Türkiye de Gerontoloji. Prof. Dr. smail Tufan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Gerontoloji. Prof. Dr. smail Tufan"

Transkript

1 Türkiye de Gerontoloji Prof. Dr. smail Tufan 1

2 çindekiler G R... 3 GERONTOLOJ K ADIMLAR... 5 S V L TOPLUMA YÖNEL K ÇALI MALAR... 5 GERONTOLOJ DE ULUSLARARASI AÇILIM... 5 GERONTOLOJ DE ULUSLARARASI N TEL KL YEREL G R MLER... 6 GERONTOLOJ K ARA TIRMALAR, YAYINLAR VE KURULU LAR... 7 GEROATLAS... 7 BA IMSIZ YA AM... 7 YA LI TUR ZM... 8 ENGELL ARA TIRMASI... 8 ALZHE MER HASTASI YA LISINA BAKAN KADINLAR... 8 GENÇL K ARA TIRMASI... 8 SOSYAL BAKIM S GORTASI... 9 YA LI BAKIM MODEL... 9 TÜRK YE DE YA LANMA VE YA LILIK... 9 AJANDA ITGE SMA L TUFAN GERONTOLOJ ENST TÜSÜ AYBA AYDIN BELED YES H ZMET A I YA LILARA KONUT NAYBA, T YAM, TÜYAM, TÜYAK VE TYKKAM TÜRK YE-JAPONYA GERONTOLOJ B RL FREEGEROLIT VE SERBEST KÜRSÜ GEROYAY SONUÇ

3 Giri Ya l l k, toplumun öteden beri en önemli konular aras nda yer alm t r. Biz Türkler, yoksul, ba ml ve bak ma muhtaç ya l lar n ac lar n mümkün olabildi ince hafifletmeyi ve ya l lara sayg y bir görev saym zd r. Bu, bizim iyiliksever, cömert bir ulus olu umuzla ba lant l d r. Geçmi ten miras kalan bu özelliklerimizi imdi ya l lara yönelik yeni görevlerimizde yeniden devreye sokmam z ve ça a uygun yeni bir ya l l k dönemi için kollar s vamam z gerekiyor. Geride b rakt m z bölümlerde Gerontoloji ve geli im süreci hakk nda edindi imiz bilgilerin ard ndan imdi s ra Türkiye de Gerontolojinin durumu ve geli imi hakk nda bilgilere yer verilecektir. Gerontoloji ülkemizde giderek daha çok ilgi çeken, ama ayn zamanda görmezlikten gelmeye mücadele eden bir bilim dal d r. Bunun farkl sebepleri vard r. lk etapta akla yeni olan eylere insan n üpheci yakla m gelmektedir. Di er taraftan bilimler aras rekabeti de unutmamak gerekir. Her ne kadar bu aç kça söylenmese de bilimsel yay nlarda bunun pek çok örnekleri vard r. Bir ba ka sebep, nüfusumuzun genç olu udur. Sözde genç nüfusa sahip oldu umuz için ya lanma ve ya l l kla ilgili sorunlar m z imdilik arka plana atmam z n daha do ru olaca dü üncesi de Gerontolojinin a mas gereken engellerden biridir. Bütün bu görü leri, bu kitapta s ras geldikçe çürütecek, Gerontolojinin Türkiye nin de olmazsa olmazlar ndan biri oldu unu ortaya koyaca z. Gerontolojinin Türkiye ye giri i ve bu alanda yap lan giri imler hakk nda burada sunulan detayl bilgiler, ya lanma ve ya l l kla ilgili kaç n lmaz sorunlar n çözümü için bu bilimin gerekli oldu unu gösterecektir. Türkiye ye Gerontolojiyi sokma dü üncesi 1990 l y llar n hemen ba lar nda ortaya ç kan bir dü üncedir. O dönemlerde Türkiye de ya l l k ve ya lanmak kavramlar etraf nda kümelenen hiçbir tart ma yap lm yor, ya l lar n durumunu düzeltecek hiçbir politik, bilimsel ve sivil toplum nezdinde görü ve giri im göze çarpm yordu. Buna kar n ABD ve AB, ama ayn zamanda Rusya, Japonya, Avustralya, Kanada gibi geli mi ülkeler ya l toplumun gelece i üzerine tart yorlard. Geriye do ru bak ld nda, o dönemde Türkiye de bugünkü sorunlar n nerdeyse hepsi tart l yor, ama kimse toplumumuzun ya lanmakta oldu unu ve buna yönelik al nmas gereken önlemleri konu muyordu. O dönemde yurtd nda olu an bu fikri gerçekle tirebilmenin bir plan haz rland. Önce kamuoyunda ya lanma ve ya l l n tart lmas n sa layacak olan giri imlere ihtiyaç vard. Bunun için ya l lar n durumunu ortaya koyan ufak çapl makaleler yaz lmas ve kamuya sunulmas gerekti i dü ünüldü. Amaç böyle bir problemin oldu una dikkat çekmek ve çözüm arama sürecini kafalarda yaratabilmekti. Ya lanma ve ya l l kla do rudan ve dolayl konular hakk nda bilimsel çal malar yap lmas ve bunlar n kamuoyuna sunulmas gerekti ine karar verildi l y lar n hemen ba lar nda Türkiye de gereontolojik yay nlara da ihtiyaç oldu u görü ü benimsendi ve bir Gerontoloji dergisi yay nlanmas için ilk çal malara ba land. GeroBilim adl Türkçe ve ngilizce bir Gerontoloji dergisi yay nlama karar Berlin de 1992 y l nda al nm t r. Bu arada Gerontoloji alan nda geli memiz gerekti ini anlad k. Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Çal ma ve Hizmetler hakk ndaki bilgilerin Gerontolojide gerekli, ama yeterli olmad klar, ayn zamanda ya lanma ve ya l l kla ilgili spesifik bilgilere ihtiyac m z oldu u anla ld y l ndan itibaren gerontolojik bilgileri edinme ve uygulama alanlar nda yurtd nda çal malar yap ld. Örne in Almanya daki ya l Türklere yönelik çal malar yap lm t r veya Almanya çap nda ya l Türklerle ilgili verilerin derlenmesi projesinde dört y ll k bir bilgi ve tecrübe 3

4 edinilmi tir. Bunlara paralel olarak y llar aras nda Vechta Üniversitesi Gerontoloji Bölümü nde ö retim ve doktora çal mas gerçekle tirilmi tir. Ya lanman n sadece ya l l kla ili kili olmamas, aksine insan n ya am boyu ya lanmas, gençlerle de ilgili çal malara da yönelmemizi sa lam t r. Bu amaca yönelik olarak Berlin de y llar aras nda ya l larla çal malara devam ederken, ayn zamanda orada ya ayan Türk gençlerine yönelik çal malara da kat ld k, bu gençli in gelece inin hiç de parlak olamayaca n, olumsuz ko ullarda ya land klar n gözlemledik ve bunlar Alman makamlar ile zaman zaman konu tuk. Berlin de 1999 y l nda düzenlenen Uluslararas Gerontoloji Sempozyumu na kat larak, di er ülkelerde Gerontoloji alan nda yap lan çal malar hakk nda bilgi edinirken, bizim de böyle bir sempozyuma Türkiye de ihtiyac m z oldu u fikrine ula t k. Geriye do ru bak nca bu dönemi Gerontolojinin Türkiye ye sokulmas vizyonunun olu umu, bu dü üncenin olgunla mas ve gerçekle mesini sa layacak ko ullar n haz rlanmas için yap lan yo un bir çal ma dönemi olarak de erlendirmekteyim. Ya lanma ve ya l l kla üzerine bilgi ve tecrübelerle donanm olarak 2000 y l nda Türkiye ye geldi imde, bütün dünyada oldu u gibi bizim ülkemizde de milenyum herkesin bildi i bir kavramd. Buna kar n Gerontoloji kavram n tan yan hiç kimse yoktu. Türkçe sözlükleri ve ansiklopedileri kar t rd ktan sonra gördüm ki, bu sözcük hiçbir yerde geçmiyordu. Bunun yaratt a k nl tahmin edebilirsiniz. Metchnikoff un (Baltes & Baltes, 1992) 100 y l önce bilime kazand rd bu kavram n Türkiye gibi hedefleri büyük olan bir ülkede olmas gerekirdi. Türkiye milenyumu kutlarken, ilk çal mam z Gerontoloji hakk nda bir yaz haz rlay p, bunu kamuya tan tmak olmas gerekti ine karar verildi. Fakat kimse ilgi duymad ve bu yaz hiçbir yerde yay nlanmad. O dönemlerde elime geçen bir haftal k dergide yat r m yapmak isteyen ki ilere öneri getiriliyor ve güzellik merkezi aç lmas için kapsaml bilgiler veriliyordu. Bu ilginç bir yaz yd. Çünkü bir taraftan ya l l kla sorunu olmad na inanan toplumun, ya lanma korkusu, anla lan h zla büyüyen bir sektörün do mas na yol açm t r. Problem ise insanlar n bunu ya l l k problemi olarak göremeyi inden ileri geliyordu. Onlara göre sorun güzellik ve güzel kalabilmekti. Ba ka bir aç dan de erlendirildi inde bu dü üncenin ard nda, insan n ya land kça çirkinle ti i, ya l l k ve çirkinlik aras nda kurulan negatif ba lant lar vard r. Bu ç k noktas olabilirdi. Önce ya l l kla ilgili önyarg lara dikkat çekilmesi gerekiyordu. nsanlara kafalar ndaki ya l y göstermek, bunun do u ve yanl lar n anlatmak gerekirdi. Bu dü ünceye dayanan baz yaz lar m z ç kt. Yine ilgi görmediler. Fark nda olunmayan do ru-yanl, tam-eksik görü ler birbirine kar m, günlük sorunlardan önünü görmez haldeki televole ku a n n ya l l kla ilgilenecek zamanlar yoktu. Ya lanma ve ya l l k üzerine bilimsel literatür taramas na dayanan bir çal maya gerek oldu u ve bunun bilim dünyas na sunumu fikri bu olumsuz tecrübelerden do mu tur y l na gelindi inde çe itli ekillerde kamuya Gerontoloji üzerine bilgiler sunulmu, k smen ba ar elde edilmi ti. Ayn y l iki dü üncenin gerçekle mesi için çal malara ba land. Birincisi gerontolojik hedefleri olan bir sivil toplum kurulu unu hayata geçirmek, ikincisi Gerontoloji Bölümünü kurmakt r. Bu çal malara ba lad m z s rada engelliler üzerine yap lan bir ara t rman n sonuç raporu geçti (Türkiye Özürlüler Ara t rmas 2002) 1. Daha ilk bak ta 1,8 milyon engellinin yer ald bir ara t rman n sonuç raporunun, üniversitede ancak ev ödevi olabilecek çapta olu u bize 1 Türkiye Özürlüler Ara t rmas

5 tuhaf görünmü tür. a k nl m z ilgili raporun içeri ine göz gezdirdikçe artt. Eksik ve hatal görü ler hemen dikkat çekmekteydi. Sorular içerik, sorulu s ras ve konular böyle kapsaml bir ara t rmadan umut edilemeyecek derecede basit, hatal ve bulgular tamamen yetersizdi. Neredeyse 2 milyon ki i hakk nda derlenen verilerden daha fazla bilgi edinilmesi mümkündü. Bu yüzden verilerin ikincil analizlere tabi tutulabileceklerini belirtik ve teklifimizin kabul görmesinden sonra bu çal may yap p, ilgili kuruma (DTP) teslim ettik. Getirilen ele tiri ve öneriler, imdiye kadar dikkate al nmam t r (Tufan, 2004) 2. Gerontolojik Ad mlar Sivil Topluma Yönelik Çal malar Sivil toplum düzleminde gerontolojik amaçl giri imlerin gerçekle ebilmesi için 2005 y l nda Antalya da Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne i kurulmu tur. Türkiye nin ilk ya lanma ve ya l l konu olarak seçen ve bunun sosyal yönüyle ilgili faaliyetler gösteren bu dernek zaman içersinde geli mi tir y l nda bu dernek Dünya Gerontoloji ve Geriatri Cemiyeti nin üyeli ine kabul edilmi tir. Türkiye nin ilk gerontolojik yay n yapan sivil toplum kurulu udur y l nda GeroYay adl yay n organ n hayata geçirmi tir. Ayn y l Antalya da ya l s na bakan kad nlara alt ay süren özel bir sertifika kursu haz rlam, bu kurslar Avrupa Birli i Hibe Program kapsam nda desteklenmi ve çok büyük ilgi görmü tür. Kurslara kat lan kad nlara verilen sertifika, ya l bak m nda pratik bilgilere sahip olduklar n göstermektedir. Kurslara kat lan kad nlardan baz lar bu sertifika sayesinde istihdam edilmi ve ya l bak c s olarak çal maktad rlar. Derne in yay n organ GeroYay 2008 y l nda Türkiye nin ilk Gerontoloji dergisi olan GeroBilim i Türkçe- ngilizce olarak yay nlam t r. Gerontolojide Uluslararas Aç l m Türkiye nin Gerontoloji alan nda geli ebilmesi için uluslararas alanda kendisini göstermesi, di er ülkelerdeki geli meleri yak ndan takip etmesi ve bunlar Türkiye de hayata geçirmesi; Türkiye deki gerontolojik giri imleri di er ülkelere tan tarak, Gerontolojinin genel geli inde pay sahibi olmas gerekir. Bu dü ünceden hareket edilerek, Türkiye deki Gerontolojinin dünyaya aç lmas n sa layan bir dizi giri imler yap lm t r. Bunlardan birincisi 2005 y l nda Antalya da düzenlenen I.Uluslararas Sosyal ve Gerontoloji Sempozyumu oldu de be inci sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumlara yurtiçi ve yurtd ndan çok say da bilim insan kat lm t r. Kendi ülkelerindeki gerontolojik faaliyetler hakk nda verdikleri bilgilerin yan s ra art k Türkiye deki gerontolojik faaliyetler hakk ndaki bilgileri de kendi ülkelerine ta maktad rlar. Malezya dan Avustralya ya, ABD den ngiltere ye kadar pek çok ülkeden davetlinin kat ld III. Uluslararas Gerontoloji Sempozyumu na (2008) Asya n n Türki ülkelerinden de kat l m olmu tur. Ayn y l Antalya da Türkiye nin öncülü ünde Türkçe Konu an Ülkeler Gerontoloji Birli i kurulmu tur. Gerontolojik alanda uluslararas aç l m n önemli aya ndan biri 2008 de ABD ne (kurulu u a a da anlat lan) Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Ba kan s fat yla yapt m ziyaret olmu tur. Alt ay kald m ABD de çe itli üniversiteleri ziyaret edip, Gerontoloji Bölümleri ile irtibat kurulmu ve Gerontolojide Türkiye-ABD i birli i 2 Tufan,. Türkiye Özürlüler Ara t rmas 2002: kincil Analiz Sonuç Raporu, (2004). 5

6 konusunda ilk ad mlar at lm t r. ABD nin zengin gerontolojik yay n birikimini inceleme ve bunlar n benzerlerini Türkiye de de yay nlamak gerekti i fikri bu ülkeyi ziyaretim s ras nda Amerikal meslekta lar m taraf ndan önerilmi, bu konuda her türlü deste i vereceklerini söylemi lerdir. Türkiye nin Gerontoloji alan na girmesinin önemli oldu unu vurgulayan ABD li bilim insanlar, Türk insan n n ya lanmas ve ya l l hakk nda hiçbir bilgiye sahip olmad klar n, bu aç dan Türkiye nin kendilerine tamamen yabanc oldu unu da belirtmi lerdir. Bu yüzden uluslararas alanda Türkiye nin gerontolojik çal malara yönelmesini de önermi lerdir. Ziyaretim s ras nda bu ülkedeki ya l hizmetlerini de inceleme f rsat n yakalad m. Özellikle ya l bak mevlerindeki çal malar bizzat gördüm ve Türkiye dekilerle kar la t rma yaparak, bu alanda çok büyük eksikliklerimiz oldu unu alg lad m. Ülkemiz aç s ndan çok faydal bir ziyaret oldu unu söyleyebilirim. Türkiye nin Gerontolojide di er ülkelerle akademik i birli i için ba ka ülkeler nezdinde de giri imlerde bulunduk. Bunlar n ba nda Almanya gelmektedir. Almanya n n bu ba lamdaki önemi çok yüksektir. Çünkü bu ülkede ya ayan ilk ku ak Türkler bugün art k ya lanm lard r. Ama ya l Türklere ne ekilde yard mc olabileceklerini tam olarak kestirememektedirler. Özellikle Gerontolojide kültürel aç l ma da gerek duyulmaktad r. Bu ba lamda Türkiye ve Almanya, Gerontolojiye çok büyük katk sa layabilecek olanaklara sahiptirler. Her iki ülke aras nda tarihten gelen bir dostluk vard r. Her iki toplum, özellikle 1961 de Türklerin Almanya ya göçü ve turizm sektöründe Türkiye nin her y l milyonlarca Alman a rlamas, bu ülkelerin vatanda lar n n kar l kl temaslar n da artt rm t r. Her iki ülke kültürel aç dan birbirine tümüyle yabanc de ildir. Öte yandan Antalya ve çevresine yerle en binlerce Alman Türkiye de ya lanacakt r. Bütün bunlar göz önüne ald m zda, Gerontolojide Türk-Alman i birli inin ne denli önemli ve verimli çal malar yapabilece ini tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu yüzden Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008 y l ndan itibaren Dortmund ve Braunschweig üniversitelerinin Gerontoloji Bölümleri ile irtibat halindedir. Almanya n n ünlü gerontologlar ndan Prof. Thomas Klie, Prof. Gerhard Naegele, Prof. Jürgen Howe ve di erleri ile akademik i birli imizi geli tirmenin haz rl klar n sürdürmekteyiz. Bu akademik i birli inin düzeyini de yüksek tutman n gerekli oldu u konusunda hemfikiriz. Kar l kl olarak ö rencilerimizin Türkiye ve Almanya da staj yapmalar n, birbirlerini tan malar n be akademik i birli ini doktora düzeyine ta may dü ünüyoruz. Gerontolojide Uluslararas Nitelikli Yerel Giri imler Gerontolojinin Türkiye de geli mesi yönünde yap lan giri imleri kesin s n rlar çizerek ay rt etmek tam manas yla mümkün de ildir. Bu yüzden bir ara ba l k olarak uluslar aras -yerel nitelikli çal malardan söz edilmesi yerinde olur. Prensipte bu ba l k alt nda daha önceki giri imlerden baz lar n da buraya alabiliriz. Ama önemli olan yerel yönetimler nezdinde yap lan ve yine de uluslar aras özellikteki giri imlere dikkat çekmeye çal yorum. Türkiye nin demografik özellikleri her bölgesinde ayn de ildir. Bu aç dan iki farkl ülkenin varl ndan dahi söz edilebilir. Ekonomik-ticari aç dan daha geli mi olan bat bölgelerimizde, ama ayn zamanda kuzeyde ya am süresinin di er bölgelere göre daha uzun oldu una i aret eden bulgulara ula lm t r. En uzun ömürlü vatanda lar m z n Nazilli (Ayd n) yöresinde ya ad klar tespit edilmi tir. Bu aç dan ikinci s ray Karadeniz bölgesi almaktad r (TÜ K, 2008) 3. Bunun üzerine Nazilli de ileri ya l l konu olarak seçen uluslararas bir sempozyumun düzenlenmesi için çal malara ba lanm t r. Nazilli Belediyesi, AÜ Gerontoloji Bölümü ve 3 T.C. Ba bakanl k Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Ankara, (2008). 6

7 Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne i i birli i ile 2009 y l nda I. Uluslararas Türkiye Uzun Ya am Sempozyumu düzenlenmi tir. kincisi 2011 y l nda düzenlenecektir y l nda Ayd n Belediyesi, AÜ Gerontoloji Bölümü, Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne i aras nda imzalanan bir anla ma ile Ayd n da özel bir hizmet a n n kurulmas yönünde giri imlere ba lanm, Ayd n Belediyesi nin yönetiminde AYBA (Ayd n Belediyesi Hizmet A ) hayata geçirilmi tir. Bu hizmet a kapsam nda sunulan gerontolojik hizmetler AÜ Gerontoloji Bölümü ve Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne i taraf ndan yürütülmektedir. AÜ Gerontoloji Bölümü hizmetlerin bilimsel, dernek uygulama yönünden sorumludur. Türkiye nin di er bölgelerine de örnek olabilecek bir hizmet sisteminin k sa süre içinde hayata geçirilmesinde üphesiz Ayd n Belediyesi nin çok büyük rolü olmu tur y l ndan beri farkl düzlemlerde yürütülen giri imlerin bundaki rolü çok büyüktür. Yerel yönetimler, kendi bölgesindeki ya l lar n ya am ko ullar n mevcut olanaklar dahilinde iyile tirebilirler. Nazilli ve Ayd n, bu aç dan Türkiye için en iyi iki örnektir. AYBA kapsam nda bugün ya l lara pek çok hizmet sunulmaktad r ve Alzheimer hastalar na Haf za Güçlendirme Merkezi nde özel hizmetler sunulmaktad r. Personelin de gerontolojik bak m konusunda geli mesini sa layan özel bir e itim program da sunulmaktad r. Ayd n ve Nazilli örnekleri di er yerel yönetimlerin dikkatinden kaçmam, 2010 y l n n sonlar na yakla t m z u günlerde Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü taraf ndan Akçaabat Uzun Ya am Merkezi kurulmas için çal malar devam etmektedir. Gerontolojik Ara t rmalar, Yay nlar ve Kurulu lar Yukar da GeroYay ve GeroBilim kavramlar ve bunlar n ard ndaki giri imler hakk nda verilen bilgilerden ötürü burada bunlar tekrar etmenin bir gere i yoktur. Buna kar n Türkiye de daha ba ka gerontolojik amaçl ara t rmalardan ve yay nlardan k saca söz edilecektir. GEROATLAS I.Türkiye Gerontoloji Atlas (GEROATLAS) döneminde yap lan ampirik ara t rmad r. Ya (2005 y l nda) 60 ve üzerindeki 3510 dene in kat l m yla gerçekle tirilen ilk kapsaml gerontolojik ara t rmas d r. Ya l lar n objektif ya am ko ullar ve bu ko ullar alt ndaki sübjektif ya ant lar n n incelendi i ara t rma yedi bölgeden seçilen birer ilde yap ld. Bunlar: stanbul, zmir, Antalya, Ankara, Trabzon, Diyarbak r ve Van d r. Ya l popülasyonu temsi edebilecek özellikteki örneklem, bulgular genelleme olana sunmaktad r. BA IMSIZ YA AM Ba ms z Ya am ve S n rlar ad alt nda yap lan ara t rmada evde bak ma muhtaç ya l lar n durumu ve bak mlar n üstlenen gayri resmi sosyal yard mla ma ve destek a incelenmi tir. Ya l l kta en önemli ihtiyaç ba ms z kalabilmektir. Ba ml l n ise çe itli türleri vard r. Örne in bak ma muhtaçl k öncellikle bedensel ba ml l k yaratmaktad r. nsan n günlük rutin i lerinin üstesinden gelebilmesi için ba kalar n n yard m ve deste ine ihtiyac olmaktad r. Bir di er ba ml l k türü ise ekonomik ba ml l kt r. Ekonomik ba ml l k akla hemen yoksullu u getirse de mutlaka yoksullukla ba lant l olmas da gerekmeyebilir. Örne in gelir durumu iyi oldu u halde kendi gelirini istedi i gibi kullanma özgürlü üne sahip de ilse, o ya l n n ekonomik aç dan ba ms z oldu unu söylemek mümkün de ildir. Ba ml l k türlerine 7

8 psikolojik ve sosyal nitelikli olanlar da eklersek, ya l l kta ba ms z ya am kavram ndan ne anla lmas gerekti i büyük ölçüde anla lm olur. Antalya ve çevresinde yap lan ara t rmada ya l lar n sosyal çevredeki ba ml l klar, sosyal ili ki a lar ve bu a içindeki konumlar incelenmi tir. Ya l lar n aileye odakl sosyal ili kileri kapsam nda çe itli kanallar üzerinden desteklendikleri saptanm t r. YA LI TUR ZM Türkiye de ya l turizminin bir gelece i olabilir mi? Bunun için neler yap lmal d r? Bu sorular yabanc turistler aras nda yap lan bir ara t rma ile cevaplamaya çal lm t r. Ya l turistlerin, Türkiye yi tercih etmeleri için hangi beklentilere sahip olduklar incelenmi tir. Tesis, e lence, kültür ve destinasyon gibi çe itli konular üzerine derlenen verilerin analizleri, ya l turizminin geli ebilmesi için güne, kum, deniz turizminin yeterli gelemeyece ini göstermi tir. ENGELL ARA TIRMASI Engelli ara t rmas toplumun engelliler aç s ndan daha ya an l r özelliklere sahip olmas için nelerin yap lmas gerekti i sorusundan hareket etmi tir. Engellileri sosyal ya ama entegre etmeye yönelik çal malar desteklemek üzere haz rlanm t r. Engellilerin topluma kat l m ve toplumsal beklentiler aras nda ili ki bulundu u ve engellileri soyutlayan kayna n toplum oldu u görü ünden hareket edilmi tir. Engellilere yönelik tutum ve giri imlerdeki tezatl klara dikkat çekilmeye çal lm t r. Bir taraftan engellilere yard m edilmeye çal l rken, di er taraftan önlerine konulan görünen ve görünmeyen bariyerlerle soyutland klar gösterilmeye çal lm t r. Engelsizlerin engellilerden beklentileri, engellilere öngörülen sosyal roller ve bu rolleri yerine getirebilme imkanlar ara t r lm t r. ALZHE MER HASTASI YA LISINA BAKAN KADINLAR Alzheimer hastal n n tedavisi yoktur. Fakat bilim adamlar bu yüzy lda bu hastal a çözüm bulunabilece i umudunu yitirmemi tir. K sa süre önce (Kas m 2010) bas nda ç kan bir habere göre ilk defa Alzheimer hastal na kar bir a geli tirildi ve fareler üzerinde denendi. Fakat a n n insanda denenmesi için daha uzun sürenin geçmesi gerekecektir. Ayr ca ba ar elde edip edilemeyece i de belli de ildir. En az ndan daha uzunca bir süre insanl k bu hastal kla ya amak zorunda kalacakt r. Alzheimer hastal genellikle ileri ya larda ortaya ç kmaktad r. Ama ya l l k hastal olmad na dikkat çekilmektedir. Bir demans türü olan Alzheimer hastal na yakalanan ya l lar n say s Türkiye de tahminen civar ndad r. Bu hastal k insan n zamanla tamamen ba ml k lmaktad r. Türkiye de Alzheimer hastalar n n bak m aileler taraf ndan yap lmaktad r. Bak m görevini ailenin kad nlar üstlenmektedir. Bu durum Antalya da yap lan ara t rmada da tespit edilmi tir. Bu ara t rmada Alzheimer hastas na bakan kad nlar n durumu incelenmi ve bir de bak m modeli geli tirilmi tir. GENÇL K ARA TIRMASI Akdeniz Üniversitesi ö rencileri aras nda yap lan bu ara t rman n bilimsel de erinden ziyade sembolik de eri daha fazlad r. Çünkü Türkiye de ilk gerontolojik ara t rmad r. Ku aklararas ili kiler üzerine üniversiteli gençlerin dü ünceleri incelenmi tir. Gençlerde, ya l larla ilgili genel görü lerin olumsuz oldu u, buna kar n kendi ailesinin ya l s na olumlu gözle bakt belirlenmi tir. Ayr ca ö renim gördü ü bölüm ve yeti ti i yörenin özelliklerine ba l görü farkl l klar na rastlanm t r. T p ve hem irelik ö renimi gören gençlerin sosyoloji ve ziraat 8

9 bölümlerinde okuyan gençlerden daha olumsuz görü lere sahip olduklar belirlenmi tir. Fakat bu ara t rma belirtildi i gibi sembolik de eriyle öne ç kar lmal d r. Bilimsel ya lanma ve ya l l k ara t rmac l na, yani Gerontolojiye giri i simgelemektedir. SOSYAL BAKIM S GORTASI Türkiye de bak m sigortas modeli üzerine tart lan bu çal ma bir sosyal rapordur. Yeni bir bak m kültürünün gereklili i, demografik sebeplerle aç klanmaktad r ve sosyal güvenlik sistemine sosyal bak m sigortas n n (SBS) eklenmesini önermektedir. Bak ma muhtaçl n t bbi bir sorun olmad n, aksine toplumsal bir sorun oldu una dikkat çekerek, bak ma muhtaçl n uluslararas alanda da kabul edilmi yeni bir tan m yap lmaktad r. Sosyal bak m sigortas n n özellikleri ve finansman üzerinde durulan bu raporun birer nüshas siyasi partilere gönderilmi tir. YA LI BAKIM MODEL Demografik geli meler bak ma muhtaç ya l lar n ço alaca n göstermektedir. Bunlar n ço u evde bak lmaktad r. Aile, akraba, arkada ve kom uluk ili kileri içinde bak lan ya l lar n ihtiyaçlar na cevap verebilmek için yeni bilgilere ihtiyaç vard r. Bak ma muhtaçl k ya l l kta en önemli risktir. Özellikle ileri ya larda bu risk artmaktad r. Yukar da Ba ms z Ya am ve S n rlar ba l alt nda yap lan ara t rmadan söz edildi. Evde bak mlar n üstlenen gayri resmi sosyal yard mla ma ve destek a incelenerek, bu ara t rman n sonuçlar na dayana bir bak m modeli geli tirildi. Bu bak m modelinin en önemli özelli i, aileyi sorunuyla tek ba na b rakmamakta, aile ve profesyonel bak c i birli i içersinde problemi çözmeye çal maktad r. TÜRK YE DE YA LANMA VE YA LILIK Türkiye de Ya lanma ve Ya l l k ad alt nda yap lan bu çal ma resmi istatistiklerin (TÜ K 2002) gerontolojik bak aç s ndan analizine dayanmaktad r. Bu analizlerden ç kan sonuçlar gerontolojik bilgilerle yorumlan p Türk toplumundaki ya lanma ve ya l l k üzerine bulgulara ula lm t r. Ampirik bulgulara dayanan yeni bilgiler bir rapor halinde ortaya konulmu, bunlar n açt yeni zeminde bilimsel tart malara geçilmesi için olanak yarat lm t r. Bulgular ayn zamanda gerontolojik uygulamalar aç s ndan teorik ç k noktalar olu turmaktad r. AJANDA-2020 Gerontoloji, disiplinler aras bilim dal olarak tüm bilimlerin gerontolojik çal malara i tirak etmesine büyük önem vermektedir. Türkiye de imdiye kadar bu olanak yoktu. Gerontoloji Bölümünün kurulmas yla ya lanma ve ya l l kla ilgili sorunlar n çözümü aç s ndan prensipte bu olan do du. Fakat pratikte uygulamas yoktur. Böyle bir iste in ilk önce yarat lmas gerekir. AJANDA2020 ad alt nda uzmanlar n kat ld bir ara t rma yap ld. Ya lanma ve ya l l kla ili kili görü leri, çözüm önerileri ve çözümlere kat l m istekleri incelendi. Farkl alanlarda çal an uzmanlarda gerontolojik bak aç s n n eksikli i görüldü. Buna kar n ya l l k problemine yönelik önerilerindeki bolluk dikkat çekti. Fakat çözümlere aktif olarak kat l m iste inin dü ük oldu u saptand. Ara t rman n ortaya koydu u sonuç taraf m zdan u sözle ifade özetlendi: Piyanoyu sen ta, notalar da ben! 9

10 ITGE smail Tufan Gerontoloji Enstitüsü smail Tufan Gerontoloji Enstitüsü (ITGE) Türkiye nin ilk özel Gerontoloji enstitüsüdür. Bu alanda çal malar yapan uzmanlara bunlar kamuoyuna sunabilme olanaklar yaratmaktad r. Ayr ca kendisi de gerontolojik ara t rmalar yapmaktad r. Bütün çal malar n kendi öz kaynaklar yla finanse etmektedir. Hiçbir ticari amaç gütmeyen TGE, demografik de i imlere ve bununla ba lant l olan ya l l k problemine çözüm arayanlar bir araya toparlamaya çal makta, sivil toplumun bu problemin çözümüne kat l m n desteklemektedir. AYBA Ayd n Belediyesi Hizmet A Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Ayd n Belediyesi ve Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne i taraf ndan ba lat lan i birli i kapsam nda Ayd n Belediyesi nin yürütücülü ünde AYBA (Ayd n Belediyesi Hizmet A ) hayata geçirildi. AYBA, ya l insanlar n ya am ko ullar n iyile tirmeye yönelik hizmetler de sunmaktad r. Demografik de i im süreçlerinin etkisine giren toplumumuzun bu süreci kontrol alt na almas n sa layabilecek niteliklere sahip AYBA, ya l l k probleminin planl bir organizasyonla a labilece ini gösteren, tüm yerel yönetimlere örnek bir giri imdir. YA LILARA KONUT Ayd n Belediyesi Hizmet A (AYBA) ve AÜ Gerontoloji Bölümü ya l hizmetlerine yeni bir boyut eklemeyi ba ard lar. Türkiye de bu gerontolojik hizmetlerde ça atlama olarak da nitelendirilebilir. Ayd n Belediyesi taraf ndan in a edilen müstakil bahçeli 21 adet ev yoksul ve kimsesiz ya l lara bedava tahsis edildi. NAYBA, T YAM, TÜYAM, TÜYAK ve TYKKAM Nazilli yi Türkiye nin uluslar aras Gerontoloji merkezi haline getirmek üzere giri imler ba lad. Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne i ve Nazilli Belediyesi aras nda ba layan i birli i kapsam nda ilk önce NAYBA (Nazilli Ya l Bak m A ) 2009 y l nda kuruldu. Kas m 2010 da Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne i nin birimleri Türkiye Ya l Ara t rma Merkezi (TÜYAK) ve Türkiye Ya l l k Komitesi (TÜYAK) Nazilli de kurulmas için dü meye bas ld. GEROATLAS ara t rmas n n sonuçlar ndan biri de ya l lara yönelik iddet, ihmal ve suiistimallerin varl n n kan tlanmas oldu. Ya l lar n bir k sm evde iddet, ihmal ve suiistimal kurban haline geldiklerini, suskunluklar n bozarak aç klad. Bu bulgudan hareket ederek Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Nazilli de Türkiye Ya l Koruma ve Kollama Ara t rma Merkezi ni (TYKKAM) kurmak üzere çal malara ba lad. Bu kurulu Türkiye çap nda özel bir strateji uygulayarak iddete, ihmale ve suiistimale u rayan ya l lar an nda veya k sa sürede tespit edip, hemen koruma alt na al nmalar n sa layacakt r. Ayr ca bu yoldan eri ti i verileri analiz edecek. iddet, ihmal ve suiistimal vakalar n n odak noktalar n belirleyip, bunlara yönelik önlemler almay sa layacak bilimsel raporlar yay nlayacakt r. TÜRK YE-JAPONYA GERONTOLOJ B RL Japonya, dünyan n en uzun ömürlü insanlar n n ya ad ülkedir. Sadece uzun ya amakla kalmay p, ayn zamanda en ileri ya lara kadar (100 ün belirgin ekilde üzerindeki ya lar) aktif kalmay ba arabilmektedirler. Türkiye de ise Nazilli nin benzer bir özelli e sahip oldu u 10

11 belirlenmi tir. Nazilli, Türkiye nin en uzun ömürlü insanlar n n ya ad yöredir. Bunun sebepleri henüz belli de ildir. Japonya, Gerontolojide de en ileri ülkelerden biridir. Öte yandan Türk ve Japon aile yap s aras nda benzerlikler bulundu u dikkat çekmektedir. Bu ve di er sebepler dikkate al narak, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Japonlarla gerontolojik i birli inin geli tirilmesine yönelik giri imlere ba lam t r. Bu giri imlerden olumlu sonuç ç kacak olursa, yak n bir gelecekte Gerontoloji alan nda Türk-Japon i birli i ba layacakt r. Bu kapsamda Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji alan yla ili kili çal malara a rl k verilecektir. Akademik i birli inde ö renci de i toku undan doktora çal malar na kadar varan geni bir çal ma a yarat lmaya çal lacakt r. Bu giri imler uzun vadeli olarak planlanmaktad r. FREEGEROLIT ve SERBEST KÜRSÜ AÜ Gerontoloji Bölümü 2010 y l nda FREEGEROLIT adl bir internet sitesini hayata geçirme karar ald. Bu internet sitesinde herkes ya l l kla ilgili görü, bilgi ve tecrübelerini dile getirebilecektir. Ayn y l SERBEST KÜRSÜ ad bir ba ka internet sitesinin kurulma çal malar na ba land. Bu internet sitesi (di erinden farkl olarak) sadece uzmanlara aç k olacakt r. Uzmanlara ya lanma ve ya l l kla ili kili çal malar n bu internet sitesinde kamuya sunma olanaklar sa lanacakt r. GEROYAY Türkiye de gerontolojik yay nlar çok azd r. Bu bo lu un doldurulmas amac yla Ulusal Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Derne i yay n birimi GEROYAY kuruldu. AÜ Gerontoloji Bölümü bu kanaldan toplumla yönelik gerontolojik bilgilerini sunmaktad r. SONUÇ Türkiye de Gerontoloji alan nda att m z ad mlardan bir dizi örnekler sunulan bu bölümün amac yapt m z çal malar n yeterli oldu unu ortaya koymak de ildir. Tam tersine: Bunlar sadece gerekli olan ilk ad mlard r. Gerontoloji Türkiye de çok yeni bir bilim dal olarak kendi gelece inin temellerini atmay ba arm t r. Bunu takip eden dönemde kendisini geli tirecektir. Bununla birlikte yeni teorik ve uygulamal çal malara da ba layacakt r. Sunulan özet bilgilerden ç kan sonuç udur: Gerontoloji, imdiye kadar ihmal edilen bir problemi, ya l l k problemini masaya yat rm t r. imdi bunun detayl analizleri ve çözüm yollar bulunacakt r. Gerontoloji, bilimsel alan n n gere i ve bunlar ba latan bilim olarak, ya lanan toplumun problemlerinin çözümünde öncü rol üstlenecektir. Ya l l k probleminin çözümüne bütün bilimleri davet etmektedir. Gerontolojinin öncülü ünde kurulacak br platformda problemi birlikte çözebilir, ya l l ya anmaya de er bir ya am dönemi haline getirebilir. Bunun temel ko ulu gerontolojik perspektifin benimsenmesidir. Ya l l art k t bi bir sorun gibi görmekten vazgeçip, bu olgunun toplumsal bir sorun oldu unu kabul etmeliyiz. Gerontolojik perspektif olmadan bu problemin çözülemeyece ini kabul eden ve kendi alan ndaki bilgi ve tecrübelerini Gerontoloji ile payla mak isteyen herkese bu platformda yer vard r. Bir bayan hekimin ya l lar için dü ünebildi i renkli yol (!) çok basit ve çocuksu bir bak n eseri olarak tan mlanabilir. Bizim amac m z ba ar l ya lanma süreçlerinden geçen insanlar ço altmak ve ya am dönemi olarak ya l l renklendirmektir. 11

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ISDFS 2015 ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ

ISDFS 2015 ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ ISDFS 2015 ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (ISDFS) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU

KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU RIGHTS OF NON-STATUS WOMEN NETWORK KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU Kanada da insanlar n stat s z olma nedenleri Bir çok insan geçici oturum izni ile Kanada ya geliyor. Oturum s relerini

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimiz, 21 Ocak 2016 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısını ilan edilmiş gündeme uygun olarak başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2016-2017 Döneminde görev yapacak

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ - CV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İŞLETME FAKÜLTESİ-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BİLGİSAYAR DONANIMI-2002

ÖZGEÇMİŞ - CV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İŞLETME FAKÜLTESİ-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BİLGİSAYAR DONANIMI-2002 SÜREYYA KUMRU ÖZGEÇMİŞ - CV T.C. Kimlik No : 10982374778 Doğum Tarihi : 18/06/1979 Uyruğu : T.C. Cinsiyeti : Bayan Medeni Durumu : Bekar Sürücü Belgesi : B sınıfı Cep Telefonu : 0 530 224 17 92 sureyyakumru79@gmail.com

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı