T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTISI"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTISI TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI SAYISI : 01 KARAR 01 : Ziraat Fakültesi Dekanlığının Ziraat Mühendisliği Programı Bitki Koruma Bölümü 7. ve 8. Yarıyıl seçmeli ders havuzuna altı yeni seçmeli ders eklenmesi ile ilgili alınan tarih ve 01/02 nolu Fakülte Kurulu kararı görüģüldü: Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans Programı Bitki Koruma Bölümü 7. ve 8. yarıyıl seçmeli ders havuzuna aģağıda kodu, adı, saatleri ve içerikleri belirtilen altı (6) seçmeli dersin eklenmesinin uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. BĠTKĠ KORUMA BÖLÜMÜ VII. ve VIII. YARIYIL SEÇMELĠ DERS HAVUZUNA EKLENECEK DERSLER Dersin Kodu ve Adı KS (T+U) BK 431 Faydalı Böcekler 2(2+0) BK 432 Böceklerini Bitkilerde OluĢturduğu Zarar ġekilleri 2(2+0) BK 433 Örtüaltı Sebze YetiĢtiriciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar 2(2+0) BK 434 Örtüaltı Sebze YetiĢtiriciliğinde Görülen Zararlıların Yönetimi 2(2+0) BK 435 Organik Tarımda Zararlıların Yönetimi 2(2+0) BK 436 Kentsel Entomoloji 2(2+0) DERS İÇERİKLERİ BK 431 Faydalı Böcekler 2(2+0) Doğada bulunan faydalı böcekler ve doğrudan yada dolaylı olarak böceklerden yararlanma şekilleri, ürünlerinden yararlanılan ve tozlaşmayı sağlayan böcekler parazitoit ve predatör böcekler üzerinde durulacaktır. BK 432 Böceklerin Bitkilerde Oluşturduğu Zarar Şekilleri 2(2+0) Fitofag böceklerin gerek bitkilerde beslenmeleri sonucu gerekse diğer yollarla oluşturdukları belirtilen, bazı tipik yarar şekillerine göre zararlı böceklerin belirlenmesi konuları anlatılacaktır. BK 433 Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar 2(2+0) Örtüaltı yetiştiriciliğinin %95 ini sebze, %5 ini meyve ve süs bitkileri oluşturmaktadır. Örtüaltı üretiminde domates, hıyar, patlıcan, kavun, karpuz ve kabak en çok yetiştirilen sebzelerdir. Bu nedenle öncelikle bu ürünlerde oldukça yaygın olarak görülen önemli bazı fungal hastalıklar özellikle ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu hastalık etmenlerinin ortaya çıkış nedenleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemler ile mücadele yöntemlerine yönelik bilgiler aktarılacaktır. BK 434 Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Zararların Yönetimi 2(2+0) Örtüaltı sebze üretiminde görülen zararlılar, morfolojileri, biyolojileri ve savaş yöntemleri anlatılacaktır. BK 435 Organik Tarımda Zaralıların Yönetimi 2(2+0) Organik tarımda karşılaşılan zararlılar, zarar biçimleri, karşılaşılan sorunlar ve yolları anlatılacaktır. BK 436 Kentsel Entomoloji 2(2+0) İnsanların yaşama alanlarında bulunup doğrudan ya da dolaylı olarak zararlı olan hayvanlar, ekonomik önlemleri ve mücadele yöntemleri anlatılacaktır.

2 KARAR 02 : Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün mevcut ders bankasına iliģkin Eğitim-Öğretim Komisyonu raporu görüģüldü: Eğitim-Öğretim Komisyonu raporu doğrultusunda Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarının mevcut ders bankasında bulunan derslerin okutulmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 03 : Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün mevcut ders bankasına anabilim dalı baģkanlıklarının teklifi üzerine ilave edilecek derslere iliģkin Eğitim-Öğretim Komisyonu raporu görüģüldü: Eğitim Öğretim Komisyonunun raporu doğrultusunda Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü mevcut ders bankasına ilave edilmek üzere anabilim dalı baģkanlıkları tarafından teklif edilen ve ekte sunulan derslerin eklenmesinin ve Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren okutulmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 04 : Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında açılacak derslere iliģkin Eğitim-Öğretim Komisyonu raporu görüģüldü: Eğitim Öğretim Komisyonu raporu doğrultusunda Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ekte sunulan derslerin açılmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 05 : Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü programlarına Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarına iliģkin teklifler ve akademik takvimin 3 hafta ertelenmesi hususu görüģüldü görüģüldü: Fen Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü programlarına Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınmasının ve Üniversitemiz Akademik Takviminde Enstitümüz için belirlenen tarihlerin üç hafta ertelenmesinin uygun olacağına, öğrenci kontenjanları ve ilan metninin aģağıdaki Ģekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOġULLARI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü -Ġlan Metni- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aģağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında öğrenci alınacaktır. BaĢvuru tarihi ve yeri: ġubat 2007 tarihleri arasında aģağıda belirtilen baģvuru evraklarıyla birlikte Fen Bilimleri Enstitüsüne Ģahsen baģvurulması gerekmektedir. Posta ile yapılan baģvurular iģleme konulmayacaktır. BaĢvuru için gerekli belgeler: 1. Dilekçe (Web sayfamızdan veya Enstitüden temin edilebilir). 2. ÖzgeçmiĢ. 3. Diploma (onaylı). Tezli Yüksek Lisans programları için baģvuracak adayların Lisans, Doktora programları için baģvuracak adayların Lisans/Yüksek Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (yabancı

3 ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ndan alacakları denklik belgesi). 4. Not belgesi (Transkript/onaylı). Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karģılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. 5. LES sonuç belgesi (onaylı). Sınav tarihi 2 yılı aģmamıģ olmak kaydıyla Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (LES) ndan baģvurduğu programın puan türünden en az 45 (doktoraya lisans diploması ile baģvuracakların 55) standart puana sahip olduklarına dair LES belgesi veya eģdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi. (Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından iliģiği kesilip yeniden aynı veya baģka bir lisansüstü programa ya da bir yüksek lisans programını tamamlamıģ, yeniden baģka bir programa baģvuru yapacak adaylardan en fazla bir yarıyıl ara verenlerden, LES standart puanı 45 ten aģağı olmamak koģulu ile LES belgesi istenmez.) 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (onaylı), 7. Fotoğraf (kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet, 8. BaĢvuru ücreti dekontu (Fen Bilimleri Enstitüsünün Yapı Kredi Bankası Tekirdağ ġubesi ndeki nolu hesabına 50 YTL (elliyenitürklirası) yatırılacaktır.) Mülakat: Adaylar 28 ġubat 2007 tarihinde saat da, ilgili anabilim dalı baģkanlıklarında mülakata alınacaklardır. Değerlendirme: LES puanı x 1.25 in % 50'si, mülakat puanının % 40'ı, lisans/yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınır. Adayın baģarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının Yüksek Lisans programları için en az 65, Doktora programları için en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. KESĠN KAYITLAR: 5-7 Mart 2007 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. NOT: Lisans veya yüksek lisans derecelerini farklı alanda almıģ olan adaylar, en çok bir yıl sürecek olan Bilimsel Hazırlık Programı na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edilecektir. BaĢka bir Yükseköğretim kurumunda yüksek lisans programlarına kayıtlı bulunanların baģvuruları kabul edilmez. Tespiti halinde iliģikleri kesilir. ANABĠLĠM DALI LES PUAN TÜRÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS DOKTORA ĠnĢaat Mühendisliği Sayısal 2 - Gıda Mühendisliği Sayısal 8 3 Bahçe Bitkileri Sayısal 8 5 Bitki Koruma Sayısal 2 - Tarla Bitkileri Sayısal 8 4 Tarım Ekonomisi EĢit Ağırlıklı 8 3 Tarım Makinaları Sayısal 8 3 Tarımsal Yapılar ve Sulama Sayısal 5 3 Toprak Sayısal 5 3 Zootekni Sayısal 2 - Peyzaj Mimarlığı Sayısal 2 - KARAR 06 : Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulunca kabul edilen Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulanmasına ĠliĢkin Yönerge Taslağına iliģkin Üniversitemiz Kanun Tüzük Yönetmelik ve Yönerge Tetkik ve Ġnceleme Komisyonu raporu görüģüldü: Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulunca kabul edilen Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulanmasına ĠliĢkin Yönerge Taslağının Üniversitemiz Kanun Tüzük Yönetmelik ve Yönerge Tetkik ve Ġnceleme Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4 TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI SAYISI : 02 KARAR 01) Avrasya Su Kaynakları Yönetimi ve Uygulama Merkezi (SUYUM) Yönetmeliği Taslağına iliģkin; Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik Tetkik ve Ġnceleme Komisyonunca hazırlanan tarihli tutanak görüģüldü: Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde Avrasya Su Kaynakları Yönetimi ve Uygulama Merkezi (SUYUM) kurulmasının uygun olduğuna 2547 Sayılı Kanun un 2880 Sayılı Kanun ile değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülen teklifin, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına arz edilmesine ve Namık Kemal Üniversitesi Avrasya Su Kaynakları Yönetimi ve Uygulama Merkezi (SUYUM) Yönetmeliği nin ekte sunulduğu Ģekilde kabulüne mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. KARAR 02) Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Taslağı na iliģkin, Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik Tetkik ve Ġnceleme Komisyonunun tarihli tutanak görüģüldü: Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin ekte sunulduğu Ģekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 03) Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Taslağına iliģkin Eğitim Öğretim Komisyonunun tarihli kararı görüģüldü : Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği nin mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 04) ekte sunulduğu Ģekliyle kabulüne Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi Taslağına iliģkin Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik Tetkik ve Ġnceleme Komisyonunca hazırlanan tarihli rapor görüģüldü: Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi nin ekte sunulduğu Ģekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 05) Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Endüstriyel Yemek Üretim Programı açılmasına iliģkin Eğitim Öğretim Komisyonunun tarih ve 1 nolu kararı görüģüldü: Meslek Yüksekokulu bünyesinde Eğitim Öğretim Yılı baģından itibaren Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Endüstriyel Yemek Üretim Programı açılmasına, Endüstriyel Yemek Üretim Programı na 30 (otuz) kiģilik öğrenci kontenjanı ayrılarak faaliyete geçirilmesinin uygun olduğuna, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun ile değiģik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca uygun görülen teklifin gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına arz edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

5 KARAR 06) Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhı Tesisat Programı açılmasına iliģkin Eğitim Öğretim Komisyonunun tarih ve 2 nolu kararı görüģüldü: Meslek Yüksekokulu bünyesinde Eğitim Öğretim Yılı baģından itibaren Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhı Tesisat Programı açılmasına, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhı Tesisat Programına 30 (otuz) kiģilik öğrenci kontenjanı ayrılarak faaliyete geçirilmesinin uygun olduğuna, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun ile değiģik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca uygun görülen teklifin gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına arz edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 07) Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun Çocuk GeliĢimi (ĠÖ), Makine-Resim-Konstrüksiyon (ĠÖ), Mobilya ve Dekorasyon (ĠÖ), Otomotiv (ĠÖ) ve Tekstil (ĠÖ) Programlarının METEB kapsamından çıkarılmasına iliģkin Eğitim Öğretim Komisyonunun tarih ve 2 nolu kararı görüģüldü: Meslek Yüksekokulunun ÖSYM Program kodu olan Çocuk GeliĢimi (Ġ.Ö.), Program kodu olan Makine-Resim-Konstrüksiyon (ĠÖ), Program kodu olan Mobilya ve Dekorasyon (ĠÖ), Program kodu olan Otomotiv (ĠÖ) ve Program kodu olan Tekstil (ĠÖ) Programlarının kontenjanları aynı kalmak koģulu ile METEB kapsamından çıkarılmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 08) Üniversitemiz Malkara Meslek Yüksekokulunun Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümü bünyesinde ĠĢletme Programı açılmasına iliģkin Eğitim Öğretim Komisyonunun tarih ve 1 nolu kararı görüģüldü: Malkara Meslek Yüksekokulunun Ġktisadi ve Ġdari Programlar bünyesinde Eğitim Öğretim Yılı baģından itibaren ĠĢletme Programı açılmasına, ĠĢletme Programına 35 (otuzbeģ) kiģilik öğrenci kontenjanı ayrılarak faaliyete geçirilmesinin uygun olduğuna, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun ile değiģik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca uygun görülen teklifin gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına arz edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 09) Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etiği Yönergesi Taslağına iliģkin Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik Tetkik ve Ġnceleme Komisyonunca hazırlanan rapor görüģüldü : Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etiği Yönergesi nin ekte sunulduğu Ģekliyle kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 10) Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 4. maddesi gereğince Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etik Kurulu nun oluģturulması hususu görüģüldü : Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 4. maddesi gereğince Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etik Kurulu nun, aģağıdaki Ģekilde oluģturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6 Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etik Kurulu Prof.Dr.A.Halim ORTA (Rektör Yardımcısı) Prof.Dr.Orhan DAĞLIOĞLU (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü) Prof.Dr.Temel GENÇTAN (Ziraat Fakültesi Dekanı) Prof.Dr. AyĢen HAKSEVER (Çorlu Mühendislik Fak. Dekan V.) Prof.Dr.Murat DĠKMENGĠL (Tıp Fakültesi Dekan V.) Prof.Dr.Abdurrahman GÜNER (Çorlu Müh.Fak.Öğretim Üyesi) Prof.Dr.M.Ġhsan SOYSAL (Ziraat Fak. Öğretim Üyesi) (Madde 4. Namık Kemal Üniversitesi Etik Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süreyle seçilen yedi üyeden oluşur. Kurulun bir üyesi Rektör tarafından atanacak Rektör Yardımcısı, bir üyesi Fen Bilimleri Enstitüsünden ve diğerleri üniversitenin kadrolu, tam zamanlı, görevli profesör statüsündeki seçilecek öğretim üyelerinden oluşur. Etik Kurulu, Rektör tarafından önerilen adaylar arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilir) KARAR 11) Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Yönergesi Taslağına iliģkin Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik Tetkik ve Ġnceleme Komisyonunca hazırlanan rapor görüģüldü: Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Yönergesi nin ekte sunulduğu Ģekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 12) Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi Taslağına iliģkin Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik Tetkik ve Ġnceleme Komisyonunca hazırlanan rapor görüģüldü: Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi nin ekte sunulduğu Ģekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 13) Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerarası Spor YarıĢmaları Yönergesi Taslağına iliģkin Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik Tetkik ve Ġnceleme Komisyonunca hazırlanan rapor görüģüldü: Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerarası Spor YarıĢmaları Yönergesi nin Ģekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. ekte sunulduğu TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI SAYISI : 03 KARAR 01 : Üniversitemiz Senatosu olağanüstü toplanarak, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanı Prof.Dr.Erdoğan TEZĠÇ i hedef alan saldırı giriģimini esefle kınama kararı almıģtır.

7 Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ve Prof.Dr.Erdoğan TEZĠÇ üzerinden gerginlik yaratmak, Ulusumuza ve Türkiye Cumhuriyeti ne hiçbir yarar sağlamayacağı gibi demokratik, laik, çağdaģ sistemi zedeleyecektir. Türk Üniversite Gençliği, aydınlık yüzlerinin, karanlık tarafından gölgelenmesine asla izin vermeyecektir. Gençliğimiz, bir elinde Cumhuriyet, bir elinde demokrasi meģalesi ile Ülkemize, Cumhuriyetimize ve Üniversitelere ilelebet sahip çıkacaklardır. TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI SAYISI : 04 KARAR 01) Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim Taslağına iliģkin Eğitim-Öğretim Komisyonunun tarihli toplantısında alınan karar görüģüldü: Üniversitemiz birimlerinin Akademik Takviminin aģağıda belirtildiği Ģekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YENİ KAYITLAR : HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK SINAVLARI : EYLÜL 2007 ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİNİN MUAFİYET SINAVI: 17 EYLÜL 2007 BİRİMİN ADI YARIYIL KAYIT YENİLEME * I 17/09/ /09/2007 II 11/02/ /02/2008 BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARI YIL SONU SINAVI 24/09/ /01/ /01/ /01/ /02/ /05/ /06/ /06/2008 ARA TATİL 28/01/ /02/2008 *Ziraat Fakültesi,Çorlu Mühendislik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu, Şarköy Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü KARAR 05) Üniversitemiz Çerkezköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık Programı açılmasına iliģkin Eğitim Öğretim Komisyonunun tarihli toplantısında alınan karar görüģüldü: Çerkezköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde Eğitim Öğretim Yılı baģından itibaren Bankacılık ve Sigortacılık Programı 40 (kırk) kiģilik öğrenci kontenjanı ayrılarak faaliyete geçirilmesinin uygun olduğuna, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun ile değiģik 7/d-2 ve 7/h

8 maddeleri uyarınca uygun görülen teklifin gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına arz edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 1- Üniversitemiz Programlarına Eğitim-Öğretim Yılında yatay geçiģ yolu ile alınacak öğrencilere iliģkin kontenjan ve Ģartların belirlenmesine iliģkin Eğitim-Öğretim Komisyonunun tarihli toplantısında alınan kararı görüģüldü: NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI VE ġartlari Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay GeçiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, Öğretim yılında ( 1. ve 2. Yarıyıl) Üniversitemiz programlarına yatay geçiģ yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranan Ģartlar, istenen belgeler, son baģvuru tarihi ve yerleri ile ayrılan kontenjanları aģağıda belirtilmiģtir. A - BAġVURU ġartlari 1. Yatay GeçiĢler ancak, eģdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. 2. Öğrenci geçiģ baģvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna, ders yılı veya yarıyılın baģlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır. 3. Yükseköğretim Kurumunun ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiģ yapılamaz. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiģ için öğrencinin; a. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını baģarmıģ olması, b. Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiģ notu dahil ) en az %60 yahut eģdeğer olması gerekir. Ancak, kamu kurum kuruluģlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir baģka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaģını geçmemiģ çocukları; eģdeğer eğitim/öğretim programının son sınıfı dıģında her sınıfa, eğitim/öğretim yılının baģlamasından itibaren en geç 1 ay içinde, bulundukları programın puanı, geçiģ yapmak istedikleri programın en düģük puanından yüksek olması Ģartı ile nakledilirler. 4. Yükseköğretim kurumlarının son sınıflarına ve son iki yarıyılına geçiģ için öğrencinin; a. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını baģarmıģ olması, b. Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiģ notu dahil) en az %65 olması, c. Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiģ notunun en az %70 olması gerekir. 5. Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmıģ olanlar yatay geçiģ baģvurusu yapamazlar. 6. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına baģvuran öğrencinin, yabancı ülke yükseköğretim kurumundan yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl ) okumuģ ve yıl sonu sınavlarını baģarmıģ olması ve

9 yukarıdaki 3. Ve 4. maddelerde belirtilen diğer hususları yerine getirmiģ olması Ģartı aranır. Ġlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda geçiģ yapılmaz. Ancak öğrencinin anne ve babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebi ile Türkiye ye dönmesi; iģçi ise kesin dönüģ yapması halinde yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuģ ve yarıyıl sonu sınavlarını baģarı ile verilmiģ olması yatay geçiģ baģvurusu için yeterlidir. 7. Yatay geçiģ için baģvuruda bulunan öğrencinin devam etmekte olduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen geçmek istediği kurumunun taban puanından yüksek olması ve kontenjanının dolmaması halinde, ilgili yönetim kurulları %60 olan baģarı sınırını %50 ye kadar indirebilirler. 8. Merkezi Açıköğretim ve dıģarıdan (Ekstern) yükseköğretimden yatay geçiģ kabul edilmez. 9. Ġkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiģ yapamazlar. Ancak hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10 a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiģ olan öğrenciler normal örgün öğretim programına yatay geçiģ yapabilirler. Normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiģ yapabilirler. Bu yatay geçiģler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiģ yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar. B - GEREKLĠ BELGELER 1. Dilekçe, 2. Not belgesi (Transkript): BaĢvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez). 3. ÖSYS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi, 4. Yurt dıģından yapılacak baģvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunun denklik belgesi, tanıtıcı katalog veya benzeri dökümanlar 5. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge, 6. Ġkinci öğretimden normal örgün öğretim programlarına yatay geçiģ yapmak isteyen öğrencilerin ayrıca bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10 a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçtiklerine iliģkin resmi belge. C - BAġVURU TARĠHLERĠ Tüm birimlerde baģvurular 1.yarıyıl veya 2.yarıyıl baģlamasından 10 gün öncesine kadar yapılmalıdır.

10 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM YILI YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI BİRİM/BÖLÜM/PROGRAM 1. YARIYIL 2. YARIYIL Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora TOPLAM FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 3 3 Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 2 2 Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Toprak Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım Makineleri Anabilim Dalı BİRİM/BÖLÜM/PROGRAM 1. YARIYIL (Sınıflar) 2. YARIYIL (Sınıflar) TOPLAM ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Peyzaj Mimarlığı Ziraat Mühendisliği Gıda Mühendisliği ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAK. Makine Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği SAĞLIK YÜKSEK OKULU HemĢirelik (Lisans) YURT ĠÇĠ YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI BĠRĠM/BÖLÜM /PROGRAM 1.Yarıyıl 2.Yarıyıl 2.Sınıf 1.Sınıf 2.Sınıf TOPLAM MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Elektronik HaberleĢme Endüstriyel Elektronik

11 Endüstriyel Otomasyon Gıda Teknolojisi Ġklimlendirme-Soğutma Makine Mekatronik Tarım Alet ve Makineleri Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ġ.Ö.) Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ġ.Ö.) Çocuk GeliĢimi (ĠÖ) Endüstriyel Elektronik (ĠÖ) Elektrik (ĠÖ) Gıda Teknolojisi (ĠÖ) Makine (ĠÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon (ĠÖ) Mobilya ve Dekorasyon (ĠÖ) Otomotiv (ĠÖ) Tekstil (ĠÖ) Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.) ÇORLU MYO Makine Tekstil Tekstil (ĠÖ) Otomotiv Endüstriyel Elektronik Dericilik ĠĢletme Muhasebe Muhasebe (ĠÖ) Seracılık Pazarlama El Sanatları (ĠÖ) TOPLANTI TARĠHĠ :

12 TOPLANTI SAYISI : 05 KARAR 01) tarihinde Ankara Ulus- Anafartalar ÇarĢısındaki ve Tunceli Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe Jandarma Karakoluna yapılan terör saldırılarının kınanması konusu görüģüldü. Yapılan bu terör saldırılarının kınanmasına ve kamuoyuna duyurulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 02) Üniversitemiz Yönetim Kuruluna üye seçimi hususu görüģüldü: Prof.Dr.AyĢen HAKSEVER in Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanması nedeniyle boģalan yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Ġ. Hakkı ĠNAN ın seçilmesinin uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 03) Üniversitemiz mevcut komisyonlarına üye seçimi hususu görüģüldü: Üniversitemizin daha önce oluģturulan komisyonlarının yeniden oluģturulması amacıyla üye seçimi yapılarak aģağıdaki Ģekilde belirlenmesinin uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. a) Birimlerin eğitim-öğretim ile ilgili tüm tekliflerinin sağlıklı-titiz bir şekilde incelenip, düzenlenerek değerlendirip karar almak üzere ; Namık Kemal Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu BaĢkan Prof.Dr.Cemil CANGĠR Rektör Yardımcısı Üye Prof.Dr.Mehmet DEMĠRCĠ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Adnan ORAK Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Nuray ÖZER Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd.Doç.Dr.Ġ.Feda ARAL Çorlu Müh.Fak.Öğretim Üyesi b) Birimlerimizce hazırlanacak Kanun, Tüzük, Yönerge ve Yönetmelik Taslaklarını incelenmek, düzenlemek üzere; Namık Kemal Üniversitesi Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik, Tetkik ve Ġnceleme Komisyonu: BaĢkan Prof.Dr.Cemil CANGĠR Rektör Yardımcısı Üye Prof.Dr.Ahmet ÇITIR Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Salih ÇELĠK Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Bülent EKER Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd.Doç.Dr.Ahmet KUBAġ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

13 c) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak amacıyla, 2547 Sayılı Kanunun 14. maddesinin b-5 bendi uyarınca (5 öğretim üyesinden) ; Namık Kemal Üniversitesi Onursal Akademik Unvan ve Bilim-Hizmet Özendirme Ödülleri Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonu: BaĢkan Prof.Dr.Ġ.Hakkı ĠNAN Rektör Yardımcısı Üye Prof.Dr.Temel GENÇTAN Ziraat Fakültesi Dekanı Üye Prof.Dr.M.Ġhsan SOYSAL Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.AyĢen HAKSEVER Çorlu Müh.Fak.Dekan V. Üye Prof.Dr.Bahattin AKDEMĠR Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi d) Birimlerimizin Öğrenci diplomalarının, diploma defterlerinin, mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi amacıyla ; Namık Kemal Üniversitesi Diploma Komisyonu: BaĢkan Prof.Dr.Murat ALTIN Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Servet TEKELĠ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Bahattin AKDEMĠR Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Osman ġġmġek Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Abdurrahman GÜNER Çorlu Müh.Fak.Öğretim Üyesi e) Namık Kemal Üniversitesi Konut Yönergesi Hazırlama Komisyonu BaĢkan Prof.Dr.Ġ.Hakkı ĠNAN Rektör Yardımcısı Üye Prof.Dr.Enver ESENDAL Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd.Doç.Dr.Okan GAYTANCIOĞLU Genel Sekreter V. f) Bilim DanıĢma Kurulu: BaĢkan Prof.Dr.Mehmet DEMĠRCĠ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Lokman DELĠBAġ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Doç.Dr.Metin TUNA Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd.Doç.Dr.Aytekin ERDEM Meslek Yüksekokulu Müdür V. Üye Yrd.Doç.Dr.Uğur BAL Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi g) Üniversitemiz, Uygulama Oteli ile AyĢe Menger Kız Öğrenci Yurdu ve Spor Tesislerinin faaliyetlerinden elde edilen gelir-giderlerin takibi, yönetimi ve yasal iģlemlerinin yürütülmesi amacıyla; Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Sosyal Tesisler ĠĢletme Müdürlüğü Yönetim Kurulu BaĢkan Prof.Dr. Ġ.Hakkı ĠNAN Rektör Yardımcısı Üye Yrd.Doç.Dr.Okan GAYTANCIOĞLU Genel Sekreter V. Üye Okt.Tekin ÖZTÜRK Sağlık Kült. Spor Dai. BĢk.V. Üye Öğr.Gör.Fuat YILMAZ Ġdari ve Mali ĠĢler Dai. BĢk. V. Üye Öğr.Gör.Muammer GĠRGĠN Öğrenci ĠĢleri Dai.BĢk. V.

14 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurtdıģında görevlendirilecek araģtırma görevlilerinin durumlarını incelemek ve yurtdıģı görev süresi uzatılacak araģtırma görevlileri hakkında rapor düzenlemek üzere kurulmuģtur.) h) Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu: BaĢkan Prof.Dr.Ahmet Nedim YÜKSEL Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Doç.Dr.Muhammet ARICI Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd.Doç.Dr.Türkan AKTAġ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd.Doç.Dr.YeĢim ERDEM Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd.Doç.Dr. Yasemin ORAMAN Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etik Kurulu Komisyonu: Ġsim eklenecek BaĢkan Prof.Dr. Mustafa BÜYÜKYILMAZ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Prof.Dr.Murat DĠKMENGĠL Tıp Fakültesi Dekan V. Üye Prof.Dr.AyĢen HAKSEVER Çorlu Müh.Fak.Dekan V. Üye Prof.Dr.Orhan DAĞLIOĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Üye Prof.Dr. Prof.Dr.Ahmet ÇITIR Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Deney Hayvanları Etik Kurulu Komisyonu: Ġsim eklenecek BaĢkan Prof.Dr. Cemil CANGĠR Rektör Yardımcısı Üye Prof.Dr.Murat DĠKMENGĠL Tıp Fakültesi Dekan V. Üye Prof.Dr.ġükrü YILDIRIM Çorlu Müh.Fak.Dekan V. Üye Prof.Dr. Prof.Dr.M.Ġhsan SOYSAL Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd. Doç.Dr. Ersin ġamli Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi KARAR 04) - 24 Mayıs 2007 Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası gereği Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu nun oluģturulması hususu görüģüldü: Üniversitemiz Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun aģağıdaki öğretim üyelerinden oluģturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu BaĢkan Prof.Dr. Cemil CANGĠR Rektör Yardımcısı Üye Doç.Dr.Ahmet ĠSTANBULLUOĞLU Ziraat Fakültesi ÖğretimÜyesi Üye Yrd.Doç.Dr.Ġ.Feda ARAL Çorlu Müh.Fak.Öğretim Üyesi. Üye Yrd.Doç.Dr.Gürcan UZAL MYO Öğretim Üyesi

15 KARAR 05) Üniversitemiz Döner Sermaye ĠĢletmesi Yönetmeliği hakkında görüģüldü. Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi Yönetmeliğinin, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca gerekli görülen düzeltmelerin yapılarak yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına arzına mevcudun oybirliği ile karar verildi. KARAR 06) 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Kurum Genel Kurulunda Üniversitemizi temsil edecek öğretim üyesinin seçilmesi hususu görüģüldü: 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul Üyeliği ne Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Cemil CANGĠR in seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI SAYISI : 06 KARAR 01) Üniversitemiz Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun hazırlamıģ olduğu ve Üniversitemiz Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge Tetkik ve Ġnceleme Komisyonu tarafından incelenen Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi nin görüģüldü: Üniversitemiz Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun hazırlamıģ olduğu ve Üniversitemiz Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge Tetkik ve Ġnceleme Komisyonu tarafından incelenen Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi nin uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi. TOPLANTI TARĠHĠ : TOPLANTI SAYISI : 07 KARAR 01) Namık Kemal Üniversitesi Özürlü Öğrenciler DanıĢma Birimi Kurulması ve ĠĢleyiĢine Dair Yönerge görüģüldü. Namık Kemal Üniversitesi Özürlü Öğrenciler DanıĢma Birimi Kurulması ve ĠĢleyiĢine Dair Yönerge nin aģağıdaki Ģekliyle kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖZÜRLÜ ÖĞRENCĠLER DANIġMA BĠRĠMĠ KURULMASI VE ĠġLEYĠġĠNE DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Konu, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, öğrenim gören özürlü öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaģtırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak, Üniversite

16 bünyesinde; özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaģtırabilmek için; araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araģtırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini ve rehabilite edilmeleri gibi konularda çalıģmak üzere Üniversite bünyesinde kurulan Özürlü Öğrenciler DanıĢma Birimi çalıģma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam ve Konu MADDE 2-(1) Bu Yönerge; Üniversite bünyesinde kurulan Özürlü Öğrenciler DanıĢma Biriminin kurulması ve çalıģma esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesine ve Yükseköğretim Kurulunun 20/06/2006 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8/1 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıģtı Tanımlar MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen; Üniversite : Namık Kemal Üniversitesini, Rektör : Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, Birim : Namık Kemal Üniversitesi Özürlü Öğrenciler DanıĢma Birimini, Öğrenci : Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim gören özürlü öğrencileri ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Özürlü Öğrenciler DanıĢma Biriminin ĠĢleyiĢi ve Görevleri Özürlü Öğrenciler DanıĢma Birimi MADDE 5-(1) Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde, özürlü öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gerekenleri, ilgili birimlere iletmek üzere, Rektör tarafından görevlendirilen, bir Rektör Yardımcısı BaĢkanlığında, üç kiģilik bir komisyon oluģturulur. Komisyon üyeleri, özür ve özürlülük alanında bilgi sahibi, tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden seçilir. Özürlü Öğrenciler DanıĢma Biriminin Görevleri MADDE 6-(1) Özürlü Öğrenciler DanıĢma Biriminin görevleri, Ģunlardır: a) Üniversite de öğrenim gören özürlü öğrencilere, öğrenim gördükleri program hakkında danıģmanlık yapmak, b) Üniversitenin özürlü öğrenciler için açılmıģ yükseköğretim programları listesini, Yükseköğretim Kuruluna bildirilmek üzere, Rektöre sunmak, c) Üniversitenin doğrudan özürlü öğrenciler için açılmamıģ ancak özürlü öğrencilerin özrüne göre öğrenim görebileceği yükseköğretim programları listesini, Yükseköğretim Kuruluna bildirilmek üzere Rektöre sunmak, ç) Özürlü öğrenciler için açılacak programların belirlenmesinde, öneri ve görüģ bildirmek, d) Özürlü öğrencilerin, akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karģılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalıģmaları planlamak, uygulamak, geliģtirmek ve yapılan çalıģmaların sonuçlarını değerlendirmek,

17 e) Her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına gönderilmek üzere, Rektöre sunmak, f) Özürlü öğrencilerin karģılaģabilecekleri engelleri ve bunlara karģı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak, g) Özürlü öğrencilerin, akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaģamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarının düzenlenmesi ve özürlülere yönelik, araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araģtırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak, ğ) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik, yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine, özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgi veren, doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danıģmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak, h) Bu konularda, program ve projeler geliģtirmek, ı) Birimin çalıģma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Rektöre sunmak, i) Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, j) Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda, özürlülere yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin, sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletiģimine de imkan veren bir web sitesi oluģturmak, k) Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin, uygulanmasını denetlemek, l) Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalıģmalarda bulunmak, m) Özürlülerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak, n) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir Ģekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eģitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin, sınavla ilgili; süre, mekan, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak, o) Ġstihdam olanakları ve mesleklere iliģkin bilgilendirme yapan, bilgilendirici kitaplar hazırlayarak veya hazırlattırarak bunların özürlü öğrencilere, ulaģtırılmasını sağlamak, ö)her yıl hazırlayacakları faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına gönderilmek üzere, Rektöre sunmak p)özürlü öğrencilerin, rehabilitasyonu için gerekli, çalıģmaları yönlendirmek ve önlemlerin alınmasını sağlamaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük MADDE 10-(1) Bu Yönerge, Namık Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte, yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11-(1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür.

18 KARAR 02) Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerinin Genel GörünüĢ, GiyiniĢ ve DavranıĢları Yönergesi görüģüldü. Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerinin Genel GörünüĢ, GiyiniĢ ve DavranıĢları Yönergesi nin aģağıdaki Ģekliyle kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN GENEL GÖRÜNÜġ, GĠYĠNĠġ VE DAVRANIġLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Namık Kemal Üniversitesi birimlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, görünüģ, giyiniģ ve davranıģları ile ilgili esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. KONU MADDE 2-(1) Bu yönergenin konusu, öğrencilerin, Üniversiteye ait birimlerin dershane,amfi, laboratuvar, atölye, uygulama alanları, bürolar, kitaplık, kantin, kafeterya, yurt, yemekhane, sosyal tesisler, koridorlar, açık alanlar ve eklentileri ile Üniversitenin düzenlediği her türlü toplantı ve törenlerde, genel görünüģ, giyiniģ ve davranıģ esaslarının belirlenmesidir. KAPSAM MADDE 3- (1) Bu yönerge hükümleri, Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ile değiģim programları çerçevesinde gelen konuk öğrencileri ve yaz okuluna devam eden diğer üniversite öğrencilerini de kapsar. YASAL DAYANAK MADDE 4- (1) Bu yönerge; a) Anayasanın 1 ve 153 ncü maddeleri, b) 13/12/1934 tarih ve 2879 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun,

19 c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumu Kanunu, d) Anayasa Mahkemesinin 07/03/1989 gün ve 1989/1 E. 1989/12 K. Sayılı Kararı, e) Anayasa Mahkemesinin 09/04/1991 gün ve 1990/36 E. 1991/8 K. Sayılı Kararı, f) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi 4 ncü Dairesinin 29/06/2004 gün ve 44774/98 Sayılı Kararı, g) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, h) Namık Kemal Üniversitesinin aģağıda belirtilen Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri; -Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, -Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, -Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği, esas alınarak düzenlenmiģtir. KISALTMALAR MADDE 5- (1) Bu yönergede geçen; Üniversite : Namık Kemal Üniversitesi ni, Öğrenci : Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ile değiģim programları çerçevesinde gelen, konuk öğrencileri ve yaz okuluna devam eden diğer üniversite öğrencilerini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Disiplin Suçu TeĢkil Eden Bazı Eylemler ve Uygulanacak ĠĢlemler MADDE 6- (1) Öğrenciler, Üniversiteye ait yönergenin 2 nci maddesinde belirtilen alanlar ile toplantı ve törenlerde, çağdaģ kıyafetle bulunmak zorundadırlar. (2) Öğrenciler, yönergenin 2 nci maddesinde belirtilen alanlarda, mevzuatta ve Anayasa Mahkemesi kararlarında, belirtildiği üzere; baģları açık olmak zorundadırlar, (3) Öğrenciler, herhangi bir din, mezhep, ırk, dil, siyasal ve ideolojik eğilimleri simgeleyen veya çağrıģtıran, üniversite öğrenciliği sıfatının gerektirdiği tutum ve davranıģa aykırı, görünüģ ve kıyafette bulunamazlar. MADDE 7- (1) Öğrenciler, devam ettikleri, Fakülte,Yüksekokul, Enstitülerin Yönetim Kurullarınca belirlenen ve öğrenim gördükleri programın gerektirdiği, özel kıyafetlerle ilgili kurallara uymak zorundadırlar. DĠSĠPLĠN CEZASI MADDE 8- (1) Yukarıdaki 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen kurallara aykırı davrananlar hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 6/a, 7/a, 7/e, 8/a, 9/d, 9/k ve 11 nci maddeleri uyarınca; disiplin soruģturması açılır.soruģturma sonucunda, sabit görülen fiile uygun ceza ile cezalandırılırlar. (2) Öğrencileri, bu tür davranıģlara teģvik eden, zorlayan veya onları destekleyenler ile bu konuda, Üniversite Yönetimi tarafından alınan kararlar hakkında; sözlü, yazılı veya fiili olarak aleyhte davranıģlarda bulunan öğrenciler hakkında da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler BELGELERDE KULLANILACAK FOTOĞRAFLAR MADDE 9- (1) Üniversite birimleri tarafından verilen, her türlü kimlik, sertifika, çıkıģ belgesi, diploma ve diğer belgeler üzerine yapıģtırılacak, arka fonu beyaz fotoğrafların, bu yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olması zorunludur. Aksi halde, istenilen belge, fotoğrafsız Ģekilde düzenlenerek öğrenciye verilir. DUYURU MADDE 10- (1) Bu yönerge, Dekanlıklar ve Müdürlükler tarafından, görülebilecek yerlere asılmak sureti ile öğrencilere duyurulur. YÜRÜRLÜK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler MADDE 11- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 12- (1) Bu yönerge, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. KARAR 03: Namık Kemal Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ġlkeleri hususu görüģüldü. Trakya Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ġlkeleri nin gerekli değiģiklikler yapılarak Namık Kemal Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ġlkeleri olarak aģağıdaki Ģekliyle uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. AMAÇ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA ĠLKELERĠ Madde 1- Akademik Yükseltme ve Atama kriterleri, Namık Kemal Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında akademik kadrolara baģvuracak olan adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmeyi sağlamak, baģvurularla ilgili olarak rapor veren öğretim üyelerine, atamaya yetkili amir ve kurullara kolaylık ve

21 değerlendirmelerde birliktelik sağlamak ve diğer taraftan, adayların kendilerini hazırlamalarını ve kendi durumlarını değerlendirmelerini kolaylaģtırmak amacıyla düzenlenmiģtir. BAġVURU Madde 2- Aday, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerince öngörülenlerin yanı sıra, bu ilkeler kapsamında belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri baģvurusuna ekler. DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Madde 3- Akademik Yükseltme ve Atama ĠĢlemlerinin yürütülmesinde adayların baģvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmıģ oldukları çalıģmalarla, kendilerini bilimsel olarak kanıtlamıģ ve hala bilimsel aktivitesini sürdüren Namık Kemal Üniversitesi nden, Türkiye deki diğer Üniversitelerden, Ġleri Teknoloji Enstitülerinden ve (Türkiye de ilgili bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi bulunamıyorsa, gereği halinde kullanılmak üzere) yurt dıģındaki üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluģan bir veri tabanından yararlanılır. Öğretim üyesi veri tabanı her bilim alanı için Rektörlükçe hazırlanır ve belirli dönemler itibarı ile güncelleģtirilir. Madde 4- Adayların baģvurularını değerlendirmek üzere seçilen öğretim üyelerine bu esaslar bildirilir. Değerlendirme raporunun bu esaslara uygun olarak hazırlanması istenir. Raporun ayrıca, adayların akademik ve bilimsel niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyacak analitik inceleme sonuçlarına dayalı ve bu sonuçları yansıtan kapsam ve içerikte olması gereği belirtilir. ÖN DEĞERLENDĠRME Madde 5- Adayların baģvurularında belgeledikleri bilimsel çalıģmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri ve nitelikleri yönünden, ayrıntıları Ek 1`de belirtilen bir puanlama sistemi uyarınca, bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Aynı baģlıklı yayınların (makale, bildiri, poster) puanlamasında en yüksek puanlı olan dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye alınmaz. Bu ilkeler kapsamında belirlenen en az puanların altında kalan baģvurular değerlendirilmez. Ön değerlendirme kurulu Rektör tarafından atanır. Madde 6- Adaylardan yeterli sayıda temel eser koģullarını sağlamaları da istenir. Temel eser koģulu için, baģvurulan kadronun yer aldığı temel alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı, Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler Temel Alanı, Sağlık Bilimleri Temel Alanları için Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen doçentlik baģvuru koģulu esas alınır. (Doçent ve Profesörlerden, Doçentlik baģvuru koģullarına ek olarak istenen ulusal ve uluslararası yayınlarla ilgili olarak, yayının yayınlanacağı dergiden sağladıkları kabul yazıları (acceptance) ında yayının yayınlanacağı cilt ve sayının da yer alması gerekir.) Yardımcı Doçentlik. Madde 7- Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Ek 1`deki puanlama sisteminde, en az yarısı A grubunda tanımlı uluslararası yayınlardan olmak üzere, aģağıdaki çizelgede yer alan asgari puanlar ön koģul aranır (Tablo 1). Bulunulan Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden atanabilmek için ise, Yardımcı Doçentliğe yapılan son atamadan itibaren geçen 3 yılda Ek-1 deki puanlama sisteminden aģağıdaki çizelgede belirtilen asgari puanları alma ön koģulu aranır (Tablo 1). Tablo 1: Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Ġlk Atama Ve Yeniden Atama Asgari Puan Çizelgesi

22 Akademik Birim Ġlk Atama Yeniden Atama Tıp Fakültesi (1) Ziraat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen-Edebiyat Fak Yüksekokullar Meslek Y.O. Sağlık Hizmetleri MYO (1) Tıp Fakültesinde ikinci yeniden atanmadan itibaren yapılan yeniden atamalarda 10 puanın A grubunda tanımlı Uluslararası yayınlardan olması koģulu aranır., Doçentlik Madde 8- Doçent kadrosuna atanabilmek için; a) BaĢvurulan bilim alanında doçentlik baģarı belgesi, b) BaĢvurulan kadronun yer aldığı bilim alanı için Tablo 2`de tanımlanan yayın koģullarını sağlamıģ olmak Ģartı aranır. Tıp (1) Tablo 2: Doçentlik baģvurularında aranan minimum yayın koģulları. Uluslararası Toplam Puan Alan Eser Sayısı Yayın Puanı (A.1-A.13) 3 (A.3) Ziraat (4) 3(A.3) Mühendislik (4) 3 (A.3) Fizik-Kimya-Biyoloji (4) 3 (A.3) Matematik- Ġstatistik (4) 1 (A.3) Sosyal, BeĢeri ve Ġdari 4 (A.1, A.2, A.3, A.6, A.9, A.12, B.1 (2), B.3 (2), B.4, 30 (3) 60 Bilimler B.6, B.9, B.10) 1) Eğiticilerin Eğitimi Kursu Sertifikası sahip olmak (Fakülte dıģında baģvuracak adaylarda koģul aranmayacak, ancak göreve baģladıktan sonra yapılacak ilk Eğitimcilerin Eğitimi Kursu na katılmaları zorunlu olacaktır.) (2) Ders kitabı hariç. (3) Derginin kapak sayfasında Uluslararası hakemli bir dergidir ibaresi olması gerekir. (4) Doçentlik atama kriterlerinde; 2007 yılı ve öncesi Doçentliğe baģvuran adaylara, Doçentliğe atama kriteri olarak Üniversitelerarası Kurula Doçent adayı olarak baģvurduğu dönemin asgari baģvuru koģulları uygulanacaktır. Üniversitelerarası Kurulun (ÜAK) 2008 yılı ve sonrası Doçentlik baģvurusuna getirdiği asgari koģullar, 2008 yılı ve sonrasında Doçentliğe baģvuran adaylara atama kriteri olarak uygulanacaktır. Profesörlük Madde 9- Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için; a) BaĢvurulan kadronun yer aldığı bilim alanı için Tablo 3`te tanımlanan yayın ve puan koģullarını sağlamıģ olmak. b) Doçentlik belgesi alındıktan sonra yapılan akademik çalıģmalarda artan bir yoğunluk sağlamıģ olmak. c) En az 2 (iki) lisansüstü çalıģmasının yürütücülüğünü üstlenmiģ ve birini tamamlayıp sonuçlandırmıģ olmak (Tıp Fakültesi kadroları için bu Ģart aranmaz). d) Doçentlik sonrası yapılmıģ eserlerden birinin, Temel Eser olarak sunulması zorunluluğu vardır. Bu eser, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenmiģ Doçentlik BaĢvuru Bilim Alanlarına göre koģul olarak öngörülen eserlerden birine uygun olmalı, aday tek isim veya birinci isim olarak yer almalıdır.

23 Tablo 3: Profesörlük baģvurularında aranan minimum yayın koģulları. Uluslararası Toplam Puan Alan Eser Sayısı Yayın Puanı (A.1-A.13) Tıp (1) 3 (A.3), 3 (A.3, A.4 veya A.5) Ziraat 3(A.3) Mühendislik 3 (A.3) Fizik-Kimya-Biyoloji 3(A.3) Matematik- Ġstatistik 2 (A.3) Sosyal, BeĢeri ve Ġdari 5 (A.1, A.2, A.3, A.6, A.9, A.12, B.1 (2),B.3 (2), 50 (3) 120 Bilimler B.4, B.6, B.9, B.10) (1) Profesörlüğe atama için, Doçentlikten sonra en az iki adet (A.3) eser olmalı ve bunlardan en az bir tanesinde aday birinci isim olmalıdır. (2) Ders kitabı hariç (3) Derginin kapak sayfasında Uluslararası hakemli bir dergidir ibaresi olması gerekir. ÖZEL DURUMLAR Madde 10- Devlet Konservatuarı ile özel yetenek gerektiren Güzel Sanatlar ve Spor ile ilgili bölümler için Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı için belirlenen ilgili baģvuru koģulları esas alınır. Bu birimlerdeki profesörlük baģvurularında doçentlik için arananlardan daha fazla ve artan yoğunlukta akademik çalıģma aranır. Yardımcı doçent baģvurularında ise bu koģullarda tanımlı akademik çalıģmalar dikkate alınarak düzenlenmiģ jüri raporları değerlendirilir. DEĞERLENDĠRME RAPORU Madde 11- Adayın baģvurusunu değerlendirmek üzere, baģvurduğu bilim alanında oluģturulan veri tabanından usulüne uygun olarak seçilen öğretim üyelerinden kiģisel değerlendirme raporu istenir. Bu raporda, adayların yukarda tanımlı ön değerlendirme ve uluslararası yayın koģullarını sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirtilir. Madde 5`de tanımlı puanlama sistemi, tek baģına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koģulunun sağlanmıģ olması akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluģturmaz. Bu koģulları sağladıkları saptanmıģ olan adayların, bilimsel yayınları ile ilgili bilim alanındaki yerleri ve potansiyelleri (yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan uluslararası atıflar, yürüttüğü veya katıldığı bilimsel araģtırmalar) derinlemesine değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmenin yanında adayın, eğitime katkısı (verdiği lisans ve lisans üstü dersleri; yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri; geliştirdiği ders ve programlar), mesleki deneyim ve katkıları (uluslararası mesleki üyelikler; diğer uluslararası etkinlikler ve yurtdışı deneyimi; aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller; mesleki çalışmaları ve sanayiye dönük etkinlikleri), Üniversite yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri gerekli ağırlıkta dikkate alınır. Ġlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar baģvuru olması halinde, değerlendirme raporunda aday veya adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile ve açıkça belirtilir. Kadrolara, kadro sayısından çok baģvuru olması halinde, raporlarda olumsuz değerlendirme gerekçeleri ile açıkça, olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday veya adayların tercih sırası ile mutlaka belirtilmelidir. ÖZET RAPOR Madde 12- Ġlgili Fakülte Dekanı veya Enstitüsü Müdürü, adayın baģvurusunu değerlendiren öğretim üyelerinden gelen kiģisel raporların derlenmesi amacı ile bir özet rapor hazırlar. Adayın baģvuru esnasında verdiği evrakın bir kopyası özet rapor dosyasına koyulur. Bu dosyada çalıģmaların ve yayınların kopyaları değil sadece listeleri bulunur. Madde 13- Bu yönetmeliğin hükümleri Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ve Yükseköğretim Kurulunun(YÖK) yayımladığı yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanmıģtır.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNCE 00-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI PROGRAMLARA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ALES Puan Türü(*) KoĢullar

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 2016-2017 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. Ġlgili

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 Sayfa 1 / 6 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ VE PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA VE ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ BAġVURU YERĠ MÜLAKAT

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyi

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, başka Yükseköğretim Kurumlarındaki önlisans ve Lisans düzeyindeki öğrencilerin Yüzüncü

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyi

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2011/02 25/05/2011 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2011/02 25/05/2011 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/ : Enstitü Kurulu Toplantısı Kararları hk. TOPLANTI NO Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu 25/05/2011

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI (Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 20 Nisan 2016 tarihinde yayımladığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

II. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BĠLGĠLER, DEĞERLENDĠRME VE KABUL ġartlari

II. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BĠLGĠLER, DEĞERLENDĠRME VE KABUL ġartlari ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI VE BAġVURU KOġULLARI (2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI) Sevgili Adaylar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHARDÖNEMĠ YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI, ġartlari, GEREKLĠ BELGELER, BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHARDÖNEMĠ YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI, ġartlari, GEREKLĠ BELGELER, BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHARDÖNEMĠ YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI, ġartlari, GEREKLĠ BELGELER, BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Rektörlüğü ne bağlı olarak

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

(4) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

(4) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, diğer yükseköğretim diploma programlarına

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi lisans önlisans ve diploma

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (29.06.2010 tarih ve S-2010-11/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATAŞ GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATAŞ GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATAŞ GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde yürütülmekte olan lisans programlarındaki öğrencilerin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Antalya Bilim Üniversitesi nin sürdürülebilir gelişme için

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ. KURUM ĠÇĠ YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ. KURUM ĠÇĠ YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI 015-016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ KURUM ĠÇĠ YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI 1- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1-ĠSTENĠLEN

Detaylı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlar Arası Yatay Geçiş MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞARI PUANI İLE ALINACAK ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR. (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir. ÖZEL ŞARTLAR (1) Fizik lisans derecesine sahip olan adaylar (2) Matematik lisans derecesine sahip olan adaylar (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar (4) Moleküler Biyoloji ve Genetik

Detaylı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlar Arası Yatay Geçiş MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞARI PUANI İLE ALINACAK ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

T.C. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI TEZLĠ / TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI TEZLĠ / TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI TEZLĠ / TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI BAġVURU KOġULLARI ve KONTENJAN ĠLANI Üniversitemiz 2014 2015 Eğitim Öğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) önlisans ve lisans

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCĠ ALIMI,KONTENJAN VE

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCĠ ALIMI,KONTENJAN VE ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCĠ ALIMI,KONTENJAN VE BAġVURU KOġULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli Yüksek

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

YATAY GEÇİŞ. (c) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu bütün derslerden başarılı olmalıdır.

YATAY GEÇİŞ. (c) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu bütün derslerden başarılı olmalıdır. YATAY GEÇİŞ A- Doğuş Üniversitesi Programlar Arası Yatay Geçiş DOÜ diploma programları arasındaki yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir: a) Öğrenci, DOÜ deki

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı