T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş."

Transkript

1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 13

2 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi; Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi Adresi; olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. adına... Şubesi, diğer taraftan iş bu sözleşmeyi borçlu sıfatıyla imzalayan "Müşteri" diye adlandırılacak olan gerçek kişi tüketici... ile işbu sözleşmeyi müteselsil kefil sıfatıyla imzalayan "Kefil/Kefiller" diye adlandırılacak olan ve Rehin Veren diye adlandırılacak olan. arasında aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda; (...)TL.(Yalnız......) limitli ve (...) ay vadeli Sabit Faizli Konut Finansmanı Kredisi açılması için anlaşmaya varılmıştır. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik edemezler. MADDE 2) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE DİĞER BELGELER Müşteri, işbu sözleşme imzalanmadan önce sözleşme koşulları ve kredi genel bilgilerini içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nu ilgili Yasa nın öngördüğü 1 işgünlük süreye uygun şekilde teslim alıp, yine bu süre çerçevesinde incelemiş ve hükümlerini anlamış olduğunu, formun yazılı olarak verilmesini takip eden 1 işgününü müteakiben serbest iradesi ile bu sözleşmeyi imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, ilgili yasa ile yetkili kılınan mercilerin bu Yasa kapsamında yapacakları düzenlemeler çerçevesinde veya kredinin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında Bankanın isteyeceği yeni sözleşme/taahhütname/beyan veya sair belgeleri, Bankaca taraflarına yapılacak bildirimi takiben en kısa sürede tamamlayacaklarını /imzalayacaklarını kabul ve taahhüt MADDE - 3) MÜŞTERİNİN BEYANI Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verecekleri Bireysel Kredi Başvuru Formu ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu, işbu krediyi konut finansmanı kapsamında talep ettiğini, krediyi kısmen veya tamamen mesleki ya da ticari amaçla kullanmayacağını ve Banka nın bu bilgilere dayanarak kredi tahsis ettiğini kabul ve taahhüt Müşteri ve Kefil/Kefillerin bu formda verdikleri bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması veya kredi kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde Banka krediyi kullandırmaktan vazgeçebilir. Yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. Müşteri, Kefil/Kefiller, sözleşme konusu kredinin herhangi bir sebeple Konut Finansmanı Yasası kapsamından çıkması veya Konut Finansmanı Yasası kapsamında bulunmadığının sonradan tespit edilmesi halinde ödenmesi gereken (geçmişe dönük olanlar dahil) vergi (BSMV) dahil ve sair yasal yükümlülükler ile masrafları derhal ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her türlü hesaplarda (mevduat / kredi / kredi kartları / kiralık kasa / yatırım hesabı vb.), yapacağı işlemlerde ve kullandığı/kullanacağı kredilerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun a uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Bankaya yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE - 4) UYGULANACAK HÜKÜMLER Müşteri, Kefil/Kefiller ve Teminat/Rehin Veren ilgili yasa kapsamında kanunen yetkili kılınmış merciler tarafından düzenlemesi yapılacak mevzuat çerçevesinde yürürlüğe konulacak uygulamaların ayrıca ihbara, ihtara gerek kalmaksızın taraflarına uygulanmasını ve bu uygulamanın getireceği her türlü hukuki ve mali sorumlulukları şimdiden kabul ettiklerini ve gecikmeksizin yerine getireceklerini, 2 / 13

3 kabul ve taahhüt B-Ödenecek Toplam Faiz Tutarı: MADDE - 5) KREDİNİN KULLANDIRILMASINDA BANKA YETKİLERİ Banka, işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü hak ve alacaklarını ve işbu sözleşme kapsamında kullandırdığı kredileri ve/veya krediden doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacaklarını, teminatı ile birlikte Konut Finansmanı Fonu na, İpotek Finansmanı Kuruluşu na ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü gerçek ve tüzel şahıslara satabilir, devir ve temlik edebilir, teminat gösterebilir veya oluşturacağı teminat havuzlarında toplayarak menkulkıymetleştirebilir. MADDE - 6) AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için aşağıda ve işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Faiz, Masraf ve Ücretlere İlişkin Taahhütname de belirtilen oranlarda/tutarlarda, tahakkuk ettirilecek kredi faizini, kredi faizi üzerinden hesaplanacak, varsa Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu (KKDF), ayrıca her tür komisyon, vergi, resim, harç ve diğer her türlü ücret ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt Aylık taksit tutarı; anapara payını, kredi faizini, (varsa) KKDF yi ve (varsa) diğer masrafları içerecektir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, KKDF oranlarında meydana gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren Müşteriye yansıtılacağını ve Geri Ödeme Planının buna göre yeniden düzenleneceğini, düzenlenecek yeni Geri Ödeme Planında taksitlerin eşit olmayabileceğini kabul ve taahhüt Geri Ödeme (Taksit) Sayısı: ay Taksit Ödeme Sıklığı: (Ayda bir/üçer ayda bir, varsa ödemesiz dönemi... ay şeklinde belirtilecektir) İlk Taksit Tarihi: Son Taksit Tarihi: Aylık Taksit Tutarı: (Taksit tutarlarının eşit belirlenmesi halinde bu tutar yazılacaktır) İlk Taksit Tutarı: (İlk taksit tutarının mevzuat esasları doğrultusunda farklı belirlenmiş olması halinde bu tutar yazılacaktır) A-Ödenecek Toplam Anapara Tutarı: 3 / 13 C-Ödenecek Diğer Giderler Toplamı: (Geri ödeme planında yer alan (varsa) KKDF tutarları toplamı belirtilecektir) Ödenecek Toplam Tutar (A+B+C): (Sözleşmenin Sonundaki Kredinin Kefil Olunan Miktar bölümüne aynı rakam yazılacaktır) Aylık Faiz Oranı: %... Yıllık Faiz Oranı: %... (*) Peşin Komisyon Ödemeli Kredilerde Düşük Aylık Faiz Oranı: %... (*) Peşin Komisyon Ödemeli Kredilerde Düşük Yıllık Faiz Oranı: %... Aylık Maliyet Oranı: %... Yıllık Maliyet Oranı: %... Temerrüt faiz oranı akdi faiz oranının % 30 fazlası olup, yıllık %... dır. (*) Müşteri dilerse düşük faizli, Sabit Faizli Konut Finansmanı Kredisinden yararlanabilecektir. Ancak, bundan yararlanabilmesi için kredinin ilk açılışında...tl. tutarında katkı payı/peşin komisyon ödemesi yapılması gerekmektedir. Müşteri, Kefil/Kefiller işbu Sözleşmenin akdi faiz oranının %... (emsal kredilere uygulanan akdi faiz oranı) olduğunu, ancak...tl. katkı payı/peşin komisyon alınması nedeniyle, kredisine işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Geri Ödeme Planında belirtilen %... düşük faiz oranının uygulandığını, temerrüde düşmesi halinde krediye akdi faiz oranının % 30 fazlası üzerinden temerrüt faizi uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, İşbu kredi sözleşmesi ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemler ile teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olan kanuni yükümlülükler, sigorta prim ve masrafları ile taşınmazın sonraki tarihlerde değer tespitinin yapılmasına yönelik giderler dahil her türlü masrafı ve bunların BSMV sini ödeyeceklerini, ödenmeyen taksitlerinden dolayı Banka nın kendisine göndereceği her türlü bildirim, ihtar ve ihbarnameler ve göndereceği dönemsel ödeme dekontları için yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, ileride konulabilecek her türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın

4 Banka ya nakden veya hesaben defaten ödemekle yükümlü olduklarını, İşbu sözleşmede belirtilen sabit faiz oranının Banka ile varılacak ortak mutabakata göre değiştirilebileceğini, değişken faizli ya da karma yapıda (sabit+değişken faiz oranlı) krediye dönüştürülebileceğini, kredi vadesi boyunca belirtilen faiz sistemleri arasında geçiş yapılmasının Bankanın uygunluk vermesine bağlı olduğunu ve söz konusu geçişlerden doğacak tüm ek ücret ve masrafların taraflarınca nakden veya hesaben defaten ödeneceğini, söz konusu geçişlerde Bankaca evvelce tahsil edilen faiz, komisyon vb. tutarların kısmen veya tamamen iadesinin yapılmayacağını, kabul ve taahhüt MADDE - 7) KREDİNİN KULLANILDIĞI MAL VE HİZMET ALANINDA BANKANIN SORUMLULUĞU Banka, bu krediyi Müşterinin talebi gereği satıcı/sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilere ödeme yapmak suretiyle veya Müşteriye nakden ödeyerek ya da Müşteri adına açılacak vadesiz hesaba virman yapmak suretiyle kullandırabilir. Kredinin ödenmesinden tamamen Müşteri ve Kefil/Kefiller sorumlu olup; Müşteri ve Kefil/Kefiller, satın alınacak taşınır/taşınmaz/hizmetle ilgili satıcı, dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişiler ile aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkların, kredinin geri ödenmesine ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerine hiçbir etkisi olmayacağını kabul ve taahhüt Banka söz konusu krediyi belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermemekte olup, müşteri kullandırılan bu krediyi dilediği bir satıcı veya sağlayıcıdan alacağı herhangi bir konut, mal veya hizmet için kullanmakta serbesttir. Müşteri, gerek kullandırılacak kredi limitinin tespit edilmesi, gerekse kredinin teminatı olarak konut üzerine konulacak ipotek tesisi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen konuta ilişkin belgeleri ibraz edecektir. Kredinin teminatı olarak konut üzerine konulacak ipotek tesisi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen Bankaca ekspertiz raporu düzenlenmesi/düzenlettirilmesi zorunludur. Müşteri, bu aşamada ve kredinin tamamen tahsil ve tasfiyesi süresince ekspertiz raporu düzenlenmesini gerektirir diğer hallerde Bankaca ekspertiz raporu düzenleneceğini/düzenlettirileceğini ve ekspertiz masraflarının kendisi tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankanın, işbu krediyi müşteri tarafından gösterilen bir taşınmazın satın alınması için kullandırması, dolayısıyla Bankaca herhangi bir imalatçı, üretici, satıcı ve/veya sağlayıcı gösterilmemesi durumunda, Bankaya müşterinin satın alacağı konut ile ilgili olarak taşınmaza ilişkin belgelerin ekspertiz/ipotek tesisi vb sair işlemler için ibraz edilmesi veya kredinin müşteriden alınan talimata istinaden Bankaca satıcıya veya satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödenerek kullandırılmasının bağlı kredi anlamını taşımadığını, Bankanın malın teslimi veya ayıbından dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, mal ve hizmeti sunan satıcı/sağlayıcı gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkabilecek uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olmasından, teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması ve benzeri hususlarda çıkabilecek uyuşmazlıklardan Bankanın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, bu gibi hususların borcun ödenmesine hiçbir etkisi olmadığını, dolayısıyla kredi geri ödemelerini hiçbir surette aksatmayacaklarını Müşteri ve Kefil/Kefiller kabul, beyan ve taahhüt Bankanın, işbu krediyi belirlediği bir taşınır/ taşınmazın/hizmetin satın alınması ya da belirlediği bir satıcı ile yapılacak hukuki işlem koşulu ile kullandırması durumunda, tahsis edilecek kredi Müşterinin gerekli teminatları tesisi ve bu kredi sözleşmesini imzalamasını müteakiben doğrudan Müşteri nam ve hesabına satıcıya veya satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödenerek kullandırılacak olup, Müşteri bu işlemlerin ve kendi adına tahsis edilen kredinin yine kendi nam ve hesabına yapılmış ödeme olarak satıcı ve/veya dağıtıcı firmaya doğrudan yapılması hususunda Banka yı yetkili kıldığını, işbu maddenin aynı zamanda yazılı, süresiz, gayrikabilirücu yetki belgesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. MADDE - 8) GERİ ÖDEME İşbu Sözleşmeden kaynaklanan toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibariyle dağılımı, toplam taksit sayısı ve tarihleri işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme planında gösterildiği gibidir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredinin işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme planına göre işleyeceğini ve her taksitin anapara, faiz, (varsa) KKDF, (varsa) diğer masraf tutarından oluştuğunu, borcu, kabul edilen ödeme planında gösterilen taksit vade tarihlerinde ve bu vadelerin karşılığında gösterilen tutarlarda taksitler halinde 4 / 13

5 nakden ve defaten ödeyeceklerini, taksit vade tarihinin resmi tatile denk gelmesi durumunda, taksit ödemesinin, resmi tatili takip eden ilk işgünü yapılacağını kabul ve taahhüt Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka nın taksit vadesinden önce ve taksit vadesinde kısmi taksit tahsilatını kabul etmeyeceğini, taksit vadesinden sonra ise toplam gecikme faiz tutarından daha düşük olmamak kaydıyla kısmi ödeme yapılabileceğini, bu durumda yapılan kısmi ödemenin öncelikle taksit içerisindeki faiz ve fer ilerine mahsup edileceğini, taksitin ödenmeyen kısmına tahsil gününe kadar geçen süre için Madde 13 te belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ve buna ilişkin fon, vergi ve masrafları ödeyeceklerini, kısmi tahsilat yapılan taksite ilişkin tüm unsurlar tahsil edilmedikçe takip eden taksit için tahsilat yapılmayacağını kabul ve taahhüt MADDE - 9) HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye ilişkin her bir taksiti, bu kredi sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve eki olan geri ödeme planı çerçevesinde vadesinde ödeyeceklerini, anapara, faiz, (varsa) KKDF, (varsa) diğer masraf tutarından oluşan taksit tutarının/tutarlarının ve/veya doğmuş/doğabilecek her türlü faiz, ücret, sigorta primi vb. masraflarının, Banka nezdindeki Müşteriye ait veya Müşteri tarafından belirtilen bir mevduat hesabından otomatik olarak tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine Bankanın yetkili olduğunu ve taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt Bankaya, hesaptan tahsilat yetkisini kullanamaması durumunda bir sorumluluk yüklenemez. MADDE - 10) ERKEN ÖDEME Müşteri ve Kefil/Kefiller, borçlandığı miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bir veya Birden Fazla Taksitin Erken Ödenmesi: Bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmek istenmesi halinde; erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır. Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi: Erken ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen 5 / 13 taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir. Erken ödeme iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa, ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihi ile erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir. Vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitin vadesinden önce ödenmesi ya da kredi borcunun tamamının vadesinden önce ödenmesi sırasında borçlunun vadesi geçmiş ve ödenmemiş taksitlerinin bulunması halinde, geciktirilen her taksit için ayrı ayrı olmak üzere gecikilen gün sayısına göre vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar Madde 13 te belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ve varsa KKDF tutarı öncelikle tahsil edilir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, ilgili Yasa uyarınca bir veya birden fazla taksitin erken ödemesi ya da kredinin tamamının erken ödenmesi halinde, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan erken ödeme indiriminin yapılmasını müteakip, erken ödenen tutar üzerinden %2 oranında erken ödeme ücretini nakden veya hesaben defaten ödeyeceklerini kabul ve taahhüt MADDE - 11) ARA ÖDEME Müşteri ve Kefil/Kefiller, taksit miktarının azaltılması ya da vadenin kısaltılması amacıyla ara ödeme talebinde bulunabilirler. Banka nın ara ödemeyi kabul etmesi halinde ödemeyi takiben Müşteriye yeni borç bakiyesi üzerinden oluşturulacak ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan yeni Geri Ödeme Planı verilir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, yeni Geri Ödeme Planına göre borcun tasfiyesini kabul ve taahhüt Müşteri ve Kefil/Kefiller, ara ödeme yapmaları halinde erken ödenen tutar üzerinden %2 oranında erken ödeme ücretini nakden veya hesaben defaten ödeyeceklerini kabul ve taahhüt MADDE - 12) KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ, TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Geri Ödeme Planında gösterilen taksitlerin başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın karşılarında belirtilen tarihte muaccel olacağını, vade tarihinde ödenmeyen taksitlere, vade tarihinden ödeme tarihine kadar Madde 13 te

6 belirtilen faiz oranı üzerinden gecikme faizi işleyeceğini kabul ve taahhüt Müşteri ve Kefil/Kefiller, birbirini izleyen en az iki taksitin ödenmemesi halinde Banka nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren bir ay içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, Banka nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt Müşteri, üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı kredinin teminatını teşkil eden ipotek konusu taşınmaz üzerine konulan haczin tedbirin Bankaca belirlenecek süre içerisinde kaldırılmaması, vergi ya da başkaca yükümlülük ya da borçlarından dolayı taşınmazın tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlanması, taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, gayrimenkulün değerinde herhangi bir nedenle azalma meydana gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması halinde, kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında kalması gibi hallerde Banka nın ilave teminat istemeye yetkili olduğunu, kendisinden istenen sürede ek teminat olarak en az aynı değerde başka ipotek veya Banka ca kabul edilecek başka bir teminat vermemesi halinde Banka nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, sözleşme hükümlerine uymamaları, krediye ilişkin Başvuru Formu ve ekindeki bilgilerden herhangi birisinin doğru olmadığının anlaşılması, işbu sözleşmeye istinaden bankaca talep edilen belgeleri derhal imzalamamaları/ tamamlamamaları, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme güçlerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri, üçüncü şahıslarca haklarında ihtiyati haciz veya haciz kararı aldırılmış olması, kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına rağmen ilave teminat vermemeleri, Banka ca yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde bulunmaları, haklarında iflas kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü, kısıtlanması veya kayyım tayini gibi hallerde Banka nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren bir ay içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt Müşteri, birbirini izleyen iki taksitin ödenmesinde temerrüde düşülmesi veya sözleşmede belirtilen diğer muacceliyet hallerinin ortaya çıkması durumunda Bankaca bu sebeple borcun tamamının muaccel kılınması halinde, Banka tarafından hakkında rehnin paraya çevrilmesi veya haciz yoluyla takip yapılabileceğini, bu kapsamda teminatlarının paraya çevrilebileceğini, mevzuat çerçevesinde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takibin Banka alacağının tamamını karşılamaması halinde aşan kısım için haciz yoluyla takip yapılabileceğini, konutun satışı için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gereken işlemlerin yürütüleceğini, konutun satışının gerçekleştirilmesi ve elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tarafına ödenmesini takiben tarafının veya zilyetliğin devredilmiş olması halinde zilyetliği elinde bulunduran 3. şahısların konutu tahliye etme yükümlülüğü doğacağını, konutun tahliye edilmemesi halinde konut sahibi veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurulabileceğini, bütün bu işlemler nedeniyle doğacak masraflar ile vergi ve harçların mevzuatın belirlediği çerçevede tarafınca karşılanacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde kredi borçlarına muacceliyet verilmesi hallerinde, kredi borçlarının muaccel olduğu tarihten, tahsil ve tasfiye tarihine kadar Madde 13 te belirtilen faiz oranı üzerinden faiz ve masraflarını ödeyeceklerini kabul ve taahhüt Bankanın işbu sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtildiği üzere tesis etmiş olduğu teminatlar (rehin hakkı, ipotek hakkı, hapis hakkı, kefalet) müşterinin Bankaya karşı her ne nedenden olursa olsun kefalet dahil doğmuş ve doğacak borçlarının tasfiyesine kadar devam edecektir. MADDE - 13) TEMERRÜT FAİZİ Müşteri ve Kefil/Kefiller, temerrüde düşülmesi halinde veya sair sebeplerle alacağın muaccel olduğu tarihten tüm borcun fer ileriyle birlikte tamamen ödeneceği tarihe kadar aşağıda belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt Temerrüt faizi, sözleşmede belirtilen akdi faiz oranının %30 artırımı suretiyle bulunacak faiz oranıdır. MADDE - 14) BANKANIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE HAPİS HAKKI Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten 6 / 13

7 doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka nın bütün Şubelerinde mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da gelecek her tür vadeli/vadesiz mevduatları, doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendilerine ait olup da Banka da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları, kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde Banka nın rehin ve hapis hakkının bulunduğunu, bunların veya bedellerinin Banka ca takas ve mahsup edilebileceğini, yine Banka nın lehlerine gelmiş olan havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, işverenlerinden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının tamamını Banka ya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt Müşteri ve Kefil/Kefiller, tüm hesap ve mevduatları arasında Banka nın her tür alacağı sebebiyle dilediği zamanda, dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb. den emekli olmaları halinde emekli maaşlarının takasına/mahsubuna, haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiklerini, Banka nın rehinli tüm menkul değerlerini satarak, rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt MADDE - 15) TEMİNAT Müşteri, taşınmaz ipoteği, kefalet, nakit, sair değerler ile bunlarla sınırlı olmamak üzere Banka tarafından kabul edilebilir teminatların tesis, tescil ve Bankaya verilmesinden sonra krediyi kullanabileceğini kabul eder. Banka her ne sebeple olursa olsun alacağı bulunduğu sürece teminatların bir kısmının ya da tamamının geri verilmesi konusunda müşteri isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların Bankanın merkez ve tüm şubelerinden herhangi birinin, her ne suretle olursa olsun mevcut veya ileride doğabilecek vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bunların bu sebeple de Bankaya rehinli/ipotekli bulunduğunu kabul Müşteri, Banka ya olan asaleten ve kefaleten tüm borçları tamamen ödendiği takdirde, en kısa zamanda Banka ya müracaat ederek teminatını geri alacağını, aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü hasar, fire ve diğer kayıplardan Banka nın hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller teminatlara ilişkin marj oranlarının Banka tarafından belirleneceğini, kendisi veya Rehin Veren tarafından rehnedilen ipotekli taşınmazların, borçlanma muamelelerinden doğacak borçlarını temin edemeyecek vaziyete girdiğinin Banka tarafından kendisine tebliğ edildiği tarihten sonraki 10 gün içinde teminat farkı için Banka nın talep ettiği her türlü tamamlayıcı teminatı vermeyi, aksi takdirde Banka nın açtığı kredi hesaplarının muacceliyet kazanacağını ve Banka nın borcun tamamının tasfiyesini talebe yetkili olduğunu kabul ve taahhüt Muhafaza Müşteri, teminat olarak Banka ya rehin, tevdi ve/veya teslim ettiği/edeceği her tür taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, hisse senedi, hazine bonosu, altın ve kıymetli madenler vb. nin bakım, muhafaza, yed i emin, üçüncü kişiye teslim, nakliye, kira vs. bedellerini, bunlara ilişkin her tür vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini Banka ya derhal ve nakden ödeyeceğini, söz konusu rehinli taşınır, taşınmazların istirdadına/borcun tasfiyesine kadar doğabilecek bu tür ödemelerden ve her türlü masraftan sorumlu olduğunu gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka ya rehin ve teslim ettiği taşınır ve taşınmaz üzerinde Banka nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının varsa ilgili Sicil Memurluğu na tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka ca ilgili Sicil Memurluğu ndan rehin ve satılamaz kaydının silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar ve/veya her koşulda Banka nın yazılı izni olmaksızın taşınır/taşınmazı bir başkasına devretmeyeceğini, aksi takdirde Banka nın tüm alacağını muaccel kılma hakkına sahip olacağını, Banka nın krediden veya başka herhangi bir sebepten doğan alacağının faiz, harç, masraf, vekâlet ücreti vs. ile birlikte tamamen ödenmesine kadar ilgili sicildeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını rehinli malın kendisine teslim edilmeyeceğini, yed i emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya değerinin eksilmesinden Banka nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 7 / 13

8 Değerleme ve Kıymet Takdiri Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, ilgili Yasa kapsamında ihraç edilecek ipotekli sermaye piyasası araçlarının dayanağı veya teminatı olan kredi alacakları için; söz konusu kredilerin açılması, bu alacakların konut finansman fonu portföyüne alınması, ipotek finansmanı kuruluşuna devredilmesi ya da ipotek teminatlı menkul kıymetlere dayanak oluşturan teminat havuzuna dahil edilmesi veya fon portföyüne alınan ya da teminat havuzuna dahil edilen alacağın/alacakların teminatını oluşturan taşınmazların yeniden değerlenmesi, dolayısıyla ipotek konusu taşınmazla ilgili olarak gayrimenkulün veya kredinin devri, Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddeleri uyarınca menkul kıymet ihraç edilmesi, bu sözleşme kapsamında kullandırılan kredinin teminatlarında değişiklik yapılması veya yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılması, taşınmazda değer azalışlarının oluşması halleri ile mevzuatın gerektireceği diğer durumlarda konut değerlemesinin yapılmasını, ilgili kurum/ kuruluşlarca söz konusu değerleme işlemlerinin gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumlar tarafından yapılmasının zorunlu tutulması halinde Bankaca bu kişi/kurumlara değerleme işleminin yaptırılmasını, gerektiği hallerde bilirkişi veya ilgili diğer şahıslarca gerekli inceleme, değerleme ve kıymet takdirinin yaptırılmasını, tüm bu nedenlerle doğabilecek her türlü masraf ve benzeri giderleri ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt Keza, Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde satışı istenen taşınmaz için kıymet takdiri ve bilirkişi incelemesinin Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılacağını, ancak, ilgili Yasa da belirtilen süre içinde taşınmazın kıymet takdiri veya bilirkişi incelemesinin, belirtilen yetkili kişi ve kurumların yanı sıra diğer uzman bilirkişiler marifetiyle de yapılabileceğini, bu nedenle doğabilecek her türlü masraf ve benzeri giderleri ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt bu kredi hesabına sözleşmeye binaen uygulanan akdi faiz, gecikme faizi, temerrüt faizi, her türlü ücret, masraf ve komisyonlar, vekâlet ücreti, mahkeme giderleri, takip masrafları ve her türlü gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonların dahil olacağını ve sorumluluklarının tüm bu hususları kapsayacağını, Borcun, Müşteri için her ne sebeple olursa olsun muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını, Banka ile Müşteri arasındaki işbu kredi sözleşmesinin, kefaletlerinin niteliğine aykırı olmayan hükümlerinin tamamının kendi haklarında da aynen uygulanmasını ve bu maddelerde yer alan hususları da aynen taahhüt ettiklerini, Bu sözleşmeye istinaden Bankaca Müşteriye açılan krediden dolayı Banka riskini karşılamak üzere, Müşteri tarafından verilecek ayni ve şahsi teminatların gerektirdiği tüm vergi, resim ve harçlarla dava ve takip giderleri, avukatlık ücreti ve sair masrafların da kefaletleri kapsamında olduğunu, gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt MADDE ) İPOTEK Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Banka ile imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak tüm borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen taşınmazları, mütemmim cüzü ve teferruatları ile birlikte Banka ya, Banka nın belirleyeceği tutar üzerinden birinci derecede ipotek etmeyi, teminat olarak verecekleri ipoteklerde işbu sözleşme hükümleri ile aşağıdaki esasların geçerli olacağını ve bunların ipotek akit tablolarına işlenmesini kabul ve taahhüt Cinsi Adresi İ p o t e k E d i l e n T a ş ı n m a z l a r MADDE ) MÜTESELSİL KEFİL Bu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefil/Kefiller; Müşterinin bu sözleşmeden ötürü borçlandığı ve borçlanacağı tutarı aşağıda imza bölümünde belirtilen miktara kadar 10 yıl süreyle müteselsil kefil olarak sorumlu olduklarını, kefalet miktarlarına; 8 / 13 Cilt Sayfa Ada Parsel Tapu Senedi Tarih ve No su Derece Ayrılmaz Parça ve Eklenti Beyanı

9 Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı taşınmazların Banka lehine birinci derecede ipotek edilmesinin mümkün olmayıp, daha alt derecelerde ipotek alınması halinde tapu siciline serbest dereceden otomatikman istifade eder kaydının konmasını ve daha üst derecelerdeki ipoteklerin boşalması halinde Banka ipoteğini her defasında bir üst veya daha üst derecelerdeki serbest kalan ipotek derecelerine geçirmeyi ve bu konuda gerekli işlemleri yapmayı ve keza Bankanın Müşteri/Rehin Veren adına bu konuda gerekli işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt Müşteri ve/veya Rehin Veren, Bankaya ipotekli taşınmazlar üzerine sonradan yapılacak binalarla tüm taşınmazlara monte edilecek tüm makinalar, alet ve edevat, teçhizat, tesisat ve bunların yedek parçalarının ipoteğin kapsamına alınmasını teminen gerekli yasal formaliteleri zamanında ve noksansız bir şekilde yapmayı ve Bankanın da aynı işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt Bankanın yapacağı kontrolde noksanlık tespit edildiği takdirde, Bankanın istemi üzerine Müşteri ve/veya Rehin Veren bunların da ipoteğin kapsamına alınmasını sağlamayı kabul ve taahhüt Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı ipoteklerin devamı süresince, bu taşınmazlar üzerinde değerini düşürecek hiçbir tasarruf ve harekette bulunmamayı ve tüm binalar, tesisat, eşya ve demirbaşların bulundukları taşınmazlar içinde muntazam ve işler bir halde olmasını sağlamayı ve bunlar dahilinde mevcut menkuller ile ipotek tablosunda yazılı bütünleyici parça, eklenti, aletler ve edevatı yerinden sökmek suretiyle Bankanın rızası hilafına başkasına temlik ve üzerlerinde herhangi bir tasarruf icra etmemeyi kabul ve taahhüt Bu taahhütlerin yerine getirilmediği duyulup bilindiği takdirde Medeni Kanun un 865. maddesi gereğince Banka gereken önlemleri doğrudan doğruya almaya yetkilidir. Banka bu nedenle yapacağı masraflar için tescile gerek kalmadan rehinli taşınmazlar üzerinde, diğer kayıtlı yükümlülüklerden önce gelen rehin hakkına sahip olacaktır. Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların tamamını veya bir kısmını bu sözleşmenin akdi tarihinden itibaren Bankanın bilgi ve izni olmaksızın kiralamamayı ve bu taşınmazların tamamına veya bir kısmına ait mevcut istihkak iddiası/talebi veya müdahale ve çekişmeleri ve mülkiyetin sona ermesini zorunlu kılan fesat ve butlan sebeplerini Banka ya bildirmeyi taahhüt 9 / 13 Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların tamamı veya bir kısmı üzerinde Medeni Kanun un 867. maddesi uyarınca tazminat alabileceği bir değer düşüklüğü meydana geldiği takdirde, Bankanın bilgi ve onayı olmadan bu tazminatı almamayı kabul ve taahhüt Banka isterse bu tazminatı Müşteri veya Rehin Verenin nam ve hesabına tahsil ederek bu sözleşmeden doğmuş/doğacak alacağına mahsup etmeye yetkilidir. Müşteri, Bankanın, her yıl veya dilediği tarihte ya da ilgili Yasa da öngörülen hallerde ipotekli taşınmaz malın durumunu tespit, denetim veya değerini takdir ettirmeye ve kendi yöntemlerine göre yeni bulunacak değere göre yeni marj oranları belirleyerek yeni teminat istemeye yetkili olduğunu ve bu takdirde yeni teminatları tesis, tescil ve Bankaya vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bankaya ipotekli taşınmazların kamulaştırılması durumunda Müşteri ve/veya Rehin Veren, kamulaştırma bedeli ile kamulaştırmadan doğacak her türlü hak ve menfaatin aynı şartlarla Bankaya rehinli kaldığını, rehin hakkı sahibi sıfatıyla Bankanın bu bedeli İdareden tahsile ve borç muaccel ise ona mahsuba, değilse bloke bir hesapta rehin olarak tutmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt Müşteri ve/veya Rehin Veren, Medeni Kanun un 889. maddesinde belirtilen taşınmazın bölünmesi halinde Bankanın alacağını talep etmek hakkını haiz olduğunu ve bu talebi kayıtsız, şartsız ve itirazsız olarak yerine getireceğini, Medeni Kanun un 888. maddesinde belirtilen taşınmazın devri halinde de Banka nın kendilerine başvurma hakkını muhafaza edeceğini ve bu nedenle kendilerine ihbar yapılmasına gerek bulunmadığını kabul ve taahhüt Banka, Müşterinin her türlü kredi sözleşmeleri ve taahhütnamelerinden doğmuş ve doğacak her türlü borç ve fer ilerinin tamamen ödenmesine kadar ipotek kaydını sicilden terkin ettirmemeye yetkilidir. Müşteri, Bankaya ipotek ettiği gayrimenkulü Bankanın yazılı onayını almadan üçüncü şahıslara satamayacağını, aksi takdirde Bankanın tüm alacağını muaccel kılma hakkına sahip olacağını, keza taşınmaz malın belirli bir payını ya da tamamını üçüncü şahıslara satması halinde gerek borcun, gerekse kredi hesabının kendi namına devam edeceğini, Bankanın taşınmazın devrine muvafakat etmesi halinde dahi bu krediden doğan borç tamamen ödeninceye kadar bu sözleşmedeki yükümlülüklerinin aynen devam edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri ipotekli

10 gayrimenkulün devri halinde yeni malik borcun tamamını veya kendi payına düşen hisseyi şahsen kabul etse bile, Medeni Kanun un 888 ve devamı maddeleri gereğince müşteriye bir ihbara hacet kalmaksızın Bankanın müşteriye karşı olan alacak hakkının devam edeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ve/veya rehin veren, krediye konu ve/veya kredinin teminatını teşkil eden gayrimenkulü kredinin açık olduğu dönem içinde 3. kişi/kişilere satmaları / bağışlamaları / devretmeleri halinde kredinin konut finansman kredisi olma vasfından çıkacak olması nedeniyle, KKDF ve BSMV de dahil olmak üzere her türlü yasal yükümlülüğü ödemekle yükümlü olacaklarını, Bankaya yapılan taksit ödemelerinin öncelikle söz konusu yasal yükümlülüklere mahsup edilmesini, taksit tutarlarına ilaveten bu yasal yükümlülükleri de ödemedikleri takdirde Banka nın tüm alacağını muaccel kılmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt Müşteri ve/veya rehin veren, ipotek edilen taşınmazlardan her birinin ve hisselerin tümünün müşterinin kredi sözleşmeleri ve taahhütnamelerinden doğmuş ve doğacak her türlü borcunun tamamından sorumlu olacağını, borcun kısmen ödenmesi halinde ipoteklerden herhangi birinin fek edilemeyeceğini, Bankanın müştereken ipotek edilmiş taşınmazlar ve/veya hisseler üzerindeki ipoteklerden dilediğini fek etmekte yetkili olduğunu, bu durumda dahi Borçlar Kanunu nun 168. maddesi hükmünü Bankaya karşı ileri sürmeyeceklerini gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt MADDE ) NAKİT, MEVDUAT, DÖVİZ TEVDİAT, YATIRIM VE SAİR HESAPLARIN REHNİ Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Bankayla imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen nakit, mevduat, döviz tevdiat hesabı, repo, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu, Eurobond vb. hesaplarının Banka ya rehnedildiğini kabul ve taahhüt R e h n e K o n u K ı y m e t l e r Rehin Verenin Adı Soyadı/Unvanı Rehnedilen Hesabın Bulunduğu Şube Niteliği Hesap No 10 / 13 Rehin Tutarı Müşteri ve/veya Rehin Veren, Banka ca teminata alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir kısmının, bu hesapların vadesinden önce veya vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide edilmesine veya kanuni merasime başvurulmaksızın, işlemiş faizleri ile birlikte riske ve borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz etmeyeceklerini, vadenin bozulması nedeniyle veya sair herhangi bir nedenle meydana gelecek faiz ve diğer kayıp ve zararlardan Banka nın sorumlu olmayacağını, bu sebeplerle Banka yı şimdiden ve gayrikabilirücu ibra ettiklerini kabul ve taahhüt Diğer taraftan, Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehinli hesabın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini Banka nın dilerse Müşteri ve/veya Rehin Veren adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği konusunda yetkili ve mezun olduğunu kabul ve taahhüt Müşteri ve/veya Rehin Veren Banka ya rehnedilen TL./döviz, vadeli mevduat, yatırım ve sair hesabının vadesini, kullandırılan kredi veya borcun ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar faizli bakiyesi ile birlikte ve o günkü faiz koşullarına uygun olarak, önceki vadeye paralel veya Banka nın uygun göreceği süreye kadar, Banka nın rehin hakkı devam etmek üzere Banka ca resen temdit edilmesini veya karşılıklarının geçici bir hesapta bekletilmesini kabul ve taahhüt Müşteri ve/veya Rehin Veren, kredi tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar, Bankanın uygun göreceği tutardaki rehnin devamını sağlayacağını ve kredinin vadesinin teminat alınacak mevduat vadesinden daha uzun olması durumunda mevduat hesabının vade sonunda temdit edileceğini kabul ve taahhüt MADDE - 16) SİGORTA Müşteri, krediye ilişkin sigortaların yaptırılmasını talep etmesi halinde, Bankaca uygun görülecek sigorta işlemlerini yaptırmayı, Müşteri, açılacak kredi sebebiyle Banka ca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine Hayat Sigortası yaptırmayı, sigorta, prim ve diğer masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere yapılacak Hayat Sigorta Poliçesini ifade eden zeyilnameyi Bankaya ciro ve

11 devretmeyi, kredi vadesinden önce süresi biten sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe vade tarihinden önce Banka ya iletileceğini, Banka nın, vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için yenilemeleri herhangi bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili olduğunu, mevcut/ yapılacak/ yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde Banka nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, vefatı halinde, sigorta şirketince ödenecek tazminattan, tazminatın Banka ya ödendiği tarihte doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının mahsubu sonrasında bakiye kalması halinde bu tutarın kanuni varislerine ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefil/Kefiller, açılacak kredi sebebiyle Banka ca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı, Bankaya rehnedilen her türlü taşınmazları, tüm masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere, dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine sigorta yaptırmayı/yapılmasını, ayrıca ipotek tesis edilen taşınmaz için Zorunlu Deprem Sigortası nı (DASK) yaptırmayı, süresi biten poliçeleri yenilemeyi, daha önce sigorta yapılmış olması ve bu sigortanın vade, tutar ve diğer özelliklerinin Bankaca belirtilen şartları haiz olması halinde sigorta poliçelerini Bankaya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, süresi sona eren poliçelerin yenilenmesinde Banka nın yetkili olduğunu, poliçelerde Banka nın dain ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, teminatların değerinde her ne sebeple olursa olsun tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta bedelinin Bankaca sigorta şirketinden alınmasını ve kredi borçlarına mahsup edilmesini, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın çözümü için Banka ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme vs. tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı Banka ya karşı sorumlu olduğunu, sigorta bedeli borçlarını karşılamadığı takdirde kalan miktar için talep tarihinden itibaren 5 işgünü içinde Bankaca kabul edilecek yeni teminat vermeyi veya bu miktarı def aten ödemeyi, ipotek edilen taşınmazın hasara uğraması halinde Bankanın sigorta sözleşmesi hükümleri doğrultusunda sigorta bedelini almak için gerekli her türlü işlemi müşterinin rızası olmaksızın 11 / 13 yapmaya ve bedelini almaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller tarafından vade tarihinde yenilenmeyen poliçelerin Bankaca yenilenmesi yetkisi, Banka için hiçbir mecburiyet teşkil etmez ve bundan dolayı Bankaya hiçbir sorumluluk yüklenemez. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın, sona eren sigorta poliçelerini yenileme yetkisini kullanması halinde, sigorta prim borçları ve masraflarını derhal ödemeyi, ödemediği takdirde sigorta prim tutarının müşteri namına sigorta şirketine Banka tarafından ödeneceğini, Bankanın, ödemiş olduğu sigorta prim tutarını, ödeme tarihinde geçerli olan Banka nın Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte tahsile yetkili olduğunu ve Müşteri nin hesabından ve/veya yapacağı ilk taksit ödemesinden Banka nın ilk önce bu alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu, söz konusu mahsup yetkisinin kullanılması nedeniyle taksit tutarının eksik kalması ve/veya ödenmemesi halinde Bankanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya ve/veya Sigorta Şirketine karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin, bu yükümlülüklerin Banka talep tarihinden itibaren derhal karşılanmamasının Bankaya krediyi muaccel hale getirmek hakkını tanıyacağını kabul ve taahhüt Sözleşmeye Konu Taşınmazlara İlişkin Sigorta Bilgileri Sigorta Türü Konut Sigortası Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Sigorta Şirketi Poliçe No Poliçe Türü Başlangıç Tarihi MADDE - 17) BİLDİRİM Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler, işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu adrese yapılacak tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en geç 15 gün içinde yeni adresini Bankaya iadeli taahhütlü veya noter

12 kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin uygulanması suretiyle tebligatın buraya yapılacağını, adres kayıt sistemindeki yerleşim yerine (Tebligat Kanunu 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmadığını, adres kayıt sisteminde kaydının bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendisine yapılmış sayılacağını, Yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt Banka, bu sözleşme gereği düzenleyeceği dekont, mektup ve ihbar/ihtarları Müşteriye, Kefil/Kefillere ve Rehin Verene gönderdiği takdirde, Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren söz konusu dekont, mektup ve ihbar/ihtarların diğerleri için de hüküm ifade edeceğini kabul eder ve süresi içinde itiraz etmedikleri takdirde bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılır. MADDE - 18) BANKA KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda imzalanan sözleşmelerin, hesap özetlerinin, Banka ya verilen her türlü yazılı talimatın, alacak belgelerinin, iptal belgelerinin, mikrofilmlerin, bilgisayar kayıtlarının, ses kayıtlarının, imzalanmış makbuzların, başvuru formlarının, kredilendirme talimatlarının, ödeme fişlerinin, gönderilen ihtarname ve ihbarnamelerin, ödeme planının ve Banka nın diğer defter ve evraklarındaki kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve bunun delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt 18 (onsekiz) maddeden ibaret olan işbu sözleşme,.../.../... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca okunup kabul edilmesi sonrasında imza edilerek bir nüshası ve geri ödeme planları Müşteri tarafından alınmış olup, Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler, son sayfası imzalanan sözleşmenin her sayfasını paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul ve taahhüt MÜŞTERİ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.... ŞUBESİ Adı ve Soyadı:... Adresi :.... MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER: Adı ve Soyadı:... Adresi : Kefil olunan Miktar :...TL Yalnız... TL (Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı yazılacaktır) Kefalet Tarihi: Kefalet Türü: (Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el yazısıyla doldurulacaktır.) Kefilin Eşinin Onayı: nin Bankanızdan kullanacağı.. kredisinin teminatı olarak eşim. nın bu krediye TL üzerinden müteselsil kefil sıfatıyla kefil olmasını onaylıyorum. Tarih: Adı-Soyadı: Adı ve Soyadı:... Adresi : / 13

13 Kefil olunan Miktar :...TL Yalnız... TL (Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı yazılacaktır) Kefalet Tarihi: Kefalet Türü: (Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el yazısıyla doldurulacaktır.) Kefilin Eşinin Onayı: nin Bankanızdan kullanacağı.. kredisinin teminatı olarak eşim. nın bu krediye TL üzerinden müteselsil kefil sıfatıyla kefil olmasını onaylıyorum. Tarih: Adı-Soyadı: TEMİNAT/REHİN VEREN Adı ve Soyadı:... Adresi :... Adı ve Soyadı:... Adresi :... KSU / 13

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİLİ MEVDUAT HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/10 Hesap No :... Limit :... MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Ticaret

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ SABİT KAR PAYLI KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası"

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SABİT KAR PAYLI KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME SABİT KAR PAYLI KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MEVDUAT AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/8 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MEVDUAT AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka"

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİLİ MEVDUAT HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 8 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİLİ MEVDUAT HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6 Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI

TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI Merkez Sicil No: 272902 TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Fibabanka (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından kredi müşterisine (kefillerle

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SABİT FAİZLİ ESNEK VE ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Form, Müşteriye sabit faizli konut kredisi kullandırım koşulları ile krediye

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KONUT FİNANSMAN / İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMAN / İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMAN / İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Değerli Müşterimiz, Kullanmış olduğunuz Konut Finansman /İpotekli İhtiyaç Kredisine (Kredi) ait aşağıdaki sözleşme hükümlerini lütfen dikkatlice inceleyiniz.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Kayıtlı Elektronik

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan Ticaret

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından kredi müşterisine (kefillerle

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No : İşbu Konut Finansman Kredisi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi ile Konut Finansman

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO : İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka : Müşteri : Banka dan Kredi

Detaylı