Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten."

Transkript

1

2 Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten.

3 HANG MODEL KAÇ BTU? BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h Super Invertech BTU/h New Artcool Mirror Inverter BTU/h BTU/h BTU/h Inverter BTU/h BTU/h Y BTU/h BTU/h Duvar Tipi Mono Split Klimalar Active Plasma Plus Active Power BTU/h BTU/h BTU/h A BTU/h A BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h Standart BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h

4 HANG MODEL KAÇ BTU? BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h Kaset Tipi Klima Kaset Tipi A BTU/h Salon Tipi Split Klima Salon Tipi 7410 A BTU/h 7210 RA BTU/h

5 SUPER INVERTECH So utma Kapasitesi (BTU/h) : 9500 Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 895x285x195 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x545x288 mm Özel iç ünite tasar m Antialerjik filtre -10 dereceye kadar s tma Ekstra Sessiz: 19 db Aerosense kiflisellefltirilen hava ak fl Optimum hava ak fl kontrolü Ak ll nem kontrolü Minimum enerji modu Led gösterge Plasma hava temizleme sistemi Ak ll çal flma sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu Surround flow sistemi Jet Heat Uyku modu Y kanabilir antibakteriyel filtre Premium LCD uzaktan kumanda 4 yöne otomatik hava sal n m Defrost özelli i

6 AEROSENSE LE AKILLI TASARRUF OPT MUM HAVA AKIfi KONTROLÜ YÜKSEK VER M Super Invertech so utmada ve s tmada A enerji seviyesine sahiptir. Enerji verimi (COP) 5,16 seviyesi ile maksimum tasarruf DENGEL MEKÂN SICAKLI I Is nan hava yükselir, buna ba l olarak ortamlarda so uk hava zeminde, s cak hava ise tavanda yo unlafl r. Super Invertech serisi klimalar iklimlendirilmifl havan n daha homojen da lmas n sa lamak amac ile, so utma konumunda çal fl rken havay yukar ya, s tma konumunda ise afla ya yönlendirir. 9K Standart 9K Inverter 9K Super Invertech AEROSENSE K fi SELLEfiT R LEN HAVA AKIfiI Super Invertech Aerosense pyroelectric* sensörü ile insan hareketlerini ve mekândaki yerlerini yayd klar s ile alg lar, cihaz n hava yönlendirme kanatlar n ayarlayarak havay iste e göre direkt veya endirekt yönlendirir ve böylece üstün konfor sa lar. * Pyroelectric Infrared Sensor: nsan vücudunun k z lötesi fl k alan n alg layarak pozisyonunu saptayan son teknoloji sensör. SURROUNDFLOW S STEM Super Invertech kliman n kanat aç lar hem yatay hem de dikey aç larda serbestçe ayarlanabilir. Ayr ca kullan c n n ayarlam fl oldu u üfleme h z ve yönü haf zada saklan r. AKILLI TASARRUF Ortamda kimse yokken minimum enerji modunda çal flarak büyük tasarruf sa lar. Ortamda insan varl n alg lad zaman yeniden istenilen ayar s cakl na döner. Enerji Tüketimi Ortamda insan varken Ortamda insan yokken 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step Sol 1 saatlik kazanç * Pyroelectric Infrared Sensor: nsan vücudunun k z lötesi fl k alan n alg layarak pozisyonunu saptayan son teknoloji sensör. Sa Dikey 6 kademe Yatay 5 kademe ANT ALERJ K F LTRE Antialerjik filtre, içerisinde bulunan özel enzimler sayesinde alerjik özelli e sahip, havada uçuflan maddelerin protein yap s n bozarak deaktive olmalar n sa layan ve dünyaca ünlü BAF* sertifikas bulunan son nano teknoloji filtredir. AKILLI NEM KONTROLÜ Super Invertech klima so utma modunda çal fl rken, ortamdaki nem oran n alg layarak, ani so utma yapmak yerine, nem yüzdesini konfor seviyesinde tutacak flekilde çal fl r. Böylece afl r nem düflmesi sonucu oluflabilecek fiziksel rahats zl klar engellenir, ortamdaki sa l kl nem düzeyi korunmufl olur. %50 %45 New Konforlu nem aral %40~60 Conventional %15 F LTRE 1. AfiAMA 2. AfiAMA 3. AfiAMA 4. AfiAMA 8 min.

7 Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, inverter teknolojisine sahip klimalar ile uyumlu, d fl ortamdan ald oksijen aç s ndan zengin taze havay olas koku, toz ve isten ar nd rarak iç ortama veren ve bu sayede daha temiz ve sa l kl yaflam alanlar oluflturan bir cihazd r. Sistem, ortamda taze hava al m yla giderilemeyecek toz, duman, koku bulunmas durumunda istendi inde tam tersi yönde çal flt r larak ortamdaki duman ve koku ile a rlaflm fl havay d flar verebilir. Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM N N D ER AVANTAJLARI Inverter klimalar ile uyumlulu u sayesinde, d flar dan taze hava al rken kliman n çal flt r lmas na gerek b rakmaz ve enerji tasarrufu sa lar. Özellikle havan n ne so uk ne de s cak oldu u bahar aylar nda, enerji tasarrufu sa layarak d flar dan taze hava al nmas na imkân verir. Fakat al nan taze havan n odaya homojen da t labilmesi için kliman n en az fan modunda çal flt r lmas gerekir. Saatte 15 Wh l k enerji tüketim de eri ile çok az enerji harcar. 24 saat çal flt r lsa dahi harcayaca toplam enerji 360 Wh t r. 360 Wh, evlerde ayd nlatma amaçl kullan lan standart 60 W l k ampulün 6 saat süre ile, yani bir gecelik ortalama kullan ma karfl l k gelen tüketim de eridir. Çift yönlü taze hava sisteminin, daha homojen bir hava da l m için ve BTU/h kapasiteli inverter klimalar n fan konumu ile beraber çal flt r lmas nda ise, toplam bir saatlik tüketim 40 Wh t r. Yani bir saatte standart bir ampül kadar dahi enerji harcamaz ve BTU/h kapasiteli inverter klimalarda ise bu de er maximum 60 Wh t r. Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM N N ÇALIfiMA PRENS B Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, inverter klimalarla birlikte çal flmak üzere tasarlanm flt r. Klima ile birlikte çal flt r lmas n n ana amac kliman n fan etkisinden yararlanarak içeri al nan taze havan n oda içine homojen flekilde da t lmas n sa lamakt r. Ayr ca k fl n veya yaz n iklimlendirme yap lm fl ortama d flar dan al nan flartlanmam fl havan n klima içinden geçirilerek flartland r lmas, konforun süreklili ini sa lamaktad r. D fl ve iç ortam s cakl n n ayn oldu u mevsimlerde ise d fl ortamdaki toz, koku ve gürültü nedeni ile cam aç lamayan durumlarda, klima yaln zca fan modunda çal flarak d flar daki havay toz ve kokudan ar nd r rarak içeriye al r. Sistem iki parçadan oluflur: d fl ünite ve iç ünite. Sistemin d fl ünitesi, klima d fl ünitesi üzerine, iç ünitesi ise klima iç ünitesi üzerine konumland r l r. Sistem elektri ini klima d fl ünitesinden al r ve kendi d fl ünitesi üzerinden iç ünitesine aktar r. D fl ünite içine yerlefltirilmifl yüksek verimli fan sayesinde d fl ortam havas, aktif karbon özellikli bir toz filtresi ile olas toz, koku ve ise karfl filtre edilerek bir hava borusu ile iç üniteye aktar l r. Özel tasarlanm fl sistem iç ünitesi gelen taze havay dufllama tekni i ile klima iç ünitesi üzerindeki zgaralardan kliman n içine üfler. Böylece flartland r lan taze hava klima fan taraf ndan sürekli olarak çevrilen ortam havas ile kar flarak odaya homojen olarak da l r. Ayr ca k fl ve yaz flartlar nda s cakl k dengesini sa layabilmek için kliman n s tma, so utma veya nem alma modunda çal flt r lmas uygundur. Bu durumda içerideki iklimlendirilmifl havan n s cakl nda en fazla ±1 C de iflim olur. klimlendirilmifl olan ortam s cakl n fazla de ifltirmeden, taze hava al m yap labilmesi, enerji tasarrufu sa layan di er bir etkendir. Ayr ca ortam s cakl nda fazla de ifliklik olmayaca için konforunuzun devaml l n sa lar. Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, d fl modülünün klima d fl ünite üzerine konumland r lmas sayesinde, ortamdaki klima iç ünite ses seviyesinde hissedilir, seviyede bir de ifliklik olmaz. Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, BTU/h so utma kapasiteli inverter klimalar n kullan ld ortamlar için klima kapasitesine paralel olarak büyüyen oda hacimleri için ortam n havas n yaklafl k 2-4 saatte tamamen tazeleyecek kapasitede taze hava transferi yapar. Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, Arçelik markal 90062, 12062, ve yeni nesil yüksek verimli inverter modeller ile tam uyumludur. stendi inde ikili kapakç k sistemi ile hava ak fl ters yöne çevrilir ve içerideki koku, toz veya duman d flar at larak ortam havas temizlenir. Sistem üç farkl fan h z nda çal flt r labilir. Taze hava veya egzoz modunda çal flt r lmas ve fan h z kademeleri, uzaktan kumanda ile ayarlan r. ç ünite üzerindeki fl kl LED ekran sistemin çal flt modu gösterir.

8 EKSTRA SESS ZL K: 19 db(a) NEW ARTCOOL MIRROR INVERTER Uykuda rahats zl k vermemesi için Sleep Mode fonksiyonu ile minimum sesle çal fl r. 33 db Kütüphane 26 db Yaprak H fl rt s 19 db(a) So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1030x325x245 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x320 Siyah Aynal fi k Tasar m -15 C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Led Gösterge Plasma hava temizleme sistemi Jet Heat Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410A çevre dostu gaz NEW ARTCOOL MIRROR INVERTER So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 885x285x205 D fl Ünite (GxYxD) mm : 717x483x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1030x325x245 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x320 Siyah Aynal fi k Tasar m -15 C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Led Gösterge Plasma hava temizleme sistemi Jet Heat R-410A çevre dostu gaz Defrost özelli i Siyah Aynal fi k Tasar m -15 C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Led Gösterge Plasma Hava Temizleme Sistemi Do al rüzgar etkili homojen hava da l m Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Jet Heat Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410A çevre dostu gaz

9 INVERTER INVERTER So utma Kapasitesi (BTU/h) : 9600 Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 810x300x210 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 720x500x230 mm Y So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1090x300x185 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 870X655X320 mm -10 dereceye kadar s tma Led Gösterge Minimim Enerji Modu Jet Heat R-410A çevre dostu gaz Otomatik hava yönlendirme -15 dereceye kadar s tma Minimum Enerji Modu Plasma hava temizleme sistemi Do al rüzgâr etkili homojen hava da al m Jet Heat R-410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 810x300x210 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 720x500x230 mm So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1085x325x262 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x dereceye kadar s tma Led Gösterge Minimim Enerji Modu Jet Heat R-410A çevre dostu gaz Otomatik hava yönlendirme -15 C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Plasma hava temizleme sistemi Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Jet Heat 24 saat çoklu Programlama R -410A çevre dostu gaz

10 INVERTER So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1090x300x185 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x320 mm A Enerji Performans (so utma) -15 dereceye kadar s tma Minimum Enerji Modu Plasma hava temizleme sistemi Jet Heat R-410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1085x325x262 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Plasma hava temizleme sistemi Jet Heat Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410 A çevre dostu gaz

11 ACTIVE PLASMA PLUS ACTIVE PLASMA PLUS So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x158 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x158 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x245 Metalik renkli fl k tasar m Plasma hava temizleme sistemi R-410A çevreci gaz Metalik renkli fl k tasar m A Enerji Performans (so utma) Plasma hava temizleme sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x158 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x Metalik renkli fl k tasar m A Enerji Performans (So utma) Plasma ava temizleme sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu R-410A çevreci gaz So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1085x298x185 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x320 Metalik renkli fl k tasar m A Enerji Performans (so utma) Plasma hava temizleme sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu

12 ACTIVE PLASMA PLUS ACTIVE POWER So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1085x298x185 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x Metalik renkli fl k tasar m A Enerji Performans (so utma) Plasma hava temizleme sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x262 A Enerji Performansı (ısıtma-so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü ACTIVE POWER A So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x262 A Enerji Performans (so utma) Bio Aktif Karbon Filtre Do al rüzgar etkili homojen hava da l m Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite 24 saat çoklu Programlama R -410 A çevre dostu gaz Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Sa l kl Nem Alma fonksiyonu Uzaktan Kumanda R -410A çevre dostu gaz

13 ACTIVE POWER ACTIVE POWER A So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x270x180 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x245 A Enerji Performans (so utma) Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410A çevre dostu gaz A Enerji Performans (So utma) Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x245 A Enerji Performansı (ısıtma-so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü A Enerji Performansı (so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü

14 ACTIVE POWER STANDART So utma Kapasitesi : BTU/h Isıtma Kapasitesi : BTU/h ç Ünite (GxYxD) mm : 1090x300x223 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x320 mm So utma Kapasitesi : BTU/h Is tma Kapasitesi : BTU/h ç Ünite (GxYxD) mm : 770x285x180 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x262 A Enerji Performansı (so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Jet Cool 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi : BTU/h Isıtma Kapasitesi : BTU/h ç Ünite (GxYxD) mm : 1090x300x223 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x320 mm So utma Kapasitesi : BTU/h Isıtma Kapasitesi : BTU/h ç Ünite (GxYxD) mm : 802x262x165 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x262 mm A Enerji Performansı (so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü Led Gösterge Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü

15 STANDART STANDART So utma Kapasitesi BTU/h : Is tma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 770x285x180 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x So utma Kapasitesi BTU/h : Is tma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 770x285x180 D fl Ünite (GxYxD) mm : 717x500x229 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi BTU/h : Isıtma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 888x287x170 D fl Ünite (GxYxD) mm : 717x500x So utma Kapasitesi BTU/h : Isıtma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 1080x314x182 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x320 Led Gösterge Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü Led Gösterge Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Uyku modu Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü

16 STANDART SALON T P So utma Kapasitesi BTU/h : Isıtma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 1080x314x182 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x A So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 590x1850x440 D fl Ünite (GxYxD) mm : 900x1165x370 Led Gösterge Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü LCD Gösterge Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz SALON T P KASET T P 7210 RA So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 590x1850x440 D fl Ünite (GxYxD) mm : 950x1380x A So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 922x917x360 D fl Ünite (GxYxD) mm : 1060x1220x465 A Enerji Performans (so utma) LCD Gösterge Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz Led Gösterge Plasma hava temizleme sistemi Çok aç l üfleme ayar Kablolu uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz Haftal k zaman ayarl programlama Tatil Program Çocuk Kilidi Hava temizleme filtresi otomatik temizleme ikaz Salon ve Kaset Tipi Klimalar trifaze elektrik ile çalıflmaktadır. Bu nedenle, klimanın kurulaca ı mekânda, sa lıklı, güvenilir trifaze elektrik tesisatı bulunmalıdır. Trifaze elektrik hattı ifllemleri ehliyetli tesisatçılar, ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmak zorundadır. Bu nedenle Arçelik Ücretsiz Montaj Hizmeti, salon ve kaset tipi klimanın elektrik tesisatı ile ilgili malzeme ve iflçilik ifllemlerini kapsamamaktadır.

17 EN SIK SORULAN SORULAR KL MA NASIL SO UTUR? Klima (buzdolab nda oldu u gibi), R22 gaz n n buharlaflma ve yo unlaflma özelli inden faydalanarak odada bulunan s y d flar atar. Split klimalarda, iç ünite içinden geçen gaz, ortamdaki s y emerek buharlafl r. Bu sayede ortam so ur. Buharlaflan R22 gaz d fl üniteye geldi inde yo unlafl r ve emdi i s y d flar atar. Bu ifllem gerçekleflirken yaln zca iç ve d fl ünitedeki fan motorlar ve gaz n cihaz içindeki dolafl m n sa layan kompresör elektrik enerjisi harcar. HANG KAPAS TEDE KL MA SEÇMEL Y M? Her binan n ve her ortam n s yükü farkl d r. Bu nedenle uzman yetkili servis teknisyenlerimiz, ihtiyac n za en uygun kapasiteyi tespit etmek üzere, ücretsiz keflif hizmetimizi sunacaklard r. HEAT-PUMP NED R? Türkçe karfl l s pompas d r. Heat-Pump d fl ortamda bulunan s y iç ortama tafl r. Bu sayede elektrik enerjisini direkt olarak s ya çeviren elektrik sobalar na göre 2-3 kat daha az enerji tüketir. HEAT-PUMP ÖZELL OLAN KL MALAR NASIL ISITIR? Bu özelli e sahip klimalar, so utmay gerçeklefltirdikleri gibi s tmay da R22 gaz nı yo unlaflt rarak ve buharlaflt rarak gerçeklefltirir. Is tman n yap labilmesi için, d fl üniteden geçen gaz buharlaflarak d flar daki s y emer ve iç üniteye geldi inde yo unlafl p emdi i s y gereken ortama b rakarak s tmay gerçeklefltirir. HEAT-PUMP KL MALAR HANG DURUMLARDA ISITMA AMAÇLI KULLANILMALIDIR? Heat-Pump d fl ortamda bulunan s y iç ortama tafl r. D fl ortam s cakl düfltükçe, Heat-Pump performans da düflecektir. Bu nedenle, Heat-Pump klimalar n çok so uk iklimlerde ana s nma arac olarak kullan mlar, yeterli s tma sa lanamayaca ndan uygun de ildir. Bu tarz iklimlerde ana s nma arac na ilave yard mc s nma arac olarak kullan labilir. Özellikle, k fl aylar n n daha l man geçti i ve d fl ortam s cakl klar n n 0-3 derecenin alt na düflmedi i durumlarda kliman zdan daha iyi s tma performans alabilirsiniz. Yaln zca klima ile s t lacak mekânlarda özellikle binan n s yal t m çok önemlidir. KL MALARIN PERFORMANSI NEYE BA LIDIR? Kliman z n performans iç ve d fl ortam s cakl klar, kullan lan mekân n kuzeygüney cephe durumu, izolasyonu, pencere-kap alanlar ve yap s, duvar kal nl klar, kat ve çat durumu gibi s kayb /kazanc na direkt etki eden faktörlere ba l d r. Kliman z n belirtilen kapasitesi afla daki koflullarda ölçülen de erlerdir. So utma: ç s cakl k 27 C KT/19 C YT, d fl s cakl k 35 C KT/24 C YT Is tma: ç s cakl k 20 C KT/15 C YT, d fl s cakl k 7 C KT/6 C YT D fl hava s cakl artt kça kliman n so utma performans düflecektir. Benzer flekilde, d fl ortam s cakl azald kça s tma performans göreceli olarak azalacakt r. KL MAMI NASIL MONTE EDEB L R M? Kliman z n montaj, standart Arçelik montaj prosedürleri çerçevesinde, Arçelik Yetkili Servisleri taraf ndan ücretsiz olarak yap lacakt r.

18 EN SIK SORULAN SORULAR ÜCRETS Z KEfi F VE MONTAJ KL MA Ç N SERV S H ZMET NE KADAR ÖNEML? KL MANIN SA LIK AÇISINDAN B R ZARARI VAR MI? NSAN SA LI I AÇISINDAN EN UYGUN ORTAM fiartlari NELERD R? Kliman z n performans ve az enerji sarfiyat aç s ndan, ürün kalitesi kadar montaj ve servis kalitesi de önemlidir. Montaj esnas nda oluflabilecek hatalar ürününüzden bekledi iniz performans alman z engelleyebilir. Ayr ca kliman z n verimlili ini uzun y llar koruyabilmesi için, s transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenmelerin temizlenmesi ve cihaz n z n rutin bak mlar n n yap lmas gerekmektedir. Bu nedenle kliman za y lda en az 1 kere bak m yap lmas önemlidir. Kliman z özellikle afl r s nmadan dolay meydana gelebilecek rahats zl klar önleyece inden, sa l k aç s ndan zararl de ildir. Kliman z kulland n z ortamda, üflenen havan n direkt karfl s nda oturmamaya özen gösterin. Kliman z sürekli en düflük s de eri ve en yüksek fan h z nda çal flt rmak yerine, daha yüksek s cakl k de erlerinde, orta veya düflük fan h z nda çal flt rarak, rüzgâr etkisini azalt r ve ortam n afl r so umas n engellersiniz. Kifliden kifliye de iflmekle birlikte insan sa l için derece aras s cakl k ve %40-60 aras nem genellikle en uygun ortamd r. ÜCRETS Z KEfi F ÜCRETS Z MONTAJ Kliman n tak laca mekâna en uygun kapasitenin seçimi, kliman n monte edilece i en uygun yerin belirlenmesi, teknik gerekliliklerin ve tüketici beklentilerinin tam anlam yla anlafl lmas için; Arçelik, Yetkili Servisleri arac l ile ücretsiz keflif hizmeti sunmaktad r. Kliman n standart bir evde kurulmas için gerekli olan montaj parçalar, montaj esnas nda ücretsiz olarak verilmektedir. Kliman n çal flt r lmas için gereken montaj ifllemleri ve parçalar n temini (V-Otomat flalter, d fl ünite ask s, iç-d fl ünite aras ndaki bak r boru, drenaj borusu ve ara ba lant kablosu) Arçelik Yetkili Servisleri taraf ndan ilgili montaj prosedürü çerçevesinde ücretsiz olarak sa lan r. Kliman n kurulaca mekânda yeterli ve güvenli bir elektrik tesisat bulunmas zorunludur. Arçelik Yetkili Servisleri kliman n çal flabilmesi için gerekli elektrik tesisat n mekân içerisinde bulunan elektrik hatt ndan klimaya kadar döfleyecektir. Yukar da belirtilen montaj ifllemi s ras nda montaj iflçili i için tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmez. EER VEYA COP NED R? KL MADA ENERJ SEV YELER NE ANLAMA GELMEKTED R? Kliman z n iç ortamdan d fl ortama ya da d fl ortamdan iç ortama aktarabildi i enerji miktar n n harcad elektrik enerjisi oran na EER (Enerji Verim Oran ) ya da COP (Performans Katsay s ) denir. Bu oran n yüksekli i kliman z n verimlili ini gösterir. Kliman z so utma konumunda iç ortamda bulunan fazla s enerjisini alarak d fl ortama tafl rken, s tma konumunda d fl ortamdan ald s enerjisini iç ortama aktarmaktad r. Bu operasyonu gerçeklefltirebilmek için so utucu ak flkan kompresör yard m ile kapal so utma çevrimi içerisinde döndürmektedir. So utma sistemi ise elektrik enerjisi ile çal flmaktad r. Kliman z n harcam fl oldu u her 1 Watt elektrik enerjisine karfl l k transfer edebildi i s enerjisi miktar na kliman z n verimlili i ya da Performans Katsay s denir. ÜCRETS Z MONTAJ KAPSAMI DIfiINDA KALAN ÖZEL DURUMLAR Toplu klima taleplerinde, boru montajlar n n inflaat aflamas nda ya da klima teslimat ndan önce yap lmas n n müflteri taraf ndan talep edilmesi durumunda, bu ifllem yetkili sat c n n ve servis bölge yöneticili inin onay ile gerçeklefltirilir. Daha sonra klimalar n sat fl gerçekleflmezse montaj yap lan bak r borular n bedeli yetkili sat c ya fatura edilir. Ücretsiz montaj kapsam d fl nda kalan tüm özel durumlar için masraflar tüketici taraf ndan karfl lanmak kofluluyla, her türlü hizmet Arçelik Yetkili Servisleri taraf ndan verilebilir veya yetkili kiflilere yapt r lmak üzere organize edilebilir. D fl ünite montaj için gerekirse iskele, vinç veya itfaiye merdiveni gibi gereçlerin sa lanmas Çat veya çat aras na montaj durumunda gerekecek ilave konstrüksiyon Ba lant borular için dekoratif boru kanal, s va alt döfleme ve asma tavan sökme-takma ifllemleri Avrupa Birli i ülkelerinde yeni uygulamaya giren klima enerji s n flar na göre, harcanan 1 Watt elektrik enerjisi karfl l nda 3,2 Watt üzerinde s enerjisi tafl yabilen klimalar A enerji seviyesindedir. Ayn kapasiteli klimalar içerisinde en az elektrik harcayan klimalard r. Çal nma veya zarar görme riskinin oldu u durumlarda d fl ünitenin korunmas için gereken önlemler Salon tipi klimalarda, kliman n kurulaca mekânda, sa l kl, güvenilir elektrik tesisat (7400 modelinde trifaze) bulunmal d r. Bu nedenle, elektrik tesisat ile ilgili ifllemler, yetkili elektrikçiler taraf ndan yap lmak zorundad r. Arçelik ücretsiz montaj hizmeti, salon tipi klimalar n elektrik tesisat ile ilgili malzeme ve iflçilik ifllemlerini kapsamamaktad r.

19 Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler 1- PLASMA HAVA TEM ZLEME S STEM Toz, koku, polen ve bakterilerden ar nd r lm fl temiz hava Arçelik klimalarda bulunan Plasma, hava temizleme kiti üzerinde oluflturdu u manyetik alan ile gözle görülmeyen partikülleri bile parçalar ve ortam havas ndan temizler. Plasma devreye al nd nda kit üzerinden geçen elektrik ak m 0,1 mikron boyutunda tüm parçac klara karfl etkilidir. 2- ANT ALERJ K F LTRE Antialerjik filtre, içerisinde bulunan özel enzimler sayesinde, alerjik özelli e sahip havada uçuflan maddelerin protein yap s n bozarak deaktive olmalar n sa layan ve dünyaca ünlü BAF* sertifikas bulunan son nano teknoloji filtredir. Antialerjik filtrede kullan lan solüsyonun etkinli i, influenza referans laboratuvar uzmanlar taraf ndan test edilerek onaylanm flt r. Plasma teknolojisiyle en ince toz, koku, küf, polen, duman partikülleri ve bakteriler ortam havas ndan temizlenir. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan Plasma tufluna basarak, s tma-so utma yapmadan sadece hava temizleme yapabilirsiniz. Böylece, s tma-so utma yapmadan da kliman z bir hava temizleme arac olarak kullanabilirsiniz. Normal klima filtrelerinden farkl olarak, Plasma sistemi kliman z n üzerinde bulunan ve elektrik ak m ile çal flan ilave bir hava temizleme ayg t d r. Normal filtreler gibi sürekli de ifltirmek gerekmez. Plasma ortam havas n temizlerken elektrik tüketimi çok azd r. Plasma Güçlü etki (0,1 mikron) Sınırsız kullanım ömrü Partiküller ortam havasından temizlenir. Normal Filtreler Sınırlı etki Sık sık de ifltirilir. Partiküller ortamda yere çöker ya da temizlenemez. 3- TÜRK YE DE ÜRET LEN LK A ENERJ SEV YEL KL MA * BAF sertifikas EER: Enerji verim oran, kliman z n harcad elektrik karfl l nda ne kadar s transferi yapabildi ini gösterir. Avrupa Birli i normlar na göre, so utma konumunda çal fl rken, tüketti i 1 Watt elektrik karfl l nda, 3,2 Watt tan (10,92 BTU/h) daha fazla s transferi yapabilen klimalar A enerji performans na sahiptir. Is tma konumunda çal flan bir klima için bu de er 3,6 Watt t r (12,28 BTU/h). A enerji s n f Arçelik klimalar, eflde er koflullarda çal flan, ayn kapasitedeki daha düflük verimlilik performans na sahip klimalardan daha az elektrik harcamaktad r. 3,20 < EER 3,20 EER > 3,00 3,00 EER > 2,80 2,80 EER > 2,60 Toz parçac klar yonizer +4.8 KV boflalt c Toz elektron boflaltma Foto-Katalizörle kaplanm fl tutucu 2,60 EER > 2,40 2,40 EER > 2,20 2,20 EER Kirli Hava Koku partikülleri Koku molekülleri Suni manyetik alan oluflturularak, 0,1 mikron boyutunda partiküller yakalan r ve ortam havas ndan temizlenir. Ar nd r lm fl Taze Temiz Hava Hava düzenleyici plazma 4- DC INVERTER TEKNOLOJ S Hem verimli, hem ekonomik... Arçelik Inverter Klimalar DC Inverter kompresörü sayesinde normal klimalardan farkl olarak ortam s cakl istenen seviyelere geldi inde kompresör h z n ihtiyaca göre art r p azaltabilir. Böylece gereksiz durufl-kalk fllar olmayaca ndan enerji tasarrufu sa lars n z. Onay ve Sertifikalar Kitasato Research Center of Environmental Science - Inactivating Germs Test Result 99.9% Performance (No. 16_0113_1,2,3) Japan Food Research Laboratories - Inactivating Germs Test Result 99.9% Performance (No _001,2,3,4,5) - Killing Virus (No _001,2,3) Japan Spinners Inspecting Foundation (No , ) - NCB Deodorizing 4 Type Test Result 78%~98% Security FITI Korea Consumer Science Center (No A-01) - Killing Bacteria, Fungi Test Result 99.9% Security ITS (International Technical Standard Center) (No. IL A, B) - Inactivating Bacteria Test Result 99,9% Security

20 Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler S cakl k lk çal flt rma an ndaki ortam s cakl Normal Kompresör Kompresörün yeniden kalk fl Yüksek enerji kayb 5- GÜÇLÜ ISITMA PERFORMANSI Arçelik klimalar, s tma konumunda daha yüksek performansla çal fl r. Bu klimalar, s tma konumunda çal fl rken d fl ünitede buzlanmay azaltan yeni bir teknolojiye sahiptir. Bu teknoloji sayesinde kliman n d fl ünitesinde buzlanma oluflumu geciktirilerek s tma süreklili i sa lan r. Bu nedenle Arçelik klimalar daha güçlü s tma performans na sahiptir. Inverter Kompresör stenen ortam s cakl Inverter istenilen s cakl k de erlerine daha çabuk ulafl r Kompresörün duruflu Zaman Inverter klimalar kulland klar R-410A gaz sayesinde çevreye karfl duyarl d r. Artan Konfor - Ekstra Sessizlik Arçelik Inverter Klimalar, istenilen ortam s cakl na daha çabuk ulafl r ve sabit tutarak konforun sürekli olmas n sa lar. S cakl k INVERTER stenen S cakl k 6- AKILLI ÇALIfiMA S STEM Kliman z Ak ll Çal flma Sistemi ile ortamdaki s cakl k de iflimlerini alg lar ve de iflime göre s tma-so utma konumlar aras nda geçifl yapar. Böylece ortam n s cakl sürekli ayarlad n z de erde tutulur. Ayr ca Arçelik Inverter Klimalar, normal klimalara göre çok daha sessizdir. Güç Zaman Ayar S cakl AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI So utma Is tma So utma Ak ll Çal flma Sistemi ile s tma-so utma konumlar aras nda otomatik geçifl Güçlü Isıtma Performansı ve Genifl Çal flma Aral klar Genifl çal flma aral klar na sahiptir. Bu sayede, bafllang çta kompresör daha çok çal flarak ortam h zla istenen s cakl a getirilir. Daha sonra kompresör h z n ihtiyaca göre ayarlayarak ortam s cakl n dengede tutar. ç ortam s cakl So utma Is tma YEN PLASMA HX Ç ÜN TE F N YÜZEYLER Kliman zda ortam s s iç ünite içerisinde bulunan alüminyum fin ler arac l yla sa lan r. Havada bulunan nem, so utma konumunda çal flan bir kliman n iç ünite fin leri üzerinde birikir. Oluflan bu birikintiler alüminyum fin lerin yeteri derecede s de iflimi gerçeklefltirmesini engeller. Bu nedenle kliman z ortam so utabilmek için daha çok çal fl r ve enerji tüketimi artar. Yeni Plasma HX sayesinde fin yüzeylerinde su birikintilerinin oluflumu en aza indirgenir. D fl ortam s cakl Genifl so utma ve s tma aral klar Arçelik Inverter Klimalar, çok düflük s cakl klarda bile sürdürülebilir ısıtma performansı sa lar. Genifl çalıflma aralıklarında çalıflabilmesi sayesinde çok düflük sıcaklıklarda bile ısıtma operasyonunu sürdürebilir. Normal kaplamal fin yüzeyinde oluflan birikintiler... Plasma HX üzerinde birikinti oluflmaz.

21 Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler 8-30 DAK KADA SO UTAN JET COOL Ortam n k sa sürede ve verimli bir flekilde so utulmas için tasarlanan bu özellik, uzaktan kumandan n üzerindeki bir tuflla çal fl r. Jet Cool özelli i seçildi i takdirde, klima çal flma süresi, ortam s cakl ve fan h z ayarlamalar na gerek kalmadan 30 dakika süre ile 18 C de çal fl r. 12- PASLANMAYA KARfiI GOLD F N D fl ünitelerde bulunan alüminyum kondenser yüzeyler Gold Fin tabakas ile kaplanm flt r. Bu flekilde hem kliman n performans çok daha uzun süre korunur, hem de d fl ünite kondenser yüzeylerinde meydana gelebilecek korozyon ortadan kalkar. Standart d fl ünite Gold Fin kapl d fl ünite 9- JET HEAT Bu özellik sayesinde kliman z 30 derece ayar s cakl nda ve en yüksek fan h z kademesinde 60 dakika boyunca çal fl r. Not: Kliman z n ortama üfleyece i hava s cakl, iç/d fl ortam hava koflullar na ve kliman z n kapasitesine ba l olarak de iflebilir. Kaplamas z alüminyum Özel kaplamal alüminyum 10- FERAH UYKULAR Ç N OTOMAT K UYKU MODU Uyku sırasında vücut sıcaklı ımız düfler. Bu nedenle klimanız uyku konumunda, 30 dakika sonra ayar sıcaklı ını 1 derece, 60 dakika sonunda ise 2 derece artırır. Böylece üflümeden keyifli bir uyku sa lanır. 13- DO AL RÜZGÂR ETK L HOMOJEN HAVA DA ILIMI Klasik bir klima ile oda içerisindeki her bölge eflit flekilde so umaz ya da s nmaz. Arçelik klimalarda bulunan do al rüzgâr etkisi sayesinde, iklimlendirilen hava ortam içerisinde do al bir rüzgâr esintisi gibi da l r. Bu sistem ile klasik hava yönlendirme sistemlerine göre ortamdaki s cakl k farklar %25 azal r. So utma h z %14, s t lan ya da so utulan havan n ulaflt alan ise %27 artar. 11- OTOMAT K TEM ZLEME FONKS YONU So utma konumunda çal flan bir kliman n iç ünitesinde oluflan nem, zaman içerisinde ortamdaki tozlarla birleflip, fin yüzeylerinde birikintiler oluflturur. Oluflan bu birikintiler fin yüzeylerinin kapanarak korozyona u ramalar na neden olur. Korozyona u rayan yüzeyler verimli s de iflimi sa layamaz. Enerji tüketimi artar. Otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde kliman z kapat ld ktan sonra iç ünite fan 30 dakika boyunca çal flarak iç ünite fin yüzeylerinin kurutulmas n ve böylece temiz kalmas n sa lar. Korozyon engellenir, kliman z verimlili ini uzun y llar korur. 14- SA LIKLI NEM ALMA Normal klima Do al rüzgâr sistemi Özel nem alma konumu ile ortam havas n çok so utmadan sa l kl nem almak mümkündür. Böylece, havan n s cak olmad fakat nemin rahats z edici seviyede oldu u durumlarda, üflüme hissine kap lmadan ortamdan nem alabilirsiniz. 15- B O AKT F KARBON F LTRE Ortam havasını kirleten çeflitli partiküller bio aktif karbon filtre ile temizlenir. Korozyona u ram fl fin yüzeyinin mikroskop görüntüsü Normal fin yüzeyinin mikroskop görüntüsü

22 Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler 16- YIKANAB L R ANT BAKTER YEL F LTRE Havada bulunan toz ve polen gibi çeflitli partikülleri tutar YÖNLÜ OTOMAT K HAVA YÖNLEND RME Havay homojen olarak afla -yukar ve sa a-sola da t r. Kullan ld mekânda konfor hissini art r r. Kullan c ya tüm hava yönlendirme ayarlar n kumanda üzerinden yapma imkân sunar. 17- FAN KONUMU Kliman z n s tma ya da so utma yapmadan sadece iç ünite fan n n çal flmas n sa lar. Böylece ortam havas n n sirkülasyonunu sa layabilirsiniz. 22- UZAKTAN KUMANDA Arçelik klimalarda tüm uygulamalar uzaktan kumanda ile yap l r. stenilen çal flma konumu, ilave fonksiyonlar, Plasma hava temizleme sistemi gibi uygulamalar uzaktan kumanda ile rahatl kla kontrol edilebilir. 18- ENERJ TASARRUF MODU Enerji tasarruf konumunda, sa l kl bir ortam için gerekli s cakl k ve fan h z konumu kliman z taraf ndan otomatik olarak ayarlan r ve enerji tasarrufu sa lan r. Bu konumda kliman z, odan z so uk ise s tma konumunda, s cak ise so utma konumunda otomatik olarak çal flmaya bafllar. Not: Enerji tasarruf modunda, kliman z s tma-so utma konumlar aras nda otomatik geçifl yapmaz SAAT ÇOKLU PROGRAMLAMA Kliman z 24 saat içerisinde çeflitli saatlerde aç l p kapanmas için programlayabilirsiniz. Normal klimalardan farkl olarak, kliman z bir kez aç lmak ve bir kez kapanmak üzere 2 kez programlayabilirsiniz. Böylelikle kliman z sizin ihtiyaç duymad n z saatlerde kapanmaya programlayarak enerji tasarrufu sa layabilir ya da kliman z evinize gelmeden önce aç lmaya programlayarak ferah bir ortam n keyfini sürebilirsiniz. 19- OTOMAT K SICAKLIK KONTROLÜ Kliman z çal flma esnas nda oda s cakl n sürekli ölçerek ortam n istenilen s cakl k de erinde tutulmas n sa lar. 24- D J TAL GÖSTERGE Kliman z n çal flma konumu, ayar s cakl, programlama gibi operasyonlar n, iç ünitede bulunan dijital göstergeden takip edebilirsiniz. 20- OTOMAT K HAVA YÖNLEND RME Havay afla ve yukar yönde homojen bir biçimde da t r. stendi inde hava üfleme aç s sa a ve sola manuel olarak yönlendirilebilir. 25- SICAK KALKIfi MODU Klima, s tma konumundayken fan h z evaparatör s cakl na göre kontrol edilir. Evaparatör yeterli s cakl a ulaflt nda klima hava üflemeye bafllar. Böylelikle kliman n ilk çal flmas nda meydana gelecek so uk üfleme engellenmifl olur.

23 Konforlu Bir Kullanım ve Enerji Tasarrufu çin Neler Yapılmalı? Konforlu Bir Kullanım ve Enerji Tasarrufu çin Neler Yapılmalı? 1 Klimanızın kapasitesinin kullanmak istedi iniz mekâna uygun oldu undan emin olun. Kapasitesi mekânın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli so utma sa layamayaca ından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır. 8 Klima iç ve dıfl ünitelerinde yer alan ısı de iflim elemanlarının temizli i çok önemlidir. Isı de iflim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istedi iniz so utma-ısıtmayı gerçeklefltirmek için daha çok çalıflmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatınızın artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimanıza yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz. 2 Kapasitesi mekânın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk so utacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanızın enerji sarfiyatını artıracaktır. Klimanın bulundu u mekân aflırı so uyacak ve konfor yerine rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip oldu u için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekândaki gürültü sizi rahatsız edecektir. Klima kullandı ınız mekânın ısı yalıtımı konforunuzu artırır, enerji sarfiyatınızı düflürür. Bu nedenle mekânın ısı kayıp-kazanç noktalarının iyi izolasyonu önemlidir. Ayrıca klima kullanımı sırasında mekânın kapı ve pencerelerinin mutlak suretle kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (ma aza ve dükkân gibi yerlerde), hava perdesi gibi dıflarıdan sıcak hava akımını engelleyici cihazlar kullanılmalıdır Klimanızda programlama özelli ini kullanarak enerji sarfiyatınızı düflürebilirsiniz. Mekânı kullanmadı ınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanaca ınız zamanlarda yeniden açılmasını sa layabilirsiniz. Hava yönlendirme kanatlarını, mekân içerisinde bulunan kiflileri rahatsız etmeyecek flekilde ayarlamanızı öneririz. Do al rüzgâr etkili homojen hava da ılımı özelli ini kullanmanız, mekân içerisinde daha dengeli bir hava da ılımı sa lamanıza yardım edecektir. 3 Güneflin camlardan direkt içeri girdi i saatlerde günefllik perdelerin veya panjurların kullanılması, klimanızın enerji sarfiyatının artmasını engeller. 4 Dıfl ünitenin direkt günefl altında oldu u yerlerde, bir tente, gölgelik vb ile do rudan gelen günefl ıflı ından korunması enerji sarfiyatınızın artmasını engeller. 5 Montaj esnasında iç ve dıfl ünitelerin yerleflim kaidelerine uyulması önemlidir. Özellikle, cihazların hava girifl-çıkıfl kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akıflını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir. 6 Klimanızın ihtiyaç duydu unuz sıcaklık de erinden daha düflük de erlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimanızı sürekli en düflük ayar sıcaklı ı yerine, ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık de erlerinde kullanabilirsiniz. 7 Klimanızın toz tutucu filtrelerinin temizli ini düzenli aralıklarla yapın. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akıflını kesece inden, klimanızdan bekledi iniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimanızı zorlayaca ı için, enerji sarfiyatınızın da artmasına sebep olacaktır.

24 Süper Invertech Inverter New Artcool Mirror Inverter Active Plasma Plus ARÇELİK Y İç Ünite Adedi KAPASİTE Soğutma Kapasitesi (BTU/h) Soğutma Kapasitesi (W) Isıtma Kapasitesi (BTU/h) Isıtma Kapasitesi (W) ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER Çekilen enerji (Watt) Soğutma Tekli Isıtma Tekli Enerji Sınıfı (Soğutma) A A A A A A A A A A A A A A A Enerji Sınıfı (Isıtma) A A A A A C A A A A A B B B B Çekilen Akım (amp) Soğutma 2,4 2,8 4,5 7,1 6,4 10,5 9,3 4,5 6,4 9,3 3,9 5,2 6,1 7,8 10,3 Isıtma 3,1 3,5 4,8 7,8 7,3 12,5 9,7 4,6 7,3 9,7 3,8 5,3 6,1 7,8 10,9 Isıtma Tipi Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-Pump Heat-pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Voltaj/Frekans Değeri (V/Hz) / / / / / / / / / / / / / / /50 PERFORMANS Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 5,16 4,5 3,81 3,34 3,81 3,22 3,61 4,04 3,81 3,61 3,22 3,21 3,21 3,21 3,21 Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 5,11 4,56 4,17 3,73 4,11 3,21 3,92 4,23 4,11 3,92 3,61 3,41 3,47 3,49 3,41 Nem Alma Kapasitesi (lt/saat) 1,1 1,1 1,3 2,1 1,9 3,2 2,6 1,3 1,9 2,6 1 1,5 1,5 2,5 2,7 Ses Seviyesi (dba) İç Ünite Düşük fan hızı Dış Ünite TEKNİK ÖZELLİKLER Soğutucu Akışkan R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R22 R22 R22 Plasma Özelliği Var Yok Yok Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Gösterge LED Gösterge LED Gösterge LED Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge LED Gösterge LED Gösterge LED Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Otomatik Temizleme Fonksiyonu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Jet Cool (Hızlı Soğutma) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Jet Heat (Hızlı Isıtma) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Özel Filtreler Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Uyku Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Elektrik Kesintilerinden Sonra Otomatik Çalışma Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Sağlıklı Nem Alma Fonksiyonu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Sıcaklık Kontrolü Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Minimum Enerji Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Enerji Tasarruf Modu Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Akıllı Çalışma Sistemi Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Programlama 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat Surround Flow Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Aerosense Kişiselleştirilen Hava Akışı ve Akıllı Tassarruf Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Akıllı Nem Kontrolü Var Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Doğal Rüzgâr Etkili Homojen Hava Dağılımı Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol) Var Yok Yok Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Kompresör Tipi DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Defrost Özelliği Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Fan Hızı Kademesi Uzaktan Kumanda Premium LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD Sıcak Kalkış Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var BOYUTLAR İç Ünite (GxYxD) mm 895x285x x300x x300x x300x x325x x300x x325x x285x x325x x325x x265x x265x x265x x298x x298x185 Dış Ünite (GxYxD) mm 770x545x x500x x500x x655x x655x x800x x800x x483x x655x x800x x540x x540x x540x x655x x800x320 AĞIRLIK İç Ünite Net (kg) 12 8,5 8,5 11,6 13,5 14,1 13, ,5 15,5 7,5 7,5 8 11,6 12,6 Dış Ünite Net (kg) , , Hava Debisi (m 3 /h) İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı ( C) 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı ( C) -10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı ( C) 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı ( C) -10~24-10~24-10~24-15~24-15~24-15~24-15~24-15~24-15~24-15~24-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18 BESLEME İçten / Dıştan İçten Dıştan Dıştan Dıştan Dıştan İçten Dıştan Dıştan Dıştan Dıştan İçten İçten İçten İçten İçten

25 Active Power Standart ARÇELİK A A İç Ünite Adedi KAPASİTE Soğutma Kapasitesi (BTU/h) Soğutma Kapasitesi (W) Isıtma Kapasitesi (BTU/h) Isıtma Kapasitesi (W) ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER Çekilen Enerji (Watt) Soğutma Tekli Isıtma Tekli Enerji Sınıfı (Soğutma) A A A A A A A A A A B A B A B B Enerji Sınıfı (Isıtma) A B A A B B B B B A B A B A C C Çekilen Akım (amp) Soğutma 3,7 3,9 3,7 5,4 5,2 5,2 6,1 7,8 10,3 3,1 3,8 3,9 5,6 5 8,2 10,5 Isıtma 3,4 3,8 3,4 5,5 5,3 5,3 6,1 7,8 10,9 3 3,6 3,8 5,4 4,6 8,3 10,8 Isıtma Tipi Heat-pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-Pump Heat-pump Heat-Pump Heat-pump Heat-Pump Heat-pump Heat-pump Voltaj/Frekans Değeri (V/Hz) / / / / / / / / / / / / / / / /50 PERFORMANS Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 3,27 3,22 3,27 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,06 3,21 3,03 3,21 3,01 3,06 Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 3,75 3,61 3,75 3,61 3,41 3,41 3,47 3,49 3,41 3,68 3,46 3,61 3,44 3,61 3,22 3,22 Nem Alma Kapasitesi (lt/saat) ,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,7 0, ,5 1,2 2,5 2,7 Ses Seviyesi (dba) İç Ünite Düşük fan hızı Dış Ünite TEKNİK ÖZELLİKLER Soğutucu Akışkan R22 R410A R410A R22 R410A R410A R22 R22 R22 R410A R22 R410A R22 R410A R22 R22 Plasma Özelliği Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge LED Gösterge Dijital Gösterge LED Gösterge Dijital Gösterge LED Gösterge LED Gösterge Otomatik Temizleme Fonksiyonu Yok Var Var Yok Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Jet Cool (Hızlı Soğutma) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Jet Heat (Hızlı Isıtma) Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Özel Filtreler Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Yok Bio Aktif Karbon Filtre Yok Bio Aktif Karbon Filtre Yok Bio Aktif Karbon Filtre Bio Aktif Karbon Filtre Uyku Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yok Var Yok Var Yok Var Var Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Elektrik Kesintilerinden Sonra Otomatik Çalışma Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Sağlıklı Nem Alma fonksiyonu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Sıcaklık Kontrolü Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Minimum Enerji Modu Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Enerji Tasarruf Modu Var Var Yok Var Var Yok Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Akıllı Çalışma Sistemi Yok Yok Var Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Programlama 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 7 Saat 24 Saat 7 Saat 24 Saat 7 Saat 24 Saat 24 Saat Surround Flow Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Aerosense Kişiselleştirilen Hava Akışı ve Akıllı Tassarruf Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Akıllı Nem Kontrolü Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Doğal Rüzgâr Etkili Homojen Hava Dağılımı Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Kompresör Tipi Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Defrost Özelliği Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Fan Hızı Kademesi Uzaktan Kumanda LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD Basic LCD LCD Basic LCD LCD Basic LCD LCD LCD Sıcak Kalkış Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var BOYUTLAR İç Ünite (GxYxD) mm 840x265x x265x x265x x265x x265x x270x x265x x300x x300x x285x x262x x285x x287x x285x x314x x314x182 Dış Ünite (GxYxD) mm 575x540x x540x x540x x540x x540x x540x x540x x655x x800x x540x x540x x540x x500x X500X x655x x655x320 AĞIRLIK İç Ünite Net (kg) 8 7,5 10,1 8 11,5 7,7 8 11,6 12,6 7 6,4 7 8,1 7 10,4 11,6 Dış Ünite Net (kg) , , , Hava Debisi (m 3 /h) İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı ( C) 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı ( C) 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı ( C) 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10 ~ 24 10~24 10~24 10~24 Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı ( C) -6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18 BESLEME İçten / Dıştan İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları 1 İçindekiler Klimalar Hangi Model kaç BTU? Klima Üstün i Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Çift Yönlü Taze Hava Sistemi Ev Tipi Klimalar Salon Tipi

Detaylı

İçindekiler. Üstün Özellikler. Klima Modelleri. Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler

İçindekiler. Üstün Özellikler. Klima Modelleri. Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler Klima Kataloğu 1 İçindekiler Üstün Özellikler Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler 16 17 18 19 Klima Modelleri Mirror Ionizer + Inverter Ionizer

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Dünyam z n gelece i ve enerji

Dünyam z n gelece i ve enerji Dünyam z n gelece i ve enerji Hepimiz biliyoruz ki yaflam m z sürdürebilece imiz tek bir dünya var. Ancak bu dünyaya ne kadar duyarl y z acaba? Asl nda bilmedi imiz ya da bilip de yapmad m z o kadar çok

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES 5.1. Ç HAVA KAL TES ç hava kalitesi (Indoor Air Quality, IAQ) yaflanan hacimlerde solunan havan n temizli i ile ilgili olup, kaliteli iç hava, otoritelerce belirlenen zararl deriflik

Detaylı

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı.

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. 2015 Klima Ürün Kataloğu siemens-home.com/tr Siemens. Gelecek evinizde. Do ay tüketmemek için ak ll fikirler üretiyoruz. Siemens i bir dünya devi

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

BÖLÜM 1. 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR

BÖLÜM 1. 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR BÖLÜM 1 1- ISITMA TES SATI TASARIMI, TARTIfiMALAR VE PRAT K NOTLAR 1.1. ISITMA TES SATI TASARIMI 1.1.1. Kazan Seçimi Is tma amac ile kullan lan kalorifer kazanlar n n kapasitelerinin belirlenmesinde, söz

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 2 - MEKAN K TES SAT filer NDE PRAT K NOTLAR 2.1. TEM Z SO UK SU TES SATI 2.2. TEM Z SICAK SU TES SATI 2.3. ISI VE NEM ZOLASYONU 2.4. SIHH TES SAT GEREÇLER 2.5. ISITMA TES

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr RÇEL K BUZDOLBIND SEBZELER, SNK TB TTYMIfi G B IfiIK LMY DEVM EDER. DO L OLRK TZEL N UZUN SÜRE KORUR. YfiSIN MV IfiIK TEKNOLOJ S. YfiSIN BÜTÜN SEBZELER. GRDIROP T P BUZDOLPLRI

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008 A ustos Say : 23 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı