ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Koordinasyon Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Koordinasyon Merkezi"

Transkript

1 2008/112 No lu UKOME Kararı TEKLĠF TEKNĠK KURUL KARARI tarih, 261.(2006/13) UKOME Genel Kurul Toplantısının 2006/298 No.lu Maddesi ile kabul edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi nin yeniden düzenlenmesi konusunun görüģülmesi tarih, 261.(2006/13) UKOME Genel Kurul Toplantısının 2006/298 No.lu Kararı ile kabul edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi nin BüyükĢehir Belediyesi sınırlarında S Plakalı araçlar ve öz mal araçlarla yapılan yolcu taģımacılığının yürütülmesine iliģkin kurallara yer verilen düzenleyici nitelikteki kararların alındığı toplantılarda, ilgili BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm alt kademe ve ilçe belediye baģkanlarının katılımının sağlanması gerekçesi ile Ġzmir 1. Ġdare Mahkemesi nin 2007/1825 Esasına kayden açılan davada alınan yürütmeyi durdurma kararı kapsamında ve 4. Ġdaresi Mahkemesi nin 2007/734 esasına kayden açılan davada Yönergenin 20/g maddesi iptal edilmiģtir. Bu nedenle Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi daha sonra çeģitli tarihlerde alınan UKOME Genel Kurul Kararları ve UKOME Teknik Kurul Kararları ile yeniden gözden geçirilerek aģağıdaki Ģekilde düzenlenmesi uygun görülmüģtür: ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: MADDE 1- Bu Yönerge, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde UKOME ce belirlenen güzergâhlarda yolcu taģıma izni verilen servis araçlarının, kamu / resmi kurum ve kuruluģları, özel Ģirketlerin personeli ile okulların öğrenci / personeli için kiraladıkları / öz mal servis araçlarının, servis taģımacılığı yapan S Plakalı her türlü araçların, çalıģma esas ve usullerini, ruhsat alma esaslarını uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluģ ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıģtır. Kapsam: MADDE 2- Bu Yönerge; S Plakalı araçlar ve öz mal araçlarla yapılan yolcu taģımacılığını kapsar. Bunun dıģındaki araçlarla servis taģımacılığı yapılamaz. a) Resmi ve Özel KuruluĢların personelinin kent içi yolcu taģıma istemine cevap veren özel ya da tüzel kiģilere ait S Plakalı araçları, b) Okul öncesi, ilköğretim, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini taģımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan S Plakalı araçları, c) Mülkiyetlerindeki (öz mal) araçlarla kendi personelini taģıyan kamu kurum

2 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 2. sayfasıdır. ve kuruluģları, özel kuruluģların araçlarını, d) MüĢteri hizmeti adı altında Ġzmir in her yerinden kendi iģ yerlerine ücretsiz yolcu taģımacılığı yapan servis araçları, e) ġehir Merkezinden 100 km. ye kadar uzaklıkta olan illere o ilin plakasıyla yapılan servis taģımacılığı, f) Ġzmir Otogarı (ĠZOTAġ)-Ġzmir ve Adnan Menderes Havaalanı-Ġzmir arasında yapılacak servis taģımacılığını, kapsar. Tanımlar: MADDE 3- Bu Yönergede geçen terimlerden; (1) Belediye, ĠBġB: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ni, (2) (UKOME): Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları kapsamında 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Yasası ve diğer ilgili yasaların öngördüğü her türlü ulaģımla ilgili kararları alan Merkezi. (3) Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü: Toplu TaĢıma araçları ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmek üzere Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nü, (4) Trafik Denetim Birimi: Bu Yönergenin yürürlüğü sırasında denetim ve yasal iģlemlerin uygulanması konusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Onay ı ile oluģturulacak birimi, (5) Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden Ģoförleri, (6) ġoför Tanıtım Kartı: Servis aracını kullanan kiģinin aracı kullanırken yakasına takması / bulundurulması gereken tanıtım kartını, (7) Araç Uygunluk Belgesi Teknik Komisyonu: ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü bünyesinde belirlenecek teknik komisyonu, (8) Hizmetli: Servis araçlarında Ģoför dıģında çalıģan yardımcı personeli, (9) Rehber Personel: Okul TaĢıt araçlarında çalıģan yardımcı personeli, (10) Meslek Odaları: Ġzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ni ve Birliğe bağlı ilgili odaları, Ġzmir Ticaret Odası nı, (11) Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dâhil en az 15 oturma yeri olan ve yolcu taģımak için imal edilmiģ bulunan motorlu taģıtı, (12) Okul: Okul öncesi, ilköğretim, orta ve yüksek öğretim veren özel veya kamu kuruluģlarını, (13) Özel KuruluĢ: Her türlü ġirket, Ortaklık, Banka, Fabrika, Kooperatif vb. gibi tüzel kiģi ve kuruluģları, (14)Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluģlara veya öğrencilere, ücreti karģılığında toplu taģıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Ġzmir Valiliği Ġl Trafik Komisyonunun almıģ olduğu plaka tahdit kararına göre, Ġzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ġube Müdürlüğü nün S Plaka serisine kayıtlı araçlar ile Ģahıs ve Ģirket üzerine kayıtlı olup kendi personelini taģımak üzere tescilli olan özel plakalı araçları ve öz mal servis taģımacılığı yapan araçları, 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 3. sayfasıdır

3 (15) Okul TaĢıtı: Okul öncesi eğitim, Ġlköğretim, orta ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber / öğretmen / okul personeli taģımalarında kullanılan, servis taģımacılığı yapan araçları, (16) Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluģu veya özel ve tüzel kiģilerin personelini bir akit karģılığı taģıyan Ģahıs ve Ģirketlere ait S Plakalı araçlar ile taģıyıcıların özmalı ile kendi personelini taģıyan araçları, (17) Ücretsiz MüĢteri Servisi Aracı: Hipermarket gibi alıģveriģ merkezi iģleten firmaların kendi alıģveriģ merkezlerine Ġzmir in her yerinden ücretsiz müģteri taģıyan araçları, (18) Umum Servis Aracı: Okul ve Personel Servis araçlarının tümüne verilen taģımacılık hizmetinin genel adını, (19) 100 km ye Kadar Uzaklıktaki Ġller / Ġlçeler ile ĠBġB Arasında ÇalıĢan Servis Aracı: Ġzmir ġehir Merkezine 100 km. ye kadar uzaklıkta olan iller / Ġlçeler arasında yapılacak servis taģımacılık araçlarını, (20) Ġzmir Otogarı (ĠZOTAġ)-Ġzmir, Adnan Menderes Havaalanı-Ġzmir arası Servis TaĢımacılığı: Ġzmir-Otogar ve Adnan Menderes Havaalanı- Ġzmir arasında Ģehirlerarası taģımacılığa ait yolculara servis taģımacılığı yapan araçları, (21) Resmi KuruluĢ: BaĢbakanlığa ve Bakanlıklara bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim KuruluĢları, Askeri KuruluĢlar, Kamu Ġktisadi TeĢekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluģlar ile bu kuruluģların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, Ģirketler ve benzeri kuruluģlar ile diğer kamu kuruluģları, (22) Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç sahiplerinin, servis araçları için bu Yönerge hükümlerine göre tespit edilen ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden alacakları uygunluk belgesini, 23) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat): Servis aracı sahibinin ÇalıĢma Ruhsat ücretini (harcını) yatırarak ĠBġB Gelir Müdürlüğü nden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl bu Yönerge hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri / vize yaptıracakları belgeyi, (24) Servis Ġzin Belgesi: UKOME ce belirlenen, servis araçlarının çalıģacakları güzergâhı belirten ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce verilen belgeyi, (25) Bandrol: Servis TaĢımacılığı yapan araçların Belediyeden izin aldığını gösterir aracın sağ üst köģesine yapıģtırılan belgeyi, (Kamu kurum ve kuruluģları ile özel ve tüzel kiģilerin kendi personelini veya yolcusunu kendine ait araçlarla taģıma iģine Bandrol verilmez.) (26) TaĢıma: S Plakalı servis araçları ile Kamu Kurum ve KuruluĢların ya da özel Ģirketlerin öz mal araçları ile yapılan taģıma etkinliğini, (27) Yasaklı Bölge: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde servis araçları için UKOME ce belirlenen güzergâhlar dıģında kalan alanları, (28) TaĢımalı Eğitim: Ġlköğretim okulu bulunmayan veya eğitim öğretime kapalı olanlar ile birleģtirilmiģ sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarından, seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına günübirlik taģınarak eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 4. sayfasıdır

4 uygulamayı, Ġfade eder. Yasal Dayanak: MADDE 4- (1) Bu Yönerge; a) 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyeleri Kanunu nun 7 (f) ve 9.maddeleri, b) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, d) 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun, e) 86 / sayılı Bakanlar Kurulu nun Ticari Plakaların Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, ( tarih ve sayılı Resmi Gazete ile tarih sayılı Resmi Gazetedeki değiģiklikler ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Ġzmir Ġli Okulları Öğrenci TaĢımacılığı Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve KuruluĢları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği ndeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eģgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.) f) Ġzmir Valiliği Ġl Trafik Komisyonunun servis araçlarının tahdit kapsamına alınması ve takiben S Plakalı araçlara iliģkin alınmıģ Ġl Trafik Komisyonu Kararları, g) Servis Araçlarına iliģkin alınmıģ 2004/106 sayılı UKOME Kararı, h) Kamu Kurum ve KuruluĢları Personel Servis TaĢımacılığı Hizmet Yönetmeliği, i) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, j) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu, k) 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu ve Karayolu TaĢıma Yönetmeliği, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM SERVĠS ARAÇLARININ ÇALIġMA USUL VE ġartlari BĠRĠNCĠ KISIM GENEL ESASLAR Resmi / Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Personel Servis Araçları ile Ġlgili Hükümler: MADDE 5- (1) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içindeki tüm Resmi ve Özel Kurum ve kuruluģlar; personel servis taģımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama hizmet alımları için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleģmelerinde bu Yönerge hükümlerine göre Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) almıģ araç olma Ģartını arayacaklardır. (2) Resmi KuruluĢlar tarafından alınacak taģıma hizmetleri, Kamu Kurum ve KuruluĢları Personel Servis TaĢımacılığı Hizmet Yönetmeliği 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 5. sayfasıdır.

5 hükümlerince baģvuru servis aracı sahibi tarafından yapılır. (Kamu Kurum ve KuruluĢları Personel Servis TaĢımacılığı Hizmet Yönetmeliği gereği) ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü tarafından servis aracı sahibine belgeleri verilir. (3) Tüm Resmi Kurum ve KuruluĢlar personel servisleri için kendi resmi araçlarını kullanmadıklarında, kiralama yolu ile taģıma yaptıracakları araçlar için her yıl Belediyeye müracaat ederek Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol almak zorundadırlar.değiģiklik tarih, 2009/229 No.lu UKOME GKK) Kamu KuruĢu ile Firma Arasındaki SözleĢme (aslı gelecek) (kamu kuruluģunun talepte bulunduğu araç sayısının firmanın kendi üzerine kayıtlı araçlar ile sağlanamaması durumunda, sözkonusu Firma tarafından kiralanacak Belediyeden ruhsat almıģ S Plakalı araç sahipleri ile yapacakları ve ilgili Kamu kurumunun ihale konusu ile ilgili olduğunu gösteren Hizmet SözleĢmesinin (SözleĢme Noterden yapılmıģ olacak) aslı veya onaylı sureti) (4) Personel, umum ve okul servis araçları Ġzmir Ġli genelinde plaka tahdidi kapsamına alındığından bu araçların Ġzmir il sınırları içinde merkez veya ilçe mülki sınırı gözetmeksizin servis taģımacılığı yapmalarına izin verilir. Okul Servis TaĢımacılığı ile Ġlgili Hükümler: MADDE 6- (1) Okul servis taģımacılığı yapan S Plakalı araçların; (a) Bu Yönerge hükümleri ile birlikte Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde yapılan öğrenci taģımacılığında, Ġzmir Ġli Okulları Öğrenci TaĢımacılığı Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği uygulanır. (b) TaĢımalı Eğitim için Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve bu Yönerge hükümleri uygulanır. Ücretsiz MüĢteri Servis Araçları ile Ġlgili Hükümler: MADDE 7- (1) Büyük market ve benzeri alıģveriģ merkezlerine / çarģılara ve bunun gibi yerleri iģleten kiģi veya kuruluģların kendi müģterilerini taģımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taģımacılığı araçlarının S Plakalı olması zorunlu olup ruhsat baģvuruları Madde 5 kapsamında değerlendirilecektir. Bu iģletmelerin S Plakalı olmayan ve bu Yönerge konusu iģlerde faaliyet gösteren öz mal araçları da aynı madde kapsamındadır. (2) Güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME ce belirlenir. 100 Km. ye Kadar Uzaklıktaki Ġller / Ġlçeler ile ĠBġB Arasında ÇalıĢan Servis Aracı: MADDE 8- Ġzmir ġehir Merkezi ile 100 Km ye kadar olan komģu iller / Ġlçeler arasında komģu ilin plakası ile yapılmak istenen servis taģımacılığında kullanılacak araçların, ĠBġB sınırları içinde taģımacılık yapabilmeleri için; 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 6. sayfasıdır a) ĠBġB sınırları içinde güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME

6 ce belirlenir. b) ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden Araç Uygunluk Belgesi ve Servis Ġzin Belgesi alınır. Bu belgeleri almayan araçların ĠBġB sınırları içinde servis taģımacılığı yapmalarına izin verilmez. c) Bu araçların ĠBġB sınırları içinde, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği (araç tescil belgesinde iģlenmiģ olacaktır), Kamu Kurum Ve KuruluĢları Personel Servis TaĢımacılığı Hizmet Yönetmeliği ve bu Yönergenin ilgili maddelerine uygun Ģekilde çalıģmaları gerekmektedir. D Yetki Belgesi ve Ġzmir Valiliği nden alınmıģ Güzergah Ġzin Belgesi (Ticari amaçla otobüslerle Ģehirler-arası yolcu taģımacılığı yapan tüzel kiģilere verilen belge türü) ile çalıģan araçlarla yapılan iģ Ģehirlerarası yolcu taģımacılığı olarak değerlendirileceğinden servis aracı olarak çalıģmalarına izin verilmez. d) Tahditli plaka uygulaması olmayan Ġzmir le komģu ile ait plakayla komģu ile gitmeden yapılacak servis taģımacılığını önlemek amacıyla taģımacılığın yolcu alarak baģlama veya bitiģ noktasının komģu ile ait mülki sınırlar içinde olması gerekmektedir. e) Bu madde kapsamına giren araçların personel ve okul taģımacılığı için: 1- Dilekçe ve güzergâh planı 2- Araç sahibinin en az 5 yıl o komģu ilde oturduğunu belgeleyen ikametgâh belgesi, 3-Aracın trafik ruhsat fotokopisi, 4.-TaĢımada kullanılacak taģıta ait Zorunlu Karayolu TaĢımacılık Mali Sigorta Poliçe Örneği ile Karayolu Yolcu TaĢımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçe Örneği, 5-Personeli taģınacak iģyeri ile personel sözleģmesi, 6-TaĢınacak personel veya öğrencilerin isim listesi, 7-Öğrenci velisinin araç iģleteni ile yaptığı taģıma sözleģmesi, 8-Servis TaĢımacılığı yapılacak aracın D Yetki Belgesinin ve Ġzmir Valiliği nden alınmıģ Güzergah Ġzin Belgesi nin olmadığını gösterir UlaĢtırma Bakanlığı Kara UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü nden alınmıģ yazının ruhsat müracaatında ibrazı gerekir. Ġzmir Otogarı (ĠZOTAġ)-Ġzmir, Adnan Menderes Havaalanı-Ġzmir Arasında ġehirlerarası TaĢımacılığa Ait Servis Araçları: MADDE 9- (1) Ġzmir Otogarı ndan (ĠZOTAġ) Ģehirlerarası otobüs firmalarının Ģehirlerarası yolcuları için ücretsiz Ģehir içi servis taģımacılığı yapan araçları, bu Yönerge hükümlerine göre ücretsiz müģteri servis aracı gibi değerlendirilecek ve S Plaka alacaklardır. Ancak bu taģımacılık firmalarının öz mal araçlarının S Plakalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. (ĠPTAL EDĠLDĠ (2010/157) (2) UlaĢtırma Bakanlığı, Kara UlaĢtırma Genel Müdürlüğü nün tarih, 2006/ K U G M - 33 sayılı Genelgesi kapsamında; 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 7. sayfasıdır. Havaalanı ile yerleģim yerleri arasında ĠBġB sınırları içinde otobüs ile düzenli ya da arızi yolcu taģıması yapabilmeleri için, ücretsiz müģteri servis

7 aracı gibi değerlendirilecek ve S Plaka alacaklardır. Ancak bu taģımacılık firmalarının öz mal araçlarının ise S Plakalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. (ĠPTAL EDĠLDĠ (2010/157) (3) Her iki taģımacılığın da ĠBġB sınırları içinde güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri UKOME ce belirlenir. Servis Araçlarına Ġzin Verilmesi ile Ġlgili ĠĢlemler: MADDE 10- a) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde, Araç Uygunluk Belgesi, Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol, ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden; Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) ise ĠBġB Gelir Müdürlüğü tarafından bu Yönerge hükümlerine ve UKOME Kararlarına uygun olarak verilir. b) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösterecek servis araçlarına izin belgesi düzenlenmesi sırasında, 5216 sayılı Kanun öncesi alınan Ġl Trafik Komisyonu Kararları ve Ġzmir Valiliği Ġl Trafik Tescil ġube Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı Tescil Bürolarının tescil kayıtları göz önünde bulundurulur. c) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde çalıģacak S Plakalı servis araçlarının Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat), Servis Ġzin Belgesi ve ayrıca Bandrol almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan servis taģımacılığında araç çalıģtırmak yasaktır. ĠKĠNCĠ KISIM SERVĠS ARACI ÇALIġMA ĠZĠN BELGESĠ (RUHSAT) VE DĠĞER ĠZĠNLERLE ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER: MADDE 11- (1) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içindeki Ġzmir Valiliği Ġl Trafik Tescil ġube Müdürlüğü nden Ģirket veya Ģahıs adına tescil edilerek tahditli S Plakası verilmiģ araçlar, Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat), Servis Ġzin Belgesi, Bandrol almak için Belediye ye aģağıdaki belgeleri tamamlayarak baģvurmak zorundadır: 1) Matbu Dilekçe (Güzergâh Ģeması, ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kiģilik olduğu belirtilmelidir.) 2) Araca ait trafik tescil belgesi (ruhsat), 3) Muhtardan tasdikli nüfus cüzdanı sureti, 4) Gerçek kiģilerde Ġzmir Ġli hudutları içinde ikamet edildiğini gösterecek ikametgâh belgesi tüzel kiģilerde faaliyet merkezinin Ġzmir Ġli hudutları içinde olduğunu gösterecek sicil belgesi örneği, 5) BaĢvuru sahibinin taģımacılık faaliyeti yaptığına dair Ġzmir Vergi Dairelerinden mükellefiyet kaydı, 6) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi, 7) Araçları kullanmaya uygun sürücü belgesi, 8) Esnaf Sicil kayıt Belgesi (Güncel), Bağlı olduğu odadan (meslek odası / ticaret odası) kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 8. sayfasıdır.

8 (2) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) ve Servis Ġzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kiģiler belgelerini ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce ilan edilecek son gün mesai saati sonuna kadar teslim etmek zorundadır. (3) BaĢvuru belgelerinin, ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce Yönerge koģullarına uygunluk Ģartları incelenir. BaĢvurusu kabul edilen araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk Belgesi alması istenir. Araç Uygunluk Belgesi de alan araç sahiplerinin, Belediye Meclisince kabul edilen Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) harcı, Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol ücreti olarak belirlenmiģ gelir tarifesindeki ücretin tamamını ĠBġB Gelir Müdürlüğü ne yatırdığına dair makbuzları ibraz ettikten sonra, Gelir Müdürlüğü nce Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenir. Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi nde (Ruhsat), servis aracı sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâh, sürücü belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, ( Tüzel kiģilerde Ģirket isim ve unvanı yazılır.) taģıtın plaka numarası, modeli, kaç kiģilik olduğu yazılır. (4) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) alınmasını takiben UKOME Kararları kapsamında Servis Ġzin Belgesi düzenlenir ve / veya Bandrol verilir. Servis Araçlarının TaĢımaya Uygunluğu: MADDE 12- (1) Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde taģıma yapacak herhangi bir servis aracının teknik yönden taģımaya uygunluğu ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce saptanır. ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü tarafından taģıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere Arac Uygunluk Belgesi verilir. Araç Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değiģiklikleri nedeniyle Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) yenilemelerinde tekrar teknik inceleme yaptırılması zorunludur. (2) BaĢvuru yapanlara araç inceleme iģleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı baģvuru belgelerinin ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne tesliminde bildirilir. Servis Araçları ile Öz Mal Araçların Sahip Olması Gerekli Nitelikler: MADDE 13- (1) DeğiĢiklik( tarih, 2009/259 UKOME GKK) Kamu Kurum ve KuruluĢları Personel Hizmet Yönetmeliği'nde yer alan yaģ sınırı uygulanır. Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taģıtlar ise ONĠKĠ yaģından küçük olmalıdır (Oniki yaģ dahil). Araçların yaģı fabrikasından imal edildiği tarihten itibaren ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 9. sayfasıdır.

9 (2) Servis araçları aģağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Araç Uygunluk Belgeleri için baģvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. Ayrıca Okul Servis araçlarında, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nde belirtilen Ģartlar aranacaktır. a) Kaportası düzgün olacaktır, b) Servis aracının rengi RAL 9010, Okul Servis Aracı, Umum Servis Aracı olanların kuģak rengi RAL 1003, diğer servis araçlarının kuģak rengi RAL 5017 olacaktır. (Kamu kurum ve kuruluģları ile özel ve tüzel kiģilerin kendi personelini veya yolcusunu kendine ait öz mal araçlarla taģıma iģinde renk Ģartı aranmaz). c) Camlar Ģeffaf olacak, kırık ya da çatlak bulunmayacaktır. d) DıĢ yüzeylerinde tehlike oluģturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. e) Aracın içi temiz, koltukları yırtık ve kirli olmayacak, peluģ bulunmayacaktır. f) Mevcut lastikleri ile aynı ebatta ve sökülebilir Ģekilde monteli yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir. g) Ġç göstergeleri düzenli çalıģır durumda olacaktır. h) Araç içerisindeki ıģıklandırma beyaz ve çalıģır durumda olacaktır. i) Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır. j) Egzozu ve susturucusu zedelenmemiģ olacak, çalıģırken gürültü yapmayacaktır. (Tadilatlı Egzoz kabul edilmez.) k) Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli, çalıģır ve ayarlanmıģ durumda olacaktır. l) Farları Ģeffaf camlı olacaktır. m) Yağ karteri, hidrolik deposu, Ģanzıman ve diferansiyelden kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır. n) Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.) o) Motorları düzenli çalıģır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı Ġzmir Ġl Hıfzısıhha Kurulu Çevre Komisyonu nun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır. ö) Lastiklerde dıģarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diģ derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diģ derinliğinden az olmayacaktır. p) Devirdaim ve gergi (eksantrik) kayıģları liflenmiģ ya da çatlak olmayacaktır. r) Soğutma sisteminin hortumları aģırı yumuģamıģ olmayacaktır. s) Rot ayarları yapılmıģ olacak, rot ve rotillerde boģluk bulunmayacaktır. Ģ) Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır. t) Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 10. sayfasıdır.

10 u) S Plakalı araçlar, belirlenen renk haricinde farklı renge boyanamaz ve üzerinde amblem, logo v.b. ilaveler bulunamaz. ü) S Plakalı araçların, ön ve yan camlarına 30x40 ebadında, 4 satırı geçmeyecek Ģekilde taģımacılığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı levha konabilir. v) Okul servis taģımacılığında aracın okulun öz malı olması halinde, aracın üzerine okul ismi görülebilecek bir Ģekilde yazılacaktır. y) Araç içerisindeki koltuk sayısı Trafik Tescil Belgesinde belirtilen koltuk sayısından fazla olamaz. z) DeğiĢiklik ( tarih 2009/282 No.lu UKOMEGKK) ticari araç larda reklam bulundurulması konusuna iliģkin uygulamaların sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yapılacaktır. (3) Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan Araç Uygunluk Belgesi verilemez. Araç sahipleri ve araç sürücülerinden istenecek belgeler ile araçlarda aranacak Teknik özellikleri belirleyen Araç Uygunluk Belgeleri ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve EK-1 de yer alan listelerdeki gibi olacaktır. (4) Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde aynen muhafaza etmek zorundadır. ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nün Yapacağı Araç Ġncelemesinde Ġzlenecek Yöntem: MADDE 14- (1) Servis araçlarına Araç Uygunluk Belgesi, ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir. (2) Servis Aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan Ģartlar baģvuru sahiplerine ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü tarafından verilen formda belirtilir. BaĢvuru sahibi aracını, belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır. (3) Ġnceleme sonunda baģvuruya konu araç, Araç Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamıģsa, bu durum inceleme raporunda belirtilir. Ġnceleme raporunda belirtilen eksikliklerini en geç 6 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir Ġnceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Araç Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçların o yıl servis aracı olarak çalıģmasına izin verilmez. (4) Araç Uygunluk Belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir. (5) ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nün yapacağı inceleme, sonuçları açısından kesin ve nihaidir. (6) Servis araçları ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nün her talebinde görüntüye gelmek zorundadır. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 11. sayfasıdır.

11 BaĢvuru, Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat), Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol Alımı: MADDE 15- (1) Araç Uygunluk Belgesi aldıktan sonra, Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) almak için gerekli belgeleri tamamlayanlara, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nce belirlenen ruhsat ve bandrol ücretini ĠBġB Gelir Müdürlüğü ne yatırdığı takdirde Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) ve Bandrol düzenlenir. (2) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) alan servis araç sahipleri UKOME ce belirlenen güzergâhlarda ve Yönerge koģullarında çalıģabilmek için ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğünden Servis Ġzin Belgesi almak zorundadır. (3) Gerçek ve tüzel kiģiler, üzerine kayıtlı olan öz mal araçları ile kendi personelini taģımaları için Servis Ġzin Belgesi almak zorundadır. Bu belge her yıl yenilenir. Servis Ġzin Belgesi nin ücretini yatırdığına dair makbuz ile birlikte baģvurulur. (4) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat), Trafik tescil ruhsatında kayıtlı olan araç sahiplerine verilir. (5) Araç değiģikliği ve araç sahip değiģikliği durumlarında, alınmıģ olan Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsatı), Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol geçersiz olup bu Yönerge koģullarında tekrar yenilenmesi gerekir. Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol ile Ġlgili Hususlar: MADDE 16- (1) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) ve Servis Ġzin Belgesi alan S Plakalı araçlar Bandrol almadan servis taģımacılığı yapamazlar. (2) UKOME ce servis aracının giremeyeceği yasaklı bölge olarak belirlenen bölgelere servis taģımacılığı yapılması gereken durumlarda Özel Ġzin Belgesi verilir. (3) Özel Ġzin Belgesi verilmesinde aranan Ģartlar: a) Engelli öğrenci ve personel taģıyan araçlar (Bu araçlar, taģıdığı engelliye ait engelli belgesini ve muhtardan onaylı ikametgâh belgesini getirmek zorundadır.) b) Okul veya iģyerinin yasaklı bölgede olması halinde, bu yerlere taģımacılık yapan araçlara Özel Ġzin Belgesi verilir. Ancak okul veya iģyerinin bu durumu belgelemesi zorunludur. c) Orta Öğretim, Yüksek Öğretim, Engelli personel ve Engelli öğrenci taģımayan araçlar bu kapsamda değerlendirilmez. d) Yasaklı bölgelerde bulunan tarihi yerler, ören yerleri, müzelere ve eğitim amaçlı yapılan taģımacılıklar bu kapsam dıģındadır. (4) Servis Araçlarına ait Servis Ġzin Belgeleri nin iģletme hakları devredilemez, bir baģkasına kiralanamaz. Araç ile birlikte satıģı söz konusu olduğu takdirde bu Yönerge hükümlerinin yerine getirilmesi Ģarttır. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 12. sayfasıdır

12 (5) KiĢi veya Ģirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taģımaları için Özel plakalı öz mal araçlara Belediye tarafından verilen Servis Ġzin Belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kiģi için bu belgeler herhangi bir kazanılmıģ hak oluģturmaz. Veraset Yolu ile Yapılan Ġntikallerde Yapılacak ĠĢlemler: MADDE 17- a) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi ( Ruhsatı) bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin vefat tarihinden itibaren 30 gün içinde baģvurusu üzerine Ġzmir Valiliği Trafik Tescil Müdürlüğü nden düzenlenmiģ Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılardan birinin üzerine diğer mirasçıların noter kanalıyla verdikleri onay belgesi ile mirasçılardan biri adına Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsatı) düzenlenebilir. Yetki verilen mirasçının Yönergede istenen belgeleri 30 (otuz) gün içinde tamamlaması Ģarttır. Mirasçıların bir baģka Ģoför kullanarak servis taģımacılığına devam etmesi halinde, araçlarını kullanacak kiģinin sürücü belgesinin bu Yönerge koģullarında hazırlanan belgeleri ile birlikte (tahsis belgesi hariç) ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne teslim etmesi Ģarttır. Mirasçılar her Ģoför değiģikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne bildirim yapacaklardır. b) Mirasçılar kendi adına veya mirasçılardan biri adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) nin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir baģka Ģahsa satmak istediklerinde, Yönerge koģullarına uygun kalmak suretiyle satıģ iģlemini yaparlar. c) Mirasçıların biri adına Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenecekse devir ücreti alınmaz. Bir baģka Ģahsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ücreti alınır. d) Varisler arasında anlaģmazlık halinde, ĠBġB Hukuk MüĢavirliği nin görüģleri doğrultusunda iģlem yapılır. Cebri Ġcra Yolu ile Yapılan SatıĢlarda Uygulanacak Kurallar: MADDE 18- (1) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) servis araçlarının cebri icra marifetiyle satıģı sonucunda yeni sahibinin Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) alabilmesi için Yönergede belirtilen belgeleri tamamlamaları gerekir. Belediyeye Devir ücretinin ödenmesi ve Yönerge hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) verilir. (2) Bu durum hakkında Yönergenin kabulünden itibaren 30 gün içinde ilgili icra dairelerine bilgi verilir ve icra dairelerince yapılacak satıģ ilanlarında bu durumun belirtilmesi istenir. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 13. sayfasıdır

13 Servis Aracı Sahiplerine ve ĠĢletici ġirketlere Yapılacak Bildirimler: MADDE 19- (1) Servis aracı sahiplerine ve Ģirketlere bildirimler, iģleticilerin yaptıkları ilk baģvurularındaki ikametgâh ilmühaberinde veya sicil belgelerinde yer alan adrese yapılır. (2) ĠĢleticilere bildirimler kendilerine Ģahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler iģleticiye bildirilmiģ kabul edilir. Adres değiģikliğinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumluluk adres değiģiklik bildirimini yapmayan iģleticinindir. (3) Ancak, Belediyenin gerekli bildirimi, Ġzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve ilgili meslek odalarına yapması yeterlidir. Servis Araçlarında ÇalıĢacak Personele ĠliĢkin KoĢullar: MADDE 20- (1) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında Ģoför çalıģtırabilirler. Bunun için; a) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) araçlarda Ģoför olarak çalıģacak kiģiler (kendisi çalıģtığı takdirde araç sahipleri de dâhil) örneği Belediyece hazırlanarak ilgili odası tarafından bastırılacak ġoför Tanıtım Kartı nı almak ve araçta çalıģtığı sürece yakasında takılı / bulundurmak zorundadır. Bu belge ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce onaylanır. ġoför Tanıtım Kartı nın alınabilmesi için: 1- Psikoteknik Rapor ile uyuģturucu / keyif verici madde (kimyasal/organik) kullanmadığını belirtir rapor 2-Sabıka kaydı, tarihli Karayolları TaĢıma Yönetmeliği Md.12(c) fıkrasının son paragrafında tarif edilen mesleki yeterlilik belgesi, 4-Servis aracı sahibinin aracında çalıģtıracağı Ģoförü ilgili odaya bildirdiğine dair belge, 5-Tüm servis aracı kullanan Ģoförlerin Kamu Kurum ve KuruluĢları Personel Servis TaĢımacılığı Hizmet Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nde belirtilen nitelikte sürücü belgesinin Ġbraz edilmesi gereklidir. b) Ġlgili oda; Ģoförün ehliyet fotokopisini, muhtardan ikametgâh belgesini, eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesini ve 2 adet fotoğraf alarak ġoför Tanıtım Kartını düzenler ve onaylatır. c) Servis araçları, Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) alırken bu kimlik belgesini de almak zorundadır. d) Servis Araçlarında çalıģacak personelin kılık ve kıyafeti, saç, sakal traģı ve genel görünümü meslek adabına uygun olacaktır. e) Servis Ġzin Belgesi (Ruhsat) alırken / yenilerken Ģoför çalıģtırıyor ise Ģoförün iģe giriģ belgesi, sigorta kartı, son aya ait maaģ bordrosunu ibraz etmek zorundadırlar. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 14. sayfasıdır

14 f) Personel ancak tek bir servis aracında çalıģabilir. g) Belediye, servis aracının çalıģması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiģtirilmesini iģleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personelin değiģtirilmesi zorunludur. (2) ĠĢletici, personelin iģe baģlaması gibi iģten ayrılmasını da Meslek Odası aracılığıyla ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır. (3) Bu maddede yer alan koģullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalıģan iģletenler için de aynen geçerlidir. MADDE 21- a) Devir ile birlikte araç değiģikliği de yapılabilir. Bütün iģlemler tamamlandıktan sonra Araç Uygunluk Belgesi verilir. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne teslim edilir. b) S Plakalı araçların koltuk kapasitesine bakılmaksızın cins, marka, model değiģtirmelerinde ilgili Yönetmelikler ve bu Yönerge gereğince iģlem yapılır. c) S Plakası boģa çıkan ve kendilerine Ġzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü nce Sahiplik Belgesi düzenlenen Plaka sahiplerinin en çok 8 ay içerisinde iģlem yaptırmaları, yaptırmamaları durumunda söz konusu S Plaka haklarının iptal edilmesi, d) S Plakalarının ilgili kanun, yönetmelikler ve bu Yönerge Ģartlarına uygun araçlara takılması için yapılan müracaatlar ve tescil iģlemlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 20-e maddesi hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL ESASLAR Ücretler: MADDE 22- a) Ġlk Defa Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) Servis Aracı Alacak Olan KiĢi veya KiĢilerin Ödeyeceği Ücretler: Ġlk defa Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) Servis aracı alacak hak sahiplerinden ĠBġB Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktar alınır. Tutarın ödendiğine iliģkin belgeyi ibrazı ve Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) alabilmesi için bu Yönergede belirlenen gerekli belgeleri Belediye ye teslim ettiği takdirde izin verilir. b) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) Servis Aracı sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler: 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 15. sayfasıdır

15 1) Belediyeden Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) servis aracı sahipleri her yıl Belediye Meclisince kabul edilen Yıllık çalıģma izin ücretini her yılın sonuna kadar ödemek zorundadır. Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) veya Servis TaĢımacılığı yapan iģleticiler kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalıģmadığı, çalıģtırılmadığı günler için Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez. Yıllık Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında Servis hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden Araç Uygunluk Belgesi alınması zorunludur. Trafiğe uygun olduğu anlaģılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaģılan araçların çalıģmasına izin verilmez. Ayrıca bu konuda Ġl Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü ne bilgi verilir. 2) Belediyeden Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) Servis aracı sahipleri yapılan her ortak alma, devir ve satıģtan dolayı ĠBġB Belediye Meclisi nce o yıl belirlenen Devir Ücretini ödemek zorundadır. Bu konulara iliģkin belgelerini ĠBġB Gelir Müdürlüğü ne teslim ettikten sonra ĠBġB Gelir Müdürlüğü ne ödemesi yapılır. Devir ücretinin tamamı ödeninceye kadar aracın baģka birine devrine izin verilmez. 3) Servis Ġzin Belgesi, Bandrol alan S Plakalı servis araç sahipleri, Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Her izin belgesi değiģikliğinde bu ücret tahsil edilir. S Plakalı araçların yaptıkları iģle ilgili aldıkları Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol için ödeme yaptıkları, Belediye Meclisince kabul edilen ücreti ibraz etmeleri halinde, o yıl için diğer iģlerle ilgili alacakları Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol alımlarında ayrıca ücret ödemezler. Ancak yeni güzergâhlarına iliģkin Servis Ġzin Belgesi ni yenilemek üzere ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne baģvuracaklardır. 4) S Plakası olmayan öz mal araç sahipleri ve 100 km. ye kadar uzaklıktaki iller ile ĠBġB arasında çalıģan servis araç sahipleri, Servis Ġzin Belgesi için Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. c) Belediye Alacaklarının Tahsili Ġle Ġlgili Yapılacak ĠĢlemler: Belediye alacaklarının tahsiline iliģkin iģlemler ĠBġB Gelir Müdürlüğü nün belirlediği koģullar çerçevesinde ĠBġB Gelir Müdürlüğü nce yürütülür. Aracın durumu ile ilgili olarak Gelir Müdürlüğü ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü ne bilgi verir. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 16. sayfasıdır Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) Araçların Dosyalarının

16 Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi: MADDE 23- Yönerge gereği çalıģmalarına izin verilecek servis araçları hakkında Tahakkuk ve Tahsilât ĠĢlemlerinin takibi ĠBġB Bütçe ve Kesin Hesap Daire BaĢkanlığı Gelir Müdürlüğü ve ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce yürütülecektir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembihname hükümlerinin takibi ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğünce yürütülür. Ceza Tutanağı Düzenlemeye Yetkili Kurullar: MADDE 24- Cezai iģlemlerin gerçekleģtirilmesine yönelik uygulamalar; Belediye BaĢkanlığı nca yetkili kılınacak birimlerce yürütülecektir. Yasaklar: MADDE 25-1) S Plakası olmadan servis taģımacılığı yapılamaz. 2) a) Bu Yönerge kapsamına giren Servis araçları Belediyeden Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi(Ruhsatı), Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol almadan çalıģma yapamazlar. b)belgelerinde belirlenen güzergâhları dıģında taģımacılık yapamazlar. 3) Ruhsatta belirtilen sayıdan fazla yolcu taģınması yasaktır. 4) DeğiĢiklik ( , 2007/198 No.lu UKOME GKK) Belediye ce öngörülen yazı ve levhalar ile Belediye onayı ile izin verilen ilan ve reklâm dıģında, servis araçlarının içinde ve dıģında baģka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır. 5) Trafik akıģını engelleyici Ģekilde servis araçlarının sevk ve idaresi yasaktır. 6) a) Servis aracı içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak Radyo, TV, VCD, teyp v.b. cihazların çalınması, b) ġoför dâhil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde Sigara Ġçilmez ibareli levha asılması zorunludur. 7) Servis aracı Ģoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Yolcularını son duraklarına kadar götürmek zorundadır. 8) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat), Servis Ġzin Belgesi, Bandrol ücreti ve Devir ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur. 9) Servis araçları yolcu taģıma fiyat ve zaman tarifeleri, 5362 ve 5216 sayılı yasalara göre UKOME Genel Kurulunca onaylanmasını takiben uygulanır. Servis araçlarında UKOME ce belirlenen ücret ve zaman tarifesine uymamak ve bu tarifeyi bulundurmamak durumunda cezai iģlem uygulanır. 10) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dıģ temizliğinin yapılmıģ olması, iç döģemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur. 11) Bu Yönerge kapsamındaki araçlar biletli (ücret karģılığı) yolcu taģıyamazlar. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 17. sayfasıdır

17 12) Model değiģikliği yapan Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır. 13) Servis araçları, Belediye Otobüsleri duraklarında indirme-bindirme yapamazlar. 14) Servis araçlarında çalıģacak personelin kılık ve kıyafeti, saç, sakal traģı ve genel görünümü meslek adabına uygun olacaktır. 15) ġoför Tanıtım Kartı ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce onaylanmamıģ Ģoför çalıģtırılamaz. Araç sahibi ve Ģoföre ayrı ayrı cezai iģlem uygulanır. 16) Servis araçları istasyonlar dıģında araçlarını yıkayamazlar. 17) Okul Servis taģımacılığında ilköğretimde ve engelli öğrenci taģımacılığı yapan araçlarda Servis Ġzin Belgesinde belirtilen yardımcı personelin bulundurulması zorunludur ve Servis Ġzin Belgesinde belirtilen yardımcı personelin dıģında personel çalıģtırılamaz. a) Okul Servis taģımacılığında Ġzmir Ġli Okulları Öğrenci TaĢıma Yönergesi nde belirlenen öğrenci velisi ile yapılan sözleģme örneği haricinde sözleģme kullanılamaz. b) SözleĢmeler, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Ġzmir Ġli Okulları Öğrenci TaĢıma Yönergesi nde belirlenen Ģekli ile yapılır. 19) Öz mal araçları ile kendi personeli haricinde ücret karģılığı servis taģımacılığı yapan araçların tespiti halinde ceza uygulanır. 20) Servislerde bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim elemanlarına sorun çıkartmadan ibraz edilmesi zorunludur. 21) Araçlarda havalı korna bulundurulması yasaktır. 22) Egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi için orijinal susturucu takılması zorunludur. 23) Yolcuların mal ve can güvenliği tehlikeye düģürecek Ģekilde araç kullanmak, hız ve tehlikeli Ģerit değiģtirme yapmak yasaktır. 24) Servis araçlarının bu Yönergenin uygulanmasını takiben bir (1) yıl içinde klimalı hale getirilmesi zorunludur. 25) Araç içerisindeki koltuk sayısı Trafik Tescil Belgesinde belirtilen koltuk sayısından fazla olamaz. 26) Servis Araçları ile Öz Mal Araçların Sahip Olması Gerekli Nitelikler in belirlendiği Madde 13 te yer alan Ģartlara uygun olmayan araçların tespiti halinde cezai iģlem uygulanır. 27) Görevli Denetim elemanlarının ikazlarına uyulmaması halinde; cezai iģlem uygulanır. 28) Tüm servis araçları, Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) nde belirtilen amaç dıģında çalıģtırılamaz. 29) Tüm servis araçları, ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nün talebi halinde görüntüye gelmek zorundadırlar. 30) Servis araçları bu Yönergenin 13. Maddesi 2(b) bendinde yer alan renk Ģartını iki (2) yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 18. sayfasıdır.

18 31) Diğer fiiller için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine göre iģlem yapılır. Sürücülerin Eğitim Semineri: MADDE 26- (1) Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgeli (Ruhsatlı) araçlarda çalıģan araç sahibi ve sürücüleri, yılda en az 1 kez 2 saatten az olmamak kaydıyla Belediye ve ilgili Oda tarafından, konusunda uzman kiģiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır. Kursa katılacak ve toplu taģım araçlarında sürücülük yapacak olanların, 222 sayılı Milli Eğitim Yasasına bağlı olarak Temel Eğitim Diplomasına sahip olmaları Ģarttır. Araç sürücülerinde, ilkokul diploması ile çalıģanlar müktesep hak sahibidirler. (2) Belediye denetimli ĠESOB ve Ġlgili Oda tarafından yapılacak seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine seminerde baģarılı olanlarına Seminere Katılım Belgesi verilecektir. Sınav Ġmtihan Komisyonu; ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü, ĠESOB, ilgili odası ve Ġl Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü yetkili elemanlarından oluģur. ġoför Tanıtım Kartı düzenlenirken bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayan sürücüler kesinlikle servis aracı kullanamaz. Müracaat Süreleri: MADDE 27- Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) iģ günü içerisinde ruhsat almak için baģvuruda bulunulur. S Plaka Sayısının Arttırılması: MADDE 28- ĠBġB sınırları içinde, tarih, 1999/153 sayılı Ġl Trafik Komisyonu kararıyla belirlenen S Plakalı araç sayının arttırılması ihtiyacının UlaĢım Ana Planı ve UKOME ce belirlenmesi halinde, Ticari Plaka Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasları belirleyen 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, ihale yolu ile plaka tahsisi yapılır. Hüküm Bulunmayan Hallerde Yapılacak Düzenlemeler: MADDE 29- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemeyi yapmaya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve UlaĢım Koordinasyon Merkezi yetkilidir. 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 19. sayfasıdır.

19 Geçici Hükümler: MADDE 30- Geçici Madde-1 (1) Bu Yönerge UKOME ce onaylanıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili meslek odası ve ĠESOB kanalıyla Ġzmir Ġl sınırları içinde Ġl Trafik Komisyonu Kararları ile tahdit kapsamına alınarak sayıları belirlenmiģ mevcut S Plakalı araç sahiplerine duyuru yapılarak, Yönerge hükümlerine uygun belgeleri ile UKOME ce belirlenen tarihte Belediyeye baģvurmaları sağlanacaktır. (2) ĠBġB sınırları içinde, Ġl Trafik Komisyonunu kararlarıyla sayıları tespit edilerek çalıģma Ģekil ve Ģartları belirtilen ve Ġl Trafik Tescil Müdürlüğü ne S Plakalı olarak tescil edilmiģ araçların, bu Yönerge hükümlerine uygun Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat), Araç Uygunluk Belgesi, Servis Ġzin Belgesi ve Bandrol izinlerini almak üzere belirlenen tarihte Belediyeye baģvurmaları zorunludur. BaĢvurmamaları halinde o yıl için servis taģımacılığı yapmalarına izin verilmeyecektir. Geçici Madde-2 ĠBġB sınırları içinde servis araçlarının çalıģacakları güzergâhlar, bu Yönerge kapsamında yeni ĠBġB sınırları itibariyle UKOME ce belirlenecektir. Bu belirleme yapılıncaya kadar yasaklı güzergâhlara iliģkin daha önce alınmıģ Ġl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları geçerli olacaktır. Geçici Madde-3 Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarih öncesi yılı için ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden UKOME Kararları çerçevesinde ġehir içi Servis Ġzin Belgesi alıp bu belgeye ait ücret ödeyenlerin belgesini getirmesi halinde sadece bu belgenin Servis Ġzin Belgesi olarak yenilenmesi sırasında ayrıca ücret alınmayacaktır. Geçici Madde-4 Ġzmir de S Plaka tahdidi merkez veya ilçe gözetmeksizin il genelinde yapılmıģtır. Bu nedenle, Ġl Trafik Komisyonunun aldığı, tarih, 1999/168 sayılı kararında uygulandığı biçimiyle; Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin eski 3030 sayılı yasa ile belirlenen sınırları dıģında kalan ilçelerde, Ġlgili nın UKOME ye baģvurarak ihtiyacı belirtmesi, O Ġlçede, S Plakalı okul servis araçlarının bulunmadığı ya da ihtiyaca cevap vermediğinin ve ihtiyaç duyulacak araç sayısının ne olması gerektiğinin UKOME ce belirlenerek uygun görülmesi durumunda, Sadece o ilçe sınırları dahilinde, 2008/112 No lu UKOME Kararı nın 20. sayfasıdır. UKOME kararını takiben ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nden

20 Araç Uygunluk Belgesi, Servis Ġzin Belgesi almaları koģullarıyla, S Plakası olmayan ancak Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ne uygun ticari araçların, taģımalı eğitim için yapılmakta olan taģımacılığın aksamaması için gerekli olması durumunda UKOME Kararı ile öğrenci taģımacılığında çalıģabilecekleri konusunda izin verilir. Ancak, bu ilçelerde taģımalı eğitim için UKOME tarafından izin verilen öğretim yılı tamamlandıktan sonra; bu Yönerge koģullarında S Plakalı araçlarla taģımacılık yapılacaktır. Yürürlük: MADDE 31- (1) DeğiĢiklik ( /223 No.lu UKOME GKK)5216 sayılı Büyük ġehir Belediyesi Kanunu ve BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile verilen yetkilere dayanarak hazırlanan bu Yönerge UKOME Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, ĠBġB BaĢkanlık Makamı nın Onay ı ile yürürlüğe girer. (2)Yönerge nin 13. Maddesi (2) b bendinde yer alan renk Ģartı bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde yerine getirilecektir. (3)Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat), Servis Ġzin Belgesi, Bandrol ücretleri BüyükĢehir Belediye Meclis Onay ından sonra yürürlüğe girer. (4)Yönergenin tamamında belirlenen sürelerin değiģmesinin zorunlu olduğu hallerde yeni süre ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce belirlenecektir. Yürütme: MADDE 32- Bu Yönerge; BüyükĢehir Belediye BaĢkanı adına ĠBġB Trafik ve Denetim ġube Müdürlüğü nce yürütülür. Tarih : / / /112 No lu UKOME Kararı nın 21. sayfasıdır. EK:1

21 SERVĠS ARACI ÇALIġMA ĠZĠN BELGESĠ (RUHSAT) ALACAKLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER ( ARAÇ SAHĠBĠ ĠÇĠN ) ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI TRAFĠK VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ NE Ġ Z M Ġ R plaka, Model, Motor, ġase numaralı Servis Aracı Sahibiyim Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu gereği çıkarılan tarih ve 2006 / 298 No.lu UKOME Kararının 6. Maddesi gereği belirtilen Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (Ruhsat) almak istiyorum. Ġstenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmaktadır. Gerekli iģlemlerin yapılmasını müsaadelerinize arz ederim. ADI SOYADI : ĠMZA TELEFON : ĠKAMETGAH ADRESĠ : EK : 1- Aracın Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi 2- Aracın Trafik Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Fotokopisi. 3- Nüfus Sureti Fotokopisi ( Muhtardan ) Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi mükellefiyet kaydı. (Servis TaĢımacılık faaliyeti yaptığına dair.) 7- Sürücü Belgesi (Araçları kullanmaya uygun) 8- Araç Uygun 9-2 Adet ves NOT: 1-2- Hazırlanan evraklar beyaz plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak düzenli bir Ģekilde hazırlanacaktır. 3- Hazırlanan dosya MürselpaĢa Bulvarı No: 50 / A adresindeki Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Trafik ve Denetim ġube Amirliği ne teslim edilecektir. Ġrtibat Tel: /112 No lu UKOME Kararı nın 22. sayfasıdır. Tarih : / / SERVĠS ARACI ÇALIġMA ĠZĠN BELGESĠ (ġoför TANITIM KARTI) ALACAKLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER ( SÜRÜCÜ ĠÇĠN ) ĠZMĠR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI NA Ġ Z M Ġ R BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki ticari Servis Araçlarında Ģoförlük yapmak istiyorum. Servis Aracı ÇalıĢma Ġzin Belgesi (ġoför Tanıtım Kartı)

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK İzmir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi No 281.(2008/06.Toplantı) Tarih 09.04.2008 Saat 10.00 Yer İBŞB, Meclis Salonu 2008/112 No lu UKOME Kararı TEKLİF 13.12.2006 tarih, 261.(2006/13) UKOME

Detaylı

2011/ 350 No lu UKOME Kararı

2011/ 350 No lu UKOME Kararı 2011/ 350 No lu UKOME Kararı Amaç: MADDE 1- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TĠCARĠ HATLI MĠNĠBÜSLERĠN ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TĠCARĠ HATLI MĠNĠBÜSLERĠN ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE:1 Amaç ve Kapsam: DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TĠCARĠ HATLI MĠNĠBÜSLERĠN ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Bu yönetmelik Denizli BüyükĢehir sınırları içinde belirlenen

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ KARAR TARĠHĠ : 11 / 05 / 2009 KARA NO : 8 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Avanos Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda, yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek

Detaylı

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak KARAR NO.106 Yönetmelik gereği yerine getirilmesi gereken evraklar ve araç uygunluk belgesi tamamlanan araçların; a) Servis aracı güzergah izin belgesi için:150 TL b) Servis aracı uygunluk belgesi için

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Yusufeli Belediyesi sınırları içinde yer alan ve bu sınırlar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ VE TAKSİ - DOLMUŞ YÖNERGESİ 2009/24 No lu UKOME Kararı TEKLİF 09.04.2008 tarih, 281.(2008/06.) UKOME Genel Kurul Toplantısının 2008/113 No lu maddesi ile kabul edilen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Taksi ve Taksi-DolmuĢ Yönergesi nin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI 1 Elektronik Posta T.C. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1-E-Posta-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer (bimer@basbakanlık.gov.tr) 2-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer HĠZMETĠN TAMAMLANMA

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 03.12.2014 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-481 Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 348 sayılı kararları ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen,; İl sınırları içinde yolcu taşıma

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Koordinasyon Merkezi

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Koordinasyon Merkezi 2008/289 No lu UKOME Kararı TEKLĠF UKOME Genel Kurul Toplantısı nın 26.09.2007 tarih, 2007/151 No.lu Kararı ile uygun görülen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Karayolu Toplu TaĢımacılık Esasları Yönergesi nde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

OKUL GEZĠLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

OKUL GEZĠLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ OKUL GEZĠLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ EK-12 MADDE 1- SözleĢmenin Tarafları Bu sözleģme,.. Ġlköğretim Okulu/lisesi ile Yüklenici acente/ firma arasında aģağıda yazılı Ģartlar dahilinde yapılmıģtır. MADDE 2-

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

TEKLĠF TEKNĠK KURUL KARARI. 2008/289 No lu UKOME Kararı

TEKLĠF TEKNĠK KURUL KARARI. 2008/289 No lu UKOME Kararı 2008/289 No lu UKOME Kararı TEKLĠF UKOME Genel Kurul Toplantısı nın 26.09.2007 tarih, 2007/151 No.lu Kararı ile uygun görülen Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Karayolu Toplu TaĢımacılık Esasları Yönergesi nde

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. (S Plaka)

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. (S Plaka) T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (S Plaka) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Merzifon Belediyesi sınırları için Özel Servis Araçlarının

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ

MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Bu yönerge İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hatlı olarak çalıştırılan Merkez Hatlı Belediye Ruhsatlı Ticari ( M ) plakalı Taşıtlara ilişkin kuralları

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Nevşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/088 Meclis Karar Tarihi : 14.08.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.08.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER İSPANYA Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ UMUM SERVĠS ARAÇLARI J PLAKA TAHSĠS ġartnamesġ

T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ UMUM SERVĠS ARAÇLARI J PLAKA TAHSĠS ġartnamesġ T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ UMUM SERVĠS ARAÇLARI J PLAKA TAHSĠS ġartnamesġ I. BÖLÜM ĠDARE, AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE YASAL DAYANAK ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ĠDARENĠN; a) Adı: Manisa

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde: 1-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 28.08.2007/26627 Ek ve Değişiklikler: 1) 11.10.2008/27021 RG 2) 17.9.2009/27352 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ DÜZCE BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu yönetmelik Düzce Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde çalışan servis araçlarının (okul ve

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU ADI SIRA ADI ĠSTENEN BELGELER 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiģ 3 adet vesikalık fotoğraf 1. UMUMA MAHSUS PASAPORT 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN ( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN Mersin Ġli Ġlçesi. da Tabip / Uzman Tabip olarak görev

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/269 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönerge Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Dans Sporları branşı ile ilgili eğitim içerikli her türlü özel faaliyet,yarışma,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-3763 22/3/2010 KONU : Araç Muayene Ġstasyonları GENELGE

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-3763 22/3/2010 KONU : Araç Muayene Ġstasyonları GENELGE GENELGE (2010/KUGM- 08 /ARAÇ MUAYENE) Ġlgi: 6/7/2009 tarih ve (2009/KUGM- 16 /ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge. 15 Ağustos 2007 tarihinde imzalanan Ġmtiyaz SözleĢmesi gereği ülke genelinde açılması gereken

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 2016 1 T.C. ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ 2016/528 No.lu UKOME Kararı TEKLİF 13.07.2011 tarih, 2011/269 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı Onay Tarihi: 25.07.2016 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1-

Detaylı

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1. Bilgi Edinme Başvuruları

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ALANYA BELEDİYESİ DEVE İLE TURİSTİK FAALİYETTE BULUNAN HAYVAN İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİ Sunum:Hasan EŞİT Veteriner Hekim Aralık 2015

Detaylı

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 1 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETEN ÖZEL ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN TABĠĠ OLDUKLARI MEVZUAT Ülkemizde av ve yaban hayvanı üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

A F Y O N K A R A H İ S AR T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I

A F Y O N K A R A H İ S AR T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I Tarih :12.05.2009 Sayı :DYR/0607 Sayın Üyemiz, Karayolu TaĢımacılık Kanunu (K türü yetki belgeleri), Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili duyurumuz ektedir. Saygılarımızla, Süleyman Uğur ÜNSOY Genel

Detaylı

Belediye: Afyonkarahisar Belediyesi,

Belediye: Afyonkarahisar Belediyesi, BELEDĠYE TRAFĠK KOMĠSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 12/11/2013 2013-45 Belediye Meclisinin 04/11/2013 tarih ve 424 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 01/10/2013

Detaylı

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ: Madde -1 -Bu Yönetmelik Kırıkkale Belediyesi sınırları içinde belirlenen

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU SIRA 1 6136 Sayılı Kanuna Göre Silah Ruhsatları Yönetmeliğin 8.9 Mad. 2 221 Sayılı Kanuna Göre Yivsiz Tüfek Ruhsatı 3 Umuma Açık Yerler 29 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Vatandaşın Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1. Dilekçe 2. E-Posta 15 GÜN 2 Uygunluk Belgesi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı