SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/174 Ref: 4/174

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 05.08.2011 Sayı: 2011/174 Ref: 4/174"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/174 Ref: 4/174 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞININ BÜTÇE PERFORMASININ AÇIKLANDIĞI VE BĐLGĐ ĐŞLEM TEKNOLOJĐLERĐ SAYESĐNDE VERGĐ DENETĐMLERĐNĐN VE MÜKELLEF HĐZMETLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐLE E-FATURA, E-DEFTER, E- HACĐZ GĐBĐ ÖNEMLĐ VERGĐ UYGULAMALARINDA GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK OLAN DÜZENLEMELERĐN AÇIKLANDIĞI RAPOR YAYINLANMIŞTIR 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştı. Söz konusu yasa maddesi çerçevesinde Gelir Đdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu yayınlamıştır. Raporda GĐB nın bütçe performansına ve hedeflerine yer verilmiş, ayrıca vergi idaresinin bilgi işlem teknolojisine yaptığı yatırımlar; bu yatırımlar sayesinde mükellef hizmetleri ile vergi denetimlerinde yaşanan gelişmeler ve yakın zamanda hayata geçirilecek projeler açıklanmıştır. Ayrıca raporda yakın zamanda mali mevzuatta yapılması planlanan bazı değişikliklere ve e-haciz, e-defter ve e-fatura uygulamalarındaki gelişmelere de yer verilmiştir. Raporda yer alan ve uygulamada mükellefler açısından özellik arz eden bazı konulara aşağıda kısaca yer verilmektedir. Elektronik fatura (e-fatura) uygulamaları: E-fatura ile faturalama süreçlerinin tümü elektronik yöntemler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle e-fatura uygulamasında fatura oluşturma, gönderme, muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesi ile ilgili tüm işlemler kağıt kullanılmaksızın yapılabilmektedir. GĐB tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran 2011 sonu itibariyle kullanıcı uygulamadan yararlanabilmektedir. GĐB e-fatura uygulamasının geliştirilmesine yönelik yeni yazılımların yapıldığını ve uygulamaya alındığını açıklamıştır GĐB raporunda elektronik fatura kayıt sisteminde (EFKS) adet fatura üretilerek ikinci nüshalarının dijital ortamda saklandığı açıklanmıştır. GĐB raporunda, EFKS nin geliştirilerek elektronik arşiv uygulamasına dönüştürülmesi çalışmalarının başlatıldığı, elektronik arşiv uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmalarının önümüzdeki dönemde tamamlanacağı, e-fatura uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edileceği belirtilmiştir. 1

2 Yevmiye ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulması, e-defter uygulamaları: Raporda yer verilen bilgilere göre, mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik altyapı çalışmalarında nihai aşamaya gelindiği, bu kapsamda yevmiye defteri ve defter-i kebirin elektronik ortamda oluşturulmasında kullanılacak format ve standartlarla ilgili teknik kılavuzlar ve uygulama yazılımının hazırlandığı, konu ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştır. T.C. Kimlik numaralarının vergi kimlik numaraları ile eşleştirilmesi çalışmaları: Raporda yer alan bilgiye göre, MERNĐS sistemi aracılığıyla, tarihi itibariyle mevcut gerçek kişi mükellefin vergi kimlik numaraları T.C. kimlik numaraları ile eşleştirilmiştir. Raporda yer alan açıklamalara göre, vergi kimlik numarası ile T.C. kimlik numarası eşleştirilmesi işlemleri önümüzdeki dönemde de sürdürülecek, vergi kimlik numarası ve faal mükellef istatistikleri her ayın ilk haftasında yayınlanacaktır. Vergi idaresindeki bilgi işlem, otomasyon faaliyetleri: Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda; - Vergi dairesi uygulama yazılımları (e-vdo) ile vergi dairelerindeki tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve takibi hedeflenmiş, bugün itibariyle 448 vergi dairesi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 585 mal müdürlüğünün e-vdo sayesinde otomasyon kapsamında bulunduğu, - Vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık otomasyon projesi (DEFGEL) uygulama yazılımları ile vergi dairesi başkanlığı ve defterdarlık işlemlerinin bilgisayarlarla yapılarak iş yükünün azaltılmasının hedeflendiği, 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün evrak, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, anlaşmalı matbaaların takibi, yaygın ve yoğun denetim tutanak işlemleri gibi uygulamaların otomasyon kapsamına alındığı, vergi mevzuatı ve uygulamada yapılan değişiklikler doğrultusunda projenin geliştirilmesine devam edileceği, - Takdir Komisyonu Otomasyonu; Daimi Takdir Komisyonu işlemleri ile komisyona bağlı vergi daireleri takdire sevk işlemlerinin entegre bir yapıda otomasyon ortamında yapılmasının sağlandığı proje 62 Daimi Takdir Komisyonu ve vergi dairesi/malmüdürlüğü bünyesinde kurulan geçici takdir komisyonlarında kullanılmaya başlandığı, Takdir Komisyonu Otomasyonu nun (TAKKOM) vergi mevzuatı değişiklikleri, yenilikleri ve GĐB nın ihtiyaçları doğrultusunda vergi dairesi uygulama yazılımlarının geliştirilmesine devam edileceği, 2

3 - 84 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Özel Esas Uygulaması Otomasyon Sistemi; 84 Seri No.lı KDV Genel Tebliğinin II. Özel Esaslar bölümündeki düzenlemeler doğrultusunda Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) düzenleyen, kullanan veya haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflerin "Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemi içerisinde geliştirilen "84 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Özel Esas Uygulaması" yazılımlarına girişlerinin yapılmasına, mevzuat ve uygulamada meydana gelen değişiklikler ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda projenin geliştirilmesi çalışmalarına devam edileceği, - DEFGEL bünyesinde geliştirilen KDV Đade Đzleme Takip Sistemi (KODSIS) uygulamasının devreye alındığı, 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 52 Defterdarlıkta uygulamanın çalıştığı, - KDV Đadesi Risk Analizi Projesi; bütün iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iademahsup taleplerine ilişkin listelerini Đnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermelerinin sağlandığı, önceden vergi dairesi personeli tarafından manuel olarak yapılan ve uzun zaman alan kontroller ve analizlerin tamamına yakını sistem tarafından otomatik olarak yapılarak vergi dairelerine rapor edilmeye başlandığı ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler ve vergi dairelerinin kırtasiyecilikten çok büyük oranda kurtarıldığı ve iade işlemlerine de hız kazandırıldığı, ayrıca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumlarının takip edilip mükelleflerin detaylı analizlere tabi tutulduğu, - Kurum ve Kuruluşlarla Veri Paylaşımı; E-VDO ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma çalışmalarının devam ettiği, bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Đhracatçılar Meclisi Başkanlığı, BOTAŞ, Şeker Kurumu ve Bayındırlık Đskan Bakanlığı olmak üzere toplam 11 kurum ile web servis aracılığı ile mükellef bilgileri (vergi kimlik no, TC kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, işe başlama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi konularında bilgi paylaşımı amacıyla web servis hazırlandığı, E-VDO ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma çalışmalarına devam edileceği, - Etkin vergi yönetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında mükellefler ve sektörlere ait veriler, istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle değerlendirilerek, "Makro Analiz Raporları"nın oluşturulduğu, bu raporlarla; mükelleflerin geçmiş dönem verileri ve bulunduğu sektördeki diğer mükellefler karşısındaki vergisel uyum durumlarının tamamen objektif kriterlere dayalı olarak tespit edilmeye çalışılarak riskli olabilecek muhtemel sonuçların vergi dairelerine raporlanmak üzere teknik alt yapı çalışmalarının yapıldığı, - Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma (MERAK) Projesi uygulamaya konularak, veri ambarından alınan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çalışmalarına başlandığı, bu çalışmalarda son aşamaya gelindiği, 3

4 ve sonrasında düzenlenen özel fatura bilgilerinin Gümrük Müsteşarlığı ndan web servis aracılığıyla alınarak vergi dairesi sorgulamasına açıldığı, sayılı Kanunu ihlal etmekten dolayı bazı meslek mensuplarına TURMOB Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalar resmi gazetede yayınlandıktan sonra Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından bu meslek mensuplarının mesleklerini icra etmemeleri yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak bilgi girişleri yapıldığı, açıklanmıştır. E-beyanname uygulamaları: Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda; - Tasfiye halinde verilen beyannamelerin e-beyanname sisteminden gönderilmesinin sağlanacağı, - Banka şubeleri tarafından verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamelerinin bankaların kanuni merkezlerince verilmesinin sağlanacağı, - Araç Sürücü Bilgi Sistemi kapsamında ÖTV 2A Beyannamesi için Gelir Đdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi uygulaması üzerinden, beyannamelerin kabulü ve tahakkuk verme işlemleri için gerekli çalışmaların devam edeceği, - Emniyet Genel Müdürlüğü ile GĐB arasında bulunan hat üzerinden ÖTV 2A Beyannamesi için ödeme ve araç bilgileri ile değerli kağıt bilgilerinin tahsilatına ilişkin bilgilerin sorgulanması için yeni bir web servisinin yazılarak test ortamında açıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü nün testlerini tamamlamasına müteakip gerçek verilerin de sorgulanmasının yapılmasının sağlanacağı,. - Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenlemedikleri mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyeceğine ilişkin çalışmalar yapılacağı, açıklanmıştır. E-haciz, internet bankacılığı, mükellef cari hesabı uygulamaları ile daha etkin bir tahsilat yönetimi ve trafik cezalarının online ortamda takibi ve tahsili alanındaki çalışmalar: Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda; - Vergi tahsilatına yetkili bankaların vadesinden sonra vergi tahsilatı yapabilmeleri için program değişikliği sağlanacağı, 4

5 - Đnternet bankacılığı üzerinden vergi tahsilatının bütün bankalara yaygınlaştırılması çalışmalarının tamamlanacağı, - Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca da tahsil edilmesi amacıyla bankalarla görüşmeler yapıldığı, konuya ilişkin sistem alt yapısı ve ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanacağı, - Mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisini ve trafik para cezalarını kredi kartı ile ödemelerine yönelik sistem altyapısı geliştirileceği, - Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak olan Mükellef Cari Hesabına ilişkin ikincil mevzuat ve sistem alt yapısının hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği, - Türkiye genelinde tahsilatta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmak için kurulan borç takip sisteminin geliştirileceği, borç stoku analizleriyle mükellef borç stoklarındaki artışın kaynaklarının tespit edileceği bildirilmiştir. - E-Haciz Projesi Gelir Đdaresi Başkanlığı yetkilileri, vergi borcu bulunanların banka hesaplarından sonra gayrimenkul ve motorlu taşıtlarına da e-haciz uygulamasının başlatılacağını açıklamıştır. Raporda, vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi değerlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda aktarımını sağlayan projenin pilot uygulamasının anlaşma sağlanan 39 banka ile yürütüldüğü, projeye ilişkin yazılımlarda iyileştirme amaçlı düzenlemeler yapıldığı, - Trafik idari para cezası tutanak bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğünce Gelir Đdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesini öngören web servisinin hazırlandığı ve test ortamına açıldığı, test çalışmasının ardından sistemin tüm Türkiye de uygulamaya konulacağı ve trafik para cezalarının, alınacak verilere istinaden otomatik olarak mükellef hesabına işlenerek, tahakkuk edeceği açıklanmıştır. Vergi mevzuatında yapılacak değişiklikler: Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda; - KDV uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan Genel Tebliğlerin tek bir Genel Tebliğde toplanması projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği, - Ülkemizde faaliyette bulunan sektörlerin KDV beyanlarının ve bu beyanlara göre tahakkuk eden vergilerin analiz edilmesi projesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği, 5

6 - Ayrıca, AB ile ilgili bilgi değişimi ve AB direktiflerine uygun olmayan maddelerin tespit edilmesi çalışmalarına devam edileceği, sayılı Gider Vergileri Kanununda yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi hazırlık çalışmaları yapıldığı, - Türev ürünlerin BSMV karşısındaki durumunun belirleneceği, açıklanmıştır. Elektronik dava takip sistemi: Raporda, vergi ihtilaflarından kaynaklanan savunmalarda etkinliği artırmak, idarenin savunma stratejisinde yeknesaklığı sağlamak ve ihtilaflarla ilgili istatistikî bilgilere elektronik ortamda erişmek, ihtilafları asgari düzeye indirmek ve bunu sağlayacak tedbirleri zamanında almaya katkıda bulunmak amacıyla Elektronik Dava Takip Projesi nin uygulamaya konulacağı açıklanmıştır. Đçki ve tütün mamullerinde bandrol uygulaması, riskli ve sorunlu markaların tespiti ve takibi: Raporda, sahada gerçekleştirilen ve birer örneği GĐB na intikal ettirilen tüm Bandrol Denetim Tutanakları nın bilgisayara işlenerek arşivlenmesi ve biriken bu bilgilerden hareketle tütün mamulleri ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren riskli (dağıtıcı, perakendeci v.b.) firmalarla bu firmaların bandrol mevzuatı açısından sorunlu markalarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanacağı açıklanmıştır. Saygılarımızla, DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. EK: Gelir Đdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6

