TEK YILDIZ GAZETESÝ. Gülsün Mert. Binanýn Yüksekliði adýna. manidar açýklama. 7 Temmuz 2015 Salý gün gazetemizin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK YILDIZ GAZETESÝ. Gülsün Mert. Binanýn Yüksekliði adýna. manidar açýklama. 7 Temmuz 2015 Salý gün gazetemizin"

Transkript

1 Kadir Geceniz Mübarek olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) TEK GAZETESÝ 13 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ TEK GAZETESÝ'NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR Çorum'da yayýn yapan diðer gazetelerde bugün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü imzalý Kadir Gecesi Kutlama ilanýný göreceksiniz. SAYFA 3 TE Geleceðin yazýlýmcýlarý yetiþiyor Karasinek sorununa çözüm bulunmalý Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, havalarýn ýsýnmasý ile birlikte kara sinek sayýsýnda artýþ olduðunu ifade ederek yetkilileri önlem almaya çaðýrdý. SAYFA 4 TE Necati Gül "Kadir Gecesi'nin ruhlarýmýza ferahlýk getirmesini temenni ediyorum" Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ve Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi iþbirliðinde ilköðretim çaðýndaki çocuklar için Yazýlým Kursu düzenlendi. Sungurlu MYO Bilgisayar Laboratuvarlarýnda gerçekleþtirilen eðitim ile çocuklar kodlama eðitimi aldýlar. SAYFA 11 DE Gazeteciler, HGYD iftarýnda buluþtu SAYFA 2 DE Türkiye 31.si Samanyolu Lisesi'nden Özel Samanyolu Lisesi öðrencisi Bedriye Sena Aykul, 2015 LYS ek puanda Türkiye 31.si oldu. Okul Müdürü Yahya Ceylan Türkiye derecesi elde eden Bedriye Sena Aykul'u baþarýsýndan dolayý tebrik ederek, plaket takdim etti. Bedriye Sena Aykul, "Bu baþarý özellikle Samanyolu öðretmenlerine aittir. SAYFA 6 DA Av.Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av.Bekir Çetin Kadir Gecesi nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bir manevi iklim ve rahmet çeþmesi olan Ramazan ayýnýn sonuna yaklaþýrken... SAYFA 4 TE Musa (a.s.) ve Karýnca Kübra ca Kübra Yücel Yalçýnkaya Hz. Musa a.s., köy köy, þehir þehir dolaþýp; insanlara Allah'ýn dinini öðretirken, bir gün yolu Allah'ýn, ceza olarak bütün halkýný yaktýðý bir köye düþtü ve: "Ey Rabbim" dedi. "Bu köyde yaþayanlar arasýnda çocuklar, günahsýz, suçsuzz kimseler ve hayvanlar da vardý. SAYFA 6 DA Gülsün Mert Mikroskop Güzelliðinde bir imtihaný var SAYFA 2 DE Cansu-yu Çorum ÝHH 320 yetim çocuðu güldürdü "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganýyla yolan çýkan ÝHH her Ramazan olduðu gibi bu Ramazanda yetimleri unutmadý. Çorum ÝHH 320 yetimi bayramlýk kýyafet ile sevindirdi. Çorum'da ve Alaca'da ulaþýlan yetimlere beðendikleri kýyafetler alýndý. SAYFA 10 DA ANALÝZ Gazeteci Yolyapar'ýn anlaþýlmayan 'Kýnacýlarý!' Binanýn Yüksekliði adýna yapýlan manidar açýklama Nadir YÜCEL Çorum Haberde 9 Temmuz 2015 Tarihinde Mehmet Yolyapar'ýn kaleme aldýðý,' Yatýrýmcýyý caydýrýnca Kýnamý yakacaksýnýz' baþlýklý yazý dikkat çekiciydi. Ve lakin ' Ýma'dan öteye geçmeyen üstelik bu göndermenin kahramanlarý! ve konusunun ne olduðu net olarak anlaþýlmadý. Ýnanýn kiþi konunun ne olup olmadýðý adýna kimisi telefon açtý ve' Bilginiz varmý diye sordu'. Kimisi de rastladýðý yerde ' Bu konu nedir? diye sordular' Konu nedir? Kim ya da kimlerdir? Doðrusu bizim ilgili yazýyý okuduðumuzda anladýðýmýz kadarý ile, 'Bir iþ adamý ya da þirketin bir yatýrýmý ya da yol durumu talep ettikleri ancak talebinin sanki gerçekleþmediðini ima ediyor. Bu talep adýna atýlmayan ya da geciken imzalarý söz konusu gibi bir görüntü sergileniyor! Vatandaþlardan kimisi 'AVM içindir! dedi. kimisi organize içindir dedi!' Ya da Gazete aracýlýðý ve ima yoluyla sadece adrese teslim mesaj gibi bir durum söz konusu dendi. Bu kadar iddialý bir baþlýk kullanýyorsanýz, 'Kýna yakmasý söz konusu olduðunu düþündüðünüz bir ya da birileri varsa ve bunlar kimlerse açýklayýn. En önemlisi bunun nedenini ortaya açýk ve net olarak koymanýz gerekmez mi? Aksi durumda kamuoyunda 'Gazetecilik adý altýnda Ýþ takipciliði mi yapýlýyor iddialarýna' maruz kalýnmasý söz konusu olabilir. Konuyu her yönü ile net olarak açýklamanýza 'çekinecek' bir durum yoksa konunun açýklanmasý adýna 'Objektif ve þeffaf' olunmasýna engel teþkil eden nedir? Binanýn Yüksekliði adýna manidar açýklama 7 Temmuz 2015 Salý gün gazetemizin manþetinde ' Binanýn yüksekliði yasal mý deðil mi' baþlýðý yer alýyordu. SGK nýn Gazi caddesi üzerinde ki eski binasý 2013 Mart ayý'nda yapýlan ihale sonucunda Ýþadamý Ahmet Ahlatçý'nýn da ortaðý olduðu Hattuþa enerji kazanmýþtý. Bu yýl yapýmýna baþlanan ve binanýn bugünlerde yanýndaki komþu binalarýn yükekliðini geçmesi ise kamuoyunun dikkatini çekti. Ve çok sayýda ki vatandaþ bunun yasal olup olmadýðý adýna deðiþik sorulara cevap aradýlar. Konu ile ilgili olarak yaptýðýmýz haberin içeriðinde bu binanýn deðiþen yeni imar yasasýna göre katlar arasý yükseklik artýþý gösterdiðini yani taban ve tavan yükseklik aralarýnýn yeni deðiþiklik sonucu artmasýndan dolayý yapýlan binanýn yüksek göründüðünü de vurguladýk. 10 Temmuz 2015 tarihli Çorum Haberde 1. Sayfa, Hakimiyet Gazetesinde ise, 9. sayfadan ' Eski SGK Binasýnýn yüksekliði projeye uygun' þeklinde haber çýktý. Binanýn Sorumlu olan Yapý Denetim firmasý sadece 2 gazeteye açýklama yapmýþ! Üstelik yaptýðý açýklama gazetemizde yayýnlanan haberin içeriði kadar vatandaþlarý aydýnlatcý da deðildi! Ýlgili firma yayýn yapan bütün gazetelere açýklama gönderebilirdi. En azýndan haberin çýktýðý gazetemize de açýklama açýklama göndermiþ olsa biz de yayýnlamaktan gocunmazdýk! Yok þayet kendinizce; 'Biz diðer gazeteleri Kayda deðer almýyoruz'diye düþünüyorsanýz, o halde hiç açýklama yapmayabilirdiniz de! Açýklama yapacak kadar önemsiyorsanýz daha çok kiþinin bilgi sahibi olmasý adýna bütün gazetelere açýklama göndermeniz gerekirdi. Allahým : Kadir Gecesi Hürmetine Vatanýmýzýn ve Milletimizin bölünmez bütünlüðünü koru. Basiretli, Helal ve haramlara dikkat eden merhamet sahibi yöneticiler nasip et' Amin Genç Avukatlar Meclisinin ilk Baþkaný Gazi Atmaca oldu Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisinin ilk seçimli genel kurulu geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý. Baro konferans salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda Meclis Baþkanlýðýna Av. Gazi Atmaca, Meclis Yönetim Kuruluna Av. Büþra Çinkaya, Av. Haným Fulya Torun, Stajyer Av. Gülþah Acar ve Stajyer Av. Enes Þura Tosun seçildiler. SAYFA 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:19 05:14 12:53 16:49 20:20 22: KADÝR GECENÝZ MÜBÂREK OLSUN Hazret-i Âiþe vâlidemizin vefâtý (676) Esir Milletler Haftasý Malý, zarardan korumanýn ilâcý, zekâtýný vermektir. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GAZEL Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek KADÝR GECESÝNÝ Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sýhhat gibi Mefharet didükleri ancak cihân gavgasýdur Olmaya baht ü saâdet dünyada vahdet gibi Ko bu ýyþ u iþreti çünkim fenâdur âkibet Yâr-i bâki ister isen olmaya tâat gibi Olsa kumlar saðýþýnca ömrüne hadd ü adet Gelmeye bu þîþe-i çarh içre bu sâat gibi Kerman Mobilya KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: Ger huzur itmek dilersen ey Muhibbî fârið ol Olmaya vahdet makamý kûþe-i uzlet gibi Zülfine virdüm gönül dâm-ý belâsýn bilmedüm Her kýlýnda var imiþ bin müptelâsýn bilmedüm Cân ü dil derdüni arz itdüm tabibâ dir bana Ölmeden artýk bu derdün ben devâsýn bilmedüm Gâh hasret gâh hayret gâh mihnet gâh âh Aþkýnýn ben haste dil bunca belâsýn bilmedüm Ömrümi âþýklarýn kesmek deðülse kasdý ger Ya niçün her dem keser zülfi dütâsýn bilmedüm Cür a-i câm-ý muhabbetden Muhibbî mest olup Âlemin nice geçer ak u karasýn bilmedüm Muhibbi Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6670 2,6692 EUR 2,9725 2,9779 STERLiN 4,1379 4,1479 2,1716 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Gülsün Mert Mikroskop Güzelliðinde bir imtihaný var Cansu-yu Süleyman bin Yesâr, bir arkadaþýyla "Ebva" denen yerde konaklamýþlardý. Arkadaþý yakýndaki alýþveriþ yerinden bir þeyler almak üzere çadýrdan ayrýldýðý sýrada Süleyman'ý geriden gözetleyen bir bedevi kadýný hemen çadýrýn kapýsýna gelerek: - Buraya kadar gelir misin? diye seslendi. Süleyman, serili sofradan yiyecek isteyeceðini düþünerek bazý þeyleri alýp da kadýna doðru yürürken kadýnýn ikazý farklý oldu: - Ben yiyecek falan istemiyorum, seni istiyorum seni. Yakýþýklýlýðýn hoþuma gitti. Karþý çadýra gel. Kimsecikler yok yanýmda! Süleyman, bir imtihana tabi tutulduðunu düþünerek baðýrmaya baþladý: - Defol buradan þeytanýn elçisi. Þimdi arkadaþým gelir, Ýkimiz de rezil oluruz! Kadýn, beklemediði bu karþýlýktan ürkerek peçesini yüzüne kapayýp çadýrýna dönerken, Süleyman da içeriye girip aðlamaya baþladý. Bu sýrada çarþýdan aldýðý þeylerle gelen arkadaþý Süleyman'dan yaþadýðý durumu dinleyince o da aðlamaya baþladý. Süleyman þaþýrmýþtý. - Sen niçin aðlýyorsun? diye sordu. Aldýðý cevap þöyle oldu: - Kardeþim, sen gerçekten de bir iffet abidesiymiþsin. Ýyi ki ben muhatap olmadým böyle bir imtihana. Muhtemeldir ki kaybedebilirdim. Allah sana senin güzelliðin kadar iman kuvveti lütfeylemiþ demek ki. Süleyman oradan kalkýp Medine'ye varýr, o gece rüyasýnda Yusuf aleyhisselamý görür. Karþýdan kucaðýný açarak gelen Hazret-i Yusuf ona þöyle hitap eder: - Gel seni kucaklayayým iffet abidesi kardeþim. Güzelliðin de kendine göre imtihaný vardýr. Sen de benim gibi bu konuda imtihanlara tabi tutuldun, ama kazandýn. Tebrik ederim seni. Kaynak: Yeni Aile Ýlmihali, Ahmed Þahin, Cihan Yayýnlarý Gazeteciler, HGYD iftarýnda buluþtu Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, Ramazan ayý dolayýsýyla Çorum'da ki gazete muhabirleri ve çalýþanlarý için iftar programý düzenledi. Geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþtirilen iftar programýna Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Baþkan Vekili Recep Gür, Doðan Haber Ajansý Çorum Ýl Temsilcisi Yusuf Çýnar, Tek Yýldýz Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir Yücel, Kanal 19 TV Ýmtiyaz Sahibi Satýlmýþ Býçakcý, Dost Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Volkan Sakallý, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Hakan Odabaþý, Genel Sekreteri Volkan Sýnayuc, Ýletiþim Sorumlusu Güngör Atak, muhabirler, gazete çalýþanlarý ve dernek üyeleri katýldý. Ýftar programýnda akþam ezanýnýn okunmasýnýn ardýndan katýlýmcýlar birlikte oruç açtý. Daha sonra program, Kent Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Salim Üzel'in yemek duasý ile sona erdi. ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 TEK GAZETESÝ'NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR - Çorum'da yayýn yapan diðer gazetelerde bugün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü imzalý Kadir Gecesi Kutlama ilanýný göreceksiniz. - Ayný Kutlama Ýlanýnýn Tek Yýldýz Gazetesinde olmama nedeni ise: - Gazetemizde 15 Kasým 2011 tarihinde yayýnlanan Taþ binadan gelen pis kokular, Çorumspor adýna toplanan ganimetler' konulu yazýmýz sonrasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Aðýr Ceza Mahkemesinde 8 kez yargýlanmýþ, þikayetçilerde þikayetlerini anlaþýlmaz biçimde geri çekmiþlerdi. Muzaffer Külcü ilerleyen süreçte yerel mahkemelerde beraat etmiþ konu Yargýtay'a taþýnmýþtý. Yaþananlar ve yazýlanlar 15 Kasým 2011 tarihinde Analiz köþe yazýsý ile baþlamýþtý. Ýddianame ise, Haziran 2012 tarihinde Aðýr Ceza mahkemesine tevdi edilmiþti. (17 ve 25 Aralýk 2013 tarihli malum süreçten 2 yýl önce ) -Belediye tarafýndan kaldýrým, park, imar çarpýklýðý, israf, þaibe ve iddialara yer verdiðimiz için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün talimatý ile kendince basýný hizaya getirme adýna diðer gazetelere verilen özel gün belediye kutlama ilanlarý gazetemize verilmemektedir. - Oysa ki, Belediye Özel Beton þirket ortaklýðý deðildir. Belediye Çorum'da yaþayan tüm insanlarýn üzerinde hakký olan kamu kurumudur. Bu kurumun baþýnda bulunan yöneticiler ise Kurumun sahipleri deðil, emanetçileridir. - Gazetemiz ortaklarýndan bugüne kadar belediyeden asla rant getirici, kiþiye özel imar uygulamasý, haksýz kat artýþý, personel alým talebi v.s. olmamýþtýr. Olmayacaktýr. - Gördüðümüz yanlýþlarý, haksýzlýklarý, usulsüzlükleri ve dahi belediye ile ilgili icraat haberlerini de tarafsýz olarak bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da nefesimiz yettiði kadar gazetemizde yer vermeye devam edeceðiz. Tüm Hemþehrilerimizin Kadir Gecesi Mübarek Olsun

4 HABER 4 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin Mübarek Kadir Gecesini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Ekmekçioðullarý Çinko Bakýr Kurþun San.ve Tic. Ltd. Þti. Ekmekçioðullarý Metal Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi EKMEKÇÝOÐULLARI GRUBU Ankara Yolu 5. Km. Çorum TEL: "Kadir Gecesi'nin ruhlarýmýza ferahlýk getirmesini temenni ediyorum" Av.Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av.Bekir Çetin Kadir Gecesi nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bir manevi iklim ve rahmet çeþmesi olan Ramazan ayýnýn sonuna yaklaþýrken, önümüzdeki Kadir Gecesine ulaþmanýn sevinç ve mutluluðunu yaþayacaðýz" dedi. "Geliþiyle birlikte oluþturduðu mana iklimiyle gönül dünyamýzý mamur eden, iç âlemimizi zenginleþtiren Kadir Gecesi, yaratýlýþ bilgisinin ders kitabý ve bütün kâinatýn ve varoluþun özeti olan Kur'an'ýn indirildiði gecedir" diyen Bekir Çetin, "Barýþýn, kardeþliðin ve güzelliðin öðütlendiði, dostluðun, merhametin ve muhabbetin övüldüðü; ayrýlýðýn, nifakýn, dargýnlýðýn ve küslüðün reddedildiði kutlu dinimizin buyruklarýnda ihtiyacýmýz olan manevi týlsýmýn varlýðý hepimiz için ilahi nimettir. Diðer kutlu zamanlar gibi Yüce Rabbimizin insanlýða bir rahmet kapýsý, bir umut pýnarý olarak bahþettiði Kadir Gecesi ayný zamanda, hayatýmýzýn çok hýzlý seyreden akýþý içinde geçmiþimizi deðerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arýnma, unutarak ve bilmeyerek iþlediðimiz hatalara tövbe edip af ve baðýþlanma dileme zamanýdýr. Bu mübarek gecenin hepimizin gönüllerimize ýþýk, ruhlarýmýza ferahlýk getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle Kadir Gecenizi tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlýk ve Ýslam âlemi için hayýrlar getirmesini diliyorum" dedi. KADÝR GECENÝZ MÜBAREK OLSUN -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ CEVÝZ ceviz 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI KÝÞÝ BAÞI 39 TL REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA Karasinek sorununa çözüm bulunmalý Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, havalarýn ýsýnmasý ile birlikte kara sinek sayýsýnda artýþ olduðunu ifade ederek yetkilileri önlem almaya çaðýrdý. Karasineklerin baþlýca hayvan gübreleri ile insanlarca ortaya çýkarýlan çok deðiþik yapý ve özellikteki diðer organik atýklarda ürediklerini dile getiren Necati Gül, "Çöplük ve çöp konteynerleri, mezbahalar, gübre, yiyecek artýklarý, hayvan leþleri ve hayvan barýnaklarý sineklerin en önemli üreme yerleridir. Her türlü insan gýdasýný ve çöp gübre vb. organik maddeyi tüketebilirler. Karasinekler insan gýdalarý yanýsýra çöp, dýþký vb. organik maddeler tüketmeleri dolayýsýyla viral, bakteriyel ve paraziter kökenli pek çok bulaþýcý hastalýðý açýk ve kapalý alanlar arasýnda taþýyabilmektedir. Ýnsan ve hayvanlara yaklaþýk 60 kadar hastalýk etkeni bulaþtýrabilir. Ýnsanlara naklettiði önemli bazý hastalýklar; tifo, kolera, dizanteri, menenjit'tir. Ayrýca sýcak bölgelerde amipli dizanteri ve trahoma karasinekler tarafýndan taþýnmaktadýr. Ek olarak Ýnsanlarýn ve yiyeceklerin üzerinde ve çevresinde dolaþarak rahatsýzlýk verir. Çevresinde çöplük ve gübrelik bulunan yerleþim yerlerinde çevre sakinlerinin þikayetlerine yol açar. Sýcaklýða baðlý olarak yýlda döl verirler. 35 C sýcaklýkta yumurtadan ergin çýkýþý 7 gün kadar kýsa bir sürede tamamlanýr. Ergin diþiler 4. günde yumurta býrakmaya baþlarlar" dedi. Havalarýn ýsýnmasý ile birlikte Çorum'da son günlerde yaþanan sinek probleminin ne yazýk ki dayanýlmaz hale geldiðini kaydeden Gül, "Ýl merkezinde ve kýrsal alanda acilen çözüm bulunmasý gerekmektedir. Parklarda, evlerde, lokantalarda, marketlerde her nereye gidilirse gidilsin etrafta uçuþan karasinek ve onun insanda oluþturduðu intiba tarif edilecek gibi deðil. Gördüðümüz kadarý ile belediye mahallelerde ilaçlý mücadele yapmaktadýr. Görünen köy kýlavuz istemez misali yetersiz kalýndýðý açýktýr. Ancak karasinekle mücadele konusunda sadece belediyeyi tek sorumlu tutmak belediyeye haksýzlýk olur. Belediyenin tek baþýna yapacaðý bir iþ de deðildir. Çünkü sadece il Necati Gül merkezinde yapýlan mücadele ile problemi çözmek mümkün deðildir. Þehir ve kýrsal alanýn tamamýnda kaynaklarýnýn kurutulmasý gerekmektedir. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel birimlerinin konuya el atmasý gerekmektedir. Ýl Merkezinde sinekle mücadele için bir komisyonun olduðunu ve sekretaryadan sorumlu bir il müdürlüðünün olduðu da bir gerçektir. Bu Komisyon ve Belediye yetkililerinin en kýsa zamanda bir araya gelerek gereðinin yapýlmasýný talep etmekteyiz" ifadelerini kullandý.gül açýklamasýný baþta üyeleri olmak üzere Ýslam aleminin "Kadir Gecesini" kutlayarak tamamladý. Üniversite tanýtýmda tam gaz Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýnýrlýðýný artýrmak, farkýndalýk oluþturmak üzere tanýtým etkinliklerine büyük önem veren Hitit Üniversitesi 5 yýldýr yoðun bir þekilde yapmýþ olduðu tanýtým faaliyetleri bu sene de yeni tanýtým mecralarýyla devam ediyor. "En Özel Devlet Üniversitesi" ve "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganý ile þu ana kadar lise tanýtým günleri, ulusal ve uluslararasý eðitim fuarlarýna katýlým, ulusal gazete ilanlarý, çeþitli televizyon ve radyo programlarý ile birlikte web ve görsel medyada da tanýtým çalýþmalarý aralýksýz bir þekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda üniversite son olarak, Çorum'da ve pek çok ilde yer alan billboardlar aracýlýðýyla ve bu sene ilk kez Ýstanbul, Ankara, Bursa ve Ýzmir'de uygulanan Metro ve Açýkhava Reklamlarý ile bu þehirlerin en yoðun bölgelerinde görsel medya aracýlýðýyla tanýtým faaliyetlerinde bulunuyor. Üniversitenin basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yapýsal deðiþiklikler ve farkýndalýk oluþturma çalýþmalarýnýn her anlamda olumlu sonuçlarýn alýnmasýný saðladýðý ifade edilerek, "Ülkemizde her ilde en az bir devlet üniversitesi bulunmasý ve öðrencilerin bir þekilde bir üniversiteye girme düþüncesinin yerini farklý yaklaþýmlara býraktýðý günümüzde, artýk kontenjanlarýn %10-15'lik kýsýmlarý boþ kalmaktadýr. Bu gerçeðe karþýn üniversitemizin doluluk oranlarý (bir baþka deyiþle öðrencilerimiz açýsýndan tercih edilme oranýmýz) her geçen artmaktadýr yýlýnda %90.7 olan lisans doluluk oranýmýz, 2014 yýlý itibariyle %99.4'e, önlisans doluluk oraný %78.3'den % 91.5'e toplamda ise %84.4 olan doluluk oranýmýz %95.1'e ulaþmýþtýr" denildi. Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek KADÝR GECESÝNÝ kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Çorum Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Necmettin Uzun

5 HABER 5 Tüm Çorum Halkýnýn ve Esnaflarýmýzýn Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç TÜM ÇORUM HALKININ VE ÝSLAM ALEMÝNÝN KADÝR GECESÝNÝ KUTLAR MEMLEKETÝMÝZE HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝZ. Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu Adres: Azapahmet Sk. NO:19/A Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin Mübarek Kadir Gecesini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz DEMER DERSHANESÝ Kavukçu Sk. NO:50 Çorum TEL: & Dalgýçlar Otel Bahçelievler Mh., Bahabey Cd 15, Çorum TEL: Faks: "Kör noktalarý öðrenelim, dikkat edelim" Bugünlerde meydana gelen trafik kazalarý üzerine açýklama yapan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Olmasýný hiç istemediðimiz trafik kazalarý maalesef can almaya devam ediyor. Üstü açýk araçlarla insan taþýmak yasak. Bu aylarda tarým iþçilerini taþýmak için önlem almamak, dikkatsiz davranmak facialara yol açýyor. Bayram tatile yola çýkacaklara da uyarým; gidecekleri güzergâhlardaki kör noktalara dikkat etsinler" dedi. "KÖR NOKTALARDA DÝKKAT" Ramazan Bayramý tatilinin 4 güne çýkmasýyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmeyi planlayan vatandaþlarý, karayollarýndaki kör noktalara karþý uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bayram kaza bilançolarý çok acý oluyor. Geçen yýl 93 vatandaþýmýzý bayram kazalarýnda kaybettik. Türkiye karayollarýnda acilen düzenleme gerektiren 11 bölge güzergâhýnda 65 kör nokta bulunmaktadýr. Bayram tatili süresince özellikle bu kör noktalardaki uyarýlar ve denetimler artýrýlmalýdýr yýlý içerisinde Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan iyileþtirme yapýlacak kör noktalardan; Ýzmir-Turgutlu Yolunun 17. Km'sine, Edremit-Burhaniye Yolunun 13. Km'sine, Muðla-Marmaris Yolunun 22,6. Km'sine, Denizli-Serinhisar Yolunun 17,2. Km'sine, Beyþehir-Akseki Yolunun 41-42, ve Km'leri Arasýna, Malatya-Elazýð Yolunun Km'leri Arasýna, Antalya-Serik Yolunun 16,9. Km'sine, Akçaabat-Trabzon Yolunun 16. Km'sine, Bafra-Samsun yolu, Aksaray-Nevþehir yolunun Km'leri arasýna, Kulu ayrýmý-þereflikoçhisar yolunun 12. ve 25 kilometrelerine dikkat edilmeli. Sürücülerimiz gideceði yolun þartlarýný iyi tahlil etmeli" diye belirtti. -"YAZ AYLARINDA TRAFÝK YOÐUNLUÐU ARTIYOR" Tatil yörelerine gidiþ yollarýnda trafik kazalarýnýn arttýðýný belirten Bendevi Palandöken,"Tatil hareketliliðinin baþlamasýyla trafik kazalarý da yüzde artýyor. Toplu ulaþým araçlarýný kullanmakta fayda var. Çünkü bu araçlarýn þoförleri kurallara uyan, odasýna kaydý ve belgesi bulunan, akþam eve sað salim dönme bilinci ve sorumluluðuna sahip kiþilerdir. Eðer gideceðiniz yörenin yollarýný bilmiyorsanýz bilhassa sabah erken saatlerde ve akþam hava kararýrken tarým araçlarýna çok dikkat etmeli. Traktör kullananlar da ýþýk donanýmlarýnýn çalýþýp çalýþmadýðýný, römorklarda reflektör olup olmadýðýný, sarý çakar lambanýn çalýþtýrýlmasý gibi kontrolleri düzenli yapmalýdýr. Asla yük üstüne veya üstü açýk kabinlere yolcu alýnmamalýdýr. Sürülerin ana yola kaçmamasýna azami dikkat gösterilmeli. Yaz aylarýnda sürücülerin dikkat etmesi gereken diðer bir durum da yol yapým çalýþmalarýdýr. Sýcaklardan eriyen asfalt ile yol yapým çalýþmalarýnda yola dökülen mýcýrýn sürücüler açýsýndan tehlike yarattýðý bir gerçektir. Yetkililerimiz iþaret koyarak sürücüleri uyarmalýlar" diye konuþtu. Salim Uslu'dan Kadir Gecesi mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kadir Gecesi mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Birlik, dayanýþma ve kardeþlik duygularýmýzýn daha da yoðunlaþtýðý mübarek Ramazan-ý Þerif'in son günlerinde, Kadir Gecesi'ne ulaþmanýn coþku ve heyecanýný yaþýyoruz" diyerek baþlayan Salim Uslu, "Hiç þüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arýnmasý, gönül dünyalarýmýzýn aydýnlanmasý, manevi huzurumuzun artmasý için eþsiz bir imkân ve fýrsat sunmaktadýr. Bu gecede Suriye'de, Arakan'da, Doðu Türkistan'da, Filistin'de zulüm gören kardeþlerimizi dualarýmýzla unutmayarak, zulmün son bulmasýný Cenab-ý Allah'tan diliyorum. Bu vesile ile hemþehrilerimizin ve milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu müstesna gecede yapacaðýmýz dualarýmýzýn bir rahmet yaðýþý olarak bütün dünyaya barýþ, huzur ve saadeti, birlik ve beraberliði getirmesini diliyor, þiddet ve gözyaþýnýn dinmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandý. Gülabibey'de 5 bin kiþilik mahalle iftarý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarýnýn beþincisi Gülabibey'de yapýldý. Rüstem Eren Parký'ndaki iftara yaklaþýk 5 bin mahalleli katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, AK Parti Gülabibey mahalle teþkilatý üyelerinin de katýldýðý iftar programýnda çocuklara yönelik eðlenceler de düzenlendi. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre iftara katýlan çok sayýda mahalle sakinine Ankara Kocatepe Camii Ýmam-ý Hatibi Adem Kemaneci ve Hacý Bayram-ý Veli Camii Ýmam-ý Hatibi Ahmet Karaali Kur'an ziyafeti sundu. Gülabibey Mahallesi'nin düzenledikleri toplu iftarlarýn mayasý olduðunu söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,Gülabibey'in mahalle iftarlarý adýna ayrý bir öneminin olduðunu belirtti. Ramazan ayýnýn birlik, beraberlik ve güzellikler içerisinde geçerek kardeþliðimizi pekiþtirdiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Buralar sadece bir iftar sofrasý deðil, onun ötesinde bir muhabbet sofrasýdýr. Birbirlerimize gönüllerimizi açtýðýmýz sofralardýr. Onun için belki burada yapýlan iftarlarýn rahmeti, bereketi ve feyzi evde yapýlandan fazladýr. Rabbimden bizleri saðlýkla, huzurla ve güzellikler içerisinde Ramazana eriþtirdiði gibi Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramý'na da ayný güzellikler içerisinde eriþtirmesini temenni ediyorum" dedi.gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun da iftar öncesi yaptýðý konuþmada mahallesinin en iyi hizmeti son 6 yýlda aldýðýný belitti. Hikmet Durgun, "Mahallem adýna Belediyemize, Sayýn Belediye Baþkanýmýza yaptýðý çalýþmalar için çok teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. KEMANECÝ VE KARA- ALÝ'DEN KUR'AN ZÝYAFETÝ Ramazan boyunca dünyaca ünlü hafýz ve kurralarý Çorum halký ile buluþturan Çorum Belediyesi, Gülabibey iftarýnda da Kocatepe Camii Ýmam Hatibi Adem Kemaneci ve Hacý Bayram-ý Veli Camii Ýmam Hatibi Ahmet Karaali'yi mahalle sakinleri ile buluþturdu. Ýftar için toplanan 5 bin kiþiye Kur'an ziyafeti sunan dünyaca ünlü hafýzlar, dinleyenleri adeta büyüledi. ÇOCUKLAR GÖNÜLLE RÝNCE EÐLENDÝ Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda çocuklar da unutulmadý. Ýftardan yaklaþýk bir saat önce baþlayan eðlence ve gösterilerle çocuklar doyasýya eðlenme imkâný buldu. Palyaço, þiþme adam ve yüz boyama etkinliðine ilgi gösteren çocuklar yemek sonuna kadar eðlencenin tadýný çýkardý.

6 HABER 6 HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: TÜM ÇORUM HALKININ MÜBAREK KADÝR GECESÝNÝ KUTLAR HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝM. Meþhur Tandýr Kebap Kadir Usta Adres: Hamit camii sok. No :45 Tel: (0364) Türkiye 31.si Samanyolu Lisesi'nden rehberlik ve destekleri ile "Srebrenitsa katliamý beni motive ettiler. Ayný zaman da hep yanýmda olan dünya tarihinde kara bir aileme aittir. Baþarýmda emeði geçen tüm Samanyolu idarecilerine ve öðretmenlerime teþekkür ediyo- leke olarak yer aldý" rum" dedi. Türkiye 31.si olan Aykul ile Samanyolu Lisesi Müdürü Ceylan hatýra fotoðrafý çektirerek, üniversite tercihlerini yaptý. Bu sene de Çorum Samanyolu Eðitim Kurumlarý'ndan 2015 Özel Samanyolu Lisesi öðrencisi Bedriye Sena Aykul, 2015 LYS ek puanda Türkiye 31.si oldu. Bedriye Sena Aykul'u baþarýsýndan dolayý tebrik ederek, plaket takdim etti. Bedriye Sena Aykul, "Bu baþarý özellikle LYS'de ek puanlý ilk 100'de 5 öðrenci, ilk 1000'de 24 öðrenci derece aldý. TEOG- 1'de 5 öðrenci 120 net, TE- OG-2'de ise 1 öðrenci 120 net elde etti.samanyolu Lisesi Müdürü Yahya Ceylan, emeði geçen Okul Müdürü Yahya Ceylan Samanyolu öðretmenlerine tüm idareci, öðretmen ve Türkiye derecesi elde eden aittir. Gece gündüz devamlý öðrencilere teþekkür etti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Srebrenitsa katliamýnýn 20'inci yýldönümü nedeniyle bir açýklama yaparak, yaþanan çirkin ve elim olayý üzüntü ile andýklarýný belirtti. Bekiroðlu, bu katliamýn dünya tarihinde kara bir leke olarak yer aldýðýný ifade ederek, "1995 yýlýnda Bosna'da yaþanan ve 8 bini aþkýn Müslüman'ýn erkek kadýn, çocuk yaþlý demeden Sýrp güçlerince öldürüldüðü katliamýn 20'inci yýl dönümünü üzüntü ile anýyoruz" dedi. Av. Rumi Bekiroðlu, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Katliamýn 20. yýlýnda 1000 kurbanýn cesedi hâlâ kayýp, 550 kurbanýn ise kimlik tespiti yapýlamadý. Bugün topraða verilecek 136 kiþi arasýnda dedeoðul-torun olmak üzere ayný aileden üç nesil Boþnak bulunuyor. Bu sene defnedilecekler arasýnda daha 18'ini doldurmamýþ 18 kiþi var. Ýki uluslararasý mahkeme tarafýndan soykýrým olarak nitelenen Srebrenitsa katliamýnýn kurbanlarýný bulmak için baþlatýlan kazýlar, 20 yýl sonra devam ediyor. Anneler, kýz çocuklarý ve kýz kardeþlerin, 8 bin 372 Boþnak erkeðin katledildiðini kanýtlamak için verdikleri mücadele sürüyor. II. Dünya Savaþý'nýn ardýndan Avrupa'daki en büyük insanlýk trajedisi olarak kabul edilen katliamýn 20. yýldönümünün anýlacaðý bugün, kýsa süre önce kimlik tespitleri yapýlan 136 kurban daha topraða verilecek. Suçlarýný örtbas etmek isteyen Bosnalý Sýrp güçler tarafýndan kazýlan alanlara atýlan en az 1000 kiþinin ise hâlâ kemikleri bulunamamýþ. Yetkililer tarafýndan Srebrenitsa'yý çevreleyen ormanlarda en az bir toplu mezarýn daha saklý olduðunu düþünülüyor. Kimlik tespit iþlemlerinin yapýldýðý Visoko'daki merkezde bugüne kadar yaklaþýk 6 bin kurbanýn kimliði belirlendi, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 550 cenaze daha bulunuyor. Bosna'daki savaþ sýrasýnda, BM'nin güvenli bölge ilan ettiði Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e baðlý Sýrp birlikleri tarafýndan iþgal edildi. Ýþgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalý askerlere sýðýnan sivil Boþnaklar, Sýrplara teslim edildi. Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boþnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlýk alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeþitli toplu mezarlara gömüldü. Soykýrýmda katledilenlerin bir kýsmýnýn cesedine bugüne kadar hâlâ ulaþýlamadý. Yapýlan bu toplu katliamlarýn hiçbir ülkede yaþanmamasýný, Ramazan ayý içerisinde ve sonrasýnda tüm Müslüman ülkelerinde ve diðer ülkelerde sükunetin hakim olduðu birlik ve beraberlik içerisinde kardeþçe yaþanýlan toplumlar olmasýný temenni ediyoruz." Üniversite 'ÝSG Koordinatörlüðü' kurdu Hitit Üniversitesinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) konusunda yapýlacak çalýþmalarýn yürütüleceði ve üniversite içi birimler arasý koordinasyonun saðlanmasý amacýyla Hitit Üniversitesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) Koordinatörlüðü kuruldu. Koordinatör olarak halen ÝSG Uzmanlýðý Temel Eðitim Programý Sorumlu Müdürü olarak görev yapan Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Köse görevlendirildi. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Koordinatörlük öncelikli olarak ÝSG konusunda Hitit Üniversitesi'nin yükümlülüklerini belirleyip, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan çalýþmalarýn yapýlmasýný saðlayacaktýr. Bu kapsamda Üniversitemiz personeli içerisinde var olan ÝSG Uzmanlarý ile tüm birimlerin risk analiz cetvellerinin oluþturulmasý, gerekli ortam ölçümlerinin yapýlmasý, personele kanunen verilmesi gereken ÝSG eðitimlerinin planlanarak verilmesi olacaktýr. Koordinatörlük bünyesinde ilk aþamada Hitit Üniversitesi'nin tüm eðitim birimlerinde örgün ve uzaktan eðitimle olmak üzere bütün öðrencilere ÝSG dersi verilmesi düþünülmektedir. Koordinatörlüðe baðlý kurulacak olan ÝSG Müdürlüðü ile birimlerin ÝSG ile ilgili yükümlülüklerinin izlenmesi ve önerilerde bulunulmasý, ÝSG konusunda birimlere teknik destek saðlanmasý, ÝSG konusunda üst yönetimin bilgilendirilmesi, Üniversitede alt birim iþverenlerinin ÝSG çalýþmalarýnýn takip edilmesi planlanmaktadýr" denildi. Musa ( a.s. ) ve Karýnca Kübra ca Hz. Musa a.s., köy köy, þehir þehir dolaþýp; insanlara Allah'ýn dinini öðretirken, bir gün yolu Allah'ýn, ceza olarak bütün halkýný yaktýðý bir köye düþtü ve: Kübra Yücel Yalçýnkaya "Ey Rabbim" dedi. "Bu köyde yaþayanlar arasýnda çocuklar, günahsýz, suçsuzz kimseler ve hayvanlar da vardý. Sadece suçlularý ve günahkarlarý cezalandýrabilecekken, böyle yapmayýp tüm köyü cezalandýrmýþsýn. senin þefkatin ve acýman sýnýrsýdýr ve sen tüm canlýlara bu þefkatinle davranýrýn. Sen iþlerini de bizim aklýmýýzn eremediði yüksek bilginle yaparsýn. Buna olan inancým tamdýr. Fakat ben merak ettim; günahkarlarla beraber masum insanlarý niçin yaktýn?" diyerek,fazla oyalanmadan, yoluna devam etti. Bir müddet sonra hem bir þeyler yemek, hem de yol yorgunluðunu biraz olsun üzerinden atmakbir aðacýn altýna oturdu. Aðacýn az ötesinde büyük bir karýnca yuvasý vardý. Karýncalar harýl harýl çalýþýyordu. Bu karýncalarda bir tanesi gelip dinlenmekte olan Hz.Musa aleyhisselamý ýsýrdý. Musa a.s karýncaya öfkelendi Yerdeki kurumuþ odunlardan birini ateþle tutuþturdu, geldi, tüm karýnca yuvasýný ateþe verdi. Tüm karýncalar yanarak öldü. Musa a.s bildiren dini hükümler arasýnda karýnca yakmak günah deðildi. Bunun üzerin Allah (c.c) þöyle seslendi: "Ey Musa! Seni sadece bir tek karýnca ýsýrmýþken, sen bütün karýnca yuvasýný ateþe mi verdin. Bir karýnca yüzünden koca karýnca ülkesini her ana hamde eden, beni en güzel sözlerle öven bir toplumu yakýp yok ettin, öyle mi?" Hz.Musa a.s. gerek kendi gördüðü karþýsýnda söyledikleri, gerek yaptýðý karþýsýnda Cenab-ý Hakk'ýn sesleniþinden öðrenmiþ oldu ki; Suçlularla beraber olanlar, kendileri suçsuz olsalar dahi ayný cezaya uðrarlar. Ancak Allah c.c. hesap gününde onlarý birbirinden ayýrýr, her birine hak ettiði karþýlýðý fazlasýyla verir. Bizler de kötü insanlarla beraber olmamalý, onlarýn yaþadýklarý yerlerde bulunmamalýyýz. Bulunmak zorunda kalýrsak onlarý uygun bir lisan ile uyarmalý, oradan bir an önce uzaklaþmaya bakmalýyýz. Kaynak: Ýbrahim Sýddýk Ýmamoðlu, Osmanlý Yayýnevi

7 HABER 7 YENÝ CÝÐERCÝ OSMAN ÝZGÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Et ve Sakatat Ürünleri Mrk. Hamit Cami Yaný No: 45 Tel: Çorum Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: Fax: Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin KADÝR GECESÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MEHMET KARAKAÞ Oto Galericiler sitesi No:15 ve 16 TEL: Kadir Gecesinin feyiz ve bereketindenen iyi biçimde yararlanmalýyýz AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Mübarek Ramazan'ý þerifi uðurlamaya hazýrlanýrken Kadir Gecesi'ni karþýlamanýn, Kadir Gecesine eriþmenin heyecan ve coþkusunu yaþamaktayýz" diyerek baþlayan Rumi Bekiroðlu, "Fert ve toplum hayatýna rehber olmasý için gönderilen Kur'an'ýn bu gece indirilmeye baþlanmýþ olmasý Kadir Gecesini diðer bütün gün ve gecelerden ayýran,üstün kýlan en önemli özelliktir.kur'an-ý Kerim de methedilen gecedir.bin aydan daha hayýrlý olduðu açýkça bildirilen bu gece bizim için Allah'ýn büyük bir lütfudur" dedi. Bekiroðlu mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Hiç þüphesiz ki bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arýnmasý, gönül dünyamýzýn aydýnlanmasý manevi huzurumuzun artmasý için eþsiz bir imkan ve fýrsat sunmaktadýr.bu eþsiz fýrsatýn þuurunda olarak bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanmalýyýz. Bu gecenin hatýrýna bir hayýr yarýþý içine girerek yoksullara, maðdurlara, mazlumlara, ihtiyaç sahibi insanlara yardýmcý olmalý, dayanýþma içine girmeliyiz.bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarýmýza ýþýk saçmasýný, vicdanlarýmýzý aydýnlatmasýný hepimize mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle dünyadaki kargaþanýn son bulmasý, karýþýklýklarýn bir an önce giderilmesi arzusuyla hemþehrilerimizin milletimizin ve tüm Ýslam dünyasýnýn Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlýða barýþ ve hayýrlar getirmesini diliyorum." Eðitim Bir Sen Þube Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, 20 yýl önce Srebrenitsa'da yaþanan katliamýn yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Açýklamasýna, "20 yýl önce 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da, üstelik Birleþmiþ Milletler'in (BM) güvenli ilan ettiði bölgeye sýðýnmýþ silahsýz, çaresiz 8 bini aþkýn Boþnak dünyanýn gözü önünde katledildi. Bugüne kadar 300'den fazla toplu mezar bulundu. Canlanan hatýrasý ýstýrabýmýzý tazeleyen mezalimin üzerinden 20 yýl geçti. Uluslararasý Lahey Ceza Mahkemesi, katliamý soykýrým olarak ilan etmesine raðmen, Rusya'nýn, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada, Srebrenitsa katliamýný 'soykýrým' olarak niteleyen karar tasarýsýný veto etmesi acýmýz, hüzünle, hayretle daha da derinleþmiþtir" diyerek baþlayan Eyyüp Çiçek, "Rusya'nýn vetosuyla, kabul edilemez keyfi gerekçelerle Birleþmiþ Milletler'in irade ve kararlarýnýn iþlevsiz hale getirileceði bir kez daha görülmüþ oldu. Bu küresel duyarsýzlýk, acýmýzý hüzün ve çaresizlik içinde çoðaltmýþtýr. Tek baþýna bu vahim durum bile dünya vicdanýnýn köreldiðini "Srebrenitsa, kalbimizin öbür yarýsýdýr" kanýtlar niteliktedir. Bu haliyle BM, dünya vicdanýný, mazlumlarýn sesini temsil etmede yetkin olmadýðýnýn son örneðini vermiþtir. Srebrenitsa'da, Gazze'de, Arakan'da, Suriye'de, Doðu Türkistan'da mazlumlarýn çýðlýklarýna, çaresizliðine derman olamayan BM, halklar nezdinde güvenilirliðini daha da yitirmiþtir. BM'nin karar alamamasýný Rusya'nýn önlemesiyle izah etmek, dünya vicdanýnýn bir tek ülke, hatta bir tek lider tarafýndan nasýl rehin alýndýðýnýn trajikomik itirafýdýr. Srebrenitsa, kalbimizin öbür yarýsýdýr. 11 Temmuz, yüreðimizi yakan bir acýnýn yenilendiði baþka bir tarihtir" dedi. Çiçek açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Baþkasýný yok ederek var olacaðýný sanan barbarlar ve onlara destek olanlar, þunu bilmelidirler ki, her zaman zalimin karþýsýnda, mazlumun yanýnda olacaðýz ve insanlýk deðerlerini sonuna kadar yaþatmaya devam edeceðiz; unutturmaya çalýþtýðýnýzdan çok hatýrlayacaðýz ve hatýrlatacaðýz. Srebrenitsa þehitleri baþta olmak üzere, Sýrplar tarafýndan katledilen bütün Boþnaklara Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýr diliyor; bu zor, sýkýntýlý zamanlarýn bütün bir ümmete esenlik, huzur getirmesini niyaz ediyoruz." "Emperyalist iki yüzlü Batý Müslüman Boþnaklarýn þehit edilmesine ses çýkarmadý" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç Srebrenista soykýrýmýnýn 20'inci yýlý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "11 Temmuz 1995 tarihe düþen koskoca kara bir leke. 2.Dünya savaþýndan sonra yaþanan en büyük insanlýk suçu. Çocuk demeden kadýn demeden, genç, ihtiyar demeden ikiyüzlü batýnýn kulaklarýný saðýr gözlerini kör edip görmedikleri, görmek istemedikleri insanlýk dýþý,sýrp Miloþ'un,kazýklý Voyvoda'nýn torunlarý Sýrp kasaplarýnýn hunharca, vahþice katlettiði 8500 can. Osmanlýnýn Balkanlardaki yetim çocuðu Bosna Hersek. Ve bugün Srebrenitsa katliamýnýn 20. yýlý. BM'nin güvenli bölge ilan ettiði Srebrenitsa da Sýrp katliamcýlarca binlerce masum Müslüman Boþnak þehit edildi. Hollanda askerleri Müslüman Boþnak erkekleri Sýrp katillere teslim ederek bu katliama ortak oldular" dedi.anaç açýklamasýnda Iraka sözüm ona demokrasi getiren haçlý ittifakýnýn, Ortadoðu'yu Arap baharý hava ve hevesiyle ölüm tarlalarýna çevirdiðini vurgulayarak devam ederek, "Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Arakan' da dünyanýn dört bir yanýnda özellikle Müslümanlarýn öldürülmesine bugün sesini çýkarmayan sahtekar insan haklarý savunucularý ve emperyalist iki yüzlü Batý dünde Bosna Hersek'te Müslüman Boþnaklarýn þehit edilmesine ses çýkarmadý. Geride Bosna genelinde 93 toplu mezar ve halâ doðru dürüst defini yapýlamayan þehit naaþlarý, kan, gözyaþý, unutulmaz acýlar. Ýsimsiz binlerce mücahit, iki büyük komutan, iki dünya lideri rahmetli Aliya Izzetbegoviç ve Necmettin Erbakan tüm þehitlerimizi ve Bosna þehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandý.

8 HABER 8 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Tüm Çorum Halkýnýn ve Kooperatif Üyelerimizin Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi Adýna Baþkan Nurullah Müstet Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek Kadir Gecesini kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim ÇORUM ÞOFÖRLER VE NAKLÝYECÝLER ODASI BAÞKANI TAHSÝN ÞAHÝN Cevizci'den MHP'li belediyeye tepki! Göktepe'den esnafa aidat borcu uyarýsý! AK Parti Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Ünal Cevizci, 13 yýldýr iktidarda olan AK Parti'yi yok sayarak ilçedeki hizmetlerin sahiplenmesine tepki göstererek, "AK Parti'yi hiçe saymak haksýzlýk ve adaletsizliktir" dedi. Cevizci, yaptýðý açýklamada, ilçede yapýlan hizmetlerin uzun uðraþlar ve planlamalarla yapýldýðýný belirterek, mevcut belediyenin kendi giriþimleri sonucu yapýldýðýný ileri sürmesine tepki gösterdi. Cevizci, "Sungurlu Ýlçe merkezinde bulunan derelerin ýslahý ve köprülerin yapýmý iþi ile ilgili proje aþamasýndan ihaleye çýkarma sürecine kadar iþin her kademesinde süreci yakinen takip eden Baþta Sayýn Vekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri Salim Uslu Sayýn Vekilimiz Ekonomi Ýþleri Baþkan yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý Sayýn Vekilimiz Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sayýn Müsteþarýmýz Lütfi Akça ve Selahattin Uzunkaya Baþkanýmýz baþlatmýþtýr. Bu hizmetleri mevcut belediyemizin 'giriþimlerimiz sonucu' diyerek AK Parti teþkilatýný, vekillerimizi hiçe saymak haksýzlýk ve adaletsizliktir. Bakanlýkta Sayýn Vekilimiz Salim Uslu beyin giriþimiyle Müsteþarýmýzýn makamýnda Bakanlýðýmýz personellerin katýlýmýyla çalýþmalar hakkýnda sunum yapýlarak gerekli talimatlar verilmiþtir. Emeði geçenlere teþekkür eder saygýlar sunarým" dedi.sungurlugündem Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, oda üyelerini geçmiþ aidat borçlarýný ve yýllýk aidatlarýný ödemeleri konusunda uyardý. Yaptýðý açýklamada Oda üyelik aidatlarýný düzenli ödeyen üyelere teþekkür eden Göktepe, aidatlarýný henüz ödememiþ üyelerin de aidatlarýný Oda Genel Sekreterliðine biran önce yatýrmalarý gerektiðini söyledi. Aidatlarýn gecikmesi ile birlikte üyenin borçlu duruma düþtüðünü ve faiz uygulandýðýný belirten Hikmet Göktepe, "Bu hususlar, odamýzýn uhdesinde deðildir, tamamen yasal zorunluluktur. Aidatýný belli bir süre ödemeyen üye için icra takibi baþlatýlmaktadýr" dedi.baþkan Göktepe açýklamasýnda ayrýca, kapanan iþyerlerinin yalnýzca Vergi Dairesi'ndeki kayýtlarýnýn silinmesinin yeterli olmadýðýnýn altýný çizerek, aidat borcu tahakkuk etmemesi için Oda sicil kaydýnýn da sildirilmesi gerektiðini kaydetti. Göktepe, "Vergi Dairesi kaydýný kapatmak, vergi mükellefiyetinin dýþýna çýkmayý ifade eder. Vergi Dairesi'nde yapýlan iþlemin ardýndan Oda üyeliðinin de sildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde esnafýmýzýn Oda üyeliði devam etmekte ve her yýl aidat borcu doðmaktadýr" diye konuþtu.oda üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için Oda'nýn maddi açýdan güçlü olmasý gerektiðini aktaran Hikmet Göktepe, aidat borcu olan üyelere de evrak verilmeyeceðini sözlerine ekledi. Uslu, Osmancýk ve Laçin'de vatandaþla buluþtu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Osmancýk ve Laçin ilçelerinde vatandaþlarla bir araya geldi. Ýlk olarak Osmancýk Belediyesi tarafýndan Ramazan ayý nedeniyle "Birlik ve Kardeþlik" iftarýna katýlan Milletvekili Uslu, ýrmak kenarýnda bulunan vatandaþlarla sohbet etti. Vatandaþlarýn çay davetini geri çevirmeyen Uslu, vatandaþlarla karþýlýklý gündeme iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu.uslu daha sonra Laçin ilçesine geçti. Parti Teþkilatý ve vatandaþlarla sohbet eden Uslu'nun Laçin'e yaptýðý ziyareti öðrenen Belediye Baþkaný Ünal Gevþek'te 'hoþgeldiniz' diyerek yapýlan sohbete katýldý. Sohbette Belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgilerde veren Gevþek, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan hibe olarak alýnan Çöp Toplama aracýna vermiþ olduðu katký ve destekten dolayý Uslu'ya bir kez daha teþekkür etti. Ýlçe ziyaretlerinde TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyeleri de eþlik etti.

9 GÜLE GÜLE YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Biz onu (Kur'an'ý) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduðunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayýrlýdýr. O gecede, Rabb'lerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iþ için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doðuþuna kadar. (Kadir, 1/5) ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "Müslüman, insanlarýn elinden ve dilinden emin olduðu kimsedir. " (Tirmizî, "Îmân", 12) Sahabe Hayatý Hz. Zinnîre bir köleydi. Peygamberimizin insanlarý Ýslamiyet'e davet ettiðini duydu. Resûlullah'a iman eden birkaç kiþinin iþkenceler altýnda inim inim inletildiðine þahit olmuþtu. Bütün bu baský ve iþkencelere raðmen, iman nuru gönlün aydýnlatmaya baþladý. Karþýlaþacaðý zorluklarý peþinen kabul ederek Müslüman oldu. Böylece maddeten köle olmakla beraber, manen esaretten kurtuluyordu. Zinnîre'nin (r.anha) efendisi katý yürekli bir Ýslam düþmanýydý. Onun Müslüman olduðunu duyar duymaz küplere bindi. Ne yapýp etmeli, onu dininden vazgeçirmeliydi. Hemen harekete geçti. Onu akla hayale gelmedik iþkencelere maruz býraktý. Bununla Zinnîre'yi (r.anha) putlara geri çevireceðini zannediyordu. Fakat bütün iþkencelere raðmen Zinnîre imanýnda sebat ediyordu. Ýnsan bir defa hakikati elde etmeye görsündü, ele geçirdikten sonra bir daha ondan vazgeçer miydi? Hz. Zinnîre'nin bu sebatý, efendisini deli ediyordu. Kendisi baþa çýkamayýnca, Müslümanlara sýkýntý vermekten, eziyet etmekten zevk alan Ebû Cehil'e de haber gönderdi. Bu, Ebû Cehil için iyi bir eðlenceydi. Hemen yetiþti. Hz. Zinnîre'yi dininden döndürmek için bütün maharetini ortaya koydu. Böylece ondaki iman nurunu söndüreceðini zannediyordu. Fakat Hz. Zinnîre akýl almaz bir þekilde sebat ediyordu. Bu durum onu görünce daha da kýzdýrýyor, iþkencenin þiddetini biraz daha artýrýyordu. Hz. Zinnîre, "Ýman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imaný elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanýnýn kuvvetine göre hadisatýn tazyikatýndan kurtulabilir." ZÝNNÎRE (R.ANHA) hükmüne güzel bir misal olurken, Ebû Cehil ve diðer müþrikler de kimsesiz, zavallý bir kadýna yaptýklarý dayanýlmaz iþkenceyle, "Küfür, insaný gayet âciz bir canavar hayvan eder." hükmüne dâhil oluyorlardý. Köle bir kadýna iþkence etmek, hakarette bulunmak, âcizlikten ve canavarlýktan baþka neyle izah edilebilirdi? Ýþkenceler karþýsýnda Hz. Zinnîre (r.anha) zayýf düþmüþ, hattâ gözlerini kaybetmiþti. Bu durum kalbini küfür karanlýðý kaplayan Ebû Cehil'i ümitlendirdi. "Gördün mü? Onlara tapýnmayý býraktýðýn için tanrýmýz Lât ve Uzza senin gözünü kör etti. Müslümanlýk'tan vazgeç de, onlar gözlerini tekrar açsýnlar." hezeyanýnda bulundu. Fakat Hz. Zinnîre'nin kalbi imanla doluydu. Fayda ve zarar vermekten âciz taþ ve aðaç parçalarýnýn böyle bir þey yapabileceðine kesinlikle inanmýyordu. Bunun kendisi için bir imtihan vesilesi olduðunu anladý. Ýmanýnda sebat etti. Bütün ihlas ve samimiyetiyle Ebû Cehil'e þöyle seslendi: "Hayýr, vallahi hayýr! Sizin tanrý diye ibadet ettiðiniz taþ ve odun parçasýndan baþka bir þey olmayan Lât ve Uzza, ne fayda ne de zarar verebilir. Onlar, kendilerine tapanlarý bilmedikleri gibi, tapýnmayanlardan da habersizdirler. Bu ancak Rabb'imin iþidir. Benim Rabb'im gözümü bana tekrar çevirme kudretine sahiptir." Ebû Cehil hiç beklemediði bu cevap karþýsýnda þaþýrýp kaldý. Þaþkýnlýðý geçer geçmez de Hz. Zinnîre'ye vurmaya baþladý. Bir müddet sonra, yorulduðu için býrakmak mecburiyetinde kaldý. Evet, Hz. Zinnîre, "Benim Rabb'im gözümü açma kudretine sahiptir." diyordu. Bütün kâinatý, insaný, güneþi, ayý, yýldýzlarý, hayvanlarý, bitkileri yoktan yaratan, onlarý idare eden ve hayatiyetini devam ettiren Rabb'imize, Hz. Zinnîre'nin gözlerini iade etmek aðýr gelir miydi? Elbette O'nun, her þeye gücü yeterdi. Yaratan hiç Kâdir olmaz mýydý? Nitekim günün ilk ýþýklarýyla birlikte Zinnîre'nin gözlerini yeniden eski hâline kavuþturdu. Sabahleyin, kaldýklarý yerden iþkenceye devam etmek için gelen müþrikler, onun gözlerinin açýlmýþ olduðunu görünce þaþakaldýlar. Putlarýna olan itikatlarý zayýfladý. Bazýlarý neredeyse Müslüman olacaktý. Fakat Ebû Cehil hemen araya girdi. "Muhammed'in izinden giden þu akýlsýzlara siz hayret etmiyor musunuz?! Eðer Muhammed'in getirdiði þey gerçek ve hayýrlý olsaydý, ona uymakta biz bunlarý elbette geçerdik. Doðruyu bulmakta Zinnîre mi bizi geçti? Bunu hanginiz gördü?" dedi. Yanýndakiler de onun bu hezeyanýna inandýlar. Çünkü gözlerini gaflet bürümüþtü. Düþünüp ibret alacaklarý, iman edecekleri yerde, "Bu da Muhammed'in sihridir!" diyerek cehaletlerine devam ettiler. Bu hadise üzerine Ahkâf Sûresi'nin þu mealdeki 11. âyeti nazil oldu: "O kâfirler, iman edenler hakkýnda þöyle dediler: 'Eðer Ýslamiyet'te bir hayýr olsaydý, Müslüman olmak hususunda onlar bizi geçemezlerdi!' Bununla muvaffak olamayýnca da, 'Bu, eski bir yalandýr!' diyecekler." Bu hadise Müslümanlarýn imanlarýný, kâfirlerin ise küfürlerini artýrdý. Diðer taraftan, Cenâb-ý Hak ihlas ve samimiyetine binaen Hz. Ebû Bekir vasýtasýyla Hz. Zinnîre'yi maddi kölelikten de kurtardý. Ebû Bekir (r.a.) onu efendisinden satýn alarak Allah rýzasý için azat etti.[1] [1]el-Ýsâbe, 4: 312; Sîre, 1: 340; Üsdü'l-Gàbe, 5: 463; Ýnsânü'l-Uyûn, 1: 239. RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yýkayýp temizle; kalbimin imtihanýnda bana kalplerin takvasýný ver; ey günahkârlarýn sürçmelerini baðýþlayan -Rabbim-! Amin MANÝ Sahur oldu ýþýyor, Bülbüller ötüþüyor, Ýftara çay deyince, Yüreðim tutuþuyor. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve maðfireti bünyesinde barýndýran Ramazan ayýnda yer alan, Yüce Yaratan'ýn insanlýða kurtuluþ çaðrýsý olan Kur'an'ýn indirilmeye baþlandýðý, esenlik ve güvenliðin her tarafa yayýldýðý, sema kapýlarýnýn açýldýðý, dua ve tövbelerin kabul edildiði kutlu gece Leyle-i Kadir Kadrü kýymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduðu sayýsýz nimetlerin farkýnda olma zamaný "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u þerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayýrlýdýr. Onda melekler ve Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:19 20:20 22:05 KADÝR GECESÝ FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iþ için iner de iner. O (gece) tan yeri aðarýncaya kadar bir selamdýr". (Kadir, 97/1-5) Peygamber Efendimiz "faziletine inanarak ve sevabýný da yalnýz Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiþ günahlarýnýn baðýþlanacaðý" (Buhârî, Ýman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, ) müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ým sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; Ýbn Mâce, Dua, 5)diyerek dua etmemizi tavsiye etmekte Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bu gece, Rabbimiz katýndaki kadrimizin yücelmesine vesile olsun. Ýhtiyar Fakir ve Sultan Melikþah Yaþlý bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü l Mülk ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü l Mülk, ihtiyacýný sordu. Adam, - Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikþah la görüþeceðim. diye cevap verdi. Nizâmü l Mülk bu sözün izâhýný istedi. Ýhtiyar adam - Eðer beni onun huzuruna çýkarýrsanýz mesajýmý ileteceðim. Aksi halde onu görene ve bende olan þeyi ona nakledene kadar bekleyeceðim, dedi. Nizâmü l Mülk, Sultanýn yanýna çýktý ve ihtiyarýn söylediklerini nakletti. Ýhtiyar adam huzura alýnýnca Sultan a þöyle dedi: - Birçok kýzým var; ancak fakir olduðumdan evlilikleri için gereken çeyizi temin etme imkânýna sahip deðilim. Bu yüzden her gece Allâhu Teâlâ ya dua edip bana kýzlarýmýn çeyizini hazýrlayacak imkâný ihsan etmesini istedim. Filan ayýn cuma gecesi, yine onlar için yardým dileyerek uyudum. Rüyâmda Allâh ýn Rasûlünü (s.a.v.) gördüm. Bana þöyle dedi: -Kýzýnýn çeyizinde gerekli þeyleri ihsan etmesi için her gece Allâhu Teâlâ ya yalvaran sen misin? Evet yâ Rasûlallâh! dedim. Bana Sultan Melikþah ýn adýný verdi. Ona git, Allâh ýn Rasûlünün (s.a.v.) kendisinden kýzlarýn için gerekli çeyizi satýn almasýný istediðini söyle. dedi. Ben Ey Allâh ýn Rasûlü, benden bir iþâret isterse ona ne diyeceðim? diye sordum. O da. - Ona iþaret olarak her gece yatmadan önce Tebâreke sûresini okuduðunu söyle, dedi. Sultan Melikþah bunu iþitince, - Bu doðru bir iþâret, zîrâ bunu Allâhu Teâlâ dan baþka kimse bilmiyor. Hocam bana her gece yatmadan önce bunu okumamý emretmiþti. Ben buna hep devam ettim. dedi. Ýhtiyara, kýzlarýnýn çeyizi için gerekli her þeyin verilmesini emretti. Ayrýca ihtiyara hediyeler verdi Tarihli Fazilet Takvimi NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði MEYANELÝ SEBZE ÇORBASI Sebzeleri soyun ve iri iri doðrayýn. Tencereye alýn ve sebzeleri geçecek kadar su ve kemik suyu koyun. Tuzunu ilave edip piþmeye býrakýn. Sebzeler haþlanýnca püre haline getirin. Meyanesini hazýrlarken; tereyaðýný eritin ve unu kavurun. Sütünü de ekleyip karýþtýrýn. Hazýrlanan meyaneyi çorbaya ilave edin ve karýþtýrýn. Taze aþotunu kýyýn ve çorbanýn üzerine serpin. Malzemeler 1 Patates 1 Havuç 1 Kabak 1 Soðan 1 Enginar 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1 Çorba Kaþýðý Söke Un 1 Su Bardak Süt Kemik Suyu Su Tuz ÜZERÝ ÝÇÝN Taze Aþotu BAYRAM NAMAZI: 06: 08

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu"

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu.

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz

Detaylı

Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide

Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide "Otopark parasýný ödemeyene icra takibi yaptýracaðýz" Baþladýðý günden beri tartýþmalara neden olan Gazi ve Ýnönü Caddelerinde ücretli otopark uygulamasýnda birkaç gündür araç camlarýna býrakýlan "otopark

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý.

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Ýthalatýmýzda ihracatýmýzda yükseliyor

Ýthalatýmýzda ihracatýmýzda yükseliyor Çorum'da ölüm hýzý binde 7,2 Türkiye'de ölüm sayýsý 2012 yýlýnda 376 bin iken bu sayý 2013 yýlýnda 372 bin 094 oldu. Ölenlerin %55'ini erkekler, %45'ini kadýnlar oluþturdu. Kaba ölüm hýzý ise binde 4,9

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor

Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor Çorum'da 38 derece sýcaklýk bekleniyor Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada bölgede kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiði dile getirildi. 27.07.2015-31.07.2015

Detaylı

Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý

Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý AK Parti 100 bin üyeye doðru AK Parti Mecitözü Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu,

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye

Detaylı