Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten."

Transkript

1

2 Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten.

3 HANG MODEL KAÇ BTU? BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h Super Invertech BTU/h New Artcool Mirror Inverter BTU/h BTU/h BTU/h Inverter BTU/h BTU/h Y BTU/h BTU/h Duvar Tipi Mono Split Klimalar Active Plasma Plus Active Power BTU/h BTU/h BTU/h A BTU/h A BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h Standart BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h

4 HANG MODEL KAÇ BTU? BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h BTU/h Kaset Tipi Klima Kaset Tipi A BTU/h Salon Tipi Split Klima Salon Tipi 7410 A BTU/h 7210 RA BTU/h

5 SUPER INVERTECH So utma Kapasitesi (BTU/h) : 9500 Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 895x285x195 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x545x288 mm Özel iç ünite tasar m Antialerjik filtre -10 dereceye kadar s tma Ekstra Sessiz: 19 db Aerosense kiflisellefltirilen hava ak fl Optimum hava ak fl kontrolü Ak ll nem kontrolü Minimum enerji modu Led gösterge Plasma hava temizleme sistemi Ak ll çal flma sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu Surround flow sistemi Jet Heat Uyku modu Y kanabilir antibakteriyel filtre Premium LCD uzaktan kumanda 4 yöne otomatik hava sal n m Defrost özelli i

6 AEROSENSE LE AKILLI TASARRUF OPT MUM HAVA AKIfi KONTROLÜ YÜKSEK VER M Super Invertech so utmada ve s tmada A enerji seviyesine sahiptir. Enerji verimi (COP) 5,16 seviyesi ile maksimum tasarruf DENGEL MEKÂN SICAKLI I Is nan hava yükselir, buna ba l olarak ortamlarda so uk hava zeminde, s cak hava ise tavanda yo unlafl r. Super Invertech serisi klimalar iklimlendirilmifl havan n daha homojen da lmas n sa lamak amac ile, so utma konumunda çal fl rken havay yukar ya, s tma konumunda ise afla ya yönlendirir. 9K Standart 9K Inverter 9K Super Invertech AEROSENSE K fi SELLEfiT R LEN HAVA AKIfiI Super Invertech Aerosense pyroelectric* sensörü ile insan hareketlerini ve mekândaki yerlerini yayd klar s ile alg lar, cihaz n hava yönlendirme kanatlar n ayarlayarak havay iste e göre direkt veya endirekt yönlendirir ve böylece üstün konfor sa lar. * Pyroelectric Infrared Sensor: nsan vücudunun k z lötesi fl k alan n alg layarak pozisyonunu saptayan son teknoloji sensör. SURROUNDFLOW S STEM Super Invertech kliman n kanat aç lar hem yatay hem de dikey aç larda serbestçe ayarlanabilir. Ayr ca kullan c n n ayarlam fl oldu u üfleme h z ve yönü haf zada saklan r. AKILLI TASARRUF Ortamda kimse yokken minimum enerji modunda çal flarak büyük tasarruf sa lar. Ortamda insan varl n alg lad zaman yeniden istenilen ayar s cakl na döner. Enerji Tüketimi Ortamda insan varken Ortamda insan yokken 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step Sol 1 saatlik kazanç * Pyroelectric Infrared Sensor: nsan vücudunun k z lötesi fl k alan n alg layarak pozisyonunu saptayan son teknoloji sensör. Sa Dikey 6 kademe Yatay 5 kademe ANT ALERJ K F LTRE Antialerjik filtre, içerisinde bulunan özel enzimler sayesinde alerjik özelli e sahip, havada uçuflan maddelerin protein yap s n bozarak deaktive olmalar n sa layan ve dünyaca ünlü BAF* sertifikas bulunan son nano teknoloji filtredir. AKILLI NEM KONTROLÜ Super Invertech klima so utma modunda çal fl rken, ortamdaki nem oran n alg layarak, ani so utma yapmak yerine, nem yüzdesini konfor seviyesinde tutacak flekilde çal fl r. Böylece afl r nem düflmesi sonucu oluflabilecek fiziksel rahats zl klar engellenir, ortamdaki sa l kl nem düzeyi korunmufl olur. %50 %45 New Konforlu nem aral %40~60 Conventional %15 F LTRE 1. AfiAMA 2. AfiAMA 3. AfiAMA 4. AfiAMA 8 min.

7 Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, inverter teknolojisine sahip klimalar ile uyumlu, d fl ortamdan ald oksijen aç s ndan zengin taze havay olas koku, toz ve isten ar nd rarak iç ortama veren ve bu sayede daha temiz ve sa l kl yaflam alanlar oluflturan bir cihazd r. Sistem, ortamda taze hava al m yla giderilemeyecek toz, duman, koku bulunmas durumunda istendi inde tam tersi yönde çal flt r larak ortamdaki duman ve koku ile a rlaflm fl havay d flar verebilir. Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM N N D ER AVANTAJLARI Inverter klimalar ile uyumlulu u sayesinde, d flar dan taze hava al rken kliman n çal flt r lmas na gerek b rakmaz ve enerji tasarrufu sa lar. Özellikle havan n ne so uk ne de s cak oldu u bahar aylar nda, enerji tasarrufu sa layarak d flar dan taze hava al nmas na imkân verir. Fakat al nan taze havan n odaya homojen da t labilmesi için kliman n en az fan modunda çal flt r lmas gerekir. Saatte 15 Wh l k enerji tüketim de eri ile çok az enerji harcar. 24 saat çal flt r lsa dahi harcayaca toplam enerji 360 Wh t r. 360 Wh, evlerde ayd nlatma amaçl kullan lan standart 60 W l k ampulün 6 saat süre ile, yani bir gecelik ortalama kullan ma karfl l k gelen tüketim de eridir. Çift yönlü taze hava sisteminin, daha homojen bir hava da l m için ve BTU/h kapasiteli inverter klimalar n fan konumu ile beraber çal flt r lmas nda ise, toplam bir saatlik tüketim 40 Wh t r. Yani bir saatte standart bir ampül kadar dahi enerji harcamaz ve BTU/h kapasiteli inverter klimalarda ise bu de er maximum 60 Wh t r. Ç FT YÖNLÜ TAZE HAVA S STEM N N ÇALIfiMA PRENS B Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, inverter klimalarla birlikte çal flmak üzere tasarlanm flt r. Klima ile birlikte çal flt r lmas n n ana amac kliman n fan etkisinden yararlanarak içeri al nan taze havan n oda içine homojen flekilde da t lmas n sa lamakt r. Ayr ca k fl n veya yaz n iklimlendirme yap lm fl ortama d flar dan al nan flartlanmam fl havan n klima içinden geçirilerek flartland r lmas, konforun süreklili ini sa lamaktad r. D fl ve iç ortam s cakl n n ayn oldu u mevsimlerde ise d fl ortamdaki toz, koku ve gürültü nedeni ile cam aç lamayan durumlarda, klima yaln zca fan modunda çal flarak d flar daki havay toz ve kokudan ar nd r rarak içeriye al r. Sistem iki parçadan oluflur: d fl ünite ve iç ünite. Sistemin d fl ünitesi, klima d fl ünitesi üzerine, iç ünitesi ise klima iç ünitesi üzerine konumland r l r. Sistem elektri ini klima d fl ünitesinden al r ve kendi d fl ünitesi üzerinden iç ünitesine aktar r. D fl ünite içine yerlefltirilmifl yüksek verimli fan sayesinde d fl ortam havas, aktif karbon özellikli bir toz filtresi ile olas toz, koku ve ise karfl filtre edilerek bir hava borusu ile iç üniteye aktar l r. Özel tasarlanm fl sistem iç ünitesi gelen taze havay dufllama tekni i ile klima iç ünitesi üzerindeki zgaralardan kliman n içine üfler. Böylece flartland r lan taze hava klima fan taraf ndan sürekli olarak çevrilen ortam havas ile kar flarak odaya homojen olarak da l r. Ayr ca k fl ve yaz flartlar nda s cakl k dengesini sa layabilmek için kliman n s tma, so utma veya nem alma modunda çal flt r lmas uygundur. Bu durumda içerideki iklimlendirilmifl havan n s cakl nda en fazla ±1 C de iflim olur. klimlendirilmifl olan ortam s cakl n fazla de ifltirmeden, taze hava al m yap labilmesi, enerji tasarrufu sa layan di er bir etkendir. Ayr ca ortam s cakl nda fazla de ifliklik olmayaca için konforunuzun devaml l n sa lar. Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, d fl modülünün klima d fl ünite üzerine konumland r lmas sayesinde, ortamdaki klima iç ünite ses seviyesinde hissedilir, seviyede bir de ifliklik olmaz. Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, BTU/h so utma kapasiteli inverter klimalar n kullan ld ortamlar için klima kapasitesine paralel olarak büyüyen oda hacimleri için ortam n havas n yaklafl k 2-4 saatte tamamen tazeleyecek kapasitede taze hava transferi yapar. Çift Yönlü Taze Hava Sistemi, Arçelik markal 90062, 12062, ve yeni nesil yüksek verimli inverter modeller ile tam uyumludur. stendi inde ikili kapakç k sistemi ile hava ak fl ters yöne çevrilir ve içerideki koku, toz veya duman d flar at larak ortam havas temizlenir. Sistem üç farkl fan h z nda çal flt r labilir. Taze hava veya egzoz modunda çal flt r lmas ve fan h z kademeleri, uzaktan kumanda ile ayarlan r. ç ünite üzerindeki fl kl LED ekran sistemin çal flt modu gösterir.

8 EKSTRA SESS ZL K: 19 db(a) NEW ARTCOOL MIRROR INVERTER Uykuda rahats zl k vermemesi için Sleep Mode fonksiyonu ile minimum sesle çal fl r. 33 db Kütüphane 26 db Yaprak H fl rt s 19 db(a) So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1030x325x245 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x320 Siyah Aynal fi k Tasar m -15 C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Led Gösterge Plasma hava temizleme sistemi Jet Heat Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410A çevre dostu gaz NEW ARTCOOL MIRROR INVERTER So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 885x285x205 D fl Ünite (GxYxD) mm : 717x483x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1030x325x245 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x320 Siyah Aynal fi k Tasar m -15 C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Led Gösterge Plasma hava temizleme sistemi Jet Heat R-410A çevre dostu gaz Defrost özelli i Siyah Aynal fi k Tasar m -15 C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Led Gösterge Plasma Hava Temizleme Sistemi Do al rüzgar etkili homojen hava da l m Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Jet Heat Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410A çevre dostu gaz

9 INVERTER INVERTER So utma Kapasitesi (BTU/h) : 9600 Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 810x300x210 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 720x500x230 mm Y So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1090x300x185 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 870X655X320 mm -10 dereceye kadar s tma Led Gösterge Minimim Enerji Modu Jet Heat R-410A çevre dostu gaz Otomatik hava yönlendirme -15 dereceye kadar s tma Minimum Enerji Modu Plasma hava temizleme sistemi Do al rüzgâr etkili homojen hava da al m Jet Heat R-410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 810x300x210 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 720x500x230 mm So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1085x325x262 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x dereceye kadar s tma Led Gösterge Minimim Enerji Modu Jet Heat R-410A çevre dostu gaz Otomatik hava yönlendirme -15 C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Plasma hava temizleme sistemi Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Jet Heat 24 saat çoklu Programlama R -410A çevre dostu gaz

10 INVERTER So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1090x300x185 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x320 mm A Enerji Performans (so utma) -15 dereceye kadar s tma Minimum Enerji Modu Plasma hava temizleme sistemi Jet Heat R-410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1085x325x262 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x C'ye kadar s tma Minimum Enerji Modu Plasma hava temizleme sistemi Jet Heat Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410 A çevre dostu gaz

11 ACTIVE PLASMA PLUS ACTIVE PLASMA PLUS So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x158 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x158 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x245 Metalik renkli fl k tasar m Plasma hava temizleme sistemi R-410A çevreci gaz Metalik renkli fl k tasar m A Enerji Performans (so utma) Plasma hava temizleme sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x158 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x Metalik renkli fl k tasar m A Enerji Performans (So utma) Plasma ava temizleme sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu R-410A çevreci gaz So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1085x298x185 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x320 Metalik renkli fl k tasar m A Enerji Performans (so utma) Plasma hava temizleme sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu

12 ACTIVE PLASMA PLUS ACTIVE POWER So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 1085x298x185 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x Metalik renkli fl k tasar m A Enerji Performans (so utma) Plasma hava temizleme sistemi Otomatik temizleme fonksiyonu So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x262 A Enerji Performansı (ısıtma-so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü ACTIVE POWER A So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x262 A Enerji Performans (so utma) Bio Aktif Karbon Filtre Do al rüzgar etkili homojen hava da l m Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite 24 saat çoklu Programlama R -410 A çevre dostu gaz Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Sa l kl Nem Alma fonksiyonu Uzaktan Kumanda R -410A çevre dostu gaz

13 ACTIVE POWER ACTIVE POWER A So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x270x180 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x245 A Enerji Performans (so utma) Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410A çevre dostu gaz A Enerji Performans (So utma) Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Sa l kl Nem Alma fonksiyonu R -410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x So utma Kapasitesi (BTU/h) : Isıtma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 840x265x173 D fl Ünite (GxYxD) mm : 770x540x245 A Enerji Performansı (ısıtma-so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü A Enerji Performansı (so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü

14 ACTIVE POWER STANDART So utma Kapasitesi : BTU/h Isıtma Kapasitesi : BTU/h ç Ünite (GxYxD) mm : 1090x300x223 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x320 mm So utma Kapasitesi : BTU/h Is tma Kapasitesi : BTU/h ç Ünite (GxYxD) mm : 770x285x180 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x262 A Enerji Performansı (so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite Jet Cool 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi : BTU/h Isıtma Kapasitesi : BTU/h ç Ünite (GxYxD) mm : 1090x300x223 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x800x320 mm So utma Kapasitesi : BTU/h Isıtma Kapasitesi : BTU/h ç Ünite (GxYxD) mm : 802x262x165 mm D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x262 mm A Enerji Performansı (so utma) Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü Led Gösterge Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü

15 STANDART STANDART So utma Kapasitesi BTU/h : Is tma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 770x285x180 D fl Ünite (GxYxD) mm : 575x540x So utma Kapasitesi BTU/h : Is tma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 770x285x180 D fl Ünite (GxYxD) mm : 717x500x229 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz So utma Kapasitesi BTU/h : Isıtma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 888x287x170 D fl Ünite (GxYxD) mm : 717x500x So utma Kapasitesi BTU/h : Isıtma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 1080x314x182 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x320 Led Gösterge Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü Led Gösterge Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Uyku modu Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü

16 STANDART SALON T P So utma Kapasitesi BTU/h : Isıtma Kapasitesi BTU/h : ç Ünite (GxYxD) mm : 1080x314x182 D fl Ünite (GxYxD) mm : 870x655x A So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 590x1850x440 D fl Ünite (GxYxD) mm : 900x1165x370 Led Gösterge Bio Aktif Karbon Filtre Korozyona dayanıklı Gold Fin kaplı dıfl ünite Sa lıklı nem alma fonksiyonu Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalıflma Otomatik Sıcaklık Kontrolü LCD Gösterge Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz SALON T P KASET T P 7210 RA So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 590x1850x440 D fl Ünite (GxYxD) mm : 950x1380x A So utma Kapasitesi (BTU/h) : Is tma Kapasitesi (BTU/h) : ç Ünite (GxYxD) mm : 922x917x360 D fl Ünite (GxYxD) mm : 1060x1220x465 A Enerji Performans (so utma) LCD Gösterge Korozyona dayan kl Gold Fin Kapl D fl Ünite 7 saat çoklu programlama Basic LCD uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz Led Gösterge Plasma hava temizleme sistemi Çok aç l üfleme ayar Kablolu uzaktan kumanda Otomatik hava yönlendirme R -410A çevre dostu gaz Haftal k zaman ayarl programlama Tatil Program Çocuk Kilidi Hava temizleme filtresi otomatik temizleme ikaz Salon ve Kaset Tipi Klimalar trifaze elektrik ile çalıflmaktadır. Bu nedenle, klimanın kurulaca ı mekânda, sa lıklı, güvenilir trifaze elektrik tesisatı bulunmalıdır. Trifaze elektrik hattı ifllemleri ehliyetli tesisatçılar, ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmak zorundadır. Bu nedenle Arçelik Ücretsiz Montaj Hizmeti, salon ve kaset tipi klimanın elektrik tesisatı ile ilgili malzeme ve iflçilik ifllemlerini kapsamamaktadır.

17 EN SIK SORULAN SORULAR KL MA NASIL SO UTUR? Klima (buzdolab nda oldu u gibi), R22 gaz n n buharlaflma ve yo unlaflma özelli inden faydalanarak odada bulunan s y d flar atar. Split klimalarda, iç ünite içinden geçen gaz, ortamdaki s y emerek buharlafl r. Bu sayede ortam so ur. Buharlaflan R22 gaz d fl üniteye geldi inde yo unlafl r ve emdi i s y d flar atar. Bu ifllem gerçekleflirken yaln zca iç ve d fl ünitedeki fan motorlar ve gaz n cihaz içindeki dolafl m n sa layan kompresör elektrik enerjisi harcar. HANG KAPAS TEDE KL MA SEÇMEL Y M? Her binan n ve her ortam n s yükü farkl d r. Bu nedenle uzman yetkili servis teknisyenlerimiz, ihtiyac n za en uygun kapasiteyi tespit etmek üzere, ücretsiz keflif hizmetimizi sunacaklard r. HEAT-PUMP NED R? Türkçe karfl l s pompas d r. Heat-Pump d fl ortamda bulunan s y iç ortama tafl r. Bu sayede elektrik enerjisini direkt olarak s ya çeviren elektrik sobalar na göre 2-3 kat daha az enerji tüketir. HEAT-PUMP ÖZELL OLAN KL MALAR NASIL ISITIR? Bu özelli e sahip klimalar, so utmay gerçeklefltirdikleri gibi s tmay da R22 gaz nı yo unlaflt rarak ve buharlaflt rarak gerçeklefltirir. Is tman n yap labilmesi için, d fl üniteden geçen gaz buharlaflarak d flar daki s y emer ve iç üniteye geldi inde yo unlafl p emdi i s y gereken ortama b rakarak s tmay gerçeklefltirir. HEAT-PUMP KL MALAR HANG DURUMLARDA ISITMA AMAÇLI KULLANILMALIDIR? Heat-Pump d fl ortamda bulunan s y iç ortama tafl r. D fl ortam s cakl düfltükçe, Heat-Pump performans da düflecektir. Bu nedenle, Heat-Pump klimalar n çok so uk iklimlerde ana s nma arac olarak kullan mlar, yeterli s tma sa lanamayaca ndan uygun de ildir. Bu tarz iklimlerde ana s nma arac na ilave yard mc s nma arac olarak kullan labilir. Özellikle, k fl aylar n n daha l man geçti i ve d fl ortam s cakl klar n n 0-3 derecenin alt na düflmedi i durumlarda kliman zdan daha iyi s tma performans alabilirsiniz. Yaln zca klima ile s t lacak mekânlarda özellikle binan n s yal t m çok önemlidir. KL MALARIN PERFORMANSI NEYE BA LIDIR? Kliman z n performans iç ve d fl ortam s cakl klar, kullan lan mekân n kuzeygüney cephe durumu, izolasyonu, pencere-kap alanlar ve yap s, duvar kal nl klar, kat ve çat durumu gibi s kayb /kazanc na direkt etki eden faktörlere ba l d r. Kliman z n belirtilen kapasitesi afla daki koflullarda ölçülen de erlerdir. So utma: ç s cakl k 27 C KT/19 C YT, d fl s cakl k 35 C KT/24 C YT Is tma: ç s cakl k 20 C KT/15 C YT, d fl s cakl k 7 C KT/6 C YT D fl hava s cakl artt kça kliman n so utma performans düflecektir. Benzer flekilde, d fl ortam s cakl azald kça s tma performans göreceli olarak azalacakt r. KL MAMI NASIL MONTE EDEB L R M? Kliman z n montaj, standart Arçelik montaj prosedürleri çerçevesinde, Arçelik Yetkili Servisleri taraf ndan ücretsiz olarak yap lacakt r.

18 EN SIK SORULAN SORULAR ÜCRETS Z KEfi F VE MONTAJ KL MA Ç N SERV S H ZMET NE KADAR ÖNEML? KL MANIN SA LIK AÇISINDAN B R ZARARI VAR MI? NSAN SA LI I AÇISINDAN EN UYGUN ORTAM fiartlari NELERD R? Kliman z n performans ve az enerji sarfiyat aç s ndan, ürün kalitesi kadar montaj ve servis kalitesi de önemlidir. Montaj esnas nda oluflabilecek hatalar ürününüzden bekledi iniz performans alman z engelleyebilir. Ayr ca kliman z n verimlili ini uzun y llar koruyabilmesi için, s transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenmelerin temizlenmesi ve cihaz n z n rutin bak mlar n n yap lmas gerekmektedir. Bu nedenle kliman za y lda en az 1 kere bak m yap lmas önemlidir. Kliman z özellikle afl r s nmadan dolay meydana gelebilecek rahats zl klar önleyece inden, sa l k aç s ndan zararl de ildir. Kliman z kulland n z ortamda, üflenen havan n direkt karfl s nda oturmamaya özen gösterin. Kliman z sürekli en düflük s de eri ve en yüksek fan h z nda çal flt rmak yerine, daha yüksek s cakl k de erlerinde, orta veya düflük fan h z nda çal flt rarak, rüzgâr etkisini azalt r ve ortam n afl r so umas n engellersiniz. Kifliden kifliye de iflmekle birlikte insan sa l için derece aras s cakl k ve %40-60 aras nem genellikle en uygun ortamd r. ÜCRETS Z KEfi F ÜCRETS Z MONTAJ Kliman n tak laca mekâna en uygun kapasitenin seçimi, kliman n monte edilece i en uygun yerin belirlenmesi, teknik gerekliliklerin ve tüketici beklentilerinin tam anlam yla anlafl lmas için; Arçelik, Yetkili Servisleri arac l ile ücretsiz keflif hizmeti sunmaktad r. Kliman n standart bir evde kurulmas için gerekli olan montaj parçalar, montaj esnas nda ücretsiz olarak verilmektedir. Kliman n çal flt r lmas için gereken montaj ifllemleri ve parçalar n temini (V-Otomat flalter, d fl ünite ask s, iç-d fl ünite aras ndaki bak r boru, drenaj borusu ve ara ba lant kablosu) Arçelik Yetkili Servisleri taraf ndan ilgili montaj prosedürü çerçevesinde ücretsiz olarak sa lan r. Kliman n kurulaca mekânda yeterli ve güvenli bir elektrik tesisat bulunmas zorunludur. Arçelik Yetkili Servisleri kliman n çal flabilmesi için gerekli elektrik tesisat n mekân içerisinde bulunan elektrik hatt ndan klimaya kadar döfleyecektir. Yukar da belirtilen montaj ifllemi s ras nda montaj iflçili i için tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmez. EER VEYA COP NED R? KL MADA ENERJ SEV YELER NE ANLAMA GELMEKTED R? Kliman z n iç ortamdan d fl ortama ya da d fl ortamdan iç ortama aktarabildi i enerji miktar n n harcad elektrik enerjisi oran na EER (Enerji Verim Oran ) ya da COP (Performans Katsay s ) denir. Bu oran n yüksekli i kliman z n verimlili ini gösterir. Kliman z so utma konumunda iç ortamda bulunan fazla s enerjisini alarak d fl ortama tafl rken, s tma konumunda d fl ortamdan ald s enerjisini iç ortama aktarmaktad r. Bu operasyonu gerçeklefltirebilmek için so utucu ak flkan kompresör yard m ile kapal so utma çevrimi içerisinde döndürmektedir. So utma sistemi ise elektrik enerjisi ile çal flmaktad r. Kliman z n harcam fl oldu u her 1 Watt elektrik enerjisine karfl l k transfer edebildi i s enerjisi miktar na kliman z n verimlili i ya da Performans Katsay s denir. ÜCRETS Z MONTAJ KAPSAMI DIfiINDA KALAN ÖZEL DURUMLAR Toplu klima taleplerinde, boru montajlar n n inflaat aflamas nda ya da klima teslimat ndan önce yap lmas n n müflteri taraf ndan talep edilmesi durumunda, bu ifllem yetkili sat c n n ve servis bölge yöneticili inin onay ile gerçeklefltirilir. Daha sonra klimalar n sat fl gerçekleflmezse montaj yap lan bak r borular n bedeli yetkili sat c ya fatura edilir. Ücretsiz montaj kapsam d fl nda kalan tüm özel durumlar için masraflar tüketici taraf ndan karfl lanmak kofluluyla, her türlü hizmet Arçelik Yetkili Servisleri taraf ndan verilebilir veya yetkili kiflilere yapt r lmak üzere organize edilebilir. D fl ünite montaj için gerekirse iskele, vinç veya itfaiye merdiveni gibi gereçlerin sa lanmas Çat veya çat aras na montaj durumunda gerekecek ilave konstrüksiyon Ba lant borular için dekoratif boru kanal, s va alt döfleme ve asma tavan sökme-takma ifllemleri Avrupa Birli i ülkelerinde yeni uygulamaya giren klima enerji s n flar na göre, harcanan 1 Watt elektrik enerjisi karfl l nda 3,2 Watt üzerinde s enerjisi tafl yabilen klimalar A enerji seviyesindedir. Ayn kapasiteli klimalar içerisinde en az elektrik harcayan klimalard r. Çal nma veya zarar görme riskinin oldu u durumlarda d fl ünitenin korunmas için gereken önlemler Salon tipi klimalarda, kliman n kurulaca mekânda, sa l kl, güvenilir elektrik tesisat (7400 modelinde trifaze) bulunmal d r. Bu nedenle, elektrik tesisat ile ilgili ifllemler, yetkili elektrikçiler taraf ndan yap lmak zorundad r. Arçelik ücretsiz montaj hizmeti, salon tipi klimalar n elektrik tesisat ile ilgili malzeme ve iflçilik ifllemlerini kapsamamaktad r.

19 Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler 1- PLASMA HAVA TEM ZLEME S STEM Toz, koku, polen ve bakterilerden ar nd r lm fl temiz hava Arçelik klimalarda bulunan Plasma, hava temizleme kiti üzerinde oluflturdu u manyetik alan ile gözle görülmeyen partikülleri bile parçalar ve ortam havas ndan temizler. Plasma devreye al nd nda kit üzerinden geçen elektrik ak m 0,1 mikron boyutunda tüm parçac klara karfl etkilidir. 2- ANT ALERJ K F LTRE Antialerjik filtre, içerisinde bulunan özel enzimler sayesinde, alerjik özelli e sahip havada uçuflan maddelerin protein yap s n bozarak deaktive olmalar n sa layan ve dünyaca ünlü BAF* sertifikas bulunan son nano teknoloji filtredir. Antialerjik filtrede kullan lan solüsyonun etkinli i, influenza referans laboratuvar uzmanlar taraf ndan test edilerek onaylanm flt r. Plasma teknolojisiyle en ince toz, koku, küf, polen, duman partikülleri ve bakteriler ortam havas ndan temizlenir. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan Plasma tufluna basarak, s tma-so utma yapmadan sadece hava temizleme yapabilirsiniz. Böylece, s tma-so utma yapmadan da kliman z bir hava temizleme arac olarak kullanabilirsiniz. Normal klima filtrelerinden farkl olarak, Plasma sistemi kliman z n üzerinde bulunan ve elektrik ak m ile çal flan ilave bir hava temizleme ayg t d r. Normal filtreler gibi sürekli de ifltirmek gerekmez. Plasma ortam havas n temizlerken elektrik tüketimi çok azd r. Plasma Güçlü etki (0,1 mikron) Sınırsız kullanım ömrü Partiküller ortam havasından temizlenir. Normal Filtreler Sınırlı etki Sık sık de ifltirilir. Partiküller ortamda yere çöker ya da temizlenemez. 3- TÜRK YE DE ÜRET LEN LK A ENERJ SEV YEL KL MA * BAF sertifikas EER: Enerji verim oran, kliman z n harcad elektrik karfl l nda ne kadar s transferi yapabildi ini gösterir. Avrupa Birli i normlar na göre, so utma konumunda çal fl rken, tüketti i 1 Watt elektrik karfl l nda, 3,2 Watt tan (10,92 BTU/h) daha fazla s transferi yapabilen klimalar A enerji performans na sahiptir. Is tma konumunda çal flan bir klima için bu de er 3,6 Watt t r (12,28 BTU/h). A enerji s n f Arçelik klimalar, eflde er koflullarda çal flan, ayn kapasitedeki daha düflük verimlilik performans na sahip klimalardan daha az elektrik harcamaktad r. 3,20 < EER 3,20 EER > 3,00 3,00 EER > 2,80 2,80 EER > 2,60 Toz parçac klar yonizer +4.8 KV boflalt c Toz elektron boflaltma Foto-Katalizörle kaplanm fl tutucu 2,60 EER > 2,40 2,40 EER > 2,20 2,20 EER Kirli Hava Koku partikülleri Koku molekülleri Suni manyetik alan oluflturularak, 0,1 mikron boyutunda partiküller yakalan r ve ortam havas ndan temizlenir. Ar nd r lm fl Taze Temiz Hava Hava düzenleyici plazma 4- DC INVERTER TEKNOLOJ S Hem verimli, hem ekonomik... Arçelik Inverter Klimalar DC Inverter kompresörü sayesinde normal klimalardan farkl olarak ortam s cakl istenen seviyelere geldi inde kompresör h z n ihtiyaca göre art r p azaltabilir. Böylece gereksiz durufl-kalk fllar olmayaca ndan enerji tasarrufu sa lars n z. Onay ve Sertifikalar Kitasato Research Center of Environmental Science - Inactivating Germs Test Result 99.9% Performance (No. 16_0113_1,2,3) Japan Food Research Laboratories - Inactivating Germs Test Result 99.9% Performance (No _001,2,3,4,5) - Killing Virus (No _001,2,3) Japan Spinners Inspecting Foundation (No , ) - NCB Deodorizing 4 Type Test Result 78%~98% Security FITI Korea Consumer Science Center (No A-01) - Killing Bacteria, Fungi Test Result 99.9% Security ITS (International Technical Standard Center) (No. IL A, B) - Inactivating Bacteria Test Result 99,9% Security

20 Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler S cakl k lk çal flt rma an ndaki ortam s cakl Normal Kompresör Kompresörün yeniden kalk fl Yüksek enerji kayb 5- GÜÇLÜ ISITMA PERFORMANSI Arçelik klimalar, s tma konumunda daha yüksek performansla çal fl r. Bu klimalar, s tma konumunda çal fl rken d fl ünitede buzlanmay azaltan yeni bir teknolojiye sahiptir. Bu teknoloji sayesinde kliman n d fl ünitesinde buzlanma oluflumu geciktirilerek s tma süreklili i sa lan r. Bu nedenle Arçelik klimalar daha güçlü s tma performans na sahiptir. Inverter Kompresör stenen ortam s cakl Inverter istenilen s cakl k de erlerine daha çabuk ulafl r Kompresörün duruflu Zaman Inverter klimalar kulland klar R-410A gaz sayesinde çevreye karfl duyarl d r. Artan Konfor - Ekstra Sessizlik Arçelik Inverter Klimalar, istenilen ortam s cakl na daha çabuk ulafl r ve sabit tutarak konforun sürekli olmas n sa lar. S cakl k INVERTER stenen S cakl k 6- AKILLI ÇALIfiMA S STEM Kliman z Ak ll Çal flma Sistemi ile ortamdaki s cakl k de iflimlerini alg lar ve de iflime göre s tma-so utma konumlar aras nda geçifl yapar. Böylece ortam n s cakl sürekli ayarlad n z de erde tutulur. Ayr ca Arçelik Inverter Klimalar, normal klimalara göre çok daha sessizdir. Güç Zaman Ayar S cakl AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI So utma Is tma So utma Ak ll Çal flma Sistemi ile s tma-so utma konumlar aras nda otomatik geçifl Güçlü Isıtma Performansı ve Genifl Çal flma Aral klar Genifl çal flma aral klar na sahiptir. Bu sayede, bafllang çta kompresör daha çok çal flarak ortam h zla istenen s cakl a getirilir. Daha sonra kompresör h z n ihtiyaca göre ayarlayarak ortam s cakl n dengede tutar. ç ortam s cakl So utma Is tma YEN PLASMA HX Ç ÜN TE F N YÜZEYLER Kliman zda ortam s s iç ünite içerisinde bulunan alüminyum fin ler arac l yla sa lan r. Havada bulunan nem, so utma konumunda çal flan bir kliman n iç ünite fin leri üzerinde birikir. Oluflan bu birikintiler alüminyum fin lerin yeteri derecede s de iflimi gerçeklefltirmesini engeller. Bu nedenle kliman z ortam so utabilmek için daha çok çal fl r ve enerji tüketimi artar. Yeni Plasma HX sayesinde fin yüzeylerinde su birikintilerinin oluflumu en aza indirgenir. D fl ortam s cakl Genifl so utma ve s tma aral klar Arçelik Inverter Klimalar, çok düflük s cakl klarda bile sürdürülebilir ısıtma performansı sa lar. Genifl çalıflma aralıklarında çalıflabilmesi sayesinde çok düflük sıcaklıklarda bile ısıtma operasyonunu sürdürebilir. Normal kaplamal fin yüzeyinde oluflan birikintiler... Plasma HX üzerinde birikinti oluflmaz.

21 Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler 8-30 DAK KADA SO UTAN JET COOL Ortam n k sa sürede ve verimli bir flekilde so utulmas için tasarlanan bu özellik, uzaktan kumandan n üzerindeki bir tuflla çal fl r. Jet Cool özelli i seçildi i takdirde, klima çal flma süresi, ortam s cakl ve fan h z ayarlamalar na gerek kalmadan 30 dakika süre ile 18 C de çal fl r. 12- PASLANMAYA KARfiI GOLD F N D fl ünitelerde bulunan alüminyum kondenser yüzeyler Gold Fin tabakas ile kaplanm flt r. Bu flekilde hem kliman n performans çok daha uzun süre korunur, hem de d fl ünite kondenser yüzeylerinde meydana gelebilecek korozyon ortadan kalkar. Standart d fl ünite Gold Fin kapl d fl ünite 9- JET HEAT Bu özellik sayesinde kliman z 30 derece ayar s cakl nda ve en yüksek fan h z kademesinde 60 dakika boyunca çal fl r. Not: Kliman z n ortama üfleyece i hava s cakl, iç/d fl ortam hava koflullar na ve kliman z n kapasitesine ba l olarak de iflebilir. Kaplamas z alüminyum Özel kaplamal alüminyum 10- FERAH UYKULAR Ç N OTOMAT K UYKU MODU Uyku sırasında vücut sıcaklı ımız düfler. Bu nedenle klimanız uyku konumunda, 30 dakika sonra ayar sıcaklı ını 1 derece, 60 dakika sonunda ise 2 derece artırır. Böylece üflümeden keyifli bir uyku sa lanır. 13- DO AL RÜZGÂR ETK L HOMOJEN HAVA DA ILIMI Klasik bir klima ile oda içerisindeki her bölge eflit flekilde so umaz ya da s nmaz. Arçelik klimalarda bulunan do al rüzgâr etkisi sayesinde, iklimlendirilen hava ortam içerisinde do al bir rüzgâr esintisi gibi da l r. Bu sistem ile klasik hava yönlendirme sistemlerine göre ortamdaki s cakl k farklar %25 azal r. So utma h z %14, s t lan ya da so utulan havan n ulaflt alan ise %27 artar. 11- OTOMAT K TEM ZLEME FONKS YONU So utma konumunda çal flan bir kliman n iç ünitesinde oluflan nem, zaman içerisinde ortamdaki tozlarla birleflip, fin yüzeylerinde birikintiler oluflturur. Oluflan bu birikintiler fin yüzeylerinin kapanarak korozyona u ramalar na neden olur. Korozyona u rayan yüzeyler verimli s de iflimi sa layamaz. Enerji tüketimi artar. Otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde kliman z kapat ld ktan sonra iç ünite fan 30 dakika boyunca çal flarak iç ünite fin yüzeylerinin kurutulmas n ve böylece temiz kalmas n sa lar. Korozyon engellenir, kliman z verimlili ini uzun y llar korur. 14- SA LIKLI NEM ALMA Normal klima Do al rüzgâr sistemi Özel nem alma konumu ile ortam havas n çok so utmadan sa l kl nem almak mümkündür. Böylece, havan n s cak olmad fakat nemin rahats z edici seviyede oldu u durumlarda, üflüme hissine kap lmadan ortamdan nem alabilirsiniz. 15- B O AKT F KARBON F LTRE Ortam havasını kirleten çeflitli partiküller bio aktif karbon filtre ile temizlenir. Korozyona u ram fl fin yüzeyinin mikroskop görüntüsü Normal fin yüzeyinin mikroskop görüntüsü

22 Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler Arçelik Split Klimalar Di erlerinden Farkl K lan Özellikler 16- YIKANAB L R ANT BAKTER YEL F LTRE Havada bulunan toz ve polen gibi çeflitli partikülleri tutar YÖNLÜ OTOMAT K HAVA YÖNLEND RME Havay homojen olarak afla -yukar ve sa a-sola da t r. Kullan ld mekânda konfor hissini art r r. Kullan c ya tüm hava yönlendirme ayarlar n kumanda üzerinden yapma imkân sunar. 17- FAN KONUMU Kliman z n s tma ya da so utma yapmadan sadece iç ünite fan n n çal flmas n sa lar. Böylece ortam havas n n sirkülasyonunu sa layabilirsiniz. 22- UZAKTAN KUMANDA Arçelik klimalarda tüm uygulamalar uzaktan kumanda ile yap l r. stenilen çal flma konumu, ilave fonksiyonlar, Plasma hava temizleme sistemi gibi uygulamalar uzaktan kumanda ile rahatl kla kontrol edilebilir. 18- ENERJ TASARRUF MODU Enerji tasarruf konumunda, sa l kl bir ortam için gerekli s cakl k ve fan h z konumu kliman z taraf ndan otomatik olarak ayarlan r ve enerji tasarrufu sa lan r. Bu konumda kliman z, odan z so uk ise s tma konumunda, s cak ise so utma konumunda otomatik olarak çal flmaya bafllar. Not: Enerji tasarruf modunda, kliman z s tma-so utma konumlar aras nda otomatik geçifl yapmaz SAAT ÇOKLU PROGRAMLAMA Kliman z 24 saat içerisinde çeflitli saatlerde aç l p kapanmas için programlayabilirsiniz. Normal klimalardan farkl olarak, kliman z bir kez aç lmak ve bir kez kapanmak üzere 2 kez programlayabilirsiniz. Böylelikle kliman z sizin ihtiyaç duymad n z saatlerde kapanmaya programlayarak enerji tasarrufu sa layabilir ya da kliman z evinize gelmeden önce aç lmaya programlayarak ferah bir ortam n keyfini sürebilirsiniz. 19- OTOMAT K SICAKLIK KONTROLÜ Kliman z çal flma esnas nda oda s cakl n sürekli ölçerek ortam n istenilen s cakl k de erinde tutulmas n sa lar. 24- D J TAL GÖSTERGE Kliman z n çal flma konumu, ayar s cakl, programlama gibi operasyonlar n, iç ünitede bulunan dijital göstergeden takip edebilirsiniz. 20- OTOMAT K HAVA YÖNLEND RME Havay afla ve yukar yönde homojen bir biçimde da t r. stendi inde hava üfleme aç s sa a ve sola manuel olarak yönlendirilebilir. 25- SICAK KALKIfi MODU Klima, s tma konumundayken fan h z evaparatör s cakl na göre kontrol edilir. Evaparatör yeterli s cakl a ulaflt nda klima hava üflemeye bafllar. Böylelikle kliman n ilk çal flmas nda meydana gelecek so uk üfleme engellenmifl olur.

23 Konforlu Bir Kullanım ve Enerji Tasarrufu çin Neler Yapılmalı? Konforlu Bir Kullanım ve Enerji Tasarrufu çin Neler Yapılmalı? 1 Klimanızın kapasitesinin kullanmak istedi iniz mekâna uygun oldu undan emin olun. Kapasitesi mekânın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli so utma sa layamayaca ından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır. 8 Klima iç ve dıfl ünitelerinde yer alan ısı de iflim elemanlarının temizli i çok önemlidir. Isı de iflim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istedi iniz so utma-ısıtmayı gerçeklefltirmek için daha çok çalıflmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatınızın artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimanıza yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz. 2 Kapasitesi mekânın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk so utacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanızın enerji sarfiyatını artıracaktır. Klimanın bulundu u mekân aflırı so uyacak ve konfor yerine rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip oldu u için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekândaki gürültü sizi rahatsız edecektir. Klima kullandı ınız mekânın ısı yalıtımı konforunuzu artırır, enerji sarfiyatınızı düflürür. Bu nedenle mekânın ısı kayıp-kazanç noktalarının iyi izolasyonu önemlidir. Ayrıca klima kullanımı sırasında mekânın kapı ve pencerelerinin mutlak suretle kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (ma aza ve dükkân gibi yerlerde), hava perdesi gibi dıflarıdan sıcak hava akımını engelleyici cihazlar kullanılmalıdır Klimanızda programlama özelli ini kullanarak enerji sarfiyatınızı düflürebilirsiniz. Mekânı kullanmadı ınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanaca ınız zamanlarda yeniden açılmasını sa layabilirsiniz. Hava yönlendirme kanatlarını, mekân içerisinde bulunan kiflileri rahatsız etmeyecek flekilde ayarlamanızı öneririz. Do al rüzgâr etkili homojen hava da ılımı özelli ini kullanmanız, mekân içerisinde daha dengeli bir hava da ılımı sa lamanıza yardım edecektir. 3 Güneflin camlardan direkt içeri girdi i saatlerde günefllik perdelerin veya panjurların kullanılması, klimanızın enerji sarfiyatının artmasını engeller. 4 Dıfl ünitenin direkt günefl altında oldu u yerlerde, bir tente, gölgelik vb ile do rudan gelen günefl ıflı ından korunması enerji sarfiyatınızın artmasını engeller. 5 Montaj esnasında iç ve dıfl ünitelerin yerleflim kaidelerine uyulması önemlidir. Özellikle, cihazların hava girifl-çıkıfl kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akıflını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir. 6 Klimanızın ihtiyaç duydu unuz sıcaklık de erinden daha düflük de erlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimanızı sürekli en düflük ayar sıcaklı ı yerine, ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık de erlerinde kullanabilirsiniz. 7 Klimanızın toz tutucu filtrelerinin temizli ini düzenli aralıklarla yapın. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akıflını kesece inden, klimanızdan bekledi iniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimanızı zorlayaca ı için, enerji sarfiyatınızın da artmasına sebep olacaktır.

24 Süper Invertech Inverter New Artcool Mirror Inverter Active Plasma Plus ARÇELİK Y İç Ünite Adedi KAPASİTE Soğutma Kapasitesi (BTU/h) Soğutma Kapasitesi (W) Isıtma Kapasitesi (BTU/h) Isıtma Kapasitesi (W) ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER Çekilen enerji (Watt) Soğutma Tekli Isıtma Tekli Enerji Sınıfı (Soğutma) A A A A A A A A A A A A A A A Enerji Sınıfı (Isıtma) A A A A A C A A A A A B B B B Çekilen Akım (amp) Soğutma 2,4 2,8 4,5 7,1 6,4 10,5 9,3 4,5 6,4 9,3 3,9 5,2 6,1 7,8 10,3 Isıtma 3,1 3,5 4,8 7,8 7,3 12,5 9,7 4,6 7,3 9,7 3,8 5,3 6,1 7,8 10,9 Isıtma Tipi Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-Pump Heat-pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Voltaj/Frekans Değeri (V/Hz) / / / / / / / / / / / / / / /50 PERFORMANS Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 5,16 4,5 3,81 3,34 3,81 3,22 3,61 4,04 3,81 3,61 3,22 3,21 3,21 3,21 3,21 Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 5,11 4,56 4,17 3,73 4,11 3,21 3,92 4,23 4,11 3,92 3,61 3,41 3,47 3,49 3,41 Nem Alma Kapasitesi (lt/saat) 1,1 1,1 1,3 2,1 1,9 3,2 2,6 1,3 1,9 2,6 1 1,5 1,5 2,5 2,7 Ses Seviyesi (dba) İç Ünite Düşük fan hızı Dış Ünite TEKNİK ÖZELLİKLER Soğutucu Akışkan R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R22 R22 R22 Plasma Özelliği Var Yok Yok Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Gösterge LED Gösterge LED Gösterge LED Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge LED Gösterge LED Gösterge LED Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Otomatik Temizleme Fonksiyonu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Jet Cool (Hızlı Soğutma) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Jet Heat (Hızlı Isıtma) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Özel Filtreler Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Uyku Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Elektrik Kesintilerinden Sonra Otomatik Çalışma Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Sağlıklı Nem Alma Fonksiyonu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Sıcaklık Kontrolü Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Minimum Enerji Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Enerji Tasarruf Modu Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Akıllı Çalışma Sistemi Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Programlama 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat Surround Flow Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Aerosense Kişiselleştirilen Hava Akışı ve Akıllı Tassarruf Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Akıllı Nem Kontrolü Var Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Doğal Rüzgâr Etkili Homojen Hava Dağılımı Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol) Var Yok Yok Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Kompresör Tipi DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Defrost Özelliği Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Fan Hızı Kademesi Uzaktan Kumanda Premium LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD Sıcak Kalkış Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var BOYUTLAR İç Ünite (GxYxD) mm 895x285x x300x x300x x300x x325x x300x x325x x285x x325x x325x x265x x265x x265x x298x x298x185 Dış Ünite (GxYxD) mm 770x545x x500x x500x x655x x655x x800x x800x x483x x655x x800x x540x x540x x540x x655x x800x320 AĞIRLIK İç Ünite Net (kg) 12 8,5 8,5 11,6 13,5 14,1 13, ,5 15,5 7,5 7,5 8 11,6 12,6 Dış Ünite Net (kg) , , Hava Debisi (m 3 /h) İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı ( C) 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı ( C) -10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48-10~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı ( C) 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~27 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı ( C) -10~24-10~24-10~24-15~24-15~24-15~24-15~24-15~24-15~24-15~24-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18 BESLEME İçten / Dıştan İçten Dıştan Dıştan Dıştan Dıştan İçten Dıştan Dıştan Dıştan Dıştan İçten İçten İçten İçten İçten

25 Active Power Standart ARÇELİK A A İç Ünite Adedi KAPASİTE Soğutma Kapasitesi (BTU/h) Soğutma Kapasitesi (W) Isıtma Kapasitesi (BTU/h) Isıtma Kapasitesi (W) ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER Çekilen Enerji (Watt) Soğutma Tekli Isıtma Tekli Enerji Sınıfı (Soğutma) A A A A A A A A A A B A B A B B Enerji Sınıfı (Isıtma) A B A A B B B B B A B A B A C C Çekilen Akım (amp) Soğutma 3,7 3,9 3,7 5,4 5,2 5,2 6,1 7,8 10,3 3,1 3,8 3,9 5,6 5 8,2 10,5 Isıtma 3,4 3,8 3,4 5,5 5,3 5,3 6,1 7,8 10,9 3 3,6 3,8 5,4 4,6 8,3 10,8 Isıtma Tipi Heat-pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-pump Heat-Pump Heat-Pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-Pump Heat-pump Heat-Pump Heat-pump Heat-Pump Heat-pump Heat-pump Voltaj/Frekans Değeri (V/Hz) / / / / / / / / / / / / / / / /50 PERFORMANS Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 3,27 3,22 3,27 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,06 3,21 3,03 3,21 3,01 3,06 Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) 3,75 3,61 3,75 3,61 3,41 3,41 3,47 3,49 3,41 3,68 3,46 3,61 3,44 3,61 3,22 3,22 Nem Alma Kapasitesi (lt/saat) ,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,7 0, ,5 1,2 2,5 2,7 Ses Seviyesi (dba) İç Ünite Düşük fan hızı Dış Ünite TEKNİK ÖZELLİKLER Soğutucu Akışkan R22 R410A R410A R22 R410A R410A R22 R22 R22 R410A R22 R410A R22 R410A R22 R22 Plasma Özelliği Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge Dijital Gösterge LED Gösterge Dijital Gösterge LED Gösterge Dijital Gösterge LED Gösterge LED Gösterge Otomatik Temizleme Fonksiyonu Yok Var Var Yok Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Jet Cool (Hızlı Soğutma) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Jet Heat (Hızlı Isıtma) Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Özel Filtreler Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Antialerjik Yok Bio Aktif Karbon Filtre Yok Bio Aktif Karbon Filtre Yok Bio Aktif Karbon Filtre Bio Aktif Karbon Filtre Uyku Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yok Var Yok Var Yok Var Var Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Elektrik Kesintilerinden Sonra Otomatik Çalışma Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Sağlıklı Nem Alma fonksiyonu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Sıcaklık Kontrolü Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Minimum Enerji Modu Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Enerji Tasarruf Modu Var Var Yok Var Var Yok Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Akıllı Çalışma Sistemi Yok Yok Var Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Programlama 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 24 Saat 7 Saat 24 Saat 7 Saat 24 Saat 7 Saat 24 Saat 24 Saat Surround Flow Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Aerosense Kişiselleştirilen Hava Akışı ve Akıllı Tassarruf Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Akıllı Nem Kontrolü Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Doğal Rüzgâr Etkili Homojen Hava Dağılımı Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Otomatik Hava Yönlendirme (Sağ-Sol) Var Var Var Var Var Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Kompresör Tipi Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Sabit Hızlı Defrost Özelliği Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Fan Hızı Kademesi Uzaktan Kumanda LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD Basic LCD LCD Basic LCD LCD Basic LCD LCD LCD Sıcak Kalkış Modu Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var BOYUTLAR İç Ünite (GxYxD) mm 840x265x x265x x265x x265x x265x x270x x265x x300x x300x x285x x262x x285x x287x x285x x314x x314x182 Dış Ünite (GxYxD) mm 575x540x x540x x540x x540x x540x x540x x540x x655x x800x x540x x540x x540x x500x X500X x655x x655x320 AĞIRLIK İç Ünite Net (kg) 8 7,5 10,1 8 11,5 7,7 8 11,6 12,6 7 6,4 7 8,1 7 10,4 11,6 Dış Ünite Net (kg) , , , Hava Debisi (m 3 /h) İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı ( C) 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı ( C) 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48 İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı ( C) 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10~24 10 ~ 24 10~24 10~24 10~24 Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı ( C) -6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18-6~18 BESLEME İçten / Dıştan İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten İçten

New Artcool Mirror Invertor Inverter Active Plazma Plus ARÇELİK 125410 185410 255410 093410 123410 183410 233410 124410 184410 254410 90044 12044 15040 18040 24040 İç Ünite Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detaylı

Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten.

Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten. Bunalt c s caklarda, tasar m yla içinizi, ifllevselli iyle tüm evinizi ferahlatan, serinletirken tasarruf sa layan klimalar. Arçelik ten. HANG MODEL KAÇ BTU? 7.000-8.000 BTU/h 9.000-11.000 BTU/h 12.000-15.000

Detaylı

Klima Brosur 2009 dikey 10/14/09 2:15 PM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K. LG-Beko Klimalar. Composite

Klima Brosur 2009 dikey 10/14/09 2:15 PM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K. LG-Beko Klimalar. Composite Klima Brosur 2009 dikey 10/14/09 2:15 PM Page 1 LG-Beko Klimalar 2009 Klima Brosur 2009 dikey 10/14/09 2:15 PM Page 2 Klima Brosur 2009 dikey 10/14/09 2:15 PM Page 3 Fonksiyonelliğin ak ll özellikler ve

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

Siz de ihtiyacınıza en uygun Beko klimayı seçin, en doğal ve ekonomik şekilde serinleyin, ısının.

Siz de ihtiyacınıza en uygun Beko klimayı seçin, en doğal ve ekonomik şekilde serinleyin, ısının. Klima Kataloğu Beko klimalar, çevre dostu yeni teknolojiyi sizin için konfora ve mutluluğa dönüştürüyor. Böylece eviniz, her mevsim dilediğiniz sıcaklıkta kalıyor, taptaze havasıyla sizi doğaya götürüyor.

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

Klima Brosur 2011 son.fh11 6/3/11 5:35 PM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K. Beko Klimalar. Composite

Klima Brosur 2011 son.fh11 6/3/11 5:35 PM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K. Beko Klimalar. Composite Klima Brosur 2011 son.fh11 6/3/11 5:35 PM Page 1 Beko Klimalar 2011 Klima Brosur 2011 son.fh11 6/3/11 5:35 PM Page 2 Klima Brosur 2011 son.fh11 6/3/11 5:35 PM Page 3 BEKO Klimaların Üstün Özellikleri Neo

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

SERİN FIRSATLAR ARÇELİK KLİMALARDA A SINIFI KLİMALARDAN %50 YE VARAN ORANDA DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN INVERTER KLİMALAR AYDA DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

SERİN FIRSATLAR ARÇELİK KLİMALARDA A SINIFI KLİMALARDAN %50 YE VARAN ORANDA DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN INVERTER KLİMALAR AYDA DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ARÇELİK KLİMALARDA SERİN FIRSATLAR Haziran 2013 A SINIFI KLİMALARDAN %50 YE VARAN ORANDA DAHA AZ ENERJİ TÜKETEN INVERTER KLİMALAR AYDA 41 TL, 093410 model klimanın World e özel 36 ay vade farklı KDV dahil

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada ve Isıtmada

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA!

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! 2 Multi Inverter Sistem Klimaları ve Teknik Bilgiler Multi Inverter İç Üniteler 3 Sezonsal Enerji

Detaylı

1.238BAŞLAYAN. Kombi Keşif Hizmeti. Kombi Montaj Hizmeti DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2

1.238BAŞLAYAN. Kombi Keşif Hizmeti. Kombi Montaj Hizmeti DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2 26 Kombiler MONTAJ DAHİL TL DEN 1.238BAŞLAYAN LARLA Kombi kampanyası 30 Nisan 2014 tarihine kadar geçerlidir. Kombi Keşif Hizmeti Ürün Nakliye Hizmeti Eski Kombinin Söküm Hizmeti DGK 20 KK LCD Kombi Montaj

Detaylı

KASIM-ARALIK 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA!

KASIM-ARALIK 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! KASIM-ARALIK 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! 2 Multi Inverter Sistem Klimaları ve Teknik Bilgiler Multi Inverter İç Üniteler 3 Sezonsal Enerji

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Klimalar İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Yeniliği aşkla tasarlar R410A Çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Multi Inverter Sistem Klimaları Multi Inverter Sistem Klimaları

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada + ve Isıtmada Enerji Sınıfı

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 4 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik kombiler montaj ve demontaj dahil 1.449 TL den başlayan fiyatlarla. Üstelik 9 taksit fırsatıyla. ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti Kombi Demontaj

Detaylı

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A İÇ ÜNİTE FTXB25 FTXB35 FTXB50 FTXB60 Kapasitesi BTU 1,20 / 2,50 / 3,20 4.000 / 8.500 / 10.900 1,30 / 3,53 / 3,80 4.400 / 12.000 / 12.900 1,88 / 5.45 / 6.20 6.400 / 18.600 / 21.200 2,00 / 6,21 / 6,50 6.800

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 28 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 3 + 1 yıl toplam 4 yıl Garanti ve 1 yıllık bakım hediye. ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti Kombi Demontaj Hizmeti Kombi Montaj Seti Ürün Nakliye Hizmeti

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 28 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 3 + 1 yıl toplam 4 yıl garanti ve 1 yıllık bakım hediye. ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti Kombi Demontaj Hizmeti Kombi Montaj Seti Ürün Nakliye Hizmeti

Detaylı

BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR

BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Geniş Üfleme Ağzı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama

Detaylı

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26 VITOCLIM 0S Duvar Tipi Split Klialar Sabit h zl kopresör, R4 so utucu ak flkan kapasitesi: 2,8 3,5 5,3 ve 7,1 k Çevreyle dost R4 so utucu ak flkanl Vitoclia 0S Duvar tipi split klialar, konforlu iklilendire

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları 1 İçindekiler Klimalar Hangi Model kaç BTU? Klima Üstün i Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Çift Yönlü Taze Hava Sistemi Ev Tipi Klimalar Salon Tipi

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

1.238BAŞLAYAN DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2

1.238BAŞLAYAN DEĞİŞTİRME İNDİRİM BEDELİ PEŞİN İNDİRİMLİ FİYAT PEŞİN PEŞİNAT 2 26 Kombiler MONTAJ DAHİL TL DEN 1.238BAŞLAYAN LARLA Kombi kampanyası 1 Mayıs-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçerlidir. DGK 20 KK LCD KOMBİLER PEŞİN INA 3 + 5 + KONVANSİYONEL (HERMETİK) KOMBİLER DEĞİŞTİRME

Detaylı

65% ENERJİ TASARRUFU

65% ENERJİ TASARRUFU SICKLR BEKLEMiYORS, SiZ DE BEKLEMEYiN. 4 8 ST T E S E R i NL i Ğ E K V U Ş U N. Klimanızın montajı için günlerce beklemeyin. Hotpoint Inventer klimalar ile 48 saatte serinliğe kavuşun. 65% ENERJİ TSRRUFU

Detaylı

J.1.SPLİT KLİMANIN ANA PARÇALARI VE GÖREVLERİ

J.1.SPLİT KLİMANIN ANA PARÇALARI VE GÖREVLERİ J.KLİMALAR Günümüzde pek çok insanın yaşamının önemli bir bölümü kapalı mekanlarda geçmektedir. Bu mekanlar gerek hacim, gerekse barındırdıkları insan sayısı olarak büyük boyutlara ulaşmışlardır. Fuar,

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Isıtma, Soğutma ve Sıcak Su Çözümleri. Isı Pompası

Isıtma, Soğutma ve Sıcak Su Çözümleri. Isı Pompası Isıtma, Soğutma ve Çözümleri Isı Pompası VRS Therma Green Isı Pompası VRS Therma Green Isı pompası; enerji verimliliğini destekleyen ileri teknolojisi ve kolay kullanım imkânı ile kullanıcılara konforlu

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Inverter Multi Sistem Klimalar Beko Inverter Multi Sistem Klimalar her bir odada farkl s cakl k ve fan h zlar nda çal şma imkan sunan üstün kaliteli ileri teknolojiye sahip klimalard

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi Split Klimalar Bosch Ticari Split Klimalar Ticari Split Kaset Tipi Ticari Split Gizli Tavan Tipi Ticari Split Salon Tipi 04 10 12 16 20 Bosch un eşsiz kalite

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ÖTV İNDİRİMİNE EK 350 TL YE* VARAN İNDİRİMLİ KLİMALAR ARÇELİK TEN!

ÖTV İNDİRİMİNE EK 350 TL YE* VARAN İNDİRİMLİ KLİMALAR ARÇELİK TEN! AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 ÖTV İNDİRİMİNE EK 350 TL YE* VARAN İNDİRİMLİ KLİMALAR ARÇELİK TEN! *350 TL indirim 12610 AA modelinde 2 Klimalar ARÇELIK INVERTER KLIMALAR ŞIMDI ÖTV SIZ FIYATLAR VE

Detaylı

MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ

MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ Sağlıklı nefes alın, sağlıklı ve konforlu yaşayın Yeni Kirigamine ile tanışın Mitsubishi Electric Klimalar tüm dünyada kusursuz konfor sağlayan yüksek

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr www.airfel.com.tr IRFEL TİRİ KLİMLR Salon Tipi Turbo fonksiyonu ile hızlı ısıtma soğutma rıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti Uzun üfleme mesafesi Dört yöne otomatik hava yönlendirme Otomatik

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA HAVAYI TEMİZLEYEN ARÇELİK IONIZER INVERTER KLİMA Oluşturduğu iyonlarla gözle görünmeyen bakteri, virüs ve alerjenleri

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Beko inverter klimalarda Ağustos ayına özel 400 TL ye varan indirim fırsatı!

Beko inverter klimalarda Ağustos ayına özel 400 TL ye varan indirim fırsatı! Beko inverter klimalarda Ağustos ayına özel 400 TL ye varan indirim fırsatı! Ağustos 2016 Ionizer+ otomatik temizleme teknolojisine sahip Beko inverter klimalarla tanışma zamanı! Ağustos ayına özel 400

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 20 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik ten büyük yılbaşı indirimi! Üstelik 1.428 TL den başlayan fiyatlarla! ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Hermetik kombilerde 10 Yoğuşmalı kombilerde 200 Kombi Montaj

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1 Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_23012017.indd 1 19.6.2017 19:01:05 Bosch Multi Split Klimalar 04 Bosch Ticari Split Klimalar 10 Ticari Split Kaset Tipi 12 Ticari Split

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR VE SALON TİPİ KLİMALAR 1 GÜVENİLİR ve TEKNOLOJİK KOMPONENTLER Estetik ve Şık Tasarım Entegre püskürtme kalıplama yöntemi ile üretilen düz ve pürüzsüz yüzeye sahip panel

Detaylı

350Şimdi ÖTV ye ek. Beklentiniz serinlikten fazlasıysa; aradığınız havayı temizleyen Beko klima! yanındayız. TL ye varan indirimlerle.

350Şimdi ÖTV ye ek. Beklentiniz serinlikten fazlasıysa; aradığınız havayı temizleyen Beko klima! yanındayız. TL ye varan indirimlerle. Beklentiniz serinlikten fazlasıysa; aradığınız havayı temizleyen Beko klima! 350Şimdi ÖTV ye ek Temmuz 2017 TL ye varan indirimlerle Kampanya 1 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında geçerlidir. 350 TL indirim

Detaylı

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, mühendislik harikası ileri teknolojinin, simgesel

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Beko Inverter klimalarda. 7 yıl garanti ve bakım hediye!

Beko Inverter klimalarda. 7 yıl garanti ve bakım hediye! Beko Inverter klimalarda Nisan 2016 7 yıl garanti ve bakım hediye! YIL GARANTİ Bakım* Hediye *Klimanın garanti süresi olan 3 üncü yılın sonunda bir bakım hizmeti verilir. Sıcaklar sizi bunaltmadan klima

Detaylı

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları 1 İçindekiler Klimalar Hangi Model kaç BTU? Klima Üstün i Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Çift Yönlü Taze Hava Sistemi Ev Tipi Klimalar Salon Tipi

Detaylı

YENİ ÜRÜN YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA

YENİ ÜRÜN YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Hava Koşullandırma Sayı 45 / Eylül 2017 Haber Aralık Bülteni 2016 // Sayı 91 42 YENİ ÜRÜN turn to the experts YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Alarko

Detaylı

Galanz KUDO P15 www.galanzturkiye.com info@galanzturkiye.com

Galanz KUDO P15 www.galanzturkiye.com info@galanzturkiye.com Galanz KLima KUDO P15 www.galanzturkiye.com info@galanzturkiye.com Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası

Detaylı

350Şimdi ÖTV ye ek. Beklentiniz serinlikten fazlasıysa; aradığınız havayı temizleyen Beko klima! yanındayız. TL ye varan indirimlerle.

350Şimdi ÖTV ye ek. Beklentiniz serinlikten fazlasıysa; aradığınız havayı temizleyen Beko klima! yanındayız. TL ye varan indirimlerle. Beklentiniz serinlikten fazlasıysa; aradığınız havayı temizleyen Beko klima! 350Şimdi ÖTV ye ek ğustos 2017 TL ye varan indirimlerle Kampanya 1 31 ğustos 2017 tarihleri arasında geçerlidir. 350 TL indirim

Detaylı

İçindekiler. Üstün Özellikler

İçindekiler. Üstün Özellikler Klima Kataloğu 2 2 İçindekiler Üstün Özellikler 03 Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler Klima Modelleri Mirror Ionizer + Inverter Ultra Ionizer

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

TEMMUZ 2016 arcelik.com.tr TL ye VARAN TEMMUZ AYINA ÖZEL YÜKSEK ENERJI TASARRUFLU INVERTER KLİMALARDA 400 TL YE VARAN İNDİRİM!

TEMMUZ 2016 arcelik.com.tr TL ye VARAN TEMMUZ AYINA ÖZEL YÜKSEK ENERJI TASARRUFLU INVERTER KLİMALARDA 400 TL YE VARAN İNDİRİM! TEMMUZ 2016 arcelik.com.tr 444 0 888 400 TL ye TEMMUZ AYINA ÖZEL YÜKSEK ENERJI TASARRUFLU INVERTER KLİMALARDA 400 TL YE 02 Klimalar TEMMUZ AYINA ÖZEL 400 TL INDIRIMLI ARÇELİK KLIMALAR! 3.168 2.768 12610

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Vitoclima Ürün Program

Vitoclima Ürün Program Vitoclima Ürün Program climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 013 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR?

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlara klima denir. Klima cihazları genel olarak, her hangi bir

Detaylı

2012 SAMSUNG KLİMALAR

2012 SAMSUNG KLİMALAR 2012 SAMSUNG KLİMALAR Kaliteli Bir Yasam için Akıllı Çözümler samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye Samsung Smart Klimalar Samsung Beyaz ailesinin yeni smart klimaları farklı mekanlara uygun sık

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İçindekiler. Üstün Özellikler. Klima Modelleri. Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler

İçindekiler. Üstün Özellikler. Klima Modelleri. Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler Klima Kataloğu 1 İçindekiler Üstün Özellikler Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler 16 17 18 19 Klima Modelleri Mirror Ionizer + Inverter Ionizer

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı. emura

Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı. emura Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı. emura Yeni bir iç mekan tasarım dünyası keşfedin En iyi tasarım Daikin Emura, teknolojik liderliği ve aerodinamiklerin güzelliğini mükemmel biçimde dengeleyecek biçimde

Detaylı

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR GÜVENİLİR ve TEKNOLOJİK KOMPONENTLER Panel Entegre püskürtme kalıplama yöntemi ile üretilen düz ve pürüzsüz yüzeye sahip panel Yivli Bakır Boru Motor Düzgün başlatma ve hız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI 1 1. Ev tipi soğutma 2. Ticari tip soğutma 3. Endüstriyel soğutma 2 1. Bireysel iklimlendirme (Split, paket, vb.) 2. Ticari

Detaylı

ÖTV İNDİRİMİNE EK 350 TL YE* VARAN İNDİRİMLİ KLİMALAR ARÇELİK TEN!

ÖTV İNDİRİMİNE EK 350 TL YE* VARAN İNDİRİMLİ KLİMALAR ARÇELİK TEN! HAZİRAN 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 ÖTV İNDİRİMİNE EK 350 TL YE* VARAN İNDİRİMLİ KLİMALAR ARÇELİK TEN! *350 TL indirim 12610 AA modelinde geçerlidir. 2 Klimalar ARÇELIK INVERTER KLIMALAR ŞIMDI ÖTV SIZ

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN

ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN 20 Kombiler ARÇELİK LE KOMBİNE GÜVEN Arçelik ten büyük indirim! Üstelik 1.428 TL den başlayan fiyatlarla! Hermetik kombilerde 150 Yoğuşmalı kombilerde 200 ÜCRETSİZ KOMBİ HİZMETLERİMİZ Kombi Montaj Hizmeti

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı