Light Shining in Buckinghamshire (Joint Stock la) ve Vinegar Tom

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Light Shining in Buckinghamshire (Joint Stock la) ve Vinegar Tom"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... I GİRİŞ V I. KADIN OLMA TARİHİ... 1 I.A. Batı Mitolojilerinde ve Tek Tanrılı Dinlerde Kadın İmgesi... 1 I.B. Anaerkil (Matriarka) Toplumda Kadın. 27 I.C. Erkeklerin Egemenliği Ele Geçirişi ve Ataerkilliğin Doğumu. 40 I.D. Kapitalizmin Doğuşu ve Patriarka İle Mutlu Evliliği I.E. Kadın Sorununa Marksist Yaklaşım.. 59 I.F. Feminizm-Sosyalist Feminizm.. 73 II. OWNERS, TOP GIRLS, VINEGAR TOM, CLOUD NINE.. 80 II.A. Tutkunun Sınırlarında.. 80 II.B. Baskının İçselleştirilmesi 100 II.C. Ötekinin Yazgısı. 119 II.D. Benliğin Çelişkileri. 138 SONUÇ KAYNAKÇA. 151 ÖZET ABSTRACT

2 ÖNSÖZ Bu çalışmada, uluslararası feminist tiyatro yazınında özgün ve önemli bir yer tutan, Caryl Churchill in dört oyununu kadınlık imgesi bağlamında inceleyerek, onun kadını algılama biçimini, kadın düşmanlığı (misogny) nin tarihsel bakış açısını değerlendirmeye çalıştım. Churchill in feminist savlarını hangi yollardan oluşturduğunu, tiyatroyu toplumsal değişim için bir araç olarak nasıl kullandığını ve feminist söylem içindeki yerini ortaya çıkarmaya çalıştım. Churchill in cinsiyet konularına yaklaştığı çeşitli temasal yolları çözümleyerek, yazarın tiyatrosunun, feminizme baştan beri kutuplaşmış olarak gösterilen çeşitli yaklaşımların oluşturduğu bir bütün sunduğunu gördüm. Churchill, kadınlara tarih boyunca atfedilen davranış kalıplarının baskıcı etkisini üzerinde hissetmeyi, gelenekselleşmiş rollerin kanıksanmış kabüllerini reddeden kadınları, olumlu ve olumsuz yanlarıyla karakterize etmiştir. Churchill, bu dört oyunda, kadınların sınıf ve varoluş mücadelesindeki yerini ve bakış açısını yeniden tanımlamanın bir gereği olarak, kadın sorunsalını tartışmaya açmış, bu yolla da eleştirelliğin bir gereği olarak kadını verili olan, kemikleşme tehlikesi doğuracak tüm ideolojilerin merkezinden kopararak tartışmaya açmıştır. Oyunların tümünde Churchill, cinsel kimlikleri ve konumlarını cinsiyetin ve toplumsal oluşun sorgulanmasını ve yeniden değerlendirilmesini kışkırtmak amacıyla kadın kimliğini ve erkek kimliğini rasyonel bağlamın dışına çıkararak yabancılaştırdığını tartışmaya açtım. Bu dört oyunda, toplumsal olarak olayların kaçınılmaz olmadıklarını, tarihin I

3 ve toplumsal yapının yeniden düzenlenebileceğini, olayların temelinde başlangıçtan beri taraflı olan rasgele ideolojiler bulunduğunu gösteren düz, nedensel bir çizgiden uzaklaştıran, bölümlü bir yapıyı benimsediğini gördüm Churchill in oyunlarındaki kadınların, konumlarına ve sisteme nasıl yanıt verdiklerini dört ana başlık altında topladım. Kapitalizm ve kadın ilişkisini en yoğun işlediği Top Girls ve Owners adlı oyunlarını ortaklıkların rağmen, kadınların yönelimindeki bazı farklılıklar nedeniyle ayrı kavram başlıkları altında tanımlamaya çalıştım. Light Shining in Buckinghamshire (Joint Stock la) ve Vinegar Tom (Monstrous Regiment le) Churcill in sahnelenmek üzere yazdığı eserlerden ilk sahnelenenlerdir. Radyo ve televizyonda önceden kazandığı deneyimle birlikte yeniliğe açık ve işbirlikçi bir ortamda çalışmanın verdiği deneyim, oyunlarındaki biçemini etkilemiştir. Sosyal ve siyasal konulara yönelik geniş bir yelpazede oyunlar yazan Churchill, feminist tiyatroya önemli katkıda bulunmuştur. Bu tezin amacı, Churchill in oyunlarının, feminist tiyatro eleştirisinin geniş söylemi içindeki yerini incelemektir. Bu çalışmada dört eser üzerinde durulacaktır: Vinegar Tom (1976, Monstrous Regiment), Cloud Nine (1979, Joint Stock), Top Girls (1982) ve Owners(1986, Joint Stock). Yazarın cinsiyet politikalarını işleyen eserleri bunlardan ibaret değildir; fakat, bu eserler yazarın ana konuya yaklaşımlarına dair genel bir görünüm vermektedir. II

4 Owners da mülkiyet tutkunluğunun sınır tanımaz, doyum nedir bilmez yaklaşımını Tutkunun Sınırlarında başlığı altında kavramsallaştırmaya çalıştım. Top Girls adlı oyunda da, kapitalizmin ekonomik olduğu kadar toplumsal ve politik bir anlamı ifade ettiğini Baskının İçselleştirilmesi başlığı altında tartışmaya açtım. Ötekinin Yazgısı Vinegar Tom adlı oyunda, tarihsel kadın düşmanlığının korkunç boyutlarını, cinsiyetler arasındaki kimi zaman tüyler ürperten bir güç ve iktidar mücadelesinin tarihini içeren ana, günümüze de göndermeler yapan yazgısını çözmeye uğraştım. Benliğin Çelişkileri Cloud Nine adlı oyunda ötekinin bir diğer temsili olan homoseksüalitenin gay liğin hem kolonializm içinde hem de günümüzde, ataerkil inançlarla nasıl boğuştuğunu tarihsel ve çağdaş boyutlarını tanımlamaya çalıştım. Kişiye dayatılan inanç bombardımanının yanı sıra, kişinin özne olma savaşımını, çelişkilerini önyargılar ve kişisel istekler bağlamında tartışmaya açtım. Yazarın beslendiği kaynakları bilmek, dolayısıyla onu daha iyi tanımlayabilmek adına, sistemin kadın düşmanlığını ve kadını ötekileştirme tarihini Kadın Olma Tarihi başlığıyla değerlendirdim. Bu bölümde oyunların incelenmesine katkıda bulunacak kavramlara da değindim. Kadın imgesinin tartışmalı tarihini hem dinsel hem de ataerkil bağlamda tartıştım. Ailemin tüm bireylerine, sonsuz destekleri ve tez yazma süresi boyunca, aralıklarla ama etkili bunalımlarımı atlatmam konusundaki sabırlı yardımları için çok teşekkür ederim. Onlar olmadan bu çalışmayı tamamlayamazdım. Uzatmalarla geçen uzun tez oluşturma çabama karşı gösterdiği inanç, sabır ve anlayış nedeniyle III

5 danışmanım Selda N. Öndül e sonsuz minnet duyuyorum. Tez boyunca hem fiziki varlığı hem de dostluk dolu desteği için çalışma arkadaşım, redaktörüm, uyumamı engelleyen baskıcı ama kurtarıcı yöntemleriyle hep yanımda olan dostum Fatoş a değerli varlığı, her zaman hissettirdiği destek duygusuyla dostum Aziz e gönül dolusu teşekkür ediyorum. Düşündüğümden uzun süren çalışmalarım esnasında, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanımız değerli hocam Füsun Akatlı nın güven dolu desteği için de sonsuz teşekkürler. IV

6 GİRİŞ Akıl, Batı kültüründe, inançların olduğu kadar karakterin de değerlendirilmesinde biçimlendirici olmuştur. Akıl, ataerkilliğin doğumuyla birlikte cinsiyet kazanmıştır ve erkek aklın erkeksiliği aklı erkeğin hizmetine teslim etmiştir. Ancak toplumsal cinsiyet kavramının tanımlanmasıyla birlikte rasyonel düşüncede kırılmalar oluşmaya başlamıştır. Rasyonel olanın kadınlar tarafından oluşturulmayacağına hükmeden ön yargılı yaklaşımlar kadının duygusal zaaflarının altını çizmiştir. Feminizm, insan kavramının ne bugün ne de geçmişte varolduğunun ortaya konmasında önemli bir rol oynadı Toplumsal cinsiyetin oluşturduğu bir evren tasarısı uzun zaman boyunca tek ve biricik kriter olan biyolojik cinsiyetin yasasına karşı koyar. Tek ve birleştirici bir kadın kategorisi yerine dünyaya kadın olarak da kendi yaşamlarının tarihsel ve toplumsal bağlamının kaygılarını, güçlerini, zaaflarını taşıyan farklı kadın imgeleri güç ve güçsüzlüğün iktidar ile olan bağı Churchill in oyunlarındaki kadının temel sorunsalıdır. Günümüzde kadın ve erkeklerin karşı çıktıkları ve mücadele etmek zorunda kaldıkları birçok sorun, kadın ve erkek kimlikleri ve rolleri konusunda toplum ve kültür tarafından belirlenmiş ön kabulle ve kalıp yargılarla, başka bir deyişle V

7 toplumsal cinsiyetle (gender) ilişkilidir. Bu toplumsal olarak dayatılmış kadınlık ve erkeklik kalıpları ve imgeleri varoluş açısından can alıcı, belirleyici ve bu nedenle de baskın bir önem taşır. Bu imgeler ve dayatmalar kültürlerin uzun yıllar boyunca oluşturduğu geleneklerin hem ürünü hem de zorlayıcı parçasıdırlar. Bu imgeler zamanla doğal ve kendiliğinden kabullenilmiş dayatmalara dönüşmüştür. Onlar aracılığıyla insan düşünür ve onların ürettiği bağlayıcı anlamlarla kendisini inşa eder. Din özellikle de çok tanrılılıktan tek tanrılılığa geçişle birlikte, insanı yapılandırmada çok belirleyici hatta dayatıcı bir kimlik sergilemeye başlar. Dinin oluşturduğu kalıplar ve yargılar değişmez, başka bir değişle dokunulmaz ve mutlaktır. Kutsallık kendini tek tanrılı dinler vasıtasıyla inanç ve ikna edicilik gerçekliğini de beraberinde taşıyarak değişebilirlik ve tartışabilirlik olasılıklarını ortadan kaldırır. Churchill, oyunlarında sınıfsal ve toplumsal bağlam içindeki kadının olumlu ve olumsuz temsil edilişinin önemine odaklanmak yerine kadın kategorisi altındaki yaklaşımların çokluğunu ortaya çıkarmak amacıyla cinsiyetler arası yabancılaşmayı da önemli bir sorun olarak ortaya koyar. Ataerkil toplumun baskın eril yansıması olarak erkek; cinsellikten hoşlanan ve kadın üzerinde hakimiyet kurma isteğini, kadından farklılığını, bazen tehlikeli bazen budalaca bir çabayla korur. Kadın, erkek bakışının yöneldiği ve biçimlendirilmeye çalışıldığı en önemli objedir. Ataerkil gelenekte, kadınlar yalnızca erkekler tarafından tanımlanan ve kabul edilen bir çerçeve içinde temsil edilebilirler. Tek başına çizgisel anlatım, güç yapılarının gerçek bir sorgulamasına izin vermez. Çizgisel anlatım, ideolojisini kuralcı olarak anlatarak muhafazakar bir düzen duygusu yaratır. Bu tür bir gerçeklik VI

8 baskın ideolojinin dayattığı sosyal ilişkileri doğal kılar ve anlatımını yanlı hale getirir. Churchill, baskıcı güç yapılarını, yabancılaşmanın sağladığı bir eleştirellikle ortaya koyar. Cinsiyetçiliği, ideal bir kadın prototipi yaratma ihtiyacını feminizmin konusu olarak görmeyen Churchill, bununla birlikte de kocaların ilahi hakların korunması ile egemen eril iktidarın korunması arasındaki stratejik ilişkiyi ironik bir üslupla sergilemektedir. İstikrarlı bir düzenin korunmasının vazgeçilmezi olan aile; herkesin kendi yerini bildiği, hak ve görevlerin hiyerarşik bir biçimde ama net olarak belirlendiği bir toplumsal ilişkiler evreninde koruyucudur. Ancak bu netliğin getirdiği rehavetin tehlikesi ötekinin yazgısını tehdit edecek bir soruna dönüşebilir. Sadece modern dünyanın değil, kadınların bilicilikleri ve söz söyleme yeteneklerinden dolayı cadı sayılıp, yok yere yakıldıklar orta çağdan beri ataerkil sistem kadınlar üzerinde kırılması güç daimi bir baskı oluşturur. Kişilerin kuşkulardan ve belirsizliklerden azade oldukları, dolayısıyla bugüne ve geleceğe ilişkin korkuların var olmadığı istikrarlı bir dünyanın bozulması tehlikesi bu kimlik, ırka, dine, etnik kökene, kültüre, sınıfsallığa dayanabilir. Geleceğe ilişkin korkuların var olmadığı istikrarlı bir dünyanın bozulması tehlikesi geleceğin endişelerinden, bireyselleşmenin yarattığı bunalımlardan ve modernliğin kuşkularından uzak, çağdaş bir cemaat ütopyası getiriyor. Bu ütopyanın merkezinde ise, gene kadın ve kadının ikincil konumu yer alıyor. İşte bu nedenledir ki, kadınların durumunda herhangi bir değişme olasılığı, bütün topluluğa yönelik bir saldırı gibi algılanıyor. Ve ne pahasına olursa olsun engellenmeye çalışılıyor. Bu eğilim, gerek modernleşme, gerek de geleneksel aile modeli idealinin yarattığı dışlama ve ötekileştirme dinamiklerinin algısına, gerekse dinsel ataerkil ideolojinin katı VII

9 kuşatmasına bağlanabilir. Kadınların genel olarak, egemen eril ideolojiyle kuşatılmış oldukları ve bunu pratikte kırmanın zorluklarını, bedenleri üzerine işlenmiş toplumsal statükoyu güçlendiren bir inanç ve davranış sistemi olarak algılamak, ideolojinin normal, kabul edilir, kaçınılmaz gösterdiğini doğal ve tanıdık olandan çıkarmak, yabancılaşmanın sağladığı eleştirel mesafe ile kazanılabilir ancak. Çalışmamızın ilk bölümünde,tek tanrılı dinlerde ve yaratılış mitoslarında kadın-erkek ayrımının tekrarlanan ve ortaklaşan içeriğini ve yapısını, kadının kabullenilmiş ikincilliği bağlamında aramaya çalıştım. Tek tanrılı dinler, ilk kez ne zaman ve neden kadın konumunu ikincilleyip öteki kılmaya çalışmışlardır. Kadını çizgisel tarihselliğin içinde kamusal alandan koparıp, ev içi alana hapsetmesi yazgının sorgulanmaz bir gerçekliği sayılmıştır gibi soru ve sorunların bu anlatıların ana eksenini oluşturduğu görülmüştür. Tek tanrılı dinlerin, kılavuz olmanın ötesine geçen bildirme, dayatma özelliği, kadının yaratılışıyla ilgili öykülerdeki günah ve ayartıcılık teması arasındaki ilişkinin içeriği ve ortaklığı aktarılmaya çalışılmıştır. Yalnızca kutsal olanı değil, insan yaşamının tümünü kucaklamayı amaç edinmiş olan tek tanrılı dinlerin, kutsal dünyayla ilgili inanç ve pratikleri içindeki kadının konumunun bir denetleme, sahip çıkma ve karar verme yetisinden uzak yaradılışının ideolojik bir güç altında biçimlendiği görülmektedir. Dinin etkili bir meşrulaştırma aracı olarak her türlü deneyimin anlamlı bir yere oturduğu düzenli ve bütüncül bir dünya yaratmaya çalıştığı görülmektedir. Din tarafından meşrulaştırılan dünyanın özerklik ve baskıcılık niteliği artarak kadınının özerkliğini yitirmesine yol açarak şeyleştirdiğini örneklerle gösterilebileceği görülüyor. VIII

10 Tarih boyunca eril iktidarın özenle sakınmaya çalıştığı evlilik öncesi dönem olan, anaerkilliğin ataerkillik ile olan uzlaşmaz niteliğinin temel duruşları saptanarak kadın konumlarının her iki tarihsel dönemde de karşılaştırmalı olarak ve örneklerle tanımlandıkları, saptanmaya çalışılmıştır.bu bölümde, anaerkilliğin ve ataerkilliğin yapısı kendi tarihsel ve kültürel şartlarında incelenmiştir. Eril İktidarların özenle, toplumsal belleklerden silmeye çalıştığı, evlilik öncesi anaerkil dönemin niteliği ve ataerkil düzendeki kadın erkek ilişkilerinin kodlanışındaki tahayyül farkı üzerinde duruldu. Evliliğin doğuşu ile birlikte kadın konumunun ikincilleşmesi ve erkeğin evin doğal reisi sayılarak hem ekonomik hem de toplumsal güç kazanmasını (kamusalözel hayat ikiliği) ile ilişkilendirerek Erkeklerin Egemenliği Ele Geçirişi ve Ataerkilliğin Doğuşu başlığı altında tartışmaya açtım. Ataerkil Sistemin niteliği ve kadının yazgısını oluşturmada oynadığı doğrudan ve etkin rolünü tarihsel bağlamda doğum-gelişim ekseninde anlatmaya calıştım.tek Tanrılı Dinlerin Kadına atfettiği şeytansı ve ayartıcılık özellikleri ile ataerkilliğin kadını şekillendiren nitelikleri arasındaki benzerlikler ve ortaklıklar yine bu bölümde saptanmaya çalışıldı. Kapitalizmin Doğuşu ve Patriarka ile Mutlu Evliliği başlığı altındaki bölümde kapitalizmin oluşmasına yol açan toplumsal ve ekonomik koşulların patriarkanın doğmasına yol açan parametrelerle olan benzerliğini Zilliah IX

11 Eisenstian ın geliştirdiği ve aynı başlık altında kavramsallaştırdığı Kapitalist Ataerkil birlikteliğinin koşullarında tartışmaya çalıştım.bu birliktelikten doğan sorunların kadını nasıl kuşattığını da örneklerle aktarmaya çalıştım. Kadın Sorununa Marksist Yaklaşım başlığı altında da Marx ın ve Engels in kadın sorunsalına bakış açısını ev içi alan ve kamusal alan bağlamında tartışmaya açtıkları yazılarını değerlendirmeye çalıştım. Birinci bölümün sonunda Feminizm ve feminizmin türlerinden biri olan sosyalist feminizmin yapılanması,oyunlara yaptığı katkı bağlamında anlatılmaya çalışıldı.kadınlara atfedilen roller ve sosyalist feministlerin bu önkabulleri eleştiren ve yanıtlar arayan yaklaşımlarına değinildi. İkinci bölümde Churchill in Top Girls, Owners. Vinegar Tom ve Cloud Nine adlı oyunlardaki kadınların, konumlarına ve sisteme nasıl yanıt verdiklerini açımlayan başlıklar verdim.kapitalizm dolayımında sınır tanımaz kazanma tutkusunun konu edildiği Owners ve Erkek egemen sistemde ahlaki olmayan bir yükselişi kendine hak olarak gören yeni kadın temsilinin ekonomik ve sosyal çıkar adına yapabileceklerini sınır tanımaz olaylar biçiminde sunulduğu Top Girls.Üçüncü oyun olan Cloud Nine da Benliğin Çelişkileri başlığı altında inceledim.bu oyunda kapitalist ekonominin var gücüyle beslediği ve değerli bir kaynak ve pazar olarak gördüğü kolonilerin çoğaltılmaya çalışıldığı bir sistemin ataerkil bağlantılarını serimlemeye çalıştım. Dördüncü ve son oyun olan Vinegar Tom da Avrupa ve Amerika da yüzlerce yıl süren Cadı Avcılığı dehşetinin kadınların yaşam haklarını X

12 nasıl elinden aldığını ve hayatlarını nasıl tahrip ettiğini bu oyundaki kadın yönelimleri bağlamında göstermeye çalıştım. XI

13 I. KADIN OLMA TARİHİ I. A. Batı Mitolojilerinde ve Tek Tanrılı Dinlerde Kadın İmgesi Günümüzde kadın ve erkeklerin karşı çıktıkları ve mücadele etmek zorunda kaldıkları birçok sorun, kadın ve erkek kimlikleri ve rolleri konusunda toplum ve kültür tarafından belirlenmiş ön kabulle ve kalıp yargılarla, başka bir deyişle toplumsal cinsiyetle (gender) ilişkilidir. 1 Toplumsal olarak dayatılmış kadınlık ve erkeklik kalıpları- imgeleri varoluş açısından can alıcı, belirleyici ve kısıtlayıcı bir önem taşır. Söz konusu imgeler ve dayatmalar, kültürlerin uzun yıllar boyunca oluşturduğu geleneklerin hem ürünü hem de zorlayıcı parçasıdırlar ve dindarlığın gerektirmediği doğal ve kendiliğinden kabullenişlerdir. Onlar aracılığıyla insan düşünür ve onların ürettiği bağlayıcı anlamlarla kendisini inşa eder. Din özellikle de çok tanrılılıktan tek tanrılılığa geçişle birlikte, insanı yapılandırmada belirleyici hatta dayatıcı bir kimlik sergilemeye başlar. Dinin oluşturduğu kalıplar ve yargılar değişmez, başka bir değişle bunlar dokunulmaz ve mutlaktır. Kutsallık kendini tek tanrılı dinler vasıtasıyla inanç ve ikna edicilik gerçekliğini de beraberinde taşıyarak değişebilirlik ve tartışabilirlik olasılıklarını ortadan kaldırır. Tek tanrılı dinler ilk kez ne zaman ve neden kadının konumunu ikincilleyip öteki kılmışlardır? Öteki olan ne demektir? 1 Juliet Michell, Kadınlık Durumu, Yaprak Yayınevi, İstanbul, 1985, s.54. 1

14 Kadının yazgısının ötekileşmesinin başlangıcı ataerkilliğin ortaya çıkması ve tek tanrılı dinlerin egemen varoluşlarıdır. 1 Ama bunun öncesinde de kadını çağrıştıran iki karşıt özellik güzellik ve günah arasındaki ilişkiyi kurmak için iki önemli malzemeden faydalanmak gerekmektedir. Bu durum kadının günaha davet eden, iffetsizlik in, ötekiliğiyle kucaklaştığı iki önemli mitolojik ve dinsel öyküyle somutlanabilir. Ünlü Yunanlı Şair Hesiod Yunan tanrılarının soyağacını verirken Pandora yı güzel şeytan olarak tanımlar. 2 Böylece günahı çağrıştıran şeytansı özellikler kadına çoktan atfedilmiş olur. Pandora Prometheus un ateşi çalması üzerine insanları cezalandırmak için Hephaustus tarafından yaratılmıştır. Prometheus un kardeşiyle evli olan Pandora ya tanrılar her türlü meziyeti bağışlamışlardır. Güzelliği güçlü bir silah, hoppalığı karakterinin zayıf noktası, meraklılığı ise günaha yatkınlığıdır. Pandora bir gün evindeyken merakına yenik düşer ve açılması yasak olan bir kutunun kapağını kaldırır. Böylece insanlığın tüm çilelerini, kötülüklerini, ölümü serbest bırakır ve kapağı kapattığında umut içeride kalır. İncilde kadının yaratılışıyla ilgili hikayedeki günah ve ayartıcılık arasındaki ilişki biraz daha karmaşıktır. Diğer tek tanrılı dinler gibi hıristiyanlık da kutsal dünyayla ilgili inanç ve pratikler sistemi olarak tanımlanabilir. Yalnızca kutsal olanı değil, insan yaşamının tümünü kucaklayan din, gerçekliğin mutlak anlamını tanımladığını iddia etmekle kalmaz, aynı zamanda bu gerçeklikle uyum içinde olabilmeleri için insanların dünyada nasıl yaşamaları gerektiğini de buyurur. 1 Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis, İstanbul, 1996, s Efrat Tseelon, Kadınlık Maskesi, Ekin Yayınları, Ankara, 2002, s.15. 2

15 Şerif Mardin, genel olarak dinin, belirli bir toplumun mekanizmalarını devam ettirmeyi sağlayan, öğrenilmiş fikri kalıplardan biri olduğunu ve toplumsal yapı unsurlarının değişmeden kalması işlevini gördüğünü belirtmektedir.bununla birlikte dinin tarihsel olarak en başarılı simgesel evren olduğunu söyler. Bu simgesel evren, iyice soyut niteliğiyle son derece kapsamlı bir meşrulaştırma aracına dönüşür. 1 Din etkili bir meşrulaştırma aracıdır, çünkü her türlü deneyimin anlamlı bir yere oturduğu düzenli ve bütüncül bir dünya yaratır. Ayrıca din, dünyanın insan iradesinden bağımsız bir olguymuş gibi görünmesini sağlar, ama bu işlevi ne kadar yerine getirirse o kadar yabancılaştırıcı bir güç haline gelir. Çünkü din tarafından meşruluştırılmış bir dünyanın özerklik ve baskıcılık niteliği arttıkça insanın bu dünyayı yaratmada, sürdürmede kendi oynadığı rolü gözden kaçırması da artar. Böylece din çok etkili bir şeyleştirme aracına dönüşür. 2 Bir kültürün ethosu ya da dünya görüşü, kadın imgelerini de içerir. Ve bunlar, kültürün bütünü açısından kadınlara ilişkin düşünceleri biçimlendirmede büyük rol oynar. Söz konusu imgeler, ise çoğunlukla dinsel kaynaklıdır ve kadınların kendileri tarafından değil, erkekler tarafından oluşturulmuşlardır. Bu bağlamda kadınların kendi kendilerini tanımlamaları, kendi kimliklerini özerk bir biçimde oluşturmaları, kısacası kendi adlarını kendilerinin koyması söz konusu değildir. İşte bu gerçek ile ataerkil bir sistemin yerleşmesi ve tek tanrılı dinin doğup kurumsallaşması arasında çok sıkı bir bağ vardır. 1 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, 1969, s y.a.g.e., s.32. 3

16 Tek tanrılı dinler, kadınların doğası na, statüsüne ve rolüne ilişkin normları var ederken, içinde doğdukları ve karşılığında meşrulaştırılıp pekiştirdikleri ataerkil sınıflı toplumlarda varolan değerleri temel almışlardır. Din bir inançlar sistemi olarak itaatkarca kabul edilen normlarıyla kadını tanımlar. Tek tanrılı dinler, egemen sistemler olarak yerlerini sağlamlaştırdıkça, erkeklerin kadınları, özellikle de kadın bedenini denetleme hizmetleri nden yararlanma hakkını adım adım kurumlaştırmıştır. 1 Dinsel inanç sistemlerinin temelinde, Yaşamı Yaratan Kimdir? sorusuna verilen yanıt yatar. Yaratma, hem bir şeyin yoktan var edilmesini, hem de soyun yeniden üretilmesini kapsar. Yaratma kudretine ilişkin dinsel açıklamalar, tarihsel olarak, biricik evrensel bereket ilkesi olan Ana Tanrıça dan, üretkenliği erkek tanrılar ya da insan-krallar tarafından desteklenen Ana Tanrıça ya; oradan da önce ad da, sonra da yaratı ruh ta yansıyan simgesel yaratıcılık kavramına geçer. Tanrılar Panteoununda da tüm güçlere sahip Ana Tanrıça dan, tüm güçlere sahip Fırtına Tanrısı na doğru bir geçiş görülür. Burada artık Ana Tanrıça, Zeus ve Hera çiftinde görüldüğü gibi bereket tanrıçasının evcilleştirilmiş benzeridir. Bu adımlardan sonra, sıra, tanrılar panteonunun yerini tek bir güçlü (erkek) tanrının almasına ve bu tanrının yaratma ilkesinin her iki yönünü de yoktan var etme ve soyu üretme- kendisinde toplamasına gelir. 2 Farklı kültürlerde farklı biçimler alsa da özünde benzer olan bu değişim, Batı uygarlığı açısından en açık biçimde, Hıristiyanların Kutsal Kitap ının Tekvin bölümünde dile gelir. 1 John Could, Women in Classical Athena, Halsted Press, 1980, s Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy, Oxford Universitiy Press, Newyork, 1986, s.47. 4

17 Eski Mezopotamya da çoktanrılılıktan tektanrılılığa geçiş süreci ve bu sürecin bir parçası olan, güçlü tanrıçaların yerlerini tek bir kadir-i mutlak erkek tanrıya bırakmaları olgusu, geniş bir araştırma literatürünün konusudur. Çeşitli disiplinlerin (teoloji, arkeoloji, antropoloji, tarih, sanat tarihi, edebiyat, etnoloji) kendilerine özgü yöntem ve araçlarla ele alıp inceledikleri bu konuyla ilgili metodoloji açısından belki de en zor sorun, toplumda yer alan maddi değişmeler ile dinsel inanç ve mitoslarda gerçekleşen değişmeler arasındaki ilişkidir. Mitoslar, doğa ya da insan dünyasının açıklanmasına hizmet ederler; dünyanın nasıl meydana geldiği sorusunu sorar ve bu soruya, içinde doğdukları toplumun anlayabileceği bir yanıt verirler. Mitolojinin, tarihsel bir kanıt olarak kullanılması oldukça tehlikelidir, çünkü toplumsal ilişkiler ile onların temsili arasında birebir ilişki yoktur. Gene de, her mitosun ve genel olarak tüm ideolojilerin- içinde doğdukları maddi toplumsal gerçekliğin bir ürünü olduklarını- unutmamak gerekir.bir arkeolog tarihçi veye bir sanat tarihçisianrropologlar maddi değişmeler ile mitoslardaki değişmeleri algılayabilir, belgeleyebilir, ancak bunların nedenlerini ve anlamlarını kesin bir biçimde saptayamaz. Farklı yorumlama sistemleri, hiçbirisi de tam anlamıyla doyurucu olmayabilen farklı yanıtlar getirir. Bu durumda, aynı zamanda ataerkilliğin, bir sistem olarak erkek egemenliğinin doğuşunu da yansıtan ve özellikle yaradılış öykülerinde dile gelen çoktanrılılıktan tektanrılılığa geçiş sürecine ilişkin açıklamalar da ister istemez belli ölçülerde spekülatif bir nitelik taşıyacaktır. Ne var ki, bu noktanın gözden kaçırılmaması kaydıyla, belirli bir açıklayıcı çerçeve sunmak da olanaksız değildir. 5

18 Zihinsel kurgular bir boşluk içinde değil, somut bir tarihsel ve toplumsal çerçeve içinde varolurlar ve birebir doğrusallık düzeyinde olmamakla birlikte, o çerçeveyi yansıtırlar. Dolayısıyla, belirli siyasal ve ekonomik değişikliklerin, dinsel inanç ve mitoslardaki değişmenin kesin nedeni olduğunu söylemesek bile, toplumlarda meydana gelen inanç değişiklerinin o toplumlarda yer alan belirli maddi değişimleri izlediğine ya da onlara eşzamanlı olarak gerçekleştiğine işaret eden bir genel örüntünün varlığından söz edebiliriz. 1 Eski Mezopotamya toplumlarının yaratılış öykülerinde değişiklikler meydana gelirken, toplumun kendisinde de, özellikle İ.Ö. 4. ve 3. binyılda, bu olgunun öncesinde veya onunla eşzamanlı olarak bazı toplumsal ve ekonomik değişmelerin yaşandığı bilinmektedir. Saban tarımının gelişmesi ve onunla birlikte güçlenen militarizmin, akrabalık ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinde önemli değişmelere yol açtuğı görülmektedir. Kadınlar, kabileler arasında mal alım satımı gibi değiş tokuş edilmeye başlamıştır. Bu süreç köleliğin oluşmasını kolaylaştırmış ve kadınların nesneleşmesine yol açmıştır.böylesi yapıya sahip toplumlarda güçlü krallıkların ve ilk devletlerin doğuşu da dinsel inanç ve mitolojilerin niteliğini değişikliğe uğratmıştır. Çeşitli kültürlere ait Yaradılışve Cennetten Kovulma hikayelerinde neredeyse evrensel bir kadın düşmanlığının bulunduğu ortaya konulmuştur. Kadının, kötülük ve ölümle özdeşleştirilmesinin evrensel bir eğilim olduğuna dikkat çeken KimSchwarzSchwarz ın adı bulunacak) şöyle der: 1 Mircea Eliade, The Myth of Eternal Return, Princeton University Press,Princeton, 1954, s

19 Yüksek kültürlere ait mitlerle ilkel kültürlere ait mitler ve incil hikayeleri arasındaki ortak nokta, bunların bir yandan cennetin nimetlerinin kaybedilmesinden, diğer yandan da felaketle kadın arasındaki ilişkiden bahsetmeleridir. 1 Batının ortak bilincini kötü bir yöne saptıran, ölüm ve güzellik arasındaki kültürel özdeşlik üzerinde de duran, Schwarz, kadın ve ölümün estetize edilmesiyle, uygarlık sürecinde duyguların bastırılması arasında genel bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin özellikle fetişizmde belirgin hale geldiği yönünde savlarda bulunur. Dinsel inanç sisteminin temelinde; Günahı doğuran kimdir, yaşamı yaratan kimdir? ve bu dünyadaki acının ve ıstrabın kaynağı nedir? sorularına verilen yanıtlar yatar. Batı hıristiyan geleneği bu soruya, yahudilikten devraldığı cennetten kovulma öyküsüne dayanarak ilk cinsellik günahı ve bunun sorumlusu olan kadın (bütün kadınların prototipi sayılan Havva) yanıtını verir. Günahın kaynağı ve nedeni saptanınca, neyin, kimin cezalandırılıp denetim altına alınması gerektiği de ortaya çıkar. Cennet bahçesinde kendilerinden hiçbirşey esirgenmeyen Adem ile Havva ya yalnızca bir meyve yasaklanmıştır. Havva yılanın ayartmasına dayanamayarak bu yasak meyveden yer ve Adem e de verir. İkisinin de gözleri açılır. ve çıplaklıklarından utanarak gizlenirler. (Tekvin 2.25) Havva nın bu eylemi cennetteki yaşamlarını sona erdirir ve ikisi içinde zor ve ölümlü bir yaşamın kapıları açılır. Ne var ki bu yasak eylemin cezasını ikisi aynı derece ve biçimde çekmezler. Tekvin 1 A. Schwarz, Eve: The Histroy of an Idea, California Harper and Row Press, 1984, s.74. 7

20 öyküsünün sembolizmi, topraktan yaratılan Adem ile insan bedeninin bir parçasından yaratılan (ve aslında bereket tanrıçalarının ardılı olan) Havva arasında bir dikotomi kurar. 1 Söz konusu dikotomi, kadının isyankarlığına ceza olarak, cinsel işbölümüne hükmederek daha da güçlenir. Havva nın suçu yüzünden ayartılmış olan Adem ekmeğini ter döküp çalışarak elde edecek, Havva ise acılar içinde çocuklar doğuracak ve yeni kuşakları yetiştirecektir. Burada dikatte değer olan nokta,tanrının verdiği cezanın erkeğin emeğini kahırlı bir yük haline getirmesine karşılık, kadının emeğini değil, çocuk doğuran bedenini acı ve ızdıraba mahkum etmesidir. Cennet Bahçesinde, öte yandan,başka bir anlayış egemendir. Tanrı Adem in kötülük ve iyilik bilgisi ağacının meyvasından yediğini öğrendiğinde, yılanı lanetlemiştir, meleklerine, İşte, adam iyiyi kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu;ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın, ve yemesin ve ebediyen yaşamasın demiştir.böylece Yehova, onu Cennet Bahçesinden, kendisinin içinden alındığı toprağı işlemek için çıkardı.ve adamı kovdu; ve hayat (bilgi)ağacının yolunu korumak için. Cennet Bahçesini doğusuna Aslan Kuşları ve her tarafa dönen kılıcınalevini koydu. 2 Ataerkil tanrıların daha önceki anaerkil tanrıçalar üzerindeki zaferi Eski Ahit teki ana temadır.kutsal Kitap mitolojisinde bütün Tanrıçalar yok edilmiştir.eski Ahit in ilk beş kitabında eski toprak ananın bilgeliği ve yılan eşinin simgeleri sessizce izlerini bırakmışlardır. Allah kadına dedi: Bu yaptığın nedir?ve kadın dedi:yılan beni aldattı yedim.allah yılana dedi:bunu yaptığın için, bütün sığırlardan, 1 Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, s İmgard Bidder Lalibela, The Monolithic Churches of Ethiopia, London, 1959,s.74. 8

21 ve bütün kır hayvanlarından daha lanetlisin,karnın üzerinde yüreyeceksin ve ömrünün bütün günlerinde toprak yiyeceksin.seninle kadın arasına ve senin zürriyetinle onun zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım, o senin başına saldıracak ve sen onun topuğuna saldıracaksın. 1 Boylece kadın ile yılan arasındaki bağlantı ataerkilliğin kurumsallaşmasından sonra kadın-yılan-şeytan arasındaki bağlantıya dönüşmüş olur. Tanrı kadını böyle lanetledi,yeryüzüne ataerkilliğin damgasını vurarak ona acıyla doğum ve kocasına tabi olma laneti verdi.ağaca gelip kadının sunduğu meyvadan yiyen erkeği de lanetledi: toprağa dönünceye kadar,alnının teri ile ekmek yiyeceksin, çünkü ondan alındın,çünkü topraksın ve toprağa döneceksin. (Tekvin3:13-19) Yasak yoldan cinsel bilgi edinmenin bir sonucu da, kadın cinselliği ile soyu üretme işlevinin (anneliğin) birbirinden koparılmasıdır. 2 Tanrı kadın ile eskiden bereket tanrıçasının simgesi ve onun gizinin bekçisi olan yılan ve Adem arasına düşmanlık sokar. Ve adam dedi: Yanıma verdiğin kadın, o ağaçtan bana elmayı verdi ve yedim. Ve Rab Allah kadına dedi: Bu yaptığın nedir? Ve kadın dedi: Yılan beni aldattı ve yedim. Ve Rab Allah yılana dedi: Bunu yaptığın için bütün sığırlardan daha laeatlisin... Ve seninle kadın arasına ve senin zürriyetinle onun zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım (Tekvin 3:12-16) 1 Joseph Campell, Batı Mitolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, s y.a.g.e., s.76. 9

22 Böylece Tanrının buyruğuyla -bereket tanrıçasının her türlü yaratıcılığın simgesi olan- özgür, utançsız cinsellik, fitne üreten kadına yasaklanmış olur. Kadının cinselliği yalnızca annelik elde edebilmek için, yaşanabilecek, onun dışında horlanacak ve hep ilk günah ın hatırlatıcısı olarak lanetlenecektir. Annelik işlevi bile ancak belli koşullar altında yaşandığında saygınlık kazanacaktır. Çocuklar acı içinde dünyaya getirilecek ve kocanın buyrukları şikayet edilmeden uygulanacaktır.. Kadına dedi: Zahmetini ve gebeliğini ziyadesi ile çoğaltacağım, ağrı ile evlat doğuracaksın ve arzun sadece kocana olacak, o da sana hakim olacaktır (Tekvin 3: 16-17) Pandora da Havva da günah işleyecek şekilde tasarlanmışlardır. Pandora böyle tasarlanmış çünkü o cezalandırma amacıyla yaratılmıştır. Havva nın yaradılışında da kötü malzeme kullanılmıştır. Aquinas ın teşhisine göre, kusurlu doğmuş bir varlık olan kadın erdemli olamaz. Çünkü erdem doğuştan gelen bir özelliktir. Kadın yaratılanların ilki olamaz.. O hatalı yaratılmış bir erkekti...hatalı yaratılmış veya kusurlu hiçbir şey ilk önce yaratılmış olamaz. Tanrı kadının günah işleyeceğini önceden biliyordu. Kadın, büyük bir hata ya da yanlış malzeme kullanımı sonucunda meydana gelmiştir. 1 Tektanrılı dinlerdeki ve batı mitoslarındaki sorun üreten şeytanla anılan kadın imgesinin bir diğer günahkar temsilcisi de Lillith tir. Lillith, şehvet 1 Tseelon, a.g.e., s

23 ihtiyacını giderecek erkekleri geceleyin arayan, bulduğunu baştan çıkaran ve onlardan bıktıktan sonra çeşitli insan artıklarına çeviren Sabah Yıldızı da denen Sümer Tanrıçası İştar ın bir sureti olan Lillith in Gılgamış tarafından reddedildiğini, buna mütekip İştar la giriştiği ağız dalaşında İştar ın albenisine kapılan arkadaşı Enkidu yu yitirdiği görülür. Lillith in Musevi Ortaçağ inanç belleğinde Adem in ilk karısı olduğu, kısır olduğundan yeryüzüne gelmiş ilk erkek tarafından reddedilmiş olmayı hazmedemeyince intikam almak üzere tozu dumana kattığını ve Adem le birleşmesinden de bir iblisler, cinler soyu doğurduğu Hıristiyan-Musevi söylencelerinde yer almaktadır. Lillith söylencesine ilk kez Gılgamış destanında rastlanır. Lillith gecelere, yer altı dünyasına egemen kötücül bir ruhtur. Sümer, Babil Pers ve Tüton mitolojilerinde Lillith in vampir kadın-tüm bedenlerin sonu-öten baykuş-köpek ve yılan olduğuna inanılırdı. Dişinin içgüdüsel, dünyevi varlığının temsilcisi sayılan Lillith Adem in altında kalmak ve ona bağlı olmak yerine vahşeti ve şeytanla ortaklığı yeğlemiştir. Lillith in elleri ve ayakları Havva yı ayarttığı için Tanrı tarafından kesilmiştir. Eski Ahit te de bahsi geçen Yahudi halk inanışındaki dişi gece demonudur. Talmut da şeytansı bir yaratık ve Adem in ilk kadını olarak yer alan Lillith, Filistin den Yunanistan a geçmiş ve Hekate inancında yaşamaya devam etmiştir. Yeni çocukların katili, erotik rüyaların tasarımcısıdır. Hıristiyanlık söylencesinde ve kutsal kitaptaki bir diğer versiyonunda Lillith, Adem le aynı şekilde yaratıldığı için eşit olduğunu düşünmekteydi. Ancak Adem kendisine hizmet etmesini, cinsel ilişki sırasında altta kalmasını istemiştir. Lillith bu 11

24 pozisyonu aşağılayıcı bulduğu için Adem e itaat etmeyi reddetmiş ve yeryüzüne gitmiştir. Dünyada karşılaştığı ve şeytan olarak adı geçen Virgin le birleşmiş ve günde yüz çocuk doğurmaya başlamış. Adem Lillith in dünyaya dönmesinden sonra yalnızlık çekmeye başlayıp sıkılınca Tanrı, Lillith ten geri dönmesini istemiş, ancak Lillith tanrının isteğini reddetmiştir. Tanrı Lillith in bu davranışı sonrasında dünyaya üç melek göndererek Lillith in çocuklarını öldüreceği tehtidinde bulunmuştur. Lillith in bu tehtide aldırmamasını sonucunda da çocuklarını öldürmüştür 1 Çoçuklarının ölmesi üzerine Lillith her doğan insan çocuğunu öldürmeye yemin etmiş (erkekleri doğduktan sekiz gün, kızları yirmi gün içinde). Tanrı da Lillith in geri dönmemesi üzerine yalnızlık çeken Adem e eşlik etsin diye onun kaburga kemiğinden Havva yı yaratmıştır (erkeğin bedeninin bir parçasından yaratıldığı ve daha önceki başarısız Lillith deneyiminden sonra Havva itaatkar ve uyumlu bir dişi olarak tasarlanmıştır.) Lillith, her doğan çocuğu öldürmeye başlamış ve geceleri erkeklerin rüyasına girip erotik düşler görmelerini sağlayarak, onlardan aldığı dölle hamile kalıp cin çocuklar doğurmuştur. Buna benzer başka bir versiyon da; Adem e itaat eden bir eş olmayı reddeden Lillith, Cennet Bahçesinden kovulur. Allah da Adem e eş olarak Havva yı yaratır. Adem ise sanki ilk eşi ve sevdiği Lillith değilmiş gibi onu kolayca unutur ve Havva yı eş olarak benimser. Lilllith de intikam almak için daha önceki anlatıdaki gibi ona ezelden beri aşık olan şeytan ile anlaşmaya varır ve şeytan da ona kendi şeklini verir. Tanrı nın yasakladığı meyveyi yemeleri için Havva yı (aptal sarışın) kandırır ve cennetten kovulup ölümlü olmalarına neden olur. Lillith yasak meyvadan yemediği için ölümsüz olarak yaşamaya devam eder. Lillith erkeklerin rüyalarında erotik bir biçimde vuku bulur ve 1 Keith Thomas Religion and the Decline of Magic,,Weidenfeld and Nicholson.Londra,1971,s

25 onları uykularında öldürür, kanlarını içer. Yeni doğmuş çocuklara, hamile-loğusa kadınlara saldırır. Adem ile Havva nın ilk oğlu olan ve Lillith gibi cennetten kovulan Caine e de hocalık yapar ve ona kadının gücünü gösterir. 1 Günümüz dünyasına büyük ölçüde egemen olan Hıristiyan Mitolojisi ve Ortadoğu kaynaklı din ve kültürlerinde, kadının durumu ve kadın erkek ilişkilerinin en başından oldukça kötü başlamış olduğu görülmektedir. Diğer tektanrılı dinler de, hıristiyanlık gibi, erkek egemen bir anlayışı benimsemişlerdir. Museviliğe göre, erkeğin üremede oynadığı rol, tanrının dünyayı yaratma kudretini fani düzeyde yansıtır. Tıpkı, tanrının evrenin yaratıcısı olması gibi, erkekler de çocukların yaratıcısıdır. Kadının bedeni ise yalnızca tohumu taşıyıp besleyen verimli topraktır. Gerek mezopotamya geleneğinde, gerekse kutsal kitap anlatısında bilgi ile cinsellik arasında kurulan bağlantı hem başlı başına içeriği, hem de sürekliliği bakımından ilginçtir. Gılgamış destanında vahşi adam Enkidu, yabanıl hayvanların yoldaşı olarak doğanın bir parçasıdır. Hayvanlar onunla konuşurlar. Enkidu yu görüp korkuya kapılan insanlar, onu uygarlaştırsın diye bir tapınak fahişesini görevlendirirler. Bu kadınla cinsel ilişkiye giren Enkidu daha sonra hayvanların arasına dönmek istediğinde hayvanları ondan kaçar. O doğadan kopmuş kadının şehvetinin kurbanı olup dünyanın bir parçası haline gelmiştir. Cinselliğin bilgisine sahip olan Enkidu, bu bilginin sırrına sadece kendilerinin sahip olması gerektiğini 1 Campell, a.ge.e., s

26 düşünen tanrılar için bir cezalandırma vesilesidir. Bilgi sahibi olmak, tanrı benzeri olmaktır. Ama tanrılar kendilerine özgü bu niteliği kıskançlıkla korurlar. Tanrısal bilgiye ulaşmaya çalışanları da şiddetle cezalandırırlar. Gılgamış arkadaşı Enkidu nun ölümünden sonra, ölümsüzlüğün sırrını bulmak amacıyla bütün yeryüzünü dolaşır. Eski Ahit teki cenetten kovulma öyküsünde, Eski Mezopotamya dinsel düşünüşünün izlerini bulmak mümkündür: İnsanların ölümsüzlük peşinde koşmaları ve tanrıların bu özelliği kıskançlıkla korumaları; ölümsüzlük ile yılan figürü arasındaki ilişki; bilgi ağacı ve yasak meyve; yılan ile bereket tanrıçası ve kadın cinselliği arasındaki ilişkiler benzerlik gösterir. 1 Yeryüzüne günahı ve kötülüğü kim getirdi sorusuna Musevi dini, özgür kadın cinselliğini temsil eden yılan ile yaptığı ittifak aracılığıyla kadın yanıtını verir. Bu durumda erkek tanrı zaferini ilan etmektedir. Bu zaferin ölümlü insanlara etkisi ise, patriyarkanın aile ve toplum üzerindeki baskısının yasalaşmasıdır. 2 Her üç tektanrılı dinin Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet- doğduğu Ortadoğu bölgesinde, kadınların ikincilleşmesi olgusunun kurumsallaşması, kent devletlerinin ortaya çıkmasıyla gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Kadınların varolan toplumlardaki ikincil statüsünü biyolojiye ve doğaya dayandıran, dolayısıyla bunun ezeli ve ebedi değişmez bir olgu olduğunu öne süren görüşler yaygındır. Havva söylence ve imgesi kadınların en derin duygularıyla düşüncelerini saklandığı yerin içine işlemiş; İbrani yaradılış söylencesindeki ilk kadınla ilgili 1 Sevin Kutlu, Gılgamış Destanı, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1973, s İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, TÜMDA, İstanbul, 1991, s

27 öykünün varlığı, kadınlara efendilik taslayan erkeklere, her şeye gücü yeten erkek tanrının buyruğuna karşın, öfke duyan kadınların yüreklerini, kafalarını ve ruhlarını acıyla doldurmuştur. Kadınların ezilişi ve toplumdaki konumlarının ikincilliğinden dolayı oluşan eşitsizliği konusunda konuşma yürekliliği gösteren ilk kadınların çoğu, yılanın sözünü dinleyip, eril yönetim bildirisine yol açan kutsal kitap öyküsüyle uğraşıyordu. 18. ve 19. yüzyıllarda kilisenin etkisiyle gücü, kadının özerklik arayışına, bugünkinden çok daha büyük bir engel oluşturuyordu. Bunun birlikte, kadın eşitliği savaşımının öncüleri kiliseye ve öğretilerine meydan okuyarak bu güce karşı çıkıyordu. Kadın hakları savunusu, bir bakıma Havva kadının savunulmasıydı. 1 Havva ya verilen cezayla ilgili düşünceler, eşit hak istemeye kalkışan kadınların tepesinde simgesel olarak asılı duruyordu. Mary Wollstonecraft ın 1792 yılındaki yazısında cennet bahçesindeki kişiler bir kez daha tartışma konusu ediliyordu. Wollstonecraft dünyadaki insanların yarısına yönelik utanç verici davranışı gözler önüne seren ilk yapıtlardan biri olan A Windication of The Writes of Women (Kadın Hakları Savunusu) adlı kitabında şöyle diyordu: Bugün yürüklükte olan, kadının erkek için yaratıldığı düşüncesi, büyük olasılıkla Musa nın şiirsel öyküsünden kaynaklanmıştır; bu konuda ciddi bir biçimde kafa yormayanların arasında bile, Havva nın sahiden Adem in kaburgası olduğuna pek az kişinin inandığı göz önüne alınırsa, varılan sonucun yanlışlığı da anlaşılır; ayrıca bunun bugüne kadar kabul edilmiş olması, erkeğin en eski çağlardan beri, yoldaşına 1 Merlin Stone, Tanrılar Kadınken, Payel Yayıncılık, İstanbul, 2000, s

28 boyun eğdirmek için güç kullanırken bundan yararlanabileceğini görmüş olduğunu kanıtlar; masal, kadına kafasını boyunduruğa sokmak zorunda olduğunu göstermek için uydurulmuştur; bütün yabanıl yaratıklar gibi, kadın da erkeğe haz vermek için yaratılmıştır. 1 Wollstonecraft tanrıtanımazlık suçlamalarını; 1792 de bile tehlikeli bir olasılık gibi görünen şeytanın etkisinde kalma karalamalarını göze alarak, herkesin içinde konuşma sürdürüyor ve arkamdan dinsizlik hatta tanrıtanımazlık çığlıkları atılabilir ama ben çekinmeden söyleyeceğim: Musa nın güzel, şiirsel kuramının ve insanlığın düşüşüne gösterilen nedenin doğru olduğunu gökten inen melekler de söylese, aklımın yüce tanrının niteliklerine ters düştüğünü söylediği şeylere inanmam olanaksızdır; içimde şeytan korkusu duymaksızın, bunun uslamlama sonucu benimsenmiş bir düşünce olduğunu söylemekten çekinmiyorum 2 Kadınların davranışı kamuoyuna bağlı olduğu için, dinsel konulardaki inançları da işte bu nedenle yetkiye bağımlı olmalıdır. Her kız çocuk anasının, her kadın kocasının dininden olmalıdır: Çünkü bu dinler yanlış bile olsa, anayla kızı doğanın düzenine boyun eğmeye zorlayan ulusallık yüzenden, yapılan yanlış, tanrının gözünde suç olmaktan çıkar...onlar kendileri adına karar verme yeteneğinden yoksundur; Babalarını ve kocalarının kararına, kilisenin kararı kadar güven duyarak uymaları gerekir. 3 Mary Wollstonecraft bu sözleri dolayısıyla insan hakları, Adem den bu yana erkek soyuyla sınırlı kalmıştır diyerek yorumluyordu. 1 Mary Wollstonecraft, A Windication of The Writes of Women, Everyman, 1792, London 2 y.a.g.e., s Aktarma Tanrılar Kadınken, s

29 1838 de Amerikan Vatandaşlık Bildirgesinden altmış iki yıl sonra, Havva nın suçuyla cezası, erkeğin kadını ezip boyunduruk altına alma hakkını açıklamak için dünyanın her yerinde kullanılırken, kadınlara eşit hak isteyen bir başka güçlü ve güvenilir savaşçı, Musevi ve Hıristiyan kadınların söylencesel anası konusunda bir kez daha yazmıştı. Sarah Grimke sanki hukuk mahkemesindeymiş gibi şu savunmayı sunmuştu; diyelim ki başlangıçtaki gerekçe doğruydu, ama kadınlar ilk günahın cezasını yeterince çekmedi mi? Biliyorum ki kadın bugüne kadar hep dünyaya günahı getirmekle suçlanıp durmaktadır. Suçlamaları karşısavlarla püskürtmeye çalışmayacağım, hep üstü kapalı geçiştirilmesine karşın, Adem in eşinin önerisini direnmeden kabul ediverişinde, erkeklerin benimsediği akıl gücü üstünlüğünden hiçbir iz yoktur. Havva nın daha büyük bir günahkar olduğunu kabul etsek bile, erkek yaklaşık atı bin yıldır sahip çıkıp uyguladığı egemenlikten hoşnuttur; bence, kadınları boyunduruk altında tutmaya çalışmak yerine, düşenleri kaldırmak, zayıfları güçlendirmek üzere çaba harcamak çok daha sahici bir soyluluktur. Cinsime hiçbir ayrıcalık istemiyorum. Eşitlik hakkımızdan vazgeçmiyorum. Erkek kardeşlerimizden bütün istediğim, boyumuza dayadıkları ayaklarını çekmeleridir. 1 Duncan Crow, The Victorian Woman (Viktorya Kadını) adlı yapıtında o zamanın yasalarından bazılarıyla, bunların kadınlar üzerindeki etkilerini anlatır. Crow, 1857 ye kadar kadının (genellikle aksoylulara kullanılan Meclis Yasası dışında) boşanma davası açamadığını; 1881 e kadar karısının evden ayrılmasını önlemek için erkeğin bedensel güç kullanmasının yasal hak sayıldığını ve soruşturma 1 Merily Stone, Tanrılar Kadınken, Payel Yayınları, İstanbul, 2000, s

30 konusu edilemediğini; 1884 e kadar kocasının evlilik hakları na hayır- diyen kadının tutuklanabildiğini anlatır. Crow bu yasaların yanı sıra Hıristiyanlık dini de kadınların ikincil konumda olduğunu bildiren ve bunun korunup sürdürülmesini sağlayan etkili bir güçtü. Hıristiyanlık, Musevilikten aldığı miras üzerine, kadının ikincil konumunun, Havva nın işlediği ilk günahın cezası olduğunu belirten söylenceyi kurmuştu. Paulus un... Erkek kadından değil, kadın erkekten yaratılmıştır... sözlerine tapıyordu diye yazmıştır. Crow, Viktorya döneminde insanlardan her Pazar kiliseye gitmeleri istenmekle yetinilmiyor, ayrıca evde Kutsal Kitap okumaları, yakarı toplantıları düzenlenmeleri, verilen dinsel öğütleri dinleyip okumaları ve çoğu evde örneksel bir davranışla Dinlenme Günü ne tam anlamıyla uymaları bekleniyordu, der ve ekler dinin önemi ancak bu kadar vurgulanabilirdi. Kadınların artık seslerini duyurma çabasına karşın örgütlü kiliseye bağlı erkeklerin, kadınlara verilen ikincil konumu yeniden ele alıp gözden geçirmek gibi bir tasarısı yoktu. Din adamları eski Tanrı sözü uyarınca, tinsel açıdan doğuştan zayıf, akılları da bir ölçüde eksik ve kusurlu kadınların erkekler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyordu. Böylece 1860 da, yani kilisenin kadınlar üzerindeki etkisine yönelik suçlamalardan yetmiş yıl sonra Susan B.Anthony ortaya çıkıp şu yorumu yaptı: Musa zamanından bugüne kadar yasalar, kamu bilinci ve din karşısında kadın hep erkeğin isteği ve istenciyle elden çıkarılabilecek bir mal gibi görülmüştür. 18

31 Kadınlara eşit haklar elde etme savaşımı sürerken, kilise de kutsal eril üstünlük kavramını özenle koruyup göklere çıkaracak gücünü ve etkisini kullanmayı büyük bir dirençle sürdürüyordu. Siyasal yönetimi ellerinde tutanlar, genellikle devlet ve Tanrı dan bir solukta söz edip geçiveriyordu. Kilisenin sözü hala güçlüydü; yüzyıllarca din adına yapılan zorbalıklar, bağnaz ve ürkünç din savaşları sorgulamalar ve cadı avları, kilisenin yetkesine meydan okumak şöyle dursun en ufak bir serzenişi bile dile getirmeye izin vermiyordu. 1 Korku ve yılgı, eril dinlerin törel kurallarını, toplumun her yönüne zorla sokmuştu. Cennet in Ecesi tapımını inatla yoksayan kurum artık, kadına suçlu, günahkar, acı çeken ve uysal Havva işlevini veriyordu. Pat Whiting The Body Politic (Kitle Yönetimi) adlı, İngiltere de bugünkü kadın özgürlüğü devinimiyle ilgili yazıları derlediği son kitabında düşüncelerini kültürümüz eski İbrani söylenceleriyle yüklüdür diyerek belirtir. Barbara Cartland, günümüz toplumundaki kadını ele aldığı incelemesinde kadından ölümsüz Havva diye söz eder. Kadının çağdaş toplumlardaki konumuyla ilgili yazıların yer aldığı bir İngiliz dergisine, seçilen adın önüne, acı bir alaycılıkla Spare Rib (Yedek Kaburga) başlığı yerleştirilmiştir. Eril üstünlük binlerce yıl boyunca, Kutsal Kitap ve buna Tanrı sözü diye inananlar tarafından önerilmiş, bildirilmiş, kanıtlanmış, açıklanmış, duyurulmuş, buyrulmuş, onaylanmış, sağlama alınmış ve yeniden onaylanmıştır. 1 Carol F.Karlsen, The Devil in the Shape of a Woman, Oxford University Press, 1995, s

32 1965 gibi yakın bir tarihte Cartland -erkekler açısından- Cennet söylencesinin, benlik yapısı üzerindeki çarpıcı etkilerini ele alıp irdelemiştir: Erkek, Yaradılış kitabındaki özlü yazılardan, Tanrı nın yaratıkları arasında en kusursuzun, hep düşünegeldiği gibi, gerçekten kendisi olduğunu öğrenince ağzı kulaklarına varır... Bu aynı zamanda rahatlatıcıdır da, çünkü dünyada tek başına sahip olduğu eşsiz yüce kusursuzluk konumu hakkında içinde hiçbir kuşkuya yer bırakmaz... Dünyanın onda dokuzundan fazlasında, kadını günahkarlıkla suçlayan Yaradılış öyküsününün ilkeleri, erkeklerin yüreklerinde yankı bulur. 1 Simone de Beauvoir, kadınlara uygulanan baskıyı ele aldığı klasik incelemesi Kadın-İkinci Cins adlı yapıtında eril dinlerin erkekler için- ne kadar elverişli olduğunu alaycı bir duyarlılıkla anlatır. Beouvoir a göre, Erkeklerin, yazdıkları yasaları onaylayan bir tanrıya sahip olmak gibi bir üstünlükleri vardır; kadınlar üzerinde mutlak yetkelerini kullandıkları için, bu yetkenin onlara Yüce Tanrı tarafından bağışlanmış olması da bir talihtir. Bütün öbür dinlerin yanı sıra, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve Müslümanlıkta erkeğin efendiğiliği tanrısal bir haktır; dolayısıyla Tanrı korkusu, ezilen kadınların başkaldırıya yönelik bütün tepilerini bastırır. 2 Aile yaşamının özyapısında, eril dinlere eskiden ya da şimdi kucak açmış ailelerde, bir zamanların kutsal kitap yazılarına sımsıkı bağlılığı yansıtan gizliden gizliye kabullenilmiş toplum töreleriyle yaşam kalıpları vardır. Çift-ölçülü evlilik öncesi bakireliğe, çift-ölçülü evlilik bağlılığına, kadınların cinsel özerkliğine, evlilik 1 y.a.g.e., s Simone De Beauvoir, İkinci Cins, Payel Yayınları, İstanbul, 1998, s

33 dışı ilişkilere, çocuk aldırmaya, doğum denetimine, ırza geçmeye, doğurmaya, kadınlar için evliliğin ve çocuğun önemine, evlilikte kadının sorumluluklarıyla işlevlerine, cinsel nesne olarak kadınlara, edilgenlikle saldırganlığın cinsellikle özdeş tutulmasına, toplum ve iş yaşamında kadınlarla erkeklerin işlevlerine, düşüncelerini dile getiren kadınlara, kadın önderliğine, kadınların zihinsel etkinliklerine, tutumbilimsel etkinlikleriyle gereksinimlerine, erkeğe kendiliğinden yakıştırılan ekmek-parası getirme ve koruyuculuk işlevine yönelik tutumların hepsi öylesine derinlere kök salmıştır ki, bütün bunlarla ilgili duygularla değerler, hem erkekler hem de kadınlar tarafından doğal eğilimler, giderek insan içgüdüleri sayılır. 1 Birçok çağdaş kadın ve erkeğin gözünde Kutsal Kitap ın görüşleri artık,tanrı öyle buyurduğu için mutlak-kesin ve tartışılmaz sayılmasa da bu dinsel temalli buyrukların yüzyıllar boyunca izlenmiş oluşu bir başka tartışmayıgündeme getirmektedir.insanlar bunu her zaman doğru kabul etmiştir; dolayısıyla var oluşun doğal, olağan yolu bu olmalıdır deniyor. 2 Erkek-kadın simgeciliğinin, bölünmüş insan doğasının öğeleri arasındaki bağımlılık ilişkilerini ifadede kullanılması daha sonraları Hıristiyan tefsir geleneği içerisinde sürdürülmüştür. Dördüncü yüzyıla gelindiğinde Augustinus, toplumsal cinsiyetle ilişkili ve oldukça üretken bir alegorik yorum geleneğinin oluşturduğu arka plana, Tekvin hikayesine getirdiği kendi açıklamasını yerleştirebilecek durumdaydı; ki bu konudaki çabası gerçekten çok önemli ve ilginçtir. Daha önceleri, Tekvin i 1 Leonore Davidoff - Catherine Hall, Family Fortunes :Men and Women of the English Middle Class, Routledge, Londra, 1992, s Gerda Lerner, The Majority finds its past,oxford University Press, 1981,Oxford,s:

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Sosyoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Sosyoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Sosyoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı TÜRK SİNEMASINDA KÖTÜ KADIN İMGESİ : MELODRAM FİLMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELİF BAŞ DANIŞMAN: Prof.

Detaylı

Minnetle Anıyoruz... Mustafa Kemal ATATÜRK (1933, Cumhuriyet Bayramı açılış konuşmasından)

Minnetle Anıyoruz... Mustafa Kemal ATATÜRK (1933, Cumhuriyet Bayramı açılış konuşmasından) Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni Sayı 42 Kasım 2013 Ücretsizdir Minnetle Anıyoruz... Ben, manevî miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KADIN HAKLARI MERKEZİ Tel: (0212) 240 04 11 Faks: (0212) 240 04 12

İÇİNDEKİLER. ÇAĞLAYAN ADLİYESİ KADIN HAKLARI MERKEZİ Tel: (0212) 240 04 11 Faks: (0212) 240 04 12 İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLAR Av. Aydeniz Alisbah Tuskan Av.Hale Akgün Av. Nilüfer Ay İLLÜSTRASYON Oya İnan İSTANBUL BAROSU KHM İLETİŞİM MERKEZ (444 26 18) İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sok. Baro Hanı Kat:3/304

Detaylı

ASĐYE ATAERKĐDEN KURTULUR MU? YA DA KURTULUŞA TUTSAK KALMAK

ASĐYE ATAERKĐDEN KURTULUR MU? YA DA KURTULUŞA TUTSAK KALMAK ASĐYE ATAERKĐDEN KURTULUR MU? YA DA KURTULUŞA TUTSAK KALMAK Fakiye Özsoysal* Erkek egemen toplumda en çok aşağılanan kadınlar, hayatlarını kazanmak için bedenlerini erkeklere satmak zorunda kalanlardır.(...)

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

TİCARİ SEKS MEDYA DOSYASI CETAD

TİCARİ SEKS MEDYA DOSYASI CETAD TİCARİ SEKS MEDYA DOSYASI CETAD Prof. Dr. Esin Küntay Dr. Muhtar Çokar İstanbul, 2007 İçindekiler Önsöz... 3 Terminoloji Hakkında... 3 Temel İlkeler... 4 Giriş... 6 Seks İşçiliği: En Eski Meslek mi? Cinsel

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ NUMAN ACAR 040802026 GAZETECİLİK BÖLÜMÜ KOCAELİ 2010 1 T.C.

Detaylı

ADEM HAVVA LİLİTH FİGÜRLERİ İZLEĞİNDE BİR OLANAKSIZLIK MİTİ: AŞK

ADEM HAVVA LİLİTH FİGÜRLERİ İZLEĞİNDE BİR OLANAKSIZLIK MİTİ: AŞK DOI: 10.7816/idil-02-10-04 ADEM HAVVA LİLİTH FİGÜRLERİ İZLEĞİNDE BİR OLANAKSIZLIK MİTİ: AŞK Ender ÖZBAY 1 ÖZET Sanatın başlıca bir konusu olan aşk, bireysel-toplumsal bir mit niteliği de göstermektedir.

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

BAŞKA BİR AİLE ANLAYIŞI MÜMKÜN MÜ?

BAŞKA BİR AİLE ANLAYIŞI MÜMKÜN MÜ? BAŞKA BİR AİLE ANLAYIŞI MÜMKÜN MÜ? 09 10 Kasım 2013 Düzenleyen: Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği BAŞKA BİR AİLE ANLAYIŞI MÜMKÜN MÜ? Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Detaylı

ARAÇLAR VE AMAÇLAR 57

ARAÇLAR VE AMAÇLAR 57 I ARAÇLAR VE AMAÇLAR Sıradan insandan akıl teriminin anlamını açıklamasını isteyin: hemen her zaman bir duraksamayla, sıkıntılı bir çaresizlikle karşılaşırsınız. Bunu, sözlerle anlatılamayacak kadar derin

Detaylı

ALEVİLİKTE KADININ YERİ

ALEVİLİKTE KADININ YERİ ALEVİLİKTE KADININ YERİ Esat Korkmaz Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları ÖNSÖZ Kadın olmak, kadına ağrı veriyor. Günümüz sınıflı toplumlarında

Detaylı

BİR HALKI SAVUNMAK. Abdullah Öcalan

BİR HALKI SAVUNMAK. Abdullah Öcalan BİR HALKI SAVUNMAK Abdullah Öcalan ABDULLAH ÖCALAN BİR HALKI SAVUNMAK Basım Tarihi: Mayıs 2004 Basıldığı Yer: Azadî Matbaası İÇİNDEKİLER BİR HALKI SAVUNMAK... Birinci Bölüm TOPLUMSAL GERÇEKLİK ve BİREY...

Detaylı

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2014 9(34) 5760-5786 YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA REPRESENTATION OF CHILDREN S RIGHTS

Detaylı

ENDÜSTRĠ DEVRĠMĠNĠN DOĞURDUĞU YENĠ KADIN TĠPĠNE GEORGE BERNARD SHAW DAN BĠR ÖRNEK: BAYAN WARREN IN MESLEĞĠ

ENDÜSTRĠ DEVRĠMĠNĠN DOĞURDUĞU YENĠ KADIN TĠPĠNE GEORGE BERNARD SHAW DAN BĠR ÖRNEK: BAYAN WARREN IN MESLEĞĠ ENDÜSTRĠ DEVRĠMĠNĠN DOĞURDUĞU YENĠ KADIN TĠPĠNE GEORGE BERNARD SHAW DAN BĠR ÖRNEK: BAYAN WARREN IN MESLEĞĠ Yavuz ÇELİK Yetinmeyi bilmeyen zenginler, modern toplumda, namusu olmayan fakir kadınlardan daha

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ Yüksek Lisans Tezi SİNEM GÖÇMENER İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

özgürleşm e Felsefesi Üzerine Bir İnceleme İngilizceden çeviren: Hakan Pekinel

özgürleşm e Felsefesi Üzerine Bir İnceleme İngilizceden çeviren: Hakan Pekinel özgürleşm e Felsefesi Üzerine Bir İnceleme İngilizceden çeviren: Hakan Pekinel JOEL KOVEL Amerikalı Yahudi bir aileden gelen Kovel, tıp öğrenimi gönnüş bir psikiyatristtir. ABD nin sol radikal çevrelerinde

Detaylı

BASININ FARKLI FİKİRLERE YAKLAŞIMI ÖRNEK OLAY: HRANT DİNK SUİKASTI

BASININ FARKLI FİKİRLERE YAKLAŞIMI ÖRNEK OLAY: HRANT DİNK SUİKASTI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI BASININ FARKLI FİKİRLERE YAKLAŞIMI ÖRNEK OLAY: HRANT DİNK SUİKASTI Fatma NİSAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. N.

Detaylı

EDİTÖR DEN. Mehmet Yaşar SOYALAN. Yıl 1 Sayı 5 Haziran 2008 Fiyatı:7.5 YTL ISSN 1308-044X İmtiyaz Sahibi Pastel İletişim Rek. adına.

EDİTÖR DEN. Mehmet Yaşar SOYALAN. Yıl 1 Sayı 5 Haziran 2008 Fiyatı:7.5 YTL ISSN 1308-044X İmtiyaz Sahibi Pastel İletişim Rek. adına. EDİTÖR DEN Yıl 1 Sayı 5 Haziran 2008 Fiyatı:7.5 YTL ISSN 1308-044X İmtiyaz Sahibi Pastel İletişim Rek. adına İdris TUNÇBİLEK Genel Müdür İsmail TUNÇBİLEK Genel Yayın Yönetmeni R. İhsan ELİAÇIK Yayın Koordinatörü

Detaylı

İstanbul Cad. Dereli İş Hanı No: 16/5 Bakırköy / İstanbul Tel: (0212) 583 12 33 Faks: (0212) 570 90 14

İstanbul Cad. Dereli İş Hanı No: 16/5 Bakırköy / İstanbul Tel: (0212) 583 12 33 Faks: (0212) 570 90 14 Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin! HAZIRLAYANLAR

Detaylı

HUKUKUN KADINA BAKIŞI: ERGEN VE EŞİT OLAMAMA HALİ *

HUKUKUN KADINA BAKIŞI: ERGEN VE EŞİT OLAMAMA HALİ * HUKUKUN KADINA BAKIŞI: ERGEN VE EŞİT OLAMAMA HALİ * Doç. Dr. Rukiye AKKAYA KİA ** Bu çalışmada, hukukun kadına bakışını, kadınlığa yüklediği anlamı, hukukun cinsiyetçi dili üzerinden ele almayı amaçlıyoruz.

Detaylı

BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR?

BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR? BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR? Prof. Dr. Ali Demirsoy Hacettepe Üniversitesi Zorluk nerede? Evrimin toplu olarak tartışıldığı panel-simpozyum ve benzeri toplantılara aktif olarak katılmama

Detaylı

Giriş. bu yanıtlardan çıkarak sorunlara çözüm oluşturmaları seks işçilerini yakından ilgilendirmektedir.

Giriş. bu yanıtlardan çıkarak sorunlara çözüm oluşturmaları seks işçilerini yakından ilgilendirmektedir. Giriş 19. yüzyılın başından itibaren toplum sağlığını tehdit eden frengi salgını, seks işçileri ve bir bütün olarak ticari seks sektörünün denetim altında tutulmasına neden olmuştur. Frengi hastalığının

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE VE IRAK KÜRT ULUSAL HAREKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (1958-1999) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk 3 SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ CİNİUS YAYINLARI İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ RAPORLARI, No. 5. Müslüman Toplumlarda Feminist Dayanışmaya bir Örnek: MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA YAŞAYAN KADINLAR AĞI WLUML

KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ RAPORLARI, No. 5. Müslüman Toplumlarda Feminist Dayanışmaya bir Örnek: MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA YAŞAYAN KADINLAR AĞI WLUML 1 KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ RAPORLARI, No. 5 Müslüman Toplumlarda Feminist Dayanışmaya bir Örnek: MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA YAŞAYAN KADINLAR AĞI WLUML Yazan: Farida Shaheed Yayıma Hazırlayanlar: İpek İlkkaracan,

Detaylı