: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com"

Transkript

1

2 letiflim Bask : Tel (232) (pbx) Faks (232) e-posta: : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta: Tarih : Eylül 2008

3 Sevgili Üyemiz, Mimarl k alan nda yaflanan geliflmeler ve yap bileflenlerindeki de iflmeler, tasar m ve uygulama süreçlerinde gereksinimini art rarak koruyor. Mimarl k meslek prati i içinde, bilginin geliflme ve de iflmelerin güncellefltirilebilmesi, paylafl lmas, eriflilmesi ve uygulama alan na yans t lmas nda yararl olabilmesi amac yla kapsaml bir etkinlik ve e itim program haz rlad k. Mesle i uygulama sürecinde, ekte sunmufl oldu umuz etkinlik ve e itim program eksikliklerin tamamlanmas nda çok önemli bir araç olarak görülmektedir. Program ve etkinliklerde birlikte olmak dile imizle. Yönetim Kurulu

4 Eylül 08 E itim ve Etkinlikleri

5 SMG E T M 04 Eylül Perflembe Haz rlayan: Mustafa Düzgün, Prof. Dr. Özgür Bozda, Arafl. Gör. Saat: Yer: Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimari Tasar mda Deprem Amaç Ülkemiz aktif deprem kuflaklar ndan biri üzerinde konumlanmaktad r. Bu nedenle, meydana gelecek depremlerde can ve mal kayb n n en aza indirilmesi aç s ndan depreme dayan kl yap tasar m büyük önem kazanmaktad r. Ders kapsam nda, depremin yap da meydana getirdi i etkiler, tafl y c sistem elemanlar n n bu etkilere karfl davran fllar, mimari tasar m sürecinden bafllayarak tafl y c sistemin oluflturulmas nda deprem dayan m n art racak ayr nt lar, betonarme yap lar n depreme dayan kl tasar m nda dikkat edilmesi gereken temel prensipler ile Türkiye de betonarme yap larda s kça görülen tasar m ve yap m hatalar anlat lacakt r. çerik 1. Temel Deprem Bilgisi 2. Depreme Dayan kl Yap lar n Deprem Davran fl nda Temel Bilgiler 3. Depreme Dayan kl Yap Tasar m nda Depreme Karfl Güvenlik, Yap n n Genel Davran fl, Yap sal Düzensizlikler 4. Betonarme Yap lar çin Genel Kurallar 5. Tasar m ve Yap m Hatalar n n Yap Üzerindeki Etkilerinin Örnekler Üzerinde ncelenmesi 5

6 SÖYLEfi 10 Eylül Çarflamba Konuflmac : Do an H zlan Saat: Yer: zmir Sanat Büyük Salon SMG Kredisi: 1 Mimarl a Bak fl Do an H zlan 1937 de stanbul da do du. Davutpafla 28. lkokul dan sonra Pertevniyal Lisesi ni bitirdi (1956). stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde okudu te düzeltmen olarak girdi i, Cumhuriyet ve Yeni Gazete nin ( ) sanat sayfalar n yönetti. Alt n Kitaplar Yay nevi nde çal flt ; Yeni Edebiyat dergisinin (24 say, 1969/71) kurucusu ve yaz iflleri müdürü oldu Aral k tan beri yay nlanmakta olan Gösteri dergisinin genel yay n yönetmenli ini sürdürmektedir. Halen Hürriyet gazetesinde yay n dan flman ve köfle yazar d r. Do an H zlan; çal flt üç gazete d fl nda, Pazar postas, Yank, a, Türk Dili, Dönem, Yelken, fiiir Sanat, Papirüs, Soyut, Yeni Edebiyat, Devrim, Gösteri gibi dergilerde ço unlukla elefltiri, kitap tan - t m türünde yaz lar yazd. Onat Kutlar, Kemal Özer, Adnan Özyalç ner ve Konur Ertop un da bulundu u a dergisi etraf nda oluflan a kufla aras nda an ld te TRT de Yaflayan Edebiyatç lar adl program haz rlay p sundu de TRT stanbul Radyosu nda Kitaplar ve Düflünceler program yla bafllad kitap programlar n, Karalama Defteri ad yla TRT-2 ye tafl d. Bafl ndan beri yap m n ve sunuculu unu üstlendi i program daha sonra NTV de yay nland son olarak ve halen CNN Türk te devam etmektedir. 6

7 SMG E T M 13 Eylül Cumartesi Haz rlayan: Taflk n Tafloluk, Y. Mimar Saat: Yer: Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) nflaat Sözleflme daresi Amaç TMMOB Mimarlar Odas Mimarl k Hizmetleri fiartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi inde tan mlanan mimarl k hizmetleri aras nda E ve F ifl aflamalar olarak tan mlanan HALE ÇALIfiMALARI ile UYGU- LAMA DENET M hizmetlerinin her ikisi de bir inflaat projesinin yönetimi hizmetleri ile do rudan ilgili hizmetlerdir ve proje yönetimi hizmetlerinin bir parças d rlar. Ancak ayn hizmetler di er ülkelerin mimarl k hizmetlerine bak ld nda da pür mimarl k hizmeti olarak tan mlanmaktad r. Her iki hizmet de inflaat yönetim sisteminin uyguland inflaat projelerinde hem mimar/mühendisler, hem de inflaat yöneticileri taraf ndan paylafl larak gerçeklefltirilmektedir. nflaat yönetimi sisteminin uygulanmad inflaat projelerinde ise bu iki hizmet do rudan mimar ve mühendisler taraf ndan yap lmaktad r. Bu ki hizmet de AIA n n mimarl k hizmet kategorileri içinde ayr ayr iki önemli bafll kta yer almakta, ve ihale hizmetleri procurement olarak, uygulama denetimi çal flmalar da contract administration, türkçe ifadesiyle Sözleflme daresi, olarak adland r lmaktad r. hale çal flmalar projenin yap m amac yla bir inflaat firmas na ihalesi için gerekli tüm ihale ve sözleflme dokümanlar n n haz rlanmas çal flmalar n içermekte, sözleflme idaresi ise inflaat iflinin tüm sözleflme dokümanlar esas al narak yürütülmesi ve kontrol edilmesi anlam nda kullan lmaktad r. Türkiye deki mimarl k e itimi bölümlerinin ders programlar incelendi inde her iki alanda da yeterli bilgi ve beceri kazand r lmad görülmektedir. Bu hizmetle ilgili bilgi ve beceriler Amerikan Mimarl k E itimi Akreditasyon Kuruluflu olan NAAB taraf ndan mimarl k e itiminde kazand r lmas gerekli bilgi ve beceriler aras nda yer almakta ve mimarl k e itim programlar nda verilmektedir. Ayr ca Amerikadaki Construction Specification Institute CSI bu konuda sertifika programlar yürütmektedir. Her iki konunun da SMGM de birbirini izleyen modüller biçiminde e itim program olarak verilmesi, özellikle arzulanan bina kalitesine ulafl lmas aç s ndan son derece önemlidir. 7

8 SMG E T M 13 Eylül / Salihli 20 Kas m / zmir 22 Kas m / Didim Haz rlayan: smail Türkmen, Dan flman Saat: Yer: Salihli Temsilcili i Didim Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) letiflim ve Davran fl Gelifltirme Teknikleri Amaç letiflim becerilerinin gelifltirilmesi amac yla haz rlanan bu e itsel çal flmayla, bireylerin kendilerini do ru ifade edebilmelerine ve ben-öteki iliflkisinin amaca yönelik kurgulanmas yetene inin gelifltirilmesine katk da bulunmak hedeflenmektedir. Bu nedenle, kendiyle yüzleflme ve kendini ve ötekini tan ma üzerinde durulacakt r. Müflteri etkilefliminde kimi önemli noktalar üzerinde durulacak ve özellikle iletiflim protokolleri örneklerle aktar lacakt r. çerik 1. De iflim ve Küreselleflme Sürecinin Topluma ve nsana Etkisi 2. De iflim Sürecinde Etik ve Ahlaki Davran fllar 3. Örgütlerde Kalite/Verimlilik ve nsan 4. letiflim ve nsan liflkileri 5. Davran fl ve Davran fl Gelifltirme 6. flletme çi letiflim ve Çal flanlar n Sorumluluklar 7. Örgütsel letiflimin Verimlili i 8. Çal flanlar Aras nda Anlaflmazl klar n Çözümlenmesi ve flbirli i 9. Bireyin Ö renmesi ve Kendini Gelifltirmesi 10. Grup Çal flmas ve Kat l m 11. Bireysel Sorumluluklar n Gelifltirilmesi 12. fl ve Meslek Ahlak (Söylemin gelifltirilmesi) 13. letiflim protokolleri 8

9 SEM NER KOKTEYL 16 Eylül Sal Konuflmac : Nejat Kiper Saat: Yer: Düzenleyen: Daikin Türkiye fiubesi ve Is san A.fi. Ortakl SMG Kredisi: 1 Altherma Daikin Is Pompas le Toplam Konfor Çözümü Is tma sektörüne yeni bir sistem: yüksek verimlilikte, çevreyle dost, yarat c, montaj kolay, so utma ve kullan m suyu haz rlama özellikleriyle beraber kullan labilir, Daikin Havadan Suya Is Pompas. Is Pompas Nedir? Is pompas, düflük s cakl ktaki enerjiyi çevreden al p s cakl n yükselterek s tma ihtiyac için kullan r. K fl n en so uk havalarda dahi bir evi tamamen s tma kapasitesine sahiptir. Is pompalar yüksek verimli sistemlerdir. Altherma performans katsay s olarak ifade edilen 3,1-4,5 COP ye sahiptir. Baflka bir ifadeyle, 3 kw ile 5 kw aras nda s ç k fl elde etmek amac yla sadece 1 kw l k elektrik girdisi yeterlidir. Altherma Is tma, So utma ve S cak Su Konforu için En yi Seçim Altherma çeflitli iflletim flekillerinde çok yönlü kullan m ve maksimum konfor imkan sa lar. Yerden s tma sistemi veya düflük s - cakl k radyatörleri ile s tma, fan coil ile hem s tma hem so utma, s cak su boyleri ile y l boyunca s cak su ihtiyac n karfl lar. 9

10 TEKN K GEZ 19 Eylül Cuma Buluflma Yeri: Agora kaz s girifli Saat: Ak n Ersoy, Yrd. Doç. Dr. eflli inde gezilecektir. SMG Kredisi: 1 Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Agora Kaz s Agora Hakk nda zmir, Büyük skender in Do u seferini takiben Bayrakl yerleflim noktas ndan bugünkü yerine tafl nd nda ilk planlanan alanlardan biri Agora oldu. Agora n n avlusunda yap lan kaz çal flmalar nda ele geçen buluntular içindeki en erken malzemeler, kentin ilk kurulufl aflamas olan M.Ö. 4. yüzy l n sonu ile 3. yüzy l n bafllar na aittir. Agora daki ilk mimari projeler hakk ndaki ilk bilgilerimiz ise M.Ö. 2. yüzy la aittir. E imli bir alanda kurulan Agora n n e imin oldu u bat ve kuzey yönlerde stoalarla s n rland r ld, stoalar n zemin ve bodrum olmak üzere olas l kla iki katl olduklar anlafl lmaktad r. Roma mparatorluk döneminde dönemin ihtiyaçlar na ba l olarak alanda ve stoalarda strüktürel ve plan de iflikliklerine gidildi i, M.S. 178 y l ndaki büyük depremden sonra ise eski plan özellikleri genel olarak korunarak strüktürel olarak de iflikliklere gidilmifl, Bat Portiko ve Bazilika bugünkü görüntüsüne ulaflm flt r. Ak n Ersoy lk, Orta ve Lise ö retimini Seçuk da tamamlad. Üniversite e itimini E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dal nda 1984 y l nda tamamlad. Yüksek Lisans n D.E.Ü. Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Restorasyon Anabilim Dal ndan, Doktoras n E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü nden ald. Halen D.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak çal flmaktad r. Ephesos, St. Jean, Harran, Philadelphia(Alaflehir), Metropolis(Torbal ) arkeolojik kaz lar nda çal flt. Halen Antik Smyrna Kaz ve Araflt rma Çal flmalar n n baflkanl n sürdürmektedir. 10

11 SMG E T M 20 Eylül Cumartesi Haz rlayan: lter Büyükd an, Prof. Dr. Saat: Yer: Süre: 3 saat SMG Kredisi: 3 Ücret: 30 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Geleneksel Kagir Yap ve Onar m Amaç Kagir yap lar, gerek an tsal, gerekse sivil mimarl k örne i olarak ülkemizin kültürel miras n n önemli bir parças n oluflturmaktad r. Kâgir yap lar, yörelere ve yap çeflitlerine göre tafl, tu la ve kerpiç gibi çeflitli malzemeler ve yine yörelere göre farkl laflabilen yap m teknikleri ile infla edilmifltir. Ba lay c olarak kullan lan harç çeflitleri ve onar m harçlar da konunun önemli bir bileflenidir. Ancak onar mlarda hem teknik olarak, hem de o yap ya özgü detaylar n fark nda olunmas, korunmas ve onar lmas nda çeflitli sorunlarla karfl lafl lmakta, bazen onar m ad alt nda özgün detaylar n yok edildi ine tan k olunmaktad r. Bu program, tafl y c ve üst örtü olarak farkl yap m tekniklerinin tan t lmas ile kâgir yap larda kullan lan onar m ve belirtme tekniklerini kapsamaktad r. çerik 1. Kagir yap çeflitleri 2. Tafl y c sistem ve üst örtü 3. Kagir yap onar m örnekleri 4. Onar m belirtme teknikleri 11

12 SMG E T M 20 Eylül Cumartesi Haz rlayan: lter Büyükd an, Prof. Dr. Saat: Yer: Süre: 3 saat SMG Kredisi: 3 Ücret: 30 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Geleneksel Ahflap Yap ve Onar m Amaç Ahflap, Ülkemizde ve Balkanlar da geleneksel konut mimarisinin önemli bir parças d r. Genel olarak karkas sistemle infla edilmifl olmalar na ra men, yöresel teknikler bu yap tipini detayda zenginlefltirmektedir. Yörelere göre ahflap yap m tekniklerinin tan t lmas ve onar mlar nda izlenen yöntemler ile bugüne kadar yap lm fl olan uygulamalar n koruma kurullar kararlar yla iliflkilendirilerek irdelenmesi bu program n kapsam n oluflturmaktad r. Ayr ca geleneksel konut mimarisinin mekânsal kurgusu da korumada büyük önem tafl d için, rekonstrüsiyonlarda ve yeniden ifllevlendirmede göz önüne al nmas gereken hususlar program n ayr lmaz bir parças d r. çerik 1. Ahflap yap teknikleri 2. Ahflap yap larda mekânsal düzen 3. Ahflap yap onar m yöntemleri 4. Ahflap yap onar m örnekleri 12

13 SÖYLEfi 24 Eylül Çarflamba Konuflmac : Aydan Volkan Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar 1969'da stanbul'da do du. 1992'de stanbul Y ld z Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü'nü bitirdi y l - na kadar Ertem Ertunga Mimarl k'da çal flt y llar aras nda King s College - Londra'da dil e itimi gördü y l ndan beri Kreatif Mimarl k'da çal flmalar n sürdürüyor. Volkan; Su Sporlar Merkezi Mimari Proje Yar flmas (1. Ödül), Arkas stanbul Genel Müdürlü ü Mimari Proje Yar flmas (1. Ödül), ODTÜ Teknokent Yaz l m Evi Mimari Proje Yar flmas (2. Ödül), Bal k Hali Mimari Proje Yar flmas (1. Ödül), Türk Ekonomi Bankas (TEB) zmir Bölge Müdürlü ü Mimari Proje Yar flmas (1. Ödül) gibi pek çok yar flmaya kat lm fl ve ödüller alm flt r. Select Maris (2009), Akademi (2008), Era Residence ( Sürüyor), Urla Su Sporlar Merkezi ( Sürüyor), Best Yönetim ( Sürüyor) gibi projelere imza atm fl olan Aydan Volkan Kreatif Mimarl k da tasar m ve uygulama çal flmalar na devam etmektedir. 13

14 Ekim 08 E itim ve Etkinlikleri

15 SMG E T M 11 Ekim / Salihli 04 Aral k / zmir 19 Aral k / Uflak 20 Aral k / Manisa Haz rlayan: Yücel Akyürek, Y. Mimar Saat: Yer: Salihli Temsilcili i Uflak Temsilcili i Manisa Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k ve Cam Tasar m Amaç Program n amac, benzersiz ve çok önemli bir yap eleman ve tasar m arac olan cam n mimarlar taraf ndan yak ndan tan nmas, do ru seçilebilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli olan temel bilgi altyap s n n oluflturulmas d r. çerik 1. Yap malzemesi olarak cam 2. klim kontrolü Günefl kontrolü Is Kontrolü Çok iklimli co rafyalar için çok amaçl çözümler 3. Ifl k, Renk, Görüntü Gün fl geçirgenlik, yans tma; renk denetimi; performans verilerinin yorumlanmas 4. Güvenlik ve Cam - Temel Bilgiler Kategorik analiz; güvenlik cam seçenekleri. Çarpma güvenli i 5. Cam yap kabu u ve Giydirme cepheler Strüktürel silikon yap flt rma sistemleri, Noktasal Ba lant l Sistemler, Cam Omurgal Sistemler. 6. Pratik bilgiler Cam ihaleleri, cam endüstrisinin olanaklar ve s n rlar. 7. lginç tasar m ve kullan m örnekleri - Saydam gösterisi 15

16 13 EK M Pazartesi Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Saat : Foto raf Yar flmas Ödül Töreni 30 ve 50. y l n dolduran üyelere plaket töreni Saat : Tematik Sunufl - Zehra Ersoy Saat : Mimarl k Kokteyli 14 EK M Sal Saat : Reflit Soley Atölyesi Saat : Mimarl k ve Müzik Atölyesi Burkay Pasin, Ruken Güleryüz Saat : Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor Adnan Saygun Kültür Merkezi Tevfik Tozkoparan Saat : Tematik Sunufl - hsan Bilgin Saat : Ara Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Kat l m 25 kifliyle s n rl d r. 2 grup halinde gezilecektir. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Panel - Viyana-Chicago Metropol ve Mimarl k Günkut Ak n- hsan Bilgin-Murat Güvenç Tansel Korkmaz - Nevzat Say n

17 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak 15 EK M Çarflamba Saat : Ahmet dirligil Atölyesi Saat : Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor Saat : Kent Haritas le Alsancak Gezisi - Emel Kay n Saat : Söylefli Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Ara Saat : Söylefli - Bir Mimar ve Uygulamalar Philippe Rahm 16 EK M Perflembe Saat : Ahmet Tercan Atölyesi (Simultane çeviri yap lacakt r.) Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor The Port Residence Emre Karc o lu Kat l m 25 kifliyle s n rl d r. 2 grup halinde gezilecektir. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Söylefli: Bir Mimar Ve Uygulamalar Tamer Baflbu Hasan Özbay Saat : Ara Saat : Söylefli: Bir Mimar Ve Uygulamalar Ted Cullinan (Simultane çeviri yap lacakt r.)

18 17 EK M Cuma Saat Saat Saat : Ahmet Özgüner Atölyesi Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. : Emel Kay n Atölyesi Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. : Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor Eski Merkez Bankas Binas Restorasyonu Özgörkey Grubu Butik Otel nflaat - Derya Akdurak Kat l m 25 kifliyle s n rl d r. 2 grup halinde gezilecektir. Lütfen kay t yapt r n z. Saat Saat : Saat : : Söylefli: Bir Mimar ve Uygulamalar - Can Çinici Ara Söylefli: zmir Projelerim - Emre Arolat 18 EK M Cumartesi Saat : Atölye Çal flmalar Çocuk ve Mimarl k - Hikmet Gökmen Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Dans ve Mimarl k - Zehra Ersoy Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Kentte Mekan Bulmaca - Okan Y lmaz 3 er kiflilik gruplar halinde baflvurulmad r. Saat : Kapan fl Konseri - Sibel Köse

19 19 EK M Pazar Saat : Afrodisyas Gezisi Cengiz Bektafl Kat l m 40 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. SERG LER Ulusal Mimarl k Sergisi - Atatürk Kültür Merkezi / Konak Viyana-Chicago Metropol ve Mimarl k - Resim Heykel Müzesi / Konak Foto raf Yar flmas - Metro / Konak stasyonu Foto raf Yar flmas TH& dil Mimarl k Sergisi - 1. Kordon / Gündo du Meydan - Atatürk Kültür Merkezi / Konak

20 SMG E T M 17 Ekim / Kufladas 16 Aral k / zmir Haz rlayan: zoder Saat: Yer: Kufladas Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Su Yal t m Amaç Bu e itim program nda mimarlara deprem kufla içerisinde bulunan ülkemizde güvenli yap tasar m nda önemli bir rol oynayan su yal t m ile ilgili temel bilgilerin yan s ra tasar m kurallar n n mant, su yal t m malzemelerinin özellikleri, s ve su yal t m malzemelerinin birbiri ile iliflkileri, malzemelerin dizilifli ile uygulama detaylar na yönelik bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu e itim program ; TS Polimer Bitümlü Örtüler-Su Yal t m çin- Eritme Kayna ile Birlefltirilerek Kullan lan - Bölüm 2: Uygulama Kurallar standard da dahil olmak üzere tüm ürün gruplar için tasar m kurallar ve uygulama detaylar n içerir. çerik 1. Temel Bilgiler, Malzeme ve Uygulama Bilgisi: Temel Bilgiler: Suyun yap ya verdi i zararlar, su yal t m kavram, yap sal su yal t m, yüzeysel su yal t m, yüzey haz rl, pozi tif yönden suyal t m, negatif yönden su yal t m, su ya l t m n n yap ld yerler, uygulamada kullan lan aletler, su yal t m malzemeleri ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Malzeme ve Uygulama bilgisi: Bu bölümde; polimer bitümlü ve plastik kauçuk esasl su yal t m örtülerinin teknik özellikleri ve kullan m alan ile ilgili bilgiler verilecektir. Malzemelerinin teknik özellikleri ve kullan m alan ile il gili bilgiler, bitüm türleri, tafl y c ile ilgili bilgiler, temel lerde kullan lacak olan bitümlü örtü türleri, kal nl klar ve kat say s, Temel Uygulama Bilgileri Temellerde su yal t m Çat larda su yal t m Uygulamada dikkat edilecek hususlar 2. Malzeme ve Uygulama Bilgileri Malzeme teknik özellikleri ve kullan m alan ile ilgili bilgiler Uygulama Bilgileri 20

21 SEM NER KOKTEYL 22 Ekim Çarflamba Konuflmac : M. Fatih Ulusoy, Genel Koordinatör Saat: Yer: Düzenleyen: Alfi Yap Malzemeleri Ltd. fiti. - Hekim Yap A.fi. SMG Kredisi: 1 Fibercement Ürünler 1990 l y llar n bafl na kadar tüm dünyada yayg n olarak üretilen asbestli çimento levhalara alternatif olarak gelifltirilen selüloz elyaf takviyeli ürünler her geçen gün daha fazla uygulama alan bulmakta ve yayg nlaflmaktad r. Temel olarak selüloz elyaf, portland çimentosu ve ö ütülmüfl silis kumunun kar fl m yla üretilen ve tüm dünyada fibercement olarak bilinen ürünler her türlü binada iç ve d fl cephe kaplama eleman olarak kullan lmaktad r. 6 mm den 20 mm ye kadar de iflen kal nl klarda düz ve ahflap desenli yüzey görünümüne sahip olarak üretilmekte olan fibercement levhalar, gerek uygulama kolayl ve gerekse yap larda önemli ölçüde ekonomi sa lamalar sebebiyle ülkemizde de giderek artan bir ilgiyle karfl lanm flt r. Standart boyutlar 1250 x 2500 mm ve 1250 x 3000 mm dir. Yanmazl k özelli ine sahip olmas (A1 s n f yanmaz yap malzemesi), her türlü atmosfer flart nda rahatl kla uygulanabilmesi, sudan etkilenmemesi, yap s nda insan ve çevre sa l na zararl hiçbir madde ihtiva etmemesi gibi olumlu özellikleri sebebiyle fibercement levhalar pek çok projede özellikle istenen yap malzemesi konumuna gelmifltir. Homojen bir yap ya sahip olan bu ürünler her türlü flekillendirme ifllemine tabi tutulabilmekte, bilinen su bazl iç ve d fl cephe boyalar yla da rahatl kla boyanabilmektedir. 21

22 SMG E T M 23 Ekim / zmir 24 Ekim / Didim Haz rlayan: Türkiye Haz r Beton Birli i Saat: Yer: Didim Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarlara Yönelik Beton Semineri Amaç Mimarlara yönelik olarak betonla ilgili temel bilgilendirme amaçlanm flt r. Böylece mimarlar beton uygulamalar nda do ru betonu kullanacaklar, betonun avantajlar ndan faydalanacaklard r. Ayr ca mimari ve özel beton uygulamalar ndan bahsedilerek mimarlar n yeni beton teknolojisi hakk nda bilgi sahibi olmalar sa lanacakt r. çerik 1. Sektörel Bilgiler 2. Beton Nedir? Genel Bilgiler ve Terminolojisi Neden beton yap lar? Betonu oluflturan malzemeler Taze beton özellikleri Sertleflmifl beton özellikleri 3. Betonun TS EN Beton Standard na göre s n fland r lmas 4. Betonun sipariflinin verilmesi 5. Betonun yerlefltirilmesi ve bak m 6. Betonda yüzey bitirme ve brüt beton uygulamalar 7. Betonla yap labilecekler Yüksek performansl betonlar Renkli beton Bask beton uygulamalar Is Yal t m Kendili inden yerleflen beton Görünür agregal beton Geçirgen (pervuos) beton Lifli beton Hafif ve a r beton Beyaz beton (beyaz çimentolu) 22

23

24 Kas m 08 E itim ve Etkinlikleri

25 SMG E T M 01 Kas m / zmir 15 Kas m / Didim Haz rlayan: zoder Saat: Yer: Didim Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Is Yal t m Amaç Bu e itim program nda mimarlara, s yal t m ile ilgili genel bilgilerin yan s ra enerji verimlili i ve yap fizi i esaslar na uygun tasar m kurallar n n mant, yal t m malzemelerinin özellikleri, yap malzemelerinin dizilifli, camlar n ve s yal t m malzemelerinin seçimi ile uygulama detaylar na yönelik bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu e itim program ; TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar ile 08 May s 2000 tarih, say l resmi gazetede yay mlanan Binalarda Is Yal t m Yönetmeli i kapsam nda verilen esaslar yap kabu unun tasar m kurallar ve s yal t m uygulama detaylar n içerir. çerik 1. Temel Bilgiler ve Malzeme Bilgisi Temel Bilgiler: Enerji ve Is Transferi ile ilgili genel bilgiler, Yap Fizi i ile ilgili temel bilgiler, Is yal t m n n faydalar, Malzeme bilgisi: Binalar - Is Yal t m Malzemeleri: Camyünü ve Taflyünü, Ekspande Polistiren (EPS), Ekstrude Polistiren (XPS), Poliüretan (PUR), Fenol Köpü ü, Cam Köpü ü, Ahflap Lifli Levhalar, Genlefltirilmifl Perlit (EPB), Genlefltirilmifl Mantar(ICB), Ahflap yünü levhalar, Yal t m cam üniteleri 2. Uygulama Kurallar ve Malzeme seçimi: Duvarlarda s yal t m Çat lar n s yal t m Döflemelerin s yal t m 25

26 SMG E T M 01 Kas m / Manisa 15 Kas m / Kufladas 22 Kas m / zmir Haz rlayan: Ahenk Y lmaz, Y. Mimar Saat: Yer: Manisa Temsilcili i Kufladas Temsilcili i Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k ve Renk Tasar m Amaç Bir yüzey niteli i olarak renk kuflkusuz tasar m temelli tüm disiplinler için alg zenginli i ve estetik de er düzeyini yükseltmek aç - s ndan önemlidir. Mimari tasar m nesneleri olarak binalar kentsel dokuyu ve görünümü oluflturduklar için renklendirme bilgisi mimarl kta daha da büyük önem kazan r. Fakat ço u zaman ülkemizde renklendirme kavram bilimsel bir kavram, renklendirme eylemi de bir tasar m süreci olarak görülmez ve mimarl kta renk tümüyle öznel bir k l f giydirilerek renkler ve zevkler tart - fl lamaz ifadesine indirgenir. Bu ders en temelde mimarl kta renk kullan m n n nesnel ve bilimsel tasar m kurallar na odaklan r. Bu çerçevede renk oluflumunun temel kurallar, renk alg s n etkileyen faktörler, renk uyum flemalar, mimarl k, kent ve renk iliflkisi ve bu iliflkide rengin tasar m güçlendirici bir eleman olarak rolü incelenir. Bu e itimin amaçlar özetle kat l mc ya temel renk bilgisi ve terminolojisini kazand rmak, renk seçimi ve renkleri biraraya getirmek konusunda uyum kurallar çerçevesinde bir estetik duyarl l k edindirmek ve rengin mimarl kta nas l bir tasar m ö esine dönüfltürülebilece i bilgisini vermektir. 26

27 SMG E T M 04 Kas m Sal Haz rlayan: Türkiye Prefabrik Birli i Saat: Yer: Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Prefabrike Betonarme Yap m Sistemleri ve Ürünleri Amaç Seminerin amac, mimarlar n prefabrikasyon teknolojisini ve sa lad olanaklar ö renmeleridir. Seminerde prefabrikasyonun yararlar, kullan ld alanlar ve yeni kullan m olanaklar anlat lmakta, tasar mda dikkat edilmesi gereken noktalar aç klanmakta ve prefabrikasyon teknolojisi ile neler yapabilece i örneklerle gösterilmektedir.prefabrikasyon sektörünün ülkemizdeki geliflimi ve mevcut durum hakk nda bilgi verilmektedir. çerik 1.Prefabrike Beton Sektörü Prefabrikasyona Girifl 2.Prefabrike Betonarme Sistemlerle Tasar m Prefabrike Betonarme Sistemlar Prefabrike B.A. Sistemlerin Uygulanmas Mimari Prekast Ürünler Sonuç / Mimar n Rolü 27

28 SÖYLEfi 5 Kas m Çarflamba Konuflmac : Yakup Hazan Saat: Yer: zmir Sanat - Büyük Salon SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Yakup Hazan lk, orta, lise tahsilini Ankara da tamamlad. A.D.M.M.A. Mimarl k Bölümü nü 1978 de bitirdi y l nda ODTÜ Mimarl k Fakültesi Restorasyon Bölümü nü bitirerek Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzman oldu.1984 tarihinde Yakup Hazan Mimarl k Atölyesi ni açt tarihinde Yakup Hazan Mimarl k Ltd. fiti. yi kurdu. Halen devam etmektedir. ODTÜ Mimarl k Fakültesi Restorasyon Bölümünde Ö renci Asistanl Halen, Gazi Üniversitesi Mimarl k Bölümünde Ö retim Görevlisi olarak görev yapmaktad r. Girmifl oldu u çeflitli yar flmalarda 8'i birincilik olmak üzere, 40' n üzerinde ödül ve mansiyon alm flt r senesinde Avrupa Çelik Yap Tasar m ödülünü; Adnan Menderes Havaalan D fl Hatlar Terminali ve Katl Otopark Projesiyle alm flt r. Ayr ca birçok yar flmada da jüri üyeli i yapm flt r. Türk Mimarlar Odas, Serbest Mimarlar Derne i, Koruma ve Restorasyon Uzmanlar Derne i (Kurucu Üye), O.D.T.Ü. Mezunlar Derne i, Mimarlar Derne i 1927, O.D.T.Ü. Mimarl k Mezunlar Derne i (Kurucu Üye) üyesi olan Hazan, KORDER Koruma ve Restorasyon Derne i Baflkanl görevini de halen sürmektedir. 28

29 SEM NER KOKTEYL 6 Kas m Perflembe Konuflmac : Diego Nicolini, Dr. Metin Yavuz, Mak. Yük. Müh. Saat: Yer: Düzenleyen: Teknovac Bina Sistemleri SMG Kredisi: 1 Merkezi Elektrikli Süpürge Sistemleri Merkezi elektrikli süpürge sistemleri, bugün evler, ifl yerleri, oteller gibi elektrikli süpürgenin kullan ld her yerde kullan lmakta ve modern ev konseptinde giderek yayg nlaflmaktad r. Sistem, bina içinde bir yere sabit olarak monte edilen merkezi süpürge ünitesi ve ankastre boru hatlar yard m ile bu cihaza ba lanan girifl soketlerinden oluflmaktad r. Sistemin özellikle alerji ve ast m hastalar na sa l k yönünden faydalar, evlerde kullan m aç s ndan getirdi i avantajlar anlat lacakt r. Sistemin hangi aflamada binalara uygulanaca, cihaz ve aksesuarlar n tan t m, teknik özellikleri ile yaklafl k maliyetleri hakk nda bilgiler verilecek ve görsel sunum yap lacakt r. 29

30 TOPLANTI ATÖLYE Kas m Cumartesi - Pazar Yürütücü: Murat Günayd n, Doç. Dr. Dan flma Kurulu büro tescil belgesi sahibi mimarlar n kat l m yla gerçekleflecektir. Atölye çal flmas fleklinde yürütülecektir. Serbest Çal flan Mimarlar Dan flma Kurulu y l nda gerçeklefltirilen Serbest Çal flan Mimarlar Dan flma Kurulu nda, mesle i serbest çal flarak uygulayan üyelerimizin öncelikli sorunlar n belirlemek hedeflenmiflti. Mesle in uygulamas ndaki sorunlar ortak kat l m ve bilimsel yöntemlerle derlenmifltir. Çal fltayda üç oturumla meslek uygulamas sorunlar, SMG e itimleri ve mesleki denetim ile ilgili konular ele al nm flt r. Önceli i belirlenen sorunlar gerçeklefltirilecek 2. çal fltayda detayl ele al nacakt r. 30

31 SÖYLEfi 11 Kas m Sal Haz rlayan: Fatih Karaman Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Mimarl k ve Psikanaliz Aras nda Bir Buluflma Noktas Olarak Ev Mimarl a psikanalitik bir bak fl aç s oluflturmak hayli iddial olurdu. Çünkü bana göre, temel matematik ve fizik bilimlerden tarihe, kültüre, sosyale, sanata aç lan genifl bir kavfla n kesiflme noktas nda bulunuyor mimarl k. Bugün ve burada bulunan n olanaklar ve k s tlamalar ile flimdi ve gelece i imgelemenin uçsuz geniflli inde bir kesiflme noktas söz konusu olan. Elbette sadece bu haliyle bile insano lunun öyküsünü anlat yor, özetliyor diyebiliriz. Yine de basit bir sunum için genifl bir alan. Bunu denemeyece im! Ama iflte mimarl n en temel ve en s k kulland, popüler dilde de genifl bir anlamlar zincirine denk düflen bir yap -kavram üzerinde psikanalitik bir okuyufl oluflturmaya çal flaca m. Söz konusu yap -kavram basitçe ev olarak adland ray m. Ev, evim, evimiz, tüm adland rmalar yla, her birimiz için temel yaflam alan m - z gösteren bu zengin sembolik yer psikanalitik aç dan bir kilit kavram oluflturur diyebilirim rahatl kla. Ev, dolay m nda yer üzerine, basitçe bir psikanalist bak fl iflte. Fatih Karaman Ankara, 1959 do umlu. Ortaokul ve lise ö renimini Galatasaray da gördü. Ege Üniversitesi T p Fakültesi nden mezun oldu. Ege T p Fakültesi nden sonra Strasbourg da (Fransa) Psikiyatri Uzmanl ve Psikanalizle tan flt. Kültürler aras psikiyatri ve psikoterapi çal flmalar yapt. Halen bu çerçevede Paroles Sans Frontiere adl etkin bir derne in üyesidir. Türkiye ye döndükten sonra zmir e yerleflti. Karfl yaka Devlet Hastanesi ve zmir l Sa l k Müdürlü ü nde bir süre çal flt ktan sonra istifa ederek serbest psikiyatri ve psikoterapi hekimli i alan nda çal flmaya bafllam flt r. Özellikle son y llarda Halime Oda Psikanaliz ve Psikoterapi Vakf nda artan e itim ve seminer çal flmalar nda bulunmaktad r. 31

32 SMG E T M 13 Kas m / 14 Kas m / Manisa zmir Haz rlayan: zoder Saat: Yer: Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Ses Yal t m Amaç Bu e itim program nda mimarlara, ses ile ilgili genel bilgilerin yan s ra ses yutma mekanizmalar, hava do uflumlu ses iletimi, kat do uflumlu ses iletimi, ses yal t m malzemelerinin özellikleri, camlarda ses yal t m ile uygulama detaylar na yönelik bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu e itim program ; 01 Temmuz 2005 tarih, say l resmi gazetede yay mlanan Çevresel Gürültünün Denetimi ve Yönetimi Yönetmeli i kapsam nda verilen esaslar n uygulama detaylar n içerir. çerik 1. Temel Esaslar ve Malzeme Bilgileri Temel Esaslar: Bu bölümde; ses ile ilgili temel kavramlar, ses kaynaklar, ses düzeyi ve hesaplamalar, hava yoluyla sesin yay l m, kat do uflumlu sesler, gürültü kavram, gürültünün insan sa l üzerine etkileri, gürültü kontrolü, ses iletimi, ses yal t m ile akustik düzenleme aras ndaki fark ile ilgili bilgiler verilecektir. Malzeme bilgisi: Duvar, Döfleme, Çat Uygulamalar nda Kullan lan Malzemeler Yal t m Cam Üniteleri 2. Uygulama Detaylar 3. Çevresel gürültünün denetimi ve yönetimi yönetmeli i esaslar 32

33 SMG E T M 18 Kas m Sal Haz rlayan: Murat Günayd n, Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Proje Yönetimi Atölye Çal flmas Amaç Atölye çal flmas nda kat l mc ya, proje yönetimi konusunda temel kavramlar aktar lacakt r. Uygulamal bir flekilde tak m çal flmas kriterleri, ifl planlamas (kritik yörünge metodu) tekni i ve nakit ak fl diyagramlar n n haz rlanmas ö retilecektir. Teorik anlat m n yan s ra, aktif kat l mla yap lacak örnek uygulamalarla e itim desteklenecektir. çerik 1. Mikro proje Proje yönetimi tan m Maliyet, zaman, kapsam, kalite iliflkisi Tak m çal flmas Uygulama 2. fl plan fl plan n n haz rlanmas Kritik yörünge metodu Uygulama 3. Finansal analizler Paran n zaman de eri Nakit ak fl diyagramlar Ekonomik yap labilirlik Uygulama 33

34 SEM NER KOKTEYL 18 Kas m Sal Konuflmac : Kutay Yalç nda Saat: Yer: Düzenleyen: VELUX Çat Pencereleri SMG Kredisi: 1 Bina Tasar mlar nda Gün Ifl n n Önemi ve Yaratt Farklar Fark yaratan gün fl d r nsano lunun yarad l fl ndan bu yana gün fl, mimarinin en vazgeçilmez parças olmufltur. Gün fl, yüz y llard r ayd nlatmada kullan lan en önemli do al kaynakt r. VELUX optimum gün fl - n n bir ayr cal k de il, yaflam standard oldu u fikrini savunan ve bu amaçla 65 y ld r dünya çap nda çat penceresi üretimi ve pazarlamas üzerine faaliyet gösteren bir firmad r. Gün fl n n mimari üzerindeki etkisi artarak daha da önemli bir konu olmaktad r. Bu ba lamda VELUX, daha iyi yaflam alanlar na rehberlik eden konulara katk da bulunmay ve bu konular teflvik etmeyi kendisine görev edinmifltir. Yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m n n öneminin artt bu günlerde VELUX olarak arzumuz, gün fl kullan m n teflvik edip artt rarak tasar mlarda bu konuya öncelik tan nmas n sa lamakt r. Çat dan fl k alarak ve do al havaland rma sa layarak daha kaliteli yaflam alanlar yaratan çözümlerimizle projelerinize fark kataca m za inanmaktay z. 34

35 SMG E T M 18 Kas m / Manisa Sal Haz rlayan: Gaz Beton Üreticileri Birli i Saat: Yer: Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Gaz Beton Yap Malzeme ve Elemanlar Amaç Gazbeton, dünyada ve özellikle Avrupa da üstünlü ünü kan tlam fl ve kabul görmüfl bir malzemedir. Bu aç dan Gazbeton sektörü, teknolojik aç dan uluslararas düzeyde deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Ülkemizde her geçen y l artmakta olan Gazbeton üretimi beraberinde yat r m, istihdam ve ekonomik fayda da getirmektedir. Binalarda Gazbeton kullan lmas sonucunda sa lanan yüksek s yal t m, enerji tasarrufu olarak ülkemize fayda sa lamaktad r. Ayr ca Gazbetonun hafif bir duvar malzemesi olmas nedeniyle sa lad deprem güvenli i özellikle ülkemiz koflullar nda çok önem kazanm flt r. E itimin amac, ülkenin inflaat sektörünün yönünü belirleyen mimarlara, seçkin yap malzemelerinin daha iyi anlat labilmesini ve yeniliklerin paylafl labilmesini; Gazbeton ürünlerin projeci ve uygulay c lar taraf ndan tekni e uygun kullan m n temin etmektir. Böylece ülke s n rlar içinde ilgili TS ve TS EN standartlar na uygun olarak üretilen Gazbeton yap malzemesi ve yap elemanlar n n kullan m n n yayg nlaflt r lmas, yap kalitesinin yükseltilmesi ve sonuçta kamu yarar sa lanmas mümkün olacakt r. çerik 1. Gazbetonun Tan m ve Tarihçesi 2. Türkiye Gazbeton Üreticileri Birli i nin Tan t m 3. Gazbetonun Özellikleri 4. Gazbeton Ürünler 5. lgili Standartlar 6. TS 825 Standard ve Is Yal t m Yönetmeli i Uygulamas 7. Uygulama Örnekleri 35

36 TEKN K GEZ 19 Kas m Çarflamba Buluflma Yeri: Saat: Mine Tanaç, Ö r. Gör. Dr. eflli inde gezilecektir. SMG Kredisi: 1 Ücret:: 15 YTL Kat l mc Say s : 25 kifli (Lütfen 31 Ekim 2008 tarihine kadar kay t yapt r n z.) zmir Sefarad Mimarisi ve Sinagoglar 1492 y l nda spanya dan sürüldükten sonra Avrupa da ve Osmanl mparatorlu u nun yeni kurulan liman kentlerinde kendilerine yeni yaflamlar arayan Sefarad Yahudileri 16. yüzy l da zmir de toplanmaya bafllam fllar, bu tarihten itibaren 1948 y l na kadar önce Kemeralt nda sonra hem Kemeralt nda hem de Karatafl ta kendilerine ait yaflam modelleri örgütlemifller, birçok mimari ürün ortaya koymufllard r. Bu ürünlerin en önemlileri ve günümüze tafl nanlar Sinagog yap lar d r. Sinagog yap lar d fl nda, sivil mimari örnekler olarak günümüze kadar gelen kortijolar aile evleri, konutlardan ibadethanelere çevrilen Oratuar yap lar Sefarad mimarisinin örnekleridir. Gezi kapsam nda, öncelikle Sefarad Cemaatinin dini ritüellerinin mimariye yans mas olarak üretilen daha sonra süreç içerisinde zmir Yahudi Cemaatinin geçirdi i dönüflümlerle farkl laflan Sinagog yap lar gezilecektir. Bu yap lar; Algaze, Shalom, Sinyora Giveret, Bikur Holim, Etz Hayim, Portekiz, Hevra ve Beit srail (Karatafl) sinagoglar d r. 17. yüzy lda konut yap lar n n bir k sm n n dini yap ya dönüfltürülmesi çok yayg n bir olgu olmufl ve zmir de süreç içerisinde ifllev de iflikli i yaflanm fl böyle k rk n üzerinde yap flekillenmifltir. Beit-Hillel sinagogu da zmir de bu flekilde biçimlenmifl yap tiplerinden günümüze tafl nan tek örnek olarak gezilecektir. 36

37 SÖYLEfi 21 Kas m Cuma Konuflmac : Ça atay Keskinok, Doç. Dr. Saat: Yer: Desem / Bordo Salon SMG Kredisi: 1 Kent Planlama, Tasar m ve Kamu Yarar 1979 Y l nda ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi. S - ras yla Ankara Belediyesi ile Emlak Kredi Bankas Genel Müdürlü- ü nde de iflik birimlerde çal flt Y l nda ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ne araflt rma görevlisi olarak girdi. ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü nden 1985 y l nda yüksek lisans, 1993 y l nda da doktora derecesini ald y l nda yard mc docent, 1997 y l nda da kentleflme siyasalar alan nda docent oldu. ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümü yan s ra, Kentsel Politika Planlamas ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Program nda derslere girmektedir. Bunlar n yan s ra Ankara Üniversitesi, Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Program nda de iflik zamanlarda yar zamanl ö retim üyesi olarak derslere girmifltir. 37

38 SÖYLEfi 25 Kas m Sal Konuflmac : Burçin Alt nsay Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 stanbul Fener ve Balat Semtleri nde Kentsel Koruma ve yilefltirme Deneyimi Tarihi yar madan n parças olan bu semtlerde 19. yüzy l sonu yap lar ndan oluflan sivil mimari doku içinde 121 adet yap n n restore edildi i bu ölçekte kentsel iyilefltirme uygulamalar na ilk örne- i oluflturan Fener Balat Semtleri Rehabilitasyon Program çerçevesinde restorasyon proje, ihale, uygulama, kurumsal ve sivil kat l m sorunlar ve çözümlerine dair y l nda Çanakkale de do du. Ortado u Teknik Üniversitesi, Mimarl k Fakültesi, Mimarl k bölümünden mezun olduktan sonra ayn fakültenin Restorasyon Bölüm ünde yüksek lisans e itimini tamamlad. stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl k Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dal ndaki doktora çal flmas n yeterlilik derecesini ald ktan sonra b rakt. British Council Fellowship bursuyla ngiltere de Society for the Protection of Ancient Buildings(Tarihi Yap lar Koruma Derne- i) in bir y ll k uygulamal özel e itim program na kat ld, bu Program a kabul edilen ilk Türk mimard. TBMM Milli Saraylar Daire Baflkanl, Sell Wade Postins Architects and Conservation Consultants, Londra, Vak f nflaat A.fi., ÇEKÜL Vakf ; proje ve flantiye sorumlusu olarak çal flt yerlerden baz lar d r. TC Kültür Bakanl - -Dünya Bankas Kültürel Miras ve Kalk nma Projesi ve Gap daresi-avrupa Komisyonu Gap Kültürel Miras Program nda dan flman olarak çal flt dan bu yana orta oldu u Paralel 41 Mimarl k ta mimari koruma proje ve uygulamalar n yürütmektedir....avrupa Komisyonu Kalifiye Restorasyon Eleman Yetifltirme ve TC.Vak flar Genel Müdürlü ü Elemanlar na Restorasyon E itimi Programlar nda e itmen olarak mimari koruma konusunda ders verdi y llar aras nda Avrupa Komisyonu ve Fatih Belediyesi ortakl nda yürütülen Fener Balat Semtleri Rehabilitasyon Program n n Restorasyon Projeleri ve Uygulamalar n yönetti, Nisan 2006 dan itibaren Program n Türk (Yerel) Efl Direktörüydü. 38

39 SMG E T M 27 Kas m Perflembe Haz rlayan: Murat Günayd n, Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Zaman Yönetimi Amaç: Kat l mc lar n bireysel ve örgütsel geliflimlerine yönelik olan Zaman Yönetimi bafll kl bu e itim semineri, bireysel ve örgütsel beceri ile yeterliliklerinin art r lmas na hizmet etmektedir. Bu ba lamda öncelik ve hedeflerin belirlenerek zaman n etkili ve verimli kullan lmas na yönelik olan seminer; yaflamsal bir olgu olan zaman n kullan lmas yoluyla verimli ve etkin olman n, mutlu ve tatmin edici bir yaflam sürmenin, stres, azaltman n ve günümüzün rekabet yo un ifl ortam nda rakiplerden farkl laflabilmenin mümkün oldu u gerçe inden hareket etmektedir. çerik 1. Yaflamsal Bir Kaynak Olarak Zaman Kavram Zaman n önemi ve zaman kavram Zaman türleri Zaman alg s n n evrimi 2. Yönetsel Bir Kaynak Olarak Zaman Ça dafl yönetim anlay fl n n bir yans mas olarak zaman Zaman iyi kullanmak Bir ifl günü nas l harcan r? Çal flma al flkanl klar A ve B tipi kiflilik özellikleri Zaman h rs zlar ve zamana hakim olmak 3. Verimli ve Etkin Örgütler çin Zaman Yönetimi 4. Zaman Tuza na Yakalanmamak ve Zaman Etkili Yönetmek çin Öneriler 40

40 SMG E T M 28 / 29 Kas m - zmir 19 / 20 Aral k - zmir Haz rlayan: Güney Dinç, Alev A r Perihan Utan, Naime Beyaz t Saat: Yer: Süre: 15 saat SMG Kredisi: 15 Ücret: 75 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k Hizmetlerinde Temel Kavramlar Amaç E itim 2006 y l ve sonras mezunlar için zorunludur. Hedeflenen, iki gün içerisinde, meslektafllar m za meslek uygulamas s ras nda karfl lafl lacak sorunlarla ilgili bir rehber çal flman n sunulmas d r. çerik 1. Amaç ve kapsam 2. Genel tan mlar 3. Mimar ve mimarl k hizmetlerinin tan mlar 4. Mesle in örgütlenmesi 5. Mimarlar Odas n n ve mimarlar n hizmete yönelik olarak görev, yetki ve sorumluluklar 6. Serbest mimarl k hizmetinin verilmesine iliflkin usul ve esaslar 7. Mekâna iliflkin temel mevzuat bilgileri 8. Yap ya iliflkin temel mevzuat bilgileri 9. Mimarl k hizmetlerinin denetimi 41

41 Aral k 08 E itim ve Etkinlikleri

42 SMG E T M 01 Aral k Pazartesi Haz rlayan: Suat Günhan, Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Bina Yap m Sektöründe Proje Mühendisli i ve Yönetim Süreçleri çerik Bu e itimde bina yap m sektöründeki aktörlerin (ifl veren, mimar, mühendis, yüklenici ve alt yükleniciler), projenin yap m öncesi safhadan, bitirildikten sonraki safhaya kadar olan süreçten baflar yla ç kabilmeleri için sözleflmeler çerçevesinde aralar nda kurulmas gerekli olan proje yürütme prosedürlerinin gereklili i ve bu prosedürlerin uygulamas anlat lacakt r. Projenin tüm safhalar nda ortak bir yürütme sisteminin parças olabilen ve dolay s yla bir tak m oluflturabilen aktörler kendi sorumluluklar n gerekli zaman, bütçe ve belirlenmifl kalite standartlar nda yerine getirebileceklerdir. Proje aktörleri aras ndaki iliflkiler afla da belirtilen üç safhada incelenecektir: Yap m Öncesi Safha Yap m Safhas Yap m n Sonuçland r lmas ve Sonras 43

43 SMG E T M Aral k Sal - Çarflamba Haz rlayan: Dönüflen Adam, fl Sa l, fl Güvenli i, Çevre Yönetimi E itim ve Yönetim Dan flmanl Saat: Yer: Süre: 12 saat SMG Kredisi: 12 Ücret: 120 YTL Kat l mc Say s : 25 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) nflaat fllerinde fl Sa l ve Güvenli i Amaç: nflaat projeleri, ifl çeflitlili i itibar yla birçok riskle birlikte yaflamakta ve bu riskleri bertaraf etmek için her geçen gün artan say da teknolojik, yönetsel veya davran flsal sistemler gelifltirmektedirler. Fakat buna ra men sars c olay ve kazalar olabilmektedir. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl kay tlar na göre Türkiye de yaflanan ölümlü ifl kazalar n n % 10 u, sürekli ifl göremezlik ile sonuçlanan kazalar n %25 i ve kay p ifl günlü kazalar n % 34 ü inflaat sektöründe meydana gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren flirketlerin çal flanlar n korumak, marka de erini yükseltmek, mali kay plar azaltmak ve verimliliklerini artt rmak amac ile fl Güvenli i ve s Sa l Yönetimini etkin bir flekilde sa lamalar hem kanuni hem de etik ve finansal bir zorunluluk haline gelmektedir. çerik: E itimin program fl Güvenli i ve fl Sa l Yönetimi ni Alg ve Teknik Yeterlilik üzerine kurgulanm flt r. E itim modüller halinde haz rlanm fl olup, uygulama ve yaflayarak ö renme olgusu ön plana ç kar lm flt r. 1.Gün: 2.Gün: fl güvenli i kültürünü gelifltirmek Sektörel kaza istatistikleri Kazalar n maliyetleri Yasal Mevzuata k sa bak fl Temel risk analizi - Niceliksel risk analizi Kaza Araflt rma ve raporlamas Acil durum prosedürleri Çal flma izinleri Yüksekte çal flma güvenli i Toprakla çal flma ve kaz iflleri Elektrik Güvenli i Tafl nabilir el aletleri Yük kald rma ifllemleri skele Güvenli i 44

44 SÖYLEfi 26 K Çarflamba Haz rlayan: Hurflit Günefl, Prof. Dr. Saat: Yer: Desem / Bordo Salon SMG Kredisi: 1 Yap Sektörü ve Ekonomi Prof. Dr. Hurflit Günefl 23 Nisan 1957 tarihinde Ankara'da do du y l nda T.E.D Ankara Koleji lkokulu'nda ö renime bafllad ve ayn okulda liseyi 1974 y l nda bitirdi. Daha sonra Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü'ne girerek lisans e itimine bafllad. Ancak dört y ll k ö renimini tamamlamadan iki y l sonra ön-lisans derecesini alarak ngiltere'de Kent Üniversite'sine girdi y l nda "Economics, Politics and Government" (Ekonomi, Politika ve Devlet) dal nda lisans diplomas n ald.... Bo aziçi Üniversitesi'ne girerek, 1988 y l nda "Türkiye'de Para Arz n n Belirlenmesi ve Kontrolü" (The Determination and Control of the Money Supply in Turkey) konulu tezle doktoras n ald. Beraberinde Marmara Üniversitesi'nde Yard mc Doçent kadrosuna atand y l nda kurulan koalisyon hükümetinde Baflbakan Yard mc - s Profesör Erdal nönü'ye "Baflbakan Bafldan flman " unvan yla ekonomik konularda dan flmanl k yapt, daha sonra da yerine seçilen Murat Karayalç n'a ayn görevi k sa bir süre için ifa etti. Bu görevi sürecinde Rekabet ve Tüketici Yasa Tasar lar Komisyonu Baflkanl n yaparak bu yasalar haz rlatt y l nda Manchester Üniversitesinde araflt rma yapan Günefl halen Marmara Üniversitesi ngilizce ktisat Bölümünde Makroekonomi, Para Teorisi, Para Politikas ve Bankac l k ile lisans-üstü düzeydeki Yüksek Makro Teorisi ve doktora düzeyindeki Seçilmifl Para Teorisi Konular derslerini vermektedir y l nda Merkez Bankas na da dan flmanl k yapan Günefl 1996 y lbafl nda da Profesörlü e atanm flt r. Halen bir günlük gazetede ekonomik konularda köfle yazarl da yapan Günefl in yay nlanm fl 40 aflk n makalesi ve 6 kitab bulunmaktad r. Bir süre sektördeki birçok bankaya (22), flirkete (2) ve kurulufllara (3) e itim ve dan flmanl k hizmeti veren Hurflit Günefl y llar aras nda uluslararas bir risk yönetimi flirketinin Türkiye deki Yönetim Kurulu Baflkanl - görevini yürütmüfltür. 39

45 SÖYLEfi 17 Aral k Çarflamba Konuflmac : Enis Öncüo lu Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Uluslararas Mimarl k Organizasyonu Öncüo lu Mimarl k, bulundu u co rafi konum itibariyle genifl bir co rafyada proje üretimi yapabilme özelliklerini bünyesinde bar nd rmaktad r. Ankara merkez ofisi, stanbul ofisi, Moskova ACP Mimarl k ofisi, Hamburg ACP Mimarl k ofisi ve Almat rtibat ofisinde çal flan toplamda 50 teknik personeli ile Türkiye, Rusya, BDT Ülkeleri ve Do u Avrupa da proje hizmeti vermektedir. Öncüo lu Mimarl k, geçmiflte kazanm fl oldu u tecrübeleri Uluslararas Mimarl k Organizasyonu bafll kl bir sunuflla paylaflmay hedeflemektedir. Çok ofisli olmak, uluslararas proje üretimi, kurumsal mimarl k konular n n Öncüo lu taraf ndan belirtilen co rafyada tasarlanm fl projeler ile sunulmas hedeflenmektedir. Sunuflun amac, mimari üretime farkl bir aç dan bakarak, kurumsal mimarl a örnek olarak Öncüo lu Mimarl k projeleri ile mimarl k organizasyonunu tart flmakt r. Enis Öncüo lu 1968 de Ankara'da do du y llar aras nda ilkokul, ortaokul ve liseyi T.E.D. Koleji nde tamamlad. ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde 1985 y l nda bafllam fl oldu u lisans e itimini, 1989 da tamamlad y l nda flirket Müdür Yard mc s olarak bafllad Öncüo lu Mimarl k-fiehircilik Ltd. de 1996 y l nda fiirket Müdürü olan mimar, 1998 y l ndan beri çal flmalar n ; ortaklar Cem Alt nöz ve Önder Kaya ile birlikte proje müellifi olarak sürdürmektedir. Bafll ca çal flmalar al flverifl merkezi, hastane, otel, konut ve ofis yap lar üzerine geliflmifltir. Öncüo lu, geçmifl on senede Türkiye, Rusya, BDT ülkeleri ve Do u Avrupa da gerçekleflmifl bir çok projenin müellifidir den beri 16 s Türkiye de, 16 s Rusya da, 4 ü de Kazakistan da olmak üzere toplam 36 adet al flverifl merkezi projesi gerçeklefltirmifltir. St. Petersburga daki Udelni Park Al flverifl Merkezi 2006 da ve Regions June Al flverifl Merkezi 2007 de CRE dergisi jürisi taraf ndan y l n en iyi al flverifl merkezi ödüllerini alm flt r.... Yedisi birincilik olmak üzere ulusal mimarl k yar flmalar nda 29 ödül kazanm flt r. 45

46 SÖYLEfi 23 Aral k Sal Haz rlayan: Ayflen Savafl, Doç. Dr. Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Müze ve Mekansal Esnekli in Mimari Araçlar Esneklik mimarlar n son yüzy lda biliçli olarak elde etmek istedikleri mimari bir özelliktir. Daha sonra dönüflerek geçici etkinlik mekanlar, rastlant sal mekanlar, geniflletilebilir mimarl k, hibrid veya arayüz mekanlar gibi farkl adlarla an lsalar bile, temelinde tart fl - lan, yap n n de iflen ifllevleri ve kullan mlar bar nd rmaya gösterdi i direnci k rmakt r. Esneklik Yüzy l bafl Modernizm inin anlat mlar nda s k rastlanan bir terimdir. Modernizm in önünü açt düflünsel özgürlüklerin mekan olan Modern Mimarl k anlay fl mekansal esnekli- in sa lanmas na katk da bulunacakt r. H zla geliflen cam ve çelik teknolojisi ile mekan n s n rlar ndan ba ms z k l narak özgürleflece ine inan lm flt r. Bu özgürkler içinde, ister konut isterse kentsel dönüflüm projesi olsun, esneklik mimari tasar mdan beklenen bir özelliktir. Ancak müze, ayn yüzy l bafllar nda, hiçte esnek olmak amac ile yap lmam fl mekanlar n da dönüfltürülüp kullan labilece ini kan tlam flt r. Öyleki devlet binalar, endüstri art klar, fabrikalar hatta hapisaneler bile müzeye dönüfltürülebilmifltir. ki dünya savafl aras nda Modern Mimarl k en iyi örneklerini verirken, ki aralar nda müze binalar da bulunmaktad r, müze olarak tasarlanmam fl ve ifllevini yitirmifl klasik yap lar da an amaçla kullan lmaya bafllanm flt r. Bunun olabilmesi iki flekilde mümkündür. Ya Modernizmin mimarl k alan nda vaad etti i esneklik hala yoruma aç kt r, ya da klasik yap lar da müzecilerin arad mekansal esnekli ini sa layabilmektedir. Ayflen Savafl Orta Do u Teknik Üniversitesi nde Rektör Dan flman ve Mimarl k Fakültesi nde ö retim üyesi olarak görev yapmakta, mimari stüdyo derslerinin yan s ra, Yüksek Lisans program nda Mimari Araflt rma Metod ve Mimarl k Temsil Ortamlar üzerine dersler vermektedir. Yüksek Lisans çal flmalar n, ODTÜ ve Londra Üniversitesi nde tamamlam fl, doktora derecesini MIT den 1994 y l nda alm flt r. 46

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta:

Detaylı

E T M ve ETK NL K PROGRAMI

E T M ve ETK NL K PROGRAMI E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) 463 66 25 (pbx) Faks (0.232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr

Detaylı

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

38. Ola an fiube Genel Kurulu ve Seçimler 11-12 fiubat 2006 da Gerçekleflecek. Genel Kurul Toplant lar. Genel kurul Haz rl k Toplant lar (I)

38. Ola an fiube Genel Kurulu ve Seçimler 11-12 fiubat 2006 da Gerçekleflecek. Genel Kurul Toplant lar. Genel kurul Haz rl k Toplant lar (I) Genel Kurul Toplant lar TOPLANTI 18 Ocak2006 Genel kurul Haz rl k Toplant lar (I) Yer: TOPLANTI Çarflamba Saat: 18.00 25 Ocak2006 Çarflamba Saat: 18.00 Genel kurul Haz rl k Toplant lar (II) Yer: 38. Ola

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

MECL S TOPLANTISI. zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi. 27 Ocak 2007 Cumartesi Saat: 11.00-14.00. fiube den

MECL S TOPLANTISI. zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi. 27 Ocak 2007 Cumartesi Saat: 11.00-14.00. fiube den fiube den zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi zmir fiube Meclisi, 7. toplant s n 16 Aral k 2006 Cumartesi günü "Dan flma Kurulu Toplant Sonuçlar, Türkiye Mimarl k Politikas, Gayrimenkul De

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek

nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek nflaat sektörü 2008 de de büyüyecek 2008'in ilk günlerini yaflarken nflaat Sektörü'nün geçti imiz y llarda yaratt de erleri sizlerle paylaflmak isterim. Öncelikle olumlu gözüken sektörel tabloyu ayr nt

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Bu Program Devlet Planlama Teflkilatı Müsteflarlı koordinasyonunda Birleflmifl

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı