Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K :"

Transkript

1 Maddesel Nkta Statiği 2.1. HATA Đçindekiler Mekaniğe Giriş Đki kuvvetin bileşkesi Vektörler Vectörel işlemler Bir nktada kesişen kuvvetlerin bileşkesi Örnek Prblem 2.1 Örnek Prblem 2.2 Bir kuvvetin dik bileşenleri : Birim vektör Additin f rces b Summing Cmpnents Örnek Prblem 2.5 Maddesel nktanın dengesi Serbest Cisim Diagramları Devam Örnek Prblem 2.8 Örnek Prblem 2.9 ectangular Cmpnents in Space Sample Prblem 2.7

2 Temel Tanımlar : 1. Particle (Maddesel Nkta): Kütlesi lan fakat butları ihmal edilen bir nesnedir. Uzada bir tek nkta işgal ettiği kabul edilebilecek az miktarda madde kastedilmektedir igid Bd (ijid Cisim) : Bir kuvvetin ugulanmasından önce ve snra birbirine göre sabit erler işgal eden çk saıda maddesel nktanın birleşimidir. 3. Tekil Kuvvet (Cncentrated( frce): Cisim üzerine bir nktada etkidiği kabul edilen kuvvet. Mekaniğe e Giriş: Bu bölümün amacı maddesel nkta üzerindeki kuvvetlerin etkisini araştırmaktır: - Bir maddesel nkta üzerine etki eden birden fazla kuvvetin erine hepsine eşdeğer bir kuvvet knabilir ki buna bileşke kuvvet (resultant frce) denir, - Maddesel nkta üzerine etki eden kuvvetler arasındaki ilişkiler bir denge (equilibrium) hali ile tanımlanır. Statik dengede lan cisimler üzerine etki eden kuvvetlerin analizi ile ilgilenir. Maddesel nkta (particles) çk küçük bir cisim şeklinde algılanmamalıdır. Cismin şekil ve butunun prblemin çözümünü değiştirmediğinden ihmal edildiği durumdur, tüm kuvvetlerin de bir tek nktaa ugulandığı kabul edilir

3 Bir Maddesel Nktaa Etkien Đki kuvvetin bileşkesi : 10 kn KUVVET: Bir cismin diğer bir cisme etkisidir ugulama nktası, şiddeti, dğrultusu ve önü ile tanımlanır. Kuvvet vektörel bir büüklüktür. P r, P (kalın ) vea P şeklinde gösterilir Denesel larak ispatlanmıştır ki iki kuvvetin erine bir tek bileşke kuvvet knabilir. Bileşke kuvvet (); kenarları kmşu iki kuvvetten (P ve Q) luşan parelelkenarın köşegenine eşittir. Parelel kenar kanunu. Mekanikte iki tip temel büüklb klük k kullanılır r : Skal aler: Pzitif ve negatif larak bir büüklüğün şiddetidir. Örneğin kütle, hacim, uzunluk, ğunluk, enerji gibi büüklükler statikte skaler larak tanımlanır Vektörel el - Sadece şiddeti değil anı zamanda önü de lan büüklüklerdir. Örneğin, deplasman, hız, ivme, kuvvet, mment statikte vektörel larak tanımlanan büüklüklerdir.

4 Đki Vektörün n tplanması ve çıkarılması TOPLAMA Parelel vektörlerin tplanması ÇIKAMA Üç vea daha fazla vektörün n tplanması Üçgen kuralı Plign kuralı Vektörlerin tplanması asssiatiftir, r r r r r r r r r P+ Q+ S = P+ Q + S = P+ Q+ S ( ) ( )

5 Bir A vektörünün skaler ile çarpımı A vektörü ve negatifi Skaler ile çarpımı ve bölümü Düzlemde bir nktada kesişen en kuvvetlerin bileşkesi Bir nktada kesişen kuvvetler : kuvvetlerin hepsi anı bir nktadan geçmek zrunda Bir maddesel nktaa etkien birden çk kuvvetin erine hepsinin tplamına eşit lan bir bileşke kuvvet knabilir. Vectr frce cmpnents: iki ada daha fazla kuvvetin erine anı etkii apacak bir tek bileşke kuvvet knabilir.

6 Bir vektörün n bileşenlerine enlerine arılmas lması bileşenlerden biri bilinirsa - Snsuz saıda seçenek.. -bileşenlerin tesir çizgileri bilinirsa Trignmetr

7 Önemli Nktalar Kuvvet vektörel bir büüklüktür, Kuvvetler vektörler gibi tplanır, Skaler pzitif ada negatif bir saıdır, Vektör dğrultusu, şiddeti ve önü lan bir büüklüktür, Bir vektörün bir skaler ile çapımı vea bölümü sadece şiddetini değiştirecektir. Eğer skaler negatif ise önü de değişir, Eğer vektörler parelel ise bileşke kuvvet skaler (cebrik) tplam ile elde edilir Bir nktada kesişen en kuvvetler Maddesel nkta kabul edilebilir

8 Örnek prblem 2.1 Cıvataa etki eden iki kuvvetin erine geçecek bir tek bileşke kuvvet bulunuz. SOLUTION: Graphical slutin - cnstruct a parallelgram with sides in the same directin as P and Q and lengths in prprtin. Graphicall evaluate the resultant which is equivalent in directin and prprtinal in magnitude t the the diagnal. Trignmetric slutin - use the triangle rule fr vectr additin in cnjunctin with the law f csines and law f sines t find the resultant Örnek prblem 2.1 Grafik çözüm Parelel kenar kanunu ile = 98 N α = Grafik çözüm Kapalı çkgen luşturur. = 98 N α = 35

9 Örnek prblem 2.1. Trignmetric çözüm - Appl the triangle rule. rm the Law f Csines, 2 = P = 2 + Q 2 2PQ cs B 2 2 ( 40N) + ( 60N) 2( 40N)( 60N) cs155 = 97.73N rm the Law f Sines, sin A = Q sin A= sin B Q sin B = sin155 A= α = 20 + A α = N 97.73N Örnek Prblem 2.22 Şekilde görüldüğü gibi bir mavna iki römrkör tarafından çekilir. ömrkörlerin uguladığı bileşke kuvvet mavnanın ekseni dğrultusunda 20 kn lduğuna göre a) Her iki ipteki çekme kuvvetini hesaplaınız fr α = 45, b) 2. ipteki kuvvetin en küçük lması için αne lmalıdır. Çözüm için Yl gösterme : ind a graphical slutin b appling the Parallelgram ule fr vectr additin. The parallelgram has sides in the directins f the tw rpes and a diagnal in the directin f the barge ais and length prprtinal t 20 kn. ind a trignmetric slutin b appling the Triangle ule fr vectr additin. With the magnitude and directin f the resultant knwn and the directins f the ther tw sides parallel t the rpes given, appl the Law f Sines t find the rpe tensins. The angle fr minimum tensin in rpe 2 is determined b appling the Triangle ule and bserving the effect f variatins in α.

10 Örnek Prblem Grafik çözüm Paralel kenar asası ile; bileşke kuvvetin şiddeti ve önü bilinir, 20 kn T 14.6 kn T kn 20 kn Trignmetric slutin - Triangle ule with Law f Sines T1 T2 20 kn = = sin45 sin30 sin105 T = kn T2 1 = kn Örnek Prblem 2.22 The angle fr minimum tensin in rpe 2 is determined b appling the Triangle ule and bserving the effect f variatins in α kn 20 kn 2. ipteki kuvvetin en küçük lduğu hal çk açıktır ki T 1 and T 2 birbirine dik lduğundadır T 2 T 1 ( 20 kn) sin = 30 ( 20 kn) cs = 30 T 2 = 10 T 1 = α = α = 60 kn kn

11 DĐKKAAAT Gerçekte ekte ve mekanik analizde kuvvetlerin önü

12 Çalışma Prb Şekilde görüldüğü gibi A nktasından bağlanmış iki kabl ile dengelenmektedir. P = 300N lduğuna göre: a) A daki bileşke kuvvetin düşe lması için α açısı ne lmalıdır. (~ 43 ) b) Bu durumda nin şiddeti ne lur. (~ 513 N) Çalışma Prb.-2.2 Đki apı elemanı A and B şekildeki gibi perçinlenmiştir. Her iki elemandaki kuvvetinde basma lduğunu ve A dakinin 30 kn ve B dekinin de 20 kn lduğunu biliruz, bileşke kuvvetin ününü ve şiddetini bulunuz. (~ kn, ~ 108 ) Çalışma Prblemi 2.3 Yanda görülen cıvataa etki eden bileşke kuvvetin şiddetini ve önünü belirleiniz Calculate angles Angle COA = = 65 0 Angle OAB = = ind frm law f csines. ind θ frm law f sines. Angle φ = θ

13 Bir kuvvetin dik bileşenleri enleri : Birim vektörler. Bir maddesel nktaa etki eden r r r parelel kenar kanununa göre ve kuvvet vektörü gibi iki bileşene arılabilir ki bu parelel kenar özel larak dikdörtgen ise bu durumdaki bileşenlere de dik bileşenler adı verilir r r r = Şiddetleri 1 lan pzitif ve eksenleri dğrultusunda r r lan i and j birim vektörler i tanımlanırsa ; =. csθ. sinθ = Vektör bileşenleri nların skaler şiddetlerinin birim vektörlerle çarpımı ile aşağıdaki gibi ifade edilebilir. r r r = i + j and e r in skaler bileşenleri denir. Örnek Prblem 2.42 Cıvataa etki eden 800 N luk kuvvetin dik bileşenlerini belirleiniz (0.819)

14 Örnek Prblem 2.42 Şekildeki gibi bir adam A da çatıa bağlanmış ipi 300 N luk bir kuvvet ile çekmektedir. Bu kuvvetin A nktasındaki ata ve düşe bileşenlerini bulunuz önü tan α = α = şiddeti = 2 = 300 N + 2 ve dik bileşenlerinin enlerinin tplanması ile kuvvetlerin tplamı Bir nktada kesişen 3 ada daha fazla kuvvetin bileşkesini bulmak istediğimizde, r r r r = P+ Q+ S Her bir kuvveti dik bileşenlerine aırırsak, r r r r r r r r i + j = P i + P j+ Qi + Q j+ Si + S j r r = ( P + Q + S ) i + ( P + Q + S )j Bileşkenin kuvvetin şiddeti ve önü, = θ = tan Verilen kuvvetlerin skaler bileşenleri tplamı bileşke kuvvetin skaler bileşenleri tplamına eşittir. = P = = P = + Q + Q + S + S

15 Örnek prb SOLUTION: eslve each frce int rectangular cmpnents Determine the cmpnents f the resultant b adding the crrespnding frce cmpnents. Cıvataa etki eden dört kuvvetin erine geçecek lan bileşke kuvveti hesaplaınız Calculate the magnitude and directin f the resultant. Örnek prb SOLUTION: Her bir kuvvet dik bileşenlerine arılırsa. frce r 1 r 2 r 3 r 4 mag cmp cmp = = Bileşke kuvvetin dik bileşenleri. Bileşke kuvvetin şiddeti ve önü. 2 2 = = 199.6N 14.3 N tan α = 199.1N α = 4. 1

16 Çalışma prb Bileşke kuvvetin şiddetini ve önünü bulunuz a) eslve the frces in their - cmpnents. b) Add the respective cmpnents t get the resultant vectr. c) ind magnitude and angle frm the resultant cmpnents. Çalışma prb = { 15 sin 40 i + 15 cs 40 j } kn = { i j } kn 2 = { -(12/13)26 i + (5/13)26 j } kn = { -24 i + 10 j } kn 3 = { 36 cs 30 i 36 sin 30 j } kn = { i 18 j } kn

17 Çalışma prb Summing up all the i and j cmpnents respectivel, we get, = { ( ) i + ( ) j } kn = { i j } kn = ((16.82) 2 + (3.49) 2 ) 1/2 = 17.2 kn φ = tan -1 (3.49/16.82) = 11.7 φ Kısa sınav 1. kuvvetini ve eksenleri bunca vektörel larak ifade ediniz. = { } N A) 80 cs (30 ) i - 80 sin (30 ) j B) 80 sin (30 ) i + 80 cs (30 ) j C) 80 sin (30 ) i - 80 cs (30 ) j D) 80 cs (30 ) i + 80 sin (30 ) j 30 = 80 N 2. 1 = { 10 i + 20 j } N ve 2 = { 20 i + 20 j } N lduğuna göre ( )= bileşke kuvveti hesaplaınız. A) 30 N B) 40 N C) 50 N D) 60 N E) 70 N

18 Çalışma prb Bileşke kuvvetin şiddetini ve önünü bulunuz Scalar Slutin + = 600 cs 30 N 400 sin 45 N = N + = 600 sin 30 N cs 45 N = N = = N θ = tan = N 1 Kartezen vektörel çözüm r 1 = ( 600cs 30 ˆi + 600sin 30 ˆj) N. r 2 = ( 600cs 30 ˆi + 600sin 30 ˆj) N. r. r. r = ( 600cs 30 ˆi ˆ) ( 600cs 30 ˆi + ˆ) = + 600sin 30 j N + 600sin 30 j N. r = 236.8i j N ( ˆ ˆ)

19 Çalışma prb Tüm kuvvetler anı düzlemde ve O nktasından geçir. Bileşke kuvvetin şiddetini ve önünü bulunuz Maddesel Nktanın n Dengesi Bir maddesel nktanın dengede labilmesi için gerek ve eter şart maddesel nkta üzerine etki eden tüm kuvvetlerin bileşkesinin sıfır lmasıdır. Eğer sıfırsa maddesel nkta dengededir denir. Newtn s 1. asasına göre, this is epressed mathematicall as = Σ=0 şeklinde ifade edilebilir burada Σ maddesel nkta üzerine etki eden tüm kuvvetlerin vektörel tplamıdır 100 N 100 N Đki kuvvet etkisindeki maddesel nkta: - Eşit şiddet - Anı dğrultu - Zıt ön Belli bir ağırlıktaki mtru taşıan ip kuvvetleri nedir? Vea hangi kalınlıkta ip kullanılmalı?

20 Aşağıdaki gibi 4 kuvvet etkisindeki A maddesel nktası dengede midir? 4 =400 N 1 =300 N - Grafik çözüm kapalı çkgen lmalı (Bileşke kuvvetin sıfır lması için ) 1 =300 N 2 =173.2 N 3 =200 N 2 =173.2 N 4 =400 N 3 =200 N -Cebrik çözüm r = ( ( Σ r = 0 i+ ) i+ ( Σ = 0 j ) = 0 ) j = 0 = 0 + Σ Σ Σ + Σ = (sin 30 ) 400 (sin 30 ) = 0 = (cs 30 ) (cs 30 ) = Düzlemde (2D) kuvvetler Düzlemde bir maddesel nktanın dengesi için ; - Σ = 0 vea açık larak - Σ i + Σ j = 0 azarız. Bu ifadenin sıfır labilmesi için de her iki bileşenin arı arı sıfır lması gerekir. Bu nedenle, Σ i = 0 ve Σ j=0 azılır. Bu ifadelere de düzlemde 2D denge denklemleri denir. Bu ifadeler ardımıla en fazla iki adet bilinmeen skaler değer bulunabilir.

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR)

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) 4.1 Kafesler: Basit Kafes: İnce çubukların uçlarından birleştirilerek luşturulan apıdır. Bileştirme genelde 1. Barak levhalarına pimler ve kanak vasıtası

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği STTİK Mekanik ) Rijid cisimler mekaniği ) Şekil değiştiren cisimler mekaniği ) kışkanlar mekaniği Kuvvetler altında şekil değiştirmeyen cisme rijid cisim denir. ütün cisimler kuvvetler etkisinde az veya

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz.

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz. BTMIŞ YÜZEYLERE ELEN HİDROSTTİK KUVVETLER DÜZLEM YÜZEYLER Yata Yüeler Sıvı üei Yata bir dülem üee gelen idrostatik kuvvetin büüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istioru. d d Kuvvetin Büüklüğü :Şekil deki

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

BİR TOPACIN DÖNME MİKTARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Adnan TEĞMEN

BİR TOPACIN DÖNME MİKTARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Adnan TEĞMEN BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (005.7. BİR TOPACN DÖNME MİKTAR ÜZERİNE BİR İNCEEME Adnan TEĞMEN Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 0600 Tandoğan-Ankara ÖZET Serbest bir katı cismin dönme hareketinde,

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4.1 Genel Metotla Hesaplama 9.4.1.1 Grafik uygulaması 9.4.1.2 Sayısal (numerik) uygulama 9.4.2 Formül Metoduyla Hesaplama 9.4.2.1 Isıtma ve soğutma eğrileri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder.

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder. EĞİK ATIŞ Bir merminin serbest uçuş hareketi iki dik bileşen şeklinde, yatay ve dikey hareket olarak incelenir. Bu harekette hava direnci ihmal edilerek çözüm yapılır. Hava direnci ihmal edilince yatay

Detaylı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı 1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 İndüksiyon Nötr Maddenin indüksiyon yoluyla yüklenmesi (Bir yük türünün diğer yük türüne göre daha fazla olması)

Detaylı