Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı"

Transkript

1 Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı Yrd.Doç.Dr.Mesut Yalvaç Giriş Enformasyon kurumlarından olan arşivler, toplum kültürünün, sosyal yapısının, ekonomisinin ve politikasının vazgeçilemez ve yeri alınamaz öğeleridir ve hem içinde bulunulan çağdan hem de içinde bulunulan bölgeden, toplumdan ve kurumlardan kuramsal, işlevsel ve yapısal yönlerden etkilenmektedirler. Şüphesiz, bu etkilenme arşivlerde çalışan profesyonellerin yani arşivci lerin yetiştirilmesi görevini üstlenen arşiv eğitim ve öğretimi için de söz konusudur. Arşiv eğitim ve öğretiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için arşiv eğitimi ve öğretiminde gerekli her türlü kaynağı ve olanağı sağlamak ve bunları amaca uygun, dengeli ve etkin bir şekilde kullanmak amaçlanmalıdır savından yola çıkılan bu çalışmanın amacı, arşiv eğitimine ve öğretimine olan gereksinimin genel ve özel nedenlerini ve bu gereksinimin nasıl karşılanabileceği konusunu değişik açılardan ele alarak genel bir çerçevede açıklamak; başarılı bir arşiv eğitimi ve öğretiminin gerçekleştirilmesinde rol oynayan faktörleri saptamak; böylece, arşiv eğitimi ve öğretimi konularıyla ilgili ayrıntılı kuramsal ve uygulamalı araştırmaları teşvik etmektir. Ayrıca, arşiv alanının diğer bilim alanlarıyla ilişki kurmasının önemini vurgulamak da bu çalışmanın ikincil amacıdır. Arşiv eğitim ve öğretiminde başarıyı irdeleyen bu çalışmada, konu, kuramsal olarak, temel kavramlar, terminoloji ve genel nitelikler yönünden incelenmekte; konuyla ilgili çok ve yığın bilgi aktarmak değil, esin kaynağı olmak ve tartışma yaratabilmek hedeflenmektedir. Çalışmada, betimleme ve dokümanter analiz yöntemleri ve belgeler/yayınlar yolu ile bilgi toplama tekniği kullanılmıştır. Konuya girişte bazı temel kavramların bu çalışmada esas alınacak anlamlarını açıklamakta yarar bulunmaktadır. Bu temel kavramlar Arşiv, Arşivci, Eğitim - Öğretim, kavramlarıdır. Ayrıca, bu temel kavramlarla ilişkili bazı diğer alt kavramlar da bu kavramlar ile birlikte açıklanmaya çalışılacaktır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim Üyesi

2 Arşiv: Arşiv kavramının pek çok tanımı vardır. Bir çok tanımı içine alabilecek ve herkes tarafından kabul edilebilecek kadar geniş, bu çalışmanın amacına da uygun bir tanım şu olabilir: Arşiv, tarihi, biçimi, üzerinde kayıtlı olduğu taşıyıcı şekli ne olursa olsun kamu veya özel her türdeki kurumların, gerçek veya tüzel kişilerin etkinlikleri sonunda oluşmuş ve veya elde edilmiş arşivsel belgeler (Kandur, 1999: 15); arşivsel belgelerin ve verilerin arşivcilik tekniğine uygun olarak kullanıcıların bilgi edinebilmeleri için düzenlenmesi ve yerleşim, tanımlama, çoğaltma, analiz, depolama, erişim, sunma ve kullanma da dahil olarak işlenmesi (Arşivcilik terimleri..., 1995: 28); bu belgelerin korunduğu ve gereksinim duyanların kullanımına en hızlı, en etkin ve en verimli şekilde sunulduğu yerler (Arşivcilik terimleri..., 1995: 5) olarak tanımlanabilir. Arşivi diğer bilgi örgütlerinden (kütüphane, müze vd.) ayıran özelliklerden biri olan ve yukarıdaki tanımın odak noktasında bulunan arşiv malzemesi nin temel özellikleri üzerine kısa açıklama yapmak, arşiv kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Arşiv malzemesinin temel özellikleri kısaca şöyle sıralanabilir (Kandur, 1999: 15): Arşiv malzemesi organiktir; kurumların kanun ve yönetmeliklerle kendilerine yüklenmiş olan işlevlerini yerine getirirken doğal olarak oluşurlar. Arşiv malzemesi, bu malzemeyi bir işleve bağlı olarak üreten birim veya şahıs tarafından üçüncü bir şahsa veya kuruma iletilir. Arşiv malzemesi kağıt, elektronik, optik, manyetik bant, film vs. gibi üzerine kayıt yapılabilecek her türlü ürün olabilir. Bilgiyi taşıyan arşiv malzemesinin türü konusunda ayrım yapılmaz. Arşivci: Dünyanın en eski kurumlarından bir olarak kabul edilen arşiv kurumunda arşiv malzemesinin geçirdiği her süreci kontrol etmek üzere görev alan kişilerin-arşivcilerin eğitimini konu alan bu çalışmada arşivci kavramının da açıklanması gereklidir. Bu çalışma kapsamında arşivci, arşivlerin idaresiyle ve / veya arşivlerin yönetimiyle profesyonel olarak uğraşan kimse (Arşivcilik terimleri..., 1995: 6) olarak tanımlanabilir. Bu kavrama, üretilmiş olan belgelerin yaşam evreleri açısından yaklaşıldığında ise aşağıdaki tablo ile karşılaşılabilir: 2

3 Üretilmiş olan belgelerin yaşam evreleri açısından : Güncel Belgeler / Aktif Dönem Güncel Olmayan Belgeler / Pasif Dönem Yarı Güncel Belgeler / Yarı- Aktif Dönem Arşivlik Malzeme Arşiv Malzemesi Kayıt yönetimi (records management) mi? Arşiv yönetimi (archives management) mi? Kayıt yöneticisi mi? / Arşivci mi? Günümüzde arşiv işleminin iki ayrı yönünü birbirinden ayırmak için mi? Tablo 1. Üretilmiş olan belgelerin yaşam evreleri ile arşivcilerin ve arşivciliğin ilişkisi Arşivcilik literatüründe güncel belgeler ve yarı güncel belgeler kayıt yöneticisinin, güncel olmayan belgeler ise arşivcinin sorumluluğunda kabul edilmektedir. Ancak bu ayrım görecelidir ve özellikle özel kurum ve kuruluşlarda kayıt yöneticisi, güncel ve yarı güncel belgelerin yanı sıra güncel olmayan belgelerden de sorumlu olabileceği gibi kimi kurum ve kuruluşlarda da arşivciler yarı güncel belgelerin sorumluluğunu üstlenebilmekte ve güncel belgelerle ilgili sorunlar üzerine çözüm üretebilmektedirler (İcimsoy, 1998: 496). Aslında bu konunun tartışılmasına uzun zaman önce başlanmıştır (Evans, 1999: 79) ve bugün varılan noktada kayıt/belge ve arşiv yönetimi kavramları birbirinden ayrılmaz iki unsur haline gelmiş; biri diğerinden bağımsız olarak da olabileceği gibi birinin var olmaması durumunda eksikliği tüm sistem içinde hissedilir olmuştur (İcimsoy, 1998: ). Gerçekten de arşivciler, belge ve arşiv yönetimini sistematik olarak gerçekleştirebilmek için arşivlik malzemeyi ve arşiv malzemesini yukarıdaki tablodan da (Tablo 1.) anlaşılabileceği gibi belli dönemler içerisinde ele almaktadırlar. Çünkü bu dönemlerde birbiri ile ilişki içinde ve birbirinin devamı niteliğinde işlevler yerine getirilmektedir (Kandur, 1999: 20). Böylece, arşivcilikte belgenin yaşam döngüsü nün özünde belgenin üretiminden imhasına kadar tüm dönemler içerisinde denetim altında tutulmasının bulunduğu (Hare, 1997: 2; Penn, 1989: 9) ve yine belgenin yaşam döngüsü nün her döneminde arşivcilerin sorumluluğunun ve fırsatlarının olduğu söylenmelidir. 3

4 Arşivcilikte belgenin yaşam döngüsünün her döneminde sorumluluğu ve fırsatları bulunan arşivcilerin en iyi şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri, ancak onların iyi yetiştirilebilmeleri ile mümkün olabilir. Bu noktada çalışma konumuzla ilgili iki kavramı eğitim ve öğretim kavramlarını açıklayarak arşiv eğitimi konusuna girmek daha doğru olabilir. Eğitim: Bu çalışma kapsamında eğitim, davranış geliştirme, yetenek geliştirme, bilgi, beceri ve tutum kazanma süreci (Alkan, 1997: 13) olarak tanımlanabilir. Bu süreç, insanı hayatı yaşamaya hazırlayan, insanın yaşamda yerini alması için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları kazanmasını sağlayan, bu amaçla insanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren karmaşık bir süreçtir (Alkan, 1997: 16; Türkçe Sözlük, 1992: 435). Öğretim: Bu çalışma kapsamında öğretim ise, belli bir amaca göre, ilgili disiplin alanlarına (matematik öğretimi, işletme öğretimi, sosyoloji öğretimi, biyoloji öğretimi, tıp öğretimi, kütüphane, arşiv ve enformasyon öğretimi gibi alanlara) özgü olarak gereken bilgileri verme, beceri kazandırma; bunun için etkili öğrenme düzenlemeleri oluşturma ve kılavuzluk etme işi (Alkan, 1997: 15-16) olarak tanımlanabilir. Öğretim, insanı meslek sahibi yapar. Yukarıdaki tanımlara göre bireyi arşivci yapan, diğer bir söyleyişle, bireyi arşiv mesleği sahibi yapan öğretimdir. Ancak bu çalışmada yalnızca öğretim kavramını değil eğitim ve öğretim kavramlarının her ikisini birden kullanma yolu tercih edilecektir. Bunun en önemli nedeni olarak Türkiye de arşivcilik literatüründe her iki kavramın eş anlamda kullanılması, hatta eğitim kavramının öğretim kavramına göre daha çok kullanılması gösterilebilir. Yine ülkemizde, her iki kavramın yalnızca arşiv alanında değil, hemen hemen tüm alanlarda eş anlamda kullanıldığı da literatürde yaygın olarak gözlenmektedir. Arşiv Eğitimi-Öğretimi: Arşivlerin ortaya çıkışı M.Ö li yıllara kadar uzanmaktadır. Ancak arşivciliğin bir bilimsel disiplin olarak 17. yüzyılda Fransa da oluşmaya başladığı; ilk resmi arşiv okullarının da Naples da Scuola del Grande Archivio (1811) ve Ecole des Chartes (1821) olduğu; bu okullarda verilen arşiv eğitiminin ise bugün anladığımız anlamdaki arşiv eğitimi olmadığı; bu kurumların daha çok tarih eğitimi verdikleri ve uzun bir süre arşivciliğin tarihi yaklaşımların etkisinde kaldığı bilinmektedir (Bazin, 1995: 2-3). Bu durum İngiltere ve İspanya için İkinci Dünya Savaşına kadar sürerken, Avrupa nın diğer ülkeleri 1850 den sonra arşivciliğin dört temel problemi olan: Belgelerin arşivlere nasıl transfer edileceği, Ayıklama işinin nasıl yapılacağı, Niteleme ve düzenlemenin hangi düzeyde olacağı, Arşivlerin halkın hizmetine nasıl sunulacağı konuları ile ilgilenmişlerdir (Bazin, 1995: 2-3). 4

5 Nihayet, 20. yüzyılın ortalarında arşivlerde ve arşiv eğitim-öğretiminde içerik ve terminoloji açılarından değişiklikler olmuş ve bu değişiklikler 1930 lardan başlayarak arşiv bilimi teriminin yerleşmesine ve arşiv eğitim ve öğretiminin dünyanın çeşitli bölgelerinde de yayılmasına neden olmuştur (Bazin, Fransa da : 10). Arşiv eğitimi ve öğretiminin yukarıda sözü edilen yayılması, Türkiye de de gerçekleşmiştir. Bugün Türkiye de arşiv eğitimi ve öğretimi yüksek öğretim seviyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürdürülmektedir. Bunlar:1987 yılında kurulan ve eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü; yine 1987 yılında kurulan ve eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü; 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü içinde kuruìan ve eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan Arşiv Anabilim Dalı ve 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü içinde kurulan eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan ve ayrı lisans programı yürüten (Çakın, 1997: 10) Arşiv Anabilim Dalıdır. Ayrıca, Erzurum da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü ne bağlı, henüz eğitim ve öğretime başlamamış bir Arşiv Anabilim Dalı daha kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü içinde kurulan Arşiv Anabilim Dalı ise 1995 yılında anabilim dallarına öğrenci alımını durdurmuş, bölüme öğrenci alma yolunu seçmiştir. Ülkemizde arşiv eğitimi ve öğretimi konusunda yukarıda adı geçen bölümlerin ve anabilim dallarının pek çok konuda özellikle yeterli sayı ve nitelikte eğitim kadrosu, gerekli araç-gereç ve teknoloji, staj, toplumsal kabul vb. konularda hala sancılarının olduğunu, başka bir söyleyişle henüz kurumsallaşma sürecini tamamlayamadığını söylemek yanlış olmaz. Arşiv eğitimi ve öğretiminin dünyada ve ülkemizde bu kısa tarihçesinden sonra çağımızda arşiv eğitimine ve öğretimine olan gereksinimin nedenlerini sıralamaya geçebiliriz. Arşiv Eğitimi ve Öğretimi: Niçin? Arşiv eğitimi ve öğretiminin nedenlerini genel ve özel nedenler olmak üzere iki gruba ayırmak ve aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Genel Nedenler: Enformasyon devrimi / bilgi çağı Ülkemizde arşivci yetiştirilmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: Binark, 1980: ; Rukancı,

6 Her alandaki bilimsel araştırmaların artması Modern eğitim ve öğretim sistemlerinin ortaya çıkışı Eğitim ve öğretimdeki teknik ve sosyal değişim Kamu yönetiminin öneminin daha da artması İnsan hakları, demokrasi ve şeffaflık kavramlarının yaygınlaşması Kamu ve özel kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının, profesyonel ve akademik araştırıcıların, sıradan insanların, kısaca her kesimden insanların arşivlerden hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yararlanma istek ve gereksinimlerinin baskılarının- artması Aktif ve pasif arşiv kullanıcılarının eğitilmesi kullanıcı eğitimizorunluluğu Arşivlerin bir yönetim hizmeti olarak görülmesi Arşivlerin kültür ve araştırma kurumu olarak algılanması Ulusal ve uluslararası enformasyon sisteminin ve hizmetlerinin gerekli ve önemli bir parçası olarak kabul edilmesi... Özel Nedenler: Arşiv ve arşivlik belge ve bilgilerin artışı Belge türlerindeki artış / bilgi taşıyıcısı ortamlarda ve bu ortamların özelliklerinde değişim Belgelerin alışılmamış bir yazıyla ve/veya bir dilde kayıtlı bulunabilmesi Arşiv mekanlarının özelliklerinin değişimi Arşivcilerin rollerindeki değişim Belge ve bilginin: Üretiminde, Sağlanmasında, Örgütlenmesinde, Depolanmasında, 6

7 Korunmasında ve bakımında, Yönetiminde, Kullanımında yeni yaklaşımlar. Arşiv eğitimine ve öğretimine olan gereksinimin yukarıda sıralanan genel ve özel nedenleri şüphesiz daha da çoğaltılabilir. Ancak, en az bu nedenler kadar önemli olan bir diğer konu ise arşiv eğitimi ve öğretimine olan gereksinimin nasıl karşılanabileceğidir. Arşiv Eğitimi ve Öğretimi: Nasıl? Arşiv eğitimine ve öğretimine olan gereksinimin nasıl karşılanabileceği konusunu değişik açılardan ele alarak genel bir çerçevede aşağıdaki gibi açıklamak mümkün olabilir: Kazanılması gereken bilginin türü açısından: Teorik arşiv öğretimi Uygulamalı arşiv öğretimi Genel kültür formasyonu kazandırma Yardımcı bilim ve yöntemlerin öğretimi (Binark, 1980: 152) Arşiv eğitimi ve öğretiminde rol alan kurumlar açısından: Arşiv eğitimi ve öğretimi yapan akademik kurumlar açısından: Yüksek okullar Üniversiteler: Enstitüler: Ön lisans öğretim programı Lisans öğretim programı Yüksek lisans öğretim programı Doktora öğretim programı Arşiv eğitimi ve öğretimi yapan akademik kurumların yeri ve başka alanlarla ilişkisi açısından: Bağımsız bilim alanı: Arşivcilik bölümleri 7

8 ... Kütüphane ve enformasyon bilimleri ile birlikte: Kütüphanecilik Kütüphane ve enformasyon bilimleri Kütüphane, enformasyon ve arşiv çalışmaları Enformasyon bilimleri... Diğer bilim alanlarına bağlı: Tarih bölümleri... Yukarıdaki tablodan arşiv eğitimi ve öğretimi yapan akademik birimlerin farklı örgütlenme biçimlerinin olduğu; onların hangi akademik ortamda ve düzeyde örgütlendiğinden daha çok, ülkenin gerektirdiği, gereksinim duyduğu ve duyacağı arşiv eğitim ve öğretimini başarıyla gerçekleştirmelerinin önemli olduğu söylenebilir (Cook, 1984: 15-19, 22-23). Arşiv Eğitimi ve öğretiminde rol alan uygulama alanlarındaki mesleki kurumlar açısından: Milli Arşiv Kamu kurum arşivleri Özel kurum arşivleri Uygulama alanındaki bu mesleki kurumlar, staj vb. faaliyetlerle uygulamalı arşiv eğitim ve öğretimini desteklerler. Ayrıca teorik bilgilerin uygulama alanında sınanmasıyla ve uygulamada ortaya çıkan sorunların çözülmesi istekleriyle de teorik ve uygulamalı arşiv eğitim ve öğretimini yönlendirirler. Arşiv eğitimi ve öğretiminde rol alan mesleki örgütler açısından: Dernekler Vakıflar Odalar 8

9 ... Meslekle ilgili bu tür örgütler kurs, burs, öğretim programları, meslek ahlakı vb. konularda arşiv eğitimi ve öğretimini desteklerler, yönlendirirler ve hatta denetlerler. Arşiv eğitimi ve öğretiminin yayıldığı zaman dilimi açısından: Belli bir zaman dilimi içinde tam zamanlı (full-time) arşiv eğitimi ve öğretimi Belli bir zaman dilimi içinde yarı zamanlı (part-time) arşiv eğitimi ve öğretimi Sürekli eğitim ve öğretim Buraya kadar gelinen noktada nasıl bir arşiv eğitimi-öğretimi? sorusuna verilecek yanıtların, konuyu burada sunulan ve sunulmayan pek çok açıdan ele almayı gerektirdiği söylenebilir. Hangi açıdan ele alınırsa alınsın, arşiv eğitimi ve öğretiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için (Cook, Arşivcilik : 26-31; Cook, Arşivci : 33-38; Ataman, 1989: 37-39, 45-46): Öncelikle her alandaki ve her düzeydeki yöneticinin, arşivciliği profesyonel bir meslek olarak görmesi sağlanmalı. Toplumsal önkoşullar göz önünde tutulmalı. Uygulama alanındaki arşiv hizmetlerinin amaçları desteklenmeli. Ülkenin hangi düzeyde ne kadar yetişmiş arşivciye gereksinimi olduğu bilinmeli. Ülke eğitim sistemi, uygun seviyede yetiştirilmeye hazır adaylar çıkarabilmeli. Teori ve uygulama ilişkisi ve dengesi titizlikle gözetilmeli. Uygulama alanları ve mesleki örgütler ile sıkı işbirliği içinde bulunulmalı. Onların: Uygulamalı arşiv eğitim ve öğretimini, Staj, seminer vb. faaliyetleri, Kursları, Bunun için ayrıca bkz.: Ataman, 1989:

10 Bursları, Öğretim programlarını vs. destekleme ve yönlendirme olanaklarından yararlanılmalı. Yarı zamanlı ve tam zamanlı öğretim ile birlikte kurumlarda yeniden yapılanmanın temeli olan sürekli eğitim ve öğretime de gereken önem verilmeli. Yaratıcı, kritik düşünebilir, karar verebilir, sorun çözebilir, bilişsel yeteneklere sahip, kendine ve alanına güvenen öğrenci/meslek elemanı yetiştirebilmek için her türlü öğretim yöntemlerinden yararlanılmalı. Öğretim elemanı sayısı yeterli olmalı. Öğretim elemanları profesyonel, alanlarında akademik derecesi bulunan, olumlu kişilik özelliklerine sahip, gelişme ve geliştirme istekliliğine de sahip kişiler olmalı. Eğitim ve öğretimde kullanılması gerekli her türlü araç-gereç, laboratuar ve teknoloji bulunmalı. Yardımcı bilim alanları ile sıkı ilişki içinde bulunulmalı: Tarih bilimi Yönetim bilimi Siyaset bilimi Hukuk bilimi Ekonomi bilimi Bilgisayar bilimi Dil bilimi Çeviri bilimi... Kütüphane ve enformasyon bilimleri ve eğitimi ile sıkı iletişim ve işbirliği içinde bulunulmalı. 10

11 SONUÇ Şüphesiz, bu çalışmada sözü edilen, başarılı arşiv eğitimi ve öğretimini gerçekleştirmeyi sağlayacak kaynakları, olanakları ve koşulları sayıca arttırmak ve onları içerik olarak da geliştirmek mümkündür. Ancak, başarılı bir arşiv eğitimi ve öğretimi için yukarıda sözü edilen ve edilemeyen her türlü kaynağın, olanağın ve koşulun varlığı tek başına yeterli değildir. Arşiv eğitim ve öğretiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için amaç, arşiv eğitim ve öğretiminde gerekli her türlü kaynağı, olanağı ve koşulu amaca uygun, dengeli ve etkin bir şekilde kullanmak olmalıdır. 21. Yüzyıla girerken Arşiv eğitimi ve öğretimi için ülkemizde bulunanlar: Arşiv eğitim ve öğretiminin içeriğini oluşturacak bilgi, bilgiyi işleyecek ve çoğaltacak, bunları yeni teknolojiye uyarlayabilecek öğretim elemanları; Arşiv eğitim ve öğretiminin doğal laboratuarları olan arşivler ve bu kurumlarda çalışan profesyonel meslek elemanları; ve en önemlisi İyi eğitim ve öğretim almaları koşuluyla 21 yüzyılın gelişmiş ve güçlü Türkiye sini oluşturacak olan ve sayıları azımsanmayacak bir gençliktir. Nihayet, Türkiye de bütün bunlarla birlikte arşiv eğitimi ve öğretiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için geriye, bu çalışmada sözü edilen ve edilemeyen her türlü kaynağı ve olanağı sağlamak ve bunları amaca uygun, dengeli ve etkin bir şekilde kullanmak kalmaktadır. Başarılı bir arşiv eğitimi ve öğretimi için enformasyon profesyonellerinin (kütüphaneciler, arşivciler vd.) çekişmesi değil, geleceği kurmak/var etmek için el ele vermesi gerekmektedir. Çünkü geleceği kurmak/var etmek için var olmayan tüm kaynakları ve olanakları var edebilecek ve tüm kaynakları ve olanakları amaca uygun, dengeli ve etkin bir şekilde kullanabilecek olan, enformasyon profesyonellerinden başkası değildir. Kısaca, bu çetin işte enformasyon profesyonellerinin birbirleriyle sıkı işbirliği içinde bulunmaları kaçınılmazdır. Daha da ötesi, bu sıkı işbirliği diğer tüm alanlara da yayılmalıdır. KAYNAKÇA Alkan, Cevat. (1997). Eğitim teknolojisi. [5.bs.] Ankara: Anı Yayıncılık. 11

12 Arşivcilik terimleri sözlüğü: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça ve İspanyolca karşılıklırıyla = Dictionary of archival terminology: with equivalents in German, English, French, Italian, Dutch, Russian and Spanish. (1995). Türkçe haz. ve gen. Bekir Kemal Ataman. İstanbul: Librairie de Péra. Ataman, Bekir Kemal. (1989). Arşivcilik eğitimi üzerine, Türk Kütüphaneciliği 3 (1): Bazin, Paule Rene. (1995). Avrupa topluluğu arşivleri çev. Hamza Kandur. Arşivcilik konferansları I içinde (1-8). Yay.haz. Hamza Kandur. İstanbul: Librairie de Péra. Bazin, Paule Rene. (1995). Fransa da arşivcilik eğitimi çev. Hamza Kandur. Arşivcilik konferansları I içinde (1-8). Yay.haz. Hamza Kandur. İstanbul: Librairie de Péra. Binark, İsmet. (1980). Arşivcilik eğitimi, çeşitli ülkelerde arşivci yetiştirilmesi konusunda yapılmış çalışmalar ve ülkemizdeki durum, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni 29 (3): Cook, Michael. (1984). Arşivci yetiştirmede izlenecek öğretim programı çev. Ömer Ertürk. Günümüzde arşiv yönetimi meslek eğitiminin temelleri. İçinde (33-38). Yay.haz. Jale Baysal. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. Cook, Michael. (1984). Arşivcilerin eğitimine çağdaş yaklaşımlar çev. İsmail Erünsal. Günümüzde arşiv yönetimi meslek eğitiminin temelleri içinde (13-24). Yay.haz. Jale Baysal. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. Cook, Michael. (1984). Arşivcilik eğitiminin planlanması çev. Ahmet Karamustafa. Günümüzde arşiv yönetimi meslek eğitiminin temelleri. İçinde (25-32). Yay.haz. Jale Baysal. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. Çakın, İrfan. (1997). 25. Yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Kütüphanecilik Bölümü 25. yıl a armağan içinde (7-31). Yay haz. Bülent Yılmaz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. Evans, Frank B. (1967). Archivists and records managers: Variations on a theme, American Archivist 30: İcimsoy, A. Oğuz. (1998). Kamu sektöründe evrak yönetiminin önemi ve gerekliliği I. Milli arşiv şurası: Tebliğler-tartışmalar, Nisan 1998, Ankara içinde ( ). Yay.haz. Rahim Erişti ve diğerleri. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Kandur, Hamza. (1999). Elektronik arşivler ve arşivcilik mesleğinin geleceği Bilgi çağı, bilgi merkezleri ve bilgi teknolojileri sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997 içinde (15-21). Yay.haz. Mustafa Akbulut, Fatoş Subaşıoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü. 12

13 Hare, Catherine E. - Jullia McLeod. (1997). Developing a record management programme. London: Aslib. Penn, Ira A. (1989). Record management handbook. Gower. Rukancı, Fatih. (1998). Türkiye de arşivcilik eğitimi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türkçe Sözlük. (1992). İstanbul: Türk Dil Kurumu. 13

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Prof.Dr. Gülbün Baydur H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü gulbun@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi İshak KESKİN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Sunuş Planı Tarihsel

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ARŞİV YÖNETİMİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARŞİVİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

ARŞİV YÖNETİMİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARŞİVİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ ARŞİV YÖNETİMİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARŞİVİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ Haşim MARKUŞ Eyüp SANCAKLI ÖZ Bu çalışmada, Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi doğrultusunda Marmara

Detaylı

BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ

BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ VI Türk Kütüphaneciler Derneği Đstanbul Şubesi Yayınları; 20 DR. FAHRETTĐN ÖZDEMĐRCĐ KURUM VE KURULUŞLARDA BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ ĐSTANBUL - 1996 BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi

Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi Özdemirci, Fahrettin. Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (19-20 Nisan 2001:Hatay). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. Đçinde,

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Bölüm Adına Sunan: Doç. Dr. Nazlı Alkan Giriş Bölümümüz, ülkemizde kütüphanecilik

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2012-2013 Bahar Yarıyılı ETİK VE İNSAN HAKLARI İHA 504 01 ve 02 7,5 AKTS Kredisi 1. yıl 2. yarıyıl Yüksek Lisans

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 2001 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/III.Yarıyıl

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Doç.Dr. Sema ZERGEROĞLU GİRİŞ Yaşadığımız bilgi çağında hızla artan ve yayılan bilgi, iş ve meslek hayatında rekabeti

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Sigortacılık

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Politikaya Giriş (INT110) Ders Detayları

Politikaya Giriş (INT110) Ders Detayları Politikaya Giriş (INT110) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politikaya Giriş INT110 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA KÜTÜPHANECİLİK Ü İ İ EĞİTİMİNDEN İ İ BEKLENTİLER Başkent Üniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı E. Semra ARDA Dokümentasyon Dairesi Başkanlığı 1 KÜTÜPHANECİLERİN YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri A Gateway for Access to Accurate, Reliable and Actual Information in the Education : The Information

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature

Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature Ulusal Kredisi: 2, AKTS: 4 Statüsü: Zorunlu Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Tülay Fenerci Dersin Amacı: Bilgi literatürü dersi, Ankara

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ Haziran 2015 Çeviribilim Bölümü Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Programın Adı 2. Programın Yürütüleceği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tipografi GRT 203 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri II ETI472 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Savaş ve Barış Çalışmaları POLS Güz 7 +0+0 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri I PR 207 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY2211 TOPLUM VE KURUMLAR Derse kabul koşulları Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

TÜRKĐYE DE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ

TÜRKĐYE DE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ TÜRKĐYE DE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ Hüseyin Odabaş Giriş Arşivler, bir milletin ulusal tarihi ve kültürünün gelecek nesillere aktarılan en değerli varlıklarıdır. Arşivler, toplumun tarihine ışık tutan, geçmişi

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Ömer Dalkıran H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü omerdalkiran@hacettepe.edu.tr Terminoloji Açık Erişim; 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Editör Mustafa Gökçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Yazarlar Carullah Süer Kamile Gülgezen Meral Bektaş Mustafa Gökçe Süleyman Baykara Türkan Şişmanoğlu Ümmügül Baş Editör Mustafa GÖKÇE Dosyalama ve

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4164 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY1167 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 102 Bahar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi nde Arşiv Eğitim-Öğretimi nin Kısa Geçmişi ve Yeri

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi nde Arşiv Eğitim-Öğretimi nin Kısa Geçmişi ve Yeri Özdemirci, Fahrettin. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi nde Arşiv Eğitim-Öğretimi nin Kısa Geçmisi ve Yeri Arşiv Araştırmaları Dergisi, 3 (Nisan 001), 69-78. Dergi 00 sonunda yayımlanmıştır -- http://www.archimac.org/jas/jas001/jas03_07.spml

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Türkiye'de Yerel Medya (PR 329) Ders Detayları

Türkiye'de Yerel Medya (PR 329) Ders Detayları Türkiye'de Yerel Medya (PR 329) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türkiye'de Yerel Medya PR 329 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdare Hukuku KAM 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Haber Yazma PR 234 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Hukuka Giriş (LAW 111) Ders Detayları

Hukuka Giriş (LAW 111) Ders Detayları Hukuka Giriş (LAW 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuka Giriş LAW 111 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Yönetimi AVM424 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları

Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kampanya Planlama PR 325 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 238 Bahar

DERS PROFİLİ. POLS 238 Bahar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasi Ekonomi POLS 238 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı