: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com"

Transkript

1

2 letiflim Bask : Tel (232) (pbx) Faks (232) e-posta: : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta: Tarih : Eylül 2008

3 Sevgili Üyemiz, Mimarl k alan nda yaflanan geliflmeler ve yap bileflenlerindeki de iflmeler, tasar m ve uygulama süreçlerinde gereksinimini art rarak koruyor. Mimarl k meslek prati i içinde, bilginin geliflme ve de iflmelerin güncellefltirilebilmesi, paylafl lmas, eriflilmesi ve uygulama alan na yans t lmas nda yararl olabilmesi amac yla kapsaml bir etkinlik ve e itim program haz rlad k. Mesle i uygulama sürecinde, ekte sunmufl oldu umuz etkinlik ve e itim program eksikliklerin tamamlanmas nda çok önemli bir araç olarak görülmektedir. Program ve etkinliklerde birlikte olmak dile imizle. Yönetim Kurulu

4 Eylül 08 E itim ve Etkinlikleri

5 SMG E T M 04 Eylül Perflembe Haz rlayan: Mustafa Düzgün, Prof. Dr. Özgür Bozda, Arafl. Gör. Saat: Yer: Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimari Tasar mda Deprem Amaç Ülkemiz aktif deprem kuflaklar ndan biri üzerinde konumlanmaktad r. Bu nedenle, meydana gelecek depremlerde can ve mal kayb n n en aza indirilmesi aç s ndan depreme dayan kl yap tasar m büyük önem kazanmaktad r. Ders kapsam nda, depremin yap da meydana getirdi i etkiler, tafl y c sistem elemanlar n n bu etkilere karfl davran fllar, mimari tasar m sürecinden bafllayarak tafl y c sistemin oluflturulmas nda deprem dayan m n art racak ayr nt lar, betonarme yap lar n depreme dayan kl tasar m nda dikkat edilmesi gereken temel prensipler ile Türkiye de betonarme yap larda s kça görülen tasar m ve yap m hatalar anlat lacakt r. çerik 1. Temel Deprem Bilgisi 2. Depreme Dayan kl Yap lar n Deprem Davran fl nda Temel Bilgiler 3. Depreme Dayan kl Yap Tasar m nda Depreme Karfl Güvenlik, Yap n n Genel Davran fl, Yap sal Düzensizlikler 4. Betonarme Yap lar çin Genel Kurallar 5. Tasar m ve Yap m Hatalar n n Yap Üzerindeki Etkilerinin Örnekler Üzerinde ncelenmesi 5

6 SÖYLEfi 10 Eylül Çarflamba Konuflmac : Do an H zlan Saat: Yer: zmir Sanat Büyük Salon SMG Kredisi: 1 Mimarl a Bak fl Do an H zlan 1937 de stanbul da do du. Davutpafla 28. lkokul dan sonra Pertevniyal Lisesi ni bitirdi (1956). stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde okudu te düzeltmen olarak girdi i, Cumhuriyet ve Yeni Gazete nin ( ) sanat sayfalar n yönetti. Alt n Kitaplar Yay nevi nde çal flt ; Yeni Edebiyat dergisinin (24 say, 1969/71) kurucusu ve yaz iflleri müdürü oldu Aral k tan beri yay nlanmakta olan Gösteri dergisinin genel yay n yönetmenli ini sürdürmektedir. Halen Hürriyet gazetesinde yay n dan flman ve köfle yazar d r. Do an H zlan; çal flt üç gazete d fl nda, Pazar postas, Yank, a, Türk Dili, Dönem, Yelken, fiiir Sanat, Papirüs, Soyut, Yeni Edebiyat, Devrim, Gösteri gibi dergilerde ço unlukla elefltiri, kitap tan - t m türünde yaz lar yazd. Onat Kutlar, Kemal Özer, Adnan Özyalç ner ve Konur Ertop un da bulundu u a dergisi etraf nda oluflan a kufla aras nda an ld te TRT de Yaflayan Edebiyatç lar adl program haz rlay p sundu de TRT stanbul Radyosu nda Kitaplar ve Düflünceler program yla bafllad kitap programlar n, Karalama Defteri ad yla TRT-2 ye tafl d. Bafl ndan beri yap m n ve sunuculu unu üstlendi i program daha sonra NTV de yay nland son olarak ve halen CNN Türk te devam etmektedir. 6

7 SMG E T M 13 Eylül Cumartesi Haz rlayan: Taflk n Tafloluk, Y. Mimar Saat: Yer: Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) nflaat Sözleflme daresi Amaç TMMOB Mimarlar Odas Mimarl k Hizmetleri fiartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi inde tan mlanan mimarl k hizmetleri aras nda E ve F ifl aflamalar olarak tan mlanan HALE ÇALIfiMALARI ile UYGU- LAMA DENET M hizmetlerinin her ikisi de bir inflaat projesinin yönetimi hizmetleri ile do rudan ilgili hizmetlerdir ve proje yönetimi hizmetlerinin bir parças d rlar. Ancak ayn hizmetler di er ülkelerin mimarl k hizmetlerine bak ld nda da pür mimarl k hizmeti olarak tan mlanmaktad r. Her iki hizmet de inflaat yönetim sisteminin uyguland inflaat projelerinde hem mimar/mühendisler, hem de inflaat yöneticileri taraf ndan paylafl larak gerçeklefltirilmektedir. nflaat yönetimi sisteminin uygulanmad inflaat projelerinde ise bu iki hizmet do rudan mimar ve mühendisler taraf ndan yap lmaktad r. Bu ki hizmet de AIA n n mimarl k hizmet kategorileri içinde ayr ayr iki önemli bafll kta yer almakta, ve ihale hizmetleri procurement olarak, uygulama denetimi çal flmalar da contract administration, türkçe ifadesiyle Sözleflme daresi, olarak adland r lmaktad r. hale çal flmalar projenin yap m amac yla bir inflaat firmas na ihalesi için gerekli tüm ihale ve sözleflme dokümanlar n n haz rlanmas çal flmalar n içermekte, sözleflme idaresi ise inflaat iflinin tüm sözleflme dokümanlar esas al narak yürütülmesi ve kontrol edilmesi anlam nda kullan lmaktad r. Türkiye deki mimarl k e itimi bölümlerinin ders programlar incelendi inde her iki alanda da yeterli bilgi ve beceri kazand r lmad görülmektedir. Bu hizmetle ilgili bilgi ve beceriler Amerikan Mimarl k E itimi Akreditasyon Kuruluflu olan NAAB taraf ndan mimarl k e itiminde kazand r lmas gerekli bilgi ve beceriler aras nda yer almakta ve mimarl k e itim programlar nda verilmektedir. Ayr ca Amerikadaki Construction Specification Institute CSI bu konuda sertifika programlar yürütmektedir. Her iki konunun da SMGM de birbirini izleyen modüller biçiminde e itim program olarak verilmesi, özellikle arzulanan bina kalitesine ulafl lmas aç s ndan son derece önemlidir. 7

8 SMG E T M 13 Eylül / Salihli 20 Kas m / zmir 22 Kas m / Didim Haz rlayan: smail Türkmen, Dan flman Saat: Yer: Salihli Temsilcili i Didim Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) letiflim ve Davran fl Gelifltirme Teknikleri Amaç letiflim becerilerinin gelifltirilmesi amac yla haz rlanan bu e itsel çal flmayla, bireylerin kendilerini do ru ifade edebilmelerine ve ben-öteki iliflkisinin amaca yönelik kurgulanmas yetene inin gelifltirilmesine katk da bulunmak hedeflenmektedir. Bu nedenle, kendiyle yüzleflme ve kendini ve ötekini tan ma üzerinde durulacakt r. Müflteri etkilefliminde kimi önemli noktalar üzerinde durulacak ve özellikle iletiflim protokolleri örneklerle aktar lacakt r. çerik 1. De iflim ve Küreselleflme Sürecinin Topluma ve nsana Etkisi 2. De iflim Sürecinde Etik ve Ahlaki Davran fllar 3. Örgütlerde Kalite/Verimlilik ve nsan 4. letiflim ve nsan liflkileri 5. Davran fl ve Davran fl Gelifltirme 6. flletme çi letiflim ve Çal flanlar n Sorumluluklar 7. Örgütsel letiflimin Verimlili i 8. Çal flanlar Aras nda Anlaflmazl klar n Çözümlenmesi ve flbirli i 9. Bireyin Ö renmesi ve Kendini Gelifltirmesi 10. Grup Çal flmas ve Kat l m 11. Bireysel Sorumluluklar n Gelifltirilmesi 12. fl ve Meslek Ahlak (Söylemin gelifltirilmesi) 13. letiflim protokolleri 8

9 SEM NER KOKTEYL 16 Eylül Sal Konuflmac : Nejat Kiper Saat: Yer: Düzenleyen: Daikin Türkiye fiubesi ve Is san A.fi. Ortakl SMG Kredisi: 1 Altherma Daikin Is Pompas le Toplam Konfor Çözümü Is tma sektörüne yeni bir sistem: yüksek verimlilikte, çevreyle dost, yarat c, montaj kolay, so utma ve kullan m suyu haz rlama özellikleriyle beraber kullan labilir, Daikin Havadan Suya Is Pompas. Is Pompas Nedir? Is pompas, düflük s cakl ktaki enerjiyi çevreden al p s cakl n yükselterek s tma ihtiyac için kullan r. K fl n en so uk havalarda dahi bir evi tamamen s tma kapasitesine sahiptir. Is pompalar yüksek verimli sistemlerdir. Altherma performans katsay s olarak ifade edilen 3,1-4,5 COP ye sahiptir. Baflka bir ifadeyle, 3 kw ile 5 kw aras nda s ç k fl elde etmek amac yla sadece 1 kw l k elektrik girdisi yeterlidir. Altherma Is tma, So utma ve S cak Su Konforu için En yi Seçim Altherma çeflitli iflletim flekillerinde çok yönlü kullan m ve maksimum konfor imkan sa lar. Yerden s tma sistemi veya düflük s - cakl k radyatörleri ile s tma, fan coil ile hem s tma hem so utma, s cak su boyleri ile y l boyunca s cak su ihtiyac n karfl lar. 9

10 TEKN K GEZ 19 Eylül Cuma Buluflma Yeri: Agora kaz s girifli Saat: Ak n Ersoy, Yrd. Doç. Dr. eflli inde gezilecektir. SMG Kredisi: 1 Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Agora Kaz s Agora Hakk nda zmir, Büyük skender in Do u seferini takiben Bayrakl yerleflim noktas ndan bugünkü yerine tafl nd nda ilk planlanan alanlardan biri Agora oldu. Agora n n avlusunda yap lan kaz çal flmalar nda ele geçen buluntular içindeki en erken malzemeler, kentin ilk kurulufl aflamas olan M.Ö. 4. yüzy l n sonu ile 3. yüzy l n bafllar na aittir. Agora daki ilk mimari projeler hakk ndaki ilk bilgilerimiz ise M.Ö. 2. yüzy la aittir. E imli bir alanda kurulan Agora n n e imin oldu u bat ve kuzey yönlerde stoalarla s n rland r ld, stoalar n zemin ve bodrum olmak üzere olas l kla iki katl olduklar anlafl lmaktad r. Roma mparatorluk döneminde dönemin ihtiyaçlar na ba l olarak alanda ve stoalarda strüktürel ve plan de iflikliklerine gidildi i, M.S. 178 y l ndaki büyük depremden sonra ise eski plan özellikleri genel olarak korunarak strüktürel olarak de iflikliklere gidilmifl, Bat Portiko ve Bazilika bugünkü görüntüsüne ulaflm flt r. Ak n Ersoy lk, Orta ve Lise ö retimini Seçuk da tamamlad. Üniversite e itimini E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dal nda 1984 y l nda tamamlad. Yüksek Lisans n D.E.Ü. Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Restorasyon Anabilim Dal ndan, Doktoras n E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü nden ald. Halen D.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak çal flmaktad r. Ephesos, St. Jean, Harran, Philadelphia(Alaflehir), Metropolis(Torbal ) arkeolojik kaz lar nda çal flt. Halen Antik Smyrna Kaz ve Araflt rma Çal flmalar n n baflkanl n sürdürmektedir. 10

11 SMG E T M 20 Eylül Cumartesi Haz rlayan: lter Büyükd an, Prof. Dr. Saat: Yer: Süre: 3 saat SMG Kredisi: 3 Ücret: 30 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Geleneksel Kagir Yap ve Onar m Amaç Kagir yap lar, gerek an tsal, gerekse sivil mimarl k örne i olarak ülkemizin kültürel miras n n önemli bir parças n oluflturmaktad r. Kâgir yap lar, yörelere ve yap çeflitlerine göre tafl, tu la ve kerpiç gibi çeflitli malzemeler ve yine yörelere göre farkl laflabilen yap m teknikleri ile infla edilmifltir. Ba lay c olarak kullan lan harç çeflitleri ve onar m harçlar da konunun önemli bir bileflenidir. Ancak onar mlarda hem teknik olarak, hem de o yap ya özgü detaylar n fark nda olunmas, korunmas ve onar lmas nda çeflitli sorunlarla karfl lafl lmakta, bazen onar m ad alt nda özgün detaylar n yok edildi ine tan k olunmaktad r. Bu program, tafl y c ve üst örtü olarak farkl yap m tekniklerinin tan t lmas ile kâgir yap larda kullan lan onar m ve belirtme tekniklerini kapsamaktad r. çerik 1. Kagir yap çeflitleri 2. Tafl y c sistem ve üst örtü 3. Kagir yap onar m örnekleri 4. Onar m belirtme teknikleri 11

12 SMG E T M 20 Eylül Cumartesi Haz rlayan: lter Büyükd an, Prof. Dr. Saat: Yer: Süre: 3 saat SMG Kredisi: 3 Ücret: 30 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Geleneksel Ahflap Yap ve Onar m Amaç Ahflap, Ülkemizde ve Balkanlar da geleneksel konut mimarisinin önemli bir parças d r. Genel olarak karkas sistemle infla edilmifl olmalar na ra men, yöresel teknikler bu yap tipini detayda zenginlefltirmektedir. Yörelere göre ahflap yap m tekniklerinin tan t lmas ve onar mlar nda izlenen yöntemler ile bugüne kadar yap lm fl olan uygulamalar n koruma kurullar kararlar yla iliflkilendirilerek irdelenmesi bu program n kapsam n oluflturmaktad r. Ayr ca geleneksel konut mimarisinin mekânsal kurgusu da korumada büyük önem tafl d için, rekonstrüsiyonlarda ve yeniden ifllevlendirmede göz önüne al nmas gereken hususlar program n ayr lmaz bir parças d r. çerik 1. Ahflap yap teknikleri 2. Ahflap yap larda mekânsal düzen 3. Ahflap yap onar m yöntemleri 4. Ahflap yap onar m örnekleri 12

13 SÖYLEfi 24 Eylül Çarflamba Konuflmac : Aydan Volkan Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar 1969'da stanbul'da do du. 1992'de stanbul Y ld z Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü'nü bitirdi y l - na kadar Ertem Ertunga Mimarl k'da çal flt y llar aras nda King s College - Londra'da dil e itimi gördü y l ndan beri Kreatif Mimarl k'da çal flmalar n sürdürüyor. Volkan; Su Sporlar Merkezi Mimari Proje Yar flmas (1. Ödül), Arkas stanbul Genel Müdürlü ü Mimari Proje Yar flmas (1. Ödül), ODTÜ Teknokent Yaz l m Evi Mimari Proje Yar flmas (2. Ödül), Bal k Hali Mimari Proje Yar flmas (1. Ödül), Türk Ekonomi Bankas (TEB) zmir Bölge Müdürlü ü Mimari Proje Yar flmas (1. Ödül) gibi pek çok yar flmaya kat lm fl ve ödüller alm flt r. Select Maris (2009), Akademi (2008), Era Residence ( Sürüyor), Urla Su Sporlar Merkezi ( Sürüyor), Best Yönetim ( Sürüyor) gibi projelere imza atm fl olan Aydan Volkan Kreatif Mimarl k da tasar m ve uygulama çal flmalar na devam etmektedir. 13

14 Ekim 08 E itim ve Etkinlikleri

15 SMG E T M 11 Ekim / Salihli 04 Aral k / zmir 19 Aral k / Uflak 20 Aral k / Manisa Haz rlayan: Yücel Akyürek, Y. Mimar Saat: Yer: Salihli Temsilcili i Uflak Temsilcili i Manisa Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k ve Cam Tasar m Amaç Program n amac, benzersiz ve çok önemli bir yap eleman ve tasar m arac olan cam n mimarlar taraf ndan yak ndan tan nmas, do ru seçilebilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli olan temel bilgi altyap s n n oluflturulmas d r. çerik 1. Yap malzemesi olarak cam 2. klim kontrolü Günefl kontrolü Is Kontrolü Çok iklimli co rafyalar için çok amaçl çözümler 3. Ifl k, Renk, Görüntü Gün fl geçirgenlik, yans tma; renk denetimi; performans verilerinin yorumlanmas 4. Güvenlik ve Cam - Temel Bilgiler Kategorik analiz; güvenlik cam seçenekleri. Çarpma güvenli i 5. Cam yap kabu u ve Giydirme cepheler Strüktürel silikon yap flt rma sistemleri, Noktasal Ba lant l Sistemler, Cam Omurgal Sistemler. 6. Pratik bilgiler Cam ihaleleri, cam endüstrisinin olanaklar ve s n rlar. 7. lginç tasar m ve kullan m örnekleri - Saydam gösterisi 15

16 13 EK M Pazartesi Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Saat : Foto raf Yar flmas Ödül Töreni 30 ve 50. y l n dolduran üyelere plaket töreni Saat : Tematik Sunufl - Zehra Ersoy Saat : Mimarl k Kokteyli 14 EK M Sal Saat : Reflit Soley Atölyesi Saat : Mimarl k ve Müzik Atölyesi Burkay Pasin, Ruken Güleryüz Saat : Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor Adnan Saygun Kültür Merkezi Tevfik Tozkoparan Saat : Tematik Sunufl - hsan Bilgin Saat : Ara Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Kat l m 25 kifliyle s n rl d r. 2 grup halinde gezilecektir. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Panel - Viyana-Chicago Metropol ve Mimarl k Günkut Ak n- hsan Bilgin-Murat Güvenç Tansel Korkmaz - Nevzat Say n

17 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak 15 EK M Çarflamba Saat : Ahmet dirligil Atölyesi Saat : Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor Saat : Kent Haritas le Alsancak Gezisi - Emel Kay n Saat : Söylefli Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Ara Saat : Söylefli - Bir Mimar ve Uygulamalar Philippe Rahm 16 EK M Perflembe Saat : Ahmet Tercan Atölyesi (Simultane çeviri yap lacakt r.) Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor The Port Residence Emre Karc o lu Kat l m 25 kifliyle s n rl d r. 2 grup halinde gezilecektir. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Söylefli: Bir Mimar Ve Uygulamalar Tamer Baflbu Hasan Özbay Saat : Ara Saat : Söylefli: Bir Mimar Ve Uygulamalar Ted Cullinan (Simultane çeviri yap lacakt r.)

18 17 EK M Cuma Saat Saat Saat : Ahmet Özgüner Atölyesi Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. : Emel Kay n Atölyesi Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. : Mimarlar Yap lar n Gezdiriyor Eski Merkez Bankas Binas Restorasyonu Özgörkey Grubu Butik Otel nflaat - Derya Akdurak Kat l m 25 kifliyle s n rl d r. 2 grup halinde gezilecektir. Lütfen kay t yapt r n z. Saat Saat : Saat : : Söylefli: Bir Mimar ve Uygulamalar - Can Çinici Ara Söylefli: zmir Projelerim - Emre Arolat 18 EK M Cumartesi Saat : Atölye Çal flmalar Çocuk ve Mimarl k - Hikmet Gökmen Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Dans ve Mimarl k - Zehra Ersoy Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. Saat : Kentte Mekan Bulmaca - Okan Y lmaz 3 er kiflilik gruplar halinde baflvurulmad r. Saat : Kapan fl Konseri - Sibel Köse

19 19 EK M Pazar Saat : Afrodisyas Gezisi Cengiz Bektafl Kat l m 40 kifliyle s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. SERG LER Ulusal Mimarl k Sergisi - Atatürk Kültür Merkezi / Konak Viyana-Chicago Metropol ve Mimarl k - Resim Heykel Müzesi / Konak Foto raf Yar flmas - Metro / Konak stasyonu Foto raf Yar flmas TH& dil Mimarl k Sergisi - 1. Kordon / Gündo du Meydan - Atatürk Kültür Merkezi / Konak

20 SMG E T M 17 Ekim / Kufladas 16 Aral k / zmir Haz rlayan: zoder Saat: Yer: Kufladas Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Su Yal t m Amaç Bu e itim program nda mimarlara deprem kufla içerisinde bulunan ülkemizde güvenli yap tasar m nda önemli bir rol oynayan su yal t m ile ilgili temel bilgilerin yan s ra tasar m kurallar n n mant, su yal t m malzemelerinin özellikleri, s ve su yal t m malzemelerinin birbiri ile iliflkileri, malzemelerin dizilifli ile uygulama detaylar na yönelik bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu e itim program ; TS Polimer Bitümlü Örtüler-Su Yal t m çin- Eritme Kayna ile Birlefltirilerek Kullan lan - Bölüm 2: Uygulama Kurallar standard da dahil olmak üzere tüm ürün gruplar için tasar m kurallar ve uygulama detaylar n içerir. çerik 1. Temel Bilgiler, Malzeme ve Uygulama Bilgisi: Temel Bilgiler: Suyun yap ya verdi i zararlar, su yal t m kavram, yap sal su yal t m, yüzeysel su yal t m, yüzey haz rl, pozi tif yönden suyal t m, negatif yönden su yal t m, su ya l t m n n yap ld yerler, uygulamada kullan lan aletler, su yal t m malzemeleri ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Malzeme ve Uygulama bilgisi: Bu bölümde; polimer bitümlü ve plastik kauçuk esasl su yal t m örtülerinin teknik özellikleri ve kullan m alan ile ilgili bilgiler verilecektir. Malzemelerinin teknik özellikleri ve kullan m alan ile il gili bilgiler, bitüm türleri, tafl y c ile ilgili bilgiler, temel lerde kullan lacak olan bitümlü örtü türleri, kal nl klar ve kat say s, Temel Uygulama Bilgileri Temellerde su yal t m Çat larda su yal t m Uygulamada dikkat edilecek hususlar 2. Malzeme ve Uygulama Bilgileri Malzeme teknik özellikleri ve kullan m alan ile ilgili bilgiler Uygulama Bilgileri 20

21 SEM NER KOKTEYL 22 Ekim Çarflamba Konuflmac : M. Fatih Ulusoy, Genel Koordinatör Saat: Yer: Düzenleyen: Alfi Yap Malzemeleri Ltd. fiti. - Hekim Yap A.fi. SMG Kredisi: 1 Fibercement Ürünler 1990 l y llar n bafl na kadar tüm dünyada yayg n olarak üretilen asbestli çimento levhalara alternatif olarak gelifltirilen selüloz elyaf takviyeli ürünler her geçen gün daha fazla uygulama alan bulmakta ve yayg nlaflmaktad r. Temel olarak selüloz elyaf, portland çimentosu ve ö ütülmüfl silis kumunun kar fl m yla üretilen ve tüm dünyada fibercement olarak bilinen ürünler her türlü binada iç ve d fl cephe kaplama eleman olarak kullan lmaktad r. 6 mm den 20 mm ye kadar de iflen kal nl klarda düz ve ahflap desenli yüzey görünümüne sahip olarak üretilmekte olan fibercement levhalar, gerek uygulama kolayl ve gerekse yap larda önemli ölçüde ekonomi sa lamalar sebebiyle ülkemizde de giderek artan bir ilgiyle karfl lanm flt r. Standart boyutlar 1250 x 2500 mm ve 1250 x 3000 mm dir. Yanmazl k özelli ine sahip olmas (A1 s n f yanmaz yap malzemesi), her türlü atmosfer flart nda rahatl kla uygulanabilmesi, sudan etkilenmemesi, yap s nda insan ve çevre sa l na zararl hiçbir madde ihtiva etmemesi gibi olumlu özellikleri sebebiyle fibercement levhalar pek çok projede özellikle istenen yap malzemesi konumuna gelmifltir. Homojen bir yap ya sahip olan bu ürünler her türlü flekillendirme ifllemine tabi tutulabilmekte, bilinen su bazl iç ve d fl cephe boyalar yla da rahatl kla boyanabilmektedir. 21

22 SMG E T M 23 Ekim / zmir 24 Ekim / Didim Haz rlayan: Türkiye Haz r Beton Birli i Saat: Yer: Didim Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarlara Yönelik Beton Semineri Amaç Mimarlara yönelik olarak betonla ilgili temel bilgilendirme amaçlanm flt r. Böylece mimarlar beton uygulamalar nda do ru betonu kullanacaklar, betonun avantajlar ndan faydalanacaklard r. Ayr ca mimari ve özel beton uygulamalar ndan bahsedilerek mimarlar n yeni beton teknolojisi hakk nda bilgi sahibi olmalar sa lanacakt r. çerik 1. Sektörel Bilgiler 2. Beton Nedir? Genel Bilgiler ve Terminolojisi Neden beton yap lar? Betonu oluflturan malzemeler Taze beton özellikleri Sertleflmifl beton özellikleri 3. Betonun TS EN Beton Standard na göre s n fland r lmas 4. Betonun sipariflinin verilmesi 5. Betonun yerlefltirilmesi ve bak m 6. Betonda yüzey bitirme ve brüt beton uygulamalar 7. Betonla yap labilecekler Yüksek performansl betonlar Renkli beton Bask beton uygulamalar Is Yal t m Kendili inden yerleflen beton Görünür agregal beton Geçirgen (pervuos) beton Lifli beton Hafif ve a r beton Beyaz beton (beyaz çimentolu) 22

23

24 Kas m 08 E itim ve Etkinlikleri

25 SMG E T M 01 Kas m / zmir 15 Kas m / Didim Haz rlayan: zoder Saat: Yer: Didim Temsilcili i Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Is Yal t m Amaç Bu e itim program nda mimarlara, s yal t m ile ilgili genel bilgilerin yan s ra enerji verimlili i ve yap fizi i esaslar na uygun tasar m kurallar n n mant, yal t m malzemelerinin özellikleri, yap malzemelerinin dizilifli, camlar n ve s yal t m malzemelerinin seçimi ile uygulama detaylar na yönelik bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu e itim program ; TS 825 Binalarda Is Yal t m Kurallar ile 08 May s 2000 tarih, say l resmi gazetede yay mlanan Binalarda Is Yal t m Yönetmeli i kapsam nda verilen esaslar yap kabu unun tasar m kurallar ve s yal t m uygulama detaylar n içerir. çerik 1. Temel Bilgiler ve Malzeme Bilgisi Temel Bilgiler: Enerji ve Is Transferi ile ilgili genel bilgiler, Yap Fizi i ile ilgili temel bilgiler, Is yal t m n n faydalar, Malzeme bilgisi: Binalar - Is Yal t m Malzemeleri: Camyünü ve Taflyünü, Ekspande Polistiren (EPS), Ekstrude Polistiren (XPS), Poliüretan (PUR), Fenol Köpü ü, Cam Köpü ü, Ahflap Lifli Levhalar, Genlefltirilmifl Perlit (EPB), Genlefltirilmifl Mantar(ICB), Ahflap yünü levhalar, Yal t m cam üniteleri 2. Uygulama Kurallar ve Malzeme seçimi: Duvarlarda s yal t m Çat lar n s yal t m Döflemelerin s yal t m 25

26 SMG E T M 01 Kas m / Manisa 15 Kas m / Kufladas 22 Kas m / zmir Haz rlayan: Ahenk Y lmaz, Y. Mimar Saat: Yer: Manisa Temsilcili i Kufladas Temsilcili i Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k ve Renk Tasar m Amaç Bir yüzey niteli i olarak renk kuflkusuz tasar m temelli tüm disiplinler için alg zenginli i ve estetik de er düzeyini yükseltmek aç - s ndan önemlidir. Mimari tasar m nesneleri olarak binalar kentsel dokuyu ve görünümü oluflturduklar için renklendirme bilgisi mimarl kta daha da büyük önem kazan r. Fakat ço u zaman ülkemizde renklendirme kavram bilimsel bir kavram, renklendirme eylemi de bir tasar m süreci olarak görülmez ve mimarl kta renk tümüyle öznel bir k l f giydirilerek renkler ve zevkler tart - fl lamaz ifadesine indirgenir. Bu ders en temelde mimarl kta renk kullan m n n nesnel ve bilimsel tasar m kurallar na odaklan r. Bu çerçevede renk oluflumunun temel kurallar, renk alg s n etkileyen faktörler, renk uyum flemalar, mimarl k, kent ve renk iliflkisi ve bu iliflkide rengin tasar m güçlendirici bir eleman olarak rolü incelenir. Bu e itimin amaçlar özetle kat l mc ya temel renk bilgisi ve terminolojisini kazand rmak, renk seçimi ve renkleri biraraya getirmek konusunda uyum kurallar çerçevesinde bir estetik duyarl l k edindirmek ve rengin mimarl kta nas l bir tasar m ö esine dönüfltürülebilece i bilgisini vermektir. 26

27 SMG E T M 04 Kas m Sal Haz rlayan: Türkiye Prefabrik Birli i Saat: Yer: Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Prefabrike Betonarme Yap m Sistemleri ve Ürünleri Amaç Seminerin amac, mimarlar n prefabrikasyon teknolojisini ve sa lad olanaklar ö renmeleridir. Seminerde prefabrikasyonun yararlar, kullan ld alanlar ve yeni kullan m olanaklar anlat lmakta, tasar mda dikkat edilmesi gereken noktalar aç klanmakta ve prefabrikasyon teknolojisi ile neler yapabilece i örneklerle gösterilmektedir.prefabrikasyon sektörünün ülkemizdeki geliflimi ve mevcut durum hakk nda bilgi verilmektedir. çerik 1.Prefabrike Beton Sektörü Prefabrikasyona Girifl 2.Prefabrike Betonarme Sistemlerle Tasar m Prefabrike Betonarme Sistemlar Prefabrike B.A. Sistemlerin Uygulanmas Mimari Prekast Ürünler Sonuç / Mimar n Rolü 27

28 SÖYLEfi 5 Kas m Çarflamba Konuflmac : Yakup Hazan Saat: Yer: zmir Sanat - Büyük Salon SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Yakup Hazan lk, orta, lise tahsilini Ankara da tamamlad. A.D.M.M.A. Mimarl k Bölümü nü 1978 de bitirdi y l nda ODTÜ Mimarl k Fakültesi Restorasyon Bölümü nü bitirerek Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzman oldu.1984 tarihinde Yakup Hazan Mimarl k Atölyesi ni açt tarihinde Yakup Hazan Mimarl k Ltd. fiti. yi kurdu. Halen devam etmektedir. ODTÜ Mimarl k Fakültesi Restorasyon Bölümünde Ö renci Asistanl Halen, Gazi Üniversitesi Mimarl k Bölümünde Ö retim Görevlisi olarak görev yapmaktad r. Girmifl oldu u çeflitli yar flmalarda 8'i birincilik olmak üzere, 40' n üzerinde ödül ve mansiyon alm flt r senesinde Avrupa Çelik Yap Tasar m ödülünü; Adnan Menderes Havaalan D fl Hatlar Terminali ve Katl Otopark Projesiyle alm flt r. Ayr ca birçok yar flmada da jüri üyeli i yapm flt r. Türk Mimarlar Odas, Serbest Mimarlar Derne i, Koruma ve Restorasyon Uzmanlar Derne i (Kurucu Üye), O.D.T.Ü. Mezunlar Derne i, Mimarlar Derne i 1927, O.D.T.Ü. Mimarl k Mezunlar Derne i (Kurucu Üye) üyesi olan Hazan, KORDER Koruma ve Restorasyon Derne i Baflkanl görevini de halen sürmektedir. 28

29 SEM NER KOKTEYL 6 Kas m Perflembe Konuflmac : Diego Nicolini, Dr. Metin Yavuz, Mak. Yük. Müh. Saat: Yer: Düzenleyen: Teknovac Bina Sistemleri SMG Kredisi: 1 Merkezi Elektrikli Süpürge Sistemleri Merkezi elektrikli süpürge sistemleri, bugün evler, ifl yerleri, oteller gibi elektrikli süpürgenin kullan ld her yerde kullan lmakta ve modern ev konseptinde giderek yayg nlaflmaktad r. Sistem, bina içinde bir yere sabit olarak monte edilen merkezi süpürge ünitesi ve ankastre boru hatlar yard m ile bu cihaza ba lanan girifl soketlerinden oluflmaktad r. Sistemin özellikle alerji ve ast m hastalar na sa l k yönünden faydalar, evlerde kullan m aç s ndan getirdi i avantajlar anlat lacakt r. Sistemin hangi aflamada binalara uygulanaca, cihaz ve aksesuarlar n tan t m, teknik özellikleri ile yaklafl k maliyetleri hakk nda bilgiler verilecek ve görsel sunum yap lacakt r. 29

30 TOPLANTI ATÖLYE Kas m Cumartesi - Pazar Yürütücü: Murat Günayd n, Doç. Dr. Dan flma Kurulu büro tescil belgesi sahibi mimarlar n kat l m yla gerçekleflecektir. Atölye çal flmas fleklinde yürütülecektir. Serbest Çal flan Mimarlar Dan flma Kurulu y l nda gerçeklefltirilen Serbest Çal flan Mimarlar Dan flma Kurulu nda, mesle i serbest çal flarak uygulayan üyelerimizin öncelikli sorunlar n belirlemek hedeflenmiflti. Mesle in uygulamas ndaki sorunlar ortak kat l m ve bilimsel yöntemlerle derlenmifltir. Çal fltayda üç oturumla meslek uygulamas sorunlar, SMG e itimleri ve mesleki denetim ile ilgili konular ele al nm flt r. Önceli i belirlenen sorunlar gerçeklefltirilecek 2. çal fltayda detayl ele al nacakt r. 30

31 SÖYLEfi 11 Kas m Sal Haz rlayan: Fatih Karaman Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Mimarl k ve Psikanaliz Aras nda Bir Buluflma Noktas Olarak Ev Mimarl a psikanalitik bir bak fl aç s oluflturmak hayli iddial olurdu. Çünkü bana göre, temel matematik ve fizik bilimlerden tarihe, kültüre, sosyale, sanata aç lan genifl bir kavfla n kesiflme noktas nda bulunuyor mimarl k. Bugün ve burada bulunan n olanaklar ve k s tlamalar ile flimdi ve gelece i imgelemenin uçsuz geniflli inde bir kesiflme noktas söz konusu olan. Elbette sadece bu haliyle bile insano lunun öyküsünü anlat yor, özetliyor diyebiliriz. Yine de basit bir sunum için genifl bir alan. Bunu denemeyece im! Ama iflte mimarl n en temel ve en s k kulland, popüler dilde de genifl bir anlamlar zincirine denk düflen bir yap -kavram üzerinde psikanalitik bir okuyufl oluflturmaya çal flaca m. Söz konusu yap -kavram basitçe ev olarak adland ray m. Ev, evim, evimiz, tüm adland rmalar yla, her birimiz için temel yaflam alan m - z gösteren bu zengin sembolik yer psikanalitik aç dan bir kilit kavram oluflturur diyebilirim rahatl kla. Ev, dolay m nda yer üzerine, basitçe bir psikanalist bak fl iflte. Fatih Karaman Ankara, 1959 do umlu. Ortaokul ve lise ö renimini Galatasaray da gördü. Ege Üniversitesi T p Fakültesi nden mezun oldu. Ege T p Fakültesi nden sonra Strasbourg da (Fransa) Psikiyatri Uzmanl ve Psikanalizle tan flt. Kültürler aras psikiyatri ve psikoterapi çal flmalar yapt. Halen bu çerçevede Paroles Sans Frontiere adl etkin bir derne in üyesidir. Türkiye ye döndükten sonra zmir e yerleflti. Karfl yaka Devlet Hastanesi ve zmir l Sa l k Müdürlü ü nde bir süre çal flt ktan sonra istifa ederek serbest psikiyatri ve psikoterapi hekimli i alan nda çal flmaya bafllam flt r. Özellikle son y llarda Halime Oda Psikanaliz ve Psikoterapi Vakf nda artan e itim ve seminer çal flmalar nda bulunmaktad r. 31

32 SMG E T M 13 Kas m / 14 Kas m / Manisa zmir Haz rlayan: zoder Saat: Yer: Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Ses Yal t m Amaç Bu e itim program nda mimarlara, ses ile ilgili genel bilgilerin yan s ra ses yutma mekanizmalar, hava do uflumlu ses iletimi, kat do uflumlu ses iletimi, ses yal t m malzemelerinin özellikleri, camlarda ses yal t m ile uygulama detaylar na yönelik bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu e itim program ; 01 Temmuz 2005 tarih, say l resmi gazetede yay mlanan Çevresel Gürültünün Denetimi ve Yönetimi Yönetmeli i kapsam nda verilen esaslar n uygulama detaylar n içerir. çerik 1. Temel Esaslar ve Malzeme Bilgileri Temel Esaslar: Bu bölümde; ses ile ilgili temel kavramlar, ses kaynaklar, ses düzeyi ve hesaplamalar, hava yoluyla sesin yay l m, kat do uflumlu sesler, gürültü kavram, gürültünün insan sa l üzerine etkileri, gürültü kontrolü, ses iletimi, ses yal t m ile akustik düzenleme aras ndaki fark ile ilgili bilgiler verilecektir. Malzeme bilgisi: Duvar, Döfleme, Çat Uygulamalar nda Kullan lan Malzemeler Yal t m Cam Üniteleri 2. Uygulama Detaylar 3. Çevresel gürültünün denetimi ve yönetimi yönetmeli i esaslar 32

33 SMG E T M 18 Kas m Sal Haz rlayan: Murat Günayd n, Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 6 saat SMG Kredisi: 6 Ücret: 60 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Proje Yönetimi Atölye Çal flmas Amaç Atölye çal flmas nda kat l mc ya, proje yönetimi konusunda temel kavramlar aktar lacakt r. Uygulamal bir flekilde tak m çal flmas kriterleri, ifl planlamas (kritik yörünge metodu) tekni i ve nakit ak fl diyagramlar n n haz rlanmas ö retilecektir. Teorik anlat m n yan s ra, aktif kat l mla yap lacak örnek uygulamalarla e itim desteklenecektir. çerik 1. Mikro proje Proje yönetimi tan m Maliyet, zaman, kapsam, kalite iliflkisi Tak m çal flmas Uygulama 2. fl plan fl plan n n haz rlanmas Kritik yörünge metodu Uygulama 3. Finansal analizler Paran n zaman de eri Nakit ak fl diyagramlar Ekonomik yap labilirlik Uygulama 33

34 SEM NER KOKTEYL 18 Kas m Sal Konuflmac : Kutay Yalç nda Saat: Yer: Düzenleyen: VELUX Çat Pencereleri SMG Kredisi: 1 Bina Tasar mlar nda Gün Ifl n n Önemi ve Yaratt Farklar Fark yaratan gün fl d r nsano lunun yarad l fl ndan bu yana gün fl, mimarinin en vazgeçilmez parças olmufltur. Gün fl, yüz y llard r ayd nlatmada kullan lan en önemli do al kaynakt r. VELUX optimum gün fl - n n bir ayr cal k de il, yaflam standard oldu u fikrini savunan ve bu amaçla 65 y ld r dünya çap nda çat penceresi üretimi ve pazarlamas üzerine faaliyet gösteren bir firmad r. Gün fl n n mimari üzerindeki etkisi artarak daha da önemli bir konu olmaktad r. Bu ba lamda VELUX, daha iyi yaflam alanlar na rehberlik eden konulara katk da bulunmay ve bu konular teflvik etmeyi kendisine görev edinmifltir. Yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m n n öneminin artt bu günlerde VELUX olarak arzumuz, gün fl kullan m n teflvik edip artt rarak tasar mlarda bu konuya öncelik tan nmas n sa lamakt r. Çat dan fl k alarak ve do al havaland rma sa layarak daha kaliteli yaflam alanlar yaratan çözümlerimizle projelerinize fark kataca m za inanmaktay z. 34

35 SMG E T M 18 Kas m / Manisa Sal Haz rlayan: Gaz Beton Üreticileri Birli i Saat: Yer: Manisa Temsilcili i Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Gaz Beton Yap Malzeme ve Elemanlar Amaç Gazbeton, dünyada ve özellikle Avrupa da üstünlü ünü kan tlam fl ve kabul görmüfl bir malzemedir. Bu aç dan Gazbeton sektörü, teknolojik aç dan uluslararas düzeyde deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Ülkemizde her geçen y l artmakta olan Gazbeton üretimi beraberinde yat r m, istihdam ve ekonomik fayda da getirmektedir. Binalarda Gazbeton kullan lmas sonucunda sa lanan yüksek s yal t m, enerji tasarrufu olarak ülkemize fayda sa lamaktad r. Ayr ca Gazbetonun hafif bir duvar malzemesi olmas nedeniyle sa lad deprem güvenli i özellikle ülkemiz koflullar nda çok önem kazanm flt r. E itimin amac, ülkenin inflaat sektörünün yönünü belirleyen mimarlara, seçkin yap malzemelerinin daha iyi anlat labilmesini ve yeniliklerin paylafl labilmesini; Gazbeton ürünlerin projeci ve uygulay c lar taraf ndan tekni e uygun kullan m n temin etmektir. Böylece ülke s n rlar içinde ilgili TS ve TS EN standartlar na uygun olarak üretilen Gazbeton yap malzemesi ve yap elemanlar n n kullan m n n yayg nlaflt r lmas, yap kalitesinin yükseltilmesi ve sonuçta kamu yarar sa lanmas mümkün olacakt r. çerik 1. Gazbetonun Tan m ve Tarihçesi 2. Türkiye Gazbeton Üreticileri Birli i nin Tan t m 3. Gazbetonun Özellikleri 4. Gazbeton Ürünler 5. lgili Standartlar 6. TS 825 Standard ve Is Yal t m Yönetmeli i Uygulamas 7. Uygulama Örnekleri 35

36 TEKN K GEZ 19 Kas m Çarflamba Buluflma Yeri: Saat: Mine Tanaç, Ö r. Gör. Dr. eflli inde gezilecektir. SMG Kredisi: 1 Ücret:: 15 YTL Kat l mc Say s : 25 kifli (Lütfen 31 Ekim 2008 tarihine kadar kay t yapt r n z.) zmir Sefarad Mimarisi ve Sinagoglar 1492 y l nda spanya dan sürüldükten sonra Avrupa da ve Osmanl mparatorlu u nun yeni kurulan liman kentlerinde kendilerine yeni yaflamlar arayan Sefarad Yahudileri 16. yüzy l da zmir de toplanmaya bafllam fllar, bu tarihten itibaren 1948 y l na kadar önce Kemeralt nda sonra hem Kemeralt nda hem de Karatafl ta kendilerine ait yaflam modelleri örgütlemifller, birçok mimari ürün ortaya koymufllard r. Bu ürünlerin en önemlileri ve günümüze tafl nanlar Sinagog yap lar d r. Sinagog yap lar d fl nda, sivil mimari örnekler olarak günümüze kadar gelen kortijolar aile evleri, konutlardan ibadethanelere çevrilen Oratuar yap lar Sefarad mimarisinin örnekleridir. Gezi kapsam nda, öncelikle Sefarad Cemaatinin dini ritüellerinin mimariye yans mas olarak üretilen daha sonra süreç içerisinde zmir Yahudi Cemaatinin geçirdi i dönüflümlerle farkl laflan Sinagog yap lar gezilecektir. Bu yap lar; Algaze, Shalom, Sinyora Giveret, Bikur Holim, Etz Hayim, Portekiz, Hevra ve Beit srail (Karatafl) sinagoglar d r. 17. yüzy lda konut yap lar n n bir k sm n n dini yap ya dönüfltürülmesi çok yayg n bir olgu olmufl ve zmir de süreç içerisinde ifllev de iflikli i yaflanm fl böyle k rk n üzerinde yap flekillenmifltir. Beit-Hillel sinagogu da zmir de bu flekilde biçimlenmifl yap tiplerinden günümüze tafl nan tek örnek olarak gezilecektir. 36

37 SÖYLEfi 21 Kas m Cuma Konuflmac : Ça atay Keskinok, Doç. Dr. Saat: Yer: Desem / Bordo Salon SMG Kredisi: 1 Kent Planlama, Tasar m ve Kamu Yarar 1979 Y l nda ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdi. S - ras yla Ankara Belediyesi ile Emlak Kredi Bankas Genel Müdürlü- ü nde de iflik birimlerde çal flt Y l nda ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ne araflt rma görevlisi olarak girdi. ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü nden 1985 y l nda yüksek lisans, 1993 y l nda da doktora derecesini ald y l nda yard mc docent, 1997 y l nda da kentleflme siyasalar alan nda docent oldu. ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümü yan s ra, Kentsel Politika Planlamas ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Program nda derslere girmektedir. Bunlar n yan s ra Ankara Üniversitesi, Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Program nda de iflik zamanlarda yar zamanl ö retim üyesi olarak derslere girmifltir. 37

38 SÖYLEfi 25 Kas m Sal Konuflmac : Burçin Alt nsay Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 stanbul Fener ve Balat Semtleri nde Kentsel Koruma ve yilefltirme Deneyimi Tarihi yar madan n parças olan bu semtlerde 19. yüzy l sonu yap lar ndan oluflan sivil mimari doku içinde 121 adet yap n n restore edildi i bu ölçekte kentsel iyilefltirme uygulamalar na ilk örne- i oluflturan Fener Balat Semtleri Rehabilitasyon Program çerçevesinde restorasyon proje, ihale, uygulama, kurumsal ve sivil kat l m sorunlar ve çözümlerine dair y l nda Çanakkale de do du. Ortado u Teknik Üniversitesi, Mimarl k Fakültesi, Mimarl k bölümünden mezun olduktan sonra ayn fakültenin Restorasyon Bölüm ünde yüksek lisans e itimini tamamlad. stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl k Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dal ndaki doktora çal flmas n yeterlilik derecesini ald ktan sonra b rakt. British Council Fellowship bursuyla ngiltere de Society for the Protection of Ancient Buildings(Tarihi Yap lar Koruma Derne- i) in bir y ll k uygulamal özel e itim program na kat ld, bu Program a kabul edilen ilk Türk mimard. TBMM Milli Saraylar Daire Baflkanl, Sell Wade Postins Architects and Conservation Consultants, Londra, Vak f nflaat A.fi., ÇEKÜL Vakf ; proje ve flantiye sorumlusu olarak çal flt yerlerden baz lar d r. TC Kültür Bakanl - -Dünya Bankas Kültürel Miras ve Kalk nma Projesi ve Gap daresi-avrupa Komisyonu Gap Kültürel Miras Program nda dan flman olarak çal flt dan bu yana orta oldu u Paralel 41 Mimarl k ta mimari koruma proje ve uygulamalar n yürütmektedir....avrupa Komisyonu Kalifiye Restorasyon Eleman Yetifltirme ve TC.Vak flar Genel Müdürlü ü Elemanlar na Restorasyon E itimi Programlar nda e itmen olarak mimari koruma konusunda ders verdi y llar aras nda Avrupa Komisyonu ve Fatih Belediyesi ortakl nda yürütülen Fener Balat Semtleri Rehabilitasyon Program n n Restorasyon Projeleri ve Uygulamalar n yönetti, Nisan 2006 dan itibaren Program n Türk (Yerel) Efl Direktörüydü. 38

39 SMG E T M 27 Kas m Perflembe Haz rlayan: Murat Günayd n, Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 4 saat SMG Kredisi: 4 Ücret: 40 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Zaman Yönetimi Amaç: Kat l mc lar n bireysel ve örgütsel geliflimlerine yönelik olan Zaman Yönetimi bafll kl bu e itim semineri, bireysel ve örgütsel beceri ile yeterliliklerinin art r lmas na hizmet etmektedir. Bu ba lamda öncelik ve hedeflerin belirlenerek zaman n etkili ve verimli kullan lmas na yönelik olan seminer; yaflamsal bir olgu olan zaman n kullan lmas yoluyla verimli ve etkin olman n, mutlu ve tatmin edici bir yaflam sürmenin, stres, azaltman n ve günümüzün rekabet yo un ifl ortam nda rakiplerden farkl laflabilmenin mümkün oldu u gerçe inden hareket etmektedir. çerik 1. Yaflamsal Bir Kaynak Olarak Zaman Kavram Zaman n önemi ve zaman kavram Zaman türleri Zaman alg s n n evrimi 2. Yönetsel Bir Kaynak Olarak Zaman Ça dafl yönetim anlay fl n n bir yans mas olarak zaman Zaman iyi kullanmak Bir ifl günü nas l harcan r? Çal flma al flkanl klar A ve B tipi kiflilik özellikleri Zaman h rs zlar ve zamana hakim olmak 3. Verimli ve Etkin Örgütler çin Zaman Yönetimi 4. Zaman Tuza na Yakalanmamak ve Zaman Etkili Yönetmek çin Öneriler 40

40 SMG E T M 28 / 29 Kas m - zmir 19 / 20 Aral k - zmir Haz rlayan: Güney Dinç, Alev A r Perihan Utan, Naime Beyaz t Saat: Yer: Süre: 15 saat SMG Kredisi: 15 Ücret: 75 YTL Kat l mc Say s : 40 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Mimarl k Hizmetlerinde Temel Kavramlar Amaç E itim 2006 y l ve sonras mezunlar için zorunludur. Hedeflenen, iki gün içerisinde, meslektafllar m za meslek uygulamas s ras nda karfl lafl lacak sorunlarla ilgili bir rehber çal flman n sunulmas d r. çerik 1. Amaç ve kapsam 2. Genel tan mlar 3. Mimar ve mimarl k hizmetlerinin tan mlar 4. Mesle in örgütlenmesi 5. Mimarlar Odas n n ve mimarlar n hizmete yönelik olarak görev, yetki ve sorumluluklar 6. Serbest mimarl k hizmetinin verilmesine iliflkin usul ve esaslar 7. Mekâna iliflkin temel mevzuat bilgileri 8. Yap ya iliflkin temel mevzuat bilgileri 9. Mimarl k hizmetlerinin denetimi 41

41 Aral k 08 E itim ve Etkinlikleri

42 SMG E T M 01 Aral k Pazartesi Haz rlayan: Suat Günhan, Doç. Dr. Saat: Yer: Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l mc Say s : 30 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) Bina Yap m Sektöründe Proje Mühendisli i ve Yönetim Süreçleri çerik Bu e itimde bina yap m sektöründeki aktörlerin (ifl veren, mimar, mühendis, yüklenici ve alt yükleniciler), projenin yap m öncesi safhadan, bitirildikten sonraki safhaya kadar olan süreçten baflar yla ç kabilmeleri için sözleflmeler çerçevesinde aralar nda kurulmas gerekli olan proje yürütme prosedürlerinin gereklili i ve bu prosedürlerin uygulamas anlat lacakt r. Projenin tüm safhalar nda ortak bir yürütme sisteminin parças olabilen ve dolay s yla bir tak m oluflturabilen aktörler kendi sorumluluklar n gerekli zaman, bütçe ve belirlenmifl kalite standartlar nda yerine getirebileceklerdir. Proje aktörleri aras ndaki iliflkiler afla da belirtilen üç safhada incelenecektir: Yap m Öncesi Safha Yap m Safhas Yap m n Sonuçland r lmas ve Sonras 43

43 SMG E T M Aral k Sal - Çarflamba Haz rlayan: Dönüflen Adam, fl Sa l, fl Güvenli i, Çevre Yönetimi E itim ve Yönetim Dan flmanl Saat: Yer: Süre: 12 saat SMG Kredisi: 12 Ücret: 120 YTL Kat l mc Say s : 25 kifli (Lütfen kay t yapt r n z.) nflaat fllerinde fl Sa l ve Güvenli i Amaç: nflaat projeleri, ifl çeflitlili i itibar yla birçok riskle birlikte yaflamakta ve bu riskleri bertaraf etmek için her geçen gün artan say da teknolojik, yönetsel veya davran flsal sistemler gelifltirmektedirler. Fakat buna ra men sars c olay ve kazalar olabilmektedir. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl kay tlar na göre Türkiye de yaflanan ölümlü ifl kazalar n n % 10 u, sürekli ifl göremezlik ile sonuçlanan kazalar n %25 i ve kay p ifl günlü kazalar n % 34 ü inflaat sektöründe meydana gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren flirketlerin çal flanlar n korumak, marka de erini yükseltmek, mali kay plar azaltmak ve verimliliklerini artt rmak amac ile fl Güvenli i ve s Sa l Yönetimini etkin bir flekilde sa lamalar hem kanuni hem de etik ve finansal bir zorunluluk haline gelmektedir. çerik: E itimin program fl Güvenli i ve fl Sa l Yönetimi ni Alg ve Teknik Yeterlilik üzerine kurgulanm flt r. E itim modüller halinde haz rlanm fl olup, uygulama ve yaflayarak ö renme olgusu ön plana ç kar lm flt r. 1.Gün: 2.Gün: fl güvenli i kültürünü gelifltirmek Sektörel kaza istatistikleri Kazalar n maliyetleri Yasal Mevzuata k sa bak fl Temel risk analizi - Niceliksel risk analizi Kaza Araflt rma ve raporlamas Acil durum prosedürleri Çal flma izinleri Yüksekte çal flma güvenli i Toprakla çal flma ve kaz iflleri Elektrik Güvenli i Tafl nabilir el aletleri Yük kald rma ifllemleri skele Güvenli i 44

44 SÖYLEfi 26 K Çarflamba Haz rlayan: Hurflit Günefl, Prof. Dr. Saat: Yer: Desem / Bordo Salon SMG Kredisi: 1 Yap Sektörü ve Ekonomi Prof. Dr. Hurflit Günefl 23 Nisan 1957 tarihinde Ankara'da do du y l nda T.E.D Ankara Koleji lkokulu'nda ö renime bafllad ve ayn okulda liseyi 1974 y l nda bitirdi. Daha sonra Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü'ne girerek lisans e itimine bafllad. Ancak dört y ll k ö renimini tamamlamadan iki y l sonra ön-lisans derecesini alarak ngiltere'de Kent Üniversite'sine girdi y l nda "Economics, Politics and Government" (Ekonomi, Politika ve Devlet) dal nda lisans diplomas n ald.... Bo aziçi Üniversitesi'ne girerek, 1988 y l nda "Türkiye'de Para Arz n n Belirlenmesi ve Kontrolü" (The Determination and Control of the Money Supply in Turkey) konulu tezle doktoras n ald. Beraberinde Marmara Üniversitesi'nde Yard mc Doçent kadrosuna atand y l nda kurulan koalisyon hükümetinde Baflbakan Yard mc - s Profesör Erdal nönü'ye "Baflbakan Bafldan flman " unvan yla ekonomik konularda dan flmanl k yapt, daha sonra da yerine seçilen Murat Karayalç n'a ayn görevi k sa bir süre için ifa etti. Bu görevi sürecinde Rekabet ve Tüketici Yasa Tasar lar Komisyonu Baflkanl n yaparak bu yasalar haz rlatt y l nda Manchester Üniversitesinde araflt rma yapan Günefl halen Marmara Üniversitesi ngilizce ktisat Bölümünde Makroekonomi, Para Teorisi, Para Politikas ve Bankac l k ile lisans-üstü düzeydeki Yüksek Makro Teorisi ve doktora düzeyindeki Seçilmifl Para Teorisi Konular derslerini vermektedir y l nda Merkez Bankas na da dan flmanl k yapan Günefl 1996 y lbafl nda da Profesörlü e atanm flt r. Halen bir günlük gazetede ekonomik konularda köfle yazarl da yapan Günefl in yay nlanm fl 40 aflk n makalesi ve 6 kitab bulunmaktad r. Bir süre sektördeki birçok bankaya (22), flirkete (2) ve kurulufllara (3) e itim ve dan flmanl k hizmeti veren Hurflit Günefl y llar aras nda uluslararas bir risk yönetimi flirketinin Türkiye deki Yönetim Kurulu Baflkanl - görevini yürütmüfltür. 39

45 SÖYLEfi 17 Aral k Çarflamba Konuflmac : Enis Öncüo lu Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Uluslararas Mimarl k Organizasyonu Öncüo lu Mimarl k, bulundu u co rafi konum itibariyle genifl bir co rafyada proje üretimi yapabilme özelliklerini bünyesinde bar nd rmaktad r. Ankara merkez ofisi, stanbul ofisi, Moskova ACP Mimarl k ofisi, Hamburg ACP Mimarl k ofisi ve Almat rtibat ofisinde çal flan toplamda 50 teknik personeli ile Türkiye, Rusya, BDT Ülkeleri ve Do u Avrupa da proje hizmeti vermektedir. Öncüo lu Mimarl k, geçmiflte kazanm fl oldu u tecrübeleri Uluslararas Mimarl k Organizasyonu bafll kl bir sunuflla paylaflmay hedeflemektedir. Çok ofisli olmak, uluslararas proje üretimi, kurumsal mimarl k konular n n Öncüo lu taraf ndan belirtilen co rafyada tasarlanm fl projeler ile sunulmas hedeflenmektedir. Sunuflun amac, mimari üretime farkl bir aç dan bakarak, kurumsal mimarl a örnek olarak Öncüo lu Mimarl k projeleri ile mimarl k organizasyonunu tart flmakt r. Enis Öncüo lu 1968 de Ankara'da do du y llar aras nda ilkokul, ortaokul ve liseyi T.E.D. Koleji nde tamamlad. ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde 1985 y l nda bafllam fl oldu u lisans e itimini, 1989 da tamamlad y l nda flirket Müdür Yard mc s olarak bafllad Öncüo lu Mimarl k-fiehircilik Ltd. de 1996 y l nda fiirket Müdürü olan mimar, 1998 y l ndan beri çal flmalar n ; ortaklar Cem Alt nöz ve Önder Kaya ile birlikte proje müellifi olarak sürdürmektedir. Bafll ca çal flmalar al flverifl merkezi, hastane, otel, konut ve ofis yap lar üzerine geliflmifltir. Öncüo lu, geçmifl on senede Türkiye, Rusya, BDT ülkeleri ve Do u Avrupa da gerçekleflmifl bir çok projenin müellifidir den beri 16 s Türkiye de, 16 s Rusya da, 4 ü de Kazakistan da olmak üzere toplam 36 adet al flverifl merkezi projesi gerçeklefltirmifltir. St. Petersburga daki Udelni Park Al flverifl Merkezi 2006 da ve Regions June Al flverifl Merkezi 2007 de CRE dergisi jürisi taraf ndan y l n en iyi al flverifl merkezi ödüllerini alm flt r.... Yedisi birincilik olmak üzere ulusal mimarl k yar flmalar nda 29 ödül kazanm flt r. 45

46 SÖYLEfi 23 Aral k Sal Haz rlayan: Ayflen Savafl, Doç. Dr. Saat: Yer: SMG Kredisi: 1 Müze ve Mekansal Esnekli in Mimari Araçlar Esneklik mimarlar n son yüzy lda biliçli olarak elde etmek istedikleri mimari bir özelliktir. Daha sonra dönüflerek geçici etkinlik mekanlar, rastlant sal mekanlar, geniflletilebilir mimarl k, hibrid veya arayüz mekanlar gibi farkl adlarla an lsalar bile, temelinde tart fl - lan, yap n n de iflen ifllevleri ve kullan mlar bar nd rmaya gösterdi i direnci k rmakt r. Esneklik Yüzy l bafl Modernizm inin anlat mlar nda s k rastlanan bir terimdir. Modernizm in önünü açt düflünsel özgürlüklerin mekan olan Modern Mimarl k anlay fl mekansal esnekli- in sa lanmas na katk da bulunacakt r. H zla geliflen cam ve çelik teknolojisi ile mekan n s n rlar ndan ba ms z k l narak özgürleflece ine inan lm flt r. Bu özgürkler içinde, ister konut isterse kentsel dönüflüm projesi olsun, esneklik mimari tasar mdan beklenen bir özelliktir. Ancak müze, ayn yüzy l bafllar nda, hiçte esnek olmak amac ile yap lmam fl mekanlar n da dönüfltürülüp kullan labilece ini kan tlam flt r. Öyleki devlet binalar, endüstri art klar, fabrikalar hatta hapisaneler bile müzeye dönüfltürülebilmifltir. ki dünya savafl aras nda Modern Mimarl k en iyi örneklerini verirken, ki aralar nda müze binalar da bulunmaktad r, müze olarak tasarlanmam fl ve ifllevini yitirmifl klasik yap lar da an amaçla kullan lmaya bafllanm flt r. Bunun olabilmesi iki flekilde mümkündür. Ya Modernizmin mimarl k alan nda vaad etti i esneklik hala yoruma aç kt r, ya da klasik yap lar da müzecilerin arad mekansal esnekli ini sa layabilmektedir. Ayflen Savafl Orta Do u Teknik Üniversitesi nde Rektör Dan flman ve Mimarl k Fakültesi nde ö retim üyesi olarak görev yapmakta, mimari stüdyo derslerinin yan s ra, Yüksek Lisans program nda Mimari Araflt rma Metod ve Mimarl k Temsil Ortamlar üzerine dersler vermektedir. Yüksek Lisans çal flmalar n, ODTÜ ve Londra Üniversitesi nde tamamlam fl, doktora derecesini MIT den 1994 y l nda alm flt r. 46

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M PROGRAMI

SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M PROGRAMI SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M 2007 Ç NDEK LER Mimarlar Odas zmir fiubesi E itim Programlar Konu Özetleri mar Mevzuat fl Sa l ve Güvenli i Proje Yönetimi Atölye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var.

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Proje Tan t m Neler yapaca z? stanbullu çocuklar binlerce y ll k efsanevi bir geçmişe

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı