ĠLETĠġĠM: Tel : Pbx Fax : Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLETĠġĠM: www.bahcelievler.bel.tr. Tel : 0 212 484 38 00 Pbx Fax : 0 212 441 94 84. Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL"

Transkript

1

2 ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel : Pbx Fax : Sayfa 2

3 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 3

4 Sayfa 4

5 Sayfa 5

6 Sayfa 6

7 Sayfa 7

8 Sayfa 8

9 Sayfa 9

10 Sayfa 10

11 Sayfa 11

12 Sayfa 12

13 Sayfa 13

14 Sayfa 14

15 I-GENEL BĠLGĠLER A-Misyon,Vizyon ve Ġlkeler 18 B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar..19 C-Ġdareye ĠliĢkin Genel Bilgiler.26 1-Ġlçe Verileri Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik lar Ġnsan ları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-Temel Politika ve Öncelikler.52 B-Amaç ve Hedefler 53 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..53 III-EKLER A- Tablosu..60 B-Faaliyet Maliyetleri Tablosu 103 C-Ġdare Performans Tablosu D-Toplam Ġhtiyacı Tablosu E-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine ĠliĢkin Tablo Sayfa 15

16 Sayfa 16

17 G Ġ R Ġ ġ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıģtır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluģturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere iliģkin gerçekleģmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere iliģkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleģtirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaģıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluģturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiģtir. Sayfa 17

18 A- MĠSYON,VĠZYON VE ĠLKELER I-GENEL BĠLGĠLER MĠSYONUMUZ Bahçelievler ilçesinde yaģayan, çalıģan, hizmet veren veya hizmetlerden yararlanan tüm vatandaģların, çağdaģ bir kent ortamın da, insani değerlere uygun bir biçimde yaģaması için gereken kaliteli hizmetleri üretmek ve sürdürmektir. VĠZYONUMUZ Uygulamaları ile çağdaģ ülkelerin özgün ve seçkin yerel yönetimleri arasına girmektir. GÜVENİRLİK ĠLKELER Halkın, çalıģanların ve paylaģanların güvendiği, kimsesizlerin kimsesi olmaya aday bir yerel yönetim olmak temel ilkemizdir. LİYAKAT Atama, terfi ve her türlü görevlendirmelerde liyakat esasına uygun hareket edilir. İNSAN ODAKLILIK Ġnsan en değerli varlığımızdır. İŞ ETİĞİ Her türlü iģte iģ ahlakına özen gösterilir. EŞİTLİK Halkla, çalıģanlara ve diğer paylaģanlara eģit muamele edilir. SORUMLULUK Her çalıģan yaptığı iģe ve görevli olduğu birime ait misyon ve vizyonun bilinci ile görevini yerine getirir. KATILIMCILIK Her düzeyde çalıģanın ve halkın her kesiminin fikir, öneri ve eleģtirileri kurumsal hizmetlerimizde ölçü aldığımız kriterlerdir. VERİMLİLİK Her türlü kaynağın etkin ve verimli Ģekilde kullanılmasını temel alan bir kurum kimliğine sahip bulunmaktayız. ÇEVRECİLİK ÇalıĢmalarımızda doğanın ve yaģam alanların korunmasına önem verilir. DEĞER ODAKLILIK Her türlü çalıģmamızda toplumsal değerler referans alınır. Sayfa 18

19 B-YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev ve Sorumlulukları MADDE 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: Sayfa 19

20 a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Sayfa 20

21 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Meclisin Görev ve Yetkileri MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüģmek ve onaylamak, büyükģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. Sayfa 21

22 e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) ġartlı bağıģları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yapiģlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. k) Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, Sayfa 22

23 bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemģehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. Encümenin Görev ve Yetkileri MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. b) Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye BaĢkanının Görev ve Yetkileri MADDE 38.- Belediye baģkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Sayfa 23

24 b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baģkanlık etmek. e) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. l) ġartsız bağıģları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Sayfa 24

25 BAHÇELĠ EVLER BELEDĠ YESĠ NĠ N Ġ LĠġKĠ LĠ OLDUĞU MEVZUAT MEVZUAT RESMĠ GAZETE TÜRÜ ADI NO TARĠ HĠ NO KANUN BüyükĢehir Belediye Kanunu KANUN Belediye Kanunu KANUN Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KANUN Belediye Gelirleri Kanunu KANUN Ġ ff_r B[he[sı K[huhu KANUN Gecekondu Kanunu KANUN Çevre Kanunu KANUN Ġ mar Kanunu KANUN Devlet Ġ hale Kanunu KANUN Kamu Ġ hale Kanunu KANUN Kamu Ġ hale SözleĢmeleri Kanunu KANUN KamulaĢtırg[ K[huhu KANUN Kadastro Kanunu KANUN Y[jı D_h_tcgc H[eeıh^[ K[huh KANUN Bcfac E^chg_ H[eeı K[huhu KANUN D_vf_t M_gurf[rı K[huhu KANUN ĠĢ Kanunu KANUN Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu KANUN Eg_efc S[h^ığı K[huhu KANUN SSK Kanunu ,30, KANUN Kamu Görevlileri S_h^ce[f[rı K[huhu KANUN TĠ S Grev ve Lokavt Kanunu KANUN Kabahatler Kanunu Mükr. KANUN Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun YÖNETMELĠ K B_f_^cy_ Z[\ıt[ Yöh_tg_fcği Sayfa 25

26 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER 1-Ġlçe Verileri 1.1.Konum Ġstanbul un Avrupa yakasında, E 5 karayolunun kuzeyinde yer alan Bahçelievler Ġlçesi toplamda 16,7 km 2 lik bir alana yayılmıģ olarak; kuzeyde Bağcılar, güneyde Bakırköy, doğuda Güngören ve batıda Küçükçekmece ilçeleri ile çevrilidir. 1.2.Tarihçe Bahçelievler yöresi Bizans Döneminde Ġstanbul un tarım ihtiyacını karģılayan verimli bir araziydi. Bizans döneminde Rumeli den gelen kervan ve asker konvoylarının Konstantinopolis e geçiģ güzergâhı üzerinde bulunduğu için bölgeye imparator sarayları, kiliseler ve konutlar inģa edilmiģtir. Ancak bölgede tarihi eser açısından günümüze hemen hemen hiçbir Ģey kalmamıģtır. Rum Ortodoksların tarım alanı olan ilçe toprakları, Türklerin Ġstanbul u fethetmesiyle zaman içinde terkedilmiģtir. Büyük Ġstanbul depremlerinde halkın iskân edildiği bölge olan Bahçelievler deki taģ ocaklarından surların inģası için yararlanılmıģtır. Bölge, Osmanlı döneminde Bakırköy ve YeĢilköy deki küçük alanlar haricinde tamamen sahipsiz kalmıģtır. 19. yy.da kentin surları dıģında batıya doğru geliģim yok denecek kadar az olduğundan, bu alanlar Hazine-i Hassa nın mülkü sayılmıģ ve yalnızca taģ ocakları kullanılmıģtır. II. MeĢrutiyetten sonra Hazine-i Hassa nın mülklerini Maliye Hazinesi ne devretmesiyle, 1912 den itibaren, bölgedeki araziler bir komisyon tarafından değer biçilmek sureti ile halka satılmaya baģlanmıģtır. Cumhuriyet Döneminde demiryolunun yetersiz kalması nedeniyle karayolu yapımına öncelik verilmiģ ve Bahçelievler in kuzeyinden geçen Eski Londra Asfaltı inģa edilmiģtir. Bölgedeki birçok mahalle bu yol koridoru boyunca oluģmuģ, iskân ve istihdam alanları inģa edilmiģtir lı yıllarda yetersiz kalan Londra Asfaltı nın yerine, Bahçelievler in güneyinden geçen E 5 Karayolu yapılmıģtır. Bu koridor boyunca da birçok fabrika, iģyeri ve konut yapılmıģtır a kadar köy statüsünde olan Bahçelievler beldesi 1984 yılında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi yetki alanına alınmıģ, 3030 sayılı yasa ile de Bakırköy Ġlçe Belediyesine bağlanmıģtır yılında ise 3806 sayılı yasa ile ilçe hüviyeti kazanmıģtır. 1.3.Tarihi Miras Varlığını koruyan tarihi eserlerden Havuzlu KöĢk (SiyavuĢpaĢa Kasrı); Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı nın içinde bulunmaktadır. KöĢk adını 16. Yüzyılda Sultan III. Mehmet zamanında iki defa sadrazamlık yapmıģ olan SiyavuĢpaĢa dan almıģtır. Yapılan ek ve değiģikliklere karģın, genel görünüģü 16. Yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin tüm özelliklerini yansıtan köģkten bugün çocuk kitaplığı olarak faydalanılmaktadır. Londra Asfaltı nın Atatürk Hava Limanı KavĢağında yer alan ÇobançeĢme Köprüsü, yontma taģtan yapılmıģ altı kemerli 38 metre uzunluğunda bir köprüdür. Doğu Roma Sayfa 26

27 Ġmparatorluğu dönemine ait yapı, döneminde suları yüksek olan Ayamama (Halkalı) Deresi üzerine kurulmuģtur. Günümüzde ise suları çekilmiģ derenin kuru yatağı üzerinde bulunmaktadır. Yenibosna Ġlköğretim Okulu nun güneybatısında yer alan Viran Saray (Viran Bosna), günümüzde tamamen harap olmuģ bir Osmanlı Dönemi yapısıdır. Ġsmini bugünkü Bosna Hersek in baģkenti Saray Bosna dan almıģ olan saray, yıkıldıktan sonra Viran Bosna adını almıģtır. 1.4.Ulaşım E 5 karayolu ile Tarihi Yarımada ve Atatürk Havalimanı na bağlanan ilçe, TEM otoyol bağlantısı sayesinde de Trakya illerine ve Avrupa ya uzanır. Ġlçe sınırında 3 ayrı duraktan geçen Aksaray Esenler Hafif Metro Hattı ise Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı na kolaylıkla ulaģımı sağlar. 1.5.Nüfus Bahçelievler in nüfusu esas olarak, komģu ilçe nüfusları gibi 1960 lı yıllardan itibaren artan bir seyir izlemektedir. Mübadele ile yurtdıģından gelenlere, 20 sene satılmaz Ģartıyla tarım arazisi dağıtılması, sanayinin Ģehir merkezinden, arsa fiyatlarının düģük olduğu bu bölgeye yönelmesine neden olmuģtur. Sanayi bölgesi ve konut sahası olarak geliģen Bahçelievler ve civar yerleģimlerde nüfus artıģı kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıģtır yılında olan ilçe nüfusu, 1970 yılında % 572 artıģla olarak tespit edilmiģtir yılı verilerine göre, dönemin ilçe nüfusu iken 1990 yılında bu rakam % 99 luk bir artıģla kiģiye, 2000 yılında bu rakam % 40,60 lık bir artıģla kiģiye ulaģmıģtır. Türkiye Ġstatistik Kurumu, TÜĠK 2007 yılı nüfus sayımı verilerine göre Bahçelievler Ġlçesi nin nüfusu %19,45 lik bir artıģla kiģiye ulaģmıģtır. Nüfusun, ilçenin 11 mahallesine göre dağılımı aģağıda görülmektedir. Ġlçe nüfusunun % 99 u iç göçe dayalıdır. Bahçelievler, Türkiye nin hemen her kentinden göç almıģ olmakla birlikte; ilçe nüfusunda coğrafi bölgelere göre dağılıma göz atılacak olursa, birinci sırada % 30 luk bir payla Karadeniz Bölgesi yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi % 20 lik bir payla ikinci sırada olup, onu %18 lik bir payla Ġç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Norm kadro esaslarına göre belediyemiz, ilçe merkezi ve sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle C - 18 ( ) Grubunda yer almıģtır. Sayfa 27

28 1.5.1.Mahallelere göre nüfus tablosu Mahalle Nüfusu Yüzde Zafer Mahallesi ,44% Soğanlı Mahallesi ,29% SiyavuĢpaĢa Mahallesi ,86% Bahçelievler Mahallesi ,30% ġirinevler Mahallesi ,60% Hürriyet Mahallesi ,47% Kocasinan Merkez Mahallesi ,27% Cumhuriyet Mahallesi ,69% ÇobançeĢme Mahallesi ,37% Fevzi Çakmak Mahallesi ,56% Yenibosna Merkez Mahallesi ,16% TOPLAM % 2.Fiziksel Yapı 2.1.Araçlar Belediyemize ait resmi ve hizmet alımı yoluyla temin edilen özel araçların ayrıntılı bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. Sayfa 28

29 Resmi Kiralık Toplam Resmi Kiralık Toplam ARAÇ LĠSTESĠ Aracın Cinsi Araç Tedarik Yöntemi Aracın Cinsi Araç Tedarik Yöntemi Binek Araçlar ĠĢ Makinesi Binek Oto Greyder Cat Binek Oto (Combi Tip) Loder Cat Arazi Binek Oto (jeep) Transkavatör Kepçe Cat Motosiklet D 7 Dozer Cat Kamyon-Kamyonet JCB Beko Loder Kamyonet Hidramek Beko Loder Kamyonet (Çift Kabin) DV 90 Hamm Silindir Kamyonet (Afet Kurtarma Aracı) Daewoo Forklift Küçük Kepçe Sepetli Araç Kompaktör TaĢ Ġçin Kamyon Motopomp (Su Çekimi Ġçin) Damperli Kamyon (Tek Dingil) Kompaktör Asfalt Ġçin Damperli Kamyon (Çift Dingil) Asfalt Kesme Makinesi Kamyon (Arazöz-Tanker-Ġtfaiye Bomag 60/4 Zıpzıp Aracı) Kamyon (Kurtarıcı ve Çekici) Çukurova Beko Loder Kamyon (Tıbbi Atık Toplama Kompresör Aracı) Kamyon (Asfalt Bakım Aracı) Kamyon (Yol Çizgi ve Boya Makinesi) Kamyon (Kuka) Kamyon (Platformlu Vinç) Otobüs-Minibüs Minibüs Makam Aracı Minibüs Minibüs (18+1) Minibüs (14+1) Minibüs (Ambulans) Minibüs (Anons Aracı) Otobüs Otobüs (27+1) Otobüs (35+1) : Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü Sayfa 29

30 Belediye Hazine Tahsisli 2.2.Binalar Belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerin tarihi itibariyle ayrıntılı bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. Mülkiyeti Açıklama Adres Bölüm Alan Başkanlık Hizmet Binası 1/4 Başkanlık Teknik Binası Temizlik İşleri Binası /Park ve Bahç. Binası ½ İBB Fen İşleri Binası 1/1 Sağlık İşleri Binası - ½ İBB 3/ 4 1/ 2 1/ 1 1/ 2 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.5/1 Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Okul Sk, Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Genç Osman Sk, No:5 8 Kat 3 Kat 2 Kat /1Kat 1 Kat 8850 m2 Kapalı/2200 m2 Açık 2220 m2 Kapalı/5000 m2 Açık 7942 m2 Kapa./68475 m2 Açık 300 m2 Kapalı/7000 m2 Açık Şirinevler Mah. Zeki Müren Cad. No:17 4 Kat 1040 m2 Kapalı Trafik Eğitim ve Afet Merkezi Binası 1/1 - Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Yakamoz Sk. No:3 2 Kat 600 m2 Kapalı Zihinsel ve Bedensel Özürlüler Sosyal Etkinlik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi 1/1 - Yenibosna Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. Ayvaz Cami Sokak No:4 5 Kat 1500 m2 Kapalı Katlı Otopark(Şehit Enver Yorulmaz) 1/1 - Şehit Enver Yorulmaz Parkı Altı 2 Kat 2434 m2 Kapalı Necip F.Kısakürek Kültür Merkezi ½ İBB 1/ 2 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No:5 2 Kat 970 m2 Kapalı Yayla Kültür Merkezi/ Nikâh Salonu 1/1 - Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:111 3 Kat Aşevi - Veteriner İşleri Binası - 1/ 1 1/ m2 Kapalı/3750 m2 Açık Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Okul Sk, No:52 1 Kat 179 m2 Kapalı Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:48 1 Kat 150 m2 Kapalı AB Merkezi 1/1 - Bahçelievler Mah. Naci Kasım Cad. No:71 1 Kat 300 m2 Kapalı Kariyer Merkezi 1/1 - Bahçelievler Mah. Feritselim Paşa Cad. No:52 2 Kat 750 m2 Kapalı Bilgi Evi /Aile Desdek Evi Binası - Bilgi Evi Binası - 1/ 1 1/ 1 Çobançeşme Mah. Fatihi Cad. No:51 4 Kat 1600 m2 Kapalı Kocasinan Merkez Mah. Kocasinan Bağcılar Yolu No:2/2 1 Kat 220 m2 Kapalı Bilgi Evi Binası (Nafize Yaman) 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Eski Edirne Yolu No: 72/3 1 Kat 300 m2 Kapalı Soğanlı Bilgi Evi 1/1 - Kocasinan Soğanlı Mah.M.Kemal Paşa Cad.No:101/1 1 Kat 150 m2 Kapalı Spor Salonu (Nafize Yaman) 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Eski Edirne Yolu No: 72/3 1 Kat 300 m2 Kapalı Sevgi Evi 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Pınar Sk. No:14 3 Kat Otopark 1/4 Çok Amaçlı Salon 1/4 3/ 4 3/ m2 Kapalı Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 3 Kat m2 Kapalı Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 1 Kat 2000 m2 Kapalı Hasan Doğan Spor Kompleksi 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. 20 Temmuz Sk. No:2 3 Kat 7440 m2 Kapalı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi 1/1 - Yenibosna Merkez Mah. Ziya Taşkent Sk. No:3 4 Kat m2 Kapalı Yenibosna Sınırlı Sk. Spor Kompleksi 1/1 - Yenibosna Merkez Mah. Sınırlı Sk. No:9 3 Kat 3180 m2 Kapalı Katlı Otopark (Yer altı) - Yenibosna Kültür Merkezi 1/1 - Nigar Sk. No:21 Hürriyet Mahallesi Katlı Otopark (Yer altı) 1/ 1 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 3 Kat m2 Kapalı 2 Bl/3 K m2 Kapalı 1/1 - Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No:174/1 2 Kat 1680 m2 Kapalı Siyavuşpaşa Katlı Otopark (Yer altı) 1/1 - Adnan Kahveci Caddesi No:89 3 Kat 6246 m2 Kapalı Karadeniz Katlı Otopark 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Caddesi No:2/1 2 Kat 6880 m2 Kapalı Sayfa 30

31 S.No. Belediye BaĢe[hı Mü^ür O`cs Af[hı (g2) 1. O`cs Af[hı (g2) 2.O`cs Af[hı (g2) 3.O`cs Af[hı (g2) 4.O`cs Af[hı (g2) 5.O`cs Af[hı (g2) 6.O`cs Af[hı (g2) 7.O`cs Af[hı (g2) 8.O`cs Af[hı (g2) 9. O`cs Af[hı (g2) 10.O`cs Af[hı (g2) Tijf[g O`cs Af[hı (g2) OFĠS ALANLARI BĠ RĠ MLERĠ N KULLANDIKLARI OFĠ S ALANLARI Birim 1 Özel Kalem Müdürlüğü Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü Y[zı ĠĢleri Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü (*) Basıh Y[yıh v_ H[fef[ Ġ liģkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Emlak ve Ġ stimlâk Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ġ mar ve ġehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağfıe ĠĢleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Z[\ıt[ Mü^ürfüğü (*) BaĢe[h Y[r^ıg]ıf[rı euff[hıg [f[hı. Sayfa 31

32 BELEDĠYE YÖNETĠMĠ Sayfa 32

33 Sayfa 33

34 Sayfa 34

35 Sayfa 35

36 Sayfa 36

37 Sayfa 37

38 Sayfa 38

39 Sayfa 39

40 Sayfa 40

41 Sayfa 41

42 M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı ĠMAR KOMĠSYONU DENETĠ M KOMĠ SYONU MECLĠS KOMĠSYONLARI Görev Tarihleri Mevlid UYAN Ġ rfan KARATAġ Orhan AKDEMĠ R Seyit Ali AYDOĞMUġ Medet KARAHAN EĞĠTĠM, KÜLTÜR VE TURĠZM KOMĠSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Ġsmail Hakkı ÖZHAN Davut YAZICI Habib AYDIN Abdullah BĠNBOĞA Mutlu KOYUNOĞLU PLAN BÜTÇE KOMĠSYONU Ayhan ÇEÇEN Mücahit Vehbi KALSIN Hafız Muhyiddin DEĞĠRMENCĠ Seyit Ali AYDOĞMUġ Sırma DOĞAN SAĞLIK VE ÇEVRE KOMĠSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Hikmet TEKĠROĞLU Faruk ÇETĠN Orhan AKDEMĠR Ġsmail Hakkı TEMEL Selahattin YAPAL HUKUK KOMĠ SYONU Mustafa Kemal KUL AyĢe Halide ÜMĠTFER Erdoğan DENLĠ Mehmet Ali ÖZKAN DurmuĢ KAYA GENÇLĠ K VE SPOR KOMĠ SYONU M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Mevlid UYAN Meryem YASSA Müge EKER ÖZ Ali Haydar KAHRAMAN Medet KARAHAN TARĠ FE KOMĠ SYONU Ercan ÇELĠ K Metin ALICI Hasan FETTAHOĞLU Salih SALMAZ Mehmet Berke MERTER ENGELLĠ LER KOMĠ SYONU M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Mustafa Kemal KUL Osman DURMUġ Ay^ıh BAġYĠ ĞĠ T YaĢar ÖZBAY Ġ brahim AYAZ Ġ brahim ÇARKI Mehmet MAZĠ Ömer ERÇĠ N Ġ brahim AYAS Seyit Ali AYDOĞMUġ Sayfa 42

43 MECLĠS BAġKANLIK DĠVANI MECLĠ S BAġKAN VEKĠ LĠ M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Fikret ERDEM 1. BaĢkan Vekili Veli SARIKAYA 2. BaĢkan Vekili DĠ VAN KATĠ PLERĠ M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Metin ÖZER (Asil Üye) Orhan AKDEMĠ R (Asil Üye) Yasin YILDIZ (Yedek Üye) Ömer ERÇĠ N (Yedek Üye) : Yazı İşleri Müdürlüğü Sayfa 43

44 4.Bilgi ve Teknolojik lar Belediyemize ait elektronik aletlerin ayrıntılı bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. BĠ LGĠ VE TEKNOLOJĠ K ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU BĠ LGĠ SAYAR DONANIM TÜRLERĠ Adet OFĠ S MALZEMELERĠ Adet MASA ÜSTÜ PC 391 DAKTĠ LO - MONĠ TÖR 391 PROGRAMLAR Adet DĠ ZÜSTÜ BĠ LGĠ SAYAR 45 KENT BĠ LGĠ SĠ S. PROGRAMLARI 1 SUNUCU 12 PERSONEL GĠ RĠġ-ÇIKIġ TAKĠ P PROGRAMI 1 YAZICI 103 NĠ KÂH DAĠ RESĠ PROGRAMI 1 PLOTER 1 KAZANCI 1 OZALĠ T MAK. DĠ ALOG 1 SWĠ TCH 8 PORT 5 NETCAD 1 SWĠ TCH 16 PORT 14 ĠġLETĠ M SĠ STEMLERĠ Adet SWĠ TCH 24 PORT 7 WĠ NDOWS SWĠ TCH 48 PORT 14 WĠ NDOWS P PRO. 150 KVM SĠ WĠ TCH 4 PORTLU 1 WĠ NDOWS VĠ STA 45 HUB 8 PORTLU 5 WĠ NDOWS 2000 SERVER 5 ROUTER 4 WĠ NDOWS SERVER NEWBRĠ DGE MODEM 2 KAMERA, TV.,VĠ DEO, FOTOĞRAF MAKĠ NESĠ Adet NETWORK TEST CĠ HAZI 4 KAMERA - HDD 21 VĠ DEO - MODEM DAHĠ LĠ 9 TELEVĠ ZYON - MODEM HARĠ CĠ 2 FOTOĞRAF MAKĠ NESĠ ADSL MODEM 4 Ġ LETĠ ġġ M ARAÇLARI Adet KLAVYE 391 SABĠ T TELEFON 307 MOUSE 391 DÂHĠ LĠ TELEFON 160 HOPORLÖR 9 EL TELSĠ ZĠ CD YAZICI 3 MASA TELSĠ ZĠ SCSI KONTROL KARTI 1 TELEFON SANTRALĠ 128 MB SD RAM 1 DĠĞER TEKNOLOJĠ K ARAÇLAR Adet 1 GB DDR2 RAM 3 BASKI MAKĠ NESĠ - POWER SUPPLY 18 JENERATÖR - 12U RACK KABĠ N 6 IġIK KUMANDA MASASI - 9U RACK KABĠ N 2 PROJEKSĠ YON - DUVAR TĠ PĠ KABĠ N 3 PLOTER - DATA KABĠ NET 6 OZALĠ T MAKĠ NESĠ - SABĠ T TELEFON 1 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CĠ HAZI - TELSĠ Z TELEFON 2 ARAÇ TELSĠ ZĠ - TEKNĠ KER ÇANTASI 4 ÖLÇÜ ALETĠ 1 UPS (GÜÇ KAYNAĞI) 10 HAVA KOMPRASÖR 1 CRĠ MPTOOL 4 : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sayfa 44

45 5.Ġnsan ları Belediyemiz, insan kaynakları (Personel sayıları) ayrıntılı bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. Memur/SözleĢmeli Kadroları Dolu BoĢ Toplam M S(**) Toplam N Norm Kadro Aktarma + -(***) BaĢkan Yardımcısı Ġç Denetçi (*) Müdür Uzman ġef Avukat MüfettiĢ MüfettiĢ Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Ġdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hizmet Personeli Zabıta Müdür Yardımcısı Zabıta Amiri Zabıta Komiseri Zabıta Memuru Toplam : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü (*) Norm Kadro Yönetmeliği Gereği Toplam Kadroya Ġlave EdilmiĢtir. (**) Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel 5393/49 ncu Maddesine Göre AtanmıĢtır. (***) Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Aktarılan Personel Toplam Sürekli ĠĢçi Kadroları Dolu BoĢ Toplam Norm Kadro UstabaĢı Usta ĠĢçi Yağcı ġoför Temizlik ĠĢçisi Operatör (0) Kodlu Diğer Kadrolar TOPLAM Geçici ĠĢçiler : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü GENEL TOPLAM Sayfa 45

46 S.No. Hczg_t Afıgı Yifuyf[ Ç[fıĢtırıf[h P_rsih_f Y[r^ıg]ı Z[\ıt[ P_rsih_fc ( Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h ) 1 Y[r^ıg]ı Z[\ıt[ P_rsih_fc 27 K[yh[e: Z[\ıt[ Mü^ürfüğü Toplam KiĢc S[yısı S.No. Koruma Güvenlik Personeli (Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h) ĠĢletme ve ĠĢtirakler Md. KiĢc S[yısı 1 V[sı`fı Güv_hfce Ef_g[hı Güvenlik Denetim Amiri 3 Toplam S.No. Bina Temizlik Personeli ( Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h ) ĠĢletme Ve ĠĢtirakler Müdürlüğü KiĢc S[yısı 1 T_gczfce Ef_g[hı 56 2 V[sı`fı T_gczfce Ef_g[hı 11 : ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Toplam B_f_^cy_gcz, chs[h e[yh[ef[rı (P_rsih_f _ğctcg, ]chscy_t, bczg_t yıfı, y[ģ v_ yıff[r[ aör_ j_rsih_f ^urugu) [yrıhtıfı \cfacf_rc [Ģağı^[ aöst_rcfgcģtir. S.NO Personel Eğitim Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 1 Ġlkokul 5 1,56% 0 0,00% ,33% 0 0,00% ,97% 2 Ortaokul 14 4,36% 0 0,00% 40 17,70% 0 0,00% 54 9,36% 3 Lise ,81% 0 0,00% 57 25,22% 0 0,00% ,58% 4 Meslek Yüksek Okulu 56 17,45% 5 21,74% 5 2,21% 2 28,57% 68 11,79% 5 Üniversite ,83% 18 78,26% 8 3,54% 5 71,43% ,30% TOPLAM ,00% ,00% ,00% 7 100,00% ,00% : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü % İLKOKUL 11.79% 20.97% ORTAOKUL 32.58% 9,36% LİSE MESLEK Y.OKULU ÜNİVERSİTE Sayfa 46

47 S.NO Personel Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 1 Erkek ,08% 11 47,83% ,94% 5 57,14% ,20% 2 Kadın 80 24,92% 12 52,17% 25 11,06% 3 42,86% ,80% TOPLAM ,00% ,00% ,00% 7 100,00% ,00% : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü ,20% 20,80% ERKEK KADIN S.NO Hizmet yılı Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Yıl 64 19,94% ,00% 21 9,29% 0 0,00% ,72% Yıl 13 4,05% 0 0,00% 25 11,06% 5 71,43% 43 7,45% Yıl 30 9,35% 0 0,00% 22 9,73% 1 14,29% 53 9,19% Yıl 83 25,86% 0 0,00% 12 5,31% 0 0,00% 95 16,46% Yıl 74 23,05% 0 0,00% ,27% 1 14,29% ,78% 6 25 Yıldan fazla 57 17,76% 0 0,00% 3 1,33% 0 0,00% 60 10,40% TOPLAM ,00% ,00% ,00% 7 100,00% ,00% 10,40% 1-5 YIL 37,78% 18,72% 5-10 YIL YIL 16,46% 9,19% 7,45% YIL YIL 25 YILDAN FAZLA Sayfa 47

48 S.NO Personel YaĢ Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % ,03% 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 30 5,20% ,15% 17 73,91% 27 11,95% 3 42,86% 86 14,90% ,51% 4 17,39% 94 41,59% 2 28,57% ,09% ,30% 1 4,35% ,46% 2 28,57% ,81% TOPLAM ,00% ,00% ,00% 7 100,00% ,00% 42,81% 5.20% 14,90% YAŞ YAŞ 37,09% YAŞ 46+ YAŞ YILLARA GÖRE PERSONEL HAREKETĠ Yıllar Memur SözleĢmeli Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi Toplam ĠĢçi Toplam Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı ,15% 0 0,00% ,47% ,37% ,85% ,41% 0 0,00% ,36% ,23% ,59% ,80% 0 0,00% ,50% ,70% ,20% ,41% 0 0,00% ,64% ,96% ,59% ,53% 0 0,00% ,85% ,62% ,47% ,63% 0 0,00% ,65% ,73% ,37% ,92% 0 0,00% ,33% ,75% ,08% ,36% 0 0,00% ,57% ,06% ,64% ,48% 0 0,00% ,32% ,19% ,52% ,65% 0 0,00% ,95% ,40% ,35% ,89% 0 0,00% ,75% ,36% ,11% ,74% 0 0,00% ,97% ,29% ,26% ,80% 0 0,00% ,19% ,02% ,20% ,64% 5 0,87% ,47% ,02% ,48% ,25% 3 0,53% 99 17,58% ,64% ,22% ,50% 19 3,09% ,28% 7 1,14% ,41% ,11% 22 3,69% ,03% 7 1,17% ,20% : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü Sayfa 48

49 6- Sunulan Hizmetler Belediyemizce faaliyet dönemi içerisinde yerine getirilen hizmetler ana baģlıklar altında özet olarak aģağıya çıkarılmıģtır. Kurumsal Hizmetler Temsil ve ağırf[g[ `[[fcy_tf_rc, t_`tcģ, inceleme ve soruģturma faaliyetleri, Memur özlük iģf_gf_rc cf_ [f[e[fı `[[fcy_tf_r, S[tıh[fg[ `[[fcy_tf_rc, jf[hf[g[ `[[fcy_tf_ri ve bilgi iģlem hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Afty[jı Hczg_tf_rc Yif y[jıg v_ \[eıgı, [s`[ft v_y[ \_tih j[re_ t[ģı e[jf[g[f[rı, y[ğgur suyu e[h[ff[rıhıh y[jıgı, bczg_t \ch[f[rıhıh inģ[sı v_ g_z[rfıe bczg_tc, \u \öfüg^_ y_r [f[h faaliyetlerdir. İ mar ve Şehircilik Hizmetleri Ġ g[r jf[hf[rıhıh, cg[r ^urugf[rıhıh t[hzcg _^cfg_sc, chģaat izinlerinin verilmesi gibi benzeri hizmetler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Çevre ve Rekreasyon Hizmetleri Park-bahçe, spor tesisi, çocuk bahçesi, yürüyüģ yiff[rı, y[y[ \öfa_f_rc v_ y_ģcf [f[h y[jıgf[rı cf_ e[tı [tıef[rıh tijf[hg[sı, ecgy[s[f v_ tı\\c [tıef[rıh tijf[hg[sı, s_gt j[z[rf[rıhıh, ][^^_v_ sie[ef[rıh t_gczf_hg_sc ç[fıģg[f[rı, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. İ nsan ve Hayvan Sağfığı Hizmetleri B[bç_fc_vf_r b[feıh[ b_g ^iğru^[h eiruyu]u v_ eiff[yı]ı s[ğfıe bczg_tf_rc suhufure_h, ych_ b[fe s[ğfığıhı eirug[e [^ıh[ aı^[ ^_h_tcgc v_ ziihizf[ (b[yv[hf[r^[h chs[hf[r[ a_ç_h b[st[fıef[r) gü][^_f_ ç[fıģg[f[rı, \u \öfüg^_ y_r alan faaliyetlerdir. Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi Hizmetleri Z[\ıt[ v_ scvcf s[vuhg[ cf_ [f[e[fı bczg_tf_r v ğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Bu [f[h^[ec t_g_f `[[fcy_tf_r, b[feı \u _techfcef_r^_h `[y^[f[h^ır[][e jrid_f_rc geliģtirmek, toplum genelinin sosyo-eüftür_f cbtcy[çf[rıh[ yöh_fce jrid_f_r e[js[gıh^[ öz_ffcef_ `czces_f v_ zcbchs_f _ha_ffcf_r, y[ģfıf[r, çi]uef[r, \[eıg[ gubt[ç b[st[f[r ac\c ^_z[v[ht[dfı arujf[r[ ^_st_e v_rg_e v_ b[feıh \u yöh^_ \cfac v_ \_]_rcschc [rtır[][e eğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. T[hıtıg v_ H[fef[ İ lişkiler Hizmetleri Belediye birimlerince gerçekleģtcrcf_h tüg bczg_tf_rch t[hıtıfg[sı v_ ^uyurufg[sı bczg_tf_rc, \u \öfüg^_ y_r [f[h faaliyetlerdir. Sayfa 49

50 Ġ lgili Birim Ġ lgili ĠĢlem Disy[sı Ödeme Belgesine Ek 7. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Belediyemiz Yönetimi; Belediye BaĢkanı, BaĢkan Yardımcıları, Ġç Denetçiler, Müdürler, ġefler, Memurlar ve ĠĢçilerden oluģur. Belediye BaĢkanı Belediye idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğin temsilcisidir sayılı kanuna göre ise; Belediye BaĢkanı Üst Yöneticidir. Üst yönetici Belediye Meclisine karģı sorumludur. Bu sorumluluğun gereklerini; Ġç Denetçiler, harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimi vasıtasıyla yerine getirir. Belediye Birim Müdürleri de Harcama Yetkilisi olup, üst yöneticiye karģı sorumludur. Üst Yönetici iç denetçiler vasıtasıyla iç denetim yaptırır. MALĠ YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL YAPISI ÜST YÖNETĠ CĠ Belediye BaĢe[hı HARCAMA YETKĠ LĠ LERĠ (Gc^_rch Y[jıfg[sıh[ Ġ zin Verir) 1. Belediye BaĢe[hı (Özel Kalem Müdürlüğü) 2,Belediye BaĢe[hı (M[fc Hczg_tf_r Müdürlüğü) 3. Ġ hs[h K[yh[ef[rı ve Eğt. Müdürü 4. Y[zı ĠĢleri Müdürü 5. TeftiĢ Kurulu Müdürü 6. Hukuk ĠĢleri Müdürü 7. B[sıh Y[yıh v_ H[fef[ Ġ lģ. Müdürü 8. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü 9. Emlak ve Ġ stimlak Müdürü 10. Fen ĠĢleri Müdürü 11. ĠĢletme ve ĠĢt. Müdürü 12. Ruhsat ve Denetim Müdürü 13. Ġ mar ve ġehircilik Müdürü 14. Park ve Bahçeler Müdürü 15. Sağfıe ĠĢleri Müdürü 16. Destek Hizmetleri Müdürü 17. Temizlik ĠĢleri Müdürü 18. Z[\ıt[ Mü^ürü 19. Etüt ve Proje Müdürü GerçekleĢtirme Görevlisi Ödeme Emri Belgesini H[zırf[r MUHASEBE YETKĠ LĠ SĠ Mali Karar ve ĠĢlem GörüĢ Y[zısı Düz_hf_hcr (Ayrıhtıfı, Açıe v_ G_r_eç_fc) İÇ DENETİM BİRİMİ İÇ DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İç denetçiler doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak çalışırlar ve görev ve yetkileri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63, 64 ve 65. maddelerinde sayılmıştır Ġç denetçinin yetkileri a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek. b) Denetlenen birim çalıģanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak. d) Denetimi engelleyici tutum, davranıģ ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek. Ġç denetçinin görevleri a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) ların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. ç) Ġdarenin harcamalarının, malî iģlemlere iliģkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileģtirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruģturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. Ġç denetçinin sorumlulukları a) Mevzuatta belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek. b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliģtirmek. c) Yetki ve ehliyetini aģan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek. ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak. e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak ÖN MALİ KONTROL HARCAMA SONRASI DENETİM İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 50

51 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ ÖN MALİ KONROL MUHASEBE YETKİLİSİ HARCAMA SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ MALİ HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ HARCAMA TALİMATI MAL VE HİZMET ALINMASI Sayfa 51

52 A-Temel Politikalar ve Öncelikler II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Belediyemizin Temel Politika ve Önceliği Vizyonumuzdaki ilkelerdir; Güvenirlik; H[feıh, ç[fış[hf[rıh v_ j[yf[ş[hf[rıh aüv_h^cğc, ecgs_sczf_rch ecgs_sc ifg[y[ [^[y \cr y_r_f yönetim olmak temel ilkemizdir. Liyakat; Atama, t_r`c v_ b_r türfü aör_vf_h^crg_f_r^_ fcy[e[t _s[sıh[ uyauh b[r_e_t _^cfcr. İ hs[h O^[efıfıe; İ nsan en değ_rfc v[rfığıgız^ır. İş Etiği; Her türlü işte iş [bf[eıh[ öz_h aöst_rcfcr. Eşitlik; H[fef[, ç[fışanlara ve diğer paylaşanlara eşit muamele edilir. Sorumluluk; H_r ç[fış[h y[jtığı cşe ve görevli olduğu birime ait misyon ve vizyonun bilinci ile görevini yerine getirir. K[tıfıg]ıfıe; H_r ^üz_y^_ ç[fış[hıh v_ b[feıh b_r e_scgchch `cecr, öh_rc v f_ştirileri kurumsal bczg_tf_rcgcz^_ öfçü [f^ığıgız erct_rlerdir. Verimlilik; Her türlü kaynağıh _tech v_ v_rcgfc ş_ecf^_ euff[hıfg[sıhı t_g_f [f[h \cr eurug ecgfcğine sahip \ufuhg[et[yız. Çevrecilik; Ç[fışg[f[rıgız^[ ^iğ[hıh v_ y[ş[g [f[hf[rıh eiruhg[sıh[ öh_g v_rcfcr. Değ_r O^[efıfıe; H_r türfü ç[fışg[gız^[ toplumsal değ_rf_r r_`_r[hs [fıhır. STRATEJĠK ALANLAR, AMAÇ VE HEDEFLER ( STRATEJĠK PLANI) Belediyemizce faaliyet dönemi içerisinde yerine getirilen hizmetler ana baģlıklar altında özet olarak aģağıya çıkarılmıģtır. Kurumsal Hizmetler Temsil ve ağırlama faaliyetleri,teftiģ,inceleme ve soruģturma faaliyetleri, Memur özlük iģlemleri ile alakalı faaliyetler, Satınalma faaliyetleri. Planlama faaliyetleri ve bilgi iģlem hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Altyapı Hizmetleri Yol yapım ve bakımı, asfalt veya beton parke taģı kaplamaları, yağmur suyu kanallarının yapımı, hizmet binalarının inģası ve mezarlık hizmeti, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sayfa 52

53 İmar ve Şehircilik Hizmetleri Ġmar planlarının, imar durumlarının tanzim edilmesi, inģaat izinlerinin verilmesi gibi benzeri hizmetler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Çevre ve Rekreasyon Hizmetleri Park-bahçe, spor tesisi, çocuk bahçesi, yürüyüģ yolları, yaya bölgeleri ve yeģil alan yapımları ile katı atıkların toplanması, kimyasal ve tıbbi atıkların toplanması, semt pazarlarının, cadde ve sokakların temizlenmesi çalıģmaları, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Ġnsan ve Hayvan Sağlığı Hizmetleri Bahçelievler halkına hem doğrudan koruyucu ve kollayıcı sağlık hizmetleri sunulurken, yine halk sağlığını korumak adına gıda denetimi ve zoonozla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) mücadele çalıģmaları, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi Hizmetleri Zabıta ve sivil savunma ile alakalı hizmetler ve eğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Bu alandaki temel faaliyetler, halkı bu etkinliklerden faydalandıracak projeleri geliģtirmek, toplum genelinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarına yönelik projeler kapsamında özellikle fiziksel ve zihinsel engelliler, yaģlılar, çocuklar, bakıma muhtaç hastalar gibi dezavantajlı gruplara destek vermek ve halkın bu yönde bilgi ve becerisini artıracak. Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri Belediye birimlerince gerçekleģtirilen tüm hizmetlerin tanıtılması ve duyurulması hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir STRATEJĠK AMAÇ 1.KURUMSAL YAPI YÖNETĠMĠ Belediyemizin, yerli ve yabancı ortamlarda en güzel Ģekilde temsilini ve ilitiģimini sağlamak, kurum içi koordinasyonu güçlendirmek ve iç denetim sürecini iģleterek kurumsal yapımızı geliģtirmek STRATEJĠK HEDEF BaĢkanın çalıģma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıģını sağlayarak makamın her türlü protokol iģlemlerinin yürütülmesi STRATEJĠK HEDEF Ġç denetimi etkin bir Ģekilde uygulamak. Sayfa 53

54 STRATEJĠK HEDEF Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletiģimi geliģtirerek verimliliği artırmak STRATEJĠK AMAÇ Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve geliģimlerini sağlayarak, çalıģanların özlük haklarını korumak STRATEJĠK HEDEF Nitelikli personel temin edilmesi, çalıģanların her türlü yasal iģlemlerini yürütülmesi, eğitim ve verimliliklerini arttırılması doğrultusunda personelin baģarılı bir performans sergilemesini sağlamak STRATEJĠK AMAÇ BaĢkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü iģlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluģturulması STRATEJĠK HEDEF Belediyeye ait evrak iģlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletiģimin etkin bir Ģekilde sağlanması STRATEJĠK AMAÇ Tüm çalıģanlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, hukuka uygun, halkın güven duyduğu bir yerel yönetim olunması STRATEJĠK HEDEF. Belediye teģkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve iģlemleri ile personele ait hususları; ilgili kanun, yönetmelik genelge ve emirlere uygunluğunu BaĢkanlık Makamının izni ile inceleme, araģtırma ve soruģturma iģlemlerini yapmak STRATEJĠK AMAÇ Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluģlar ve özel ve tüzel kiģiler arasında çıkan ve çıkması muhtemel ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil bir biçimde, sonuçlandırılması için gerekli çalıģmanın yapılması ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması STRATEJĠK HEDEF Belediyeye ait hukuki iģlemlerin, belediye ve ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi, yasal hakların korunması ve belediye birimlerinin faaliyetlerinde hukuka uygunluğun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi STRATEJĠK AMAÇ Ġlgili mevzuat çerçevesinde; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım iģlemlerini mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak, iç ve dıģ Sayfa 54

55 müģteri memnuniyeti sağlayacak Ģekilde, gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaģtırmak ve belediye gelirlerini artırmak STRATEJĠK HEDEF Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap iģlemlerini; planlı, zamanında ve güvenilir olmasını ve harcamaların kayıt altına alınarak sağlamak STRATEJĠK HEDEF Gelir getirici faaliyetlerin artırılmasını ve muhtemel gelir kayıplarının engellenmesini sağlamak STRATEJĠK AMAÇ Belediyemiz çalıģanlarının, her türlü gereksinimlerinin karģılanabildiği, güvenli, temiz ve hizmetlerin en verimli Ģekilde sürdürülebileceği fiziksel mekânlara kavuģturulması STRATEJĠK HEDEF Belediye çalıģanlarının; temizlik, teknik bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerinin en iyi Ģekilde temin edilmesi, her türlü organizasyonda mekânların fiziksel Ģartlarının düzenlenmesi STRATEJĠK AMAÇ Ġlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınaî iģletmelerin kayıt altına alınması ve uluslar arası standartlarında çalıģmalarının sağlanması STRATEJĠK HEDEF Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması STRATEJĠK AMAÇ Birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesinin sağlanması STRATEJĠK HEDEF Gerek ihale gerekse doğrudan temin yolu ile belediye birimlerinin satın almalarının gerçekleģtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ Belediyenin ve paydaģların gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması STRATEJĠK HEDEF Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması. Sayfa 55

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel : 0 212 484 38 00 Fax : 0 212 441 94 84 www.bahcelievler.bel.tr 2 ĠÇĠNDEKĠLER 3 I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI. T.C. Bahçelievler Belediyesi. (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL

PERFORMANS PROGRAMI. T.C. Bahçelievler Belediyesi. (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL T.C. Bahçelievler Belediyesi Performans Programı 2010 PERFORMANS PROGRAMI (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL 1 2 GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI 4 RECEP

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 KÜNYE Yayın Kurulu Başkanı Osman DEVELİOĞLU Bahçelievler Belediye Başkanı Yayın Kurulu Hikmet TEKİROĞLU Başkan Yardımcısı Muhsin ŞAHİN Mali Hizmetler Müdürü Rapor Sorumluları Engin GENÇ M. Metin GÖNÜLLÜ

Detaylı

T.C. Bahçelievler Belediyesi FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

T.C. Bahçelievler Belediyesi FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ T.C. Bahçelievler Belediyesi 29 FAALİYET RAPORU MART 21 1 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER

Detaylı

KÜNYE BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 11. Osman DEVELİOĞLU Bahçelievler Belediye Başkanı. Hikmet TEKİROĞLU Başkan Yardımcısı

KÜNYE BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 11. Osman DEVELİOĞLU Bahçelievler Belediye Başkanı. Hikmet TEKİROĞLU Başkan Yardımcısı KÜNYE Yayın Kurulu Osman DEVELİOĞLU Bahçelievler Belediye Başkanı Hikmet TEKİROĞLU Başkan Yardımcısı Muhsin ŞAHİN Mali Hizmetler Müdürü Rapor Sorumluları Engin GENÇ M. Metin GÖNÜLLÜ İLETİŞİM: Barbaros

Detaylı

T.C. Bahçelievler Belediyesi 2010 2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

T.C. Bahçelievler Belediyesi 2010 2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ T.C. Bahçelievler Belediyesi STRATEJİK PLANI - STRATEJİK PLANI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 1 WWW.bahcelievler.bel.tr Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel: 0 212 484 38 00 Pbx Fax: 0 212 441 94 84 2 - STRATEJİK

Detaylı

T.C. YÜREĞĠR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

T.C. YÜREĞĠR ĠLÇE BELEDĠYESĠ T.C. YÜREĞĠR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2012 Mali Yılı Performans Programı ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I-GENEL BĠLGĠLER 3 A-Misyon, Vizyon ve Değerler 3 B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 5 C- Organizasyon Yapısı 12 D-Ġdareye

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. CİHANBEYLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.) 1 2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU CĠHANBEYLĠ BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI...

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3 A MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 3 B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... 31 C ĠNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık.

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Sunuş 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. Halkımızın

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI Milletimiz çalıģkandır. Bu fazileti taģıyan Bandırmalıların Ģehirlerini imar edeceklerinden, halen barut ve is kokan bu beldeyi mamur hale getireceklerinden asla Ģüphe etmiyorum 1 T.C.

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi EKİM 2013 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER... 3 A. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

TC. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

TC. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ TC. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 SUNUM Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı