13. Temel Hak ve Hürriyetlerin S n rland r lmas Rejimi- S n rlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13. Temel Hak ve Hürriyetlerin S n rland r lmas Rejimi- S n rlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5)"

Transkript

1 13. Temel Hak ve Hürriyetlerin Snrlandrlmas Rejimi- Snrlama ve Güvence lkeleri (A Salonu Oturum 5)

2 DOÇ. DR. BURAK GEMALMAZ: Haklarn snrlandrlmas konusu sadece yeni anayasaya ya da anayasada yaplacak herhangi bir deiiklie yönelik olmaktan ibaret deil, bugün hemen imdi uygulanmas icap eden, uygulanan güncel bir konudur. O kadar ki önümüzdeki sonbaharda braknz Anayasa Mahkemesinin klasik usulünü, anayasa ikayetiyle -Anayasa Mahkemesine bireysel bavuru usulü- bambaka bir hal olacak olan anayasa yargs tamamen haklarn snrlandrlmas üzerine kurulacaktr. Hal böyle olunca da haklarn snrlandrlmas balnn güncel önemi yadsnamaz. Ben bu noktada özellikle ilgi alanm insan haklar hukuku olduu ve Anayasa Mahkememiz (AYM) de otomatikman uluslararas sözlemelerle bal olduu için AYM ye bireysel bavuru usulü balamnda insan haklar hukuku snrlandrma rejiminin ana hatlarna deinmeye çalacam. nsan haklar hukukuna baktmzda haklarn bazlarnn snrlandrlabilir bazlarnn snrlandrlamaz nitelikte olduunu görüyoruz. imdi snrlandrlamaz haklar bir yana brakalm. Snrlandrlabilir haklar, snrlandrma ölçütleri, teknikleriyle ve snrlandrma koullaryla snrlandrlabilir. Sayn oturum bakannn ifade ettii üzere bu ölçütler ve koullar snrlandrmann keyfiyetinin önlenmesindeki ilk ve dolaysyla en önemli aamadr. Müdahalenin Hukukilii Bir müdahalenin AHS e uygun olmas için aranan koullarn banda hukukilik unsurunun karlanmas gereklilii bulunmaktadr. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (AHM) Sözlemesel haklara yaplan müdahalenin hukukilik kouluna uyma zorunluluunu en önemli gerek olarak görmektedir. Bugün hukuk devleti veya hukukun üstünlüü nosyonunun Sözlemedeki bütün haklara içkin olduu kabul edilmektedir. 54 Hukuk devleti ya da hukukun üstünlüü nosyonunun en önemli unsurlarnn banda öngörülebilirlik ve kesinlik/belirlilik ilkeleri gelmektedir ki bu ilkeler neredeyse evrensel bir anlam kazanm olup örnein Avrupa Birlii hukukunda da caridir. Öngörülebilirlik ve kesinlik/belirlilik ilkeleri, hakkn öznesini beklenmedik müdahalelere ve sürprizlere kar korumakta, tasarruflarn gerçekletirirken hukuki 54 Former King of Greece and others v. Greece, App. No.25701/94, GC Judgment of 23 November 2000, para.79; Pincova and Pinc v. The Czech Republic, App. No.36548/97, Judgment of 5 November 2002, para.45; Malama v. Greece, App. No.43622/98, Judgment of 1 March 2001, para.43; Baklanov v. Russia, App. No.68443/01, Judgment of 9 June 2005, para.40; Capital Bank AD v. Bulgaria, App. No.49429/99, Judgment of 24 November 2005, paras ; Mullai and others v. Albania, App. No. 9074/07, Judgment of 23 March 2010, para.113.

3 durumu göz önünde bulundurmalarn salamaktadr. Ayn ekilde bu ilkeler, hak öznelerinde, hak sahiplii bakmndan statükonun korunacana dair bir güven duygusu yaratmaktadr. Bu sebeple, hukuk devleti/hukukun üstünlüü nosyonu Sözlemeye hakim olan en önemli deerlerden birisidir ve Sözlemesel tüm uyumazlklarda dikkate alnmas gereken unsurdur. 55 Bilindii üzere, iç mevzuata/yasaya uygunluk ile hukuka uygunluk birbirinden farkl kavramlardr. Hukuka uygunluk, ulusal mevzuatla snrlanamaz. Aksi halde ulusal mevzuatta/yasalarda öngörülmü olan her türlü önlemin/müdahalenin hukuka ve giderek Anayasa ve AHS e uygun olduu sonucu çkar ki bu son tahlilde hem Sözleme sistemini hem de anayasa ikayetini anlamsz klar. AHM, Sözlemede geçen hukuk veya hukuki terimleriyle sadece ulusal hukuka referans yaplmadn ama ayrca hukukun üstünlüüne (rule of law) uygunluu gerektiren hukuk niteliine (quality of law) gönderme yapldn açkça belirlemitir. Müdahalenin öngörülebilmesi için o müdahaleye dayanak tekil eden mevzuatn hakkn öznesi tarafndan biliniyor olmas mantn gereidir. Kanunu bilmemenin mazeret saylmayaca evrensel kuralnn geçerlilii, kuraln/mevzuatn bilinebilecek olmasna baldr. Mevzuatn bilinebilmesi için ona ulaabilmek, ulaabilmek için ise söz konusu mevzuatn aleni olmas gereklidir. Aleniyeti salayan ise yayndr. Kanunu bilmemenin mazeret saylmayaca ilkesinin geçerli olduu hukuk düzenlerinde yaymlanmam mevzuatn mevcudiyeti, çok istisnai baz durumlar hariç, düünülemez. O halde ulalabilirlik ölçütünün ön koulu müdahaleye dayanak tekil eden mevzuatn yaymlanm olmasdr. Mevzuata ulaldnda bu kez söz konusu mevzuatn müdahalenin öngörülebilmesini salayp salamad problemi ile karlalr. Bu noktada mevzuatn anlalabilir olmas beklenir. Anlalabilirlik alt ölçütü bakmndan ise, öncelikle bunun mutlak kesinlik unsurunu içermediini not etmek gerekir. Zira bata kanunlar olmak üzere bütün hukuki düzenlemeler bir ölçüde soyuttur, belirsizdir ve bunlarn yorumlanmas ile icras uygulamann sorunudur. Ulusal hukuk sistemini oluturan Yasamann iradesi kadar ulusal yarg yerlerinin mevzuat yorumlamas ve uygulamas 55 Bkz. Golder v. the United Kingdom, Judgment of 21 February 1975, Series A No. 18, para.34; Engel and Others v. Netherlands, Judgment of 8 June 1976, Series A No. 22, para.69; Silver and Others v. the United Kingdom, (App. Nos. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75), Judgment of 25 March 1983, para. 90; Malone v. the United Kingdom, (App. No. 8691/79), Judgment of the ECHR of 2 August 1984, para. 67; Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, App. Nos.34044/ /97 and 44801/98, Judgment of 22 March 2001, para.50; Saliba v. Malta, App. No. 4251/02, Judgment of 8 November 2005, para.37.

4 temel önemdedir. 56 Ulalabilirlik ölçütü ile anlalabilirlik ölçütleri, çou olayda bir arada dikkate alnmaktadr. Öngörülebilirlik kavram kayda deer ölçüde uyumazlk konusu metne, kapsad alana ve yöneldii kiilerin say ve statüsüne baldr. 57 Yasall tartmaya açlan metnin nitelii ve kapsad alan oldukça önemlidir. Bu balamda, müdahaleye temel tekil eden mevzuatn anlalmas için hukuki yardm/danma gerekmesi, koullar çerçevesinde makul olarak mütalaa edilecek olursa hukukilik kouluna aykrlk dourmaz. Özellikle meslei icab çok özenli olmas gereken kiiler söz konusu olduunda durum budur. Bu tip kiilerden mesleki faaliyetlerinin içerdii riskleri deerlendirmekte özel ihtimam beklenebilir. 58 Öngörülebilirlik ölçütü hukukilik testinin önemli bir boyutunu oluturmaktaysa da, bu ölçüt hem mutlak nitelikte deildir hem de baz hallerde bu ölçüte aykr tasarrufta bulunulmas otomatikman hukukilik testinin ihlali sonucunu dourmaz. 59 Hukukun üstünlüü nosyonundan beslenen bir düzende ilk bata artc gelecek bu durum aslnda liberal hukuk sistemlerinde skça görülmektedir. Nitekim AB hukukunda da cezai olmayan meselelerde geriye yürürlü düzenlemelerin, kural olarak hukuka aykr olmad gözlemlenebilmektedir. Elbette, cezai meselelerde geriye yürürlü bir mevzuatn hukukilik testini karlamas mümkün deildir. Geriye yürürlü mevzuat bakmndan söylenmesi gereken en önemli bilgi, burada Strasbourg organlarnca yaplan hukukilik denetiminin kimi davalarda ölçülülük incelemesi içine tanddr. Yani, bir hakka yönelik müdahalenin adil denge kurup kurmadn tahlil ederken Strasbourg organlar, müdahaleye dayanak oluturan mevzuatn öngörülebilirliini ve anlalabilirliini bir unsur olarak kullanmaktadr. Bunlar genellikle vergi uyumazlklarna ilikin davalardr. üphe yok ki, hukukun üstünlüü/hukuk devleti ilkesi üzerine kurulan demokratik bir sistemde bamsz yarg tarafndan verilen kararlarn icra edilmemesi veyahut bu kararlarn gereklerinin yerine getirilmemesi düünülemez. Yarg kararlar sadece özel hukuk kiilerini deil kamu makamlarn da balar. cra edilebilir nitelikteki bir yargsal karar uygulanmadnda, insanlarn hukuk sistemine güveni azalaca gibi hukuk 56 CBC-Union S. R. O. v. Czech Republic, Admissibility Decision of 20 September Bkz. Burak Gemalmaz, Avrupa nsan Haklar Sözlemesinde Mülkiyet Hakk, Beta, stanbul, 2009, sf: 458. (Bu kitap bundan sonra Mülkiyet Hakk olarak gösterilecektir.) 58 Bkz. Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: A., B., C. and D. v. the United Kingdom, App. No. 8531/79, Admissibility Decision of 10 March 1981, DR Vol. 23, sf: , özellikle 210.

5 güvenlii de ortadan kalkar; hukuk d çözüm mekanizmalar uygulanma alan bulur. Böyle hallerde hukuk devleti/hukukun üstünlüü ilkesinin öngörülebilirlik, belirlilik ve kesinlik gibi unsurlarnn varlndan bahsedilemez. O halde kesinlemi veya usuli bakmdan icra edilebilir nitelikteki yargsal kararlarn yerine getirilmemesi hukukilik testi bakmndan ciddi sorunlar douracaktr. Nitekim AHM in bu konuda çok geni bir içtihadi birikimi bulunmaktadr. 60 Ne yazk ki AHM in Türkiye ye kar verdii ihlal kararlarnn büyük çounluu, kesinlemi yarg kararlarnn uygulanmamas açsndan hükme balanmtr. Yarg kararlarnn uygulanmamas Türk hukuk düzenindeki yaygn ve sistematik sorunlara iaret etmektedir. Kesinlemi ve icra edilebilir yarg kararlarnn yerine getirilmemesi, bir Türk dare alkanl haline gelmitir. 61 Bata Anayasas olmak üzere, bütün mevzuatnda hukuk devleti ilkesinin meri olduu yazlan bir hukuk düzeninde yarg kararlarnn icra edilmemesi, bunun için dare ve hatta düpedüz siyasi bir organ olan Yürütme tarafndan zorluk ve engellerin çkarlmas ve hukuka kar hile yaplmasnn alkanlk haline gelmesi, hukukun üstünlüü ilkesini temelinden tahrip etmektedir. Bir Devlette hukuk devletinin gerçeklemesinde Yasama ve Yürütme organlar kadar Yarg organ da rol oynamaktadr. AHS Devletin bütün organlarn balayan bir belgedir. Bunun doal uzants olarak hukukilik testinin önemli bir unsurunu uyumazlk konusu hukuki problem hakknda ulusal yarg makamlarnn tutumu oluturmaktadr. AHS ulusal yarg makamlarnn Sözlemesel haklar ilgilendiren ayn hukuki problem karsnda yeknesak bir tavr almasn gerektirmektedir. Aksi durumda ortaya çkabilecek tutarsz kararlar, bireyleri pozisyonlarn öngöremez duruma düürür ve ilgili hak çerçevesinde yaplan hukukilik incelemesi sonucunda ihlal bulunmasna yol açar. Yargnn hukukilik testi balamndaki tek sorumluluu, Sözlemesel haklar ilgilendiren ayn sorunlarn çözümünde benzer hukuki argümanlar kullanmaktan ibaret deildir. Yarg makamlar ayrca, tekil davalarda verecekleri kararlarn hukuka uygun 60 Ayrntl bilgi ve içtihatlar için bkz. Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: Örnein bkz. Kaniolu and others v. Turkey, App. No / /98 and 44772/98, Judgment of 11 October 2005; Kuzu v. Turkey, App. No /03, Judgment of 17 January 2006; Abidin ahin v. Turkey, App. No /04, Judgment of 18 December 2007; Tütüncü and others v. Turkey, App. No /01, Judgment of 18 October 2005; Sevgili v. Turkey, App. No /03, Judgment of 18 December 2007; Kranta v. Turkey, App. No /03, Judgment of 16 January 2007; Ülger v. Turkey, App. No /02, Judgment of 26 June 2007; Kur v. Turkey, App. No /98, Judgment of 23 March 2006; Ali Gökta v. Turkey, App. No. 9323/03, Judgment of 12 February 2008; Apaydn v. Turkey, App. No. 502/03, Judgment of 12 February 2008; Klç ve Korkut v. Turkey, App. No / /03, Judgment of 12 February 2008; Yerlikaya v. Turkey, App. No / /02, Judgment of 8 April 2008.

6 olmasn salamakla da yükümlüdür. Özellikle mevzuatta normatif dayana olmayan hukuk d ayrmlar yaparak ve yapay kategoriler yaratarak bireylerin haklarna müdahale edilmemelidir. Bireylerin, ulusal mevzuata bakarak aldklar pozisyon ve takndklar tavr, bu mevzuatta öngörülmemi ekilde yarg tarafndan geçersiz addedilirse hukuk güvenliinin salanabildiinden söz edilemez. Devletin organlar arasndaki uyumsuzluun faturas bireye çkartlamaz. 62 Snrlama Ölçütleri Ulusalüstü belgelerde düzenlenmi haklara Taraf Devletçe bir müdahalede bulunulmu olduu Sözleme organ(lar)nca kabul edilirse, söz konusu müdahalenin meru olup olmad incelenir. Bu inceleme üç aamadan olumaktadr: a) Birinci aama, söz konusu müdahalenin kanunla öngörülüp görülmedii ve hukukilik koulunu karlayp karlamad; b) kinci aama, yaplan müdahalenin snrlama ölçütlerine ya da bir baka deyile meru amaçlara uygun olup olmad ve c) Üçüncü aama, müdahalenin/snrlamann demokratik bir toplumda gerekli olup olmaddr. 63 Birinci aama, yani müdahalenin mutlaka iç hukukta bir temeli olmas gerekliliine ilikin ayrntl bilgilere yukarda yer verildi. imdi burada, bir müdahalenin Sözlemeye uygunluunun incelenmesindeki ikinci aamaya odaklaacaz. Snrlama ölçütü denildiinde, hak ya da özgürlüün kullanm alannn, yetkili makamlar tarafndan daraltlmasnda yahut dorudan kullanmnn yasaklanmasnda dayanak tekil eden gerekçeler veya meru amaçlar ifade edilmek istenmektedir. Hak ve özgürlüklerin kullanlmasna bu kaytlamalar getirilirken, temelde, bireysel yarar ile toplumun çkarlar bir biçimde dengelenmeye ve badatrlmaya çallr. 64 Bu snrlama ölçütleri genel olarak kamu yararna yönelik ölçütler ile bireysel yarara yönelik ölçütler olarak ikiye ayrlabilirse de, son tahlilde bireysel yararlar korumaya yönelik ölçütlerin de genel olarak insan haklarna uygun demokratik bir sistemin sürdürülmesi amacna hizmet etmekle kamusal bir ilev ifa ettiklerini ifade etmekte bir saknca yoktur. AHS sisteminde snrlama ölçütleri arasnda: Kamu düzeni, (md.6/1; 9/2); kamu güvenlii, (md.8/2; 9/2; 10/2; 11/2); ulusal güvenlik, (md.6/1; 8/2; 10/2; 11/2); ülke bütünlüü, (md.10/2); saln korunmas, (md.8/2; 9/2; 10/2; 11/2); ahlakn 62 Bilgi için bkz. Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: Aileen McHarg, Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Modern Law Review, Vol. 62:5, September 1999, sf:

7 korunmas ya da ahlakn gerei, (6/1; 8/2; 9/2; 10/2; 11/2); özel yaamn korunmas, (md.6/1); çocuklarn/gençlerin menfaatleri/yarar, (md.6/1); adaletin yarar, (md.6/1); yargnn yetke ve yanszlnn korunmas, (md.10/2); ülkenin ekonomik refahnn gerei, (md.8/2); bakalarnn haklarnn korunmas, (md.10/2); bakalarnn haklarnn ve özgürlüklerinin korunmas, (md.8/2; 9/2; 11/2); bakalarnn öhretinin korunmas, (md.10/2); suçun önlenmesi, (md.8/2; 10/2; 11/2); düzensizliin önlenmesi, (md.8/2; 10/2; 11/2); gizli bilginin aça çkmasnn önlenmesi (md.10/2) bulunmaktadr. Haklarn, o hak özelinde belirtilen ölçütlerin dnda baka hiçbir ölçütle snrlanmas mümkün deildir. Nitekim snrlama ölçütleri balamnda ulusal mevzuattaki önemli sorun, ölçütler öngörülmü bulunan üst ve alt dereceli mevzuat arasnda ciddi farkllklarn tespit edilebilmesidir. Daha açk deyile, Anayasada öngörülmemi baz snrlama ölçütlerine, kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde rastlanabilmektedir. Bu sorunu pekitiren ve katmerletiren bir baka husus ise, tüzük ya da yönetmeliklerde yer verilen baz snrlama ölçütlerinin, bunlarn dayanan tekil eden kanunlarda bulunmamasdr. Böylece, snrlama ölçütleri bakmndan, Anayasaya aykr kanun, kanuna aykr tüzük ya da yönetmelik gerçei ortaya çkmaktadr. Ve bu durum, sadece eski tarihli olanlarda deil, yeni ve yakn tarihli mevzuat balamnda da gözlenebilmektedir. Dolaysyla ulusal mevzuatn sadece bu açdan bile batan aa yeniden gözden geçirilmesi zorunluluu söz konusudur. Ulusal mevzuattaki kaytlama ölçütlerinin kayda deer bir bölümünde, terimlerin anlam açsndan her yöne çekilebilir nitelikte belirsiz/mulak olduu tespit edilebilmektedir. Bu tür ölçütler, bunlarn kötüye kullanlmas olaslna kap aralamakta yahut en azndan isabetsiz ekilde kullanlabilmesini mümkün klmaktadr. Burada kötüye kullanm terimi, bazlarnn zannettii gibi, yetkili makamn mutlaka kötü niyetle hareket etmesi eklinde bir zorunlulua gönderme yapmaz. Karar merciinin salt bireysel anlay ve takdirine terk edilen yetkinin kullanmna ilikin mulak ölçüt, potansiyel istismara kendiliinden açktr. Dolaysyla bu eksende sorun, karar merciinin olas iradesinin ne yönde tezahür edeceinden önce, o karar için dayanak klnan ölçütün ne derecede belirgin olduunda odaklamaktadr. 65 Haklarn snrlandrlmasnda ölçütler meselesi bakmndan bizim Anayasamzla AHS çelimekteydi. AHS ve u anda Anayasamzda her bir madde altnda o hakkn hangi 65 Mehmet Semih Gemalmaz, Haydar Burak Gemalmaz, Ulusalüstü nsan Haklar Standartlar Inda Türkiye de Bilgi Edinme, Düünce-fade ve letiim Mevzuat, Yazhane Yaynlar, stanbul, 2004, sf:2135 vd.

8 ölçütle snrlanabilecei açkça yazldr. Buradan çkan sonuç udur: Bir hak kendisinin düzenleyen madde metninde açkça yazl olmayan bir ölçütle snrlanamaz insan haklar hukukunda. Haklarn niteliinin farkl olmas, her hak için gerektiinden farkl snrlama ölçütleri kullanlmasn gerektirebilir. Haklar bakmndan ortak snrlama ölçütleri olduu gibi farkl snrlama ölçütleri de bulunmaktadr. Dolaysyla genel bir snrlama klozu insan haklar hukuku tekniine aykr dümektedir. Sözlemesel düzlemde genel bir snrlama klozu içeren herhangi bir hüküm bulunmamaktadr. Oysa bizim Anayasamzn 2001 öncesi döneminde böyle bir genel snrlama klozu bulunmakta ve haklar hem kendilerini düzenleyen maddelerde bulunan özel snrlama ölçütleriyle hem de 13. Maddede yer alan genel snrlama ölçütleriyle ayn anda snrlanabilmekteydi. Bu açdan bakldnda Anayasamzdaki sistemde yaplan deiiklik 66 bu anlamda önemli ve olumludur. Snrlamann Snr, Ölçülülük lkesi ve Takdir Marj Snrlama rejimindeki son aama snrlamann nereye kadar yaplabileceini ifade eden snrlamann snr incelemesidir. AHS Madde 8-11 e göre snrlamann snr demokratik bir toplumda gerekli olan dr. AHS (md.8 11) de yer alan haklarn snrlanmasnn meruluunun incelenmesinde en önemli nokta, devletin müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olup olmaddr. Bu ilke, ayn zamanda müdahalede güdülen meru amaçla yaplan müdahalenin ölçülü olmas anlamna gelmektedir. Demokratik bir toplumda gerekli olmayan veyahut dier bir deyile ölçüsüz snrlamalar Sözlemeye aykr olur. Ayrca eklemek gerekir ki, Sözleme organlarnn kararlar pratiklerinde, haklarn özüne dokunmama ölçütünün de kullanld saptanabilmektedir. Genellikle snrlama klozuna sahip olmayan haklar bakmndan kullanlan bu sonuncu ölçüt 67, AHS Protokollerinde düzenlenen haklar balam (örnein, P1 2 gibi) ile çeitli insan haklar sözlemeleri özelinde geçerlidir sayl Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnn Baz Maddelerinin Deitirilmesi Hakknda Kanun (RG, 17/10/2001, s mükerrer) (md.2) ile deitirilmitir, (RG, 17/10/2001, s mük.-) 67 Marc-Andre Eissen, The Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human Rights, The European System for the Protection of Human Rights, (Eds. Mcdonald et. al.), Martinus Nijhoff Publishers, the Hauge, 1993, sf: , 144; Julian Rivers, Proportionality and Variable Intensity of Review, Cambridge Law Journal, Vol. 65, No. 1, March 2006, sf: , Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf:

9 Hemen bir parantez açarak Türk Anayasa hukukunda snrlandrlmann snr hususunda ne gibi düzenlemeler olduunu hatrlayalm Anayasasnda, snrlamann snr ölçütü olarak hakkn özüne dokunmama eklinde bir kural getirilmiti Eylül 1980 darbesini izleyen de facto rejim sürecinde biçimlendirilen ve halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasas hazrlanrken, anayasa koyucu, öze dokunma yasa ölçütünü bir yana brakm ve bunun yerine demokratik toplum düzeninin gereklerine aykr olmazlk ölçütünü benimsemitir. O evrede, önceki ölçütün sakl tutulmas gerektii yolundaki eletirileri, anayasa koyucu erk, yeni ölçütün insan haklar hukuku belgelerinde de yer ald, ve bu ölçütün, öze dokunma yasa ölçütüne göre daha belirgin olduu ve esasen uluslararas belgelerde de bu ölçütün mevcut olduu dorultusunda gerekçeler ileri sürmülerdi. 70 Öze dokunma yasann insan haklar hukuku belgelerinde yer ald ve dahas denetim organlar tarafndan kullanld göz önünde bulundurulduunda 82 Anayasasnn düzenlemesin isabetli olmad anlalmaktayd. Nihayet, AYM nin zaten fiilen uygulad hakkn özü ölçütü, yukarda iaret edilen 2001 tarihli deiiklikle AY Madde 13 metnine alnarak bu konudaki karmak hukuki yaplanmaya bir son verilmitir, insan haklar standartlaryla belli bir ölçüde uyum salanmtr. Parantezi kapadktan sonra, snrlamann snrna ilikin ölçütlerin somut olaya uygulanmasna dönebiliriz. te bu noktada takdir marj denilen kavram gündeme geliyor. Çok ilevli bir kavram olan takdir marj bir müdahalenin gereklilii hakkndaki karar en iyi verebilecek olan makamn ulusal makamlar olduu varsaymna dayanmaktadr. Ancak ulusal makamlarn bu takdir marj, Strasbourg organlarnn denetimine tabidir. Ne de olsa bir snrlama, yalnz bunu gerekli klan sosyal ihtiyaç basks varsa meru olabilir. Haklar düzenleyen madde metinlerinde yazmayan bu ölçüt tamamen AHM in yargsal kurgusuyla devirilmitir. Demokratik bir toplumda haklarn snrlanmasna yol açacak müdahale, öyle sradan bir kaygya dayanarak yaplamaz. Zira AHM e göre, gereklilik klozu kabul edilebilir, olaan, yararl, makul ya da arzu edilen AY (md.11) in orijinal metni öyleydi: Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Anayasann sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla snrlanabilir. Kanun, kamu yarar, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkn ve hürriyetin özüne dokunamaz AY (md.13) ün Gerekçe si için bkz., Mehmet Akad Abdullah Dinçkol, 1982 Anayasas: Madde Gerekçeleri ve Maddelerle lgili Anayasa Mahkemesi Kararlar, Alkm Yaynevi, stanbul,. Tarihsiz (1998), sf.72.

10 gibi terimlerin ve kavramlarn sahip olduu esneklie sahip deildir. 71 Devletlere braklan takdir marjnn kapsam belirlenirken, söz konusu hakkn önemi, hakk snrlandrlan bavurucunun eylemi/tasarrufu, snrlandrmann amac ve bununla balantl olarak snrlamann yapld Devletteki hukuki-siyasi koullar dikkate alnmak durumundadr. 72 AHS nin bütünü balamnda ulusal makamlara braklan takdir marjnn boyutu somut olayn koullarna göre deimektedir. Eer AK üyesi Devletlerin o spesifik konudaki anlay yeknesak ise, yani Devletler bir çeit konsensüse varmsa takdir marj darlaacak ve sapmann merulatrlmas güçleecektir. Eer bir konsensüs yok ise, bu defa takdir marj geni olacak ve ihlal bulunmas güçleecektir. Konsensüs incelemesinin yannda Mahkeme uyumazln entim/mahrem meseleleri içerip içermediine, pozitif yükümlülüklerle ilgili olup olmad, acil durumlarla ilgili olup olmad veya ulusal güvenlikle ilgili olup olmad gibi faktörlere bakarak da takdir marjnn boyutunu belirlemektedir. 73 Hemen somutlatralm. Örnein cinsellikle ilgili konularda taraf devletlerin hakkn snrlanmas açsndan sahip olduu takdir marj son derece dar iken mülkiyet meselelerinde devletlerin takdir marj daha genitir. O hak talebiniz o kadar mahrem o kadar önemli o kadar öze ilikindir ki devletin takdir marj yok denecek kadar azdr ve dolaysyla AHM in dengeleme yaparken bak açs arlkl olarak haktan yanadr. Oysa mülkiyet hakkn ele alalm: basit bir kullanmnza müdahale var, maln deerinden de bir oranda kaybediyorsunuz ama malvarlnz devam ediyor. Bu noktada AHM mülkiyet hakkn o kadar önemli görmeyerek takdir marjn geni tutacak ve dolaysyla dengede devlet tarafna daha arlk vermesi muhtemel olabilecektir. Sonuç olarak burada, hem hak baznda hem de somut olayn özellikleri baznda deiken ve göreli bir deerlendirme ve denetleme yaplmaktadr. Sonuç Anayasa ikayeti usulüyle haklarn snrlandrlmas konusu, anayasa yargs gündeminin ilk maddeleri arasnda yer alacaktr. Türk Anayasa Mahkemesinin daha önce 71 Handyside v. the United Kindgom, App. No.5493/72, Judgment of 7 December 1976, para.48; Chassagnou and Others v. France, App. Nos / / /95, Judgment of 29 April 1999, paras Buckley v. the United Kingdom, App. No.20348/92, Judgment of 25 September 1996, para.76; Leyla ahin v. Turkey, App. No /98, Judgment of 29 June 2004, paras Bilgi için bkz., Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf: Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakk, sf:525.

11 bireysel bavurularda bir yarglama tecrübesi olmad için, haklarn snrlandrlmas meselesinde AHM in gelitirdii sisteminin büyük ölçüde benimsenecei aikardr. Hal böyle olunca, AHM in gelitirdii standartlarn bilinmesi elzem hale gelmektedir. Kamu ile hak sahibi birey arasnda çatan çkarlarn somut olay özelinde dengelenmesi için AHM in dikkate ald faktörler Anayasa Mahkemesince de göz önünde bulundurulacaktr. Bunun dnda kanmca, Güney Afrika Anayasasnn 36. Maddesinin bir benzeri ya yeni anayasaya koyulmal ya da 82 Anayasasna eklenmeli. Haklarn snrlandrlmas genel baln tayan bu madde kenar balnn verdii ilk izlenimin aksine bir snrlandrma klozu deil, snrlandrmann snr klozudur. Ve yukarda uzun uzun AHM içtihatlarndan özetlenen bütün unsurlar bir maddenin içine, genel klozun içine tek tek yedirerek onun bütün haklar bakmndan geçerli olmasn salamtr. Böyle bir formül pekâlâ Türk Anayasas bakmndan da uygulanabilir.

Pratikte Aihs Protokol No. 14 le Getirilen Yeni K abuledilebilirlik Ölçütü

Pratikte Aihs Protokol No. 14 le Getirilen Yeni K abuledilebilirlik Ölçütü Pratikte Aihs Protokol No. 14 le Getirilen Yeni K abuledilebilirlik Ölçütü Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ * * İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi (b_gemalmaz@yahoo.com). Giriş Avrupa

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L.

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. Wildhaber, G. Bonello, V. Stráznická, M. M. Fischbach, M. Tsatsa-Nikolovska,

Detaylı

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Anayasa Yargısı (2002) 139 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI: ANAYASA NIN 13.MADDESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Yrd. Doç. Dr. Zühtü Arslan * Bu bildiri, 4709 sayılı Kanunla değiştirilen Anayasa nın

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER)

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) Tolga Şirin Marmara Üniversitesi Özet: Sosyal insan haklarının

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

The Incurring Loses Criterion on Individul Application to European Court of Human Rights

The Incurring Loses Criterion on Individul Application to European Court of Human Rights KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 92-98, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ne Bireysel Başvurularda Önemli Bir Zarara (Önemli Bir Dezavantaja

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, XVI+300 s. (www.anayasa.gen.tr/khk.pdf). İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( ) I- Siyasal Partilere İlişkin Uluslararası Standartlar Siyasal partiler

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi:

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: HAKEMLİ Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: Bilgi Edinme Kurulundan iki adım ileri bir adım geri* Mahmut ERDEMLİ** Tolga ONUR*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı