Altan Özeskici ve Erdoðan Oruç, yarýþmayla ilgili açýklama yaptý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti nden 5. Karikatür Yarýþmasý * HABERÝ 11 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altan Özeskici ve Erdoðan Oruç, yarýþmayla ilgili açýklama yaptý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti nden 5. Karikatür Yarýþmasý * HABERÝ 11 DE"

Transkript

1 Poðaça zammýna tepki Taþeron iþçi kaza kurbaný Kazým Taþ Çorum'un Kargý ilçesinde elektrik daðýtým þirketinde teknisyen olarak çalýþan Kazým Taþ (3), çýktýðý direðin devrilmesi sonucunda hayatýný kaybetti. * HABERÝ DE Giydiði kýrmýzý mont yakalattý Çorum'da kar maskesi takarak girdikleri marketin sahibini darbettikten sonra kasadan 0 lira çalarak kaçan iki zanlýdan biri, giydiði kýrmýzý mont sayesinde yakalandý. * HABERÝ DE Altan Özeskici ve Erdoðan Oruç, yarýþmayla ilgili açýklama yaptý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti nden. Karikatür Yarýþmasý Sosyal Medya yarýþmaya* HABERÝ konu DE oldu Çorum un Ýskilip ilçesindeki bir okulda poðaça fiyatýna yapýlan 0 kuruþluk zam bir öðrencilerin tepkisine neden oldu. * HABERÝ DE Öðrencilerin þikayet kutusuna býraktýklarý notlar dikkat çekti AK Parti teþkilâtlarýnda revizyon hazýrlýðý 30 NÝSAN 0 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 0 Kuruþ 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk hedefine Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini koyan AK Parti nin teþkilatlarda da revizyona gideceði haberleri kulislerde konuþuluyor. * HABERÝ 9 DA DSÝ den su tasarrufu uyarýsý DSÝ. Bölge Müdürü Murat Acu, ülke genelinde yaþanan kuraklýða dikkat çektiði konuþmasýnda, suyun tasarruflu kullanýlmasýna yönelik uyarýlarda bulundu. Murat Acu * HABERÝ 6 DA Günlük bin 96 araç geçiþ yapýyor Ankara Yolu en yoðun güzergah Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Çorum'un trafik yoðunluk haritasýnýn çýkarýldýðýný bildirdiði konuþmasýnda, Ankara Yolu'ndan günlük bin 96 aracýn geçiþ yaptýðýný açýkladý. Mehmet Çetin Mýsýr için nöbetteyiz Türkiye Belediyeler Birliði Meclis üyeliði için seçim yapýldý. Belediyeler Birliði üyelik seçiminde tek liste jesti Türkiye Belediyeler Birliði Meclis üyeliði için seçim yapýldý. * HABERÝ 6 DA Bahçeli yi sevindiren ziyaret Çorum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Meclis Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi ve MHP Ýlçe teþkilatý ile birlikte MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli yi ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA Bahçelievler in otopark çilesi Bahçelievler Mahallesi 7. Sokak sakinleri, kaldýrýmlara park edilen araçlardan þikayetçi. * HABERÝ DE Üniversiteye Japon öðretim elemaný Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Meclis Üyeleri ile TSO heyeti MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli yi ziyaret etti. * HABERÝ DE * HABERÝ DE MÜSÝAD dan Çorum un demiryolu talebine destek Bekiroðlu: Çorum un menfaatleri önceliðimiz Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný daha göreve baþladý. Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu Türkiye'nin dört bir yanýnda, Mýsýr'da hukuksuzca verilen idam kararlarýna tepki gösterenlerin sesine, gür bir ses de Çorum'dan eklendi. Mýsýrlý Müslüman kardeþleri için ayaða kalkan Çorumlular, Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu tarafýndan düzenlenen protesto eylemini yalnýz býrakmadý. * HABERÝ 7 DE Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD ýn hazýrladýðý raporda Çorum un da yer aldýðýný söyledi. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum un demiryolu talebini Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan a ilettiklerini açýkladý. * HABERÝ 0 DA Grup adýna ortak basýn açýklamasýný yapan Tapip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz Saðlýkçýlar acilde nöbete direniyor Tabip Odasý, Aile Hekimleri Derneði, Türk Saðlýk Sen, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Sendikasý, Genel Saðlýk Ýþ, TTB Aile Hekimliði Kolu, Aile Hekimleri ile saðlýk çalýþanlarýna hastane acil servislerinde nöbet uygulamasýna tepki gösterdi. * HABERÝ 8 DE.gruptaki 36 projenin daha hibe sözleþmeleri imzalandý. 8 milyonluk projeye imza * HABERÝ 9 DA

2 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Aman dikkat! Her gazeteci doðru'yu söylemez Çorumlu gazeteciler yoðun bir hafta sonunu geride býraktý. Bazý gazeteci meslektaþlarýmýz ile spor camiasýný ilgilendiren bir kaç genel kurul Çorum'da gerçekleþtirildi. Vatandaþý doðrudan ilgilendirmese de, memlekete gelen Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basýn Vakfý Genel Baþkaný ve Eskiþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Yýlmaz Karaca ile Çorum Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn basýna yansýyan sözleri yerel medya açýsýndan dikkat çekiciydi. Yýllar sonra yerel basýný açýp Çorum'da ne olup bittiðine dair araþtýrma yapacaklara ya da þehrin basýn tarihini yazacaklara 'gerçekleri' aktarmayý meslekî açýdan 'namus görevi' bildiðimizden, birazdan aþaðýda okuyacaðýnýz anekdotlarý yazma gereði duydum. Gelelim gerçeklere Bildiðim kadarýyla Çorum'a gelen konuklardan Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basýn Vakfý Genel Baþkaný ve Eskiþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Yýlmaz Karaca, ayný zamanda Ergenekon davasýnda Silivri'ye sýk sýk seferler düzenleyen, Gezi Olaylarý'nda aktif rol alan Atilla Sertel'in Genel Baþkaný olduðu Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Genel Baþkan Vekilliði görevini de yürütüyor. Çorum'da yaptýðý konuþmada gazeteciler arasýnda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Karaca, Cemiyet baþkanlarýný, göstermelik genel kurullarla koltuklarýný korumakla suçluyor, genç gazetecilere fýrsat verilmediðini savunuyor. Bu kapsamda 7 kentin üyeliklerini silerek federasyon bünyesinden çýkardýklarýný övünerek aktarýyor. Bu sözleri söyleyen Yýlmaz Karaca ne mi yapýyor? Böylesi mesaj dolu sözler sarf eden Karaca haliyle merakýmý celbetti. Hakkýnda kýsa bir araþtýrma yaptým. Bakýn neler öðrendim: Karaca'nýn yönetiminde yer aldýðý Türkiye Gazeteciler Federasyonu tamamen haksýz ve hukuksuz uygulamalarla, çoðunluðu Anadolu'da bulunan 7 þehrin cemiyetlerini antidemokratik bir biçimde tasfiye etti. Sonuç itibariyle her þerde bir hayýr vardýr hükmü hasýl oldu; ortak bir zeminde buluþulmasý mümkün olmayan federasyon yönetiminden ayrýlan Türkiye genelinde 0 cemiyet bir araya gelerek her bölgede federasyon kurdu, organlarýný belirledi, konfederasyon için alt yapý çalýþmalarýný tamamladý. Gençlere fýrsat vermek mi dediniz Karaca'nýn, cemiyet baþkanlarýnýn gençlere fýrsat vermediði iddiasý ise 'dinime söven Müslüman olsa' sözünü hatýrlatýyor. Cemiyetlerde gençlere fýrsat verilmediðinden þikâyetlenen Karaca, iþe bakýn ki, 98 yýlýndan bu yana, yani 30 yýldýr Eskiþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkanlýðý yapýyor. Yaklaþýk 8 yýldýr Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baþkanvekili, 8 yýldýr da Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basýn Vakfý Genel Baþkanlýðý makamýnda. Anlaþýlan Karaca'nýn yýllardýr oturduðu koltuklarý devralacak bir tek genç bulunamamýþ. Toplantýnýn tümüne baktýðýmýzda, bu anlayýþýn, bu makamlarýn sahiplerinin nasýl bir demokrasi bilinci Elektrik direðinden düþtü Hamile eþini dövdü Kale Mahallesi Ekin Caddesi nde aile kavgasý yaþandý. A.H.Ü. ile hamile eþi P.Ü. arasýnda hastaneye gitmek istediði için kavga çýktý. Kavga sýrasýnda eþinden dayak yiyen genç kadýn kocasýndan þikâyetçi olmadý. Baþýna tahta düþtü Baþýna tahta düþen inþaat iþçisi yaralandý. Buharaevler Mahallesi Dr. Ýlhan Gürel Caddesi ndeki bir inþaatta çalýþan Ý.D. isimli iþçinin baþýna tahta düþtü. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Alaca da Günhan Mahallesi nde oturan A.C. odun kýrarken odun parçasý baþýna çarptý. Ýlk tedavisi ilçeden yapýlan A.C. Çorum a sevk edildi. Çorum'da kar maskesi takarak girdikleri marketin sahibini darbettikten sonra kasadan 0 lira çalarak kaçan iki zanlýdan biri, giydiði kýrmýzý mont sayesinde yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Polis Ýmdat hattýna, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir marketten gasp olayý gerçekleþtirildiði ihbarý gelmesiyle polis ekipleri, kýsa sürede söz konusu markete ulaþtý. Market sahibinin ifadesinde, kar maskeli iki kiþiden birinin kendisini darbettiði sýrada diðer þüphelinin kasada bulunan 0 lirayý aldýðýný ve olay yerinden hýzla uzaklaþtýklarýný belirtmesi üzerine çalýþma baþlatan ekipler, çevredeki bina ve iþ yerlerinin güvenlik kamerasý kayýtlarýný incelemeye aldý. Çorum'un Kargý ilçesinde elektrik daðýtým þirketinde teknisyen olarak çalýþan Kazým Taþ (3), çýktýðý direðin devrilmesi sonucunda hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.'de (YEDAÞ) elektrik teknisyeni olarak görev yapan Kazým Taþ (3), meydana gelen elektrik arýzasýný gidermek için gittikleri merkeze baðlý Pelitözü köyünde, çýktýðý 9 metre yüksekliðindeki elektrik direðinin yýkýlmasý sonucunda di- Teknisyen Kazým Taþ (3), çýktýðý direðin devrilmesi sonucunda hayatýný kaybetti. rekten düþerek aðýr yaralandý. Olay yerine gelen ambulansla Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Taþ, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan Taþ hayatýný kaybetti. Kargý ya baðlý Halýlar köyü nüfusuna kayýtlý olan Taþ ýn, evli ve çocuk babasý olduðu öðrenildi.(ýha) Giydiði kýrmýzý mont yakalattý Ýþ yeri sahibinin, þüphelilerden birinin üzerinde kýrmýzý renkte bir mont olduðunu belirtmesi üzerine çalýþmasýný bu yönde sürdüren ekipler, bir binanýn kamera kayýtlarýndan zanlýlarýn görüntüsüne ulaþtý. Daha önce benzer suçlara karýþmýþ þüphelilerin sosyal paylaþým sitelerindeki fotoðraflarýný incelemeye alan ekipler, inceleme sonucunda gasp suçundan kaydý bulunan yaþýndaki Emrullah T.'nin ilgili sosyal paylaþým sitesindeki profil bölümünde, söz konusu kýrmýzý montla çekindiði fotoðraflarýnýn yer aldýðýný tespit etti. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla þüphelinin evinde arama yapan ekipler, zanlýnýn olay günü giydiði kýrmýzý montu ele geçirdi. Gözaltýna alýnan Emrullah T., çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Yetkililer, olaya karýþtýðý öne sürülen diðer þüphelinin yakalanmasýna çalýþýldýðýný belirtti.(aa) taþýdýðý daha iyi anlaþýlýyor. Öyle ya, cemiyet varken, -6 cemiyet baþkaný ile Basýn Vakfý Genel Kurulu yapýlmasý baþka nasýl izah edilebilir? Veya bu vakfýn bunca yýldýr somut olarak ne yaptýðýný bilen var mý? Yolyapar da bunu söylerse Ayný toplantýda meslek büyüðümüz Çorum Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Yolyapar da konuþmuþ. Doðrusu ya, mesleðe yýllarýný vermiþ bir gazetecinin sözleri, olaylarýn içindeki beni bir hayli þaþýrttý. Yolyapar konuþmasýnda özetle; kendisinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu baþkanlarýndan olduðunu, 6 yýl boyunca Çorum Gazeteciler Cemiyeti baþkanlýðý yaptýðýný, kendi isteði ile aday olmayarak baþkanlýðý býraktýðýný, cemiyet yönetiminin bazý ayrýþtýrýcý tavýrlarý nedeniyle genç gazetecilerin rahatsýz olduðunu belirterek, engel olmaya çalýþsa da yeni bir derneðin ortaya çýktýðýný söylemiþ. Oysa ki Mehmet Aðabey de çok iyi hatýrlayacaktýr ki, Çorum'da mesleðin içinde yer alan gazetecilerin ekseriyeti Mehmet Yolyapar'ýn 7 yýldýr baþkanlýk yaptýðý Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kan deðiþikliði olmasýný istedi. Yani taban hareketi böyle baþladý. Gazete yöneticileri ile yapýlan görüþmelerde uzlaþma saðlandý. Mevzu iyi niyet ve nezaket kurallarý içerisinde Yolyapar'a iletildi. Yeni oluþturulacak yönetimde mensubu olduðu gazeteden bir ismin yer almasý önerildi. Bu öneriye karþýlýk kendisi bir dönem daha göreve devam etme arzusu içinde olduðunu ifade ederek, yönetime isim vermek istemedi. Bunun üzerine harekete geçildi. Mevzuat ve yönetmeliklere uygun bir þekilde yapýlan ilk genel kurulda Yolyapar'ýn iþaret ettiði bir isim baþkanlýk için aday oldu, ancak seçimi kaybetti. Ve o günlerden bugünlere geldik. 0 yýldýr cemiyet yönetiminin içinde yer alan birisi olarak diyeceðim odur ki, Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde nöbet deðiþimi o dönemde meslektaþlarýmýzýn ekseriyetinin talebiyle gerçekleþti. Yeni geliþmeler 7 yýl baþkanlýk yapan Mehmet Yolyapar'a aktarýldý, yönetime bir ismin verilmesi, onursal baþkanlýk teklifi dahil her türlü iyi niyet yaklaþýmlarýna olumlu karþýlýk verilmedi. Yani ayrýþmayý isteyen, körükleyen, net olmayan taraf hiç bir zaman bugünkü Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde yer alan bizler olmadýk. Mevcut cemiyet yönetimi süreç içinde hem birlik ve beraberliðin tesisi için önemli adýmlar attý hem de Allah var, görmek, duymak isteyenler için çok güzel iþler yaptý. Sorularýn tüm cevaplarý cemiyetin sitesinde bulunabilir. Gazeteci bunu yaparsa Hal böyleyken 'doðrular' nasýl bu kadar eðilip bükülür de kamuoyuna aktarýlýr, buna zaman zaman þahit olsak da, her defasýnda þaþýrmadan edemiyoruz. Üstelik bunu bir de halka, 'doðru' neyse onu anlatmayý en kutsal görev sayan gazeteciler yaparsa Varýn gerisini siz düþünün. Sungurlu Belediye Baþkanlýðý Zabýta Müdürlüðü ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi Dilenci operasyonu Sungurlu Belediye Baþkanlýðý Zabýta Müdürlüðü ekipleri, cami önleri, kavþak ve yaya kaldýrýmlarýnda vatandaþlarýn dini duygularýný istismar ederek yardým isteyen dilencileri topladý. Konu hakkýnda Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, dilencilere yönelik operasyon düzenlediði belirtilerek, yakalanan dilencinin çevre illerden geldiði tespit edilerek, hakkýnda yasal iþlemler yapýlan dilencilerin þehir dýþýna gönderildiði kaydedildi. Açýklamada, Þehir dýþýndan ilçeye geldiði öðrenilen dilenci hakkýnda yapýlan yasal iþlemlerin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde kimlik tespiti yapýlarak ilçeden gönderildi denildi. Sungurlu Belediye Baþkan Abdulkadir Þahiner, Zabýta Müdürlüðü ne baðlý ekiplerin dilencilere yönelik operasyonlarýný aralýksýz bir þekilde sürdürdüðünü ve gerçekleþtirilen bu tür operasyonlarýn halk tarafýndan da büyük destek gördüðünü ifade etti. Vatandaþlarýn daha rahat ve huzurlu günler geçirmesi için bundan sonraki günlerde de bu tür çalýþmalara devam edeceklerini söyleyen Þahiner, Özellikle hemþerilerimizden istirhamýmýz küçük çocuklarý kullanarak bu iþi sektör haline getiren bu kiþilere itimat edip yardýmda bulunmamalarýdýr dedi.(ýha)

3 (BASIN:0000) ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 3

4 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Üniversiteye Japon öðretim elemaný Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný daha göreve baþladý. Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaretinde, üniversite bünyesinde görev almaktan mutlu olduðunu ifade etti. Öðretim elemaný kadrosunu her geçen gün daha da artýran Hitit e dünyanýn dört bir yanýndan gelen taleplerin giderek artmakta olduðunu belirten Rektör Alkan, bir dünya üniver- Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. sitesi olma hedefiyle çýktýklarý bu yolda somut geliþmeleri görme- nin üniversite adýna gurur verici olduðunu belirterek, yabancý uyruklu öðretim üyesi sayýsýnýn daha da artýrýlmasý için gerekli tüm imkanlarý kullanacaklarýný ifade etti. Rektör Alkan, Japonya daki (Tokyo) Sophia Üniversitesi nde, Kültürel Antropoloji alanýnda doktorasýný tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu nun, ayný zamanda üniversitenin Japonya daki eðitim kurumlarý ile yapacaðý ikili iþbirliði anlaþmalarýna da katký saðlayacaðýný açýkladý. Göreve baþlayan yeni öðretim elemanýyla birlikte, üniversitede yabancý uyruklu bir öðretim elemaný sayýsý e ulaþtý. Haber Merkezi 7. Alay Vefa Yürüyüþü Hitit Üniversitesi öðrencileri 7 Alay Vefa Yürüyüþü ne katýldý. Türk tarihinin en destansý mücadelelerinden birini veren 7. Alay'ý anma programýna; Yrd. Doç. Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak, Öðretim görevlileri Barýþ Ayar ve Erkan Cihangir eþliðinde katýlan öðrenciler, Çanakkale de düzenlenen 7. Alay Vefa Yürüyüþü nde yer aldý. Çanakkale Savaþý nda gösterdikleri üstün mücadele sonu- cunda, dünyanýn en kahraman birliði olarak bilinen 7. Alay'ý anmak için Nisan sabahý düzenlenen 7. Alay Vefa Yürüyüþü ne katýlan üniversite öðrencileri, o tarihi anlarý yeniden yaþadý. Sabah a karþý Çanakkale'nin Kocadere mevkiinde ecdadýmýzýn içinde bulunduðu zor þartlarý hatýrlatmak amacýyla hazýrlanan kýrýk buðday çorbasýnýn daðýtýldýðý etkinlikte, binlerce genç saf tutarak sabah namazýný kýldý. Daha Hitit Üniversitesi öðrencileri 7 Alay Vefa Yürüyüþü ne katýldý. sonra, Kocadere den baþlayýp Conkbayýrý mevkiine kadar yaklaþýk 0 kilometrelik yürüyüþ güzergahýný 3, saatte tamamlayan öðrenciler rehber eþliðinde Çanakkale Sa- vaþý nýn yaþandýðý alanlarý ve þehitlikleri ziyaret etti. Haber Merkezi Dimes e teknik gezi Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðrencileri, Meyve ve Sebze Ýþleme Teknolojisi dersi kapsamýnda Tokat ta bulunan Dimes Meyve Suyu Ýþletmesi ne teknik gezi düzenledi. Öðrencilere Gýda Mühendisliði Öðretim Üyelerinden Doç. Dr. Bülent Kabak, Doç. Dr. Kazým Savaþ Bahçeci ve Uzman Mehtap Çelik rehberlik et- ti. Dimes Fabrikasý nda meyvenin iþletmeye alýnmasý, iþlenmesi ve üretimini kapsayan meyve suyu üretim teknolojisi hakkýnda bilgi alan öðrenciler, iþletmenin üretim tesisi ve ambalajlama ünitesini de gezerek derste öðrendikleri teorik bilgilerini pratik olarak görme imkaný saðladýlar. Hitit Üniversitesi Dimes Meyve Suyu Ýþletmesi ne teknik gezi düzenledi. Haber Merkezi Müzelere teknik gezi Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü üçüncü sýnýf öðrencileri, Müzelerde Önleyici Koruma isimli dersin bir parçasý olarak Ankara Üniversitesi Baþkent Meslek Yüksekokulu Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hande Kökten eþliðinde Ankara'daki çeþitli müzelerde incelemelerde bulundular. Gezinin ilk gününde Ankara Üniversitesi, Baþkent Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki laboratuvarlarý ziyaret eden öðrenciler, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü üçüncü sýnýf öðrencileri Ankara da müzeleri gezdi. hem kuramsal hem de uygulamalý derslere katýldýlar. Ardýndan, An- kara Etnografya Müzesi ve Ankara Resim Heykel Müzesi nin ko- leksiyonlarýný inceleyen öðrenciler, Çankaya Köþkü bünyesindeki Pembe Köþk ü de ziyaret ettiler. Teknik inceleme gezisinin ikinci gününde ise, Ankara Kalesi Çengelhan bünyesinde bulunan Rahmi Koç Müzesi ndeki farklý koleksiyonlarýn ve bunlarýn ziyaretçilere takdim edilme biçimleri üzerinde yetkililerden bilgi alan öðrenciler, son olarak Anýtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek býraktýlar. Haber kurulu üyeleri dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Þoförler Odasý Baþköy ü ziyaret etti Emre Kut Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve yönetim kurulu üyeleri dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, yeni görevinde en iyi þekilde hizmet edeceðini belirterek, Vali Sabri Baþköy'den destek istedi. Vali Sabri Baþköy ise, ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getirerek, Tahsin Þahin'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Taþdelen den veda ziyareti Vali Sabri Baþköy, Muhtarlar Derneði eski Baþkaný Celal Taþdelen'i makamýnda kabul etti. Kabule; Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Zekeriya Doðan da eþlik etti yýllarý arasýnda Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý üyeliði, yýllarý arasýnda Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliði üyeliði ve Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu üyeliði bulunan Muhtarlar Derneði eski Baþkaný Celal Taþdelen; 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinin ardýndan muhtarlýðýnýn ve ilgili üyeliklerinin sona ermesi nedeniyle Vali Baþköy e nezaket ziyaretinde bulundu. Çorum un köylerine hiz- Vali Sabri Baþköy, Muhtarlar Derneði eski Baþkaný Celal Taþdelen'i makamýnda kabul etti. met götürmek için çalýþtýðýný belirten Muhtarlar Derneði eski Baþkaný Taþdelen, ilgili üyelikleri ve muhtarlýk döneminde kendisinden desteðini esirgemeyen Vali Baþköy e teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy; ilgili kurullar ve muhtarlýk görevi vesilesiyle Çorum ve köylerine yapmýþ olduðu hizmetlerinden dolayý kendilerine teþekkür ederek, yeni hayatýnda kendisine baþarýlar, Taþdelen ailesine ise huzur, saðlýk ve mutluluklar temenni etti. Haber Merkezi Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yöneticileri Emniyet Müdürlüðü ve Defterdarlýk ziyaretlerinde bulundular. Þoförler Odasý ndan nezaket ziyaretleri Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yöneticileri Emniyet Müdürlüðü ve Defterdarlýk ziyaretlerinde bulundular. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin beraberinde Oda Yönetim Kurulu üyeleri Arap Ali Altýnkeser, Yakup Torun, Satýlmýþ Aðar, Hamit Kaya, Recep Gökgüney ve Halil Mumcu ile birlikte Çorum Defterdarý Ýhsan Özbay'a ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ýlk olarak Defterdarlýðý ziyaret eden heyet, burada Defterdar Ýhsan Özbay'la bir süre görüþerek, tanýþma fýrsatý bulurken daha sonra Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret ettiler. Doðan'la þoför ve nakliyeci esnafýnýn sorunlarýný görüþen Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, kendilerini kabul etme nezaketinde bulunan Defterdar Ýhsan Özbay ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a ayrý ayrý teþekkür etti. (Haber Merkezi) Merkezi Maliye den mükelleflere uyarý Ýnternet aracýlýðý ile ödeme sistemleri yaygýnlaþtýrýlýrken, Maliye'nin baþý dolandýrýcýlardan kurtulmuyor. Maliye Bakanlýðý'nýn sanal dolandýrýcýlara yönelik daha önce mükelleflere yönelik yaptýðý uyarýsýna bir yenisi daha ekledi. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) 7 milyon araç sahibinin ödediði Motorlu Taþýtlar Vergisi'nin (MTV) ödenmesinde dikkatli olunmasý gerektiðini dile getirdi. Bazý dolandýrýcýlarýn GÝB'in internet sitesini taklit ederek borcunu sorgulamak isteyenleri kendi sitelerine yönlendirdiði ortaya çýkarýldý. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve yönetim Motorlu Taþýtlar Vergisinin internette kredi kartý ile ödenmesine iliþkin duyuru yapan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, MTV sorgulamasý, kredi kartý ile ödeme sayfasýnýn taklit edildiðini kaydetti. Duyuruda, "Baþkanlýðýmýz, Ýnternet Vergi Dairesi Motorlu Taþýt Sorgulamasý ve Kredi Kartý ile Ödeme sayfasý görüntülerinin taklit edildiði "http:// /~sorgula/traf/trafikmain.html" benzeri tüm adreslerin Baþkanlýðýmýzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadýr" ifadeleri yer aldý.(haber Merkezi) Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Tahsin Þahin e kutlamalar Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Þahin'i dün de Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'in yaný sýra Kargý Þoförler Odasý Baþkaný Orhan Camcý, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk ve ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan kutladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Tahsin Þahin, misafirleriyle yakýndan ilgilenirken, ziya- retlerde Oda Yönetim Kurulu üyeleri Arap Ali Altýnkeser, Yakup Torun, Satýlmýþ Aðar, Hamit Kaya, Recep Gökgüney ve Halil Mumcu da hazýr bulundu. (Haber Merkezi)

5 Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Alaittin Akel, Belediye Meclis Üyeleri ve Ticaret ve Sanayi Odasý ndan oluþan heyet TOBB u ziyaret etti. Hisarcýklýoðlu ndan Þahiner e destek sözü Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Alaittin Akel, Belediye Meclis Üyeleri ve Ticaret ve Sanayi Odasý ndan oluþan heyet Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu nu ziyaret ettiler. Ziyaret ile ilgili bir açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Rifat Hisarcýklýoðlu ile yýllarca Rýfat Hisarcýklýoðlu, Abdülkadir Þahiner i tebrik etti. TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, Sungurlu ya destek sözü verdi. Bahçeli nin Çorum ziyareti ertelendi BAYRAMOÐLU ÝNÞAAT TAN SÜPER LÜKS DAÝRELER Atatürk Lisesi arkasýnda 3. ve. Stad Sokak a cepheli süper lüks 3+ daireler beraber çalýþtýklarýný, kader birliði yaptýklarýný hatýrlatarak, Sayýn Baþkanýmýzýn gücünü her zaman yanýmýzda hissediyoruz. Sungurlumuza yapacaðýmýz hizmetlerde sayýn baþkanýmýzýn desteklerinin yanýmýzda olacaðýnýn bilincindeyiz. Organize Sanayimize yatýrýmcý gelmesi konusunda desteklerini esirgemeyeceklerine inancým tamdýr dedi. Baþkan Þahiner, toplantýda ayrýca Sungurlu ya TOBB tarafýndan bir okul yapmasý konusu gündeme getirildiðini ifade etti. ÞAHÝNER ÖNEMLÝ HÝZMETLER VERECE Sungurlu Belediye Baþkaný seçilen Abdülkadir Þahiner ile yýllarca birlikte çalýþtýklarýný hatýrlatan TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ise, Ýnþallah Belediye Baþkaný olarak önümüzdeki dönemde Sungurlu ya çok önemli hizmetler vereceðine inanýyoruz. Sayýn Þahiner in seçilmesi oda camiamýz açýsýndan da bir gururdur diye konuþtu. Demokrasiyi yaþayan bir kurum olarak, seçilmiþlere yardým etmek ve destek olmak zorunda olduklarýný ifade eden TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, oda camiasýnýn içinden çýkan bir baþkana sahip çýkmalarýnýn önemli olduðunu vurguladý. SUNGURLU'YA TOBB OKULU Sungurlu Organize Sanayi nin yerini ve konumunun çok önemli olduðunu belirten Hisarcýklýoðlu, Sungurlu OSB nin tanýtýmý için hep beraber çalýþýlmasý gerektiðini, kendilerininde ne gerekiyorsa yapacaklarýný beyan ederek talep edilen okul konusunda ise ilk önce 8 ile okul yapacaklarýný, 8 il tamamlandýktan sonra öncelik olarak Sungurlu ya bir okul yapacaklarýný söyledi. Sungurlu TSO Baþkaný Alaittin Akel ise Abdulkadir Þahiner den bayraðý devraldýðýný belirterek, Sayýn baþkanýn yaptýðý güzel hizmetlere daha güzelini katmak için birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vereceklerini ve Sungurlu yu kalkýndýracaklarýný söyledi. Hisarcýklýoðlu Sungurlu TSO Baþkaný Alaittin Akel e de görevinde baþarýlar dilerken, aldýðý bayraðý daha ileriye baþarýyla taþýyacaðýndan emin olduðunu söyledi.(ýha) Mustafa Demirer Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli'nin Çorum'a yapacaðý belirtilen programýnýn iptal edildiði bildirildi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, yaptýðý açýklamada, " Mayýs Perþembe günü Sungurlu, Uðurludað ve Laçin Belediye Baþkanlarýmýza yapýlacak olan ziyaret programý Mayýs ve Regaip Kandili'ne denk gelmesi nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleþtirilmek üzere ertelenmiþtir. Ziyaret program tarihi belirlenmesi halinde ayrýntýlarýyla açýklama yapýlacaktýr." dedi. Ýsmail Lek (Ç.HAK:006) Çorum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Meclis Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi ve MHP Ýlçe teþkilatý ile birlikte MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli yi ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili bir açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, 30 Mart ta yapýlan yerel seçimler öncesi Sayýn genel baþkanýmýza Sungurlu Belediye Baþkanlýðý nýn kazanýlmasý konusunda söz verdik ve bu sözü tutarak Sungurlu Belediyesini kazanmanýn gururu ile ziyareti gerçekleþtirdik. Genel baþkanýmýzýn hayýr duasýný almaya gittik dedi. (Ç.HAK:0) ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Bahçeli Sungurlu yu kutladý ÇORUM GÜLENYÜZ ELELE ÖZEL EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝN'DE 0-6 yaþ arasý çocuklara Geliþimsel Çocuk Nörolojisi Derneði Onaylý DENVER II GELÝÞÝMSEL TARAMA TESTÝ ücretsiz olarak Tüm Halkýmýza Duyurulur (Testleri kurumumuzun Psikologu Oðulcan Canik yapacaktýr.) MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli ise Sungurlu nun kendileri için çok önemli olduðunu ve 30 Mart yerel seçimlerinin çok zor bir ortamda geçtiðini belirterek, Sungurlu belediye baþkanlýðýnýn kazanýlmasýndan dolayý sizi tebrik ediyorum. Baþarýnýzý küçümsemeyin. Sizler çok çalýþarak zor olaný baþardýnýz. Sizlerle gurur duyuyorum diye konuþtu. Bahçeli daha sonra Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e baþarý dileklerini sunarak her zaman destek olacaklarýný söyledi.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Meclis Üyeleri ile TSO heyeti MHP GEnel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli yi ziyaret etti. Bahçeli Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e baþarý dileklerini sunarak her zaman destek olacaklarýný söyledi 6-6 yaþ arasý çocuklara Türk Psikologlar Derneði Onaylý WISC-R ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeði) ücretli olarak yapýlacaktýr. Tel : (0 36) 3 Faks: (0 36) 6 6 Adres :Kale Mah. Hüyük cad. Zafer 6. Sok. /A ÇORUM e- mail web :www.gulenyuzelele.com

6 6 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 DSÝ kuraklýða dikkat çekti Suyu tasarruflu kullanalým Erol Taþkan DSÝ. Bölge Müdürü Murat Acu, ülke genelinde yaþanan kuraklýða dikkat çektiði konuþmasýnda, suyun tasarruflu kullanýlmasýna yönelik uyarýlarda bulundu. Özellikle Kýzýlýrmak Havzasý nda cuma günü saha çalýþma yapacaklarýna iþaret eden Murat Acu, suyun tasarruflu kul- DSÝ. Bölge Müdürü Murat Acu, kuraklýða dikkat çekti. lanýlmasý konusunda eðitim çalýþmalarý yapacaklarýný ifade ettiði konuþmasýnda, özellikle vahþi sulama yöntemlerinin terkedilmesi gerektiðini bildirdi. Dutludere Sulama Projesi nin 8 bin 800 dekar araziyi sulayacaðýný hatýrlatan Acu, bu yýl 0 dekarlýk bölümün sulamaya açýlmasýyla projenin hayata geçeceðini dile getirdi. Vali den Sinpaþ a özel teþekkür Vali Sabri Baþköy, SÝNPAÞ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Avni Çelik'e Alaca'ya yaptýrdýðý bina için teþekkür etti. Alacalý olan hayýrsever iþ adamý Avni Çelik'in yaptýrdýðý binanýn özellikli ve büyük bir bina olduðuna iþaret eden Vali Baþköy, 3 bin metrekarelik kapalý alana sahip bina için, fazladan bir kat daha yapýlmasý ricasýnda bulunduðu- nu, Çelik'in de bu ricayý kýrmayýp, belediyenin yaptýðý düzenlemelerin ardýndan 3 bin metrekarelik yeni katý da projeye ilave ettiklerini anlattý. "Çorum çok þey kazanacak." sözüyle yapýlan baðýþýn önemine vurgu yapan Vali Sabri Baþköy, Avni Çelik'e ve gerekli düzenleme ve altyapýlarý hazýrlayan Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a teþekkür etti. Vali Sabri Baþköy, Avni Çelik'e Alaca'ya yaptýrdýðý bina için teþekkür etti. Günlük bin 96 araç geçiþ yapýyor Ankara Yolu en yoðun güzergah Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Çorum'un trafik yoðunluk haritasýnýn çýkarýldýðýný bildirdiði konuþmasýnda, Ankara Yolu'ndan günlük bin 96 aracýn geçiþ yaptýðýný açýkladý. Karayollarý ile ilgili genel çalýþmalar hakkýnda kurulu üyelerini bilgilendiren Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, yýllýk yapýlan ölçümlerde en yoðun karayolunun Ankara yolu olduðunu, ikinci sýrada ise günlük bin 3 araçla OsmancýkSamsun yolunun yer aldýðýný söyledi. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, yol aðý ile ilgili bilgi verdi. Dev ihale Mayýs ta Hitit Üniversitesi Ýnþaat Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Süleyman Altan, kuzey kampüs alanýnda yapýlmasý projelendirilen alt yapý ve üst yapý ihalelerinin Mayýs'ta gerçekleþtirileceðini belirtirken, Vali Sabri Baþköy büyük bir ihale olarak tarif ettiði ihalenin 60 milyon TL bütçesi bulunduðunu söyledi. Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý'nda kurul üyelerine çalýþmalar hakkýnda bilgi aktaran Süleyman Altan, söz konusu alanda yer alan spor salonu ihalesinin 0 Üniversiteler Arasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'na yetiþtirileceðini, geri kalan bölümlerin kademeli olarak yýl içerisinde tamamlanacaðýný ifade etti. Belediyeler Birliði üyelik seçiminde tek liste jesti Erol Taþkan Türkiye Belediyeler Birliði Meclis üyeliði için seçim yapýldý. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün doðal üye olarak kabul edildiði birlik için yapýlan seçimlerde Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Sungurlu Belediye Baþkaný Aldulkadir Þahiner, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Murat Önder asil üye olarak seçilirken, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz da yedek üye oldu. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen seçimler, tek liste olarak gerçekleþtirildi. Kapalý zarf usulü gerçekleþtirilen seçim öncesi, istiþare ederek tek listeli bir seçim önerisi sunan Külcü, farklý alternatif ve tekliflere de açýk olduðunu söyledi. Teammüller gereði Belediyeler Birliði nde merkez ilçenin yanýsýra, dört büyük ilçenin temsil edilmesinin daha uygun olacaðýna inandýðýný belirten Külcü, burada herhangi bir parti ayrýmý yapmayý uygun bulmadýðýný belirterek, asil listeyi MHP Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, AK Parti Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK Parti Alaca Belediye Baþkaný Muzaffer Eyvaz ve AK Parti Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Murat Önder olarak teklif ederken, CHP li Oðuzlar ve Mecitözü Belediyele ni de yedek üye olarak önerdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü birlikte doðal üye olarak görev aldý. Seçimler Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Seçimler, tek liste olarak gerçekleþtirildi. Ýnsan hayatýna en çok dokunan siyaset kurumu belediyelerdir Hitit Üniversitesi Ýnþaat Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Süleyman Altan. Ýl Koordinasyon Kurulu toplandý Erol Taþkan Ýl Koordinasyon Kurulu 0 yýlýnýn ikinci toplantýsý için Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýðýnda bir araya geldi. Çorum'un yatýrým projelerinin görüþüldüðü toplantýya Bölge Müdürleri, il müdürleri, kaymakamlar, belediye baþkanlarý katýldý. Sesinden rahatsýz olduðunu kaydederek toplantýyý baþlatan Vali Sabri Baþköy, her toplapntýda kendi yaptýðý deðerlendirme konuþmasýný Türkiye Belediyeler Birliði Meclis üyeliði için seçim yapýldý. Ýl Koordinasyon Kurulu 0 yýlýnýn ikinci toplantýsý için Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýðýnda bir araya geldi. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat yaptý. Koordinasyon kurulu üyeleri, kurumlarýyla ilgili yapýlan çalýþmalarý sunum halinde kurulla paylaþýrken, konuya iliþkin soru sormak isteyenler de, çalýþmalarýn kendilerini ilgilendiren detaylarý hakkýnda bilgi aldý. Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý'nýn ardýndan da Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Ýl Ýdare Þube Müdürleri Toplantýsý gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkiye Belediyeler Birliði seçiminde, tecrübelerini paylaþtý. Siyasetin insan hayatýna en çok dokunan kurumunun belediyeler olduðuna iþaret eden Külcü, yeni seçilen belediye baþkanlarýný ve meclis üyelerini tebrik ederek, insan iliþkilerini sýký tutmak gerektiðinin altýný çizdi. Turgut Özal Konferan Salonu nda gerçekleþtirilen seçim öncesinde. Türkiye Belediyeler Birliði nin görev ve sorumluluklarýný hatýrlatan Baþkan Külcü, seçimlerin tamamlanmasýyla birlikte millet iradesinin cereyan ettiðini, herkesin halkýn iradesine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni seçilen baþkanlarý kutladý. saygý duyup kabul etmek durumunda olduðunu söyledi. Ortaya çýkan milletin iradesidir, yargýlamak, sorgulamak ve beðenmemek gibi bir hakkýmýz olamaz. Hangi partiden olursa olsun, millet iradesini ortaya koymuþtur. diyen Baþkan Muzaffer Külcü, seçimi kazananlarýn yanýsýra, kaybedenlerin de neden kaybettiðine bakýp, tahlil çýkarmanýn önemine iþaret etti. Millete efendi deðil, hizmetkar olmak gerektiðini aktaran Külcü, tekrar göreve gelen ve göreve yeni baþlayan tüm baþkan ve meclis üyelerini kutladýðýný sözlerine ekledi.

7 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 7 Mýsýrlý kardeþleri için ayaða kalktýlar Erol Taþkan Türkiye'nin dört bir yanýnda, Mýsýr'da hukuksuzca verilen idam kararlarýna tepki gösterenlerin sesine, gür bir ses de Çorum'dan eklendi. Mýsýrlý Müslüman kardeþleri için ayaða kalkan Çorumlular, Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu tarafýndan düzenlenen protesto eylemini yalnýz býrakmadý. Önceki akþam saat,00'de bir araya gelen Çorumlular, darbecilere ve verdikleri kararlara tepki göstererek, kamuoyunun dikkatini yaþanan zulme ve hukuksuzluða çekti. Mükemmel sesiyle Kur'an okuyan Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Selahattin Öz'ün tilaveti ile baþlayan programda, dualar edildi. Hafýz Yusuf Demirel ve Ömer Bayramoðlu tarafýndan ayrý ayrý yaptýrýlan dualara iþtirak eden katýlýmcýlar, zalimlere lanet ederken, mazlumlar için de kurtuluþ diledi. Çorum ÝHH, Eðitim Bir sen Çorum Þubesi, Ýlkeder ve Özgür Der tarafýndan kurulan Mýsýr Halkýyla Yardým Platformu'nun protestosuna ÝYC, Akýncýlar Derneði ve Ekader'in de katký verdiði ifade edildi. Sunumunu Mustafa Akbaba'nýn yaptýðý protesto eyleminde ÝHH Çorum temsilcisi Selim Özkabakçý ve Özgür-Der Çorum Þube Baþka- ný Bülent Gökgöz birer konuþma yaptý. Mýsýr Minye mahkemesinin almýþ olduðu 9 idam kararýnýn 37'sinin onandýðýný, kalanlarýn da çoðunluðunun müebbet hapse çevrildiðini aktaran konuþmacýlar, ayrýca tekrar 683 kiþi hakkýnda da idam kararý verildiðini söyledi. Yaþanan zulme sessiz kalýnmamasý gerektiðine dikkat çeken konuþmacýlar, Mýsýr'da yaþanan zulmü bir kez daha hafýzalara hatýrlattý. Genç yaþlý, kadýn erkek ve çocuklarýn yer aldýðý gece yaklaþýk, saat süren protesto programýyla sona ererken, taþýnan dövizlerle, atýlan sloganlar ve gönülden edilen dualarla, Mýsýrlý mazlum Müslümanlar'a destek verildi. Doðaseverler Kültür Yollarýnda Ýl Özel Ýdaresi ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce Çorum'un Kültür Yollarýnda geçen yýl olduðu gibi bu yýl da baharýn geliþiyle birlikte 'Doða Sizi Çaðýrýyor Projesi'ne start verilirken, Nisan ayý boyunca düzenlenen 6 ayrý geziye yaklaþýk 300 kiþi katýldý. Doða yürüyüþleri eðitim, sanat, basýn camiasý ile kamu kurum ve kuruluþlarý, üniversite öðrencileri, halktan yoðun ilgi görüyor. Bu kapsamda Çorum'da bulunan 'Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda hafta sonlarý yürüyüþler organize ediliyor. 'Doða Sizi Çaðýrýyor Projesi'nin ilk yürüyüþleri -3 Nisan 0 Cumartesi-Pazar günü baþladý. Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolunun Ýskilip rotalarýndan Ahlatçýk-Selbasan (iki buçuk kilometre) ve Selbasan-Akpýnar (üç buçuk kilometre) yürüyüþlerinin ardýndan Ýskilip gezisi gerçekleþtirildi. 9 Nisan 0 Cumartesi günü Þapinuva-Ortaköy-Ýncesu, 0 Nisan 0 Pazar günü Ýkitaþ-HacýevliKargý Tatil Köyü, 6 Nisan 0 Cumartesi Ýbikçam-Boðazkale-Yazýlýkaya Örenyeri, 7 Nisan 0 Karahacip-Þapinuva-Ýncesu'ya yürüyüþ programlarý düzenlendi. için Doða yürüyüþlerine katýlým Yürüyüþlere katýlmak isteyenler Ýl Özel Ýdaresi Kültür Sosyal Ýþler Müdürlüðüne telefon ve sosyal medya aracýlýðýyla ulaþabiliyor. Gezilerde rehberlik ve ulaþým hizmeti veriliyor. Katýlýmcýlar her gezi programý öncesinde Çorum merkezde buluþup, güzergâhlar için buradan yola çýkýyor. Ülkemizdeki 8 Kültür Yolundan 'si Çorum'da Doða ile randevularda ülkemizdeki 8 adet Kültür Yolu arasýnda bulunan ve açýlýþý 0 yýlýnda yapýlan Hitit Yolu ile açýlýþý 0 yýlýnda yapýlan Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolunun hem tanýnýrlýðýný artýrmak hem de yürüyüþe katýlanlara güzel bir hafta sonu yaþatmak hedefleniyor. 03 baharýnda da doðaseverler kültür yollarýndaydý 03 yýlý baharýnda da "Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havza- sý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nda hafta sonlarý yürüyüþler organize edilmiþti. Yürüyüþlere çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör çalýþanlarý, acentalar, üniversite öð- rencileri ve vatandaþlar katýlmýþtý. Nisan-Mayýs ve Haziran aylarýnda her hafta sonu gerçekleþtirilen gezi programlarýnda toplam 00 kiþi doða yürüyüþü yapmýþtý.

8 8 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Saðlýkçýlar acilde nöbete direniyor Mustafa Demirer Tabip Odasý, Aile Hekimleri Derneði, Türk Saðlýk Sen, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Sendikasý, Genel Saðlýk Ýþ, TTB Aile Hekimliði Kolu, Aile Hekimleri ile saðlýk çalýþanlarýna hastane acil servislerinde nöbet uygulamasýna tepki gösterdi. Dün saat.30 da Saðlýk Ýl Müdürlüðü önünde bir araya gelen Tabip Odasý, Aile Hekimleri Derneði, Türk Saðlýk Sen, Saðlýk ve -Sosyal Hizmet Sendikasý, Genel Saðlýk Ýþ, TTB Aile Hekimliði Kolu temsilcileri meslek onurlarý ve toplum saðlýðý için hastane acillerinde nöbet tutmayacaklarýný açýkladýlar. Grup adýna ortak basýn açýklamasýný yapan Tapip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdiði konþmasýnda, acil servislerde görev yapanlarýn deneyim ve tücrübeye sahip olmasý gerektiðine dikkat çekti. Yýlmaz, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Saðlýk Bakanlýðý, Aile Saðlýðý Merkezi saðlýk çalýþanlarýna 6 sayýlý Torba Yasa ile kamu hastane acillerinde ve istasyonlarýnda ayda asgari sekiz saat nöbet uygulamasý getirmiþ; nöbetin usul ve esaslarý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan tarihinde ilan edilmiþ, Halk Saðlýðý Müdürlükleri tarafýndan gönderilen yazý ile de ASM deki saðlýk çalýþanlarýna nöbet listeleri oluþturma çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Böylece ASM çalýþanlarýnýn görüþ ve önerileri dikkate alýnmadan medya organlarýnda toplumu yanýltacak gerekçeler öne sürerek kamuoyu oluþturularak, yasal alt yapý tamamlama çalýþmalarý devam etmiþtir. Saðlýk Bakaný, gerekçelerini sýralarken önce saðlýk personeline ihtiyacýmýz var demiþ, bu yetmeyince 'mesleki eðitim nöbetsiz olmaz' demeye baþlamýþ, geçerli bir dayanak bulmada zorlanýnca ya da haksýz gerekçeler iþe yaramayýnca bu defa 'Nöbet hekimlik mesleðinin onurudur' demeye kadar geldiðini hepimiz hatýrlýyoruz. Ancak tüm bu gerekçelerin tutarlý olmadýðýný, politik bir tercih olduðunu, popülizm adýna birinci basamak saðlýk çalýþanlarýný hak kaybýna uðratacaðýný, halkýn acil saðlýk hizmetlerini olumsuz etkileyeceðini defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Aile Hekimliði nasýl tarif edilmiþti? Aile hekimlerinin belirli bir mekânda ve kendisine kayýtlý kiþilere hizmet vereceði, onlarýn tüm saðlýk sorunlarýný bileceði, biyo-psikososyal yaklaþým ile hastalarýna daha fazla faydalý olacaðýný Saðlýk Bakanlýðýmýz tarafýndan defalarca ilan edilmiþti. Bizler ASM lerde gün içinde payýmýza düþen tüm acillere bakýyoruz, polikliniðimizi yapýyoruz. Asýl iþimiz olan koruyucu hekimliðe ve Eðitimimize daha fazla zaman ayýrmak istiyoruz. Alanýmýza ve mesleðimize sahip çýkmak istiyoruz. Her iþe yama her þeye joker olmak istemiyoruz. Gölbaþý Çorumlular Birliði Derneði Baþkaný Osman Ulunç ve beraberindeki dernek üyeleri, Gölbaþý Belediye Baþkaný Fatih Duruay ý makamýnda ziyaret ederek, baþkanlýk görevinin hayýrlý olmasýný diledi. Gölbaþý ndaki Çorumlular olarak Baþkan Duruay a yapacaðý çalýþmalarda baþarýlar dilediklerini belirten Dernek Baþkaný Osman Ulunç, ziyaretleri sýrasýnda Baþkan Fatih Duruay a Çorum leblebisi hediye etti. Koruyucu saðlýk hizmetlerinde istenen düzeye geldik mi? Anne ölümlerinin yeniden arttýðýný duyuyoruz, halen sýtmanýn, TBC nin sorun olmaya devam ettiðini biliyoruz, yýllarca emek verip yok ettiðimiz kýzamýðýn yeniden salgýn haline geldiðini, polionun tüm ülkeyi tehdit eder hale geldiðini, hiç görülmeyen bulaþýcý hastalýklarýn sayýsýnýn arttýðýný görüyoruz. Kanser vakalarý azalacaðýna artmakta, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalýklarýn görülme yaþý düþerken sayýsý sürekli artmaktadýr. Bizler asýl görevimiz olan koruyucu saðlýk hizmetlerini öncelemek zorundayýz. Acillerin sorunu daha akýlcý çözülmeli Bugüne kadar Acillerin alt yapý, çalýþma koþullarý ve çalýþanlarýn özlük haklarý iyileþtirilmemiþtir. Týp Fakültesi sayýsý sekseni geçmiþ, týp öðrencisi sayýsý 9 binleri bulmuþtur. Halen uzmanlýðý özendiren uygulamalarla, sistemde istenirse acillerde hekim istihdamýný saðlamak çok zor deðildir. Bir savaþ, salgýn veya olaðan üstü bir durum olmadýðý halde saðlýðýn ticarileþtirilmesiyle birlikte kýþkýrtýlmýþ hasta talebi, performans kaygýsýyla niteliksiz hale dönüþen saðlýk hizmeti acil polikliniklerini iþlemez hale getirmiþ, bu sorunu sözleþmeli çalýþan ASM çalýþanlarýyla giderme cihetine gidilmiþtir. Bu gün geldiðimiz son noktada nöbet genelgesi ile birlikte artýk çalýþma koþullarýmýz daha da aðýrlaþtýrýlmýþ haftalýk çalýþma saatlerimiz artýrýlmýþ, mevcut haklarýmýz geriletilmiþtir. Bu amaçla birçok eylem ve etkinlik gerçekleþtirilmiþ, bu uygulamaya dayanak teþkil eden yasa maddelerinin iptali için muhalefet partisi TTB adýna Anayasa Mahkemesine baþvuruda bulunmuþtur. Ayrýca Nöbet genelgesinin iptali içinde gerekli hukuki giriþimler baþlatýlmýþtýr. Bu nedenle yapýlmasý gereken tüm hukuki giriþimler örgütlerimizce yapýlmakta ve sonuna kadar da hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceðiz, Aile Saðlýðý Merkezindeki saðlýk çalýþanlarýný, kamu hastane acillerinde ve ya istasyonlarýnda nöbet tutmaya zorlamanýn, saðlýk çalýþanlarýnýn kazanýlmýþ haklarýnýn gaspý anlamýna geleceðini, yasallýk kazandýrmak adýna yapýlan düzenlemelerin kamuoyu nezdinde meþru olmadýðýný ve acilden hizmet alan halkýn bu uygulamadan zarar görebileceðini bir kez daha vurgulama gereði duyuyoruz. Aile Saðlýðý Merkezi çalýþanlarý, Saðlýk Bakanlýðýnýn acil nöbet dayatmalarýna karþý olup, birinci basamak saðlýk hizmet alaný dýþýnda dayatýlan hiçbir görev ve sorumluluðu kabul etmeyeceklerini ilan etmiþtir., yürüten birinci basamak saðlýk çalýþanlarýný ayrý bir mesleki eðitim ve deneyim gerektiren hastane acillerinde görevlendirmek hangi nesnel gerekçelere dayanmaktadýr? Grup adýna ortak basýn açýklamasýný yapan Tapip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz yaptý. Çorumlular Gölbaþý Belediye Baþkaný ný ziyaret etti Gölbaþý Çorumlular Birliði Derneði yöneticileri Gölbaþý Belediye Baþkaný Fatih Duruay ý ziyaret etti. BAÞKAN A ÇO- RUM LEBLEBÝSÝ Dernek baþkanlarýyla birlikte Gölbaþý Belediye Baþkaný Fatih Duruay ý makamýnda ziyaret eden Çorumlular, Baþkan Duruay ý baþkanlýk görevi için tebrik ederek bir plaket verdi. Dernek olarak Gölbaþý Belediyesi ne her konuda destek olacaklarýný belirten Dernek Baþkaný Osman Ulunç, Baþkan Fatih Duruay a Çorum leblebisi hediye etti. BERABER HÝZMET EDECEÐÝZ Ziyarete gelen dernek üyelerine, destekleri ve iyi dilekleri için teþekkür eden Gölbaþý Belediye Baþkaný Fatih Duruay ise þunlarý söyledi; Baþta ziyaretiniz için çok teþekkür ediyorum. Gölbaþýmýz için hep birlikte çalýþacaðýz. yýl boyunca bir an bile durmadan, hayata geçireceðimiz projeler ile Gölbaþýmýzý hak ettiði yerlere getireceðiz. Gölbaþýmýzýn en büyük zenginliði Anadolu nun her rengine bezenmiþ olmasýdýr. Biz bu renkleri, Gölbaþýmýzda yapacaðýmýz her etkinlikte ortaya çýkaracaðýz. Bunun için beraberliðimizi hiç bozmadan hemþehrilerimizle, derneklerimizle hep kol kola olacaðýz. (ÝHA) Tüm Ýllere alarm verildi Geçen eylülde Kenya'da bir alýþveriþ merkezini bombalý saldýrýyla kana bulayan El Kaide baðlantýlý Eþ-Þebab örgütünün Türkiye'de eylem yapacaðý bilgisi Emniyet'i harekete geçirdi. Tüm illerde güvenlik önlemleri alýnýyor. Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM), il emniyet müdürlüklerine gönderdiði yazýyla, Kenya ve Somali'de El Kaide baðlantýlý terör eylemleri gerçekleþtiren Eþ-Þebab örgütünün Türkiye'yi hedef aldýðýný ortaya çýkardý. EGM, il emniyet müdürlüklerine gönderdiði uyarý yazýsýnda, örgütün, Türkiye'de eylem yapmak amacýyla Somali kökenli Kanada vatandaþý Jamal Mohammed Dirie'yi görevlendirdiðini açýkladý. EGM, eylemlere karþý önlem alýnmasý talimatýný verdi. Kenya'yý kana buladýlar Milliyet'in aldýðý bilgiyi göre, Suriye'deki çatýþmalarla birlikte Türkiye-Suriye sýnýr hattýnda yoðun faaliyet gösteren Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) adlý El Kaide baðlantýlý terör örgütünün eylemlerini önlemeye yönelik çalýþmalar yapan EGM, yurtdýþý baðlantýlý önemli bir bilgiye ulaþtý. Geçen Eylül ayýnda Kenya'nýn baþkenti Nairobi'de Westgate adlý alýþveriþ merkezine bombalý saldýrý düzenleyen El Kaide baðlantýlý Eþ- Þebab örgütünün Türkiye'de eylem yapmayý planladýðýný tespit eden EGM, tüm il emniyet müdürlüklerine uyarý yazýsý gönderdi. Tüm iller uyarýldý Özellikle Afrika kýtasýnda aktif biçimde El Kaide baðlantýlý eylemler yapan örgüt, Türkiye'nin Somali Büyükelçiliði'ne bombalý eylem düzenlemiþti. Eþ-Þebab örgütünün, Türkiye'deki eyleminde Somali kökenli Kanada vatandaþý Jamal Mohammed Dirie'yi görevlendirdiði anlaþýldý. Bu tespitle birlikte harekete geçen EGM, il emniyet müdürlüklerine gönderdiði yazýda, Dirie'nin bu yýl içinde Ankara'daki ABD Büyükelçiliði veya Türkiye'deki bir binaya yönelik eylem gerçekleþtirmek maksadýyla Ankara'ya gelebileceðine dikkati çekti. Pasaportlarý ele geçirdi EGM, yazýda Eþ-Þebab örgütünün Kanada veya Avrupa'da yaþayan Somali kökenli göçmenlerin pasaportlarýný ele geçirerek Dirie'nin Türkiye'deki eylemine katýlacak diðer eylemcilerin Türkiye'ye giriþlerinin kolaylaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný bildirdi. Dirie'nin Abdirahim Mohammed Eid sahte ismine ait Somali pasaportuna sahip olduðu belirtilen yazýda, kendisinin Mogadiþulu bir eþinin olduðu ve Somali'de Mogadiþu ve Hargeisa bölgeleri arasýnda yaþadýðý vurgulandý. Önlemler arttý Eþ-Þebab örgütünün Türkiye'de eylem hedefinin bulunduðu vurgulanan yazýda, Dirie'nin erkek kardeþi Ali Mohammed Dirie'nin terörist faaliyetlerden dolayý Kanada'da hapis yattýðý ve hapisten çýktýktan sonra El Kaide'ye katýldýðýnýn belirlendiði anlatýldý. Kanada devletince hakkýnda seyahat yasaðý koyulan Ali Mohammed Dirie'nin, sahte pasaportla Suriye'de çatýþmalarda öldüðü ve bu sýrada Jamal Mohammed Dirie'yi El Kaide'ye kazandýrdýðý belirlendi. EGM, polis birimlerinden, eylem ya da eylemlere yönelik istihbarat çalýþmalarýna aðýrlýk verilmesini ve özellikle alýþveriþ merkezleri baþta olmak üzere günlük yaþamda halkýn yoðun olarak yaþadýðý bölgelerde önlemler alýnmasýný istedi.(haber Merkezi) Kosova ve Makedonya ticari iþ gezisi -7 Nisan 0 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Kosova ve Makedonya da iþ gezisi Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜM- SÝAD) Genel Merkez ve Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen Kosova ve Makedonya ticari iþ gezisi -7 Nisan 0 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. TÜMSÝAD Ýl Baþkaný ve üyelerinin katýldýðý iþ gezisinde Çorumlu iþ adamlarý Kosova ve Makedonya pazarýnda ticaret ve yatýrým imkânlarýný da yerinde görmüþ oldu. TÜMSÝAD Genel Merkez Genel Sekreteri, Sektör Kurullarý Baþkaný ve yetkililerin de katýldýðý günlük iþ gezisinde ikili görüþmeler yapýlýp, ticari kazanýmlar elde edildi. TÜMSÝAD a IPARD bilgisi Ýsmail Daðdelen Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Ýsmail Daðdelen, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) üyelerine TKDK nýn Kýrsal Kalkýnma Hibe Destekleri hakkýnda bilgi verdi. Önceki gün saat 0.00 de TÜMSÝAD toplantý salonunda gerçekleþtirilen bilgilendir- Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Koordinatörlüðü TÜMSÝAD ýn oknuðu oldu. me toplantýsýnda konuþan verdi. Daðdelen, Tarým ve Kýrsal TÜMSÝAD üyelerine Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü'nün len e teþekkür eden TÜMSÝ- verdiði bilgiler için Daðdebugüne kadar Çorum a destek AD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, sunumun verdiði sektörler, hibeler, hibe oranlarý, yatýrýmcýlardan istenen gereklilikler ve koþullar, geçtiðini, proje yapacaklarýn üyeler için oldukça faydalý hangi harcamalarýn desteklendiði gibi konularda bilgiler da daha bilinçli hareket bu bilgilendirme doðrultusun- ede- Isvea ya tasarým ödülü Isvea A' Design Award and Competition dan ödül aldý. Ýtalyan'nýn köklü vitrifiye markasý Isvea, hijyen ve çevre dostu clearing teknolojisine sahip, ünlü Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano tasarýmý b+ asma klozet ile dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan A' Design Award and Competition dan ödül aldý. Ýtalya'nýn yarým asrý aþkýn deneyimiyle vitrifiye seramik alanýnýn lider markalarýndan Isvea, yýlýn en iyi tasarýmlarýný, tasarým konseptlerini, ürünlerini ve hizmetlerini ödüllendiren, dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan A' Design Award and Competition tarafýndan, Bronze A' Design Award ödülüne layýk görüldü. Isvea bu ödülü, çevre dostu clearing teknolojili, ünlü Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano tasarýmý B+ serisi asma klozetler ile kazandý. A' Design Award, dünyanýn en büyük uluslararasý ve jürili tasarým yarýþmasý olarak kabul ediliyor. Ödülün, çeþitli yaratýcý alanlarda farklý ülke ve disiplinlerden gelen sadece en iyi tasarýmcýlarý öne çýkarmak amacýyla düzenlendiði vurgulanýyor. Yarýþma baþvurularý ikili deðerlendirmeden geçiyor ve deneyimli akademisyen, seçkin basýn mensuplarý ve baþarýlý profesyonellerden kurulu tarafsýz bir jüri heyeti tarafýndan deðerlendiriliyor. Kanalsýz hazne ile gelen hijyen Ünlü Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano tasarýmý olan, clearing teknolojili B+ serisi asma klozetler, daha az deterjan tüketimi ve daha kýsa sürede temizlik olanaðý sayesinde çevre dostu özelliði ile farklýlaþýyor. Isvea'nýn clearing özelliði, kanalsýz haznesi ile kullanýcýlara hijyenik ve temizliði kolay banyolar sunuyor. Saðlýða zararlý organizmalar üremesine ve birikmesine neden olan kanalý ortadan kaldýrdýðý için üst düzey temizlik ve hijyen saðlayan clearing özelliði ev hijyenine yeni bir boyut getiriyor. Çevre dostu Isvea B+ serisi, çevre dostu ve hijyenik yaklaþýmýn geniþ kitlelere ulaþmasý için, her bütçeye uygun fiyat özelliði taþýmasýyla dikkat çekiyor. Tasarým, kalite ve farklý fonksiyonel yaklaþýmlarýyla tanýnan Isvea markasý, sadece bu özellikleriyle deðil; saðlýk ve çevre dostu üretim bilinciyle de dikkat çekiyor. CleaRing özelliðinin yaný sýra; klozetlerde her kullanýmda % 60'dan fazla su tasarrufu saðlayan AquaPlus özelliði (.lt / lt) ve seramik yüzeylere uygulanan bakteri barýndýrmayan SterilPlus yüzey teknolojisi gibi uygulamalar, böylesi bir tercihin yansýmalarý olarak göze çarpýyor. (Haber Merkezi)

9 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 9 AK Parti teþkilâtlarýnda revizyon hazýrlýðý 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk hedefine Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini koyan AK Parti nin teþkilatlarda da revizyona gideceði haberleri kulislerde konuþuluyor. AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Arife Betül Gülgün ün zorunlu istifasýnýn ardýndan yaygýn basýnda parti teþkilatlarýndaki revizyon haberleri partinin Çorum teþkilatlarýnda bundan sonra hangi adýmlarýn atýlacaðý sorusunu da gündeme getirdi. Haber 7 de dün yer alan haberde AK Parti deki revizyon hareketi ile ilgili þu bilgiler yer aldý: AK Parti, seçim analizinin ardýndan teþkilatlar için de çift koldan çalýþma baþlattý. Hedef, hem 3. ay sonraki Cumhurbaþkanlýðý seçimleri, hem de 3. ay sonraki genel seçimler Yerel seçim zaferinin ardýndan aðustos ayýndaki Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ve gelecek yýl yapýlacak genel seçimlere odaklanan AK Parti, çift koldan sandýk seferberliði baþlattý. Bir yandan sandýk baþý görevliler için yeni yapýlanmaya gitme kararý alýnýrken, diðer yandan teþkilatta revizyon hazýrlýðý yürütülüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla baþlatýlan çalýþmada koordinasyonu ise Teþkilattan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilen Süleyman Soylu üstlendi. SANDIK BAÞINDA REVÝZYON Seçim analizinin ardýndan baþlatýlan çalýþmalardan ilki sandýk baþý görevlileriyle ilgili. Yerel seçimlerde bazý bölgelerde görevli sandýk müþahitlerinin istenilen çalýþmayý tam olarak gerçekleþtirememesi nedeniyle, daha dinamik bir yapý oluþturulacak. 9 kiþilik "Sandýk Yönetim Kurullarý" revizyona tabi tutulacak þeklindeki yeni yapýyla her sandýðýn baþýnda sabit isimler partiyle irtibatlý görevliler haline dönüþecek. EKÝPLERE DÜZENLÝ EÐÝTÝM Ekiplere, belli aralýklarla eðitimler verilecek. Sadece yapýlacak çalýþma deðil, sandýk baþý güvenliði, muhtemel provokasyonlar ve sonuçlarýn en hýzlý þekilde Genel Merkez'e ulaþtýrýlmasý konularýnda da bu ekipler bilgilendirilecek. Böylece. milyon kiþi seçimler için hazýr olacak. TEÞKÝLATTA YENÝ GÖREVLER Parti yönetiminin ikinci çalýþmasý teþkilattaki revizyona iliþkin. Seçimlerde beklenen baþarýyý elde edemeyen bazý il, ilçe ve belde yönetimleri istifalarýný sunmuþtu. Bursa, Mersin, Burdur, Muðla gibi bazý illerin ilçe ve beldelerinden seçim sonrasý istifalar gelmiþti. Ýstifalarýn yaný sýra bazý teþkilatlarda da daha dinamik yapý için önümüzdeki günlerde revizyon bekleniyor. ÇORUM DA NE OLACAK? Öte yandan hatýrlanacaðý üzere AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün önceki gün istifa etmiþ, istifa açýklamasýnda, görevi kendi isteðiyle býrakmadýðýný, istifa ettirildiðini bildirmiþti. Gülgün den sonra AK Parti Ýl Teþkilatý nda baþka deðiþiklikler yapýlýp ya- Bursa da Çorumlu buluþmasý Bursa da yaþayan Çorumlular, Bursa Çorum Ýl ve Ýlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen programda bir araya geldi. Dernek Baþkaný Hüseyin Görgülü ve Baþkan Yardýmcýsý Veysel Topaloðlu önderliðinde Çorum un kültürel deðerlerinin korunmasý, sürdürülmesi ve tanýtýlmasý amacýyla gerçekleþtirilen programa Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Öðr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadað, Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Harekat Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Erden Uzun, Bursa Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Selami Türker, Çocuk Þube Müdürü Erol Turan, Bursa SGK Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsa Öztaþ ve çok sayýda Çorumlu hemþehrimiz katýldý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Tahtakale BÝLDEF Anadolu Kültür Merkezi Toplantý Salonunda buluþan Çorumlular, Çorum a has hamur iþleri ikramý ve Çorumlu sanatçý Satý Hardal ýn seslendirdiði Çorum türküleriyle memleket hasreti gidermiþ oldular. Bursa da yaþayan Çorumlular birlik ve beraberlik örneði sergiliyor. Bursa Çorum Ýl ve Ýlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen programda bir araya geldi. TKDK dan Çorum a 8 milyonluk proje daha Mustafa Demirer TKDK. Çaðrý döneminde teslim edilen ve iþlemleri tamamlanan.gruptaki 36 projenin daha hibe sözleþmeleri imzalandý. TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen, birim amirleri, baþvuru sahipleri, danýþmanlar ve makine ekipman tedarikçileri katýldýðý hibe sözleþmesi imza töreni kurum merkezinde gerçekleþtirildi.. Baþvuru Çaðrý Döneminde Çorum Ýl Koordinatörlüðüne teslim edilen projelerden.grupta yer alan 36 adet projenin inceleme süreci tamamlandý. Adet "0- Süt Üreten Ýþletmelere Yatýrým" kapsamýnda 3 adet de ''30- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi Tedbiri'' kapsamýndaki projelerin hibe sözleþmeleri imzalandý. 36 projenin toplam yatýrým tutarýnýn yaklaþýk 8 milyon TL olduðu, bu projelere saðlanacak olan hibe desteði miktarýnýn toplamýnýn da yaklaþýk,7 milyon TL olacaðý belirtil-.gruptaki 36 projenin daha hibe sözleþmeleri imzalandý. Programa ar ve makine ekipman tedarikçileri katýldý. di. Hibe Sözleþmesi imzalanan projelerden 3 adedi Merkez, 3 adedi Sungurlu, Adedi Alaca, Adedi Ýskilip, adet Laçin ve Adet ise Uðurludað'dan geldi. Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, imza töreninde yaptýðý konuþmada, yapýlan sözleþmelerin Çorum tarýmýna önemli miktarda yatýrým yapýlacaðýný ve önümüzdeki süreçte bu yatýrýmlarýn üretimde artýþ olarak il ekonomisine katký saðlayacaðýný söyledi. Daðdelen, "Projelerin imza aþamasýna gelene kadarki süreçte emeði geçen tüm paydaþlarýmýza ve personelimize teþekkür ediyorum." dedi. Toplantýda baþvuru sahiplerinin, danýþmanlarýn ve makine ekipman tedarikçilerinin sorularý Proje Baþvuru Yönetim Birim Amiri Ahmet Kuyulu, Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak ve Ödeme Talep Birim Amiri Aytekin Deniz tarafýndan cevaplandýrýldý. Ýmam Hatip Lisesi Ýlahi Korosu, Ýkinci Bahar Lokantasý tarafýndan aðýrlandý. Ýkinci Bahar dan ÝHL Ýlahi Korosu na teþekkür yemeði Erol Taþkan Geçtiðimiz cumartesi günü sabah namazýnda ilahi okuyan Ýmam Hatip Lisesi Ýlahi Korosu, Ýkinci Bahar Lokantasý tarafýndan aðýrlandý. Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinin Ulu Cami'de sabah namazýnda buluþan cami cemaatine sunulan ilahi ziyafetinin kendisini çok gururlandýrdýðýný ve mutlu ettiðini aktaran Ýkinci Bahar Lokantasý Sahibi Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, "Ýkinci Bahar Lokantasý olarak öðrencilerimizi ve onlara bu fýrsatlarý veren deðerli hocalarýmýzý aðýrlayýp misafir etmek istedik. Küçük bir teþekkür ifadesi olarak yaptýðýmýz bu davete katýldýklarý için ayrýca teþekkür ederken, dini bilgilerle kendilerini yetiþtirerek eðitimlerini sürdüren evlatlarýmýz topluma olan hizmetlerini gönülden takdir ediyorum." dedi. Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Müdür Yardýmcýsý Süleyman Pekcan, ÝHL Matematik Öðretmeni-Müzisyen Osman Atalay ve koro üyesi gençlerin katýldýðý yemekte, Hüseyin Kýr, öðrencilerine yönelik davet ve ikramlar için Ýsmet Çýtak ve tüm Ýkinci Bahar Lokantasý çalýþanlarýna teþekkür etti. ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, Hüseyin Kýr, Ýsmet Çýtak ve tüm Ýkinci Bahar Lokantasý çalýþanlarýna teþekkür etti. Geçtiðimiz cumartesi günü sabah namazýnda ilahi okuyan ÝHL öðrencileri Ýkinci Bahar da aðýrlandý. Ýkinci Bahar Lokantasý Sahibi Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, öðrencileri tüebrik etti. Kargý da PCM eðitimi Mustafa Demirer 9-30 Nisan 0 tarihleri arasýnda yapýlacak olan Kargý Proje Döngü Yönetimi Eðitimi'nin (PCM) 0 kursiyerin katýlýmý ile Kargý Kaymakamlýðý toplantý salonunda baþladý. Ýl Sosyal Etüt ve Proje müdürü Esat Kolbaþý'nýn verdiði bilgiye göre, proje eðitiminin açýlýþýna Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu, Sosyal Proje Uzmaný Mehmet Çakýþ ve kursiyerler katýldý. gün sürecek proje eðitiminde eðitici olarak; Kargý Yazý Ýþleri Müdürü Kazým Karabýyýk ve Kargý METEM personeli Hasibe Kahraman görevlendirildi. Eðitim sonrasý Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu ve Proje Uzmaný Mehmet Çakýþ Ýlçe kaymakamý Ali Erdoðan'a nezaket ziyaretinde bulundular. Yürütülen projeler ve yapýlabilecek çalýþmalarla ilgili fikir alýþ veriþi yaptýlar. Kargý Proje Döngü Yönetimi Eðitimi baþladý. Çorum heyeti yürütülen projeler ve yapýlabilecek çalýþmalarla ilgili fikir alýþ veriþinde bulundu.

10 0 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 MÜSÝAD dan Çorum un demiryolu talebine destek Recep Mebet Bekiroðlu: Çorum un menfaatleri önceliðimiz fýndan hazýrlanan Ulaþtýrma, Denizcilik Müstakil Sanayici ve ve Haberleþme BakanlýÝþadamlarý Derneði (MÜSÝðý nýn Ýþtigal Sahasýnda AD) Þube Baþkaný Rumi Yer Alan Konular ile ÝlBekiroðlu, Çorum un degili Görüþ ve Öneriler miryolu talebini Ulaþtýrma kitapçýðýna da girdiðini Bakaný Lütfi Elvan a iletvurgulayan Bekiroðlu, tiklerini açýkladý. raylý taþýmacýlýðýn yerel Geçtiðimiz günlerde ekonomiye büyük katký Elazýð da düzenlenen MÜsaðlayacaðýna iþaret etsýad Genel Ýdare Kurulu ti. toplantýsýna katýldýðýný betürk-ýþ heyetini lirten Rumi Bekiroðlu, kabulünde konuþan Beprogramda Bakan Lütfi Elkiroðlu, demiryolu kovan la da görüþme imkaný nusunda lobi çalýþmasý bulduðunu söyledi. yapýlmasý gerektiðini de Amasya dan Kýrýkkasözlerine ekledi. le ye yapýlacak demiryolu MÜSÝAD Yönetim baðlantýsýnýn Çorum sanayi Kurulu Üyeleri Lemzi ve ticaretine büyük fayda Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD ýn hazýrladýðý raporda Çorum un da yer aldýðýný söyledi. Çöplü, Engin Býyýkoðlu saðlayacaðý görüþünü dile ve Hüseyin Kartal la getirdiðini anlatan Bekiroðlu, Amacýmýz memleketimize birlikte misafirlerini karþýlayan Bekiroðlu, sendika yöneticilehizmet etmek dedi. rinin ve üyelerinin Mayýs Ýþçi Bayramý ný kutladý. Çorum un demiryolu talebinin, MÜSÝAD yönetimi tara- Kaya ve Bekiroðlu na hayýrlý olsun ziyareti Recep Mebet Türk-Ýþ e baðlý sendikalarýn yöneticileri dün Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý ile MÜSÝAD Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman öncülüðündeki ziyaretlere Belediye-Ýþ Þube Baþkaný Mehmet Þen, Tarým-Ýþ Ýl Temsilcisi Yüksel Þahan, Yol-Ýþ Sendikasý Teþkilatlanma Sekreteri Mustafa Karaca ve Karayollarý Ýþyeri Baþtemsilcisi Cafer Erkoç ile TES-Ýþ Ýþyeri Baþtemsilcisi Ahmet Özgün katýldý. Ziyaret programý dahilinde ilk olarak MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkanlýðý na yeniden seçilen Rumi Bekiroðlu nu tebrik ederek baþlayan Sefer Kahraman, Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý na seçilen Halil Ýbrahim Kaya yý da kutladý. Ýþ ve siyaset dünyasýna yönelik mesajlar veren Kahraman, Türk-Ýþ ve sendikacýlýk faaliyetlerinden de bahsetti. Ortak paydamýz Çorum diyen Kahraman, memlekete hizmet yolunda tüm sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliðine hazýr olduklarýný kaydetti. Sendikalarýn iþçilerle iþverenler arasýndaki iliþkileri düzenleyen bir sacayaðý olduðunu vurgulayan Kahraman, Türk-Ýþ bünyesinde yýllarca çalýþan bir arkadaþýmýzýn Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý na seçilmesi bizleri ayrýca sevindirdi diyerek Halil Ýbrahim Kaya nýn da bir zamanlar sendika mensubu olarak çalýþtýðýný hatýrlattý. Türk-Ýþ heyetinin ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getiren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya ve MÜSÝAD Þube Baþkaný Bekiroðlu, nezaketlerinden dolayý misafirlerine teþekkür ettiler. Türk-Ýþ heyetinin ilk ziyaret duraðý MÜSÝAD Çorum Þubesi oldu. Emre Kut Atatürk Anadolu Lisesi evsahipliðinde Hitit Üniversitesi ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nce ortaklaþa düzenlenen 'Tanzimat'tan Cumhuriyete Türk Resim Sanatý' konferansý ve 'Özgün Sanat Konularý' adlý panel dün gerçekleþtirildi. Geniþ kapsamlý programýn açýlýþýna Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güngör, Ýstanbul Kemer Burgaz Üniversitesi Kurucu Dekaný Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Devlet Sanatçýsý Prof. Dr. Devrim Erbil, Mimar Sinan Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Aydýn Ayan, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatlarý Bölüm Baþkaný Sanat Eleþtirmeni Doç. Dr. Sibel Ký- Atatürk Anadolu Lisesi nin evsahipliðindeki programa ilgi büyüktü. lýç, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güngör, toplumlarýn kalkýnmasýnda ve kültürel miras açýsýndan sanat eserlerinin deðerinin asla tartýþýlamaz olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, dünyaca bir üniversite olmak için, binlerce milyonlarca kiþinin bulunduðu þehirde yaþanýlmasý gerekmediðini belirterek, "Doðru ve ulaþýlýr hedefler koyarsak her þeyi yapabiliriz. Çorum'un fizikî yapý yönünden diðer illerden hiçbir farký yok. Biz de Çorum'da büyük iþler baþarabiliriz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan programýn ilk bölümünü teþkil eden 'Tanzimat'tan Cumhuriyete Türk Resim Sanatý' konulu konferansa geçildi. Konferansýn konuþmacýlarý Prof. Dr. Devrim Erbil ve Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin'di. Programýn ikinci bölümünde ise, 'Özgün Sanat Konularý' adlý panel yapýldý. Prof. Dr. Seçil Þatýr'ýn moderatörlüðündeki panele konuþmacý olarak Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Doç. Dr. Sibel Kýlýç katýldýlar. Özgün sanatlar sergide Emre Kut Kahraman ve beraberindeki heyet, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya yý da ziyaret etti. Kahraman: Ýþçi Bayramý na siyaset bulaþtýrdýlar Türk-Ýþ, Çorum da Mayýs a katýlmýyor Recep Mebet Türk Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer Kahraman, bu yýl Mayýs Ýþçi Bayramý kutlamalarýna katýlmama kararý aldýklarýný açýkladý. MÜSÝAD Çorum Þubesi ni ziyaretinde konuyla ilgili açýklama yapan Sefer Kahraman, Ýþçi Bayramý kutlamalarýna siyaset bulaþtýðý gerekçesiyle böyle bir karar aldýklarýný söyledi. Geçmiþ yýllarda Türk-Ýþ olarak Mayýs kutlamalarýna öncülük ettiklerini hatýrlatan Atatürk Lisesi'nde 'sanat' konuþuldu 'Tanzimat'tan Cumhuriyete Türk Resim Sanatý' konferansý ve 'Özgün Sanat Konularý' adlý panel dün gerçekleþtirildi. Sefer Kahraman, Çorum daki Mayýs kutlamalarýna katýlmayacaklarýný açýkladý. Kahraman, bu yýl bir siyasi partinin bu iþe soyunmasý nedeniyle tertip komitesinin ikiye bölündüðünü kaydetti. Biz birlik ve beraberlikten yanayýz diyen Kahraman, Bayramlar, bayram gibi kutlanmalý, orayaburaya çekilmemeli dedi. Mayýs ýn emek ve dayanýþma bayramý olduðuna dikkat çeken Kahraman, Çorum daki Türk-Ýþ e baðlý sendikalarýn Ýþçi Bayramý ný kendi içlerinde kutlayacaklarýný sözlerine ekledi. Özgün sanatlarý konu alan resim sergisi dün Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi nde açýldý. Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin ve Prof. Dr. Aydýn Ayan ýn eserlerinden oluþan serginin açýlýþýna Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güngör, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Çorumlu sanat tutkunlarýnýn da davetliler arasýnda yer aldýðý serginin açýlýþýný sanatçýlarla protokol üyeleri birlikte yaptý. Hitit Üniversitesi ve Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde düzenlenen 'Tanzimat'tan Cumhuriyete Türk Resim Sanatý' konferansý ve 'Özgün Sanat Konularý' adlý panelin ardýndan gerçekleþen sergi Özgün sanatlarý konu alan resim sergisi açýldý. Sanatçýlar, davetlilere eserleri ile ilgili bilgiler verdiler. açýlýþýnda konuþan protokol mensuplarý, organizasyonda emeði geçenleri ve sanatçýlarý kutladýlar. Ýstanbul Kemer Burgaz Üniversitesi Kurucu Dekaný Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Devlet Sanatçýsý Prof. Dr. Devrim Erbil, Mimar Sinan Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Aydýn Ayan, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatlarý Bölüm Baþkaný Sanat Eleþtirmeni Doç. Dr. Sibel Kýlýç ýn hazýr bulunduðu programa büyük ilgi gösteren davetliler, 3 adet yaðlý boya eserin yer aldýðý sergiyi beðeniyle gezdiler.

11 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Çorum Gazeteciler Cemiyeti nden. Karikatür Yarýþmasý SOSYAL MEDYA yarýþmaya konu oldu Altan Özeskici ve Erdoðan Oruç, yarýþmayla ilgili açýklama yaptý. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ. KARÝKATÜR YARIÞMASI * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A (x9.7 cm) en fazla A3 (9.7x cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 6/09/0 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir Recep Mebet Çorum Gazeteciler Cemiyeti. Karikatür Yarýþmasý katýlým þartlarý dün düzenlenen toplantýyla açýklandý. Gazeteciler Cemiyeti nde düzenlenen toplantýya Tertip Komitesi Üyeleri Altan Özeskici ve Erdoðan Oruç katýldý. Sosyal Medya konulu yarýþma hakkýnda bilgiler veren Altan Özeskici, karikatür sanatý ile iletiþim dünyasýndaki geliþmelere dikkat çekmeyi amaçladýklarýný söyledi. Geleneksel hale gelen yarýþmanýn Çorum Belediyesi nin katkýlarý ile düzenlendiðini hatýrlatan Özeskici, son katýlým tarihinin 6 Eylül 0 olduðunu açýkladý. Yarýþma sonucu ile ilgili deðerlendirmenin son katýlým tarihini takip eden günlerde yapýlacaðýný anlatan Özeskici, birinciye bin TL, ikinciye bin 00 TL, üçüncüye bin TL para ödülü verileceðini kaydetti. Mansiyon ödüllerinin ise 00 er TL olacaðýný dile getiren Özeskici, yarýþmacýlara daðýtýlacak toplam ödül tutarýnýn 6 bin TL olacaðýný ifade etti. HER YAÞ- TAN KATILI- MA AÇIK KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ÖDÜLLER: Birincilik :.000 TL Ýkincilik :.00 TL Üçüncülük :.000 TL. Mansiyon : 00 TL. Mansiyon : 00 TL 3. Mansiyon : 00 TL - Gençlik Ödülü - Adet (8 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/09 -ÇORUM Ýletiþim: Web: Metruk evde yangýn Recep Mebet Ulukavak Mahallesi Köprübaþý 0. Sokak ta bulunan metruk bir evde dün öðle saatlerinde yangýn çýktý. Bir süredir boþ bulunan evi saran alevleri gören çevre sakinleri, olayý itfaiyeye haber verdi. Kýsa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, alevler çevredeki evlere sýçramadan yangýný kontrol altýna alarak söndürdü. Polisin güvenlik tedbiri aldýðý olay yerinde YEDAÞ ve Acil Servis ekipleri de hazýr bulundu. Çevre sakinlerine korku dolu anlar yaþatan yangýn sonucunda metruk haldeki ev tamamen kullanýlamaz hale geldi. Y arýþma þartnamesi ile ilgili açýklamalarda bulunan Erdoðan Oruç ise çizim tekniðinin serbest olduðu yarýþmanýn amatör ya da profesyonel her yaþtan karikatüristin katýlýmýna açýk olduðunu söyledi. 8 yaþýndan küçük çizerlere özel ödüller verileceðini de belirten Oruç, Gençlik Ödülleri adý altýnda genç çizerlere özel hediyeler verilecek. dedi. Oruç, yarýþma ile ilgili detaylý bilgi ve þartnameye Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin adlý resmi internet sitesinden ulaþýlabileceðini sözlerine ekledi. Y apýlan açýklamada yarýþma jürisinin ise þu isimlerden oluþtuðu bildirildi: Ali Þur (Karikatürist), Altan Özeskici (Karikatürist), Erdoðan Oruç (Karikatürist), Kadir Yüktaþýr (Karikatürist), Koray Þenyuva (Harita Mühendisi), Nilgün Çevik (Çorum Belediyesi Sanat Danýþmaný), Sadýk Örgel (Gazeteci), Yýlmaz Baþ (Karikatürist). Metruk evde çýkan yangýn itfaiye tarafýndan söndürüldü. (Fotoðraf: Ýrfan Ezer) Bahçelievler Mahallesi sakinleri, kaldýrýmlara park edilen araçlardan þikayetçi. Bahçelievler in otopark çilesi Recep Mebet Bahçelievler Mahallesi 7. Sokak sakinleri, kaldýrýmlara park edilen araçlardan þikayetçi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Vali Konaðý civarýndaki sokaklara düzensiz þekilde park edilen araçlar yüzünden kaldýrýmlarda yürüyemediklerini söylediler. Yol ortasýndan yürümek zorunda kaldýklarý için trafikte araçlarýn önünde kendilerini bulduklarýný ifade eden vatandaþlar, özellikle yaýþlý günlerde büyük sýkýntý yaþadýklarýný kaydettiler. Mahallede uygun yerlere otopark yapýlmak suretiyle çözüm üretilmesini isteyen vatandaþlar, yetkililere seslenerek, Artýk bu çileye bir son verin diye konuþtular. Bilinç Sürücü Kursu yeni yerinde hizmette Recep Mebet Ýsmet Seyhan ýn kurucusu olduðu Özel Bilinç Sürücü Kursu, Ýnönü Caddesi Ekmekçioðlu Ýþ Merkezi. kat numara /3 e taþýndý. Daha önce Ýnönü Caddesi Konak Ýþ Merkezi numara 9 da faaliyet gösteren Bilinç Sürücü Kursu, eski yerinin karþýsýndaki yeni adresinde hizmete girdi. Yeni hizmet binalarý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ýsmet Seyhan, Sadece para kazanmaya odaklanmadan memleketimize bilgili, bilinçli, iyi yetiþmiþ sürücüler kazandýrmayý amaçlýyoruz dedi. Yaklaþýk ay önce taþýndýklarý yeni yerlerinin iki katlý ve 00 metrekare hizmet alanýna sahip olduðunu anlatan Seyhan, Derslikler, kafeterya, idari ofisler, simülatör salonu gibi bölümlerin yer aldýðý yeni yerimizi teknolojinin son imkanlarý ile donattýk diye konuþtu. Dersliklerimize kurduðumuz sistem sayesinde kursiyerlerimiz dizüstü bilgisayarlarý ile dersleri takip edebiliyor diyen Seyhan, alanýnda uzman bir eðitim kadrosuyla hizmet verdiklerinin altýný çizdi. Sektörde yaklaþýk yýllýk tecrübeye sahip olduðunu vurgulayan Seyhan, Trafik eðitiminin, sürücü eðitiminin vazgeçilmez unsuru olduðuna inanýyorum. Bu yüzden eðitimlerimizi sýnav odaklý deðil, trafikte güvenli araç kullanýmý üzerine bina ediyoruz. Sahip olduðumuz anlayýþ farký, baþarýyý da beraberinde getiriyor. Ehliyet almak isteyenler için doðru yer olduðumuzu düþünüyorum. Bu hususta detaylý bilgi almak isteyenleri yeni yerimize davet ediyorum þeklinde konuþtu. Ersoylar ýn kardeþ acýsý Sistem AVM bugün açýlýyor Recep Mebet Sistem Alýþveriþ Merkezi (AVM) bugün saat.30 da Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 6. Sokak Kevser Camii arkasý numara 9 da hizmete açýlacak. Hüseyin Çakar, Hakan ve Emrah Çetinöz ün Ýsmet Seyhan, kurslarýnýn yeni hizmet binasýný tanýtarak açýklamalarda bulundu. Bilinç Sürücü Kursu, eðitimlerini yeni binasýnda sürdürüyor. Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy un kýz kardeþi Þerife (Akkýz) Dalgýç (6) dün vefat etti. Türkiye Diyanet Vakfý Ýl Temsilcisi Mustafa Ersoy ile Ýnþaat Mühendisi Cemal Ersoy un ablasý olan Þerife Dalgýç, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Þerife Dalgýç a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. kurucusu olduðu Sistem AVM, gýda, temizlik ürünleri, þarküteri ve tekstil ürünlerini müþterilerinin beðenisine sunacak. Açýlýþ hakkýnda bilgi veren yetkililer, Tüm Çorum halkýný Sistem AVM ye bekliyoruz diye konuþtular.

12 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Çorumlu ozanlara ödül yaðdý Antalya'nýn Alanya ilçesinde yayýnlanan Güncel Sanat Dergisi tarafýndan. sü düzenlenen Kaygusuz Abdal Kýsa Öykü ve Þiir Yarýþmasý Ödül Töreni Nisan Cuma günü yapýldý. Törende Çorumlu ozanlar Hasan Korkmaz, Ýbrahim Gösterir ve Aþýk Cefai mahlaslý Müslüm Koygun da ödüle lâyýk görüldü. Öykü dalýnda Çorum dan katýlýmýn olmadýðý yarýþmada Çorumlu ozanlara ödül yaðdý. Hece dalýnda Hasan Korkmaz Geldim adlý þiiriyle birinci olurken, Ýbrahim Gösterir Bir Sen Yanmazsýn adlý þiiriyle ikinciliðe deðer görüldü. Azerbaycan dan Hümbetova Tehmine'nin üçüncülük aldýðý yarýþmada Çorumlu Müslüm Koygun (Âþýk Cefai) Gel Atam adlý þiiriyle Kýzýl Kule Ödülü nün sahibi oldu. Hasan Korkmaz ve Ýbrahim Gösterir, geçtiðimiz yýl üçüncüsü düzenlenen yarýþmada da ödül almýþlardý. Törenin açýþ konuþmasýný yapan Güncel Sanat Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Arslan Bayýr, yarýþmaya yurt genelinden yoðun katýlým olduðunu ifade ederek, tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Kaygusuz Abdal dan günümüz þairlerine uzanan tarihsel bir süreç içinde þiirin yeri üzerine özlü bir konuþma yapan seçici kurul üyelerinden Prof. Dr. Tuðrul Ýnal ise, deðiþik ozanlarýn þiirlerinden alýntýlarla zenginleþtirdiði konuþmasýnda, þairlik iddiasýnda bulunanlarýn yalnýz Türkiye deki þiir akýmlarýný deðil dünya þiirini de incelemeleri gerektiðini vurguladý. Ödül törenine katýlmak üzere Türkiye nin dört bir yanýndan gelen þair ve yazarlarýn da tanýþma imkâný bulduðu gece; þiirler, þarkýlar ve türkülerle ayrý dilde Mayýs bildirisi Kaygusuz Abdal Kýsa Öykü ve Þiir Yarýþmasý Ödül Töreni Nisan Cuma günü yapýldý. Kamu görevlilerine refah artýþýndan pay verilmesini talep ediyoruz. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýldýdisiplin cezalarý affedilsin diyoruz. ðý; Mayýs'ý Diyarbakýr'da kutlama kararýyla ilgili, dilde 00'den sonra göreve baþlayanlara, bir derece verilsin isemek, dayanýþma, kardeþlik ve medeniyet buluþmasý bildirisiyle tiyoruz. ilgili açýklama yaptý. Öðretim elemanlarýnýn ücretlerinin iyileþtirilmesine mahýþte o açýklama sus akademik zammýn yapýlmasýný istiyoruz. "Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi Memur-Sen /C'li personelin kadroya geçirilmesini vazgeçilmez taleailesi olarak; bimiz olarak görüyoruz. Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý'ný, kardeþliðimizin Üniversite mezunu kamu iþçilerinin memur kadrolarýna pekiþmesi, çözüm sürecinin milletimizin iradesi doðrultusunda geçirilmesini istiyoruz. sonuçlanmasý ve kadim medeniyetimizin yeniden inþasý için Emekli ikramiyesinin hesaplanmasýndaki 30 yýllýk süre sý"emek, Dayanýþma, Kardeþlik ve Medeniyet Buluþmasý" temanýrlamasýnýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. sýyla Diyarbakýr'da kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Ahmet Saatçi Ek ödemelerin tamamý emekli maaþýna yansýtýlmalý diyo"ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn" anlayýþýyla; temel hak ve ruz. özgürlükleri, hukukun üstünlüðünü, katýlýmcý demokrasiyi ve Bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasýný ve ek gösterinsan onurunu esas alan, emeði deðerli kýlan, hiç kimseyi ötekileþtirmeyen degelerin artýrýlmasýný talep ediyoruz. mokratik sosyal hukuk devletini önemsiyoruz. Fazla çalýþma ücreti ödenmesini ve fazla çalýþma ücretinin artýrýlmasýný Birlik ve beraberliðimizi; farklýlýklarýmýzý ortak zenginliðimiz kabul istiyoruz. ederek özgür birey ve eþit vatandaþlýk temelinde daha da kuvvetlendireceðiz. Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkýna sahip olmasýný istiyoruz. Suriye'de, Mýsýr'da, Arakan'da, Filistin'de, Gazze'de, Doðu Türkistan'da, Orta Afrika'da yaþanan zulümler bitene, zalim yönetimler devrilinceye kadar Bütün çalýþanlarýn sendikal örgütlenme hakkýna sahip olmasýný istiyo"mazlumlar için direniþ, insanlýk için diriliþ" mücadelemizi sürdüreceðiz. ruz. Darbelerin, muhtýralarýn, ara rejim dönemlerinin mevzuattaki kalýntýlarýsaygýn iþ, örgütlenme hakký ve kýdem tazminatý konusundaki talepler nýn ve toplumsal hayattaki bütün izlerinin silinmesini istiyoruz. karþýlanarak modern kölelik olan taþeron iþçiliðe son verilmesini talep ediyoruz. Ýþ güvencesiz, esnek ve kuralsýz çalýþma uygulamalarýnýn çalýþma hayatýmilletimizin, 7 Aralýk küresel operasyonunda olduðu gibi vesayetin her türlüsünü tasfiye etmek konusundaki kararlýlýðýný destekliyoruz. Özgürlükçü, ný kuþatmasýna izin vermeyeceðimizi bir kez daha ifade ediyor, herkesi, "saykatýlýmcý, sivil, demokratik, insan onuruna dayanan ve demokratik sosyal hugýn iþ" ilke ve uygulamalarýný hakim kýlmak noktasýnda kararlý olmaya davet kuk devletini var edecek Yeni Anayasa'nýn, milletimizin vazgeçilmez talebi olediyoruz. duðunu bir kez daha hatýrlatýyoruz. Sendikal mücadelemizi; emeðin, alýnterinin, ekmeðin daha deðerli oldubüyük Memur-Sen ailesi olarak; Büyük ve Yeni Türkiye hedefinde milðu Türkiye vizyonuyla yürütüyoruz. Ekmeðin hakça bölüþülmesini, emeðin letimizle birlikte yol almaktan, dünyada zulmün bitmesi adýna mazluma deshakkýnýn verilmesini, kamu görevlilerine yönelik yasaklarýn sona ermesini tek olmaktan, zalime ve zulme karþý çýkmaktan, sömürü düzenine direnmeksendikal misyonumuz olarak görüyoruz. Bunun için; ten vazgeçmeyeceðimizin bilinmesini istiyoruz. Emperyalizm, kapitalizm ve Ekonomideki büyümenin istihdama yansýmasýný ve iþsizliðin önlenmesiyonizmin dünyayý hapsetmek istediði kan, zulüm ve sömürü düzeninin "önsini istiyoruz. ce insan" ve "mutlaka insan onuru" diyenlerin elbirliðiyle yýkýlacaðýna inanýyoruz." Asgari ücretin insan onuruna yaraþýr bir düzeye çýkarýlmasýný istiyoruz. Alevilik ve Bektaþilik konferansý Mustafa Demirer pati kurabilmek olduðunu belirtti. Anadolu'nun etnik, dini, mezhebi çeþitliliðinin ayný zamanda bizlere geçhitit Akademi Derneði 'Alevilik ve Bektaþilik' komiþten günümüze birlikte yaþama konusunda engin tecnulu bir konferans düzenliyor. rübeler kazandýrdýðýný belirten Iþýk, asýrlardýr AnadoHitit Akademi Derneði Baþkaný Öðretim Görevlisi lu'nun baðrýnda koyun koyuna yaþayan, birlikte aðlayýp Zekeriya Iþýk, sosyal ve toplumsal duyarlýlýðý olan hebirlikte gülen, ayný cephede þehitler veren, ayný türkülermen her konuda sivil toplum kuruluþlarýna önemli göle eðlenip hüzünlenen, ayný dili konuþup ayný dine inarevler düþtüðünün bilincinde olarak programlar yaptýknan, et ile týrnak misali daha baþýndan beri hemen her larýný söyledi. alanda bir birinin kardeþi olan Alevi-Sünni itikada sahip Iþýk, yaptýðý açýklamada, Anadolu'nun tarihin en insanýmýzýn bunca ortak noktaya raðmen, sürekli ayrýþtýeski dönemlerinden günümüze kadar uzanan zengin bir rýcý bir zeminde konuþulup tartýþýlmalarýnýn anlaþýlýr bir tarihi miras devraldýðýný, bu durumun kültürel çeþitliliðe yanýnýn olmadýðýný kaydetti. Iþýk, bu patolojik yaklaþýve renkliliðe dönüþtüðünü ancak, bu çeþitli renklerin mýn sona ermesi, yerini saðlýklý ve bilimsel zemindeki sosyal hayatýn önüne geçen bazý sebeplerle görülemeaydýnlanmaya dayalý tartýþmalara býrakmasýnýn milli birzekeriya Iþýk mesinden kaynaklanan sorunsallarla karþý karþýya gelindilik ve bütünlüðümüze, kardeþlik hukukumuza önemli katðini söyledi. Toplumsal yapý içerisindeki bu çeþitliliðin öteki tanýmlakýlar sunacaðýný ifade etti. masýyla baþlayan ve kýsa sürede ötekileþtirmeden tutunda asimilasyoöte yandan 'Alevilik ve Bektaþilik' konulu konferansa konuþmana kadar uzanan siyasi ve kültürel uzantýlarýnýn olabildiðine tarih bocý olarak bu alanýn ülkedeki en yetkin isimlerinden birisi olarak kabul yunca hemen hemen bir çok ulusun tarihinde rastlanýldýðýný belirten edilen Prof. Dr. Ahmet Taþðýn katýlacak. Konferans Mayýs Cuma güiþýk, bugün önemli olanýn bu milletin ve bu coðrafyanýn sinesinden nü saat.30'da Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek. çýkmýþ bütün kültürel çevreleri tanýmak, anlamak ve karþýlýklý bir em- Ýðdeliye-Kýzýlkýr köylerine kilit taþý Çorum merkeze baðlý Ýðdeli ve baðlýsý Kýzýlkýr köyü kilit taþýna kavuþtu. köyde tüm ana yollar a kilit taþý döþenmesi köylülerde büyük bir sevinç yarattý. Köy Muhtarý Ömer Arslan, iki köyede taþ döþenmesinden dolayý büyük sevinç yaþadýðýný belirterek tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Geçtiðimiz yýl tüm altyapý çalýþmalarý tamamlanan merkeze baðlý Ýðdeli ve mahallesi Kýzýlkýr köyünde þimdide kilit taþý sevinci yaþanýyor. köyde baþlatýlan kilit taþý döþeme çalýþmalarýnda sona gelindi. Ýlk olarak Kýzýlkýr da baþlayan çalýþmalar tamamlanýrken, Ýðdeli köyünde ise taþ döþeme çalýþmalarý devam ediyor. Köylerine yapýlan hizmetten büyük mutluluk duyduðunu belirten köy Muhtarý Ömer Arslan, emeði geçen tüm yetkililere teþekkür etti. Ýhaleyi alan Azra Yapý tarafýndan taþ döþeme iþlemlerinin büyük bir titizlik içerisinde yapýldýðýný kay- deden Arslan, çalýþmalarýn Kýzýlkýr mahallesinde kýsa süre içerisinde tamamlandýðýný, Ýðdelide ise çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Çorum merkeze baðlý Ýðdeli ve baðlýsý Kýzýlkýr köyü kilit taþýna kavuþtu. Her iki köyünde geçtiðimiz yýllarda tüm alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný, bu yýlda taþ döþeme iþlemlerinden önce önemli yol güzarðahlarýnýn tamamýnýn kumlandýðýný, ifade eden köy Muhtarý Ömer Arslan, köylerde bu tür yapýlan hizmetlerin köyden þehre göçü engelleyeceðini vurguladý. ÝðdeliKýzýkýr köylerinin nüfus oranýnýn bir hayli yüksek olduðuna dikkat çeken ve Çorum'un en büyük bir kaç köyü arasýnda olduðuna kaydeden Arslan, köyleri baþta olmak üzere bölgenin en önemli sorunun içme suyu problemi olduðunu, bu sorunu da yetkililere ilettiklerini ve kýsa sürede çözüm bulunmasýný beklediklerini dile getirdi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu -G sýnýfý öðrencileri, Kamile-Ahmet Akdað Huzurevi nde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. Minik öðrencilerden büyüklerini unutmadý Erol Taþkan Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu G sýnýfý öðrencileri, Kamile-Ahmet Akdað Huzurevi nde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. Öðretmenleri Bayram Þen le birlikte gönül elçileri olarak, yaþlýlarýn yalnýz býrakmayan öðrenciler, karanfillerle hatýrlarýný sorup ellerini öptükleri yaþlýlarý mutlu etti. Duygusal anlarýn yaþandýðý ziyarette, mutluluk çeþme- Öðrenciler, karanfillerle hatýrlarýný sorup ellerini öptükleri yaþlýlarý mutlu etti. leri sel olup akarken, büyüklere ve özellikle kimsesiz insanlara karþý gösterilmesi ge- reken davranýþlar konusunda önemli bir eðitim alan öðrenciler, önemli bir görevi yerine getirmenin sevinci ile ziyaretlerini tamamladýlar. Mayýs mitingine çaðrý Emre Kut Atatürkçü Düþünce Derneði, Birleþik Kamu Ýþ, Eðitim Ýþ, Genel Saðlýk Ýþ, Cumhuriyet Halk Partisi, Ýþçi Partisi'nden oluþan Mayýs Tertip Komitesi dün Bahabey Kavþaðý'nda bildiri daðýtarak vatandaþlarý Mayýs mitingine davet ettiler. Bahabey Caddesi'nde buluþan Mayýs Tertip Komitesi üyeleri, birlik, mücadele ve dayanýþma için Mayýs'ta alan- larda olacaklarýný belirterek, tüm emekçi ve vatandaþlarý yarýn saat.00'de Hürriyet Parký önünde buluþmaya çaðýrdýlar. Bahabey Kavþaðý'nda bildiri daðýtarak vatandaþlarý Mayýs mitingine davet ettiler. Kaymakam dan köy ziyaretleri Çorum un Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, köy ziyaretlerine kaldýðý yerden devam ediyor. Ýlçeye baðlý Sarýcalar ve Oyaca köylerini ziyaret eden Kaymakam Osman Beyazyýldýz, köy sakinleri ile köyle ilgili konularda görüþtü. Sarýcalar köyü ziyaretinde özellikle bin dönümüne yakýn ve çay kenarýndaki arazilerin sulanmasý gündeme gelirken, bu problemin çözülmesi için karþýlýklý bilgi alýþveriþi yapýldý. Oyaca köyü ile ilgili de köy muhtarýndan köyün sorunlarý hakkýnda bilgi aldý.(ýha) Osman Beyazyýldýz, köy ziyaretlerine kaldýðý yerden devam ediyor. Ýlçeye baðlý Sarýcalar ve Oyaca köyleri ziyaret edildi.

13 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 3 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: Receb: 3 Hicri Þemsi:39 Rûmi:7 Nisan 30 Kasým: NÝSAN Bir kul, Allahü teâlânýn hoþuna giden þeyleri konuþursa, yarýn Rabbine kavuþtuðu günde, Allahü teâlâ, kendisinden râzý olur. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 0.0 GÜNEÞ 0.39 ÖÐLE. ÝKÝNDÝ 6.3 AKÞAM 9.39 YATSI.07 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 3 Acil Yardým (Ambulans) Yangýn 0 Polis Ýmdat Jandarma Ýmdat 6 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 8 Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza 87 Tüketici Hattý 7 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo Çevre 8 Cenaze Ýþlemleri 3 83 Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk. 9 Göðüs Hastanesi 8 68 Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY -8 YAVRUTURNA - HAYAT -607 BAHABEY ATA -00 GÜLABÝBEY HAYAT -607 BAHABEY -07 KALE -00 MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA - BAHAR -008 YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT -9 BÜYÜKDÜVENCÝ 8-63 ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA 7- GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT -7 ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY 3- HAMAMLIÇAY -09 SEYDÝM AKKENT -9 CEZAEVÝ GÜNEÞ VEFAT EDENLER -Seydim Köyü' nden gelme, Burak Tur' un sahibi Satýlmýþ CANDAN' ýn eþi, Yaþar CANDAN' ýn kardeþi; Þehrigül CANDAN. -Cemilbey Köyü' nden gelme, Ýshak ve Hilmi UÐUR' un babasý; Necati UÐUR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Oðuzhan soyu Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Her arkadaþ dost deðildir Ýnsanoðlu doðumdan ölüme kadar bir baþkasýyla iletiþim içerisindedir. Bu iletiþim dünyaya gözünü açtýðý andan itibaren ailede baþlar, okulla, askerlikle, iþ hayatýyla, emeklilikle beraber çevreye doðru dalga dalga yayýlýr. Bu geniþ daireye her gün birileri eklenirken bazen de daireden birileri çýkar. Ýnsanlarýn kendi aralarýnda kurduðu iletiþim zamanla dostluða doðru uzanýr. Her arkadaþ dost deðildir. Arkadaþlarla - dostlar arasýnda görülmese de kimi zaman kocaman bir kýrmýzýçizgi göze çarpar. Arkadaþlýk genellikle okul, askerlik, çalýþma ortamý yýllarýndan itibaren baþlayan yüzeysel iliþkiler sonucu oluþur. Görüldüðünde merhaba denilir, selam verilir, bir bardak çay içilir. Gündeme dair sohbetler yapýlýr Dostluk ise; bu arkadaþlar arasýndan süzülüp yanýnýzda olan, sevincinize sevinen üzüntünüze üzülen, menfaatten uzak katýksýz seven, makam mevki uðruna bir çýrpýda satmayan, bire binler katmayan, gizliden gizliye ayaðýnýzý kaydýrmaya çalýþýp KOLTUÐUNUZA OTURMA HAYALLERÝ KURMAYAN, gerektiðinde 'kadim dostumu incitmektense tüm dünyalýklarý elimin tersiyle iterim' diyebilecek kadar kadirþinas, erdemli, vefalý kiþilerin beraberliðidir. Dost, býrakýn dünyayý dostunun baki hayatýný bile düþünebilendir. Fikrin Ýleri Ufuklarýnda Ebulgazi Bahadýr Han, "Þecere-i Terakime" isimli Hüsnü Salih CENAN eserinde, Osmanlýlarýn soy þeceresini tafsilatlý bir surette sayýp döker. Bunun yanýnda ilk çað Osmanlý tarihçilerinin eserlerinde baþka türlü þecerelere de yer verilir. Lakin umumi manada kabul edilen þecere þu þekildedir: Rivayete göre Oðuz Han, sað tarafýnda üç, sol tarafýnda da üç evladýný oturturdu. Sað tarafýna oturttuðu evladýnýn isimleri ve onlara tabi boylar þunlardý: Gün Han ' Karaevli, Alkaevli, Bayat, Kayý Yýldýz Han ' Karkýn, Begdili, Kýzýk, Avþar Ay Han ' Yaparlý, Dodurga, Döðer, Yazýr Sol tarafýna oturttuðu diðer üç evladýnýn ve onlara tabi boylarýn isimleri ise þunlardý: Gök Han ' Çepni, Çavuldur, Beçene, Bayýndýr Dað Han ' Üregir, Ala Yuntlu, Eymür, Salur Deniz Han ' Kýnýk, Yýva, Buðdüz, Yýðdir Sað taraftaki üç oðlun soyuna (Gün Han, Yýldýz Han, Ay Han) "Bozoklular" denirdi ("ok" kabile demektir). Sol tarafýndaki üç oðlunun soyuna ise (Gök Han, Dað Han, Deniz Han) "Üçoklar" denirdi. Bu altý evlattan ise toplam yirmi dört boy türemiþti: Kýnýk, Yýva, Buðdüz, Yýðdir, Üregir, Ala Yuntlu, Eymür, Salur, Çepni, Çavuldur, Beçene, Bayýndýr, Karkýn, Begdili, Kýzýk, Avþar, Yaparlý, Dodurga, Döðer, Yazýr, Karaevli, Alkaevli, Bayat ve Kayý. Kayý boyunun "ongun"u (sembolik, mukaddes olarak kabul edilen, eti yenmeyen cinsten, ait olduðu boyu temsil eden kuþ) "þahin"di. Bayraklarýnda ise IYI þeklinde sembolize edebileceðimiz bir iþaret (damga) bulunurdu. Bu ise, iki ok ile bir yaylý oku temsil ediyordu. Kayýlar, Bozoklar'a tabi olup, bunlar içindeki dallardan biri olan Gün Han'a tabi idiler. Kayý kelimesinin manasý Arapçadaki "Kavi" kelimesinin manasý ile ayný mahiyete sahipti ve "Güçlü, sýmsýký olan, kuvvetli, kudretli" demekti. Kayý boyu, Söðüt'ü (bugün Bilecik'in bir ilçesidir) kýþlak, Domaniç'i (Kütahya'da bir ilçedir) ise yaylak edinmiþti. Osman Bey ile sürgün üstüne sürgün veren bu mümbit soy aðacýnýn mensuplarý kendini "Osmanlý" olarak görürdü; fakat kurduklarý devletin adý "Devlet-i Aliyye" yani "Yüce Devlet" olarak belirlenmiþti. Hatta Patras Ýsyaný (8) neticesinde idam edilen Patrik Gregorios'un idam yaftasýnda bile bu ibare vardý. Kayýlar, Gün Han'a baðlý bir boydu, Osmanlýlar bu boy'a baðlý olan Karakeçili aþiretindendi. Sultan II. Abdulhamid zamanýnda bu aþiretin beyi Hacý Bekir Sýddýk Efendi idi. 90 yýlýnda ise yine Sultan II. Abdulhamid Han, Söðüt'te Osman Bey'in babasý Ertuðrul Gazi'yi anma merasimlerini resmileþtirdi. Oðuz Han'ýn tarihi bir þahsiyet olmadýðýný, sadece efsanevi-sembolik bir "ata" olduðunu kaydetmiþtik. Osmanlýlarýn da kendi mevcudiyetlerinin meþruiyetini bu nesle baðlamakla, Türklük damarýna baðlý olduklarýný anlamak ve bu baðlýlýktan da bir "soyu-sopu belli olma" ruhu devþirdiklerini görmek mümkündür. Yani Osmanlý ta en baþta bir "Müslim-Türk Devlet" hüviyetine sahip olduðunun idrakinde olarak devletini kurmuþ ve asýrlar boyunca da bu kimliði taþýyacaðýný bidayetten beri ilan etmiþ durumdadýr. Ýnsanlarýn çevresindeki iletiþim halinde olduðu insanlarýn dost mu, yoksa arkadaþ mý olduðunu atasözlerimiz, türkülerimiz çok güzel bir þekilde ele vermektedir. 'Dosttun attýðý taþ baþ yarmaz. Dost kara günde belli olur. Dost yüzünden, düþman gözünden belli olur. Ýyi günün dostu, kötü günde hani?' dostluk üç beþ haftada, birkaç ayda elde edilebilecek bir olgu deðildir. Dostluk yýllarýn birikimidir. Dostluk, öyle suni arkadaþlýk gibi telefon numarasý kaybedilince unutulmaz. Apartman deðiþince, mahalle deðiþince, iþ deðiþince, makam mevki deðiþince unutulmaz. Dostluk, görevde iken yanýnda emekli iken uzaðýnda olmaz. Dostluk ömürlüktür. Babadan oðula, anneden kýza geçebilen bir sosyolojik olgudur. Þimdi çocuklarýmýz annelerinin - babalarýnýn dostlarýný dahi tanýmýyorlar. Tanýma ihtiyacý da duymuyorlar. Dost, dostun baþýna bir sýkýntý geldiðinde bana bir zararý dokunur mu diye kýrk metre uzaktan kaçmaz. Ýmkânlar oranýnda maddi- manevi omuz verir. Dostuna dair en mahrem konularý öðrendiðinde bile ifþa etmez, sýrrýna katar mezara atar. Dost, en basiti ayný odada beraber oturduðu mesai arkadaþý olmadýðýnda gelen ziyaretçisinin 'yanýnýzdaki arkadaþýnýzla görüþecektim' dediðinde ' bilmiyorum, zaten doðru dürüst yerinde oturmaz, görevini yapmaz' diye hemencik karalama moduna geçmez. 'Yapabileceðim bir þeyse ben yardýmcý olayým' türü tatlý cümleler kullanýr, dostunun yokluðunu hissettirmez. 'Dost kimdir?' diye sorana: Paylaþtýn mý sevgini, korkunu, ümidini ve yenilgini, verdin mi desteðini, sordun mu halini, yolladýn mý yüreðini, aðladýn mý onun gibi, hissettin mi dostluðu?' diye cevap vermiþ bilge. Ve 'dost dediðin tek bir ruhun iki ayrý bedende dirilmesidir 'diye de eklemiþ. Netice olarak; gecenin üçünde özel sýkýntýnýz derdiniz olduðun da hiç tereddüt etmeden ALO deyip kapýsýný çalabileceðimiz, sýkýntýlarýnýzý paylaþabileceðiniz akraba dýþýnda dostlarýnýz var mý? Sorusuna cevabýnýz EVETSE þanlýsýnýz demektir. Sakýn ola o dostlarýný kaybetmeyiniz. Kalabalýklar içerisinde yalnýz yaþamayýnýz (tel: ) Her DOSTarkadaþtýr ama her ARKADAÞ Kadir Yüktaþýr com Mehmet Tahiri Mutlu Onu ilk defa 973 yýlýnda Ýzmir Karabaðlar dershanesinde görmüþ ve irkilmiþtim. Bana risaleleri tanýmama vesile olan Ömer Þahin kardeþime: "Ömer bu zat veliye benziyor"dediðim de: "Bu mübarek zat Bediüzzamanýn halis talebelerindendir" demiþti. Daha sonraki yýllar da müteadid defalar görüþüp dualarýný talep etmiþtim. Çorum'a geliþleri Merhum Bayram Yüksel aðabey ile Kuar'ný Hakimin basýmý vesilesi ile gelmiþlerdi. Haþmet ve velayetin izleri zahiren kendi hayatýnda görünür idi. 900 yýlýnda Isparta Atabey ilçesinde Dünyaya gelmiþti.askerlik yýllarýnda savaþ devam ediyordu.o da dört yýl demir yollarýnda askerlik hayatýný devam ettirdikten sonra terhis oldu ve gazi ünvaný ný aldý, devlet madalyasý verildi ve maaþ baðlandý ama kendisi bu maaþý almadý. 93 yýlýnda nurlarý tanýdý.ve nur hizmetinde haslarýn hasý ünvanýný aldý. Ýstanbul da Bediüzzaman ýn eski eserlerinde lemaat, Hakikat çekirdekleri, Ýþaratül Ýcaz gibi eserlerini sahaflardan bularak, bu eserleri Kastamonu da bulunan Bediüzzman hazretlerine getirdi. Bu kitaplarýný gören Bediüzzaman çok sevindi ve Lemaatý Sözler kitabýnýn arka kýsmýna koydurdu ve bu sevinç içinde Tahiri aðabeye Mevlana Halidi hazretlerinden intikal eden cübbeyi giydirir. (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: NÝSAN 0 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x0 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 00 : 300 Yurt Dýþý : 00 Euro ALIÞ 88,8 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : : 60 : 00 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: 00 (pbx) 6 00 (pbx) 3 6 (pbx) 3 0 (Fax) METEOROLOJÝ.0.0 SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 88. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ERAY ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/E ( ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/E ( EMNÝYET SARAYI EMNÝYET SARAYI YANI ) YANI ) 3 7 7, 0 0, 00, 00 0, 00 0, 00, 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/09 (Posta Kodu. 9030)

14 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Poðaça zammýna tepki kuruþtu. Þimdi poðaça Çorum un Ýskilip ilçesindeki bir okulda ve simitin yanýna çay alpoðaça fiyatýna yapýmak için 0 krþ daha gelan 0 kuruþluk zam rekiyor. Sürekli arkadaþbir öðrencilerin tepkitan almasý da olmuyor. sine neden oldu. Bide çay ve kahve barþikayet kutusuna daðýn yarýsýndan az üsbýrakýlan not üzerine tü. Bundan olumsuz etharekete geçen okul kileniyoruz. Gereði yayönetimi, 60 kuruþ pýlsýn lütfen. Þimdiden olan poðaça fiyatýný teþekkürler ifadelerine tekrar 0 kuruþa indiryer verildi. di. Öðrenciler tarafýnýlginç olay, Ýskilip dan þikayet kutusuna býanadolu Lisesi nde rakýlan notu dikkate yaþandý. Okul kantinin 0 kuruþtan satýþa sualan okul yönetimi ise nulan poðaçaya geçtihemen harekete geçerek ðimiz günlerde 0 ku0 kuruþluk zammý kalruþ zam yapýldý. Budýrdý ve poðaça fiyatýný Öðrencilerin þikayet kutusuna býraktýklarý notlar dikkat çekti nun üzerine harekete getekrar 0 kuruþa çekti. çen öðrenciler þikayet Okul yönetimi de öðrencilere not yazarak, Sizden gelen yoðun kutusuna yazýlý bir not býrakarak þikayetçi oldu. istek üzerine simit+çay TL ifadelerini kullandý. Býrakýlan notta Okula gelirken kahvaltý yapamýyoruz. BurÖðrenciler ve okul yönetimi tarafýndan yazýlan her iki notun dan alýp karnýmýzý doyuralým dedik. Bir baktýk 60 kr. Önceden 0 Türkiye Belediyeler Birliði nde Ýskilip i temsil edecek Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Türkiye Belediyeler Birliði üyeliðine seçilen Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Murat Önder i kutladý. Çatma, Murat Önder kardeþimi tebrik eder, baþarýlar dilerim. dedi. Dün, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonunda Çorum BeleMurat Önder diye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda belirlenen Türkiye Belediyeler Birliði Üyeliðine, ayný zamanda Ýskilip Belediye Meclis Üyesi olan Murat Önder seçildi. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün doðal üye olarak kabul edildiði birlik için yapýlan seçimlerde Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Murat Önder asil üye olarak seçilirken, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz da yedek üye oldu. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'i Türkiye Belediyeler Birliði nde temsil edecek olan Murat Önder'i tebrik ederek, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. (Haber Merkezi) Ýskilipliler saðlýk için yürüyecek Ýskilip'te 009 Yýlýnda baþlayan restorasyon uygulamalarý aralýksýz devam ediyor. Tarihi Ýskilip evine restorasyon Mustafa Demirer Ýskilip'te 009 Yýlýnda baþlayan restorasyon uygulamalarý aralýksýz devam ediyor. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma, restorasyonuna baþlanacak olan tarihi Ýskilip evinde incelemelerde bulundular. Kaymakam ve Baþkan Ulaþtepe Mahallesi, Yukarý Taslý'da bulunan 00 metre karelik alana sahip tarihi evde ön incelemelerde bulunarak evin mevcut hali hakkýnda restorasyon uzmanlarýndan detaylý bilgiler aldýlar. Ýskilip Öðretmen Lisesi öðrencisi Ahmet Orçan, Bilecik ilinin Bozüyük ilçesinde düzenlenen Türkiye Geneli Kitap Okuma Yarýþmasý nda 3. olarak büyük baþarýya imza attý. Türkiye'nin ilinden 0'ye yakýn öðrencinin yarýþtýðý sýnavda 3. lük kazanan Orçan, tablet bilgisayarla ödüllendirildi. Yarýþma süresinyarýþtýðý sýnavda 3. lük kazanan Orçan, tablet bilgisayarla ödüllendirildi. ce öðrencinin danýþmanlýðýný yapan okuedecektir. YGS Ýskilip. si Faruk söyledi; Bu yýl ilk mezunlarýný lun Türk Dili ve Edebiyatý ÖðretÇürük ün, Ýskilip. si Fatma Nur verecek okulumuzda yýldýr demeni Cüneyt Erol, Bu baþarý, Oruç un, TM-B sýnýfýndan vam eden çalýþmalarýmýzýn meybozkýrýn ortasýnda yetiþen fidanfeyza Nur Pepe nin baþarýlarýný velerini almaya baþladýk. Haftalarýn baþarýsýdýr. Bu baþarý, Öðkültürel-sosyal etkinliklerle perda iki gün kitap okuma saatimiz retmen Lisesi ailesi olarak bizleçinleyen öðrencimiz Ahmet Orvar ve öðrencilerimize kitap okurin bir kývancýdýr. Daha önce çan olmuþtur. Bizler sadece yön ma alýþkanlýðýný kazandýrmak YGS de elde ettiðimiz baþarýlar, veren bir kýlavuzuz, baþarýnýn için çaba sarf ediyoruz. Kitap okulumuz öðrencilerinden Ahkahramanlarý isimlerini zikrettiokuma yarýþmalarýnda dereceye met Orçan sayesinde taçlandýrýlðimiz öðrencilerdir. Umarým bu giren öðrencilerimizin olmasý mýþtýr. Bizler, her ne kadar yeni onurlu, anlamlý kervana herkes bizleri gururlandýrýyor. Ýskilip kurulmuþ bir okul olsak da ses elinden gelen katkýyý sunar. diye Öðretmen Lisesi ailesi olarak bu getirmeye, azmetmeye ve baþarýbaþarýya imza atan öðrencilerikonuþtu. Yarýþmada Türkiye larla yükselmeye aday bir okumizi kutlar, Ýskilip ve Çorum 3. sü olarak büyük bir baþarý elde luz. Bu çalýþmalarýmýz ve baþarýcoðrafyasýna baþarýmýzý armaðan eden Orçan ý kutlayan Okul Mülarýmýz hýz kesmeden devam ederiz. dürü Süleyman Ýpek ise, þunlarý Baþarýya bir ödül de Kaymakam dan Bahabey Mahallesi'nden gelen bir grup çocuk, Baþkan Çatma dan saha istedi. Çocuklar futbol sahasý istedi Mustafa Demirer Ýskilip'in en geniþ mahallelerinden olan Bahabey Mahallesi'nden gelen bir grup çocuk, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ederek hazýrladýklarý dilekçe ile mahallelerine kendilerine uygun ölçülerde futbol sahasý yapýlmasý talebinde bulundular. Çocuklar hazýrladýklarý dilekçede mahalle arasýnda futbol maçý Ýskilip Belediyesi ve Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezi iþbirliði ile organize edilen saðlýklý yaþam yürüyüþü 3 Mayýs Cumartesi günü yapýlacak. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Dr. Güleser Cür Baþkanlýðý nýn 0 yýlýný Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý ilan etmesi ile birlikte Ýskilip'te toplu yürüyüþ düzenlenecek. 3 Mayýs Cumartesi günü saat 0.30'da Belediye önünden baþlayacak yürüyüþ Ulucami yaný, Eski Odun Pazarý (Semerciler Arastasý yaný), Kale Yolu, Temenna, Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi yaný, Çavuþ Mahallesi, Ekizoðlu Köprüsü, Tosya Caddesi, Çayboyu güzergahý takip edilerek Þeyhyavsi Cami önünde sona erecek. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ve Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Güleser Cür, tüm Ýskilipliler i yürüyüþe davet ettiler. Baþkan Çatma ve Kaymakam Gürsoy, çevre duvarlarý örülen tarihi Ýskilip evinin yüzeyinde ve iç mekanýnda özüne bire bir uygun restorasyon uygulamasýnýn kýsa sürede tamamlanarak turizme kazandýrýlmasýný istediler. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'in potansiyel bir tarihi mirasa sahip olduðunu, bu eserlere sahip çýkarak kýsa sürede ilçe turizmine kazandýrmayý hedeflediklerini ifade etti. Türkiye nin en çok kitap okuyanlarýndan oldu Ýskilip Öðretmen Lisesi öðrencisi Ahmet Orçan ýn baþarýsý takdir topladý. yapmanýn hem kendileri için tehlikeli olduðunu hem de büyüklerinin rahatsýz olduðunu hatýrlattýlar. Çocuklarla makamýný teslim ederek uzun süre sohbet eden Baþkan Çatma, önceliklerinin her mahalleye iki adet çocuk oyun parký yapmak olduðunu söyledi. Çatma, Belediye Ýmar Ýþleri Müdürlüðü'ne talimat vererek çocuklar için futbol sahasý yapým yeri araþtýrýlmasýný istedi. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Bilecik in Bozüyük ilçesinde düzenlenen ülke geneli kitap okuma yarýþmasýnda Türkiye üçüncüsü olan Ýskilip Öðretmen Lisesi öðrencisi Ahmet Orçan, YGS'de puan türünde de Ýskilip. si olan Faruk Çürük ve YGS'de puan türünde ilçe. si Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, baþarýlýöðrenciyi kutladý. olan Fatma Nur Oruç u makamýnda makam Gürsoy, öðrencilerin balanýrken yardýmlarýný esirgemeþarýlarýnýn kendilerini çok gururyerek hazýrlýk kurslarýnýn açýlaðýrladý. landýðýný ve bu baþarýlarýn artamasý ve kaynak kitap temininde Okul Müdürü Süleyman rak devam etmesi için her türlü bulunan Kaymakam Gürsoy teýpek, Müdür Yardýmcýsý Levent katkýyý sunmaya hazýr olduklarýþekkür ederken, Gürsoy da öðgömeç ve Türk Dili ve Edebiyaný söyledi. rencilere kitap hediye etti. tý Öðretmeni Cüneyt Erol un da Öðrenciler, sýnavlara hazýrkatýldýðý ziyarette konuþan Kay- Bilim Sokaðý açýlýyor Pazarbaþý Aile ve Çocuk Parký'nda kýrýlan çocuk oyun guruplarý onarýldý. Ýskilip te parklar yenileniyor Mustafa Demirer Ýskilip Belediyesi ilçede etkili bir þekilde kullanýlamayan mevcut parklarý ýslah ediyor. Bu kapsamda Pazarbaþý Aile ve Çocuk Parký'nda kýrýlan çocuk oyun guruplarý onarýldý. Ýskilip Belediyesi tarafýndan yürütülen bakým çalýþmasý kapsamýnda Pazarbaþý Parký'nda ailelerin oturup vakit geçirdiði oturma guruplarý da Belediye Restorasyon ekibi tarafýndan yenilendi. Çalýþma diðer parklarda da devam edecek. Belediye Baþkaný Recep Çatma, buralarda denetimin sýklaþtýrýlacaðýný, altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan vaatlerinden olan her mahalleye iki adet çocuk oyun parký projesini de vakit kaybetmeden gerçekleþtireceklerini kaydetti. Çorum un Ýskilip Ana- ler eþliðinde öðrencilere gösterilmesi hedeflenidolu Lisesi yeni bir projeyi bilimin eðlenceli yüzünün yor.(ýha) hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Geçtiðimiz yýl Edebiyat Sokaðý projesini hayata geçiren Ýskilip Anadolu Lisesi, bu yýl da hazýrladýðý Bilim Sokaðý bir ilke imza atacak. Yarýn açýlýþý gerçekleþtirilecek olan Bilim Sokaðý ile fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilimlerine iliþkin stantlarda yer alan materyal- Çorum un Ýskilip Anadolu Lisesi yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazýrlanýyor.

15 Hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceðiz Mustafa Demirer Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Selim Aydýn, Türk Eðitim-Sen in MEB Kanunun iptali için her türlü çalýþma ve gayretin içinde olduðunu ifade ederek, hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Hukuku sonuna kadar kullanacaðýz ama süreci de kendi haline býrakmamak, müdahil olmak, en az yanlýþ yapýlmasýný saðlamak için diyalogdan da vazgeçmeyeceðiz. diyen Aydýn, Eðitim çalýþanlarý asla yalanlara, yalancýlara, yoldan geçen herkesi müdür yaparýz diyenlere, istediðimiz adamý görevden aldýrýrýz, istediðimizi görevlendiririz diyen yalancýlara ve ahlaksýzlara kimse itibar etmemelidir. diye konuþtu. Türk Eðitim-Sen olarak bundan sonra yapýlacak olan yönetici atamayý da kimsenin keyfine býrakma niyetinde olmadýklarýný vurgulayan Aydýn, kazanýlmýþ haklarý korumak için her türlü gayreti ortaya koyacaklarýný dile getirdiði açýklamasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý nýn yönetici görevlendirme kriterleri ile ilgili þu teklifleri sýraladý: Ýlgili Kanun gereði 03-0 ders yýlý bitiminde yöneticilik görevleri sona erecek olan okul/kurum müdürlerinin müdür baþyardýmcýlarýnýn ve müdür yardýmcýlarýnýn görevleri, bir belge ve denetim raporuna dayalý baþarýsýzlýklarý yoksa devam etmelidir. Eðitim kurumu yöneticileriyle ilgili baþarý ve baþarýsýzlýk deðerlendirmesini yapmak üzere ülke genelinde en çok üye kaydetmiþ üç sendikanýn temsilcilerinin de üye olarak bulunduðu "Baþarý Denetim Komisyonu" kurulur. Gerekli görülmesi halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Baþarý Denetim Komisyonu karar verirken þu kriterlere göre deðerlendirme yapar; Okulun merkezi sýnavlardaki baþarýsý (Genel baþarý dikkate alýnýr.), Okul ve kurum çalýþanlarýnýn yazýlý görüþleri (Anket yapýlabilir.), Okul ve kurumun fiziki yönden durumunun yöneticilik süresi boyunca gösterdiði geliþme, Okul ve kurumun çevre ile iliþkileri, Okul ve kurumun sportif faaliyetlerde elde ettiði baþarýlar, Okul ve kurumunsosyal ve kültürel faaliyetlerde ortaya koyduðu deðerler, Okul ve Kurum Yöneticisinin yönetim görevinde aldýðý ödüller Selim Aydýn ve baþarýbelgeleri, Okul ve Kurum Yöneticisinin yönetim görevinde aldýðý maaþ kesimi veya daha üst cezalar, Okul ve Kurum Yöneticisinin yüksek lisans ve doktora gibi üst eðitimleri, Yöneticinin görev yaptýðý eðitim kurumunda kurum kültürü oluþturmaya yönelik çalýþmalarý alt baþlýklar oluþturulabilir. Komisyon deðerlendirmelerinde okul veya kurumun bulunduðu yerleþim biriminin çevresel geliþmiþlik þartlarýný da dikkate alýr. Her madde 00 puan üzerinden deðerlendirilir. Komisyon puanýnýn ortalamasý dikkate alýr. Ortalama puan 0 veya üzerinde olanlar baþarýlý sayýlýr. Okul müdürlüðüne yapýlacak görevlendirmeler Okul Müdürlüðüne sýnav kazanmýþ olanlar ile daha önce yöneticilik yapmýþ olanlar arasýndan atama yapýlýr. Sýnav puanýna göre ilk üç kiþi, daha önce yöneticilik yapmýþ olanlardan ise ek puanýna göre ilk 3 kiþi Milli Eðitim Müdürlükleri tarafýndan Valilik makamýna teklif edilir. Görevlendirme Valilik tarafýndan yapýlýr. Müdürlük sýnavýna girebilmek için öðretmenlikte yýl, müdür baþyardýmcýlýðýnda yýl, müdür yardýmcýlýðýnda yýl görev yapmýþ olma þartý aranýr. Müdür baþyardýmcýlýðýna görevlendirme okul müdürü tarafýndan, okulun müdür yardýmcýlarý veya daha önce yöneticilik yapmýþ olan okul öðretmenleri arasýndan seçilir, il milli eðitim müdürleri tarafýndan görevlendirilir. Müdür yardýmcýlarýnýn görevlendirilmesi Okul müdürü tarafýndan öncelikle okulun öðretmenleri arasýndan, sýnav kazanmýþ olanlar veya daha önce yöneticilik görevinde bulunmuþ olanlar arasýndan en fazla 3 kiþi seçilir. Okul müdürünün teklifi ile il milli eðitim müdürlükleri tarafýndan görevlendirilir. Okulda sýnav kazanan veya daha önce yöneticilik görevi yapmýþ olan öðretmen bulunmamasý halinde, öncelikle eðitim bölgesinde, ilçe merkezinde ve ilde duyuru yapýlýr. Sýnav puaný veya daha önce yöneticilik görevinde bulunmuþ olanlar ek deðerlendirme formu üzerinden aldýðý puana göre ilk 3 kiþi okul müdürü tarafýndan, il milli eðitim müdürlerine teklif edilir, il milli eðitim müdürünün onayý ile görevlendirilir. Tüm görevlendirmeler için ay önceden duyuruya çýkarýlýr, tüm münhal yöneticilikler ilan edilir. Mesai saatleri ibadet hakkýný engelliyor Lokman Erdoðan Demokrat Eðitimciler Sendikasý Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Erdoðan, mesai saatlerinin inanç özgürlüðünü engellemeyecek bir þekilde düzenlenmesi gerektiðini belirterek Kamu çalýþanlarý mesailerinin saat 3.00 de baþlamasý sebebi ile Cuma namazýný huzur içerisinde kýlamamaktadýrlar. dedi DES Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Erdoðan, kamu çalýþanlarýnýn Cuma Namazý probleminin bir an önce çözülmesini istedi. Çorum Valiliði nin sabah öðlen mesai saatleri uygulamasýnýn Cuma namazýna gitmek isteyen kamu çalýþanlarýný maðdur ettiðini ifade eden Erdoðan, açýklamasýnda þunlarý söyledi; yýldýr muhafazakâr bir parti tarafýndan yönetilen bir ülkede bizim hala bunlarý konuþmamýz üzücüdür. Din ve vicdan özgürlüðünün en önemli noktasý ibadet hakkýdýr. Ýnanç özgürlüðünün devamý olarak bir dine inanan kimse, o dinin gereklerini yerine getirebilme hakkýna sahip olmalýdýr. Ýbadet hakkýný kullanan kiþi sorgulanmamalý, ayýplanmamalý, kýnanmamalý ve suçlanmamalý, engellenmemelidir. Maalesef ilimizde kamu çalýþanlarý ibadetlerini huzur içinde yapamamaktadýr. Çünkü mesai saatleri düzenlenirken bu gerçek göz ardý edilmiþtir. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bu uygulamadan bir an önce vaaz geçilmesi sizleri küçültmez, büyütür. Bu uygulamayý kamu çalýþanlarýnýn lehine deðiþtirmenizde lütuf deðildir. Unutmayýn ki mahkeme kadýya baki deðil. Kamu çalýþanlarý ile uðraþmayý býrakýn birazda iþ yapýn. Maalesef makamlarýnýz kamu çalýþanlarýna duvar oldu. Ben yaptým oldu mantýðý ile hareket ederek bir yere varamazsýnýz. Bir an önce kamu çalýþanlarýnýn ibadet hakkýný engelleyen mesai saati düzenlemesi gözden geçirilmelidir. Bu sorun çözülene kadar konuyu gündemde tutmaya devam edeceðiz. Çünkü bu hak kamu çalýþanlarýnýn en temel hakkýdýr. Yetkililerin bir an önce bu kararlarýný gözden geçirmesini talep ediyoruz. Eðer en kýsa sürede bu karardan dönülmez mesai saatleri deðiþtirilmese Çorum'u merkez noktasý yaparak sivil itaatsizlik eylemleri baþlatacaðýz. Yýllardýr bu uygulamayý gören ama ses çýkarmayan sendikalarýn gerçek yüzünü umarým ki üyeleri en kýsa zamanda görür. Ýþte görüyorsunuz önemli olan sayýsal çoðunluk deðil, duruþ ve ilkedir. Çorum Valisi Sabri Baþköy'den bir an önce kamu çalýþanlarýnýn namazlarýný kýlmalarý önündeki en büyük engeli kaldýrmak için gerekli çalýþmayý yapmasýný sonucu kamuoyu ile paylaþmasýný talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili yapýlacak bütün eylemleri destek- ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle program düzenledi. Daniþmend Gazi ÝHO da Kutlu Doðum Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle program düzenledi. 9 Mayýs Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen program, Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu. sýnýf öðrencilerinden Ali Kaplan'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Velilerin ilgi gösterdiði program öðrencilerin seslendirdiði birbirinden güzel ilahi, ezgi ve þiirlerle devam etti. Programda, gül suyu ve gül lokumu ikramý yapýldý. Program sonunda, okul tarafýndan öðrencilere yönelik yapýlan siyer sýnavýnda dereceye girenlere ödülleri verildi.. ve 6. sýnýflarýn ayrý yarýþtýðý sýnavda. sýnýf.'si Ebrar Taþ'a Ýntegral Mühendislik tarafýndan hediye edilen bisikleti Recep Özkaya ve Serkan Sabur takdim ederken, 6. sýnýf.'si Ayþe Erdal'a Þellale Fýrýn Kafe sahibi Mustafa Mertek tarafýndan hediye edilen tableti Okul Müdürü Rafet Kantar takdim etti. Okul Müdürü Rafet Kantar, programýn hazýrlanmasý ve sunumunda yardýmcý olan baþta Rýdvan Bolat, Ömer Erciyas ve Ýsmail Zurnacý olmak üzere emeði geçen herkese ve hediye sahiplerine teþekkür etti. (Haber Merkezi) Program 9 Mayýs Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. Siyer sýnavýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Eðitim-Ýþ ten Mayýs daveti Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim-Ýþ) Ýl Temsilciliði Þube Sekreteri Ýlhan Yaþar, iþçiden ve emekten yana olan tüm vatandaþlarý Mayýs ta yapacaklarý yürüyüþe davet etti. Yarýn saat.00 de Saat Kulesi önünde toplananarak yürüyüþe baþlayacaklarýný ifade eden Yaþar, þu açýklamalarda bulundu: Doðasý gereði emek sömürüsüne dayanan, açgözlü ve tatminsiz kapitalist sistem iþçi sýnýfýnýn emeðini sömürerek varlýðýný devem ettirmektedir. Bu sömürü düzeni varlýðýný sürdürebilmek için karþýsýndaki güçleri, sýnýflarý ve sýnýf mücadelesi veren kurumlarý parçalayarak, güçlerini yok etmek veya zayýflatmak zorundadýr. Kýsacasý burjuvazi kendi refahýný sürdürebilmek için iþbirlikçilerini iyi seçmektedir. Çünkü kapitalizm kendisine tek ilah olarak parayý seçmiþtir ve ne pahasýna olursa olsun daha fazla para kazanma hýrsýndan vazgeçmeyecektir. Ýþçi sýnýfý doðuþundan beri, kapitalist sömürü düzenine karþý sýnýfsýz ve sömürüsüz bir dünya mücadelesi vermektedir. Bu mücadelenin baþarýlý olabilmesi mücadeleye katabileceði ortak güçlere baðlýdýr. Kurduklarý sömürü düzeninin zayýfladýðýný anlayan egemen güçler, gerek iþçi sýnýfýný gerekse dünya üzerindeki ülkeleri parçalayarak birbirlerine düþürebilmekte, ekonomik ve siyasal güç savaþlarýný baþarýyla uygulayabilmektedir. Ýþçi sýnýfýnýn en önemli günü olan Mayýs, sýnýf mücadelesinin pekiþtirileceði, ayný amaç etrafýnda birleþecek güçlerin bu birliktelikleri gösterecekleri en önemli gündür. Bu gün iþçi sýnýfýnýn varoluþunun ve mücadelesinin ifadesidir. Ülkemizde kapitalizme ve iþbirlikçilerine karþý verilen sýnýf mücadelesinde Mayýs birlik ve dayanýþmanýn günü olmaktan son zamanlarda iyice uzaklaþmýþtýr. Karþýmýzda dayatmacý, baskýcý hukuk devletini yok eden, gýrtlaðýna kadar rüþvet ve yolsuzluða batmýþ bir iktidar varken, emek örgütleri ve siyasal partiler birbirleri ile mücadele etme yolunu seçmektedirler. Oysaki her türlü hak alma çabasýnýn ve mücadelesinin baský ve þiddet ile durdurulmak istendiði, iþsizlik ve yoksulluðun kalýcýlaþtýðý, saðlýk ve eðitim alanýnýn ticarileþtiði, sendikal hak ihlallerinin sürdüðü, hukukun yok edilip baskýnýn hâkim olduðu bir dönemden geçmekteyiz. Siyasi iktidar ve çýkar gruplarý: örgütsüz, güvencesiz, korumasýz ve güvencesiz bir iþ hayatýnda, yaþayanlarýn ötekileþtirildiði, ulusal bütünlüðümüzün yok edildiði bir ülke için olanca gücüyle ýsrar etmektedirler. Böyle bir Türkiye'de Mayýs göstermelik taleplerin sýralandýðý, kürsülerden adet yerini bulsun diye konuþmalarýn yapýlacaðý bir gün olmaktan çýkarýlmasýnýn gerektiðini, mücadele alanýný geniþletmek için toplumun bütün kesimleri ile birliktelikler oluþturmanýn gerekliliðini sürekli söylemekteyiz. Oysa emek ve sýnýf mücadelesi verdiðini söyleyenler bu mücadeleyi tekellerinde sanarak yýllarca bizleri bu mücadelenin dýþýnda býrakmak için uðraþtýlar. Bunlar olurken susanlar þimdi emek mücadelesinin bölünmesinden bahsetmektedirler. Biz biliyoruz ki emperyalizmin toplumsal yýkým projesine karþý duruþumuz, ülkemizin üniter yapýsýna sahip çýkýþýmýz, laik çaðdaþ Türkiye Cumhuriyeti'nde ýsrarýmýz birilerini rahatsýz etmektedir. Bizler inatla tekrar ediyoruz; demokrasi ve insan haklarýnýn olmadýðý bir ortamda sýnýf sendikacýlýðý yapýlamaz, emperyalizmle iþbirliði yapýlarak hiçbir ülkeye barýþ ve özgürlük getirilemez, ülkelerin bölünmesine katký saðlayarak aydýnlýk yarýnlar yaratýlamaz. Yüzü baðýmsýzlýktan, demokrasiden, özgürlükten, kardeþlikten yana olan "Yaþasýn Tam Baðýmsýz Türkiye" diyebilen bütün kiþi ve kurumlarý, AKP'nin halkýmýzý birbirine düþman eden, baskýcý, hukuksuz iktidarýna karþý olan herkesi, laik, demokratik, üniter, tam baðýmsýz Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün halklarýn kardeþçe yaþamasýndan yana olan herkesi, gün, etnik, dinsel, kurumsal kimliklerin öne çýkarýlacaðý gün deðil, emek ve sýnýf dayanýþmasýnýn öne çýkarýlacaðý gündür diyen herkesi Mayýs ta yapacaðýmýz yürüyüþe davet ediyoruz. Her inanan Allah ýný sever. Burada sadece Müslümanlarý kastetmiyoruz. Hýristiyan, Musevi, Budist gibi diðer din müntesiplerini de inanan kesim içerisine alýyoruz. Ýnandýklarý Allah ýn buyruklarýný ne kadar yerine getirdikleri ayrý bir konu. Ancak Peygamberini biz müslümanlar kadar seven bir din mensubu, özele gidersek milletimiz kadar da seven Müslüman yoktur diye düþünüyoruz. Peygamberimize sevgi ve saygýmýzý gösteren pek çok örnek söz ve davranýþýmýz, sembol algýmýz vardýr. H. Mustafa AKTAÞ Her yer gül koktu EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ Kutlu Doðum un sembolü haline gelen sadece þu gül algýmýz var ya; kokusuyla, güzelliðiyle, narinliðiyle Efendimizi tarifte nerdeyse her þeye deðer. Gül, malum çiçeklerin içinde kokusu ve güzelliði ile meþhurdur. Mevlana, Ayýn, geceye sabretmesi, onu apaydýn eder. Gülün, dikene sabretmesi, güle güzel bir koku verir der. Gül çok farklý bir çiçek. Üzerine ne söylense azdýr. Kutlu Doðum coþkusu ülkemizi bir baþtan diðer baþa kaplamýþ durumda. Hele bir de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn her yýl bir mesajý gündeme taþýmasý ve onun üzerinde Camilerde cemaati, panel ve seminerlerde dinleyenleri bilgilendirme ve bilinçlendirmeye çalýþmasý takdire þayan bir haldir. Cuma Hutbeleri Bu vesileyle þunu hatýrlatma ihtiyacý hissediyoruz. Özellikle Cuma hutbelerinin böyle önemli bir konuyla da olsa -çalýþan memurlarýn mesailerini dikkate alarak- kýsa tutulmasý. Bu durum aslýnda her Cuma için geçerli. Memur ya da özel sektörde çalýþanlar mesaiye geç kaldýk endiþesiyle diken üzerinde oturur gibi oturmakta ve bu halet-i ruhiye ile hutbe dinlemekteler. Geç kaldýðý için cami dýþýnda kalan ve sýcak-soðuk hava þartlarý/sýkýþýklýk nedeniyle sýkýntý çekenler de cabasý. Uzattýðýnýz hutbeyle vermek istediðiniz mesajý ne oranda alýrlar müftülük yetkililerinin takdirine býrakýyoruz. Gül Kokusu Geçtiðimiz hafta boyunca Gül Muhammed in kokusunu ülkemizin ve þehrimizin her bir köþesinde farklý farklý hissettik. Bakýyorsunuz bir köþede lokma tatlýsý olmuþ gelen geçen alýyor, yiyor, evine götürüyor.. Bir yerde helva, Bir köþede fakir fukaraya ikram.. Bir þehrimizde baklava, Birinde dondurma. Birinde ise kazan kazan trit.. Yukarda belirttiðimiz gibi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý il, ilçe ve belde belde kutlu doðum programlarýna imza attý. Halk ile bütünleþerek tüm programlara öncülük yaptý. Pek çok STK etkinliklerini de DÝB tetikledi, teþvik etti. Bunun yaný sýra dernek ve vakýf etkinlikleri de gerçekten göz doldurdu. Genel ve Meslek Liseleri siyer-i nebi yarýþmalarý ve þahane programlar icra ettiler. Ya Ýmam Hatip Okullarý nýn Kutlu Doðum etkinlikleri.. Ortaokulu ve Lisesi ile Ýmam Hatipler her yýl alternatif programlar düzenleyecekler. Bu sene 0 Nisan da gerçekleþen programdan sonra Mayýs ta sadece bayanlara yönelik ÝHLkýz öðrencilerimizin hazýrladýðý bir program sunulacak Çorum da.. Mevla Efendimizin þefaatine layýk eylesin. Alemlere gün doðdu Tabiat bir baþka oldu Cemadat, nebatat coþtu Rayihalar havada uçuþtu Gül Muhammed aþkýna Kisralar çýldýrdý oldu divane Sönen alev, kuruyan göl, o da ne Mekke olaðandýþý bir güne Merhaba dedi anne Amine Gül Muhammed aþkýna Nice 0 Nisan Kutlu Doðumlarda buluþmak üzere.. TEBRÝK: Havasýný teneffüs etmeye baþladýðýmýz üç aylar ile akabinde Perþembe-Cuma(- Mayýs 0) gecesi idrak edeceðimiz Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Mevla alem-i Ýslamýn teyakkuzuna vesile kýlsýn.

16 6 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Ensar Vakfý ndan MÜSÝAD a ziyaret Ensar Vakfý ve görevler düþtüðünü kaydetti. Aþgýn, bugüne ka- Müstakil Sanayici Ýþadamlarý Derneði (MÜ- dar olduðu gibi bundan SÝAD), Çorum a yapýlacak hizmetlerde ortak adýna fikir ve proje üret- sonra ülke ve Çorum hareket edecek. meye devam edeceklerinin altýný çizdi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Þu.e Baþkaný Rumi Be- MÜSÝAD Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý kiroðlu, Çorum ortak Derneði ni (MÜSÝAD) paydasýnda toplumun ziyaret etti. Ensar Vakfý tüm kesimleriyle birlikte hareket etmeye hazýr Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, geçtiðimiz günlerde yapýlan genel ku- MÜSÝAD Çorum olduklarýný açýkladý. rulda tekrar MÜSÝAD Þubesi olarak üyelerimizin kiþisel, sektörel, baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu ve ekibini kutlayarak çalýþma- toplumsal geliþimi yö- Ensar Vakfý ve MÜSÝAD ortak hareket kararý aldý. kurumsal, kültürel ve larýnda baþarýlar diledi. nünde faaliyetlerde bulunmaya gayret göstere- Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil ceklerini dile getiren Ýbrahim Aþgýn, ülke ve Bekiroðlu, ayrýca MÜ- Çorum adýna her alanda SÝAD olarak hem Çorum ekonomisine hem fikir üretmeye ve iþ birliði yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. katma deðer saðlamak de Türk ekonomisine Sivil toplum kuruluþlarýnýn üstlendikleri lirtti. için çalýþacaklarýný be- misyonun tabelalarda MÜSÝAD üyelerinin büyük bir özveri ile kalmasý için isteyen Aþgýn, tüm sivil toplum çalýþtýðýný dile getiren kuruluþlarýndan toplumun istifade edebileceði genel merkezimizin bir Bekiroðlu, MÜSÝAD fikir ve projeler üretmesi için çaðrýda bulundu. Ensar Vakfý Çorum Þubesi yönetim kurulu üyeleri MÜSÝAD ý ziyaret etti. puanlama sistemi var. Çorum u diðer þubelerin yanýnda söz sahibi Ensar Vakfý nýn, MÜSÝAD ile kardeþ kuruluþ olduðunu, birlikte olan bir konuma getireceðiz. Kuruluþunun güzel hizmetlere imza atacaklarýný dile getiren üzerinden kýsa bir zaman geçmesine raðmen Aþgýn, sivil toplum kuruluþlarýyla birçok platformda güzel bir birlik- gerçekleþtirdik. Bunda 00 e yaktýn etkinlik telik saðlandýðýnýn altýný üyelerimizin büyük katkýlarý oldu diye konuþ- çizdi. Türkiye nin yeni tu. bir sürece girdiðine dikkat çeken Aþgýn, yeni Ensar Vakfý Baþkaný Aþ- Ziyaret sonunda Türkiye vizyonunda sivil toplum kuruluþlarýna gýn ve MÜSÝAD Baþkaný Bekiroðlu birbirlerine Aþgýn, MÜSÝAD baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi büyük görevler önemli Bekiroðlu ve ekibini kutlayarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. kitap ettiler. (ÝHA) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 30 NÝSAN Orman Ýþletme Çorum Þube Müdürlüðü Çorum Çatak Tabiat Parký + li adet WClavabo binasý ve foseptik yapým iþi. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Hizmet Binasý. kat Saat:.00 MAYIS T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 38 ada no, parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 69.9,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 88 ada no, 3 parsel no, 300 sayfa, 3 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Emniyet Müdürlüðü ana hizmet binasý iletiþim altyapýsý için omurga swich (anahtarlama cihazý) ve kablolama malzemesi alýmý iþi. Yer: Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü, Satýnalma Büro Amirliði Saat: MAYIS T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 69 AP069 plakalý, 0 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Sima Otomotiv Ankara Yolu. Km Çorum Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 0-0 yýlý 3 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 0.00 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 9 TK 99 plakalý, 009 model Citroen marka aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Ýncesu Kanyonu kaya bariyeri inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 0 FM 7 plakalý, 997 model Mercedes marka, gri renkli, beyaz kasalý, mavi tentelli kamyonun satýþý iþi Yer: Ýskilip Caddesi Kültür Otoparký Çorum Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel taþýma hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu. Km Saat:.00 6 MAYIS T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 6 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 79 ada, 3 parselde 8,8 m yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü. Etap Kampüs Altyapýsý (Yol, Su, Atýksu, Yaðmur Suyu, Isý ve Enerji Merkezi), Ýktisadi ve Ýdari Birimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat:.00 HAZÝRAN T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 797 Ada No, 3 Parsel Nolu, 8,6 m yüzölçümlü arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 6.78,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 3738 Ada No, Parsel Nolu, 66,0 m yüzölçümlü arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 78.7,08 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi, 3 Ada No, Parsel Nolu taþýnmazýn satýþý iþi..0,0 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesi, 83 Ada, 9 Parseldeki 3,0 m yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi..70,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 7 ada, 8 parsel, -/3/- baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 3 ada no, 8 parsel no, 0 cilt no, 3873 sayfa no, 3 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Kutlu Doðum programý, izleyenler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Dodurga da Kutlu Doðum coþkusu Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu nun düzenlediði Kutlu Doðum programý, izleyenler tarafýndan ayakta alkýþlandý. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, kurum amirleri ve çok sayýda davetlinin katýldýðý programda coþku ve hüzün salona sýðmadý Çorum Ýmam Hatip Lisesi Mehter Takýmý'nýn okul bahçesinde verdiði muhteþem konserin ardýndan konferans salonunda devam eden programda Ýmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ýlkokulu öðrencilerinin sergilediði performanslar izleyicilere duygu dolu anlar yaþattý. Programda coþku ve hüzün salona sýðmadý Eðitim Sen den Mayýs yürüyüþü Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný ve KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, birlik, dayanýþma ve mücadele günü Mayýs'ta alanlarda olacaklarýný söyledi. Mayýs Perþembe günü saat.00'de Özdoðanlar Sinemasý önünde KESK ve DÝSK önderliðinde toplanarak Saat Kulesi ne yürüyeceklerini belirten Öztürk, Mayýs birlik, mücadele, dayanýþma gününü anlamýna uygun þekilde kutlayacaðýz. Halaylarýmýzla, türkülerimizle, umutlarýmýzla bir arada olacaðýz. dedi. Bütün emekçileri ve halký Mayýs'a katýlmaya davet eden Öztürk, Bu yýl Mayýs,. kez uluslararasý düzeyde birlik, mücadele ve dayanýþma günü olarak kutlanacaktýr. Küresel sermaye bütün dünyada kamu emekçilerinin ve iþçi sýnýfýnýn kazanýlmýþ haklarýna karþý son yýllarda büyük bir saldýrý baþlatmýþtýr. Bu saldýrýlara cevap en baþta Mayýs'ta verilir. Mayýs alanlarýnýn kitleselliði, coþkusu, kararlýlýðý bunun göstergesi olmaktadýr. Kamu emekçilerinin iþ güvencesinin elinden alýnmasý istenmesi, taþeronlaþtýrmanýn, esnek ve güvencesiz çalýþmanýn yaygýnlaþmasý, iþçi ve emekçilerin çalýþma ve yaþam koþullarýnýn giderek aðýrlaþmasýna yönelik yasal düzenlemeler ve atýlan fiili adýmlar sürmektedir. Bütün bunlara paralel olarak iþ güvencemizin elimizden alýnmak istenmesi, rotasyon adý altýnda sürgün ve cezalandýrmalarýn kapýda olmasý, performans deðerlendirme uygulamalarý, kadrolaþma ile birlikte kamuda Öðrencilerin gösterileri büyük beðeni ile izlendi. köle gibi çalýþmanýn koþullarýnýn yaratýlmak istenmektedir. Ortaya çýktýðý ilk günden itibaren Mayýs`a anlamýný veren temel nokta, sermayenin saldýrýlarý karþýsýnda emek mücadelesini daha da ilerletmek ve bu amaçla dönemsel acil taleplerini ileri sürmek olmuþtur. Bu amaçla emekçiler, her Mayýs`ta dünya çapýnda sermaye cephesine gücünü göstermek için meydanlara çýkmakta, taleplerini dile getirerek, bu taleplerin gerçekleþmesi yönündeki kararlýlýðýný alanlara çýkarak göstermektedirler. Kamu çalýþanlarý olarak, haklarýmýza ve geleceðimize sahip çýkmak, çocuklarýmýzýn eðitimli ve saðlýklý, güven içinde yaþayabileceði bir Türkiye talebini haykýrmak, rüþvet ve yolsuzlardan hesap sormak için Türkiye`nin her yerinde olduðu gibi Çorum'da da alanlarda olacaðýz. Çalýþanlarýn emeklerini ayakkabý kutularýna koyanlardan, Alo Fatih'lerden, hesap sormak için sesi- ÝRTÝBAT 0 88 (Ç.HAK:99)

17 T.C. ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ 03/8 TLMT. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Taþýnmaz köy yerleþik alaný içinde imarparselidir. Yaklaþýk % eðime sahip, boþtur, etrafýnda aktif bir yapýlaþma yoktur.00 m yakýnýnda tarým arazileri vardýr Adresi : Çorum ili kultak köyü /çorum Yüzölçümü : 779,9 m Arsa Payý : - imar Durumu : imar parselidir Kýymeti :.000,00 TL KDV Oraný : %8 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. Satýþ Günü : 6/06/0 günü 0:0-0: arasý. Satýþ Günü : /07/0 günü 0:0-0: arasý Satýþ Yeri : Çorum adliyesi Müzayede Salonu - Çorum Satýþ þartlarý: - Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %0 sini ve rüçhanh alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %0 sini, rüçhanh alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. - Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 0'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (0) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, / tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile () gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. - Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 33 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. - Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 03/8 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. /0/0 (Basýn: 6) Besmele, Hamdele ve Salvele üçlüsünün zikriyle bir iþe baþlamanýn vâcib derecesinde olduðu esâsýný ulemâ ifâde etmiþlerdir. Hal böyle olunca biz de bu yazýmýza: * Bismillâhi Bâbünâ * Bismillâhi Hayrül Esma * Bismillâhillezî la yedurru maa Ýsmihî þey'ün fil Resmi ilanlar: ardý ve la f is semâ' vehû ve s Semîül Alîm... diyor, Rabbi MüteâTe Hamd ve Þükrümüzü arz ile, Habîbi Hazret-i Muhammed (A.S.)'a Salât ve Selâmýmýzý, Þanlý Sahâbîsi'ne, Vârisleri'ne, tüm mü'minlere; dünyâ ve âhiret saadet ve sermediyyetini diliyor, dualarýyla baþlýyoruz. Efendim!... Konu: Üç Aylarý ve faziletleri hakkýndadýr. Aslýnda konu çok geniþ. Ama biz âyet ve hadis delâleti ile bu mübarek ay ve gecelerin faziletine kýsaca deðineceðiz. Kitâb-ý Kerîm, Kur'ân-ý Azîmüþþân'da, Tevbe sûresi, âyet 36'da Cenâb-ý Hak þöyle buyurmaktadýr: "Ben Azîmüþþân yer ve gökleri yarattýðým günden beri aylarýn adedi onikidir. Bunlardan dördü haram aylarýdýr." Yani bu faziletli aylar içerisinde; haksýz yere adam öldürme, insan þeref ve haysiyeti ile baðdaþmayan kötülükler, bir takým Allah'ýn razý olmadýðý alýþkanlýklar terk edilecek. Böylece Allah'a kul olma ve O'na itaat etme alýþkanlýðýný elde edeceðiz. Bugün, bu deðerli aylarýn ilki, Receb-i Þerifin ilkini idrâk etmekteyiz. Cenâb-ý Haklca sonsuz hamdolsun, yarýn akþam da Mübarek gecelerden Regâib Kandilini mü'minler olarak kutlayacaðýz inþâallah... Þimdiden mü'minlerin bu mübarek gün ve gecelerini tebrik ediyor, insanlýk âleminin sulh ve selâmetine vesile kýlmasýný dua ediyoruz... Âmîn... Peygamber Efendimiz'in Recep Ayýnýn hilâlini görünce þöyle dua ettiði haber verilmektedir: "Yâ Rabbi; Recep ayýný bize mübarek kýl. Þaban ve Ramazan Aylarýna huzur ve mutluluk içerisinde, sýhhat ve afiyetle kavuþtur..." dua ve temennisini Ümmeti olarak bizler de tekrar edelim... Deðerli Kardeþlerim!... Kul olarak günahtan hâlî deðiliz. Ýþte af ve baðýþ ay ve günleri baþladý... Fýrsat elde iken günlerimizi, gecelerimizi deðerlendirelim... Vatan ve milletimizin refah ve saadeti için dua edelim... Hattâ; bütün insanlýk âleminin huzur mutluluðu için dua ve niyazda bulunalým... Þimdiden tüm müslümân kardeþlerimizin mübarek ay ve gecelerini, bu geceler içerisinde bulunan kandillerini tebrik ediyorum... Yüce Rabbimin Rahmeti, Bereketi sizlerle olsun... Âmîn... Azîz Dostlar!... Hâfýz Recep CAMCI Recep ayý ve Regaib Gecesi hakkýnda Yarýn akþam Regâib kandilini inþâallah kutlayacaðýz... Hal böyle olunca; birkaç cümle de Regâibden bahsedelim... Regâib, kelime olarak; bahasý aðýr, çok baðýþ, in'am ve ihsan anlamlarýný taþýmaktadýr... Bu gece îmânlý gönüller için sönmez bir nur gecesi, deðiþmez sükûn ve huzur, tükenmez sevinç ve sürür gecesidir. Bu mübarek gece kararmýþ kalplerin arýnacaðý, kullarýn Allah'a yalvaracaðý, Ýlâhî lütuf ve ihsanýn son hadde varacaðý Rahmet ve Maðfiret gecesidir. Bu gecenin kudsiyyeti ve fazileti hakkýnda çeþitli rivayetler vardýr ki; bunlardan birisi de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Madde Âlemi'ne bu gece teþrif ettiðidir. Fahr-i Kâinat Efendimizin Madde Âlemi'ne intikâli elbetteki beþeriyet için bir dönüm noktasý olmuþtur. Cihaný küfür ve dalâletten kurtaran, hurafeleri bertaraf eden, köleliði kaldýrýp hürriyeti vaz'eden, insanlýðý lâyýk olduðu seviyeye yükselten, hak ve adaleti tanzim eden, sosyal meseleleri ciddî müeyyidelere baðlayan bir kurtarýcýnýn beklendiði bir devirde teþrif etmiþlerdir. Bu nedenle insanlýk âlemi bu geceyi ne kadar takdis etse yine de azdýr. Azîz Mü'minler!... Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu gecenin fazileti hakkýnda bir Hadîs-i Þeriflerinde: "Recep ayýnýn ilk gecesini gafletle, uyku ile g ecir mey iniz. Ýbâdet ve tâatle geçiriniz. Çünkü melekler bu geceye Regaip diye isim koymuþlardýr. Bu gecenin üçte biri geçtiði zaman yer ve gök. melekleri Kâbe-i Muazzama havâlisinde toplanýrlar. Bu sýrada Yüce Mevlâ meleklere hitaben: (Ne için toplandýnýz, ne istiyorsunuz?) diye suâl eder. Meleklerde: (Ey Rabbimiz! Senden Recep ayýnda oruç tutan günahkâr kullarýný baðýþlamaný istiyoruz) derler. Cenâb-ý Hak'da: (Ey meleklerim! Dileðiniz kabul olundu. Onlarý baðýþladým) der..." buyurmuþlardýr. Öyleyse Azýz Mü'minler, Recep ayýnýn ilk Perþembe gününü oruçlu geçirmeli ve gecesinde de elden geldiði kadar ibâdet etmelidir. Efendimiz'in diðer bir Hadîs-i Þerifleri'nden anlaþýldýðý üzere bu gecede nafile olarak rek'ât namaz kýlýnmalýdýr. Nitekim bu rek'ât namazdan sonra meþru olan Dünyâ ve Âhiret isteklerinin Taraf-ý Ýlâhî'de red olunmayýp, kabul olunacaðýna dâir Müjde-i Peygamberi vardýr. Deðerli Müslümanlar!... Bu gecede her Müslüman eðer namaz borcu varsa öncelikle onlarý eda etmelidir. Kur'ân-ý Kerîm okumalý, bol bol istiðfar etmeli, kendisi için ve diðer Müslüman kardeþleri için Cenâb-ý Hak'dan af ve yardým, Resûl-ü Ekrem'den þefaat dilemelidir. Günâh mý iþledi, bu gecede tövbe etmelidir. Yanlýþ yolda mý gidiyor, hemen Hak Yol'a dönmelidir. Zîrâ içkiye müdavim olanlar, anne ve babaya âsî olanlar, akraba hakkýna riâyet etmeyenler, din kardeþleriyle üç günden ziyâde küs olup görüþmeyenler, Haklan af ve maðfiretine nail olamayacaklardýr. Bunun için iþlediðimiz hatâ ve isyanlardan tövbe edelim ve bu mübarek Regâib Gecesi'nin manevî havasý içerisinde birbirimizi sevelim. Milletimizin refahý, vatanýmýzýn selâmeti için ne yapmamýz icâb ediyorsa birlik ve beraberlik içinde onu yapalým. Ayrýca bu gecede geçmiþlerimizi de anmayý ihmâl etmeyelim. Bu gece ihlâsýmýzýn tazeleneceði, îmânýmýza ibâdetlerimizin hazzýmn katýlacaðý, üstümüzden gafletin atýlacaðý gecedir. Cenâb-ý Hak'dan mübarek Regaip gecesini bütün insanlýk âlemi için huzur ve sükûn vesilesi kýlmasýný niyaz ederim... Sinüzit, býçaksýz ameliyatla 0 dakikada tarihe karýþýyor. 'Balon sinoplasti' yöntemi ile dayanýlmaz baþ aðrýlarýna neden olan sinüzitten kýsa sürede kurtulmak ve ayný gün içerisinde taburcu olmak mümkün hale geldi. Týpta, sinüs boþluklarý mukozalarýn iltihaplanmasý sonucu ortaya çýkan sinüzitten kýsa sürede býçaksýz þekilde kurtulmanýn yolu, yeni geliþtirilen bir cihaz sayesinde açýldý. Balon Sinoplasti yöntemi adý verilen yeni sistem, týkalý koroner damarlarýn balon ile geniþletilmesi mantýðýnýn, sinüs kanallarýna uygulanmasý þeklinde çalýþýyor. Geliþtirilen sistemin uygulamasýný baþarýyla gerçekleþtiren Kulak Burun Boðaz (KBB) Uzmaný Op. Dr. Volkan Kahya, sinüzit ameliyatýnýn kesi olmaksýzýn, sinüslere gönderilen baloncuklar sayesinde geniþleterek açýldýðýný belirterek, "Eskiden sinüzit ameliyatlarý kesi yöntemiyle yapýlýyordu. Hastalar ameliyatta ve sonrasýnda acý çekiyor ve kanamalarý oluyordu. Yöntem ile hastanýn kapalý olan sinüslerine gönderilen balonlar geniþletilerek sinüs yolu açýlýyor. Hem çok kýsa sürede, hem kanamasýz þekilde sinüzit ameliyatý gerçekleþtirilmiþ oluyor. Bu sistemle eskiden ameliyattan sonra uygulanan tamponlar da tarihe karýþmýþ oldu. Kendiliðinden yok olan tamponlar yerleþtiriliyor ve hastamýz ameliyatýn hemen ardýndan taburcu edilebiliyor." diye konuþtu. Her hastaya ayrý bir cihaz kullanýldýðýný ve cihazlarýn kullanýmýnýn bir kereye mahsus olduðunu ifade eden Kahya, "Böylelikle, daha steril bir ameliyat gerçekleþtirilmiþ oluyor" dedi. Bir kaç saat önce ayný yöntem ile sinüzit ameliyatý olan Hakan Sulta ise, "Buraya gelirken, ameliyat olacaðýmý ve haftalarca kanamamýn olacaðýný düþünüyordum ama daha bu sabah çok kýsa sürede ameliyatýmý oldum ve þuan ayaktayým ve taburcu edildim. Hiç bir kanamam da olmadý" dedi. KABUS SONA ERÝYOR Özellikle kýþ aylarýndan sonra atlatýlan gribal enfeksiyonun ardýndan ortaya çýkan sinüzit, toplumun büyük kesimini etkileyerek yaþam kalitesini düþüren bir hastalýk olarak biliniyor. Sinüslerin dolmasý sonucu, burun týkanýklýðý, genizden ve burundan iltihaplý akýntý, baþ aðrýsý, yüz bölgesinde aðrý, koku alma bozukluðu ve öksürük gibi bir çok rahatsýzlýðý beraberinde getiriyor. Bahçelievler Medicana Hastanesi'nde uygulamaya konulan ve hastalarýn tamamýnda baþarýya ulaþan "balon sinoplasti" yöntemi sayesinde kapalý sinüslere suyla ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 7 Sinüzit, tarihe karýþýyor þiþirilen baloncuklar gönderilerek, kapalý sinüs yolu açýlabiliyor. Çok kýsa süren ameliyatta býçak ve kesi olmaksýzýn hasta bir kaç saat içerisinde taburcu oluyor. Ayrýca geliþtirilen yöntem, ameliyat sonrasý kanamalarý da ortadan kaldýrýyor. Býçak kullanýlmadýðý için, hastalar ameliyattan çýktýktan sonra kanamalara maruz kalmýyor. ÇORUM OSMANCIK ÝLÇESÝ DANÝÞMENT KÖYÜ ORTAOKULU BAHÇESÝ BETON KÝLÝT PARKE DÖÞEME ÝÞÝ ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Osmancýk Ýlçesi Daniþment köyü ortaokulu bahçesi beton kilit parke döþeme iþi yapým iþi 73 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 0/936 -Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi -Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : -Adet okul bahçesi kilit parke döþeme iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Osnancýk Ýlçesi Daniþment köyü ortaokulu c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:67 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.... Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,..3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat... Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz...6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge... Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir..3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:.3.. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 0 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler...bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:... Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝN- DE YER ALAN B III GRUB ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR.... Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ VEYAMÝMARLIK.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7..Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ - MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. N0:67 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 60 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAPüzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:67 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 0. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Söz konusu iþin yer teslimi okullarýn eðitime kapandýðý tarihinde yapýlarak iþe baþlanýlacaktýr. Resmi ilanlar: (Basýn: 9)

18 8 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Zor deðil zorlu bir maç oynayacaðýz Erzurum Büyük Þehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Batman maçýný unuttuklarýný pazar günü sahalarýnda Çorum Belediyespor ile zor deðil zorlu bir maç oynayacaklarýný belirterek bu maçta tüm Erzurum un bütün olmasý ve takýmýna destek vermesini istedi. Spor Toto 3. Lig. Grup ta mücadele eden Erzurum Büyükþehir Belediyespor, hafta sonunda kendi evinde oynayacaðý Çorum Belediyespor maçýný kazanarak Play-Off a kalmayý hedefliyor. Hafta sonu deplas- Pazar günü sahasýnda Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak Erzurum BÞ. manda Batman Petrolspor a -0 yenilerek Play-Off umutlarýný ligin son haftasýnda Çorum Belediyespor la oynanacak maça býrakan Erzurum Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu oynanacak olan karþýlaþmaya kenetlendi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, camiaya ve taraftara tamamen Çorum maçýna kenetlenmeleri çaðrýsýnda bulundu. Play-Off için sadece 90 dakikalýk bir þanslarýnýn olduklarýný belirten Mavi-beyazlý takýmýn Teknik Patronu Yavuz Ýncedal, hafta sonu Kazým Karabekir Stadý nda Çorum Belediyespor la adeta bir final maçý oynayacaklarýný söyledi. Ýncedal, Çorum la zor deðil, zorlu bir maç oynayacaðýz. Bu karþýlaþma iki takým açýsýndan da sezonun finali olacak. Þu anda þanslar eþit. Hakem ve Gözlemciler Nisan seminerinden geçti Çorum futbol hakem ve gözlemcileri Nisan ayý eðitim semineri yapýldý. Merkez Hakem Kurulu ve Ulusal Eðitim Komitesi tarafýndan hazýrlanan ve Bölgesel Eðitimci Mehmet Altuntaþ tarafýndan verilen Nisan ayý eðitim seminerine Ýl Hakemleri ve Gözlemcileri ile Hakem Komitesi üyeleri katýldýlar. Seminerde MHK tarafýndan sezon içinde iþlenen konularýn karma olarak aktarýlýrken Hakem ve Gözlemciler Nisan ayý eðitiminden geçtiler Ama bizim bir avantajýmýz olacak, o da taraftarýmýz. Kendi evimizde oynayacaðýmýz bu doksan dakikayý, taraftarýmýzýn desteði ile kazanýp, adýmýzý Play-Off a yazdýrmak istiyoruz. Zaten Play-Off için de son þansýmýz hafta sonu oynayacaðýmýz Çorum maçý. Bu doksan dakikanýn sonunda skoru lehimize çevirip, PlayOff biletini almak istiyoruz. Bence bu olaya þehir olarak bakmalýyýz. Bu artýk Erzurum un meselesi, taraftarýmýz tribünleri doldurarak, futbolcularýmýzý ateþleyecek. Onlarda yüreklerini ortaya koyup maçý kazanacaklar. Çorum maçý öncesi kenetlenip, tek vücut olma- Güreþ de Çorum un gururu Ýmam Hatip Liseleri oldu Gönen de yapýlan -6 yaþ Grekoromen Güreþ Türkiye Þampiyonasý nda mücadele eden Çorum takýmý toplu halde Balýkesir Gönen de yapýlan -6 Yaþ Okullar Grekoromen Güreþ Türkiye Þampiyonasý nda kürsüye çýkan dört Çorumlu sporcudan üçü Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi oldu. Balýkesir Gönen de yapýlan Okullararasý -6 Yaþ Türkiye Grekoromen Güreþ Þampiyonasý nda Wushu Ýl birinciliði hafta sonu yapýlacak Minikler-Yýldýzlar ve Gençler Wushu Qinda stili il birinciliði hafta sonunda Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak. Wushu Ýl Temsilcisi Be- faul ve fena hareketler. ofsayt, elle oynamalar, oyunun baþlamasý, bariz gol þansý gibi oyun kurallarý hakkýnda videolar gösterilerek hakem ve gözlemcilere aktarýldý. Sinevizyonda gösterilen pozisyonlar doðrultusunda bilgiler aktaran Mehmet Altuntaþ, seminer sonunda ise yaklaþan sýnav nedeniyle MHK talimatlarý hakkýnda bilgiler verdi. kir Bolat il birinciliðinin her iki günde saat da baþlayacaðýný söyledi. Minikler kategorisinde arasý doðumlular, yýldýzlarda doðumlular, gençlerde ise doðumlu sporcularýn mücadele edeceðini belirten Bekir Bolat, müsabakalara 0 yýlý vizeli sporcularýn katýlabileceðini söyledi. Müsabakalara en az yeþil kuþak sahibi sporcularýn katýlabileceðini belirterek Bolat, ferdi olarak katýlan sporcularýn kuþak durumunu gösterir kimlik kartýnýn yanýnda olmasý gerektiðini söyledi. Ýl Temsilcisi Bolat, müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya verileceðini belirtti. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat U 3 de gruplarda son maçlar öncesi heyecan yüksek A grubundan Alaca Belediyespor, Osmancýkspor ve Gençlerbirliði nden ikisi, B grubundan ise Çorum Belediyespor final grubuna garantiledi. Ýkinci takým ise Mimar Sinan Gençlik veya Ýl Özel Ýdarespor takýmlarýndan birisi olacak. U 3 Liginde gruplarda son maçlar öncesinde final grubunu garantileyen tek takým Çorum Belediyespor. Diðer üç takým ise bu hafta sonu oynanacak maçlardan sonra belli olacak. A grubunda oynanan haftanýn maçlarýnda Alaca Belediyespor, Çorumspor u 7- yenerek grup maçlarýný puanla lider olarak tamamladý. Osmancýkspor ise Ulukavakspor engelini 7- geçti ve beþinci maçýnda dördüncü galibiyetini alarak puanla ikinci sradaki yerini korudu. Gençlerbirliði ise HE Kültürspor u -0 yenerek puanla üçüncü sýrada son maça çýkacak. Bu grupta Alaca Belediyespor maçlarýný tamamladýðý için rakiplerinden birinin puan kaybetmesini bekleyecek. Osmancýkspor, 907 Gençlikspor ile Gençlerbirliði ise Ulukavakspor ile oynayacaðý maçlarý kazanmalarý halinde gruptan bu iki takým çýkacak. Ýki takýmýn puan kaybetmesi halinde ise Alaca Belediyespor final grubu sevincini yaþayacak. B grubunda ise Çorum Belediyespor son maçýný hükmen kazanacaðý için final grubunu garantiledi. Geçen hafta Çorumgücü Tedaþspor u farklý yenen Belediyespor son maçýnýda hükmen kazanarak puanla ligi lider olarak tamamladý. Grubun diðer maçýnda ise Ýl Özel Ýdarespor, Mimar Sinan ý - yenerek gruptan çýkma umutlarýný son mça taþýdý. Çimentospor ise Osmancýkgücüspor ile 0-0 berabere kalarak ilk iki umutlarýný bitirdi. Gruptan ikinci çýkacak takým Mimar Sinan, Çimentospor u yenmesi halinde bu sevinci yaþayacak. Ýl Özel Ýdarespor ise PTT Gençlikspor u yenerek Mimar Sinan ýn puan kaybetmesini bekleyecek. U 3 Ligi Puan Durumu A Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Çorumspor - Alaca Belediyespor Osmancýkspor - Ulukavakspor Gençlerbirliði - HE Kültürspor A Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR. Alaca Belediye. Osmancýkspor 3. Gençlerbirliði. Ulukavakspor.HE Kültürspor 6. Çorumspor Gençlik O 6 G 3 0 B 0 0 M 0 3 A : -7 : 7- : -0 Y P Mayýs Cumartesi : B Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Osmancýkgücü, Çorum Belediye maçýna çýkmýyor U 3 Liginde bu hafta sonu oynanmasý gereken Çorum Belediyespor - Osmancýkgücüspor maçýna Osmancýkgcü takýmý çýkmayacaðý için oynanmayacak. Osmancýkgücüspor antrenörü Fuat Bozdemir in sporcu yetersizliði nedeniyle Çorum Belediyespor maçýna çýkmayacaklarýný bildirmesi üzerine Tertip Komitesi bu maçta Belediyespor u 3-0 hükmen galip saydý. U 3 de Cumartesi günü oynanmasý gereken Mimar Sinan Gençlikspor - Çimentospor maçý ise Tertip Kurulu tarafýndan Mayýs cuma günü saat 7.00 de nolu sahada oynanmasýna karar verildi.. Amatör Küme U 9 da ilk yarý sona erdi Lider Ýskilipspor. Amatör Küme Ü 9 Liginde ilk yarýyý Ýskilipspor liderlik koltuðunda kapattý. Ýlk yarýnýn son maçýnda sahasýnda haftaya lider giren Ulukavakspor önünde aldýðý - lik galibiyetle üç puanýn sahibi olan Ýskilipspor 8 puanla ilk yarýyý lider olarak tamamladý. Ulukavakspor ise bu maðlubiyetle 6 puanla ilk yarýyý üçüncü sýrada tamamladý. Haftanýn diðer zorlu maçýnda ise Alaca Belediyespor, Osman-. Amatör Küme U 9 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: Osmancýk Belediyespor-Alaca Belediye Ýskilipspor - Ulukavakspor PUAN DURUMU TAKIMLAR. Ýskilipspor. Alaca Belediye 3. Ulukavakspor. Ýskilip Belediye. Osm. Belediye O G 0 B 0 : - : - M A Y Mayýs Cumartesi : Ýskilipspor Ýskilip Belediyespor. 907 Gençlikspor - Osmancýkspor. HE Kültürspor - Çorumspor. Ulukavakspor - Gençlerbirliði. Ýl Özel Ýdarespor-Mimar Sinan Gençlik Çimentospor - Osmancýkgücüspor Çorum Belediye - Çorumgücü Tedaþ Hakemler açýklandý Wushu Qinde il birinciliðinde görev yapacak hakemler açýklandý. Yapýlan açýklamaya göre müsabakalarda Aydýn Fýrat, Feyzullah Kocamaz, Gülay Mamuþ, Ýsmail Bekmezci, Özlem Doðan, Zuhal Eraslan, Günay Yazdýran, Bekir Bolat, Merve G. Taþbaþ, Onur Kýzýltepe, Yasemin Yücel, Enes Özseçer, Ayþe Yaþar, Ýsmail Gecit, ali Narman, Fatma N. Çetin, Faruk Çelik, Ömer Öztürk, Hüsnü Bilir, Bahar Çýnar, Ali. K. Bekmezci, Rýza Kayar, Celalettin Uygun, Gülbahar Taþ, Þeyda Nur Mamuþ, Onur Bardakçý ve Hüseyin Bozkurt. kürsüye çýkan dört güreþçiden ikisinin Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi olmasý okul idaresini gururlandýrdý. 6-7 Nisan tarihleri arasýnda Gönen de yapýlan þampiyonada Çorum adýna mindere çýkan güreþçilerden 63 Kg da Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nden Özgür Yiðit sýkletinde birinci olurken ayný okuldan 8 Kg da Ýsa Aslan ve Spor Lisesi nden Sefa Oypan ise üçüncü olarak bronz madalya kazanmýþtý. 00 Kg da mücadele eden Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Emirhan Güvenoðlu da sýkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Çorum Anadolu ÝmamHatip Lisesi Ýdaresi öðrencilerinin kazandýðý bu baþarýdan dolayý son derece mutlu olduðunu söyledi. P cýk Belediyespor deplasmanýndan - lik galibiyetle dönen Alaca takýmý 7 puana yükseldi ve ikinci sýraya yükseldi. Ligde ilk iki takýmýn. Amatör Küme ye yükselecek olmasý nedeniyle her maç final havasýnda geçiyor. Lider Ýskilipspor un 8 puaný bulunurken son sýradaki Osmancýk Belediyespor ise puana sahip. Ýkinci yarýda oynanacak maçlar oldukça zorlu geçmeye aday görünüyor. Ýkinci yarýnýn ilk hafta maçlarý 0 Mayýs cumartesi günü baþlayacak. Lider Ýskilipspor ilçe derbisinde Ýskilip Belediyespor ile karþýlaþacak. Osmancýk Belediyespor ise Ulukavakspor ise galibiyet arayacak. : - : 0-0 : -0 B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR. Çorum Beledi. Mimar Sinan 3. Ýl Özel Ýdare. Çimentospor. Osmancýkgücü 6. PTT Gençlik 7. Çorumgücü O 6 G B 0 0 M A Y P Mayýs Cuma : Mimar Sinan - Çimentospor. 3 Mayýs Cumartesi : Gençlerbirliði grubundaki son maçýnda Ulukavakspor u yenerek final grubuna yükselmek istiyor PTT Gençlikspor - Ýl Özel Ýdarespor. Alaca Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda deplasmanda kazanarak ikinci sýraya yükseldi

19 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 9 Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:0) (Ç.HAK:00) 3 yýldýr çanta sektöründe faaliyet gösteren firmamýz toptan kýrtasiye sektöründe siz deðerli müþterilerimizin hizmetindedir. Toplu kýrtasiye alýmlarda lütfen fiyat alýnýz. Adrese teslim servisimiz vardýr. Adres: Üçtutlar Mh. Alaybey Sk. No: ÇORUM Tel: ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) ÝLAN TÜRKÝYE EMEKLÝLER DERNEÐÝ ÇORUM ÞUBE BAÞKANLIÐINDAN DUYURULUR Þubemizin 0. dönem olaðan genel kurul toplantýsý tarihinde Pazar günü Saat:0.00'da Gülabibey mah. Ýnönü cad. 3. hamidiye sok. no:3/b ÇO- RUM adresindeki þube binasýnýn salonunda aþaðýda belirtilen gündem maddelerini görüþüp karara baðlamak üzere toplanacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý tarihinde Pazar günü saat:0.00'da Gülabibey mah. Ýnönü cad. 3. hamidiye sok. no:3/b ÇORUM adresindeki Þube binamýzýn salonunda katýlanlarýn ekseriyetiyle yapýlacaktýr. Tüm üyelerimize önemle duyurulur. ÞUBE YÖNETÝM KURULU Hýdýr KINIKLI Baþkan GENEL KURUL GÜNDEMÝ - Yoklama ve açýlýþ - Divan heyeti seçimi 3- Saygý duruþu ve istiklal marþý - Seçimler için oy kullandýrma iþleminin baþlatýlmasý a- Þube Baþkam b- Yönetim kurulu asil ve yedek üyeler c- Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri - Misafirlerin tanýtýmý ve konuþmalarý 6- Raporlarýn okunmasý ve müzakeresi a- Faaliyet raporu b- Hesap raporu c- Denetim raporu 7- Yönetim ve denetleme kurulunun tenkitleri cevaplandýrmasý 8- Raporlarýn kabulü ve Kurullarýn ibrasý 9- Tahmini bütçenin görüþülmesi, müzakeresi, fasýllar arasý aktarma yetkisinin seçilecek yönetime verilmesi ve oylanmasý 0-Dilek ve temenniler - Sandýklarýn açýlmasý, oylarýn tasnifi ve seçim sonuçlarýnýn ilaný -Kapanýþ. (Ç.HAK:7) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Nurettin UYSAL Hýdýr oðlu 963 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:6) YÝTÝK nolu cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Fehmi KÝREÇ T.C.No: Konacýk Köyü Adalet Ýþ Merkezi C Blok No: Bodrum/Muðla (Ç.HAK:) DEVREN SATILIK BÝLGÝSAYAR KURSU SENEDÝR HÝZMET VEREN VE ÇOK SAYIDA KURSÝYER POTANSÝYELÝ BULUNAN KURSUMUZ; ADET KURS ONAYI ALINMIÞ SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI ADET BÝLGÝSAYAR ADET AKILLI TAHTA ADET PROJEKSÝYON ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI ADET LAZER YAZICI ADET BÜYÜK LAZER YAZICI ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ BÜRO MASA VE KOLTUKLARI BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÇOK UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR. ÝNTERNET CAFE OLMAYA UYGUNDUR. (GAZÝ CADDESÝ ÜZERÝNDE) ÝRTÝBAT TEL: (Ç.HAK:09) (Ç.HAK:3) (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:996) Elemanlar Aranýyor Basit düzeyde elektrik ve elektronik bilgisi olan yetiþtirilmek üzere (sigara kullanmayan) BAY eleman, BAYAN SEKRETER alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Albayrak Caddesi No: 3/C (Albayrak Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:99) (Ç.HAK:0) (Ç.HAK:09) Kiralýk Daire Azapahmet Sokak ta 3+, kombili Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 00 m, 0 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: BAKICI AÝLE ARANIYOR Paþaköy de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile aranýyor. Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR KAYNAKCI VE TORNACI OLARAK YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VEYA VASIFSIZ 7- YAÞLARINDA ERKEK ELEMANLAR ALINACAKTIR. ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ VE LÝSE MEZUNU TERCÝH SEBEBÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA K.S.SÝTESÝ.SK.NO: ÇORUM TEL: Devren Satýlýk Oto Yýkama Küçük Sanayi Sitesi nde (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:670) NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) (Ç.HAK:90) DEVREN SATILIK KASAP DÜKKANI Çepni Mah. Kubbeli. Sokak No: te Otel Pithana karþýsýnda halen faal durumda bulunan YÝÐÝT ET ve TAVUK ÜRÜNLERÝ kasap dükkaný iþ deðiþikliði sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Dükkanýmýz sigortalý olup, soðuk havasý, klimasý, kamera sistemi ve güvenlik alark (Ç.HAK:0) sistemi bulunmaktadýr TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝML. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Düz dikiþ makinasý kullanmayý bilen Bay- Bayan Eleman alýmý yapýlacaktýr. BAÞVUYRULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RICAOLUNUR (Ç.HAK:03) ASGARÝ ÜCRET + SSK +PRÝM Çepni mah. Ýskilip. Sok. No: ÇORUM / TÜRKÝYE Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere PVC usta ve kalfalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Not: Ücret+SSK+Yemek (Ç.HAK:9) YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ Satýlýk Dubleks Daire Sancaktar Camii karþýsýnda Sancak Apt.. kat dubleks (Ç.HAK:) Ücret dolgundur. Mür. Tel: daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý, kaynakçýlar ve makine teknik ressamý alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 6. CAD. NO:3 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:96) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 00 m dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:77) (Ç.HAK:63) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 3. Sok. No: 6 da 6 m dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:803) FAX : CEP TEL : ELEMANLAR ARANIYOR Dolgun maaþla çalýþtýrýlmak üzere DÖÞEME USTALARI alýnacaktýr. K.S.S. 6. Cad. No: 9 Mür. Tel: (Ç.HAK:03) Adres: Ankara 0. Km. ÇORUM Satýlýk Taksitli Bað Parselleri Çorum þehir merkezine 6 km. mesafede Harmancýk Köyü civarýnda, Çorum manzaralý, elektrik, suyu mevcut, dýþ tel örgüsü bulunan 800 m bað parselleri sahibinden taksitli satýlýktýr. Peþinat : Ay Taksitx30.00 : (Ç.HAK:30) Toplam : ELEMAN ARANIYOR Vestel beyazeþya maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere, deneyimli bay eleman alýnacaktýr. Tel: 7 0 Karen Ticaret Gazi Cad. Gazi 3. Sk. Belediye arkasý No: /B ÇORUM KAYIP ARANIYOR Erden Ýlçi Nisan 0 tarihinden bu yana kayýptýr. 38 yaþýndaki kayýp þahsý gören veya nerede olduðunu bilenlerin ailesine ait irtibat numaralarýna haber vermesi insaniyet namýna rica olunur GAZÝ SOKAKTA KAT + BODRUM + TERASI OLAN BÝNA, KOMPLE VEYA DÜKKANLAR AYRI, ÜSTKATLAR AYRI KÝRALIKTIR. MÜRACAAT: 0 36 (Ç.HAK:96) Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:08) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN BÜNYESÝNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; - Teknik Resim Operatörleri (Otocad kullanabilen,tercihen SolidWorks, Mastercam proramlarýný kullanabilen) Alýnacaktýr. - Kaynak Operatörleri (Oksijen, gaz altý ve elektrik kaynaðý yapabilen) Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES: Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No: TEL: (Ç.HAK:03) ELEMAN ARANIYOR Ýyi derecede LOGO GO programý kullanabilen eleman aranýyor. Adres: Üçtutlar Mh. Alaybey Sk. (Ç.HAK:0) (Ç.HAK:037) (Ç.HAK:036) No: ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Yeni kurulan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Taþlamacý ve yetiþtirilmek üzere Vasýfsýz Elemanlar Alýnacaktýr. Altunan Makina Ýmalat Sanayi Ankara Yolu 8. Km. No: ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar, tornacý, makina ressamý ve ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. SEBAT MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 3. Cadde No: Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No: (Ç.HAK:07)

20 ÇARÞAMBA 30 NÝSAN 0 Belediye KADER maçýna hazýrlanýyor Sezonun son haftasýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda sezon finaline çýkacak olan Çorum Belediyespor bu zorlu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý koordinasyon ve taktik aðýrlýklý çalýþma ile sona erdi. Teknik Direktör Mustafa Altýndað yönetiminde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Hafif sakatlýklarý bulunan Ýmam ve Osman Bodur takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketlerinin ardýndan üç seri olarak onar dakikalýk koþu ve ardýndan kale arkasýnda kurulan aletlerde koordinasyon hareketleri yaptýran Teknik Direktör Mustafa Altýndað, bu çalýþmanýn ardýndan ise dar alanda pas ve topa sahip olmak için baský karþýsýnda yapýlmasý gerekenler konularýna yönelik özel bir çalýþma yaptýrdý. Taktik çalýþmayý önce yarý sahada yaptýran Altýndað daha sonra bu alaný dahada küçülterek rakibin baskýsý karþýsýnda topu boþ alana çýkarma ve rakibe boþ alan býrakmama konularýnda özel bir program uyguladýðý gözlendi. Çorum Belediyespor, Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. Sakatlar yarýda býraktýlar Koordinasyon hareketlerinin yapýldýðý çalýþmada futbolcularýn tempolu olmasý dikkat çekti Pazar günü Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile final gibi maça çýkacak olan Çorum Belediyespor da dünki çalýþmada sakatlýklarýn fazla olmasý moralleri bozdu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn antrenmanýnda Ýmam ve Osman Bodur takýmdan ayrý olarak çalýþtýlar. Çalýþma sýrasýnda aldýklarý darbeler sonucunda Ender, Mehmet Akif ve Murat sakatlanarak oyundan çýktýlar. Bu futbolcularý buz tedavisinin ardýndan antrenmaný kenardan izlediler. Zorlu maç öncesinde yaþanan bu sakatlýklarýn ciddi olmamasý teselli oldu. Sakat futbolcularýn tedavilerin ardýndan hafta sonunda oynanacak maçta forma giyebilecekleri belirtildi. Engin Çetin Türkiye Þampiyonu Okullararasý -6 yaþ Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda Spor Lisesi nden Engin Çetin Kg da altýn madalya kazanýrken finalde yendiði diðer Merkez Endüstri Meslek Lisesi ndenyahya Akkaya ise ikinci olarak gümüþ madalya kazandý. 6 Kg da Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nden Zekeriya Ýpek ise üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Okullu -6 Yaþ Serbest Türkiye Þampiyonasý nda Kg da Engin Çetin birinci olarak altýn madalya kazandý. Pazartesi günü baþlayan ve dün sona eren -6 Yaþ Okullar Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý na Çorum kafilesi Merkez Endürstri Meslek Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Fatih Topuz un kafile baþkanlýðýnda antrenör Ruþen Çetin yönetiminde Kg da finalde karþýlaþan iki güreþçimiz Engin Çetin birincilik, Þahya Akkaya ise ikincilik kürsüsünde törende görülüyor gitti. Kg da mücadele eden Spor Lisesi nden Engin Çetin ile ayný sýklette mücadele eden Merkez Endürstri Meslek Lisesi nden Yahya Akkaya tüm maçlarýný kazanarak finalde birbirlerinin rakibi oldular. Final maçýný kazanan Engin Çetin Türkiye Þampiyonu olurken Yahya Ak- yaya ise ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. 6 Kg da mücadele eden Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nden Zekeriya Ýpek ise üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Çorum grekoremende kazandýðý dört madalyanýn ardýndan serbest stilde de üç madalya kazandý. U farklý formatta oynanacak EN lere ödüller verilecek Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan bu yýl U miminikler þenliðinin farklý olmasý için özel bir bir ödül töreni düzenleneceðini söyledi. Müsabakalarda dereceye gire- Çorum Belediyespor un dünki antrenmanýný Tokatspor da forma giyen Yaþar Kabakçý da izledi. Uzun yýllar Çorumspor da forma giydikten sonra bir çok kulübe transfer olan Yaþar Kabakçý iki sezondurda Tokatspor da forma giyiyordu. Adelesindeki sakatlýk nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek olan ve dinlenen Yaþar Kabakçý dün Genel Kaptan Hamit Iþýk ile birlikte Belediyespor çift kalesini yedek kulübesinden izledi. Kabakçý, Çorum Belediyespor un þampiyonluk þansýný kaçýrmasýna üzüldüðünü hafda sonu Erzurum u yenerek play-off mücadelesi vereceðine inandýðýný söyledi. Yaþar Kabakçý dünki antrenmaný Genel Kaptan Hamit Iþýk ile birlikte izlerken görülüyor Serbest stilde sýkletlerinde dereceye giren üç Çorumlu güreþçi antrenörleriyle U lerde final grubunda mücadele eden tüm takýmlara kupa ve madalya verileceðini belirten Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ayrýca komite tarafýndan belirlenecek EN lere özel ödüller verileceðini açýkladý. U Liginde mücadele bu hafta sonu oynanacak maçlarla baþlýyor. Müsabakalar öncesinde Mecitözüspor takýmý ligden çekildiðini bildirdi ve B grubunda altý takým kaldý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan bu yýl U müsabakalarýn miniminikler þenliði adý altýnda farklý ödüller verileceðini söyledi. Ayan, Mayýs pazar günü Ýskilip Belediyespor - Ulukavakspor baraj maçýnýn oynanacak olmasý nedeniyle bu haftaki programda deðiþiklik yapýldýðýný söyledi. Buna göre Mayýs pazar günü nolu sahada: Saat 0.00 Ulukavakspor - HE Kültürspor. Saat.00 PTT Gençlikspor Çorum Belediyespor. Saat.00 Alaca Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor. Nolu Saha: Saat 0.00 Çimentospor Gençlikspor. Saat.00 Mimar Sinan Gençlikspor - Osmancýkspor. Saat.00 Hitit Gençlikspor - Gençlerbirliði. Yaþar da izledi Çalýþmada sakatlanan futbolcular tedavilerinin ardýndan arkadaþlarýný kenardan izlediler cek takýmlara kupa ve sporcularýna madalya verileceðini belirten Ayan ayrýca, Gol kralý, en centilmen sporcu, en centilmen takým, en iyi kaleci gibi deðiþik kategorilerde ödüller verilecek. Fair-play ruhu öne çýksýn U Futbol Þenliði nin bütün takým sporcularý ve antrenörlerinin futbolun fair play ruhuna uygun davranýþlar sergilemesini amaçladýðýný belirten Ýl Temsilcisi Ayan Bu müsabakalarda antrenörler ve çocuklarýmýz kazanmaktan öte futbol oynatarak hem kendilerini hemde sporcularýn keyif almalarý, futbolu sevmeleri ve sporculara dýþardan müdanele edilmeden kiþisel yeteneklerini sergilemelerinin önünü açmalýlardýr. Hakemlere büyük görev düþüyor Bu þenlikte hakemlerimizede büyük görev düþmektedir. 0- yaþýndaki bu çocuklar futbolla ilk defa tanýþýyorlar. Hakemlerimiz çaldýklarý düdükten sonra kusurlu hareketi açýklamalarý yavrularýmýzýn bu þekilde eðitilmesi çok önemlidir. Bu müsabakalarý yönetecek hakemler- imiz küçük sporcularýmýza güler yüzlü sevecen davranarak onlara eðitici bir öðretmen gibi futbol oyun kurallarýný öðretmelerini bekliyoruz. U Miniminikler futbol þenliðine katýlacak tüm sporcu, antrenör ve görev yapacak hakemlerimize baþarýlar diliyorum dedi. Ýskilip Belediyespor da moraller yükseliyor Pazar günü oynanacak baraj maçý öncesinde Ýskilip Belediyespor da futbolcularýn alacaklarýnýn yarýsý dün itibariyle ödendi. Takým iki gün Bayat iki günde çalýþmalarýný maçýn oynanacaðý nolu sahada yapacak. Teknik Direktör Nihat Armutçu takýmýn isminin yeni sezon için Ýskilipgücüspor olmasý konusunda anlaþtýklarýný belirterek, bu akþamda Belediye Baþkaný ve meclis üyelerinin takýma yemek vereceðini söyledi. Ýskilip Belediyespor da moraller yükseliyor. Pazar günü baraj maçýnda Ulukavakspor ile karþýlaþacak olan Ýskilip Belediespor da kaymakam Þuayip Görsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma nýn çabalarý sonucunda futbolcularýn alacaðý olan yaklaþýk 30 bin liranýn bini dün futbolculara daðýtýldý. Geri kalan ininde baraj maçýndan sonra daðýtýlmasý konusunda anlaþma yapýldý. Ulukavakspor maçýnýn hazýrlýklarýný hafta sonundan itibaren Ýskilip de sürdüren Ýskilip Belediyespor dün ve bugünki çalýþmalarýný Bayat sentetik çim sahasýnda yapacak. Yarýn ve cuma günki çalýþmalarý ise maçýn oynanacaðý nolu sentetik çim sahada yapacak olan Ýskilip Belediyespor cumartesi günü Çorum da yapacaðý ter idmanýnýn ardýndan Çorum da kampa girerek maç saatini bekleyecek. Teknik Direktör Nihat Armutçu, hafta baþýndan buyana yapýlan çalýþmalarýn takýma büyük moral kazandýrdýðýný belirterek bu moralle çalýþmalarýn istedikleri þekilde gittiðini ve Ýskilip olarak önümüzdeki sezonda BAL da mücadele etmeyi arzu ettiklerini söyledi. Yeni sezon için Ýskilip Belediyespor isminin deðiþtirilerek Ýskilipgücü olmasý konusunda Belediye Baþkaný Recep Çatma ile görüþtüðünü ve olumlu geçtiðini belirten Nihat Armutçu, baraj maçýndan sonra bu konuyu sonuçlandýrýp gereðini yapacaklarýný belirtti. Armutçu, bu akþam Ýskilip Atatürk Orman Çiftliði nde Belediye Baþkaný Recep Çatma ve Belediye Meclis üyeleri tarafýndan takýma moral yemeði verileceðini belirterek bu desteklerin takýma büyük bir güven kazandýrdýðýný sözlerine ekledi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DSÝ'den suyu tasarruflu kullanýn çaðrýsý!

DSÝ'den suyu tasarruflu kullanýn çaðrýsý! Öðrenciler Jandarma'yý tanýdýlar Jandarmanýn 175. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda öðrenciler Ýl Jandarma Komutanlýðý'ný ziyaret ettiler. Ýstiklal Ýlkokulu, 19 Mayýs Ýlkokulu, Bahçelievler Ýlkokulu,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz Vali Kara, su tasarrufunun yaygýnlaþmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Su krizi kapýda! Vali den su tasarrufu çaðrýsý HABERÝ 10 DA Ýl nüfusumuz düþtü, þehir merkezi arttý ÝL GENELÝ 5 BÝN DÜÞTÜ TÜÝK Adrese

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü Týp öðrencilerimiz 20 de Çorum da Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi yönetici ve akademisyenlerini ziyaret etti. Ziyarette Týp Fakültesi'yle birlikte Çorum'da yapýlamayan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

OKA dan 19 milyonluk yeni hibe çaðrýsý Bu hisseden Çorum daha çok pay almalý

OKA dan 19 milyonluk yeni hibe çaðrýsý Bu hisseden Çorum daha çok pay almalý Atýf Hoca nýn torunundan Sözlü ye suç duyurusu Ýskilipli Atýf Hoca nýn torunu Mehmet Atýf Ýmal in açýklamasýna, STK temsilcileri de destek verdi. ÇORUM Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Mehmet Atýf Ýmal,

Detaylı