7 T.C. MAL YE BAKANLI I GEL R DARES BA KANLI I 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU TEMMUZ 2011

8 SUNU Kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullan lmas n, hesap verebilirli in ve mali saydaml n sa lanmas n, kamu mali yönetimin yap s n ve i leyi ini, kamu bütçelerinin haz rlanmas n, uygulanmas n, tüm mali i lemlerin muhasebele tirilmesini, raporlanmas n ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk alt ayl k uygulama sonuçlar n, ikinci alt aya ili kin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ay içinde kamuoyuna aç klayacaklar öngörülmü bulunmaktad r. Yap lan bu düzenleme ile mali disiplin ön planda tutulmu, kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullan lmas hedeflenmi, uluslararas standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi olu turulmu tur. Bu kapsamda, Ba kanl m z n ilk alt ayl k bütçe uygulama sonuçlar ile ikinci alt aya ili kin beklentileri, hedefleri ve yap lmas planlanan faaliyetlerini içeren 2011 Y l Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. Mehmet K LC Gelir daresi Ba kan

9 Ç NDEK LER I- OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER I.1- MÜKELLEF ODAKLI H ZMET ANLAYI I ÇERÇEVES NDE YAPILAN ÇALI MALAR 1 I.2- B LG LEM FAAL YETLER 2-5 I.3- NTERAKT F H ZMETLER 5 I.4- MÜKELLEF H ZMETLER 5-7 I.5- M LL E T M BAKANLI I LE YÜRÜTÜLEN ORTAK ÇALI MALAR 7 I.6- REHBER VE BRO ÜR ÇALI MALARI 7 I.7- FAAL YET RAPORU, PLANI VE EYLEM PLANI ÇALI MALARI 8 I.8- MEVZUAT ÇALI MALARI 8-12 I.9- ETK N B R VERG YÖNET M VE DENET M OLU TURULMASINA YÖNEL K ÇALI MALAR I.10- VERG GEL R GERÇEKLE MELER 13 II- OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI II.1- PERSONEL G DERLER II.2- SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 18 II.3- MAL VE H ZMET ALIM G DERLER II.4- CAR TRANSFERLER II.5- SERMAYE G DERLER BÜTÇE G DERLER N N GEL M (Tablo) 27 III-TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NE L K N BEKLENT LER VE HEDEFLER IV-TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER IV.1-VERG YE GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK AMACINA YÖNEL K ÇALI MALAR 33 IV.2-MÜKELLEF ODAKLI H ZMET ANLAYI I ÇERÇEVES NDE YAPILAN ÇALI MALAR 33 IV.3- B LG LEM FAAL YETLER IV.4- NTERAKT F H ZMETLER 35 IV.5-STRATEJ K YÖNET M VE PERFORMANS YÖNET M KAPSAMINDAK ÇALI MALAR 35 IV.6- DAHA ETK N B R TAHS LAT YÖNET M KAPSAMINDAK ÇALI MALAR 35 IV.7- ETK N B R VERG YÖNET M VE DENET M KAPSAMINDAK ÇALI MALAR 36-37

10 I- OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER Ocak-Haziran 2011 döneminde Ba kanl m z taraf ndan bütçe gelir performans n n art r lmas amac yla gerçekle tirilmi olan faaliyetler a a da yer almaktad r: I.1. Mükellef Odakl Hizmet Anlay Çerçevesinde Yap lan Çal malar 1995 y l nda ba layan her mükellefe ya am boyu tek vergi kimlik numaras uygulamas tarihinden itibaren gerçek ki i mükelleflerde vergi kimlik numaras yerine T.C. kimlik numaras n n kullan lmas yöntemine dönü mü tür. Bu amaçla, MERN S sistemi arac l yla, tarihi itibariyle mevcut gerçek ki i mükellefin vergi kimlik numaralar T.C. kimlik numaralar ile e le tirilmi tir. G B internet sitesi üzerinden, motorlu ta tlar vergisi, trafik idari para cezalar, geçi ücreti ve idari para cezas ile Karayolu Ta ma Kanunu idari para cezalar 11 bankan n kredi kart yla tahsil edilmekte iken, May s ay nda 1 banka daha bu kapsamda tahsilata ba lam olup, kredi kart ile tahsilat yapan banka say s 12 ye yükselmi tir. Di er bankalarla da entegrasyon çal malar devam etmektedir. Motorlu Ta tlar Vergisi ve Trafik Para Cezalar n n banka ube ve banka internet ortam nda kredi kart ile ödenebilmesi uygulamas üç banka ile yürütülmektedir say l Kanun kapsam ndaki alacaklar n kredi kart arac l yla tahsil edilmesine yönelik olarak 11 banka ile protokol imzalanm olup, söz konusu alacaklar n bu bankalar n kredi kart kullan lmak suretiyle ödenmesine imkan sa lanm t r. Söz konusu alacaklar n banka ube ve banka internet ortam nda tahsili için üç banka ile uygulama yürütülmektedir. Di er bankalar n uygulamaya al nmas çal malar na devam edilmektedir. Ba kanl m z n anla mal oldu u bankalar ile yapt protokol çerçevesinde bankalar n mükelleflerin borç bilgilerini sorgulayarak tahsilat yapmas n ve yap lan tahsilatlar n mükellef hesaplar na an nda i lenmesini sa layan e-tahsilat sistemi 24 banka ve PTT ile yürütülmektedir say l Kanun kapsam nda yap land r lan dosyalar ve matrah art r m vergilerine ili kin tutarlar n tahsil imkan sa lanm t r. Elektronik Fatura Uygulamas (e-fatura) ile faturalama süreçlerinin tümü elektronik yöntemler arac l ile gerçekle tirilmektedir. Bu nedenle e-fatura uygulamas nda fatura olu turma, gönderme, muhafaza ve istendi inde ibraz edilmesi ile ilgili tüm i lemler ka t kullanmaks z n yap lmaktad r. Haziran 2011 sonu itibariyle kullan c uygulamadan yararlanabilmektedir. E-fatura uygulamas n n geli tirilmesine yönelik yeni yaz l mlar yap lm uygulamaya al nm t r. Elektronik Fatura Kay t Sisteminde (EFKS) adet fatura üretilerek ikinci nüshalar dijital ortamda saklanm t r. EFKS nin geli tirilerek elektronik ar iv uygulamas na dönü türülmesi çal malar ba lat lm t r. 1

11 Mükelleflerin tutmak zorunda olduklar defterlerin elektronik ortamda olu turulmas, onaylanmas ve muhafazas ile ilgili hukuki ve teknik altyap n n olu turulmas çal malar nihai a amaya gelmi tir. Bu kapsamda yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda olu turulmas nda kullan lacak format ve standartlarla ilgili teknik k lavuzlar ve uygulama yaz l m haz rlanm olup konu ile ilgili tebli haz rlama çal malar devam etmektedir. Bir e-devlet uygulamas olan e-beyanname projesi kapsam nda beyannameler ve ekleri tarihinden itibaren internet üzerinden al nmaktad r. Projeye 8 çe it beyanname ile ba lan lm olup, Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 çe it beyanname elektronik ortamda al nmaktad r. Vergi mevzuat de i iklikleri, yenilikleri veya Ba kanl m z n ihtiyaçlar do rultusunda beyannamelerde yap lan revizyonlar e-beyanname uygulamas ile uyumlu hale getirilmi tir. Beyannamelere ilave olarak bilânço esas na tabi mükelleflerin 2010 y l ve takip eden dönemler için 403 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inde yer alan Kesin Mizan bildirimleri de elektronik ortamda al nmaya ba lanm t r say l Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas le Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu Ve Di er Baz Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun gere i uygulamaya konulan 15 çe it yeni beyannamenin elektronik ortamda al nmas sa lanm t r. E-beyanname sistemi ile beyanname gönderme oran % 99 olup, 6111 say l Kanun kapsam nda al nan beyannamelerin % 99,85 i e- beyanname ile al nm t r. E-beyanname sistemi ile beyanname göndermek isteyen veya internet vergi dairesi hizmetlerinden faydalanacak mükelleflere yard mc olmak amac ile kurulan ça r merkezi 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren no lu telefondan 7 gün 24 saat hizmete devam etmektedir. Ça r merkezi personeli uygulamalarda yap lan yeni düzenlemeler do rultusunda e itilmekte olup, y ll k ortalama ça r ya cevap vermektedir Say l Noterlik Kanununun 27 nci maddesinde yer alan hüküm uyar nca 1, 2 ve 3 üncü s n f noterliklere atanan ve sözü edilen noterliklerde görev yapan noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar n, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ili kin bilgileri elektronik ortamda göndermeleri sa lanm t r. Tütün ve Alkollü çki Ürünleri thal Eden Mükelleflerin, ithal etti i ürünlere ait bandrol ve bandrollü ithal ürün bilgilerine ili kin bildirimlerini nternet Vergi Dairesinden verebilmeleri sa lanm t r. I.2. Bilgi lem Faaliyetleri Otomasyon Sistemleri letim ve Kullan m Yönetimi Faaliyeti (Yard m Masas ) ; Gelir daresi Ba kanl nca yürütülen otomasyon projelerinin uyguland vergi dairesi ba kanl klar, vergi dairesi müdürlükleri, malmüdürlükleri ile defterdarl klar, takdir komisyonu ba kanl klar ve vergi denetim birimlerinde kurulu bilgisayar sistemleri ve 2

12 ileti im ba lant lar n n sürekli, ar zas z ve sorunsuz çal mas, otomasyon hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi amac yla en son teknolojiye uygun telefon santrali ve ileti im yaz l mlar edinilmek suretiyle teknik bazda yard m masalar n n birle tirilmesi gerçekle tirilmi tir. Vergi Dairesi Uygulama Yaz l mlar (E-VDO) ; vergi dairesi i lemlerinin tümünün bilgisayarlarla yap larak i yükünün azalt lmas, vergi dairesi çal malar nda etkinlik ve verimlili in art r lmas ve bilgisayar ortam nda toplanan bilgilerden sa l kl bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin olu turulmas hedeflenerek, 1997 y l nda Client-server mimaride çal an (VDO) bir yap da haz rlanm t r y l nda vergi dairesi otomasyon uygulamalar nda merkezi bir yap ya geçilmesi karar do rultusunda mevcut otomasyon uygulamalar merkezi bir yap da (e-vdo) tekrar haz rlanarak, y llar aras nda otomasyon kapsam nda olmayan vergi daireleri ve mal müdürlükleri gelir birimlerinin e- VDO ile otomasyona geçirilmesi, VDO uygulamalar ile çal an vergi dairelerinin ise otomasyon sistem de i ikli i gerçekle tirilmi tir. Bugün itibariyle; 448 vergi dairesi (e- VDO), Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Ba kanl (e-vdo), 585 malmüdürlü ü (e-vdo) otomasyon kapsam nda bulunmaktad r. Halen vergi mevzuat de i iklikleri ve yenilikleri do rultusunda vergi dairesi uygulama yaz l mlar n n geli tirilmesine devam edilmekte olup, 6111 say l Kanun kapsam nda yeni yaz l mlar haz rlanm, baz yaz l mlarda ise düzenlemeler yap lm t r. Vergi Dairesi Ba kanl /Defterdarl k Otomasyon Projesi (DEFGEL) Uygulama Yaz l mlar ; bu sistem ile Vergi Dairesi Ba kanl ve Defterdarl k i lemlerinin bilgisayarlarla yap larak i yükünün azalt lmas hedeflenmektedir. 30 Vergi Dairesi Ba kanl ile 52 Defterdarl k Gelir Müdürlü ünün evrak, tarhiyat öncesi ve sonras uzla ma, anla mal matbaalar n takibi, yayg n ve yo un denetim tutanak i lemleri gibi uygulamalar otomasyon kapsam na al nm t r. Vergi mevzuat ve uygulamada yap lan de i iklikler do rultusunda projenin geli tirilmesine devam edilmektedir. Takdir Komisyonu Otomasyonu; Daimi Takdir Komisyonu i lemleri ile komisyona ba l vergi daireleri takdire sevk i lemlerinin entegre bir yap da otomasyon ortam nda yap lmas n n sa land proje 62 Daimi Takdir Komisyonu ve vergi dairesi/malmüdürlü ü bünyesinde kurulan geçici takdir komisyonlar nda kullan lmaya ba lan lm t r. 84 Seri No lu KDV Genel Tebli i Özel Esas Uygulamas Otomasyon Sistemi ; 84 Seri No lu KDV Genel Tebli inin II. Özel Esaslar bölümündeki düzenlemeler do rultusunda Vergi Dairesi Ba kanl klar /Defterdarl klar taraf ndan sahte veya muhteviyat itibariyle yan lt c belge (SM YB) düzenleyen, kullanan veya haklar nda olumsuz tespit bulunan mükelleflerin "Vergi Dairesi Ba kanl /Defterdarl k Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemi içerisinde geli tirilen "84 Seri No lu KDV Genel Tebli i Özel Esas Uygulamas " yaz l mlar na giri lerinin yap lmas na, mevzuat ve uygulamada meydana gelen de i iklikler ve kullan c lar n istekleri do rultusunda projenin geli tirilmesi çal malar na devam edilmektedir. 84 Seri No lu KDV Genel Tebli inin II. Özel Esaslar bölümüne göre "Vergi Dairesi Ba kanl /Defterdarl k Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemine dahil edilmeyen belgeleri kaybolan / çal nan / zayi olan, taklit edilen veya ad na gerçek d belge bast r l p 3

13 Kurum ve Kurulu larla Veri Payla m ; E-VDO ile di er kurum ve kurulu lar n otomasyon sistemleri aras nda veri al veri ini sa layacak uyumlula t rma çal malar devam etmektedir. Bu kapsamda, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü, Sa l k Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanl, Yarg tay Ba kanl, Türkiye hracatç lar Meclisi Ba kanl, BOTA, eker Kurumu ve Bay nd rl k skan Bakanl olmak üzere toplam 11 kurum ile web servis arac l ile mükellef bilgileri (vergi kimlik no, TC kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, i e ba lama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi konular nda bilgi payla m amac yla web servis haz rlanm t r. NACE Faaliyet Kodlar Çal mas ; mükelleflerin faaliyetlerinin belirlenmesinde kullan lan ISIC meslek kodlar, Avrupa Birli ine üye ülkelerin kullanmakta zorunlu oldu u Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistikî S n flamas na (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE) dönü türülmesi sonucunda NACE Rev.2 faaliyet kod sistemine geçilerek Avrupa statistik Kurumu (EUROSTAT) s n fland rmas na uyum sa lanm t r. Ba kanl m z merkez ve ta ra birimlerinde halen kullan lmakta olan NACE Rev.2 faaliyet kodlar n n di er kamu kurumlar nda da ortak kullan labilmesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar n n kulland meslek kollar, GT P, CPA, PRODCOM ürün kodlar ile uyumunun sa lanmas amac yla Sanayi ve Ticaret Bakanl koordinatörlü ünde, Gelir daresi Ba kanl, TESK, Milli E itim Bakanl, TÜ K, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB ve KOSGEB in kat l mlar ile olu turulan çal ma grubu arac l yla tamamlanm ve tarihi itibariyle di er kamu kurumlar aras nda ortak olarak kullan lacak olan güncel NACE Rev.2.1 faaliyet kodlar na geçilmi tir. Özelge Sistemi; bu sistem ile mükellefin uyum maliyetinin azalt lmas amac yla Vergi Dairesi Ba kanl klar /Defterdarl klar taraf ndan al nan özelge taleplerinin haz rlan p Gelir daresi Ba kanl na gönderilmesi ve Ba kanl k bünyesinde olu turulan komisyon taraf ndan onaylanmas, özelgelerin mükellefe verilecek ekilde haz rlanma i lemlerinin tümünün elektronik ortamda tamamlanmas ve tüm Gelir daresi Te kilat nca payla labilir bir zemine ta nmas sa lanm t r. Vergi mevzuat ve uygulamada yap lan de i iklikler do rultusunda projenin geli tirilmesine devam edilmektedir. DEFGEL bünyesinde geli tirilen KDV ade zleme Takip Sistemi (KODSIS) uygulamas devreye al nm t r. 29 Vergi Dairesi Ba kanl ve 52 Defterdarl kta uygulama çal maktad r. Ta n r mal yönetimi sistemi ile kamu idarelerine ait ta n r mallar n otomasyon ortam nda giri, ç k ve zimmet kay tlar n n yap lmas kullan lacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortam nda tutulmas ve yönetimi sa lanm t r. nsan kaynaklar uygulama yaz l mlar ile atama, nakil, sicil terfi, emeklilik ve benzeri özlük i ve i lemleri otomasyon kapsam nda yap lmaktad r. 4

14 2004 ve sonras nda düzenlenen özel fatura bilgilerinin Gümrük Müste arl ndan web servis arac l yla al narak vergi dairesi sorgulamas na aç lm t r say l Kanunu ihlal etmekten dolay baz meslek mensuplar na TURMOB Disiplin Kurulu taraf ndan verilen cezalar resmi gazetede yay nland ktan sonra Gelir daresi Ba kanl taraf ndan bu meslek mensuplar n n mesleklerini icra etmemeleri yönünde gerekli tedbirlerin al nmas na ili kin olarak bilgi giri leri yap lm t r. Türkiye statistik Kurumu Ba kanl nca yürütülen Resmi statistik Program na Ulusal Veri Yay mlama Takvimine göre ayl k olarak vergi kimlik numaras say lar ve vergi türlerine göre il baz nda faal mükellef say lar konusunda veri aktar larak payda kurum olarak katk sa lanm t r. 405 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i gere i arac l k yetkisi alm meslek mensuplar n n aralar nda Elektronik Beyanname Arac l k ve Sorumluluk Sözle mesi/elektronik Beyanname Arac l k Sözle mesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Arac l k ve Sorumluluk Sözle mesinin bilgi giri lerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yap lmas sa lanm t r. I.3. nteraktif Hizmetler K sa Mesaj Bilgilendirme Servisi ile mevzuata ili kin haberler sistem abonelerine otomatik olarak k sa mesaj bildirimi ile iletilmekte ve kullan c lara motorlu ta tlar vergisi miktar hesaplama, motorlu ta tlar vergisi borç sorgulama, trafik para cezas sorgulamas yapma imkân sunulmaktad r. Ocak - May s 2011 döneminde sistem arac l yla toplam sorgulama yap lm t r. May s 2011 itibariyle abone say s ise olarak gerçekle mi tir. E-Vergi Levhas : 408 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ile mükelleflerin i e ba lama dahil vergi levhalar n internet vergi dairesinden almalar sa lanm t r. Tebli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren mükellefler e-vergi levhas dökümlerini alm lard r. Söz konusu tebli kapsam nda ihtiyaç duyan kurum ve kurulu larla bilgisi talep edilen mükelleflere ait vergi levhas nda bulunan bilgilerin ilgili kurumla düzenlenecek protokol kapsam nda haz rlanacak web servisler arac l yla elektronik ortamda sorgulanmas veya mevcut bilginin do rulanmas amac yla çal malar ba lat lm t r. I.4. Mükellef Hizmetleri Vergi leti im Merkezi, ( ) ülke genelinde vergi ile ilgili sorulara yan t vermeye devam etmektedir. Ayr ca, ihbarlar n tek merkezden al nmas na yönelik çal malar tamamlanm t r. A ustos 2009' da Ankara'da ba lat lan pilot uygulama 1 Eylül 2010 tarihinde tamamlanarak Türkiye genelinden ihbarlar V MER arac l yla al nmaya ba lanm t r. Ayn tarihte ALO MAL YE 189 hatt iptal edilmi tir y l n n ilk alt ayl k döneminde, Vergi 5

15 leti im Merkezince al nan ihbar say s bir önceki y la göre 7 kat art göstermi ve ya ula m t r. Mükellef Hizmetleri Merkezi, vergi ile ilgili konularda yüz yüze dan ma hizmeti sunmaktad r. Beyanname dönemlerinde beyanname doldurulmas konusunda yard m sunularak, kira geliri beyannamelerinin elektronik ortamda kabulü yap lmaktad r. Ayr ca vergi borcu olup olmad ve vergi beyannamelerinin verilip verilmedi i de ö renilebilmektedir y l n n ilk alt ayl k döneminde, Mükellef Hizmetleri Merkezini ziyaret eden mükelleflerin say s bir önceki y la göre %89 art göstermi ve a ula m t r. Vergi dairelerinde mükelleflere do rudan hizmet sunan çal an m za yönelik olarak Türkiye genelinde yürütülen Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri E itimleri ubat 2011 tarihinde tamamlanm t r. internet adresi; periyodik olarak güncellenen tüm vergi mevzuat, vergi konusundaki geli meler, güncel de i iklikler ve yenilikler, internet vergi dairesi hizmetleri, bilgilendirme rehberleri, vergi mevzuat na ili kin olarak s kça sorulan sorular ve cevaplar, genel tebli taslaklar ve daha pek çok bilgi ana kayna ndan an nda ve do ru bir ekilde internet sitemizde sunulmaktad r. Ocak-Haziran 2011 döneminde toplam ki i internet hizmetlerinden yararlanm t r. E-posta bilgilendirme hizmeti ile sistem abonelerine her türlü güncel bilgi ve internet sitesindeki yenilikler, Bakanlar Kurulu Kararlar, yönetmelikler, genel tebli ler, genelgeler, sirküler, Gelir daresi nden haberler v.b. ücretsiz olarak gönderilmektedir. May s 2011 tarihi itibariyle abone say s olarak gerçekle mi tir ubat Vergi Haftas kapsam nda, toplumsal vergi bilincinin olu turulmas ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumun art r lmas amac na yönelik olarak merkez ve ta ra te kilat nda çe itli etkinlikler düzenlenmi tir. Gelir daresi Ba kanl taraf ndan yürütülen faaliyetlerin tan t ld Kurumsal Tan t m Filmi haz rlanm ve illere gönderilmi tir. Vergi Haftas nda gerçekle tirilmi olan bütün etkinliklere ili kin resimlerin ve bilgilerin yer ald internet sayfas haz rlanm ve hizmet vermeye ba lam t r. Vergi konulu reklam filmi 83 yerel TV kanal ile Ankara Esenbo a Havaliman, stanbul Atatürk Havaliman ve zmir Adnan Menderes Havaliman nda Dijital Panolarda yay nlanm t r. Türkiye Bilgi, Sevgi ve Vergi ile Kalk n yor, Vergilerimiz ile Büyüyoruz sloganlar n n yer ald adet kâ t afi ve 884 adet branda tipi afi bast r larak illere gönderilmi tir mükellef, i yerlerinde ziyaret edilerek görü ve önerileri anket yöntemi ile payla lm t r. 6

16 llerinde gelir ve kurumlar vergisinde ilk 5 e giren vergi rekortmenleri için 810 adet, vergisel yükümlüklerini zaman nda yerine getiren mükellefler için adet ve ö renciler için adet hediye seti haz rlat larak illere da t m yap lm t r. I.5. Milli E itim Bakanl le Yürütülen Ortak Çal malar lkö retim ça ndaki çocuklar n geli im düzeylerine uygun olarak vergi konusunda bilgilendirmek ve konu ile ilgili duyarl l k kazand rmak üzere Bakanl m z ile Milli E itim Bakanl aras nda Haziran 2007 tarihinde imzalanan protokol kapsam nda ba lat lan VerG Bilir Projesi ile Türkiye genelindeki e itimler iki Bakanl k aras ndaki i birli i ile devam etmektedir. Ayr ca, 2008 y l nda ö rencilerin kullan m na aç lm olan VerG Bilir internet sitesi (www.vergibilir.gov.tr) yenilenmi hali ile A ustos 2010 tarihi itibariyle vergi konusunda interaktif bir e itim ortam sunmaya devam etmektedir. I.6. Rehber ve Bro ür Çal malar Ba kanl m z, mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken do ru bilgiye en k sa yoldan ula malar n sa lamak ve vergi ile ilgili çe itli konularda bilgilendirmek amac yla yay nlar haz rlamaktad r. Beyanname düzenlemeye yönelik olarak haz rlanan rehberler her y l güncellenerek bas lmakta ve Türkiye genelinde da t m yap lmaktad r. Di er bilgilendirme rehberlerinin bir k sm sadece internet sayfam zda yay nlanmaktad r. Haz rlanan her türlü rehber ve bro üre adresinden de ula labilmektedir. Bu ba lamda ilk olarak ç kan / güncellenen rehber ve bro ürler a a da belirtilmi tir: Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na li kin 6111 Say l Kanun Rehberi, Gayrimenkullerin Elden Ç kar lmas nda Vergisel Yükümlülükler Rehberi, G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulamas le lgili Olarak Gerçek Ki ilere Yönelik Vergi Rehberi, Ücret Kazançlar Vergi Rehberi, Menkul Sermaye rad Elde Edenler çin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, Serbest Meslek Kazançlar Vergi Rehberi, Ticari Kazanc n Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, Kira Geliri Elde Edenler çin Beyanname Düzenleme Rehberi, "Konut ve yeri Kira Gelirinin Beyan " Bro ürü, Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerle mi Olmayan Yabanc Ülke Vatanda lar ile Yurtd nda Yerle ik Türk Vatanda lar ) çin Kira Geliri Rehberi, Basit Usule Tabi Mükellefler çin Vergi Rehberi Mükellefin Ödevleri Rehberi (Ticari Kazanç, Kurum Kazanc, Serbest Meslek Kazanc ), Vergi Dairesince Yap lan Tarhiyatlarda Mükellefin dari Ba vuru Yollar, Transfer Fiyatland rmas Yoluyla Örtülü Kazanç Da t m Hakk nda Rehber. 7

17 I.7. Faaliyet Raporu, Plan ve Eylem Plan Çal malar 2010 y l Gelir daresi Ba kanl Faaliyet Raporu yay nlanm t r y l Merkez ve Ta ra Te kilat Planlar haz rlanm olup, uygulama sonuçlar üçer ayl k dönemler halinde raporlanmaktad r say l Resmî Gazetede 2009/3 say l Ba bakanl k Genelgesi olarak yay mlanan Kay t D Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plân nda ( ) yer alan eylemlere ili kin gerçekle meler Ba kanl m zca izlenmi tir. Di er taraftan, 2011 Y l Program n n 31 No.lu Tedbirinde, söz konusu Eylem Plân n n y llar n da kapsayacak ekilde güncellenece i hususuna yer verilmesi sebebiyle yeni Eylem Plân haz rl klar na ba lan lm ve tarihinde yap lan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplant s nda Eylem Plân tasla de erlendirilmi tir. Bu çerçevede, dönemi Kay t D Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plân nda yer alan eylemlere ili kin gerçekle me sonuçlar, kurumlardan gelen eylem önerilerinin de erlendirilmesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunun önerileri dikkate al narak çal malar tamamlanm t r. I.8. Mevzuat Çal malar tarihinde yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün uygulanmas na tarihi itibariyle ba lanm t r tarihinde yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanl Hükümeti Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün uygulanmas na tarihi itibariyle ba lanm t r tarihinde yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla mas n n uygulanmas na tarihi itibariyle ba lanm t r tarihinde yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti ile rlanda Aras nda Gelir ve Sermaye De er Art Kazançlar Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün uygulanmas na tarihi itibariyle ba lanm t r. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün onaylanmas n n uygun bulundu una dair tarih ve 6205 say l Kanun tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. 8

18 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün onaylanmas n n uygun bulundu una dair tarih ve 6095 say l Kanun tarih ve say l Resmi Gazete de, Anla ma ve eki Protokol ü onaylayan tarih ve 2011/1467 say l Bakanlar Kurulu Karar ise tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Aras nda Gelir ve Servet Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün onaylanmas n n uygun bulundu una dair tarih ve 6096 say l Kanun tarih ve say l Resmi Gazete de, Anla ma ve eki Protokol ü onaylayan tarih ve 2011/1577 say l Bakanlar Kurulu Karar ise tarih ve Mükerrer say l Resmi Gazete de yay mlanm t r tarih ve (1. Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanan 6111 say l Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ve Di er Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun : 82 nci maddesi ile; 213 say l Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi Gelir Vergisi mükellefleri (Kazanc basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye irketleri her y l May s ay n n son gününe kadar vergi tarh na esas olan kazanç tutarlar ile bunlara isabet eden vergi miktarlar n gösteren levhay almak zorundad rlar. lan ve levhalara ili kin di er hususlar Maliye Bakanl nca belli edilir. eklinde de i tirilmi tir. 83 üncü maddesinin; (a) bendiyle 488 say l Damga Vergisi Kanununa ekli (2) say l tablonun IV- Ticari ve medeni i lerle ilgili kâ tlar ba l kl bölümüne eklenen 41 numaral f kra ile "Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varl klar n varl k kiralama irketine devri, bunlar n varl k kiralama irketince devral nan kuruma devri, bu devirlere ba l olarak yap lan ipotek i lemleri ile bunlar n varl k kiralama irketlerince kiralanmas nedeniyle düzenlenen kâ tlar ve kira sertifikalar ", (b) bendiyle ayn tablonun V-Kurumlarla ilgili ka tlar ba l kl bölümüne eklenen 25 numaral f kra ile "Kamu kurum ve kurulu lar n n merkez ve ta ra te kilat ile döner sermaye i letmelerinin kadrolar nda ve sözle meli personel pozisyonlar nda istihdam edilen sözle meli personel ile yap lan hizmet sözle meleri", damga vergisinden istisna edilmi tir. 87. maddesi ile; tarihli ve 4760 say l Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) say l listeler de i tirilmi, 88. ve 89. maddeler ile ÖTV Kanununun geçici 5. ve 7/A. maddelerinde yer alan baz G.T..P. numaralar güncellenmi tir. 9

19 tarihli ve (2. Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 2011/1435 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 4760 say l ÖTV Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) say l listelerde yer alan mallar n ÖTV tutarlar yeniden belirlenmi, tarihli ve 2006/11202 say l Bakanlar Kurulu Karar ile tarihli ve 2006/10798 say l Bakanlar Kurulu Kararlar nda de i iklik yap lm t r. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlar n n Tespitine li kin Kararda De i iklik Yap lmas Hakk nda Karar n yürürlü e konulmas hakk nda tarih ve 2011/1673 say l Bakanlar Kurulu Karar yay mlanm t r. Söz konusu tarihli ve 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma de er vergisi oranlar n n tespitine ili kin Karar n eki (I) Say l Liste'nin 6 nc s ras " lgili mevzuata göre toptanc hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar taraf ndan gerçek usule tabi katma de er vergisi mükelleflerine yap lan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri," eklinde de i tirilmi tir tarihli Resmi Gazete de, 193 say l Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlar ile 6802 say l Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakk ndaki ekli Karar n yürürlü e konulmas hakk nda 2011/1854 say l B.K.K. yay mlanm t r tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 2011/1819 say l Bakanlar Kurulu Karar ile ihraç mal ta yan araçlara motorin tesliminde özel tüketim vergisi ve katma de er vergisi istisnas uygulanacak s n r kap lar na Mersin liman eklenmi tir tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan tarihli ve 2011/1854 say l Kararnamenin Eki Karar ile 6802 say l Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakk ndaki tarihli ve 98/11591 say l Kararnamenin eki Karar n 1 inci maddesinin (f) ve (g) bentlerinde yap lan de i iklikle varl k kiralama irketleri taraf ndan ihraç edilen kira sertifikalar n n geri al m ve sat m taahhüdü ile iktisap veya elden ç kar lmas ile vadesi beklenmeksizin sat nedeniyle lehe al nan paralara uygulanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi oran % 1 olarak belirlenmi tir. 279 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Bu tebli de, tarihli ve 2010/1182 say l Kararnamenin eki Karar uyar nca tam mükellef kurumlar taraf ndan yurt d nda ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesine ili kin aç klamalar yer alm t r. 403 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Bu tebli ile bilanço esas na göre defter tutan mükelleflere 2010 y l ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan verme yükümlülü ü getirilmi tir. 10

20 20 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli i tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Söz konusu tebli de, 4760 say l ÖTV Kanunu ekindeki (III) say l listede yer alan mallardan alkollü içkilerin tesliminden do an ÖTV'nin beyan nda düzenlenen (3A) ve tütün mamullerinin tesliminden do an ÖTV'nin beyan nda düzenlenen (3B) numaral ÖTV beyannamelerinin içeri i, Ocak 2011 dönemine ili kin verilecek beyannamelerden geçerli olmak üzere de i tirilmi olup, ayr ca ÖTV bildirim zorunluluklar na ili kin düzenlemeler yap lm t r. 405 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Söz konusu Tebli ile 213 say l Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanl m za verdi i yetkiye istinaden, meslek mensuplar ile mükellefler aras nda düzenlenen Elektronik Beyanname Arac l k ve Sorumluluk Sözle mesine/elektronik Beyanname Arac l k Sözle mesine ait bilgilerin ya da söz konusu sözle melerin süresinin sona ermesi, iptal veya feshedilmesi durumunda buna ili kin bilgi giri inin elektronik ortamda internet vergi dairesine yap lmas na ili kin usul ve esaslar belirlenmi tir. 407 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Söz konusu Tebli ile Bakanl m za iletilen taleplerin de erlendirilmesi sonucunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanl m za verdi i yetkiye istinaden, 340 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inde de i iklik yapan 405 S ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inin "12- Bu Tebli ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir." bendi d nda kalan düzenlemelerinin yürürlük tarihi tarihine ertelenmi tir. 4 Seri No lu 5811 say l Baz Varl klar n Milli Ekonomiye Kazand r lmas Hakk nda Kanuna li kin Genel Tebli tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. 115 Seri No lu KDV Genel Tebli i tarih ve say l ile Resmi Gazete de yay mlanm t r. Söz konusu tebli ile 3065 say l KDV Kanununun 8, 9, 29 ve 32 nci maddelerinin verdi i yetkilere dayan larak, haklar nda 84 Seri No.lu KDV Genel Tebli in (II/1.5) bölümü kapsam nda olumsuz tespit bulunan bir k s m mükelleflerin 6111 say l "Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ve Di er Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun"un KDV art r m na ili kin hükümlerinden yararlanmalar halinde Tebli de yer alan aç klamalar çerçevesinde özel esaslardan ç kar lmalar uygun görülmü tür. 38 Seri No lu Motorlu Ta tlar Vergisi Genel Tebli i tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Bu tebli ile 36 Seri No.lu Motorlu Ta tlar Vergisi Genel Tebli inin "III- Geçici 2 nci Maddesinin Uygulamas " ba l alt ndaki "B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Ta t Vasf n Kaybetmi Olan Ta tlara li kin Yap lacak lemler" bölümünün "1- Ta t n Mevcut Olmamas veya Motorlu Ta t Vasf n Kaybetmi Olmas Halinde Yap lacak lemler" k sm nda yer alan " " tarihi " " olarak de i tirilmi tir. 11

21 408 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Bu tebli ile vergi levhas n n elektronik ortamda al nmas, e-vergi levhas sorgulamas, elektronik ortamda vergi kimlik numaras do rulama ve vergi levhas do rulama hizmetlerine ili kin düzenlemeler yap lm t r. Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri taraf ndan vergi levhas n n nternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda al nmas imkân getirilmi, ayr ca vergi dairelerine ya da meslek mensuplar na tasdik ettirilmesi mecburiyeti de kald r larak mükelleflerin vergi levhas alma i lemleri kolayla t r lm t r. I.9. Etkin Bir Vergi Yönetimi ve Denetimi Olu turulmas na Yönelik Çal malar KDV adesi Risk Analizi Projesi ; bütün iade hakk do uran i lemlerde mükelleflerin iademahsup taleplerine ili kin listelerini nternet Vergi Dairesi üzerinden göndermeleri sa lanm, önceden vergi dairesi personeli taraf ndan manuel olarak yap lan ve uzun zaman alan kontroller ve analizlerin tamam na yak n sistem taraf ndan otomatik olarak yap larak vergi dairelerine rapor edilmeye ba lanm ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler ve vergi daireleri k rtasiyecilikten çok büyük oranda kurtar lm ve iade i lemlerine de h z kazand r lm t r. Ayr ca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumlar takip edilip mükellefler detayl analizlere tabi tutularak haks z iadelerin önüne geçilmi tir. Di er taraftan, mükelleflere ve sektörlere ait verilerin istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle de erlendirilmesi sonucu daha detayl analizlerin yap ld Makro Analiz Raporlar olu turulmaya ba lanm t r. Bu raporlarla; mükelleflerin geçmi dönem verileri ve bulundu u sektördeki di er mükellefler kar s ndaki vergisel uyum durumlar tamamen objektif kriterlere dayal olarak tespit edilmeye çal larak riskli olabilecek muhtemel sonuçlar vergi dairelerine raporlanmak üzere teknik alt yap çal malar yap lm t r. Sahte Belge Risk Analiz Projesi ; Risk Analiz Merkezince yap lan risk analizleri kapsam nda olu turulan Sahte Belge Risk Analiz Program ve Veri Görselle tirme Program çerçevesinde sahte belge düzenleyen mükellefler ile uyumsuz mükellefler h zl bir ekilde tespit edilmektedir. Bu amaçla risk kriterleri belirlenmi ve tarihinden itibaren faal olan tüm KDV mükelleflerinin ayl k bazda uyumsuzluk ve sahtecilik puanlar tespit edilerek uyumsuz ve sahte belge düzenleyen mükellef kütü ü olu turulmaya ba lanm t r. Program neticesinde sahte belge düzenleme ihtimali yüksek olan mükellefler tespit edilerek inceleme elemanlar na inceleme yap lmak üzere gönderilmi tir. Merkezi Risk Analizi ve Katmanla t rma (MERAK) Projesi uygulamaya geçirilerek veri ambar ndan al nan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çal mas na ba lan lm ve son a amaya gelinmi tir. Vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi de erlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda aktar m n sa layan projenin pilot uygulamas anla ma sa lanan 39 banka ile yürütülmektedir. Projeye ili kin yaz l mlarda iyile tirme amaçl düzenlemeler yap lmaktad r. 12

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2008 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-8

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü 2011 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Nisan 2012 Bu önemli i tir. Kanun böyle emrediyorsa, yapt i in güven duygusuna muhtaç her vatanda gibi

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI Faaliyet Raporu Ş u b a t 2 0 1 5 Y a y ı n N o : 1 9 9 1 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 11 I-GENEL BİLGİLER... 12 A-Misyon ve Vizyon... 12 B- Yetki,

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

(2006 2010) YÖNET M KURULUNUN 29.03.2006 TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R:

(2006 2010) YÖNET M KURULUNUN 29.03.2006 TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R: (2006 2010) YÖNET M KURULUNUN 29.03.2006 TAR H VE 12/158 SAYILI KARARI LE KABUL ED LM T R: Mart 2006 Önsöz ller Bankas kuruldu u tarihten sonraki 71 y ll k sürede, yerel yönetimlerin farkl hizmet alanlar

Detaylı

2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER

2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER 2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER 1 2 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKLİ CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2010 Yılı

Detaylı