13. Temel Hak ve Hürriyetlerin S n rland r lmas Rejimi- S n rlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13. Temel Hak ve Hürriyetlerin S n rland r lmas Rejimi- S n rlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5)"

Transkript

1 13. Temel Hak ve Hürriyetlerin Snrlandrlmas Rejimi- Snrlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5)

2 DOÇ. DR. BURAK GEMALMAZ: Haklarn snrlandrlmas konusu sadece yeni anayasaya ya da anayasada yaplacak herhangi bir deiiklie yönelik olmaktan ibaret deil, bugün hemen imdi uygulanmas icap eden, uygulanan güncel bir konudur. O kadar ki önümüzdeki sonbaharda braknz Anayasa Mahkemesinin klasik usulünü, anayasa ikayetiyle -Anayasa Mahkemesine bireysel bavuru usulü- bambaka bir hal olacak olan anayasa yargs tamamen haklarn snrlandrlmas üzerine kurulacaktr. Hal böyle olunca da haklarn snrlandrlmas balnn güncel önemi yadsnamaz. Ben bu noktada özellikle ilgi alanm insan haklar hukuku olduu ve Anayasa Mahkememiz (AYM) de otomatikman uluslararas sözlemelerle bal olduu için AYM ye bireysel bavuru usulü balamnda insan haklar hukuku snrlandrma rejiminin ana hatlarna deinmeye çalacam. nsan haklar hukukuna baktmzda haklarn bazlarnn snrlandrlabilir bazlarnn snrlandrlamaz nitelikte olduunu görüyoruz. imdi snrlandrlamaz haklar bir yana brakalm. Snrlandrlabilir haklar, snrlandrma ölçütleri, teknikleriyle ve snrlandrma koullaryla snrlandrlabilir. Sayn oturum bakannn ifade ettii üzere bu ölçütler ve koullar snrlandrmann keyfiyetinin önlenmesindeki ilk ve dolaysyla en önemli aamadr. Müdahalenin Hukukilii Bir müdahalenin AHS e uygun olmas için aranan koullarn banda hukukilik unsurunun karlanmas gereklilii bulunmaktadr. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (AHM) Sözlemesel haklara yaplan müdahalenin hukukilik kouluna uyma zorunluluunu en önemli gerek olarak görmektedir. Bugün hukuk devleti veya hukukun üstünlüü nosyonunun Sözlemedeki bütün haklara içkin olduu kabul edilmektedir. 54 Hukuk devleti ya da hukukun üstünlüü nosyonunun en önemli unsurlarnn banda öngörülebilirlik ve kesinlik/belirlilik ilkeleri gelmektedir ki bu ilkeler neredeyse evrensel bir anlam kazanm olup örnein Avrupa Birlii hukukunda da caridir. Öngörülebilirlik ve kesinlik/belirlilik ilkeleri, hakkn öznesini beklenmedik müdahalelere ve sürprizlere kar korumakta, tasarruflarn gerçekletirirken hukuki 54 Former King of Greece and others v. Greece, App. No.25701/94, GC Judgment of 23 November 2000, para.79; Pincova and Pinc v. The Czech Republic, App. No.36548/97, Judgment of 5 November 2002, para.45; Malama v. Greece, App. No.43622/98, Judgment of 1 March 2001, para.43; Baklanov v. Russia, App. No.68443/01, Judgment of 9 June 2005, para.40; Capital Bank AD v. Bulgaria, App. No.49429/99, Judgment of 24 November 2005, paras ; Mullai and others v. Albania, App. No. 9074/07, Judgment of 23 March 2010, para.113.

3 durumu göz önünde bulundurmalarn salamaktadr. Ayn ekilde bu ilkeler, hak öznelerinde, hak sahiplii bakmndan statükonun korunacana dair bir güven duygusu yaratmaktadr. Bu sebeple, hukuk devleti/hukukun üstünlüü nosyonu Sözlemeye hakim olan en önemli deerlerden birisidir ve Sözlemesel tüm uyumazlklarda dikkate alnmas gereken unsurdur. 55 Bilindii üzere, iç mevzuata/yasaya uygunluk ile hukuka uygunluk birbirinden farkl kavramlardr. Hukuka uygunluk, ulusal mevzuatla snrlanamaz. Aksi halde ulusal mevzuatta/yasalarda öngörülmü olan her türlü önlemin/müdahalenin hukuka ve giderek Anayasa ve AHS e uygun olduu sonucu çkar ki bu son tahlilde hem Sözleme sistemini hem de anayasa ikayetini anlamsz klar. AHM, Sözlemede geçen hukuk veya hukuki terimleriyle sadece ulusal hukuka referans yaplmadn ama ayrca hukukun üstünlüüne (rule of law) uygunluu gerektiren hukuk niteliine (quality of law) gönderme yapldn açkça belirlemitir. Müdahalenin öngörülebilmesi için o müdahaleye dayanak tekil eden mevzuatn hakkn öznesi tarafndan biliniyor olmas mantn gereidir. Kanunu bilmemenin mazeret saylmayaca evrensel kuralnn geçerlilii, kuraln/mevzuatn bilinebilecek olmasna baldr. Mevzuatn bilinebilmesi için ona ulaabilmek, ulaabilmek için ise söz konusu mevzuatn aleni olmas gereklidir. Aleniyeti salayan ise yayndr. Kanunu bilmemenin mazeret saylmayaca ilkesinin geçerli olduu hukuk düzenlerinde yaymlanmam mevzuatn mevcudiyeti, çok istisnai baz durumlar hariç, düünülemez. O halde ulalabilirlik ölçütünün ön koulu müdahaleye dayanak tekil eden mevzuatn yaymlanm olmasdr. Mevzuata ulaldnda bu kez söz konusu mevzuatn müdahalenin öngörülebilmesini salayp salamad problemi ile karlalr. Bu noktada mevzuatn anlalabilir olmas beklenir. Anlalabilirlik alt ölçütü bakmndan ise, öncelikle bunun mutlak kesinlik unsurunu içermediini not etmek gerekir. Zira bata kanunlar olmak üzere bütün hukuki düzenlemeler bir ölçüde soyuttur, belirsizdir ve bunlarn yorumlanmas ile icras uygulamann sorunudur. Ulusal hukuk sistemini oluturan Yasamann iradesi kadar ulusal yarg yerlerinin mevzuat yorumlamas ve uygulamas 55 Bkz. Golder v. the United Kingdom, Judgment of 21 February 1975, Series A No. 18, para.34; Engel and Others v. Netherlands, Judgment of 8 June 1976, Series A No. 22, para.69; Silver and Others v. the United Kingdom, (App. Nos. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75), Judgment of 25 March 1983, para. 90; Malone v. the United Kingdom, (App. No. 8691/79), Judgment of the ECHR of 2 August 1984, para. 67; Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, App. Nos.34044/ /97 and 44801/98, Judgment of 22 March 2001, para.50; Saliba v. Malta, App. No. 4251/02, Judgment of 8 November 2005, para.37.

4 temel önemdedir. 56 Ulalabilirlik ölçütü ile anlalabilirlik ölçütleri, çou olayda bir arada dikkate alnmaktadr. Öngörülebilirlik kavram kayda deer ölçüde uyumazlk konusu metne, kapsad alana ve yöneldii kiilerin say ve statüsüne baldr. 57 Yasall tartmaya açlan metnin nitelii ve kapsad alan oldukça önemlidir. Bu balamda, müdahaleye temel tekil eden mevzuatn anlalmas için hukuki yardm/danma gerekmesi, koullar çerçevesinde makul olarak mütalaa edilecek olursa hukukilik kouluna aykrlk dourmaz. Özellikle meslei icab çok özenli olmas gereken kiiler söz konusu olduunda durum budur. Bu tip kiilerden mesleki faaliyetlerinin içerdii riskleri deerlendirmekte özel ihtimam beklenebilir. 58 Öngörülebilirlik ölçütü hukukilik testinin önemli bir boyutunu oluturmaktaysa da, bu ölçüt hem mutlak nitelikte deildir hem de baz hallerde bu ölçüte aykr tasarrufta bulunulmas otomatikman hukukilik testinin ihlali sonucunu dourmaz. 59 Hukukun üstünlüü nosyonundan beslenen bir düzende ilk bata artc gelecek bu durum aslnda liberal hukuk sistemlerinde skça görülmektedir. Nitekim AB hukukunda da cezai olmayan meselelerde geriye yürürlü düzenlemelerin, kural olarak hukuka aykr olmad gözlemlenebilmektedir. Elbette, cezai meselelerde geriye yürürlü bir mevzuatn hukukilik testini karlamas mümkün deildir. Geriye yürürlü mevzuat bakmndan söylenmesi gereken en önemli bilgi, burada Strasbourg organlarnca yaplan hukukilik denetiminin kimi davalarda ölçülülük incelemesi içine tanddr. Yani, bir hakka yönelik müdahalenin adil denge kurup kurmadn tahlil ederken Strasbourg organlar, müdahaleye dayanak oluturan mevzuatn öngörülebilirliini ve anlalabilirliini bir unsur olarak kullanmaktadr. Bunlar genellikle vergi uyumazlklarna ilikin davalardr. üphe yok ki, hukukun üstünlüü/hukuk devleti ilkesi üzerine kurulan demokratik bir sistemde bamsz yarg tarafndan verilen kararlarn icra edilmemesi veyahut bu kararlarn gereklerinin yerine getirilmemesi düünülemez. Yarg kararlar sadece özel hukuk kiilerini deil kamu makamlarn da balar. cra edilebilir nitelikteki bir yargsal karar uygulanmadnda, insanlarn hukuk sistemine güveni azalaca gibi hukuk 56 CBC-Union S. R. O. v. Czech Republic, Admissibility Decision of 20 September Bkz. Burak Gemalmaz, Avrupa nsan Haklar Sözlemesinde Mülkiyet Hakk, Beta, stanbul, 2009, sf: 458. (Bu kitap bundan sonra Mülkiyet Hakk olarak gösterilecektir.) 58 Bkz. Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: A., B., C. and D. v. the United Kingdom, App. No. 8531/79, Admissibility Decision of 10 March 1981, DR Vol. 23, sf: , özellikle 210.

5 güvenlii de ortadan kalkar; hukuk d çözüm mekanizmalar uygulanma alan bulur. Böyle hallerde hukuk devleti/hukukun üstünlüü ilkesinin öngörülebilirlik, belirlilik ve kesinlik gibi unsurlarnn varlndan bahsedilemez. O halde kesinlemi veya usuli bakmdan icra edilebilir nitelikteki yargsal kararlarn yerine getirilmemesi hukukilik testi bakmndan ciddi sorunlar douracaktr. Nitekim AHM in bu konuda çok geni bir içtihadi birikimi bulunmaktadr. 60 Ne yazk ki AHM in Türkiye ye kar verdii ihlal kararlarnn büyük çounluu, kesinlemi yarg kararlarnn uygulanmamas açsndan hükme balanmtr. Yarg kararlarnn uygulanmamas Türk hukuk düzenindeki yaygn ve sistematik sorunlara iaret etmektedir. Kesinlemi ve icra edilebilir yarg kararlarnn yerine getirilmemesi, bir Türk dare alkanl haline gelmitir. 61 Bata Anayasas olmak üzere, bütün mevzuatnda hukuk devleti ilkesinin meri olduu yazlan bir hukuk düzeninde yarg kararlarnn icra edilmemesi, bunun için dare ve hatta düpedüz siyasi bir organ olan Yürütme tarafndan zorluk ve engellerin çkarlmas ve hukuka kar hile yaplmasnn alkanlk haline gelmesi, hukukun üstünlüü ilkesini temelinden tahrip etmektedir. Bir Devlette hukuk devletinin gerçeklemesinde Yasama ve Yürütme organlar kadar Yarg organ da rol oynamaktadr. AHS Devletin bütün organlarn balayan bir belgedir. Bunun doal uzants olarak hukukilik testinin önemli bir unsurunu uyumazlk konusu hukuki problem hakknda ulusal yarg makamlarnn tutumu oluturmaktadr. AHS ulusal yarg makamlarnn Sözlemesel haklar ilgilendiren ayn hukuki problem karsnda yeknesak bir tavr almasn gerektirmektedir. Aksi durumda ortaya çkabilecek tutarsz kararlar, bireyleri pozisyonlarn öngöremez duruma düürür ve ilgili hak çerçevesinde yaplan hukukilik incelemesi sonucunda ihlal bulunmasna yol açar. Yargnn hukukilik testi balamndaki tek sorumluluu, Sözlemesel haklar ilgilendiren ayn sorunlarn çözümünde benzer hukuki argümanlar kullanmaktan ibaret deildir. Yarg makamlar ayrca, tekil davalarda verecekleri kararlarn hukuka uygun 60 Ayrntl bilgi ve içtihatlar için bkz. Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: Örnein bkz. Kaniolu and others v. Turkey, App. No / /98 and 44772/98, Judgment of 11 October 2005; Kuzu v. Turkey, App. No /03, Judgment of 17 January 2006; Abidin ahin v. Turkey, App. No /04, Judgment of 18 December 2007; Tütüncü and others v. Turkey, App. No /01, Judgment of 18 October 2005; Sevgili v. Turkey, App. No /03, Judgment of 18 December 2007; Kranta v. Turkey, App. No /03, Judgment of 16 January 2007; Ülger v. Turkey, App. No /02, Judgment of 26 June 2007; Kur v. Turkey, App. No /98, Judgment of 23 March 2006; Ali Gökta v. Turkey, App. No. 9323/03, Judgment of 12 February 2008; Apaydn v. Turkey, App. No. 502/03, Judgment of 12 February 2008; Klç ve Korkut v. Turkey, App. No / /03, Judgment of 12 February 2008; Yerlikaya v. Turkey, App. No / /02, Judgment of 8 April 2008.

6 olmasn salamakla da yükümlüdür. Özellikle mevzuatta normatif dayana olmayan hukuk d ayrmlar yaparak ve yapay kategoriler yaratarak bireylerin haklarna müdahale edilmemelidir. Bireylerin, ulusal mevzuata bakarak aldklar pozisyon ve takndklar tavr, bu mevzuatta öngörülmemi ekilde yarg tarafndan geçersiz addedilirse hukuk güvenliinin salanabildiinden söz edilemez. Devletin organlar arasndaki uyumsuzluun faturas bireye çkartlamaz. 62 Snrlama Ölçütleri Ulusalüstü belgelerde düzenlenmi haklara Taraf Devletçe bir müdahalede bulunulmu olduu Sözleme organ(lar)nca kabul edilirse, söz konusu müdahalenin meru olup olmad incelenir. Bu inceleme üç aamadan olumaktadr: a) Birinci aama, söz konusu müdahalenin kanunla öngörülüp görülmedii ve hukukilik koulunu karlayp karlamad; b) kinci aama, yaplan müdahalenin snrlama ölçütlerine ya da bir baka deyile meru amaçlara uygun olup olmad ve c) Üçüncü aama, müdahalenin/snrlamann demokratik bir toplumda gerekli olup olmaddr. 63 Birinci aama, yani müdahalenin mutlaka iç hukukta bir temeli olmas gerekliliine ilikin ayrntl bilgilere yukarda yer verildi. imdi burada, bir müdahalenin Sözlemeye uygunluunun incelenmesindeki ikinci aamaya odaklaacaz. Snrlama ölçütü denildiinde, hak ya da özgürlüün kullanm alannn, yetkili makamlar tarafndan daraltlmasnda yahut dorudan kullanmnn yasaklanmasnda dayanak tekil eden gerekçeler veya meru amaçlar ifade edilmek istenmektedir. Hak ve özgürlüklerin kullanlmasna bu kaytlamalar getirilirken, temelde, bireysel yarar ile toplumun çkarlar bir biçimde dengelenmeye ve badatrlmaya çallr. 64 Bu snrlama ölçütleri genel olarak kamu yararna yönelik ölçütler ile bireysel yarara yönelik ölçütler olarak ikiye ayrlabilirse de, son tahlilde bireysel yararlar korumaya yönelik ölçütlerin de genel olarak insan haklarna uygun demokratik bir sistemin sürdürülmesi amacna hizmet etmekle kamusal bir ilev ifa ettiklerini ifade etmekte bir saknca yoktur. AHS sisteminde snrlama ölçütleri arasnda: Kamu düzeni, (md.6/1; 9/2); kamu güvenlii, (md.8/2; 9/2; 10/2; 11/2); ulusal güvenlik, (md.6/1; 8/2; 10/2; 11/2); ülke bütünlüü, (md.10/2); saln korunmas, (md.8/2; 9/2; 10/2; 11/2); ahlakn 62 Bilgi için bkz. Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: Aileen McHarg, Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Modern Law Review, Vol. 62:5, September 1999, sf:

7 korunmas ya da ahlakn gerei, (6/1; 8/2; 9/2; 10/2; 11/2); özel yaamn korunmas, (md.6/1); çocuklarn/gençlerin menfaatleri/yarar, (md.6/1); adaletin yarar, (md.6/1); yargnn yetke ve yanszlnn korunmas, (md.10/2); ülkenin ekonomik refahnn gerei, (md.8/2); bakalarnn haklarnn korunmas, (md.10/2); bakalarnn haklarnn ve özgürlüklerinin korunmas, (md.8/2; 9/2; 11/2); bakalarnn öhretinin korunmas, (md.10/2); suçun önlenmesi, (md.8/2; 10/2; 11/2); düzensizliin önlenmesi, (md.8/2; 10/2; 11/2); gizli bilginin aça çkmasnn önlenmesi (md.10/2) bulunmaktadr. Haklarn, o hak özelinde belirtilen ölçütlerin dnda baka hiçbir ölçütle snrlanmas mümkün deildir. Nitekim snrlama ölçütleri balamnda ulusal mevzuattaki önemli sorun, ölçütler öngörülmü bulunan üst ve alt dereceli mevzuat arasnda ciddi farkllklarn tespit edilebilmesidir. Daha açk deyile, Anayasada öngörülmemi baz snrlama ölçütlerine, kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde rastlanabilmektedir. Bu sorunu pekitiren ve katmerletiren bir baka husus ise, tüzük ya da yönetmeliklerde yer verilen baz snrlama ölçütlerinin, bunlarn dayanan tekil eden kanunlarda bulunmamasdr. Böylece, snrlama ölçütleri bakmndan, Anayasaya aykr kanun, kanuna aykr tüzük ya da yönetmelik gerçei ortaya çkmaktadr. Ve bu durum, sadece eski tarihli olanlarda deil, yeni ve yakn tarihli mevzuat balamnda da gözlenebilmektedir. Dolaysyla ulusal mevzuatn sadece bu açdan bile batan aa yeniden gözden geçirilmesi zorunluluu söz konusudur. Ulusal mevzuattaki kaytlama ölçütlerinin kayda deer bir bölümünde, terimlerin anlam açsndan her yöne çekilebilir nitelikte belirsiz/mulak olduu tespit edilebilmektedir. Bu tür ölçütler, bunlarn kötüye kullanlmas olaslna kap aralamakta yahut en azndan isabetsiz ekilde kullanlabilmesini mümkün klmaktadr. Burada kötüye kullanm terimi, bazlarnn zannettii gibi, yetkili makamn mutlaka kötü niyetle hareket etmesi eklinde bir zorunlulua gönderme yapmaz. Karar merciinin salt bireysel anlay ve takdirine terk edilen yetkinin kullanmna ilikin mulak ölçüt, potansiyel istismara kendiliinden açktr. Dolaysyla bu eksende sorun, karar merciinin olas iradesinin ne yönde tezahür edeceinden önce, o karar için dayanak klnan ölçütün ne derecede belirgin olduunda odaklamaktadr. 65 Haklarn snrlandrlmasnda ölçütler meselesi bakmndan bizim Anayasamzla AHS çelimekteydi. AHS ve u anda Anayasamzda her bir madde altnda o hakkn hangi 65 Mehmet Semih Gemalmaz, Haydar Burak Gemalmaz, Ulusalüstü nsan Haklar Standartlar Inda Türkiye de Bilgi Edinme, Düünce-fade ve letiim Mevzuat, Yazhane Yaynlar, stanbul, 2004, sf:2135 vd.

8 ölçütle snrlanabilecei açkça yazldr. Buradan çkan sonuç udur: Bir hak kendisinin düzenleyen madde metninde açkça yazl olmayan bir ölçütle snrlanamaz insan haklar hukukunda. Haklarn niteliinin farkl olmas, her hak için gerektiinden farkl snrlama ölçütleri kullanlmasn gerektirebilir. Haklar bakmndan ortak snrlama ölçütleri olduu gibi farkl snrlama ölçütleri de bulunmaktadr. Dolaysyla genel bir snrlama klozu insan haklar hukuku tekniine aykr dümektedir. Sözlemesel düzlemde genel bir snrlama klozu içeren herhangi bir hüküm bulunmamaktadr. Oysa bizim Anayasamzn 2001 öncesi döneminde böyle bir genel snrlama klozu bulunmakta ve haklar hem kendilerini düzenleyen maddelerde bulunan özel snrlama ölçütleriyle hem de 13. Maddede yer alan genel snrlama ölçütleriyle ayn anda snrlanabilmekteydi. Bu açdan bakldnda Anayasamzdaki sistemde yaplan deiiklik 66 bu anlamda önemli ve olumludur. Snrlamann Snr, Ölçülülük lkesi ve Takdir Marj Snrlama rejimindeki son aama snrlamann nereye kadar yaplabileceini ifade eden snrlamann snr incelemesidir. AHS Madde 8-11 e göre snrlamann snr demokratik bir toplumda gerekli olan dr. AHS (md.8 11) de yer alan haklarn snrlanmasnn meruluunun incelenmesinde en önemli nokta, devletin müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olup olmaddr. Bu ilke, ayn zamanda müdahalede güdülen meru amaçla yaplan müdahalenin ölçülü olmas anlamna gelmektedir. Demokratik bir toplumda gerekli olmayan veyahut dier bir deyile ölçüsüz snrlamalar Sözlemeye aykr olur. Ayrca eklemek gerekir ki, Sözleme organlarnn kararlar pratiklerinde, haklarn özüne dokunmama ölçütünün de kullanld saptanabilmektedir. Genellikle snrlama klozuna sahip olmayan haklar bakmndan kullanlan bu sonuncu ölçüt 67, AHS Protokollerinde düzenlenen haklar balam (örnein, P1 2 gibi) ile çeitli insan haklar sözlemeleri özelinde geçerlidir sayl Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnn Baz Maddelerinin Deitirilmesi Hakknda Kanun (RG, 17/10/2001, s mükerrer) (md.2) ile deitirilmitir, (RG, 17/10/2001, s mük.-) 67 Marc-Andre Eissen, The Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human Rights, The European System for the Protection of Human Rights, (Eds. Mcdonald et. al.), Martinus Nijhoff Publishers, the Hauge, 1993, sf: , 144; Julian Rivers, Proportionality and Variable Intensity of Review, Cambridge Law Journal, Vol. 65, No. 1, March 2006, sf: , Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf:

9 Hemen bir parantez açarak Türk Anayasa hukukunda snrlandrlmann snr hususunda ne gibi düzenlemeler olduunu hatrlayalm Anayasasnda, snrlamann snr ölçütü olarak hakkn özüne dokunmama eklinde bir kural getirilmiti Eylül 1980 darbesini izleyen de facto rejim sürecinde biçimlendirilen ve halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasas hazrlanrken, anayasa koyucu, öze dokunma yasa ölçütünü bir yana brakm ve bunun yerine demokratik toplum düzeninin gereklerine aykr olmazlk ölçütünü benimsemitir. O evrede, önceki ölçütün sakl tutulmas gerektii yolundaki eletirileri, anayasa koyucu erk, yeni ölçütün insan haklar hukuku belgelerinde de yer ald, ve bu ölçütün, öze dokunma yasa ölçütüne göre daha belirgin olduu ve esasen uluslararas belgelerde de bu ölçütün mevcut olduu dorultusunda gerekçeler ileri sürmülerdi. 70 Öze dokunma yasann insan haklar hukuku belgelerinde yer ald ve dahas denetim organlar tarafndan kullanld göz önünde bulundurulduunda 82 Anayasasnn düzenlemesin isabetli olmad anlalmaktayd. Nihayet, AYM nin zaten fiilen uygulad hakkn özü ölçütü, yukarda iaret edilen 2001 tarihli deiiklikle AY Madde 13 metnine alnarak bu konudaki karmak hukuki yaplanmaya bir son verilmitir, insan haklar standartlaryla belli bir ölçüde uyum salanmtr. Parantezi kapadktan sonra, snrlamann snrna ilikin ölçütlerin somut olaya uygulanmasna dönebiliriz. te bu noktada takdir marj denilen kavram gündeme geliyor. Çok ilevli bir kavram olan takdir marj bir müdahalenin gereklilii hakkndaki karar en iyi verebilecek olan makamn ulusal makamlar olduu varsaymna dayanmaktadr. Ancak ulusal makamlarn bu takdir marj, Strasbourg organlarnn denetimine tabidir. Ne de olsa bir snrlama, yalnz bunu gerekli klan sosyal ihtiyaç basks varsa meru olabilir. Haklar düzenleyen madde metinlerinde yazmayan bu ölçüt tamamen AHM in yargsal kurgusuyla devirilmitir. Demokratik bir toplumda haklarn snrlanmasna yol açacak müdahale, öyle sradan bir kaygya dayanarak yaplamaz. Zira AHM e göre, gereklilik klozu kabul edilebilir, olaan, yararl, makul ya da arzu edilen AY (md.11) in orijinal metni öyleydi: Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Anayasann sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla snrlanabilir. Kanun, kamu yarar, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkn ve hürriyetin özüne dokunamaz AY (md.13) ün Gerekçe si için bkz., Mehmet Akad Abdullah Dinçkol, 1982 Anayasas: Madde Gerekçeleri ve Maddelerle lgili Anayasa Mahkemesi Kararlar, Alkm Yaynevi, stanbul,. Tarihsiz (1998), sf.72.

10 gibi terimlerin ve kavramlarn sahip olduu esneklie sahip deildir. 71 Devletlere braklan takdir marjnn kapsam belirlenirken, söz konusu hakkn önemi, hakk snrlandrlan bavurucunun eylemi/tasarrufu, snrlandrmann amac ve bununla balantl olarak snrlamann yapld Devletteki hukuki-siyasi koullar dikkate alnmak durumundadr. 72 AHS nin bütünü balamnda ulusal makamlara braklan takdir marjnn boyutu somut olayn koullarna göre deimektedir. Eer AK üyesi Devletlerin o spesifik konudaki anlay yeknesak ise, yani Devletler bir çeit konsensüse varmsa takdir marj darlaacak ve sapmann merulatrlmas güçleecektir. Eer bir konsensüs yok ise, bu defa takdir marj geni olacak ve ihlal bulunmas güçleecektir. Konsensüs incelemesinin yannda Mahkeme uyumazln entim/mahrem meseleleri içerip içermediine, pozitif yükümlülüklerle ilgili olup olmad, acil durumlarla ilgili olup olmad veya ulusal güvenlikle ilgili olup olmad gibi faktörlere bakarak da takdir marjnn boyutunu belirlemektedir. 73 Hemen somutlatralm. Örnein cinsellikle ilgili konularda taraf devletlerin hakkn snrlanmas açsndan sahip olduu takdir marj son derece dar iken mülkiyet meselelerinde devletlerin takdir marj daha genitir. O hak talebiniz o kadar mahrem o kadar önemli o kadar öze ilikindir ki devletin takdir marj yok denecek kadar azdr ve dolaysyla AHM in dengeleme yaparken bak açs arlkl olarak haktan yanadr. Oysa mülkiyet hakkn ele alalm: basit bir kullanmnza müdahale var, maln deerinden de bir oranda kaybediyorsunuz ama malvarlnz devam ediyor. Bu noktada AHM mülkiyet hakkn o kadar önemli görmeyerek takdir marjn geni tutacak ve dolaysyla dengede devlet tarafna daha arlk vermesi muhtemel olabilecektir. Sonuç olarak burada, hem hak baznda hem de somut olayn özellikleri baznda deiken ve göreli bir deerlendirme ve denetleme yaplmaktadr. Sonuç Anayasa ikayeti usulüyle haklarn snrlandrlmas konusu, anayasa yargs gündeminin ilk maddeleri arasnda yer alacaktr. Türk Anayasa Mahkemesinin daha önce 71 Handyside v. the United Kindgom, App. No.5493/72, Judgment of 7 December 1976, para.48; Chassagnou and Others v. France, App. Nos / / /95, Judgment of 29 April 1999, paras Buckley v. the United Kingdom, App. No.20348/92, Judgment of 25 September 1996, para.76; Leyla ahin v. Turkey, App. No /98, Judgment of 29 June 2004, paras Bilgi için bkz., Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf:525.

11 bireysel bavurularda bir yarglama tecrübesi olmad için, haklarn snrlandrlmas meselesinde AHM in gelitirdii sisteminin büyük ölçüde benimsenecei aikardr. Hal böyle olunca, AHM in gelitirdii standartlarn bilinmesi elzem hale gelmektedir. Kamu ile hak sahibi birey arasnda çatan çkarlarn somut olay özelinde dengelenmesi için AHM in dikkate ald faktörler Anayasa Mahkemesince de göz önünde bulundurulacaktr. Bunun dnda kanmca, Güney Afrika Anayasasnn 36. Maddesinin bir benzeri ya yeni anayasaya koyulmal ya da 82 Anayasasna eklenmeli. Haklarn snrlandrlmas genel baln tayan bu madde kenar balnn verdii ilk izlenimin aksine bir snrlandrma klozu deil, snrlandrmann snr klozudur. Ve yukarda uzun uzun AHM içtihatlarndan özetlenen bütün unsurlar bir maddenin içine, genel klozun içine tek tek yedirerek onun bütün haklar bakmndan geçerli olmasn salamtr. Böyle bir formül pekâlâ Türk Anayasas bakmndan da uygulanabilir.

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE Doç. Dr. Serik KANAYEV Siyasi amaç edinme ve siyasi amaçlara ulamann yollar meselesi, hiç üphesiz, siyasi realite faktörlerinden

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Pratikte Aihs Protokol No. 14 le Getirilen Yeni K abuledilebilirlik Ölçütü

Pratikte Aihs Protokol No. 14 le Getirilen Yeni K abuledilebilirlik Ölçütü Pratikte Aihs Protokol No. 14 le Getirilen Yeni K abuledilebilirlik Ölçütü Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ * * İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi (b_gemalmaz@yahoo.com). Giriş Avrupa

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS EHYL-343 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 1 3 0 0 3 6 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

GÜVENCES VE 4857 SAYILI KANUNUNUN BALICA YENLKLER

GÜVENCES VE 4857 SAYILI KANUNUNUN BALICA YENLKLER TÜRKYE HABER SENDKASI GÜVENCES VE 4857 SAYILI KANUNUNUN BALICA YENLKLER HAZIRLAYAN: PROF.DR. FEVZ DEMR Dokuz Eylül Üniversitesi ZMR - 2003 2 ÇNDEKLER ÖNSÖZ...3 I- GÜVENCES HÜKÜMLER...4 A- HBAR (BLDRM)

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi Dr. İzzet Mert Ertan Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3190 Hukuk Dizisi : 1563 1. Baskı - Ocak 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-217

Detaylı

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T Bölüm 15 TIKIZLIK 15.1 TIKIZ UZAYLAR 15.1.1 Problemler 1. Her sonlu topolojik uzay tkzdr. 2. Ayrk bir topolojik uzayn tkz olmas için gerekli ve yeterli ko³ul sonlu olmasdr. 3. Ayn bir küme üzerinde S T

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir.

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir. Danıştay 15. Dairesi nin Karar Gerekçeleri Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile muayenehaneler için milat niteliği taşıyan değişiklikler yapılmıştır. Muayenehanelerde

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin 01.09.2011 Tarihli Kararı Dr. Levent BÖRÜ* The Decision of The 1. Civil Chamber of The Swiss Federal Court of Appeal Dated 01.09.2011 * Ankara Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı İstanbul, 1 Haziran 2017

İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı İstanbul, 1 Haziran 2017 İstinaf Kanun Yolu ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı İstanbul, 1 Haziran 2017 Christos Giakoumopoulos, İnsan Hakları Direktörü, Avrupa Konseyi Açış Konuşması Sayın Başkan Arslan, Sayın

Detaylı