Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar sinsi başlar ve yıllar içinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar sinsi başlar ve yıllar içinde"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 24; 35: Alzheimer hastal n n öncesi: hafif kognitif bozukluk Kaynak Selekler 1 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar sinsi başlar ve yıllar içinde progresif olarak gelişir. Hasta yakınları geriye baktıklarında, hastadaki unutkanlık gibi erken devredeki hafif semptomların hastalığın ilk habercisi olduğunu fark ederler. Bununla birlikte hafif bellek bozukluğu olan yaşlı bir kişideki bu durum: a. Yaşa bağlı normal sınırlarda bir değişiklik midir? b. Gelişmekte olan demansın öncü bir belirtisi midir? ayrımını yapmak zordur. Demans yaşlılığın en çok fiziksel ve ruhsal yıkıma neden olan hastalığıdır. En sık demans nedeni Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığı yaşlılarda sıktır ve unutkanlık yaşlılıkla birlikte artar. Normal yaşlanma ile ortaya çıkan unutkanlık gibi hafif kognitif problemler her zaman ileride Alzheimer hastalığı çıkacağına işaret etmez. Diğer yandan hafif bozuklukları olan birçok kişi Alzheimer hastalığının erken evrelerinde olabilir. Standardize bellek testlerinde, her yaşlı kişide yaşla artan bozukluk görülmez. Tam sağlıklı yaşlı kişilerde yıllık yapılan psikometrik ölçümlerle kognitif fonksiyonlarda 9 yaşına kadar herhangi bir yıkım olmadığı gösterilmiştir [1]. Selim yaşlılık unutkanlığı (benign senecent forgetfulness) yaşa göre normal sınırlarda olan entelektüel gerilemeyi tanımlar. Benzer şekilde Age-Associated Memory Impairment (AAMI), Age-Consistent Memory Impairment (ACMI), Late-Life Forgetfulness (LLF), Ageing Associated Cognitive Decline (AACD) ve Age-Related Cognitive Decline (ARCD) gibi isimlendirmeler bu durumu tanımlamak için yapılmıştır. Yanıtlanması gereken soru, ne kadar bellek bozukluğunun normal sınırlarda olduğu, ne kadarının bir nörolojik hastalığı gösterecek kadar patolojik olduğudur. Bu soruyu her zaman yanıtlamak mümkün olmayabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, yaşa bağlı normal kognitif değişikliklerle Alzheimer hastalığı arasında bir geçiş döneminin olduğunu göstermiştir (Şekil 1). Hafif kognitif bozukluk (HKB), normal yaşlanma ile Alzheimer hastalığı arasındaki klinik durumu tanımlar (Şekil 2). Bu kişilerde yaşına göre umulandan daha fazla unutkanlık vardır, fakat Alzheimer hastalığı tanı kriterlerini karşılamaz. Bugün HKB si olan kişilerin yüksek oranda Alzheimer hastalığına yakalanma riski taşıdığına inanılmaktadır. Bu bakımdan bu kişilerin tanınması, izlenmesi ve tedavisi önem taşır [2]. TANIMLAMA HKB nin tanınması kognitif fonksiyonlarda anlamlı bir yıkımın öyküsünün alınması ile olur. Bu öykünün mutlaka arkadaş, hasta yakını veya iş yeri arkadaşı gibi kişilerden alınması gerekmektedir. Klinik olarak HKB, tipik olarak bellek gibi bir veya birden fazla kognitif alandaki bozukluğu veya kişinin yaşına veya eğitimine göre umulandan daha fazla kog- Cilt 35 Say

2 Selekler Yaşa uygun kognitif fonksiyon Hafif kognitif bozukluk Demans Şekil 1. Yaşa bağlı normal kognitif değişikliklerle Alzheimer hastalığı arasında geçiş dönemini hafif kognitif bozukluk oluşturur. nitif yeteneklerde genel olarak hafif yıkımı tanımlar, fakat bu bozukluk demans tanısı koyduracak derecede kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkilemez. Kriterlere göre HKB pre-alzheimer hastalığına veya daha genel, pre-demansa işaret edebilir [2]. HKB için klinik kriterler şunlardır: 1. Hasta yakını tarafından da doğrulanan bellek bozukluğu yakınması, 2. Yaşa ve eğitime göre objektif bellek bozukluğu, 3. Genel kognitif fonksiyonların geniş oranda korunmuş olması, 4. Günlük yaşam aktivitelerinin büyük miktarda sağlam olması, 5. Demans bulunmaması. Bu kriterler amnestik tip HKB yi tanımlar. Bellek bozukluğu en sık karşılaşılan ve literatürde en çok araştırılan formu oluşturur. HKB li kişi için tipik senaryo, başlangıcın bellek bozukluğu ile başlaması ve takiben diğer kognitif bozuklukların tabloya eklenmesi şeklindedir. Bununla birlikte yaşa göre tek kognitif alanda bozukluk veya multipl kognitif alanlarda hafif derecede bozukluk olabilir. Bütün bu kombinasyonlu kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riski artmıştır. Kognitif kayıp Beyin yaşlanması Beyin AH Yaş HKB Klinik AH Şekil 2. Yaşlanma süreci-hafif kognitif bozukluk (HKB) ve Alzheimer hastalığı (AH). HETEROJEN TE: HAF F KOGN T F BOZUKLUK (HKB) ALT T PLER HKB heterojen bir grubu oluşturur. Bu konuda yapılan çalışmalar değişik klinik paternlerde tablolar olduğunu ortaya koymuştur. Bu değişik tablolar en sık Alzheimer hastalığına dönüşmekle birlikte, aşağıda kaydedileceği gibi diğer demans tiplerine de dönüşebilir. Klinik perspektif açısından en az üç tip tablo vardır (Şekil 3). Birinci tip yukarıda sözü edilen amnestik HKB dir. Burada belirgin bellek bozukluğu vardır ve Alzheimer hastalığına dönüşme riski ve potansiyeli taşır. İkinci tip multipl alanda HKB dir. Burada birden çok kognitif alanda (bellek, lisan, dikkat, görsel-mekansal beceriler, yürütücü işlevler gibi), demans oluşturacak kadar şiddette olmayan, hafif bozukluk vardır. Bu tipteki kişiler normal yaşlanmayı temsil edebildikleri gibi, ileride Alzheimer hastalığına veya vasküler demansa dönüşebilirler. Üçüncü tip bellek dışında tek alanda HKB dir. Burada bellek dışında lisan, yürütücü fonksiyonlar gibi tek bir kognitif alanda bozukluk olup, diğer kognitif fonksiyonlar korunmuştur, fakat demans oluşturacak derecede günlük yaşam aktiviteleri bozulmamıştır. Bu tipteki kişiler ileride frontotemporal demans, primer progresif afazi veya Lewy cisimcikli demansa dönüşebilirler (Şekil 4). HKB nin kliniğinin heterojenitesi yanında etyolojisi de heterojendir. Vasküler, metabolik, travmatik etyoloji yanında en sık neden amnestik tipte olduğu gibi dejeneratiftir [2]. SEY R Bugünkü kanıtlar Alzheimer hastalığına bağlı patolojik değişikliklerin klinik bulgular ortaya çıkmadan 15-2 yıl önce başladığına işaret etmektedir [3]. Alzheimer hastalığı klinik olarak; 2 H ACETTEPE T IP D ERG S

3 Alzheimer hastal n n öncesi: hafif kognitif bozukluk Kognitif yakınma Yaşıyla uyumlu değil Demans yok Kognitif kayıp mevcut Günlük yaşam aktiviteleri normal HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK Hafıza kusuru? Hayır Hafıza dışı tek bir alanda kayıp? Evet Evet Evet Sadece hafıza kusuru? Hayır Hafıza + diğer kognitif alanlar Hayır Amnestik HKB Çok alanlı HKB Hafıza dışı tek alanda HKB Şekil 3. Hafif kognitif bozuklukta tanı algoritması (2 no lu kaynaktan alınmıştır). Amnestik Çok alanda hafif bozukluk Hafıza dışı tek alan Şekil 4. Hafif kognitif bozuklukta klinik heterojenite. 1. Presemptomatik dönem, 2. Preklinik dönem, 3. Erken şüpheli Alzheimer hastalığı, 4. Hafif Alzheimer hastalığı, 5. Orta dönem Alzheimer hastalığı, Cilt 35 Say 4 24 Alzheimer hastalığı Alzheimer hastalığı Vasküler demans Normal yaşlanma Frontotemporal demans Lewy cisimcikli demans Primer progresif afazi Alzheimer hastalığı 6. Ağır (şiddetli) dönem Alzheimer hastalığı, olarak altı gruba ayrılabilir (Şekil 5) [3]. Presemptomatik dönemde başka nedenlerle ölen ve otopsi yapılan kişilerin beyinlerinde yavaş ilerleyen Alzheimer hastalığına ait patolojik bir sürecin varlığı gösterilmiştir. Fakat bu dönemde mental veya davranışsal semptomlar, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ve nöropsikolojik değerlendirmelerde bozukluk yoktur. Preklinik dönemde bellekte kolayca fark edilemeyen bozukluklar, ancak nöropsikolojik testlerle ortaya konabilir. Bu dönemde de günlük aktivitelerde bir bozukluk yoktur. Erken şüpheli Alzheimer hastalığı evresindeki kişilerde demansı akla getirecek işlevsel ve kognitif bozulmanın müphem bulguları ortaya çıkar. Bu kişiler hafif unutkanlık ve beraberindeki karar verme yeteneğinde, evdeki, işindeki ve toplumdaki etkinliklerinde hafif bozulma gösterirler [3]. Preklinik evre ile erken şüpheli demans arası HKB dönemine tekabül edebilir (Şekil 5). 21

4 Selekler Presemptomatik Preklinik MMSE Erken Hafif demans Yıllar Orta demans Şiddetli demans Şekil 5. Alzheimer hastalığının klinik evreleri. HKB li hastaların seyri değişiktir. Bunların bir kısmı zamanla Alzheimer hastalığına dönüştüğü gibi, bir kısmı stabil kalır veya düzelebilir. Alzheimer hastalığına dönüşme oranı The Mayo Alzheimer s Disease Center a göre yıllık %1-15 civarındadır [2]. Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından bu oran yıllık %6-25 arasında verilmiştir [4]. Bu oranlar, normal yaşlı kişilerdeki yıllık Alzheimer a yakalanma oranı %1-2 ye göre çok yüksektir. Altı yıllık sürede bu kişilerin demansa yakalanma oranı %8 olarak bildirilmiştir. Hangi HKB li kişi ileride demans geliştirmektedir? The Mayo Alzheimer s Disease Center çalışmalarına göre apolipoprotein E4 taşıyıcıları, taşımayanlara göre daha süratle demansa dönüşmektedir. Ayrıca, semantik bellek testlerinde kötü performans gösterenlerde de yıkım daha süratli olmaktadır [2]. Benzer şekilde Tierney ve arkadaşları, gecikmiş bellek testi ve mental kontrol için indeks testlerinin kimin Alzheimer hastalığına döneceğini gösterdiğini kaydetmişlerdir. Ayrıca, APOE nin bellek testleri ile birlikte kombine edildiğinde güvenilir bir prognostik indikatör olduğunu belirtmişlerdir [5]. R SK FAKTÖRLER Lopez ve arkadaşlarının 23 yılında yayınlanan ve HKB geliştirme risk faktörlerinin araştırıldığı Cardiovascular Health Study Cognition Study çalışmasında, APOE4 genotipi (amnestik HKB için), depresyon, ırksal ve konstitüsyonel faktörler ile serebrovasküler hastalık varlığının risk faktörleri olduğu saptanmıştır [6]. Bu çalışmada, olguların 2/3 ü multipl kognitif alanda 22 HKB si olan, 1/3 ü de amnestik tipte HKB si olan kişilerden oluşmuştu. Diğer bir çalışmada da Soininen ve arkadaşları, orta yaşlardaki serum kolesterol yüksekliğinin ileride HKB gelişmesi için risk faktörü olduğunu, orta yaşlardaki sistolik kan basıncı yüksekliğinin de aynı etkiyi göstermeye istatistiksel olarak yaklaştığını belirtmişlerdir [7]. NÖROPATOLOJ HKB li hastaların çoğu zamanla Alzheimer hastalığına dönüştüğü için bu hastaların patolojilerinde Alzheimer hastalığına ait değişikliklerle karşılaşmak süpriz değildir. Antemortem psikometrik performansın otopsi bulgularıyla karşılaştırıldığı bir çalışmada, bellek bozukluğunun nörofibriler patoloji entorinal korteksten hipokampusa yayıldığında (Braak derecelendirmesi: II-III evre) görüldüğü, temporal ve frontal neokortikal progresif tutulumda (Braak evre: IV-V) daha fazla global kognitif bozukluk ortaya çıktığı kaydedilmiştir [8]. Klinik veya hastane bazında, HKB si olan kişilerde yapılan patolojik çalışmalar sınırlıdır. Diğer yandan volonterlerin katıldığı özel bir grup olan Religious Orders Study (ROS) çalışmasından daha çok bilgiler elde edilmiştir. Öldüklerinde otopsi yapılmasını kabul eden bu kişiler hayattayken her yıl kognitif muayeneden geçirilmişler, bazıları da HKB veya çok erken hafif Alzheimer hastalığı tanısı aldıkları sırada ölmüşlerdir. Normal, HKB, hafif Alzheimer hastalığı ve orta şiddette Alzheimer hastalığı klinik tanısı alan bu kişilerin beyinlerindeki nöropatolojik ve nörokimyasal değişiklikler geniş şekilde H ACETTEPE T IP D ERG S

5 Alzheimer hastal n n öncesi: hafif kognitif bozukluk araştırılmıştır. DeKosky ve arkadaşları ROS çalışmasında, HKB li hastaların %6 ında Alzheimer hastalığı tanısı konmaya yetecek miktarda Alzheimer patolojisi bulmuşlardır [9]. Daha önce de Davis ve arkadaşları Clinical Dementia Rating (CDR) skalasına göre.5 skorlu HKB li kişilerin otopsilerinde CERAD kriterleri kullanarak, olguların %6 ında Alzheimer hastalığının patolojik bulgularını saptamışlardır [1]. Gönüllü din görevlilerinin katıldığı diğer bir çalışma Nun study de kognitif durum ile nörofibriler patoloji arasında kuvvetli bir ilişki olduğu kaydedilmiştir [11]. Washington Üniversitesi nde yapılan bir nöropatolojik çalışmada, çok hafif Alzheimer hastalığı (CDR skoru:.5) olan kişilerin %84 ünde Alzheimer hastalığının nöropatolojik bulguları bulunmuştur [12]. Petersen ve arkadaşları, Mayo Clinic te amnestik HKB tanısı ile ölen 14 hastanın otopsisinde, hastaların hepsinde medial temporal lobda, bellek bozukluğundan sorumlu, değişik derecede patolojik değişiklikler bulmuşlardır. Hastaların çoğunda Alzheimer patolojik değişiklikleri yokken, bir kısmında normal yaşlılıktan Alzheimer a geçiş gösteren değişiklikler saptamışlardır. Yazarlar halihazırda, HKB li hastalarda tam olarak Alzheimer patolojisinin oluşmadığını ifade etmişlerdir [2]. KOL NERJ K ENZ MLER Kolinerjik bazal ön beyin nöronları, serebral korteks ve hipokampusun kolinerjik innervasyonunun majör kaynağını oluşturur. Bu nöronlar ileri evre Alzheimer hastalığında seçici ve şiddetli olarak harabiyete uğrar. Bu nöronların hastalığın son evresinde ölümü ve fonksiyon kaybı, Choline acetyltransferase (ChAT) dahil presinaptik kolinerjik markerlerde ileri yetmezliğe neden olur. ChAT asetilkolin sentezinden sorumludur ve ChAT aktivitesi kolinerjik fonksiyon için güvenilir nörokimyasal göstergedir [12]. ChAT kaybı her zaman Alzheimer hastalığında nörotransmitter sistemdeki değişikliğin göstergesi olarak kabul edilmiş ve birçok araştırıcı kolinerjik fonksiyon kaybını Alzheimer ve HKB deki kısa süreli bellek bozukluğunun nedeni olarak belirtmiştir. Halbuki son yıllarda yapılan çalışmalarda, HKB yanında hafif ve orta Alzheimer hastalığında da ChAT nin normal olduğu gösterilmiştir. DeKosky ve arkadaşları, HKB li hastalarda süperior frontal korteks ve hipokampusta ChAT kaybını araştırmış, azalma yerine arttığını bulmuşlardır (Şekil 6). Hatta hafif Alzheimer hastalığı olanlarda da seviye normallerle aynı bulunmuştur [12]. Mamafih bu çalışmaların hastalığın erken devresindeki kolinerjik fonksiyonel değişmeyi ekarte ettirmediği kaydedilmiştir. Fizostigmin ve oral antikolinesterazlar Alzheimer hastalığında etkili olduğuna göre, kolinerjik sistemdeki değişmenin ChAT kaybı ile ilişkisi bulunmadan ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu suretle HKB ve hafif Alzheimer daki erken kognitif defisitlerin ChAT kaybı ile ilişkili olmadığı, frontal korteks ve hipokampal ChAT aktivitesinin up-regulation ının belki de HKB den Alzheimer a geçişi geciktirdiği, nörodejeneratif değişiklikleri kompanse ettiği kaydedilmiştir. Mamafih bu bulgunun diğer çalışmalarla da doğrulanması gerektiği kaydedilmiştir [13]. GÖRÜNTÜLEME Son yıllarda nöro-görüntülemede sağlanan gelişmelerle kantitatif ölçümler yapmak ve longitudinal çalışmalarla kişileri izlemek mümkün olmuştur. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) den elde edilen hipokampal volüm ölçümleri ile demans geliştirecek kişileri önceden tahmin etmek mümkün olabilmiştir. MRG de amnestik HKB li kişilerde normallere göre hipokampal atrofi olduğu ve hipokampal atrofinin HKB den Alzheimer hastalığına dönüş oranını tahmin ettirdiği genel olarak kabul edilen görüştür. Kantitatif MRG çalışmalarıyla demans başlangıcından önce hipokampal atrofinin varlığı gösterilmiştir [14]. Büyük bir seride Jack ve arkadaşları, hipokampusun hacmi, yaş ve cinsiyete göre belirlenen normların 2.5 standart sapmasının altında ise, beş yıl içinde demansa dönen kişilerin miktarını normallere göre dört kat fazla bulmuşlardır [15]. Aynı çalışmada ayrıca, MRG hipokampus ölçümlerinin, yaş, östrojen kullanımı, nöropsikolojik test performansı, APOE durumu, iskemik kalp hastalığı ve hipertansiyon varlığı ile birlikte değerlendirildiğinde, HKB den Alzheimer hastalığına dönüşü tahmin ettirebildiğini belirtmişlerdir. Son zamanlarda ise entorinal korteks ölçümleri daha fazla dikkat çekmeye başlamış ve MRG de entorinal korteks ölçümlerinin, hipokampus ölçümlerine göre, erken kognitif bozukluğu tanımada daha iyi ölçüm olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte entorinal korteksin görüntülemesinin teknik zorlukları bu bölgenin ölçümlerini güçleştirir. Diğer yandan hipokampus ölçümleri daha güvenilirdir. Kantarcı ve arkadaşları, HKB li, normal ve hafif Alzheimer hastalığı olan bir grupta MRG spektroskopide miyoinositol/kreatinin oranı ile N-asetilaspartat/kreatinin oranına bakmışlar ve miyoinositol/kreatinin oranının HKB li hastalarda normallere göre arttığını, Alzheimerlı hastalarda da HKB li hastalara göre daha çok miktarda arttığını bulmuşlardır. N-asetilaspartat/kreatinin oranı ise Alzheimer hastalığı gelişmeden düşmemektedir [16]. Cilt 35 Say

6 Selekler 2.5 Hipokampus 1.4 Süperior frontal ChAT aktivitesi ChAT aktivitesi Kontrol HKB AH Kontrol HKB AH ChAT aktivitesi Anterior singulat Süperior temporal Kontrol HKB AH Kontrol HKB AH ChAT aktivitesi Şekil 6. Kortikal ve hipokampal ChAT aktivitesi: normal/hkb/ah (12 no lu kaynaktan alınmıştır). HKB: Hafif kognitif bozukluk, AH: Alzheimer hastalığı, ChAT: Choline acetyltransferase. NÖROPS KOLOJ K TESTLER Demansın erken devrede teşhis edilmesinde nöropsikolojik testlerin değeri gösterilmiştir. Hafif Alzheimerlı hastalar normal yaşlı kişilere göre daha kötü performans gösterirler. Erken Alzheimer hastalığında gecikmiş hatırlama ve yeni öğrenilenler gibi bellek testleri bozulmuştur. Ayrıca, lisan, yürütücü fonksiyonlar ve dikkat gibi kognitif fonksiyonlarda da bozukluk vardır. İleride demans gelişen yaşlı kişilerin bazal nöropsikolojik skorları demans geliştirmeyenlere göre daha bozuk bulunmuştur. Nöropsikolojik testler, HKB geliştirecek kişilerle Alzheimer hastalığına dönüşecekleri tanı kriterleri oluşmadan işaret edebilir. Diğer yandan sadece nöropsikolojik testlerle HKB veya Alzheimer hastalığı tanısı konamaz. Muhakkak klinik değerlendirme gerekir [2]. TANI Tanı, baş tarafta verilen klinik kriterlere göre klinisyenin kanaati ile konur. Tek başına tanı koyduracak nöropsikolojik bir test veya batarya yoktur. Yine de HKB varlığının nöropsikolojik testlerle objektif olarak desteklenmesi gerekir. Bu amaç için kullanılan bazı nöropsikolojik testler Tablo 1 de gösterilmiştir [1]. Tablo 1. Hafif kognitif bozukluk tarama/geliştirme testleri Rey işitsel görsel öğrenme testi Wechsler Memory Scale mantıksal bellek alt-testi New York Üniversitesi paragraf hatırlama testi Grober-Buschke serbest ve ipucu çağrışımlı seçici hatırlatma testi 24 H ACETTEPE T IP D ERG S

7 Alzheimer hastal n n öncesi: hafif kognitif bozukluk Normal HKB AH CDR.5 1 GDS Şekil 7. CDR ve GDS testlerinde hafif kognitif bozukluk (HKB) ve Alzheimer hastalığı (AH) nın iç içe geçmesi. Hacettepe Üniversitesi nde yaptığımız bir araştırmada, HKB li ve kontrol grubunda bulunan sağlıklı yaşlı tüm deneklere belleğin değişik boyutlarını ölçen beş adet nöropsikolojik test: 1. Wechsler yetişkinler için zeka ölçeği sözcük dağarcığı alt testi (Wechsler Adult s Intelligence Scale: WAIS-R Vocabulary Subtest), 2. Görsel işitsel sayı dizileri testi-yetişkin formu (GİSD-B), 3. Kelime kökü tamamlama testi (KKTT), 4. İşitsel sözel öğrenme testi (İSÖT) [Auditory Verbal Learning Test (AVLT)], 5. Benton s yüz tanıma testi (Benton s Facial Recognition Test) uygulanmış ve dile ait becerilerin kullanımını gerektiren ve semantik belleği ölçtüğü bilinen WAIS sözcük dağarcığı alt testi ile öğrenme ve bellek süreçleri ile ilgili işitsel sözel öğrenme testi (AVLT) puanlarının HKB si olan hastaları sağlıklı yaşlılardan ayırt ettiği bulunmuştur [17]. Diğer hastalıklara bağlı kognitif bozukluklar ve normaller ile HKB arasında ayrım yapmak ayırıcı tanı bakımından önemlidir. HKB demans kriterlerini karşılamadığı için bu isimle tanımlanmamalıdır. Bazen HKB tanısı koymak için skorlama testlerini kullanmak gerekebilir. Bu konuda popüler bir enstrüman Clinical Dementia Rating (CDR) dir. Burada normal,.5 şüpheli demans, 1, 2, 3 sırasıyla hafif, orta ve ağır demansı tanımlar. HKB li hastaların çoğu.5 ile sınıflandırılabilir. Fakat.5 skoru aynı zamanda Alzheimer hastalığı klinik tanısına da uyabilir (Şekil 7). Dolayısıyla CDR skoru, hastalığın şiddetinin skoru olup, diagnostik sınıflandırma değildir ve HKB tanısı ile CDR.5 skoru birbirinin sinonimi değildir. Literatürde demans şiddetini derecelendirmek için kullanılan diğer bir test Global Deterioration Scale (GDS) dır. Bu skalada 1 ve 2 normal varyasyonları, 3 ten 7 ye kadar olanlar da kognitif bozukluklardaki artmanın derecelerini gösterir. GDS 3 skoru aynı CDR.5 te olduğu gibi hem HKB si hem de Alzheimer hastalığını gösterebilir (Şekil 7). Değerlendirmenin bu özellikler göz önüne alınarak yapılması gerekir. 24 yılında yayınlanan bir çalışmada Grundman ve arkadaşları, HKB nin Alzheimer hastalığı ile normallerden ayrılabileceğini, bunun için objektif bellek bozukluğunu belirlemek için bir hafıza testi (paragraf hatırlama), bellek dışında büyük miktarda kognitif bozukluğu ekarte etmek için bir kognisyon testi [kısa mental muayene (MMSE)] ve hastanın bellek bozukluğunu doğrulamak ve demans olmadığını belirlemek için bir strüktüel klinik görüşme enstrümanı (CDR) ile tanının konduğunu kaydettiler. Ayrıca, tanının klinik temele dayanarak konduğunu, tanıyı nöropsikolojik testler ve skorlama enstrümanlarının skorlarının belirlemediğini belirttiler [18]. TEDAV HKB nin şu anda kabul görmüş bir tedavisi yoktur [2,19]. Fakat bu alanda birçok araştırma sürdürülmektedir. Sonuçların yakın zamanda alınacağı beklenmektedir. Halen sürdürülen çalışmalarda denenen ilaçlar; E vitamini + donepezil, rofekoksib, rivastagmin, galantamin, donepezil, pirasetam ve ampakindir. Bu araştırmalardan önemli sonuçlar alınacağı ve hekim ile hastalara tedavi konusunda olanaklar sağlayacağı umulmaktadır [2]. Kaynaklar 1. Golomb J, Kluger A, Garrard P, et al. Clinician s manual on mild cognitive impairment. London: Science Press Ltd, Petersen RC. Mild cognitive impairment. Continuum. Dementia 24; 1: Daffner KR, Scinto LFM. Alzheimer hastalığının erken tanısı. In: Scinto LFM, Daffner KR (eds). Çeviri editörü: Ertaş M. Alzheimer hastalığının erken tanısı. Totowa, New Jersey: Humana Yayıncılık, 2; Petersen RC, Stevens J, Ganguli M, et al. Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcomittee of the American Academy of Neurology. Neurology 21; 56: Cilt 35 Say

8 Selekler 5. Tierney MC, Szalai JP, Snow WG, et al. A prospective study of the clinical utility of ApoE genotype in the prediction of outcome in patients with memory impairment. Neurology 1996; 46: Lopez OL, Jagust WJ, Dulberg C, et al. Risk factors for mild cognitive impairment in the Cardiovascular Health Study Cognition Study. Part 2. Arch Neurol 23; 6: Soininen H. Cardiovascular factors and risk for MCI and AD-population based studies. Neurobiol Aging 24; 25: Grober E, Dickson D, Sliwinski MJ, et al. Memory and mental status correlates of modified Braak staging. Neurobiol Aging 1999; 2: DeKosky ST. Neurochemistry and neuropathology of mild cognitive impairment. American Academy of Neurology, 56 th Annual Meeting, Syllabi on CD-ROM 24, San Francisco April 24 th -May 1 st, Davis KL, Mohs RC, Marin D, et al. Cholinergic markers in elderly patient with early sign of Alzheimer disease. JAMA 1999; 281: Riley KP, Snowdon DA, Markesbery MD. Alzheimer s neurofibrillary pathology and the spectrum of cognitive function: findings from the Nun study. Ann Neurol 22; 51: DeKosky ST, Ikonomovic MD, Styren S, et al. Upregulation of choline acetyltransferase activity in hipocampus and frontal cortex of elderly subjects with mild cognitive impairment. Ann Neurol 22; 51: Morris JC. Challenging assumptions about Alzheimer s disease: mild cognitive impairment and the cholinergic hypothesis. Ann Neurol 22; 51: DeCarli C. Mild cognitive impairment: prevalance, prognosis, aetiology, and treatment. Lancet Neurology 23; 2: Jack CR Jr, Petersen RC, Xu YC, et al. Prediction of AD with MRI-based hippocampal volume in mild cognitive impairment. Neurology 1999; 52: Kantarcı K, Jack CR Jr, Xu YC, et al. Regional metabolic patterns in mild cognitive impairment and Alzheimer s disease. A 1H MRS study. Neurology 2; 55: Cangöz B, Selekler K. Hafif kognitif bozukluğu olan hastalarda bellek işlevlerinin nöropsikolojik değerlendirmesi. Demans 23; 4: Grundman M, Petersen RC, Ferris SH, et al. Mild cognitive impairment can be distingushed from Alzheimer disease and normal aging for clinical trials. Arch Neurol 24; 61: Petersen RC, Doody R, Kurz A, et al. Current concept in mild cognitive impairment. Arch Neurol 21; 58: H ACETTEPE T IP D ERG S

Hafif Bilişsel Bozulma

Hafif Bilişsel Bozulma Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):309-316 Hafif Bilişsel Bozulma Dr. Aylan GIMZAL 1, Dr. Çağr YAZGAN 2 ÖZET Unutkanl k yak nmas ile baflvuran hastalarda, bellek bozulmas d fl nda di er biliflsel bozulmalar

Detaylı

Journal of Geriatrics and Geriatric Neuropsychiatry

Journal of Geriatrics and Geriatric Neuropsychiatry Journal of Geriatrics and Geriatric Neuropsychiatry Yıl / Year: 2 Sayı / Number: 1 Kasım / November 2010 Evde Yaşayan Yaşlıların Anatomik ve Yaşamsal Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME ALOIS ALZHEIMER ve ALZHEIMER HASTALIĞI ÖZ 13 / Özel Sayı 3 / 2010 (9-14) 13 / Suppl 3 / 2010 (9-14) Kaynak SELEKLER Alois Alzheimer (14 Haziran 1864-19 Aralık 1915) Alman psikiyatristi ve nöropatalogu.

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. Araştırma Makalesi / Research Article 9 DOI: 10.4274/npa.y6036 Devinime İlişkin Kortikal Potansiyellerin Hafif Bilişsel Bozukluk ve Orta Evre Alzheimer Hastalığı nı Değerlendirmede Nöropsikolojik Testler

Detaylı

Topluma uyarlanabilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulmasıdır.

Topluma uyarlanabilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulmasıdır. VİZYON VE MİSYONUMUZ H.Ü.GEBAM Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak faaliyet gösteren Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi-GEBAM; 2000 yılında üniversite senatosu kararı ile ve

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6719 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 57-62 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 57-62 57 Elli Beş Yaş Üstü Popülasyonda Subjektif Bellek ile Objektif

Detaylı

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl GÜL 2012 DEMANSIN HUKUKİ

Detaylı

Yaşlıda Unutkanlığa Yaklaşım

Yaşlıda Unutkanlığa Yaklaşım Yaşlıda Unutkanlığa Yaklaşım Ankara Üniversitesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Teslime ATLI Bir şeyleri unutmak her yaşta normaldir. Herkes anahtarını kaybedebilir, isimleri unutabilir,

Detaylı

Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2

Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(): Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2 Dr. Berker DUMAN 1,

Detaylı

İnme Sonrası Demans: Sıklığı ve Risk Faktörleri

İnme Sonrası Demans: Sıklığı ve Risk Faktörleri Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(1):46-56 İnme Sonrası Demans: Sıklığı ve Risk Faktörleri Dr. Banu TAMAM 1, Dr. Nebahat TAŞDEMİR 2, Dr. Yusuf TAMAM 3 Özet / Abstract Amaç: Bu çalışmada inme geçirmiş hastalarda

Detaylı

DEMANS TANISI İÇİN MOBİL BİLİŞSEL TARAMA (MBT) TESTİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pınar Özüm ÖZANAR

DEMANS TANISI İÇİN MOBİL BİLİŞSEL TARAMA (MBT) TESTİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pınar Özüm ÖZANAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEMANS TANISI İÇİN MOBİL BİLİŞSEL TARAMA (MBT) TESTİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Pınar Özüm ÖZANAR Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK** Yaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları ve Dil ve Konuşma Terapisi Neurological Communication Disorders in the Elderly: Speech and Language Therapy Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR

KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR Prof. Dr. Emre KUMRAL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR

Detaylı

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test GĐRĐŞ Bu çalışmanın amacı nöropsikolojik bir test olan Benton Yüz Tanıma Testi nin (Benton Facial Recognition Test), 20-88 yaş normal denek grubu üzerinde normatif verilerini toplayıp, testin geçerlik

Detaylı

Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013

Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013 Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013 Açıklama 2011-2013 Araştırmacı: Janssen-Cilag Danışman: Janssen-Cilag, Nobel Konuşmacı: Janssen-Cilag,

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia

PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia OLGU SUNUMU Primer (Case progressif Reports) afazi PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia Yahya KARAMAN 1, Abdullah TALASLIOĞLU 1, Murat AKSU 2 Özet: İki yıl içinde ilerleyici motor disfazi

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA REM UYKU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE KOGNİTİF DURUM. (Uzmanlık Tezi) Dr.Hasan MERAL

İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA REM UYKU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE KOGNİTİF DURUM. (Uzmanlık Tezi) Dr.Hasan MERAL T.C Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Başhekim: Opr.Dr. Haldun ERTÜRK Şef: Doç.Dr. F.Feriha ÖZER İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA REM UYKU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE KOGNİTİF DURUM (Uzmanlık

Detaylı

Frontotemporal Demans. Frontotemporal Dementia. Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil

Frontotemporal Demans. Frontotemporal Dementia. Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil OLGU SUNUMU Frontotemporal Demans Frontotemporal Demans T A D Frontotemporal Dementia Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER

ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1 YAYINLARI-1 Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ Nöroloji Uzmanı Hazırlayan: Uğur CANBOLAT Kapak Tasarımı ve İç Sayfa Dizayn: Koro Reklam Ajansı Basım Yılı:

Detaylı

Travmatik Beyin Yaralanmasında Klinik Tanı ve Değerlendirme

Travmatik Beyin Yaralanmasında Klinik Tanı ve Değerlendirme İnceleme / Review DOI: 10.5350/BTDMJB201208201 Travmatik Beyin Yaralanmasında Klinik Tanı ve Değerlendirme Meltem Vural 1, Ender Berker 2 1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel

Detaylı

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN GÖRÜLME SIKLIĞI VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN GÖRÜLME SIKLIĞI VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Başhekim: Opr. Dr. Haldun Ertürk Şef: Doç. Dr. F.Feriha Özer İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN GÖRÜLME

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı