çoğu noktasının kaçırılmasına neden olmaktadır. d) Bazı durumlarda dinleyici dikkatinin kopmasına aldırmamaktadır. e) Dinleyicinin dikkatinin kopması üzerinde anlatılan konunun önemi bulunmamaktadır. 41. Sözsüz iletişim kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8 a) Jestler ve mimikler sözlü iletişimi desteklemede önemli yardımcılardır. b) El kol ve vücudun iletişim sırasında kullanımı jestleri oluşturmaktadır. c) Mimikler, yüz kasları tarafından yapılan hareketlerdir. d) Gözlerin kaçırılması konuşmacının kendine ve anlatacağı konuya güvenmemesi hissini uyandırabilmektedir. e) Birey, jest ve mimiklerini her zaman bilinçli olarak kontrol edebilir. 42. Empati kurmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Empati iletişim sürecinin etkinliğine katkıda bulunmaktadır. b) Empati kurulacak bireyin çok iyi tanınan bir birey olması gerekmektedir. c) Empati karşıdaki gibi düşünülebildiği ölçüde başarı lı olur. d) Empati, kurulan birey doğru olarak algılanmalıdır. e) Empati kurulan bireye onu algılandığının mesajı verilmelidir. 43. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında öğretmenin öğrencileriyle gireceği iletişimde yaşanabilecek iletişim engellerinin nedenlerinden biri değildir? a) Öğretmenin her konuda öğrencilerini bilgilendirecek bilgilere sahip olmaması b) Öğretmen ve öğrencilerinin birbirlerine güven duymamaları c) Öğretmenin dersini anlatırken öğrencilerin özelliklerini göz önünde bulundurmaması d) Dersliğin yeterince aydınlatılmamış olması e) İşitme engeli olan bir öğrencinin öğretmenin anlattıklarını tam olarak duyamaması 44. Aşağıdakilerden hangisi öğretim durumlarının planlanmasına etki eden bir etmen değildir? a) Öğretim programının niteliği b) Öğrenci özellikleri c) Okulun büyüklüğü d) Öğretim ortamının fiziksel özellikleri e) Öğretmen özellikleri 45. Öğrencinin, gösterdiği davranışının hangi ölçüde doğruluk taşıdığını bilmesi öğretim süreci için önem taşımaktadır. bilgisi hangi öğretim ilkesi ile ilgilidir? a) Geribildirim ilkesi b) Öğrenciye görelik ilkesi c) Tekrar ilkesi d) Güdüleme ilkesi e) Transfer ilkesi 46. Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliklerinin planlanmasında dikkate alınması gereken bir ilke değildir? a) Açıklık ilkesi b) Etkin katılım ilkesi c) Pekiştirme ilkesi d) Öğrenciye görelik ilkesi

9 e) Aktarıcılık ilkesi 47. Bir hastanede doktor ile hastalar arasında yaşanan bir iletişim sorununun sınıf ortamında öğrencilerin etkin olduğu bir süreçte işlenmesi için hangi öğretim yönteminin konulması daha uygun olur? a) Soru-yanıt yöntemi b) Deney yöntemi c) Sorun çözme yöntemi d) Örnek olay yöntemi e) Anlatım yöntemi 48. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde yöntem seçimini doğrudan etkileyen bir etmen değildir? a) Öğretmenin yönteme yatkınlığı b) Yöntemin yeniliği c) Hedeşerin niteliği d) İçerik özellikleri e) Öğrencilerin özellikleri 49. Aşağıdakilerden hangisi öğretime giriş etkinliklerinin planlanması aşamasında karar verilmesi gereken bir konudur? a) Öğrencilerin ilgilerinin nasıl çekileceği b) Seçilecek öğretim yöntemi c) Seçilecek öğretim tekniği d) Geribildirim verme yolları e) Değerlendirme araçları 50. Aşağıdakilerden hangisi öğretim içeriğinin (sunumun) planlanması aşamasında öğretmenin yanıtlaması gereken bir soru değildir? a) Öğretim içeriği, öğrenci kazanımlarını kapsayacak nitelikte midir? b) Öğretim içeriği, öğretme-öğrenme ilkeleri ileuyumlu mudur? c) Öğretim içeriğinin hangi öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretilmesi daha uygundur? d) İçeriğin sunulmasında gereksinim duyulacak öğretim araç-gereçleri nelerdir? e) Öğrenmelerin değerlendirilme sıklığı nasıl belirlenecektir? 51. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Öğrenmelerin pekişmesi amacıyla öğretim sürecinde tekrarlara yer verilmelidir. b) Öğrencilerin sürece etkin katılımlarının sağlanmasında ipuçlarının önemli bir rolü vardır. c) Öğrenmenin somutlaşması ve anlamlı hale gelmesi için karmaşık durumlar sunulmalı ve uygulamalara yer verilmelidir. d) Özetleme etkinlikleri öğrenmelerin pekişmesine ve bilginin uzun süreli belleğe aktarımına katkı sağlar. e) Öğrenmelere ilişkin örnek olaylar, sorun durumlar yaratılarak öğrencilere öğrenilen bilgi ya da

10 becerilerin farklı durumlarda nasıl kullanılabileceği gösterilmelidir. 52. Öğretim sürecinde, öğrencilerin öğrenme eksiklerini tamamlama ve yanlışlarını doğrulama işlemine ne ad verilir? a) Pekiştirme b) Düzeltme c) İpucu d) Geri bildirim e) Dönüt 53. Öğretim etkinliklerinin değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Değerlendirme etkinlikleri aynı zamanda geribildirim işlevi görür. b) Değerlendirme etkinlikleri öğretimin kalite kontrolünü sağlar. c) Değerlendirme etkinlikleri öğretimi geliştirmenin önkoşullarından biridir. d) Değerlendirme etkinlikleri yalnızca öğretim sürecinin başında ve ortasında gerçekleştirilmelidir. e) Değerlendirme etkinlikleri öğrenme eksiklik ve yanlışlıklarının belirlenmesinde 54. Aşağıdakilerden hangisi materyal seçiminde uygulanacak ölçütlerden biri değildir? a) Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve güncel olmalı b) Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı c) Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu olmalı d) Materyal, öğretmenin sınıfta hâkimiyetini sağlayıcı özelliklere sahip olmalı e) Materyal, öğrenciyi güdüleyici ve ilgiyi sürekli tutacak özelliklere sahip olmalı 55. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali tasarlanması öncesinde gözönüne alınması gereken faktörlerden biri değildir? a) Uzmanlık b) Maliyet c) Zaman d) Hedef kitle e) Çekicilik 56. Aşağıdakilerden hangisi görsel materyallerin öğrenme üzerindeki etkilerinden biri değildir? a) Somut olan kavramların soyutlaştırılmasına yardım eder. b) Öğrencilerin dikkatlerini canlı tutar. c) Anlaşılması zor kavramları basitleştirir. d) Öğrencileri derse karşı güdüler. e) Tutarlı bir içeriğin sunulmasına yardım eder. 57. Görsel ögeleri anlama ve yorumlamayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

11 I- Öğrenme etkinliklerinde bir görsel ögenin kullanılması demek öğrenmelerin garanti altına alınması demektir. II- Bireylerin görsel bir ögeyi nasıl algıladıklarını etkileyen birçok değişken bulunmaktadır. III- Bir görsel ögenin yorumlanmasında bireyin kültürel geçmişinin önemli bir etkisi olabilir. IV- Bir görsel ögenin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanmasında rehberlik yapılmalıdır. a) I, ve IV b) II ve IV c) III ve IV d) I, II ve III e) II, III ve IV 58. Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım gerçekleştirilirken göz önüne alınan amaçlardan biri değildir? a) Okunaklılığın sağlanması b) İzleyicilerin etkin katılımının sağlaması c) Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi d) Verilmek istenen mesajı yorumlamaya harcanan emeğin miktarının en aza indirgenmesi e) Verilmek istenen mesajın en can alıcı kısmına odaklanılmasının sağlanması 59. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali tasarımındaki sözel tasarım unsurlarından biridir? a) Gerçekçi b) fiematik c) Benzeşik d) Dikkat çekicilik e) Harf stili 60. Aşağıdakilerden hangisi bir görsel tasarımda bulunması gereken biçimsel yapı unsurlarından biri değildir? a) Hizalama b) Etkileşimlilik c) Denge d) Bütünlük e) Yakınlık 61. Aşağıdaki görsel ögelerin tasarımında renk ögesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Koyu renkli ögeler en iyi şekilde açık renkli zemin üzerinde görülebilirler. b) Renk ögesi, görsel materyallerdeki metinlerin okunaklılığını artırabilir. c) Harşerin rengi, arka planın rengiyle aynı renkte olmalıdır.

12 d) Renk faktörü, sözel ögelere vurgu katmak için kullanılabilir. e) Renk ögesi, görsel materyale dikkati çekmek için kullanılabilir. 62. Yukarıdaki özelliklerden hangileri öğretim materyali tasarımında biçimsel yapı ile ilgili özelliklerdendir? I- Görsel ilişkileri etkili bir şekilde vermek için hizalama özelliğini iyi kullanmak gerekir. II- Materyaldeki ögeler arasında dikey ve yatay çizgiler varmış gibi hizalanmış iseler izleyici bu unsurları ve aralarındaki ilişkileri daha çabuk kavrar. III- Görsel ve sözel unsurları düzenlerken onları izleyicinin tanıdık olduğu bir şekle sokmak gerekir. IV- Bir sunum materyalinin en fazla dinamik olan kısmı sağ alt kısmıdır. a) II ve IV b) I, II ve III c) I, II ve IV d) II, III ve IV e) I, II, III ve IV 63. Görsel ögelerin tasarımında satırlar arasındaki boşluklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- Satırlar arasındaki boşlukların farklı olması dikkati çekmek için kullanılır. II- Satırlar birbirlerine çok yakınsa belirli bir uzaklıktan net olarak okunamazlar. III- Satırların arasında çok boşluk varsa satırlar birbirlerinden kopukmuş gibi bir izlenim verirler. IV- Satırların arasında bırakılacak boşluklarla ilgili herhangi bir ölçüt yoktur. a) I ve II b) II ve III c) I, II ve III d) II, III ve IV e) I, II, III ve IV 64. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali geliştirme ilkelerinden biri değildir? a) Öğretim materyalleri öğretim ortamının fiziki koşullarına uygun olmalıdır. b) Öğretim materyalleri öğrencilerin gelecekteki öğrenmelerini de destekleyecek kadar kapsamlı bir içeriğe sahip olmalıdır. c) Öğretim materyalleri hazırlandığı öğretim programının hedeflerine uygun olmalıdır. d) Öğretim materyalleri kullanım kolaylığına sahip olmalıdır. e) Öğretim materyalleri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

13 65. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerin öğretim ortamına sağladığı katkılardan biri değildir? a) Farklılık, dönüşüm ve devingenlik kazandırır. b) Öğrenmeye güdülenmeyi artırır. c) Kavramların anlaşılabilirliğini kolaylaştırır. d) Öğrenme ortamına etkin katılımı sağlar. e) Değerlendirme sürecini kolaylaştırır. 66. Aşağıdakilerden hangisi materyal geliştirme sürecinde göz önüne alınması gereken ölçütlerden biri değildir? a) Geliştirilecek materyalin verimliliğini ölçme b) Geliştirilecek materyalin amacını belirleme c) Materyalin üstünlük ve sınırlılıkları belirleme d) Öğrenci özelliklerini belirleme e) Geliştirilecek materyale yönelik öneriler oluşturma 67. Aşağıdakilerden hangisi görsel bir öğretim materyalidir? a) Film b) Ses CD si c) Manyetik tahta d) Radyo e) Televizyon 68. Aşağıdakilerden hangisi yazı ve gösterim tahtalarından biri değildir? a) Manyetik tahta b) Diyagram tahtası c) Kara tahta d) Bülten tahtası e) Beyaz tahta 69. Aşağıdakilerden hangisi yazılı materyal geliştirmede dikkate alınması gereken ilkelerden biri değildir? a) Yazılı materyallerde kullanılan tasarım ögeleri açık ve algılanır olmalıdır. b) Yazılı materyallerde metin içeriklerinde öykülere, fıkralara ve güzel sözlere yer verilmelidir. c) Yazılı materyaller içinde yer alan tasarım ögeleri arasında yeterince boşluk bırakılmalıdır. d) Yazılı materyallerde kullanılan metin uzunlukları, cümle uzunlukları ve satır uzunlukları öğrencilerin algılama düzeylerine uygun olmalıdır. e) Yazılı materyallerde metin içeriğini destekleyen görsel ögelere yer verilmelidir. 70. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali olarak kullanılan bir resim türüdür? a) Tablolar b) Pasta grafikleri

14 c) Fotoğraflar d) Posterler e) Fiemalar 71. İşitsel materyallerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İşitsel materyallerde öğretim içeriği belirli bir sıralama ile sunulmalıdır. b) İşitsel materyallerde gerçekleştirilen seslendirmeler hızlı olmalıdır. c) İşitsel materyallerde öğretim içeriği dışında ilgi çekici seslendirmelere de yer verilebilir. d) VCD ler, işitsel materyallerden biridir. e) İşitsel materyallerin süreleri uzun olmalıdır. 72. Aşağıdakilerden hangisi sunu materyallerinden biri değildir? a) Tepegöz b) Slayt Projektörü c) Modeller d) Asetat e) Slayt 73. Aşağıdakilerden hangisi sunu materyallerinin üstünlüklerinden biri değildir? a) Sunu materyalleri ile öğretim içeriğinde kullanılacak olan görsel ya da yazılı materyaller net ve büyütülerek yansıtılabilmektedir. b) Sunu materyalleri öğretim içeriğini açıklayıcı gerçek görüntüler ve gerçekçi sunumlar ile öğretimin niteliğine katkıda bulunmaktadırlar. c) Sunu materyalleri öğrencilerin öğretim içeriği ile ilgili ilişkisel düşünme, anlamlandırma, etkin katılım ve eleştirel yaklaşma gibi tavırlar geliştirmesini sağlamaktadır. d) Sunu materyalleri soyut kavramların somutlaştırılmasına, karmaşık öğretim içeriğinin sınıflandırılmasına, önemli öğretim içeriklerinin vurgulanmasına yardımcı olur. e) Sunu materyalleri öğretim içeriği dışında öğrencilerin ilgisini çeken birtakım etkinlikler için de etkili olarak kullanılmaktadır. 74. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim sürecinin oluşturulmasındaki aşamalardan biri değildir? a) İçeriğinin seçilmesi b) Sunumun belirlenmesi c) Veri ortamının hazırlanması d) Sorular sorulması, yanıtlanması ve problemlerin çözülmesi e) Verilerin çözümlenmesi 75. Bilgisayar temelli öğretim materyalleri aşağıdaki seçeneklerden hangisini içermez? a) Tekrar ve alıştırma etkinlikleri b) Testler c) Öğretmen-öğrenci yönlendirme etkinlikleri d) Pekiştireçler e) Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri

15 76. Etkileşimli videolarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Öğrenci görüntüleri izler, görüntüleri yönlendiremez ve tercihler kullanamaz. b) Kullanıcı birtakım girdiler yolu ile öğretim materyali ile etkileşimde bulunur c) Sayısal olması nedeni ile istenilen hızda ve büyüklükte tasarlanabilir. d) Gerçek görüntü ve bilgisayar teknolojisinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş etkileşimli çoklu ortam sistemidir. e) Etkileşimli videolar öğretim ortamı olarak esnek bir yapıya sahiptir. 77. Etkileşimli CD lerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Etkileşimli CD ler, farklı anlatım olanak ve ortamlarının bir arada kullanıldığı tasarımlardır. b) Etkileşimli CD içeriği, öğretmenin öğretim sürecine yönelik beklentileri doğrultusunda belirlenmektedir. c) Etkileşimli eğitim CD leri, öğrencilerin özgürce öğrenmesini sağlayan ortamlardır. d) Etkileşimli CD ler basitlik, uyum ve açıklık ilkeleri kapsamında geliştirilmektedir. e) Etkileşimli CD lerin öğretimde kullanımı, farklı ders saatleri arasında ders kalitesinde bir değişim olmasını önlemektedir. 78. Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli eğitim CD lerinin genel özelliklerinden biri değildir? a) Açıklık ve anlaşılırlık taşıması b) Eğitsel ve öğretici nitelikte olması c) Kullanım kolaylığına sahip olması d) Çok uzun süre kullanıma olanaklı olması e) Kaliteli olması 79. Sanal gerçeklik sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Sanal gerçeklik, gerçek görüntülere dayalı olarak geliştirilmiş üç boyutlu sistemlerdir. b) Sanal gerçeklik sisteminde kullanıcı klavye ile veri girişi yapabilmektedir. c) Sanal gerçeklik sistemleri, yazılı metinlere dayalı sistemlerdir. d) Sanal gerçeklik sistemleri, öğretim sürecinde yaygın olarak kullanılmamalıdır. e) Sanal gerçeklik sistemleri, kullanıcılara iki boyutlu gerçek görüntüler içermektedir. 80. Aşağıdakilerden hangisi, çoklu ortam destekli öğretim materyallerinin özelliklerinden biri değildir? a) Öğrenmeyi sağlayan materyallerin kolay tekrar edilebilir olması. b) Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amaçlı öğretmen beklentilerini içermesi. c) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurması. d) Konuların sıralanması ve sunuş biçimlerinin hedef kitleye uygun olması e) Öğretim materyalinin içeriğine ve kullanımına ilişkin bilgilere rahatça ulaşılabilmesi 81. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinin görsel bütünlüğünü ve sunum yeterliliğini belirleyen tasarım ögelerinden biri değildir?

16 a) Arka Plan b) Renk c) Yönlendirmeler d) Doku e) Canlandırmalar 82. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinde kullanılan tasarım ögelerinden biri olan renk ile ilgili özelliklerden biridir? a) Arka planda kullanılan renkler her zaman canlı renklerden seçilmelidir. b) Tasarımın dikkat çekmesi için çok fazla renk kullanılmalıdır. c) Tasarımda kullanılan renkler birbiriyle uyumlu olmalıdır. d) Kullanılan renkler, öğrencinin dikkatini çekmemelidir. e) Tasarımın bütününde farklı ekranlarda farklı renklere yer verilmelidir. 83. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinde kullanılan tasarım ögelerinden biri olan seslendirmelerden biri değildir? a) Öğretim amaçlı seslendirmeler b) Yönlendirme amaçlı seslendirmeler c) Karakter seslendirmeleri d) Müzik e) Oyun seslendirmeleri 84. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimin amaçlarından biridir? a) Öğrencilere bilgisayarın nasıl kullanıldığını öğretmek b) Öğrencilere bilgisayarın önemi kavratmak c) Öğrencilerle öğretmen arasında iletişimi sağlamak d) Öğretmene yeni roller yüklemek e) Öğretimin niteliğini artırmak 85. Bilgisayar destekli eğitimin yararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bireyselleştirilmiş öğretim ortamı sunar. b) Öğretimi zenginleştirir, öğrenmenin kalıcılığı artırır. c) Öğretmenin öğrencilere daha fazla zaman ayırması nı sağlar. d) Öğretmenin öğrenme-öğretme sürecindeki yükünü azaltır. e) Öğretimin niteliğini artırır. 86. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar okuryazarı bireyin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir? a) Bilgisayar terminolojisini anlama b) Alanıyla ilgili programları kullanma c) Bilgisayara karşı olumsuz tutuma sahip olma d) Bilgi teknolojilerinin ve sonuçlarının farkında olma e) Temel yazılım ve donanımları kullanma

17 87. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın okulda destek hizmetlerinde kullanım alanlarından biri değildir? a) Okul yönetiminde kullanma b) Rehberlik hizmetlerinde kullanma c) Ölçme değerlendirme hizmetlerinde kullanma d) Kütüphanecilik hizmetlerinde kullanma e) Öğretme-öğrenme sürecinde kullanma 88. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların okulda destek hizmetlerinde kullanım amaçlarından biri değildir? a) Öğrenme-öğretme sürecinin zenginleştirilmesi b) Kütüphanelerde kataloglama işlemlerinin gerçekleştirilmesi c) Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla kayıtlarının tutulması d) Çalışan personele bilgi iletilmesi e) Sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi 89. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların amaç olarak kullanımına örnek olarak verilebilir? a) Bilgisayar öğretimi b) Bilgisayar destekli öğretim c) Bilgisayarla öğretim d) Öğretim yazılımları e) Bilgisayarla zenginleştirilmiş öğretim 90. Aşağıdakilerden hangisi internete dayalı eğitimde öğretmenin rolleri arasında yer almaz? a) Gerçekleştirilecek öğretimin planlanması b) Öğrencilerin doğru kaynaklara yönlendirilmesi c) Öğrencilere hazır bilginin sunulması d) Öğrenciler arasındaki etkileşimin sağlanması e) Bilginin kullanılabirliğini artıracak etkinliklerin tasarlanması 91. Eşzamanlı ve eşzamansız eğitim uygulamalarını destekleyen, eğitim içeriğini kullanıcıya sunulduğu anda ulaştırılabilen ya da web desteği ile o anda dersi kaçıran öğrencilere, kendi koşulları uygun olduğunda içeriği izleme fırsatı sunan bir ortam aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? a) Çoklu ortam b) Sanal sınıf c) World wide web d) Protokol e) Eğitim yazılımı 92. Aşağıdakilerden hangisi internete dayalı eğitimde öğrencinin rolleri arasında yer almaz?

18 a) Bilgiyi araştırıp bulmak b) Edinilen bilgiden günlük hayatta yararlanmak c) Kendi öğrenme sorumluluğunu almak d) Kendine sunulan bilgiyi alıp ezberlemek e) Öğrenme sürecinde aktif rol almak 93. Aşağıdakilerden hangisi internetin eğitimde kullanılmasını yaygınlaştıran etmenlerden biri değildir? a) Çok yönlü etkileşime sahip olması b) Bireylerin refah seviyesinin yükselmesi c) Bireylerin kendi hızlarına uygun öğrenme olanağı sağlaması d) Bilgiyi ses, renk, görüntü gibi zengin uyarıcılarla görmeye olanak vermesi 94. Öğretim işlemine eğlendirme ve yarışma özellikleri katan, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Özel öğretici yazılım b) Benzetim yazılımı c) Eğitici oyun yazılımı d) Problem çözme yazılımı e) Alıştırma ve tekrar yazılımı 95. Analiz, sentez, değerlendirme, tümevarım ve tümdengelim gibi üst düzey zihinsel etkinliklerin kazanılması amacıyla işe koşulan, yaratıcı düşünmeyi geliştiren ve bir işlemin ne zaman ve niçin yapıldığını öğreten yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Problem çözme yazılımı b) Alıştırma ve tekrar yazılımı c) Benzeşim yazılımı d) Özel öğretici yazılımı e) Eğitsel oyun yazılımı 96. Aşağıdakilerden hangisi bir içeriği öğrenciye sunan ve bilginin öğrenilmesinde rehberlik sağlayan eğitici yazılımdır? a) Benzeşim yazılımı b) Alıştırma ve tekrar yazılımı c) Eğitsel oyun yazılımı d) Problem çözme yazılımı e) Özel öğretici yazılımı 97. Aşağıdakilerden hangisi önceden öğrenilmiş bir konuyla ilgili öğrencinin bilgilerini uygulaması, pekiştirmesi ve yanlış öğrenmelerini düzeltmesi için kullanılan öğretim yazılımıdır? a) Benzeşim yazılımı b) Alıştırma ve tekrar yazılımı

19 c) Eğitsel oyun yazılımı d) Problem çözme yazılımı e) Özel öğretici yazılım 98. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında yapılması zor, tehlikeli ya da olanaksız olan deney ve incelemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan öğretim yazılımıdır? a) Benzeşim yazılımı b) Alıştırma ve tekrar yazılımı c) Eğitsel oyun yazılımı d) Problem çözme yazılımı e) Özel öğretici yazılım 99. Benzeşim yazılımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Öğrenilecek konu ile ilgili gerçeğin bir modelini oluştur. b) Karmaşık konuların daha kolay anlaşılmasını sağlayan düzeneklere sahiptir. c) Bir konuyla ilgili kavram ve ilişkilerin öğretilmesini sağlar. d) Sınıf ortamında öğrenci-öğrenci iletişimini olanaklı kılar. e) Öğrenme-öğretme sürecinde zaman ve diğer kaynaklardan kazanç sağlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımları ile ilgili değildir? a) Öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmalarına yardımcı olur. b) Kavramsal bilgiler sunarak öğretime eğlendirme ve yarışma özelliği katar. c) Öğrencilere, daha önceden öğrendikleri bilgiyi hızlı geri çağırma becerisi kazandırır. d) Öğrencilere öğrenmeleri ile ilgili derhal dönüt verilebilmektedir. e) Yazmayı sevmeyen ya da zayıf yazma becerilerine sahip öğrencileri de öğrenmeye güdüler Aşağıdakilerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımlarında öğrencinin soruyu yanıtlamasından sonra gerçekleşir? a) Yeni soru maddesinin seçilmesi b) Öğrencinin performansının kaydedilmesi c) Yanıtın değerlendirilmesi d) Öğrenciye dönüt verilmesi e) Düzeltici eğitim verilmesi 102. Aşağıdakilerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımların temel özelliklerinden biri değildir? a) Bir üst seviyeye geçmede öğrencinin performansı na bakılması b) Öğrencilere birden fazla deneme yapma olanağının sağlanması c) Sorularda resim ve grafiklerden yararlanılması d) Sorular farklı güçlük düzeylerinde oluşturulması e) Soruların seçiminde konu sıralamasının göz önüne alınması

20 103. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bilgisayar oyunlarının özelliklerinden biri değildir? a) Yöntemsel bilgilerin öğrenilmesine yardımcı olma b) Karar verme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırma c) Devinsel becerilerin gelişmesine katkı sağlama d) Konu ile ilgili ön öğrenmeleri hatırlatma e) Öğrencilere yazılım ile etkileşime girme olanağı sağlama 104. Değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Değerlendirme yapabilmek için önce ölçme yapılmalıdır. b) Ölçme ile değerlendirme arasında bir ilişki yoktur. c) Ölçme ile değerlendirme birbirlerinin yerine kullanılabilen kavramlardır. d) Ölçme ölçüm sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak karar verilmesi işlemidir. e) Mutlak değerlendirme gruba bağlı olarak belirlenen bir norma göre yapılır Ölçme sonuçlarına, ölçülen değişkenlerin dışında başka değişkenleri karıştırmaması bir ölçme aracının hangi niteliğini ifade eder? a) Kullanışlılık b) Güvenilirlik c) Geçerlik d) Tutarlık e) Uygunluk 106. Ölçme aracının olabildiğince çok hatadan arınık ölçme yapabilmesi bir ölçme aracının hangi niteliğini ifade eder? a) Kullanışlılık b) Güvenilirlik c) Geçerlik d) Tutarlık e) Uygunluk 107. Değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında karar verme sürecidir. b) Değerlendirme, ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır. c) Ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. d) Bir yargılama işlemidir. e) Nesne ya da varlığın belli bir özelliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi işlemidir Bir sınavda sınıfın ortalamasına göre öğrencilerine not veren bir öğretmenin hareketi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? a) Ölçme b) Değerlendirme c) Karşılaştırma

21 d) Bağıl değerlendirme e) Mutlak değerlendirme 109. Bir ders, kurs ya da ünitenin önkoşulu niteliğindeki giriş davranışlarına sahip olma derecesini ve ilgili kursun geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan öğrencilerce önceden edinilenler olup olmadığını belirlemek için yapı lan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Değer biçmeye dönük değerlendirme b) Mutlak değerlendirme c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme d) Bağıl değerlendirme e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme 110. Öğretim sürecinin genellikle ortasında veya sonunda, programın öngördüğü hedeflere ulaşıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci, öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunulan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Değer biçmeye dönük değerlendirme b) Mutlak değerlendirme c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme d) Bağıl değerlendirme e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme 111. Öğretim sürecinde, her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirleme, eksik ve yetersizlikleri giderme amacıyla yapılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Değer biçmeye dönük değerlendirme b) Mutlak değerlendirme c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme d) Bağıl değerlendirme e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme 112. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen açısından materyalin sahip olması gereken niteliklerden biridir? a) Öğrenme hedeflerine uygun olması b) Öğrenciyi güdüleyici nitelikte olması c) Öğrencinin yaratıcılığına olanak sağlaması d) Öğrenci başarısını artırıcı nitelikte olması e) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olması 113. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci açısından materyalin sahip olması gereken niteliklerden biridir? a) Kullanışlı ve ekonomik olması b) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olması c) Öğretim hedeflerine uygun olması

22 d) Öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması e) Öğrenci başarısını artırıcı nitelikte olması 114. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin mesleki gelişim gereksinimlerinin temelini oluşturan unsurlardan biri değildir? a) Eğitimde kaliteye ilişkin beklentiler b) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişiklikler c) Öğrenci profilindeki değişim d) Uzaktan eğitime duyulan gereksinim e) Değişen toplumsal gereksinimler 115. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim gereksinimlerinden biri değildir? a) Öğretim materyali tasarlama ve geliştirme b) Öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımı c) Öğretim araç ve gereçlerinin seçimi ve kullanımı d) Öğretim planı hazırlama e) Eğitim programı geliştirme 116. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımlarının etkileme aşaması ile ilgilidir? a) Teknoloji kullanımı ile ilgili deneyimleri meslektaşlarla paylaşma b) Teknoloji kullanımında uzmanlaşmaya başlama c) Teknoloji kullanımına uyum sağlama d) Teknolojinin bireysel kullanımına ilişkin sorunlar yaşama e) Öğretme etkinliklerine teknolojiyle yenilikler katma 117. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim yapısının içinde yer alan bir aşama değildir? a) Teknoloji kullanımı ile ilgili deneyimleri meslektaşlarla paylaşma b) Teknoloji kullanımında uzmanlaşmaya başlama c) Teknoloji kullanımına uyum sağlama d) Teknolojinin bireysel kullanımına ilişkin sorunlar yaşama e) Öğretme etkinliklerine teknolojiyle yenilikler katma 118. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim yapısının uygulama aşaması kapsamında yer alır? a) Öğretmenlere teknoloji okur-yazarlığı kazandırma b) Öğretmenlerin teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini eğitsel yeterlilik alanına aktarlarını sağlama c) Öğretmenlerin konu alanlarında kendilerini geliştirmeleri için teknolojiden yararlanmalarını sağlama d) Teknolojinin öğretme sürecinde kullanımına ilişkin yeni bakış açıları geliştirmelerini sağlama

23 e) Teknolojinin öğretme sürecinde kullanımına ilişkin uzmanlaşmalarını sağlama 121. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin araç ve gereç kullanımına yönelik mesleki gelişim etkinliklerden biridir? a) Eğitim yazılımı seçme ve kullanma b) Dijital kamera kullanma c) Tepegöz asetatı hazırlama d) Slayt gösterisi hazırlama e) Bilgisayar destekli öğrenim uygulamaları hazırlama 122. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımına yönelik mesleki gelişim etkinliklerden biri değildir? a) Sunum yazılımlarının kullanımı b) İnternette güvenli bilgiye ulaşma stratejileri c) Etkili sunu yapma teknikleri d) İnternetin öğretim sürecinde kullanımı e) Eğitim yazılımı seçme ve kullanma 123. I. Mesaj tasarım ilkeleri II. Projeksiyon cihazının kullanımı III. Etkili sunu yapma teknikleri IV. Eğitim yazılımı seçme ve kullanma V. Sunu materyali hazırlama Yukarıdaki sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojisine yönelik mesleki gelişim etkinliklerinden hangileri sunum materyali hazırlamaya yönelik etkinliklerdendir? a) I, II ve IV b) I, III ve V c) I, IV ve V d) II, III ve IV e) II, III ve V 124. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim yapısının dönüştürme aşaması kapsamındaki etkinliklerden biridir? a) Öğretim amaçlı web sayfası hazırlama b) Uygulama yazılımı aracılığıyla grafik ve çizelge oluşturma c) Temel ve orta düzey bilgisayar kullanma d) Sunum yazılımını kullanarak sunu materyali hazırlama e) Öğretim amaçlı internet kullanımı

24 125. Özel öğretici yazılımların stratejileri aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Kendi hızında yeniden öğrenme b) Alternatif öğrenme stratejileri c) Öğretmenin olmadığı yerde eğitim d) Etkileşimlilik a) Özel öğretici yazılımları seçme ölçütleri hangisi değildir? a) Kullanıcı kontrolü b) Öğretim sağlama c) Yanıta karar verme ve dönüt sağlama d) Programa giriş 126. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojisine yönelik mesleki gelişim etkinliklerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? a) Öğretmenlerin teknoloji kullanım aşamalarına uygun olmalıdır. b) Yetişkin eğitimi ilkelerine dayanmalıdır. c) Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik okur-yazarlık geliştirmelerini sağlamalıdır. d) Öğretmenlerin teknoloji ile ilgili yaşadıkları sorunları çözmeye dayalı bir yapıda olmalıdır. e) Öğretmenlerin yeni öğretim programı geliştirmelerine olanak sağlamalıdır Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali geliştirme sürecinin temel bileşeni değildir? a) Teknoloji b) Öğrenme ortamı c) içerik d) Öğretim yaklaşımı e) Hedef kitle 128. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin (BiT) eğitime uyarlanmasının temel nedenlerinden biri değildir? a) Teknoloji becerilerine sahip bireylere duyulan ihtiyaç b) Hızlı küreselleşme c) Teknolojideki hızlı gelişmeler d) Mevcut eğitim programlarını geliştirme ihtiyacı e) Değişen coğrafi koşullar 129. Eğitimdeki hedefler bakımından Bilgi ve iletişim Teknolojisinin (BiT) eğitim kurumlarına entegrasyonu ile diğer teknolojik araç-gereçlerin entegrasyonu arasındaki en önemli farklılık nedir? a. Soyut durumları somutlaştırma b. Zamandan tasarruf sağlama c. Çoklu öğrenme ortamı sağlama

25 d. içeriği basitleştirme e. Temel bilişim becerilerini kazanmış nesiller yetiştirme 130. Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojisinin kapsamı içerisinde yer almaz? a) Öğrenme Durumu b) Kuram c) Yöntem- Teknik d) Program Geliştirme e) İnsan Gücü 131. Aşağıdakilerden hangisi Web destekli öğretimin avantajları arasında sayılamaz? a) Çok yönlü etkileşim sağlaması b) Bireysel öğrenme hızına uygun öğrenme ortamları sunması c) Çoklu materyal fırsatı d) Anında dönüt sağlaması e) Öğrencinin beceri ve tutumuna yönelik gelişimini körükler Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerinden değildir? a) Bütünlük b) Derinlik c) Uygunluk d) Hakimiyet e) Tekrar 133. Bilgisayar destekli öğretimin amaçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktır. Bu amaçla dersinde bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A) Alıştırma ve tekrar programları B) Birebir öğretim programları C) Problem çözmeye yönelik programlar D) Benzetim programları E) Kelime işlemci programlar 134. Bir okula yeni atanan bir öğretmenin derse gireceği sınıflar hakkında diğer öğretmenlerden, öğrenci dosyalarından ve rehber öğretmenden bilgi toplaması aşağıdakilerden özellikle hangisine bir örnek oluşturur?

26 A) Ölçme-değerlendirme B) İhtiyaç analizine hazırlık C) Toplumsal değerlendirme D) Öğrenme ortamını belirleme E) Mesleki ve kişisel gelişimi planlama 135. Aşağıdakilerden hangisi öğretim teknolojilerinin amaçlarından değildir? A) Öğretmenin gösterdiği tüm etkinlikleri (dikkat çekme, bilgiyi sunma, ipucu, katılım, alıştırma ve tekrar yaptırma, dönüt sağlama, düzeltme ve değerlendirme) gösterebilir. B) Eğitimi daha üretken ve daha bireysel yapmak, daha bilimsel bir öğretim sağlamak ve herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak. C) Öğrenmeyi kolaylaştırmak, daha kalıcı ve verimli kılmak. D) Öğrencileri motive etmek. E) Öğretmenin yerini alarak eğitimi iyileştirmek Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yazılımlarının yararlarındandır? A) Gururunu okşama B) Kendine güven duymasını sağlamak C) Hareketsiz bilgiyi önlemek D) İşleri zorlaştırmak E) İşin kolayına kaçmak 137. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yazımlarının genel yapısı arasında yer almaz? A) Öğe ve olgular arasında ilişki kurma B) Sonuç çıkarma C) İşin kolayına kaçmak D) Çözüm yöntemleri geliştirmek E) İşi zorlaştırmak 138. Eğitsel animasyonlar hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? A) Plug-in B) Web browserinin teknik özellikleri C) Webin bant genişliği

27 D) Erişim hızı E) Animasyon türü 139. Birden fazla aracın birleşik kullanımıyla sunulmak üzere tasarlanmış tek bir iş veya birkaç farklı ortamdaki araçtaki materyaller olarak tanımlanabilen aşağıdakilerden hangisidir? A) Animasyon B) Multimedya C) Web ortamı D) Movie maker E) Real player 140. Aşağıdakilerden hangisi BDE yazılımları üretimdeki tasarlanma etkinliklerindendir? A) Geliştirme aşaması B) Üretim aşaması C) Çoğalma aşaması D) Deneme aşaması E) Uygulama aşaması 141. Aşağıdakilerden hangisi BDE yazılımlarının üretimindeki gerçekleştirme etkinliklerindendir? A) Analiz aşaması B) Yazarlık aşaması C) Tasarım aşaması D) Pilot deneme E) Düzeltme aşaması 142. BDE yazılımlarının kullanıldığı uygulama alanları hangisi değildir? A) Öğretmen tarafından kullanılan ders yazılımları B) Öğretmen eşliğinde bilgisayar laboratuarında kullanımı C) Okul dışında bireysel olarak kullanılan ders yazılımları D) İnternet ortamında işlenen ders yazılımları E) Öğretmensiz bilgisayar laboratuarının kullanımı

28 143. Okul Dışında Bireysel Olarak Kullanılan Ders Yazılımlarının Özelliklerindendir? A) Öğrenciyle iletişim kurulmaz B) Öğretici değildir C) Kullanım alanı azdır D) Öğrenci kendi kendine öğrenir E) Eğitsel değildir Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarını seçme ölçütlerinden değildir? A) Laboratuvar deneyleri yerine ya da bu deneylere destek olarak kullanma. B) Rol oynama yerine ya da rol oynamaya destek olarak kullanma. C) Birlikte çalışmayı ve grup çalışmasını azaltma amacıyla kullanma. D) Yeni bir konuya giriş veya konuyu açıklama amacıyla kullanma. E) Alan gezileri yerine veya destek olarak kullanma Gerçek olay durum ya da nesnelerle öğrenme olanağının bulunmadığı koşullarda bunları temsil eden olay durum ya da nesnelerin bilgisayar ortamında modellenmesine ve bunlarla... öğrenmesini sağlar. A) Fiziksel yazılımlar. B) Alıştırma ve tekrar yazılımları. C) Egitsel oyun yazılımları. D) Benzeşim yazılımları. E) Entegrasyon stratejileri Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bir oyunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir.? A) Zorluğu arttırma B) Şiddet içermemesi C) Yaşa uygunluk D) Sıralı hareket E) Kısa ve net açıklamalar 147. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel oyun yazılımlarının sınırlılıklarından değildir? A) Öğrenmeye karşı eğlenme B) Yetersiz öğrenme C) Konu dışına odaklanma

29 D) Eğlenerek öğrenme E) Oyun kuralları ile gerçek yaşam kurallarının karıştırılması 148. Benzeşim yazılımları hangi durumlarda kullanılır? Gerçek ortamın çok tehlikeli, çok pahalı, zaman alıcı durumlarında kullanılır Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarının yaralarından değildir? A) Zaman azaltma B) Süreyi yavaşlatma C) Deneyleri güvenilir kılma D) Öğrenciyi ortamdan soyutlama E) Karmaşık süreçlerin gözlenebilmesi 150. Aşağıdakilerden hangisi benzeşimlerin gerçek sistemler yerine kullanılmasının sebepleri arasında yer almaz? A) Gerçek sistemlerin uzun zaman aldığı B) Gerçek sistemlerin pahalı olduğu C) Gerçek sistemlerin maliyet gerektirdiği D) Gerçek sistemlerin tehlikeli olduğu E) Gerçek sistemlerin sınıf içine getirilemediği 151. Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarının entegrasyon stratejileri arsında yer almaz? A) Araştırmayı ve süreç öğrenimini teşvik etmek amacıyla kullanma B) Birlikte çalışmayı ve grup çalışmasını yüreklendirmek amacıyla kullanma C) Rol oymama ya da rol oynamaya destek olarak kullanma D) Laboratuvar deneyleri yerine ya da laboratuvar deneylerine destek olarak kullanma E) Okul derslerine ya da okul deneyimlerine destek sağlama

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden

25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden 1) Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin problemi çözerken tarihi bir tarihçi gibi, coğrafyayı bir coğrafyacı gibi çalıştığı, ilke ve genellemeleri kendisinin bulduğu öğretme stratejisidir? A) Problem çözme

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL GELİŞTİRME SUNUM NOTLARI Yrd. Doç. Dr. İlyas KAYNAKLAR Alkan, C. (1999). Eğitim Teknolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara. Çilenti, K. (1988) Eğitim Teknolojisi ve Öğretim.

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ 5 65 Uzaktan eğitim şelinde öğretim son yıllarda popülerliğini arttırdı ve giderek bu alanda yapılan çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Günümüzde insanları

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

İLKÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 113 e-sertifika Programları / 24 Mayıs 2009 ahar Dönemi - Pazar 14.30 İLKÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ UYGULMLRI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ GARDNER IN ÇOKLU ZEKA KURAMI SÖZEL DİLSEL ZEKA Bu türdeki zeka, bir insanın kendi dilini, gramer yapısına, sözcük dizimine, kavram telaffuzuna ve sözcüklerin anlamına uygun olarak

Detaylı

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ EĞİTİMİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ EĞİTİMİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ F E N B İ LİMLERİ EN S T İ T ÜSÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ EĞİTİMİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi ALPAY

Detaylı

Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı. 8. Baskı

Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı. 8. Baskı Esed Yağcı Levent Çelik Uğur Başboğaoğlu Alev Ateş Yavuz Erişen Nadir Çeliköz Erkan Tekinarslan Behçet Oral Havva Taşlı 8. Baskı Editörler: Prof. Dr. Özcan Demirel ve Prof. Dr. Eralp Altun ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

ÖSYM BİLGİ KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru - 127 -

ÖSYM BİLGİ KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru - 127 - KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde

Detaylı

Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimimli İnteraktif Eğitim Cd si ile E-Eğitim

Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimimli İnteraktif Eğitim Cd si ile E-Eğitim Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimimli İnteraktif Eğitim Cd si ile E-Eğitim Hüseyin ÖĞÜT, Selçuk Üniversitesi, hogut@alaeddin.cc.selcuk.edu.tr A.Alpaslan ALTUN, Selçuk Üniversitesi, altun@selcuk.edu.tr

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (YABANCI DİL ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ Doktora

Detaylı

TC. KĐLĐS 7 ARALIK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM OKULLARINDA ĐNTERAKTĐF ÖĞRETĐMĐN MODEL BĐR DERS ÜZERĐNDE ĐNCELENMESĐ.

TC. KĐLĐS 7 ARALIK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM OKULLARINDA ĐNTERAKTĐF ÖĞRETĐMĐN MODEL BĐR DERS ÜZERĐNDE ĐNCELENMESĐ. TC. KĐLĐS 7 ARALIK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM OKULLARINDA ĐNTERAKTĐF ÖĞRETĐMĐN MODEL BĐR DERS ÜZERĐNDE ĐNCELENMESĐ Adem KORKMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI Danışman: Prof.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ÖSYM BİLGİ - 101 - Ali Öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden. A) Örnek olay B) Rol oynama C) Drama D) Gösteri E) Eğitsel oyun

ÖSYM BİLGİ - 101 - Ali Öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden. A) Örnek olay B) Rol oynama C) Drama D) Gösteri E) Eğitsel oyun KPSS 2012 EB-(1) 1. Deneme / 38. soru 1. Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi'ni işleyeceği derste önceden görevlendirdiği altı öğrenciyi, üzerlerinde gezegen isimleri yazılı kâğıtlarla tahtanın önüne çıkarır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara-2012 1 İçindekiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI EGEP (ESLEKÎ EĞİTİ VE ÖĞRETİ SİSTEİNİN GÜÇLENDİRİLESİ PROJESİ) ÖĞRETİ PROGRALARI VE ODÜLLER ÖĞRETİ UYGULAA KILAVUZU ANKARA EYLÜL 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1.ODÜLER ÖĞRETİ

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı