Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı"

Transkript

1 Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı Yrd.Doç.Dr.Mesut Yalvaç Giriş Enformasyon kurumlarından olan arşivler, toplum kültürünün, sosyal yapısının, ekonomisinin ve politikasının vazgeçilemez ve yeri alınamaz öğeleridir ve hem içinde bulunulan çağdan hem de içinde bulunulan bölgeden, toplumdan ve kurumlardan kuramsal, işlevsel ve yapısal yönlerden etkilenmektedirler. Şüphesiz, bu etkilenme arşivlerde çalışan profesyonellerin yani arşivci lerin yetiştirilmesi görevini üstlenen arşiv eğitim ve öğretimi için de söz konusudur. Arşiv eğitim ve öğretiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için arşiv eğitimi ve öğretiminde gerekli her türlü kaynağı ve olanağı sağlamak ve bunları amaca uygun, dengeli ve etkin bir şekilde kullanmak amaçlanmalıdır savından yola çıkılan bu çalışmanın amacı, arşiv eğitimine ve öğretimine olan gereksinimin genel ve özel nedenlerini ve bu gereksinimin nasıl karşılanabileceği konusunu değişik açılardan ele alarak genel bir çerçevede açıklamak; başarılı bir arşiv eğitimi ve öğretiminin gerçekleştirilmesinde rol oynayan faktörleri saptamak; böylece, arşiv eğitimi ve öğretimi konularıyla ilgili ayrıntılı kuramsal ve uygulamalı araştırmaları teşvik etmektir. Ayrıca, arşiv alanının diğer bilim alanlarıyla ilişki kurmasının önemini vurgulamak da bu çalışmanın ikincil amacıdır. Arşiv eğitim ve öğretiminde başarıyı irdeleyen bu çalışmada, konu, kuramsal olarak, temel kavramlar, terminoloji ve genel nitelikler yönünden incelenmekte; konuyla ilgili çok ve yığın bilgi aktarmak değil, esin kaynağı olmak ve tartışma yaratabilmek hedeflenmektedir. Çalışmada, betimleme ve dokümanter analiz yöntemleri ve belgeler/yayınlar yolu ile bilgi toplama tekniği kullanılmıştır. Konuya girişte bazı temel kavramların bu çalışmada esas alınacak anlamlarını açıklamakta yarar bulunmaktadır. Bu temel kavramlar Arşiv, Arşivci, Eğitim - Öğretim, kavramlarıdır. Ayrıca, bu temel kavramlarla ilişkili bazı diğer alt kavramlar da bu kavramlar ile birlikte açıklanmaya çalışılacaktır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim Üyesi

2 Arşiv: Arşiv kavramının pek çok tanımı vardır. Bir çok tanımı içine alabilecek ve herkes tarafından kabul edilebilecek kadar geniş, bu çalışmanın amacına da uygun bir tanım şu olabilir: Arşiv, tarihi, biçimi, üzerinde kayıtlı olduğu taşıyıcı şekli ne olursa olsun kamu veya özel her türdeki kurumların, gerçek veya tüzel kişilerin etkinlikleri sonunda oluşmuş ve veya elde edilmiş arşivsel belgeler (Kandur, 1999: 15); arşivsel belgelerin ve verilerin arşivcilik tekniğine uygun olarak kullanıcıların bilgi edinebilmeleri için düzenlenmesi ve yerleşim, tanımlama, çoğaltma, analiz, depolama, erişim, sunma ve kullanma da dahil olarak işlenmesi (Arşivcilik terimleri..., 1995: 28); bu belgelerin korunduğu ve gereksinim duyanların kullanımına en hızlı, en etkin ve en verimli şekilde sunulduğu yerler (Arşivcilik terimleri..., 1995: 5) olarak tanımlanabilir. Arşivi diğer bilgi örgütlerinden (kütüphane, müze vd.) ayıran özelliklerden biri olan ve yukarıdaki tanımın odak noktasında bulunan arşiv malzemesi nin temel özellikleri üzerine kısa açıklama yapmak, arşiv kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Arşiv malzemesinin temel özellikleri kısaca şöyle sıralanabilir (Kandur, 1999: 15): Arşiv malzemesi organiktir; kurumların kanun ve yönetmeliklerle kendilerine yüklenmiş olan işlevlerini yerine getirirken doğal olarak oluşurlar. Arşiv malzemesi, bu malzemeyi bir işleve bağlı olarak üreten birim veya şahıs tarafından üçüncü bir şahsa veya kuruma iletilir. Arşiv malzemesi kağıt, elektronik, optik, manyetik bant, film vs. gibi üzerine kayıt yapılabilecek her türlü ürün olabilir. Bilgiyi taşıyan arşiv malzemesinin türü konusunda ayrım yapılmaz. Arşivci: Dünyanın en eski kurumlarından bir olarak kabul edilen arşiv kurumunda arşiv malzemesinin geçirdiği her süreci kontrol etmek üzere görev alan kişilerin-arşivcilerin eğitimini konu alan bu çalışmada arşivci kavramının da açıklanması gereklidir. Bu çalışma kapsamında arşivci, arşivlerin idaresiyle ve / veya arşivlerin yönetimiyle profesyonel olarak uğraşan kimse (Arşivcilik terimleri..., 1995: 6) olarak tanımlanabilir. Bu kavrama, üretilmiş olan belgelerin yaşam evreleri açısından yaklaşıldığında ise aşağıdaki tablo ile karşılaşılabilir: 2

3 Üretilmiş olan belgelerin yaşam evreleri açısından : Güncel Belgeler / Aktif Dönem Güncel Olmayan Belgeler / Pasif Dönem Yarı Güncel Belgeler / Yarı- Aktif Dönem Arşivlik Malzeme Arşiv Malzemesi Kayıt yönetimi (records management) mi? Arşiv yönetimi (archives management) mi? Kayıt yöneticisi mi? / Arşivci mi? Günümüzde arşiv işleminin iki ayrı yönünü birbirinden ayırmak için mi? Tablo 1. Üretilmiş olan belgelerin yaşam evreleri ile arşivcilerin ve arşivciliğin ilişkisi Arşivcilik literatüründe güncel belgeler ve yarı güncel belgeler kayıt yöneticisinin, güncel olmayan belgeler ise arşivcinin sorumluluğunda kabul edilmektedir. Ancak bu ayrım görecelidir ve özellikle özel kurum ve kuruluşlarda kayıt yöneticisi, güncel ve yarı güncel belgelerin yanı sıra güncel olmayan belgelerden de sorumlu olabileceği gibi kimi kurum ve kuruluşlarda da arşivciler yarı güncel belgelerin sorumluluğunu üstlenebilmekte ve güncel belgelerle ilgili sorunlar üzerine çözüm üretebilmektedirler (İcimsoy, 1998: 496). Aslında bu konunun tartışılmasına uzun zaman önce başlanmıştır (Evans, 1999: 79) ve bugün varılan noktada kayıt/belge ve arşiv yönetimi kavramları birbirinden ayrılmaz iki unsur haline gelmiş; biri diğerinden bağımsız olarak da olabileceği gibi birinin var olmaması durumunda eksikliği tüm sistem içinde hissedilir olmuştur (İcimsoy, 1998: ). Gerçekten de arşivciler, belge ve arşiv yönetimini sistematik olarak gerçekleştirebilmek için arşivlik malzemeyi ve arşiv malzemesini yukarıdaki tablodan da (Tablo 1.) anlaşılabileceği gibi belli dönemler içerisinde ele almaktadırlar. Çünkü bu dönemlerde birbiri ile ilişki içinde ve birbirinin devamı niteliğinde işlevler yerine getirilmektedir (Kandur, 1999: 20). Böylece, arşivcilikte belgenin yaşam döngüsü nün özünde belgenin üretiminden imhasına kadar tüm dönemler içerisinde denetim altında tutulmasının bulunduğu (Hare, 1997: 2; Penn, 1989: 9) ve yine belgenin yaşam döngüsü nün her döneminde arşivcilerin sorumluluğunun ve fırsatlarının olduğu söylenmelidir. 3

4 Arşivcilikte belgenin yaşam döngüsünün her döneminde sorumluluğu ve fırsatları bulunan arşivcilerin en iyi şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri, ancak onların iyi yetiştirilebilmeleri ile mümkün olabilir. Bu noktada çalışma konumuzla ilgili iki kavramı eğitim ve öğretim kavramlarını açıklayarak arşiv eğitimi konusuna girmek daha doğru olabilir. Eğitim: Bu çalışma kapsamında eğitim, davranış geliştirme, yetenek geliştirme, bilgi, beceri ve tutum kazanma süreci (Alkan, 1997: 13) olarak tanımlanabilir. Bu süreç, insanı hayatı yaşamaya hazırlayan, insanın yaşamda yerini alması için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları kazanmasını sağlayan, bu amaçla insanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren karmaşık bir süreçtir (Alkan, 1997: 16; Türkçe Sözlük, 1992: 435). Öğretim: Bu çalışma kapsamında öğretim ise, belli bir amaca göre, ilgili disiplin alanlarına (matematik öğretimi, işletme öğretimi, sosyoloji öğretimi, biyoloji öğretimi, tıp öğretimi, kütüphane, arşiv ve enformasyon öğretimi gibi alanlara) özgü olarak gereken bilgileri verme, beceri kazandırma; bunun için etkili öğrenme düzenlemeleri oluşturma ve kılavuzluk etme işi (Alkan, 1997: 15-16) olarak tanımlanabilir. Öğretim, insanı meslek sahibi yapar. Yukarıdaki tanımlara göre bireyi arşivci yapan, diğer bir söyleyişle, bireyi arşiv mesleği sahibi yapan öğretimdir. Ancak bu çalışmada yalnızca öğretim kavramını değil eğitim ve öğretim kavramlarının her ikisini birden kullanma yolu tercih edilecektir. Bunun en önemli nedeni olarak Türkiye de arşivcilik literatüründe her iki kavramın eş anlamda kullanılması, hatta eğitim kavramının öğretim kavramına göre daha çok kullanılması gösterilebilir. Yine ülkemizde, her iki kavramın yalnızca arşiv alanında değil, hemen hemen tüm alanlarda eş anlamda kullanıldığı da literatürde yaygın olarak gözlenmektedir. Arşiv Eğitimi-Öğretimi: Arşivlerin ortaya çıkışı M.Ö li yıllara kadar uzanmaktadır. Ancak arşivciliğin bir bilimsel disiplin olarak 17. yüzyılda Fransa da oluşmaya başladığı; ilk resmi arşiv okullarının da Naples da Scuola del Grande Archivio (1811) ve Ecole des Chartes (1821) olduğu; bu okullarda verilen arşiv eğitiminin ise bugün anladığımız anlamdaki arşiv eğitimi olmadığı; bu kurumların daha çok tarih eğitimi verdikleri ve uzun bir süre arşivciliğin tarihi yaklaşımların etkisinde kaldığı bilinmektedir (Bazin, 1995: 2-3). Bu durum İngiltere ve İspanya için İkinci Dünya Savaşına kadar sürerken, Avrupa nın diğer ülkeleri 1850 den sonra arşivciliğin dört temel problemi olan: Belgelerin arşivlere nasıl transfer edileceği, Ayıklama işinin nasıl yapılacağı, Niteleme ve düzenlemenin hangi düzeyde olacağı, Arşivlerin halkın hizmetine nasıl sunulacağı konuları ile ilgilenmişlerdir (Bazin, 1995: 2-3). 4

5 Nihayet, 20. yüzyılın ortalarında arşivlerde ve arşiv eğitim-öğretiminde içerik ve terminoloji açılarından değişiklikler olmuş ve bu değişiklikler 1930 lardan başlayarak arşiv bilimi teriminin yerleşmesine ve arşiv eğitim ve öğretiminin dünyanın çeşitli bölgelerinde de yayılmasına neden olmuştur (Bazin, Fransa da : 10). Arşiv eğitimi ve öğretiminin yukarıda sözü edilen yayılması, Türkiye de de gerçekleşmiştir. Bugün Türkiye de arşiv eğitimi ve öğretimi yüksek öğretim seviyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürdürülmektedir. Bunlar:1987 yılında kurulan ve eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü; yine 1987 yılında kurulan ve eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü; 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü içinde kuruìan ve eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan Arşiv Anabilim Dalı ve 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü içinde kurulan eğitim-öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan ve ayrı lisans programı yürüten (Çakın, 1997: 10) Arşiv Anabilim Dalıdır. Ayrıca, Erzurum da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü ne bağlı, henüz eğitim ve öğretime başlamamış bir Arşiv Anabilim Dalı daha kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü içinde kurulan Arşiv Anabilim Dalı ise 1995 yılında anabilim dallarına öğrenci alımını durdurmuş, bölüme öğrenci alma yolunu seçmiştir. Ülkemizde arşiv eğitimi ve öğretimi konusunda yukarıda adı geçen bölümlerin ve anabilim dallarının pek çok konuda özellikle yeterli sayı ve nitelikte eğitim kadrosu, gerekli araç-gereç ve teknoloji, staj, toplumsal kabul vb. konularda hala sancılarının olduğunu, başka bir söyleyişle henüz kurumsallaşma sürecini tamamlayamadığını söylemek yanlış olmaz. Arşiv eğitimi ve öğretiminin dünyada ve ülkemizde bu kısa tarihçesinden sonra çağımızda arşiv eğitimine ve öğretimine olan gereksinimin nedenlerini sıralamaya geçebiliriz. Arşiv Eğitimi ve Öğretimi: Niçin? Arşiv eğitimi ve öğretiminin nedenlerini genel ve özel nedenler olmak üzere iki gruba ayırmak ve aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Genel Nedenler: Enformasyon devrimi / bilgi çağı Ülkemizde arşivci yetiştirilmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: Binark, 1980: ; Rukancı,

6 Her alandaki bilimsel araştırmaların artması Modern eğitim ve öğretim sistemlerinin ortaya çıkışı Eğitim ve öğretimdeki teknik ve sosyal değişim Kamu yönetiminin öneminin daha da artması İnsan hakları, demokrasi ve şeffaflık kavramlarının yaygınlaşması Kamu ve özel kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının, profesyonel ve akademik araştırıcıların, sıradan insanların, kısaca her kesimden insanların arşivlerden hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yararlanma istek ve gereksinimlerinin baskılarının- artması Aktif ve pasif arşiv kullanıcılarının eğitilmesi kullanıcı eğitimizorunluluğu Arşivlerin bir yönetim hizmeti olarak görülmesi Arşivlerin kültür ve araştırma kurumu olarak algılanması Ulusal ve uluslararası enformasyon sisteminin ve hizmetlerinin gerekli ve önemli bir parçası olarak kabul edilmesi... Özel Nedenler: Arşiv ve arşivlik belge ve bilgilerin artışı Belge türlerindeki artış / bilgi taşıyıcısı ortamlarda ve bu ortamların özelliklerinde değişim Belgelerin alışılmamış bir yazıyla ve/veya bir dilde kayıtlı bulunabilmesi Arşiv mekanlarının özelliklerinin değişimi Arşivcilerin rollerindeki değişim Belge ve bilginin: Üretiminde, Sağlanmasında, Örgütlenmesinde, Depolanmasında, 6

7 Korunmasında ve bakımında, Yönetiminde, Kullanımında yeni yaklaşımlar. Arşiv eğitimine ve öğretimine olan gereksinimin yukarıda sıralanan genel ve özel nedenleri şüphesiz daha da çoğaltılabilir. Ancak, en az bu nedenler kadar önemli olan bir diğer konu ise arşiv eğitimi ve öğretimine olan gereksinimin nasıl karşılanabileceğidir. Arşiv Eğitimi ve Öğretimi: Nasıl? Arşiv eğitimine ve öğretimine olan gereksinimin nasıl karşılanabileceği konusunu değişik açılardan ele alarak genel bir çerçevede aşağıdaki gibi açıklamak mümkün olabilir: Kazanılması gereken bilginin türü açısından: Teorik arşiv öğretimi Uygulamalı arşiv öğretimi Genel kültür formasyonu kazandırma Yardımcı bilim ve yöntemlerin öğretimi (Binark, 1980: 152) Arşiv eğitimi ve öğretiminde rol alan kurumlar açısından: Arşiv eğitimi ve öğretimi yapan akademik kurumlar açısından: Yüksek okullar Üniversiteler: Enstitüler: Ön lisans öğretim programı Lisans öğretim programı Yüksek lisans öğretim programı Doktora öğretim programı Arşiv eğitimi ve öğretimi yapan akademik kurumların yeri ve başka alanlarla ilişkisi açısından: Bağımsız bilim alanı: Arşivcilik bölümleri 7

8 ... Kütüphane ve enformasyon bilimleri ile birlikte: Kütüphanecilik Kütüphane ve enformasyon bilimleri Kütüphane, enformasyon ve arşiv çalışmaları Enformasyon bilimleri... Diğer bilim alanlarına bağlı: Tarih bölümleri... Yukarıdaki tablodan arşiv eğitimi ve öğretimi yapan akademik birimlerin farklı örgütlenme biçimlerinin olduğu; onların hangi akademik ortamda ve düzeyde örgütlendiğinden daha çok, ülkenin gerektirdiği, gereksinim duyduğu ve duyacağı arşiv eğitim ve öğretimini başarıyla gerçekleştirmelerinin önemli olduğu söylenebilir (Cook, 1984: 15-19, 22-23). Arşiv Eğitimi ve öğretiminde rol alan uygulama alanlarındaki mesleki kurumlar açısından: Milli Arşiv Kamu kurum arşivleri Özel kurum arşivleri Uygulama alanındaki bu mesleki kurumlar, staj vb. faaliyetlerle uygulamalı arşiv eğitim ve öğretimini desteklerler. Ayrıca teorik bilgilerin uygulama alanında sınanmasıyla ve uygulamada ortaya çıkan sorunların çözülmesi istekleriyle de teorik ve uygulamalı arşiv eğitim ve öğretimini yönlendirirler. Arşiv eğitimi ve öğretiminde rol alan mesleki örgütler açısından: Dernekler Vakıflar Odalar 8

9 ... Meslekle ilgili bu tür örgütler kurs, burs, öğretim programları, meslek ahlakı vb. konularda arşiv eğitimi ve öğretimini desteklerler, yönlendirirler ve hatta denetlerler. Arşiv eğitimi ve öğretiminin yayıldığı zaman dilimi açısından: Belli bir zaman dilimi içinde tam zamanlı (full-time) arşiv eğitimi ve öğretimi Belli bir zaman dilimi içinde yarı zamanlı (part-time) arşiv eğitimi ve öğretimi Sürekli eğitim ve öğretim Buraya kadar gelinen noktada nasıl bir arşiv eğitimi-öğretimi? sorusuna verilecek yanıtların, konuyu burada sunulan ve sunulmayan pek çok açıdan ele almayı gerektirdiği söylenebilir. Hangi açıdan ele alınırsa alınsın, arşiv eğitimi ve öğretiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için (Cook, Arşivcilik : 26-31; Cook, Arşivci : 33-38; Ataman, 1989: 37-39, 45-46): Öncelikle her alandaki ve her düzeydeki yöneticinin, arşivciliği profesyonel bir meslek olarak görmesi sağlanmalı. Toplumsal önkoşullar göz önünde tutulmalı. Uygulama alanındaki arşiv hizmetlerinin amaçları desteklenmeli. Ülkenin hangi düzeyde ne kadar yetişmiş arşivciye gereksinimi olduğu bilinmeli. Ülke eğitim sistemi, uygun seviyede yetiştirilmeye hazır adaylar çıkarabilmeli. Teori ve uygulama ilişkisi ve dengesi titizlikle gözetilmeli. Uygulama alanları ve mesleki örgütler ile sıkı işbirliği içinde bulunulmalı. Onların: Uygulamalı arşiv eğitim ve öğretimini, Staj, seminer vb. faaliyetleri, Kursları, Bunun için ayrıca bkz.: Ataman, 1989:

10 Bursları, Öğretim programlarını vs. destekleme ve yönlendirme olanaklarından yararlanılmalı. Yarı zamanlı ve tam zamanlı öğretim ile birlikte kurumlarda yeniden yapılanmanın temeli olan sürekli eğitim ve öğretime de gereken önem verilmeli. Yaratıcı, kritik düşünebilir, karar verebilir, sorun çözebilir, bilişsel yeteneklere sahip, kendine ve alanına güvenen öğrenci/meslek elemanı yetiştirebilmek için her türlü öğretim yöntemlerinden yararlanılmalı. Öğretim elemanı sayısı yeterli olmalı. Öğretim elemanları profesyonel, alanlarında akademik derecesi bulunan, olumlu kişilik özelliklerine sahip, gelişme ve geliştirme istekliliğine de sahip kişiler olmalı. Eğitim ve öğretimde kullanılması gerekli her türlü araç-gereç, laboratuar ve teknoloji bulunmalı. Yardımcı bilim alanları ile sıkı ilişki içinde bulunulmalı: Tarih bilimi Yönetim bilimi Siyaset bilimi Hukuk bilimi Ekonomi bilimi Bilgisayar bilimi Dil bilimi Çeviri bilimi... Kütüphane ve enformasyon bilimleri ve eğitimi ile sıkı iletişim ve işbirliği içinde bulunulmalı. 10

11 SONUÇ Şüphesiz, bu çalışmada sözü edilen, başarılı arşiv eğitimi ve öğretimini gerçekleştirmeyi sağlayacak kaynakları, olanakları ve koşulları sayıca arttırmak ve onları içerik olarak da geliştirmek mümkündür. Ancak, başarılı bir arşiv eğitimi ve öğretimi için yukarıda sözü edilen ve edilemeyen her türlü kaynağın, olanağın ve koşulun varlığı tek başına yeterli değildir. Arşiv eğitim ve öğretiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için amaç, arşiv eğitim ve öğretiminde gerekli her türlü kaynağı, olanağı ve koşulu amaca uygun, dengeli ve etkin bir şekilde kullanmak olmalıdır. 21. Yüzyıla girerken Arşiv eğitimi ve öğretimi için ülkemizde bulunanlar: Arşiv eğitim ve öğretiminin içeriğini oluşturacak bilgi, bilgiyi işleyecek ve çoğaltacak, bunları yeni teknolojiye uyarlayabilecek öğretim elemanları; Arşiv eğitim ve öğretiminin doğal laboratuarları olan arşivler ve bu kurumlarda çalışan profesyonel meslek elemanları; ve en önemlisi İyi eğitim ve öğretim almaları koşuluyla 21 yüzyılın gelişmiş ve güçlü Türkiye sini oluşturacak olan ve sayıları azımsanmayacak bir gençliktir. Nihayet, Türkiye de bütün bunlarla birlikte arşiv eğitimi ve öğretiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için geriye, bu çalışmada sözü edilen ve edilemeyen her türlü kaynağı ve olanağı sağlamak ve bunları amaca uygun, dengeli ve etkin bir şekilde kullanmak kalmaktadır. Başarılı bir arşiv eğitimi ve öğretimi için enformasyon profesyonellerinin (kütüphaneciler, arşivciler vd.) çekişmesi değil, geleceği kurmak/var etmek için el ele vermesi gerekmektedir. Çünkü geleceği kurmak/var etmek için var olmayan tüm kaynakları ve olanakları var edebilecek ve tüm kaynakları ve olanakları amaca uygun, dengeli ve etkin bir şekilde kullanabilecek olan, enformasyon profesyonellerinden başkası değildir. Kısaca, bu çetin işte enformasyon profesyonellerinin birbirleriyle sıkı işbirliği içinde bulunmaları kaçınılmazdır. Daha da ötesi, bu sıkı işbirliği diğer tüm alanlara da yayılmalıdır. KAYNAKÇA Alkan, Cevat. (1997). Eğitim teknolojisi. [5.bs.] Ankara: Anı Yayıncılık. 11

12 Arşivcilik terimleri sözlüğü: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça ve İspanyolca karşılıklırıyla = Dictionary of archival terminology: with equivalents in German, English, French, Italian, Dutch, Russian and Spanish. (1995). Türkçe haz. ve gen. Bekir Kemal Ataman. İstanbul: Librairie de Péra. Ataman, Bekir Kemal. (1989). Arşivcilik eğitimi üzerine, Türk Kütüphaneciliği 3 (1): Bazin, Paule Rene. (1995). Avrupa topluluğu arşivleri çev. Hamza Kandur. Arşivcilik konferansları I içinde (1-8). Yay.haz. Hamza Kandur. İstanbul: Librairie de Péra. Bazin, Paule Rene. (1995). Fransa da arşivcilik eğitimi çev. Hamza Kandur. Arşivcilik konferansları I içinde (1-8). Yay.haz. Hamza Kandur. İstanbul: Librairie de Péra. Binark, İsmet. (1980). Arşivcilik eğitimi, çeşitli ülkelerde arşivci yetiştirilmesi konusunda yapılmış çalışmalar ve ülkemizdeki durum, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni 29 (3): Cook, Michael. (1984). Arşivci yetiştirmede izlenecek öğretim programı çev. Ömer Ertürk. Günümüzde arşiv yönetimi meslek eğitiminin temelleri. İçinde (33-38). Yay.haz. Jale Baysal. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. Cook, Michael. (1984). Arşivcilerin eğitimine çağdaş yaklaşımlar çev. İsmail Erünsal. Günümüzde arşiv yönetimi meslek eğitiminin temelleri içinde (13-24). Yay.haz. Jale Baysal. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. Cook, Michael. (1984). Arşivcilik eğitiminin planlanması çev. Ahmet Karamustafa. Günümüzde arşiv yönetimi meslek eğitiminin temelleri. İçinde (25-32). Yay.haz. Jale Baysal. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. Çakın, İrfan. (1997). 25. Yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Kütüphanecilik Bölümü 25. yıl a armağan içinde (7-31). Yay haz. Bülent Yılmaz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. Evans, Frank B. (1967). Archivists and records managers: Variations on a theme, American Archivist 30: İcimsoy, A. Oğuz. (1998). Kamu sektöründe evrak yönetiminin önemi ve gerekliliği I. Milli arşiv şurası: Tebliğler-tartışmalar, Nisan 1998, Ankara içinde ( ). Yay.haz. Rahim Erişti ve diğerleri. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Kandur, Hamza. (1999). Elektronik arşivler ve arşivcilik mesleğinin geleceği Bilgi çağı, bilgi merkezleri ve bilgi teknolojileri sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997 içinde (15-21). Yay.haz. Mustafa Akbulut, Fatoş Subaşıoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü. 12

13 Hare, Catherine E. - Jullia McLeod. (1997). Developing a record management programme. London: Aslib. Penn, Ira A. (1989). Record management handbook. Gower. Rukancı, Fatih. (1998). Türkiye de arşivcilik eğitimi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türkçe Sözlük. (1992). İstanbul: Türk Dil Kurumu. 13

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Prof.Dr. Gülbün Baydur H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü gulbun@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi İshak KESKİN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Sunuş Planı Tarihsel

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ARŞİV YÖNETİMİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARŞİVİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

ARŞİV YÖNETİMİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARŞİVİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ ARŞİV YÖNETİMİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARŞİVİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ Haşim MARKUŞ Eyüp SANCAKLI ÖZ Bu çalışmada, Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi doğrultusunda Marmara

Detaylı

BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ

BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ VI Türk Kütüphaneciler Derneği Đstanbul Şubesi Yayınları; 20 DR. FAHRETTĐN ÖZDEMĐRCĐ KURUM VE KURULUŞLARDA BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ ĐSTANBUL - 1996 BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi

Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi Özdemirci, Fahrettin. Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (19-20 Nisan 2001:Hatay). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. Đçinde,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Bölüm Adına Sunan: Doç. Dr. Nazlı Alkan Giriş Bölümümüz, ülkemizde kütüphanecilik

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 2001 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/III.Yarıyıl

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri A Gateway for Access to Accurate, Reliable and Actual Information in the Education : The Information

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature

Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature Dersin Adı:BBY133 Bilgi Literatürü / Library and Information Science Literature Ulusal Kredisi: 2, AKTS: 4 Statüsü: Zorunlu Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Tülay Fenerci Dersin Amacı: Bilgi literatürü dersi, Ankara

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA KÜTÜPHANECİLİK Ü İ İ EĞİTİMİNDEN İ İ BEKLENTİLER Başkent Üniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı E. Semra ARDA Dokümentasyon Dairesi Başkanlığı 1 KÜTÜPHANECİLERİN YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Ömer Dalkıran H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü omerdalkiran@hacettepe.edu.tr Terminoloji Açık Erişim; 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Editör Mustafa Gökçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Yazarlar Carullah Süer Kamile Gülgezen Meral Bektaş Mustafa Gökçe Süleyman Baykara Türkan Şişmanoğlu Ümmügül Baş Editör Mustafa GÖKÇE Dosyalama ve

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Sigortacılık

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4 TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ODAKLI SOSYAL HİZMET DOKTORA PROGRAMI Sosyal hizmet, toplumun farklı kesimlerinden gelen, kendi kontrolleri dışında ortaya çıkan psikososyal

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi İbrahim SOĞUKPINAR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerik Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Dünyadaki Örnekler Türkiye deki Örnekler GYTE de Bilgi Güvenliği Dersi Sonuç ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 622 I I 3+0+0 3 7. Ders Tipi.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 622 I I 3+0+0 3 7. Ders Tipi. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tedarik Zincir Yönetimi Man 622 I I 3+0+0 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Zorunlu Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

TÜRKĐYE DE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ

TÜRKĐYE DE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ TÜRKĐYE DE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ Hüseyin Odabaş Giriş Arşivler, bir milletin ulusal tarihi ve kültürünün gelecek nesillere aktarılan en değerli varlıklarıdır. Arşivler, toplumun tarihine ışık tutan, geçmişi

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANECİLİK VE DERS PROGRAMLARI

GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANECİLİK VE DERS PROGRAMLARI GÖRME ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANECİLİK VE DERS PROGRAMLARI Doç.Dr.Fatoş Subaşıoğlu ÖZ: Bu çalışma, bilgi hizmeti sunan kütüphanecileri yetiştiren bölümlerin, özellikle görme engelli kütüphane kullanıcılara

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi MTE Açısından İtici Güçler İşsizlik Teknolojik devrim Küreselleşme

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI

KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI Programın Amacı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde

Detaylı

Basın ve Yayın Bölümü

Basın ve Yayın Bölümü Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

BRÜKSEL DEKİ ÖZEL DİL OKULUNUZ. İletişim için:

BRÜKSEL DEKİ ÖZEL DİL OKULUNUZ. İletişim için: 3 BRÜKSEL DEKİ ÖZEL DİL OKULUNUZ İletişim için: YAZ OKULUNDA BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE - İŞ İNGİLİZCESİ Business English Beginners dil programımız temel seviyede bir İngilizceye sahip olan herkesi kapsayan

Detaylı

Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım

Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım Doç. Dr. Bekir Kemal Ataman Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü bka@eng.marmara.edu.tr NASIL BİR GELECEK? Kağıtsız ofis? NASIL BİR GELECEK?

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Görüntü ve Ses İşleme SGT 424 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Fiziksel Uygunluk Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Makine Mühendisliğine Giriş ME 102 Bahar 1 0 0 1 2.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TİCARİ bilimler fakültesi

TİCARİ bilimler fakültesi Sütlüce YERLEŞKESİ TİCARİ bilimler fakültesi BANKACILIK VE FİNANS (İngİlİzce DESTEKLİ) İKTİSAT (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) İŞLETME (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) MUHASEBE VE DENETİM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI 1001283 Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Uzman 5 1 Tıp Fakültesi mezunu 1001271 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Arş.Gör. 6 1 1001270 Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Öğr.Gör.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı