TEK YILDIZ GAZETESÝ. Gülsün Mert. Binanýn Yüksekliði adýna. manidar açýklama. 7 Temmuz 2015 Salý gün gazetemizin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK YILDIZ GAZETESÝ. Gülsün Mert. Binanýn Yüksekliði adýna. manidar açýklama. 7 Temmuz 2015 Salý gün gazetemizin"

Transkript

1 Kadir Geceniz Mübarek olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) TEK GAZETESÝ 13 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ TEK GAZETESÝ'NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR Çorum'da yayýn yapan diðer gazetelerde bugün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü imzalý Kadir Gecesi Kutlama ilanýný göreceksiniz. SAYFA 3 TE Geleceðin yazýlýmcýlarý yetiþiyor Karasinek sorununa çözüm bulunmalý Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, havalarýn ýsýnmasý ile birlikte kara sinek sayýsýnda artýþ olduðunu ifade ederek yetkilileri önlem almaya çaðýrdý. SAYFA 4 TE Necati Gül "Kadir Gecesi'nin ruhlarýmýza ferahlýk getirmesini temenni ediyorum" Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ve Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi iþbirliðinde ilköðretim çaðýndaki çocuklar için Yazýlým Kursu düzenlendi. Sungurlu MYO Bilgisayar Laboratuvarlarýnda gerçekleþtirilen eðitim ile çocuklar kodlama eðitimi aldýlar. SAYFA 11 DE Gazeteciler, HGYD iftarýnda buluþtu SAYFA 2 DE Türkiye 31.si Samanyolu Lisesi'nden Özel Samanyolu Lisesi öðrencisi Bedriye Sena Aykul, 2015 LYS ek puanda Türkiye 31.si oldu. Okul Müdürü Yahya Ceylan Türkiye derecesi elde eden Bedriye Sena Aykul'u baþarýsýndan dolayý tebrik ederek, plaket takdim etti. Bedriye Sena Aykul, "Bu baþarý özellikle Samanyolu öðretmenlerine aittir. SAYFA 6 DA Av.Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av.Bekir Çetin Kadir Gecesi nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bir manevi iklim ve rahmet çeþmesi olan Ramazan ayýnýn sonuna yaklaþýrken... SAYFA 4 TE Musa (a.s.) ve Karýnca Kübra ca Kübra Yücel Yalçýnkaya Hz. Musa a.s., köy köy, þehir þehir dolaþýp; insanlara Allah'ýn dinini öðretirken, bir gün yolu Allah'ýn, ceza olarak bütün halkýný yaktýðý bir köye düþtü ve: "Ey Rabbim" dedi. "Bu köyde yaþayanlar arasýnda çocuklar, günahsýz, suçsuzz kimseler ve hayvanlar da vardý. SAYFA 6 DA Gülsün Mert Mikroskop Güzelliðinde bir imtihaný var SAYFA 2 DE Cansu-yu Çorum ÝHH 320 yetim çocuðu güldürdü "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganýyla yolan çýkan ÝHH her Ramazan olduðu gibi bu Ramazanda yetimleri unutmadý. Çorum ÝHH 320 yetimi bayramlýk kýyafet ile sevindirdi. Çorum'da ve Alaca'da ulaþýlan yetimlere beðendikleri kýyafetler alýndý. SAYFA 10 DA ANALÝZ Gazeteci Yolyapar'ýn anlaþýlmayan 'Kýnacýlarý!' Binanýn Yüksekliði adýna yapýlan manidar açýklama Nadir YÜCEL Çorum Haberde 9 Temmuz 2015 Tarihinde Mehmet Yolyapar'ýn kaleme aldýðý,' Yatýrýmcýyý caydýrýnca Kýnamý yakacaksýnýz' baþlýklý yazý dikkat çekiciydi. Ve lakin ' Ýma'dan öteye geçmeyen üstelik bu göndermenin kahramanlarý! ve konusunun ne olduðu net olarak anlaþýlmadý. Ýnanýn kiþi konunun ne olup olmadýðý adýna kimisi telefon açtý ve' Bilginiz varmý diye sordu'. Kimisi de rastladýðý yerde ' Bu konu nedir? diye sordular' Konu nedir? Kim ya da kimlerdir? Doðrusu bizim ilgili yazýyý okuduðumuzda anladýðýmýz kadarý ile, 'Bir iþ adamý ya da þirketin bir yatýrýmý ya da yol durumu talep ettikleri ancak talebinin sanki gerçekleþmediðini ima ediyor. Bu talep adýna atýlmayan ya da geciken imzalarý söz konusu gibi bir görüntü sergileniyor! Vatandaþlardan kimisi 'AVM içindir! dedi. kimisi organize içindir dedi!' Ya da Gazete aracýlýðý ve ima yoluyla sadece adrese teslim mesaj gibi bir durum söz konusu dendi. Bu kadar iddialý bir baþlýk kullanýyorsanýz, 'Kýna yakmasý söz konusu olduðunu düþündüðünüz bir ya da birileri varsa ve bunlar kimlerse açýklayýn. En önemlisi bunun nedenini ortaya açýk ve net olarak koymanýz gerekmez mi? Aksi durumda kamuoyunda 'Gazetecilik adý altýnda Ýþ takipciliði mi yapýlýyor iddialarýna' maruz kalýnmasý söz konusu olabilir. Konuyu her yönü ile net olarak açýklamanýza 'çekinecek' bir durum yoksa konunun açýklanmasý adýna 'Objektif ve þeffaf' olunmasýna engel teþkil eden nedir? Binanýn Yüksekliði adýna manidar açýklama 7 Temmuz 2015 Salý gün gazetemizin manþetinde ' Binanýn yüksekliði yasal mý deðil mi' baþlýðý yer alýyordu. SGK nýn Gazi caddesi üzerinde ki eski binasý 2013 Mart ayý'nda yapýlan ihale sonucunda Ýþadamý Ahmet Ahlatçý'nýn da ortaðý olduðu Hattuþa enerji kazanmýþtý. Bu yýl yapýmýna baþlanan ve binanýn bugünlerde yanýndaki komþu binalarýn yükekliðini geçmesi ise kamuoyunun dikkatini çekti. Ve çok sayýda ki vatandaþ bunun yasal olup olmadýðý adýna deðiþik sorulara cevap aradýlar. Konu ile ilgili olarak yaptýðýmýz haberin içeriðinde bu binanýn deðiþen yeni imar yasasýna göre katlar arasý yükseklik artýþý gösterdiðini yani taban ve tavan yükseklik aralarýnýn yeni deðiþiklik sonucu artmasýndan dolayý yapýlan binanýn yüksek göründüðünü de vurguladýk. 10 Temmuz 2015 tarihli Çorum Haberde 1. Sayfa, Hakimiyet Gazetesinde ise, 9. sayfadan ' Eski SGK Binasýnýn yüksekliði projeye uygun' þeklinde haber çýktý. Binanýn Sorumlu olan Yapý Denetim firmasý sadece 2 gazeteye açýklama yapmýþ! Üstelik yaptýðý açýklama gazetemizde yayýnlanan haberin içeriði kadar vatandaþlarý aydýnlatcý da deðildi! Ýlgili firma yayýn yapan bütün gazetelere açýklama gönderebilirdi. En azýndan haberin çýktýðý gazetemize de açýklama açýklama göndermiþ olsa biz de yayýnlamaktan gocunmazdýk! Yok þayet kendinizce; 'Biz diðer gazeteleri Kayda deðer almýyoruz'diye düþünüyorsanýz, o halde hiç açýklama yapmayabilirdiniz de! Açýklama yapacak kadar önemsiyorsanýz daha çok kiþinin bilgi sahibi olmasý adýna bütün gazetelere açýklama göndermeniz gerekirdi. Allahým : Kadir Gecesi Hürmetine Vatanýmýzýn ve Milletimizin bölünmez bütünlüðünü koru. Basiretli, Helal ve haramlara dikkat eden merhamet sahibi yöneticiler nasip et' Amin Genç Avukatlar Meclisinin ilk Baþkaný Gazi Atmaca oldu Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisinin ilk seçimli genel kurulu geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý. Baro konferans salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda Meclis Baþkanlýðýna Av. Gazi Atmaca, Meclis Yönetim Kuruluna Av. Büþra Çinkaya, Av. Haným Fulya Torun, Stajyer Av. Gülþah Acar ve Stajyer Av. Enes Þura Tosun seçildiler. SAYFA 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:19 05:14 12:53 16:49 20:20 22: KADÝR GECENÝZ MÜBÂREK OLSUN Hazret-i Âiþe vâlidemizin vefâtý (676) Esir Milletler Haftasý Malý, zarardan korumanýn ilâcý, zekâtýný vermektir. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GAZEL Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek KADÝR GECESÝNÝ Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sýhhat gibi Mefharet didükleri ancak cihân gavgasýdur Olmaya baht ü saâdet dünyada vahdet gibi Ko bu ýyþ u iþreti çünkim fenâdur âkibet Yâr-i bâki ister isen olmaya tâat gibi Olsa kumlar saðýþýnca ömrüne hadd ü adet Gelmeye bu þîþe-i çarh içre bu sâat gibi Kerman Mobilya KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: Ger huzur itmek dilersen ey Muhibbî fârið ol Olmaya vahdet makamý kûþe-i uzlet gibi Zülfine virdüm gönül dâm-ý belâsýn bilmedüm Her kýlýnda var imiþ bin müptelâsýn bilmedüm Cân ü dil derdüni arz itdüm tabibâ dir bana Ölmeden artýk bu derdün ben devâsýn bilmedüm Gâh hasret gâh hayret gâh mihnet gâh âh Aþkýnýn ben haste dil bunca belâsýn bilmedüm Ömrümi âþýklarýn kesmek deðülse kasdý ger Ya niçün her dem keser zülfi dütâsýn bilmedüm Cür a-i câm-ý muhabbetden Muhibbî mest olup Âlemin nice geçer ak u karasýn bilmedüm Muhibbi Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6670 2,6692 EUR 2,9725 2,9779 STERLiN 4,1379 4,1479 2,1716 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Gülsün Mert Mikroskop Güzelliðinde bir imtihaný var Cansu-yu Süleyman bin Yesâr, bir arkadaþýyla "Ebva" denen yerde konaklamýþlardý. Arkadaþý yakýndaki alýþveriþ yerinden bir þeyler almak üzere çadýrdan ayrýldýðý sýrada Süleyman'ý geriden gözetleyen bir bedevi kadýný hemen çadýrýn kapýsýna gelerek: - Buraya kadar gelir misin? diye seslendi. Süleyman, serili sofradan yiyecek isteyeceðini düþünerek bazý þeyleri alýp da kadýna doðru yürürken kadýnýn ikazý farklý oldu: - Ben yiyecek falan istemiyorum, seni istiyorum seni. Yakýþýklýlýðýn hoþuma gitti. Karþý çadýra gel. Kimsecikler yok yanýmda! Süleyman, bir imtihana tabi tutulduðunu düþünerek baðýrmaya baþladý: - Defol buradan þeytanýn elçisi. Þimdi arkadaþým gelir, Ýkimiz de rezil oluruz! Kadýn, beklemediði bu karþýlýktan ürkerek peçesini yüzüne kapayýp çadýrýna dönerken, Süleyman da içeriye girip aðlamaya baþladý. Bu sýrada çarþýdan aldýðý þeylerle gelen arkadaþý Süleyman'dan yaþadýðý durumu dinleyince o da aðlamaya baþladý. Süleyman þaþýrmýþtý. - Sen niçin aðlýyorsun? diye sordu. Aldýðý cevap þöyle oldu: - Kardeþim, sen gerçekten de bir iffet abidesiymiþsin. Ýyi ki ben muhatap olmadým böyle bir imtihana. Muhtemeldir ki kaybedebilirdim. Allah sana senin güzelliðin kadar iman kuvveti lütfeylemiþ demek ki. Süleyman oradan kalkýp Medine'ye varýr, o gece rüyasýnda Yusuf aleyhisselamý görür. Karþýdan kucaðýný açarak gelen Hazret-i Yusuf ona þöyle hitap eder: - Gel seni kucaklayayým iffet abidesi kardeþim. Güzelliðin de kendine göre imtihaný vardýr. Sen de benim gibi bu konuda imtihanlara tabi tutuldun, ama kazandýn. Tebrik ederim seni. Kaynak: Yeni Aile Ýlmihali, Ahmed Þahin, Cihan Yayýnlarý Gazeteciler, HGYD iftarýnda buluþtu Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, Ramazan ayý dolayýsýyla Çorum'da ki gazete muhabirleri ve çalýþanlarý için iftar programý düzenledi. Geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþtirilen iftar programýna Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Baþkan Vekili Recep Gür, Doðan Haber Ajansý Çorum Ýl Temsilcisi Yusuf Çýnar, Tek Yýldýz Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir Yücel, Kanal 19 TV Ýmtiyaz Sahibi Satýlmýþ Býçakcý, Dost Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Volkan Sakallý, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Hakan Odabaþý, Genel Sekreteri Volkan Sýnayuc, Ýletiþim Sorumlusu Güngör Atak, muhabirler, gazete çalýþanlarý ve dernek üyeleri katýldý. Ýftar programýnda akþam ezanýnýn okunmasýnýn ardýndan katýlýmcýlar birlikte oruç açtý. Daha sonra program, Kent Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Salim Üzel'in yemek duasý ile sona erdi. ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 TEK GAZETESÝ'NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR - Çorum'da yayýn yapan diðer gazetelerde bugün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü imzalý Kadir Gecesi Kutlama ilanýný göreceksiniz. - Ayný Kutlama Ýlanýnýn Tek Yýldýz Gazetesinde olmama nedeni ise: - Gazetemizde 15 Kasým 2011 tarihinde yayýnlanan Taþ binadan gelen pis kokular, Çorumspor adýna toplanan ganimetler' konulu yazýmýz sonrasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Aðýr Ceza Mahkemesinde 8 kez yargýlanmýþ, þikayetçilerde þikayetlerini anlaþýlmaz biçimde geri çekmiþlerdi. Muzaffer Külcü ilerleyen süreçte yerel mahkemelerde beraat etmiþ konu Yargýtay'a taþýnmýþtý. Yaþananlar ve yazýlanlar 15 Kasým 2011 tarihinde Analiz köþe yazýsý ile baþlamýþtý. Ýddianame ise, Haziran 2012 tarihinde Aðýr Ceza mahkemesine tevdi edilmiþti. (17 ve 25 Aralýk 2013 tarihli malum süreçten 2 yýl önce ) -Belediye tarafýndan kaldýrým, park, imar çarpýklýðý, israf, þaibe ve iddialara yer verdiðimiz için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün talimatý ile kendince basýný hizaya getirme adýna diðer gazetelere verilen özel gün belediye kutlama ilanlarý gazetemize verilmemektedir. - Oysa ki, Belediye Özel Beton þirket ortaklýðý deðildir. Belediye Çorum'da yaþayan tüm insanlarýn üzerinde hakký olan kamu kurumudur. Bu kurumun baþýnda bulunan yöneticiler ise Kurumun sahipleri deðil, emanetçileridir. - Gazetemiz ortaklarýndan bugüne kadar belediyeden asla rant getirici, kiþiye özel imar uygulamasý, haksýz kat artýþý, personel alým talebi v.s. olmamýþtýr. Olmayacaktýr. - Gördüðümüz yanlýþlarý, haksýzlýklarý, usulsüzlükleri ve dahi belediye ile ilgili icraat haberlerini de tarafsýz olarak bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da nefesimiz yettiði kadar gazetemizde yer vermeye devam edeceðiz. Tüm Hemþehrilerimizin Kadir Gecesi Mübarek Olsun

4 HABER 4 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin Mübarek Kadir Gecesini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Ekmekçioðullarý Çinko Bakýr Kurþun San.ve Tic. Ltd. Þti. Ekmekçioðullarý Metal Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi EKMEKÇÝOÐULLARI GRUBU Ankara Yolu 5. Km. Çorum TEL: "Kadir Gecesi'nin ruhlarýmýza ferahlýk getirmesini temenni ediyorum" Av.Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av.Bekir Çetin Kadir Gecesi nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bir manevi iklim ve rahmet çeþmesi olan Ramazan ayýnýn sonuna yaklaþýrken, önümüzdeki Kadir Gecesine ulaþmanýn sevinç ve mutluluðunu yaþayacaðýz" dedi. "Geliþiyle birlikte oluþturduðu mana iklimiyle gönül dünyamýzý mamur eden, iç âlemimizi zenginleþtiren Kadir Gecesi, yaratýlýþ bilgisinin ders kitabý ve bütün kâinatýn ve varoluþun özeti olan Kur'an'ýn indirildiði gecedir" diyen Bekir Çetin, "Barýþýn, kardeþliðin ve güzelliðin öðütlendiði, dostluðun, merhametin ve muhabbetin övüldüðü; ayrýlýðýn, nifakýn, dargýnlýðýn ve küslüðün reddedildiði kutlu dinimizin buyruklarýnda ihtiyacýmýz olan manevi týlsýmýn varlýðý hepimiz için ilahi nimettir. Diðer kutlu zamanlar gibi Yüce Rabbimizin insanlýða bir rahmet kapýsý, bir umut pýnarý olarak bahþettiði Kadir Gecesi ayný zamanda, hayatýmýzýn çok hýzlý seyreden akýþý içinde geçmiþimizi deðerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arýnma, unutarak ve bilmeyerek iþlediðimiz hatalara tövbe edip af ve baðýþlanma dileme zamanýdýr. Bu mübarek gecenin hepimizin gönüllerimize ýþýk, ruhlarýmýza ferahlýk getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle Kadir Gecenizi tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlýk ve Ýslam âlemi için hayýrlar getirmesini diliyorum" dedi. KADÝR GECENÝZ MÜBAREK OLSUN -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ CEVÝZ ceviz 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI KÝÞÝ BAÞI 39 TL REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA Karasinek sorununa çözüm bulunmalý Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, havalarýn ýsýnmasý ile birlikte kara sinek sayýsýnda artýþ olduðunu ifade ederek yetkilileri önlem almaya çaðýrdý. Karasineklerin baþlýca hayvan gübreleri ile insanlarca ortaya çýkarýlan çok deðiþik yapý ve özellikteki diðer organik atýklarda ürediklerini dile getiren Necati Gül, "Çöplük ve çöp konteynerleri, mezbahalar, gübre, yiyecek artýklarý, hayvan leþleri ve hayvan barýnaklarý sineklerin en önemli üreme yerleridir. Her türlü insan gýdasýný ve çöp gübre vb. organik maddeyi tüketebilirler. Karasinekler insan gýdalarý yanýsýra çöp, dýþký vb. organik maddeler tüketmeleri dolayýsýyla viral, bakteriyel ve paraziter kökenli pek çok bulaþýcý hastalýðý açýk ve kapalý alanlar arasýnda taþýyabilmektedir. Ýnsan ve hayvanlara yaklaþýk 60 kadar hastalýk etkeni bulaþtýrabilir. Ýnsanlara naklettiði önemli bazý hastalýklar; tifo, kolera, dizanteri, menenjit'tir. Ayrýca sýcak bölgelerde amipli dizanteri ve trahoma karasinekler tarafýndan taþýnmaktadýr. Ek olarak Ýnsanlarýn ve yiyeceklerin üzerinde ve çevresinde dolaþarak rahatsýzlýk verir. Çevresinde çöplük ve gübrelik bulunan yerleþim yerlerinde çevre sakinlerinin þikayetlerine yol açar. Sýcaklýða baðlý olarak yýlda döl verirler. 35 C sýcaklýkta yumurtadan ergin çýkýþý 7 gün kadar kýsa bir sürede tamamlanýr. Ergin diþiler 4. günde yumurta býrakmaya baþlarlar" dedi. Havalarýn ýsýnmasý ile birlikte Çorum'da son günlerde yaþanan sinek probleminin ne yazýk ki dayanýlmaz hale geldiðini kaydeden Gül, "Ýl merkezinde ve kýrsal alanda acilen çözüm bulunmasý gerekmektedir. Parklarda, evlerde, lokantalarda, marketlerde her nereye gidilirse gidilsin etrafta uçuþan karasinek ve onun insanda oluþturduðu intiba tarif edilecek gibi deðil. Gördüðümüz kadarý ile belediye mahallelerde ilaçlý mücadele yapmaktadýr. Görünen köy kýlavuz istemez misali yetersiz kalýndýðý açýktýr. Ancak karasinekle mücadele konusunda sadece belediyeyi tek sorumlu tutmak belediyeye haksýzlýk olur. Belediyenin tek baþýna yapacaðý bir iþ de deðildir. Çünkü sadece il Necati Gül merkezinde yapýlan mücadele ile problemi çözmek mümkün deðildir. Þehir ve kýrsal alanýn tamamýnda kaynaklarýnýn kurutulmasý gerekmektedir. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel birimlerinin konuya el atmasý gerekmektedir. Ýl Merkezinde sinekle mücadele için bir komisyonun olduðunu ve sekretaryadan sorumlu bir il müdürlüðünün olduðu da bir gerçektir. Bu Komisyon ve Belediye yetkililerinin en kýsa zamanda bir araya gelerek gereðinin yapýlmasýný talep etmekteyiz" ifadelerini kullandý.gül açýklamasýný baþta üyeleri olmak üzere Ýslam aleminin "Kadir Gecesini" kutlayarak tamamladý. Üniversite tanýtýmda tam gaz Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýnýrlýðýný artýrmak, farkýndalýk oluþturmak üzere tanýtým etkinliklerine büyük önem veren Hitit Üniversitesi 5 yýldýr yoðun bir þekilde yapmýþ olduðu tanýtým faaliyetleri bu sene de yeni tanýtým mecralarýyla devam ediyor. "En Özel Devlet Üniversitesi" ve "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganý ile þu ana kadar lise tanýtým günleri, ulusal ve uluslararasý eðitim fuarlarýna katýlým, ulusal gazete ilanlarý, çeþitli televizyon ve radyo programlarý ile birlikte web ve görsel medyada da tanýtým çalýþmalarý aralýksýz bir þekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda üniversite son olarak, Çorum'da ve pek çok ilde yer alan billboardlar aracýlýðýyla ve bu sene ilk kez Ýstanbul, Ankara, Bursa ve Ýzmir'de uygulanan Metro ve Açýkhava Reklamlarý ile bu þehirlerin en yoðun bölgelerinde görsel medya aracýlýðýyla tanýtým faaliyetlerinde bulunuyor. Üniversitenin basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yapýsal deðiþiklikler ve farkýndalýk oluþturma çalýþmalarýnýn her anlamda olumlu sonuçlarýn alýnmasýný saðladýðý ifade edilerek, "Ülkemizde her ilde en az bir devlet üniversitesi bulunmasý ve öðrencilerin bir þekilde bir üniversiteye girme düþüncesinin yerini farklý yaklaþýmlara býraktýðý günümüzde, artýk kontenjanlarýn %10-15'lik kýsýmlarý boþ kalmaktadýr. Bu gerçeðe karþýn üniversitemizin doluluk oranlarý (bir baþka deyiþle öðrencilerimiz açýsýndan tercih edilme oranýmýz) her geçen artmaktadýr yýlýnda %90.7 olan lisans doluluk oranýmýz, 2014 yýlý itibariyle %99.4'e, önlisans doluluk oraný %78.3'den % 91.5'e toplamda ise %84.4 olan doluluk oranýmýz %95.1'e ulaþmýþtýr" denildi. Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek KADÝR GECESÝNÝ kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Çorum Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Necmettin Uzun

5 HABER 5 Tüm Çorum Halkýnýn ve Esnaflarýmýzýn Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç TÜM ÇORUM HALKININ VE ÝSLAM ALEMÝNÝN KADÝR GECESÝNÝ KUTLAR MEMLEKETÝMÝZE HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝZ. Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu Adres: Azapahmet Sk. NO:19/A Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin Mübarek Kadir Gecesini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz DEMER DERSHANESÝ Kavukçu Sk. NO:50 Çorum TEL: & Dalgýçlar Otel Bahçelievler Mh., Bahabey Cd 15, Çorum TEL: Faks: "Kör noktalarý öðrenelim, dikkat edelim" Bugünlerde meydana gelen trafik kazalarý üzerine açýklama yapan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Olmasýný hiç istemediðimiz trafik kazalarý maalesef can almaya devam ediyor. Üstü açýk araçlarla insan taþýmak yasak. Bu aylarda tarým iþçilerini taþýmak için önlem almamak, dikkatsiz davranmak facialara yol açýyor. Bayram tatile yola çýkacaklara da uyarým; gidecekleri güzergâhlardaki kör noktalara dikkat etsinler" dedi. "KÖR NOKTALARDA DÝKKAT" Ramazan Bayramý tatilinin 4 güne çýkmasýyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmeyi planlayan vatandaþlarý, karayollarýndaki kör noktalara karþý uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bayram kaza bilançolarý çok acý oluyor. Geçen yýl 93 vatandaþýmýzý bayram kazalarýnda kaybettik. Türkiye karayollarýnda acilen düzenleme gerektiren 11 bölge güzergâhýnda 65 kör nokta bulunmaktadýr. Bayram tatili süresince özellikle bu kör noktalardaki uyarýlar ve denetimler artýrýlmalýdýr yýlý içerisinde Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan iyileþtirme yapýlacak kör noktalardan; Ýzmir-Turgutlu Yolunun 17. Km'sine, Edremit-Burhaniye Yolunun 13. Km'sine, Muðla-Marmaris Yolunun 22,6. Km'sine, Denizli-Serinhisar Yolunun 17,2. Km'sine, Beyþehir-Akseki Yolunun 41-42, ve Km'leri Arasýna, Malatya-Elazýð Yolunun Km'leri Arasýna, Antalya-Serik Yolunun 16,9. Km'sine, Akçaabat-Trabzon Yolunun 16. Km'sine, Bafra-Samsun yolu, Aksaray-Nevþehir yolunun Km'leri arasýna, Kulu ayrýmý-þereflikoçhisar yolunun 12. ve 25 kilometrelerine dikkat edilmeli. Sürücülerimiz gideceði yolun þartlarýný iyi tahlil etmeli" diye belirtti. -"YAZ AYLARINDA TRAFÝK YOÐUNLUÐU ARTIYOR" Tatil yörelerine gidiþ yollarýnda trafik kazalarýnýn arttýðýný belirten Bendevi Palandöken,"Tatil hareketliliðinin baþlamasýyla trafik kazalarý da yüzde artýyor. Toplu ulaþým araçlarýný kullanmakta fayda var. Çünkü bu araçlarýn þoförleri kurallara uyan, odasýna kaydý ve belgesi bulunan, akþam eve sað salim dönme bilinci ve sorumluluðuna sahip kiþilerdir. Eðer gideceðiniz yörenin yollarýný bilmiyorsanýz bilhassa sabah erken saatlerde ve akþam hava kararýrken tarým araçlarýna çok dikkat etmeli. Traktör kullananlar da ýþýk donanýmlarýnýn çalýþýp çalýþmadýðýný, römorklarda reflektör olup olmadýðýný, sarý çakar lambanýn çalýþtýrýlmasý gibi kontrolleri düzenli yapmalýdýr. Asla yük üstüne veya üstü açýk kabinlere yolcu alýnmamalýdýr. Sürülerin ana yola kaçmamasýna azami dikkat gösterilmeli. Yaz aylarýnda sürücülerin dikkat etmesi gereken diðer bir durum da yol yapým çalýþmalarýdýr. Sýcaklardan eriyen asfalt ile yol yapým çalýþmalarýnda yola dökülen mýcýrýn sürücüler açýsýndan tehlike yarattýðý bir gerçektir. Yetkililerimiz iþaret koyarak sürücüleri uyarmalýlar" diye konuþtu. Salim Uslu'dan Kadir Gecesi mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kadir Gecesi mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Birlik, dayanýþma ve kardeþlik duygularýmýzýn daha da yoðunlaþtýðý mübarek Ramazan-ý Þerif'in son günlerinde, Kadir Gecesi'ne ulaþmanýn coþku ve heyecanýný yaþýyoruz" diyerek baþlayan Salim Uslu, "Hiç þüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arýnmasý, gönül dünyalarýmýzýn aydýnlanmasý, manevi huzurumuzun artmasý için eþsiz bir imkân ve fýrsat sunmaktadýr. Bu gecede Suriye'de, Arakan'da, Doðu Türkistan'da, Filistin'de zulüm gören kardeþlerimizi dualarýmýzla unutmayarak, zulmün son bulmasýný Cenab-ý Allah'tan diliyorum. Bu vesile ile hemþehrilerimizin ve milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu müstesna gecede yapacaðýmýz dualarýmýzýn bir rahmet yaðýþý olarak bütün dünyaya barýþ, huzur ve saadeti, birlik ve beraberliði getirmesini diliyor, þiddet ve gözyaþýnýn dinmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandý. Gülabibey'de 5 bin kiþilik mahalle iftarý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarýnýn beþincisi Gülabibey'de yapýldý. Rüstem Eren Parký'ndaki iftara yaklaþýk 5 bin mahalleli katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, AK Parti Gülabibey mahalle teþkilatý üyelerinin de katýldýðý iftar programýnda çocuklara yönelik eðlenceler de düzenlendi. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre iftara katýlan çok sayýda mahalle sakinine Ankara Kocatepe Camii Ýmam-ý Hatibi Adem Kemaneci ve Hacý Bayram-ý Veli Camii Ýmam-ý Hatibi Ahmet Karaali Kur'an ziyafeti sundu. Gülabibey Mahallesi'nin düzenledikleri toplu iftarlarýn mayasý olduðunu söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,Gülabibey'in mahalle iftarlarý adýna ayrý bir öneminin olduðunu belirtti. Ramazan ayýnýn birlik, beraberlik ve güzellikler içerisinde geçerek kardeþliðimizi pekiþtirdiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Buralar sadece bir iftar sofrasý deðil, onun ötesinde bir muhabbet sofrasýdýr. Birbirlerimize gönüllerimizi açtýðýmýz sofralardýr. Onun için belki burada yapýlan iftarlarýn rahmeti, bereketi ve feyzi evde yapýlandan fazladýr. Rabbimden bizleri saðlýkla, huzurla ve güzellikler içerisinde Ramazana eriþtirdiði gibi Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramý'na da ayný güzellikler içerisinde eriþtirmesini temenni ediyorum" dedi.gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun da iftar öncesi yaptýðý konuþmada mahallesinin en iyi hizmeti son 6 yýlda aldýðýný belitti. Hikmet Durgun, "Mahallem adýna Belediyemize, Sayýn Belediye Baþkanýmýza yaptýðý çalýþmalar için çok teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. KEMANECÝ VE KARA- ALÝ'DEN KUR'AN ZÝYAFETÝ Ramazan boyunca dünyaca ünlü hafýz ve kurralarý Çorum halký ile buluþturan Çorum Belediyesi, Gülabibey iftarýnda da Kocatepe Camii Ýmam Hatibi Adem Kemaneci ve Hacý Bayram-ý Veli Camii Ýmam Hatibi Ahmet Karaali'yi mahalle sakinleri ile buluþturdu. Ýftar için toplanan 5 bin kiþiye Kur'an ziyafeti sunan dünyaca ünlü hafýzlar, dinleyenleri adeta büyüledi. ÇOCUKLAR GÖNÜLLE RÝNCE EÐLENDÝ Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda çocuklar da unutulmadý. Ýftardan yaklaþýk bir saat önce baþlayan eðlence ve gösterilerle çocuklar doyasýya eðlenme imkâný buldu. Palyaço, þiþme adam ve yüz boyama etkinliðine ilgi gösteren çocuklar yemek sonuna kadar eðlencenin tadýný çýkardý.

6 HABER 6 HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: TÜM ÇORUM HALKININ MÜBAREK KADÝR GECESÝNÝ KUTLAR HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝM. Meþhur Tandýr Kebap Kadir Usta Adres: Hamit camii sok. No :45 Tel: (0364) Türkiye 31.si Samanyolu Lisesi'nden rehberlik ve destekleri ile "Srebrenitsa katliamý beni motive ettiler. Ayný zaman da hep yanýmda olan dünya tarihinde kara bir aileme aittir. Baþarýmda emeði geçen tüm Samanyolu idarecilerine ve öðretmenlerime teþekkür ediyo- leke olarak yer aldý" rum" dedi. Türkiye 31.si olan Aykul ile Samanyolu Lisesi Müdürü Ceylan hatýra fotoðrafý çektirerek, üniversite tercihlerini yaptý. Bu sene de Çorum Samanyolu Eðitim Kurumlarý'ndan 2015 Özel Samanyolu Lisesi öðrencisi Bedriye Sena Aykul, 2015 LYS ek puanda Türkiye 31.si oldu. Bedriye Sena Aykul'u baþarýsýndan dolayý tebrik ederek, plaket takdim etti. Bedriye Sena Aykul, "Bu baþarý özellikle LYS'de ek puanlý ilk 100'de 5 öðrenci, ilk 1000'de 24 öðrenci derece aldý. TEOG- 1'de 5 öðrenci 120 net, TE- OG-2'de ise 1 öðrenci 120 net elde etti.samanyolu Lisesi Müdürü Yahya Ceylan, emeði geçen Okul Müdürü Yahya Ceylan Samanyolu öðretmenlerine tüm idareci, öðretmen ve Türkiye derecesi elde eden aittir. Gece gündüz devamlý öðrencilere teþekkür etti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Srebrenitsa katliamýnýn 20'inci yýldönümü nedeniyle bir açýklama yaparak, yaþanan çirkin ve elim olayý üzüntü ile andýklarýný belirtti. Bekiroðlu, bu katliamýn dünya tarihinde kara bir leke olarak yer aldýðýný ifade ederek, "1995 yýlýnda Bosna'da yaþanan ve 8 bini aþkýn Müslüman'ýn erkek kadýn, çocuk yaþlý demeden Sýrp güçlerince öldürüldüðü katliamýn 20'inci yýl dönümünü üzüntü ile anýyoruz" dedi. Av. Rumi Bekiroðlu, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Katliamýn 20. yýlýnda 1000 kurbanýn cesedi hâlâ kayýp, 550 kurbanýn ise kimlik tespiti yapýlamadý. Bugün topraða verilecek 136 kiþi arasýnda dedeoðul-torun olmak üzere ayný aileden üç nesil Boþnak bulunuyor. Bu sene defnedilecekler arasýnda daha 18'ini doldurmamýþ 18 kiþi var. Ýki uluslararasý mahkeme tarafýndan soykýrým olarak nitelenen Srebrenitsa katliamýnýn kurbanlarýný bulmak için baþlatýlan kazýlar, 20 yýl sonra devam ediyor. Anneler, kýz çocuklarý ve kýz kardeþlerin, 8 bin 372 Boþnak erkeðin katledildiðini kanýtlamak için verdikleri mücadele sürüyor. II. Dünya Savaþý'nýn ardýndan Avrupa'daki en büyük insanlýk trajedisi olarak kabul edilen katliamýn 20. yýldönümünün anýlacaðý bugün, kýsa süre önce kimlik tespitleri yapýlan 136 kurban daha topraða verilecek. Suçlarýný örtbas etmek isteyen Bosnalý Sýrp güçler tarafýndan kazýlan alanlara atýlan en az 1000 kiþinin ise hâlâ kemikleri bulunamamýþ. Yetkililer tarafýndan Srebrenitsa'yý çevreleyen ormanlarda en az bir toplu mezarýn daha saklý olduðunu düþünülüyor. Kimlik tespit iþlemlerinin yapýldýðý Visoko'daki merkezde bugüne kadar yaklaþýk 6 bin kurbanýn kimliði belirlendi, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 550 cenaze daha bulunuyor. Bosna'daki savaþ sýrasýnda, BM'nin güvenli bölge ilan ettiði Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e baðlý Sýrp birlikleri tarafýndan iþgal edildi. Ýþgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalý askerlere sýðýnan sivil Boþnaklar, Sýrplara teslim edildi. Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boþnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlýk alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeþitli toplu mezarlara gömüldü. Soykýrýmda katledilenlerin bir kýsmýnýn cesedine bugüne kadar hâlâ ulaþýlamadý. Yapýlan bu toplu katliamlarýn hiçbir ülkede yaþanmamasýný, Ramazan ayý içerisinde ve sonrasýnda tüm Müslüman ülkelerinde ve diðer ülkelerde sükunetin hakim olduðu birlik ve beraberlik içerisinde kardeþçe yaþanýlan toplumlar olmasýný temenni ediyoruz." Üniversite 'ÝSG Koordinatörlüðü' kurdu Hitit Üniversitesinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) konusunda yapýlacak çalýþmalarýn yürütüleceði ve üniversite içi birimler arasý koordinasyonun saðlanmasý amacýyla Hitit Üniversitesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) Koordinatörlüðü kuruldu. Koordinatör olarak halen ÝSG Uzmanlýðý Temel Eðitim Programý Sorumlu Müdürü olarak görev yapan Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Köse görevlendirildi. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Koordinatörlük öncelikli olarak ÝSG konusunda Hitit Üniversitesi'nin yükümlülüklerini belirleyip, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan çalýþmalarýn yapýlmasýný saðlayacaktýr. Bu kapsamda Üniversitemiz personeli içerisinde var olan ÝSG Uzmanlarý ile tüm birimlerin risk analiz cetvellerinin oluþturulmasý, gerekli ortam ölçümlerinin yapýlmasý, personele kanunen verilmesi gereken ÝSG eðitimlerinin planlanarak verilmesi olacaktýr. Koordinatörlük bünyesinde ilk aþamada Hitit Üniversitesi'nin tüm eðitim birimlerinde örgün ve uzaktan eðitimle olmak üzere bütün öðrencilere ÝSG dersi verilmesi düþünülmektedir. Koordinatörlüðe baðlý kurulacak olan ÝSG Müdürlüðü ile birimlerin ÝSG ile ilgili yükümlülüklerinin izlenmesi ve önerilerde bulunulmasý, ÝSG konusunda birimlere teknik destek saðlanmasý, ÝSG konusunda üst yönetimin bilgilendirilmesi, Üniversitede alt birim iþverenlerinin ÝSG çalýþmalarýnýn takip edilmesi planlanmaktadýr" denildi. Musa ( a.s. ) ve Karýnca Kübra ca Hz. Musa a.s., köy köy, þehir þehir dolaþýp; insanlara Allah'ýn dinini öðretirken, bir gün yolu Allah'ýn, ceza olarak bütün halkýný yaktýðý bir köye düþtü ve: Kübra Yücel Yalçýnkaya "Ey Rabbim" dedi. "Bu köyde yaþayanlar arasýnda çocuklar, günahsýz, suçsuzz kimseler ve hayvanlar da vardý. Sadece suçlularý ve günahkarlarý cezalandýrabilecekken, böyle yapmayýp tüm köyü cezalandýrmýþsýn. senin þefkatin ve acýman sýnýrsýdýr ve sen tüm canlýlara bu þefkatinle davranýrýn. Sen iþlerini de bizim aklýmýýzn eremediði yüksek bilginle yaparsýn. Buna olan inancým tamdýr. Fakat ben merak ettim; günahkarlarla beraber masum insanlarý niçin yaktýn?" diyerek,fazla oyalanmadan, yoluna devam etti. Bir müddet sonra hem bir þeyler yemek, hem de yol yorgunluðunu biraz olsun üzerinden atmakbir aðacýn altýna oturdu. Aðacýn az ötesinde büyük bir karýnca yuvasý vardý. Karýncalar harýl harýl çalýþýyordu. Bu karýncalarda bir tanesi gelip dinlenmekte olan Hz.Musa aleyhisselamý ýsýrdý. Musa a.s karýncaya öfkelendi Yerdeki kurumuþ odunlardan birini ateþle tutuþturdu, geldi, tüm karýnca yuvasýný ateþe verdi. Tüm karýncalar yanarak öldü. Musa a.s bildiren dini hükümler arasýnda karýnca yakmak günah deðildi. Bunun üzerin Allah (c.c) þöyle seslendi: "Ey Musa! Seni sadece bir tek karýnca ýsýrmýþken, sen bütün karýnca yuvasýný ateþe mi verdin. Bir karýnca yüzünden koca karýnca ülkesini her ana hamde eden, beni en güzel sözlerle öven bir toplumu yakýp yok ettin, öyle mi?" Hz.Musa a.s. gerek kendi gördüðü karþýsýnda söyledikleri, gerek yaptýðý karþýsýnda Cenab-ý Hakk'ýn sesleniþinden öðrenmiþ oldu ki; Suçlularla beraber olanlar, kendileri suçsuz olsalar dahi ayný cezaya uðrarlar. Ancak Allah c.c. hesap gününde onlarý birbirinden ayýrýr, her birine hak ettiði karþýlýðý fazlasýyla verir. Bizler de kötü insanlarla beraber olmamalý, onlarýn yaþadýklarý yerlerde bulunmamalýyýz. Bulunmak zorunda kalýrsak onlarý uygun bir lisan ile uyarmalý, oradan bir an önce uzaklaþmaya bakmalýyýz. Kaynak: Ýbrahim Sýddýk Ýmamoðlu, Osmanlý Yayýnevi

7 HABER 7 YENÝ CÝÐERCÝ OSMAN ÝZGÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Et ve Sakatat Ürünleri Mrk. Hamit Cami Yaný No: 45 Tel: Çorum Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: Fax: Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MEHMET KARAKAÞ Oto Galericiler sitesi No:15 ve 16 TEL: Kadir Gecesinin feyiz ve bereketindenen iyi biçimde yararlanmalýyýz AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Mübarek Ramazan'ý þerifi uðurlamaya hazýrlanýrken Kadir Gecesi'ni karþýlamanýn, Kadir Gecesine eriþmenin heyecan ve coþkusunu yaþamaktayýz" diyerek baþlayan Rumi Bekiroðlu, "Fert ve toplum hayatýna rehber olmasý için gönderilen Kur'an'ýn bu gece indirilmeye baþlanmýþ olmasý Kadir Gecesini diðer bütün gün ve gecelerden ayýran,üstün kýlan en önemli özelliktir.kur'an-ý Kerim de methedilen gecedir.bin aydan daha hayýrlý olduðu açýkça bildirilen bu gece bizim için Allah'ýn büyük bir lütfudur" dedi. Bekiroðlu mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Hiç þüphesiz ki bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arýnmasý, gönül dünyamýzýn aydýnlanmasý manevi huzurumuzun artmasý için eþsiz bir imkan ve fýrsat sunmaktadýr.bu eþsiz fýrsatýn þuurunda olarak bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanmalýyýz. Bu gecenin hatýrýna bir hayýr yarýþý içine girerek yoksullara, maðdurlara, mazlumlara, ihtiyaç sahibi insanlara yardýmcý olmalý, dayanýþma içine girmeliyiz.bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarýmýza ýþýk saçmasýný, vicdanlarýmýzý aydýnlatmasýný hepimize mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle dünyadaki kargaþanýn son bulmasý, karýþýklýklarýn bir an önce giderilmesi arzusuyla hemþehrilerimizin milletimizin ve tüm Ýslam dünyasýnýn Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlýða barýþ ve hayýrlar getirmesini diliyorum." Eðitim Bir Sen Þube Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, 20 yýl önce Srebrenitsa'da yaþanan katliamýn yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Açýklamasýna, "20 yýl önce 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da, üstelik Birleþmiþ Milletler'in (BM) güvenli ilan ettiði bölgeye sýðýnmýþ silahsýz, çaresiz 8 bini aþkýn Boþnak dünyanýn gözü önünde katledildi. Bugüne kadar 300'den fazla toplu mezar bulundu. Canlanan hatýrasý ýstýrabýmýzý tazeleyen mezalimin üzerinden 20 yýl geçti. Uluslararasý Lahey Ceza Mahkemesi, katliamý soykýrým olarak ilan etmesine raðmen, Rusya'nýn, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada, Srebrenitsa katliamýný 'soykýrým' olarak niteleyen karar tasarýsýný veto etmesi acýmýz, hüzünle, hayretle daha da derinleþmiþtir" diyerek baþlayan Eyyüp Çiçek, "Rusya'nýn vetosuyla, kabul edilemez keyfi gerekçelerle Birleþmiþ Milletler'in irade ve kararlarýnýn iþlevsiz hale getirileceði bir kez daha görülmüþ oldu. Bu küresel duyarsýzlýk, acýmýzý hüzün ve çaresizlik içinde çoðaltmýþtýr. Tek baþýna bu vahim durum bile dünya vicdanýnýn köreldiðini "Srebrenitsa, kalbimizin öbür yarýsýdýr" kanýtlar niteliktedir. Bu haliyle BM, dünya vicdanýný, mazlumlarýn sesini temsil etmede yetkin olmadýðýnýn son örneðini vermiþtir. Srebrenitsa'da, Gazze'de, Arakan'da, Suriye'de, Doðu Türkistan'da mazlumlarýn çýðlýklarýna, çaresizliðine derman olamayan BM, halklar nezdinde güvenilirliðini daha da yitirmiþtir. BM'nin karar alamamasýný Rusya'nýn önlemesiyle izah etmek, dünya vicdanýnýn bir tek ülke, hatta bir tek lider tarafýndan nasýl rehin alýndýðýnýn trajikomik itirafýdýr. Srebrenitsa, kalbimizin öbür yarýsýdýr. 11 Temmuz, yüreðimizi yakan bir acýnýn yenilendiði baþka bir tarihtir" dedi. Çiçek açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Baþkasýný yok ederek var olacaðýný sanan barbarlar ve onlara destek olanlar, þunu bilmelidirler ki, her zaman zalimin karþýsýnda, mazlumun yanýnda olacaðýz ve insanlýk deðerlerini sonuna kadar yaþatmaya devam edeceðiz; unutturmaya çalýþtýðýnýzdan çok hatýrlayacaðýz ve hatýrlatacaðýz. Srebrenitsa þehitleri baþta olmak üzere, Sýrplar tarafýndan katledilen bütün Boþnaklara Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýr diliyor; bu zor, sýkýntýlý zamanlarýn bütün bir ümmete esenlik, huzur getirmesini niyaz ediyoruz." "Emperyalist iki yüzlü Batý Müslüman Boþnaklarýn þehit edilmesine ses çýkarmadý" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç Srebrenista soykýrýmýnýn 20'inci yýlý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "11 Temmuz 1995 tarihe düþen koskoca kara bir leke. 2.Dünya savaþýndan sonra yaþanan en büyük insanlýk suçu. Çocuk demeden kadýn demeden, genç, ihtiyar demeden ikiyüzlü batýnýn kulaklarýný saðýr gözlerini kör edip görmedikleri, görmek istemedikleri insanlýk dýþý,sýrp Miloþ'un,kazýklý Voyvoda'nýn torunlarý Sýrp kasaplarýnýn hunharca, vahþice katlettiði 8500 can. Osmanlýnýn Balkanlardaki yetim çocuðu Bosna Hersek. Ve bugün Srebrenitsa katliamýnýn 20. yýlý. BM'nin güvenli bölge ilan ettiði Srebrenitsa da Sýrp katliamcýlarca binlerce masum Müslüman Boþnak þehit edildi. Hollanda askerleri Müslüman Boþnak erkekleri Sýrp katillere teslim ederek bu katliama ortak oldular" dedi.anaç açýklamasýnda Iraka sözüm ona demokrasi getiren haçlý ittifakýnýn, Ortadoðu'yu Arap baharý hava ve hevesiyle ölüm tarlalarýna çevirdiðini vurgulayarak devam ederek, "Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Arakan' da dünyanýn dört bir yanýnda özellikle Müslümanlarýn öldürülmesine bugün sesini çýkarmayan sahtekar insan haklarý savunucularý ve emperyalist iki yüzlü Batý dünde Bosna Hersek'te Müslüman Boþnaklarýn þehit edilmesine ses çýkarmadý. Geride Bosna genelinde 93 toplu mezar ve halâ doðru dürüst defini yapýlamayan þehit naaþlarý, kan, gözyaþý, unutulmaz acýlar. Ýsimsiz binlerce mücahit, iki büyük komutan, iki dünya lideri rahmetli Aliya Izzetbegoviç ve Necmettin Erbakan tüm þehitlerimizi ve Bosna þehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandý.

8 HABER 8 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Tüm Çorum Halkýnýn ve Kooperatif Üyelerimizin Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi Adýna Baþkan Nurullah Müstet Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim ÇORUM ÞOFÖRLER VE NAKLÝYECÝLER ODASI BAÞKANI TAHSÝN ÞAHÝN Cevizci'den MHP'li belediyeye tepki! Göktepe'den esnafa aidat borcu uyarýsý! AK Parti Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Ünal Cevizci, 13 yýldýr iktidarda olan AK Parti'yi yok sayarak ilçedeki hizmetlerin sahiplenmesine tepki göstererek, "AK Parti'yi hiçe saymak haksýzlýk ve adaletsizliktir" dedi. Cevizci, yaptýðý açýklamada, ilçede yapýlan hizmetlerin uzun uðraþlar ve planlamalarla yapýldýðýný belirterek, mevcut belediyenin kendi giriþimleri sonucu yapýldýðýný ileri sürmesine tepki gösterdi. Cevizci, "Sungurlu Ýlçe merkezinde bulunan derelerin ýslahý ve köprülerin yapýmý iþi ile ilgili proje aþamasýndan ihaleye çýkarma sürecine kadar iþin her kademesinde süreci yakinen takip eden Baþta Sayýn Vekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri Salim Uslu Sayýn Vekilimiz Ekonomi Ýþleri Baþkan yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý Sayýn Vekilimiz Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sayýn Müsteþarýmýz Lütfi Akça ve Selahattin Uzunkaya Baþkanýmýz baþlatmýþtýr. Bu hizmetleri mevcut belediyemizin 'giriþimlerimiz sonucu' diyerek AK Parti teþkilatýný, vekillerimizi hiçe saymak haksýzlýk ve adaletsizliktir. Bakanlýkta Sayýn Vekilimiz Salim Uslu beyin giriþimiyle Müsteþarýmýzýn makamýnda Bakanlýðýmýz personellerin katýlýmýyla çalýþmalar hakkýnda sunum yapýlarak gerekli talimatlar verilmiþtir. Emeði geçenlere teþekkür eder saygýlar sunarým" dedi.sungurlugündem Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, oda üyelerini geçmiþ aidat borçlarýný ve yýllýk aidatlarýný ödemeleri konusunda uyardý. Yaptýðý açýklamada Oda üyelik aidatlarýný düzenli ödeyen üyelere teþekkür eden Göktepe, aidatlarýný henüz ödememiþ üyelerin de aidatlarýný Oda Genel Sekreterliðine biran önce yatýrmalarý gerektiðini söyledi. Aidatlarýn gecikmesi ile birlikte üyenin borçlu duruma düþtüðünü ve faiz uygulandýðýný belirten Hikmet Göktepe, "Bu hususlar, odamýzýn uhdesinde deðildir, tamamen yasal zorunluluktur. Aidatýný belli bir süre ödemeyen üye için icra takibi baþlatýlmaktadýr" dedi.baþkan Göktepe açýklamasýnda ayrýca, kapanan iþyerlerinin yalnýzca Vergi Dairesi'ndeki kayýtlarýnýn silinmesinin yeterli olmadýðýnýn altýný çizerek, aidat borcu tahakkuk etmemesi için Oda sicil kaydýnýn da sildirilmesi gerektiðini kaydetti. Göktepe, "Vergi Dairesi kaydýný kapatmak, vergi mükellefiyetinin dýþýna çýkmayý ifade eder. Vergi Dairesi'nde yapýlan iþlemin ardýndan Oda üyeliðinin de sildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde esnafýmýzýn Oda üyeliði devam etmekte ve her yýl aidat borcu doðmaktadýr" diye konuþtu.oda üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için Oda'nýn maddi açýdan güçlü olmasý gerektiðini aktaran Hikmet Göktepe, aidat borcu olan üyelere de evrak verilmeyeceðini sözlerine ekledi. Uslu, Osmancýk ve Laçin'de vatandaþla buluþtu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Osmancýk ve Laçin ilçelerinde vatandaþlarla bir araya geldi. Ýlk olarak Osmancýk Belediyesi tarafýndan Ramazan ayý nedeniyle "Birlik ve Kardeþlik" iftarýna katýlan Milletvekili Uslu, ýrmak kenarýnda bulunan vatandaþlarla sohbet etti. Vatandaþlarýn çay davetini geri çevirmeyen Uslu, vatandaþlarla karþýlýklý gündeme iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu.uslu daha sonra Laçin ilçesine geçti. Parti Teþkilatý ve vatandaþlarla sohbet eden Uslu'nun Laçin'e yaptýðý ziyareti öðrenen Belediye Baþkaný Ünal Gevþek'te 'hoþgeldiniz' diyerek yapýlan sohbete katýldý. Sohbette Belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgilerde veren Gevþek, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan hibe olarak alýnan Çöp Toplama aracýna vermiþ olduðu katký ve destekten dolayý Uslu'ya bir kez daha teþekkür etti. Ýlçe ziyaretlerinde TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyeleri de eþlik etti.

9 GÜLE GÜLE YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Biz onu (Kur'an'ý) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduðunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayýrlýdýr. O gecede, Rabb'lerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iþ için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doðuþuna kadar. (Kadir, 1/5) ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "Müslüman, insanlarýn elinden ve dilinden emin olduðu kimsedir. " (Tirmizî, "Îmân", 12) Sahabe Hayatý Hz. Zinnîre bir köleydi. Peygamberimizin insanlarý Ýslamiyet'e davet ettiðini duydu. Resûlullah'a iman eden birkaç kiþinin iþkenceler altýnda inim inim inletildiðine þahit olmuþtu. Bütün bu baský ve iþkencelere raðmen, iman nuru gönlün aydýnlatmaya baþladý. Karþýlaþacaðý zorluklarý peþinen kabul ederek Müslüman oldu. Böylece maddeten köle olmakla beraber, manen esaretten kurtuluyordu. Zinnîre'nin (r.anha) efendisi katý yürekli bir Ýslam düþmanýydý. Onun Müslüman olduðunu duyar duymaz küplere bindi. Ne yapýp etmeli, onu dininden vazgeçirmeliydi. Hemen harekete geçti. Onu akla hayale gelmedik iþkencelere maruz býraktý. Bununla Zinnîre'yi (r.anha) putlara geri çevireceðini zannediyordu. Fakat bütün iþkencelere raðmen Zinnîre imanýnda sebat ediyordu. Ýnsan bir defa hakikati elde etmeye görsündü, ele geçirdikten sonra bir daha ondan vazgeçer miydi? Hz. Zinnîre'nin bu sebatý, efendisini deli ediyordu. Kendisi baþa çýkamayýnca, Müslümanlara sýkýntý vermekten, eziyet etmekten zevk alan Ebû Cehil'e de haber gönderdi. Bu, Ebû Cehil için iyi bir eðlenceydi. Hemen yetiþti. Hz. Zinnîre'yi dininden döndürmek için bütün maharetini ortaya koydu. Böylece ondaki iman nurunu söndüreceðini zannediyordu. Fakat Hz. Zinnîre akýl almaz bir þekilde sebat ediyordu. Bu durum onu görünce daha da kýzdýrýyor, iþkencenin þiddetini biraz daha artýrýyordu. Hz. Zinnîre, "Ýman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imaný elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanýnýn kuvvetine göre hadisatýn tazyikatýndan kurtulabilir." ZÝNNÎRE (R.ANHA) hükmüne güzel bir misal olurken, Ebû Cehil ve diðer müþrikler de kimsesiz, zavallý bir kadýna yaptýklarý dayanýlmaz iþkenceyle, "Küfür, insaný gayet âciz bir canavar hayvan eder." hükmüne dâhil oluyorlardý. Köle bir kadýna iþkence etmek, hakarette bulunmak, âcizlikten ve canavarlýktan baþka neyle izah edilebilirdi? Ýþkenceler karþýsýnda Hz. Zinnîre (r.anha) zayýf düþmüþ, hattâ gözlerini kaybetmiþti. Bu durum kalbini küfür karanlýðý kaplayan Ebû Cehil'i ümitlendirdi. "Gördün mü? Onlara tapýnmayý býraktýðýn için tanrýmýz Lât ve Uzza senin gözünü kör etti. Müslümanlýk'tan vazgeç de, onlar gözlerini tekrar açsýnlar." hezeyanýnda bulundu. Fakat Hz. Zinnîre'nin kalbi imanla doluydu. Fayda ve zarar vermekten âciz taþ ve aðaç parçalarýnýn böyle bir þey yapabileceðine kesinlikle inanmýyordu. Bunun kendisi için bir imtihan vesilesi olduðunu anladý. Ýmanýnda sebat etti. Bütün ihlas ve samimiyetiyle Ebû Cehil'e þöyle seslendi: "Hayýr, vallahi hayýr! Sizin tanrý diye ibadet ettiðiniz taþ ve odun parçasýndan baþka bir þey olmayan Lât ve Uzza, ne fayda ne de zarar verebilir. Onlar, kendilerine tapanlarý bilmedikleri gibi, tapýnmayanlardan da habersizdirler. Bu ancak Rabb'imin iþidir. Benim Rabb'im gözümü bana tekrar çevirme kudretine sahiptir." Ebû Cehil hiç beklemediði bu cevap karþýsýnda þaþýrýp kaldý. Þaþkýnlýðý geçer geçmez de Hz. Zinnîre'ye vurmaya baþladý. Bir müddet sonra, yorulduðu için býrakmak mecburiyetinde kaldý. Evet, Hz. Zinnîre, "Benim Rabb'im gözümü açma kudretine sahiptir." diyordu. Bütün kâinatý, insaný, güneþi, ayý, yýldýzlarý, hayvanlarý, bitkileri yoktan yaratan, onlarý idare eden ve hayatiyetini devam ettiren Rabb'imize, Hz. Zinnîre'nin gözlerini iade etmek aðýr gelir miydi? Elbette O'nun, her þeye gücü yeterdi. Yaratan hiç Kâdir olmaz mýydý? Nitekim günün ilk ýþýklarýyla birlikte Zinnîre'nin gözlerini yeniden eski hâline kavuþturdu. Sabahleyin, kaldýklarý yerden iþkenceye devam etmek için gelen müþrikler, onun gözlerinin açýlmýþ olduðunu görünce þaþakaldýlar. Putlarýna olan itikatlarý zayýfladý. Bazýlarý neredeyse Müslüman olacaktý. Fakat Ebû Cehil hemen araya girdi. "Muhammed'in izinden giden þu akýlsýzlara siz hayret etmiyor musunuz?! Eðer Muhammed'in getirdiði þey gerçek ve hayýrlý olsaydý, ona uymakta biz bunlarý elbette geçerdik. Doðruyu bulmakta Zinnîre mi bizi geçti? Bunu hanginiz gördü?" dedi. Yanýndakiler de onun bu hezeyanýna inandýlar. Çünkü gözlerini gaflet bürümüþtü. Düþünüp ibret alacaklarý, iman edecekleri yerde, "Bu da Muhammed'in sihridir!" diyerek cehaletlerine devam ettiler. Bu hadise üzerine Ahkâf Sûresi'nin þu mealdeki 11. âyeti nazil oldu: "O kâfirler, iman edenler hakkýnda þöyle dediler: 'Eðer Ýslamiyet'te bir hayýr olsaydý, Müslüman olmak hususunda onlar bizi geçemezlerdi!' Bununla muvaffak olamayýnca da, 'Bu, eski bir yalandýr!' diyecekler." Bu hadise Müslümanlarýn imanlarýný, kâfirlerin ise küfürlerini artýrdý. Diðer taraftan, Cenâb-ý Hak ihlas ve samimiyetine binaen Hz. Ebû Bekir vasýtasýyla Hz. Zinnîre'yi maddi kölelikten de kurtardý. Ebû Bekir (r.a.) onu efendisinden satýn alarak Allah rýzasý için azat etti.[1] [1]el-Ýsâbe, 4: 312; Sîre, 1: 340; Üsdü'l-Gàbe, 5: 463; Ýnsânü'l-Uyûn, 1: 239. RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yýkayýp temizle; kalbimin imtihanýnda bana kalplerin takvasýný ver; ey günahkârlarýn sürçmelerini baðýþlayan -Rabbim-! Amin MANÝ Sahur oldu ýþýyor, Bülbüller ötüþüyor, Ýftara çay deyince, Yüreðim tutuþuyor. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve maðfireti bünyesinde barýndýran Ramazan ayýnda yer alan, Yüce Yaratan'ýn insanlýða kurtuluþ çaðrýsý olan Kur'an'ýn indirilmeye baþlandýðý, esenlik ve güvenliðin her tarafa yayýldýðý, sema kapýlarýnýn açýldýðý, dua ve tövbelerin kabul edildiði kutlu gece Leyle-i Kadir Kadrü kýymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduðu sayýsýz nimetlerin farkýnda olma zamaný "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u þerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayýrlýdýr. Onda melekler ve Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:19 20:20 22:05 KADÝR GECESÝ FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iþ için iner de iner. O (gece) tan yeri aðarýncaya kadar bir selamdýr". (Kadir, 97/1-5) Peygamber Efendimiz "faziletine inanarak ve sevabýný da yalnýz Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiþ günahlarýnýn baðýþlanacaðý" (Buhârî, Ýman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, ) müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ým sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; Ýbn Mâce, Dua, 5)diyerek dua etmemizi tavsiye etmekte Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bu gece, Rabbimiz katýndaki kadrimizin yücelmesine vesile olsun. Ýhtiyar Fakir ve Sultan Melikþah Yaþlý bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü l Mülk ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü l Mülk, ihtiyacýný sordu. Adam, - Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikþah la görüþeceðim. diye cevap verdi. Nizâmü l Mülk bu sözün izâhýný istedi. Ýhtiyar adam - Eðer beni onun huzuruna çýkarýrsanýz mesajýmý ileteceðim. Aksi halde onu görene ve bende olan þeyi ona nakledene kadar bekleyeceðim, dedi. Nizâmü l Mülk, Sultanýn yanýna çýktý ve ihtiyarýn söylediklerini nakletti. Ýhtiyar adam huzura alýnýnca Sultan a þöyle dedi: - Birçok kýzým var; ancak fakir olduðumdan evlilikleri için gereken çeyizi temin etme imkânýna sahip deðilim. Bu yüzden her gece Allâhu Teâlâ ya dua edip bana kýzlarýmýn çeyizini hazýrlayacak imkâný ihsan etmesini istedim. Filan ayýn cuma gecesi, yine onlar için yardým dileyerek uyudum. Rüyâmda Allâh ýn Rasûlünü (s.a.v.) gördüm. Bana þöyle dedi: -Kýzýnýn çeyizinde gerekli þeyleri ihsan etmesi için her gece Allâhu Teâlâ ya yalvaran sen misin? Evet yâ Rasûlallâh! dedim. Bana Sultan Melikþah ýn adýný verdi. Ona git, Allâh ýn Rasûlünün (s.a.v.) kendisinden kýzlarýn için gerekli çeyizi satýn almasýný istediðini söyle. dedi. Ben Ey Allâh ýn Rasûlü, benden bir iþâret isterse ona ne diyeceðim? diye sordum. O da. - Ona iþaret olarak her gece yatmadan önce Tebâreke sûresini okuduðunu söyle, dedi. Sultan Melikþah bunu iþitince, - Bu doðru bir iþâret, zîrâ bunu Allâhu Teâlâ dan baþka kimse bilmiyor. Hocam bana her gece yatmadan önce bunu okumamý emretmiþti. Ben buna hep devam ettim. dedi. Ýhtiyara, kýzlarýnýn çeyizi için gerekli her þeyin verilmesini emretti. Ayrýca ihtiyara hediyeler verdi Tarihli Fazilet Takvimi NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði MEYANELÝ SEBZE ÇORBASI Sebzeleri soyun ve iri iri doðrayýn. Tencereye alýn ve sebzeleri geçecek kadar su ve kemik suyu koyun. Tuzunu ilave edip piþmeye býrakýn. Sebzeler haþlanýnca püre haline getirin. Meyanesini hazýrlarken; tereyaðýný eritin ve unu kavurun. Sütünü de ekleyip karýþtýrýn. Hazýrlanan meyaneyi çorbaya ilave edin ve karýþtýrýn. Taze aþotunu kýyýn ve çorbanýn üzerine serpin. Malzemeler 1 Patates 1 Havuç 1 Kabak 1 Soðan 1 Enginar 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1 Çorba Kaþýðý Söke Un 1 Su Bardak Süt Kemik Suyu Su Tuz ÜZERÝ ÝÇÝN Taze Aþotu BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 HABER 10 Tüm Ýslam Aleminin ve Müþterilerimizin KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz KILIÇLAR EGZOZ AHMET KILIÇ Yeni Sanayi Çelik Sok. No:28 Tel: GSM: BALCIOÐLU MASA-SANDALYE Tüm Çorum Halkýnýn ve Müþterilerimizin KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Kadir Geceniz Mübarek Olsun Fatih Balcý Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 77/A Tel: GSM: Çorum ÝHH 320 yetim çocuðu güldürdü "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganýyla yolan çýkan ÝHH her Ramazan olduðu gibi bu Ramazanda yetimleri unutmadý. Çorum ÝHH 320 yetimi bayramlýk kýyafet ile sevindirdi. Çorum'da ve Alaca'da ulaþýlan yetimlere beðendikleri kýyafetler alýndý. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Vatanlarýndan uzak sýkýntý içerisindeki sýðýnmacý ve mülteci durumunda olan yetimlerimizi de yetim destekleme programýmýza dahil ettik. Yetim ailelerimize de bayram öncesi kuru gýda paketleri ulaþtýrdýk. Yetimlerin Efendisi Peygamberimiz (sav) 'Kendi yetimini veya baþkasýna ait bir yetimi himaye eden kimse ile ben (þehadet parmaðý ile orta parmaðýný bir araya getirerek) cennette bu kadar yakýn olacaðýz' buyurmuþlar ve bizlere yeryüzünün bütün yetimlerini iþaret etmiþlerdir. ÝHH Türkiye'de ve Dünyada yetmiþ beþ bin yetime her ay düzenli para desteði saðlamaktadýr. Bu çalýþmalarý sizlerin desteði ile yapýyor. Tüm Çorum halkýný yetimlerimize destek olmaya davet ediyorum. Çorum ÝHH olarak yaptýðýmýz yetim faaliyetlerimizde ya da diðer hayýr çalýþmalarýmýzýn içinde aktif gönüllü olarak bulunmak isteyen erkek ya da haným kardeþlerimiz Eþref Hoca Caddesi Murat Evler 6. Sokak Numara 12 de (Hz. Ali Camii Yaný) bulunan Çorum ÝHH Ofisimize gelerek bizimle tanýþabilir ve çalýþmalarýmýza katýlabilirler. Çorum ÝHH olarak faaliyetlerimizi aktif gönüllülerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Bu organizasyonlar gönüllülerimizin ve baðýþçýlarýmýzýn emekleri ile ortaya çýkýyor. Emeði geçen tüm gönüllülerimize ve baðýþçýlarýmýza teþekkür ediyoruz. Allah razý olsun" dedi. Uslu'dan, Þirin ailesine taziye Yozgat'ta geçirdikleri trafik kazasý sonucu vefat eden 26 yaþýndaki Hüseyin ve 16 yaþýndaki Mahmut Can Þirin kardeþlerin Alaca'daki ailesini ziyaret eden Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu aileye sabýrlar diledi. Uslu'ya taziye ziyaretinde; Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, Belediye Meclis Üyesi Secaattin Arklan eþlik etti. Geçtiðimiz hafta Yozgat Akdaðmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 5 genç yaþamýný yitirmiþ Hüseyin Þirin ve Mahmut Can Þirin kardeþler Alaca'da defnedilmiþlerdi. AK Parti'den Osmancýk'ta birlik beraberlik iftarý AK Parti Çorum Teþkilatý, ilçelerde teþkilat mensuplarý ve halkla birlikte iftar programlarý düzenlemeye devam ediyor. Osmancýk Ýlçesi'nde düzenlenen iftar programýna da geniþ katýlým saðlanýrken, daha sonra Laçin Ýlçesi'nde halkla buluþuldu. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfi Akça, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Ýl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Osmancýk Ýlçesi'nde düzenlenen iftar programýna katýldýlar. AK Parti'de geleneksel hale gelen iftar programlarý, Osmancýk'ta devam etti. Ýlçe Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar katkýlarýyla ve ev sahipliðinde gerçekleþtirilen iftar programýna teþkilat mensuplarý ve halktan da geniþ katýlým oldu. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, iftar programýnda yaptýðý konuþmada, "AK Parti Belediyelerimiz tarafýndan geleneksel hale getirilen iftar programlarýmýzla siz deðerli hemþerilerimizle buluþturmuþ olmalarýndan dolayý Osmancýk Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Birlik ve beraberliðimizin pekiþtiði bu günlerde bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Seçimlerde verdiðiniz desteklerken dolayý ayrýca teþekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde gerçekleþtireceðimiz Kadir Gecenizi ve Ramazan bayramýnýzý kutlar, tüm Ýslam alemine Rabbimizden tutulan oruçlarýmýzýn ve yapýlan ibadetlerimizin kabul olmasýný temenni eder, huzur içinde geçmesini dilerim" ifadesini kullandý. Ýftar sonrasý çay sohbeti eþliðinde, ilçe esnafýyla birlikte ülke gündemindeki konular üzerine istiþare yapýldý. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, milletvekilleri ve beraberindeki diðer parti yöneticileri, Osmancýk'ta teþkilat mensuplarý ve esnafla bir süre sohbet ederek, hem ilçenin sorun ve taleplerini dinledi, hem de hükümetin kurulma sürecini, parti politikalarýný ve yeni dönemde yapýlacak çalýþma ve projeleri deðerlendirdi. Osmancýk programýnýn ardýndan Ýl Baþkanýmýz Av. Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Salim Uslu ile Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Laçin Ýlçesi'nde çay molasý vererek, burada da teþkilat mensuplarý ve ilçe esnafýyla görüþ alýþveriþinde bulundu.

11 2 AÐUS- 13 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ HABER 11 Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Tüm Ýslam Aleminin ve Müþterilerimizin KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz GÜLBAY GIDA Latif Gülbay GIDA TOPTANCILAR SÝTESÝ ANKARA ÇEVRE YOLU NO:4 TEL: (0364) Tüm Çorum Halkýnýn ve Müþterilerimizin KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz BAKIÞ KASABI Ýbrahim Bakýþ ÇEPNÝ MAH. HÜRRÝYET 4. SOK. NO:34 TEL: Geleceðin yazýlýmcýlarý yetiþiyor Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ve Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi iþbirliðinde ilköðretim çaðýndaki çocuklar için Yazýlým Kursu düzenlendi. Sungurlu MYO Bilgisayar Laboratuvarlarýnda gerçekleþtirilen eðitim ile çocuklar kodlama eðitimi aldýlar. Kursu baþarýyla tamamlayan çocuklar için düzenlenen Sertifika Törenine Kaymakam Osman Beyazyýldýz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yýlmaz, MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, Yüksekokul personeli, eðitime katýlan çocuklar ve veliler katýldý. MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif konuþmasýnda, yazýlým sektörünün gerek ekonomik gerekse stratejik anlamda ülkemiz için çok önemli olduðunu belirterek, 2015 yýlýnda bir milyar dolar, 2023 yýlýnda ise 10 milyar dolar yazýlým ihracatý hedeflendiðini, sektörün katma deðerinin çok yüksek olduðunu, 2023 yýlýna kadar bir milyon yazýlýmcý istihdamýnýn hedeflendiðini belirtti. Geçenlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn da önümüzdeki günlerde acilen yazýlým uzmanýna ihtiyaç olduðunu, yazýlým eðitimlerinin liselerde hatta ilköðretimde zorunlu ders olmasý gerektiðini belirttiðini söyleyen Karacif, yaklaþýk iki ay öncesinde hazýrlýklarýna baþladýklarý ve ilk dönemini tamamladýklarý eðitimin, ülkemiz yazýlým sektörü strateji planý ile örtüþtüðünü ve bundan dolayý da doðru bir iþ yaptýklarýný ifade etti. "Çocuklar Ýçin Yazýlým Eðitimi" programýna desteklerinden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþta olmak üzere MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Abdullah Bedir Kaya'ya, Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý'ya teþekkür ederken eðitimi baþarýyla tamamlayan çocuklarý ve velilerini tebrik etti. "Çocuklara Ýçin Yazýlým Eðitimi" çalýþmasýný yürüten MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Abdullah Bedir Kaya'da yaptýðý konuþmasýnda, son yýllarda tüm dünyada sýkça gündeme gelen "Çocuklar Ýçin Yazýlým" konusunda dünyanýn önde gelen teknoloji üniversitesi MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafýndan özellikle çocuklara temel algoritma ve kodlamayý öðretmek için geliþtirilmiþ görsel programlama dili olan SCRATCH'ýn eðitiminin MYO ve Sürekli Eðitim Merkezi iþbirliðiyle gerçekleþtirildiðini ifade etti. Kaya, çocuklar, çizgi film ve dijital oyunlar yaparak kodlamayý öðrenmeye baþladýklarýný, kodlama bilgisinin 21. yüzyýlýn alfabesi konumunda olduðunu, insanlar nasýl önce okumayý öðrenip daha sonra okuyarak yeni þeyler öðreniyorsa, önce kodlamayý öðrenip daha sonra kodlayarak yeni þeyler öðrenebileceklerini söyledi. Kurs sürecinde öðrencilerin derse karþý olan ilgileri çok yüksek düzeyde olduðunu belirten Kaya, öðrencilerin eðitim süresince çok yüksek performans sergilediklerini söyledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da yaptýðý konuþmada, Hitit Üniversitesinin birçok konuda olduðu gibi eðitimi verilen "Çocuklar Ýçin Yazýlým" konusunda da öncülük ettiðini, bu çalýþmayý yapan Sungurlu MYO Müdürlüðünü ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümünü, Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi Müdürlüðünü tebrik ederek, bu çalýþmanýn sürekliliðinin ve Çorum merkezde de yapýlmasýnýn çok faydalý olacaðýný belirtti. "Çocuklar Ýçin yazýlým Eðitimi" Sertifika Programý kursu baþarýyla bitiren öðrencilere sertifikalarýn verilmesi ve öðrencilerin yaptýklarý kodlama çalýþmalarýnýn incelenmesi ile tamamlandý. Genç Avukatlar Meclisinin ilk Baþkaný Gazi Atmaca oldu Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisinin ilk seçimli genel kurulu geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý. Baro konferans salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda Meclis Baþkanlýðýna Av. Gazi Atmaca, Meclis Yönetim Kuruluna Av. Büþra Çinkaya, Av. Haným Fulya Torun, Stajyer Av. Gülþah Acar ve Stajyer Av. Enes Þura Tosun seçildiler. Genel Kurul öncesinde bir konuþma yapan Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, "Bugün Çorum Barosunda bir ilki gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Yönetime talip olduðumuzda; mesleðin baþýnda olan avukatlarýmýzla ve stajyerlerimizle sürekli diyalog içinde olacaðýmýzýn, her türlü desteði vereceðimizin, sorunlarýna birlikte sahip çýkacaðýmýzýn sözünü vermiþtik. Çorum Barosunun 2014 yýlý Ekim ayýnda yapýlan Olaðan Genel Kurulunda meslektaþlarýmýz bizi bu onurlu göreve layýk gördükleri andan itibaren çalýþmalarýmýza baþladýk ve bugün verdiðimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaþýyoruz. Hepiniz kutsal ve onurlu savunma mesleðinin henüz en basýndasýnýz. Bu meslek zor, meþakkatli, bazen çok keyifli, bazen de çok sýkýntýlý bir meslektir. Öncelikle sizlere sorunsuz ve keyifli bir meslek hayatý diliyorum" dedi.avukatlýk mesleðinin her geçen gün daha kötüye gittiðini ve sorunlarýn çýð gibi büyüdüðünü dile getiren Altan Akpýnar. "Sayýlarý sürekli artan Hukuk Fakülteleri yeterli eðitimi vermemekte, artýk Hukuk Fakültelerinin büyük kýsmý hukukçu yetiþtirmemekte sadece mezun vermektedir. Hukukçu ve mezun ayrýmýný anlatmaya gerek duymuyorum. Ülkemizde þu anda 100'ü aþkýn hukuk fakültesi mevcuttur. Sayýyý net olarak veremiyorum. Verebilen kimse de yok. Bu fakültelerde yaklaþýk 45 bin öðrenci öðretim görmektedir. Barolara kayýtlý avukat sayýsý ise yaklaþýk 87 bin olup, fakültedeki öðrencilerin 4 yýl sonra çoðunun bu orduya katýlacaðýný hesaplarsak sorunun büyüklüðü açýkça anlaþýlacaktýr. En büyük sorunu ise mesleðin baþýnda olan genç arkadaþlarýmýz yaþamaktadýr. Ýþte bu meclisi bu amaçla kuruyoruz. Sorunlarý ve çözüm önerilerini birlikte tespit edip projeler üreteceðiz. Mesai tanýmadan çalýþacaðýz. Sizlerle birlikte bu mesleðin saygýnlýðýný koruyacaðýz. Bugün gerçekleþtirilen genel kurul bir baþlangýçtýr. Oluþumun ilk gününden itibaren farklýlýklarýmýzý gözetmeden size destek olduk. Olmaya da devam edeceðiz. Çünkü mesleðimizin ve Barolarýn geleceði sizlersiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün dediði gibi; "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz." Cumhuriyet e, demokrasiye, hukuka ve hukukun üstünlüðüne, insan haklarýna sahip çýkacaðýnýzdan bu yolda mücadele edeceðinizden eminim. Sizlerle birlikte bu evrensel deðerlere sahip çýkacaðýmýzdan da siz emin olun. Baromuzun bugüne kadar ki etkinliklerini izlemiþsinizdir diye düþünüyorum. Son derece aktif ve faal bir baroyuz. Genç Avukatlar Meclisinin kuruluþundan sonra Çorum Barosu farklý bir ivme kazanacak ve sadece Çorum da deðil. TBB'de ve ülke çapýnda ses getirecektir. Sizden böyle bir beklentimiz ve talebimiz var. Çünkü geleceðimiz gençlerimizdir.genç Avukatlar Meclisi'nin çalýþmalarýnda Baro yönetimi olarak kolaylaþtýrýcý bir yaklaþým içinde olacaðýmýzý ve her türlü desteði saðlayacaðýmýzý bilmenizi istiyorum. Göreve seçilecek olan arkadaþlarýmýza bu yolda baþarýlar ve kolaylýklar diliyorum. Yapýlacak olan genel kurul ve seçim Baromuza, hukuk camiasýna hayýrlý olsun. Hepinize saygýlarýmý ve sevgilerimi sunuyorum" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT

12 Diyarbakýr, Mert Somay'ý transfer etti 13 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Diyarbekirspor, Sarýyer'in forvet oyuncusu Mert Somay'ý transfer etti. Ýki sezon önce 2.Lig'de Play- Off oynayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da 11 gol kaydeden ve geçen sezon Sarýyer'e transfer olan 29 yaþýndaki Mert ile 2 yýllýk sözleþme imzalandý. Diyarbakýrspor kulüp baþkaný Fevzi Ýlhanlý, konuyla iliþkin yaptýðý açýklamada, Mert'in kalitesini ýspatlamýþ bir oyuncu olduðunu söyledi. Ýlhanlý, "Son iki sezonda 2.Lig'in kapýsýndan döndük. Bu sezon iþi þansa býrakmadan 2. Lig'e direkt çýkmak istiyoruz. Bu doðrultuda geçen sezonki kadronun iskeletini koruduk. Kalmasýný istediðimiz oyuncular sunduðumuz þartlarý hiç itiraz etmeden kabul etti. Bunun nedeni onlara güven vermiþ olmamýzdýr. "Transferi 1-2 gün içinde tamamlayacaðýz" Belediyespor ara vermedi Sezon hazýrlýklarýný Çorum'da sürdüren Çorum Belediyespor hafta sonunu ara vermeden geçirdi. Ýlk etap çalýþmalarýný Çorum'da yaptýðý antrenmanlarla sürdüren Çorum Belediyespor Cumartesi ve Pazar gününü yaptýðý çift antrenmanlarla tamamladý. Cumartesi gününü sabah ve akþam Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanlarla tamamlayan Çorum Belediyespor dünü ise sabah özel bir spor merkezinde akþam ise Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanlarla tamamladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmana bütün futbolcular katýldý. Bu hafta içerisinde yapacaðý antrenmanlarla ilk etabý tamamlayacak olan Çorum Belediyespor'da hafta sonu yapýlan antrenmanlarda futbolcular kondisyon depolamaya devam ettiler. Günün bir antrenmanýný kondisyon aðýrlýklý çalýþmalarla tamamlayan Çorum Belediyespor diðer antrenmanda ise taktik aðýrlýklý çalýþmalar yaptý. Futbolcularýyla bire bir ilgilenen ve antrenmanlarýn sürekli içerisinde olan Fahrettin Sayhan istediklerini yapan futbolcularýný tebrik etti. Kýrmýzý-Siyahlýlar hazýrlýklarýna bugün yapacaklarý tek antrenmanla devam edecekler. Dýþ transferde 8 futbolcuyu kadrosuna katan Çorum Belediyespor'da Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk transferi 1-2 gün içerisinde tamamlayacaklarýný belirtti. Yeni sezon hazýrlýklarýný Çorum'da yaptýðý antrenmanlarla sürdüren Çorum Belediyespor'da transfer görüþmeleri sürüyor. Takýma ön libero transfer etmek için uðraþ veren Çorum Belediyespor transfer komitesi görüþmelerini aralýksýz sürdürürken Futbol þube Sorumlusu Hamit Iþýk, Kýzýlcahamam kampý öncesinde transferi noktalamak istediklerini söyledi. Bir çok futbolcu ile görüþtüklerini dile getiren Futbol þube Sorumlusu Hamit Iþýk, ön libero transferi ile transferi noktalamayý düþündüklerini bütçeleri doðrultusunda birde forvet transferi yapabileceklerini söyledi. Iþýk "kadromuza iyi futbolcularý dahil ettiðimizi düþünüyoruz. Gelecek sezon en iyi þekilde mücadele ederek þampiyon olmak istiyoruz. Transfer konusunda da ön libero için görüþmelerimiz sürüyor. Birkaç futbolcu ile görüþüyoruz. Ancak þu anda yüksek maliyetler nedeni ile transferi gerçekleþtiremiyoruz. Kýzýlcahamam kampýna kadar transferi bitirmek istiyoruz. Eðer yetiþtiremezsek ön libero transferini Kýzýlcahamam kampýnda gerçekleþtireceðiz" dedi. Ýþte Erzincan Refahiyespor'un yeni baþkaný Erzincan Refahiyespor'da Kulüp Baþkanlýðý'na Gürsel Sarýmaden seçildi. 3. Lig'de mücadele eden Erzincan Refahiyespor'da sezonu sonrasý beklenen olaðan genel kurul gerçekleþtirildi. Yapýlan seçimde tek liste ile Kulüp Baþkanlýðýna Gürsel Sarýmaden seçildi þehrin tamamýnýn desteðine ihtiyaçlarý olduðunu ve birlik beraberlikle kulübün hak ettiði liglerde oynamasý için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarýný dile getirdi. Kulüp baþkaný Gürsel Sarýmaden, Erzincan Vedat Çimen Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Bu sezon kulübün yapmasý gereken hedefler olarak kurumsallaþma, þeffaflaþma ve idari disiplini gerçekleþtirmeyi önlerine koyduklarýný söyledi. Kulüp Baþkaný Sarýmaden '' sezonunda hedefimizi geçen yýlki sýkýntýlý süreci yaþamamak ve yeniden yapýlanmak üzere belirledik. Ne kadar üste çýkarsak bu bizim baþarýmýz olacak. Yeni sezonda takýmýn baþýnda olacak isim Bülent Akan'a inanýyor ve güveniyoruz. Daha öncede kulübümüze yaptýðý katkýlarý biliyoruz. Hocamýz ile El ele vererek Kulübümüzü Erzincanlýlarýn arzuladýðý yere ulaþtýracaðýz.'' KADRO YENÝLENECEK Teknik direktör Bülent Akan' da Erzincan Refahiyespor da olmaktan mutluluk duyduðunu ve yarým kalan iþi tamamlamak için burada olduðunu, kendisinin bu camiayý olmasý gereken yere taþýyacak icraat için seçildiðini söyledi. Geçen sezonun kadrosunu baþtan aþaðý yenileyeceklerini, transfer çalýþmalarýna hýzla baþlayacaklarýný belirten Akan, þöyle konuþtu: ''Þu andaki kadrodan neredeyse gelecek sezonda oynayacak sözleþmesi devam eden 3-4 oyuncu bulunmakta. Bütçemiz doðrultusunda yönetimimizle birlikte Ýyi bir kadro oluþturmak istiyoruz.. Bu takýmýn bu ilin heyecana ihtiyacý var. Bende hýrs ve heyecan var. Her ligden oyuncu bakýyoruz. Üst liglerden alabileceðimiz 4-5 oyuncu var.'' Transferlerde ince eleyip sýk dokuyoruz sokaða atacaðýmýz 1 TL'miz bile yok. Fakat iskelet kadro kurmak zorundayýz kontenjanýn 18 kiþilik kadro da 10 oyuncu olmasý ligin daha kaliteli olacaðý anlamýný taþýyor. Bizde bunu düþünerek hareket ediyoruz. Bu yýlki hedefimiz doðru ve planlý bir þekilde yeniden yapýlanma ile birlikte kulübümüzün marka deðerini artýrmak. Sportif olarakta grupta 7-8 takým 3-5 yýldýr üst lige çýkmak için yatýrým yapýyorlar. Bal ligiden yeni çýkan takýmlarda borçsuz olduklarý için transfere ciddi rakamlar harcýyorlar Onlarýn transferlerini gördükten bizimde iskelet kadromuzu oluþturduktan sonra konuþabiliriz" dedi. Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Kýrýkhanspor yeni sezon hazýrlýklarýna kendi tesislerinde baþladý.teknik direktör Mehmet Çetin nezaretinde Çamlýk mevkisindeki Kýrýkhanspor Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular birbirleriyle tanýþmalarýnýn ardýndan ilk idmanlarýný yaptý. Çalýþmalara eski ve yeni futbolcular katýlýrken, antrenmaný Kýrýkhanspor yöneticileri de izledi.teknik direktör Mehmet Çetin'in Her þey para deðil Zonguldakspor ile yeniden anlaþan baþarýlý defans oyuncusu Rýdvan Okuþ, takýmla birlikte antrenmana çýkmaya baþladý. izniyle bu sene bu taraftar bu arkadaþlýk bu aile ortamýyla þampiyonluk yasamak istiyorum. Hocalarým olsun arkadaþlarým olsun yöneticiler olsun, baþkanýmýz olsun Zonguldak'ta mutlu olduðu için taraftarýmýz olsun hapsý býldýrým kalmayý tercih ettiðini, her þeyin para olmadýðýný belirten Rýdvan Okuþ, Yeni sevdiðim ve deðer verdiðim, güzel dostluklar kurduðum insanlar böle bir Adým'a yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: ortamý býrakýp gitmek istemedim. Kulübümle sözleþmem devam ediyordu. "Zonguldakspor'da kaldýðýmý için çok mutluyum." Aile ortamýný kaybetmek Yeni yýl için tekrar masaya oturduk þartlar daha uygun hale getirildi.karþýlýklý düzenimi deðiþtirmek istemedim. Böyle anlaþýldý. Zonguldakspor formasýyla bir taraftar önünde oynamaktan mutluluk duyuyorum. Futbol sadece para deðildir. 3-5 lira fazla alacaðým diye baþka yere gitmek istemedim. Býldýrým sevdiðim taraftarlarýn önünde top oynamak istedim. Gecen sene þampiyonluk yasayamadým içimde kaldý. Allahýn mücadele etmeye devam edeceðim. Ýnþallah þampiyonluk yaþayacaðýz hep birlikte. Gazipaþa caddesinde þampiyonluk turu atacaðýz. Beni destekleyen destekçim olan gelmemi isteyen anlaþmamý isteyen herkesten Allah razý olsun." Kýrýkhanspor yeni sezon hazýrlýklarýna baþladý raporlarý doðrultuda altyapýdan Hakan Aslan, Oðuzhan Bayýroðlu ile Enis Kahveci de idmanlara katýlan futbolcular arasýnda yer aldý.kýrýkhanspor, yeni sezon öncesinde iç ve dýþ transfer olmak üzere 11 futbolcuyla sözleþme imzaladý.kýrýkhanspor Asbaþkaný Veli Özdoðan, þu ana kadar dýþ transferde Körfez Ýskenderun Spor'dan Murat Kurt, Tavþanlý Linyitspor'dan Gökhan Solak ile Hüseyin Akmaz, Hacettepespor'dan da Gökhan Karataþ'ý transfer ettiklerini söyledi. Ýç transferde ise Kaleci Ömer Kýsa, Sercan Uslu, Fatih Yýlmaz, Göktuð Yapýcý, Yaþar Kayao, Volkan Serim ile Oðuzhan Baykal ile tekrar anlaþarak sözleþme imzaladýklarýný belirten Özdoðan, prensipte anlaþtýklarý 6 futbolcuyu daha transfer edeceklerini söyledi. Kýrýkhanspor'un idari iþlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Þahin, 20 Temmuz tarihinde Kýzýlcahamam'a giderek kamp çalýþmalarýna start vereceklerini bildirdi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı