20 kaçak avcýya 28 bin 612 lira ceza

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 kaçak avcýya 28 bin 612 lira ceza"

Transkript

1 ÝHH'dan 2 milyon kiþiye kurban yardýmý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý bu yýl kurban organizasyonunu yurt içi ve yurt dýþýndaki kurban çalýþmalarý ile birlikte 5 kýtada 99 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. 5 TE 29 EYLÜL 2015 SALI 40 KURUÞ Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt 97 bin 280 öðrenci ders baþý yaptý Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt eðitim öðretim yýlýna, okula ilk kez adým atmanýn heyecanýyla yüreði çarpan, tekrar okuluna, öðretmenlerine ve arkadaþlarýna kavuþmanýn mutluluðunu yaþayan çocuklarýn heyecanýný birlikte yaþadýklarýný söyledi. 3 TE YEDAÞ'tan þehit yakýnlarý ve gazilere jest Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri kaçak avcýlarla mücadele devam ediyor. 20 kaçak avcýya 28 bin 612 lira ceza Samsun'da yaþayan þehit ve gazi aileleri, YEDAÞ tarafýndan düzenlenen akþam yemeðinde bir araya geldi. Duygusal anlarýn yaþandýðý yemekte minik ve genç çocuklarýn baba özlemine ortak olan YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, þehit Umut'un annesi Gülbahar teyzenin elini öptü ve anne hasretini giderdi 4 TE "Milletvekili seçilirsem evimi Ankara'ya taþýmayacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde evini, ailesini Ankara'ya taþýmayacaðýný, Çorum'da yaþamaya devam edeceðini belirterek, "Çorumlular, yýllardýr kendi içlerinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmek istedi. Eðer milletvekili olduktan sonra evimi Ankara'ya taþýrsam Çorumlulara saygýsýzlýk etmiþ olurum" dedi. 6 DA TSO'dan 'Enerji Verimliliði' semineri Günümüzde imalat sanayinin üstesinden gelmesi gereken konularýn en baþýnda enerji verimliliði gelmekte. Kayýp-kaçaðýn azaltýlarak gerek iþletmenin girdi maliyetlerinin en aza indirilmesi, 9 DA "Emeklilerin çalýþmaya devam etmeleri nedeniyle iþsizlik artýyor" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (TSO) ziyaret etti. Doðan, beraberinde MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve Çorum Milletvekili adayý Fatih Özcan ile ziyaret ettiði TSO'da Yönetim Kurulu Baþkaný Alaittin Akel ile görüþtü. Vali Kara'dan 'Ýlköðretim Haftasý' mesajý Yüksel Þimþir 10 DA Vali Ahmet Kara Müdürlük ekipleri þimdiye kadar yaptýklarý denetimlerde 594 adet avcýyý kontrol ettiler. Ekipler yakaladýklarý kaçak avcýlara para cezasý kesiyorlar. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Yüksel Þimþir yaptýðý açýklamada yýlý av döneminin 15 Aðustos 2015 Cumartesi günü yaban domuzu, býldýrcýn ve üveyik avý ile baþladýðýný hatýrlatarak, "Ýlimizde 37 adet tescili yapýlmýþ avlak bulunmaktadýr. Salim Uslu 5 TE Sungurlu Kanalizasyon ve Yaðmursuyu projesi ihalesi yapýlacak Ýller Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðü, Sungurlu'nun Kanalizasyon ve Yaðmursuyu proje iþini tarihinde ihale edecek. 2 DE Halkbank Bayat Þube Müdürlüðü'ne Ayhan Artar atandý Halkbank Bayat Þube Müdürlüðü'ne, Çorum Þubesi Yönetmeni Ayhan Artar atandý. Bankacýlýk sektöründe 15 yýlý aþan tecrübeye sahip olan Ayhan Artar, yeni görevine baþladý. Açaray'dan kan baðýþý Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Ku- Der- lübü neði Kýzýlay'a Kan baðýþýnda bulundu. 9 DA 4 TE Ýlk ders zili çaldý eðitim öðretim yýlý dün baþladý. Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda tören düzenlendi. 3 TE Vali Ahmet Kara 'Ýlköðretim Haftasý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Yeni bir eðitim ve öðretim dönemine baþladýðýmýz bu anlamlý haftada, ülkemizin geleceði olan çocuklarýmýz, okullarýna, arkadaþlarýna ve öðretmenlerine; öðretmenlerimiz öðrencilerine kavuþmanýn mutluluk ve heyecaný içinde iken velilerimiz, çocuklarýnýn okula baþlamasýnýn gurur ve coþkusunu yaþamaktadýr" diyerek baþlayan Vali Ahmet Kara DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 05:02 06:27 12:38 15:55 18:36 19: Sarýkamýþ'ýn kurtuluþu (1920) - Trablusgarp Savaþý (1911) - Aðaçlardan su çekilme zamaný - Ýnebahtý Kalesi'nin fethi (1499) Yalan söylemekten, gýybet etmekten ve hýyânette bulunmaktan uzak durunuz! Þâh Þücâ Kirmânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÝMZASI GÜL Ýmgeydi gül, kan sýzdýran yerinde Bahçývan ekmeði bançe düþleri Uzun yol sürücüsü, otel kâtibi Kýskançlýðýn alfabesi örneðin Sözgelimi bir cinayet nedeni Ýmgeydi gül derin avcý izinde Ezilmiþ ceylan bakýþý imgesi Ýmgeydi gül, elyazmasý kitaptý Sýð okumalarýn göremediði Gül imgesi sýrý dökülmüþ ayna Nasýl göstersindi inceliðini? Sungurlu Kanalizasyon ve Yaðmursuyu projesi ihalesi yapýlacak Salim Uslu Ýller Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðü, Sungurlu'nun Kanalizasyon ve Yaðmursuyu proje iþini tarihinde ihale edecek. Konu hakkýnda açýklama yapan ve Devletin imkânlarýndan Çorum'un faydalanmasý için gerekeni yapmaya devam ettiklerini belirten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýller Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðümüz gerek köylerimizin hizmetlerine hibe/kredi destekleri gerekse yerel yönetimlerimizin altyapý vb. hizmetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Özellikle Belediyelerimizin öz kaynaklarý ile yapamadýklarý büyük maliyetlerle yapýlabilen altyapý hizmetlerinde (Ýçme suyu, kanalizasyon, yaðmursuyu)saðlanan kredi ve hibe destekleri ile hizmetler vatandaþýmýza ulaþtýrýlýyor. Bu kapsamda; Sungurlu ilçemizin Kanalizasyon ve Yaðmursuyu Kesin Projesinin ihalesi de ÝLBANK A.Þ. Yatýrým Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðýnca 12 Ekim Pazartesi günü yapýlýyor. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Ýmgeydi gül, yani hekim çantasý Bir ecza dükkâný yaralarýna Büyümeyi öðretirken sudaki halkalara Ýmgeydi gül, bileðine çiviydi Göndermeydi çarmýhtaký Ýsa'ya Ýmgeydi gül, yenik zafer gününde Özenle büyütülen seviþme vakitleri Diyorum ki karbonuydu kimliðin Ceketinin cebindeki bir gözyaþý mendili Ýmzasý gül, bir hançere oyulmuþ Kanayan bir kalbin üzerindeki Yazmýyorum ölüyorum diyerek Güllerle örtüyor bir þair cesedini Abdülkadir BUDAK HAVA DURUMU Þoförler Odasý'nda bayram klasiði Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0479 3,0490 EUR 3,4053 3,4073 STERLiN 4,6286 4,6315 2,5414 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nda bayramlaþma töreni bu yýlda Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi'nde bayramýn üçüncü günü gerçekleþtirildi. Bayramlaþma törenine Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayýda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafý katýldý. Ev sahibi Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayramlaþma töreninde kýsa bir konuþma yaparak, oda üyeleri ve tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný kutladý. BAÞKANDAN BÝRLÝK MESAJI Þahin, yaptýðý konuþmasýnda birlik ve beraberliðin önemine dikkat çekerek, "Biz diyoruz ki Çorum'da her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz var. Onu korumak kollamak durumundayýz. Eðer birlik ve beraberliðimizi bozarsak bu güveni, bu barýþý elde etmemiz mümkün deðildir" dedi. Yoðun ilginin olduðu bayramlaþma töreninde misafirlere çeþitli ikramlarda bulunuldu. GÖREV BAÞINDA OLAN POLÝSLER UNUTULMADI Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayramlarda bile görevi baþýnda olan emniyet mensuplarýný ziyaret ederek, bayramlarýný kutladý. Tahsin Þahin, beraberinde Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Çarþý Polis Karakolu'nu ziyaret etti. Burada, görev baþýnda olan polis memurlarý ile bayramlaþan Tahsin Þahin, daha sonra Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil Þubesi, Bahçelievler Polis Karakolu ve Bölge Trafik Þube Müdürlüðünü ziyaret ederek polislerle bayramlaþtý. GÜVENLÝK GÜÇLERÝNE TEÞEKKÜR Çorumlu vatandaþlarýn bayramlarýný huzurlu bir ortamda geçirmeleri için görevi baþýnda olan emniyet ve jandarma mensuplarýnýn her türlü övgüyü hak ettiklerini kaydeden Þahin, "Çorumlu hemþerilerimizin huzurlu bir bayram yaþamasý için olaðanüstü tedbirler alýp, halkýn yoðun olduðu bölgelerde kuþ uçurtmayan emniyet ve jandarma mensuplarýmýza minnettarýz" dedi. BAYRAMDA ESKÝ BAÞ KANA VEFA ZÝYARETÝ Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyeleri, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý eski baþkanlarýndan Hasan Güleryüz'ü Kurban Bayramý'nda da unutmadý. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte odanýn eski baþkaný Hasan Güleryüz'ü ziyaret eden Tahsin Þahin, odaya büyük emeði geçen Güleryüz'ün bayramýný kutladý. Samimi ve anýlarýn tazelendiði ziyarette konuþan eski Baþkan Hasan Güleryüz, çok sayýda üyesi bulunan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý yapmanýn büyük bir onur ve sorumluluk taþýyan görev olduðunu belirterek, Tahsin Þahin ve ekibine anlamlý ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ oluduðum. Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ünal oðlu 1997 doðumlu Sefa Sarýoðlu YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ oluduðum. Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali oðlu 1975 doðumlu Mehmet Yýldýrým YÝTÝK Gazi Üniversitesi ÇMYO dan almýþ oludðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Gökhan Ceylan Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ÖZEL MATEMATÝK - GEOMETRÝ DERSLERÝ VERÝLÝR Ýlk ders zili çaldý 17 yýllýk Dershane ve Özel Okul Tecrübeli Öðretmenden Ýrtibat No: "Baþarýlý olabilmek için velilerin desteklerine ihtiyaç var" eðitim öðretim yýlý dün baþladý. Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda tören düzenlendi. Okul bahçesinde yapýlan törene Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu Üyesi Yrd. Dç. Dr. Cem Gençoðlu, Okul Müdürü Vedat Keskin, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, bazý daire ve okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve velileri katýldý. Tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Günün anlam ve önemiyle ilgili þiirler okudundu. Daha sonra Okul Müdürü Vedat Keskin, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu Üyesi Yrd. Dç. Dr. Cem Gençoðlu ve Vali Yardýmcýsý Adem Saçan birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan protokol üyeleri sýnýflarý gezdiler. Tören verilen kokteylin ardýndan son buldu.yýlmaz MERT Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda düzenlenen törende konuþan Ýstiklal Ýlkokulu Okul Müdürü Vedat Keskin, eðitim öðretim yýlýnýn uzun bir tatilin ardýndan okullarýn öðrenci ve öðretmenlerine kavuþmasý ile baþladýðýný söyledi. Hz. Muhammed (sav)'in bir hadisi þeriflerinde "Beþikten mezara kadar ilim öðreniniz" buyurduðunu kaydeden Vedat Keskin, "Çocuklarýmýzýn ana kucaðýnda baþlayan eðitimi okulöncesi eðitimle devam etti ve artýk temel eðitimin ilk kademesi olan ilkokul eðitimi ile sürecek. Okul binamýz eðitim öðretim döneminde hizmet vermeye baþlamýþtýr. Okulumuzun ismi 1915 yýlýnda kurulmuþ olan Ýlimizin tarihi ve en köklü okulu Ýstiklal Ýlkokulu binasýnýn Yazma Eserler Müzesi'ne dönüþtürülmesi ile binamýza taþýnmýþtýr. Bu kapsamda Ýstiklal Ýlkokulu 100. yýlýnda köklü geçmiþten güçlü geleceðe sloganý ile 2015 yýlýnda farkýndalýk çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Okulumuz 2015 yýlýnda Okullar Hayat Olsun proje okulu olarak belirlenmiþ proje dâhilinde sosyal kültürel kurslara ev sahipliði yapmýþtýr. Okulumuz ayný zamanda 2015 yýlýnda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce yürütülen Eðitimde Deðerler Eðitimi Projesi proje ortaðýdýr Eðitim Öðretim yýlýnda da Eðitim Öðretime katký sunacak projelerle öðrencilerimize ve çevremize hizmet vermek azmindeyiz" dedi. Keskin, "Baþarýlý olabilmek için eðitimin en önemli paydaþlarý olan velilerimizin desteklerine ve bizlere olan inançlarýna ihtiyacýmýz vardýr. Bu vesile ile Okulumuzdan desteðini esirgemeyen velilerimize ve Okul Aile Birliðimize buradan bir kez daha teþekkürlerimi sunuyorum. Mesleðine kendini adamýþ, azimli eðitimcilerle kazanýlmayacak zafer yoktur. Cehalete karþý verdiðimiz mücadelede fedakârlýklarýndan dolayý mesai arkadaþlarýma teþekkürlerimi sunuyorum. Geleceðimizin teminatý olan sevgili Ýstiklal Ýlkokulu Müdürü Vedat Keskin öðrencilerimiz, devletimizin ve milletimizin umudu sizlersiniz. Baþta aileleriniz olmak üzere Türk Milletinin üzerinizde emeði ve hakký vardýr. Size sunulan imkânlardan sonuna kadar yararlanýn, günü geldiðinde her birinizle ayrý ayrý iftihar etmek istiyoruz. Bu duygularla hepinize hayatta baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT "Kayýt ücretini gündemden çýkartmaya çalýþtýk" Vali Yardýmcýsý Adem Saçan yeni eðitim öðretim yýlýnda kayýt ücretini gündemden çýkartmaya çalýþtýklarýný söyledi. Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda düzenlenen törende kýsa bir konuþma yapan Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, "Allahýn ilk emri oku daha sonra öðrendiðimiz kadarýyla Hz. Peygamberimiz savaþlar da cahil Müslümanlara okuma yazmayý öðretenlere Vali Yardýmcýsý Adem Saçan özgürlüðünü baðýþlamýþtýr. Okumak bu kadar masý lazým Valilik olarak önemlidir. Ýnsanoðlu var bu sene kayýt ücretini olan tarihi ile ilk önce gündemden çýkartmaya beslenme duygusu sonra çalýþtýk. Asýlda bu kayýt korunma duygusu sonra ücreti Türkiye'nin gündeminden çýkartýlmasý la- güvenlik duygusu ve barýnma duygusunu iç içe zým. Bir ikinci konuda yaþamýþtýr. Bunlarý öðrenebilmesi içinde insanoð- Valilik olarak yine bu sene yeni yazýlan öðrencilerimizi adaletli olarak kura lunun önce bilgiye ulaþ- ile öðretmenlerini belirledik. Bu sene yapýlan uygulamalar diðer senelere göre bir fark yaratmýþtýr. Velilerimizde bu uygulamadan gayet memnun olmuþtur" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT 97 bin 280 öðrenci ders baþý yaptý Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt eðitim öðretim yýlýna, okula ilk kez adým atmanýn heyecanýyla yüreði çarpan, tekrar okuluna, öðretmenlerine ve arkadaþlarýna kavuþmanýn mutluluðunu yaþayan çocuklarýn heyecanýný birlikte yaþadýklarýný söyledi. Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda düzenlenen törende konuþan Söngüt, eðitimin saðlam temeller üzerinde kurulmasýnda ve kiþilerin ileri yaþlarda ki baþarýlarýnda ilköðretimin öneminin bilimsel olarak kanýtlandýðýný ifade ederek, "Çaðýmýzda bilgi hem çok çeþitlendi, hem de ulaþýlmasý çok kolay hale geldi geliþen ve deðiþen bir dünyada yaþýyoruz. Teknoloji ve iletiþimin geliþme olumlu deðerlendirip, olumsuzluklarýndan uzak kalabilmek iyi bir eðitimle saðlanýr. Gelecek eðitimle biçimlenecektir. Ýþte Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt bugün hep birlikte öðrenciler eðitim kapýlarýný açýyoruz. Bizler onlarý kucaklarken, sizleri de yanýmýzda görmek istiyoruz. Öðrencilerimizin baþarýsýnda maddi ve manevi desteðiniz onlarý motive edecek ve öðrencilerimizin baþarýsýný yükseltecektir" dedi eðitim öðretim yýlýnda eðitim öðretime baþlayan öðrenci sayýsý hakkýnda da bilgi veren Söngüt, "Okul Öncesi öðrencisi 7.611, Ýlkokul öðrencisi , Ortaokul öðrencisi , Özel Eðitim öðrencisi 491, Lise ve Dengi Okullar öðrencisi toplamda ise öðrenci ile öðretmen eðitim öðretime baþladý. Sizler okulumuzda kiþilikli, ilke ve hedefleri olan çaðdaþ, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine karþý saygýlý gençler olarak yetiþiyorsunuz. Sizlerin baþarýsý sadece ilimizde deðil ülkemizin de baþarýsý olacaktýr. Eðitim ve öðretim sizin de bu gelecekte yer almanýzý saðlayacaktýr. Öðrenimin sadece okulda bitmediðini bir ömür boyu sürdüðünü aklýnýzda tutarak eðitim ve öðrenimin her fýrsatýný deðerlendirmelisiniz. Bütün bu amaçlarýmýza ulaþabilmenin tek yolu çalýþkan olmaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle yeni öðretim yýlýnýn tüm öðretmen ve öðrencilerimizin ile ailelerine saðlýklý, mutlu, baþarý dolu günler getirmesini diliyorum" diyerek konuþmasýný tamamladý. Yýlmaz MERT

4 4 YEDAÞ'tan þehit yakýnlarý ve gazilere jest Samsun'da yaþayan þehit ve gazi aileleri, YEDAÞ tarafýndan düzenlenen akþam yemeðinde bir araya geldi. Duygusal anlarýn yaþandýðý yemekte minik ve genç çocuklarýn baba özlemine ortak olan YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, þehit Umut'un annesi Gülbahar teyzenin elini öptü ve anne hasretini giderdi Muzaffer ordularýmýzýn Baþkomutaný rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Gazilik' unvanýnýn verildiði 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftasý nedeniyle Samsun'da yaþayan þehit ve gazi aileleri, YEDAÞ tarafýndan düzenlenen akþam yemeðinde bir araya geldi. Þehit ve gazi ailelerinin 'Onur Konuðu' olduðu akþam yemeðine YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ev sahipliði yaparken, misafirleriyle yakýndan ilgilenen Türkoðlu, duygusal anlarýn yaþandýðý gecede hem anne hasretini giderdi, hem de þehit ve gazi ailelerinin minik ve genç çocuklarýyla sohbet ederek, onlarýn baba özlemine ortak olmaya çalýþtý. Yaklaþýk 3 yýl önce kaybettiði annesi Fatma Türkoðlu'nun hasretini 2012 yýlýnda Daðlýca'da haince bir saldýrýda þehit düþen Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayýroðlu'nun ellerini öperek ve sarýlarak gideren Türkoðlu, "Annem, ben annemi üç yýl önce kaybettim, sen de bu vatan uðruna bir evladýný þehit verdin. Sen benim annem ol, ben de senin oðlun olayým. Her zaman baþýmýn üstünde yerin var. Ben de fýrsat buldukça seni ziyaret ederim. Artýk bir evladýn da benim" dedi.bu sözler üzerine þehit annesi, Türkoðlu'na sarýldý ve gözyaþlarýna hâkim olamadý. Daha sonra þehit ve gazi ailelerinin masalarýný tek tek gezerek sohbet eden ve çocuklarla yakýndan ilgilenen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, hem resim çektirdi hem de ailelerin YEDAÞ'tan beklentilerini ve taleplerini not aldý. Bu anlamlý buluþmaya vesile olan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na minnet ve þükran duygularýný ifade ederek, teþekkür þilti sunan Türkiye Muharip Gaziler Derneði Samsun Þube Baþkaný Ahmet Diril, "Hayatýmýzýn her alanýnda olan ve asla onsuz yapamayacaðýmýz, bizleri aydýnlatan, enerjisiyle bizlere artý enerji veren bir elektrik daðýtým þirketi düþünün. Bu þirket YEDAÞ. YEDAÞ gibi birçok þirket var ama böyle örnek bir gece yok. Aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize böyle bir erdemli davranýþý Türkiye'de ilk kez YEDAÞ ailesi yapmýþtýr. Bu anlamlý geceyi asla unutmayacaðýz ve her yýl olmasýný talep ediyoruz. Baþta Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Çalýk Bey'e, YEDAÞ Genel Müdürü Sayýn Nurettin Türkoðlu Bey'e ve bu geceyi anlamlý düzenleyen, emeði geçen tüm ekibine teþekkürü borç biliyoruz. Bu kurumsal, rol model davranýþýn diðer þirketlere de örnek olmasýný istiyoruz" dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Þehit, Dul ve Yetimleri Derneði Baþkaný Necati Yýlmaz ve Emniyet Teþkilatý Vazife Malulü ve Þehit Aileleri Vakfý YEDAÞ, ÞEHÝT VE GAZÝ AÝLELERÝ ÝÇÝN ÝLK ADIMLARI ATMAYA HAZIR Türkoðlu, sözlerini þu þekilde tamamladý: "Samsun, bu ülkenin kuruluþunda çok önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetin ilk adýmlarý bu þehirden atýldý ve bizler de Samsun'u çok önemsiyoruz. Ülkemizde 2023 vizyonu konuþulurken, biz Samsun'dan baþlayan ve ilk adýmýn 100. yýlý olan 2019 yýlýný kendimize vizyon edindik. Kurumsal mükemmellik alanýnda Avrupa ülkelerindeki birçok büyük þirketin bir adým önünde olan Þirketimizin yönetim modelinin 'Rol Model' olarak bütün kuruluþlarca örnek alýnmasýndan bizler onur duyarýz. YEDAÞ olarak diyoruz ki, þehit ve gazi ailelerimiz için ne gerekiyorsa, ilk adýmlarýný atmaya hazýrýz. Eðitim ihtiyaçlarý baþta olmak üzere, devlet yoluyla çözülebilecek tüm ihtiyaçlarýn karþýlanmasý konusunda iþbirliði yapacaðýz. Þehit ve gazi çocuklarýmýzýn 'liderlik' yapacaðý tüm çalýþmalarda yer alacaðýz." Baþkaný Bilal Erim ise bu manzaranýn, Türkiye'nin her yerinde yaþanýlmasý için vesile olmasýný istedi. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, misafirlerine 'hoþ geldiniz' diyerek baþladýðý konuþmasýna, "Böyle bir günde, hiçbir þey ne aramýzdan ayrýlanlarý geri getirebilir nede bizlere acýlarýmýzý unutturabilir. O yüzden ben rahmetli annemin bir sözüyle söze baþlamak istiyorum. Bana derdi ki, "Oðlum, bir çiçekle bahar gelmez." Bu gece, bizim için bir çiçek olsun ama baharýnda gelmesi için çok daha saðlam çok daha kalýcý iliþkiler kurmamýza vesile olsun. Bizim görevimiz þehit ve gazilerimizi unutmamak, arkasýnda býraktýðý emanetlerini geleceðe taþýmaktýr. Dolayýsýyla bu kutsal vatan topraklarý için þehit olmuþ, gazi düþmüþ tüm mehmetçiklerimizi ve polislerimizi, saygý ve minnetle anýyoruz" diye konuþtu."bu yemeðin sembolik bir anlamývar" diyen Türkoðlu, "Bu akþam, her yýl daha geniþ katýlýmlý olmasýný amaçladýðýmýz ve sürdürülebilir bir þekilde gerçekleþecek olan 'rol model' bir yemeðin de ilk adýmlarý oldu" dedi. Halkbank Bayat Þube Müdürlüðü'ne Ayhan Artar Ayhan Artar atandý Halkbank Bayat Þube Müdürlüðü'ne, Çorum Þubesi Yönetmeni Ayhan Artar atandý. Bankacýlýk sektöründe 15 yýlý aþan tecrübeye sahip olan Ayhan Artar, yeni görevine baþladý. Özgür Baþ'dan boþalan görevi devralan Artar, Bankacýlýk alanýnda devraldýðý bayraðý daha ileriye taþýmayý amaçladýðýný ve Halkbankasý olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Bayat halkýna en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalýþacaklarýný dile getirerek, "Gerçekleþtireceðimiz çalýþmalarla inþallah baþarýlý oluruz. Zira bizim baþarýmýz Bayat giriþimcilerin/esnafýnýn ve halkýnýn baþarýsý olacaktýr" dedi. Halbank Genel Müdürlüðü tarafýndan Bayat Þube Müdürlüðü görevine atanan Artar, evli ve 2 çocuk babasý. DÜNYA KALP SAÐLIÐI GÜNÜ Kalbinizin Sesini Dinleyin! Kendiniz Ve Sevdikleriniz Ýçin Kalbinize Özen Gösterin. Dünya genelinde tüm ölüm nedenleri arasýnda Kalp-damar hastalýklarý 1. sýrada yer almaktadýr yýlýnda 56 milyon ölüm meydana gelmiþ, bu ölümlerin 38 milyonunun kalp-damar hastalýklarý olmak üzere kronik hastalýklar sebebiyle olduðu belirlenmiþtir. Modern yaþamýn getirdiði kolaylýklar nedeniyle hareketsizlik ve daha fazla besin tüketimi birçok saðlýk sorununa neden olmaktadýr. Günümüz insaný teknolojik yenilikler, yaþam koþullarýndaki geliþmeler sayesinde daha önceki kuþaklara göre farklý bir yaþam tarzý sürdürmektedir. Yaþam tarzýnýn yanýnda beslenme alýþkanlýklarýnda da farklýlýklar olmuþtur. Bunlar þiþmanlýk, kalp-damar hastalýklarý, kalp krizi, yüksek tansiyon ve diðer hastalýklardýr. Son yýllarda birçok ülkede ve ülkemizde kalp krizi ve damar hastalýklarýnda artýþ görülmektedir. Kalp damar hastalýklarý denince kalp ve damarlardaki bütün bozukluklar anlaþýlýr. Kalp kaslarýna giden kan miktarýnýn tümüyle durmasý ya da azalmasýndan kaynaklanan iskemik kalp hastalýklarý ise, ölüm nedenlerinin dörtte birini oluþturur. Bu tür kalp hastalýklarýn kaynaðý damar sertliði olarak bilinen aterosklerozdur ve damarlarýn daralmasýna ve týkanmasýna yol açar. Ateroskleroz damarlarýn esnekliðinin azalmasý ve daralmasýdýr. Kan damarlarýndaki daralma erken yaþlarda baþlayabilir ve yavaþ yavaþ ilerler. Saðlýklý beslenme ve fiziksel aktiviteleri erken yaþlarda çocuklarýmýza alýþkanlýk olarak vermek kalp damar saðlýðý için koruyucu bir önlemdir. Kalp damar hastalýklarýna neden olan risk faktörleri;. Kandaki kolesterol düzeyinin çok yüksek olmasý. Sürekli ve aþýrý, yaðlý,tuzlu, þekerli gýda tüketimi. Yüksek tansiyon. Sigara-Alkol alýþkanlýðý. Hareketsizlik ve þiþmanlýk. Seker hastalýðý (Diyabet).Enfeksiyonlar. Stres KALP DAMAR SAÐLIÐINDA BESLENME *Yeterli ve dengeli beslenin. Besinlerimiz vücudumuz için gerekli olan besin öðelerini içerir. Gereken enerjiyi karbonhidratlardan, protein ve yaðlardan alýrýz. Ayrýca vücudumuzun vitaminler, mineraller ve suya ihtiyacý vardýr. Bütün besin maddelerinden günlük her öðünde yeterli miktarda (ne az, nede çok) bulunmalýdýr. *Yaðlar konusunda ölçülü olunmalý, yeterli miktarda doymamýþ yaðlar tercih edilmelidir. Günlük almamýz gereken yað miktarý 1 yemek kaþýðýdýr. Besinlerdeki yaðlar enerjimizin önemli kaynaðýný oluþturur. Hatta bazý yaðlar A, D ve E vitaminlerini saðlar: "Yemeklere lezzet verir. Yiyeceklerimizdeki yaðlar, doymamýþ ve doymuþ olarak ikiye ayrýlýr. Hayvansal yaðlarýn çoðu doymuþtur ve kolesterol seviyesini arttýrýrlar. Bitkisel yaðlarýn çoðu doymamýþtýr ve kolesterol içermezler. Bitkisel yaðlardan olan zeytinyaðý içerdiði yað asitleri açýsýndan önemli olup beslenme programýmýz içinde muhakkak kullanýlmalýdýr. Tam yaðlý süt ürünleri yerine yarým yaðlý süt, yaðsýz yoðurt tüketin. Yaðlý etler yerine yaðsýz kýyma, yaðsýz et ürünleri ve yaðsýz köy tavuðu etini tercih edin. Sosis, sucuk, salam gibi yaðlý, tuz oraný yüksek, katkýlý, iþlenmiþ et ürünlerinden olabildiðince uzak durun. Kuruyemiþlerde yað içerdiði için ölçülü tüketin. *Günlük protein alýmýnýn hayvansal ve bitkisel kaynaklardan dengeli olarak alýnmasýna özen gösterin. Bitkisel ve hayvansal kaynaklý proteinlerin dengeli bir þekilde tüketilmesinin kolesterolü düþürücü etkisi vardýr. *Besinler yoluyla alýnan kolesterole dikkat edin. Kolesterol hayvansal gýdalarda bulunur. Sakatat, yumurta, bazý deniz ürünleri, etler daha çok kolesterol içerir. Bu nedenle beyin, böbrek, karaciðer ve karidesi fazla tüketmeyin. Yumurtayý haftada iki üç kez haþlanmýþ olarak tüketin. *Kompleks karbonhidratlar ve posa içeren besinleri tüketin. Sebze ve meyveler posa, vitamin ve minerallerden zengindir. Kuru baklagiller, yulaf, mercimek, tam buðday ekmeði gibi posa ve karbonhidratlardan zengin besinleri yeteri kadar tercih edin. *Þekerden kaçýnýn. Kahve ve çayý ya sekersiz ya da çok az þekerli tüketmeye çalýþýn. Tatlýlar, pasta, þekerleme ve kolalý içecekleri en az tüketmeye çalýþýn. Hazýr meyve sularý yerine taze meyve ve meyve sularýný tercih edin. * Alkol kullanmayýn. * Tuz tüketimine dikkat edin. Günlük kiþinin almasý gereken tuz, 1 çay kaþýðýdýr. Fiziksel aktivitenize önem verin. Günlük en az 30 dk. ve üstü yürüyüþ ile hareketli bir yaþam için ilk adýmý siz atýn. Kalp Krizi Nasýl Oluþur? Kalp krizi, pýhtýlaþmýþ kan birikmesi veya damarlarýn daralmasý sonucu koroner damarlarýn týkanarak kalpte söz konusu bölgeye yeterli miktarda kan akýþýnýn olmamasý sebebi ile birlikte kalp kaslarýndan bir bölümünün oksijensiz kalarak kalýcý hasara uðramasý sonucu meydana gelir. Kasta meydana gelen bu hasar, kalp atýþlarýnda düzensizlik ve ritim bozukluklarý gibi çok ciddi sorunlara sebep olabilir. Kalp Yetmezliði Nedir? Kalbin güçsüzleþerek en önemli görevi olan kan pompalama iþlevini yapamamasýdýr. Kalp krizi sonrasý oluþan hasarlar, kan basýncýnýn artmasý ve virüs enfeksiyonlarý kalp kasýnýn zayýflamasýna neden olurlar. Kalpte tek yönlü dört kapakçýk vardýr ve bunlar kanýn tek yönlü olarak akmasýný saðlamakla görevlidirler. Bu kapaklardan bir tanesi açýp kapama görevini aksatýrsa, bu sorunlu iþlev kalp yetmezliðine sebep olabilir. Kalp yetmezliðinin sonucu olarak kan dolaþýmý yavaþlar. Bu durumda kalp vücudumuz için gerekli olan besini ve oksijeni yeterli miktarda pompalayamaz ve biriken kan kalpteki basýncý arttýrýr. Bu artan basýnç, vücuttaki diðer organlarý da doðrudan ya da dolaylý olarak etkileyerek hasara sebep olur. Örneðin; kalpte biriken kanýn bir kýsmý akciðerde birikip akciðerde sývý birikimine sebebiyet vererek solunumu etkiler. Ayný zamanda zayýflayan kan dolaþýmý sonucu dolaþýma dönemeyen kan, vücudun çeþitli yerlerinde þiþmelere baðlý baþka þikâyetler yapar. Kalp Hastalýklarý Nelerdir? Kalpte, doðuþtan gelen veya sonradan kazanýlan sorularýn baþýnda; damar sertliði, kalp odacýklarýnýn arasýndaki delikler, kalp kapaklarýndaki hastalýklar kalpteki kan akýþýný saðlayan atardamarlar ve toplardamarlardaki rahatsýzlýklar, kalbi besleyen damarlardaki sorunlar, kalpteki geliþim bozukluklarý sayýlabilir. Korunma Yollarý Birçok hastalýkta olduðu gibi kalp hastalýklarýnda da hastalýða yakalanmadan önce korunma yollarý araþtýrýlmalýdýr. En azýndan oluþabilecek riskleri azaltmak gerekir. Bunun için düzenli ve ölçülü bir þekilde egzersiz yapýlmalýdýr. Egzersiz kalp saðlýðýný korur ve arttýrýr, kan basýncýný düþürür. Kilo kontrolü saðlar ve stresi azaltýr. Yeterli sebze, meyve ve hafif yaðlarla desteklenecek diyet sayesinde kandaki yað oranýnýn dengesi saðlanýr. Kanýn pýhtýlaþmasýna sebep olan ve kandaki oksijeni düþürerek kalbe büyük zarar veren sigaradan mutlaka uzak durmak gerekir. Þiþmanlýk, yaðlý þekerli yiyecekler ve tuzdan uzak durmak gerekir. Kan basýncýnýn artýþýna sebep olan bu faktörlerden dolayý kalp zorlanýr ve damarlar sertleþir. Stresten uzak durulmalýdýr. Stres belki kalp hastalýðýna sebep olmaz fakat damarlar týkalýysa kalp krizini tetikleyen bir etken olur. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

5 TEK 5 "1 Kasým milletle baðýmýzý daha da güçlendirecek" 20 kaçak avcýya 28 bin 612 lira ceza Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri kaçak avcýlarla mücadele devam ediyor. Müdürlük ekipleri þimdiye kadar yaptýklarý denetimlerde 594 adet avcýyý kontrol ettiler. Ekipler yakaladýklarý kaçak avcýlara para cezasý kesiyorlar. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Yüksel Þimþir yaptýðý açýklamada yýlý av döneminin 15 Aðustos 2015 Cumartesi günü yaban domuzu, býldýrcýn ve üveyik avý ile baþladýðýný hatýrlatarak, "Ýlimizde 37 adet tescili yapýlmýþ avlak bulunmaktadýr. Avcýlarýmýz internet üzerinden Yaban Hayatý Bilgi Sistemi' (AVBÝS) ne av yapacaklarý günün bir gün öncesi gece 24.00' de kadar girerek aldýklarý izin ile av yapabilmektedir. Avýn baþlangýç tarihi olan 15 Aðustos 2015 Cumartesi gününden itibaren Þube Müdürlüðümüz tarafýndan kaçak avcýlara yönelik mücadelede yoðun bir þekilde devam etmektedir. Bu baðlamda bu güne kadar 594 adet avcý kontrol edilmiþtir. Facebook üzerinden alýnan ihbar sonucunda gece avý yapan 2 kiþiye 3 bin 54 TL idari para cezasý Yüksel Þimþir ve 4 adet yaban tavþaný için 2 bin TL tazminat cezasý uygulanmýþtýr. Yozgat'tan gelerek Sungurlu ilçesinde kafes avcýlýðý yapan 2 kiþi doðadan yakaladýklarý 3 adet kýnalý keklik ile beraber yakalanmýþ olup, kýnalý keklikler tekrar doðaya salýnmýþ, kafesine el konulmuþ ve kendilerine toplam 4 bin 313 TL idari para cezasý ile 3 adet kýnalý keklik tazminatý olarak 1050 TL tazminat cezasý verilmiþtir. Bayram haftasýnda Merkez ilçeye baðlý Seydim, Mecidiyekavak ve Deniz köylerinde yapýlan gece avý kontrollerinde yaban tavþaný avý yapan toplam 5 kiþi 4 adet yaban tavþaný ile av yaparken yakalanmýþtýr. Yaban tavþanlarý imha edilmiþ olup, 3 adet projektör ile 5 adet yivsiz otomatik av tüfeðine el konularak 9 bin 945 TL idari para cezasý ile yaban tavþanlar için 2 bin TL tazminat cezasý verilmiþtir. Bunlar dýþýnda av koruma ve kontrol çalýþmalarý esnasýnda gündüz avlanan ve 4915 sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununa muhalefet eden 11 kiþiye 5 bin 650 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr. Toplamda 20 kiþiye 28 bin 612 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr. Gece ve gündüz olmak üzere avcýlýkla mücadeleye yoðun þekilde devam edilecektir" dedi. ÝHH'dan 2 milyon kiþiye kurban yardýmý Selim Özkabakçý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý bu yýl kurban organizasyonunu yurt içi ve yurt dýþýndaki kurban çalýþmalarý ile birlikte 5 kýtada 99 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. ÝHH, bu bayramda 52 bin 505 hisse kurbaný yaklaþýk 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaþtýrdý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 5 kýtada 99 ülke ve bölgede kurban kesimi gerçekleþtirdi. Yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere toplamda 52 bin 505 hisse kurbaný ihtiyaç sahiplerine daðýtýmýný gerçekleþtirdi. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "Çorum Merkeze vekâlet sistemi ile kesimini yaptýðýmýz kurbanlarýn etleri de Çorum'da bulunan maðdur ailelere ulaþtýrýldý. Kurban organizasyonu dolayýsýyla dünyanýn dört bir yanýna daðýlan ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece kurban eti götürmekle kalmýyor, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik projelerle de onlarýn yanýnda yer alýyor. Cami, mescit, su kuyularý, eðitim merkezleri, meslek edindirme kurslarý, saðlýk çalýþmalarý, yetimhane binalarý vb. birçok projenin temelleri de bu ziyaretler sýrasýnda atýlýyor" dedi. Aðýrlýklý olarak kriz ve savaþ bölgelerinde kurban çalýþmasý yapýldýðýný dile getiren Selim Özkabakçý, "ÝHH ekipleri, bu ülkelerin yaný sýra dünyada Müslümanlarýn yaþadýðý ve ihtiyaç duyulan diðer bölgelere de ulaþarak kurban kesimlerini ve daðýtýmlarýný gerçekleþtirdi. Suriye krizinin beþinci yýlýna girdiðimiz ve mülteci sorunlarýnýn zirve yaptýðý bu kurban bayramýnda önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. Türkiye içindeki ve dýþýndaki çok sayýda mülteci kamplarýnda ve Suriye içerisinde farklý bölgelerde baðýþý yapýlan 7 bin 730 hisse kurban, Suriyeli mültecilere daðýtýldý. ORTADOÐU'DA ÖZELLÝKLE FÝLÝSTÝN VE YEMEN UNUTULMADI Filistin, Irak, Kuzey Irak, KKTC, Lübnan (Lübnan-Filistinli mülteciler-suriyeli mülteciler), Suriye, Ürdün, Yemen'de ihtiyaç sahibi aileler için baðýþlanan kurbanlarýn kesimleri ve daðýtýmý yapýldý. ÝHH ekipleri, Filistinli ihtiyaç sahiplerini de unutmadý. ÝHH ekipleri, abluka altýnda yaþayan Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine toplamda 6 bin 20 hisse kurban kesimi gerçekleþtirdi. Yemen'de ise bin 200 hisse kesimi yapýlarak bölgede yaþanan çatýþmalarda zor durumda kalan ailelere daðýtýmlarý yapýldý. HÜZÜNLÜ KITA AFRÝKA ÝHH ekipleri, Afrika'da da yoðun bir kurban çalýþmasý yürüttü. Afrika'da çok sayýda su kuyusu ve katarak ameliyatlarý projesi yürüten ÝHH, bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban çalýþmasý yaptý. Burkina Faso, Cibuti, Çad (Çad-Nijeryalý mülteciler -Orta Afrikalý mülteciler), Etiyopya, Fildiþi Sahilleri, G. Afrika, Gambiya, Gana, Gine, Kamerun (Kamerun-Orta Afrikalý mülteciler), Kenya, Komor Adalarý, Liberya, Malavi, Mali, Mýsýr, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan (Darfur-Kesele-Hartum), Tanzanya, Tunus, Uganda, Zimbabve gibi ülkelerde kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. ARAKAN VE NEPAL BÖLGESÝ Uzak Asya'nýn Ýslam topraklarý büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðý Myanmar'ýn bazý bölgelerinde, Bangladeþ'te Arakanlý Müslümanlarýn yaþadýðý bölgelerde ve 2 milyon Müslüman'ýn yaþadýðý Nepal'de kurban kesimi yapýldý. ÝHH ekipleri, zulmün bitmediði Arakan'da 2 bin 835 adet, depremin vurduðu Nepal'de bin 400 adet hisse kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere daðýttý. PAKÝSTAN VE AFGANÝSTAN UNUTULMADI Pakistan'da 2 bin 30, Afganistan'da 525 adet hisse bu bayramda kesimlere yapýlarak ihtiyaç sahibi ailelere daðýtýmý gerçekleþtirildi. BALKANLAR'DA BAYRAM SEVÝNCÝ ÝHH ekipleri, Balkanlara da çalýþmalarýna devam etti. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadað, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sýrbistan (Preþova-Sancak) kurban çalýþmasý yapýldý. Balkanlarda farklý ülke ve bölgelerde toplamda bin 514 adet hisse kurban kesimi yapýlarak ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý" þeklinde kaydetti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 1 Kasým'da AK Parti ile Türk Milleti arasýndaki baðýn daha da güçleneceðini söyledi. AK Parti'de 3. Bölge Yerel Yönetimler Ýstiþare Toplantýsý Ankara'da yapýldý. Anfa Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantýya Baþbakan Vekili Yalçýn Akdoðan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Melih Gökçek, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Mustafa Nedim Yamalý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Av. Ýsmail Yaðbat, Av. Adem Oðuzhan Kaya, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý Yerel Yönetimler baþkanlarý katýldý Toplantýda konuþan Baþbakan Vekili Yalçýn Akdoðan, Kurban Bayramý'nda 3 þehit verildiðini vurgulayarak, "Terör örgütü bayram da tanýmadý. Terör örgütü panik atak geçiriyor" ifadesini kullandý. Akdoðan, "Hadi nerede kalmýþtýk, baþa dönelim' diyemeyiz. Burada bir güvenlik açýðý oluþtu. Örgüt, süreci istismar etti ve ihanet etti. Onlara diyorum ki sürdürmek istesen de sürdüremezsin. Çünkü bu eylemlerle süreç sürdürülemez hale gelmiþtir. Bu güvenlik açýðý tamamen kapatýlacak" dedi. Toplantý ile ilgili olarak bir açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, istiþare etmenin, toplumu yöneten, yön veren insanlarýn bir birbiriyle müzakere etmesinin inancýmýzýn bir gereði olduðunu dile getirdi. AK Parti'nin de kurulduðu günden itibaren her konuda genel merkez ve teþkilatlarýyla istiþare ederek bugünlere geldiðini ifade eden Ýl Baþkaný Bekiroðlu, "Bu konuyu en iyi ben bilirim, en doðru fikir benim fikrimdir; tek doðru vardýr ve herkes bu doðruya uygun davranmak zorundadýr gibi otoriter düþüncelerin esiri olmadan, ben yaptým oldu demeden, herkesin fikrini almaya çalýþtýk, iþin ehli olana danýþmadan, liyakat sahibi olan dostlarýmýzýn düþüncelerinden yararlanmadan hiçbir adým atmadýk. Sorunlarýmýzý birlikte tartýþýp, dertlerimize birlikte çareler aradýk. Zaten bizi farklý kýlan en önemli özelliklerden biri de bu olmuþtur. Kendi aramýzda yaptýðýmýz istiþarelere ne kadar önem verdiysek milletimizle yaptýðýmýz istiþarelere de bir o kadar önem verdik. Ýþte bizi diðerlerinden farklý kýlan çizgi tam da burasýdýr, biz istiþareyi milletimizle yapýyoruz" þeklinde kaydetti. Siyaset yapan kimi isimlerin sadece konuþmak için konuþtuklarýný ve sözlerinin toplumda herhangi bir karþýlýk bulmadýðýný dile getiren Bekiroðlu, 1 Kasým seçimlerinde AK Parti olarak milletle olan aralarýnda baðý daha da güçlendireceklerini vurguladý. AK Parti'nin 13 yýlý aþkýn süredir devam eden dik ve kararlý yürüyüþünün 1 Kasým'dan sonra da tek baþýna iktidar olarak devam edeceðini kaydeden Ýl Baþkaný Bekiroðlu, gerek merkezi idarede, gerekse de yerel yönetimler noktasýnda Türkiye'nin kalkýnmasý adýna çok önemli hizmetlerin, yeniliklerin AK Parti hükümetleri tarafýndan ülkeye kazandýrýldýðýný ifade etti. 13 yýlda yapýlan atýlýmlarla ülkenin kaderinin deðiþtirildiðini söyleyen Bekiroðlu, "Yüce Allah'ýn yardýmýyla ülkemizin kaderini deðiþtirdik. Ülke ve toplum olarak bugün geldiðimiz noktaya þükürler olsun. Yýllardýr hasýraltý edilen sorunlara el attýk. Demokratik ve ekonomik istikrarý saðladýk. Türkiye'yi sözü dinlenir bir ülke haline getirdik. Bundan rahatsýz olarak bir takým çevreler ülkemizde huzurun bozulmasý için yoðun çaba sarf ediyorlar. Ama yine de milletle aramýza giremeyecekler ve milletle olan baðýmýzýn daha da güçlenmesine engel olamayacaklar" þeklinde konuþtu.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Alzheimer hastalýðýný yaþlýlýk unutkanlýðýndan ayýrýn! Alzheimerda, hasta geçmiþini, özellikle de gençliðini þaþýrtýcý bir ayrýntýyla hatýrlarken yakýn zamanda yaþadýðý olaylarý ve bilgileri hatýrlamakta güçlük çeker, hatta unutur. Hastalýk baþlangýçta sinsi bir unutkanlýkla baþlayabileceðinden yaþlýlýkta izlenen unutkanlýk normal olarak görülmemelidir. Alzheimer Nedir? Alzheimer hastalýðý ilk kez 1906 yýlýnda Alman bilim adamý Alois Alzheimer tarafýndan tanýmlanmýþtýr. 65 yaþ üstü kiþilerde beyin dokularýnda aðýr hasara neden olan hastalýðýn hala etkili bir teþhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Dünyada yaklaþýk 44 milyon Alzheimer hastasý olduðu tahmin ediliyor. Demans (bunama); zihin iþlevlerinde sonradan meydana gelen kaybý ifade eden bir kelimedir. Bireyin normal zihinsel geliþimi sonrasýnda; zihinsel iþlevlerin kaybý sonucu bunamanýn ortaya çýkmasýdýr. Alzheimer hastalýðý, bunama yapan hastalýklar içinde en sýk izlenenidir. Tüm dünyada özellikle geliþmiþ ülkelerde ve refah toplumlarýnda en hýzlý artan yaþ grubunu 65 yaþ ve üstü olduðu için Alzheimer hastalýðýnýn görülme sýklýðý da buna paralel olarak artmaktadýr. 65 yaþ üstü 100 kiþiden 8'inde Alzheimer hastalýðý tespit edilmiþtir. Türkiye'de 300 bin civarýnda Alzheimer hastasý olduðu belirtilmektedir. Genç nüfusun giderek yaþlanmasý olaðan bir gerçek olduðundan dünya ve Türkiye'de yýl sonra Alzheimerýn en önemli saðlýk sorunlarý arasýnda yerini almasý kaçýnýlmazdýr. Hastalýðýnýn Nedenleri Yaþýn ilerlemesi ile beraber her kiþide beyinde belli oranda hücre ölümü gerçekleþmektedir, ancak Alzheimer hastalýðýnda bu süreç çok hýzlý ve erken olur. Hücre ölümüyle birlikte beyin yavaþ yavaþ büzüþmeye baþlar ve küçülür. Alzheimer hastalýðý bulaþýcý bir hastalýk deðildir, çok nadir olmakla birlikte (yaklaþýk 100 hastanýn 5'inde) irsi formlarý tespit edilmiþtir. Hastalýðýn nedeni tam olarak bilinmese de günümüzde Alzheimerý tetikleyen durumlar tanýmlanmýþtýr: 1.Yaþ (deðiþtirilemez faktör) 2. Geçmiþte depresyon (deðiþtirilebilir faktör) 3. Damar hastalýklarý (Kalp krizi, tansiyon yüksekliði, kolesterol yüksekliði vb. deðiþtirilebilir faktörler) 4. Geçmiþte ciddi kafa yaralanmalarý 5. Düþük eðitim düzeyi 6. APOE4 taþýyýcýlýðý (kandaki lipoproteinlerde bulunan yapý taþlarýndan biri). Bunlarýn dýþýnda daha az ehemmiyette olan bir çok risk DÜNYA ALZHEÝMER GÜNÜ faktörleri tanýmlanmýþtýr. Hastalýk bazý hastalarda çok yavaþ ilerlerken bazýlarýnda daha hýzlý ilerlemektedir. Hastalýk erken, orta ve ileri evre olarak 3 evreye ayrýlabilir. HASTALIK BULGULARI: UNUTKANLIK! Unutkanlýk, yaþlýlýða mý Alzheimer hastalýðýna mý baðlý ayýrt edilmeli! Alzheimerýn olmazsa olmaz özelliði unutkanlýktýr. Yaþlýlýktaki her türlü unutkanlýk deðerlendirilmelidir. Unutkanlýðýn yaþlýlýða mý, Alzheimera mý baðlý olduðu birbirinden ayrýlmalýdýr. Alzheimer hastasý geçmiþini özellikle de gençlik (20-30 yaþ ) dönemini þaþýrtýcý bir ayrýntýyla anlatabilir ancak hafýzasýna yeni olaylarý kaydedememeye baþlar. Alzheimer hastalýðýnda baþlangýçta hafif bir unutkanlýk vardýr. Örneðin hasta randevularýný, piþen yemeðin altýný, marketten alacaklarýný vb. unutmaya baþlamýþtýr. Eskiden alýþveriþ listesi yapmayan bir kiþi, liste tutmaya baþlayabilir veya yapacaklarý ile ilgili çeþitli notlar alamaya baþlayabilir. Zamanla unutkanlýk giderek artar ve hasta yeni olaylarý hiç kaydedememeye dolayýsýyla unutmaya baþlar. Örneðin 5 dakika önce sorduðu soruyu tekrar tekrar sorabilir, torunlarýnýn isimlerini unutabilir, koyduðu eþyalarýn yerini hatýrlamaz. Buna karþýn hasta geçmiþini özellikle de gençliðini þaþýrtýcý bir ayrýntýyla anlatabilir. Sýklýkla hasta yakýnlarý "ne unutkanlýðý, 40 yýl öncesini cin gibi hatýrlýyor" diyerek yanlýþ bilgi verebilir ama Alzheimer hastalýðýnda önemli olan yakýn zamana ait unutkanlýðýn olmasýdýr. Alzheimer hastalýðý baþlangýçta sinsi bir unutkanlýkla baþlayabileceðinden; yaþlýlýkta izlenen unutkanlýk normal olarak görülmemelidir. Gençlerde görülen unutkanlýðýn altýndan ise sýklýkla modern yaþam tarzýnýn getirdiði ruhsal sýkýntýlar ve hastalýklar (depresyon, anksiyete, uyum bozukluðu gibi) çýkmaktadýr. Bazý vitamin eksiklikleri (B12 ve folat) ve guatr bezi bozukluklarý da gençlerde unutkanlýða neden olabilir ve araþtýrýlmasý gerekli olabilir. Günümüzde özellikle çalýþan kiþilerde unutkanlýk þikayetine sýk rastlanmaktadýr. YOL HATIRLAYAMAMA Eðer unutkanlýðý olan bir yaþlý iyi bildiði yollarý bulamýyorsa, daha önceden dolaþtýðý yerlere artýk gidemiyorsa, evin yolunu bulamayýp kayboluyorsa ya da evin yolunu aramaktan dolayý eve geç geliyorsa, evin içinde odalarý karýþtýrýyorsa, bunlar Alzheimer hastalýðý ile iliþkili bulgular olabilir. DÝÐER BULGULAR Hastalar daha önceden olmayan bir þekilde içlerine kapanabilir, isteksiz, þevksiz görülebilirler. Hastalar uðraþ ve hobilerini terk edebilir. Örneðin; bir hasta arkadaþlarý ile bir araya gelip sohbet etmeyi býrakabilir. Karmaþýk alet kullanýmý zorlaþýr. Para hesabýnda güçlük olabilir. Bankamatikten para çekmek hastalar için çok zor bir þey haline gelebilir. Bunlar ile beraber bir takým psikiyatrik bulgular da olabilir. Hastalar olmayan þeylerden bahsedebilir, onlarý gördüðünü, iþittiðini söyleyebilir. HASTALIÐIN TANISI Hastanýn muayenesi, hasta yakýnlarýnýn verdiði bilgi ile beyin iþlevlerini deðerlendiren nöropsikolojik deðerlendirme ve gerekirse diðer yardýmcý tetkiklerin (MR, BT, kan testleri...) bir araya getirilmesiyle yorumlanarak yapýlmaktadýr. TEDAVÝ Hastalýðýn kesin tedavisi yoktur. Hastalýðý önlemek ya da tedavi bulmak için yýllarýnda yapýlan araþtýrmalarýn yüzde 99,6'sý baþarýsýzlýða uðradý. Yani yapýlan tedaviyle, hastalýk tamamen ortadan kaldýrýlamamaktadýr. Hastalýðýn tedavisinde erken taný çok önemlidir. Belirtiler çoðunlukla hastalýðýn baþlangýcýndan 10 yýl sonra ortaya çýkmakta ve hastalýðýn belirlenmesinde geç kalýnmaktadýr. Beyin hücrelerindeki geri dönüþümsüz hasara baðlý olarak tedavi de baþarýsýz olunmaktadýr. Erken teþhisle yapýlan tedavi de, hastalýðýn ilerlemesi yavaþlatýlýr ve hastalýðýn semptomlarý azaltýlýr. Amaç, hastanýn yaþam kalitesini arttýrmaktýr. Ayrýca, ortaya çýkan psikolojik problemlerle baþa çýkabilmek için antidepresanlar kullanýlýr. Fakat bu ilaçlar doktor kontrolünde alýnmazsa daha kötü sorunlara yol açabilir. Gün geçtikçe, Alzheimer hastalýðý hakkýnda daha fazla bilgi sahibi oluyor ve daha fazla ilaçlarla karþýlaþýyoruz. Yapýlan çalýþmalar, hastalýðýn tedavisinde büyük adýmlar atýlacaðýný göstermektedir. ALZHEÝMER HASTASI VE YA- KINLARININ BÝLMESÝ GEREKENLER Öncelikle hastanýn kendisine, cesaret ve güven duygusunu aþýlamak gerekir. Hastaya her zaman yardým edilmeli ve bu yardýmýn hastaya kabul ettirilmesi gerekir. Hastanýn hislerini paylaþmak gerekir. Gerekirse hasta, doktora nasýl bir durumda olduðunu anlatmalý ve bu yönde de tedavi uygulanmalýdýr. Yapýlacak iþler için bir kaðýda notlar alýnmalýdýr. Ayný þey, eþyalarýn yerini bulmak için de yapýlmalýdýr. Alzheimer hastalarýnýn araba sürmesi tehlikelidir. Bu yüzden bir kiþinin, hastaya eþlik etmesi (þoför olarak) gerekir. Hastanýn saðlýðýna ve beslenmesine dikkat edilmelidir. Hasta hobilerini kýsýtlamamalýdýr. Önceden yaptýklarýný, yapmaya devam etmelidir. Fakat artýk çalýþmayý býrakmasý gerekir. Hastalýk ilerlemeden, hastanýn ilerideki bakým durumu görüþülmelidir. Alzheimer, sadece kiþinin kendisine deðil, ailesine de maddi ve manevi yük getirdiðinden, bu hastalýkla yaþamaya alýþmak ve baþ edebilmek için destek almak gerekir. Hastalýkta bir çok bulgu olsa da en önemli bulgu, yakýn zamana ait bilgilerin giderek artan oranda unutulmasýdýr. Alzheimer, tedavisinde erken taný çok önemlidir. Onlarý yalnýz býrakmayýn! Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü "Milletvekili seçilirsem evimi Ankara'ya taþýmayacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde evini, ailesini Ankara'ya taþýmayacaðýný, Çorum'da yaþamaya devam edeceðini belirterek, "Çorumlular, yýllardýr kendi içlerinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmek istedi. Eðer milletvekili olduktan sonra evimi Ankara'ya taþýrsam Çorumlulara saygýsýzlýk etmiþ olurum" dedi. Ceylan, kullandýðý telefonun 20 yýldýr ayný olduðunu, vekil olduktan sonra da ayný olacaðýný belirterek, kapýsýnýn tüm Çorumlulara açýk olduðunu vurguladý. Milletvekili adayý Ceylan, seçim çalýþmalarýna yoðun bir tempoda devam ediyor. Ceylan, Eðridere Çarþýsý, Uður Mumcu Caddesi, Kubbeli Cadde, Sancaktar Camii ve civarý ile bu bölgede bulunan iþ merkezlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Esnaf, Milletvekili adayý Ceylan'a yakýn ilgi gösterirken, Ceylan da esnafla kucaklaþarak hem hayýrlý iþler diledi, hem de sorunlarýný ve taleplerini dinledi. Ceylan, Çorum'a bugüne kadar büyük hizmetler verildiðini, bu hizmetlerin artarak devam edeceðini belirterek, AK Parti'nin yeni Türkiye, istikrar, güven ve huzur ortamýný tesis etmek için yeniden tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini vurguladý. Sempatik tavýrlarý ve sýcakkanlý yaklaþýmý ile dikkat çeken Ceylan, alýþveriþ yapan vatandaþlarla da sohbet etti. Ceylan'a ziyaretleri sýrasýnda Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri de eþlik etti. Esnaflar, Çorum merkezden, üstelik de kendi aralarýndan yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmekten büyük mutluluk duyduklarýný belirttiler. Ziyaretler sýrasýnda kýsa konuþmalar yapan Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde evini, ailesini Ankara'ya taþýmayacaðýný, Çorum'da yaþamaya devam edeceðini belirterek, "Çorumlular, yýllardýr kendi içlerinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmek istedi. Eðer milletvekili olduktan sonra evimi Ankara'ya taþýrsam Çorumlulara saygýsýzlýk etmiþ olurum" dedi.

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Domuz Gribine dikkat!

Domuz Gribine dikkat! Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý binasý yarýn açýlýyor Yaklaþýk 2 Bin metrekare alan içerisinde Ülkü evlerinden, kütüphane ücretsiz dersane sýnýflarýna, Mescit ve satranç gibi sosyal

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Teröre karþý tek yürek

Teröre karþý tek yürek "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda

Detaylı

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Kültür Sitesi yýkýmýna start "Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir"

Kültür Sitesi yýkýmýna start Ýnsana yapýlan yatýrým son kuruþuna kadar helaldir Balkan Ýlahileri Çorum'da yankýlandý Çorum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Balkan Ýlahileri konseri düzenledi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalý Baþkaný Yrd.

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý.

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı