Mekanik ve elektrik sistem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mekanik ve elektrik sistem"

Transkript

1 çelik dünyam zdan Temmuz-A ustos-eylül 2006 Söz verdi imiz gibi liseyi bitiriyoruz!.. ARCELOR INTERNATIONAL ÇEL K DIfi T CARET A.fi. Arcelor Group ÇALIfiANLARI VE MÜfiTER LER Ç N HAZIRLANAN HABER BÜLTEN D R. PARA LE SATILAMAZ

2 Jean-Claude Gerardy Çelik stanbul'un çehresini de ifltiriyor Kanyon'un aç l fl yla çeli in betonarmeye göre avantajlar n aç kça görebiliyoruz. Bu modern sanatlar müzesi görünümündeki yap, çeli in mimar ve mühendislere neler sa layabilece ini göstermektedir. Mimarlar çeli in bask ya oldu u kadar çekmeye de ayn dayan ma sahip oldu unu bilerek yarat c l klar n ortaya koyarak e risel yüzeyler ve konsol kirifllerle yap lar n flekillendirebilirler. Kanyonun aç ld günden beri ilgi oda haline gelmesi güzel yap lar n daha çok insan çekti ini ve Kanyon'un Istanbul'un say l yap lar aras nda yer ald n n kan t. Hadde çelik profillerin sa lad olanaklar ve teknik özelliklerle mühendisler en yenilikçi yap lar, en yüksek dinamik yüklere dayanacak flartnamelerin isteklerini karfl layacak flekilde tasarlayabilirler ki stanbul için bu yüklerin bafl nda deprem yükleri gelmektedir. Kanyon dan çok uzakta olmayan Maslak'ta da derin bir temel ton Arcelor çeli iyle Türkiye'nin en yuksek yap s n yükseltmek üzere haz rlan yor, Diamond of stanbul projesini bir metresi 1000 kg'dan fazla olan çok yüksek dayan ml Histar 460 MPa Arcelor jumbo profilleri tafl yacak. Bu projede de mimar ve mühendisler çeli i yüksek dayan m, küçük kirifl ve kolon kesitleriyle daha genifl aç kl klar geçebilmesi, daha genifl ve ayd nl k mekanlarda çal flmak ve yaflaman n daha konforlu olmas nedenleriyle seçtiler. Bu projeyi ilerideki say lar m zda daha ayr nt l ele alaca z. Sizlere yararl ve keyifli okumalar dilerim. Çolako lu Metalürji'nin yeni çelikhane yat r m devam ediyor Çolako lu Metalürji'nin yeni çelikhane yat r mlar n n önemli bir parças olan büyük boyutlu endüstriyel binalar n n yap m sürüyor. Kocaeli Dilovas 'nda kurulan tesislerin projelendirilmesi Japon ISI (Industrial Services International) firmas taraf ndan gerçeklefltirildi. Tamamland nda yaklafl k 20 bin m 2 alan uzerine Türkiye'nin ilk çelik gökdeleni ve en yüksek binas ünvan n tafl yacak ve Maslak'ta infla edilecek Diamond of stanbul'un inflaat na bafllan yor. Mimari projesi M-Ofis Mimarl k taraf ndan çizilen, statik tasar m Amerikal Thornton- Tomasetti Engineers ve Tuncel Mühendislik Ltd. fiti. taraf ndan yap lan Hattat Grubu'na ait bina, 55 katl üç bloktan oluflacak. Arcelor'un teknik deste iyle yap lan ve Proje optimizasyonu sonucu HISTAR profilleri kullan larak yüzde 10 civar nda a rl k tasarrufu sa lanan binada ton çelik profil kullan lacak. Depreme karfl güvenli güçlü kolon zay f kirifl prensibi ile tasarlanan binan n kolonlar HISTAR 460, kiriflleri A572Gr50 kalitesiyle infla edilecek. Diamond of stanbul'un 2007 sonunda tamamlanmas planlan yor. oturacak yap için yaklafl k ton Arcelor profili ve vinç ray kullan l yor. Diamond of stanbul HISTAR'la yükselecek

3 Mekanik ve elektrik sistem Binan n mekanik ve elektrik sistemi, bak m ve onar m masraflar n n mümkün oldu unca düflük tutulabilmesi amac yla daha çok d flar dan geçirildi. Bu amaçla ayd nlatma elemanlar ve tavalar aç kta b rak l rken su ve s tma borular da ço u yerde duvarlar n üzerinden geçirildi. Yaln zca tuvaletler ve idari mekanlarda asma tavan kullan l rken di er bölümlerde yang n yal t m yap lan birincil kirifller d fl nda kalan tüm ikincil kirifller aç kta b rak ld. Böylece çeli in estetik görüntüsü ve kontrole aç kl da vurgulanm fl oldu. Ifl k ve do al ayd nl k Tevfik Seno Arda Lisesi'nin en büyük özelliklerinden biri de yine çeli in ayr cal kl mimari özellikleri sayesinde do al ayd nl ktan en üst düzeyde yararlanmas. Binan n d fl cephesindeki pencereler d fl nda, orta bölümde yer alan atrium da çat fenerinden gelen fl kla do al bir ayd nlatma sa l yor. Bu do al ayd nl k, çeli in narin yap elemanlar sayesinde binan n her noktas na yay l yor. S n flar n içeriye bakan duvarlar n n üst k s mlar n n da caml olmas, ayn ayd nl s n flara da tafl yor. Böylelikle ö renciler, hem pencereden hem de çat dan gelen fl kla iki yönden birden ayd nlan yorlar. Çat dan gelen do al fl k, ö rencilerin k fl n en so uk günlerinde bile ders aralar n ayd nl k, ferah bir ortamda geçirmelerini sa layacak.

4 Geçti imiz Eylül ay nda törenle ilk kolonunu dikti imiz TUCSA ve ECCS'in ortak projesi Kocaeli Tevfik Seno Arda Lisesi ni hep birlikte tamamlad k. Baz çelik bitirme detaylar devam eden Lise nin döneminde ö renime aç lmas planlan yor. Arcelor un sponsorlu unda infla edilen ve Arcelor Research Center taraf ndan yürütülen bir araflt rma projesi kapsam nda sismik davran fllar sürekli izlenecek olan Lise, Türkiye de kamuya ait ilk çelik okul yap s ünvan n tafl yor. flte yap m sürecinin k sa öyküsü... Arcelor'un ana sponsorlu unda infla edilen Kocae Söz verdi imiz Montaj Tabosan atölyelerinde ifllenen çelik tafl y c sistem elemanlar flantiyeye getirilerek montaja baflland. Milimetre toleranslar nda ifllenen çelik profiller, sahada adeta bir lego gibi birbirine çat ld ve binan n tafl y c sistemi yine Tabosan ekipleri taraf ndan büyük bir h zla tamamland. Arcelor taraf ndan ba fllanan profillerin imalat ve yerine konmas yine Arcelor taraf ndan finanse edildi. Temel Çelik tafl y c sistemle infla edilen Tevfik Seno Arda Lisesi'nin benzer büyüklükte betonarme bir binadan yaklafl k yüzde 50 daha hafif olmas nedeniyle, temeli de daha hafif yap ld. 50 cm kal nl ndaki radye temel içine yerlefltirilen yaklafl k 1 metre yüksekli indeki ankraj bulonlar için temel üzerinde 50 cm yüksekli inde küçük betonarme kolonlar ç k ld. Daha sonra kolon dikme töreniyle bafllayarak ana tafl y c kolonlar ankraj bulonlar na monte edildi ve betonla taban plaklar n n yüzlerinin tam temas n n sa lanmas için aralar na grout enjeksiyonu yap ld. Son olarak da ankraj üst seviyesine kadar tekrar beton dökülerek toplam 1 metrelik radye temel tamamlanm fl oldu.

5 eli Tevfik Seno Arda Lisesi nin ö renime aç lmas için çal fl yoruz... gibi, liseyi bitiriyoruz Döflemeler Kompozit döflemede kullan lan trapez saçlar Corus taraf ndan ba flland. Saclar yurtd fl ndan projeye göre yine milimetrik olarak kesilmifl, montaja haz r durumda geldi. Trapez saclar kayma kamalar yla kirifllere kaynat ld ktan sonra 12 cm bir zemin betonu at larak döfleme tamamland. Binan n montaj s ras ndaki tek gürültü kompozit döflemelerin kayma kamas (stud) kayna s ras nda ç kt. Yang n tasar m Tevfik Seno Arda Lisesi'nin duvar iskeletlerinin kaplanmas aflamas nda Arcelor Research Center'dan Louis-Guy Cajot'la birlikte binan n yang n projesi gözden geçirildi. Tasar m n ayr lmaz bir parças olan yang n mühendisli i çal flmas nda, de iflik simülasyon programlar yla binan n yang n yükü hesapland. Yang n ç kmas durumunda ne kadar zaman sürece i, s cakl n kaç dereceye kadar ç kabilece i, ne kadar zamanda sönebilece i gibi hesaplamalar yap ld. Bunun ard ndan Lüksemburg'da sürdürülen 1 ayl k çal flmadan sonra binan n yang n yükünün çok yüksek olmad hesapland ve yaln zca birincil kirifllerin çift kat alç panla izole edilmesinin yeterli oldu una karar verildi. Aktif söndürme sistemi kurulmas na ve atrium çevresindeki kirifllerin yang n izolasyonuna gerek görülmedi. Bunun yerine olas bir yang n s ras nda atriumda oluflabilecek duman ve s n n tahliye edilebilmesi için çat ya duman tahliye kapa monte edildi. Ayr ca yine yang n korumas için adresli yang n alg lama dedektörleri kullan ld.

6 ç bölmeler Ara bölme çerçevelerine aç lan deliklerden elektrik ve su tesisat döflendikten sonra iç bölme duvarlar n n içine de ses yal t m amac yla yine camyünü yerlefltirildi. Tesisat ve izolasyon çal flmas tamamland ktan sonra iki yönden kaplanan alç pan levhalarla okulun iç duvarlar da bitirildi. Duvarlar ve cephe çerçeveleri Borçelik taraf ndan ba fllanan rulo saclarla yap ld. Bu saclardan hafif profillerin imalat ve yerlerine montaj da Aksan taraf ndan gerçeklefltirildi. D fl ve iç duvarlar n tamamlanmas ndan sonra milimetrik olarak siparifl edilen kap ve do ramalar n montaj da yine son derece h zl ve sorunsuz bir flekilde gerçeklefltirildi. Cephe kaplama ve yal t m Cephelerin yap m için Önce ana tafl y c kolon ve kirifllerin aras na cephe tafl y c çerçeveler oluflturuldu. Çerçevelerin üzerine buhar dengeleme amac yla kaplanan DuPont Tyvek malzemeden sonra d fl Corus Yasan taraf ndan hibe edilen boyal trapez tek kat sacla kapland. ç tarafta ise s yal t m için camyünü plakalar yerlefltirildikten sonra çerçeveler Knauf taraf ndan ba fllanan alç pan plakalarla kapland. Böylece iç ve d fl cepheler tamamlanm fl oldu.

7 Antakya MKÜ Vakf Konutlar çelikle yap l yor Mustafa Kemal Üniversitesi Vakf n n Antakya'da 60 dairelik bir konut projesi Arcelor kesitleriyle infla ediliyor. fiantiye montaj bafllayan proje, m 2 'lik bir arsa üzerinde bodrum+6 kat olarak infla ediliyor. Toplam inflaat alan m 2 olan konut projesinin yüklenicisi Kabal Çelik Yap taraf ndan yürütülüyor. Deprem riski yüksek olan Antakya'da ilk kez bir apartman projesi çelik tafl y c sistemle infla ediliyor. 3 ayr bloktan oluflan ve toplam 680 ton çelik kullan lan projenin bu y l içinde tamamlanmas öngörülüyor. Kanyon fl ve E lence Merkezi aç ld Sonkar Toyota Plaza'da HISTAR 460 stanbul Yenibosna'da infla edilecek 17 katl otomobil showroom'u Toyota Sonkar Plaza, toplam 1000 ton Arcelor profiliyle projelendirildi. Arcelor'un teknik deste iyle gerçeklefltirilen a rl k ve sismik tasar m optimizasyonu projenin kolonlar nda HISTAR 460 kalitesi kullan l yor. Tamam cam ve çelikten oluflan 17 katl yap n n mimari projesi Uras-Dilekçi Mimarl k taraf ndan, mühendislik çal flmas ise Yap Teknik Ltd. taraf ndan gerçeklefltirildi. Arcelor profilleriyle Astana'ya piramit stanbul'un en yeni al flverifl merkezi Levent Kanyon geçti imiz haziran ay nda hizmete girdi. De iflik atmosferi farkl mimarisiyle dikkat çeken yap n n orta bölümündeki e lence bölümü olarak infla edilen çeyrek küre yap n n döflemelerinde ve al flverifl katlar ndaki büyük konsollarla yap lan içbükey balkonlar toplam 900 ton 355 MPa akma de erli Arcelor profiliyle infla edildi. Eczac bafl ve fl GYO ortakl yla gerçeklefltirilen projenin mimari tasar m Jerde Tabanl o lu taraf ndan yap ld. Tepe Yap taraf ndan yüklenilen projenin toplam tonluk çelik imalat ve montaj Gülermak taraf ndan gerçeklefltirildi. Kazakistan' n baflkenti Astana'da Bar fl Saray Opera Binas Arcelor profilleriyle infla ediliyor. Yaklafl k m2 alana sahip binan n mimari projesi HOK ve Tabanl o lu Mimarl k taraf ndan, yap tasar m Buro Happold ve Arce Muhendislik taraf ndan gerçeklefltirildi. Sembol nflaat taraf ndan infla edilen projenin detay mühendisli i, çelik imalat ve montaj ise Samko Muhendislik taraf ndan yap l yor. Yüksekli i 62 metrelik piramit formundaki projede 1200 ton Arcelor profili kullan ld.

8 standart Arcelor palplanfl serisi geniflliyor Arcelor un zengin palplanfl kesitlerine AZ18, HZ1050 ve PU28 eklendi. Yeni kesitler, k y önü yap lar, yüksek dayan m gereksinimleri ve tekrar kullan m durumlar için avantajl çözümler sunuyor Dünyan n en genifl ve en ekonomik palplanfl kesitlerini sunan Arcelor RPS, AZ, HZ ve PU serilerinde piyasaya daha genifl yeni kesitler sundu. Özellikle k y önü yap lar nda kal c çözümler için daha hafif ve verimli AZ , yine k y önü yap lar nda yüksek dayan m istenen koflullarda HZ 1050, tekrar tekrar kullan m gerektiren geçici çözümlerde çak m sürecinde avantaj sa layan omuzlar güçlendirilmifl PU 28 kesitleri projeler için daha avantajl çözüm önerileri getiriyor. stinat duvarlar, kapal kesonlar, köprü abutmanlar, yeralt otoparklar, k y önü (r ht m, liman vb yap lar) ve selden korunma amaçl yap larda kapsaml ve yarat c seçenekler sunan Arcelor, çok genifl bir uygulama alan nda deneyimli teknik ekibiyle tasar m sürecinden çak ma kadar ücretsiz teknik destek de sa l yor. Büyük projelerde palplanfllar m z kullan l yor. Arcelor un sa lad bu destek ve her ihtiyaca uygun genifl kesit seçenekleri Arcelor un s cak haddelenmifl çelik palplanfllar n n Türkiye de de çok de iflik uygulama alanlar nda yayg n olarak kullan lmas na olanak veriyor. Melen çme Suyu sale Hatt projeleri, Tuzla altyap projeleri ve Samsun altyap projeleri, son dönemde Arcelor palplanfllar yla gerçeklefltirilen altyap çal flmalar aras nda yer al yor. Uygulamas Y ld z nflaat taraf ndan yürütülen Melen çme Suyu sale Hatt Pendik Aç-Kapa Tüneli ile yine Melen Projesi nin Akan Mühendislik taraf ndan uygulamas yürütülen Karasu- Sakarya bölümü de halen inflaat devam eden çal flmalar aras nda.

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R M MARLIK KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. GÖNÜL UTKUTU Gazi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi mimarl k SELAM, B L M TEKN K DERG S N N SEVG L OKUYUCULARI, Uzun y llard r, dergimizin

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar

Tema Vakf Genel Müdürü Özesmi den önemli uyar lar Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Feyzi YÖRÜK Yedek Üye Emrullah

Detaylı

High Tech mimari. Arfl. Gör. Özlem Eflsiz/Prof. Aydan Özgen MSÜ Mimarl k Fakültesi, Yap Bilgisi Anabilim Dal. Say 1, May s 1999

High Tech mimari. Arfl. Gör. Özlem Eflsiz/Prof. Aydan Özgen MSÜ Mimarl k Fakültesi, Yap Bilgisi Anabilim Dal. Say 1, May s 1999 36 High Tech mimari Arfl. Gör. Özlem Eflsiz/Prof. Aydan Özgen MSÜ Mimarl k Fakültesi, Yap Bilgisi Anabilim Dal. 1. High Tech Tan m 1970 li y llar n bafl nda alternatif teknoloji olarak ortaya ç kan High

Detaylı

80.Y l m z Kutluyoruz

80.Y l m z Kutluyoruz 25 SAYI N SAN 2007 Kiremit ve Çat Dünyas 1 9 2 7 K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. 2 0 0 7 80.Y l m z Kutluyoruz Sat fl Bayileri DEMPA, AVRASYA, H ÇYILMAZ, DO ANER ANI DEFTERLER NDEN Çat Sohbetleri M MAR

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Ak ll binalar. Pazar büyüyor. Yeflil, alt na dönüflünce

Ak ll binalar. Pazar büyüyor. Yeflil, alt na dönüflünce Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Mart 2008 www.siemens.com.tr Pazar büyüyor Siemens ak ll ev teknolojileri alan nda anahtar teslim çözümlerle pazar büyütüyor. Yeflil, alt

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a2 dkyb depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a3 Depreme Karfl Yap sal Bilinç El Kitab Bu e itim pro ram Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir?

Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir? TTMD / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektörünün Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir? Bizim mesle imizin y llardan beri devam eden ancak

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden

Detaylı

KONUT ALIM REHBER. Yap -Endüstri Merkezi A.fi. taraf ndan düzenlenen Konut Al m Rehberi Fiba Gayrimenkul ün katk lar yla haz rlanm flt r.

KONUT ALIM REHBER. Yap -Endüstri Merkezi A.fi. taraf ndan düzenlenen Konut Al m Rehberi Fiba Gayrimenkul ün katk lar yla haz rlanm flt r. KONUT ALIM REHBER Copyright: Yap -Endüstri Merkezi A.fi. Konut Al m Rehberinin her hakk sakl olup tümünün ya da bölümlerinin fotokopi, ofset, teksir ya da baflka yollarla ço alt lmas ancak Yap -Endüstri

Detaylı