Fizi in Do as. 7. Do ru efllefltirme; 8. Elektrik ak m i, madde miktar n, fl k fliddeti I ile. 9. Bu bilim adam yanl fl bir hipotez kurmufltur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fizi in Do as. 7. Do ru efllefltirme; 8. Elektrik ak m i, madde miktar n, fl k fliddeti I ile. 9. Bu bilim adam yanl fl bir hipotez kurmufltur."

Transkript

1 F Z N DO ASI VE U RAfi ALANI TEST 1 1. Manyetizma, elektrik, termodinamik, atom fizi i fizi in alt dal d r. Astronomi ise fizi in alt dal de- il sadece iliflkili oldu u bir bilim dal d r. 7. Do ru efllefltirme; Periyodik cetvel - Kimya Hücrenin yap s - Biyoloji Y ld zlar n hareketi - Fizik olmal yd. Buna göre, II ve III yanl flt r. 2. Cümlede geçen boflluklara s ras yla; teknoloji - metod - bilim - teknik gelmelidir. Buna göre do ru cevap III - IV - II - I olmal d r. 8. Elektrik ak m i, madde miktar n, fl k fliddeti I ile gösterilir. 3. I, II ve III efllefltirmeleri do rudur. Çekirdek fl - mas nükleer fizi in alan na girmektedir, manyetizman n de il. Buna göre IV yanl flt r. 9. Bu bilim adam yanl fl bir hipotez kurmufltur. Yapmas gerekense hipotezini de ifltirip yeni bir hipotez kurmakt r. 4. ph, derece ve ton say larla ifade edilir. Bu nedenle nicel gözlemle iliflkilidir. Ac ve sertlik nitel gözleme aittir. b ve d do rudur. 10. Enerji ve yüzey türetilmifl, uzunluk ise temel büyüklüklerdendir.. I. ifade fizikokimya, II. ifade ise biyofizi in tan m d r. 11. I, III ve IV ifadeleri do rudur. II. ifadede yer alan dakika, ölçüm sonucunda elde edildi i için nicel gözleme aittir. 6. Bir bilim adam merakl, kararl, tarafs z, flüpheci, iyi bir gözlemci ve de iflime aç k olmal d r. Ayr ca elefltiriye kapal, otoriteci ve sab rs z olmamal d r. Bu özelliklerden 6 tanesine sahip olmal d r. 12. Fizikle de ilgili olan bu yorum vücudumuzdaki sinirlerle ilgilidir. Yani biyolojiyle ilgili bir durumdur. 23

2 F Z N DO ASI VE U RAfi ALANI TEST 2 1. Elektroliz kimyan n, deprem jeolojinin, buzul ise co rafyan n konusudur. 8. S cakl k - termodinamik, kuvvet - mekanik, yans - ma - optik, simetri - kat hal fizi i fleklinde efllefltirilmelidir. 2. Atom, atom fizi inin; atom çekirde i, nükleer fizi in; pusula ise manyetizman n alan na girmektedir. 9. A, C, D ve E fl klar nitel gözlemlerdir. B fl kk ise say sal sonuçlardan bahsetti inden nicel gözlemdir. 3. fielale - makenik, gökkufla - optik, termos - termodinamik olmal d r. 4. Bas nç, atom, s cakl k, gazlar, elektroliz ve süblimleflme fizi in kimyadaki uygulamalar ndand r.. Boflluklara s ras yla atmosfer ve mekanik gelmelidir. 10. Bilim adam bundan sonra deney sonuçlar n analiz ederek, yapt tahminlerle karfl laflt rmal - d r. 11. Boflluklara s ras yla hipotez - problem - veri - deney - test gelmelidir. Buna göre do ru cevap II - V - IV - I - III olmal - d r. 6. Kar fl mlar n ayr flt r lmas fizi in kimyadaki uygulama alanlar ndand r. 12. H z - m/s, yüzey - m 2, enerji - J, s cakl k - K fleklinde gösterilir. 7. Hesap makinas ve E mc 2 formülü bize say - sal sonuçlar verdi inden nicel gözlemle iliflkilidir Saat ve pergel bize say sal sonuçlar verece inden nicel gözlemle iliflkilidir.

3 B R MLER TEST 3 1. Ifl k fliddeti temel büyüklüktür mg+00cg+30dg+2mg ,2 120,2 mg 2. Enerjinin birimi candela de il, jouledür. 7. I. 2 ar 200 m 2 II. km 2 0 hektar III. 38 dekar 380 ar IV. 0,7 dekar 0,7 dönüm V. 90 hektar m m 2 3. H z metre/saniye Kuvvet Newton Madde miktar mol Zaman saniye Ifl k fliddeti candelad r. Buna göre 3 tanesi do rudur m 3 dm cm mm 8. 9 m 2 + H cm 2 60 m cm 2 + H cm cm 2 H cm cm 2 H tür.. 0,2 dam 28 m 17 cm ,7 301,7 dm m 2 0,073 hm dm 2 0,0000 hm 2 0, m 2 0 dm 2 Buna göre x 0,073, y 73000, z 0, bulunur. 2

4 10. Murat 1 günde gelifl-gidifl olmak üzere, dk Mp3 dinler. 11 saat dk d r. 1 günde 66 dk dinlerse x günde 660 dk dinler. 660 x 10 gün 66 Buna göre, Murat 10 gün sonra Mp3 üne yeni bir pil almak zorunda kal r μa 10 6 A, 1 ka 10 3 A 1 GA 10 9 A, 1 ma 10 3 A 1 na 10 9 A, 1 GA ma I. 0,2 A A (Do ru) II. na ka (Yanl fl) III. 40 GA ma (Do ru) Buna göre yaln z II yanl flt r. 11. fi klar tek tek incelendi inde A n n do ru oldu u görülür L dm m dam hm km m 0,1 km 3 dam 0,3 km + 6,7 hm 0,67 km 100 m 3 dam 6,7 hm 0,3 km dir ,2lt 300 ml 0,4dal 20cl ml dir. 16. Van Gölü km 2 Tuz Gölü m km km 2 Beyflehir Gölü hm km 2 66 km 2 E ridir Gölü 482 km 2 znik Gölü cm km km 2 Buna göre, bu befl gölün kaplad klar toplam alan: A km 2 dir. 26

5 B R MLER TEST GA 10 9 A 1MA 10 6 A 1nA 10 9 A 1mA 10 3 A oldu una göre,. H z n birimi metre/saniye dir. 900mA nma 23nA sa A n.10 6 A A sa n dir. s dur. 6. Hacim türetilmifl bir büyüklüktür. 2. uzunluk m Ifl k fliddeti cd kuvvet N madde miktar n enerji J Buna göre 4 tane büyüklü ün sembolü do ru verilmifltir m 0,3 km 3000 cm 0,012 km 12 m 1200 cm dir. Buna göre a 0,3; b 3000; c 12 bulunur. 8. Sude, 3. Yüzey m 2 S cakl k K Enerji J günlük izin kullanm flt r gün, izin hakk n n ü ise izin hakk, 4 x x 6 gündür. 4 1 gün 24 saat ise 6 gün, saattir ar 10 2 m km km 2 dir. 1 ar 10 4 km 2 ise x ar 0,272 km 2 0,272 x 2720 ar d r m 74 cm ,74 102,74 m dir. Da c, 137 / 102, molada zirveye ç km flt r. Buna göre 49 kere mola vermifltir. 27

6 10. Vastok için; C F F 32 & & F 128, ,8 km m yol al r. El-Aziziya için; 8 F & F 136,4 bulunur km m / tane gözetleme kulesi vard r. 11. Trenin uzunlu u; 7 km 30 m cm 1 vagonun uzunlu u; 10 m 4 dm cm cm 682 tane vagonun uzunlu u; cm Arada kalan boflluklar n uzunlu u; cm dir dk 60 dk + 16 dk 1 saat 16 dk En bat da ezan 1 saat 16 dakika geç okunur. 4:32 + 1:16 : 48 de akflam ezan okunur. 28

7 ORTALAMA DE ER VE HATA TEST 1. Ölçüm yapan kiflinin giydi i FB formas ölçümde bir hata oluflturmaz Ort. de er 210 Iölçüm sonucu ortalama de eri Ort. sapma ölçüm say s ,2 olur. 2. Yüzey alan hesaplan rken, hata pay n n azalmas için, birden çok ölçüm yap lmal ve güvenilir bir ölçüm arac kullan lmal d r l ort 206 cm olur Ort. de er 1014 Iölçülen de er ortalama de eri Ort. sapma ölçüm say s Buna göre, fleklinde gösterilebilir. 4. Bilyenin gerçek hacmine yak n bir de eri bulabilmek için, hesaplanan hacim de erlerinin ortalamas n almal y z.. Merdivenin ortalama boyu: l ort l ort cm olur. Tar k n ölçüm sonucu, ortalama de erden en farkl sonuca sahiptir. I I cm 8. Minimum de er ml Maksimum de er ml Bu aral klarda bir de er olabilir. Fakat 94 ml olamaz. 29

8 9. Ortalama de er: l ort 4,4 +,1 + 4,6 + 4,4 +,1 + 4,4 +,3 l ort 7 l ort 4,8 birim Ortalama sapma, Iölçüm sonucu ortalama de eri ölçüm say s 0,3 + 0,3 + 0,1 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0, 7 0,36 birim ortalama sapma Yüzde hata.100 ortalama 036,.100 7, olur. 48, Ortalama 6 de er 2 kg Ortalama sapma Iölçüm sonucu ortalama de eri ölçüm say s kg 6 Buna göre; kg olur. Minimum de er 23 kg Maksimum de er 27 kg olur. 1. ve. ölçümler bu de erlerin d fl nda kal r. 11. Prizman n en küçük hacmi; V (,).(11,).(3,) 221,37 cm 3 olur. 11,cm,cm 3,cm 12. Saç teli havan n nemine göre de iflti ine göre, ölçüm yap lan ortam hatan n en önemli sebebi olur. 30

9 F Z KTE MATEMAT N YER VE MODELLEME TEST 6 1. I. benzefltirme II. teorik III. matematiksel 7. Dalga modeli fl n yap s n, uydu modeli günefl sisteminin yap s n, evren modeli ise evrenin yap s n temsil eder. Buna göre III yanl flt r. 2. Teorik model fl k Benzefltirme modeli atomik ba lar Matematiksel model x V.t fleklinde efllefltirilmelidir. 8. Boflluklara s ras yla hedef - kaynak gelmelidir. 3. Canl köpek bir model de ildir. I, II, III ve IV modeldir. 9. I. benzefltirme modeli II. teorik model III. matematiksel model olmal yd. Buna göre I ve III yanl flt r. 4. Matematik, fizik için çok önemlidir; ama fizikteki bir formülün matematiksel sonucundan çok fiziksel aç klamas önemlidir. Örne in; t 2 v4 t 1 2 t 2 2 dir. Fizikte zaman ( ) ile ifade edilemez. t 1 2 al nmal d r. 10. Teorik model atom Matematiksel model E m.a Benzefltirme modeli manyetik alan fleklinde efllefltirilmelidir.. Bilimsel bir model için I, II ve III ifadeleri do rudur. 11. Modelleme zaman s n rland rmaz. 6. Robot, m d.v, oyuncak araba, simülasyon, E mc 2, bina maketi, deneme s nav birer modeldir. nsan ve lego model de ildir. 12. Oyuncak bebek, vücut iskeleti ve site maketi birer modeldir. 31

10 F Z K, GÜNLÜK YAfiAM VE TEKNOLOJ TEST 7 1. Termal kamera, sonar cihaz ve radar savunma sanayisinde kullan lmaktad r. 9. A, B, D ve E de motor bulunurken C fl kk nda verilen CD de bulunmaz. 2. Verilen tan m termal kameraya aittir. 3. M knat s verilenlerin hepsinin yap m nda kullan lmaktad r. 10. Verilenlerden sadece kamerada fotosel bulunmaz. 11. Radar sisteminde mikrodalgalar kullan lmaktad r. 4. Verilen efllefltirmelerin üçü de do rudur.. X-Ray cihazlar bu özelliklerin hepsine sahiptir. 12. Sonar cihazlar ; may n aramalar nda, renkli doopler ultrasonunda, erken uyar ve hedef kontrol sistemlerinde ve bat k gemilerin yerlerinin tespitinde kullan lmaktad r. 6. Navigasyon sistemi uydu sayesinde çal flmaktad r. 13. Nanoteknoloji; ticari, askeri, endüstri ve t p alan nda kullan lmaktad r. Co rafi alanda kullan lmaz. 7. I, II ve III ifadeleri suyun donma noktas n düflürmektedir. 14. Bu özellikler fiberopti e aittir. 8. letken metal kablolarda meydana gelen s kayb, süper iletkenlerde meydana gelmez. Bu nedenle süper iletkenlik iletken kablolara alternatif bir teknolojidir. 1. C fl kk yanl flt r. Lazer, özellikle sa l k sektöründe veya t pta çok tercih edilen bir teknolojidir. 32

11 1) Ifl k Optik Çekirdek Nükleer fizik S cakl k ve Is Termodinamik Elektromanyetik Manyetizma 3) a N Ü b K A L E E R 2) c O P T K I H Â L 4) a) Bilye Mekanik Kuvvetlerin etkisi alt nda kalan cisimlerin hareketini ve durgun hâlini inceler. Nükleer Enerji Çekirde in içindeki etkileflmeleri ve çekirdek kuvvetlerini inceler. Elektrik Elektriksel yükün varl n ve hareketinde meydana gelen çeflitli olaylar tan mlar Bilyenin ortalama hacmi, öçü l len de erlerin toplam tort öçü l m say s cm olur. b) Ölçümdeki % hatay bulabilmek için öncelikle ortalama sapmay bulmam z gerekir. Ölçümdeki ortalama sapma, Iöçü l len de er ortalamai Ort. sapma öçü l m say s I88-90I+ I89-90I+ I90-90I+ I90-90I+ I93-90I , cm olur. Ölçümlerdeki % hata, 3 su ortalama sapma yü zde hata. 100 ortalama, b 13, olur. c) Hatay azaltmak için ölçüm say s art ralabilir. Ya da ölçümler daha duyarl bir kapta al nmal d r. Örne in kap ml bölmeli olabilir. 33

12 ) a) 1km 10 hm 100 dam 1000 m dm 2 hm 20 dam 200 m 2000 dm + 4 dam 40 m 400 m 1 km 2 hm 4 dam dm b) 2 m 20 dm 200 cm 3 dm 30 cm + 4cm 4 cm 2 m 3 dm 4 cm 234 cm c) 8 hm 80 dam 800 m 8000 dm 7 dam 70 m 700 dm + dm dm 8 hm 7 dam dm 870 dm d) 6 km 60 hm + 3m 0,3 dam 0,03 hm 6 km 3 m 60,03 hm 7) a) do a b) Fizik c) gözlem - deney d) Fen 8) b, d, e, f ve g do ru a ve c yanl flt r. 1. ç k fl 10 P 2. ç k fl P 3. ç k fl P 4. ç k fl 0. ç k fl 10 P 6. ç k fl P 7. ç k fl 1 P 8. ç k fl 10 P 6) a) 2 km + s 200 m yi dm cinsinden yazal m. 2km 20hm 200dam 2000m 20000dm 200m 2000 dm s s 0 dm dir. b) 32 hm n 4000 dm yi m cinsinden yazal m. 32 hm 320 dam 3200 m 4000 dm 400 m n n 2800 m dir. c) l 88dam 13 km yi cm cinsinden yazal m. 88 dam 880 m 8800 dm cm 13km13000m130000dm cm l l cm dir. 9) 1) dalga 2) atom 3) uydu 4) evren ) benzefltirme 6) teorik 7) matematiksel 10) 1) Ölçüm yapan kifliden gelen hatalar: Ölçümü yapan kiflinin; yafl na, ö renim durumunu, bedensel özrüne, ruh hâline, o anki durumuna ba l d r. 2) Ölçüm yönteminden gelen hatalar: Ölçüm yap l rken en uygun yöntem seçilmelidir. 3) Ölçüm arac ndan gelen hatalar: Kullan lan arac n bas m ndan do abilecek hatalar. 4) Ortamdan kaynaklanan hatalar: Is ve bas nç gibi d fl etmenlerin ölçü arac üzerinde oluflturaca de ifliklikler ölçüm sonucunu de ifltirir. 34

13 11) a) Cem sadece gözüyle olay gözledi inden nitel gözlemdir. Herhangi bir ölçü arac kullanmam flt r. b) II. durumda araban n h z n n 0 km/sa oldu- unu araban n h z göstergesinden ö reniyor. H z say sal bir de er oldu u için nicel gözlemdir. c) Nitel ve nicel gözlem birbirinin karfl t de ildir. I. durumdaki olay, Cem i II. durumdaki olaya yönlendirmifltir. Genellikle nitel gözlem sonucunda ölçülmesi gereken büyüklükler belirlenerek nicel gözleme geçilmektedir. d) Avantaj Dezavantaj Nitel Gözlem Ölçüm arac na gerek duyulmaz. Duyu organlar n n alg lama yetene ine göre ve baz kiflisel özelliklere göre sonuç de iflebilir. Nicel Gözlem Sonuç kesin ve objektiftir. Ölçüm arac na gerek duyulur. 12) a) 1) Termal kameran n savunma sanayisinde kullan lmas 2) Sonar cihazlar 3) Radar b) 1) Fotosellerin kullan m 2) Fotoelektrik olay n kullan m 3) X - Ray cihazlar c) 1) Lazer 2) Fiber optik 3) Nanoteknoloji d) 1) Lazer 2) Fotokatalizörler 3) Sinir sistemi e) 1) Yarasalar 2) Yunuslar 3) Bal k dedektörü 3

14 36

Fizi in Alt Dallar. Kat hâl fizi i, do adaki kat cisimlerin fiziksel özelliklerini inceler. Bu dallar flimdi tek tek ele al p daha yak ndan tan yal m.

Fizi in Alt Dallar. Kat hâl fizi i, do adaki kat cisimlerin fiziksel özelliklerini inceler. Bu dallar flimdi tek tek ele al p daha yak ndan tan yal m. Fizi in Alt Dallar Fizi in ilgi alan çok genifltir. Fizik, bir olay aç klarken makroâlemde kulland formülleri aynen mikroâlemde de kullanamaz. Her alan n boyutlar ve etkileflmeleri farkl oldu undan kullan

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ F Z N DO ASI 1. Problemle ilgili veriler toplamal ve bu verilere dayanarak probleme geçici çözüm oluflturacak hipotezler gelifltirebilmek için gözlem yapmal d r. 2. Hipotez, problemin ispatlanmam fl geçici

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA Yazarlar Prof.Dr. R dvan SAY (Ünite 1, 5) Doç.Dr. Ülkü Dilek UYSAL (Ünite 2) Yard.Doç.Dr. Mutlu fiah N (Ünite

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1448 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 771 STAT ST K Yazarlar Prof.Dr. Ali Fuat YÜZER (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Embiya A AO LU (Ünite 3, 13) Prof.Dr. Hüseyin TATLID L (Ünite

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

Endüstriyel Kurutma Sistemleri

Endüstriyel Kurutma Sistemleri Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 13 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu Abdullah

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Ifl k. B. Ses

FEN VE TEKNOLOJ. A. Ifl k. B. Ses FEN VE TEKNOLOJ A. Ifl k B. Ses Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses A. IfiIK Ifl k ve Ifl k Kaynaklar Çevremizdeki varl klar görebilmek için fl a ihtiyaç duyar z. Gündüz etraf m z görmemizi sa layan fl k Günefl

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

TARIM ALET VE MAK NALARI

TARIM ALET VE MAK NALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2354 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1351 TARIM ALET VE MAK NALARI Yazarlar Prof.Dr. Ali hsan ACAR, Prof.Dr. Ramazan ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Prof.Dr. Metin GÜNER, Prof.Dr.

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

18. OTOMAT K KONTROL VE OTOMASYON

18. OTOMAT K KONTROL VE OTOMASYON 18. OTOMAT K KONTROL VE OTOMASYON G R fi Kontrol ve otomatik kontrol kavramlar için flu genel tan mlamalar yap labilir: Kontrol : ncelenen davran fllar n belirli istenen de erler etraf nda tutulmas veya

Detaylı

CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi

CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2206 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1214 CO RAF B LG S STEMLER NE G R fi Yazarlar Kadir Mustafa ÇABUK - Prof.Dr. Alper ÇABUK (Ünite 1-3) Doç.Dr. Yücel GÜNEY (Ünite

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II

B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2300 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1297 B LG SAYAR DESTEKL HAR TALAMA-II Yazarlar Doç.Dr. Saffet ERDO AN (4, 5, 6, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. brahim YILMAZ (1, 2, 3) Ö r.gör.

Detaylı