SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/174 Ref: 4/174

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 05.08.2011 Sayı: 2011/174 Ref: 4/174"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/174 Ref: 4/174 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞININ BÜTÇE PERFORMASININ AÇIKLANDIĞI VE BĐLGĐ ĐŞLEM TEKNOLOJĐLERĐ SAYESĐNDE VERGĐ DENETĐMLERĐNĐN VE MÜKELLEF HĐZMETLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐLE E-FATURA, E-DEFTER, E- HACĐZ GĐBĐ ÖNEMLĐ VERGĐ UYGULAMALARINDA GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK OLAN DÜZENLEMELERĐN AÇIKLANDIĞI RAPOR YAYINLANMIŞTIR 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştı. Söz konusu yasa maddesi çerçevesinde Gelir Đdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu yayınlamıştır. Raporda GĐB nın bütçe performansına ve hedeflerine yer verilmiş, ayrıca vergi idaresinin bilgi işlem teknolojisine yaptığı yatırımlar; bu yatırımlar sayesinde mükellef hizmetleri ile vergi denetimlerinde yaşanan gelişmeler ve yakın zamanda hayata geçirilecek projeler açıklanmıştır. Ayrıca raporda yakın zamanda mali mevzuatta yapılması planlanan bazı değişikliklere ve e-haciz, e-defter ve e-fatura uygulamalarındaki gelişmelere de yer verilmiştir. Raporda yer alan ve uygulamada mükellefler açısından özellik arz eden bazı konulara aşağıda kısaca yer verilmektedir. Elektronik fatura (e-fatura) uygulamaları: E-fatura ile faturalama süreçlerinin tümü elektronik yöntemler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle e-fatura uygulamasında fatura oluşturma, gönderme, muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesi ile ilgili tüm işlemler kağıt kullanılmaksızın yapılabilmektedir. GĐB tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran 2011 sonu itibariyle kullanıcı uygulamadan yararlanabilmektedir. GĐB e-fatura uygulamasının geliştirilmesine yönelik yeni yazılımların yapıldığını ve uygulamaya alındığını açıklamıştır GĐB raporunda elektronik fatura kayıt sisteminde (EFKS) adet fatura üretilerek ikinci nüshalarının dijital ortamda saklandığı açıklanmıştır. GĐB raporunda, EFKS nin geliştirilerek elektronik arşiv uygulamasına dönüştürülmesi çalışmalarının başlatıldığı, elektronik arşiv uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmalarının önümüzdeki dönemde tamamlanacağı, e-fatura uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edileceği belirtilmiştir. 1

2 Yevmiye ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulması, e-defter uygulamaları: Raporda yer verilen bilgilere göre, mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik altyapı çalışmalarında nihai aşamaya gelindiği, bu kapsamda yevmiye defteri ve defter-i kebirin elektronik ortamda oluşturulmasında kullanılacak format ve standartlarla ilgili teknik kılavuzlar ve uygulama yazılımının hazırlandığı, konu ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştır. T.C. Kimlik numaralarının vergi kimlik numaraları ile eşleştirilmesi çalışmaları: Raporda yer alan bilgiye göre, MERNĐS sistemi aracılığıyla, tarihi itibariyle mevcut gerçek kişi mükellefin vergi kimlik numaraları T.C. kimlik numaraları ile eşleştirilmiştir. Raporda yer alan açıklamalara göre, vergi kimlik numarası ile T.C. kimlik numarası eşleştirilmesi işlemleri önümüzdeki dönemde de sürdürülecek, vergi kimlik numarası ve faal mükellef istatistikleri her ayın ilk haftasında yayınlanacaktır. Vergi idaresindeki bilgi işlem, otomasyon faaliyetleri: Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda; - Vergi dairesi uygulama yazılımları (e-vdo) ile vergi dairelerindeki tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve takibi hedeflenmiş, bugün itibariyle 448 vergi dairesi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 585 mal müdürlüğünün e-vdo sayesinde otomasyon kapsamında bulunduğu, - Vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık otomasyon projesi (DEFGEL) uygulama yazılımları ile vergi dairesi başkanlığı ve defterdarlık işlemlerinin bilgisayarlarla yapılarak iş yükünün azaltılmasının hedeflendiği, 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün evrak, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, anlaşmalı matbaaların takibi, yaygın ve yoğun denetim tutanak işlemleri gibi uygulamaların otomasyon kapsamına alındığı, vergi mevzuatı ve uygulamada yapılan değişiklikler doğrultusunda projenin geliştirilmesine devam edileceği, - Takdir Komisyonu Otomasyonu; Daimi Takdir Komisyonu işlemleri ile komisyona bağlı vergi daireleri takdire sevk işlemlerinin entegre bir yapıda otomasyon ortamında yapılmasının sağlandığı proje 62 Daimi Takdir Komisyonu ve vergi dairesi/malmüdürlüğü bünyesinde kurulan geçici takdir komisyonlarında kullanılmaya başlandığı, Takdir Komisyonu Otomasyonu nun (TAKKOM) vergi mevzuatı değişiklikleri, yenilikleri ve GĐB nın ihtiyaçları doğrultusunda vergi dairesi uygulama yazılımlarının geliştirilmesine devam edileceği, 2

3 - 84 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Özel Esas Uygulaması Otomasyon Sistemi; 84 Seri No.lı KDV Genel Tebliğinin II. Özel Esaslar bölümündeki düzenlemeler doğrultusunda Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) düzenleyen, kullanan veya haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflerin "Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemi içerisinde geliştirilen "84 Seri No.lı KDV Genel Tebliği Özel Esas Uygulaması" yazılımlarına girişlerinin yapılmasına, mevzuat ve uygulamada meydana gelen değişiklikler ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda projenin geliştirilmesi çalışmalarına devam edileceği, - DEFGEL bünyesinde geliştirilen KDV Đade Đzleme Takip Sistemi (KODSIS) uygulamasının devreye alındığı, 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 52 Defterdarlıkta uygulamanın çalıştığı, - KDV Đadesi Risk Analizi Projesi; bütün iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iademahsup taleplerine ilişkin listelerini Đnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermelerinin sağlandığı, önceden vergi dairesi personeli tarafından manuel olarak yapılan ve uzun zaman alan kontroller ve analizlerin tamamına yakını sistem tarafından otomatik olarak yapılarak vergi dairelerine rapor edilmeye başlandığı ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler ve vergi dairelerinin kırtasiyecilikten çok büyük oranda kurtarıldığı ve iade işlemlerine de hız kazandırıldığı, ayrıca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumlarının takip edilip mükelleflerin detaylı analizlere tabi tutulduğu, - Kurum ve Kuruluşlarla Veri Paylaşımı; E-VDO ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma çalışmalarının devam ettiği, bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Đhracatçılar Meclisi Başkanlığı, BOTAŞ, Şeker Kurumu ve Bayındırlık Đskan Bakanlığı olmak üzere toplam 11 kurum ile web servis aracılığı ile mükellef bilgileri (vergi kimlik no, TC kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, işe başlama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi konularında bilgi paylaşımı amacıyla web servis hazırlandığı, E-VDO ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma çalışmalarına devam edileceği, - Etkin vergi yönetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında mükellefler ve sektörlere ait veriler, istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle değerlendirilerek, "Makro Analiz Raporları"nın oluşturulduğu, bu raporlarla; mükelleflerin geçmiş dönem verileri ve bulunduğu sektördeki diğer mükellefler karşısındaki vergisel uyum durumlarının tamamen objektif kriterlere dayalı olarak tespit edilmeye çalışılarak riskli olabilecek muhtemel sonuçların vergi dairelerine raporlanmak üzere teknik alt yapı çalışmalarının yapıldığı, - Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma (MERAK) Projesi uygulamaya konularak, veri ambarından alınan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çalışmalarına başlandığı, bu çalışmalarda son aşamaya gelindiği, 3

4 ve sonrasında düzenlenen özel fatura bilgilerinin Gümrük Müsteşarlığı ndan web servis aracılığıyla alınarak vergi dairesi sorgulamasına açıldığı, sayılı Kanunu ihlal etmekten dolayı bazı meslek mensuplarına TURMOB Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalar resmi gazetede yayınlandıktan sonra Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından bu meslek mensuplarının mesleklerini icra etmemeleri yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak bilgi girişleri yapıldığı, açıklanmıştır. E-beyanname uygulamaları: Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda; - Tasfiye halinde verilen beyannamelerin e-beyanname sisteminden gönderilmesinin sağlanacağı, - Banka şubeleri tarafından verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamelerinin bankaların kanuni merkezlerince verilmesinin sağlanacağı, - Araç Sürücü Bilgi Sistemi kapsamında ÖTV 2A Beyannamesi için Gelir Đdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi uygulaması üzerinden, beyannamelerin kabulü ve tahakkuk verme işlemleri için gerekli çalışmaların devam edeceği, - Emniyet Genel Müdürlüğü ile GĐB arasında bulunan hat üzerinden ÖTV 2A Beyannamesi için ödeme ve araç bilgileri ile değerli kağıt bilgilerinin tahsilatına ilişkin bilgilerin sorgulanması için yeni bir web servisinin yazılarak test ortamında açıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü nün testlerini tamamlamasına müteakip gerçek verilerin de sorgulanmasının yapılmasının sağlanacağı,. - Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenlemedikleri mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyeceğine ilişkin çalışmalar yapılacağı, açıklanmıştır. E-haciz, internet bankacılığı, mükellef cari hesabı uygulamaları ile daha etkin bir tahsilat yönetimi ve trafik cezalarının online ortamda takibi ve tahsili alanındaki çalışmalar: Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda; - Vergi tahsilatına yetkili bankaların vadesinden sonra vergi tahsilatı yapabilmeleri için program değişikliği sağlanacağı, 4

5 - Đnternet bankacılığı üzerinden vergi tahsilatının bütün bankalara yaygınlaştırılması çalışmalarının tamamlanacağı, - Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca da tahsil edilmesi amacıyla bankalarla görüşmeler yapıldığı, konuya ilişkin sistem alt yapısı ve ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanacağı, - Mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisini ve trafik para cezalarını kredi kartı ile ödemelerine yönelik sistem altyapısı geliştirileceği, - Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak olan Mükellef Cari Hesabına ilişkin ikincil mevzuat ve sistem alt yapısının hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği, - Türkiye genelinde tahsilatta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmak için kurulan borç takip sisteminin geliştirileceği, borç stoku analizleriyle mükellef borç stoklarındaki artışın kaynaklarının tespit edileceği bildirilmiştir. - E-Haciz Projesi Gelir Đdaresi Başkanlığı yetkilileri, vergi borcu bulunanların banka hesaplarından sonra gayrimenkul ve motorlu taşıtlarına da e-haciz uygulamasının başlatılacağını açıklamıştır. Raporda, vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi değerlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda aktarımını sağlayan projenin pilot uygulamasının anlaşma sağlanan 39 banka ile yürütüldüğü, projeye ilişkin yazılımlarda iyileştirme amaçlı düzenlemeler yapıldığı, - Trafik idari para cezası tutanak bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğünce Gelir Đdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesini öngören web servisinin hazırlandığı ve test ortamına açıldığı, test çalışmasının ardından sistemin tüm Türkiye de uygulamaya konulacağı ve trafik para cezalarının, alınacak verilere istinaden otomatik olarak mükellef hesabına işlenerek, tahakkuk edeceği açıklanmıştır. Vergi mevzuatında yapılacak değişiklikler: Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan raporda; - KDV uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan Genel Tebliğlerin tek bir Genel Tebliğde toplanması projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği, - Ülkemizde faaliyette bulunan sektörlerin KDV beyanlarının ve bu beyanlara göre tahakkuk eden vergilerin analiz edilmesi projesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği, 5

6 - Ayrıca, AB ile ilgili bilgi değişimi ve AB direktiflerine uygun olmayan maddelerin tespit edilmesi çalışmalarına devam edileceği, sayılı Gider Vergileri Kanununda yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi hazırlık çalışmaları yapıldığı, - Türev ürünlerin BSMV karşısındaki durumunun belirleneceği, açıklanmıştır. Elektronik dava takip sistemi: Raporda, vergi ihtilaflarından kaynaklanan savunmalarda etkinliği artırmak, idarenin savunma stratejisinde yeknesaklığı sağlamak ve ihtilaflarla ilgili istatistikî bilgilere elektronik ortamda erişmek, ihtilafları asgari düzeye indirmek ve bunu sağlayacak tedbirleri zamanında almaya katkıda bulunmak amacıyla Elektronik Dava Takip Projesi nin uygulamaya konulacağı açıklanmıştır. Đçki ve tütün mamullerinde bandrol uygulaması, riskli ve sorunlu markaların tespiti ve takibi: Raporda, sahada gerçekleştirilen ve birer örneği GĐB na intikal ettirilen tüm Bandrol Denetim Tutanakları nın bilgisayara işlenerek arşivlenmesi ve biriken bu bilgilerden hareketle tütün mamulleri ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren riskli (dağıtıcı, perakendeci v.b.) firmalarla bu firmaların bandrol mevzuatı açısından sorunlu markalarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanacağı açıklanmıştır. Saygılarımızla, DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. EK: Gelir Đdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6

7 T.C. MAL YE BAKANLI I GEL R DARES BA KANLI I 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU TEMMUZ 2011

8 SUNU Kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullan lmas n, hesap verebilirli in ve mali saydaml n sa lanmas n, kamu mali yönetimin yap s n ve i leyi ini, kamu bütçelerinin haz rlanmas n, uygulanmas n, tüm mali i lemlerin muhasebele tirilmesini, raporlanmas n ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk alt ayl k uygulama sonuçlar n, ikinci alt aya ili kin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ay içinde kamuoyuna aç klayacaklar öngörülmü bulunmaktad r. Yap lan bu düzenleme ile mali disiplin ön planda tutulmu, kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullan lmas hedeflenmi, uluslararas standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi olu turulmu tur. Bu kapsamda, Ba kanl m z n ilk alt ayl k bütçe uygulama sonuçlar ile ikinci alt aya ili kin beklentileri, hedefleri ve yap lmas planlanan faaliyetlerini içeren 2011 Y l Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. Mehmet K LC Gelir daresi Ba kan

9 Ç NDEK LER I- OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER I.1- MÜKELLEF ODAKLI H ZMET ANLAYI I ÇERÇEVES NDE YAPILAN ÇALI MALAR 1 I.2- B LG LEM FAAL YETLER 2-5 I.3- NTERAKT F H ZMETLER 5 I.4- MÜKELLEF H ZMETLER 5-7 I.5- M LL E T M BAKANLI I LE YÜRÜTÜLEN ORTAK ÇALI MALAR 7 I.6- REHBER VE BRO ÜR ÇALI MALARI 7 I.7- FAAL YET RAPORU, PLANI VE EYLEM PLANI ÇALI MALARI 8 I.8- MEVZUAT ÇALI MALARI 8-12 I.9- ETK N B R VERG YÖNET M VE DENET M OLU TURULMASINA YÖNEL K ÇALI MALAR I.10- VERG GEL R GERÇEKLE MELER 13 II- OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI II.1- PERSONEL G DERLER II.2- SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 18 II.3- MAL VE H ZMET ALIM G DERLER II.4- CAR TRANSFERLER II.5- SERMAYE G DERLER BÜTÇE G DERLER N N GEL M (Tablo) 27 III-TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NE L K N BEKLENT LER VE HEDEFLER IV-TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER IV.1-VERG YE GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK AMACINA YÖNEL K ÇALI MALAR 33 IV.2-MÜKELLEF ODAKLI H ZMET ANLAYI I ÇERÇEVES NDE YAPILAN ÇALI MALAR 33 IV.3- B LG LEM FAAL YETLER IV.4- NTERAKT F H ZMETLER 35 IV.5-STRATEJ K YÖNET M VE PERFORMANS YÖNET M KAPSAMINDAK ÇALI MALAR 35 IV.6- DAHA ETK N B R TAHS LAT YÖNET M KAPSAMINDAK ÇALI MALAR 35 IV.7- ETK N B R VERG YÖNET M VE DENET M KAPSAMINDAK ÇALI MALAR 36-37

10 I- OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER Ocak-Haziran 2011 döneminde Ba kanl m z taraf ndan bütçe gelir performans n n art r lmas amac yla gerçekle tirilmi olan faaliyetler a a da yer almaktad r: I.1. Mükellef Odakl Hizmet Anlay Çerçevesinde Yap lan Çal malar 1995 y l nda ba layan her mükellefe ya am boyu tek vergi kimlik numaras uygulamas tarihinden itibaren gerçek ki i mükelleflerde vergi kimlik numaras yerine T.C. kimlik numaras n n kullan lmas yöntemine dönü mü tür. Bu amaçla, MERN S sistemi arac l yla, tarihi itibariyle mevcut gerçek ki i mükellefin vergi kimlik numaralar T.C. kimlik numaralar ile e le tirilmi tir. G B internet sitesi üzerinden, motorlu ta tlar vergisi, trafik idari para cezalar, geçi ücreti ve idari para cezas ile Karayolu Ta ma Kanunu idari para cezalar 11 bankan n kredi kart yla tahsil edilmekte iken, May s ay nda 1 banka daha bu kapsamda tahsilata ba lam olup, kredi kart ile tahsilat yapan banka say s 12 ye yükselmi tir. Di er bankalarla da entegrasyon çal malar devam etmektedir. Motorlu Ta tlar Vergisi ve Trafik Para Cezalar n n banka ube ve banka internet ortam nda kredi kart ile ödenebilmesi uygulamas üç banka ile yürütülmektedir say l Kanun kapsam ndaki alacaklar n kredi kart arac l yla tahsil edilmesine yönelik olarak 11 banka ile protokol imzalanm olup, söz konusu alacaklar n bu bankalar n kredi kart kullan lmak suretiyle ödenmesine imkan sa lanm t r. Söz konusu alacaklar n banka ube ve banka internet ortam nda tahsili için üç banka ile uygulama yürütülmektedir. Di er bankalar n uygulamaya al nmas çal malar na devam edilmektedir. Ba kanl m z n anla mal oldu u bankalar ile yapt protokol çerçevesinde bankalar n mükelleflerin borç bilgilerini sorgulayarak tahsilat yapmas n ve yap lan tahsilatlar n mükellef hesaplar na an nda i lenmesini sa layan e-tahsilat sistemi 24 banka ve PTT ile yürütülmektedir say l Kanun kapsam nda yap land r lan dosyalar ve matrah art r m vergilerine ili kin tutarlar n tahsil imkan sa lanm t r. Elektronik Fatura Uygulamas (e-fatura) ile faturalama süreçlerinin tümü elektronik yöntemler arac l ile gerçekle tirilmektedir. Bu nedenle e-fatura uygulamas nda fatura olu turma, gönderme, muhafaza ve istendi inde ibraz edilmesi ile ilgili tüm i lemler ka t kullanmaks z n yap lmaktad r. Haziran 2011 sonu itibariyle kullan c uygulamadan yararlanabilmektedir. E-fatura uygulamas n n geli tirilmesine yönelik yeni yaz l mlar yap lm uygulamaya al nm t r. Elektronik Fatura Kay t Sisteminde (EFKS) adet fatura üretilerek ikinci nüshalar dijital ortamda saklanm t r. EFKS nin geli tirilerek elektronik ar iv uygulamas na dönü türülmesi çal malar ba lat lm t r. 1

11 Mükelleflerin tutmak zorunda olduklar defterlerin elektronik ortamda olu turulmas, onaylanmas ve muhafazas ile ilgili hukuki ve teknik altyap n n olu turulmas çal malar nihai a amaya gelmi tir. Bu kapsamda yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda olu turulmas nda kullan lacak format ve standartlarla ilgili teknik k lavuzlar ve uygulama yaz l m haz rlanm olup konu ile ilgili tebli haz rlama çal malar devam etmektedir. Bir e-devlet uygulamas olan e-beyanname projesi kapsam nda beyannameler ve ekleri tarihinden itibaren internet üzerinden al nmaktad r. Projeye 8 çe it beyanname ile ba lan lm olup, Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 çe it beyanname elektronik ortamda al nmaktad r. Vergi mevzuat de i iklikleri, yenilikleri veya Ba kanl m z n ihtiyaçlar do rultusunda beyannamelerde yap lan revizyonlar e-beyanname uygulamas ile uyumlu hale getirilmi tir. Beyannamelere ilave olarak bilânço esas na tabi mükelleflerin 2010 y l ve takip eden dönemler için 403 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inde yer alan Kesin Mizan bildirimleri de elektronik ortamda al nmaya ba lanm t r say l Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas le Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu Ve Di er Baz Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun gere i uygulamaya konulan 15 çe it yeni beyannamenin elektronik ortamda al nmas sa lanm t r. E-beyanname sistemi ile beyanname gönderme oran % 99 olup, 6111 say l Kanun kapsam nda al nan beyannamelerin % 99,85 i e- beyanname ile al nm t r. E-beyanname sistemi ile beyanname göndermek isteyen veya internet vergi dairesi hizmetlerinden faydalanacak mükelleflere yard mc olmak amac ile kurulan ça r merkezi 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren no lu telefondan 7 gün 24 saat hizmete devam etmektedir. Ça r merkezi personeli uygulamalarda yap lan yeni düzenlemeler do rultusunda e itilmekte olup, y ll k ortalama ça r ya cevap vermektedir Say l Noterlik Kanununun 27 nci maddesinde yer alan hüküm uyar nca 1, 2 ve 3 üncü s n f noterliklere atanan ve sözü edilen noterliklerde görev yapan noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar n, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ili kin bilgileri elektronik ortamda göndermeleri sa lanm t r. Tütün ve Alkollü çki Ürünleri thal Eden Mükelleflerin, ithal etti i ürünlere ait bandrol ve bandrollü ithal ürün bilgilerine ili kin bildirimlerini nternet Vergi Dairesinden verebilmeleri sa lanm t r. I.2. Bilgi lem Faaliyetleri Otomasyon Sistemleri letim ve Kullan m Yönetimi Faaliyeti (Yard m Masas ) ; Gelir daresi Ba kanl nca yürütülen otomasyon projelerinin uyguland vergi dairesi ba kanl klar, vergi dairesi müdürlükleri, malmüdürlükleri ile defterdarl klar, takdir komisyonu ba kanl klar ve vergi denetim birimlerinde kurulu bilgisayar sistemleri ve 2

12 ileti im ba lant lar n n sürekli, ar zas z ve sorunsuz çal mas, otomasyon hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi amac yla en son teknolojiye uygun telefon santrali ve ileti im yaz l mlar edinilmek suretiyle teknik bazda yard m masalar n n birle tirilmesi gerçekle tirilmi tir. Vergi Dairesi Uygulama Yaz l mlar (E-VDO) ; vergi dairesi i lemlerinin tümünün bilgisayarlarla yap larak i yükünün azalt lmas, vergi dairesi çal malar nda etkinlik ve verimlili in art r lmas ve bilgisayar ortam nda toplanan bilgilerden sa l kl bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin olu turulmas hedeflenerek, 1997 y l nda Client-server mimaride çal an (VDO) bir yap da haz rlanm t r y l nda vergi dairesi otomasyon uygulamalar nda merkezi bir yap ya geçilmesi karar do rultusunda mevcut otomasyon uygulamalar merkezi bir yap da (e-vdo) tekrar haz rlanarak, y llar aras nda otomasyon kapsam nda olmayan vergi daireleri ve mal müdürlükleri gelir birimlerinin e- VDO ile otomasyona geçirilmesi, VDO uygulamalar ile çal an vergi dairelerinin ise otomasyon sistem de i ikli i gerçekle tirilmi tir. Bugün itibariyle; 448 vergi dairesi (e- VDO), Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Ba kanl (e-vdo), 585 malmüdürlü ü (e-vdo) otomasyon kapsam nda bulunmaktad r. Halen vergi mevzuat de i iklikleri ve yenilikleri do rultusunda vergi dairesi uygulama yaz l mlar n n geli tirilmesine devam edilmekte olup, 6111 say l Kanun kapsam nda yeni yaz l mlar haz rlanm, baz yaz l mlarda ise düzenlemeler yap lm t r. Vergi Dairesi Ba kanl /Defterdarl k Otomasyon Projesi (DEFGEL) Uygulama Yaz l mlar ; bu sistem ile Vergi Dairesi Ba kanl ve Defterdarl k i lemlerinin bilgisayarlarla yap larak i yükünün azalt lmas hedeflenmektedir. 30 Vergi Dairesi Ba kanl ile 52 Defterdarl k Gelir Müdürlü ünün evrak, tarhiyat öncesi ve sonras uzla ma, anla mal matbaalar n takibi, yayg n ve yo un denetim tutanak i lemleri gibi uygulamalar otomasyon kapsam na al nm t r. Vergi mevzuat ve uygulamada yap lan de i iklikler do rultusunda projenin geli tirilmesine devam edilmektedir. Takdir Komisyonu Otomasyonu; Daimi Takdir Komisyonu i lemleri ile komisyona ba l vergi daireleri takdire sevk i lemlerinin entegre bir yap da otomasyon ortam nda yap lmas n n sa land proje 62 Daimi Takdir Komisyonu ve vergi dairesi/malmüdürlü ü bünyesinde kurulan geçici takdir komisyonlar nda kullan lmaya ba lan lm t r. 84 Seri No lu KDV Genel Tebli i Özel Esas Uygulamas Otomasyon Sistemi ; 84 Seri No lu KDV Genel Tebli inin II. Özel Esaslar bölümündeki düzenlemeler do rultusunda Vergi Dairesi Ba kanl klar /Defterdarl klar taraf ndan sahte veya muhteviyat itibariyle yan lt c belge (SM YB) düzenleyen, kullanan veya haklar nda olumsuz tespit bulunan mükelleflerin "Vergi Dairesi Ba kanl /Defterdarl k Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemi içerisinde geli tirilen "84 Seri No lu KDV Genel Tebli i Özel Esas Uygulamas " yaz l mlar na giri lerinin yap lmas na, mevzuat ve uygulamada meydana gelen de i iklikler ve kullan c lar n istekleri do rultusunda projenin geli tirilmesi çal malar na devam edilmektedir. 84 Seri No lu KDV Genel Tebli inin II. Özel Esaslar bölümüne göre "Vergi Dairesi Ba kanl /Defterdarl k Otomasyonu Projesi (DEFGEL)" sistemine dahil edilmeyen belgeleri kaybolan / çal nan / zayi olan, taklit edilen veya ad na gerçek d belge bast r l p 3

13 Kurum ve Kurulu larla Veri Payla m ; E-VDO ile di er kurum ve kurulu lar n otomasyon sistemleri aras nda veri al veri ini sa layacak uyumlula t rma çal malar devam etmektedir. Bu kapsamda, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü, Sa l k Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanl, Yarg tay Ba kanl, Türkiye hracatç lar Meclisi Ba kanl, BOTA, eker Kurumu ve Bay nd rl k skan Bakanl olmak üzere toplam 11 kurum ile web servis arac l ile mükellef bilgileri (vergi kimlik no, TC kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, i e ba lama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi konular nda bilgi payla m amac yla web servis haz rlanm t r. NACE Faaliyet Kodlar Çal mas ; mükelleflerin faaliyetlerinin belirlenmesinde kullan lan ISIC meslek kodlar, Avrupa Birli ine üye ülkelerin kullanmakta zorunlu oldu u Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistikî S n flamas na (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE) dönü türülmesi sonucunda NACE Rev.2 faaliyet kod sistemine geçilerek Avrupa statistik Kurumu (EUROSTAT) s n fland rmas na uyum sa lanm t r. Ba kanl m z merkez ve ta ra birimlerinde halen kullan lmakta olan NACE Rev.2 faaliyet kodlar n n di er kamu kurumlar nda da ortak kullan labilmesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar n n kulland meslek kollar, GT P, CPA, PRODCOM ürün kodlar ile uyumunun sa lanmas amac yla Sanayi ve Ticaret Bakanl koordinatörlü ünde, Gelir daresi Ba kanl, TESK, Milli E itim Bakanl, TÜ K, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB ve KOSGEB in kat l mlar ile olu turulan çal ma grubu arac l yla tamamlanm ve tarihi itibariyle di er kamu kurumlar aras nda ortak olarak kullan lacak olan güncel NACE Rev.2.1 faaliyet kodlar na geçilmi tir. Özelge Sistemi; bu sistem ile mükellefin uyum maliyetinin azalt lmas amac yla Vergi Dairesi Ba kanl klar /Defterdarl klar taraf ndan al nan özelge taleplerinin haz rlan p Gelir daresi Ba kanl na gönderilmesi ve Ba kanl k bünyesinde olu turulan komisyon taraf ndan onaylanmas, özelgelerin mükellefe verilecek ekilde haz rlanma i lemlerinin tümünün elektronik ortamda tamamlanmas ve tüm Gelir daresi Te kilat nca payla labilir bir zemine ta nmas sa lanm t r. Vergi mevzuat ve uygulamada yap lan de i iklikler do rultusunda projenin geli tirilmesine devam edilmektedir. DEFGEL bünyesinde geli tirilen KDV ade zleme Takip Sistemi (KODSIS) uygulamas devreye al nm t r. 29 Vergi Dairesi Ba kanl ve 52 Defterdarl kta uygulama çal maktad r. Ta n r mal yönetimi sistemi ile kamu idarelerine ait ta n r mallar n otomasyon ortam nda giri, ç k ve zimmet kay tlar n n yap lmas kullan lacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortam nda tutulmas ve yönetimi sa lanm t r. nsan kaynaklar uygulama yaz l mlar ile atama, nakil, sicil terfi, emeklilik ve benzeri özlük i ve i lemleri otomasyon kapsam nda yap lmaktad r. 4

14 2004 ve sonras nda düzenlenen özel fatura bilgilerinin Gümrük Müste arl ndan web servis arac l yla al narak vergi dairesi sorgulamas na aç lm t r say l Kanunu ihlal etmekten dolay baz meslek mensuplar na TURMOB Disiplin Kurulu taraf ndan verilen cezalar resmi gazetede yay nland ktan sonra Gelir daresi Ba kanl taraf ndan bu meslek mensuplar n n mesleklerini icra etmemeleri yönünde gerekli tedbirlerin al nmas na ili kin olarak bilgi giri leri yap lm t r. Türkiye statistik Kurumu Ba kanl nca yürütülen Resmi statistik Program na Ulusal Veri Yay mlama Takvimine göre ayl k olarak vergi kimlik numaras say lar ve vergi türlerine göre il baz nda faal mükellef say lar konusunda veri aktar larak payda kurum olarak katk sa lanm t r. 405 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i gere i arac l k yetkisi alm meslek mensuplar n n aralar nda Elektronik Beyanname Arac l k ve Sorumluluk Sözle mesi/elektronik Beyanname Arac l k Sözle mesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Arac l k ve Sorumluluk Sözle mesinin bilgi giri lerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yap lmas sa lanm t r. I.3. nteraktif Hizmetler K sa Mesaj Bilgilendirme Servisi ile mevzuata ili kin haberler sistem abonelerine otomatik olarak k sa mesaj bildirimi ile iletilmekte ve kullan c lara motorlu ta tlar vergisi miktar hesaplama, motorlu ta tlar vergisi borç sorgulama, trafik para cezas sorgulamas yapma imkân sunulmaktad r. Ocak - May s 2011 döneminde sistem arac l yla toplam sorgulama yap lm t r. May s 2011 itibariyle abone say s ise olarak gerçekle mi tir. E-Vergi Levhas : 408 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ile mükelleflerin i e ba lama dahil vergi levhalar n internet vergi dairesinden almalar sa lanm t r. Tebli in yürürlü e girdi i tarihten itibaren mükellefler e-vergi levhas dökümlerini alm lard r. Söz konusu tebli kapsam nda ihtiyaç duyan kurum ve kurulu larla bilgisi talep edilen mükelleflere ait vergi levhas nda bulunan bilgilerin ilgili kurumla düzenlenecek protokol kapsam nda haz rlanacak web servisler arac l yla elektronik ortamda sorgulanmas veya mevcut bilginin do rulanmas amac yla çal malar ba lat lm t r. I.4. Mükellef Hizmetleri Vergi leti im Merkezi, ( ) ülke genelinde vergi ile ilgili sorulara yan t vermeye devam etmektedir. Ayr ca, ihbarlar n tek merkezden al nmas na yönelik çal malar tamamlanm t r. A ustos 2009' da Ankara'da ba lat lan pilot uygulama 1 Eylül 2010 tarihinde tamamlanarak Türkiye genelinden ihbarlar V MER arac l yla al nmaya ba lanm t r. Ayn tarihte ALO MAL YE 189 hatt iptal edilmi tir y l n n ilk alt ayl k döneminde, Vergi 5

15 leti im Merkezince al nan ihbar say s bir önceki y la göre 7 kat art göstermi ve ya ula m t r. Mükellef Hizmetleri Merkezi, vergi ile ilgili konularda yüz yüze dan ma hizmeti sunmaktad r. Beyanname dönemlerinde beyanname doldurulmas konusunda yard m sunularak, kira geliri beyannamelerinin elektronik ortamda kabulü yap lmaktad r. Ayr ca vergi borcu olup olmad ve vergi beyannamelerinin verilip verilmedi i de ö renilebilmektedir y l n n ilk alt ayl k döneminde, Mükellef Hizmetleri Merkezini ziyaret eden mükelleflerin say s bir önceki y la göre %89 art göstermi ve a ula m t r. Vergi dairelerinde mükelleflere do rudan hizmet sunan çal an m za yönelik olarak Türkiye genelinde yürütülen Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri E itimleri ubat 2011 tarihinde tamamlanm t r. internet adresi; periyodik olarak güncellenen tüm vergi mevzuat, vergi konusundaki geli meler, güncel de i iklikler ve yenilikler, internet vergi dairesi hizmetleri, bilgilendirme rehberleri, vergi mevzuat na ili kin olarak s kça sorulan sorular ve cevaplar, genel tebli taslaklar ve daha pek çok bilgi ana kayna ndan an nda ve do ru bir ekilde internet sitemizde sunulmaktad r. Ocak-Haziran 2011 döneminde toplam ki i internet hizmetlerinden yararlanm t r. E-posta bilgilendirme hizmeti ile sistem abonelerine her türlü güncel bilgi ve internet sitesindeki yenilikler, Bakanlar Kurulu Kararlar, yönetmelikler, genel tebli ler, genelgeler, sirküler, Gelir daresi nden haberler v.b. ücretsiz olarak gönderilmektedir. May s 2011 tarihi itibariyle abone say s olarak gerçekle mi tir ubat Vergi Haftas kapsam nda, toplumsal vergi bilincinin olu turulmas ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumun art r lmas amac na yönelik olarak merkez ve ta ra te kilat nda çe itli etkinlikler düzenlenmi tir. Gelir daresi Ba kanl taraf ndan yürütülen faaliyetlerin tan t ld Kurumsal Tan t m Filmi haz rlanm ve illere gönderilmi tir. Vergi Haftas nda gerçekle tirilmi olan bütün etkinliklere ili kin resimlerin ve bilgilerin yer ald internet sayfas haz rlanm ve hizmet vermeye ba lam t r. Vergi konulu reklam filmi 83 yerel TV kanal ile Ankara Esenbo a Havaliman, stanbul Atatürk Havaliman ve zmir Adnan Menderes Havaliman nda Dijital Panolarda yay nlanm t r. Türkiye Bilgi, Sevgi ve Vergi ile Kalk n yor, Vergilerimiz ile Büyüyoruz sloganlar n n yer ald adet kâ t afi ve 884 adet branda tipi afi bast r larak illere gönderilmi tir mükellef, i yerlerinde ziyaret edilerek görü ve önerileri anket yöntemi ile payla lm t r. 6

16 llerinde gelir ve kurumlar vergisinde ilk 5 e giren vergi rekortmenleri için 810 adet, vergisel yükümlüklerini zaman nda yerine getiren mükellefler için adet ve ö renciler için adet hediye seti haz rlat larak illere da t m yap lm t r. I.5. Milli E itim Bakanl le Yürütülen Ortak Çal malar lkö retim ça ndaki çocuklar n geli im düzeylerine uygun olarak vergi konusunda bilgilendirmek ve konu ile ilgili duyarl l k kazand rmak üzere Bakanl m z ile Milli E itim Bakanl aras nda Haziran 2007 tarihinde imzalanan protokol kapsam nda ba lat lan VerG Bilir Projesi ile Türkiye genelindeki e itimler iki Bakanl k aras ndaki i birli i ile devam etmektedir. Ayr ca, 2008 y l nda ö rencilerin kullan m na aç lm olan VerG Bilir internet sitesi (www.vergibilir.gov.tr) yenilenmi hali ile A ustos 2010 tarihi itibariyle vergi konusunda interaktif bir e itim ortam sunmaya devam etmektedir. I.6. Rehber ve Bro ür Çal malar Ba kanl m z, mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken do ru bilgiye en k sa yoldan ula malar n sa lamak ve vergi ile ilgili çe itli konularda bilgilendirmek amac yla yay nlar haz rlamaktad r. Beyanname düzenlemeye yönelik olarak haz rlanan rehberler her y l güncellenerek bas lmakta ve Türkiye genelinde da t m yap lmaktad r. Di er bilgilendirme rehberlerinin bir k sm sadece internet sayfam zda yay nlanmaktad r. Haz rlanan her türlü rehber ve bro üre adresinden de ula labilmektedir. Bu ba lamda ilk olarak ç kan / güncellenen rehber ve bro ürler a a da belirtilmi tir: Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na li kin 6111 Say l Kanun Rehberi, Gayrimenkullerin Elden Ç kar lmas nda Vergisel Yükümlülükler Rehberi, G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulamas le lgili Olarak Gerçek Ki ilere Yönelik Vergi Rehberi, Ücret Kazançlar Vergi Rehberi, Menkul Sermaye rad Elde Edenler çin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, Serbest Meslek Kazançlar Vergi Rehberi, Ticari Kazanc n Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, Kira Geliri Elde Edenler çin Beyanname Düzenleme Rehberi, "Konut ve yeri Kira Gelirinin Beyan " Bro ürü, Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerle mi Olmayan Yabanc Ülke Vatanda lar ile Yurtd nda Yerle ik Türk Vatanda lar ) çin Kira Geliri Rehberi, Basit Usule Tabi Mükellefler çin Vergi Rehberi Mükellefin Ödevleri Rehberi (Ticari Kazanç, Kurum Kazanc, Serbest Meslek Kazanc ), Vergi Dairesince Yap lan Tarhiyatlarda Mükellefin dari Ba vuru Yollar, Transfer Fiyatland rmas Yoluyla Örtülü Kazanç Da t m Hakk nda Rehber. 7

17 I.7. Faaliyet Raporu, Plan ve Eylem Plan Çal malar 2010 y l Gelir daresi Ba kanl Faaliyet Raporu yay nlanm t r y l Merkez ve Ta ra Te kilat Planlar haz rlanm olup, uygulama sonuçlar üçer ayl k dönemler halinde raporlanmaktad r say l Resmî Gazetede 2009/3 say l Ba bakanl k Genelgesi olarak yay mlanan Kay t D Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plân nda ( ) yer alan eylemlere ili kin gerçekle meler Ba kanl m zca izlenmi tir. Di er taraftan, 2011 Y l Program n n 31 No.lu Tedbirinde, söz konusu Eylem Plân n n y llar n da kapsayacak ekilde güncellenece i hususuna yer verilmesi sebebiyle yeni Eylem Plân haz rl klar na ba lan lm ve tarihinde yap lan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplant s nda Eylem Plân tasla de erlendirilmi tir. Bu çerçevede, dönemi Kay t D Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plân nda yer alan eylemlere ili kin gerçekle me sonuçlar, kurumlardan gelen eylem önerilerinin de erlendirilmesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunun önerileri dikkate al narak çal malar tamamlanm t r. I.8. Mevzuat Çal malar tarihinde yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün uygulanmas na tarihi itibariyle ba lanm t r tarihinde yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanl Hükümeti Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün uygulanmas na tarihi itibariyle ba lanm t r tarihinde yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla mas n n uygulanmas na tarihi itibariyle ba lanm t r tarihinde yürürlü e giren Türkiye Cumhuriyeti ile rlanda Aras nda Gelir ve Sermaye De er Art Kazançlar Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün uygulanmas na tarihi itibariyle ba lanm t r. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün onaylanmas n n uygun bulundu una dair tarih ve 6205 say l Kanun tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. 8

18 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün onaylanmas n n uygun bulundu una dair tarih ve 6095 say l Kanun tarih ve say l Resmi Gazete de, Anla ma ve eki Protokol ü onaylayan tarih ve 2011/1467 say l Bakanlar Kurulu Karar ise tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Aras nda Gelir ve Servet Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anla mas ve eki Protokol ün onaylanmas n n uygun bulundu una dair tarih ve 6096 say l Kanun tarih ve say l Resmi Gazete de, Anla ma ve eki Protokol ü onaylayan tarih ve 2011/1577 say l Bakanlar Kurulu Karar ise tarih ve Mükerrer say l Resmi Gazete de yay mlanm t r tarih ve (1. Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanan 6111 say l Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ve Di er Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun : 82 nci maddesi ile; 213 say l Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi Gelir Vergisi mükellefleri (Kazanc basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye irketleri her y l May s ay n n son gününe kadar vergi tarh na esas olan kazanç tutarlar ile bunlara isabet eden vergi miktarlar n gösteren levhay almak zorundad rlar. lan ve levhalara ili kin di er hususlar Maliye Bakanl nca belli edilir. eklinde de i tirilmi tir. 83 üncü maddesinin; (a) bendiyle 488 say l Damga Vergisi Kanununa ekli (2) say l tablonun IV- Ticari ve medeni i lerle ilgili kâ tlar ba l kl bölümüne eklenen 41 numaral f kra ile "Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varl klar n varl k kiralama irketine devri, bunlar n varl k kiralama irketince devral nan kuruma devri, bu devirlere ba l olarak yap lan ipotek i lemleri ile bunlar n varl k kiralama irketlerince kiralanmas nedeniyle düzenlenen kâ tlar ve kira sertifikalar ", (b) bendiyle ayn tablonun V-Kurumlarla ilgili ka tlar ba l kl bölümüne eklenen 25 numaral f kra ile "Kamu kurum ve kurulu lar n n merkez ve ta ra te kilat ile döner sermaye i letmelerinin kadrolar nda ve sözle meli personel pozisyonlar nda istihdam edilen sözle meli personel ile yap lan hizmet sözle meleri", damga vergisinden istisna edilmi tir. 87. maddesi ile; tarihli ve 4760 say l Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) say l listeler de i tirilmi, 88. ve 89. maddeler ile ÖTV Kanununun geçici 5. ve 7/A. maddelerinde yer alan baz G.T..P. numaralar güncellenmi tir. 9

19 tarihli ve (2. Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 2011/1435 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 4760 say l ÖTV Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) say l listelerde yer alan mallar n ÖTV tutarlar yeniden belirlenmi, tarihli ve 2006/11202 say l Bakanlar Kurulu Karar ile tarihli ve 2006/10798 say l Bakanlar Kurulu Kararlar nda de i iklik yap lm t r. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlar n n Tespitine li kin Kararda De i iklik Yap lmas Hakk nda Karar n yürürlü e konulmas hakk nda tarih ve 2011/1673 say l Bakanlar Kurulu Karar yay mlanm t r. Söz konusu tarihli ve 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma de er vergisi oranlar n n tespitine ili kin Karar n eki (I) Say l Liste'nin 6 nc s ras " lgili mevzuata göre toptanc hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar taraf ndan gerçek usule tabi katma de er vergisi mükelleflerine yap lan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri," eklinde de i tirilmi tir tarihli Resmi Gazete de, 193 say l Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlar ile 6802 say l Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakk ndaki ekli Karar n yürürlü e konulmas hakk nda 2011/1854 say l B.K.K. yay mlanm t r tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 2011/1819 say l Bakanlar Kurulu Karar ile ihraç mal ta yan araçlara motorin tesliminde özel tüketim vergisi ve katma de er vergisi istisnas uygulanacak s n r kap lar na Mersin liman eklenmi tir tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan tarihli ve 2011/1854 say l Kararnamenin Eki Karar ile 6802 say l Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakk ndaki tarihli ve 98/11591 say l Kararnamenin eki Karar n 1 inci maddesinin (f) ve (g) bentlerinde yap lan de i iklikle varl k kiralama irketleri taraf ndan ihraç edilen kira sertifikalar n n geri al m ve sat m taahhüdü ile iktisap veya elden ç kar lmas ile vadesi beklenmeksizin sat nedeniyle lehe al nan paralara uygulanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi oran % 1 olarak belirlenmi tir. 279 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Bu tebli de, tarihli ve 2010/1182 say l Kararnamenin eki Karar uyar nca tam mükellef kurumlar taraf ndan yurt d nda ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesine ili kin aç klamalar yer alm t r. 403 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Bu tebli ile bilanço esas na göre defter tutan mükelleflere 2010 y l ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan verme yükümlülü ü getirilmi tir. 10

20 20 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli i tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Söz konusu tebli de, 4760 say l ÖTV Kanunu ekindeki (III) say l listede yer alan mallardan alkollü içkilerin tesliminden do an ÖTV'nin beyan nda düzenlenen (3A) ve tütün mamullerinin tesliminden do an ÖTV'nin beyan nda düzenlenen (3B) numaral ÖTV beyannamelerinin içeri i, Ocak 2011 dönemine ili kin verilecek beyannamelerden geçerli olmak üzere de i tirilmi olup, ayr ca ÖTV bildirim zorunluluklar na ili kin düzenlemeler yap lm t r. 405 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Söz konusu Tebli ile 213 say l Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanl m za verdi i yetkiye istinaden, meslek mensuplar ile mükellefler aras nda düzenlenen Elektronik Beyanname Arac l k ve Sorumluluk Sözle mesine/elektronik Beyanname Arac l k Sözle mesine ait bilgilerin ya da söz konusu sözle melerin süresinin sona ermesi, iptal veya feshedilmesi durumunda buna ili kin bilgi giri inin elektronik ortamda internet vergi dairesine yap lmas na ili kin usul ve esaslar belirlenmi tir. 407 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Söz konusu Tebli ile Bakanl m za iletilen taleplerin de erlendirilmesi sonucunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanl m za verdi i yetkiye istinaden, 340 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inde de i iklik yapan 405 S ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inin "12- Bu Tebli ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir." bendi d nda kalan düzenlemelerinin yürürlük tarihi tarihine ertelenmi tir. 4 Seri No lu 5811 say l Baz Varl klar n Milli Ekonomiye Kazand r lmas Hakk nda Kanuna li kin Genel Tebli tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. 115 Seri No lu KDV Genel Tebli i tarih ve say l ile Resmi Gazete de yay mlanm t r. Söz konusu tebli ile 3065 say l KDV Kanununun 8, 9, 29 ve 32 nci maddelerinin verdi i yetkilere dayan larak, haklar nda 84 Seri No.lu KDV Genel Tebli in (II/1.5) bölümü kapsam nda olumsuz tespit bulunan bir k s m mükelleflerin 6111 say l "Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ve Di er Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun"un KDV art r m na ili kin hükümlerinden yararlanmalar halinde Tebli de yer alan aç klamalar çerçevesinde özel esaslardan ç kar lmalar uygun görülmü tür. 38 Seri No lu Motorlu Ta tlar Vergisi Genel Tebli i tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Bu tebli ile 36 Seri No.lu Motorlu Ta tlar Vergisi Genel Tebli inin "III- Geçici 2 nci Maddesinin Uygulamas " ba l alt ndaki "B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Ta t Vasf n Kaybetmi Olan Ta tlara li kin Yap lacak lemler" bölümünün "1- Ta t n Mevcut Olmamas veya Motorlu Ta t Vasf n Kaybetmi Olmas Halinde Yap lacak lemler" k sm nda yer alan " " tarihi " " olarak de i tirilmi tir. 11

21 408 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. Bu tebli ile vergi levhas n n elektronik ortamda al nmas, e-vergi levhas sorgulamas, elektronik ortamda vergi kimlik numaras do rulama ve vergi levhas do rulama hizmetlerine ili kin düzenlemeler yap lm t r. Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri taraf ndan vergi levhas n n nternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda al nmas imkân getirilmi, ayr ca vergi dairelerine ya da meslek mensuplar na tasdik ettirilmesi mecburiyeti de kald r larak mükelleflerin vergi levhas alma i lemleri kolayla t r lm t r. I.9. Etkin Bir Vergi Yönetimi ve Denetimi Olu turulmas na Yönelik Çal malar KDV adesi Risk Analizi Projesi ; bütün iade hakk do uran i lemlerde mükelleflerin iademahsup taleplerine ili kin listelerini nternet Vergi Dairesi üzerinden göndermeleri sa lanm, önceden vergi dairesi personeli taraf ndan manuel olarak yap lan ve uzun zaman alan kontroller ve analizlerin tamam na yak n sistem taraf ndan otomatik olarak yap larak vergi dairelerine rapor edilmeye ba lanm ve bu suretle KDV iadesi talep eden mükellefler ve vergi daireleri k rtasiyecilikten çok büyük oranda kurtar lm ve iade i lemlerine de h z kazand r lm t r. Ayr ca iadelerde tedarikçilerin vergisel uyumlar takip edilip mükellefler detayl analizlere tabi tutularak haks z iadelerin önüne geçilmi tir. Di er taraftan, mükelleflere ve sektörlere ait verilerin istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle de erlendirilmesi sonucu daha detayl analizlerin yap ld Makro Analiz Raporlar olu turulmaya ba lanm t r. Bu raporlarla; mükelleflerin geçmi dönem verileri ve bulundu u sektördeki di er mükellefler kar s ndaki vergisel uyum durumlar tamamen objektif kriterlere dayal olarak tespit edilmeye çal larak riskli olabilecek muhtemel sonuçlar vergi dairelerine raporlanmak üzere teknik alt yap çal malar yap lm t r. Sahte Belge Risk Analiz Projesi ; Risk Analiz Merkezince yap lan risk analizleri kapsam nda olu turulan Sahte Belge Risk Analiz Program ve Veri Görselle tirme Program çerçevesinde sahte belge düzenleyen mükellefler ile uyumsuz mükellefler h zl bir ekilde tespit edilmektedir. Bu amaçla risk kriterleri belirlenmi ve tarihinden itibaren faal olan tüm KDV mükelleflerinin ayl k bazda uyumsuzluk ve sahtecilik puanlar tespit edilerek uyumsuz ve sahte belge düzenleyen mükellef kütü ü olu turulmaya ba lanm t r. Program neticesinde sahte belge düzenleme ihtimali yüksek olan mükellefler tespit edilerek inceleme elemanlar na inceleme yap lmak üzere gönderilmi tir. Merkezi Risk Analizi ve Katmanla t rma (MERAK) Projesi uygulamaya geçirilerek veri ambar ndan al nan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çal mas na ba lan lm ve son a amaya gelinmi tir. Vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi de erlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda aktar m n sa layan projenin pilot uygulamas anla ma sa lanan 39 banka ile yürütülmektedir. Projeye ili kin yaz l mlarda iyile tirme amaçl düzenlemeler yap lmaktad r. 12

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

E-Arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

E-Arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapıldı Tarih :22.01.2015 Sayı : İST.YMM.2015/257 Sirküler No : İST.YMM.2015/03 E-Arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapıldı 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE TÜM MÜKELLEFLERİN İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANABİLMESİ YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

elektronik defter tutması ve elektronik fatura düzenlemesinin zorunlu olduğu belirtilmişti.

elektronik defter tutması ve elektronik fatura düzenlemesinin zorunlu olduğu belirtilmişti. TARİH SAYI KONU ---------------------------- 26.06.2015 2015 / / 7 SİRKÜLER ÖZETİ : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 454 Tebliğde elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL (SIRA NO: 1) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebli in amac, merkezi yönetim kapsam nda yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 KONU : 1- İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri 2- KDV

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın]

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın] T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA SU VE ATIIKSU İİDARESİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KAYIT DIŞI EKONOMİ... 3

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KAYIT DIŞI EKONOMİ... 3 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KAYIT DIŞI EKONOMİ... 3 1. KAYIT DIŞI EKONOMİ TANIMI...5 2. KAYIT DIŞI EKONOMİ VE KARA PARA İLİŞKİSİ... 9 3. KAYIT DIŞI EKONOMİ VE SUÇ EKONOMİSİ...11 3.1. SUÇ EKONOMİSİ... 11 3.2. SUÇ

Detaylı

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37 İstanbul, 06.05.2011 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37 06.05.2011 Tarih ve 27926 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı