ĠLETĠġĠM: Tel : Pbx Fax : Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLETĠġĠM: www.bahcelievler.bel.tr. Tel : 0 212 484 38 00 Pbx Fax : 0 212 441 94 84. Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL"

Transkript

1

2 ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel : Pbx Fax : Sayfa 2

3 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 3

4 Sayfa 4

5 Sayfa 5

6 Sayfa 6

7 Sayfa 7

8 Sayfa 8

9 Sayfa 9

10 Sayfa 10

11 Sayfa 11

12 Sayfa 12

13 Sayfa 13

14 Sayfa 14

15 I-GENEL BĠLGĠLER A-Misyon,Vizyon ve Ġlkeler 18 B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar..19 C-Ġdareye ĠliĢkin Genel Bilgiler.26 1-Ġlçe Verileri Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik lar Ġnsan ları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-Temel Politika ve Öncelikler.52 B-Amaç ve Hedefler 53 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..53 III-EKLER A- Tablosu..60 B-Faaliyet Maliyetleri Tablosu 103 C-Ġdare Performans Tablosu D-Toplam Ġhtiyacı Tablosu E-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine ĠliĢkin Tablo Sayfa 15

16 Sayfa 16

17 G Ġ R Ġ ġ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıģtır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluģturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere iliģkin gerçekleģmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere iliģkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleģtirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaģıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluģturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiģtir. Sayfa 17

18 A- MĠSYON,VĠZYON VE ĠLKELER I-GENEL BĠLGĠLER MĠSYONUMUZ Bahçelievler ilçesinde yaģayan, çalıģan, hizmet veren veya hizmetlerden yararlanan tüm vatandaģların, çağdaģ bir kent ortamın da, insani değerlere uygun bir biçimde yaģaması için gereken kaliteli hizmetleri üretmek ve sürdürmektir. VĠZYONUMUZ Uygulamaları ile çağdaģ ülkelerin özgün ve seçkin yerel yönetimleri arasına girmektir. GÜVENİRLİK ĠLKELER Halkın, çalıģanların ve paylaģanların güvendiği, kimsesizlerin kimsesi olmaya aday bir yerel yönetim olmak temel ilkemizdir. LİYAKAT Atama, terfi ve her türlü görevlendirmelerde liyakat esasına uygun hareket edilir. İNSAN ODAKLILIK Ġnsan en değerli varlığımızdır. İŞ ETİĞİ Her türlü iģte iģ ahlakına özen gösterilir. EŞİTLİK Halkla, çalıģanlara ve diğer paylaģanlara eģit muamele edilir. SORUMLULUK Her çalıģan yaptığı iģe ve görevli olduğu birime ait misyon ve vizyonun bilinci ile görevini yerine getirir. KATILIMCILIK Her düzeyde çalıģanın ve halkın her kesiminin fikir, öneri ve eleģtirileri kurumsal hizmetlerimizde ölçü aldığımız kriterlerdir. VERİMLİLİK Her türlü kaynağın etkin ve verimli Ģekilde kullanılmasını temel alan bir kurum kimliğine sahip bulunmaktayız. ÇEVRECİLİK ÇalıĢmalarımızda doğanın ve yaģam alanların korunmasına önem verilir. DEĞER ODAKLILIK Her türlü çalıģmamızda toplumsal değerler referans alınır. Sayfa 18

19 B-YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev ve Sorumlulukları MADDE 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: Sayfa 19

20 a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Sayfa 20

21 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Meclisin Görev ve Yetkileri MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüģmek ve onaylamak, büyükģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. Sayfa 21

22 e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) ġartlı bağıģları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yapiģlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. k) Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, Sayfa 22

23 bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemģehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. Encümenin Görev ve Yetkileri MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. b) Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye BaĢkanının Görev ve Yetkileri MADDE 38.- Belediye baģkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Sayfa 23

24 b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baģkanlık etmek. e) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. l) ġartsız bağıģları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Sayfa 24

25 BAHÇELĠ EVLER BELEDĠ YESĠ NĠ N Ġ LĠġKĠ LĠ OLDUĞU MEVZUAT MEVZUAT RESMĠ GAZETE TÜRÜ ADI NO TARĠ HĠ NO KANUN BüyükĢehir Belediye Kanunu KANUN Belediye Kanunu KANUN Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KANUN Belediye Gelirleri Kanunu KANUN Ġ ff_r B[he[sı K[huhu KANUN Gecekondu Kanunu KANUN Çevre Kanunu KANUN Ġ mar Kanunu KANUN Devlet Ġ hale Kanunu KANUN Kamu Ġ hale Kanunu KANUN Kamu Ġ hale SözleĢmeleri Kanunu KANUN KamulaĢtırg[ K[huhu KANUN Kadastro Kanunu KANUN Y[jı D_h_tcgc H[eeıh^[ K[huh KANUN Bcfac E^chg_ H[eeı K[huhu KANUN D_vf_t M_gurf[rı K[huhu KANUN ĠĢ Kanunu KANUN Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu KANUN Eg_efc S[h^ığı K[huhu KANUN SSK Kanunu ,30, KANUN Kamu Görevlileri S_h^ce[f[rı K[huhu KANUN TĠ S Grev ve Lokavt Kanunu KANUN Kabahatler Kanunu Mükr. KANUN Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun YÖNETMELĠ K B_f_^cy_ Z[\ıt[ Yöh_tg_fcği Sayfa 25

26 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER 1-Ġlçe Verileri 1.1.Konum Ġstanbul un Avrupa yakasında, E 5 karayolunun kuzeyinde yer alan Bahçelievler Ġlçesi toplamda 16,7 km 2 lik bir alana yayılmıģ olarak; kuzeyde Bağcılar, güneyde Bakırköy, doğuda Güngören ve batıda Küçükçekmece ilçeleri ile çevrilidir. 1.2.Tarihçe Bahçelievler yöresi Bizans Döneminde Ġstanbul un tarım ihtiyacını karģılayan verimli bir araziydi. Bizans döneminde Rumeli den gelen kervan ve asker konvoylarının Konstantinopolis e geçiģ güzergâhı üzerinde bulunduğu için bölgeye imparator sarayları, kiliseler ve konutlar inģa edilmiģtir. Ancak bölgede tarihi eser açısından günümüze hemen hemen hiçbir Ģey kalmamıģtır. Rum Ortodoksların tarım alanı olan ilçe toprakları, Türklerin Ġstanbul u fethetmesiyle zaman içinde terkedilmiģtir. Büyük Ġstanbul depremlerinde halkın iskân edildiği bölge olan Bahçelievler deki taģ ocaklarından surların inģası için yararlanılmıģtır. Bölge, Osmanlı döneminde Bakırköy ve YeĢilköy deki küçük alanlar haricinde tamamen sahipsiz kalmıģtır. 19. yy.da kentin surları dıģında batıya doğru geliģim yok denecek kadar az olduğundan, bu alanlar Hazine-i Hassa nın mülkü sayılmıģ ve yalnızca taģ ocakları kullanılmıģtır. II. MeĢrutiyetten sonra Hazine-i Hassa nın mülklerini Maliye Hazinesi ne devretmesiyle, 1912 den itibaren, bölgedeki araziler bir komisyon tarafından değer biçilmek sureti ile halka satılmaya baģlanmıģtır. Cumhuriyet Döneminde demiryolunun yetersiz kalması nedeniyle karayolu yapımına öncelik verilmiģ ve Bahçelievler in kuzeyinden geçen Eski Londra Asfaltı inģa edilmiģtir. Bölgedeki birçok mahalle bu yol koridoru boyunca oluģmuģ, iskân ve istihdam alanları inģa edilmiģtir lı yıllarda yetersiz kalan Londra Asfaltı nın yerine, Bahçelievler in güneyinden geçen E 5 Karayolu yapılmıģtır. Bu koridor boyunca da birçok fabrika, iģyeri ve konut yapılmıģtır a kadar köy statüsünde olan Bahçelievler beldesi 1984 yılında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi yetki alanına alınmıģ, 3030 sayılı yasa ile de Bakırköy Ġlçe Belediyesine bağlanmıģtır yılında ise 3806 sayılı yasa ile ilçe hüviyeti kazanmıģtır. 1.3.Tarihi Miras Varlığını koruyan tarihi eserlerden Havuzlu KöĢk (SiyavuĢpaĢa Kasrı); Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı nın içinde bulunmaktadır. KöĢk adını 16. Yüzyılda Sultan III. Mehmet zamanında iki defa sadrazamlık yapmıģ olan SiyavuĢpaĢa dan almıģtır. Yapılan ek ve değiģikliklere karģın, genel görünüģü 16. Yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin tüm özelliklerini yansıtan köģkten bugün çocuk kitaplığı olarak faydalanılmaktadır. Londra Asfaltı nın Atatürk Hava Limanı KavĢağında yer alan ÇobançeĢme Köprüsü, yontma taģtan yapılmıģ altı kemerli 38 metre uzunluğunda bir köprüdür. Doğu Roma Sayfa 26

27 Ġmparatorluğu dönemine ait yapı, döneminde suları yüksek olan Ayamama (Halkalı) Deresi üzerine kurulmuģtur. Günümüzde ise suları çekilmiģ derenin kuru yatağı üzerinde bulunmaktadır. Yenibosna Ġlköğretim Okulu nun güneybatısında yer alan Viran Saray (Viran Bosna), günümüzde tamamen harap olmuģ bir Osmanlı Dönemi yapısıdır. Ġsmini bugünkü Bosna Hersek in baģkenti Saray Bosna dan almıģ olan saray, yıkıldıktan sonra Viran Bosna adını almıģtır. 1.4.Ulaşım E 5 karayolu ile Tarihi Yarımada ve Atatürk Havalimanı na bağlanan ilçe, TEM otoyol bağlantısı sayesinde de Trakya illerine ve Avrupa ya uzanır. Ġlçe sınırında 3 ayrı duraktan geçen Aksaray Esenler Hafif Metro Hattı ise Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı na kolaylıkla ulaģımı sağlar. 1.5.Nüfus Bahçelievler in nüfusu esas olarak, komģu ilçe nüfusları gibi 1960 lı yıllardan itibaren artan bir seyir izlemektedir. Mübadele ile yurtdıģından gelenlere, 20 sene satılmaz Ģartıyla tarım arazisi dağıtılması, sanayinin Ģehir merkezinden, arsa fiyatlarının düģük olduğu bu bölgeye yönelmesine neden olmuģtur. Sanayi bölgesi ve konut sahası olarak geliģen Bahçelievler ve civar yerleģimlerde nüfus artıģı kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıģtır yılında olan ilçe nüfusu, 1970 yılında % 572 artıģla olarak tespit edilmiģtir yılı verilerine göre, dönemin ilçe nüfusu iken 1990 yılında bu rakam % 99 luk bir artıģla kiģiye, 2000 yılında bu rakam % 40,60 lık bir artıģla kiģiye ulaģmıģtır. Türkiye Ġstatistik Kurumu, TÜĠK 2007 yılı nüfus sayımı verilerine göre Bahçelievler Ġlçesi nin nüfusu %19,45 lik bir artıģla kiģiye ulaģmıģtır. Nüfusun, ilçenin 11 mahallesine göre dağılımı aģağıda görülmektedir. Ġlçe nüfusunun % 99 u iç göçe dayalıdır. Bahçelievler, Türkiye nin hemen her kentinden göç almıģ olmakla birlikte; ilçe nüfusunda coğrafi bölgelere göre dağılıma göz atılacak olursa, birinci sırada % 30 luk bir payla Karadeniz Bölgesi yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi % 20 lik bir payla ikinci sırada olup, onu %18 lik bir payla Ġç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Norm kadro esaslarına göre belediyemiz, ilçe merkezi ve sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle C - 18 ( ) Grubunda yer almıģtır. Sayfa 27

28 1.5.1.Mahallelere göre nüfus tablosu Mahalle Nüfusu Yüzde Zafer Mahallesi ,44% Soğanlı Mahallesi ,29% SiyavuĢpaĢa Mahallesi ,86% Bahçelievler Mahallesi ,30% ġirinevler Mahallesi ,60% Hürriyet Mahallesi ,47% Kocasinan Merkez Mahallesi ,27% Cumhuriyet Mahallesi ,69% ÇobançeĢme Mahallesi ,37% Fevzi Çakmak Mahallesi ,56% Yenibosna Merkez Mahallesi ,16% TOPLAM % 2.Fiziksel Yapı 2.1.Araçlar Belediyemize ait resmi ve hizmet alımı yoluyla temin edilen özel araçların ayrıntılı bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. Sayfa 28

29 Resmi Kiralık Toplam Resmi Kiralık Toplam ARAÇ LĠSTESĠ Aracın Cinsi Araç Tedarik Yöntemi Aracın Cinsi Araç Tedarik Yöntemi Binek Araçlar ĠĢ Makinesi Binek Oto Greyder Cat Binek Oto (Combi Tip) Loder Cat Arazi Binek Oto (jeep) Transkavatör Kepçe Cat Motosiklet D 7 Dozer Cat Kamyon-Kamyonet JCB Beko Loder Kamyonet Hidramek Beko Loder Kamyonet (Çift Kabin) DV 90 Hamm Silindir Kamyonet (Afet Kurtarma Aracı) Daewoo Forklift Küçük Kepçe Sepetli Araç Kompaktör TaĢ Ġçin Kamyon Motopomp (Su Çekimi Ġçin) Damperli Kamyon (Tek Dingil) Kompaktör Asfalt Ġçin Damperli Kamyon (Çift Dingil) Asfalt Kesme Makinesi Kamyon (Arazöz-Tanker-Ġtfaiye Bomag 60/4 Zıpzıp Aracı) Kamyon (Kurtarıcı ve Çekici) Çukurova Beko Loder Kamyon (Tıbbi Atık Toplama Kompresör Aracı) Kamyon (Asfalt Bakım Aracı) Kamyon (Yol Çizgi ve Boya Makinesi) Kamyon (Kuka) Kamyon (Platformlu Vinç) Otobüs-Minibüs Minibüs Makam Aracı Minibüs Minibüs (18+1) Minibüs (14+1) Minibüs (Ambulans) Minibüs (Anons Aracı) Otobüs Otobüs (27+1) Otobüs (35+1) : Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü Sayfa 29

30 Belediye Hazine Tahsisli 2.2.Binalar Belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerin tarihi itibariyle ayrıntılı bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. Mülkiyeti Açıklama Adres Bölüm Alan Başkanlık Hizmet Binası 1/4 Başkanlık Teknik Binası Temizlik İşleri Binası /Park ve Bahç. Binası ½ İBB Fen İşleri Binası 1/1 Sağlık İşleri Binası - ½ İBB 3/ 4 1/ 2 1/ 1 1/ 2 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.5/1 Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Okul Sk, Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Genç Osman Sk, No:5 8 Kat 3 Kat 2 Kat /1Kat 1 Kat 8850 m2 Kapalı/2200 m2 Açık 2220 m2 Kapalı/5000 m2 Açık 7942 m2 Kapa./68475 m2 Açık 300 m2 Kapalı/7000 m2 Açık Şirinevler Mah. Zeki Müren Cad. No:17 4 Kat 1040 m2 Kapalı Trafik Eğitim ve Afet Merkezi Binası 1/1 - Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Yakamoz Sk. No:3 2 Kat 600 m2 Kapalı Zihinsel ve Bedensel Özürlüler Sosyal Etkinlik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi 1/1 - Yenibosna Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. Ayvaz Cami Sokak No:4 5 Kat 1500 m2 Kapalı Katlı Otopark(Şehit Enver Yorulmaz) 1/1 - Şehit Enver Yorulmaz Parkı Altı 2 Kat 2434 m2 Kapalı Necip F.Kısakürek Kültür Merkezi ½ İBB 1/ 2 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No:5 2 Kat 970 m2 Kapalı Yayla Kültür Merkezi/ Nikâh Salonu 1/1 - Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:111 3 Kat Aşevi - Veteriner İşleri Binası - 1/ 1 1/ m2 Kapalı/3750 m2 Açık Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Okul Sk, No:52 1 Kat 179 m2 Kapalı Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:48 1 Kat 150 m2 Kapalı AB Merkezi 1/1 - Bahçelievler Mah. Naci Kasım Cad. No:71 1 Kat 300 m2 Kapalı Kariyer Merkezi 1/1 - Bahçelievler Mah. Feritselim Paşa Cad. No:52 2 Kat 750 m2 Kapalı Bilgi Evi /Aile Desdek Evi Binası - Bilgi Evi Binası - 1/ 1 1/ 1 Çobançeşme Mah. Fatihi Cad. No:51 4 Kat 1600 m2 Kapalı Kocasinan Merkez Mah. Kocasinan Bağcılar Yolu No:2/2 1 Kat 220 m2 Kapalı Bilgi Evi Binası (Nafize Yaman) 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Eski Edirne Yolu No: 72/3 1 Kat 300 m2 Kapalı Soğanlı Bilgi Evi 1/1 - Kocasinan Soğanlı Mah.M.Kemal Paşa Cad.No:101/1 1 Kat 150 m2 Kapalı Spor Salonu (Nafize Yaman) 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Eski Edirne Yolu No: 72/3 1 Kat 300 m2 Kapalı Sevgi Evi 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Pınar Sk. No:14 3 Kat Otopark 1/4 Çok Amaçlı Salon 1/4 3/ 4 3/ m2 Kapalı Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 3 Kat m2 Kapalı Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 1 Kat 2000 m2 Kapalı Hasan Doğan Spor Kompleksi 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. 20 Temmuz Sk. No:2 3 Kat 7440 m2 Kapalı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi 1/1 - Yenibosna Merkez Mah. Ziya Taşkent Sk. No:3 4 Kat m2 Kapalı Yenibosna Sınırlı Sk. Spor Kompleksi 1/1 - Yenibosna Merkez Mah. Sınırlı Sk. No:9 3 Kat 3180 m2 Kapalı Katlı Otopark (Yer altı) - Yenibosna Kültür Merkezi 1/1 - Nigar Sk. No:21 Hürriyet Mahallesi Katlı Otopark (Yer altı) 1/ 1 Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No.7 3 Kat m2 Kapalı 2 Bl/3 K m2 Kapalı 1/1 - Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No:174/1 2 Kat 1680 m2 Kapalı Siyavuşpaşa Katlı Otopark (Yer altı) 1/1 - Adnan Kahveci Caddesi No:89 3 Kat 6246 m2 Kapalı Karadeniz Katlı Otopark 1/1 - Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Caddesi No:2/1 2 Kat 6880 m2 Kapalı Sayfa 30

31 S.No. Belediye BaĢe[hı Mü^ür O`cs Af[hı (g2) 1. O`cs Af[hı (g2) 2.O`cs Af[hı (g2) 3.O`cs Af[hı (g2) 4.O`cs Af[hı (g2) 5.O`cs Af[hı (g2) 6.O`cs Af[hı (g2) 7.O`cs Af[hı (g2) 8.O`cs Af[hı (g2) 9. O`cs Af[hı (g2) 10.O`cs Af[hı (g2) Tijf[g O`cs Af[hı (g2) OFĠS ALANLARI BĠ RĠ MLERĠ N KULLANDIKLARI OFĠ S ALANLARI Birim 1 Özel Kalem Müdürlüğü Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü Y[zı ĠĢleri Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü (*) Basıh Y[yıh v_ H[fef[ Ġ liģkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Emlak ve Ġ stimlâk Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ġ mar ve ġehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağfıe ĠĢleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Z[\ıt[ Mü^ürfüğü (*) BaĢe[h Y[r^ıg]ıf[rı euff[hıg [f[hı. Sayfa 31

32 BELEDĠYE YÖNETĠMĠ Sayfa 32

33 Sayfa 33

34 Sayfa 34

35 Sayfa 35

36 Sayfa 36

37 Sayfa 37

38 Sayfa 38

39 Sayfa 39

40 Sayfa 40

41 Sayfa 41

42 M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı ĠMAR KOMĠSYONU DENETĠ M KOMĠ SYONU MECLĠS KOMĠSYONLARI Görev Tarihleri Mevlid UYAN Ġ rfan KARATAġ Orhan AKDEMĠ R Seyit Ali AYDOĞMUġ Medet KARAHAN EĞĠTĠM, KÜLTÜR VE TURĠZM KOMĠSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Ġsmail Hakkı ÖZHAN Davut YAZICI Habib AYDIN Abdullah BĠNBOĞA Mutlu KOYUNOĞLU PLAN BÜTÇE KOMĠSYONU Ayhan ÇEÇEN Mücahit Vehbi KALSIN Hafız Muhyiddin DEĞĠRMENCĠ Seyit Ali AYDOĞMUġ Sırma DOĞAN SAĞLIK VE ÇEVRE KOMĠSYONU Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Meclis Üyesinin Adı Soyadı Görev Tarihleri Hikmet TEKĠROĞLU Faruk ÇETĠN Orhan AKDEMĠR Ġsmail Hakkı TEMEL Selahattin YAPAL HUKUK KOMĠ SYONU Mustafa Kemal KUL AyĢe Halide ÜMĠTFER Erdoğan DENLĠ Mehmet Ali ÖZKAN DurmuĢ KAYA GENÇLĠ K VE SPOR KOMĠ SYONU M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Mevlid UYAN Meryem YASSA Müge EKER ÖZ Ali Haydar KAHRAMAN Medet KARAHAN TARĠ FE KOMĠ SYONU Ercan ÇELĠ K Metin ALICI Hasan FETTAHOĞLU Salih SALMAZ Mehmet Berke MERTER ENGELLĠ LER KOMĠ SYONU M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Mustafa Kemal KUL Osman DURMUġ Ay^ıh BAġYĠ ĞĠ T YaĢar ÖZBAY Ġ brahim AYAZ Ġ brahim ÇARKI Mehmet MAZĠ Ömer ERÇĠ N Ġ brahim AYAS Seyit Ali AYDOĞMUġ Sayfa 42

43 MECLĠS BAġKANLIK DĠVANI MECLĠ S BAġKAN VEKĠ LĠ M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Fikret ERDEM 1. BaĢkan Vekili Veli SARIKAYA 2. BaĢkan Vekili DĠ VAN KATĠ PLERĠ M_]fcs Üy_schch A^ı Siy[^ı Görev Tarihleri Metin ÖZER (Asil Üye) Orhan AKDEMĠ R (Asil Üye) Yasin YILDIZ (Yedek Üye) Ömer ERÇĠ N (Yedek Üye) : Yazı İşleri Müdürlüğü Sayfa 43

44 4.Bilgi ve Teknolojik lar Belediyemize ait elektronik aletlerin ayrıntılı bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. BĠ LGĠ VE TEKNOLOJĠ K ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU BĠ LGĠ SAYAR DONANIM TÜRLERĠ Adet OFĠ S MALZEMELERĠ Adet MASA ÜSTÜ PC 391 DAKTĠ LO - MONĠ TÖR 391 PROGRAMLAR Adet DĠ ZÜSTÜ BĠ LGĠ SAYAR 45 KENT BĠ LGĠ SĠ S. PROGRAMLARI 1 SUNUCU 12 PERSONEL GĠ RĠġ-ÇIKIġ TAKĠ P PROGRAMI 1 YAZICI 103 NĠ KÂH DAĠ RESĠ PROGRAMI 1 PLOTER 1 KAZANCI 1 OZALĠ T MAK. DĠ ALOG 1 SWĠ TCH 8 PORT 5 NETCAD 1 SWĠ TCH 16 PORT 14 ĠġLETĠ M SĠ STEMLERĠ Adet SWĠ TCH 24 PORT 7 WĠ NDOWS SWĠ TCH 48 PORT 14 WĠ NDOWS P PRO. 150 KVM SĠ WĠ TCH 4 PORTLU 1 WĠ NDOWS VĠ STA 45 HUB 8 PORTLU 5 WĠ NDOWS 2000 SERVER 5 ROUTER 4 WĠ NDOWS SERVER NEWBRĠ DGE MODEM 2 KAMERA, TV.,VĠ DEO, FOTOĞRAF MAKĠ NESĠ Adet NETWORK TEST CĠ HAZI 4 KAMERA - HDD 21 VĠ DEO - MODEM DAHĠ LĠ 9 TELEVĠ ZYON - MODEM HARĠ CĠ 2 FOTOĞRAF MAKĠ NESĠ ADSL MODEM 4 Ġ LETĠ ġġ M ARAÇLARI Adet KLAVYE 391 SABĠ T TELEFON 307 MOUSE 391 DÂHĠ LĠ TELEFON 160 HOPORLÖR 9 EL TELSĠ ZĠ CD YAZICI 3 MASA TELSĠ ZĠ SCSI KONTROL KARTI 1 TELEFON SANTRALĠ 128 MB SD RAM 1 DĠĞER TEKNOLOJĠ K ARAÇLAR Adet 1 GB DDR2 RAM 3 BASKI MAKĠ NESĠ - POWER SUPPLY 18 JENERATÖR - 12U RACK KABĠ N 6 IġIK KUMANDA MASASI - 9U RACK KABĠ N 2 PROJEKSĠ YON - DUVAR TĠ PĠ KABĠ N 3 PLOTER - DATA KABĠ NET 6 OZALĠ T MAKĠ NESĠ - SABĠ T TELEFON 1 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CĠ HAZI - TELSĠ Z TELEFON 2 ARAÇ TELSĠ ZĠ - TEKNĠ KER ÇANTASI 4 ÖLÇÜ ALETĠ 1 UPS (GÜÇ KAYNAĞI) 10 HAVA KOMPRASÖR 1 CRĠ MPTOOL 4 : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sayfa 44

45 5.Ġnsan ları Belediyemiz, insan kaynakları (Personel sayıları) ayrıntılı bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. Memur/SözleĢmeli Kadroları Dolu BoĢ Toplam M S(**) Toplam N Norm Kadro Aktarma + -(***) BaĢkan Yardımcısı Ġç Denetçi (*) Müdür Uzman ġef Avukat MüfettiĢ MüfettiĢ Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Ġdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hizmet Personeli Zabıta Müdür Yardımcısı Zabıta Amiri Zabıta Komiseri Zabıta Memuru Toplam : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü (*) Norm Kadro Yönetmeliği Gereği Toplam Kadroya Ġlave EdilmiĢtir. (**) Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel 5393/49 ncu Maddesine Göre AtanmıĢtır. (***) Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Aktarılan Personel Toplam Sürekli ĠĢçi Kadroları Dolu BoĢ Toplam Norm Kadro UstabaĢı Usta ĠĢçi Yağcı ġoför Temizlik ĠĢçisi Operatör (0) Kodlu Diğer Kadrolar TOPLAM Geçici ĠĢçiler : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü GENEL TOPLAM Sayfa 45

46 S.No. Hczg_t Afıgı Yifuyf[ Ç[fıĢtırıf[h P_rsih_f Y[r^ıg]ı Z[\ıt[ P_rsih_fc ( Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h ) 1 Y[r^ıg]ı Z[\ıt[ P_rsih_fc 27 K[yh[e: Z[\ıt[ Mü^ürfüğü Toplam KiĢc S[yısı S.No. Koruma Güvenlik Personeli (Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h) ĠĢletme ve ĠĢtirakler Md. KiĢc S[yısı 1 V[sı`fı Güv_hfce Ef_g[hı Güvenlik Denetim Amiri 3 Toplam S.No. Bina Temizlik Personeli ( Ġ b[f_ Yifuyf[ Afıh[h ) ĠĢletme Ve ĠĢtirakler Müdürlüğü KiĢc S[yısı 1 T_gczfce Ef_g[hı 56 2 V[sı`fı T_gczfce Ef_g[hı 11 : ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Toplam B_f_^cy_gcz, chs[h e[yh[ef[rı (P_rsih_f _ğctcg, ]chscy_t, bczg_t yıfı, y[ģ v_ yıff[r[ aör_ j_rsih_f ^urugu) [yrıhtıfı \cfacf_rc [Ģağı^[ aöst_rcfgcģtir. S.NO Personel Eğitim Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 1 Ġlkokul 5 1,56% 0 0,00% ,33% 0 0,00% ,97% 2 Ortaokul 14 4,36% 0 0,00% 40 17,70% 0 0,00% 54 9,36% 3 Lise ,81% 0 0,00% 57 25,22% 0 0,00% ,58% 4 Meslek Yüksek Okulu 56 17,45% 5 21,74% 5 2,21% 2 28,57% 68 11,79% 5 Üniversite ,83% 18 78,26% 8 3,54% 5 71,43% ,30% TOPLAM ,00% ,00% ,00% 7 100,00% ,00% : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü % İLKOKUL 11.79% 20.97% ORTAOKUL 32.58% 9,36% LİSE MESLEK Y.OKULU ÜNİVERSİTE Sayfa 46

47 S.NO Personel Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 1 Erkek ,08% 11 47,83% ,94% 5 57,14% ,20% 2 Kadın 80 24,92% 12 52,17% 25 11,06% 3 42,86% ,80% TOPLAM ,00% ,00% ,00% 7 100,00% ,00% : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü ,20% 20,80% ERKEK KADIN S.NO Hizmet yılı Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Yıl 64 19,94% ,00% 21 9,29% 0 0,00% ,72% Yıl 13 4,05% 0 0,00% 25 11,06% 5 71,43% 43 7,45% Yıl 30 9,35% 0 0,00% 22 9,73% 1 14,29% 53 9,19% Yıl 83 25,86% 0 0,00% 12 5,31% 0 0,00% 95 16,46% Yıl 74 23,05% 0 0,00% ,27% 1 14,29% ,78% 6 25 Yıldan fazla 57 17,76% 0 0,00% 3 1,33% 0 0,00% 60 10,40% TOPLAM ,00% ,00% ,00% 7 100,00% ,00% 10,40% 1-5 YIL 37,78% 18,72% 5-10 YIL YIL 16,46% 9,19% 7,45% YIL YIL 25 YILDAN FAZLA Sayfa 47

48 S.NO Personel YaĢ Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici ĠĢçi TOPLAM Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % ,03% 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 30 5,20% ,15% 17 73,91% 27 11,95% 3 42,86% 86 14,90% ,51% 4 17,39% 94 41,59% 2 28,57% ,09% ,30% 1 4,35% ,46% 2 28,57% ,81% TOPLAM ,00% ,00% ,00% 7 100,00% ,00% 42,81% 5.20% 14,90% YAŞ YAŞ 37,09% YAŞ 46+ YAŞ YILLARA GÖRE PERSONEL HAREKETĠ Yıllar Memur SözleĢmeli Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi Toplam ĠĢçi Toplam Personel Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı ,15% 0 0,00% ,47% ,37% ,85% ,41% 0 0,00% ,36% ,23% ,59% ,80% 0 0,00% ,50% ,70% ,20% ,41% 0 0,00% ,64% ,96% ,59% ,53% 0 0,00% ,85% ,62% ,47% ,63% 0 0,00% ,65% ,73% ,37% ,92% 0 0,00% ,33% ,75% ,08% ,36% 0 0,00% ,57% ,06% ,64% ,48% 0 0,00% ,32% ,19% ,52% ,65% 0 0,00% ,95% ,40% ,35% ,89% 0 0,00% ,75% ,36% ,11% ,74% 0 0,00% ,97% ,29% ,26% ,80% 0 0,00% ,19% ,02% ,20% ,64% 5 0,87% ,47% ,02% ,48% ,25% 3 0,53% 99 17,58% ,64% ,22% ,50% 19 3,09% ,28% 7 1,14% ,41% ,11% 22 3,69% ,03% 7 1,17% ,20% : Ġ hs[h K[yh[ef[rı v_ Eğitim Müdürlüğü Sayfa 48

49 6- Sunulan Hizmetler Belediyemizce faaliyet dönemi içerisinde yerine getirilen hizmetler ana baģlıklar altında özet olarak aģağıya çıkarılmıģtır. Kurumsal Hizmetler Temsil ve ağırf[g[ `[[fcy_tf_rc, t_`tcģ, inceleme ve soruģturma faaliyetleri, Memur özlük iģf_gf_rc cf_ [f[e[fı `[[fcy_tf_r, S[tıh[fg[ `[[fcy_tf_rc, jf[hf[g[ `[[fcy_tf_ri ve bilgi iģlem hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Afty[jı Hczg_tf_rc Yif y[jıg v_ \[eıgı, [s`[ft v_y[ \_tih j[re_ t[ģı e[jf[g[f[rı, y[ğgur suyu e[h[ff[rıhıh y[jıgı, bczg_t \ch[f[rıhıh inģ[sı v_ g_z[rfıe bczg_tc, \u \öfüg^_ y_r [f[h faaliyetlerdir. İ mar ve Şehircilik Hizmetleri Ġ g[r jf[hf[rıhıh, cg[r ^urugf[rıhıh t[hzcg _^cfg_sc, chģaat izinlerinin verilmesi gibi benzeri hizmetler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Çevre ve Rekreasyon Hizmetleri Park-bahçe, spor tesisi, çocuk bahçesi, yürüyüģ yiff[rı, y[y[ \öfa_f_rc v_ y_ģcf [f[h y[jıgf[rı cf_ e[tı [tıef[rıh tijf[hg[sı, ecgy[s[f v_ tı\\c [tıef[rıh tijf[hg[sı, s_gt j[z[rf[rıhıh, ][^^_v_ sie[ef[rıh t_gczf_hg_sc ç[fıģg[f[rı, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. İ nsan ve Hayvan Sağfığı Hizmetleri B[bç_fc_vf_r b[feıh[ b_g ^iğru^[h eiruyu]u v_ eiff[yı]ı s[ğfıe bczg_tf_rc suhufure_h, ych_ b[fe s[ğfığıhı eirug[e [^ıh[ aı^[ ^_h_tcgc v_ ziihizf[ (b[yv[hf[r^[h chs[hf[r[ a_ç_h b[st[fıef[r) gü][^_f_ ç[fıģg[f[rı, \u \öfüg^_ y_r alan faaliyetlerdir. Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi Hizmetleri Z[\ıt[ v_ scvcf s[vuhg[ cf_ [f[e[fı bczg_tf_r v ğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Bu [f[h^[ec t_g_f `[[fcy_tf_r, b[feı \u _techfcef_r^_h `[y^[f[h^ır[][e jrid_f_rc geliģtirmek, toplum genelinin sosyo-eüftür_f cbtcy[çf[rıh[ yöh_fce jrid_f_r e[js[gıh^[ öz_ffcef_ `czces_f v_ zcbchs_f _ha_ffcf_r, y[ģfıf[r, çi]uef[r, \[eıg[ gubt[ç b[st[f[r ac\c ^_z[v[ht[dfı arujf[r[ ^_st_e v_rg_e v_ b[feıh \u yöh^_ \cfac v_ \_]_rcschc [rtır[][e eğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. T[hıtıg v_ H[fef[ İ lişkiler Hizmetleri Belediye birimlerince gerçekleģtcrcf_h tüg bczg_tf_rch t[hıtıfg[sı v_ ^uyurufg[sı bczg_tf_rc, \u \öfüg^_ y_r [f[h faaliyetlerdir. Sayfa 49

50 Ġ lgili Birim Ġ lgili ĠĢlem Disy[sı Ödeme Belgesine Ek 7. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Belediyemiz Yönetimi; Belediye BaĢkanı, BaĢkan Yardımcıları, Ġç Denetçiler, Müdürler, ġefler, Memurlar ve ĠĢçilerden oluģur. Belediye BaĢkanı Belediye idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğin temsilcisidir sayılı kanuna göre ise; Belediye BaĢkanı Üst Yöneticidir. Üst yönetici Belediye Meclisine karģı sorumludur. Bu sorumluluğun gereklerini; Ġç Denetçiler, harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimi vasıtasıyla yerine getirir. Belediye Birim Müdürleri de Harcama Yetkilisi olup, üst yöneticiye karģı sorumludur. Üst Yönetici iç denetçiler vasıtasıyla iç denetim yaptırır. MALĠ YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL YAPISI ÜST YÖNETĠ CĠ Belediye BaĢe[hı HARCAMA YETKĠ LĠ LERĠ (Gc^_rch Y[jıfg[sıh[ Ġ zin Verir) 1. Belediye BaĢe[hı (Özel Kalem Müdürlüğü) 2,Belediye BaĢe[hı (M[fc Hczg_tf_r Müdürlüğü) 3. Ġ hs[h K[yh[ef[rı ve Eğt. Müdürü 4. Y[zı ĠĢleri Müdürü 5. TeftiĢ Kurulu Müdürü 6. Hukuk ĠĢleri Müdürü 7. B[sıh Y[yıh v_ H[fef[ Ġ lģ. Müdürü 8. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü 9. Emlak ve Ġ stimlak Müdürü 10. Fen ĠĢleri Müdürü 11. ĠĢletme ve ĠĢt. Müdürü 12. Ruhsat ve Denetim Müdürü 13. Ġ mar ve ġehircilik Müdürü 14. Park ve Bahçeler Müdürü 15. Sağfıe ĠĢleri Müdürü 16. Destek Hizmetleri Müdürü 17. Temizlik ĠĢleri Müdürü 18. Z[\ıt[ Mü^ürü 19. Etüt ve Proje Müdürü GerçekleĢtirme Görevlisi Ödeme Emri Belgesini H[zırf[r MUHASEBE YETKĠ LĠ SĠ Mali Karar ve ĠĢlem GörüĢ Y[zısı Düz_hf_hcr (Ayrıhtıfı, Açıe v_ G_r_eç_fc) İÇ DENETİM BİRİMİ İÇ DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İç denetçiler doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak çalışırlar ve görev ve yetkileri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63, 64 ve 65. maddelerinde sayılmıştır Ġç denetçinin yetkileri a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek. b) Denetlenen birim çalıģanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak. d) Denetimi engelleyici tutum, davranıģ ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek. Ġç denetçinin görevleri a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) ların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. ç) Ġdarenin harcamalarının, malî iģlemlere iliģkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileģtirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruģturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. Ġç denetçinin sorumlulukları a) Mevzuatta belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek. b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliģtirmek. c) Yetki ve ehliyetini aģan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek. ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak. e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak ÖN MALİ KONTROL HARCAMA SONRASI DENETİM İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 50

51 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ ÖN MALİ KONROL MUHASEBE YETKİLİSİ HARCAMA SÜRECİ HARCAMA BİRİMİ ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ MALİ HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ HARCAMA TALİMATI MAL VE HİZMET ALINMASI Sayfa 51

52 A-Temel Politikalar ve Öncelikler II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Belediyemizin Temel Politika ve Önceliği Vizyonumuzdaki ilkelerdir; Güvenirlik; H[feıh, ç[fış[hf[rıh v_ j[yf[ş[hf[rıh aüv_h^cğc, ecgs_sczf_rch ecgs_sc ifg[y[ [^[y \cr y_r_f yönetim olmak temel ilkemizdir. Liyakat; Atama, t_r`c v_ b_r türfü aör_vf_h^crg_f_r^_ fcy[e[t _s[sıh[ uyauh b[r_e_t _^cfcr. İ hs[h O^[efıfıe; İ nsan en değ_rfc v[rfığıgız^ır. İş Etiği; Her türlü işte iş [bf[eıh[ öz_h aöst_rcfcr. Eşitlik; H[fef[, ç[fışanlara ve diğer paylaşanlara eşit muamele edilir. Sorumluluk; H_r ç[fış[h y[jtığı cşe ve görevli olduğu birime ait misyon ve vizyonun bilinci ile görevini yerine getirir. K[tıfıg]ıfıe; H_r ^üz_y^_ ç[fış[hıh v_ b[feıh b_r e_scgchch `cecr, öh_rc v f_ştirileri kurumsal bczg_tf_rcgcz^_ öfçü [f^ığıgız erct_rlerdir. Verimlilik; Her türlü kaynağıh _tech v_ v_rcgfc ş_ecf^_ euff[hıfg[sıhı t_g_f [f[h \cr eurug ecgfcğine sahip \ufuhg[et[yız. Çevrecilik; Ç[fışg[f[rıgız^[ ^iğ[hıh v_ y[ş[g [f[hf[rıh eiruhg[sıh[ öh_g v_rcfcr. Değ_r O^[efıfıe; H_r türfü ç[fışg[gız^[ toplumsal değ_rf_r r_`_r[hs [fıhır. STRATEJĠK ALANLAR, AMAÇ VE HEDEFLER ( STRATEJĠK PLANI) Belediyemizce faaliyet dönemi içerisinde yerine getirilen hizmetler ana baģlıklar altında özet olarak aģağıya çıkarılmıģtır. Kurumsal Hizmetler Temsil ve ağırlama faaliyetleri,teftiģ,inceleme ve soruģturma faaliyetleri, Memur özlük iģlemleri ile alakalı faaliyetler, Satınalma faaliyetleri. Planlama faaliyetleri ve bilgi iģlem hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Altyapı Hizmetleri Yol yapım ve bakımı, asfalt veya beton parke taģı kaplamaları, yağmur suyu kanallarının yapımı, hizmet binalarının inģası ve mezarlık hizmeti, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sayfa 52

53 İmar ve Şehircilik Hizmetleri Ġmar planlarının, imar durumlarının tanzim edilmesi, inģaat izinlerinin verilmesi gibi benzeri hizmetler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Çevre ve Rekreasyon Hizmetleri Park-bahçe, spor tesisi, çocuk bahçesi, yürüyüģ yolları, yaya bölgeleri ve yeģil alan yapımları ile katı atıkların toplanması, kimyasal ve tıbbi atıkların toplanması, semt pazarlarının, cadde ve sokakların temizlenmesi çalıģmaları, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Ġnsan ve Hayvan Sağlığı Hizmetleri Bahçelievler halkına hem doğrudan koruyucu ve kollayıcı sağlık hizmetleri sunulurken, yine halk sağlığını korumak adına gıda denetimi ve zoonozla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) mücadele çalıģmaları, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi Hizmetleri Zabıta ve sivil savunma ile alakalı hizmetler ve eğitimler, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Bu alandaki temel faaliyetler, halkı bu etkinliklerden faydalandıracak projeleri geliģtirmek, toplum genelinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarına yönelik projeler kapsamında özellikle fiziksel ve zihinsel engelliler, yaģlılar, çocuklar, bakıma muhtaç hastalar gibi dezavantajlı gruplara destek vermek ve halkın bu yönde bilgi ve becerisini artıracak. Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri Belediye birimlerince gerçekleģtirilen tüm hizmetlerin tanıtılması ve duyurulması hizmetleri, bu bölümde yer alan faaliyetlerdir STRATEJĠK AMAÇ 1.KURUMSAL YAPI YÖNETĠMĠ Belediyemizin, yerli ve yabancı ortamlarda en güzel Ģekilde temsilini ve ilitiģimini sağlamak, kurum içi koordinasyonu güçlendirmek ve iç denetim sürecini iģleterek kurumsal yapımızı geliģtirmek STRATEJĠK HEDEF BaĢkanın çalıģma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıģını sağlayarak makamın her türlü protokol iģlemlerinin yürütülmesi STRATEJĠK HEDEF Ġç denetimi etkin bir Ģekilde uygulamak. Sayfa 53

54 STRATEJĠK HEDEF Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletiģimi geliģtirerek verimliliği artırmak STRATEJĠK AMAÇ Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve geliģimlerini sağlayarak, çalıģanların özlük haklarını korumak STRATEJĠK HEDEF Nitelikli personel temin edilmesi, çalıģanların her türlü yasal iģlemlerini yürütülmesi, eğitim ve verimliliklerini arttırılması doğrultusunda personelin baģarılı bir performans sergilemesini sağlamak STRATEJĠK AMAÇ BaĢkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü iģlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluģturulması STRATEJĠK HEDEF Belediyeye ait evrak iģlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletiģimin etkin bir Ģekilde sağlanması STRATEJĠK AMAÇ Tüm çalıģanlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, hukuka uygun, halkın güven duyduğu bir yerel yönetim olunması STRATEJĠK HEDEF. Belediye teģkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve iģlemleri ile personele ait hususları; ilgili kanun, yönetmelik genelge ve emirlere uygunluğunu BaĢkanlık Makamının izni ile inceleme, araģtırma ve soruģturma iģlemlerini yapmak STRATEJĠK AMAÇ Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluģlar ve özel ve tüzel kiģiler arasında çıkan ve çıkması muhtemel ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil bir biçimde, sonuçlandırılması için gerekli çalıģmanın yapılması ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması STRATEJĠK HEDEF Belediyeye ait hukuki iģlemlerin, belediye ve ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi, yasal hakların korunması ve belediye birimlerinin faaliyetlerinde hukuka uygunluğun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi STRATEJĠK AMAÇ Ġlgili mevzuat çerçevesinde; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım iģlemlerini mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak, iç ve dıģ Sayfa 54

55 müģteri memnuniyeti sağlayacak Ģekilde, gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaģtırmak ve belediye gelirlerini artırmak STRATEJĠK HEDEF Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap iģlemlerini; planlı, zamanında ve güvenilir olmasını ve harcamaların kayıt altına alınarak sağlamak STRATEJĠK HEDEF Gelir getirici faaliyetlerin artırılmasını ve muhtemel gelir kayıplarının engellenmesini sağlamak STRATEJĠK AMAÇ Belediyemiz çalıģanlarının, her türlü gereksinimlerinin karģılanabildiği, güvenli, temiz ve hizmetlerin en verimli Ģekilde sürdürülebileceği fiziksel mekânlara kavuģturulması STRATEJĠK HEDEF Belediye çalıģanlarının; temizlik, teknik bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerinin en iyi Ģekilde temin edilmesi, her türlü organizasyonda mekânların fiziksel Ģartlarının düzenlenmesi STRATEJĠK AMAÇ Ġlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınaî iģletmelerin kayıt altına alınması ve uluslar arası standartlarında çalıģmalarının sağlanması STRATEJĠK HEDEF Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması STRATEJĠK AMAÇ Birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesinin sağlanması STRATEJĠK HEDEF Gerek ihale gerekse doğrudan temin yolu ile belediye birimlerinin satın almalarının gerçekleģtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ Belediyenin ve paydaģların gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması STRATEJĠK HEDEF Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması. Sayfa 55

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel : 0 212 484 38 00 Fax : 0 212 441 94 84 www.bahcelievler.bel.tr 2 ĠÇĠNDEKĠLER 3 I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI. T.C. Bahçelievler Belediyesi. (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL

PERFORMANS PROGRAMI. T.C. Bahçelievler Belediyesi. (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL T.C. Bahçelievler Belediyesi Performans Programı 2010 PERFORMANS PROGRAMI (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL 1 2 GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI 4 RECEP

Detaylı

İZMİT BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

İZMİT BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2 Saygıdeğer Ġzmitliler, Değerli HemĢerilerim, ĠletiĢim ve bilginin tartıģmasız bir güç olduğu günümüzde planlamanın önemi her geçen gün daha

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Bahçelievler Belediyesi FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

T.C. Bahçelievler Belediyesi FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ T.C. Bahçelievler Belediyesi 29 FAALİYET RAPORU MART 21 1 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 29 FAALİYET RAPORU BAHÇELİEVLER

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 KÜNYE Yayın Kurulu Başkanı Osman DEVELİOĞLU Bahçelievler Belediye Başkanı Yayın Kurulu Hikmet TEKİROĞLU Başkan Yardımcısı Muhsin ŞAHİN Mali Hizmetler Müdürü Rapor Sorumluları Engin GENÇ M. Metin GÖNÜLLÜ

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. CİHANBEYLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.) 1 2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU CĠHANBEYLĠ BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Belediye Meclisi; Recep ÖZKAN ın 31/01/2012 tarihli yazılı daveti nın BaĢkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi gereğince 06/02/2012

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Şeffaf, dürüst, açık sözlü yönetimle, çalışkanlık ve kararlılık buluşuyor. Eğitime, bilime saygı duyan kadrolarla, geleceğe

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2016/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 24/12/2015 tarih ve 36639 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Karar Tarihi : 16/05/2017 Karar No : 220 Amaç ve kapsam: MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Erzurum

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı