TOPLUM IV. SINIF DOKUZYILLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUM IV. SINIF DOKUZYILLIK"

Transkript

1 B LYANA J VKOV Ç TOPLUM IV. SINIF DOKUZYILLIK LKÖ RET M Üsküp, 2013

2 Editör: MAKEDONYA CUMHUR Y E T M VE B L M BAKANLI I Ul. Mito Hacivasilev Jasmin, bb. Üsküp Denetleyenler: Suna RA M - ba kan Dubravka GE OVSKA - üye Lilyana SPASEVA - üye So Re{enie na Ministerot za Obrazovanie i nauka na Republika Makedonija broj /1 od godina, se odobruva upotrebata na ovoj u~ebnik. Makedonya Cumhuriyeti E itim ve Bilim Bakan n n, /1 say l ve tarihli kararnamesiyle, ders kitab olarak kullan lmas na izin verilmi tir.

3 ÖNSÖZ Dokuzy ll k ilkö retimin 4. s n f Toplumu ders kitab yeni ö retim program, ö retim teknikleri ve metodlar uygulanarak haz rlanm t r. Elyaz s aktif ve interaktif ö retim metodlar n n en ça da didaktik ve teknik ile psikolojik ve pedagojik amaçlar n kar layacak ekilde tasarlanm t r. Ö retimde küresel geli meleri takip ederek, ö rencinin ö retimde pasif gözlemleyici s fat ndan, aktif,çal an, dü ünen, gözlemleyen ve ara t rmac rolünü kazand racak ö retimin uygulanmas sa lanacakt r. Çal ma özelli i ta yan duydu um her eyi unuttum, gördü üm her eyi hat rl yorum, yapt m her eyi imdide yapabilirim ilkesine dayal ve çal ma niteli ine sahip bir ders kitab d r. Ö retmenlerin dikkatine: kitapta verilmi olan tamamlay c metinler ÖRNEK olu turarak çal ma yöntemini belirlemekte, ö rencilerin ise toplum çal ma defterinde bo alanlar n ne ekilde doldurulmas gerekti ini yönlendirmektedir. Ö rencilerin dikkatine: kitab n üzerine yaz p çizmeyiniz, y pratmadan ö retim y l sonuna kadar kitab korunmu ekliyle okulunuza geri iade ediniz. Ö renme ve çal malar n zda ba ar lar, Müellif 3

4 Yeteneklerinizi geli tirmenin yollar : leti im - dü ünce ve bildirilerin al veri ini olu turur. leti im, okuma, yazma, i itme, dü ünceleri ifade etme, kirleri kar la t rma, ara t rma ve de erlendirme ile gerçekle tirilir. Ara t rma: verilerin elde edilmesi ve uygulanmas, gözlemleme ve kaydetme ile bilgilendirme, bunlar n önceden planla t rmas, kar la t r lmas ve analizidir. birli i - ekip çal malar na aktif olarak kat lma, çevredekilerine anlay gösterme ve ho görülü davranma, gelenek ve göreneklere sayg göstermeyi kapsar. Lejant: Ödev Soruya yan t veriniz Yaz n z Anlat n z Ara t r n z An msay n z 4 Sözlük

5 EK P ÇALI MASI Bireylerin birlikte çal mas ile amaçlanan hedefe ula mak için yap lan i birli i, ekip çal mas n gerektirir. Bireysel veya kitlesel ço unlu un amaçlar, ekip çal mas yla daha kolay gerçekle tirilir. Her ekip veya gurupta anla mazl k ve çat ma ya anablir, bu da gurubun bölünmesine yada gurupta büyük de i ikliklerin olu mas na neden olur. Dolay s yla ekip veya gurup üyesinin breyinin u kurallara uymas gerekmektedir: - Ekipteki her bireyin kirlerine sayg gösterme - Ekip temsilcisini elbirli iyle seçme - Ekip içinde görev ve çal malar n da l m, ö rencilerin yeteneklerine göre yap lmal - Ekip içindeki her birey ödevlerini zaman nda gerçekle tirmeli En ba ar l ekip çal malar, bireyler aras ndaki anlay, çal ma ve i birli ine ba l olarak gerçekle ir. En iyi ekipler 3 veya 5 ki iden olu an ekiplerdir. 5

6

7 A LE, EKONOM VE TOPLUM Bu ünitede ö renilecek konular: - aile hayat - aile tipleri veya çe itleri - evlilik hayat ve evlilik görevleri - aile topluluklar nda hayat - sahip olmak mülkiyet - özelle tirme ve - ileti im ekilleri yollar 7

8 A LE HAYATI Aile hayat, bir aile içerisinde ya an r. Aile, ebeveynler ve çocuklardan olu an bir topluluktur. Aile içinde bireylerin duygusal ba çok güçlüdür. Düzgün bir aile hayat, aile bireylerinin kar l kl sayg, sevgi ve anlay na ba l olarak idame ettirilir. A a daki tabloyu inceleyiniz. Bo olan alanlara, ailenizindeki bireylerle hangi konularda anla p anla mad n z yazmaya çal n z. (örne in, müzik dinleme, akvaryumu kim temizleyecek gibi...) Aile bireyleri hem kirim hem kir de ilim Annem Babam K zkarde im Erkek karde im Do um, herzaman aileye ba l olmayan fakat genellikle ailelerde gerçekle en bir olgudur. Her birey bir ailede do ar yada bireylerin do mas yla ortaya ç kar. Aile ba birkaç ekilde olabilir. En önemlisi kan ba veya do um ile gerçekle en do al ba d r. Aile kan ba anne veya baba taraf ndan olabilir. Kan ba yan s ra: - Evlilik ile kurulan ba - Çocuk edinme ile olu an ba - Manevi ba (sütanne ba, kanda l k, dostluk ba ) Manevi ba n z var m ve ne ekildedir? 8 Kan ba

9 Aile ba n z prizma eklinde göstermeye çal n z. A LE 9

10 A LE T PLER ÇE TLER YAKIN VE GEN A LE Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Birlikte ya ama ekilleri farkl olabilir; iki ebeveyn ile, bir ebeveyn ile, akraba ile, evlat edinenler ile ve çocuk esirgeme kurumlar nda çocuklar n bak m ve yeti tirilmesi eklinde görülür. Farkl yap s olan aile tiplerinin özelliklerini söylemeye çal n z. Aile, aile fertlerinin say s na göre çekirdek ve geni aile olabilir. Anne, baba ve evlenmemi çocuklardan olu an bu küçük ailelere çekirdek aile çekirdek aile denir. Çekirdek ailedeki çocuklar n evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya ç kar. Bir ailede birkaç neslin bireylerinin birarada ya amas ve sorumluluklar n üstlenmesi ile geni aile tipi ortaya ç kar. Günümüzde bir ebeveyn ile aile yap s olan aileler yayg nla maktad r. Ebeveynler aras ndaki geçimsizlik yüzünden, çocuklar n bir ebeveyn ile ya amak zorunda kald görülür. Ya ad n z aile tipi ve yap s nas ld r? Küçük çekirdek aile, geni aile midir? Geni ailenizden bir bireyin foto raf n yap t r n z ve ilgili bilgileri yaz n z. Resimdeki ki i Do um tarihi imdiki ya Resim ne zaman çekilmi tir? 10 (y l )

11 Soy gövdesi eklindeki bo alanlara gereken bilgileri yaz n z. Ben Eni te Yenge Ye enler Ye enler Baba Anne Hala Day Babaanne Anneanne Amca Teyze Ye enler Ye enler Dede Dede Yenge Eni te 11

12 ZAMAN ER D (Kapsaml ve detayl bilgileri süratl bir ekilde alg lama ve ö renme yetene ine sahip olan ö rencilere yönelik ö retim konusu) Zaman eridi: bir do ru üzerinde geçmi e ba l gerçekle en olaylar n tarihini gösteren bir gra k eklidir. A a da verilmi olan zaman eridi üzerine kendi do um tarihinizi, anne ve baban z n, erkek ve k z karde lerinizin; daha geni ailenizin bireylerinden en gencinden ya l s na kadar do um tarihlerini i aretleyiniz. Yandaki bo alanlara ise aile bireylerinin do um tarihlerini yazarak zaman eridindeki denk olan tarihe çizgi çekerek ba lay n z. Zaman eridine göre ailenizin en ya l bireyi kimdir? Zaman eridine göre ailenizin en genç bireyi kimdir? En genç ve en ya l aile bireyleri aras nda ya fark kaç y ld r? 12

13 TAR H BOYUNCA VE GÜNÜMÜZDE A LELER Aile, ortaya ç k ndan günümüze kadar tarih boyunca de i kliklere u ram farkl l k göstermi tir. lkel toplumlarda, ailede kad n n sözü geçt i aileye anaerkil aile ad verilmi. Anaerkil ailede, ailenin sorumlulu u birinci derecede kad n n üzerinde olup, do urgan olan ve çocuklara do al yap s gere i daha yak n bulunmak zorunda kalan kad n, ailenin ya am n ve soyunu sürdürmesinde daha önemli yere sahipmi. Zaman içerisinde ailede baban n yeri daha büyük önem kazanmaya ba lay nca aile babaerkil özelli ini alm. Günümüzde ailelerin esas s n and r lmas u ekilde yap lm t r: - Geleneksel (babaerkil) aile - Ça da (demokrat) aile Geçmi te ailelerin ço unlu u babaerkil yap s na sahipmi. Günümüzde ise bu tip ailelerin mevcut olmas na ra men, toplumlarda demokrasinin geli mesi, bireyler aras ndaki e itlilik demokrat ailelerin ço almas na neden olmu tur. geleneksel (babaerkil) ça da aile (demokrat) - baban n sözü geçerli - Baba ailede üst, anne ve çocuklar alt konumda - e ler kad n ve erkek aras nda e itlilik - çocuklar ailede aktif bireyler anaerkil, babaerkil, demokrat 13

14 Vasil lyovski nin eserlerinden Çorbac Teodos d ram n n al nt s n okuyunuz ve Venn diyagram n uygulayarak Teodos ve Keva n n (koca ve kar n n) özelliklerini de erlendiriniz. TEODOS: Birkez daha f rçala. Paraskevo! KEVA: te.(paltosunu silerek) Teodos...istedim TEODOS: (izin vermeden) bak, ö le yeme i çabuk olsun, serinde getirmeye çal n z, geç olursa güne lahanay kavuracak, gevrek haline getirecek. KEVA: Tamam Teodos, bi ey istedim ama... Teodos: Biliyorum. Fakat ö renmek istemiyorum. KEVA: Lütfen, Teodos! K z n bir kusuru yok! nad ndan gözlerin görmüyor. TEODOS: Bir kusur de il, üçyüz, öncellikle ad Stoyanka,köylü ismi...stoyanka ismini takvimden bul bakal m! KEVA: Ad vaftis babadan...akl ndan belli. Teodos: Hem esmer... KEVA: Biraz görgüzsüz ama çok güzel, yüzüne akl k sürmeden. TEODOS: O evden ba ka nas l bir k z olablir ki? Babas semerci. Onunla m dünür olal m. S rt ma semer takmam daha uygun. O k z evimize girsin! Nas l bir düzen, temizlik olacak ki! Daha fazla beni oyalama i im var, s ras de il. KEVA: Teodos... TEODOS: Bir kelime bile fazla etme! KEVA: Ba ka bir ey...arsovitsa geldi... TEODOS: Benim Arsovitsa ile i im yok! KEVA: Ba lar için... TEODOS: Ba lar için mi...o kad n i i de ildir. Kaç kez söyledim i lerime kar ma diye. KEVA: Teodos, o senin i in de... Ama Tomçe için...allaha k na yalvar yorum... Anneyim... TEODOS: Yine! Hay r! O lun ve sen semercilere laikseniz ben de ilim! Siz t rnaklar n alt ndaki çamur ile ekmek yiyebilirsiniz, ben i reniyorum! Birdaha duymak istemiyorum! (ç k yor) Ö len yeme i Erke in özellikleri Herikisinde görülen özellikler Kad n n özellikleri Venn diyagram na göre Teodos ve Paraskeva (Keva) ailesinin yap s ve tipi nedir? Diyagram de erlendirip söylemeye çal n z. 14

15 EBEVEYNLER N, KORUYUCU A LELER N VE ÇOCUKLARIN A LEDEK ROLÜ VE SORUMLULUKLARI Aile çocu un ki ili inin geli mesini her yönde etkiler. Çocu un ki ili i, ebeveynlerin veya koruyucu ailelerin yeti tirme tarz na ba l d r. Ebeveynler ve koruyucu aileler, maddi yönden aile fertlerinin hayatta kalmalar n sa lamakla yükümlüdürler. Okula gitmeye ba lamadan önce ailenizde neleri ö rendiniz? Her aile bireyi aileiçi ve d nda kendi hak ve sorumluluklara sahiptir. Çocuk, yaln z bir aile ferdi olarak alg lanmamal, hayat ve ya am ya ad yer ve okulunda devam etmektedir. Aile bireyleri evin içindeki her eyi kullanabilmeli, ayn zamanda onlar n korunmas n da bilmeli. Günlük ya ant n zda evnizde yapt n z faaliyetleri yaz n z. En uzun ve en güzel zaman geçirdi iniz evinizin hangi kö esidir? Koruyucu 15

16 Her çocu un iyi ve sa l kl oratamda oyun oynamaya hakk vard r. Ortam n korunmas n da ö renmelidir. Okulda her ö renci bilmedi ini sorabilmeli, ö retmenlerden yard m isteyebilmeli,sorular na yan t alabilmeli ve bildiklerini söyleyebilmeli. Ö rencinin sorumluluklar da vard r; okula s ral gelmeli, derslerini çal mal, yeni bilgiler edinmeli ve okulda hekrese gerekti i gibi davranmal d r. Tablodaki bo alanlar doldurunuz Çocuk haklar Sorumluluklar Aile içinde Yerle im yerinde Okulda 16

17 Ö RET MDE PROJEN N UYGULANMASI Bir konu seçiniz. Seçti iniz konu hakk nda k sa metin yaz n z. Derste okuyunuz ve tart n z. 1. Hangi konularda ebeveynlerimle hem kir de ilim 2. Ebeveynlerimi bir kez aldatt m 3. Sorumlulu umu yerine getirmedim 17

18 EVL L K HAYATI VE EVL L K ROLLER Evlilik, kar ve kocan n birarada ya ad, hukuk ile düzenlenmi bir topluluktur. Evlilik amac yla bir araya gelmi bir çiftin, nikâh memuru önünde, kamuya aç k olarak evlenmeyi kabul etmesi ve bunun belgelenmesidir. Çiftlerin belediye taraf ndan nikâh yap lmas ile evllik cüzdan na sahip olunur. Evlilikte e ler, çocuklar n yet tirilmesi ile yükümlü ve her aile bireyi için sorumluluklar vard r. Evlilik resmi ve dini nikahla yap l r: - Resmi nikâhta, evlenecek çift, nikâh memuru ve iki ahit haz r bulunmak zorundad r. Nikâh dairesinde yap l r. - Kilisede dini nikâh töreni vs. Çifti olu turan bireylere e ad verilir. Evlilikler iki kar cins aras ndaki sevgiden gerçekle ir. Ara t rma yaparak, ö renerek, sorulara yan t vermeye çal n z. Ebeveynlerin dü ün foto raf n yap t r n z yada çiziniz. Hangi tarihte evlendiklerini yaz n z Evlenirken babam n ya Annemin ya y ll k evliler Çevreleyiniz: Ebeveynlerim nikâh olmu a) Nikâh dairesinde b) Kilisede nikâh töreni vs. c) 18 Nikâh memuru

19 EK B LG LER (Kapsaml ve detayl bilgileri suratl bir ekilde alg lama ve ö renme yetene ine sahip olan ö rencilere yönelik ö retim konusu) Uluslararas Kad nlar Günü nedir ve ne zaman kutlan r? Neden önemlidir ve neler yap l r? Birkaç önemli bilgilendirme daha: * Uluslararas Aile Günü nü duydunuz mu? 15 May s oldu unu biliyor muydunuz? * Ebeveynler Günü 22 Temmuz dur. * 9 Eylül ise anneanne, babaanne ve dedelerin günü olarak kutlan r. *Babalar Günü 16 Haziran. * Çocuk Haklar Günü 20 Kas m da kutlan r. 19

20 Aktiviteler: 1. Hayal gücünüzü ve yarat c l n z kullanarak kendiniz bir aksesuar veya benzer bir hediyelik el becerinizle yapmaya çal n z ve aile bireylerine önemli günlerinde hediye ediniz. Neler yap labilir: Ailenize güzel dileklerde bulunmak amac yla bir kart postal haz rlamaya çal n z. A a daki çizgilerin üzerine dü ündü ünüz ve dileklerde bulunmak istedi iniz metni yaz n z. 20

21 A LE - EV HAYATI Aile hayat, aile toplulu u içerisinde bir gurup insan n birarada ya amas d r. Bir ailede birey say s fakl d r, ailenin ya ad mekan evdir. Bir aile toplulu unun düzeni, bireylerin sayg ve davran lar na ba l d r. Aile toplulu unda günlük faaliyetlerin gerçekle mesi için herkesin gereken aktivitelerde bulunmas gerekmektedir. Venn diyagram tekni ini kullanarak kendi ve ebeveynlerinizin aktivitelerini ay rt ediniz. Ebeveynlerin aktiviteleri Birlikte yap lan aktiviteleri Kendi aktiviteleri Kimler daha fazla aktivitelerde bulunmal? Ebeveynler mi çocuklar m? Yan t vermeye çal n z. Aktiviteler erkek ve kad n aktiviteleri olarak adland r labilir mi? Bo zamanlar n z ne ekilde de erlendiriyorsunuz? Yüksek sesli müzik dinliyor musunuz? Aile bireylerinin bo zamanlar na sayg duyuyor musunuz? 21

22 A LE BÜTÇES N N PLANLA TIRILMASI Her aile birli inin kendi geliri ve belirli giderleri vard r. Aile birli inin ayakta kalabil esinde en önemli unsurlardan baz lar ; bütçenin do ru da l m, tüketimin a r ekilde yap lmamas ve tutumlu davran larda bulunarak tasarrufun yap lmas d r den den. Toplam: den....ayl k faturalar......otomobil ayl k harcamalar den den....g da den....giyim k yafet den....temizlik malzemeleri den. Çocuklar aileye gelir kazand rmaz, onlar n ihtiyaçlar n (dil ö retimi, spor, kitaplar, oyuncaklar vb.) kar lamakta ebeveynler gayret gösterir. Ailenizde çocuklara yap lan harcamalar ve hangi amaçla kullan ld n yaz n z! Çocuklara yap lan harcamalar...toplam Toplam aile harcamalar... Bu ayda yap lan tasarruf... gelirler, bütçe, giderler den. den. den. den. den. den.

23 MÜLK YET 17. madde nsan n, kendine ait ve ba kalar yla birlikte mal ve mülkiyete sahip olma hakk vard r. Mülkiyet, insan n bir eyleri kazanarak veya elde ederek sahip olmas d r. Mülkiyet kendine ait (bireysel) veya grup (topluluk) eklinde olabilir. Mülkiyetin getirdi i sorumluluklar vard r ve bunlara uymak gerekir. Mülkiyet sahibi mal varl n tüketir, satar veya istedi i ekilde kullanabilir. 23

24 K SEL G ZL L K - MAHREM YET Her çocu un ki isel gizlili e mahremiyete hakk vard r. Kendisi izin vermeden kimsenin onun günük veya mektuplar n okumaya hakk yoktur. Mahremiyet, bir eyleri birileriyle payla mak istemedi imizi ifade eden bir kavramd r. Payla mak istediklerimizi ise aç k söyleyebiliriz. A a daki ifadeleri okuyunuz ve tablodaki sorulara yan t veriniz. 1. Mila günlük yaz yor ve kimsenin bundan haberdar olmas n istemiyor. 2. Marko, kendi odas nda arkada ile telefondan konu uyor fakat bu görü meyi ablas n n dinlemesini istemiyor. 3. Darko nun evinde misa r var. Darko, matematikten zay f notu ald n misa rlere bahsedilmemesini ebevnlerinden rica ediyor. 4. Ö retmen, yaz l ödevlerin sonuçlar n bildiriyor. Ö renciler notlar n sesli söylenmemesini istiyor. 5. Nikola n n oda kap s nda G RMEDEN ÖNCE KAPIYA TIKLAYIN yaz s var. 6. Anne, üstünü de i tirmek için çocuklar n yatak odas ndan ç kmalar n rica ediyor. Mahremiyeti tercih eden Mahremiyet neleri içermekte ki iye göre Kimlerden gizli kalmas n istiyor Gizli kalmas için ne yapmakta Mila Marko Darko Ö renciler Nikola 24 Anne

25 LET M EK LLER Geçmi te, insanlar atlar n üzerinde bir yerden ba ka bir yere giderek bir bilginin, haberin duyurusunu yapmak zorundaym. Ula m n geli mesi ile haberle me kolayla m ve h zlanm t r. Bugün haberle me süratli bir ekilde uydu, radyo, tv. telefon vb. arac l yla yap lmaktad r. Dünyan n çevresinde farkl ekil ve büyüklükte uydular hareket etmektedir. Ça da ileti im araçalar,hayat m z farkl ekilde etkilemekte, binlerce kilometre uzakta bulunan insanlar ile yak n ilet im kurmam z sa lamaktad r. - Genellikle hangi ekilde haberdar oluyorsunuz? 25

26 GÜNLÜK YAYINLAR GAZETELER Genellikle günlük yay nlar gazeteler arac l yla, çevremizdeki olaylardan - olan bitenlerden haberdar olma imkan m z oluyor. Birkaç günlük yay nlanan gazetenin ad n yaz n z. 26 Goce Delçev ilkö retim okulu yeni çat ve pencerelere sahip oldu Centar-Merkez belediyesi USA D ile i birli inde bulunarak, Goce Delçev ilkö retim okuluna yeni termopan pencereleri takacakt r. Centar belediye ba kan Violeta Alarova n n kabine e Lidiya Nedelkovska n n ifadesine göre: Yeni pencerelerin tak lmas geçen ay ba lat lm ve belediye üstlenmi oldu u görevi, üç kattaki koridor pencerelerini de i tirmi tir. Hafta içerisinde ise USA D in görevlendirdi i ekipler taraf ndan s n f pencereleri de i tirilip yenileri tak lacakt r. Yeni yap land rma ile okulun eski azbest çat s da de i tirilecektir. Ayn zamanda belediye taraf ndan hafta içerisinde y pranm ve eski elektrik tesisat da dö enecektir. Okulun restore ve yap land r lmas ikinci yar y l n ba lang c nda 20 Ocak ta bitmesi beklenmektedir. çeren bilgi ve haberlere göre yay n iki ekilde olabilir: - Kaliteli yay n ciddi olaylar, haberleri ve analizleri yay nlayan günlük gazete. - Renkli yay n okuyucular e lendiren magazin ve e lenceyi kapsayan günlük gazete. Ba ve sorumlu yazar, gazete içeri ini tamamiyle kontrolü alt na alm ki idir. Günlük gazeteler her gün belirli bir tiraj ile yay nlan r. Tiraj, yay nlanm gazete say s d r. Solda verilmi olan metni okuyunuz ve sorulara yan t veriniz. Bu al nt dan neleri ö rendiniz? Okulunuz hangi belediyede bulunur? Bu faaliyeti nas l de erlendirdiniz? Okulunuzda hangi de iklikleri yapmak istersiniz?

27 RADYO, TV VE NTERNET Radyo, televizyonun ortaya ç kmas ndan önce kullan lmaktayd. Radyodan her gün farkl programlar yay nlanmaktad r. lk radyo 1920 y l nda icat edilmi tir. Televizyon, bas n ve radyodan sonra ortaya ç km t r. TV, do rudan ve canl olarak dünyadaki olaylar izlememizi sa lar. Televizyon 1936 y l nda icat edilmi tir. nternet, dünyan n en büyük ve en yayg n bilgisayar ileti im a d r. Dünyan n her yerinden insanlar n birbirleriyle kolay ve h zl ileti imini sa lar. 27

28 Medyan n gençlere olumlu ve olumsuz etkileri konusunu ele alarak; önce gruplara ayr lm bir T tabloyu, daha sonra tüm s n fa ait bir tablo olu turmaya çal n z. Medyan n olmas n gerektiren nedenler Medyan n kald r lmas n gerektiren nedenler Ara t rma aktiviteleri Üç grupta toplan n z! Her gurup farkl ara t rmalar yapacakt r. 1. Grup: En çok izlenen TV kanal En çok izlenen TV kanal ara t rma konusunu içeren bir anket haz rlay p, 50 ki iden - üyeden olu an bir gruba (her ya ve etnik topluluklardan) uygulay n z. MTV A1 Sitel Telma Kanal 5 Alsat BTR Di erleri 28

29 Elde edilen verileri gra k ile göstermeye çal n z MTV A1 Sitel Telma Kanal 5 Alsat BTR Di erleri Verilere göre en seyredilen TV kanal hangisidir? 2. grup: En fazla okuyucusu olan gazete 50 ki iden olu an bir gruba anket uygulay n z. Konu. En fazla okur say s olan günlük gazete hangisidir? Veçer Vest Vreme Utrinski Dnevnik Koha Di erleri Verileri gra e uygulay n z Veçer Vest Vreme Utrinski Dnevnik Koha Di erleri 29

30 Anketi cevapland ranlara göre hangi günlük gazete en çok, hangisi en az güvenilirdir? 3. grup: En çok ziyaret edilen internet sayfas En çok ziyaret edilen internet sayfas hangisidir? Bunu anket eklinde 50 ki iye uygulay n z. Yahoo Google Kajgana Idividi hi5 Facebook di er Verileri gra e geçiriniz Yahoo Google Kajgana Idividi hi5 Facebook di er En çok ziyaret edilen internet sayfas hangisidir? 30

31 Ö REND KLER M Z DE ERLEND REL M Aile ve olu an bir birimdir. Aile bireylerin say s na göre: ve aile Evlilik. E ler nedir?. Aile birli ini olu turur. Do ru kar l olan kavram ile ba lay n z! Mülkiyet Mahremiyet - günlük yazmak - telefon - RAHTSIZ ETMEY N Z - arkada ile konu mak - e ya Say n z! leti im araçlar 31

32

33 YERLE M YERLER VE YERLE M B R MLER Bu ünitede ö renece iniz konular: - Yerle im çe itleri - Kom uluk - Yerle im birimleri ve kurumlar - Rölyef - Co rafya haritas - Kartografya i aretleri - Yerle im birimlerinde sorunlar 33

34 YERLE M EK LLER - YERLER VE BAKIMI Bizim ev, ailemizin bir parças d r. Nikola, müstakil evde Vlae semtinde, Marko ise apartmanda Kapi tec semtinde ya amaktad r. Nikola Marko ya nas l gelebilir? Marko nun evi, Naroden front soka nda bulunur. Bu ekilde tabela üzerinde soka n ad yaz l d r. Caddeyi bulduktan sonra 28 no lu apartman buluyoruz. Bu ekilde tabelada ev veya apartman numaras yaz l d r. Her soka n sa ve sol taraf bulunur. Sol taraftaki ev veya apartmanlar tek, sa taraftakiler ise çift numaralar ile i aretlenir. Büyük apartmanlarda katlar n say s fazlad r. Her katta birkaç daire bulunur. Her dairenin numaras vard r. Dairelerde ya ayan ailenin soyad yaz l d r. Örne in: Stojanovski Her aile, evinin bak m ndan sorumludur. Her eyin yolunda gitmesi için her aile en az ayda bir kez ev idaresi kurulu toplant s yapmal d r. Farkl sorunlar tart mal ve çözmelidir. Sizde bu toplan lara aktif olarak kat lmaya çal n z. Sorunlar çözmek amac yla bu tip toplant lar n apartmanlarda veya küçük mahallelerde yap lmas mecburidir. 34

35 S n f içinde birlikte bu tabloyu doldurmaya çal n z. Küçük bir ara t rma yapm olacaks n z. S n f n zdaki ö rencilerin ço unun evi ya ad klar soka n hangi taraf nda (sa veya sol) bulunmaktad r. Gündelik numaras Ev apartman numaras Toplam Sol Sa Toplam ö renciden soka n sa taraf nda ö renci, sol taraf nda ise ö renci oturmaktad r. Kendiniz denemeye çal n z Ya ad n z yerin (daire, ev, apartman) çizimini yap n z. Eviniz hangi sokakta bulunur? Hangi semtte? Okulunuz hangi sokakta bulunur? Evinizden yada apartmandan okula giderken geçti iniz sokaklar n adlar n yaz n z! 35

36 Geçti iniz sokak say s n yaz n z. Evinizden okulunuza kadar giden yolu çizmeye çal n z. Ara t rma yaparak, s n f n zda ö rencilerden okulunuza en yak n ve en uzak ya ayan ö renmeye çal n z. En uzak, en yak n Kolku vreme im e potrebno na u~enikot {to `ivee najdaleku i na u~enikot {to `ivee najblisku za da pristignat od doma do u~ili{te? 36

37 KOM ULUK VE KOM U L K LER Hiçkimse yaln z ya amaz. Hepimiz bir yerle im birimindeki vatanda lar ile birlikte ya amaktay z. Bize en yak n olanlar bizim kom umuzdur. Onlara kar sayg l davranmal, iyi ili kiler kurmal ve gerkti inde yar mda bulunmal y z. Evimize yak n olan evler ve apartmanlar bizim mahalleyi olu turur. Kasabalar, semtleri ve mahalleleri kapsar. Belirli alandaki evler ve apartamanlar bir mahalle görünümünü kazan r. - Mahallenizde be endi iniz eyler nedir, neleri de i tirmek isterdiniz? - Mahallenizde oyun için belirlenmi alanlar yeterli midir? - Mahallemizden arkada lar m z n olmas neden önemlidir?? Bir toplumda ya ad m z sürece toplumsal dayan man n önemli oldu unu; bencil davranmadan ihtiyac olanlara yard mda bulunman n ve birlikte hareket etmenin öneminin bilincine varmal y z. - Hangi durumlarda insanar toplumsal dayan ma içerisinde olmalar gerekmektedir? - Üsküp, neden toplumsal dayan man n örnek kenti olarak seçilmi tir? Dayan ma ( kir birli i) 37

38 BON TON GÖRGÜ KURALLARI Kom ulara kar iyi davran larda bulunmak 1) Kom umuzla kar la t m zda selam vermeliyiz. Selamla birlikte tebessümü de unutmamal y z, nankör bak larla iyi günler demenin anlam kalmaz. 2) Asansörde herkesi, tan d m z ve tan mad m z ki ileri selaml yoruz. Öncelikle asansöre giren selam verir ondan sonra asansörde bulunanlardan selam al r. 3) Do um günü kutlamalar n çal lmayan günlere planla t r p kom ulara önceden haber vermeliyiz. 4) Ev kurallar n bilyorsan z, günün belirli saatleri uyuma ve dinlenme amaçl oldu unu unutmamal s n z. Genelde ile saatleri aras nda gürültü yapmamak, kom ular n z n uyudu unu hat rlamak gerekir. 5) Mahalle çocuklar apartman n önünde toplanarak futbol, saklambaç veya farkl oyunlar oynamaktad rlar.özellikle topla oyun oynand nda topun kontrolden ç kmas yla çevrede camlar n k r lmas na ve zarar verilmesine neden olabilir. Bu tür olaylar n ya anmamas için en yak n oyun sahalar ndan birini seçerek, sokaktan da uzak, rahat ve oyunun key ni ç karmaya çal n z. 38

39 YERLE M B R M - EH RLER VE Ç NDEK KURUMLARI (kaza-ilçe, kurumlar, resmi yerler) Bir ehirde ya ayan ve ikâmet eden insanlar, o kasaban n nüfusa kay tl vatanda d r, evleri ise bar nd klar ya ad klar mekând r. Bir ehirdeki insanlar birbirini tan r veya tan mayabilir, fakat herbiri insan ili kilerinin do ru ve kasabadaki hayat n iyi yönde geli mesini sa lamal d r. ehirlerde farkl alanlarda çal an birçok kurumlar bulunur. Toplumsal kurumlar, genellikle vatanda lar n ihtiyaçlar n kar la mak amac yla kurulur. nsan hayat n n büyük bir k sm veya tamam, farkl toplumsal kurumlarda örgütlenmekte ve geçmektedir. Örne in, insanlar do umhanelerde do ar, hastanelerde tedavi görür, okullarda e itim al r, spor kulüplerinde spor yapar, tiyatro ve e lence yerlerinde e lenir, kurum ve irketlerde çal rlar. Aile bir kurumdur. Ya ad n z yerdeki mevcut kurumlar yaz n z. A a da verilmi olan ki iler ihtiyaçlar na göre hangi kurumlara ba vurmal d rlar? Okul banka postane eczane sinema karakol hastane 1) Mariya, yurtd ndaki akrabalar na kartpostal göndermek ister. 2) Filip ve Teo Spaydermen lmini izlemeye karar verdiler. 3) Milica teyze paras n kald rmak ister. 4) Darko, bisikletten dü üp aya n vurdu. 5) Yana n n cep telefonu çal nd. 6) Ebeveynleri Mila y birinci s n fa kaydetmek istiyorlar. 7) Ognen in bo az a r yor. Doktoru urup içmesini önerdi. Herkesin kullanabilece i belirlenen alanlara resmi yer ad verilir. Resmi yerlerde mütevazi, kibar ve sayg l davranmal y z kurum 39

40 MAHALLE MUHTARLI I SEMT MAHALLE MUHTARLI I Bir semtin içerisinde mahalle muhtarl klar kurulur. Mahalle muhtarl klar nda o mahallede bölgede ya ayan vatanda lardan konsey seçilir. Konsey üyeleri vatanda lar n hergünkü sorunlar yla ilgilenir. Konsey, mahalle muhtarl na dört y l dönem süresi ile muhtar seçer. Ara t rma aktiviteleri: Mahalle muhtarl n ziyaret ediniz, konseyin son yapm oldu u topant s ndaki tart lan sorunlar ö renmeye çal n z. Gündem tarih dönem

41 DO AL FAKTÖRLER VE EH RLERDE HAYAT Geçen ö retim y l nda, büyük yere im birimlerine kent küçük yerle im birimlerine ise köy ad verildi ini ö rendik. Düzlük Bay r Da 41

42 Da l k bölge yerle meleri 500 m ve üzeri Engebeli (bay r) bölge yerle me leri 200 ilâ 500 m aras Düzlük yerle meler 200 m ye kadar - Yerle im yerleri aras ndaki farkl l klar nelerdir? - Da lar, bay rlardan ay ran özellikler hangileridir? Resimlerdeki yerle melerin nerede yer ald klar n, çizgilerin üzerine yaz n z

43 Yukar da verilmi olan ekili, yükseltisine uygun renkleri seçerek boyay n z. Yükseltileri metre ile i aret ederek alt na hangi bölgeye ait oldu unu yaz n z. Yeryüzündeki yer ekilleri rölye olu turur. Düzlükler, bay rlar ve da lar rölyef eklleridir. Makedonya da en yüksek tepe Korab da nda 2764 m dir. Do u Makedonya da en yüksek da Osogova da d r

44 Güney Makedonya da en yüksek Baba da d r. Povardarye, Vardar vadisi boyunca düzlük bölgedir. Geçmi te bu vadi suyla dolu bir gölmü, daha sonra sular Ege denzine akm. Da lar aras ndaki ovalar n arazileri verimli olur. Pelagoniya, Makedonya n n en büyük ovas d r. 44 Co rafya hartas nda alt çizilmi kavramlar bulunuz (Korab, Osogova, Baba, Povardarye, Pelagoniya)

45 RÖLYEF Makedonya n n rölye genellikle da l kt r. Rölye ni düzlükler, ovalar, bay rlar,alçak, orta ve yüksek da lar olu turur. Bo dikdörtgenler içine haritaya göre ana ve ara yönleri yaz n z. düzlükler bay rlar da lar A a da verilmi olan kentlerin bulunduklar bölgenin ad n yan ndaki çizginin üzerine yaz n z. Berova Kalkandelen Negotin Üsküp E ri Palanka Kru ova Makedonya haritas üzerinde hangi renkler en yayg n görülür? 45

46 Alanda ve yerle im yerlerinde yönleri a a daki i aretlerden faydalanarak daha kolay buluruz. Tra k tablosu ve i aretleri D Güne in konumu G Kent plan K B Co rafya haritas 46 Uygulamal ödev: Guruplara ayr l n z ve sert düzlem üzerinde hamurdan rölyef ekilleri yapmaya çal n z. Her grup farkl rölyef bölgesini seçebilir. Rölyef yükseltisine göre renkleri seçip boyay n z.

47 KENT PLANI Planlar, büyük ölçekli haritalard r. Bu haritalarda sokaklar ve di er yap lar n; okullar, tiyatrolar, müzeler, hoteller, hastanelerin yeri kesin ve tam olarak gösterilir. Harita (planda) yönler, u ekilde verilir; yukar s her zaman kuzey, a a s güney, sa taraf do u ve sol taraf bat anayönü gösterir. Plan n daha kolay alg lanabilmesi aç s ndan, plan e it karelere ayr lm, s ralar har er ile kolonlar ise rakamlarla i aret edilmi tir. Harf s ray ifade eder Rakam kolonu ifade eder Plan n üzerinde bir yeri daha kolay bulabilmek amac yla, plan n bir kö esinde alfabetik s ras yla sokaklar n listesi ve soka n bulundu u s ra ile kolonisi verilmi tir. Örne in, (C3) yukar daki planda gösterilmi tir. 47

48 A a da verilmi olan bo karelere yap veya kurumlar n nerede bulunduklar n yaz n z. KTM Orduevi Ramstor TM Halklar Tiyatrosu Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi Kent Stad Üsküp Fuar Merkezi 48

49 49

50 CO RAFYA HAR TASI Co rafya haritalar küçük ölçekle haz rlan r. Bu haritalarda da lar, göller, kentler, ülkeler, denizler vb. gösterilir. Co rafya haritalar nda da yönler planlardaki gibi verilmi tir. sa taraf, sol taraf, a a da yukar da. Co rafya haritas n okuyabilmek için kartografya renklerini ve i aretlerini bilmek gerekir. Kartografya renkleri Da lar Bay rlar Düzlükler Sular Kartografya i aretleri 50 Rak m

51 Devletin adõ Ölçek Bir yerin haritada kaç kez küçültüldü ünü gösterir Rölyef kartografya renkleriyle gösterilmiú Lejant Kartografya iúaretleri Yükseklik ve derinlik basamaklarõ Yükseklik basamaklarõ, bir yerin deniz yüzeyinden yüksekli ini (rakõmõ) gösterir. Dünya nõn ana ve ara yönlerini yaz. Benim yaúadõ Õm yer Makedonya nõn Bölgesinde bulunur. 51

52 52

53 53

54 Aúa Õdaki objelerin bulunduklarõ ana ve ara yönlerini yazõnõz. Ohri Gölü Üsküp Ustrumca Doyran Gölü Belsica Kara Irmak ùar da Õ Boú alanlara kartografya iúaretinin anlamõnõ yazõnõz

55 HaritalarÕn ortaya çõkmasõndan önce, insanlar kayalõklarõn üzerine bildikleri alanlarõ çizerlermiú. Genellikle yapõsõ kil olan parçalarõn üzerine. Örne in, sa tarafta verilen resimdeki gibi. Pusula yönleri göstermeye yarayan bir araçtõr. PusulanÕn i nesi manyetik olup her zaman kuzey yönünü gösterir. PusulanÕn içinde ana ve ara yönleri gösteren iúaretler bulunur. Harita lejantõ kartografya iúaretlerini kapsar. Semboller küçük kartografya iúaretleriyle ifade edilmiú, küçük alanda birçok veriyi içerir. 55

56 YA ADI IM YER - SEMT M ZDEK SORUNLAR Herkesin bir ya ad yeri (semti) vard r. Bir semtin ahalisi, do rudan ya ad yerin sorunlar ile kar kar ya kal r. Sorunlar n çözülmesinde insanlar n aktif ve bilinçli olmalar önemlidir. stenen hede ere ula abilmek için her birey ya ad yeri sevmeli, çevresinde ya ayanlara sayg göstermeli ve sorunlar bilerek örgütlü bir ekilde çözmelidir. Salk m ekili ile semtinizdeki sorunlar göstermeye çal n z. Ya ad m yerdeki sorunlar 56

57 1. grup: Çevre kirlili i Aran zda dört grup olu turunuz. Her grubun aktiviteleri farkl d r. Göreviniz, ugun olmayan yerlere at lan çöpleri say n z. Grubun her üyesi ara t rma yapacak alan belirlemeli ve tabloya yazmal d r. Ara t rmay 50 ad m kadar uzun bir yol katederek yapmal ve toplad verileri tablo üzerinde göstermelidir. (örne in, 50 ad m okul avl usunda, 50 ad m apartman n evinin çevresinde, 50 ad m dame gruev caddesinden...vb.) Yer (50 ad m) ka t cam plastik organik gübre naylon po etler toplam - En temiz ve en çok kirletilmi yer neresidir? - Hangi çöpler en çabuk çürür-bozulur? - Ya ad m semtte farkl çöp konteyn rlar ve hangileri mevcuttur? - Yapt n z ara t rma ile ilgili bir ara t rma raporu haz rlay n z (a a daki çizgilere, di er gruplar sizin ara t rman z hakk nda ald klar bilgleri yazacakt r). 57

58 2. grup: Gürültü kirlili i Gürültü, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen ses olarak tan mlanabilir. Sizin ödeviniz, farkl yerlerdeki gürültüyü belirli bir zamanda ölçmek ve elde edece iniz verileri lejanta göre tabloya geçirmektir. Önce kendi yapm oldu unuz ölçüm ve verileri daha sonra di er grup üyelerinin verlerini kaydedeceksiniz. Art lar toplay n z ve elde etmi oldu unuz veriler ile kar la t r n z. Lejant: +++ yüksek düzeyde ++ orta düzeyde + alçak düzeyde Evinizde Kom ularda Sokakta 7s 11s 17s 21s 7s 11s 17s 21s 7s 11s 17s 21s Toplam Ara t rma sonucunda, günün en sakin dönemleri ortaya ç kacakt r: evinizde kom ularda ve sokakta - Nerede ve saat kaçta en yüksek düzeyde gürültü saptanm t r? Yapt n z ara t rma ile ilgili bir ara t rma raporu haz rlay n z (a a daki çizgilere, di er gruplar sizin ara t rman z hakk nda ald klar bilgleri yazacakt r). 58

59 3.grup: Tra k sorunlar Ya ad n z semtinizden ula ma aç k üç sokak belirleyiniz. 15 dakika süre içerisinde bu sokaklardan geçen ula m araçlar n say n z. Elde etmi oldu unuz verileri tabloya yaz n z daha sonra bu verileri farkl renklerle gra e geçiriniz. 15dk. sokak otomobil otobüs kamyon motor bisiklet Toplam Birinci sokak kinci sokak Üçüncü sokak otomobil otobüs kamyon motor bisiklet - Sokaklardan toplam olarak kaç motorlu araç geçmi tir? - Hangi ve kaç ula m arac havay kirletmedi? soka ndan en çok soka ndan en az motorlu arac n geçti i görülmü tür. - Yapt n z ara t rma ile ilgili bir ara t rma raporu haz rlay n z (a a daki çizgilere, di er gruplar sizin ara t rman z hakk nda ald klar bilgleri yazacakt r). 59

60 4.grup: Daha önceki gruplar n yapm oldu u ara t rmalardan, semtinizle ilgili bir güncel konuyu seçiniz. Konuya uygun metod ve teknikleri uygulay n z. Yapt n z ara t rma ile ilgili bir ara t rma raporu haz rlay n z (a a daki çizgilere, di er gruplar sizin ara t rman z hakk nda ald klar bilgleri yazacakt r). 60

61 Ö REND KLER M Z DE ERLEND REL M Ya ad n z yer, adresinizle ilgili en önemli bilgileri yaz n z: Yer, Adres: Mahalle muhtarl Rölyef: (45.sayfay aç n z, harta üzerinde ya ad n z yeri bulunuz ve yaz n z) - Ya ad n z yer hangi kartografya rengi ile boyanm t r? - Ya ad n z yerin rak m (denizüstü yüksekli i kaç metre) nedir? 51. sayfadaki yükseklik basamaklar na göre belirleyiniz. - Semtinizde de erlendirmelere göre en güncel sorun nedir? - Ya ad n z yeri çizerek ifade etmeye çal n z. 61

62

63 BELED YE Belediye s n rlar Belediye merkezi Bu ünitede ö renece iniz konular: Yerel topluluk Yerel yönetim Vatanda Belediye ba kan Belediye meclisi Firma / irket Belediyede kültür hayat etkinlikleri Demokrasi Yönetim ve idare Ba anl k - Liderlik Sosyal sorunlar 63

64 YEREL TOPLULUK VE YEREL YÖNET M Belediyeler, yerel topluluklar eklinde olu turulmu, yerel yönetimin uyguland örgütlerdir, birimleri - birliklerdir. Yerel topluluklarda,vatanda lar önemli sorunlar üzerinde karar vermektedir. Vatanda lar do rudan kat lma veya seçtikleri grup temsilcisi arac l ile karar verme imkan na sahiptir. Yerle im yerine göre (kent veya köy) yönetim, kent veya köy yerel yönetimi eklinde olur. Belediye, yerel yönetim birimidir. Belediye, belirli alanda ya ayan ve belli bir nüfusu içine alan topluluktur. Belediye Belediye Yerle im yeri Yerle im yeri Yerle im yeri Yerle im yeri Belediye s n rlar içerisinde sürekli yerle meleri olan insanlar, belediyenin vatanda lar say l r. Belediye yapt icraat ile vatanda lar bilgilendirmek zorundad r. Her belediye bir bölgeye ait olup, ad verilir. Belediyenin kendi arma ve bayra da olmas uygun görülür. - Belediyeniz hakk nda bilgi toplay n z. Ne zaman kurulmu ve ad nedir? - Nüfusu ne kadard r? - Nüfusun erkek ve kad n say s n ö renmeye çal n z. 64 yerel, yerel yönetim, vatanda

65 ÜSKÜP KENT VE MAKEDONYA CUMHUR YET NDE BELED YELER Haritada, ya ad n z belediyeyi bulmaya çal n z. Kare içine yazm oldu unuz belediyenizin ad ile çizgi çekerek ba lay n z. Belediye s n rlar Belediye merkezi M.C. ndeki belediyeler kent mevkiine sahiptir. Belediye say s : 33 Berova Manast r Bogdanci Valandova Köprülü Vinica Gevgeli Gostivar Debre Delçova Demir Kapi Demir Hisar Kavadarci K rçova Koçana Kratova E ri Palanka Kru ova Kumanova Makedonska Kamenica Makedonski Brod Negotin Köy mevkiine sahip belediyeler: 41 Ohri Pehçova Prilepe Prbi tip Radovi Resne Sveti Nikole Struga Ustrumca Kalkandelen tip 65

66 Üsküp kenti belediye say s : s : 10 Aerodrom Butel Gazi Baba Gyorçe Petrov Karpo Ek i Su Saray Centar(Merkez) Çair uto Orizari Gyorçe Petrov Saray 66

67 Butel uto Orizari Gazi Baba arpo Çair Centar (Merkez) Aerodrom Ek i Su 67

68 VATANDA Her bireyin kendi belediyesinde aktif bir vatanda konumunda olmas gerekir. Dolay s yla, bilgilendirilmesi çok önemlidir. Ancak bu ekilde aktif olmas, belediyedeki hayat n ve ya ant n n düzenlenmesi ve kolayla t r lmas aç s ndan kir ve önerilerde bulunmas mümkün olur. Ba ar l olabilme ve hayat n iyi yönde geli tirebilme amac yla vatanda lar sivil toplum örgütleri kurar. Sorunlar n u ekilde dile getirir: - Fikir üretmek ve önerilerde bulunmak - Toplant lar - Seçime kat lmak (oy vermek) Her vatanda bireysel veya birlik eklinde belediyelere önerilerde bulunma hakk na sahiptir. Referandum (oy vermek) yoluyla vatanda, ya ad toplulu un (semtin) sorunlar hakk nda karar verir. 18 ya n doldurmu her birey vatanda oy verme hakk na sahiptir. 68 vatanda, referandum

69 BELED YE ORGANLARI Belediye Organlar : - Belediye Meclisi - Belediye Ba kan Meclis, aday gösterilen ve seçimlerde vatanda lar n oyunu kazanm üyelerden olu ur. Meclisin, meclis ba kan vard r. Seçimler her dört y lda bir gerçekle ir. Meclis üye say s, belediyedeki nüfus say s na ba l d r. Meclis toplant lar n ba kan belirler. Toplant lar resmi olup tutanak yap l r. Belediye ba kan, belediyeyi temsil eder ve tan t r. Dört y lda bir genel, do rudan veya ba ms z seçimlerde gizli oy vermekle seçilir. Meclis, belediyedeki ya am ve ko ullar n iyi yönde geli mesi aç s ndan kararlar getirir, belediye ba kan ise bu kararlar gerçekle tirmekle yükümlüdür. Belediye ba kan, vatanda larla görü mek için kabul günleri belirler. Vatanda lar, sorunlar ve çözüm yollar ile ilgili önerilede bulunurlar. Belediye ba kan, gerçekle tirme 69

70 Belediyenizde daha iyi bir ya am ortam ve standard na ula abilmek için birlikte kirler üretmeye çal n z Fikirler ( kir f rt nas ) Belediyenizi ziyaret ediniz ve belediye temsilcleriyle görü ünüz. Önceden görü me talebinde bulunup randevu al n z. - Belediyenizde, son seçimler ne zaman yap lm t r? - Belediye ba kan n z n ad nedir? - Belediye meclisinin kaç üyesi vard r? - Son toplant ne zaman yap lm t r? - Toplant da kaç üye haz r bulunmu? - Hangi konular tart lm (Meclis toplant s n n gündemini yaz n z). - Belediye yönetminden memnun olmayan vatanda dava açabilir mi? Ö renmeye çal n z. 70

71 BELED YEDE EKONOM K HAYAT Belediyede ekonomik hayat, do rudan üretim ve hizmet sektörüne ba l d r. A a daki ekli inceleyniz. Belediyenizde en geli mi ekonomik kolunun içerdi i önemli kavramlar na ekonomik faaliyetlerine da l m n, ekil ile göstermeye çal n z. Sanayi Ba c l k Av ve bal k avc l Ormanc l k Üretim sektörü Tar m Hayvanc l k Meyvecilik Madencilik Çiftçilik - Ya ad n z yerel toplulukta birimde, en geli mi ekonomik kolu hangisidir? - Belediyenizde hangi ekonomik kolu geli memi tir? - Ekonomik kollar ndan hangisinin geli mesi için mevcut ko ullar elveri lidir? ekonomi 71

72 E itim Sa l k Hizmet sektörleri Ula m Turizm Ticaret kram Servisi Hizmetleri Yukar da, salk m eklinde verilmi olan sektörlerden, belediyenizde geli mi olanlar ayr nt l bir ekilde göstermeye çal n z. - Hangi sektörü en küçük ayr nt lar na kadar gösterebildiniz? - Belediyenizde hangi ula m en çok geli mi tir? - Belediyenizde mevcut olan sa l k kurumlar n söylemeye çal n z. - Hizmet sektörlerinden hangisi belediyenizde mevcut imkanlara ba l olarak geli ebilir? 72

73 F RMA VE RKETLER Bir toplulukta ya ayan olgun ve yeti kin ki iler çal r ve farkl toplumsal faaliyetlerde bulunurlar. Yerle im yerinin ziksel özellikleri ve do al zenginli ine ba l olarak farkl çal ma alanlar ve faaliyetleri görülür. nsanlar n ço u ait oldular belediyedeki kurumlarda çal rlar. Örne in, hastaneler,okullar,kre ler,postanele r vb. Topra i verimli olan bölgelerde tar m geli mi, insanlar farkl tar m kollar ile u ra r: çiftçilik, meyvecilik, hayvanc l k vb. Bu bölgelerde tar msal ürünleri imalat fabrikalar bulunur. Meyve, sebze, et ve süt ürünleri imalat ve konserveleri yap l r. Engebeli ve da l k bölgelerde maden ocaklar ndan maden ç kart l r. Maden ocaklar n n yak n nda maden i letme fabriklar bulunur. Daha küçük zanaat atölyelerinde farkl zanaatlar geli mi tir: ayakkab tamircisi, kuyumcu,çilingir, kuaför, terzi vb. Çal an nüfusun büyük bir k sm ticaretle u ra maktad r.haz r ürünlerin sat yap l r. Sat büyük ma azalarda. süpermarket, sat merkezleri veya küçük dükkânlarda yap l r. Do al güzellikleriyle zengin bölgeleri insanlar daha güzel ve cazip hale getirip turistlerin ilgisini çekecek ekilde ziyaret ile dinlenme yerlerine dönü türüp turizm ile u ra rlar. Ula m n kesintisiz bir ekilde gerçekle mesi için güvenli yollar n bulunmas önemli, bunlar n in a edilmesi ula mda çal anlar n görevidir. rma, irket 73

74 , E G RME, DENAR, T CARET Belediyede ya ayan insanlar farkl i le me guldurlar. Firmalar ve irketler onlar n i e girme ve çal ma imkanlar n sa lar. Yapt klar i in kar l nda maa al rlar. Hergünkü hayatta paran n büyük önemi vard r. Para en önemli de i im arac d r. Makedonya Cumhuriyetinde para birimi denard r. Madeni - demir para ve ka t para - banknot eklinde kullan l r. Ticaret hizmet sektörüdür ve mallar n al veri ini kapsar. Çinliler X. yy.da ka t paralar - banknotlar icat etmi. Bankomatlar, günde 24 saat boyunca vatanda lar n kendi banka hesaplar ndan haz r para (nakit) ç karmas n sa lar. 74

75 SU VE KANAL ZASYON H ZMETLER Geçmi te, her aile kendi çöplerinden sorumlu, çöpleri yakarak veya topra a gömerek yokederlermi. Günümüzde, belediyelerde, çöplerin toplanmas ndan sorumlu su ve kanalizasyon hizmetleri taraf ndan yap lmaktad r. Bu hizmetlerin arac l yla hergün apartman ve resmi kurumlar n önündeki çöp konteynerlerinden özel araçlarla toplanmaktad r. Toplanan çöpler, çöp depolar na terkedilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayr ca: - Sokaklar n, parklar n, pazarlar n temizli i - Akarsu teknelerinin bak m ve - K döneminde kar n sokaklardan kald r lmas ndan sorumludur. - Semtinizin temizli i yaln z bu hizmetlere mi kalmal? - Avlunuzun temizli ini, ev, apartman veya dükkân n z n önündeki k n y nla m kar kim kald rmal? Ya ama ortam n n temiz ve güzel görünmesi hepimizin görevi ve sorumlulu udur. çöp deposu 75

76 BELED YEM ZDE KÜLTÜR HAYATI Kültür, belrli bir alanda ya ayan halk n ya am tarz d r. Kültürün gelenekler ve manevi dünya ile kuvvetli ba lar oldu u; sanat, din, adetler ve al kanl klardan görülür. Kültür ya am tarz d r. Kültür: - nsanlar n giyim tarz n - Evlenme adetleri - Aile hayat - Dini mensubyeti ve - Davran lar kapsar nsanlar aras ndaki fark da bundan kaynaklan r. Farkl l klar n a lmas, insanlar aras ileti imin güçlenmesi, sayg ve ho görüye ba l d r. nsanlar aras ndaki irtibat n kurulmas nda yerel topluluklar taraf ndan örgütlenen kültür gösterilerinin etkisi büyük önem ta r. Belediyenizde yer alan kültür kurumlar n ve kurulu lar n yazmaya çal n z. Ya ad n z yerel topluluktaki gelenekler veya gerçekle mi kültür etkinlikleri ile ilgili bir metin haz rlay n z. 76 gelenek, manevi dünya, din

77 YEREL YÖNET M SEMBOLLER ARETLER Sembol, bir nesne, i aret veya özellikler ile bir eyi ifade eder. Her sembolün anla l r anlam vard r. Belediyelerin de kendi sembolleri vard r. Armas ve bayra. Arma ve bayrak Makedonya Cumhuriyeti nin arma ve bayra ndan farkl d r. Her belediye kendine ait ve temsilen arma ve bayra a sahiptir. Belediyenizin arma ve bayra n çizmeye çal n z. Armas Bayra Belediyenizle ilgili daha önemli bilgileri yaz n z. - Belediyemizde en uzun sokak: - Önemli tarihi an tlar : - Belediyenizin, kom u s n r belediyesi aras ndaki farkl l klar nelerdir? 77

78 BELED YELERDE DEMOKRAT K HAYAT VE DEMOKRAS Demokrasi, Yunan sözcü ünden kaynaklan r; demos halk ve cratien yönetim anlam na gelir. Demokrasi esas nda halk yönetimi demektir. Demokrasinin temel de erleri özgürlük ve ho görüdür. Özgürlük, insan n kendi iste ü ve de erleri yönünde ba kalar n n özgürlü ünü rencide etmeden hareket etmesidir. Ho görü, herkesin özgürl ü ve mahremiyetine kar sayg göstermesidir. Bu de erler, kendimize ve ba kalar na kar olan sorumluluk duygusunu geli tirir. Çünkü herkes e it ve e it haklara sahiptir. Bizler demokratik bir toplumda ya amaktay z. Belediyelerde de demokrasi hakim, belediyeleri halk yönetir. Yönetimin daha ba ar l olmas aç s ndan demokrasi u ekilde uygulanabilir: Do rudan demokrasi toplumda önemli kararlar n halk taraf ndan verilmesi ve yöneticilere bildirilmesi Temsili demokrasi - ça da de i me ve geli melere ba l olarak, halk do rudan do ruya kendini yönetemeyece i için, seçti i temsilciler arac l ile yönetilir. Temsilciler özgür seçimler ile seçilir. 78 demokrasi, e itlik

79 - Ya ad n z yerel toplulukta insanlar ars ndaki farkl l klar nelerdir? Geçen ö retim y l ndan an msamaya çal n z. yerel toplulukta semtimizde ya ayanlar? - Milli mensubiyetiniz nedir? - Okulunuzda hangi dilde konu uluyor? - Evde ailenizde hangi dili konu uyorsunuz? Yerel topluluk içerisinde, insanlar n e it haklara sahip olmas neden önemlidir? Belediyenizde, vatanda lar e itlik hakk na nas l sahip olur? nsanlar aras ndaki farkl l klar kabullenip, ho görü gösterebiliyor musunuz? Bir örnek veriniz. Büyüyünce 18 ya n doldurmu oldu unuzda seçimlere kat lma ve oy verme hakk na sahip olacaks n z. Yönetici olacak ki ileri seçmeniz gerekecektir. Bugün s n f yöneticisi ba kan n ileride belediye ve devlet yöneticilerini - liderleri seçeceksiniz. Lider olarak seçece iniz ki inin hangi özelliklere sahip olmas gerekmektedir? lider, liderlik 79

80 RESM VE BELED YE SORUNLARI Belediye, bir bölgeye ait yerel bir topluluk olu turdu unu söyledik. Belediye, halk n n güncel sorunlar na çözüm üretmeye çal r. Sorunlar n halledilmesi genel olarak ilgili hekes için geçerli ve önemlidir. Sorunlar ve öneriler belediyeye ne ekilde sunulmaktad r? Hat rlay n z. Ki isel sorunlar dile getirme yollar : (68. sayfaya bak n z) Ki isel sorun ve önerilerinin belediyeye sunulmas aç s ndan, belediye ba kan n n yapmas gereken hususlar: - Önerilerin yaz eklinde kabul yerini sa lamak. Kabul edilen önerilerin üzerine ba kan: - 60 gün süre içerisinde taleplerin herbirini inceleyip, yan t bildiri eklinde uygulamal d r. - Gelen talep veya sorunlara çözüm bulma ve yan t verme yetkisi yoksa, yetkili kurumlara sevk edilmesi uygun görülür. Belediye, sorumlulu unu üstlendi i hizmetler: - Çevrenin korunmas - Su ve kanlizasyon hizmetleri - Sokaklar n ayd nlat lmas - Sokak ve yollar n in a edilmesi ve bak m - Park ve ye il alanlar n bak m Kültürel yönden belediye: Folklor, gelenek ve göreneklerin, eski zanaatlar n ya amas n sa lamal d r. Belediyeler özellikle genç nesilleri önemseyerek; spor merkezleri ve spor gösterilerini desteklemektedir. 80

81 Ayr ca sosyal güvence ve çocuklar n koruma alt na al nmas na, e itilmesine özen göstermektedir. Çocuk kre leri, okullar, yurtlar in a ederek, onlar n bak m ile ilgilenir. Beyin kir f rt nas ile belediye sorunlar n ke fetmeye çal n z! Bir sorun seçiniz ve çözülmesi için önerileride bulununuz. Sorunlar n cözülmesinde teklif ve öneriler Konular bir derse tabi tutarak : i sizlik, ba ml l k ve iddeti (belediyenizde güncel olanlar ) ortadan kald r lmas yönünde kir üreterek sizin de pay n z olsun. 81

82 S ZL K, BA IMLILIK VE DDET KONU: Sorunlara çözüm önerileri: Sorunlar ile igili proje haz rlay n z. S n f n veya okulun göze çarpacak ekilde bir yerine yerle tirin yada as n. Bro ürler haz rlay p, belediye halk na da t n z. Belediyedeki sorunlardan birisine çözüm üretmekte pay n z olacakt r! 82

83 Ö REND KLER M Z DE ERLEND REL M Ya ad n z belediyenin ad n yaz n z. Belediye, halk n sorunlar na ne ekilde çözüm bulmaya çal maktad r? Seçimlerde oy verebilir misiniz? EVET HAYIR Oy verme hakk na ne zaman sahip olunur? Belediye organlar : Üretim sektörü Hizmet sektörü 83

84 Makedonya Cumhuriyeti nin para birimi nedir? Kültürün tan m n yap n z. Yerel topluluk sembolleri Demokrasinin temel de erleri 84

85 SÖZLÜK (Yeni ö renilecek sözlerin - kavramlar n tan m ) Bütçe bir bireyin, ailenin, belediyenin devletin toplam gelir ve giderlerini kapsar. Hükümet meclis karar yla getirilen kanunlar yürürlü e geçiren en yüksek organd r. Belediye Ba kan kentin babas olarak nitelendirilen, belediye ba nda görev alan lider. Vatanda devlete mensup ve kay tl birey Demokrasi yönetimde vatanda lar n e it haklar Demokratik vatanda lar aras nda toplumsal e itlilik Çöp deposu çöplerin toplan p gönderildi i ve y nland - depoland yer. Manevi dünya görünmeyen dünyaya ruhsal (manevi) inançlar Ekonomi bilim, tasarruf, iktisat Müessese kurum, kurulu Röportaj veri ve bilgi haberlerin al nmas amac yla gerçekle en görü me Kan ba ayn baba ve anneden dünyaya gelen yak nlar (erkek ve k z karde ) Lider Ba kan Yerel belirli yere alana ait Yerel yönetim ehrin ihtiyaçlar n kar layacak siyasi birim Dönem verilen bir görevin belirli zaman içerisinde gerçekle tirilmesi Nikâh/kütük memuru. Yeni do an çocuklar ve evlenen nikâh olan çiftleri kütük defterine kaydeder. Matriarkal anaerkil, ailede anne kad n n sözü geçti i dönem Rak m deniz yüzeyinden bir yerin yüksekli i Halk millet, ayn dili, kültürü payla an bir grup insan Parlamento devlet meclisi, kanunlar haz rlayan organ Patriarkal babaerkil, ailede kararlar baban n ald ve ailenin dire i olarak kabul edilen zaman süresi irket farkl üretim ve in aat yapan rma (e ya, yol yap m, giyim vb) 85

86 Gelir kar l nda al nan para E itlilik ba kalar yla e it olmak, e it haklara sahip olmak Gerçekle tirmek hayat nda, i inde belirli hede ere ula mak. Örne in, ö retmen veye doktor olabilmek için çok okumak gereklidir. Din inanç; Tanr ya, do aüstü güçlere, çe itli kutsal varl klara inanmak, bir dine mensup olmak Referandum bir sorun ile ilgili halk n görü ünü almak; evet veya kar y m seçene ini seçmesi ile gerçekle ir. Meclis kanunlar haz rlayan en yüksek devlet organ d r. Temsilcileri halktan seçilir. Dayan ma birlik ve beraberlik ad na sorumluluk üstlenmek. Koruyucu bak c, anne,baba amca veya ba kalar n bak m ndan sorumlu ki i Vatan do du u, ya ad veya kökeni olan ülkedir. nsanlar n ülkesine duygusal (sevgi, sayg ) ba Gelenek nesilden nesile geçen (kabul edilen ve uyulanan) örf ve adetler Giderler e ya, g da, elektrik, telefon vb. ödemeleri ve harcamalar kapsar. Firma çok say da ki inin (i çinin) çal t i yeri - irket 86

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

SEÇMENLER N KENT BELED YE BA KANLARINDA ARADI N TEL KLER: N DE BELED YES ÖRNE

SEÇMENLER N KENT BELED YE BA KANLARINDA ARADI N TEL KLER: N DE BELED YES ÖRNE SEÇMENLER N KENT BELED YE BA KANLARINDA ARADI N TEL KLER: N DE BELED YES ÖRNE I Veysel EREN * Selim KILIÇ ** Mehmet ÖZEL *** ÖZ Kentler, tarih boyunca toplumun ve yönetim sisteminin temel parças olma özelli

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK GÖRSEL MEDYANIN TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ

T.C. BA BAKANLIK GÖRSEL MEDYANIN TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ T.C. BA BAKANLIK TÜRK YE STAT ST K KURUMU GÖRSEL MEDYANIN A LE B REYLER ÜZER NDEK ETK ÜZER NE B R ARA TIRMA TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ MAN SA 2011 Bu çal ma Türkiye statistik Kurumu tez jürisince de

Detaylı

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri.................................. 2 Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer

Detaylı

Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc

Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc nsan Haklar ve Siz ESK SOVYETLER B RL Ê DEVLETLER VE ORTA AVRUPA DAK YARGIÇLAR, SAVCILAR, POL S GÖREVL LER, AVUKATLAR, NSAN HAKLARI ÖRGÜTLER, VATANDA LAR VE MEDYA Ç N

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

YEREL YÖNET MLER VE SPOR

YEREL YÖNET MLER VE SPOR ÖZET Dr. Eyüp ZENG N Dr. Cemal ÖZTA Spor, yenme ve ba arma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yap lan, rekabete dayal, sosyalle tirici, fiziki, zihni ve ruhi hareketler

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük 01.07.2013 tarihi itibariyle leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße 1 74523 Schwäbisch

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 09-10 HAZ RAN 2012 / 07-08 HAZ RAN 2014 13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI KAYIT DI I ST HDAMLA MÜCADELE ED YOR PROJES (SÖZLE ME NO: TR07H1.01.001-102) SVEÇ YARET DÖNÜ RAPORU SVEÇ ÜLKE PROF 450.295 km² lik yüzölçümü

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd.

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd. F KR MÜLK YET HAKLARINA G R 1 9 15 20 23 F KR MÜLK YET NED R? ki uzman; patent, ticari marka, telif hakk ve ticari s rlar n gizemlerini aç klamaktad r. EKONOM K VE POL T K ÖZGÜRLÜK Ç N DESTEK ABD Patent

Detaylı

DÖRDÜNCÜ SAYIMIZLA MERHABA...

DÖRDÜNCÜ SAYIMIZLA MERHABA... GÜNCEL Erdem TÜRKEKUL DÖRDÜNCÜ SAYIMIZLA MERHABA... Merhabalar, Yay nc lar aç s ndan önemli geli melerin ya and bugünlerde dördüncü say m zla Merhaba demenin mutlulu unu ya yoruz Telif haklar alan nda,

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı