2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI TALİMATI"

Transkript

1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI TALİMATI I Yılı Kutlu Doğum Haftasının Amaç ve İlkeleri Modern zamanlarda hemen her toplum ve coğrafyada çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal sebeplerle insani, ahlaki ve dini birçok değer yozlaşmaya, örselenmeye maruz kalmış durumdadır. Böyle bir yozlaşmanın beraberinde bireysel ve toplumsal hayatı ayakta tutan bazı değerlerin de işlevsiz hale gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Değer bunalımı huzursuzluğu, huzursuzluk şiddeti, şiddet ise ayrışmayı beraberinde getirmektedir. Söz konusu endişeler İslam dünyası söz konusu olduğunda daha vahimdir. Zira Müslümanların mebde ve mead bağlamında huzur ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri, günlerine ve geleceklerine umutla bakabilmeleri, dindarlıklarını sahih bir eksene oturtabilmeleri, sağlıklı bir aile ve toplum inşa edebilmeleri bu değerlerin varlığı ile yakından ilgilidir. Hayatımızın her alanında önemli bir yere sahip olan samimiyet, bir anlamda eylemsöylem, zahir batın bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu kavramın anlam dünyamızda ihlas, doğruluk, dürüstlük, güven, sadakat gibi kavramlarla da çok yakın bir bağı ve bağlantısı vardır. İnancın, kulluğun ve itaatin sadece Allah a özgü kılınması, bütün ibadetlerin her türlü riya, gösteriş ve çıkardan uzak olarak sadece Allah rızası için yapılması anlamına gelen ihlas ve samimiyet dinin özü, dindarlığın hülasasıdır. Samimiyetin olmadığı yerde dinden ve dindarlıktan bahsedilemez. Bu gerçeği, Yüce Allah a ihlas ve samimiyetle kulluk etmeyi emreden ayet-i kerime ile (Beyyine,5) Peygamber Efendimizin Din samimi olmaktır hadis-i şerifi gayet veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Samimiyet, inanç ve ibadetlerimizde olduğu kadar, insanlarla olan ilişkilerimizde de önemli ölçüde belirleyicidir. Müslümanın Müslümana karşı samimi, içten ve gönülden davranması sağlıklı ve manevi bakımdan güçlü bir toplum oluşturmanın önemli bir unsurudur. Zira Müslümanın en kıymetli vasıflarından olan güvenilirlik ancak samimi davranışlarla ve içten ilişkilerle oluşturulabilir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iş ve ticaret hayatında kısacası hayatın her alanında insanlara karşı samimi davranmak ahlaki bir erdemdir. Bu erdemi kazanmanın en kısa yolu da her işte Allah rızasını ön plânda tutmak ve O nun her an görüp gözettiğini akıldan çıkarmamaktır. İnsanları değerlendirmede ve eşyaya bakışta bu yaklaşım esas olursa dünyevi çıkar ve hırsların körüklediği pek çok olumsuzluk kolayca bertaraf edilebilecektir. Samimiyetten uzak söz ve davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığı gibi bu tür eylemler, insanın diğer insanlar nazarında da itibar kaybetmesine yol açmaktadır. Bu itibarla samimiyetin zıddı olan riyakârlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan münafıklık alameti olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan Müslümanların Allah a iman ve kulluk, Kur an ve Sünnete tabi olma, Peygamber Efendimizi örnek alma, toplumsal görevleri yerine getirme, sınıf ve statü farkı gözetmeksizin bütün Müslümanların ve hatta bütün insanların haklarına riayet etme gibi hususlarda ciddi bir samimiyet sınavına tabi tutulduklarını gösteren birçok dini referans bulunmaktadır. Samimiyetin bugün Müslümanın hayatında ne ölçüde yer aldığı, ilişkilerine ne kadar yansıdığı hususu üzerinde konuşulmaya ve düşünülmeye değerdir. Zira hayat şartları, servet, makam ve şöhret tutkusu, menfaat kaygısı, dünyevileşme gibi zaaflar insanların bu ulvi değerden hızla uzaklaşmalarına sebebiyet vermektedir. Bunun sonucu olarak da fert ve toplum hayatında gösteriş, riya, ikiyüzlülük, haksızlık, zulüm gibi ihlas ve samimiyetle asla bağdaşmayan yanlışlar yer edinmekte ve bunlar toplumsal huzur, barış ve güveni tehdit edebilmektedir. Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden, bir anlamda sorun olarak telakki edilebilecek konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu çerçevede, artık ülkemizde önemli bir dini, sosyal ve kültürel gelenek haline gelmiş olan ve kamuoyu tarafından üst düzey ilgi gösterilen Kutlu 1 / 9

2 Doğum Haftasının 2014 yılı teması Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet olarak belirlenmiştir. Söz konusu tema Hz. Peygamber in ortaya koyduğu örneklik çerçevesinde hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde ele alınacaktır yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bu genel çerçeve dâhilinde aşağıdaki hedef ve ilkeler ekseninde gerçekleştirilecektir. A. Hedefler 1. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, Peygamberimizi daha iyi tanımak/tanıtmak, anlamak/anlatmak, onun sevgisini canlı tutmak, 2. Peygamberimizin örnek yaşayışını özellikle ihlas ve samimiyete verdiği değer ve önemi bütün boyutlarıyla gündeme taşımak, 3. Samimiyet konusunda fert ve toplum hayatında daha fazla duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlamak, 4. Günümüzde ihlas ve samimiyete aykırı söz ve eylemler ile bunların fert ve toplum hayatında açtığı yaralara ve olumsuzluklara dikkat çekmek, 5. Vatandaş, soydaş ve dindaşlarımız arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik olarak, dini duyarlılık ve birlikteliğimizi canlı tutacak çalışmalar yapmak, 6. Yarışma ve tanıtıcı faaliyetler düzenlemek, haftanın anlam ve önemine özgü sesli, görüntülü ve yazılı materyaller hazırlamak ve dağıtmak, 7. Vaaz, hutbe, TV ve radyo programları, panel ve konferanslar aracılığıyla tema çerçevesinde topluma sahih dini bilgi sunmaya yönelik çalışmalar yapmak. B. İlkeler 1. Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin, Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği ile ilgili genelge ve talimatları doğrultusunda amacına uygun olarak Nisan 2014 tarihleri arasında icra edilecek şekilde planlanması ve uygulanması, 2. Anılan yönetmeliğe uygun olarak yurtiçinde mülki amirin onayı ile il/ilçe müftüsünün başkanlığında; yurtdışında misyon şefinin onayı ile din hizmetleri müşaviri/ataşesinin başkanlığında Kutlu Doğum etkinliklerini planlamak, yürütmek ve takip etmek amacıyla Kutlu Doğum Düzenleme Komisyonu kurulması, 3. Etkinliklere katkı/destek sağlamak ve bir eylem planı hazırlamak amacıyla il/ilçe müftüsünün başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden müteşekkil Kutlu Doğum Platformu oluşturulması, İhtiyaç duyulması halinde yurtdışında da din hizmetleri müşaviri/ataşesinin başkanlığında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden müteşekkil Kutlu Doğum Platformu oluşturulması, 4. Bahsedilen platformun da katkılarıyla yoksul, engelli, kimsesiz, yaşlı, mahkûm, hasta, yetim, sokak çocukları ve şehit yakınları gibi ilgiye muhtaç kesimlerin korunması, gözetilmesi, ziyaret edilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmesi, Ayrıca hafta münasebetiyle resmi kurum ve kuruluşlar ile işyeri, hastane, cezaevi, huzur evi, sevgi evi gibi yerlerin ziyaret edilmesi, 2 / 9

3 5. Kutlama programları planlanırken: a) Etkinliklerin yukarıdaki amaç ve hedefe uygun olarak düzenlenmesi, toplumun her kesimini kapsayıcı nitelikte olması, b) Etkinliklerde istismar, polemik ve siyasi malzeme konusu yapılabilecek hususlardan kaçınılması, israfa meydan verilmemesi, programların usandırıcı olmaması ve magazinleştirilmemesi, 6. Faaliyetlerin İl/İlçe Müftülükleri, Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelikleri ve Koordinatör Din Görevlilerince Ek:1 de yer alan faaliyetler arasından planlanması, 7. Planlanan faaliyetlerin, Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS) programının Kutlu Doğum Haftası menüsüne, Mart 2014 tarihleri arasında girilmesi, Planlanan faaliyetlere uyulması, plan dışı faaliyet düzenlenmemesi ve din görevlilerinin müftülük, müşavirlik/ataşeliklerinden bilgisi dışında müstakil olarak faaliyet yapmaması, 8. Faaliyetlerin il ve ilçe merkezleri ile sınırlı tutulmaması ve imkânlar ölçüsünde belde, köy ve mahallelerde de gerçekleştirilmesi, 9. İlk, orta ve lise öğrencileri ile Kur an Kursu öğrencileri arasında düzenlenecek kompozisyon, şiir ve makale yazma yarışmalarının Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde mülki amirin onayı ile gerçekleştirilmesi, 10. Kutlu Doğum Haftasında planlanacak konferans ve paneller ile konuşmacılar hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulması; a) İl ve ilçelerde gerçekleştirilecek Kutlu Doğum etkinliklerinde görevlendirilecek konuşmacıları belirlemek üzere illerde İl Müftüsü başkanlığında -varsa ilgili ilde yoksa en yakın ilde bulunan- İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri ve İlçe Müftülerinden oluşan 5 kişilik bir Konuşmacı Tespit Komisyonu kurulması, b) Konuşmacıların; Komisyon tarafından Başkanlık merkez personeli, müftü, müftü yardımcısı, vaiz, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, şube müdürü ve konferans, panel konusunda liyakat sahibi diğer personel ile akademisyen, meslek dersleri öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri arasından belirlenmesi, c) Yapacakları konuşmalara ışık tutması açısından konuşmacıların, hedef kitle ve konuşma ilkeleri hakkında bilgilendirilmesi, d) Konuşmaların; belirlenen tema çerçevesinde, hedef kitlenin seviyesine uygun, kuşatıcı bir üslupla yapılması, Hz. Peygamberin örnekliğini ön plana çıkaran, duygulandırıcı ve bilgilendirici mahiyette olması; e) Konuşmaların ders veya akademik sunuma dönüştürülmemesi ve konuşmalarda güncel polemik ve tartışmalara yer verilmemesi, f) Takdim ve protokol konuşmalarının kısa ve sade olması, konuşma ve konferanslarda hedef kitlenin ihtiyaç duymadığı veya ilgisini çekmeyen ilmi tartışmalara girilmemesi, g) Konferans ve panellerin halkın daha fazla katılabileceği gün ve vakitler dikkate alınarak planlanması, h) İl ve ilçe müftülüklerinin Başkanlığımız merkez personelinden konuşmacı taleplerini (ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) en geç 28 Mart 2014 tarihine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmesi, i) Başkanlığımız öncülüğünde program düzenlenecek illerde, ilçe müftülüklerinin bu programa ilgiyi azaltacak etkinlik yapmaması, 11. Etkinliklerde hafta münasebetiyle Başkanlığımızca hazırlanacak kitapçık ile Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasından müftülüklerce seçilecek eserlerin dağıtılması, 3 / 9

4 12. Muhtevası Başkanlıkça bilinmeyen veya tartışılan eserlerin Müftülüklerce resen bastırılarak dağıtılmaması, 13. Başta Hz. Peygamber (s.a.s) olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatim okutulması, ayrıca Kur an Ziyafeti programları düzenlenmesi, 14. Billboard ve raket afişlerinin müftülüklerce ücreti mukabilinde TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünden temin edilmesi, 15. Kutlu Doğum Haftası kutlamalarına ilgiyi arttırmak, dini konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan afişlerin cami, Kur an kursu, eğitim merkezi, müftülük hizmet binası, toplu taşım araçları ile alış veriş merkezleri gibi yerlere asılmasının sağlanması, 16. Taşra ve yurtdışında düzenlenecek konferans ve panellerin Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet konusunu merkeze alacak şekilde Ek:2 de yer alan mevzular arasından belirlenerek planlama yapılması, 17. Hafta münasebetiyle müftülüklerimiz tarafından görev mahallerinde bulunan üniversite/yüksekokul yetkilileri ile işbirliği içerisinde yükseköğrenim öğrencilerine yönelik konferanslar tertip edilmesi, 18. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek yarışma türü ve konularının Ek:3 de gösterildiği şekilde belirlenmesi, yarışmalar sonucunda dereceye girenlere mahallince uygun ödüller verilmesi, 19. İl müftülükleri (ilçe müftülüklerinin raporları il Müftülüğü tarafından tevhit edilerek tek rapor halinde), Din hizmetleri Müşavirlikleri/Ataşelikleri ile Koordinatör Din Görevlileri tarafından, Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS) programının Faaliyetler ana menüsünde yer alan Kutlu Doğum Haftası Raporu nun anılan program üzerinden 21 Mayıs 2014 tarihine kadar düzenlenmesi (Ek-4), 20. Gerçekleştirilen faaliyetlerin İl/İlçe Müftülükleri, Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelikleri ve Koordinatör Din Görevlilerince gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin verilerin en geç 20 Mayıs 2014 tarihine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemi (DHYS) programının Kutlu Doğum Haftası menüsüne girilmesi, (DHYS Kutlu Doğum Haftası menüsüne 21 Mayıs 2014 tarihinden sonra veri kaydı yapılamayacaktır.) 21. Kutlu Doğum Haftası kutlamaları ve bu vesile ile düzenlenen etkinlikler için mali kaynak ve ödemelerin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi ve şubeleri tarafından karşılanması, II Yılı Kutlu Doğum Haftasında Başkanlık Birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler: 1. Tanıtım, açılış ve etkinliklerde kullanılacak her türlü afiş, broşür, davetiye, kokart, stiker, dosya vb. materyalin hazırlanması, basılması, dağıtılması ve web sayfasında yayınlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji Geliştirme Bşk. ve TDV Gn. Md.), 2. Kutlu Doğum Haftası resmi açılış programının 12 Nisan 2014 Cumartesi günü Ankara ilinde Arena Spor Salonunda, Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz konulu sempozyumun Nisan 2014 tarihlerinde Erzurum ilinde yapılması, (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn., Md., Ankara ve Erzurum Müftülüğü), 3. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce en geç 24 Mart 2014 tarihine kadar Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet temalı bir sinevizyon yaptırılması, taşra ve yurtdışı teşkilatımıza gönderilmesi, Başkanlık ve TDV web sayfasında yayınlanması, il/ilçe müftülüklerinin ilgili web sayfasına link vermeleri, (Din Hizmetleri Gn. Md., Strateji Geliştirme Bşk., TDV Gn. Md.), 4 / 9

5 4. Konuyla ilgili olarak Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce kamu spotu, reklam ve tanıtım filmleri ve cıngılların hazırlanması/hazırlattırılması, radyo, tv ve web sayfasında yayınlanmasının sağlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md., Strateji Geliştirme Bşk.), 5. Kutlu Doğum Haftası ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla Diyanet Televizyonunda program yapılması (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md.), 6. Etkinliklerde vatandaşlara dağıtılmak üzere Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet konulu bir kitapçık bastırılması ve imkanlar ölçüsünde ücretsiz olarak müftülüklere gönderilmesi (Dini Yayınlar Gn. Md.), 7. Diyanet Aylık Dergi Nisan sayısının Kutlu Doğum temasına uygun olarak çıkarılması (Dini Yayınlar Gn. Md.), 8. Açılış merasimi, sempozyum ve Başkanlığımız öncülüğünde taşrada belirlenen illerde gerçekleştirilecek etkinliklerin kaydedilmesi ve açılış merasiminin canlı olarak yayımlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md., TDV Gn. Md.), Nisan 2014 Cuma günü Kocatepe Camii avlusunda kişilik Kutlu Doğum Aşı ikram edilmesi (TDV Gn. Md.), 10. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tasarımları yaptırılan afiş, sticker, kokart vb. materyalin en geç 01 Nisan 2014 tarihine kadar TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünce basılması/bastırılması, billboard ve raket afiş ücretlerinin müftülüklerce, normal afiş sticker ve kokart ücretlerinin Türkiye Diyanet Vakfınca ödenmesi, il ve ilçe müftülüklerinin talep ettikleri materyalin ayrı ayrı paketlenerek il ve ilçe müftülüklerine en geç 07 Nisan 2014 tarihine kadar anılan müdürlükçe gönderilmesi,(din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.), 11. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balkan, Kafkas, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı diğer ülkelere konferans vermek üzere imkanlar nispetinde konuşmacılar gönderilmesi, konuşmacıların Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek Başkanlık Oluru na bağlanması, konuşmacılara Türkiye Diyanet Vakfı mevzuatı çerçevesinde harcırah ödenmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md., TDV Gn. Md.), 12. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Balkan, Kafkas, Türk Cumhuriyetleri ile soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı ülkelerde bulunan Din Hizmetleri Müşavirlik, Ataşelik ve Koordinatörlüklerince istenen yardım taleplerinin, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetince alınacak karar doğrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dış İlişkiler Gn. Md., TDV Gn. Md.), 13. İl ve ilçelerde düzenlenecek etkinliklerin, konferans ve panellere katılacak konuşmacı ve sunucuların iaşe, ibate ve ulaşım giderlerinin karşılanması ile bunlara ödenecek ücrete ilişkin Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyetince karar alınarak ilgili şubelere gönderilmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.), 14. Başkanlık tarafından açılış programları düzenlenecek illerdeki Türkiye Diyanet Vakfı Şubelerince ihtiyaç duyulması halinde bu programlara maddi destek sağlanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.), 15. İhtiyaç ve talep doğrultusunda Başkanlığımız Türk Tasavvuf Musikisi Korosu nun ilgili illerde konser vermesi, konserlerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., Dini Yayınlar Gn. Md., Yönetim. Hiz. Gn. Md., TDV Gn. Md.), 16. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Başkanlık Onayı ile yapılacak olan basın toplantısı ve açılacak sergilerin giderlerinin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfınca ödenmesi, Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.), 5 / 9

6 17. Erzurum da düzenlenecek sempozyumda görev yapacak Başkanlık personelinin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü personelinin anılan Vakıfça görevlendirilmesi, görevlendirilen personel ile sempozyuma katılan tebliğci ve müzakerecilerin ulaşım (uçak dahil) iaşe ve ibateleriyle diğer sempozyum masraflarının Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanması, söz konusu hizmetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde araç ve şoför görevlendirilmesi, (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md.), 18. Açılış programında Kur an-ı Kerim, kaside, ilahi okumak için Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Başkanlık personelinin ulaşım, iaşe ve ibatelerinin Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanması, (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn.Md.) 19. Kur an-ı Kerim i güzel okuyan din görevlilerinden veya İlahiyat Fakülteleri Öğretim Üyeleri/Görevlilerinden oluşturulacak ekiplerle hafta boyunca belirlenecek bölge ve illerde halka açık büyük salon veya camilerde Kur an Ziyafeti düzenlenmesi (Din Hizmetleri Gn. Md., TDV Gn. Md., İl Müftülükler EKLER: Ek-1 Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri (2 sh.) Ek-2 Konferans ve Panel Konuları (1 sh.) Ek-3 Yarışma Konuları (1 sh.) Ek-4 Kutlu Doğum Rapor Formu (1 sh.) 6 / 9

7 Kutlu Doğum Haftasında Planlanabilecek Etkinlikler: A. Cami İçi Etkinlikler 1. Kutlu Doğum Haftası hutbesi 2. Kutlu Doğum Haftası vaazı 3. Kadınlara yönelik vaaz ve irşat Programları 4. Hatim okunması 5. Mevlit merasimleri 6. Kur an Ziyafeti B. Cami Dışı Sosyal Kültürel Etkinlikler 1. Açılış merasimi, Gül Günü nün başlatılması ve gül dağıtımı 2. Kültürel Etkinlikler a. Konferans b. Panel c. Mahalli TV ve radyo programları d. Kitap sergisi e. Tarihi ve Dini mekânlara gezi düzenlenmesi 3. Birey ve Toplum Yararına Düzenlenecek Kampanya ve Etkinlikler a. İndirimli kitap satış kampanyası b. Ücretsiz taşıma kampanyası c. Ücretsiz muayene ve sağlık taraması d. İhtiyaç sahiplerine yardım kampanyası e. Kan bağışı kampanyası f. Kutlu doğum aşı ikramı 4. Ziyaretler a. Hasta Ziyareti b. Cezaevi Ziyareti c. Huzurevi Ziyareti d. Yetiştirme Yurdu ve Sevgi Evi Ziyareti e. Resmi Kurum ve Kuruluş Ziyareti f. Esnaf Ziyareti g. Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret 5. Yarışmalar a. Kompozisyon yazma b. Şiir yazma c. Makale yazma d. Bilgi yarışması e. Hutbe yazma f. Vaaz yazma g. 40 hadis ezberleme 6. Ücretsiz Kitap ve Kırtasiye Dağıtımı a. Kitap ve broşür dağıtımı b. Diyanet Aylık Dergisi dağıtımı c. Diyanet Çocuk Dergisi dağıtımı d. Hadis Kartelası dağıtımı e. Kırtasiye dağıtımı f. Çocuklara hediye dağıtımı g. Veda Hutbesi dağıtımı Ek-1 7 / 9

8 7. Sanatsal Etkinlikler a. Türk Tasavvuf Musikisi konseri b. Mehter konseri c. Tiyatro ve piyes d. Hat ve Ebru sergisi 8. Tanıtım Etkinlikleri a. Yerel basına yazı/makale yazılması b. Yerel medya aracılığı ile Kutlu Doğum faaliyetlerinin tanıtılması c. Program tanıtım broşürü hazırlanması Konferans ve Panel Konuları Ek-2 Kur an ve Sünnet Bağlamında Samimiyet Peygamberimizin Hayatından Samimiyet Örnekleri Sahabenin Hayatından Samimiyet Örnekleri İman Samimiyet İlişkisi Toplumsal Güvenilirlik Açısından Samimiyet İman, Amel ve İbadetlerde Samimiyet Samimiyetin Günlük Hayata Yansımaları Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi Samimiyeti Zedeleyen Tutum ve Davranışlar Samimiyete Aykırı Tutum ve Davranışların Zararları Yarışma Konuları Ek-3 YARIŞMALAR YARIŞMANIN ADI KONUSU 1. Kompozisyon Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi Yazma Samimiyetin Günlük Hayata Yansımaları Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi 2. Makale Yazma Peygamberimizin Hayatından Samimiyet Örnekleri Toplumsal Güvenirlilik Açısından Samimiyet Kur an ve Sünnet Bağlamında Samimiyet 3. Hutbe Hazırlama Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi İman - Samimiyet İlişkisi İman, Amel ve İbadetlerde Samimiyet 4. Vaaz Hazırlama Peygamberimiz ve Sahabe Hayatında Samimiyet Örnekleri Samimiyetin Günlük Hayata Yansımaları Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi 5. Şiir Yazma Samimiyeti Peygamberimiz Zedeleyen ve Samimiyet Tutum ve Davranışlar 6. Bilgi yarışması hadis ezberleme 8 / 9

9 Yarışma duyurularının mülki amirden onay alındıktan sonra yapılması, halk huzurunda sonuçlandırılacak yarışmaların finallerinin hafta içinde gerçekleştirilmesi, seçici kurullar tarafından değerlendirilen yarışma sonuçlarının açılış merasiminde açıklanması ve ödüllerinin verilmesi gerekmektedir Yılı Kutlu Doğum Haftası Rapor Formu Ek-4 KONULAR Kutlu Doğum Temasının Vatandaşlarımız Tarafından Nasıl Karşılandığı ve Değerlendirildiği: Yapılan Etkinliklerin Toplumumuz Tarafından Beğenilme Durumu: AÇIKLAMA Yapılan Etkinliklerin Toplum Üzerinde Bıraktığı Tesirler: Yapılan Etkinliklerde Toplumun Yüzde Kaçına Ulaşılabildiği: Yapılan Etkinliklerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı: Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerinde Ulaşılamayan Vatandaşlarımıza Ulaşılması Hususundaki Öneriler: 9 / 9

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14-20 NİSAN 2013 KUTLU DOĞUM HAFTASI GENEL RAPORU I- GİRİŞ 2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI GENEL RAPORU Bilindiği üzere Peygamber

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı DOSYA

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı DOSYA DOSYA 2014 yılı Ramazan ayına yaklaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 27 Haziran Cuma günü kılınacak ilk teravih namazının ardından 28 Haziran Cumartesi günü tutulacak ilk oruç ile bu bereketli

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Temmuz 2012 1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 FAALİYET RAPORU 2014 SUNUŞ İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet

Detaylı

GAP Arena da Samimiyet

GAP Arena da Samimiyet Başkan Görmez den Doğru bilgi urgusu Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için Şanlıurfa ya teşrif eden Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez, Harran Üniersitesi Osmanbey Yerleşkesinde düzenlenen

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI NİSAN-2014 2013 SUNUŞ Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede insana hizmet odaklı çalışmayı kendisine ilke edinmiş,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 08/06/015-E.517 T.C. Pin: 7941 Sayı :7571888-10.0- Konu :015 Yılı Ramazan Hizmetleri ÇOK İVEDİ... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) 015 yılı Ramazan ayına yaklaşmış olmanın engin huzur ve

Detaylı

2012FAALİYET RAPORU 2012

2012FAALİYET RAPORU 2012 2012FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek ile görevli Diyanet İşleri Başkanlığı,

Detaylı

DİN HİZMETLERİ RAPORU

DİN HİZMETLERİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN HİZMETLERİ RAPORU 2013 HİZMETE ÖZEL ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 9 GİRİŞ 11 I. BÖLÜM İRŞAT HİZMETLERİ İRŞAT HİZMETLERİ 15

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010 SUNUŞ

FAALİYET RAPORU 2010 SUNUŞ FAALİYET RAPORU 2010 SUNUŞ Kamu yönetimi dünyada ve ülkemizde kamuoyunda sıklıkla üzerinde durulan, sorgulanan ve sürekli gelişen bir alandır. Dolayısıyla, geleneksel yönetim tarzımızı yenileme ve geliştirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. 1 Türk milleti dindar olmalıdır yani bütün sadeliği

Detaylı

Yüzünden Okuyanlar İçin Eğitim-Öğretim Takvimi İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ

Yüzünden Okuyanlar İçin Eğitim-Öğretim Takvimi İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI BAŞLIKLAR A. Eğitim-Öğretim Takvimi B. Yüzüne Eğitim Verilen Kur an Kursları 1. İhtiyaç Odaklı Kur an Kursları 2. D Grubu Kur an Kursları

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI Ankara-2015 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI Koordinasyon Hazırlayan : Prof. Dr. Ali ERBAŞ Genel Müdür :

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.1

Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.1 Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.1 Türk milleti dindar olmalıdır yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 ANKARA 2012 SUNUŞ BEKİR BOZDAĞ BAŞBAKAN YARDIMCISI D ünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler her şeyi etkilediği gibi Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KONULAR... 1 İKİNCİ BÖLÜM DİN HİZMETLERİ... 2

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KONULAR... 1 İKİNCİ BÖLÜM DİN HİZMETLERİ... 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KONULAR... 1 İKİNCİ BÖLÜM DİN HİZMETLERİ... 2 Dinî soruların cevaplandırılması... 2 Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisapları... 3 Mushaf ı Şerifler... 3 İrşat kurulları...

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 sunuş Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Dünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden her şeyin etkilendiği gibi Türk kamu yönetimi de etkilenmiş, yeni

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FAALİYET 2006 RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-2007 ÖN SÖZ... 1 1. GENEL BİLGİLER... 2 1.1. Misyon ve Vizyon... 2 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.3.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

BAKIRKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

BAKIRKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ BAKIRKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAKIRKÖY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR Toplantı Tarihi: 10.09.2013 Toplantı

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA - 2012 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak,

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı