Ünlü sanatç Ferhat Göçer in Londra konserine say l günler kald devam sayfa 12 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünlü sanatç Ferhat Göçer in Londra konserine say l günler kald devam sayfa 12 de"

Transkript

1 FERHAT GÖÇER KONSER N N B LETLER TÜKENMEK ÜZERE Ünlü sanatç Ferhat Göçer in Londra konserine say l günler kald devam sayfa 12 de 12 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 161 Tel: LONDRA SOKAKLARINDA POL S HER ÜÇ DAK KADA B R K fi Y SORGULUYOR Geçti imiz hafta yay nlanan bir rapora göre Londra da her üç dakikada bir kiflinin polis taraf ndan durduruldu u, sorguland ve üst bafl aramas yap ld ortaya ç kt. Terörle mücadele yasan n n 44. maddesi gere i insanlar sokak ortas nda arama yetkisine sahip olan Metropolitan Polisi geçen sene tam 170 bin kifliyi sorgulad. Sokak ortas nda sorgulanan 170 bin kifliden ise yaln zca 65 i çeflitli nedenlerle tutukland. Temmuz 2007 y l nda Londra flehir merkezinde b rak lan ve polis taraf ndan etkisizlefltirilen bomba yüklü araç olay ndan sonra Metrepolitan Polis teflkilat flehir merkezindeki polis say s n artt rd gibi kontrolleri de s klaflt rd. O tarihten sonra otobüs duraklar, sokaklar ve istasyonlarda daha s k kontroller yap lmaya baflland. Ülkede insan haklar - n ihlal etti i gerekçesiyle çok elefltirilen terör ile mücadele yasas n n 44. maddesi gere i polis herhangi bir geçerli neden olmadan bile bir kifliyi durdurabilir, soru sorabilir, üst bafl aramas yapabilir ve kifliyi 9 saat al koyabilir. Devam sayfa 3 te Kabinenin harcamalar mercek alt nda Kürt Toplum Merkezi 22. Ola an Kongresini yapt Peyamên Karayilan deng veda sayfa 5 te Sayfa.4 R.27 Kad nlara Pozitif Ayr mc l k Yasas ç k yor sayfa 7 de Naz m Hikmet i An yoruz, Sahipleniyoruz! festivali bafllad sayfa 16 da Tate Britain da masumiyetin ve adeletsizli in resimleri sayfa 17 da TKFF 2. Liginde Halkevi liderlik koltu una oturdu sayfa 37 de

2 2 Kültür sanat dünyas Çocuklar n kahraman JK Rowling Harry Potter serisinin yazar JK Rowling in çocuklar taraf ndan Son 10 y l n kahraman seçildi. ngiltere de bulunan lego merkezi Legoland Windsor Son 10 y l n kahraman kim sorusuna cevap arayan bir anket düzenledi. Anket sonucunda yüzde 37.4 ile birinci gelen Rowling i, gifle rekorlar k ran High School Musical n y ld z Zac Efron 27.3 le takip ederken, ABD Baflkan Barack Obama 11.8 le üçüncü oldu. Harry Potter serisinin y ld z genç oyuncu Daniel Radcliffe listede kendine 10. s rada yer buldu. Öte yandan çocuklar Rowling in legodan bir mozayi ini yapt lar. Mozaik tam 48 bin legodan olufluyor. Beyaz, sar ve gri logolardan yap lm fl olan mozaik o kadar büyük ki üst taraftaki parçalar eklemek için merdivene t rmanmak gerekiyor. Simpsonlar n art k pulu var Çizgi dizi Simpsonlar' n karakterleri Amerika Birleflik Devletleri'nde art k pullarda. Bir milyar Simpson pulu ülkedeki 34 bin posta ofisinde sat fla sunulacak. Ülkede ilk defa, yay nlanmaya devam eden bir çizgi dizinin kahramanlar pullarda yerini ald. Böylece ülkenin posta servisi, en uzun süreli yay nlanan komedi türündeki dizi için bir ilke imza atm fl oldu. Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie Simpson' n pullar, Amerika Birleflik Devletleri genelinde 34 bin posta servisinde sat fla sunulacak. Bu amaçla 1 milyar pulun bas lmas planlan yor. Amerikan Posta Servisi, her y l pul konular için 500 bin dolay nda öneri al yor ve bunun yaklafl k 20 tanesi hayata geçiyor. 17 aral k 1989'da The Simpsons ad yla yay nlanmaya bafllayan animasyon dizinin kahramanlar zamanla uluslararas üne kavufltu. Bu filmler hayat de ifltiriyor Independent gazetesi, edebiyat dünyas ndan politika dünyas na, sinema aleminden müzik çevrelerine kadar pek çok alandaki önemli isme hayatlar n de ifltirten filmi sordu. Filmlerin insanlar de ifltirebilen gücü Hollywood un her zaman en büyük silah - d r. yi bir filmin etkisi her zaman patlam fl m s r paketinden daha derine iner. Hatta insan n hayat görüflünü ve bak fl aç s n bile de ifltirebilir. Independent gazetesi, edebiyat dünyas ndan politika dünyas na, sinema aleminden müzik çevrelerine kadar pek çok alandaki önemli isme hayatlar - n de ifltirten filmi sordu. flte o önemli isimler ve hayatlar n de ifltiren filmler: Danny Boyle / Yönetmen: Sonsuz Çöl ve fiimdi Bakma Nic Roeg benim için hep bir yönetmen olarak ilham kayna olmufltur. fiimdi Bakma ve Sonsuz Çöl filmlerini izledim, kendi ülkemden bir yönetmenin bu denli baflar l filmlere imza att n bilmek benim için harika bir duyguydu. lk kez Hollywood filmlerinde oldu u gibi her fleyin çok uzak, ihtiflaml ve ulafl lmaz oldu unu hissetmedim. Çünkü de ildi... Barbara Broccoli / Film Yap mc s : Arabistanl Lawrence O filmi Odeon da görmek inan lmazd. Bence en harika filmler benim büyüdü- üm dönemde çekildi. Sienna Miller / Oyuncu: Baz lar S cak Sever Filmdeki hikâyeyi, komediyi, giysileri ve görkemi sevdim... Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko Tom Meighan (Kasabian grubunun solisti) / Müzisyen: Gangsterlerin Aras nda En sevdi im iki aktör olan Gary Oldman ve Sean Penn nin oynad film... Oldman n Jackie Flannery olarak sergiledi- i performans bana sahne üzerindeyken ilham veriyor. Barbara Follett / Kültür Bakan : Özgürlük Ç l Bu filmin kiflisel olarak bendeki anlam çok büyük. Zira ilk eflim Güney Afrika da hayat n kaybetmiflti. Film de orada geçiyor... Ian Rankin / Yazar: Gregory nin K z Bu film beni kesinlikle çok etkilemiflti. skoçya daki iflçi s n f n n günümüzdeki hayat n anlat yordu. Hem komik hem de gerçekçiydi. Bana filmlerin ille de epik olmas na gerek olmad - n gösterdi. Küçük ve e lenceli bir hikaye de pek çok fley anlatabiliyor. Bu filmden sonra ailem, arkadafllar m, ve yaflad m yer hakk nda k sa hikâyeler yazmaya bafllad m. Alan Sugar / Giriflimci: Esaretin Bedeli Benim hayat m de ifltiren film kesinlikle Esaretin Bedeli ydi. Baflrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman n yer ald film bana umut kavram na farkl bakmay ö retti. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas PEN ödülü Cormac McCarthy'nin Pulitzer ödüllü Amerikal yazar Cormac McCarthy, 2009 PEN/Saul Bellow Hayat Boyu Baflar ödülünün sahibi oldu. Uluslararas PEN Yazarlar Derne i Amerika Merkezinden yap lan aç klamada, baflta "Yol" (The Road) ve "O Güzel Atlar" (All The Pretty Horses) gibi pek çok tan nm fl kitab n yazar olan McCarthy'ye 25 bin dolarl k para ödülü verilece i belirtildi. McCarthy, son roman "Yol" ile 2007 y l nda Pulitzer ödülünü kazanm flt y - l nda yay mlanan roman " htiyarlara Yer Yok" (No Country for Old Men) 2007 y - l nda ayn adla sinemaya uyarlanm fl ve "En yi Film" ödülü baflta olmak üzere dört dalda Oscar ödülünün sahibi olmufltu. Modern elefltirmenler taraf ndan s k s k Herman Melville ve William Faulkner ile karfl laflt r lan McCarthy'nin ilk roman "Orchard Keeper" Faulkner ödülüne lay k görüldü. Van Gogh un kula n kim kesti Her zaman kendi kula - n kesen ve ak l hastal yla mücadele eden zor durumdaki dahi ressam olarak an ld o. Ancak yeni bir teori bunun yalan oldu unu ve Vincent Van Gogh un bu yalan arkadafl ressam Paul Gauguin i korumak için uydurmufl olabilece ini ileri sürüyor. Alman sanat tarihçilerinin düflüncelerine göre gerçek olaylar hiçbir zaman su yüzüne ç kmad ve gerçek sakl tutuldu. Hans Kaufmann ve Rita Wildegans, Paul Gauguin in Van Gogh la yaflad klar bir tart flma s ras nda kendisi gibi ressam olan arkadafl n n kula n k l çla kesti ini, Van Gogh un da Gauguin in hapse girmesini ve ona olan tutkulu aflk yüzünden yan ndan uzaklaflmas n istemedi i için bu durumu gizli tutarak üstlendi ini iddia ediyor. kili, sanatç n n iki sene sonra gelen intihar n n sebebi olarak da delili ini de il bu hadiseyi gösteriyor.

3 Londra sokaklar nda her üç dakikada bir kifli sorgulan yor Geçti imiz hafta yay nlanan bir rapora göre Londra da her üç dakikada bir kiflinin polis taraf ndan durduruldu u, sorguland ve üst bafl aramas yap ld ortaya ç kt. Terörle mücadele yasan n n 44. maddesi gere i insanlar sokak ortas nda arama yetkisine sahip olan Metropolitan Polisi geçen sene tam 170 bin kifliyi sorgulad. Sokak ortas nda sorgulanan 170 bin kifliden ise yaln zca 65 i çeflitli nedenlerle tutukland. Londra da polis flüpheye bile gerek görmeden insanlar durdurup üst bafl aramas yapabiliyor. Üç kifliye bir kameran n düfltü ü Londra da her üç dakikada bir kiflinin sorguland n n ortaya ç kmas insan haklar ihlalleri konusunu bir kez daha gündeme getirece e benziyor. Yay nlanan son bir rapora göre Londra da her üç dakikada bir kifli polis taraf ndan durdurularak üstü aran yor ve sorgulan yor. Metropolitan polisi geçen y l tam 170 bin kifliyi durdurarak üst bafl aramas yapt ve çeflitli sorular sordu. Sokaklarda, istasyonlarda ya da trafikte araçlar durdurularak kontrol edilen ve üst bafl aramas na tabi tutulan insanlar n say s nda bir önceki seneye göre %70 art fl oldu u ortaya ç kt. Ayn rapora göre bir önceki y l 100 bin kifli polis taraf ndan durduruldu ve üst bafl aramas yap ld. Otobüs duraklar nda, istasyonlarda, sokaklarda ve halka aç k bir çok yerde yap lan s k aramalara ra men ancak 65 kifli tutukland y l boyunca polis taraf ndan durdurulup üst bafl aramas na tabi tutulanlar n %60 n n ise beyaz oldu u ortaya ç kt. BOMBA YÜKLÜ ARAÇ- LARDAN SONRA ARTTI Temmuz 2007 y l nda Londra flehir merkezinde b rak lan ve polis taraf ndan etkisizlefltirilen bomba yüklü araç olay ndan sonra Metrepolitan Polis teflkilat flehir merkezindeki polis say s n artt rd - gibi kontrolleri de s k- 10 May s Pazar günü Hackney 3 laflt rd. O tarihten sonra otobüs duraklar, sokaklar ve istasyonlarda daha s k kontroller yap lmaya baflland. Ülkede insan haklar n ihlal etti i gerekçesiyle çok elefltirilen terör ile mücadele yasas n n 44. maddesi gere i polis herhangi bir geçerli neden olmadan bile bir kifliyi durdurabilir, soru sorabilir, üst bafl aramas yapabilir ve kifliyi 9 saat al koyabilir. YASA fie YARAMIYOR Yürürlükte olan anti-terör yasas n na yapt sert muhalefet ve elefltirileriyle tan nan Lord Calile BBC ye yapt aç klamada polisin bu yasay yeniden gözden geçirmesinin zaman n n geldi ini ve polis teflkilat yetkililerinin yasan n ne kadar ifle yarad n görmeleri gerekti ini belirtti. Calile, tüm aramalara ra men Londra da hemen hemen hiç bir terör malzemesinin yakalanmad n ve hiç bir teröristin de tutuklanmad n söyledi. Bas na ve Kamuoyuna Ocean da BabaZula & Ceza Konseri, sanatç lar m z n Türkiye de yaflad klar vize probleminden dolay aksam flt r. BabaZula & Ceza Konseri 28 Haziran 2009 Pazar Günü ayn saatte Hackney Ocean da sürpriz bir ismin kat l m yla gerçeklefltirilecektir. Önceden bilet alan insanlar m z n biletleri geçerli olacakt r. Red organizasyonun elinde olmadan yaflanan bu aksakl ktan dolay tüm BabaZula ve Ceza hayranlar ndan özür dileriz 28 Haziran da Hackney Ocean da buluflmak dile iyle. Redorganizasyon ad na rfan fiahin

4 4 Kürt Toplum Merkezi 22. Ola an Kongresini yapt Uzun y llardan bu yana Londra da Kürt toplumuna hizmet veren Kürt Toplum Merkezi (KCC) 22. kongresini baflar ile tamamlad. Yeni dönemde görev yapacak olan yönetimin seçildi i kongreye çok say da delege kat ld. Bütün kurslarda %15 indirim Genel ngilizce Kurslar sadece 297 (Akademik y l) Kürt Toplum Merkezi 10 May s Pazar günü 200 den fazla delegenin kat l m ile 22. kongresini baflar ile tamamlayarak yeni yönetimini seçti. KCC nin Haringey de bulunan merkezinde erken saatlerde bir araya gelen delegeler kongrede oy kullanabilmek için kay tlar n yaparak salona girdiler. Yo un bir çal flma y l n geride b rakan KCC eski yönetimi taraf ndan haz rlanan y ll k çal flma ve mali rapor delegelerin okumas için da t ld. Çeflitli temaslarda bulunmak için Londra da bulunan Diyarbak r nsan Haklar Derne i Baflkan Avukat Muharrem Erbey e kongre oturumuna geçmeden önce gündemdeki konulara iliflkin de erlendirme yapmas için söz hakk verildi. KÜRTLER K ASIRDIR VAR OLMA MÜCADELES VER YORLAR 29 Mart seçimlerinden sonra DTP ye yönelik operasyonlara de inen Erbey, yürüttükleri insan haklar çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Kürt kavram ile sorun kavram n n ayn anda ele al nd n ve Kürt ad - n n hemen arkas ndan sorun kavram n n gelmesinin yanl fl oldu unu belirten Erbey, Cumhuriyet ötekileri red ederek kuruldu. Kürtlere ait kültürel de erler yavafl yavafl inkar edildi Kongreyi Haydar Akbo a, Ali Poyraz ve Arzu Peflmen yönetti. ve zamanla bu Kürt inkar - na dönüfltü. Kürtler iki as rd r var olma mücadelesi veriyorlar dedi. Muharrem Erbey n konuflmas ndan sonra kongrenin aç l fl n Britanya Halk Meclisi Baflkan Ali Poyraz yapt. Yeni bir çal flma döneminin geçmifl çal flma döneminden daha baflar l olma- Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. 4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta ngilizce IELTS / FCE ngilizce ve Bilgisayar Bilgisayar Diplomas Sayfa Dizayn Diplomas Grafik Dizayn Diplomasi leri Derecede Bilgi fllem Diplomas (2 sene) s dile inde bulunan Poyraz, delegeler ile misafirleri sayg durufluna davet etti. Sayg duruflundan sonra divan seçimine geçildi. En çok oyu alan Arzu Peflmen, Ali Poyraz ve Haydar Akbo a kongreyi yönetmek için divana seçildiler. Divan n kendi aras nda ifl bölümü yapmas nedeni ile verilen aradan sonra oturum yeniden bafllad ve gündem maddeleri tesbit edildi. Aç l fl konuflmas, Raporlar n okunmas, elefltiri ve degerlendirme, raporlar n onaya sunulmas, yönetim için aday tespiti, seçim komisyonun seçimi ve kapan fl olarak tesbit edildi. HERKES FAAL YET- LERDEN SORUMLU- DUR Gündem delegeler taraf ndan oyanland ktan sonra aç l fl konuflmas için siyasetçi Erdal Botan söz ald. Kürt Toplum Merkezi nin çok önemli bir iflleve sahip oldu unu ve faaliyetlerden yaln zca yönetime seçilenlerin de il onlar seçenlerin de sorumlu oldu unu belirten Botan, dernek çal flmalar n n istendi i düzeyde yürümedi ini söyledi. Avrupa da Kürtlere karfl bir yönelim oldu unu ve Kürt Siyasetçi Remzi Kartal n Türkiye ye iade edilmek istendi ini belirten Botan, spanya bir süre önce tutuklad iki Kürt siyasetçiyi imzaya tabi tutarak kontrol alt nda tutmaya çal fl yor. Mahkeme ise onlar aleyhine karar verdi ve üst mahkeme süreci bekleniyor. E er bu dava kaybedilirse emsal karar oluflturulur ve benzer durumda olan çok say da siyasetçi için Türkiye ye teslim edilme tehlikesi bafllar. Bu karar n karfl - s nda tavr m z ortaya koymam z laz m dedi. Eski yönetim taraf ndan haz rlanan y ll k çal flma ve mali rapor eski Baflkan Gran Özcan taraf ndan okundu. Yap lan elefltirler ile birlikte rapor oylamaya sunuldu ve onayland. Rapordan sonra yeni yönetim için adaylar tespit edilerek, seçimi idare edecek 5 kiflilik seçim komisyonu seçildi. Kapal oy ve aç k say m usülü ile yap lan seçimde Kürt Toplum Merkezi nin bir y ll k faaliyetlerini omuzlayacak 9 kiflilik yönetim seçidi. Yeni yönetime seçilenler flu isimlerden olufltu: Kamil Köse, Kas m Ç tac, Haci Yap c, Hakan Hanedan, Savafl Kurt, F rat Özkan, Birsen Poyraz, Tekin Ya mur ve Cemal Atafl. Kongrede 200 ü aflk n delege oy kulland.

5 Kabinenin harcamalar mercek alt nda The Daily Telegraph gazetesi, baflta Baflbakan Gordon Brown olmak üzere baz kabine üyelerinin yapt, yaz l kurallara uyan ancak etik aç dan kafalarda soru iflaretleri yaratan harcamalar n bulundu u belgeleri yay mlad. Daha önce çiflleri Bakan Jacqui Smith in eflinin ödemeli kanallardan izledi i porno filmlerin faturalar n, devlete sunulan "harcamalar" aras na koydu unun ortaya ç kmas yla zor durumda kalan hükümet, bu kez de Baflbakan Gordon Brown n Londra daki iki dairesinin iki y ll k temizlik masraflar için bir enerji firmas nda yönetici olan kardefli Andrew Brown a 6577 sterlin ödedi inin ortaya ç kmas yla sars ld. Baflbakan, sözcüsü arac - l yla yapt aç klamada, temizlikçisinin kardefli için de çal flt n, ödemeleri kardeflinin tek elden yapt n, kendisinin de daha sonra pay na düflen bölümü kardefline ödedi ini belirtti. Sözcü, "Kimse Andrew Brown n temizlik yapt - n ya da yap lan bu ifllemden bir gelir elde etti ini düflünmemeli. Ödemelerle ilgili vergi kay tlar na isteyen herkes ulaflabilir" dedi. Parlamenterlere Londra d fl ndaki seçim bölgelerindeki evlerini aç k tutabilmelerine olanak sa lamak, yanlar nda dan flman çal flt rmak, k rtasiye ve iletiflim masraflar n ödemek üzere ayr lan ödeneklerin gereksiz ve abart l biçimde kullan ld n n ortaya ç kmas ndan sonra, bu kez de kabine üyelerinin bu harcamalarda yapt hatalar bas na s zd. BAHÇIVAN MASRAFLARINI OLDU U G B DEVLETE ÖDETT Kabinenin tart flmal ödeme listesi uzun. Listeye göre Toplumlararas iliflkilerden Sorumlu Bakan Hazel Blears da bir y lda üç ayr daireyi "seçim bölgesindeki konutu" olarak gösterip, bunlar için kira ve harcama talebinde bulunmufl. Blears, üçüncü konutu sat n ald ktan sonra devletin kesesinden 5 bin sterlin para harcam fl. Adalet Bakan Jack Straw un devlete ödedi i belediye vergisinin tümünü devletten ald, belediyeden ald yüzde 50 lik indirimi de hesap d fl b rak p, verginin tümü ödenmifl gibi bu paray devlete fatura etti i belirtilirken, D fliflleri Bakan David Miliband n da seçim bölgesindeki evinin bahç van masraflar n oldu u gibi devlete ödetti i ortaya ç kt. Maliye Bakan Alastair Darling in ikinci evi olarak gösterdi i evde, dört y lda dört kez tepeden t rna a de ifliklik yap p, tüm masraflar n da devlete ödetti ini duyuran Telegraph, asl nda muhalefetin bask s yla haziran ay nda kamuoyuna aç klanmas kararlaflt r lan milletvekilleri ve kabinenin devletin kesesinden yapt harcamalar n detaylar n, 13 bakan için erken aç klam fl oldu. Telegraph, ellerindeki listelere göre parlamenterlerin ampulden tafl nma masraf na, plazma TV den ev tamirat na, alafranga tuvaletten çocuklar n dad masraflar na kadar her türlü harcamay devlete ödetti ine iflaret ederken, halk n do rular ö renmesi için bu haberi yay mlad klar n yazd. YASALAR, M LLETVEK LLE- R N N MASRAFLARINI DEVLETTEN STEME HAKKI TANIYOR ngiltere de yasalar, milletvekillerinin seçim bölgeleriyle iliflkilerini yo un biçimde sürdürebilmeleri, buralara s k s k seyahat edebilmeleri için onlara bu bölgelerdeki evlerini aç k tutma ve masraflar n devletten isteme hakk tan yor. Bu durum, seçim bölgesi Londra olan milletvekilleri için de bir ölçüye kadar geçerli. Seçim bölgesi Londra ve yak n çevresin- 5 de olanlar devletten y lda 7500 sterlin, d fl nda olanlar ise 24 bin sterlin "ikinci ev harcamas " alabiliyor. Milletvekillerinin bunun d fl nda devletten, sekreter ve dan flmanlar için de y lda 90 bin 505 sterlin alma haklar bulunuyor. Parlamenterler devletin kekesinden y lda 7 bin sterlinlik k rtasiye ve 10 bin sterline kadar da iletiflim harcamas yapabiliyor. Milletvekilleri ayr ca ekipman, hizmetler, seyahat harcamalar gibi kalemler için de fatura karfl l nda 21 bin 339 sterline kadar devletten para talep edebiliyor. Hükümet flimdi bu genifl harcama yetkisinin biraz k s tlanmas için bask yla karfl karfl ya. Tart flmalar n alevlenmesinin ard ndan, Baflbakan Gordon Brown n uzun ödenek listesinin bir ya da birkaç kalemini k smak zorunda kalabilece i ifade ediliyor.

6 6

7 7 Kad nlara Pozitif Ayr mc l k Yasas ç k yor Britanya da ifl dünyas nda kad nlar ile erkekler aras nda büyük bir ayr mc l n yafland biliniyor. Ayn ifli yapan erkek ve kad nlar aras nda ciddi bir ücret fark hala varl n koruyor. Özellikle finans sektöründe bu fark n çok büyük oldu u y ll k istatistiklere de yans yor. Bunu gidermek için kad n ve eflitlikten sorumlu bakan Harriet Harman Eflitlik Yasas ad alt nda bir yasa teklifine ön ayak oldu. Britanya da erkek yöneticilerin çok hakim oldu u banka gibi etkili finans kurulufllar n n üst düzey karar mekanizmalar nda çok az say da kad n istihdam ediliyor. Ayn ifli yapan erkek ve kad nlar aras nda ise ciddi bir ücret fark hala varl n koruyor. Bu ve benzer eflitliksizliklerin oradana kald r lmas için bir süredir üzerinde çal fl lan Eflitlik Yasas tart flmaya aç ld. Kad n ve Eflitlikten sorumlu Bakan Harriet Harman bankalar n üst düzey yönetimlerinde daha çok kad n n yer almas n önerdi. Bakan Harman, yeni haz rlanmakta olan Eflitlik Yasas n n daha güçlü ve uygulan r olmas kadar özellikle finans sektöründeki erkekler ile kad nlar aras ndaki ücret farklar n da giderebilmesi için Parlementoya önerilerde bulunaca n belirtti. F NANS SEKTÖRÜNDE Efi TS ZL K Ülkenin etkili kad n kurumlar ndan Fawcett Society de konu ile ilgili düzenlenen bir toplant da konuflan Harriet Harman, yap lan araflt rmalar n sonuçlar na dayanarak finans sektöründe çal flan kad nlar n erkek meslektafllar ndan %40 daha az ücret ald klar n ve bunun di er sektörlere göre çok daha büyük fark oldu unu belirtti. Harman, eflitlik konusunda finans sektörünün ciddi sorunlar yaflad n söyledi. Yasan n içeri i ve uygulanabilme biçimi konusunda da bilgi veren Harman, baz farkl yöntemlerin uygulanabilece ini ve bunlar n baz çevrelerde çekincelere neden oldu unu belirterek, hedeflerine ulaflmak baz yöntemleri uygulama konusunda kararl olmak gerekti ini söyledi. BU HAFTA MECL S GÜNDEM NDE Bu hafta Avam Kamaras nda gündeme al nacak olan Eflitlik Yasa tasar s için çeflitli kad n kurumlar da aktif faaliyet yürütüyorlar. Yasa tasar s nda kad nlar n ve etnik az nl klar n daha çok ifle al nmas için pozitif ayr mc l - n uygulanmas isteniyor. Tasar ya göre bir iflverenin ayn niteliklere sahip bir erkek ve bir kad n aday ile karfl karfl ya kalmas durumunda kad n adaylar tercih etmesi öngörülüyor. Yasa tasar s bu ayr mc l n eflit nitelikteki kifliler söz konusu olunca uygulanmas n istiyor. Pozitif ayr mc l n nitelikli erkek aday karfl s nda niteliksiz kad n aday n ifle al nmas biçiminde uygulanmamas için aç klay c bilgiler de yasa tasar s kapsam na al nd. Kad n ve Eflitlikten sorumlu Bakan Harriet Harman

8 8 Ekonomik kriz iflsizleri orduya yöneltiyor Ekonomik krizin ve giderek artan iflsizli in, ngiltere'de silahl kuvvetlere kat l m art rd bildirildi. Oxfam a yap lan ba fllarda %12 düflüfl yafland ngiltere nin en büyük gönüllü yard m kuruluflu Oxfam a yap lan ba fllarda ekonomik krizden dolay %12 düflüfl yafland. ngiltere nin uluslararas yard m kuruluflu Oxfam a yap lan ba fllarda bu y l n bafl ndan bu yana %12 düflüfl yafland bildirildi. Kurulufla yap lan ba fllarda 8 y ldan bu yana ilk kez bu kadar ciddi düflüfl yafland kaydedildi. Birleflik Krall k ta toplam 714 dükkan bulunan Oxfam a yap lan kurumsal ve kiflisel ba fllar n düflmesinde yaflanan ekonomik krizin etkili oldu u belirtildi. C4C: Orams davas bar fl sürecine bir tehdit oluflturamaz K br sl lar n ngiltere'deki lobi grubu C4C, K br s'ta bar fla her zamarkinden daha fazla ihtiyaç oldu unu belirterek, Orams davas n n bar fl sürecine bir tehdit oluflturamayaca n belirtti. Avrupa Birli i Adalet Divan 'n n Orams Davas 'yla ilgili karar n de erlendiren K br sl lar n ngiltere'deki lobi grubu Cypriots 4 Cyprus (C4C) K br sl lar n bar fla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydu unu aç klad. C4C taraf ndan yap lan aç klamada flu görüfllere yer verildi: ngiltere'de faaliyet yürüten çok toplumlu kampanya grubu C4C olarak Meletios Apostolides'in ngiliz David ve Linda Orams'a açt davayla ilgili Avrupa Birli i Adalet Divan 'n n vermifl oldu- u karar hukuki bir karard r. Apostolides'in hukuki zaferi K br sl Türk lider Talat' n da belirtti i gibi bar fl sürecine bir tehdit oluflturamaz. Bu karar hepimizin zaten bildi i bir durumu onaylamaktad r. O da K br s'ta bir çözüm olmazsa benzer davalar ço alacakt r. K br s'ta yaflanan mülkiyet sorunun çözümü, K br s sorununun çözümünde ve AB prensiplerinin uygulanmas nda yatmaktad r. Bu nedenle tüm K br sl lar bar fl ve çözümü desteklemeli ve liderlerinin bu yönde gösterecekleri her türlü çabaya destek olmal d r. K br s'ta mülkiyet ve benzeri di er tüm sorunlar n çözümü federal çözümden geçmektedir. K br sl - lar n ayn hak, hukuk ve sorumluluklara sahip olarak eflit olmalar n n tek yolu çözümdür. Silahl kuvvetlere kat l - m özendirmek için geçen y llarda reklam kampanyalar düzenleyen ngiliz ordusunun, binlerce gencin orduya yaz lma arzusu üzerine onlarca y ldan sonra ilk kez "tam kapasite" hizmet verme noktas na yaklaflt kaydedildi. Geçen 31 Marta kadarki 6 ayl k süre içinde ngiliz ordusuna yaz lmak için baflvuru yapanlar n say s nda yüzde 14 oran nda art fl oldu u belirtildi. Uzmanlar, ordunun personel say - s aç s ndan "tam kapasitesine" ulaflmas n n ise kat - l mlar n bu seviyede sürmesi halinde 2011 y l nda mümkün olabilece ini ifade ediyor. Bu arada özellikle Irak ve Afganistan savafllar s ras nda çok say da personelin ngiliz ordusundan ayr ld n da hat rlatan uzmanlar, flimdi ordudan istifa edenlerin say s nda da düflüfl görüldü ünü bildirdi y l içinde ordudan ayr lmak üzere baflvuranlar n yüzde 10'a yak n düflüfl gösterdi i kaydedildi. Piyasada giderek azalan istihdam olanaklar ve artan rekabetin, ordudan ayr lmay düflünen personelin bu karar n ertelemesi ya da tamamen iptal etmesine yol açt düflünülüyor. ngiliz ordusunun personel aç s ndan tam kapasiteye ulaflmas ve 100 bin asker s n r n geçmesiyle, Afganistan ve Irak gibi önemli cephelerdeki 2550 asker eksi inin kapat labilece i belirtiliyor.

9 Derman sa l k seminerlerine devam ediyor Derman taraf ndan her ay n ilk Perflembe günü verilen seminerler dizisinde bu ay Panik Atak hastal konufluldu. 7 May s Perflembe günü John Scott Health Centre de yap lan seminere konuflmac olarak Konuflma ve Terapi Uzman S d ka Alkan kat ld. ki saat kadar süren seminerde Panik Atak sorunu yaflayanlar ve yaflayanlar n yak nlar kendi deneyimlerini aktard lar. TEMEL NEDEN KORKU Seminere konuflmac olarak kat lan Konuflma ve Terapi Uzman S d ka Alkan, Panik Atak hastal n n nedenlerini, nas l geliflti ini ve tedavi yöntemlerini ayr nt l olarak izah etti. Alkan, Panik Atak hastal n n nedenlerinin korku ve erken yaflta yaflanm fl ve tedavi edilmemifl depresyonlar oldu unu kaydetti. Erkeklerde panik bozukluklar n n genelde 15 ve 20 yafllar aras nda gözüktü ünü belirten Alkan, hastal n daha çok kad nlarda ortaya ç kt - Konuflma ve Terapi Uzman S d ka Alkan n belirtti. Çocuk ça larda okul korkusu olarak bafllayan korkular n zamanla derinleflebilece ine ve bunlar n ileriki yafllarda meydana gelebilecek panik ataklar n habercileri olabilece ine dikkat çeken Alkan, Panik atak geldi inde kalp çarp nt s ve tansiyonlar yükseldi i için hastalar kalp hastal ndan flüphelenerek doktora gitmekteler ve doktor her hangi bir bulgu bulamay nca bu kez kendi kendilerine flüpheleniyorlar. Kendilerinde tan mlanamayan bir hastal k oldu- u gibi kayg lar yafl yorlar dedi. Londra da Türk ve Kürt toplumlar na sa l k ve dan flmanl k hizmeti veren Derman n her ay n ilk haftas nda düzenledi i seminerlerin bu ayki konusu Panik Atak oldu. Konuflma ve Terapi Uzman S d ka Alkan n konuflmac olarak kat ld seminerde Panik Atak hastal n n nedenleri ve tedavi yöntemleri tart fl ld PAN K ATAK KALITSAL DE L Panik atak konusunda merak edilen konulardan birinin hastal n kal tsal olup olmad konusuna aç kl k getiren terapi uzman Alkan, hastal n kal tsal olmad n ancak anne ve babalar n davran fl ve korkular n n çocuklar üzerinde çok etkili oldu unu söyledi. Anne ve babalardaki panik bozukluklar n do al olarak çocu un davran fl ve korkular nda etkili oldu unu ve çocuklar n anne va babalar ndan erken yafllarda korkuyu ö rendi ini belirten Alkan flöyle devam etti: Anne ve babalar ndan korkmay ö renen çocuklar daha erken panik bozukluklar gösteriyorlar. Panik bozukluklar kal tsal de il ama bir annede yükseklik korkusu varsa bundan çocuklar da etkilenmekte ve ayn korkuyu tafl maktalar K TEDAV YÖNTEM Alkan, tedavi yöntemleri konusunda da kat l mc - lar ayd nlatt. ki tedavi yöntemi oldu unu belirten Alkan, ilaç ile tedavinin uzun y llar sürebilece ini ve ilk bir y lda ise a r dozajlarda ilaçlar n al nmas gerekti ini söyledi. kinci yöntemin kiflinin kendi içinde sorunu yenmesi fleklinde oldu- unu belirten Alkan, bu tedavi yönteminin daha kal c oldu unu belirtti. Alkan, Bilimsel tedavi hastan n panik atak hakk nda yanl fl davran fllar düzeltmesi ve bundan korkmadan bafl etmesinin ö retilmesidir. Panik atak gelince ona karfl 9 cesur olabilme ve d flar ç kabilme, parka ç kma gibi yollar ö retiyor. Yani hastal ktan kaçmak de il onun üzerine gitmeyi ö retir ve ancak bu flekilde hastal k tamamen yenilir dedi. L fik LER GEÇM fie GÖRE DAHA ZAYIF Bu tür hastal klar n göçmen toplumlarda daha fazla görülebilece ine iflaret eden Alkan, Britanya da yaflayan Kürt ve Türklerin kendi aralar ndaki iliflkilerinin geçmifle göre zay flad n ve bundan dolay daha fazla yanl zl k yaflad klar n belirterek, Baz etkinliklerin yap lmas laz m ve bu insanlar n kendi aralar nda toplanmas için harekete geçmeleri laz m dedi.

10 10 Otomobil sat fllar h zla düflmeye devam ediyor ngiltere de otomobil sat fllar h zla düflmeye devam ediyor. Mart ay nda otomobil üretimi %51 düflerken, Nisan ay nda otomobil sat fllar %24 geriledi. Motorlu Araç Üreticileri ve Sat c - lar Birli i nin son yay nlanan rakamlar na göre ngiltere de otomobil sat fllar Nisan ay nda %24 düfltü. Buna göre y l n ilk dört ay nda otomobil sat fllar geçti imiz y l n ayn dönemine göre toplamda %28.5 düfltü. Y l n ilk dört ay nda toplam 613 bin 833 yeni otomobil sat l rken, bu rakam geçti imiz y l n ayn periyodunda 859 bin 17 olarak gerçekleflmiflti. Motorlu Araç Üreticileri ve Sat c lar Birli i nin (Society of Motor Manufacturers and Traders) yay nlad rakamlara göre Nisan ay nda en fazla ra bet gören otomobiller ise Ford Focus, Ford Fiesta, Vauxhall Corsa, Volkswagen Golf ve Vauxhall Astra oldu. Hükümet geçti imiz haftalarda yürürlü e koydu u bir uygulamayla eski otomobilini sat p yeni otomobil alanlara 2000 sterlin indirim yoluna gitmiflti. We are looking for an enthusiastic and dedicated Chief Executive Officer. Are you interested in making things happen for your communities? WITH DERMAN YOU CAN. Chief Executive Officer 39,000 pa London N1 British Gas elektirik fiyatlar nda %10 indirim yapt British Gas elektirik fiyatlar nda %10 indirim yapt n duyurdu. 4.5 milyon müflteriyi etkileyecek olan indirimle birlikte tüketicilerin y ll k ortalama 43 sterlin tasarruf yapacaklar kaydedildi. B ritish Gas elektirik fiyatlar nda %10 indirim yapt. 4.5 milyon müflteriyi etkileyecek olan indirimle birlikte tüketiciler y ll k ortalama 43 sterlin daha az fatura ödeyecekler. British Gas geti imiz fiubat ay nda gaz fiyatlar nda da %10 indirime gitmiflti. Elektirik ve gazda yap lan indirimler sayesinde firma müflterileri y lda toplam 132 sterlin tasarruf yapm fl olacaklar. Firma, geçti- imiz y l elektirik fiyat- ngiltere Merkez Bankas ekonomiye 50 milyar sterlin daha pompalayacak. Faiz oranlar n %0.5 te tutma karar alan banka, bankac l k sistemine enjekte edece i 50 milyar sterlinle son bir y lda piyasalar canland rmak amac yla ekonomiye toplam 125 milyar aktarm fl oldu. lar na toplamda %26 zam yapm flt. ndirimden hem standart tarife sahipleri hem de ön ödemeyle elektirik alanlar n yaralanaca bildirildi. E.On, EDF Energy, Scottish Southern, Scottish Power ve Npower gibi firmalar 2009 un Mart ay ndan itibaren müflterilerine daha ucuz tarifeler uygulamaya bafllam fllard. Merkez Bankas piyasaya 50 milyar sterlin aktaracak ngiltere Merkez Bankas (The Bank of England) piyasay canlad rmak için ekonomiye 50 milyar sterlin daha aktaraca n duyurdu. Banka faiz oranlar n ise %0.5 te tuttu. Derman provides a range of health-related services including advocacy, mental health support, counselling, family support and welfare rights advice to Kurdish, Turkish, and Cypriot Turkish people in Hackney. It has expanded rapidly in recent years in response to a growing need for its support and services. With this expansion in service so the organisation's reputation and networks have grown and Derman now enjoys an excellent reputation with the local Turkish, Cypriot Turkish and Kurdish communities as well as being highly respected by health professionals. As Derman goes from strength to strength, every year the number of people the organisation works with increases. In the financial year, the figure reached was over 10, 000 individuals. The new Chief Executive Officer will lead the organisation into its next development phase. Applicants will need proven experience of managing an organisation or a large team at a senior level and evidence of success in developing a service, working in a complex environment. You will need to speak English and Turkish. Speaking Kurdish (Kurmanci) would be a great advantage. The post is subject to a CRB check. Derman strives to be: Community Led and Community Based Derman developed from within the Kurdish, Turkish and Turkish Cypriot communities and remains firmly based within them. Inclusive: The word 'Derman' has the same meaning in both Kurdish and Turkish - strength, solution, cure. We provide a service at no cost and accessible to all regardless of ethnicity, political or religious background. Professional: Providing the best possible service in the most effective way Responsive: Responding sensitively to the communities we serve Caring: Committed to providing a caring service You can request the application pack from Zafer Kursun at Closing date 15 June 2009 Interviews will be held on 29/30 June Derman is committed to equality and diversity The Basement, 66 New North Road, London N1 6TG Tel: Tel / Fax: Website: Derman is a company limited by guarantee, number and a Registered Charity, No

11 sponsorlu unda Londra da ilk kez FERHAT GÖÇER çoksevdimikimizi Yer: Hackney Empire Tarih: 24 May s 2009 Pazar Saat: de kap lar aç l yor Bilgi için: Mehmet s IKA Retail Solutions Ltd. 2 Hazelwood Lane, London N13 5EX Free: Tel: Fax: Lea Bridge Road, Leyton E10 7DT Tel: for all your printing requirements DEM Group, Media House, 10B Bury Road, London N22 6HS Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Hayat zor ama ben de kolay say lmam 90 Green Lanes, Newington Green, London N16 9EJ Tel: Fax: sema foods Unit 1-2 St. George Industrial Estate White Hart Lane, London N22 5QL Tel: High Road, Tottenham, London N17 8AH Tel: White House Futbol ve Nargile Keyfi 313 Highbury New Park, London N5 Tel: Restaurant Crawford St, London, W1U 6AZ Tel: Mare Street, London, E8 1EJ da konser bafll yor Bilet Fiyatlar : 60, 50, 40, 30, 25 Salon: 60, 50 Ayakta: 30 Balkonlar: 40 Ayakta: 25 Galeri: 25 Bilet için Website: smail Do ufl Kenan Duran Mehmet Aygün Sinem Çetin Bilet Sat fl Yerleri: TFC Ezgi Bar Tafl Ma ara Zen Bar White House Mehmet s Kuaför Cyprus Meze Bar Ishtar Restaurant Levenes Avukatl k Bürosu ve daha bir çok yerde Hair & Beauty 535 Green Lanes, Haringey, London N8 0RL Tel: High Road, Wood Green, London N22 6DR Tel: Fax: BRASSERIE CREPERIE CIABATTA BAGUETTE SANDWICHES JACKET POTATO TEL: Grand Parade, Green Lanes N4 1AF G & E Meat 36 Central Markets, West Market Building London EC1A 9PS Tafl Ma ara 111 Kingsland High Street, London E8 2PB Tel:

12 12 Ferhat Göçer konserinin biletleri tükenmek üzere Divaa Prodüksiyon taraf ndan organize edilen dev Ferhat Göçer konserine say l günler kal rken, konser için tüm haz rl klar n tamamland ve biletlerin tükenmek üzere oldu u bildirildi. Divaa Prodüksiyonun Londra da organize etti i dev Ferhat Göçer Konserinin biletleri h zla tükeniyor. Konu ile ilgili görüfllerine bafl vurdu umuz Divaa Prodüksiyon yetkilileri ellerinde çok az biletin kald n ve Ferhat Göçer hayranlar n n geç kalmas halinde konseri kaç rabilecekleri uyar s nda bulundular. Sanat müzi inin seçkin eserlerinden halk müzi inin örneklerine, hafif bat müzi inin nostaljik parçalar ndan günümüz müzi ine kadar farkl müzik türlerini dinleyicileri ile buluflturan s rad fl bir sanatç olan Ferhat Göçer ilk kez Londra'daki hayranlar ile buluflacak. Divaa Prodüksiyon taraf ndan organize edilen dev konser 24 May s günü Hackney Empire'de yap - lacak. Yo un bir hayran kitlesine sahip olan Ferhat Göçer in Londra'daki konserine çok say da kiflinin kat lmas bekleniyor. ALMANYA BAfiARI- SINDAN SONRA LONDRA'DA Londra'da büyük bir heyecanla beklenen ünlü sanatç Ferhat Göçer geçti imiz Mart ay nda Almanya'n n Hamburg, Frankfurt ve Berlin kentlerinde konserler vermifl ve çok say - da kifli taraf ndan hayranl kla dinlenmiflti. Göçer in dinleyicileri sanat müzi i ve halk müzi inden parçalarla hasret gidermifllerdi. Her gitti i yerde peflinde bir hayranlar ordusu b rakan Ferhat Göçer'in Londra'daki hayranlar n n gönlünü fethetmesi ve farkl dilerden flar k lar yorumlamas da bekleniyor. Ferhat Göçer in televizyonlardan yay nlanan çok say da klibi var. Bunlaran en çok dinlenenler ise flunlar: Dön Diyemedim, Yastay m, Dök Zülfünü, Çok Yorgunum Kaptan, Aflklar n En Güzeli, Cennet, Gidemem, Yalan, Kalp Kalbe Karfl, Bizim fiark m z, Biri Bana Gelsin, Gül Ki, Sen Söyle Hayat, Mihriban, Aklim Sende Kal r ve Dön Gel Yeter. The Gadget Company New Apple ipod classic 120GB Black = New Apple ipod Touch 32GB 2nd Generation = TomTom ONE Classic Limited Edition Satellite Navigation System UK/Ireland (V3) = Logitech Harmony One - Advanced Universal Remote Control = Garmin Nuvi 250 Satellite Navigation System with Full EU Mapping = Fujifilm FinePix J150W Digital Camera - (10MP, 5x Optical Zoom) 3 LCD = Acer Aspire inch Laptop, Intel Core 2 Duo T5800, Vista Home Basic, 3GB RAM, 160GB HDD = Nikon D40 with AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/ g ED II = Sony Ericsson K800i mobile phone unlocked= Motorola RAZR V3 Silver Mobile Phone unlocked = SanDisk Extreme III SDHC 4GB Card = 7.12 Canon Digital IXUS 80 IS Camera - Silver (8.0MP, 3x Optical Zoom) 2.5 LCD = Samsung NC inch Netbook - Atom N GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Windows XP Home = BÜYÜK KONSER HACKNEY EMP RE DE Ferhat Göçer konseri 24 May s Pazar günü Hackney Empire de saat da bafllayacak. Online bilet almak isteyenler co.uk web sitesinden alabilirler. Organizatörlere telefon ederek bilet temin edilebilece i gibi konser hakk nda daha fazla bilgi Sony RDR-HXD995 Freeview+ 250GB Hard Disc Drive DVD Recorder = Nintendo Wii Console (Includes Wii Sports) = Nintendo DS Lite Handheld Console (Black) = Sony PLAYSTATION 3 Console (80 GB Model) = Acer Aspire One A150X Netbook, Windows XP Home, 8.9-inch Crystalbrite TFT LCD, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel Atom Processor N Ghz (Blue) = Sony VAIO AR71M: Intel Core 2 Duo T Ghz 4Gb 300Gb Blu-Ray Combo Drive 17 X-Black VHP = Dyson DC24 Allfloors = Dyson DC25 Animal = Dyson DC19 = Numatic HVR200 Henry Vacuum Cleaner Red 1200W = GHD IV Styler Hair Straightener - Mark 4 = Braun Series 3 390cc Clean & Renew System Rechargeable Foil Electric Shave = KÄRCHER K7.85M Pressure Washer with a 2800W Motor and 160 Bar Pressure = Apple iphone 3G 8GB-Unlocked Mobile Phone-Black UK = almak isteyenler flu numaralar arayabilirler: smail Do ufl Kenan Duran Mehmet Aygün Sinem Çetin Mail Order Specialists Buy where the trade buys! We provide electrical goods at competitive rates. Top brands, low prices. Discount available on bulk purchases with no MOQ. We buy direct from the factory and are major importers from Europe/Asia/Far East. All goods are brand new boxed/sealed. We do not sell any refurbished or B grade goods. As well as manufacture warranty, all goods are covered by our own 16 day unconditional money back guarantee. Full Vat invoice will be provided. Special offers: All prices are final and include VAT. JCB Toughphone by Sonim. Splash, Shock & Dust Resistant unlocked = Samsung F480 Tocco Icy Silver Sim Free Unlocked Mobile Phone = Nokia N95 Sim Free Mobile Phone BlackBerry 8700 Sim Free Smartphone Grey = LG KC780 Sim Free Unlocked Mobile Phone = Palm Treo 680 Sim-Free Smartphone = Samsung F110 Sport Sim Free Mobile Phone Black = Sony Ericsson C905 Silver Free Sim Unlocked Mobile Phone = Nokia 5800 XpressMusic Tube ( UK, Blue) Unlocked Mobile Phone Nokia E71 Silver Sim Free Unlocked Mobile Phone BlackBerry 8820 Sim Free Smartphone = Sim Free Mobile - Nokia N96 (Black) unlocked = Nokia E90 Communicator Sim Free Mobile Phone Mocca = LG Prada Unlocked Sim Free Mobile Phone = Nokia E71 Silver Mobile Phone Sim Free Unlocked = Nokia 6500 Slide - Genuine UK SIM free Mobile Phone = Nintendo DSi = Sales hotline: Enquiries: Fax: Warehouse Address: Sharston Industrial Estate, Bradnor Road, Wythenshawe, Manchester, M22 4TF Free next day delivery available by DHL/City Link Courier Service. Compliance of distance selling regulations 2002, and data protection registered. Trust UK approved trader.

13 13

14 14 LSO nun büyük konseri 31 May s ta Her y l geleneksel olarak düzenledi i Halk Müzi i Konseri ile genç müzisyen adayalar n n sahne deneyimi kazanmas na büyük katk sunan Londra Saz Okulu nun (LSO) düzenleyece i konser 31 May s Pazar günü Selby Centre da gerçeklefltirilecek. Bu y lki konserde ö rencilerin yan s ra Türkiye'den Erol Parlak da sahne alacak. Londra Saz Okulu nun bu y lki konserinde ö rencilerin yan s ra sanatç Erol Parlak da sahne alacak. Gürültü kirlili inin insanlar n yaflam düzeylerini etkiledi i gerçe inden yola ç kan Hackney Belediyesi, gürültünün daha az etkili olmas için yeni tedbirler alma karar verdi. Çevre sa l kapsam nda ele al nacak olan gürültü kirlili i ile mücadele kapsam nda 115 bin Sterlinlik ek bir yat r m yapma önerisi Hackney Belediyesi nce uygulanmak üzere onayland. YASAL DÜZENLEMELER GÖZDEN GEÇ R L YOR Belediye önüne koydu- u planlama gere i evler, publar, klüpler ve sitelerde var olan gürültü sorununu ve bunun insanlar n yaflam kalitesini etkilemeyi engellemek için gerekli yasal düzenlemeleri gözden geçiriyor. Belediye taraf ndan yap lan aç klamaya göre, Belediye Gürültü Tim ine gelen telefonlar n dörtte biri ev içi gürültü ile ilgili ve ayn tim yol çal flmalar nedeniyle oluflan gürül- Kuruldu u 2000 y - l ndan bu yana, gençlerimizin kendi kültüründen uzaklaflmamalar ve sahne deneyimlerini art rabilmek amac yla geleneksel olarak düzenledi i Halk Müzi i Konserleri serisini sürdüren Londra Saz Okulu (LSO), bu y l güçlü ve seçkin program ile yine göz dolduracak. 31 May s Pazar akflam, Selby Centre da, saat de bafllayacak olan konserde; bünyesinde yetifltirdi i ö rencilerden oluflan LSO Orkestras, LSO Gitar Toplulu u, LSO Halk Müzi i Toplulu u, LSO Keman Toplulu u, Solo Dinletilerin yan s ra Türkiye den davet edilen Halk Müzi i sanatç s ve ba lama ustas Erol Parlak da yer alacak. Önceki y l- tü, h rz slara karfl konulan araç alarmlar ile de ilgileniyorlar. Hackney Belediyesi Semtlerden sorumlu kabine üyesi Alan Laing, Baz kifliler çevrelerini rahats z ettiklerinin fark nda de iller ve uyar lmalar durumunda gürültü yapmaya son veriyorlar. Ancak baz insanlar so- larda Güler Duman, Özlem Özdil, Tolga Sa, Emre Salt k, Emrah Mahzuni, Sevcan Orhan ve Umit Y lmaz seçkin sanatç larla, yetiflmekte olan genç müzisyenleri ayn sahnede buluflturan LSO, bu y l da önemli bir baflar ya imza atmaya haz rlan yor. Biletleri sat fla sunulan konser ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin numaral telefonu arayabilecekleri veya ile den kuruma ulaflabileceleri bildirildi. Halen 24 Stoke Newington High St. N 16 adresinde olan LSO da, Ba lama, Gitar, Piyano, Keman, Ses (fian) E itimi, Armoni ve Müzik Teorisi dersleri veriliyor. Hackney Belediyesi gürültü kirlili ine çözüm ar yor Hackney Belediyesi Noise Awareness Week ad alt nda gürültü konusunda bilgilendirme ve ayd nlatma haftas düzenliyor. Belediye, May s tarihleri aras nda bu amaçla bir dizi etkinlik düzenleyece ini bildirdi. Bu etkinliklerde gürültünün nas l insan hayat n etkiledi i ve çevrede yaflayan kifliler taraf ndan gürültü ile rahats z edilme ve onlar rahats z etmenin sonuçlar izah edilecek. rumlu davranm yorlar ve gürültü yapmada srar ediyorlar ve o zaman bizim de yasalar çerçevesinde harekete geçmemiz için yeterli neden oluflmufl oluyor dedi. Hackney Belediyesi gürültüden rahats z olanlar için Belediye Gürültü Servisi ad alt nda hat oluflturdu. Hatt n telefon numaras : gürültü flikayeti olanlar yetkililere bu numaradan ulaflabilecekler. Sefaret Yaman Direct number: Geçti imiz hafta, Matthew Wren isimli ö retmenin idareye karfl yüksek mahkemede açt davay kazanmas yla, bu kiflinin DNA kay tlar n n polis datas ndan ç kar lmas na karar verildi. Ben de bu haftaki yaz mda, UK de yasal olarak uzun süre tutulabilen DNA kay tlar konusunu ifllemek istedim. Yukar da bahsetti im davan n özeti k saca flöyleydi: Polis, Matthew Wren isimli ö retmeni bir konuda bilgisine baflvurmak üzere polis istasyonuna ça rm fl, ve avukat yla istasyona giden ö retmen, bir ö renciye sald r isnad yla gözalt na al nm flt. Daha sonra yarg lanmadan sal verilen bu kiflinin suçsuz oldu u belirlendi. Ancak bu kiflinin gözalt nda iken al nan DNA kay tlar kay tlardan silinmedi. DNA kay tlar n n silinmesi için idare hakk nda dava açan ö retmenin, duruflmas na say - l günler kala polis davay kabul ederek kay tlar silmeye karar verdi. Bu davan n kazan lmas, idareye karfl benzer davalar n aç laca n gösteriyor. fiu anda, UK de yaklafl k 4.5 milyon kiflinin DNA kay tlar n n tutuldu u belirtilmektedir. Bunlarin 5 te birinin ceza sicilleri dahi bulunmamaktad r. Gözalt na al n p yarg lanmadan sal verilen ya da yarg lanarak aklanan kiflinin DNA kay tlar n n hala sakl tutulmas söz konusudur. fiu andaki mevcut ilgili yasaya göre, polis, mant kl olarak flüphelendi i ve gerekli gördü ü durumlarda istedi i kifliyi gözalt na almak yetkisine sahiptir. Gözalt na al nan insanlar n DNA kay tlar - n n al nmas ise yasal bir prosedürdür. Ancak polisin gözalt na alma ve soruflturma yetkisini kullan rken, asl nda suçsuz DNA Kay tlar olan insanlar n da fifllenmesi de söz konusudur. fiu anki hukuka göre, UK de, gözalt na al nan, tutuklanan ve yarg lan p ceza alan herkesin DNA kay tlar, o kiflilerin 100. yafllar na kadar saklanabilir. Bu mevcut uygulama, nsan Haklar Savunucular taraf ndan, uygulaman n, Avrupa nsan Haklar Sözleflmesinin, özel hayat n gizlili- i ilkesine iliflkin olan, 8. maddeye ayk r oldu- u iddias yla elefltirilmektedir. Geçti imiz Aral k Ay nda Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, UK de gözalt na al n p suçsuz bulunarak serbest b rak lan ya da yarg lanarak aklanan kiflilerin DNA kay tlar n n al n p saklanmas n a r bir flekilde elefltirmiflti. Birçok Avrupa ülkesinde, yarg - lanan insanlar n suçsuz oldu u sabit oldu unda, bunlar n DNA kay tlar ve bilgileri hemen imha ediliyor. Ancak UK de DNA kay tlar 100 y la kadar saklanabiliyor. Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin yukar daki karar ndan sonra, hükümet DNA kay tlar na iliflkin yeni düzenlemeler getirmeyi planlamaktad r. Tasar ya göre hafif suçlardan ötürü yarg lan p aklanan insanlar n DNA kay tlar 6 y la kadar, a r suçlardan yarg lanan ve aklanan insanlar n 12 y la kadar tutulabilmesi öngürülüyor. Ancak insan haklar savunucular bunun da adil olmad na ve nsan Haklar Sözleflmesine ayk r oldu unu öne sürmektedirler. Hiç bir flekilde suçlu olmayan bir kiflinin bir yerde DNA kay tlar n n sakl tutulmas adil de ildir Öte yandan DNA kay tlar n n tutulmas n savunan birimler bunun güvenlik ve suçlular yakalamada çok etkin ve gerekli oldu unu öne sürmektedirler Ayda yaklafl k 3500 DNA kayd aranan kiflilerinkiyle uyuflmaktad r. Özellikle cinsel suçlar ve fliddet suçlar nda daha önceden al nm fl DNA örnekleri polise suçlular yakalamada çok yard mc olmaktad r.

15 Parlementoda Seçimler Sonras Türkiye ve Kürt Sorunu konuflulacak Parlementoda Lord Rea nin evsahipli inde Seçimler Sonras Türkiye: Kürt Sorunun Çözümü çin Yeni Bir fians m? bafll kl bir toplant düzenleniyor. Lord Rea Parlementoda 12 May s Sal günü saat da Seçimler Sonras Türkiye: Kürt Sorunun Çözmü çin Yeni Bir fians m? (Turkey after the elections: new prospects for a solution to the Kurdish question?) bafll kl bir halk toplant s düzenleniyor. Committee Room 2 de düzenlenecek toplant Lord Rea nin evsahipli inde gerçeklefltirilirken, toplant ya Lord Hylton, Barrister Margaret Owen, Trott & Gentry Avukatl k Bürosundan Omer Moore ve nsan Haklar Derene i Diyarbak r fiube Baflkan avukat Muharrem Erbey konuflmac olarak kat lacak. DTP nin son yerel seçimlerdeki baflar s n n da de- erlendirilece i toplant - da seçimlerden sonra Türkiye de Kürt sorunun çözümü yönünde ortaya ç kan f rsatlar üzerine konuflulacak. Toplant ngiltere deki Kürt kurumlar KNK (Kürdistan Ulusal Kongresi), Kürdistan a Bar fl Kampanyas ve Fed-Bir taraf ndan da destekleniyor. ID Kart uygulamas ilk olarak Manchester da bafllayacak Kamuoyunda büyük tart flmalara yol açan Ulusal Kimlik Kart ve Biyometrik Pasaport uygulamas na önümüzdeki sonbaharda ilk olarak Manchester da bafllanacak. nsan haklar kurulufllar n n beflikten mezara gözetlenme sistemi olarak adland rd klar Ulusal Kimlik Kart ve Biyometrik Pasaport uygulamas ngiltere de ilk olarak Manchester da bafllat l yor. Britanya vatandafl olan ve 16 yafl ndan büyük herkes Hornsey and Wood Green Milletvekili Lynne Featherstone flehiriçi otobüslerde 1 saat geçerli tek binifllik bilet uygulamas bafllat lmas gerekti ini söyledi. Tek binifllik otobüs bileti 1 saat geçerli olsun Liberal Demokrat Parti Hornsey and Wood Green Milletvekili Lynne Featherstone ve ayn partinin Büyükflehir Belediye Meclis Üyesi Caroline Pidgeon flehiriçi otobüslerde 2 sterlin olan bir binifllik otobüs biletlerinin 1 Saat geçerli olmas için büyükflehir belediyesine öneride bulundular. fiehiriçi otobüslerde tek binifllik biletlerin 2 sterlin oldu u Londra da öneriyle, bir binifllik bilet alanlar n 1 saat içinde di er otobülere ücretsiz binmesinin sa lanmas amaçlan yor. Uygulaman n Paris, Roma ve Brüksel de baflar l bir flekilde devam etti- ini söyleyen Lynne Featherstone, Londra da da bunun kolayl kla uygulanabilece ini kaydetti. HER DURUMDA GÜVENEB LECE N Z MUHASEBE BÜROSU Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve konusunda uzman 50 personelimizle flah s ya da flirketinizin her türlü muhasebe ifllerinde do ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. flle ilgili her türlü soru ve sorular n z için Enver Kannur u (FCCA ) arayabilirsiniz. 15 Home Office ten bu kartlar için baflvuru formu al p baflvurusunu yapabilecek. Kart baflvurusunun 30 sterline mal olaca belirtilirken, baflvurular n ayn zamanda ana caddelerdeki büyük dükkanlar n baz lar ndan da yap labilece i kaydedildi. Kimlik ve Pasaport Dairesi ile çal flan baz organizasyon ve büyük dükkanlar n baflvurular kabul etti i belirtilerek, bu kurumlar n müflterilerinin parmak izi, foto raf ve baflvuru formlar n alarak onlar ad na Home Office e gönderebildi i ifade edildi. Liberal Demokrat Parti Hornsey and Wood Green Milletvekili Lynne Featherstone

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 10/02/2016 (bu tarih dahil)- 31/08/2016 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvuruda bulunarak Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İşletmeci ) Ücretsiz Deneme

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı