liğin in Sesi Grubu Dünya Bankası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "liğin in Sesi Grubu Dünya Bankası"

Transkript

1 Gençlik ve EğitimE Gençli liğin in Sesi Grubu Dünya Bankası 1

2 Gündem Türk eğitim sisteminin genel bir değerlendirmesi erlendirmesi Türkiye de Eğitimin E Durumu Okul öncesi EğitimE İlköğretim Orta Öğretim Yüksek Öğretim Eğitim için i in neler yapılmal lmalı? Öneriler Sonuç 2

3 Türk eğitim sisteminin genel bir değerlendirmesi erlendirmesi Neden eğitim? Küreselleşen en dünyada ülkelerin zenginliği i beşeri eri sermayeden kaynaklanıyor. yor. Beşeri eri Sermaye Doğru Eğitim E Politikaları 3

4 Türk eğitim sisteminin genel bir değerlendirmesi erlendirmesi Eğitim yaşam am boyu devam eden bir süres reçtir sadece örgün n eğitim e değildir. AB sürecince s iyi yetişmi miş genç bir nesil önemli. (Nüfusun % 31,2'si 15 yaşın altında) Şimdiye kadar uygulanan politikalar, sınırls rlı, bütünsel olmaktan uzak, popülist ve siyasete göre değişen en geçici politikalar 4

5 Türk eğitim sisteminin genel bir değerlendirmesi erlendirmesi Ortalama eğitimeitime devam süresi 5,97 yıl; kızlar içinin 4,96 yıl İlköğretimde net okullaşma oranı % 90; ortaöğretimde retimde yalnızca % 43, yüksek öğretimde % 17 5

6 Karşı şılaştırma yılıy verileri Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı- İlköğretim 15 yaş üstü nüfüsun ortalama okullaşma süresiyıl Okullaşmayan 15 yaş üstü nüfus TÜRKİYE 30 5,29 20,8% BULGARİSTAN 17,5 9,47 5,5% ROMANYA 19,5 9,4 4,1% MACARİSTAN 10,5 9,2 2,4% POLONYA 11 9,84 1,9% 6

7 MEB Bütçe B e Harcamaları Transfer; 2,91 Yatırım; 14,53 Diğer cari; 3,48 MEB Bütçesi Dağılımı Personel; 79,08 Personel Diğer cari Yatırım Transfer Eğitime harcanan miktar ulusal bütçenin b % 7'si İlköğretimin payı % 55; yaygın n eğitim e için i in ise sadece % 2,492 7

8 Türk eğitim sisteminin genel bir değerlendirmesi erlendirmesi Okullarda öğretmen açığıa mevcuttur. Öğretmenler branşlar larında yeterli donanıma sahip değildir. Türkçe yi doğru kullanmakta sorun yaşayan ayan öğretmenler mevcuttur. Öğretmenlerin motivasyon eksikliği eğitimde verimi düşürmektedir. d (Örn: maddi sorun, tayin isteği, i, vb.) Okullardaki denetimler etkin değildir. 8

9 Türkiye de Eğitimin E Durumu: Okul Öncesi EğitimE Ülkemizde okul öncesi eğitim e yaygınla nlaşmamıştır. (sadece yüzde y 12,3 ) Ailelerin bilinç düzeyinin yetersiz olduğu görülmektedir. Çocuklar, ilkokula yeterince Türkçe e bilmeden gelmektedirler. Okul öncesi eğitim e için i in gerekli ortam ve malzemenin yetersizliği, eğitimin verimini düşürmektedir. 9

10 Türkiye de Eğitimin E Durumu: İlköğretim İlköğretimde kalite sorunu yaşanmaktad anmaktadır. Birleşik ik sınıflar, kalabalık sınıflar, kırsal kesimlerde öğretmenretmen devamlılığı ığının sağlanamamas lanamaması gibi problemler mevcuttur. Bireysel farklılıklar klar gözardı ediliyor: -->Tek yönlü ve ezberci eğitim. 10

11 Türkiye de Eğitimin E Durumu: Kızların n okullaşma sorunu İlköğretim Uygulama, çevre bilinci, kütüphaneden faydalanma, vatandaşlık dersleri çok soyut; mesleki rehberlik, yetenek dersleri (müzik ve resim vb.) yeterli düzeyde değildir ldir. Öğretmenler öğrencilere yeterince objektif davranmamaktadır. r. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağı ğıtılan kitaplar içerik olarak yetersiz kalmaktadır. Kitapların içeriği neredeyse her yıl değişmektedir mektedir. 11

12 Türkiye de Eğitimin E Durumu: Orta Öğrenim Genel liselerde sistem yüzünden y niteliksiz öğrenciler okumaktadır. Sınıf geçme sistemi pek çok lisede gevşetilerek etilerek uygulanmaktadır - Af problemi Yabancı dil eğitimi başar arısızca uygulanıyor. yor. 12

13 Türkiye de Eğitimin E Durumu: Orta Öğrenim Ortaöğretim retim sistemindeki aksaklıklar klar üniversite kapılar larında yığılmalara neden olmaktadır. Orta öğretimretim konuları ile ÖSS ciddi bir kopukluk oluşturmaktad turmaktadır.. Bu durum, dershanelere bağı ğımlılığı artırmaktad maktadır. Tecrübeli öğretmenlerin dershanelerde çalışmaları okullardaki eğitimin e niteliğini ini düşürmektedir. 13

14 Türkiye de Eğitimin E Durumu: Orta Öğrenim Mevcut sınav s sistemi, öğrencileri rencileri tek yönly nlü düşünen bireyler haline getirmektedir. Lise son müfradatı uygulanmadığı ığından, üniversiteler lise müfredatm fredatındaki konuları anlatmak zorunda kalıyor yor. ÖSS hazırl rlığı nedeniyle öğrenciler renciler son dönemde sağlık k raporları almaktadırlar. ÖSS nedeniyle zaman z baskısı : Hızlı olan kazanır! r! Ya diğerleri? erleri? 14

15 Türkiye de Eğitimin E Durumu: Orta Öğrenim Meslek liselerine yönlendirme doğru yapılamamaktad lamamaktadır. Mesleki eğitimdeitimde yeteri kadar okul-sanayi işbirliği yoktur. Mesleki eğitim e itim müfredatm fredatı güncelliğiniini yitirmiştir tir. 15

16 Türkiye de Eğitimin E Durumu: Yüksek Öğrenim Üniversite öğrenimi istihdam içinin zaruri algılanmaktad lanmaktadır. Planlı yapısal değişikli iklik gerekmektedir. Global standartlarda öğrenim ve kalitek sağlanamamaktad lanamamaktadır. Siyasetin etkisi nedeniyle özerklik problemi vardır. r. Burs sistemi yetersiz ve suistimale açıktır. 16

17 EĞİTİM İÇİN N NE YAPILMALI? Öneriler: Okul öncesi eğitime Okul öncesi eğitim e itim yaygınla nlaştırılmalıdır. Eğitimin itimin içerii eriği çocukların n zeka ve kişisel isel gelişimlerini imlerini destekleyici nitelikte olmalıdır. 17

18 Öneriler Öğretmenlere, verilen hizmet içi i eğitimin kapsayıcılığı ığı ve kalitesi arttırılmal lmalıdır. Eğitimin her seviyesin sinde etik değerler erler, görev bilinci, sorumluluk, hesap verebilirlik, uygulamalı yöntemlerle öğrencilere aşılanmalıdır. 18

19 Öneriler Eğiticilerin ve eğitim e personellerinin değerlendirme erlendirme sistemi objektif olarak bağı ğımsız komisyonlar tarafından yapılmal lmalıdır. Bu komisyonlarda öğrenci temsilcileri, yerel eğitim danış ışmanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, okul aile birliği temsilcileri ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri bir arada görev yapmalıdır. 19

20 Öneriler Öğretmenretmen atamaları içinin yapılan sınav ve mülakatlar objektif olmalı ve siyasetin etki alanından ndan uzaklaştırılmal lmalıdır. Kadrolaşmaya yöneliky yaptırımlar getirilmelidir. Öğretmen retmen mülakatlarm lakatlarında bilgiyi aktarma, öğrencilerirencileri katılıma teşvik yeteneği ve Türkçeyi kullanma düzeyine dikkat edilmelidir dir. 20

21 Öneriler : İlköğretim Çoklu Zeka altyapısı hazırlanmal rlanmalıdır. r. İlköğretim 4. ve 5. sınıflar s geçiş sınıfları haline getirilmelidir. 21

22 Öneriler : İlköğretim Müfredat kitapları sadece maddi durumu yetersiz ailelere ücretsiz olarak sağlanmal lanmalıdır. Kullanılan lan kitaplar gelecek öğrencilere de dağı ğıtılmalıdır. İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye k malzemeleri ve ulaşı şım ödeneği sağlanmal lanmalıdır. 22

23 Öneriler : İlköğretim Sosyal ve güncel g kavramlar derslerde tartışı ışılmalı ve görsel g materyallerle desteklenerek farkındal ndalık artırılmal lmalıdır. Öğrencilerin bu konularda proje geliştirmeleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 23

24 Öneriler : İlköğretim Okullarda bağış toplama zorunlu olmamalıdır. Okullara doğrudan rudan gelir sağlay layıcı faaliyetlerin geliştirilmesi tirilmesi Kantin gelirleri, kermes vb. 24

25 Öneriler : İlköğretim Öğrenci ve öğretmenlerin güncel anlayış ve gelişmeleri takip edebilmeleri içinin il ve ilçe merkezlerinde bilgi merkezleri oluşturulmal turulmalıdır. Bu bilgi merkezlerinde, güncel yayınlar ve internet ağı gibi enformasyon hizmetleri bulunmalıdır. Eğitimin kalitesini ölçmek ve arttırmak rmak içinin sağlam bir veri havuzu oluşturulmal turulmalıdır. 25

26 Öneriler : İlköğretim İlköğretimin ilk kademesinden itibaren, öğrenciler sosyal duyarlılık k projelerine dahil edilmelidir. Din eğitimie itimi seçmeli olmalıdır. Öğretmenlerin programlarında görüşme saatleri olmalıdır. Sınıf rehber öğretmenleri öğrencinin diğer branş öğretmenlerinden düzenli bildirim almalıdır. 26

27 Öneriler : İlköğretim Görsel destekli eğitim başar arıyı yükseltmektedir, okullar yeterli donanımlara kavuşturulmal turulmalıdır. r. Öğrencilerrenciler yaşad adıkları yörelerin coğrafyas rafyası, sosyal, kültürel, ekonomik alt yapısı ve yaşam am becerileri kazanma konusunda eğitimler almalıdırlar rlar. Okullarda münazara, liderlik üzerine aktiviteler olmalıdır. 27

28 Öneriler : İlköğretim Coğrafi koşullar ulların zor olduğu bölgelerde bölge yatılı okullarının sayısı arttırılmal lmalıdır. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklara özgü okullar çoğaltılmalıdır. 28

29 Öneriler Dershane sahiplerini özel okul kurmaya teşvik etmeli, yavaş yavaş dershaneler sistemden çekilir hale gelmelidir. Özel okullardan alınan vergiler azaltılarak, arak, bu okulların açılması teşvik edilmelidir dir. Üniversite giriş sınavı eleştirilse de, kısa ve orta vadede hala merkezi değerlendirme erlendirme gerekliliktir. Üniversiteye giriş iki aşamalı olmal malıdır. ÖSS-ÖYS 29

30 Öneriler Öğretmenlerin maddi koşullar ulları iyileştirilmelidir: Görev yapılan bölgelerin b yaşam am koşullar ullarına göre ücretlendirme yapılmal lmalıdır. Kış şartları ağır r olan yerler için i in yakacak, büyük şehirler için i in konut ve ulaşı şım m desteği sağlanmal lanmalıdır. 30

31 Öneriler Eğitim Fakülteleri lteleri nde staja daha fazla önem verilmelidir. Genç öğretmenlerin kırsal k bölgelere b atanması yapılmamal lmamalı,, tecrübe için i in zaman tanınmal nmalıdır. 31

32 Orta Öğrenim Öneriler: Genel Liseler Öğretmen ve okul idaresinin performansının değerlendirilmesi erlendirilmesi sürecinde okuldan bağı ğımsız olarak, öğrenci ve velileri rin n değerlendirilmesi erlendirilmesi de göz önüne ne alınmal nmalıdır. Öğretmenler içinin bir başar arı ve gayret ölçüsü getirilmeli ve bilgi yeterliliği periyodik olarak ölçülmelidir. 32

33 Orta Öğrenim Öneriler: Genel Liseler Sanat tarihi,, genel kültk ltür, felsefe vb. dersler verilmelidir. Tarih dersleri yorum-analiz ağırlıklı olmalıdır. Türkiyede farklı okullar arasında ulusal ve uluslararası düzeyde değişim im programları uygulanmalıdır. 33

34 Orta Öğrenim Öneriler: neriler: Meslek Liseleri Özel sektör ve MEB arasındaki işbirlii birliği artırılmal lmalıdır. OkullarO kulların teçhizatlar hizatlarının bir kısmını özel sektörün karşı şılaması sağlanmal lanmalıdır. Meslek okullarının alt yapısı ve kapasitesi ülkemizin gelecek yıllardaki ihtiyacına göre g belirlenmelidir dir. 34

35 Orta Öğrenim Öneriler: Meslek Liseleri İmam-hatip meslek liseleri Türkiye nin ihtiyacından fazla sayıda dadır. Normal lise müfredatına seçmeli Kuran, Arapça, Hadis vb. dersler konulmalıdır; böylece İmam-Hatip Liseleri de meslek lisesi olarak ülkenin din uzmanı ihtiyacına hizmet edecektir. 35

36 Öneriler Medyada gençlere yönelik y sorumluluk ve duyarlılık k artmalıdır. r. Gençlere yönelik televizyon prgramlar ları nitelik ve nicelik olarak artmalıdır. r. TRT kanallarından ndan biri gençlik kanalı olma işlevini yürütmelidir. 36

37 Öneriler Avrupa Birliği nin eğitimle ilgili programlarından ve fonlarından ndan faydalanma, geniş bilgilendirme kampanyaları ile arttırılmal lmalıdır. Okullarda proje geliştirmeden sorumlu öğretmen ve öğrenci takımlar mları kurulmalıdır. r. 37

38 Öneriler: Yüksek Öğrenim İstihdama yönelik üniversite ve Akademik çalışmalara yönelik üniversite ayrımı bir ihtiyaç durumundadır. r. Bölüm m ve fakülteler arasında geçişler esnek olmalıdır. Akademik personel ve öğretim personeli ayrımı yapılmal lmalıdır. Öğrencilerin öğretim üyesi performans değerlendirmeleri erlendirmeleri dikkate alınmal nmalıdır. 38

39 Öneriler: Yüksek Öğrenim Öğrencilerin yönetime katılımı daha demokratik ve etkin olmalıdır. (Örn: Öğrencirenci Konseyleri'nin yetki ve sorumlulukları artmalıdır.) Üniversitelerde sosyal sorumluluk projelerine katılım m teşvik edilmeli, öğrencilere gönüllülük k bilinci aşılanmalıdır. 39

40 Öneriler: Yüksek Öğrenim Yüksek Öğretim Kurumu yeniden yapıland landırılmalı ve siyasi etkilerden uzak olmalıdır. Öğrenci Temsilciler Konseyi ninnin YÖK seçimler imlerinde oy hakkı olmalıdır. YÖK ün asli görevlerinden biri akademik etiğin in tam anlamıyla uygulanmasını sağlama lamak olmalıdır. Yasal zorunluluklara rağmen eğitim hakkı kimse içinin kısıtlanmamalıdır.yasaklar öğrencileri marjinalleştirmekte tirmektedir. 40

41 Öneriler: Yüksek Öğrenim Öğrenim harh arçlarının % 80 lik kısmı üniversitelerin kendi bütçelerine dahil olmalıdır. Araştırmarma ve geliştirmeye tirmeye, burslara ayrılan bütçelere müdahale edilmemelidir dir. Üniversitelerin elektronike yayınlara üyeliği zorunlu kılınmalıdır. Her üniversitede ombudsman sistemi tam anlamıyla işler hale gelmelidir. 41

42 Öneriler Dil Eğitimi Dil eğitimi daha erken yaşlarda ve tabana yayılarak herkese eşit sağlanmal lanmalıdır. İngilizce'nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil eğitimi verilmelidir. (Örn: Almanca, Fransızca vb. yanı sıra Uzakdoğu, Ortadoğu u dilleri) MEB dil eğitiminde kulla lanılacaklacak daha kaliteli kitaplar ve kaynaklar sunmalıdır. Temel derslerin eğitimi Türkçe olmalıdır. 42

43 Öneriler Yaygın Eğitim & Engelli Gençlerin Eğitimi Hizmetli ve eğitimci sayısı artırılmal lmalıdır. Engellilerin toplumla iletişimi imini artıracak racak çalışmalar yapılmal lmalıdır. Suç işlemiş problemli gençler ıslah evlerinden başlayarak layarak, yoğun eğitim programlarına tabi tutulmalıdır. Barınma ve beslenme sorunlarının giderilmesi konusunda yerel ve merkezi otoriteler çalışmalıdır. Halk Eğitim E Merkezleri işi eğitimlerinin geliştirilmesi ve bunlara fon bulunması sağlanmal lanmalıdır. 43

44 Öneriler Yeni Eğitim ve Öğretim Metodları Uzaktan eğitim programları geliştirilmeli ve mevcut altyapı kuvvetlendirilmelidir dir. Dijital Televizyon alt yapısı yaygın n eğitim e itim için in kullanılmal lmalıdır. Uzaktan eğitimdenitimden herkes faydalanabilmelidir. 44

45 Sonuç Dünya Bankası Gençli liğin in Sesi Grubu olarak sunumda belirttiğimiz imiz gözlemlerimiz g ve temennilerimiz doğrultusunda; Ülkemizin Avrupa A Birliği ne entegrasyon sürecini s en iyi şekilde tamamlaması için in doğru eğitim e politikalarının uygulanmasını, gençlerin isteklerine kulak verilmesi ve gençlere karar mekanizmalarında nda yer verilmesini, Çok genç bir nüfusa n sahip ülkemizin bu fırsatf rsatı beşeri eri sermayesini artırarak rarak değerlendirmesini, erlendirmesini, Eğitim itim sistemimizin siyasetin tutsaklığından kurtulmasını, Kalite ve alt yapı çalışmalarına önem verilmesini, Türkiye yiyi ve dünyayı her açıdan rahatlıkla görebilen kavrayabilen bireyler yetişti tirilmesini diliyoruz 45

46 Kaynaklar Makro Eğitim E itim Göstergeleri G ( ) 2002) (Kaynaklar: Devlet İstatistik Enstitüsü Nüfus ve Kalkınma İstatistikleri , Birleşmi miş Milletler Kalkınma Raporu İnsani Gelişme Raporu , Milli Eğitim E Bakanlığı Milli Eğitim E Sayısal Verileri ) 2003) Türkiye'de okuma-yazma oranlarının n değişimi imi (Yüzde olarak) (Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü Verileri) Eğitim itim ve Okuryazarlık k göstergeleri g (Kaynaklar: 1. Devlet İstatistik Enstitüsü Nüfus ve Kalkınma İstatistikleri , Milli Eğitim E Bakanlığı Milli Eğitim E Sayısal Verileri ) 2003) Milli Eğitim E itim Bakanlığı Bütçesi (Kaynak: Milli Eğitim E Bakanlığı Milli Eğitim Sayısal Verileri 2003) Grafik yılıy Milli Eğitim E itim Bakanlığı Bütçesi Dağı ğılımı (Kaynak: Milli Eğitim E Bakanlığı Milli Eğitim E Sayısal Verileri 2003) Tablo 5 Milli Eğitim E itim Bakanlığı Program Maliyetleri Dağı ğılımı (Kaynak: Milli Eğitim E Bakanlığı Milli Eğitim E Sayısal Verileri 2003) Barro,, Robert J. and Lee, Jong-Wha (2001). International data on educational attainment: updates and implications. Oxford Economic Papers, July,, 53(3),

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI SEÇİM BEYANNAMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF EĞİTİM SEN) Araştırma Servisi tarafından hazırlanan Seçim Beyannameleri Değerlendirme Raporu nda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. 26-27 Mayıs 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞTAYI RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. 26-27 Mayıs 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞTAYI RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 26-27 Mayıs 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞTAYI RAPORU Komisyon Raporları 1. Yükseköğretimde Kalite ve Öğrenci Memnuniyeti Kapsam:

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi

TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi yapılacaktır. 2008 Yılı toplu görüşmelerine Eğitim, Öğretim ve

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

bulunmaması, %10 a yakın öğrencinin de devamsızlık göstermesi: eğitim müfredatının aileye katma değer üretecek boyutlarının zayıf kalmasıyla, aday

bulunmaması, %10 a yakın öğrencinin de devamsızlık göstermesi: eğitim müfredatının aileye katma değer üretecek boyutlarının zayıf kalmasıyla, aday SONUÇ BİLDİRİSİ 1. Eğitim, bir hayat tarzının sürdürülmesini içeren bir değer aktarımı, insana bir kimlik oluşturma sürecidir. Bir dünya görüşüne dayandığı gibi, o dünya içinde gerçekleşir. Bu görüşten

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

GENELGE Başbakanlıktan: KONU: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler.

GENELGE Başbakanlıktan: KONU: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler. 4 Temmuz 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26218 GENELGE Başbakanlıktan: KONU: Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler. GENELGE 2006/17

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) Ankara-2015 SN. BAKAN SUNUŞ

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 1. Toplanma Tarihi: 18-22 Haziran 1988 2. Şûra Gündemi 1- Türk Eğitim Sistemi. a) İlköğretim (Temel Eğitim) b) Genel ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim c) Yükseköğretime Geçiş d)

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu politika notu, TEPAV EPRI, AB Çalışma Grubu Koordinatörü Derya Sevinç in başkanlığında, araştırmacılar

Detaylı

Gençler. Gençliğini Yaşayacak

Gençler. Gençliğini Yaşayacak Gençler Gençliğini Yaşayacak CHP.org.tr CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu CHP BYKP Çalışmaları No: 3 Mart 2011 Özgür Genç Cumhuriyet Halk Partisi nin gençlik vizyonunun temelinde sosyal demokrasi

Detaylı

2. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi

2. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi 1. Giriş Toplumumuza sunulan eğitim hizmetleri, eğitim gereksinimlerinin çoğunlukla gerisinde kalmaktadır. Sonuçları resmi olarak açıklanan en son nüfus bilgilerine göre yaş ortalaması 28,3 olan ülkemizde,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞREİM ANA BİLİM DALI SBE-YL-2007-0007 MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) HAZIRLAYAN Derya TAN TEZ DANIŞMANI Yrd.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı