20 kaçak avcýya 28 bin 612 lira ceza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 kaçak avcýya 28 bin 612 lira ceza"

Transkript

1 ÝHH'dan 2 milyon kiþiye kurban yardýmý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý bu yýl kurban organizasyonunu yurt içi ve yurt dýþýndaki kurban çalýþmalarý ile birlikte 5 kýtada 99 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. 5 TE 29 EYLÜL 2015 SALI 40 KURUÞ Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt 97 bin 280 öðrenci ders baþý yaptý Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt eðitim öðretim yýlýna, okula ilk kez adým atmanýn heyecanýyla yüreði çarpan, tekrar okuluna, öðretmenlerine ve arkadaþlarýna kavuþmanýn mutluluðunu yaþayan çocuklarýn heyecanýný birlikte yaþadýklarýný söyledi. 3 TE YEDAÞ'tan þehit yakýnlarý ve gazilere jest Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri kaçak avcýlarla mücadele devam ediyor. 20 kaçak avcýya 28 bin 612 lira ceza Samsun'da yaþayan þehit ve gazi aileleri, YEDAÞ tarafýndan düzenlenen akþam yemeðinde bir araya geldi. Duygusal anlarýn yaþandýðý yemekte minik ve genç çocuklarýn baba özlemine ortak olan YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, þehit Umut'un annesi Gülbahar teyzenin elini öptü ve anne hasretini giderdi 4 TE "Milletvekili seçilirsem evimi Ankara'ya taþýmayacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde evini, ailesini Ankara'ya taþýmayacaðýný, Çorum'da yaþamaya devam edeceðini belirterek, "Çorumlular, yýllardýr kendi içlerinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmek istedi. Eðer milletvekili olduktan sonra evimi Ankara'ya taþýrsam Çorumlulara saygýsýzlýk etmiþ olurum" dedi. 6 DA TSO'dan 'Enerji Verimliliði' semineri Günümüzde imalat sanayinin üstesinden gelmesi gereken konularýn en baþýnda enerji verimliliði gelmekte. Kayýp-kaçaðýn azaltýlarak gerek iþletmenin girdi maliyetlerinin en aza indirilmesi, 9 DA "Emeklilerin çalýþmaya devam etmeleri nedeniyle iþsizlik artýyor" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (TSO) ziyaret etti. Doðan, beraberinde MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve Çorum Milletvekili adayý Fatih Özcan ile ziyaret ettiði TSO'da Yönetim Kurulu Baþkaný Alaittin Akel ile görüþtü. Vali Kara'dan 'Ýlköðretim Haftasý' mesajý Yüksel Þimþir 10 DA Vali Ahmet Kara Müdürlük ekipleri þimdiye kadar yaptýklarý denetimlerde 594 adet avcýyý kontrol ettiler. Ekipler yakaladýklarý kaçak avcýlara para cezasý kesiyorlar. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Yüksel Þimþir yaptýðý açýklamada yýlý av döneminin 15 Aðustos 2015 Cumartesi günü yaban domuzu, býldýrcýn ve üveyik avý ile baþladýðýný hatýrlatarak, "Ýlimizde 37 adet tescili yapýlmýþ avlak bulunmaktadýr. Salim Uslu 5 TE Sungurlu Kanalizasyon ve Yaðmursuyu projesi ihalesi yapýlacak Ýller Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðü, Sungurlu'nun Kanalizasyon ve Yaðmursuyu proje iþini tarihinde ihale edecek. 2 DE Halkbank Bayat Þube Müdürlüðü'ne Ayhan Artar atandý Halkbank Bayat Þube Müdürlüðü'ne, Çorum Þubesi Yönetmeni Ayhan Artar atandý. Bankacýlýk sektöründe 15 yýlý aþan tecrübeye sahip olan Ayhan Artar, yeni görevine baþladý. Açaray'dan kan baðýþý Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Ku- Der- lübü neði Kýzýlay'a Kan baðýþýnda bulundu. 9 DA 4 TE Ýlk ders zili çaldý eðitim öðretim yýlý dün baþladý. Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda tören düzenlendi. 3 TE Vali Ahmet Kara 'Ýlköðretim Haftasý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Yeni bir eðitim ve öðretim dönemine baþladýðýmýz bu anlamlý haftada, ülkemizin geleceði olan çocuklarýmýz, okullarýna, arkadaþlarýna ve öðretmenlerine; öðretmenlerimiz öðrencilerine kavuþmanýn mutluluk ve heyecaný içinde iken velilerimiz, çocuklarýnýn okula baþlamasýnýn gurur ve coþkusunu yaþamaktadýr" diyerek baþlayan Vali Ahmet Kara DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 05:02 06:27 12:38 15:55 18:36 19: Sarýkamýþ'ýn kurtuluþu (1920) - Trablusgarp Savaþý (1911) - Aðaçlardan su çekilme zamaný - Ýnebahtý Kalesi'nin fethi (1499) Yalan söylemekten, gýybet etmekten ve hýyânette bulunmaktan uzak durunuz! Þâh Þücâ Kirmânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÝMZASI GÜL Ýmgeydi gül, kan sýzdýran yerinde Bahçývan ekmeði bançe düþleri Uzun yol sürücüsü, otel kâtibi Kýskançlýðýn alfabesi örneðin Sözgelimi bir cinayet nedeni Ýmgeydi gül derin avcý izinde Ezilmiþ ceylan bakýþý imgesi Ýmgeydi gül, elyazmasý kitaptý Sýð okumalarýn göremediði Gül imgesi sýrý dökülmüþ ayna Nasýl göstersindi inceliðini? Sungurlu Kanalizasyon ve Yaðmursuyu projesi ihalesi yapýlacak Salim Uslu Ýller Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðü, Sungurlu'nun Kanalizasyon ve Yaðmursuyu proje iþini tarihinde ihale edecek. Konu hakkýnda açýklama yapan ve Devletin imkânlarýndan Çorum'un faydalanmasý için gerekeni yapmaya devam ettiklerini belirten Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýller Bankasý A.Þ. Genel Müdürlüðümüz gerek köylerimizin hizmetlerine hibe/kredi destekleri gerekse yerel yönetimlerimizin altyapý vb. hizmetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Özellikle Belediyelerimizin öz kaynaklarý ile yapamadýklarý büyük maliyetlerle yapýlabilen altyapý hizmetlerinde (Ýçme suyu, kanalizasyon, yaðmursuyu)saðlanan kredi ve hibe destekleri ile hizmetler vatandaþýmýza ulaþtýrýlýyor. Bu kapsamda; Sungurlu ilçemizin Kanalizasyon ve Yaðmursuyu Kesin Projesinin ihalesi de ÝLBANK A.Þ. Yatýrým Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðýnca 12 Ekim Pazartesi günü yapýlýyor. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Ýmgeydi gül, yani hekim çantasý Bir ecza dükkâný yaralarýna Büyümeyi öðretirken sudaki halkalara Ýmgeydi gül, bileðine çiviydi Göndermeydi çarmýhtaký Ýsa'ya Ýmgeydi gül, yenik zafer gününde Özenle büyütülen seviþme vakitleri Diyorum ki karbonuydu kimliðin Ceketinin cebindeki bir gözyaþý mendili Ýmzasý gül, bir hançere oyulmuþ Kanayan bir kalbin üzerindeki Yazmýyorum ölüyorum diyerek Güllerle örtüyor bir þair cesedini Abdülkadir BUDAK HAVA DURUMU Þoförler Odasý'nda bayram klasiði Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0479 3,0490 EUR 3,4053 3,4073 STERLiN 4,6286 4,6315 2,5414 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nda bayramlaþma töreni bu yýlda Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi'nde bayramýn üçüncü günü gerçekleþtirildi. Bayramlaþma törenine Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayýda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafý katýldý. Ev sahibi Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayramlaþma töreninde kýsa bir konuþma yaparak, oda üyeleri ve tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný kutladý. BAÞKANDAN BÝRLÝK MESAJI Þahin, yaptýðý konuþmasýnda birlik ve beraberliðin önemine dikkat çekerek, "Biz diyoruz ki Çorum'da her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz var. Onu korumak kollamak durumundayýz. Eðer birlik ve beraberliðimizi bozarsak bu güveni, bu barýþý elde etmemiz mümkün deðildir" dedi. Yoðun ilginin olduðu bayramlaþma töreninde misafirlere çeþitli ikramlarda bulunuldu. GÖREV BAÞINDA OLAN POLÝSLER UNUTULMADI Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayramlarda bile görevi baþýnda olan emniyet mensuplarýný ziyaret ederek, bayramlarýný kutladý. Tahsin Þahin, beraberinde Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Çarþý Polis Karakolu'nu ziyaret etti. Burada, görev baþýnda olan polis memurlarý ile bayramlaþan Tahsin Þahin, daha sonra Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil Þubesi, Bahçelievler Polis Karakolu ve Bölge Trafik Þube Müdürlüðünü ziyaret ederek polislerle bayramlaþtý. GÜVENLÝK GÜÇLERÝNE TEÞEKKÜR Çorumlu vatandaþlarýn bayramlarýný huzurlu bir ortamda geçirmeleri için görevi baþýnda olan emniyet ve jandarma mensuplarýnýn her türlü övgüyü hak ettiklerini kaydeden Þahin, "Çorumlu hemþerilerimizin huzurlu bir bayram yaþamasý için olaðanüstü tedbirler alýp, halkýn yoðun olduðu bölgelerde kuþ uçurtmayan emniyet ve jandarma mensuplarýmýza minnettarýz" dedi. BAYRAMDA ESKÝ BAÞ KANA VEFA ZÝYARETÝ Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyeleri, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý eski baþkanlarýndan Hasan Güleryüz'ü Kurban Bayramý'nda da unutmadý. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte odanýn eski baþkaný Hasan Güleryüz'ü ziyaret eden Tahsin Þahin, odaya büyük emeði geçen Güleryüz'ün bayramýný kutladý. Samimi ve anýlarýn tazelendiði ziyarette konuþan eski Baþkan Hasan Güleryüz, çok sayýda üyesi bulunan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý yapmanýn büyük bir onur ve sorumluluk taþýyan görev olduðunu belirterek, Tahsin Þahin ve ekibine anlamlý ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ oluduðum. Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ünal oðlu 1997 doðumlu Sefa Sarýoðlu YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ oluduðum. Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali oðlu 1975 doðumlu Mehmet Yýldýrým YÝTÝK Gazi Üniversitesi ÇMYO dan almýþ oludðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Gökhan Ceylan Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ÖZEL MATEMATÝK - GEOMETRÝ DERSLERÝ VERÝLÝR Ýlk ders zili çaldý 17 yýllýk Dershane ve Özel Okul Tecrübeli Öðretmenden Ýrtibat No: "Baþarýlý olabilmek için velilerin desteklerine ihtiyaç var" eðitim öðretim yýlý dün baþladý. Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda tören düzenlendi. Okul bahçesinde yapýlan törene Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu Üyesi Yrd. Dç. Dr. Cem Gençoðlu, Okul Müdürü Vedat Keskin, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, bazý daire ve okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve velileri katýldý. Tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Günün anlam ve önemiyle ilgili þiirler okudundu. Daha sonra Okul Müdürü Vedat Keskin, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu Üyesi Yrd. Dç. Dr. Cem Gençoðlu ve Vali Yardýmcýsý Adem Saçan birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan protokol üyeleri sýnýflarý gezdiler. Tören verilen kokteylin ardýndan son buldu.yýlmaz MERT Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda düzenlenen törende konuþan Ýstiklal Ýlkokulu Okul Müdürü Vedat Keskin, eðitim öðretim yýlýnýn uzun bir tatilin ardýndan okullarýn öðrenci ve öðretmenlerine kavuþmasý ile baþladýðýný söyledi. Hz. Muhammed (sav)'in bir hadisi þeriflerinde "Beþikten mezara kadar ilim öðreniniz" buyurduðunu kaydeden Vedat Keskin, "Çocuklarýmýzýn ana kucaðýnda baþlayan eðitimi okulöncesi eðitimle devam etti ve artýk temel eðitimin ilk kademesi olan ilkokul eðitimi ile sürecek. Okul binamýz eðitim öðretim döneminde hizmet vermeye baþlamýþtýr. Okulumuzun ismi 1915 yýlýnda kurulmuþ olan Ýlimizin tarihi ve en köklü okulu Ýstiklal Ýlkokulu binasýnýn Yazma Eserler Müzesi'ne dönüþtürülmesi ile binamýza taþýnmýþtýr. Bu kapsamda Ýstiklal Ýlkokulu 100. yýlýnda köklü geçmiþten güçlü geleceðe sloganý ile 2015 yýlýnda farkýndalýk çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Okulumuz 2015 yýlýnda Okullar Hayat Olsun proje okulu olarak belirlenmiþ proje dâhilinde sosyal kültürel kurslara ev sahipliði yapmýþtýr. Okulumuz ayný zamanda 2015 yýlýnda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce yürütülen Eðitimde Deðerler Eðitimi Projesi proje ortaðýdýr Eðitim Öðretim yýlýnda da Eðitim Öðretime katký sunacak projelerle öðrencilerimize ve çevremize hizmet vermek azmindeyiz" dedi. Keskin, "Baþarýlý olabilmek için eðitimin en önemli paydaþlarý olan velilerimizin desteklerine ve bizlere olan inançlarýna ihtiyacýmýz vardýr. Bu vesile ile Okulumuzdan desteðini esirgemeyen velilerimize ve Okul Aile Birliðimize buradan bir kez daha teþekkürlerimi sunuyorum. Mesleðine kendini adamýþ, azimli eðitimcilerle kazanýlmayacak zafer yoktur. Cehalete karþý verdiðimiz mücadelede fedakârlýklarýndan dolayý mesai arkadaþlarýma teþekkürlerimi sunuyorum. Geleceðimizin teminatý olan sevgili Ýstiklal Ýlkokulu Müdürü Vedat Keskin öðrencilerimiz, devletimizin ve milletimizin umudu sizlersiniz. Baþta aileleriniz olmak üzere Türk Milletinin üzerinizde emeði ve hakký vardýr. Size sunulan imkânlardan sonuna kadar yararlanýn, günü geldiðinde her birinizle ayrý ayrý iftihar etmek istiyoruz. Bu duygularla hepinize hayatta baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT "Kayýt ücretini gündemden çýkartmaya çalýþtýk" Vali Yardýmcýsý Adem Saçan yeni eðitim öðretim yýlýnda kayýt ücretini gündemden çýkartmaya çalýþtýklarýný söyledi. Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda düzenlenen törende kýsa bir konuþma yapan Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, "Allahýn ilk emri oku daha sonra öðrendiðimiz kadarýyla Hz. Peygamberimiz savaþlar da cahil Müslümanlara okuma yazmayý öðretenlere Vali Yardýmcýsý Adem Saçan özgürlüðünü baðýþlamýþtýr. Okumak bu kadar masý lazým Valilik olarak önemlidir. Ýnsanoðlu var bu sene kayýt ücretini olan tarihi ile ilk önce gündemden çýkartmaya beslenme duygusu sonra çalýþtýk. Asýlda bu kayýt korunma duygusu sonra ücreti Türkiye'nin gündeminden çýkartýlmasý la- güvenlik duygusu ve barýnma duygusunu iç içe zým. Bir ikinci konuda yaþamýþtýr. Bunlarý öðrenebilmesi içinde insanoð- Valilik olarak yine bu sene yeni yazýlan öðrencilerimizi adaletli olarak kura lunun önce bilgiye ulaþ- ile öðretmenlerini belirledik. Bu sene yapýlan uygulamalar diðer senelere göre bir fark yaratmýþtýr. Velilerimizde bu uygulamadan gayet memnun olmuþtur" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT 97 bin 280 öðrenci ders baþý yaptý Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt eðitim öðretim yýlýna, okula ilk kez adým atmanýn heyecanýyla yüreði çarpan, tekrar okuluna, öðretmenlerine ve arkadaþlarýna kavuþmanýn mutluluðunu yaþayan çocuklarýn heyecanýný birlikte yaþadýklarýný söyledi. Ýlköðretim Haftasý kutlama programý kapsamýnda Ýstiklal Ýlkokulunda düzenlenen törende konuþan Söngüt, eðitimin saðlam temeller üzerinde kurulmasýnda ve kiþilerin ileri yaþlarda ki baþarýlarýnda ilköðretimin öneminin bilimsel olarak kanýtlandýðýný ifade ederek, "Çaðýmýzda bilgi hem çok çeþitlendi, hem de ulaþýlmasý çok kolay hale geldi geliþen ve deðiþen bir dünyada yaþýyoruz. Teknoloji ve iletiþimin geliþme olumlu deðerlendirip, olumsuzluklarýndan uzak kalabilmek iyi bir eðitimle saðlanýr. Gelecek eðitimle biçimlenecektir. Ýþte Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt bugün hep birlikte öðrenciler eðitim kapýlarýný açýyoruz. Bizler onlarý kucaklarken, sizleri de yanýmýzda görmek istiyoruz. Öðrencilerimizin baþarýsýnda maddi ve manevi desteðiniz onlarý motive edecek ve öðrencilerimizin baþarýsýný yükseltecektir" dedi eðitim öðretim yýlýnda eðitim öðretime baþlayan öðrenci sayýsý hakkýnda da bilgi veren Söngüt, "Okul Öncesi öðrencisi 7.611, Ýlkokul öðrencisi , Ortaokul öðrencisi , Özel Eðitim öðrencisi 491, Lise ve Dengi Okullar öðrencisi toplamda ise öðrenci ile öðretmen eðitim öðretime baþladý. Sizler okulumuzda kiþilikli, ilke ve hedefleri olan çaðdaþ, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine karþý saygýlý gençler olarak yetiþiyorsunuz. Sizlerin baþarýsý sadece ilimizde deðil ülkemizin de baþarýsý olacaktýr. Eðitim ve öðretim sizin de bu gelecekte yer almanýzý saðlayacaktýr. Öðrenimin sadece okulda bitmediðini bir ömür boyu sürdüðünü aklýnýzda tutarak eðitim ve öðrenimin her fýrsatýný deðerlendirmelisiniz. Bütün bu amaçlarýmýza ulaþabilmenin tek yolu çalýþkan olmaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle yeni öðretim yýlýnýn tüm öðretmen ve öðrencilerimizin ile ailelerine saðlýklý, mutlu, baþarý dolu günler getirmesini diliyorum" diyerek konuþmasýný tamamladý. Yýlmaz MERT

4 4 YEDAÞ'tan þehit yakýnlarý ve gazilere jest Samsun'da yaþayan þehit ve gazi aileleri, YEDAÞ tarafýndan düzenlenen akþam yemeðinde bir araya geldi. Duygusal anlarýn yaþandýðý yemekte minik ve genç çocuklarýn baba özlemine ortak olan YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, þehit Umut'un annesi Gülbahar teyzenin elini öptü ve anne hasretini giderdi Muzaffer ordularýmýzýn Baþkomutaný rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Gazilik' unvanýnýn verildiði 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftasý nedeniyle Samsun'da yaþayan þehit ve gazi aileleri, YEDAÞ tarafýndan düzenlenen akþam yemeðinde bir araya geldi. Þehit ve gazi ailelerinin 'Onur Konuðu' olduðu akþam yemeðine YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ev sahipliði yaparken, misafirleriyle yakýndan ilgilenen Türkoðlu, duygusal anlarýn yaþandýðý gecede hem anne hasretini giderdi, hem de þehit ve gazi ailelerinin minik ve genç çocuklarýyla sohbet ederek, onlarýn baba özlemine ortak olmaya çalýþtý. Yaklaþýk 3 yýl önce kaybettiði annesi Fatma Türkoðlu'nun hasretini 2012 yýlýnda Daðlýca'da haince bir saldýrýda þehit düþen Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayýroðlu'nun ellerini öperek ve sarýlarak gideren Türkoðlu, "Annem, ben annemi üç yýl önce kaybettim, sen de bu vatan uðruna bir evladýný þehit verdin. Sen benim annem ol, ben de senin oðlun olayým. Her zaman baþýmýn üstünde yerin var. Ben de fýrsat buldukça seni ziyaret ederim. Artýk bir evladýn da benim" dedi.bu sözler üzerine þehit annesi, Türkoðlu'na sarýldý ve gözyaþlarýna hâkim olamadý. Daha sonra þehit ve gazi ailelerinin masalarýný tek tek gezerek sohbet eden ve çocuklarla yakýndan ilgilenen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, hem resim çektirdi hem de ailelerin YEDAÞ'tan beklentilerini ve taleplerini not aldý. Bu anlamlý buluþmaya vesile olan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na minnet ve þükran duygularýný ifade ederek, teþekkür þilti sunan Türkiye Muharip Gaziler Derneði Samsun Þube Baþkaný Ahmet Diril, "Hayatýmýzýn her alanýnda olan ve asla onsuz yapamayacaðýmýz, bizleri aydýnlatan, enerjisiyle bizlere artý enerji veren bir elektrik daðýtým þirketi düþünün. Bu þirket YEDAÞ. YEDAÞ gibi birçok þirket var ama böyle örnek bir gece yok. Aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize böyle bir erdemli davranýþý Türkiye'de ilk kez YEDAÞ ailesi yapmýþtýr. Bu anlamlý geceyi asla unutmayacaðýz ve her yýl olmasýný talep ediyoruz. Baþta Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Çalýk Bey'e, YEDAÞ Genel Müdürü Sayýn Nurettin Türkoðlu Bey'e ve bu geceyi anlamlý düzenleyen, emeði geçen tüm ekibine teþekkürü borç biliyoruz. Bu kurumsal, rol model davranýþýn diðer þirketlere de örnek olmasýný istiyoruz" dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Þehit, Dul ve Yetimleri Derneði Baþkaný Necati Yýlmaz ve Emniyet Teþkilatý Vazife Malulü ve Þehit Aileleri Vakfý YEDAÞ, ÞEHÝT VE GAZÝ AÝLELERÝ ÝÇÝN ÝLK ADIMLARI ATMAYA HAZIR Türkoðlu, sözlerini þu þekilde tamamladý: "Samsun, bu ülkenin kuruluþunda çok önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetin ilk adýmlarý bu þehirden atýldý ve bizler de Samsun'u çok önemsiyoruz. Ülkemizde 2023 vizyonu konuþulurken, biz Samsun'dan baþlayan ve ilk adýmýn 100. yýlý olan 2019 yýlýný kendimize vizyon edindik. Kurumsal mükemmellik alanýnda Avrupa ülkelerindeki birçok büyük þirketin bir adým önünde olan Þirketimizin yönetim modelinin 'Rol Model' olarak bütün kuruluþlarca örnek alýnmasýndan bizler onur duyarýz. YEDAÞ olarak diyoruz ki, þehit ve gazi ailelerimiz için ne gerekiyorsa, ilk adýmlarýný atmaya hazýrýz. Eðitim ihtiyaçlarý baþta olmak üzere, devlet yoluyla çözülebilecek tüm ihtiyaçlarýn karþýlanmasý konusunda iþbirliði yapacaðýz. Þehit ve gazi çocuklarýmýzýn 'liderlik' yapacaðý tüm çalýþmalarda yer alacaðýz." Baþkaný Bilal Erim ise bu manzaranýn, Türkiye'nin her yerinde yaþanýlmasý için vesile olmasýný istedi. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, misafirlerine 'hoþ geldiniz' diyerek baþladýðý konuþmasýna, "Böyle bir günde, hiçbir þey ne aramýzdan ayrýlanlarý geri getirebilir nede bizlere acýlarýmýzý unutturabilir. O yüzden ben rahmetli annemin bir sözüyle söze baþlamak istiyorum. Bana derdi ki, "Oðlum, bir çiçekle bahar gelmez." Bu gece, bizim için bir çiçek olsun ama baharýnda gelmesi için çok daha saðlam çok daha kalýcý iliþkiler kurmamýza vesile olsun. Bizim görevimiz þehit ve gazilerimizi unutmamak, arkasýnda býraktýðý emanetlerini geleceðe taþýmaktýr. Dolayýsýyla bu kutsal vatan topraklarý için þehit olmuþ, gazi düþmüþ tüm mehmetçiklerimizi ve polislerimizi, saygý ve minnetle anýyoruz" diye konuþtu."bu yemeðin sembolik bir anlamývar" diyen Türkoðlu, "Bu akþam, her yýl daha geniþ katýlýmlý olmasýný amaçladýðýmýz ve sürdürülebilir bir þekilde gerçekleþecek olan 'rol model' bir yemeðin de ilk adýmlarý oldu" dedi. Halkbank Bayat Þube Müdürlüðü'ne Ayhan Artar Ayhan Artar atandý Halkbank Bayat Þube Müdürlüðü'ne, Çorum Þubesi Yönetmeni Ayhan Artar atandý. Bankacýlýk sektöründe 15 yýlý aþan tecrübeye sahip olan Ayhan Artar, yeni görevine baþladý. Özgür Baþ'dan boþalan görevi devralan Artar, Bankacýlýk alanýnda devraldýðý bayraðý daha ileriye taþýmayý amaçladýðýný ve Halkbankasý olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Bayat halkýna en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalýþacaklarýný dile getirerek, "Gerçekleþtireceðimiz çalýþmalarla inþallah baþarýlý oluruz. Zira bizim baþarýmýz Bayat giriþimcilerin/esnafýnýn ve halkýnýn baþarýsý olacaktýr" dedi. Halbank Genel Müdürlüðü tarafýndan Bayat Þube Müdürlüðü görevine atanan Artar, evli ve 2 çocuk babasý. DÜNYA KALP SAÐLIÐI GÜNÜ Kalbinizin Sesini Dinleyin! Kendiniz Ve Sevdikleriniz Ýçin Kalbinize Özen Gösterin. Dünya genelinde tüm ölüm nedenleri arasýnda Kalp-damar hastalýklarý 1. sýrada yer almaktadýr yýlýnda 56 milyon ölüm meydana gelmiþ, bu ölümlerin 38 milyonunun kalp-damar hastalýklarý olmak üzere kronik hastalýklar sebebiyle olduðu belirlenmiþtir. Modern yaþamýn getirdiði kolaylýklar nedeniyle hareketsizlik ve daha fazla besin tüketimi birçok saðlýk sorununa neden olmaktadýr. Günümüz insaný teknolojik yenilikler, yaþam koþullarýndaki geliþmeler sayesinde daha önceki kuþaklara göre farklý bir yaþam tarzý sürdürmektedir. Yaþam tarzýnýn yanýnda beslenme alýþkanlýklarýnda da farklýlýklar olmuþtur. Bunlar þiþmanlýk, kalp-damar hastalýklarý, kalp krizi, yüksek tansiyon ve diðer hastalýklardýr. Son yýllarda birçok ülkede ve ülkemizde kalp krizi ve damar hastalýklarýnda artýþ görülmektedir. Kalp damar hastalýklarý denince kalp ve damarlardaki bütün bozukluklar anlaþýlýr. Kalp kaslarýna giden kan miktarýnýn tümüyle durmasý ya da azalmasýndan kaynaklanan iskemik kalp hastalýklarý ise, ölüm nedenlerinin dörtte birini oluþturur. Bu tür kalp hastalýklarýn kaynaðý damar sertliði olarak bilinen aterosklerozdur ve damarlarýn daralmasýna ve týkanmasýna yol açar. Ateroskleroz damarlarýn esnekliðinin azalmasý ve daralmasýdýr. Kan damarlarýndaki daralma erken yaþlarda baþlayabilir ve yavaþ yavaþ ilerler. Saðlýklý beslenme ve fiziksel aktiviteleri erken yaþlarda çocuklarýmýza alýþkanlýk olarak vermek kalp damar saðlýðý için koruyucu bir önlemdir. Kalp damar hastalýklarýna neden olan risk faktörleri;. Kandaki kolesterol düzeyinin çok yüksek olmasý. Sürekli ve aþýrý, yaðlý,tuzlu, þekerli gýda tüketimi. Yüksek tansiyon. Sigara-Alkol alýþkanlýðý. Hareketsizlik ve þiþmanlýk. Seker hastalýðý (Diyabet).Enfeksiyonlar. Stres KALP DAMAR SAÐLIÐINDA BESLENME *Yeterli ve dengeli beslenin. Besinlerimiz vücudumuz için gerekli olan besin öðelerini içerir. Gereken enerjiyi karbonhidratlardan, protein ve yaðlardan alýrýz. Ayrýca vücudumuzun vitaminler, mineraller ve suya ihtiyacý vardýr. Bütün besin maddelerinden günlük her öðünde yeterli miktarda (ne az, nede çok) bulunmalýdýr. *Yaðlar konusunda ölçülü olunmalý, yeterli miktarda doymamýþ yaðlar tercih edilmelidir. Günlük almamýz gereken yað miktarý 1 yemek kaþýðýdýr. Besinlerdeki yaðlar enerjimizin önemli kaynaðýný oluþturur. Hatta bazý yaðlar A, D ve E vitaminlerini saðlar: "Yemeklere lezzet verir. Yiyeceklerimizdeki yaðlar, doymamýþ ve doymuþ olarak ikiye ayrýlýr. Hayvansal yaðlarýn çoðu doymuþtur ve kolesterol seviyesini arttýrýrlar. Bitkisel yaðlarýn çoðu doymamýþtýr ve kolesterol içermezler. Bitkisel yaðlardan olan zeytinyaðý içerdiði yað asitleri açýsýndan önemli olup beslenme programýmýz içinde muhakkak kullanýlmalýdýr. Tam yaðlý süt ürünleri yerine yarým yaðlý süt, yaðsýz yoðurt tüketin. Yaðlý etler yerine yaðsýz kýyma, yaðsýz et ürünleri ve yaðsýz köy tavuðu etini tercih edin. Sosis, sucuk, salam gibi yaðlý, tuz oraný yüksek, katkýlý, iþlenmiþ et ürünlerinden olabildiðince uzak durun. Kuruyemiþlerde yað içerdiði için ölçülü tüketin. *Günlük protein alýmýnýn hayvansal ve bitkisel kaynaklardan dengeli olarak alýnmasýna özen gösterin. Bitkisel ve hayvansal kaynaklý proteinlerin dengeli bir þekilde tüketilmesinin kolesterolü düþürücü etkisi vardýr. *Besinler yoluyla alýnan kolesterole dikkat edin. Kolesterol hayvansal gýdalarda bulunur. Sakatat, yumurta, bazý deniz ürünleri, etler daha çok kolesterol içerir. Bu nedenle beyin, böbrek, karaciðer ve karidesi fazla tüketmeyin. Yumurtayý haftada iki üç kez haþlanmýþ olarak tüketin. *Kompleks karbonhidratlar ve posa içeren besinleri tüketin. Sebze ve meyveler posa, vitamin ve minerallerden zengindir. Kuru baklagiller, yulaf, mercimek, tam buðday ekmeði gibi posa ve karbonhidratlardan zengin besinleri yeteri kadar tercih edin. *Þekerden kaçýnýn. Kahve ve çayý ya sekersiz ya da çok az þekerli tüketmeye çalýþýn. Tatlýlar, pasta, þekerleme ve kolalý içecekleri en az tüketmeye çalýþýn. Hazýr meyve sularý yerine taze meyve ve meyve sularýný tercih edin. * Alkol kullanmayýn. * Tuz tüketimine dikkat edin. Günlük kiþinin almasý gereken tuz, 1 çay kaþýðýdýr. Fiziksel aktivitenize önem verin. Günlük en az 30 dk. ve üstü yürüyüþ ile hareketli bir yaþam için ilk adýmý siz atýn. Kalp Krizi Nasýl Oluþur? Kalp krizi, pýhtýlaþmýþ kan birikmesi veya damarlarýn daralmasý sonucu koroner damarlarýn týkanarak kalpte söz konusu bölgeye yeterli miktarda kan akýþýnýn olmamasý sebebi ile birlikte kalp kaslarýndan bir bölümünün oksijensiz kalarak kalýcý hasara uðramasý sonucu meydana gelir. Kasta meydana gelen bu hasar, kalp atýþlarýnda düzensizlik ve ritim bozukluklarý gibi çok ciddi sorunlara sebep olabilir. Kalp Yetmezliði Nedir? Kalbin güçsüzleþerek en önemli görevi olan kan pompalama iþlevini yapamamasýdýr. Kalp krizi sonrasý oluþan hasarlar, kan basýncýnýn artmasý ve virüs enfeksiyonlarý kalp kasýnýn zayýflamasýna neden olurlar. Kalpte tek yönlü dört kapakçýk vardýr ve bunlar kanýn tek yönlü olarak akmasýný saðlamakla görevlidirler. Bu kapaklardan bir tanesi açýp kapama görevini aksatýrsa, bu sorunlu iþlev kalp yetmezliðine sebep olabilir. Kalp yetmezliðinin sonucu olarak kan dolaþýmý yavaþlar. Bu durumda kalp vücudumuz için gerekli olan besini ve oksijeni yeterli miktarda pompalayamaz ve biriken kan kalpteki basýncý arttýrýr. Bu artan basýnç, vücuttaki diðer organlarý da doðrudan ya da dolaylý olarak etkileyerek hasara sebep olur. Örneðin; kalpte biriken kanýn bir kýsmý akciðerde birikip akciðerde sývý birikimine sebebiyet vererek solunumu etkiler. Ayný zamanda zayýflayan kan dolaþýmý sonucu dolaþýma dönemeyen kan, vücudun çeþitli yerlerinde þiþmelere baðlý baþka þikâyetler yapar. Kalp Hastalýklarý Nelerdir? Kalpte, doðuþtan gelen veya sonradan kazanýlan sorularýn baþýnda; damar sertliði, kalp odacýklarýnýn arasýndaki delikler, kalp kapaklarýndaki hastalýklar kalpteki kan akýþýný saðlayan atardamarlar ve toplardamarlardaki rahatsýzlýklar, kalbi besleyen damarlardaki sorunlar, kalpteki geliþim bozukluklarý sayýlabilir. Korunma Yollarý Birçok hastalýkta olduðu gibi kalp hastalýklarýnda da hastalýða yakalanmadan önce korunma yollarý araþtýrýlmalýdýr. En azýndan oluþabilecek riskleri azaltmak gerekir. Bunun için düzenli ve ölçülü bir þekilde egzersiz yapýlmalýdýr. Egzersiz kalp saðlýðýný korur ve arttýrýr, kan basýncýný düþürür. Kilo kontrolü saðlar ve stresi azaltýr. Yeterli sebze, meyve ve hafif yaðlarla desteklenecek diyet sayesinde kandaki yað oranýnýn dengesi saðlanýr. Kanýn pýhtýlaþmasýna sebep olan ve kandaki oksijeni düþürerek kalbe büyük zarar veren sigaradan mutlaka uzak durmak gerekir. Þiþmanlýk, yaðlý þekerli yiyecekler ve tuzdan uzak durmak gerekir. Kan basýncýnýn artýþýna sebep olan bu faktörlerden dolayý kalp zorlanýr ve damarlar sertleþir. Stresten uzak durulmalýdýr. Stres belki kalp hastalýðýna sebep olmaz fakat damarlar týkalýysa kalp krizini tetikleyen bir etken olur. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

5 TEK 5 "1 Kasým milletle baðýmýzý daha da güçlendirecek" 20 kaçak avcýya 28 bin 612 lira ceza Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü ekipleri kaçak avcýlarla mücadele devam ediyor. Müdürlük ekipleri þimdiye kadar yaptýklarý denetimlerde 594 adet avcýyý kontrol ettiler. Ekipler yakaladýklarý kaçak avcýlara para cezasý kesiyorlar. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Yüksel Þimþir yaptýðý açýklamada yýlý av döneminin 15 Aðustos 2015 Cumartesi günü yaban domuzu, býldýrcýn ve üveyik avý ile baþladýðýný hatýrlatarak, "Ýlimizde 37 adet tescili yapýlmýþ avlak bulunmaktadýr. Avcýlarýmýz internet üzerinden Yaban Hayatý Bilgi Sistemi' (AVBÝS) ne av yapacaklarý günün bir gün öncesi gece 24.00' de kadar girerek aldýklarý izin ile av yapabilmektedir. Avýn baþlangýç tarihi olan 15 Aðustos 2015 Cumartesi gününden itibaren Þube Müdürlüðümüz tarafýndan kaçak avcýlara yönelik mücadelede yoðun bir þekilde devam etmektedir. Bu baðlamda bu güne kadar 594 adet avcý kontrol edilmiþtir. Facebook üzerinden alýnan ihbar sonucunda gece avý yapan 2 kiþiye 3 bin 54 TL idari para cezasý Yüksel Þimþir ve 4 adet yaban tavþaný için 2 bin TL tazminat cezasý uygulanmýþtýr. Yozgat'tan gelerek Sungurlu ilçesinde kafes avcýlýðý yapan 2 kiþi doðadan yakaladýklarý 3 adet kýnalý keklik ile beraber yakalanmýþ olup, kýnalý keklikler tekrar doðaya salýnmýþ, kafesine el konulmuþ ve kendilerine toplam 4 bin 313 TL idari para cezasý ile 3 adet kýnalý keklik tazminatý olarak 1050 TL tazminat cezasý verilmiþtir. Bayram haftasýnda Merkez ilçeye baðlý Seydim, Mecidiyekavak ve Deniz köylerinde yapýlan gece avý kontrollerinde yaban tavþaný avý yapan toplam 5 kiþi 4 adet yaban tavþaný ile av yaparken yakalanmýþtýr. Yaban tavþanlarý imha edilmiþ olup, 3 adet projektör ile 5 adet yivsiz otomatik av tüfeðine el konularak 9 bin 945 TL idari para cezasý ile yaban tavþanlar için 2 bin TL tazminat cezasý verilmiþtir. Bunlar dýþýnda av koruma ve kontrol çalýþmalarý esnasýnda gündüz avlanan ve 4915 sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununa muhalefet eden 11 kiþiye 5 bin 650 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr. Toplamda 20 kiþiye 28 bin 612 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr. Gece ve gündüz olmak üzere avcýlýkla mücadeleye yoðun þekilde devam edilecektir" dedi. ÝHH'dan 2 milyon kiþiye kurban yardýmý Selim Özkabakçý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý bu yýl kurban organizasyonunu yurt içi ve yurt dýþýndaki kurban çalýþmalarý ile birlikte 5 kýtada 99 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. ÝHH, bu bayramda 52 bin 505 hisse kurbaný yaklaþýk 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaþtýrdý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 5 kýtada 99 ülke ve bölgede kurban kesimi gerçekleþtirdi. Yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere toplamda 52 bin 505 hisse kurbaný ihtiyaç sahiplerine daðýtýmýný gerçekleþtirdi. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "Çorum Merkeze vekâlet sistemi ile kesimini yaptýðýmýz kurbanlarýn etleri de Çorum'da bulunan maðdur ailelere ulaþtýrýldý. Kurban organizasyonu dolayýsýyla dünyanýn dört bir yanýna daðýlan ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece kurban eti götürmekle kalmýyor, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik projelerle de onlarýn yanýnda yer alýyor. Cami, mescit, su kuyularý, eðitim merkezleri, meslek edindirme kurslarý, saðlýk çalýþmalarý, yetimhane binalarý vb. birçok projenin temelleri de bu ziyaretler sýrasýnda atýlýyor" dedi. Aðýrlýklý olarak kriz ve savaþ bölgelerinde kurban çalýþmasý yapýldýðýný dile getiren Selim Özkabakçý, "ÝHH ekipleri, bu ülkelerin yaný sýra dünyada Müslümanlarýn yaþadýðý ve ihtiyaç duyulan diðer bölgelere de ulaþarak kurban kesimlerini ve daðýtýmlarýný gerçekleþtirdi. Suriye krizinin beþinci yýlýna girdiðimiz ve mülteci sorunlarýnýn zirve yaptýðý bu kurban bayramýnda önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. Türkiye içindeki ve dýþýndaki çok sayýda mülteci kamplarýnda ve Suriye içerisinde farklý bölgelerde baðýþý yapýlan 7 bin 730 hisse kurban, Suriyeli mültecilere daðýtýldý. ORTADOÐU'DA ÖZELLÝKLE FÝLÝSTÝN VE YEMEN UNUTULMADI Filistin, Irak, Kuzey Irak, KKTC, Lübnan (Lübnan-Filistinli mülteciler-suriyeli mülteciler), Suriye, Ürdün, Yemen'de ihtiyaç sahibi aileler için baðýþlanan kurbanlarýn kesimleri ve daðýtýmý yapýldý. ÝHH ekipleri, Filistinli ihtiyaç sahiplerini de unutmadý. ÝHH ekipleri, abluka altýnda yaþayan Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine toplamda 6 bin 20 hisse kurban kesimi gerçekleþtirdi. Yemen'de ise bin 200 hisse kesimi yapýlarak bölgede yaþanan çatýþmalarda zor durumda kalan ailelere daðýtýmlarý yapýldý. HÜZÜNLÜ KITA AFRÝKA ÝHH ekipleri, Afrika'da da yoðun bir kurban çalýþmasý yürüttü. Afrika'da çok sayýda su kuyusu ve katarak ameliyatlarý projesi yürüten ÝHH, bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban çalýþmasý yaptý. Burkina Faso, Cibuti, Çad (Çad-Nijeryalý mülteciler -Orta Afrikalý mülteciler), Etiyopya, Fildiþi Sahilleri, G. Afrika, Gambiya, Gana, Gine, Kamerun (Kamerun-Orta Afrikalý mülteciler), Kenya, Komor Adalarý, Liberya, Malavi, Mali, Mýsýr, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan (Darfur-Kesele-Hartum), Tanzanya, Tunus, Uganda, Zimbabve gibi ülkelerde kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. ARAKAN VE NEPAL BÖLGESÝ Uzak Asya'nýn Ýslam topraklarý büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðý Myanmar'ýn bazý bölgelerinde, Bangladeþ'te Arakanlý Müslümanlarýn yaþadýðý bölgelerde ve 2 milyon Müslüman'ýn yaþadýðý Nepal'de kurban kesimi yapýldý. ÝHH ekipleri, zulmün bitmediði Arakan'da 2 bin 835 adet, depremin vurduðu Nepal'de bin 400 adet hisse kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere daðýttý. PAKÝSTAN VE AFGANÝSTAN UNUTULMADI Pakistan'da 2 bin 30, Afganistan'da 525 adet hisse bu bayramda kesimlere yapýlarak ihtiyaç sahibi ailelere daðýtýmý gerçekleþtirildi. BALKANLAR'DA BAYRAM SEVÝNCÝ ÝHH ekipleri, Balkanlara da çalýþmalarýna devam etti. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadað, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sýrbistan (Preþova-Sancak) kurban çalýþmasý yapýldý. Balkanlarda farklý ülke ve bölgelerde toplamda bin 514 adet hisse kurban kesimi yapýlarak ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý" þeklinde kaydetti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 1 Kasým'da AK Parti ile Türk Milleti arasýndaki baðýn daha da güçleneceðini söyledi. AK Parti'de 3. Bölge Yerel Yönetimler Ýstiþare Toplantýsý Ankara'da yapýldý. Anfa Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantýya Baþbakan Vekili Yalçýn Akdoðan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Melih Gökçek, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Mustafa Nedim Yamalý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Av. Ýsmail Yaðbat, Av. Adem Oðuzhan Kaya, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý Yerel Yönetimler baþkanlarý katýldý Toplantýda konuþan Baþbakan Vekili Yalçýn Akdoðan, Kurban Bayramý'nda 3 þehit verildiðini vurgulayarak, "Terör örgütü bayram da tanýmadý. Terör örgütü panik atak geçiriyor" ifadesini kullandý. Akdoðan, "Hadi nerede kalmýþtýk, baþa dönelim' diyemeyiz. Burada bir güvenlik açýðý oluþtu. Örgüt, süreci istismar etti ve ihanet etti. Onlara diyorum ki sürdürmek istesen de sürdüremezsin. Çünkü bu eylemlerle süreç sürdürülemez hale gelmiþtir. Bu güvenlik açýðý tamamen kapatýlacak" dedi. Toplantý ile ilgili olarak bir açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, istiþare etmenin, toplumu yöneten, yön veren insanlarýn bir birbiriyle müzakere etmesinin inancýmýzýn bir gereði olduðunu dile getirdi. AK Parti'nin de kurulduðu günden itibaren her konuda genel merkez ve teþkilatlarýyla istiþare ederek bugünlere geldiðini ifade eden Ýl Baþkaný Bekiroðlu, "Bu konuyu en iyi ben bilirim, en doðru fikir benim fikrimdir; tek doðru vardýr ve herkes bu doðruya uygun davranmak zorundadýr gibi otoriter düþüncelerin esiri olmadan, ben yaptým oldu demeden, herkesin fikrini almaya çalýþtýk, iþin ehli olana danýþmadan, liyakat sahibi olan dostlarýmýzýn düþüncelerinden yararlanmadan hiçbir adým atmadýk. Sorunlarýmýzý birlikte tartýþýp, dertlerimize birlikte çareler aradýk. Zaten bizi farklý kýlan en önemli özelliklerden biri de bu olmuþtur. Kendi aramýzda yaptýðýmýz istiþarelere ne kadar önem verdiysek milletimizle yaptýðýmýz istiþarelere de bir o kadar önem verdik. Ýþte bizi diðerlerinden farklý kýlan çizgi tam da burasýdýr, biz istiþareyi milletimizle yapýyoruz" þeklinde kaydetti. Siyaset yapan kimi isimlerin sadece konuþmak için konuþtuklarýný ve sözlerinin toplumda herhangi bir karþýlýk bulmadýðýný dile getiren Bekiroðlu, 1 Kasým seçimlerinde AK Parti olarak milletle olan aralarýnda baðý daha da güçlendireceklerini vurguladý. AK Parti'nin 13 yýlý aþkýn süredir devam eden dik ve kararlý yürüyüþünün 1 Kasým'dan sonra da tek baþýna iktidar olarak devam edeceðini kaydeden Ýl Baþkaný Bekiroðlu, gerek merkezi idarede, gerekse de yerel yönetimler noktasýnda Türkiye'nin kalkýnmasý adýna çok önemli hizmetlerin, yeniliklerin AK Parti hükümetleri tarafýndan ülkeye kazandýrýldýðýný ifade etti. 13 yýlda yapýlan atýlýmlarla ülkenin kaderinin deðiþtirildiðini söyleyen Bekiroðlu, "Yüce Allah'ýn yardýmýyla ülkemizin kaderini deðiþtirdik. Ülke ve toplum olarak bugün geldiðimiz noktaya þükürler olsun. Yýllardýr hasýraltý edilen sorunlara el attýk. Demokratik ve ekonomik istikrarý saðladýk. Türkiye'yi sözü dinlenir bir ülke haline getirdik. Bundan rahatsýz olarak bir takým çevreler ülkemizde huzurun bozulmasý için yoðun çaba sarf ediyorlar. Ama yine de milletle aramýza giremeyecekler ve milletle olan baðýmýzýn daha da güçlenmesine engel olamayacaklar" þeklinde konuþtu.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Alzheimer hastalýðýný yaþlýlýk unutkanlýðýndan ayýrýn! Alzheimerda, hasta geçmiþini, özellikle de gençliðini þaþýrtýcý bir ayrýntýyla hatýrlarken yakýn zamanda yaþadýðý olaylarý ve bilgileri hatýrlamakta güçlük çeker, hatta unutur. Hastalýk baþlangýçta sinsi bir unutkanlýkla baþlayabileceðinden yaþlýlýkta izlenen unutkanlýk normal olarak görülmemelidir. Alzheimer Nedir? Alzheimer hastalýðý ilk kez 1906 yýlýnda Alman bilim adamý Alois Alzheimer tarafýndan tanýmlanmýþtýr. 65 yaþ üstü kiþilerde beyin dokularýnda aðýr hasara neden olan hastalýðýn hala etkili bir teþhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Dünyada yaklaþýk 44 milyon Alzheimer hastasý olduðu tahmin ediliyor. Demans (bunama); zihin iþlevlerinde sonradan meydana gelen kaybý ifade eden bir kelimedir. Bireyin normal zihinsel geliþimi sonrasýnda; zihinsel iþlevlerin kaybý sonucu bunamanýn ortaya çýkmasýdýr. Alzheimer hastalýðý, bunama yapan hastalýklar içinde en sýk izlenenidir. Tüm dünyada özellikle geliþmiþ ülkelerde ve refah toplumlarýnda en hýzlý artan yaþ grubunu 65 yaþ ve üstü olduðu için Alzheimer hastalýðýnýn görülme sýklýðý da buna paralel olarak artmaktadýr. 65 yaþ üstü 100 kiþiden 8'inde Alzheimer hastalýðý tespit edilmiþtir. Türkiye'de 300 bin civarýnda Alzheimer hastasý olduðu belirtilmektedir. Genç nüfusun giderek yaþlanmasý olaðan bir gerçek olduðundan dünya ve Türkiye'de yýl sonra Alzheimerýn en önemli saðlýk sorunlarý arasýnda yerini almasý kaçýnýlmazdýr. Hastalýðýnýn Nedenleri Yaþýn ilerlemesi ile beraber her kiþide beyinde belli oranda hücre ölümü gerçekleþmektedir, ancak Alzheimer hastalýðýnda bu süreç çok hýzlý ve erken olur. Hücre ölümüyle birlikte beyin yavaþ yavaþ büzüþmeye baþlar ve küçülür. Alzheimer hastalýðý bulaþýcý bir hastalýk deðildir, çok nadir olmakla birlikte (yaklaþýk 100 hastanýn 5'inde) irsi formlarý tespit edilmiþtir. Hastalýðýn nedeni tam olarak bilinmese de günümüzde Alzheimerý tetikleyen durumlar tanýmlanmýþtýr: 1.Yaþ (deðiþtirilemez faktör) 2. Geçmiþte depresyon (deðiþtirilebilir faktör) 3. Damar hastalýklarý (Kalp krizi, tansiyon yüksekliði, kolesterol yüksekliði vb. deðiþtirilebilir faktörler) 4. Geçmiþte ciddi kafa yaralanmalarý 5. Düþük eðitim düzeyi 6. APOE4 taþýyýcýlýðý (kandaki lipoproteinlerde bulunan yapý taþlarýndan biri). Bunlarýn dýþýnda daha az ehemmiyette olan bir çok risk DÜNYA ALZHEÝMER GÜNÜ faktörleri tanýmlanmýþtýr. Hastalýk bazý hastalarda çok yavaþ ilerlerken bazýlarýnda daha hýzlý ilerlemektedir. Hastalýk erken, orta ve ileri evre olarak 3 evreye ayrýlabilir. HASTALIK BULGULARI: UNUTKANLIK! Unutkanlýk, yaþlýlýða mý Alzheimer hastalýðýna mý baðlý ayýrt edilmeli! Alzheimerýn olmazsa olmaz özelliði unutkanlýktýr. Yaþlýlýktaki her türlü unutkanlýk deðerlendirilmelidir. Unutkanlýðýn yaþlýlýða mý, Alzheimera mý baðlý olduðu birbirinden ayrýlmalýdýr. Alzheimer hastasý geçmiþini özellikle de gençlik (20-30 yaþ ) dönemini þaþýrtýcý bir ayrýntýyla anlatabilir ancak hafýzasýna yeni olaylarý kaydedememeye baþlar. Alzheimer hastalýðýnda baþlangýçta hafif bir unutkanlýk vardýr. Örneðin hasta randevularýný, piþen yemeðin altýný, marketten alacaklarýný vb. unutmaya baþlamýþtýr. Eskiden alýþveriþ listesi yapmayan bir kiþi, liste tutmaya baþlayabilir veya yapacaklarý ile ilgili çeþitli notlar alamaya baþlayabilir. Zamanla unutkanlýk giderek artar ve hasta yeni olaylarý hiç kaydedememeye dolayýsýyla unutmaya baþlar. Örneðin 5 dakika önce sorduðu soruyu tekrar tekrar sorabilir, torunlarýnýn isimlerini unutabilir, koyduðu eþyalarýn yerini hatýrlamaz. Buna karþýn hasta geçmiþini özellikle de gençliðini þaþýrtýcý bir ayrýntýyla anlatabilir. Sýklýkla hasta yakýnlarý "ne unutkanlýðý, 40 yýl öncesini cin gibi hatýrlýyor" diyerek yanlýþ bilgi verebilir ama Alzheimer hastalýðýnda önemli olan yakýn zamana ait unutkanlýðýn olmasýdýr. Alzheimer hastalýðý baþlangýçta sinsi bir unutkanlýkla baþlayabileceðinden; yaþlýlýkta izlenen unutkanlýk normal olarak görülmemelidir. Gençlerde görülen unutkanlýðýn altýndan ise sýklýkla modern yaþam tarzýnýn getirdiði ruhsal sýkýntýlar ve hastalýklar (depresyon, anksiyete, uyum bozukluðu gibi) çýkmaktadýr. Bazý vitamin eksiklikleri (B12 ve folat) ve guatr bezi bozukluklarý da gençlerde unutkanlýða neden olabilir ve araþtýrýlmasý gerekli olabilir. Günümüzde özellikle çalýþan kiþilerde unutkanlýk þikayetine sýk rastlanmaktadýr. YOL HATIRLAYAMAMA Eðer unutkanlýðý olan bir yaþlý iyi bildiði yollarý bulamýyorsa, daha önceden dolaþtýðý yerlere artýk gidemiyorsa, evin yolunu bulamayýp kayboluyorsa ya da evin yolunu aramaktan dolayý eve geç geliyorsa, evin içinde odalarý karýþtýrýyorsa, bunlar Alzheimer hastalýðý ile iliþkili bulgular olabilir. DÝÐER BULGULAR Hastalar daha önceden olmayan bir þekilde içlerine kapanabilir, isteksiz, þevksiz görülebilirler. Hastalar uðraþ ve hobilerini terk edebilir. Örneðin; bir hasta arkadaþlarý ile bir araya gelip sohbet etmeyi býrakabilir. Karmaþýk alet kullanýmý zorlaþýr. Para hesabýnda güçlük olabilir. Bankamatikten para çekmek hastalar için çok zor bir þey haline gelebilir. Bunlar ile beraber bir takým psikiyatrik bulgular da olabilir. Hastalar olmayan þeylerden bahsedebilir, onlarý gördüðünü, iþittiðini söyleyebilir. HASTALIÐIN TANISI Hastanýn muayenesi, hasta yakýnlarýnýn verdiði bilgi ile beyin iþlevlerini deðerlendiren nöropsikolojik deðerlendirme ve gerekirse diðer yardýmcý tetkiklerin (MR, BT, kan testleri...) bir araya getirilmesiyle yorumlanarak yapýlmaktadýr. TEDAVÝ Hastalýðýn kesin tedavisi yoktur. Hastalýðý önlemek ya da tedavi bulmak için yýllarýnda yapýlan araþtýrmalarýn yüzde 99,6'sý baþarýsýzlýða uðradý. Yani yapýlan tedaviyle, hastalýk tamamen ortadan kaldýrýlamamaktadýr. Hastalýðýn tedavisinde erken taný çok önemlidir. Belirtiler çoðunlukla hastalýðýn baþlangýcýndan 10 yýl sonra ortaya çýkmakta ve hastalýðýn belirlenmesinde geç kalýnmaktadýr. Beyin hücrelerindeki geri dönüþümsüz hasara baðlý olarak tedavi de baþarýsýz olunmaktadýr. Erken teþhisle yapýlan tedavi de, hastalýðýn ilerlemesi yavaþlatýlýr ve hastalýðýn semptomlarý azaltýlýr. Amaç, hastanýn yaþam kalitesini arttýrmaktýr. Ayrýca, ortaya çýkan psikolojik problemlerle baþa çýkabilmek için antidepresanlar kullanýlýr. Fakat bu ilaçlar doktor kontrolünde alýnmazsa daha kötü sorunlara yol açabilir. Gün geçtikçe, Alzheimer hastalýðý hakkýnda daha fazla bilgi sahibi oluyor ve daha fazla ilaçlarla karþýlaþýyoruz. Yapýlan çalýþmalar, hastalýðýn tedavisinde büyük adýmlar atýlacaðýný göstermektedir. ALZHEÝMER HASTASI VE YA- KINLARININ BÝLMESÝ GEREKENLER Öncelikle hastanýn kendisine, cesaret ve güven duygusunu aþýlamak gerekir. Hastaya her zaman yardým edilmeli ve bu yardýmýn hastaya kabul ettirilmesi gerekir. Hastanýn hislerini paylaþmak gerekir. Gerekirse hasta, doktora nasýl bir durumda olduðunu anlatmalý ve bu yönde de tedavi uygulanmalýdýr. Yapýlacak iþler için bir kaðýda notlar alýnmalýdýr. Ayný þey, eþyalarýn yerini bulmak için de yapýlmalýdýr. Alzheimer hastalarýnýn araba sürmesi tehlikelidir. Bu yüzden bir kiþinin, hastaya eþlik etmesi (þoför olarak) gerekir. Hastanýn saðlýðýna ve beslenmesine dikkat edilmelidir. Hasta hobilerini kýsýtlamamalýdýr. Önceden yaptýklarýný, yapmaya devam etmelidir. Fakat artýk çalýþmayý býrakmasý gerekir. Hastalýk ilerlemeden, hastanýn ilerideki bakým durumu görüþülmelidir. Alzheimer, sadece kiþinin kendisine deðil, ailesine de maddi ve manevi yük getirdiðinden, bu hastalýkla yaþamaya alýþmak ve baþ edebilmek için destek almak gerekir. Hastalýkta bir çok bulgu olsa da en önemli bulgu, yakýn zamana ait bilgilerin giderek artan oranda unutulmasýdýr. Alzheimer, tedavisinde erken taný çok önemlidir. Onlarý yalnýz býrakmayýn! Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü "Milletvekili seçilirsem evimi Ankara'ya taþýmayacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde evini, ailesini Ankara'ya taþýmayacaðýný, Çorum'da yaþamaya devam edeceðini belirterek, "Çorumlular, yýllardýr kendi içlerinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmek istedi. Eðer milletvekili olduktan sonra evimi Ankara'ya taþýrsam Çorumlulara saygýsýzlýk etmiþ olurum" dedi. Ceylan, kullandýðý telefonun 20 yýldýr ayný olduðunu, vekil olduktan sonra da ayný olacaðýný belirterek, kapýsýnýn tüm Çorumlulara açýk olduðunu vurguladý. Milletvekili adayý Ceylan, seçim çalýþmalarýna yoðun bir tempoda devam ediyor. Ceylan, Eðridere Çarþýsý, Uður Mumcu Caddesi, Kubbeli Cadde, Sancaktar Camii ve civarý ile bu bölgede bulunan iþ merkezlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Esnaf, Milletvekili adayý Ceylan'a yakýn ilgi gösterirken, Ceylan da esnafla kucaklaþarak hem hayýrlý iþler diledi, hem de sorunlarýný ve taleplerini dinledi. Ceylan, Çorum'a bugüne kadar büyük hizmetler verildiðini, bu hizmetlerin artarak devam edeceðini belirterek, AK Parti'nin yeni Türkiye, istikrar, güven ve huzur ortamýný tesis etmek için yeniden tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini vurguladý. Sempatik tavýrlarý ve sýcakkanlý yaklaþýmý ile dikkat çeken Ceylan, alýþveriþ yapan vatandaþlarla da sohbet etti. Ceylan'a ziyaretleri sýrasýnda Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri de eþlik etti. Esnaflar, Çorum merkezden, üstelik de kendi aralarýndan yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmekten büyük mutluluk duyduklarýný belirttiler. Ziyaretler sýrasýnda kýsa konuþmalar yapan Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde evini, ailesini Ankara'ya taþýmayacaðýný, Çorum'da yaþamaya devam edeceðini belirterek, "Çorumlular, yýllardýr kendi içlerinden yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmek istedi. Eðer milletvekili olduktan sonra evimi Ankara'ya taþýrsam Çorumlulara saygýsýzlýk etmiþ olurum" dedi.

7 "Ülkemizi çaðdaþ uygarlýklarýn üzerine ancak kaliteli eðitimle çýkartabiliriz" Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu'nun okullarýn açýlmasý ve Ýlköðretim Haftasý nedeniyle okullarý ziyaret etti. Atcýoðlu ziyaretlerinde öðrencilere yeni ders kitaplarýný daðýttý. Atcýoðlu ziyaretlerinde yaptýðý deðerlendirmede, "Ülkemiz için yeni ufuklar açacak olan, geleceðimizin mimarý öðrencilerimizin ve deðerli öðretmenlerimizin yeni eðitim öðretim yýlýný kutluyoruz. Okula ilk defa bu yýl baþlayan ve yeniden okuluna ve arkadaþlarýna kavuþan öðrencilerimizin haklý heyecanýný paylaþýyoruz. Dünyanýn hýzlý deðiþiminde, en önemli faktörün eðitim olduðu inkâr edilemez bir gerçektir. Toplumlarýn geliþmesinde önemli bir yere sahip olan Eðitim, ülkemizin Devletler arenasýndaki yerini de belirler. Ülkemizi çaðdaþ uygarlýklar düzeyinin üzerine çýkarabilmenin ancak kaliteli bir eðitimle mümkün olacaðýný unutmamalýyýz. Daha yetkin bireyler yetiþtirmenin ve sürdürülebilir baþarýlarýn da temeli kaliteli eðitimdir. Çocuklarýmýzý, hem milli hem de evrensel deðerlerle yetiþtirerek, saðlam ve sarsýlmaz niteliklerle geleceðe hazýrlayabilirsek cemiyette rol alacaklarý her görevde baþarýlý olmalarý kaçýnýlmazdýr. Bunun için hepimizin üzerine düþen görev, onlarýn bilimsel veriler ýþýðýnda, özgüvenleri yüksek, sorumluluklarýnýn bilincinde ve toplumsal yaþama yön veren bireyler olarak yetiþtirilmelerini saðlamaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, ülkemizin aydýnlýk geleceðine güçlü bir adým olacaðý inancýyla eðitim öðretim yýlýnýn baþta sevgili öðrencilerimize ve ailelerine, özverili çalýþan öðretmen arkadaþlarýma ve Sungurlu ilçemize hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyor, saygýlar sunuyorum" dedi. "Ýskilip, Anadolu'nun örnek ilçelerinden biri oluyor" AK Parti Ýl Teþkilatý Ýskilip'te ziyaretlerde bulundu. Partililerle ve Ýskilip halký ile bayramlaþmak üzere beraberinde AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat'la birlikte Ýskilip'e giden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Ýskilip'te yapýmý tamamlanan ve yapýmý devam eden altyapý çalýþmalarýnýn ardýndan uygulanacak asfalt ve üst yapý çalýþmalarý ile Anadolu'nun örnek ilçelerinden biri olacaðýný söyledi. Altyapý çalýþmalarýndan kaynaklanan sýkýntýlardan dolayý bazý kesimler tarafýndan Ýskilip Belediyesinin eleþtirildiðini, gelecek sene bu sýkýntýlarýn tamamen ortadan kalkacaðýný ifade eden ve asfalt, kilit parke ve diðer üst yapý çalýþmalarýyla pýrýl, pýrýl bir Ýskilip'in inþa edildiðini belirten Uslu "Ýþleyen demir pas tutmaz, ýþýldar" dedi. Salim Uslu Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn büyük çabalar sarf ettiðini ve verilen sözleri yerine getirdiðini belirterek, "Baþkan Recep Çatma kurnaz bir baþkan deðil akýllý bir baþkan. Baþkanýmýzýn altyapýyý tamamlamadan üst yapýya geçmemesi takdir edilecek bir durumdur. Bizim için Ýskilip'in Atýf Hocamýzdan dolayý özel bir yeri vardýr. Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da Baþkan Çatma'nýn ve Ýskilip halkýnýn yanýnda olacaðýz" dedi. Belediye Baþkaný Recep Çatma'da Ýskilip'te devam eden 7 adet altyapý çalýþmasýndan bazýlarýnýn tamamlandýðýný, bazýlarýnýn devam ettiðini, Ýskilip halkýndan kýsa bir süre daha sabýr istediklerini, verdikleri tüm sözlerin arkasýnda olduklarýný belirterek, 2 Ekim günü de Doðalgaz'a baþlayacaklarýný söyledi. Baþkan Çatma "Altyapý hizmetlerinde ve diðer devlet yatýrýmlarýnda Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu her zaman yanýmýzda olmuþtur. Kendilerine þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunuyorum" ifadelerini kullandý. Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu (BASK), 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak genel seçimler öncesinde siyasi parti liderlerine birer mektup göndererek, memurlarýn temel sorunlarýna seçim bildirgelerine yer verilmesini istedi. BASK Genel Baþkaný Bayram Zengin imzasýyla gönderilen mektupta Anayasa deðiþikleri ile yasalarda yapýlmasý istenen deðiþikliklerde sosyal taraflarýn aktif katýlýmýnýn da saðlanmasýnýn önemine vurgu yapýldý. Konuya iliþkin bir açýklama yapan BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, "Sayýlarý 3 milyonu aþkýn memurlar ile 2 milyon civarýndaki memur emeklileri, oy bazýnda 8-9 milyonluk bir seçmen kitlesini, yaklaþýk 20 milyonluk vatandaþ oluþturmaktadýr. Ancak 7 Haziran seçimlerinde gördük ki, seçim bildirgelerinde bölük pörçük de olsa kimi memur sorunlarý yer aldý ama liderlerin söylemlerinde asla yer almadý. Hiçbir lider memurlardan söz etmedi. Memurlar adeta 7 Haziran seçimlerinin tek maðlubu oldular. Doðrusu merak ettik; siyasi partiler memurlarý ve emeklilerini cepte keklik mi görüyor. Yoksa, yandaþ sendikalarý aracýlýðý ile memurlarý zaptu rapt altýna aldýklarýný mý zannediyorlar, anlayabilmiþ deðiliz. Çünkü seçim öncesinde böylesine bir kitleyi görmezden gelmek akýl karý deðil" dedi. BASK olarak 7 Haziran seçimleri öncesinde de liderlere birer mektup göndererek görüþlerini ve taleplerini açýkladýklarýný ve seçim bildirgelerine girmesini istediklerini dile getiren Çam, "Taleplerimizi özetle bir kez daha tekrarlýyoruz: Öncelikle Anayasa deðiþikliði yapýlarak memurlara hak grevini de içerecek grev hakký istiyoruz. Ek ve Geçici madde sayýsý asýl madde sayýsýna aþan ve yamalý bohçaya dönen 50 yýllýk Devlet Memurlarý Kanununun deðiþtirilerek yeni ve çaðdaþ bir Devlet Personeli Kanunu çýkarýlmasýný istiyoruz. Artýk anlamýný yitirmiþ yardýmcý hizmetler sýnýfý ile 4/C kapsamýnda geçici personel çalýþtýrýlmasýnýn kaldýrýlmasýný, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin öðrenimlerine ve deneyimlerine uygun memur kadrolarýna geçirilmesini istiyoruz. Zaten çoðu fiilen memur kadrolarýnda çalýþýyor. Memurlarýn KPSS sýnavý ile iþe alýnmalarýný, istisnalarýn hizmetin gerekliliði ile sýnýrlý tutulmasýný istiyoruz. Ýstisnai kadro uygulamasýna son verilmesini istiyoruz. Mesleðe özel yarýþma sýnavý gerektiren kadrolarýn sýnýrlý tutulmasýný ve yarýþmalarýn objektif kriterlere baðlanmasýný istiyoruz. Unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavlarýnýn merkezi olarak her yýl yapýlmasýný, genel müdür ve baðýmsýz baþkanlarýn altýndaki tüm görevlerin görevde yükselme sýnavý kapsamýna alýnmasýný istiyoruz Norm kadro uygulamalarýnýn keyfiliklere imkân vermeyecek þekilde sosyal taraflarýn denetiminde þeffaflaþtýrýlmasýný istiyoruz. Yargý kararlarýný uygulamamakta direnen yöneticilerin görevlerinin sonlandýrýlmasýný istiyoruz. Özre baðlý tayin ve nakil taleplerinde hakkaniyetin saðlanmasý; engellilerin, engelli çocuðu veya yakýný olanlarýn özel durumlarýnýn yönetmelikte özür gurubu kapsamýna alýnmasýný istiyoruz. Hizmet bölgelerinde çalýþma süresini dolduranlarýn, üst hizmet bölgelerine tayin ve nakillerinin -idari mazeret aranmaksýzýn- yapýlmasýný istiyoruz. Mesleki ve iþ tecrübesini yok sayan yýl baþýna 1,66 kuruþ tutarýndaki kýdem aylýðýnýn, daha yüksek aylýk almak için kamu görevlilerinin idari kadrolara hücumunu engelleyecek anlamlý bir düzeye yükseltilmesini ve böylece tecrübenin ödüllendirilmesini istiyoruz. Kamu görevlilerinin aylýklarýndaki tüm kalemlerden vergi ve sosyal güvenlik kesintisi yapýlarak emeklilik maaþýnýn yaþanabilir düzeye çýkarýlmasýný istiyoruz, Çocuk 7 "Memurlarýn temel sorunlarýna seçim bildirgelerinde yer verilmeli" Hayati Çam ve aile yardýmlarýnýn, harcýrah ve yolluklarýn ve benzeri kalemlerin ihtiyaçlarý karþýlayacak düzeye yükseltilmesini istiyoruz. Ýçinden çýkýlmaz hale gelen toplama, çýkarma, çarpma ve bölme iþlemleri ile aylýk hesaplama aracý olarak kullanýlan, Temmuz 2015 itibariyle, neredeyse 1273,50 lira tutarýndaki brüt asgari ücret miktarýnýn yarýsýna denk gelen 789,30 liralýk "en yüksek Devlet memuru aylýðý"nýn, en yüksek Devlet memuru olan Baþbakanlýk Müsteþarýnýn onurunu zedeleyecek miktardan kurtarýlarak en azýndan asgari ücret düzeyine çýkarýlarak daha anlamlý hale getirilmesi ve hesaplamalarýn buna göre yeniden yapýlmasý veya yeni bir sistem geliþtirilmesini istiyoruz. 789 lira 30 kuruþ olan en yüksek Devlet memuru aylýðýnýn aritmetik cambazlýklarla 8.500,00 liraya, kamu görevlilerinin maaþlarýnýn da benzer canbazlýklarla belirlenmesine son verilmesini istiyoruz. YOKSULLUK SINIRI ALTINDA AYLIK OLMASIN Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda aylýk alan memur kalmasýn istiyoruz. Eylül itibariyle Türk-Ýþ tarafýndan açýklanan yoksulluk sýnýrý 4 kiþilik bir aile için 4.379,73 liradýr. Oysa memurlarýn tamamýna yakýný bu rakamýn altýnda aylýk almaktadýr. Bu memurun yoksulluðunun tescilidir. Halen ortalama memur aylýðý liradýr. Hükümet ile toplu sözleþme imzalayan yetkili sendikalar bile kendi açýkladýklarý yoksulluk sýnýrýna yakýn bir aylýk teklifinde bulunamamýþlardýr. Memur-Sen Aðustos ayý yoksulluk sýnýrýný 3.732,37 lira açýklamýþ ama toplu sözleþme masasýndan ortalama 2.500,00 lira ile kalkmýþtýr. Bu ikiyüzlülüktür. Memur yoksulluðuna son verilmesini, memurun yoksulluktan kurtarýlmasýný istiyoruz. Kamu görevlileri aylýklarýnýn yoksulluk sýnýrý altýnda kalmayacaðýnýn, talebin bir defada karþýlanamamasý halinde kademeli olarak gerçekleþtirilmesi için sosyal taraflarla birlikte bir plana baðlanmasýný istiyoruz. ÝKRAMÝYE MEMURUN DA HAKKIDIR Kamu iþçilerine 6772 sayýl Kanun ile 59 yýldan beri ikramiye ödenmektedir. Halen her yýl 2 tam (26 günlük ücret tutarý) ve 4 yarým (13 günlük ücret tutarý) ikramiye ödenmektedir. 7 Haziran seçimlerinden bir hafta önce imzalanan toplu sözleþme ile kamu iþçilerine Denge Ödeneði adý altýnda 7. Ýkramiye ödenmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Oysa memurlara 1 kuruþluk bir ikramiye bile ödenmemektedir. Hâlbuki 4688 sayýlý Kanunun 28 inci maddesinde toplu sözleþmede karara baðlanmasý gereken konular arasýnda ikramiye de bulunmaktadýr. Ama ne hikmetse masaya oturan sendikalarýn akýllarýna bile gelmemektedir. Artýk memurlara, kamu iþçilerinde olduðu gibi Yasa emri olan ikramiye verilmesini istiyoruz. Bu kapsamda kamu görevlilerini ilgilendiren tüm mevzuatýn ayrým yapýlmadan sosyal taraflarýn aktif katýlýmý ile birlikte gerçekleþtirilmesini istiyoruz. Özetle insan onuruna yaraþýr bir çalýþma hayatý, memurlarýn aile sorumluklarýný yerine getirebilecekleri bir gelir saðlanmasýný, yukarýdaki hususlarýn partilerin Seçim Beyannamelerinde/Bildirgelerinde yer almasýný ve liderler tarafýndan kamuoyuna açýklanmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý.

8 YAÞAM 8 Uyuþturucu tehlikesi okul önlerinde deðil, hayatýn her yerinde! Meraklý Çocuk Çocuðun biri babasýna sormuþ:-baba biz nasýl olduk?baba cevap vermiþ: Maymunlar türeye türeye biz olduk demiþ. Tabi çocuk babasýnýn lafýna inanmamýþ. Annesine biz nasýl olduk demiþ?annesi, Allah Kelime Avý Adem babayla Havva annemizi yaratmýþ nesilden nesile biz olmuþuz demiþ. Çocuk demiþ ki ama babam maymunlar türeye türeye biz olduk dedi.anne cevap verir: O babanýn sülalesi bizi ilgilendirmez. Günün Sudoku Bulmacasý Madde baðýmlýlýðý ve korunma yollarý konusunda bugüne kadar 914 konferans vererek yaklaþýk 201 bin kiþiyi bilinçlendiren baðýmlýlýk uzmaný polis memuru Mustafa Yücel, yeni eðitim yýlýnýn baþlamasý dolayýsýyla sosyal paylaþým sitelerinden öðrenci, öðretmen ve velilere tavsiyelerde bulundu.sentetik uyuþturucuya baþlama yaþýnýn Ýzmir'de 13-14'e düþmesinin, ebeveynleri endiþelendirdiði gibi uyuþturucu tacirlerinin de iþtahýný kabarttýðýna dikkat çeken Yücel, polisin okul önlerinde gerekli önlemleri aldýðýný, uyuþturucu konusunda tehlikenin, bilinenin aksine okul önlerinde deðil, her yerde olduðunu söyledi. Uyuþturucu madde tacirleri için okul önlerinin satýþ için güvenli olmadýðýný belirten baðýmlýlýk uzmaný Yücel, "Okul giriþ çýkýþlarýnda polisin aldýðý önlemler, okula gelip giden yüzlerce öðrencinin, öðretmenin olmasý, zaman zaman okul önlerine çocuðunu almaya gelen velilerin varlýðý, servis þoförlerinin olmasý, resmi teçhizatlý güvenlik görevlilerinin varlýðý, torbacý tabir edilen uyuþturucu madde satýcýlarý için tehlike arz etmektedir. Tehlikeyi okul önlerinde deðil sokaklarda, parklarda, kafelerde, otobüs duraklarýnda, bar, pavyon, müzikli eðlence merkezlerinde vs. hayatýn her alanýnda görebiliriz, çünkü uyuþturucu madde tehlikesi hiç tanýmadýðýnýz, ilk kez gördüðünüz birisinden deðil, en yakýn arkadaþtan gelmektedir." uyarýsýnda bulundu. Bütün dünyada olduðu gibi Türkiye'nin de en önemli ve öncelikli sosyal problemlerinin baþýnda uyuþturucu madde baðýmlýlýðýnýn geldiðini vurgulayan polis memuru Yücel, bununla etkili mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle deðil, bütün kamu kurum ve kuruluþlarý, STK'ler, basýn kuruluþlarý, üniversiteler, anne ve babalarla yapýlacaðýný, bu þekilde asgari seviyeye indirilebileceðini belirtti. Uyuþturucu madde baðýmlýlýðý ve kaçakçýlýðý ile mücadelede izlenecek yollarý "talep azaltma", "arz ile mücadele" ve "rehabilitasyon" baþlýklarý altýnda özetleyen Mustafa Yücel, þöyle devam etti: "Uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ve baðýmlýlýðý ile etkili mücadelede baþarýnýn ilk adýmý talep azaltma, yani eðitim faaliyetleriyle bireylerin bilgilendirilmesidir. Ýkinci yolu, arz edilen miktarla mücadele, yani uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele kapsamýnda alýnan polisiye tedbirlerdir. Üçüncü yol ise rehabilitasyon, yani baðýmlý bireylerin tedavi edilerek topluma yeniden kazandýrýlmasýdýr." ÖNLEMEK, TEDAVÝ ETMEKTEN DAHA UCUZ Uyuþturucu konusunda önleme faaliyetlerine harcanan para ve ayrýlan zamanýn, uyuþturucu bataðýna saplanmýþ bir kiþiye harcanan tedavi masraflarýndan çok daha ucuz ve kýsa olduðunu da ifade eden Yücel, "En kýsa yoldan, 1 veya 1,5 saatlik bir zaman ayýrarak konferansa katýlýp bu bataklýða düþmeden yolunuza saðlýklý bir þekilde gidebilirsiniz. Madde baðýmlýlýðý tedavisi ise oldukça uzun ve zor bir süreçtir. Tedaviden sonra ise hastanýn rehabilitasyon aþamasý baþlar ve baðýmlý kiþinin ruhsal problemleri çözümlenmeye çalýþýlýr. Madde baðýmlýsý bireylerin tedavide baþarý oranlarý ise oldukça düþüktür." dedi. 'RÝSK GRUBU ÖÐRENCÝLER BÝLÝNÇLENDÝRÝLMELÝ' Öncelikli olarak maddeye baþlamada risk grubunu oluþturan yaþ grubu öðrencilerin baðýmlýlýk, tehlikenin nereden nasýl gelebileceði, uyuþturucu satýcýlarýnýn özellikleri, yaklaþým tarzlarý gibi konularda, sahasýnda uzman kiþilerce bilinçlendirilmeleri gerektiðinin altýný çizen Yücel veliler, okullarda rehber öðretmenler ve yöneticiler baþta olmak üzere bütün öðretmenlerin, kantin görevlilerinin, servis þoförlerinin ve okul güvenlik görevlilerinin, madde baðýmlýlýðý konusunda bilinçlendirilmesinin önemli olduðunu kaydetti. UYUÞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA 914 KONFERANS Türkiye Uluslararasý Uyuþturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi'nde (TADOC), 2003 yýlýnda "Madde Kullanýmýyla Mücadele Eðiticilerin Eðitimi Uzmanlýk Programý"na katýlarak uzman olduktan sonra madde baðýmlýlýðý ve korunma yollarý konusunda bugüne kadar 914 konferans veren polis memuru Mustafa Yücel, 201 bin kiþinin bilinçlendirilmesine katkýda bulundu. Uyuþturucu maddelerle mücadelede gençleri, anne ve babalarý bilinçlendirmek amacýyla görev esnasýnda karþýlaþtýðý olaylardan esinlenerek, "Boþluk" ve "Yaþa(t)mak" isimli iki tiyatro oyunu da yazdý. Oyunlar, toplam 63 defa sahnelenerek 20 bin 600 seyirciye ulaþtý. Verdiði eðitimler sýrasýnda, gerek organizatörlerden gerekse dinleyicilerden, þahsi duygu ve düþünceleri içeren 6 bin 780 mektup aldý.(cýhan) 23:45 Sinema Filinta Filinta Mustafa, iyilerin ve kötülerin dünyasýnda, uluslararasý þebekeler ve devletlerin yaný sýra, karanlýk güçler ve gizli örgütlenmelerle mücadele etmeye devam ediyor. Hainlere biat etmeyen, doðruluðu þiar edinen Filinta Mustafa nýn düþman hattý artýk çok kalabalýk... Fakat her þey, Devlet-i Aliyye uðruna olacak... Filinta Mustafa, can yoldaþlarý ve kardeþleri Býçak Ali ile Abdullah ýn yaný sýra Osmanlý nýn önemli kilometre taþlarýndan biri, Davut Paþa ile de yepyeni bir yola giriyor. Figüran 20:30 Mutlu, hayatýný figüran olarak kazanmaya çalýþmaktadýr. Ancak beceriksizliði ve sakar tavýrlarý onun baþýný hep belaya sokar. Yine de bir gün filmini çekeceði eþsiz senaryonun ve oynayacaðý baþrolün hayalini kurmaktadýr. Fakat Mutlu, dikkatsizliði ile çalýþtýðý seti birbirine katmaya devam eder. Ayný sette çalýþtýðý ýþýk asistaný ve ev arkadaþý olan Cempo da Mutlu gibi aklýndaki senaryoyu filme dönüþtürerek mesleðinde yükselmeyi çok istemektedir. Ancak hayallerinin gerçekleþebilmesi için de tanýnmýþ bir oyuncuyla çalýþmalarý gerekir. Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Mahkum 19:45 Sinema Hayatý oldukça yolunda giden mutlu bir ailenin evine bir gece hýrsýz girer. Baba Wade Porter, hýrsýzý bir sopa darbesiyle öldürür ve artýk bir katil olmuþtur. Hayatý cehenneme dönen Wade, hiç de dýþarýdan göründüðü gibi olmayan hapishanede hayatta kalmak zorundadýr.saat : 19:45-21:40 (115 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon) Oyuncular : Stephen Dorff, Val Kilmer, Marisol Nichols, Vincent Miller, Anne Archer Yönetmen : Ric Roman Waugh Seyyal Taner Ailesi ile Ýstanbul'a yerleþmelerinin ardýndan Seyyal Taner ilköðretimden eðitimini tamamlamýþ, Amerikan Kýz Koleji'nden mezun olmuþtur. Okul yýllarýnda Ýstanbul Devlet Konservatuarý'nda dýþardan bale eðitimi almýþ, müziðe meraklý olmasýndan dolayý, 1965 yýlýnda Þerif Yüzbaþýoðlu'ndan ders almaya baþlamýþtýr. Bir süre sonra Kanat Gür Orkestrasý'nda amatör olarak þarký söylemeye baþlamýþtýr. Ýstanbul'da bir konseri esnasýnda Los Bravos topluluðu ile tanýþýr ve müziðe olan merakýný gören topluluk üyeleri Ýspanya'ya döndükten sonra bir müzikal filmde rol teklifinde bulunurlar yýlýnda Ýspanya'ya gidip bu filmde rol alýr. Film çalýþmasý esnasýnda Villa Rides filminden teklif alýr ve bu filmde ufak bir rol oynadýktan sonra Türkiye'ye dönüp sinema çalýþmalarýna devam eder ve birçok filmde "vamp kadýn" rolleri ile dikkatleri üzerine toplar. Daha sonra sinema çalýþmalarýný býrakarak Almanya'ya gider ve Los Bravos topluluðunun gitaristi Peter Harold ile bir evlilik yapar. Kýsa süren bu evlilikten sonra Türkiye'ye geri dönüp tekrar filmlerde rol alýr. Ancak bir süre sonra, sinemayý býrakýp müziðe yönelir. Seyyal Taner daha sonralarý Selda Baðcan, Ferhan Üçoklar ve Arda Uskan'ýn desteðiyle þarkýcýlýða baþlar ve Emel Sayýn'ýn kadrosunda sahne almak için hazýrlanýr. Neþet Ruacan orkestrasýyla Seyhan Karabay ve Sedat Avcý eþliðinde sahneye çýkar. Seyyal Taner'in repertuarý yabancý þarkýlardan oluþur ve kapanýþ içinse bir tane Türkçe þarký çalýþýr. MEDRESE BÖREÐÝ Malzemeler 3 adet yufka 1 su bardaðý mantar 1 kase kavrulmuþ ýspanak 100 gr kaþar peyniri rendesi 100 gr margarin Yarým demet dereotu Yarým demet maydanoz 2 diþ sarýmsak veya sucuk 1 adet yumurtanýn sarýsý Tuz, kekik, karabiber Yemeðin Tarifi Ispanaðý kavurun. Ýçine ince ince doðradýðýnýz maydanoz ve dereotunu ekleyin. Doðranmýþ mantarý, küçük doðanmýþ sucuðu veya sarmýsaðý, kaþar peyniri rendesini, kekiði ve karabiberi de koyarak harmanlayýn. Yufkayý yayýn. 4 parmak Güler yüz sevginin anahtarýdýr. Hz Ali geniþliþinde boyuna kesin. Kesilen parçalarý ortadan ikiye bölün. Hazýrlanan içi yufkanýn bir ucuna koyun ve rulo olarak sarýn. Bütün yufkalara ayný iþlemi yaptýktan sonra tepsiye dizin ve üzerine erittiðiniz 100 gram margarini gezdirin.yumurta sarýsýný da sürdükten sonra 200 derecelik fýrýnda kýzarana kadar piþirin ve sýcak olarak servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Mahkum Sinema 21:40 13 Suikastçý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Elif 21:30 Haber Saati 22:30 Devlet Kuþu Yerli Sinema 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Yahþi Batý 18:30 Ana Haber 19:15 Deniz Yýldýzý 20:30 Figüran 22:30 Kapýþma 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Bir Deniz Hikayesi 09:00 1'de Bugün 09:15 Beni Böyle Sev 11:25 Ýyi Fikir 13:15 Ana Ocaðý 15:00 Pastane 15:50 Yunus Emre 16:50 1'de Bugün 17:05 Zengin Kýz Fakir Oðlan 19:10 Hava Durumu 19:15 Spor 19:20 Ana Haber Bülteni 20:00 Shrek 4 23:45 Filinta 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 2 AÐUS- 29 EYLÜL 2015 SALI 9 "Terör bitirilecekse AK Parti bitirir" Ahmet Sami Ceylan AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Laçin Ýlçesi'ni ziyaret ederek, hem ilçe halkýyla bayramlaþtý, hem de 1 Kasým seçimlerinde destek istedi. Ceylan, ilçe ziyaretleri kapsamýnda Laçin Ýlçesi'ne gitti. Ceylan'a, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Adnan Armaðan, Cemalettin Polattaþ, Memduh Akbaþ, Mümtaz Yýlmaz, Ünal Nalçacý ile çok sayýda partili eþlik etti. Ceylan'ý Laçin AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý önünde Ýlçe Baþkaný Mustafa Otkiseki, Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit, Ýlçe Kollarý Baþkaný Aynur Küçük ile diðer partililer karþýladý. Milletvekili adayý Ceylan, teþkilat mensuplarý ve ilçe halký ile bayramlaþarak, seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi, ülke gündemini deðerlendirdi. Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki, çalýþmalarýn yoðun bir tempoda devam ettiðini belirterek, 1 Kasým seçimlerinde yüksek bir oy potansiyeline kavuþacaklarýna inandýðýný söyledi. Otluseki, kendilerini sýk sýk ziyaret eden ve her türlü sorunlarýnda yardýmcý olan Ceylan'a teþekkür ederek, "bizim asýl bayramýmýz 1 Kasým olacak" dedi. Laçin'de teþkilat üyelerine seslenen Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, 1 Kasým seçimlerinde Laçin'den en az yüzde 65 oy oraný beklediklerini söyledi. Ceylan, "Sizden gece gündüz çalýþmanýzý istiyorum. Yüzde 65'ten az oy almayýn. Bunun için kapý kapý dolaþýn, sýkmadýk el býrakmayýn. Hem Laçin'in, hem Çorum'un, hem de Türkiye'nin buna ihtiyacý var" þeklinde kaydetti. Türkiye'nin bundan sonra tökezleme, sendeleme, yerinde sayma lüksünün olmadýðýnýn altýný çizen Ceylan, 7 Haziran'da en küçük bir tökezlemede içerde ve dýþarýdaki tüm düþman çevrelerin harekete geçerek Türkiye'nin baþýna bela olmaya baþladýðýný söyledi. Terör olaylarýnýn ülkemize çok acý çektirdiðini kaydeden Ceylan, "güzel günler çok yakýn. Artýk inþallah þehit haberleri almayacaðýz. Çünkü terör örgütlerine son 30 yýlýn en büyük darbesi vuruldu, hükümetimiz, askerimiz terör örgütünün belini kýrmýþ durumda. Son günlerdeki operasyonlarla terör çok büyük kayýp verdi. Terör bitirilecekse AK Parti bitirir, terörün kökü kazýnacaksa AK Parti kazýr. Türkiye'de istikrarýn, huzur ve güven ortamýnýn bozulmasýna izin vermeyeceðiz. AK Parti 1 Kasým'da yeniden güçlü ve tek baþýna iktidar olmak zorunda. Bunun için elinizden geleni deðil, daha fazlasýný yapmalýsýnýz" þeklinde konuþtu. Milletvekili adayý Ceylan, milletvekili seçildikten sonra evini, ailesini Ankara'ya taþýmayacaðýný, Çorum'da yaþamaya devam edeceðini dile getirerek, "Çorumlular yýllardýr Çorum'un içinden çýkmýþ, teþkilatlarý bilen, sorunlarý ve çözüm yollarýný bilen bir milletvekili istedi. Ben Çorumlularýn bu beklentisine cevap vermekte kararlýyým. Eðer evimi seçimden sonra Ankara'ya taþýrsam Çorumlulara saygýsýzlýk etmiþ olurum. Burada doðdum, burada büyüdüm, yaþantým burada devam edecek" ifadesini kullandý. Ceylan, Çorum'un tüm renklerini kucakladýklarýný anlatarak, "insanlar arasýnda kesinlikle ayrým yapmadan hizmetlerimizi sürdüreceðiz. Tüm renkler, tüm ilçeler, tüm mahalle ve köyler bizimdir" dedi. Laçin'de parti binasýnda düzenlenen toplantýnýn sonunda Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Aynur Küçük'ün sürprizi ile karþýlaþýldý. Küçük, AK Parti'nin 1 Kasým'da yeniden doðacaðýný ve tek baþýna iktidar olacaðýný belirterek, katýlýmcýlara pasta ikram etti. Yeniden doðuþ pastasý, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ve Kadýn Kollarý Baþkaný Aynur Küçük tarafýndan kesildi. LAÇÝN ESNAFI ZÝYARET EDÝLDÝ Milletvekili Adayý Ceylan ve beraberindekiler, Laçin'de esnafý ziyaret ederek hayýrlý iþler diledi, Kurban Bayramýný kutladý. Esnafý tek tek ziyaret eden Ceylan, 1 Kasým seçimleri için destek istedi. Yaþlýlarýn elini öperek bayramlarýný kutlayan Ceylan, küçük çocuklarla da yakýndan ilgilenerek onlara bayram harçlýðý daðýttý. TSO'dan 'Enerji Verimliliði' semineri MHP'li adaylar Ýskilip'te bayramlaþtý Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adaylarý Ýskilip'te gerçekleþtirilen bayramlaþmaya katýldý. MHP Çorum Milletvekili Adaylarý Prof. Dr. Vahit Doðan, Muhsin Kocasaraç ve Fatih Özcan Ýskilip Ülkü Ocaklarý tarafýndan organize edilen bayramlaþma programýna katýldý. Ýskilip Havuzlu Çarþýda gerçekleþtirilen bayramlaþmaya bir önceki dönem MHP Belediye Baþkan Adayý Fikri Kýsar, MHP'li yöneticiler ve vatandaþlar katýldý. MHP'den Çorum Milletvekili adayý gösterilen Muhsin Kocasaraç'a memleketi Ýskilip'te ilgi yüksek oldu. Yýllar sonra ilk defa bir partiden aday gösterilen ilk Ýskilipli olan Kocasaraç'ý kutlayan hemþehrileri 1 Kasým seçimlerinde adaylara baþarý diledi. Hemþehrilerinin gösterdiði ilgiden memnun olduðunu kaydeden Kocasaraç, "Bir kez daha gördük ki Ýskilip öz evladýna sahip çýkacak" dedi. Ýskilip parkýnda vatandaþlarla bayramlaþan Muhsin Kocasaraç ve diðer milletvekili adaylarý daha sonra Ýskilip'ten ayrýldý. Günümüzde imalat sanayinin üstesinden gelmesi gereken konularýn en baþýnda enerji verimliliði gelmekte. Kayýp-kaçaðýn azaltýlarak gerek iþletmenin girdi maliyetlerinin en aza indirilmesi, gerekse gün geçtikçe azalan fosile dayalý enerji kaynaklarýnýn korunmasýný temel alan enerji verimliliði, bu anlamda stratejik öneme de sahip. Buradan hareketle, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu bir toplantý organize etti. 30 Eylül Çarþamba günü Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan toplantý saat 16.00'da baþlayacak. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý toplantýda enerji konusu, farklý açýlardan deðerlendirilecek. Prof. Dr. Kýlýçarslan toplantýda; enerjinin daha verimli kullanýlmasý için gerekli metotlar, sistem verimliliði, enerjide kayýp-kaçaðýn önlenmesi konusunda alýnmasý gereken tedbirler ve alternatif enerji kaynaklarý konusunda bilgiler verecek. Çaðýn en önemli konularýndan bir tanesi olan enerji verimliliði ile ilgili bilgilendirme toplantýsýna, TSO'nun bütün üye iþletmelerinin yöneticileri ve teknik sorumlularý davet edildi. Sungurlu Spor Salonu yenilenecek Bir süredir ilçede gündemde olan yoðun yaðýþ ve kullanýmdan hasar gören Sungurlu Spor Salonu parke ve tavan tadilatlarý 7 Ekim'de ihaleye çýkacak. Milletvekili Kurt Sungurlu ziyaretinde yaptýðý açýklamada, yapým onarým iþini de yakýndan takip edeceðini gençlerin kýsa sürede yenilenen salona kavuþacaklarýný söyledi. Açaray'dan kan baðýþý Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Kýzýlay'a Kan baðýþýnda bulundu. Dernek Baþkaný Lütfi Derviþoðlu yaptýðý açýklamada "Kanýn sürekli bir ihtiyaç olduðu gerçeðini benimsetmek ve bu konuda bir farkýndalýk oluþturmak amacýyla derneðimiz ve dernek gönüllülerimiz ile birlikte kan baðýþýnda bulunduk" dedi. Kan baðýþýnýn birer vatandaþlýk görevi olduðunu ifade eden Derviþoðlu, saðlýðý elveren herkesi kan baðýþýnda bulunmaya davet etti. Düzenli kan baðýþýnýn doktorlar tarafýndan da tavsiye edildiðini ifade eden Derviþoðlu, "Kan baðýþý yapmanýn, vücuttaki kanýn yenilenmesi, dolayýsýyla daha saðlýklý bir dolaþým sisteminin oluþmasýna vesile olmasý bilinen bir gerçektir. Yapýlan kan baðýþýyla belki de bir insan hayatýnýn kurtarýldýðýný bilmek ise kiþinin ruhen kendisini daha iyi hissetmesi de baþka bir gerçektir" þeklinde konuþtu. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi yetkilileri de "Ülkemizde kan ihtiyacý olanlara kan temini etme görevini öncelikle Kýzýlay kan merkezlerine verilmiþtir. Ülkemizde her yýl yaklaþýk 2 milyon ünite kan kullanýlmaktadýr yýlýnda bu ihtiyacýn 1.5 milyonunu Kýzýlay kan merkezleri yapýlan kan baðýþlarý ile karþýlamýþtýr. Yani henüz ülkemizin kan sorunu devam etmektedir. Hala kan arayan hasta yakýnlarý mevcuttur. En güvenli kan düzenli aralýklarla, gönüllü ve bilinçli olarak yapýlan kan baðýþý sonucu elde edilir" dediler.

10 10 Vali Kara'dan 'Ýlköðretim Haftasý' mesajý Vali Ahmet Kara 'Ýlköðretim Haftasý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Yeni bir eðitim ve öðretim dönemine baþladýðýmýz bu anlamlý haftada, ülkemizin geleceði olan çocuklarýmýz, okullarýna, arkadaþlarýna ve öðretmenlerine; öðretmenlerimiz öðrencilerine kavuþmanýn mutluluk ve heyecaný içinde iken velilerimiz, çocuklarýnýn okula baþlamasýnýn gurur ve coþkusunu yaþamaktadýr" diyerek baþlayan Vali Ahmet Kara, "Biliyoruz ki; milletimizi ve ülkemizi geleceðe güvenle taþýmak, müreffeh milletler arasýnda yer almasýný saðlamak için birinci þart eðitimdir. Bu anlamda yavrularýmýzýn en güzel þekilde yetiþtirilmesi hepimizin ortak hedefidir. Ülke olarak ortak gayemiz, hayat boyu eðitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel deðerlerin yanýnda millî ve manevî deðerlerine sahip çýkan, kendine güvenen, sorgulayan, ülkemizi geleceðe taþýyacak nesiller yetiþtirebilmektir. Bu kapsamda son yýllarda gerçekleþtirilen yenilikler ile eðitim sistemimiz daha modern bir yapýya kavuþturulmuþtur. Deðerli Öðretmenlerimiz; Eðitim sistemimizdeki ilerlemeye paralel olarak eðitimöðretimin kalitesini artýrmak adýna fedakârca çalýþacaðýnýza güvenimiz tamdýr. Hiç þüphesiz yeni nesil sizlerin elinde þekillenecek, geleceðimizin teminatý gençlerimiz sizlerin eseriniz olacaktýr. Deðerli anne-babalar; "Eðitim ailede baþlar" sözünün ruhuna uygun olarak çocuklarýmýza iyi bir model olmalý, öðretmenlerimizle iþbirliði içinde çocuklarýmýzýn en iyi þekilde yetiþmelerine katký saðlamalý, onlarýn takipçisi olmalýyýz. Bu düþüncelerle, eðitim-öðretim yýlýnýn ülkemize hayýrlý olmasý temennisiyle "Ýlköðretim Haftasý"ný kutluyor, öðretmenlerimiz ve öðrencilerimiz baþta olmak üzere tüm eðitim camiasýna baþarýlý bir yýl diliyorum" þeklinde kaydetti. Uslu'dan, Gýda Toptancýlar Sitesine ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Gýda Toptancýlar Sitesi esnafýný ziyaret ederek, hayýrlý iþler diledi. Esnaf ziyaretinde gündeme iliþkin görüþleri dinleyen Uslu, geçtiðimiz ay iþyerinde yangýn çýkan Ýlke Gýdanýn sahibi Mehmet Þahin'e geçmiþ ziyaretinde bulundu. "Esnaf ve sanatkârýmýz ülkenin ve milletimizin omurgasýdýr" diyen Uslu, "Her sabah Bismillah diyerek iþyerlerini açýyorlar ve þükürle kapatýyor. AK Parti hükümeti olarak esnafýmýza destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Esnaflarýmýz ve vatandaþlarýmýz þu dönemde istikrarýn ve telaþsýz ortamýn ne kadar önemli olduðunu bir kez daha görmüþ oldu. Geliþen ve büyüyen ülkemizi daha iyi noktalara taþýmak için halkýmýzýn da desteðiyle var gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz" dedi. Ziyarette Gýda Toptancýlar Sitesi esnafý ise istikrarýn devam etmesini istediklerini belirttiler. "Emeklilerin çalýþmaya devam etmeleri nedeniyle iþsizlik artýyor" Otomobil þarampole yuvarlandý: 1 ölü Ýskilip ilçesinde þarampole yuvarlanan otomobilin 18 yaþýndaki sürücüsü hayatýný kaybetti. Kaza, Tosya Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdulkadir C. (18)'nin kullandýðý 19 FN 510 plakalý otomobil kontrolden çýkarak þarampole yuvarlandý. Kazayý gören vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri genç sürücünün hayatýný kaybettiðini belirledi. Abdulkadir C'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (TSO) ziyaret etti. Doðan, beraberinde MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve Çorum Milletvekili adayý Fatih Özcan ile ziyaret ettiði TSO'da Yönetim Kurulu Baþkaný Alaittin Akel ile görüþtü. Ziyarette ilçenin sorunlarý hakkýnda bilgi veren Akel, teþvik sistemi, zincir maðazalarýn durumu, çiftçilerin sorunlarý, çalýþan ve iþverenler arasýnda yaþanan sýkýntýlar baþ olmak üzere yaþanan göçün ilçe ekonomisine verdiði zararlarýn bulunduðu dosyayý Prof. Dr. Vahit Doðan'a sundu. Sungurlulu olan Doðan, ilçenin sorunlarýný yakýndan takip ettiðini belirterek, çözüm konusunda elinden geleni yapacaðýný vurguladý. Devletin saðladýðý teþvik sisteminin yerleþim birimlerine göre ayrý ayrý ele alýnmasý gerektiðinin altýný çizen Doðan, AB fonlarýndan küçük yerleþim birimlerinin fazla yararlandýrýlmasý gerektiðine iþaret etti. Emekliler konusuna deðinen Doðan, emeklilerin ülkenin kanayan yarasý olduðunu söyledi. Emekli olanlarýn kendi yaþamlarýný devam ettirebilecek bir maaþ alarak çalýþmamalarý gerektiðini belirten Doðan, emeklilerin çalýþmaya devam etmeleri nedeniyle ülkede iþsizliðin arttýðýný kaydetti.doðan, baþta Sungurlu olmak üzere Çorum ve ilçelerinin sorunlarýnýn çözümü konusunda takipçi olacaðýný sözlerine ekledi.sungurlugündem "Çocuðunuzun okul hastalýklarýna Uz. Dr. Ýncilay Üstündað KALABALIK VE HAVASIZ ORTAMLAR HASTALIÐA DAVETÝYE ÇIKARIYOR Çocuklarýn baðýþýklýðýn henüz tamamlanmadýðý dönemde yýlda 5-6 kez enfeksiyon geçirmesinin normal olarak kabul edildiðini belirten Ýncilay Üstündað, "Özellikle okula yeni baþlayan çocuklarýn alýþýk olmadýklarý kalabalýk bir ortama girmeleri ve daha önce karþýlaþmadýklarýenfeksiyon etkenleri ile karþýlaþmalarý, bu enfeksiyonlarýn en az 2 katý kadar tekrarlanmasý ile sonuçlanýr.ancak bu, baðýþýklýk sisteminin doðal iþleyiþi sonucu oluþan normal bir durumdur ve çocuðun baðýþýklýk sisteminin geliþmesine Okullar ve kreþlerin açýlmasý ile birlikte ebeveynlerin de çocuklarýn saðlýðý ile ilgili endiþeleri artýyor. Okula baþlayan çocuklarý salgýn hastalýklardan korumak için þimdiden önlem alýnmasý büyük önem taþýyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Ýncilay Üstündað, çocuklarýn okul hastalýklarýna yakalanma riskini azaltmak için alýnmasý gereken önlemler hakkýnda bilgi verdi. yardýmcý olmaktadýr.burada bilinmesi gereken en önemli nokta; geçirilen enfeksiyonlarýn büyük çoðunluðunun bulaþýcý olduðu ve iyi bir ev bakýmý ile kendiliðinden geçeceðidir.hastalýk belirtileri devam ettiði takdirde mutlaka uzman yardýmý alýnmalýdýr" dedi. OKUL DÖNEMÝNDE ÇOCUKLARI HASTALIK- LARDAN KORUMAK ÝÇÝN ÖNLEM ALIN Çocuklarýn mutlaka genel bir muayeneden geçmesi gerektiðinin altýný çizen Ýncilay Üstündað, "Çocuðun sürekli tekrarlayan hastalýklarý varsa bunlarýn tedavi ve takibinde doktor ile yakýn temasta olunmalýdýr. Çocuðun aþý programýnda eksik varsa tamamlanmalýdýr. Beslenme þekli hastalýklara karþý vücut direncinin oluþmasýnda en yakalanma riskini azaltýn" önemli yeri tutar. Bu nedenle çocuðun dengeli ve kaliteli beslenmesi saðlanmalýdýr. Çocuklar abur cubur gýdalardan uzak tutulmalýdýr. Taze ve kuru meyveler, kuruyemiþler,süt ürünleri ise günlük beslenmede eksik edilmemelidir.vitamin takviyesi yerine her türlü vitamin mineral desteði doðal yollarla karþýlanmalýdýr. Düzenli probiyotik kullanýmý baðýþýklýk sistemine iyi geldiðini gelmektedir.probiyotikler en çok yoðurt-kefir gibi yiyeceklerde bulunur.bunun yaný sýra ekmek mayasýndan elde edilen beta glukanýn çok iyi bir baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirici özelliðe sahip olduðu bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr.doktorun uygun görmesi ve önerisi doðrultusunda bu gibi destekler de kullanýlabilir. Hastalýklardan korunmanýn ana prensibi hijyen kurallarýna uymaktýr. Bu amaçla çocuðayemekten önce ve sonra,tuvaletten çýkarken ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yýkamasý öðretilmelidir.bu kurala okul personelinin uyup uymadýðý da denetlenmelidir. Enfeksiyonlar en çok çocuklarýn ellerini ve kirli materyalleri aðzýna sokmasýyla yayýlýr. Okulda bu tür malzemenin nasýl ve ne sýklýkta dezenfekte edildiði,sýnýflarýn düzenli havalandýrýlýp havalandýrýlmadýðý da kontrol edilmelidir.çocuðunkýyafetleri mevsim normallerine göre seçilmelidir. Çok ince veya çok kalýn kýyafetler yerine ince katlardan oluþan bir giyim tarzý tercih edilebilir.sýnýfta ve diðer yaþam alanlarýnda ortam ýsýsý, konfor ýsýsý olarak kabul edilen dereceler arasýnda olmalýdýr. Okula giden çocuklara grip aþýsý yaptýrmak çocuðun doktorunun karar vereceði bir durumdur. Eðer alerjik bronþit,geniz eti gibi altta yatan kronik bir rahatsýzlýk varsa doktor aþý yapýlmasýný uygun bulabilir. Yoksa okula giden her çocuða rutin olarak grip aþýsý önerilmemektedir. Sýnýflardaki öðrenci sayýsý artýkça hastalýk riski de artar. Bu nedenle veliler, sýnýflarda kaç öðrenci olduðunu kontrol etmelidirler. Bütün bu önlemlerin içinde en önemlisi hasta çocuklarýnokula gönderilmemesidir. Bu konuda tüm veliler ve okul yönetimi hassasiyet göstermelidir.

11 2 AÐUS- 29 EYLÜL 2015 SALI 11 Çalýþan anneler için kahvaltý önerileri Çocuðum okula gitmek istemiyor! Okulun ilk günlerinde bazý çocuklarýn karýn aðrýsý, baþ dönmesi, kusma gibi farklý gerekçelerle okula gitmek istemediði görülmektedir. Bu tür rahatsýzlýklarýn kaynaðý, daha çok, kaygýlý veya baðýmlý iliþkilerin olduðu ailelerde yetiþen çocuklarda görülen okul korkusu olabilir. Anne babalar ne yapmalý? * Okul korkusu yaþayan çocuklarý suçlamayýn. Ona, bu sýkýntýnýn baþka çocuklarda da görüldüðü, kolaylýkla iyileþebilecek geçici bir durum olduðu söylenmelidir. * Aile üyeleri olarak çocuðun okula devamý konusunda, tutarlý ve kararlý bir duruþ sergileyin. Aksi takdirde problemin çözümü zorlaþacaktýr. * Çocuðu üzen veya endiþelendiren þeyin ne olduðunu ona sorun. Küçük kardeþ, arkadaþlar, öðretmen, her ne ise bu konuda çocuk rahatlatýlmalýdýr. * Çocuðun davranýþlarýndaki deðiþiklikleri gözlemleyin. Mesela; arkadaþlarýndan hiç bahsetmiyor ya da öðretmeniyle ilgili sürekli olumsuz deðerlendirmeler yapýyorsa dikkate alýnmalýdýr. * Sýnýf öðretmeniyle görüþün. Çocuðunuzla ilgili gözlemlerinizi, düþüncelerinizi ve kaygýlarýnýzý öðretmeniyle paylaþmanýz yararlý olacaktýr. * Gerekli gördüðünüz deðiþikliklerin yapýlmasýný saðlayýn. Bazen sýnýf içi etkinliklerde çocuðun grubunun deðiþmesi ya da öðretmenin kýsa süreli özel ilgisi sorunun çözümünde etkili olabilir. * Sorunun kaynaðý ne olursa olsun çocuðun okula düzenli bir þekilde devamýný saðlayýn. Bu konuda verilecek bir taviz, çocuðun okula dönmesini zorlaþtýracaktýr. * Çocuðu ilk günlerde okula, baðýmlý olduðu kiþi (anne) yerine diðer ebeveyn (baba) götürmeli ya da servisle gitmesi saðlanmalýdýr. * Aile içi sorunlarýnýz varsa bunlarý çözmeye çalýþýn. Her þeyin yoluna gireceði konusunda çocuða güvence vermeli, önce buna anne baba inanmalýdýr. Ünal Karaman finalde kaybetti Sungurlulu Ünal Karaman, Antalya'nýn Döþemealtý ilçesinde düzenlenen yaðlý güreþlerde ikinci oldu. Döþemealtý Belediyesi tarafýndan bu yýl 10'ncusu düzenlenen Nar Festivali ve Yaðlý Pehlivan Güreþlerine 54'ü baþpehlivan olmak üzere çeþitli boylarda toplam 600 güreþçi katýldý. Müsabakalarýn sonunda finalde rakibi Mehmet Yeþil Yeþil'e yenilen hemþehrimiz Ünal Karaman ikincilik kürsüsüne çýktý. Yeniköy Stadyumunda gerçekleþtirilen güreþlerde üçüncülüðü ise Hasan Cengiz ile Recep Kara elde etti. Baþpehlivan Mehmet Yeþil Yeþil'in madalyasýný ve kupasýný Döþemealtý Kaymakamý Mehmet Baygül, ikinci olan Ünal Karaman'ýn madalyasýný Döþemealtý Belediye Baþkaný Turgay Genç, üçüncü olan Hasan Cengiz ile Recep Kara'nýn madalyalarýný ise Döþemealtý Güreþ Aðasý Osman Ali Avcý verdi. Saðlýklý beslenme, çocuklarýn büyüme ve geliþmesi için önemli olduðu kadar okul baþarýsýnda büyük rol oynuyor. En deðerli öðün olarak adlandýrýlan kahvaltý, özellikle çalýþan annelerin vakit problemi nedeniyle endiþe kaynaklarýndan biri olabiliyor. Ancak akþamdan hazýrlanabilecek besleyici yiyecekler sayesinde anneler çocuklarýn güne güzel bir baþlangýç yapmalarýný saðlayabiliyor. Memorial Wellness Beslenme Danýþmaný Dr. Dyt. Yonca Sevim, okul çaðýndaki çocuklar için kahvaltýnýn önemi hakkýnda bilgi verdi ve çalýþan annelere önerilerde bulundu. KAHVALTI HAFIZAYI DESTEKLÝ YOR VEKONSANTRASYONU ARTIRIYOR Okul döneminde sabahlarý anneleri en çok zorlayan konulardan birinin de kahvaltý olduðunu kaydeden Yonca Sevim tavsiyelerini þöyle sýraladý: "Çocuklar sabahlarý uyanmak, okula gitmek özellikle de kahvaltý yapmak istemeyebilirler. Ancak kahvaltý;beyin fonksiyonlarý, konsantrasyon, hafýza ve dikkat süresinde artýþayardýmcý olur. Özellikle büyük þehirlerde yaþayan, okula gidebilmek için trafikte uzun süreler harcayan, yoðun ders ve ödev programlarý olan çocuklar için kahvaltý çok önemlidir. Ancak akþamdan ya da daha önceden hazýrlanacak pratik ve saðlýklý kahvaltýlýklarla çocuklara kahvaltý alýþkanlýðý kazandýrýlabilir. DONDURUCUDAN FAYDALANIN Tam tahýllý ev yapýmý poðaçalar: Önceden hazýrlanabilecek, tam buðday unu ve tereyaðý ile yapýlmýþ peynirli ve maydanozlu yada peynirli ve dereotlu poðaçalar dondurucuya konulabilir. Çocuklarýn da seveceði bu yiyeceklerin sabah ýsýtýlmasý yeterli olacaktýr. Meyveli ve yemiþli muffinler: Tam buðday unu, süt, yoðurt ve pekmez ile hazýrlanmýþ bir avuç büyüklüðündeki kekler; havuç-ceviz, elma-fýndýk veya incir-badem eklenerek önceden hazýrlanýp, dondurucuda bekletilebilir. Bu kekler, þeker ile hazýrlanmamalý, kabartma tozu yerine de maya kullanýlmalýdýr. Sebzeli ve peynirli kekler: Tam buðday unu, süt ve yoðurt ile hazýrlanmýþ bir avuç büyüklüðündeki az tuzlu kekleri; peynirdereotu, ýspanak veya kaþar peyniri-kabak, dereotu veya bezelye, havuç-lor peyniri eklenerek önceden hazýrlanabilir ve dondurucuda saklanabilir. Kekin üzerine çörek otu veya susam eklenerek lezzeti artýrýlabilir. Krep dürümler: Bir akþam önceden, tam buðday unu ve yumurta ile hazýrlanacak krep hamuru, sabah teflon veya seramik bir tavada piþirilebilir. Bu iþlem sadece 1 dakika alacaktýr. Piþirilmiþ krep, sürülebilen taze peynirler ve biraz çið sebze ile servis edilebilir ya da içine tarçýn eklenip, piþirilerek tereyaðý ve mevsim meyveleri ile saðlýklý bir waffleþeklinde hazýrlanabilir. Tatlandýrýlmamýþ kahvaltýlýk gevrekler: Ýçerisinde glikoz veya fruktoz þurubu, þeker içermeyen, yulaf ve çavdar aðýrlýklý Dr. Dyt. Yonca Sevim kahvaltýlýk müslilerin bir bardak kefir veya süt ile karýþtýrýlmasý yeterli olacaktýr. Kahvaltý tabaðý: Birkaç bölmesi olan, kapaklý kahvaltý tabaðýna; peynir, zeytin, domates püresi, reçel ya da pekmez yerleþtirilebilir. Ufak boyda renkli biberler veya küçük salatalýklar yýkanýp ve dolapta bekletilebilir. Sabah tek yapýlmasý gereken, bölmeli kahvaltýlýk tabaðýný ve çið biberleri masaya koymak ve ekmek dilimlerini ýsýtmak olacaktýr. Tostlar veya sandviçler: Akþamdan hazýrlanacakakdeniz tipi sandviçler dolaba konulabilir. Bu sandviçler beyaz peynir, dil peyniri, kaþar peyniri ve domates, biber, maydanoz ile hazýrlanabilir. Sandviçlerde avokado, zeytin ezmesi ve sotelenmiþ sebzeler de kullanýlabilir. Þarküteri ürünlerinden uzak durulmalýdýr. Bu sandviçler sabah tost makinasýnda ýsýtýlabilir ya da tost haline getirilip zamandan kazanýlabilir. Saðlýklý kahvaltý örnekleri 1-Bir bardak kefir Ev yapýmý poðaça 5 adet zeytin 2-Bir bardak Süt ( þekersiz isteyenler tarçýn ve kakao ekleyebilir) Ev yapýmý meyveli kek 3-Kahvaltýlýk tabaðý Haþlanmýþ yumurta Tam buðday ekmeði Söðüþ sebzeler 1 bardak taze meyve suyu 4-Bir bardak süt/yoðurt/kefir 6-8 kaþýk þekersiz kahvaltýlýk gevrek/müsli 1 porsiyon taze meyve (dondurulmuþ ahududu, böðürtlen) 5-Bir bardak süt ya da ayran 1 dilim sebzeli kek Söðüþ sebzeler, adet biberler veya birkaç yaprak roka 6-1 bardak taze sýkýlmýþ portakal suyu 2 dilim tam buðday ekmeði ile yapýlmýþ peynirli tost Söðüþ sebzeler 7-1 adet krep 3 yemek kaþýðý ezme veya sürülebilen peynir, (süzme yoðurt) 1 tatlý kaþýðý zeytin ezmesi ve birkaç dal maydanoz ile kahvaltýlýk dürüm 1 bardak süt" Alzheimer hastalýðý ertelenebilir Alzheimer Hastalýðý, unutkanlýk ve bunama ile seyreden, genellikle belli bir yaþýn üzerinde görülen ve beyindeki sinir hücrelerinin yaþlanmasý ile ortaya çýkan bir hastalýktýr. Hastalýk ilerledikçe, kiþi günlük yaþamýný bir baþkasýnýn yardýmý olmadan devam ettiremez hale gelebilir. 80 yaþ üzerinde binde oranýnda görülen hastalýk ile ilgili son yýllarda yapýlan araþtýrmalar, düzenli uyku ve yeterli su tüketiminin, Alzheimer bulgularýnýn ortaya çýkmasýný geciktirdiðini ortaya koymakta. Memorial Þiþli Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir, "Dünya Alzheimer Günü" öncesinde Alzheimer hastalýðý ve beynin temizlenmesi hakkýnda bilgi verdi. HER UNUTKANLIK ALZHEÝMER DEÐÝLDÝR Alzheimer'in erken belirtisinin genellikle yakýn hafýza kaybý olduðun dile getiren Prof. Dr. Gökhan Akdemir, "Bununla birlikte konuþma problemleri, kelimeleri hatýrlayamamak, nerede olduðunu ve kiminle görüþtüðünü unutmak gibi bulgular verebilir. Alzheimer'in ilerleyen yaþla ilgisi olduðu bilinmektedir. 65 yaþ ortalamasýnda bin kiþide 3 hastada görülürken, 80 yaþ sonrasý bu sayý binde 40-60'a çýkmaktadýr. Hastalýk; % 70 oranýnda genetik olduðu düþünülmektedir. Ancak travma, depresyon ve hipertansiyon gibi nedenlere baðlý olarak daha genç yaþlarda da ortaya çýkabilir. Alzheimer hastalarýnýn tümünde unutkanlýk görülür. Ancak her unutkanlýk Alzheimer olarak deðerlendirilmemelidir. Aþýrý stres, yoðun iþ temposu, aðýr üzüntü ve depresyon durumlarýnda da unutkanlýk yaþanabilmektedir" dedi. KALITIMSAL FAKTÖRLER ÖNEMLÝ BÝR NEDEN Akdemir sözlerine þöyle devam etti: "Alzheimer'in nedeni kesin olarak bilinbeyin hücrelerinin ölümü, sinirsel iletimin bozulmasý, çeþitli zehirli maddelerin hastalýða yol açabileceði düþünülmektedir. Sinir hücrelerinin çalýþýrken arkalarýnda býraktýklarý Beta-amiloid ve tau gibi protein birikintilerinin beyinden temizlenememesi Alzheimer'ýn oluþ mekanizmasý olduðu düþünülmektedir. Alzheimer hastalarýnýn beyninde biriken protein birikintileri de patolojik olarak görülebilmektedir. Beyinde temizlenmeyen protein birikintileri, sinir hücrelerinin kendi aralarýnda iletiþim kaybý yaþanmasýna neden olmakta ve beyindeki sinir hücreleri arasýnda elektriksel baðlantýlar azalmakta ve Alzheimer Hastalýðý belirtileri ortaya çýkmaktadýr. DÜZENLÝ UYKU BEYNÝ TEMÝZLER MÝ? Alzheimer'in nedeni ve tedavisi için yapýlan çalýþmalar, beyinde bulunan protein birikintilerinin temizlenmesi üzerine yoðunlaþmaktadýr. Ýleri yaþtaki her kiþide bu tür birikintiler görülmeyebilir. Bu nedenle Alzheimer hastalarýnda ortaya çýkýþ nedeni araþtýrýlmaktadýr. Ýnsan bedeninde yaklaþýk 37 trilyon hücre olduðu sanýlmaktadýr. Bütün bu hücreler çalýþýrken bir miktar çöp çýkarýrlar. bu birikintiler Lenf Sistemi ile temizlenir. Beyin kabuðunda 85 milyar hücre vardýr. Bu hücrelerin çalýþýrken ürettiði artýklarý, çöpleri temizleyen bilinen bir lenfatik sistemi beyinde yoktur. Son yýllarda ABD de yapýlan çalýþmalarda beyinin de bir lenfatik sistemi olduðu ve buna Glimfatik sistem (Glymphatic System) adý verildi. Bu sistem beyindeki akuaporin denilen su kanallarýnýn yardýmýyla yapýlmaktadýr. Beyin, kendi ürettiði yaklaþýk 150 ml'lik bir su içinde, beyin omurilik sývýsýnýn (BOS) içinde yüzmektedir. Ýleri sürülen bu hipoteze göre BOS sadece beynin etrafýnda yer almaz. Týpký diðer dokularda olduðu gibi beyin hücreleri arasýndaki birikintileri çöpleri; Alzheimer hastalýðýna neden olan beta-amiloid gibi birikintileri de temizler. Bu beyin lenfatik sistemi çalýþýrken beyin omurilik sývýsý beyin kan damarlarý boyunca hareket ederek beyin derinliklerine sokulur ve hücreler arasýndaki çöpleri alarak kan dolaþýmýna katýlmalarýný saðlar. Farelerde yapýlan çalýþmalarda bu temizlenmenin uykuda daha çok yapýldýðý gösterilmiþtir. Beyin uyku sýrasýnda istirahate geçtiði için, sinir hücreleri arasýndaki boþluklar geniþlediði ve beyin omurilik sývýsýolmaktadýr. Günlük düzenli 8 saat uyuyan bir kiþinin beyninde bulunan protein birikintileri daha iyi temizlenebildiði için Alzheimer'in belirtilerini geciktirmek de mümkün olmaktadýr. YETERLÝ SU TÜKETÝMÝ BEYÝN SIVISINI YENÝLER Su, vücut için temel ihtiyaçtýr ve saðlýklý bir bünye için suyun yeteri kadar tüketilmesi gerekmektedir. Bazý zararlý bileþenler de dolaþýmda bulunan suyun etkisi ile vücuttan uzaklaþtýrýlmaktadýr. Normalde yaklaþýk 1400 gram aðýrlýðýnda olan beyin, beyin omurilik sývýsýnýn içinde yer aldýðý için 25 gram olarak hissedilmektedir. Beynin içinde bulunduðu beyin omurilik sývýsý, düzenli su tüketiminde günde 3 kez yenilenmektedir. Bu yenilenme durumu da beynin protein birikintilerinden daha iyi temizlenmesine olanak saðlamaktadýr. Kiþinin susuz kalmasý ya da günlük düzenli su tüketimini aksatmasý vücutta birçok soruna neden olabileceði gibi beyin omurilik sývýsýnýn azalmasýna da yol açmaktadýr. Düzenli uyku ve su tüketimiyle erken dönemde ortaya çýkabilecek Alzheimer belirtile-

12 29 EYLÜL 2015 SALI Petrol daðýldý Batman Petrolspor, ligdeki ikinci maðlubiyetini sahasýnda Van Büyükþehir'den aldý. Sahada hiçbir varlýk gösteremeyen Kýrmýzý-beyazlýlar, farktan kurtuldu. Konuk takým, 3 puaný 3 golle aldý. 3. Lig temsilcisi Petrolspor, sahasýnda aldýðý maðlubiyetle aðýr yara aldý. 16 Mayýs Þehir stadýndaki karþýlaþmada Batmanlý futbolseverler kapalý tribünleri doldururken, konuk takýmýn taraftarlarý da kale arkasýnda maçý izledi. Kupada Cizre'ye, deplasmanda da Bergama'ya 3-0 maðlup olan Kýrmýzý-beyazlýlar, sahasýnda Van Büyükþehir'e de 3-0 yenilerek, zirve yolunda aðýr yara aldý. Petrolsporlu futbolcularýn adeta uyuduðu maçta Van Büyükþehir, farký kaçýrdý. "Hesapta olmayan bir maðlubiyet aldýk" Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Çatalcaspor karþýsýnda beklemedikleri bir maðlubiyet aldýklarýný söyledi. Son haftalarda iyi bir çýkýþ yakaladýklarýný ancak Çatalcaspor maçýnda beklemedikleri bir maðlubiyet aldýklarýný söyleyen Hamit Iþýk, hafta sonu oynayacaklarý maçta telafi edeceklerini söyledi. Maçýn belli bölümlerinde iyi oynamadýklarýný söyleyen Genel Kaptan Hamit Iþýk "ligde üst üste iyi sonuçlar almaya baþlamýþken hiç hesapta olmayan bir maðlubiyet aldýk. Futbol içerisinde bunlar oluyor. Bu tür sonuçlar var. Hafta sonu kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Çine Madranspor maçýyla çýkýþýmýzý sürdüreceðiz. Sahanýn sentetik olmasý futbolcularýmýzýn üst üste maçlara çýkmasý Çatalcaspor karþýsýnda zaman zaman etkisiz oynamamýza neden oldu. Gol atanýn kazanacaðý bir maç oynadýk. Neticede golü bulan ev sahibi takým oldu ve puan kaybý yaþadýk. Çatalca'ya gelerek bizlere destek veren tüm taraftarlarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi. Yasin Yücel Madran hazýrlýklarý baþlýyor Hafta sonunda Çine Madranspor ile karþýlaþacak Çorum Belediyespor hazýrlýklara bugün yapacaðý antrenman ile baþlayacak. Geçen haftayý deplasmanda aldýðý maðlubiyetle kapatan Çorum Belediyespor, hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Çine Madranspor maçý hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörler nezaretinde yapýlacak olan antrenmanýn Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda gerçekleþtirilece3ði belirtildi. Yasin Yücel Gölcükspor lige döndü "Güçlü bir rakibi yendik" Ligde topladýðý üç puanla alt sýralarda yer alan Gölcükspor, moral bulduðu kupa mesaisinin ardýndan deplasmanda TKÝ Tavþanlý Linyitspor'u tecrübeli ismi Sezgin'in attýðý golle geçen Gölcükspor, týrmanýþa geçti Tavþanlý'dan mutlu döndü Spor Toto 3. Lig 3. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, hafta için oynanan Ziraat Türkiye Kupasý'nýn ardýndan önceki gün ligde TKÝ Tavþanlý Linyitspor ile deplasmanda karþýlaþtý. Kupa sýnavýnda PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'u kupanýn dýþýna iterek moral bulan kýrmýzý siyahlýlar, TKÝ Tavþanlý Linyitspor karþýsýnda puan mücadelesi yaptý. Burak izin vermedi Her iki takýmda müsabakaya kontrollü baþladý. Ev sahibi ekip, 26. dakikada penaltý kazandý. Topun baþýna geçen Savaþ'ýn vuruþunda Gölcükspor kalecisi Burak gole izin vermedi. Her iki ekibin ilk yarý içerisinde girdiði pozisyonlardan sonuç çýkmayýnca, karþýlaþmanýn ilk yarýsý baþladýðý gibi golsüz eþitlikle tamamlandý. Sezgin üç puaný getirdi Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda oldukça etkili bir oyun sergileyen Gölcükspor, 79. dakikada Oðuzhan ile gole çok yaklaþtý. Oðuzhan'ýn sert þutunda top direkten döndü, ev sahibi ekibin savunmasý tehlikeyi uzaklaþtýrdý. Karþýlaþmanýn 84. dakikasýnda penaltý kazanan Gölcükspor'da topun baþýna geçen Sezgin, kýrmýzý siyahlýlarý öne geçirdi. Hafta sonu rakip Dardanel Karþýlaþmanýn kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Gölcükspor Tavþanlý deplasmanýndan üç puanla döndü. Bu sonuçla kýrmýzý siyahlýlar dört gün arayla oynadýðý iki karþýlaþmadan da galibiyetle ayrýldý. Gölcükspor, hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Dardanelspor maçýnýn hazýrlýklarýna yarýn baþlayacak. Bilal Kýsa Galatasaray Gaziantepspor maçýnýn en iyisi Futbolarena.com spor sitesinin analizine göre Süper Lig'in 6. haftasýnda sahasýnda Gaziantepspor'u aðýrlayan Galatasaray'da en çok koþan oyuncu yine Bilal Kýsa oldu. Süper ligde oynanan 6 maçýn 3'ünde ilk 11 oynayan Bilal Kýsa bu 3 maçta da takýmýnýn en çok koþan ismi olmayý baþardý. Lig TV'nin istatistiklerine göre Bilal Kýsa 11.3 km ile Galatasaray - Gaziantepspor maçýnýn en çok koþan oyuncusu olurken, 2. sýrada 10.8 km ile John Chibuike vardý. 3. ise yine Galatasaray'dan 10.5 km ile Jose Rodriguez oldu. Galatasaray maçta 107 km koþarken, Gaziantepspor km koþtu. Ünlü istatistik sitesi Whoscored Bilal Kýsa'yý maçýn adamý seçti. Annesinin vefatýnýn ardýndan, hem Trabzonspor'a hem de Gaziantepspor'a karþý ilk 11'de sahaya çýkan Bilal Kýsa mücadelesiyle takdir topluyor. Ünlü istatistik sitesi whoscored.com'a göre de Galatasaray - Gaziantepspor maçýnýn en iyi oyuncusu Bilal Kýsa. 8 puanla maçýn adamý seçilen Bilal'den sonra en iyi isim ise 7.9 puan ile ilk golün asistini de yapan Jason Denayer oldu. Bilal maç boyu 3 þut attý bunlarýn 2'si kaleyi buldu, 4 anahtar pas verdi, 3 faul aldý, 78 kez ile maçta en çok topla buluþan oyuncu oldu ve %80 pas isabet oranýyla oynadý. Bilal savunmada da ön plana çýktý. 4 kez top çaldý, 2 kez pas arasý yaptý, 2 hava topu kazandý, bir þut blokladý ve bir de faul yaptý. Bilal ayrýca 32 yaþýna raðmen ilk yarýnýn en çok koþan oyuncusuydu. Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Zonguldak Kömürspor, kendi sahasýnda Birlik Nakliyat Düzyurtspor ile karþý karþýya geldi. Bol gollü geçen maçta Kömürspor rakibini 5-1 yenerek 11 puanla ligde ikinciliðe yükseldi. Ligin baþlamasýndan bu yana iyi oynamalarýna karþýlýk basit hatalarla puan kayýplarýnýn yaþandýðýný ifade eden teknik direktör Cahit Terzi, "Þimdi biz beþ haftadýr gerçekten iyi oynadýk. Ama çok basit hatalarla puan kayýplarýmýz oldu. Bizim takýmýn Kayseri maçýndaki oyununu zaten herkes gördü. Ben çocuklara Kayseri maçýnda oynadýklarý oyunun üzerine bir þeyler katmalarýný istedim. Skorer oyun oldu. Bol bol pozisyona girdik. Kafadan 2-0'ý yakaladýk. Penaltý kaçýrdýk, sonra yine gol pozisyonuna girdik. Kime ne görev verdiysek oyun oynadýlar" dedi.düzyurtspor'u 5-1 yenmelerine raðmen rakiplerinin güçlü bir takým olduðunu hatýrlatan Cahit Terzi, "Karþýmýzdaki takýmýn beþ yediðine bakmayýn. Düzyurt her zaman þampiyonluk mücadelesinde olacaktýr. Onlar gerçekten iyi takým, tabi bizde de bugün gerçekten çocuklarýn mücadelesi çok üst düzeydi. Kayseri maçýnýn moral bozukluðu oynadýklarý oyun karþýlýðýný alamadýklarý için Kayseri maçýnýn hýrs oldu. Gerçekten çok iyi mücadele ettik yolumuza devam edeceðiz. Bu iþte biz de varýz. Herkes gibi biz de varýz. Ýmkanlar gerçekten zor. Biz bu imkansýzlýklar ve zor þartlarda. Yine sonuna kadar mücadele edeceðiz" diye konuþtu. Terzi, gol yollarýndaki sorunun çözülmesiyle birlikte ligde mücadelelerini arttýrarak þampiyon olmayý hedeflediklerini ifade etti.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür.

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurbanlarınız Afrika da Bayram Olsun. Kurbanlarınızı Afrika nın en ücra yerlerine

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı