2013 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2012 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2012 İlerleme Raporu 2013 İlerleme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2012 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2012 İlerleme Raporu 2013 İlerleme Raporu"

Transkript

1 2013 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2012 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2012 İlerleme Raporu 2013 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere uyum; Düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma (bir Yönetmeliğin kabul edilmesi); Yatay önlemler (Türk Standartları Enstitüsü Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinin (CENELEC) tam üyesi olması; Türk standardizasyon sistemi, Avrupa sistemine tam olarak entegre olması); Uygunluk değerlendirmesi (onaylanmış kuruluşlar); Akreditasyon; Yasal metroloji; Piyasa gözetimi; Klasik Yaklaşım altındaki ürün mevzuatı; Yeni ve Küresel Yaklaşım çerçevesindeki ürün mevzuatı; Usule ilişkin önlemler. Ticaret önünde teknik engeller (özellikle ilaçlarda;iyi imalat uygulama belgeleri); Tıbbi ürünlerde uygulanan ruhsatlama zorunluluğu; Piyasa gözetimi ve denetiminin görünürlüğü ve paydaşların piyasa gözetimine katılımı düşük kalması; piyasa gözetimi kurumları arasında koordinasyonun eksik olması, mali ve beşeri kaynakların yetersiz şekilde tahsis edilmesi ve risk analizi ve örnekleme yöntemlerinin nadir olarak kullanılması; Gümrük Birliği nin tam ve istisnasız uygulanması. Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere uyum; Risk Esaslı İthalat Kontrol Sistemi (TAREKS); Karşılıklı Tanıma (Ürün Güvenliği ve Kontrolü Tebliği ile uygulanmaya başlaması); Yatay önlemler (Türk Standartları Enstitüsü Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi nin (CENELEC) tam üyesi olması; Türk standardizasyon sistemi, Avrupa sistemine tam olarak entegre olması); Uygunluk değerlendirmesi (onaylanmış kuruluşlar); Akreditasyon; Piyasa gözetimi ve denetimin (yeni yönetmeliklerin yayınlanması); Yatay tedbirler; Klasik Yaklaşım altında ürün mevzuatı (motorlu araçlar, tarım ve orman traktörleri, kozmetik); Yeni ve Küresel Yaklaşım çerçevesindeki ürün mevzuatı (taşınabilir basınçlı ekipman ve yapı malzemeleri); Usule ilişkin önlemler. Piyasa gözetimi, kuruluşların kullandığı yöntemler ve kaynaklar ile faaliyetler ve görünürlüğün artırılması. Ticaret önünde teknik engeller (özellikle ilaçlar, tekstil ürünleri, ikinci el veya yenilenmiş ürünler ve alkollü içkiler); Tıbbi ürünlerde uygulanan ruhsatlama zorunluluğu; Kültürel mallar ve ateşli silahlar; Piyasa gözetiminde etkin uygulamaya geçilememesi; Gümrük Birliği nin tam ve istisnasız uygulanması. 2.

2 İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 3. İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Avrupa istihdam Hizmetleri ağına katılım konusunda altyapı ve İŞKUR un kurumsal kapasitesinde iyileştirme gerekliliği; Sosyal Güvenlik Sistemlerinin koordine edilmesi. İşgücü piyasasına erişim; Avrupa Sağlık Sigortası Kartı. Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması Kanun hükmünde kararname ve uygulama yönetmeliği ile özel hastanelerde yabancı uyruklu doktor ve hemşirelerin istihdam edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, ancak kamu sektöründe vatandaşlık şartının devam etmesi Mesleki yeterliliklerin tanınmasının akademik yeterliliklerin tanınmasından ayrılmaması, bazı düzenlenmiş mesleklerin karşılıklı tanımaya tabi olmaya devam etmesi Faslın 2006 da Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen ve AB Konseyi tarafından onaylanan kararlarda açılmamasına hükmedilen 8 başlıktan biri olması İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmetlerin sunumunda ilerleme yoktur. Ayrıntılı bir uyum stratejisi oluşturulmamıştır. İş kurma hakkı alanında, orantısız koşullar var olmaya devam etmektedir. AB üyesi devletlerin birinde yerleşik durumda olan ve Türkiye de çalışma ve oturma izni için başvuran hizmet sağlayıcıları için kayıt, lisans ve izinlerin koşullara bağlı olmaya devam etmesi ve ek koşullar koyulmasını engelleyecek mekanizmaların mevcut olmaması; Hizmetler Direktifine uyum sağlanmaması, Tek Başvuru Noktası nın olmaması. Posta hizmetleri alanında ilerleme olmaması; Posta Kanun Tasarısının yasalaşmaması, Yasal tekelin devam etmesi, İtalya ile sosyal güvenlik anlaşmasının Bakanlar Kurulu nca onaylanması Türkiye nin Avrupa İstihdam hizmetleri Ağı na katılımı veya Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ile ilgili gelişme sağlanmaması Yeni posta kanununun kabulü ancak yasal tekel statüsünü sürdürmeye devam etmesi ve ikincil mevzuatın halen yürürlüğe girmemesi İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi alanlarında uyum stratejisinin hazırlanmamış olması İş kurma hakkı konusunda orantılı olmayan koşulların devamı Hizmetler direktifine uyum sağlanmaması ve Tek Başvuru Noktası nın bulunmaması Mesleki yeterliliklerin ve akademik yeterliliklerin karşılıklı tanınmasının ayrıştırılmaması

3 4. SERMAYE- NİN SERBEST DOLAŞIMI düzenleyici ve operasyonel işlevler arasında net bir ayrım yapılmasını sağlayacak bağımsız düzenleyici otoritenin henüz oluşturulmaması Kara paranın aklanması ile mücadelede AB müktesebatına uyum sağlanmasında sınırlı ilerleme Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun tasarısının TBMM ye sunulması Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ın bilgi değişimi için 2011 de altı ülkedeki muadil kuruluşlar ile, 2012 yılında ise ABD, Belçika, Hollanda, Polonya, Malezya ve Kosova ile mutabakat zabıtları imzalaması Terörizmin finansmanına ilişkin MASAK a bildirilen şüpheli işlemlerde mahkumiyet, müsadere, el koyma ve varlıkların dondurulması ile ilgili sonuçların sınırlı olması MASAK ın denetim elemanları, hakimler, savcılar ve yükümlü gruplarına eğitim vermesi; bunun yanında kapasitesinin geliştirilme gereği, MASAK, kolluk kuvvetleri ve yargı arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı Türkiye nin Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Koyulması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ni 2007 de imzalamasına rağmen henüz onaylamaması Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda ilerleme yok Gerçek kişiler için karşılıklılık ilkesinin kaldırılması ve taşınmaz edinimi uygun görülen ülkelerin sayısının 183 e çıkarılması, Yunan ve Bulgar vatandaşları için bazı bölgesel kısıtlamaların devam ettirilmesi ve GKRY vatandaşları için kısıtlamaların sürmesi Hukuki çerçevenin AB nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşma nın 63ünücü maddesi ile uyumlu olmaması Henüz yabancıların taşınmaz edinmesinde AB müktesebatına uygun kademeli serbestleştirmeye yönelik Terörizmin finansmanı ile mücadelede Şubat 2013 te Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun, Mayıs 2013 te uygulama yönetmeliğinin uygulamaya konulması Ödemeler sistemi konusunda ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerini ve elektronik para uygulamasını düzenleyen yeni bir kanun çıkarılması Kara paranın aklanması ile mücadelede AB müktesebatına uyum sağlanmasında sınırlı ilerleme Türkiye nin Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Koyulması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ni 2007 de imzalamasına rağmen henüz onaylamaması Terörizmin finansmanına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu na (MASAK) bildirilen şüpheli işlemlerde mahkûmiyet, müsadere, el koyma ve varlıkların dondurulması ile ilgili sonuçların sınırlı olması Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından tespit edilen eksikliklerin tamamını karşılamaması sebebiyle, FATF tarafından Türkiye nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda stratejik yetersizlikleri olan ülkeler listesinde kalmasına karar verilmesi

4 eylem planının kabul edilmemiş olması Radyo ve TV yayıncılığı, taşımacılık, eğitim, elektrik dağıtım ve üretim varlıklarının özelleştirilmesi alanlarında yabancı sermaye payı üzerindeki kısıtlamaların devam etmesi Sermaye hareketleri ve ödemelere ilişkin mevcut hukuki çerçevenin AB müktesebatı ile uyumlu olmaması Ödeme sistemleri ile ilgili ilerlemenin olmaması Terörizmin finansmanının suç olarak kabul edilmemesi ve terörist malvarlıklarının tespit edilmesi ve dondurulması ile ilgili yasal çerçevenin yetersiz olması sebebiyle, Mali Eylem Görev Gücü tarafından Türkiye nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda stratejik yetersizlikleri olan ülkeler listesinde kalmasına karar verilmesi Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda yabancıların gayrimenkul edimine ilişkin yasal çerçevenin AB nin İşleyisi Hakkında Antlaşma nın 63 üncü Maddesi ile uyumlu olmaması Gayrimenkul edimine ilişkin şeffaf olmayan düzenlemelerin AB müktesebatı ile uyumlu olmaması Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY vatandaşlarının kısıtlamalara maruz kalması Radyo ve televizyon yayıncılığı, taşımacılık, eğitim elektrik üretimi ve dağıtımı sektörlerinde yabancıların mülkiyetine yönelik kısıtlamaların devam etmesi 5. KAMU ALIMLARI Maliye Bakanlığı nın kamu alımları ile ilgili personel ve operasyonel kapasite eksikliklerinin giderilmesi Kamu İhale Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı nın gerekli kapasiteye sahip olması İdareler ve ekonomik operatörler gibi diğer paydaşlar bakımından pazarın işleyişi ve rekabetin bir çok sektörde yeterli düzeyde olması Kamu İhale Kurumu nun kamu ihale süreçlerini içeren elektronik kamu alımları platformu (EKAP)ı geliştirmesi Bir E-İhale araştırma ve geliştirme merkezi kurulması Kamu İhale Kurumu nun eğitim vermesi, ancak eğitimin kapsamının genişletilmesinin gerekmesi Genel İlkeler açısından ilerlemenin olmaması, istisnalar ve yerli ürün tercihlerinin devam etmesi, Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağının henüz Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı nın idari kapasitelerinin geliştirilmesi Kamu İhale Kurumu nun (KİK) kamu ihale süreçlerini içeren elektronik kamu alımları platformunun (EKAP) kapsamını genişletmesi KİK in AB tarafından finanse edilen Kamu Alımları Alanında Eğitim Sağlanmasına Yönelik Çok Yararlanıcılı Programda aktif rol üstlenmesi Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağının henüz kabul edilmemiş olması, Yerli istekliler lehine fiyat avantajı hükmünden yararlanmanın 2012 yılında da artması, Kamu İhale Kanunu nun kapsamının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi Başta istisnalar, su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımları ile imtiyazlar ve kamu-özel

5 6. ŞİRKETLER HUKUKU kabul edilmemiş olması, yerli istekliler lehine yüzde 15 lik fiyat avantajı hükmünden yararlanmanın 2011 yılında önemli derecede artması, Kamu İhale Kanunu nun kapsamının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi gereği, Türk kamu ihale mevzuatının birçok açıdan AB müktesebatı ile uyumlu olmaması Şeffaflık ve etkinliğin artırılması için imtiyazlar ve kamuözel işbirliğine dair tutarlı bir yasal çerçevenin oluşturulması gereği AB müktesebatına tam uyum için bir kamu alımları taslak uyum stratejisinin henüz kabul edilmemiş olması Şikayetlerin incelenmesi direktifine uyum ile ilgili olarak ilerlemenin olmaması Ağustos ve Eylül 2011 de kabul edilen kanun hükmünde kararnamelerin Kamu İhale Kurulu nun siyasi müdahaleden bağımsızlığına ve işlevsel özerkliğine ilişkin şüphelerin artırması, Şikayet inceleme mekanizmalarına ilişkin mevzuatın AB müktesebatı ile daha fazla uyumlu hale getirilmesi gereği Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) Temmuz 2012 de yürürlüğe girmesi; TTK na ilişkin bazı uygulama düzenlemelerinin çıkarılması; Şirket yönetim ilkelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanması; Bağımsız yöneticilerin ücretlendirilmelerine ilişkin kurallarla uyumlu hale getirilmesi için aracı kurumların ücretlerine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidilmesi; Şirket muhasebesi alanında mali raporlamaya ilişkin çerçeve Kanunun yürürlüğe girmesi; Uluslar arası Mali Raporlama Standartlarına uygun olarak 40 adet Türk Muhasebe ve Mali Raporlama Standardının kabul edilmesi; Türkiye Muhasebe ve Mali Denetim Standartları işbirliği konuları olmak üzere mevzuatın AB ile uyumlu hale getirilmesi Şikayet inceleme mekanizmalarına ilişkin mevzuatın AB müktesebatı ile uyumu için gözden geçirilmesi Şirketlerin elektronik ortamda tesciline yönelik çalışmalar devam etmiştir; TTK nın uygulanmasına ilişkin bir dizi mevzuat kabul edilmişrir; SPK kurumsal yönetim ilkelerinde finansal kuruluşları ve bankaları da içerecek şekilde değişiklik yapmıştır; ilgili Uluslar arası Finansal Raporlama standartlarına dayalı Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TAS/TFRS) kabul edilmeye devam edilmiştir; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ticaret mahkemeleri ve ticari meslek örgütleri kapasitelerini güçlendirmiştir.

6 7. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Kurulu nun kurularak faaliyete geçmesi. İlerleme yok Ticaret yargısının yeni TTK nu uygulama kapasitesinin arttırılması. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılan Telif Hakları Genel Müdürlüğü ne yeni personel alınması Telif haklarının korunması ile ilgili olarak paydaşlar arası diyaloğun geliştirilmesi İl denetim komisyonlarının etkili bir şekilde çalışması Bu konuda uzman polis birimlerinin başarılı operasyonlarla korsan ürün ele geçirmeleri TPE nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve diğer uygulayıcı birimlerin idari kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunması, TPE nin kararları ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kararları arasındaki tutarlılığın artması TPE ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Fikri Mülkiyet Akademisi kurulması konusunda bir mutabakat zaptı imzalanması, Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kanun tasarısının Ocak 2012 de kamuoyunun görüşüne açılması Marka, patent ve endüstriyel tasarımlara ilişkin inceleme kılavuzlarının kamuoyuna sunulması Fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinden karar alınması için gerekli olan ortalama sürenin azalması, ancak yargılama süreçlerinin geliştirilmesi ve bilirkişi konusunun ele alınması gereği Emniyet Genel Müdürlüğü nün lisanssız yazılım ve fikri mülkiyet konusunda farkındalık faaliyetleri, seminer ve çalıştaylar düzenlemesi, ancak bu faaliyetlerin daha etkili Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılan Telif Hakları Genel Müdürlüğü nün idari kapasitesinin, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin ve çevrimiçi hizmetlerinin daha da geliştirilmesi Markaların, endüstriyel tasarımların, patentlerin korunması ve Avrupa Patent Sözleşmesi nin Türkiye de uygulanmasına ilişkin bir dizi yönetmeliğin kabul edilmesi Sinema eserleri alanında yeni bir meslek birliğinin kurulması Türk Patent Enstitüsü (TPE) idari kapasitesinin geliştirilmesi Gümrüklerdeki fikri mülkiyet hakları uygulamaları konusunda idari kapasitenin artırılması ve gümrük görevlileri arasında farkındalığın artması Resen yapılan gümrük kontrollerinin sürdürülmesi ve basitleştirilmiş usul kapsamında daha çok sayıda mal imha edilmesi Meslek birlikleri faaliyetlerinin şeffaflığının artırılması gereği TPE nin uygulama konusundaki nihai kararları ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kararları arasındaki tutarlılığın artırılması Sınai mülkiyet hakları konusunda kötü niyetli markalara ilişkin

7 ve geniş olarak düzenlenmesi gereği Sınai mülkiyet haklarının etkili biçimde uygulanmasına yönelik siyasi iradenin zayıf olması Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Taslağı nın hala kabul edilmemiş olması, Marka ve patent vekillerinin çalışma şekillerinin denetlenmesine yönelik düzenleyici çerçevenin oluşturulmamış olması Uygulamada ilerleme kaydedilmemesi, Markalar hariç, sınai mülkiyet haklarına ilişkin cezai yaptırımların bulunmaması Fikri mülkiyet hakları uygulama usulleri ile ilgili olarak AB Uygulama Direktifi ile uyumlu bir kanun çıkarılması gereği, Merkezi gümrük veri tabanı ve bilgi teknolojileri yönetim sisteminin, gümrük kontrol noktalarında taklit malların piyasaya girişini önlemek amacıyla etkili bir şekilde kullanılmaması Türkiye nin fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesi bulunan malların, AB ye giriş yaptığı başlıca ülkelerden biri olmaya devam etmesi Gümrüklerde fikri mülkiyet hakları uygulama kapasitesinin özellikle ihracat kontrollerine ilişkin olarak güçlendirilmesi gereği olarak hukuki sistemin geliştirilmesi gereği Kötü niyetli markalara ilişkin olarak hukuki sistemin geliştirilmesi gereği Yargılama süreçleri konusunda fikri mülkiyet hakları alanında uzmanlaşmış yargı organlarının performansının artırılarak sürdürülmesi gereği Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kanunun henüz kabul edilmemiş olması Marka ve patent vekillerinin çalışma şekillerinin denetlenmesine yönelik düzenleyici bir çerçevenin olmaması Yargılama süreçleri konusunda Türkiye nin AB nin uygulama direktifi ile uyumlu fikri mülkiyet hakları uygulama usullerini kabul etmesi gereği Taklit malların suç işleyenlere iadesi, el konulan taklit malların hak sahipleri tarafından depolanması ve ihtiyati tedbir kararlarının alınmasındaki zorlukların devam etmesi Türkiye nin fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesi bulunan malların, AB ye giriş yaptığı başlıca ülkelerden biri olmaya devam etmesi 8. REKABET POLİTİKASI Rekabet Kurulu nun rekabete aykırı uygulamaların önlenmesi ve şirket birleşmeleri alanında başta bankacılık olmak üzere çeşitli sektörlerle ilgili karar ve uygulamaları. Gümrüklerde fikri mülkiyet hakları uygulama kapasitesinin artırılması ve bu hakların getireceği faydalar hakkında farkındalığın artırılması gereği Rekabet Kurumu, yatay işbirliği anlaşmaları ve birleşmelerin değerlendirilmesine ilişkin klavuzlar da dahil olmak üzere bazı yeni klavuzlar kabul etmiştir. Kurum idari ve operasyonel

8 9. MALİ HİZMETLER Bankacılık sektöründe Pazar payı %20 nin altında kalan birleşme ve devralmaların halen Rekabet Kanunu nun kapsamı dışında tutulması; yatay işbirliği anlaşmaları, de minimis kuralları ve kamu teşebbüsleri ile münhasır ve özel haklara sahip teşebbüslere ilişkin düzenlemelerin AB müktesebatıyla uyumlaştırılması; Devlet Destekleri Hakkında Kanun un uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin çıkarılması; Devlet Desteklerini Denetleme Kurulu nun devlet yardımlarına ilişkin envanteri ve yardımların AB müktesebatına uyumu için eylem planını hazırlaması. İlerleme var Basel II standartlarının 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla bankacılık sektörü için zorunlu hale gelmesi; Türkiye nin dış denetleyici kurumlarla paylaştığı bilgilerin gizliliğine ilişkin kurallarını uyumlaştırması. 48 sigorta şirketi üyesi ile birlikte, uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmeden çözümü sisteminin işlemesi; Menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetleri alanında mali okuryazarlığı geliştirmeye yönelik çalışmalar; Devredilebilir menkul kıymetlere yatırım yapan kolektif yatırım kuruluşları (UCITS), piyasanın kötüye kullanımı ve yatırımcı tazmin sistemleri; Sigortacılık sektörüne yönelik bağımsız bir düzenleyici otoritenin kurulamamış olması; bağımsızlığı konusundaki kararlılığını sürdürmüştür. Bankacılık sektöründe Pazar payı %20 nin altında kalan birleşme ve devralmaların halen Rekabet Kanunu nun kapsamı dışında tutulması; yatay işbirliği anlaşmaları, de minimis kuralları ve kamu teşebbüsleri ile münhasır ve özel haklara sahip teşebbüslere ilişkin düzenlemelerin AB müktesebatıyla uyumlaştırılması; Devlet Destekleri Hakkında Kanun un uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin çıkarılması; Devlet Desteklerini Denetleme Kurulu nun devlet yardımlarına ilişkin envanteri ve yardımların AB müktesebatına uyumu için eylem planını hazırlaması. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmek amacıyla Dünya Bankasıyla ikili işbirliği anlaşması imzalaması; BDDK nın, Basel-III sermaye yeterliliği çerçevesine uyum sağlamak amacıyla yönetmelikler yayımlaması. Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün, önümüzdeki dönemde yapılacak mevzuat uyumu çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Türk mevzuatının AB müktesebatıyla uyum durumunu inceleyen bir çalışma başlatması; bireysel emeklilik fonlarına ilişkin yeni bir kanun hükmünde kararname kabul edilmesi. Menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetleri alanlarında, yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile Finansal Araç Piyasaları Direktifi (MiFID) prensiplerine uygun olarak yatırım hizmetlerinin, yan hizmetlerin ve yetkilendirme usullerinin tanımlanması; Sigortacılık sektörüne yönelik bağımsız bir düzenleyici otoritenin kurulamamış olması. 10.

9 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA 11. TARIM VE KIRSAL KALKINMA Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri; Piyasadaki rekabet ve şeffaflık; Rekabetçi korunma tedbirleri; İnternet servis sağlayıcılarının hizmet kalitelerini iyileştirmeye yönelik bir Tebliğin yayımlanması; Geniş bant kablosuz erişim hizmeti operatörlerinin yetkilendirilmesi ile ilgili uygulama yönetmeliği kabul edilmesi; Ulusal dolaşım ve sanal mobil ağ operatörlerine erişim hakkı; Görsel işitsel politika. Pazar erişimi ve ara bağlantı, perakende tarife düzenlemesi, spektrum yönetimi ve evrensel hizmet yükümlülükleri ile ilgili hükümler olmak üzere mevzuatın müktesebat ile uyum. Bilgi toplumu hizmetleri; Şartlı erişimi içeren hizmetlerin hukuki korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ne taraf olunmaması; Elektronik imza alanında AB ile tam olarak uyumlaştırılması; Verilerin korunması; e-ticarette ilişkin yasal düzenleme; Operatörler mobil/kablosuz ağ kurmak için geçiş hakkı. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve tarımsal istatistikler alanının Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili idare kapasite uyumu; üretimle ilişkili arazi esaslı ödemeler artırılması, fark ödemelerinin düşürülmesi; Ortak Piyasa Düzeni ile ilgili olarak üretici birliklerini ve toptancı pazarlarındaki ticareti düzenleyen mevzuat kabul edilmiştir; IPARD kapsamında AB fonlarının yönetimine ilişkin yetki devri yapılan il sayısı 20 ye çıkması; Canlı sığır, sığır eti ve türev ürünler üzerinde ithalat yasağında kaydedilen ilerlemeler. Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri (evrensel hizmetin uygulanması, piyasa analizi, geçiş hakkı ve siber güvenlik politikası); Mobil geniş bant penetrasyon oranının artması; Bilgi Toplumu Hizmetleri Siber Güvenlik Kurulu nun oluşturulması; Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı nın yayımlanması); Rekabetçi korunma tedbirleri; Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılması. Spektrum yönetimi, evrensel hizmet rejimi, yetkilendirme ve öngörülebilirlik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasındaki sorumluluk paylaşımı; E-ticaret ve kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun tasarılarının henüz kabul edilmemesi; Türkiye, Şartlı Erişime Dayalı Hizmetlerin Yasal Olarak Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesine h taraf olmaması; mobil ağ operatörlerinin piyasada yer almaması; Frekans planlaması (mahkeme tarafından askıya alınması); RTÜK ün bağımsızlığı; şeffaflık; Ulusal düzeyde özel yayıncıların bulunmaması. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın Çiftlik Muhasebe Veri Ağıyla (ÇMVA) ilgili idari kapasitesinin geliştirilmesi; Arazi Parsel Tanımlama Sistemi nin geliştirilmesi; IPARD kapsamında AB fonlarının yönetimine ilişkin yetki devri yapılan il sayısının 42 ye çıkması; organik tarımın geliştirilmesi; Doğrudan desteklemeler konusunda tarımsal destekleme politikasının Ortak Tarım Politikası (OTP) ile uyumlu hale

10 Yatay konular; Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve tarımsal istatistikler alanının Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili mevzuat uyumu; Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) geliştirilmesi; Entegre Yönetim ve Kontrol Sistemi nin (IACS) hazırlanması; Organik tarım; tarımsal ürünlere yönelik ticaret anlaşması kapsamındaki ikili yükümlülükler. getirilmesi; Entegre İdare ve Kontrol Sistemi nin hazırlanması; Tarım ve kırsal kalkınma alanındaki mevzuat uyumu; Ortak piyasa düzeni; Kalite politikası Tarımsal istatistikler stratejisi oluşturulması; Tarımsal destek politikasını uyumlu hale getirmek için strateji hazırlanması; kalite politikası; Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (GİDİK) tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye ye ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006 da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı sekiz fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bayrağı taşıyan veya uğradığı son liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde olan gemi ve uçakların taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki sınırlamalar devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek konumda olmayacaktır. 12. GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNER- LİK BİTKİ SAĞLIĞI Genel gıda güvenliği konusunda AB müktesebatına uyum ve müktesebatın uygulanması; Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu na yönelik yönetmeliklerin uygulanması; veterinerlik politikası konusunda AB müktesebatına uyum ve uygulanması; Hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareketlerinin kontrolü; Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile ilgili Usul ve Sığır türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile hareketlerinin kontrolü; Koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması; Gönüllülük esasına dayalı olarak hayvan hastalıklarının bildirilmesi; Ulusal kalıntı izleme planının uygulanması ve veteriner tıbbi ürünlerinin kontrolü; Gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı konularındaki eğitim, denetim ve izleme programları; Risk esaslı denetimler; Gıda güvenliği kuralları alanında, etiketleme, gıda

11 Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ile Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik lerinin uygulanmaya konması; Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği nin yürürlüğe girmesi; ulusal kalıntı izleme planının uygulanması ve izlenmesi ile veteriner tıbbi ürünlerin kontrolü ve test alanlarının genişletilmesi; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik in kabul edilmesi; Zootekni alanında, nakil sırasında ve çiftlikte hayvan refahına ilişkin, hayvan refahı ile ilgili AB müktesebatına uyum; Gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı konuları; tarımsal gıda işletmeleri için ulusal bir modernizasyon planı oluşturmaya yönelik gelişmeler; hukuki anlamda hijyen paketine uyum; hayvansal yan ürünlere ilişkin kurallar konusunda İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kabul edildi; gıda güvenliği kuralları; etiketleme, gıda katkı maddeleri ve salık kriterleri veya aroma verici maddeler gibi konularda mevzuat uyumu ve uygulanması; yem için özel kurallar konusunda AB müktesebatına uyum; Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik ile Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi; bitki sağlığı konusunda bitki karantinası hakkında yönetmeliğin ve belirli zararlı organizmalar hakkında uygulama mevzuatının kabulü; bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kaydına ve izlenmesine ilişkin yeni yönetmelik ile AB de kullanımına izin verilmeyen 159 aktif maddenin yasaklanması; bitki pasaportu sisteminin uygulanması ve operatörlerinin kayıt altına alınmasının tüm türler için başlaması. katkı maddeleri, saflık kriterleri, aroma verici maddeler ve gıda takviyeleri konularında mevzuat uyumu; Bitki pasaportu sisteminin uygulanması ve operatörlerin kayıt altına alınması çalışmaları; AB de kullanılmasına izin verilmeyen çeşitli aktif maddeleri içeren pestisitlerin kullanımının yasaklanması; Türkiye nin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi'nin (IPPC) gözden geçirilmiş metnine taraf olması; Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO lar) alanında laboratuvar kapasitesinin iyileştirilmesi. Gıda güvenliği konularında AB müktesebatına uyum sağlanması ve müktesebatın uygulanması; Hayvan hastalıklarına karşı mücadele; Hayvan refahı mevzuatının uygulanması; Tarımsal gıda işletmeleri için ulusal bir modernizasyon planı oluşturulması; Gıda işletmelerinin kayıt edilmesi ve onaylanmasına yönelik yeni kuralların uygulanması; Hijyen kurallarının uygulanmasıyla ilgili resmi kontrollerin daha etkili hale getirilmesinin sağlanması; Yem için özel kurallar konusu; Bitki sağlığı politikasının uyumlaştırılması; Tohum ve çoğaltım materyalleri konusu. Kara ve deniz limanı sınır kontrol noktalarının (SKN) ve İstanbul daki Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan SKN nin tam olarak faaliyete geçmesi; Nakledilebilir süngerimsi ensefalopatiler konusu; Kesim sırasında hayvan refah; Denetimlerin finansmanı konusu; gıda katkı maddeleri hakkında kabul edilen yeni mevzuat uyumu; Gıda enzimleri ve yeni gıdalar konularında uyum.

12 Hayvan hastalıkları ve özellikle şap hastalığı ile mücadele konusu; Nakledilebilir süngerimsi ensefalopatilere karşı korunma ve mücadeleye ilişkin yönetmelik kabul edildi; Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik in yürürlüğe girmesine karşın bu alanda sınırlı ilerleme; gıda işletmelerinin kaydedilmesi ve onaylanmasına yönelik yeni kuralların uygulanması; hijyen paketinin yürütülmesi için güçlendirilmiş idari kapasite; tohum ve çoğaltım materyalleri; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDOlar) konusu. Üç kara ve iki deniz limanı sınır kontrol noktasının (SKN) ve Sabiha Gökçen Havalimanı nda bulunan SKN nin faaliyete geçmesi; hayvansal yan ürünlerin denetimlerinin finansmanı; gıda takviyeleri, gıda enzimleri ve yeni gıdalar konularında uyum. 13. BALIKÇILIK Bakanlık düzeyinde personel sayısının artırılması ve hizmet içi eğitimlere devam edilmesi, Kaynak ve Filo Yönetimi; Gemisini balıkçılıktan çeken balıkçı gemisi sahiplerine destek verilmesine ilişkin tebliğ yayımlanması, Su Ürünleri Bilgi Sistemi nin (SÜBİS) işlevselliği ve kapsamının genişletilmesi, hamsi eylem planının uygulanması, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyileşme, liman ofis sayısının 41 e yükselmesi, dönemini kapsayan su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklama, sınırlama ve yükümlülükleri düzenleyen, ticari ve amatör balıkçılık hakkında tebliğ yayınlandı. Denetin ve Kontrol; denetim sayılarında artış, Uluslararası Koruma tedbirleri; Kalkan avcılığına ilişkin müktesebata uyum sağlanması; Su Ürünleri Bilgi Sistemi nin geliştirilmesi; Balıkçılık coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması; Hamsi eylem planının uygulanması; Balıkçılık liman ofisleri sayısı 42 ye ulaşması; Denetimler ve yaptırımların uygulanması; Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonunun (ICCAT) mavi yüzgeçli ton balığı ve kılıçbalığı hakkındaki bazı tavsiyelerinin ulusal mevzuata aktarılması; Su Ürünleri Kanunu nun revize edilmesi

13 14. TAŞIMACILIK POLİTİKASI Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) bağlamındaki balıkçılık kontrol politikası konusunda Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki işbirliği Balıkçılık Diyalog Grubu aracılığıyla ilerletildi. Uluslararası anlaşmalar; ICCAT ın mavi yüzgeçli ton balığı ve kılıçbalığı hakkındaki tavsiyelerin ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması, izinli mavi yüzgeçli ton balığı gemilerinin sayısı 17 den 11 e düşürüldü, Fas ve Ukrayna ile balıkçılık anlaşmaları imzalandı, Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu na (CACFish) üye oldu. AB müktesebatına uyum sağlanması, yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet destekleri, Balıkçılık faslı, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (GİDİK) tarafından kabul edilen ve Aralık 2006 tarihlerinde AB zirvesinde onaylanan Türkiye ye ilişkin kararlar kapsamındaki sekiz fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. Ulaştırma Bakanlığı nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması ve denetim gücünün artması; Deniz taşımacılığı alanında iyi düzeyde ilerleme (Denizcilik Müsteşarlığı nın zararlı ve tehlikeli maddelerin korunması ve sigortalanmasına ilişkin çıkardığı yönetmelikler; Türkiye nin Gemilerde Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme, Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi, Gemilerin Güvenli ve Çevresel Açıdan Sağlıklı Geri Yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet yardımları konuları Karayolu taşımacılığı alanında çok sayıda uluslararası anlaşmaya taraf olunması (sürücü belgelerinin AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi yolunda büyük bir adım kabul edilen BM Karayolu Trafiği Sözleşmesi, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma ve Sınır Kontrollerinin Uyumlulaştırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme); karayolu emniyetine ilişkin paydaşları kapsayan yeni bir girişim ve erişebilirlik ve intermodal taşımacılık alanında iki yeni girişim başlatılması; Hava taşımacılığı alanında, Türkiye nin AB havacılık sistemine

14 Dönüşümü'ne dair Uluslararası Sözleşme ye ve MARPOL ün IV. Eki başta olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye taraf olması; Kocaeli, Mersin, İzmir ve İskenderun limanlarında gemi trafik izleme bilgi sistemlerinin kurulumunun devam etmesi); Hava taşımacılığı (Türkiye nin AB havacılık sistemine entegre edilmesine yönelik diyaloğun başlatılması ve Türkiye nin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı nın çalışmalarına ve Avrupa Tek Hava Sahası na katılımı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün yolcu hakları, rezervasyon sistemleri, hava trafiği yönetimin denetimi, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları tarafından yönetim sistemi, risk değerlendirme ve azaltma, performans esaslı seyrüsefer yaklaşma operasyonları ve kabin ekibinin asgari sağlık şartları konularında getirdiği düzenlemeler; SHGM nin artan hava trafiğini idare kapasitesini geliştirmesi); Karayolu taşımacılığında birtakım ilerlemeler: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nün kurulmuş olması; sürücü belgelerinin AB standartlarıyla uyumlulaştırılması yolunda kabul edilecek yasaya yönelik hazırlık çalışmalarının neredeyse tamamlanmış olması; dijital takograf sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Personelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması na uygun olması; çalışma ve dinlenme süreleri, sürücü eğitimi ve ticari araçlarda teknik denetimlerine ilişkin düzenlemelerin yeterli bir şekilde uygulanması; karayolu emniyeti hususunda 1986 dan önce üretilen araçların piyasadan kaldırılmasında önemli artış sağlanması; Uydu navigasyonu alanında müktesebat uyumuna gerek olmamasına rağmen; AB küresel navigasyon sistemi programları konusunda iyi düzeyde işbirliği. entegre olması doğrultusunda teknik hazırlıkların sürdürülmesi; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün müktesebata uyum konusunda birçok yeni yönetmelik çıkarması; Deniz taşımacılığı alanında, Türkiye nin birçok Uluslararası Denizcilik Örgütü anlaşmasına taraf olması (Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Ek III, IV ve VI, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi ne İlişkin 1988 Protokolü ve 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi vb.); Tehlikeli maddelerin taşınması (yol kontrollerindeki artışa rağmen, Tehlikeli Maddeler Genel Müdürlüğü nde uzman sayısının yetersiz olması); Demiryolu taşımacılığı alanında, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun un Mayıs 2013 te kabul edilmesi, buna karşılık müktesebatın gerekliliklerinden bazılarını karşılamaması, kapsamlı bir eylem çerçevesi oluşturmaması ve önemli işlevlerin bağımsızlığını garanti altına almaması; Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nün özerkliği ile ilgili soru işaretleri olması; TCDD nin operasyonel kayıplarının ve sübvanse edilme yönteminin endişe kaynağı olmaya devam etmesi; Yatay havacılık anlaşmasının imzalanması; hava trafiği yönetiminde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi; Türkiye ve GKRY hava trafik kontrol merkezleri arasında iletişimin sağlanması; hava kontrol üniteleri arasında uçuş verilerinin değil tokuşu ve uçuş mesajı transfer protokolünün uygulanması. Komisyon, Türkiye, GKRY de kayıtlı veya son uğradığı liman GKRY olan gemi ve uçaklara yönelik kısıtlamaların kaldırılmadan bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulayacak konumda sayılmayacaktır notunu düşmüştür.

15 Demiryolu taşımacılığında sınırlı ilerleme: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nün oluşturulması; buna karşın; demiryolu taşımacılığı reformu kapsamında kapsamlı bir demiryolu kanunun kabul edilmesi gerekliliği; demiryolu reformuna ilişkin birtakım önemli stratejik kararların bakanlık düzeyinde alınmayı bekliyor olması; TCDD nin maliyet temelli muhasebeye başlamamış olması ve kamu hizmeti yükümlülüğü sisteminin olmayışı; işletme maliyetlerinin denetlenmemesi ve iddialı hızlı demiryolu yatırımı programlarının yol açtığı maddi baskı; TCDD için bir emniyet yönetim sistemi ve ulusal güvenlik kurallarının hazırlık aşamasında olması; emniyet otoritesi ve kaza inceleme kurulunun henüz oluşturulmamış olması; Kombine taşımacılıkta sınırlı ilerleme: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü nün kurulması. Karayolu taşımacılığında kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi gerekliliğinin bulunması; karayolu yolcu taşımacılığı işletmecileri için izin kriterleri ve karayolu yük taşımacılığı piyasasına erişim konusundaki AB müktesebatına uyum sağlaması gerekliliği. İç suyolu taşımacılığında ilerleme yok (Van Gölü ve Atatürk Barajı nda ticari taşımacılık yapılması ve Türkiye nin Tuna nehrinde seyrüsefere ilişkin Belgrad Sözleşmesi ne katılmaya aday olması sebebiyle bu alanda mevzuat uyumu gerekli); Türkiye ve GKRY hava trafiği kontrol merkezleri arasında iletişim eksikliğinin hava emniyetini olumsuz etkilemesi; Hava trafik kontrol üniteleri arasında uçuş mesajı transfer protokolünün uygulanmasına karşın uçuş verileri ve gerekliliklerinin transferi konusunda gelişme

16 15. ENERJİ kaydedilmemesi ve hava trafiği yönetiminde bölgesel işbirliği eksikliğinden doğan sıkıntılara operasyonel bir çözüm bulunması gerekliliği; acil müdahale ve tehlikeli maddelerin taşınması konularına dikkat edilmesi gerektiği. Enerji arzı güvenliği; enerji iç pazarı; enerji verimliliği Toptan ve perakende elektrik sektöründe çapraz sübvansiyonun önlenmesi; doğal gaz piyasası; nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma. Gaz iletiminde adil ve ayrımcı olmayan kuralların uygulanması; BOTAŞ ın tekele yakın pazar payının düşürülmesi; elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının artırılması; nükleer enerji alanında bir çerçeve kanunun kabul edilmesi; Avrupa Topluluğu Acil Radyolojik Bilgi Paylaşımı (ECURIE) Anlaşması na katılım; Kullanılmış Yakıt İdaresi Güvenliği ve Radyoaktif Atıkların İdaresi Güvenliği ne Dair Birleşik Konvansiyon a katılım. Enerji arzı güvenliği alanında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Trans-Anadolu Boru Hattı Projesi ne (TANAP) ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma ve eki olan Ev Sahibi Ülke Anlaşması nın Mart 2013 tarihinde onaylanması; doğal gazın daha batıya dağıtımını sağlamak üzere, TANAP ile bağlantı kurmak amacıyla Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) seçilmesi; Türk Petrol Kanunu nun kabul edilmesi; Türkiye elektrik şebekesinin, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Şebekesi (ENTSO-E) Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi ile deneme paralel işletme bağlantısı üçüncü ve son aşamasının nihai safhasında olması; Gürcistan ile asenkron elektrik bağlantısının inşasında ileri düzeye gelinmesi; Enerji iç piyasası alanında AB Elektrik Direktifi ( üçüncü paket ) ile uyumu geliştirmek amacıyla, Mart 2013te yeni bir Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmesi; Elektrik piyasalarındaki toptan satış işlemlerinin düzenlenmesi ve elektrik piyasası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili finansal işlemlerde uzlaşma sağlanması amacıyla yeni bir kurum olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi nin kurulması; Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi hususunda ENAR Yönetmeliği ve lisanssız elektrik üretiminde yasal değişiklikler

17 yapılması, ancak yenilenebilir enerji tesislerinin izin, belge ve lisans almalarına yönelik kolaylaştırılmış idari prosedürler için uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesinin gerekmesi; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nün kapasitesinin güçlendirilmesi; Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında, Mart 2013te Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından, Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmeliğin yayımlanması; Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının TBMM de olması Şeffaf bir doğalgaz transit rejiminin oluşturulması; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun (EPDK) dağıtım şirketlerini izleme ve denetleme görevinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na devredilmesi; Maliyet esaslı tarifeler (2016 yılına kadar ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanacağı için); Doğalgaz Piyasası Kanunu nun gereklerini yerine getirmek üzere kontrat devri programı veya BOTAŞ ın faaliyetlerinin ayrıştırılması; Enerji Verimliliği Strateji Belgesi nin etkili bir şekilde uygulanması amacıyla iddialı ve koordineli bir eylem planının oluşturulması;

18 16. VERGİ- LENDİRME 17. EKONOMİK Vergi Denetim Kurulunun çalışma yapısı belirlenmesi; Vergi denetim işlevlerinin Maliye Bakanlığı bünyesinde birleşmesi; Türkiye deki kayıt dışı ekonomiyle mücadele Eylem Planı doğrultusunda mükelleflerin elektronik kayıt işlemlerine Nisan 2012 de başlanması; Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerle ilişkileri ve uygulamalarına yönelik kalite yönetim sisteminin getirilmesinde rehberlik edecek bir öz değerlendirme çalışması yapması; Vergilendirmedeki ayrımcı uygulamaların nihai olarak kaldırılması amacıyla 2009 Eylem Planı doğrultusunda, ithal tütüne uygulanan Tütün Fonu vergisinin daha fazla indirilmesi; Haziran 2012 de Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin AB müktesebatı ile tam uyumlu olmaması; Doğrudan vergilendirme alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin bir ilerleme olmamıştır. Merkez Bankası nın, faiz koridoru, munzam karşılıklar, döviz ihaleleri ve döviz kuru müdahaleleri gibi birçok Enerji Verimliliği Kanunu nun ve ilgili mevzuatın 2012 Enerji Verimliliği Direktifi ile uyumlaştırılması; Çerçeve bir nükleer kanununun kabul edilmesi Tüm vergi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi Özel tüketim vergilerine ilişkin olarak, vergilendirmedeki ayrımcı uygulamaların kaldırılmasına yönelik 2009 Eylem Planı uyarınca ithal tütüne uygulanan Tütün Fonu nun azaltılması Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin olarak, ithal ürünlere uygulanan özel tüketim vergisinin benzer yerli ürünlere uygulanan özel tüketim vergisine kıyasla yüksek olması

19 VE PARASAL POLİTİKA 18. İSTATİSTİK politika aracını aktif bir biçimde kullanması; Türkiye Ocak 2012 de, yeterince kapsamlı ve geniş ölçüde tutarlı bir makroekonomik çerçeve ile desteklenen 2012 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programını sunması; Merkez Bankası ve Hükümet, enflasyon hedefini birlikte belirlemektedir. Merkez Bankası Kanunu, Bankanın bağımsızlığını tam olarak sağlamamaktadır; Stopaj vergisi oranları bakımından, yatırımcı koruma fonuna ilişkin hükümler ile kamu sektörü ve özel sektör borçlanma araçlarına yapılan ayrımcı muamele, kamu sektörünün finansal kuruluşlara imtiyazlı erişim yasağı ile uyumlu değildir. TÜİK in, dönemine ait Resmi İstatistik Programını yayımlaması ve istatistik üretim süreci, Avrupa İstatistik Sistemi (AİS) vizyonuyla uyumlu bir şekilde yürütülmeye başlanması; TÜİK in, Mayıs 2011 deki mikro veriye erişim için kurallar geliştirmesi; Hükümetin, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla, TÜİK in kurumsal yapısını gözden geçirmesi; TÜİK in yeni NACE Rev.2 ye göre veri yayımlaması; Yeni referans yıla göre ulusal hesapların gözden geçirilmesi çalışmalarına ve ESA2010 uygulama çalışmalarına devam edilmesi; Maliye Bakanlığı ile aşırı açık prosedürü bildirim tabloları ve kamu maliyesi tabloları hakkında ortak çalışma ve Merkez Bankası ve Hazine ile devlet tahvillerine ilişkin ortak çalışmaların tamamlanması;tüik in,tarımsal ürün istatistiklerini geliştirmek amacıyla paydaşlarıyla bir protokol imzalaması; TÜİK in, 2011 yılında ilk defa kayıt tabanlı veriler ve araştırma verilerini birlikte kullanarak nüfus ve Merkez Bankası nın dalgalı döviz kuru politikası çerçevesinde, ekonomik temellerle tutarsız olduğu düşünülen kısa vadeli döviz kuru dalgalanmalarını ve hareketlerini sınırlamaya çalışması, likidite ve kısa vadeli faiz oranlarının yönetilmesi amacıyla geniş ve karmaşık bir politika aracı kullanması; Kapsamlı ve geniş ölçüde tutarlı bir makroekonomik çerçeve ile 2012 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı nın sunulması; Merkez Bankası Kanunu, Bankanın bağımsızlığını tam olarak sağlamamaktadır. Sınıflandırmalar ve kayıtlar konusunda, TÜİK in, metaveri editörünü geliştirmesi; idari veri sahibi kuruluşların NACE Rev. 2 sınıflandırmasını kullanma usullerini belirleyen bir düzenlemenin kabul edilmesi; TÜİK in turizm istatistiklerine yönelik metodolojisini gözden geçirerek AB metodolojisi ile daha uyumlu hale getirmesi; Tarımsal istatistikler alanında, bitkisel üretim tahminlerine ilişkin takvimin Eurostat veri toplama dönemleri ile uyumlu hale getirilmesi; Avrupa Komisyonu na sunulan tarımsal istatistiklere ilişkin strateji taslağı üzerinde Komisyon un yorumlarının dikkate alınarak güncelleme çalışmalarının devam etmesi Temel ulusal hesap göstergelerinin, metodoloji ve kullanılan kaynaklar ile birlikte sunulması gerekmektedir. Birçok alanda bölgesel istatistiklerin mevcut olmaması ya da gecikmeyle yayımlanması.

20 19. SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM konut sayımı yapması. İstatistiki çiftlik kayıtlarının oluşturulması ile tarım istatistiklerinin toplanması konusundaki metodoloji ve organizasyon yapısı hakkında ayrıntılı bir açıklama bulunmaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın idari kapasitesinin artırılması, çocuk işçiliği ile mücadele, işyeri sağlığı ve güvenliği. İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi düzeyde ilerleme kaydedilmesi 2011 yılında işsizliğin yüzde 9 a gerilemesi Kayıt dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi İkinci Eylem Planı nın kabul edilmesi Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması Zorunlu genel sağlık sigortasının uygulanmaya başlaması Sosyal diyalog, istihdam politikası, Avrupa Sosyal Fonu, sosyal içerme, sosyal koruma, eşit fırsatlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuk işçiliği ile mücadele konusunda adımlar atılması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun TBMM de kabul edilmesi ancak kanunun uygulamaya geçirilememesi Sosyal diyalog alanında kamu görevlilerine toplu sözleşme imkanı veren yeni kanunun kabul edilmesi ancak kanunun AB ve ILO standartlarını karşılamaması Genel istihdam ve işgücü katılımının artması, ancak bölgeler arası farklılıkların ve kadınların istihdama düşük katılım oranının devam etmesi İŞKUR un kapasitesinin geliştirilmesi, ancak hizmetlerin sosyal bakımdan korunmaya muhtaç gruplara ulaşmasında sorunlar yaşanması 2012 yılında işsizliğin yüzde 9,2 ye, genç işsizliğinin yüzde 17,5 e düşmesi Tarım dışı sektörde lik bir iş artışının olması ve kayıt dışı istihdamın azalması Türkiye İş Kurumu nda kurumsal kapasitenin artması Sosyal güvenlik primlerine devlet katkısı sağlanması Aktif iş piyasası ile ilgili mevzuatın yayınlanması Avrupa Sosyal Fonu na hazırlık olarak IPA fonlarının yönetilmesi ile ilgili kapasitenin artırılması Yoksulluk sınır altında yaşayanların sayısının azalması Sosyal hizmetlerin kapsam ve çeşitliliğinin artmaya devam etmesi İş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin sayılarının artması, ancak mevzuatın işyerinde uygulanmasında eksikliklerin devamı İşletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bağımsızlıkları açısından yeterli güvenceye sahip olmaması İşyerinde güvenlik kültürü ve mesleki hastalıklarının teşhisinin geliştirilmesi gereği Sosyal diyalog alanında yeni sendika ve toplu iş sözleşmesi kanununun yürürlüğe girmesi, ancak iyileştirmelere rağmen, endüstri ilişkilerinin işleyişi ile ilgili engellerin varlığı Çok az sayıdaki işçinin toplu iş sözleşmelerinden faydalanması ve toplu eylemlerde bulunabilmesi Ekonomik ve sosyal konseyin etkisiz olması Kadınların iş piyasasına katılımında artışa rağmen, oranın hala

21 İPA insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programının yönetiminden sorumlu ÇSGB nin akredite edilmesi, ancak bir proje havuzunun oluşturulması, izleme ve değerlendirme sistemi konusunda sorunların var olması Sosyal içerme konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın sosyal hizmet sağlama çalışmalarının devam etmesi, ancak net bir politika çerçevesinin oluşturulmamış olması İş hukuku alanında AB müktesebatına uyumda ilerleme olmaması Küçük işletmeler ve tarım sektöründe kayıt dışı istihdamın yaygın olması ve bu nedenle İş Kanunu nun etkili biçimde uygulanamaması Özel sektörü düzenlemeye yönelik Toplu İş İlişkileri Kanun tasarısının henüz TBMM de onaylanmamış olması Toplu sözleşme imkanının kısıtlanmaya devam etmesi, grev hakkının aşırı derecede kısıtlanması Mesleki kategorilerde ve belirli sektörlerde sendika kurma veya sendikaya katılma hakkının alırı derecede kısıtlanması Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konseyi nin 2009 yılından bu yana toplanmaması İşsizlik sigortasının kapsamının sınırlı olması Ayrımcılıkla mücadelede kanun tasarısının ayrımcılığın bütün türlerini ele almaması Çalışma hayatı ile aile hayatı arasında dengeyi iyileştirmeye yönelik önlemlerin tam olarak mevcut olmaması Eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak uygulanmasının hızlandırılması Sendikal faaliyetlerde ve ekonomik ve siyasi karar verme mekanizmalarında cinsiyet ayrımının devam etmesi düşük olması İstihdam hizmetlerine erişimde zorluklar yaşanması En çok korunmaya muhtaç gruplar ile ilgili idari kapasitesinin artmasına rağmen hala yetersiz olması Engellilerin kamu sektöründe istihdamında artış olmasına rağmen özellikle özel sektörde istihdamlarında sorunların devam etmesi Ayrımcılıkla mücadele konusundaki mevcut kanunların yetersiz olması, istihdamda cinsel yönelim ve yaşa dayalı ayrımcılığa karşı koruma olmaması Kadın istihdamına yönelik yeni girişimlerin başlatılması, ancak karar alma pozisyonundaki kadınların oranının artmaması, uygun fiyata çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin olmayışının temel sorun olmaya devam etmesi İş gücünün yaklaşık yüzde 40 ının iş hukuku kapsamında olmaması, uzun çalışma süreleri, haftalık izin kurallarına uyulmaması, gerekçesiz işten çıkarma gibi sorunların özellikle küçük işletmelerde devam etmesi Çocuk işçiliğinin azalmaması İş sağlığı ve güvenliği kanunu için yönetmeliklerin yayınlanmaması Uzun süreli işsizlik ve çalışmayan ve eğitim görmeyen gençlerin sayısının yüksek olması Ulusal istihdam stratejisinin kabul edilmemesi Sosyal içerme ile ilgili bir genel politika çerçevesinin bulunmaması Gelir eşitsizliğinin yüksek olması Mevsimsel tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının kötü olması Sosyal koruma kapsamının gelişmemesi, sosyal güvenlik sistemindeki açıkların devam etmesi, Fırsat eşitliği ile ilgili bir eşitlik biriminin henüz oluşturulmaması

2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI. Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu

2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI. Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu 2012 YILI ĐLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu 1.MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Yatay önlemler; Standardizasyon;

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı. Avrupa Komisyonu- 2012 Avrupa Birliği Bakanlığı - 2012

Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı. Avrupa Komisyonu- 2012 Avrupa Birliği Bakanlığı - 2012 Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan 2012 Yılı Türkiye İlerleme Raporu ve Avrupa Birliği Bakanlığı Tarafından Hazırlanan 2012 Yılı İlerleme Raporlarının Fasıl Bazında Özet Karşılaştırması Fasıl 1: Malların

Detaylı

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI 2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2007 İlerleme Raporu 2008 İlerleme Raporu 1. Malların Serbest Dolaşımı Malların serbest dolaşımına

Detaylı

(İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çeviri) 1

(İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çeviri) 1 2007 YILI İLERLEME RAPORU ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENME YETENEĞİ BÖLÜMÜNÜN GENİŞ ÖZETİ (İKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çeviri) 1 Müktesebat Fasılları Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi

İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi 01.12.2010 İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi AB Genişleme Sürecinde Son Durum BM, Kıbrıs Müzakereleri İçin Yeni Bir Tarih Belirledi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE BAŞLIKLARINA GÜNCEL BAKIŞ: TEMEL UYUM ALANLARI ve HUKUKİ İZDÜŞÜMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE BAŞLIKLARINA GÜNCEL BAKIŞ: TEMEL UYUM ALANLARI ve HUKUKİ İZDÜŞÜMLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE BAŞLIKLARINA GÜNCEL BAKIŞ: TEMEL UYUM ALANLARI ve HUKUKİ İZDÜŞÜMLERİ Kasım 2009 2007, TÜSİAD Bu raporda yer alan

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI

AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 27 Kasım 2007 MÜZAKERE FASILLARI İLERLEME RAPORU 2007 1 1. Malların Serbest Dolaşımı

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 09 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın ipek.aydin@epri.org.tr Utku Tuncay

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/0240

Detaylı

Mukderden Editörün Seçimi MALİ SAYDAMLIĞIN GENEL ESASLARI

Mukderden Editörün Seçimi MALİ SAYDAMLIĞIN GENEL ESASLARI Mukderden Editörün Seçimi MALİ SAYDAMLIĞIN GENEL ESASLARI Mali saydamlığın iyi yönetişime çok büyük katkısı olacaktır. Mali politikaların planlanması ve sonuçları ile ilgili daha bilinçli bir kamuoyunun

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı Yasin KOCABIYIK AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık Politikası Avrupa Birliği nin Taşımacılık Politikası Türkiye

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 17 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın (ipek.aydin@epri.org.tr) Asuman Erdem (asuman.erdem@epri.org.tr)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı