YUNUS EMRE KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUNUS EMRE KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 YUNUS EMRE KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLANI

2 T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ YUNUS EMRE KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJĠK PLANI

3 Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK

4 ĠSTĠKLAL MARġI Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Ģehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu Ģiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? ġüheda fıģkıracak toprağı sıksan, Ģüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ben ezelden beridir hür yaģadım, hür yaģarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmıģ? ġaģarım! KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aģarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taģarım. Ruhumun senden, Ġlâhi, Ģudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki Ģahadetleri dinin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. Garbın afakını sarmıģsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek diģi kalmıģ canavar? O zaman vecd ile bin secde eder varsa taģım, Her cerihamdan, Ġlâhi, boģanıp kanlı yaģım, FıĢkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'ģım; O zaman yükselerek arģa değer belki baģım. ArkadaĢ! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaģamıģ, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY

5

6 SUNUġ Eğitimde feda edilecek bir tek dahi fert yoktur. sözünü kendimize ilke edindiğimiz kurumumuz çalıģanları,öğrencileri ve diğer paydaģları ile geleceğin Türkiye sinde söz sahibi olabilmenin çabası içindedir. Bu çaba bizleri daha çok çalıģma,çıtayı her geçen gün yükseltme ve zorlukları aģma noktasında motive ediyor. Gün geçtikçe artan imkanlar eğitim,öğretimin ülkemizin yarınlarını kuracak genç kuģakları daha iyi yetiģtirmek için bize daha iyi imkanlar sunmakta. Dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinin baģında gelen ülkemiz bu imkanları kullanarak 21. yüzyıla damgasını vurmak zorundadır. ĠĢte bu zorunluluk bizi sadece bugünü değil yarını da düģünmeye sevk ediyor. Bu amaçla kurduğumuz ekibimiz okulumuzun beģ yılını Ģimdiden görmemizi sağlayacak bu planlamayı yaparak iģlerimizi kolaylaģtırmıģtır. Bu planı yaparken amacımız belirlediğimiz hedeflere ulaģmak ve bu hedeflerin mümkünse üstüne çıkmaktır. Zaten belli bir aģamaya getirdiğimiz Toplam Kalite..gnfi:gnYönetimi nin özünde yatan insan memnuniyeti ve mutluluğu üzerine inģa edilmiģ anlayıģımızla 2004 yılından bu yana yaptığımız planlamalar okulumuzun bugünlerine saygın ve baģarılı bir kurum algısıyla gelmesini sağlamıģtır. ÇalıĢanları,öğrencileri ve velisiyle amacımız bu planın her aģamasında gerçekleģtirilecek etkinlikleri el birliğiyle çalıģmamızı gerektirecek. Bu enerjinin bu kurumda var olduğuna inancımız tamdır. ÇağdaĢ bir yaklaģımla yoluna devam eden Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin,çalıģanlarının ve destekçiklerinin sayesinde baģarı ve kalitesiyle tercih edilmeye layık olduğunu gösterecektir. Muzaffer ĠġLER Okul Müdürü

7 GĠRĠġ Kamu kuruluģlarında stratejik planlamaya iliģkin mevzuat hükümleri gereği kurumumuzda da stratejik planlama çalıģmaları MEB Stratejik Plan Hazırlıkları Programında belirtilen zaman çizelgesi çerçevesinde Okul GeliĢim ve Yönetim Ekibi Toplam Kalite Kurulu ndan oluģan bir ekiple yürütülmüģtür. Okulumuzun beģ yıllık bir dönemde her adımı değerlendiren bu plan 2010 yılından itibaren yürürlüğe konulmuģtur.meb, Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenimahalle Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları da dikkate alınarak hazırlanan bu rapor kurumumuz tarafından tüm paydaģlara duyurusu sağlanarak paydaģlarımızın katılımı sağlanacaktır. Bu stratejik plan, ilgili tüm paydaģlarla yürütülecek olup, herkesin bu planı benimsemesi ve planı eyleme dönüģtürmesi önemlidir. 21.yüzyılın en önemli gereklerinden olan planlı ve programlı olmak ile geleceği bugünden görebilmek Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak bizim de içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurmanın gereğidir. Planda belirtilen her hedef Türkiye Cumhuriyeti nin geleceği olan gençlerimizin hayata ve mesleğe olan hazırlıklarını en üst düzeyde sağlamaya yöneliktir. Planımızı hazırlarken 2000 li yılların baģından bu yana Toplam Kalite Yönetiminin okulumuzda uygulanmasıyla yaģadığımız kalite artıģını da göz önünde bulundurduk. Bu yöntemin doğru anlaģılarak uygulanması sonucu elde ettiğimiz baģarılar bizi daha da çok motive ederek Toplam Kalite Yönetimine ve Stratejik Planlamaya olan inancımızı artırdı. Bir planla yola çıkmanın, beģ yılı bugünden öngörmenin yüklediği sorumluluğun farkındayız. Artık 2014 bize daha yakın. Kalite ve baģarısı ile tercih edilen bir kurum olabilmek için çıktığımız bu yolda ekip olarak, önce kendimize; sonra kurumumuza ve paydaģlarımıza inanıyor, güveniyoruz. Bu planı hazırlarken bizlere yardım eden, plana emeği geçen herkese teģekkürü bir borç biliriz. BeĢ yılın sonunda hedeflerine ulaģmıģ, planını gerçekleģtirmiģ bir kurum olmak ekibimiz için bir gurur vesilesi olacaktır. Toplam Kalite Kurulu Stratejik Planlama Ekibi

8 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO SUNUġ GĠRĠġ KISALTMALAR KURUM KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ 1 1. BÖLÜM STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE YÖNTEMĠ 3 Yasal Çerçeve 4 2. BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 1. Tarihsel GeliĢim 6 2. Yasal Yükümlülükler 7 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 9 4. PaydaĢ Analizi Kurum Ġçi Analiz Örgütsel Yapı Ġnsan Kaynakları 13

9 5.3 Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar Ġstatistikî Veriler Bilgi Kaynakları Çevre Analizi GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 37 3 BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELĠM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler 40 ve Stratejiler 4. BÖLÜM: ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 10. Ġzleme, Değerlendirme ve Raporlama 57 EKLER 58 TABLOLAR, ġekġller TABLOLAR SAYFA Tablo:1 Kurum Kimlik Bilgisi 1 Tablo:2 Planlama Ekibi 3 Tablo:3-1 Yasal Çerçeve 4 Tablo:3-2 Yasal Yükümlülükler 7 Tablo:4 Faaliyet Alanları,Ürün/Hizmetler 9 Tablo:5 Okul Ġçin PaydaĢ Analizi Matrisi 11 Tablo:6 Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı 13 Tablo:7 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu 13 Tablo:8 Kurum Yöneticilerinin YaĢ Dağılımı 13 Tablo:9 Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 13 Tablo:10 Kurum GerçekleĢen Yönetici Sirkülasyonu 13 Tablo:11Ġdari Personelin Katıldığı HĠE 14 Tablo:12 Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı 15 Tablo:13 Öğretmenlerin YaĢ Dağılımı 15 Tablo:14 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 16

10 Tablo:15 Öğretmen Sirkülasyonları 16 Tablo:16 Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı 16 Tablo:17 ÇalıĢanların Görev Dağılımı 17 Tablo:18 Okul Rehberlik Hizmetleri 25 Tablo:19 Rehberlik Servisinin Verdiği Hizmetler 25 Tablo:20 Ġnsan Kaynakları Bilgi Tablosu 25 Tablo:21 Okulun Teknolojik Alt Yapısı 26 Tablo:22 Okul Kaynak Tablosu 28 Tablo:23 Okul Gelir-Gider Tablosu 28 Tablo:24 KarĢılaĢtırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 29 Tablo:25 Öğrenci Sayısı 29 Tablo:26 Yıllara Göre Mezun Öğrenci Oranı 30 Tablo:27 Yüksek Öğretime GeçiĢ Verileri 30 Tablo:28 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 30 Tablo:29 Sorumlu Geçen Öğrenci Sayısı 31 Tablo:30 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 31 Tablo:31 Öğrenci Ödül ve Cezalar 31 Tablo:32 Öğrenci Ders BaĢarı Durumu 32 Tablo:33 YerleĢim Alanı ve Derslikler 33 Tablo:34 Çevre Analizi Etki Değerlendirmesi 35 Tablo:35 GZFT Analizi 37 ġekġller ġekil:1örgütsel Yapı 12 KISALTMALAR AB GZFT HĠE MEB MEGEP Avrupa Birliği Güçlü Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Hizmetiçi Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitimi GeliĢtirme Projesi

11 MEM MEDGE MYO OGYE TD TKY TUBĠTAK Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Ve Teknik Eğitimi GeliĢtirme Projesi Meslek Yüksek Okulu Okul GeliĢim Yönetim Ekibi Tebliğler Dergisi Toplam Kalite Yönetimi Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırmalar Kurumu

12 KURUM ADI: KURUM TÜRÜ: KURUM KODU: Tablo:1 KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ YUNUS EMRE KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ KURUM STATÜSÜ: X Kamu o Özel KURUMDA ÇALIġAN PERSONEL SAYISI ÖĞRENCĠ SAYISI YÖNETĠCĠ 8 ÖĞRETMEN 67 MEMUR 3 HĠZMETLĠ 2 ÖRGÜN 856 YAYGIN 200 AÇIK LĠSE YÜZ YÜZE ÖĞRETĠM ġeklġ X Normal o Ġkili OKULUN HĠZMETE GĠRĠġ TARĠHĠ: KURUM KURUM WEB ADRESĠ MAĠL ADRESĠ KURUM ADRESĠ OKUL MÜDÜRÜ 1989 KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ TELEFON 100 FAKS (BELGEGEÇER) MAHALLE Taner Sokak No: 70 POSTA KODU 6170 ĠLÇE ĠLĠ Adı Soyadı Yenimahalle ANKARA Muzaffer ĠġLER MÜDÜR BAġ YARDIMCISI Gülten AġILIOĞLU MÜDÜR YARDIMCILARI Güner KAYA Betül ATAY Meral YÜKSEL /118 Bahadır AYDIN Fatma YILDIZ Ömer AKOĞLU Cep Telefonu 1

13 1. BÖLÜM STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 2

14 STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ VE YÖNTEM Bireylerin geliģmeleri için eğitimi temel unsur olarak algılayan tüm toplumlar, belirledikleri hedeflere ulaģabilmek için eğitim sistemlerini yenileme doğrultusunda planlı çalıģmalar yapmaktadırlar. Bu amaçla okulumuz Bakanlığımızın da yönlendirmesiyle paylaģımcı ve iģbirliğine dayalı bir çalıģma sistemi geliģtirerek eğitimde Toplam Kalite anlayıģını benimsemiģtir. Okulumuzda öğretim yılında okulumuzda TKY çalıģmaları baģlatılmıģ öğretim yılında da çevrenin sosyal ve kültürel özelliği, kurum çalıģanlarının önerileri, öğrenci istekleri ve veli beklentilerini içeren öz değerlendirme anket sonuçlarını dikkate alınarak tüm paydaģların katılımıyla GZFT Analizi yapılmıģ: okulumuzun vizyon, misyon, ilke ve değerleri belirlenmiģtir Stratejik Planı oluģturulmuģ ve uygulamaya konulmuģtur. Uygulama sonuçları gözden geçirilerek revize edilmiģ, Stratejik Planı hazırlanmıģtır. Stratejik planlamanın sağlıklı ve baģarılı sonuçlara ulaģılabilmesi için yapılması gereken analiz, veri ve bilgi toplama ve stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi konularında zaman çizelgesi, çalıģma planı oluģturulmuģ ve is bölümü yapılmıģtır. Durum analizi yapmak için öncelikle okulumuzun faaliyetlerini gerçekleģtirdiği iç ve dıģ çevre incelenmiģ, değerlendirme yapılmıģtır. Çevre analizinde, kamu yönetimi disiplini ve uygulamasında dünyadaki ve Türkiye deki geliģmeler ortaya konularak bunların okulumuzu nasıl etkileyeceği önümüzdeki kalkınma planı ve politikalarla iliģkilendirilerek tartıģılmıģtır. Durum analizinde GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi kullanılmıģtır. PLANLAMA EKĠBĠ Tablo:2 PLANLAMA EKĠBĠ Muzaffer ĠġLER Bahadır AYDIN Azize ERTÜRK Hamdiye CAN YILMAZ Naciye TIRAġ Nuray MADEN Simten ÜLKER Yıldız ÖZKOÇ Okul Müdürü Müdür Yardımcısı El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Matematik Öğretmeni Güzellik Ve Saç Bakımı Hiz. Öğretmeni Yiyecek Ġçecek Hiz. Öğretmeni Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmeni Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmeni 3

15 YASAL ÇERÇEVE Tablo:3-1 YASAL ÇERÇEVE 1 Kasımın 1999 Tarih Ve 2056 Sayılı TD Yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 3 4 ġubat 2002 Tarih Ve 2533 Sayılı TD Yayımlanan MEB TaĢra TeĢkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi 10/ 12/ 2003 Tarihli Ve 2058 Sayılı Kamu Mali Ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi 5 DPT- Kamu KuruluĢları Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu Dönemini Kapsayan 9. Kalkınma Planı Dönemini Kapsayan Orta Vadeli Program Eğitim Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu 9 Milli Eğitim Ġle Ġlgili Mevzuat 10 Milli Eğitim Ġle Ġlgili Strateji Belgesi 11 Bakanlık Faaliyet Alanı Ġle Ġlgili Ulusal, Bölgesel Ve Sek Törel Plan Ve Programlar 12 Milli Eğitim ġura Kararları 13 TÜBĠTAK Vizyon 2023Eğitim Ve Ġnsan Kaynakları Raporları 14 Bakanlık Faaliyet Alanı Ġle Ġlgili Tüm Projeler 4

16 2. BÖLÜM DURUM ANALĠZĠ 5

17 2.1.TARĠHSEL GELĠġĠM 6

18 2.2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Kurumun görev ve sorumlulukları 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda Gösterilen, madde 28: orta öğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; 1 Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak. 2 Öğrencileri çeģitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iç alanlarına hazırlamaktır. Tablo:3-2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Bölüm Adı Yasal Yükümlülük (Görevleri) Dayanak Atama Ödül, Sicil ve Disiplin Okul Yönetimi Eğitim Öğretim ve -Norm kadro sayı ve dağılımını belirleme - Atama ve yer değiģtirme konusunda personeli bilgilendirme ve değiģiklikleri duyurma -Kuruma yapılan atamalarla ilgili düzeni sağlama -Personelin zamanında baģvuru yapmasını sağlama - Aylıkla ödüllendirme, takdir ve teģekkürler için teklifte bulunma. - Sicil raporlarını doldurma - Personelin sorumlu olduğu disiplin yönetmeliğine uygun davranmasını sağlama. -Okuldaki eğitim öğretim ortamını kullanıma hazır hale getirme - Okul taģınır ve taģınmaz mallarının kullanımında gerekenleri yapma - Okulun yönetimi ile ilgili görev dağılımı ve iģbirliğini sağlama -Okulun veli ile iģbirliğini sağlama - Okulda eğitim ve öğretimin devamlılığını sağlama - Okuldaki araç gerecin etkin kullanımı ve eksikliklerin giderilmesini sağlama - Meslek öğrenme açısından öğrencilere gerekli atölye donanımını ve iģletmelerle iģbirliğini sağlama -Okuldaki eğitim dıģı faaliyetlerin ( seminer, 7 -MEB Norm Kadro Yönetmeliği -MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği -MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak. Kanun - Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği -Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği -MEB Personeline Takdir ve TeĢekkür Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Yönerge - MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine iliģkin Yönerge Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu - Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği - Liseler Yönetmeliği - Okul-Aile Birliği Yönetmeliği (2005 Tarih ve 2573 S.T.D) - MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi - MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Yönetmelik - TaĢınır Mal Yönetmeliği ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete) - Okul Kantin Yönet. (2005 Tarih ve 2573 S. T.D) -Okul Veli ĠĢbirliği (2002/27 nolu Genelge) - Öğrenci Veli Okul SözleĢmesi ( nolu Genelge) -MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği -MEB Eğitim Öğretim ÇalıĢmalarının Planlı Yürütülmesine ĠliĢkin Yönerge -MEB Öğrencileri YetiĢtirme Kursları Yönergesi -MEB Ders Kitapları ve Eğit. Araçları Yönetmeliği

19 konferans, inceleme gezileri vb. ) düzenlenmesi -Öğrencilerin Ders DıĢı Eğitim ve Öğretim Mühür, YazıĢma, ArĢiv Rehberlik Sosyal Etkinlikler Öğrenci Ġsleri Personel Ġsleri ve Ġsim ve Tanıtım Sivil Savunma - Resmi evrakların düzenlenmesi - YazıĢmaların usulüne uygun yapılması - Yönetmeliğe uygun arģiv oluģturulması -Yönetmeliğe uygun rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetlerinin yürütülmesini sağlama - Kulüplerin oluģturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlama - Okulda düzenlenecek her türlü töreni organize etme - Öğrencileri çeģitli spor kollarına teģvik etme ve düzenlenecek yarıģmalara katılımı sağlama - Öğrencilerin bilgiye ulaģmasında gerekli ortamı sağlama - Öğrencilerin her türlü özlük iģlemlerini ( kayıt, nakil, not, okul meclisi v.b. ) yapma - Öğrencilerin okula ulaģımında gerekli düzenlemeleri yapma - Okul servis araçlarının çalıģmalarını düzenli olarak kontrol etme - Personelin özlük haklarını takip etme, duyurma ve özlük iģlerini yapma - Personelin rahat ve huzurlu bir ortamda çalıģmasını sağlama -Personeli ilgili konularda zamanında bilgilendirme. -Personelin çalıģmalarını kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirme. - Okulun web sitesini güncelleme ve sürekliliğini sağlama - Okulun tanıtımı için gerekli çalıģmaları ( rapor, cd, sunu vb. ) hazırlama - Gerekli ekiplerin kurulması - Gerekli malzemelerin sürekli hazır halde bulundurulması - Belirli aralıklarla tatbikatların yapılması Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik -Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği -Tam Gün Tam Yıl Yasası -Resmi Mühür Yönetmeliği -Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik -MEB Evrak Yönergesi -MEB ArĢiv Hizmetleri Yönetmeliği -MEB Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliği (Mayıs 2001/2524 S.T.D) -MEB Ġlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ( /25699 Resmi Gazete) -MEB Bayrak Törenleri Yönergesi -Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği -MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği -MEB Ortaöğretim Öğrencileri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ( /26408 Resmi Gazete) -MEB Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve GeçiĢ Yönetmeliği -MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi -Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Tarih ve nolu DPY ve Bursluluk Yönetmeliği -MEB Personeli izin Yönergesi -Kamu Kurum ve KuruluĢlarında ÇalıĢan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği -Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik -Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği -MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği -Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Millî Eğitim Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun -MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği -Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Sayılı Sivil Savunma Kanunu Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma Ġsleri Kılavuzu -Sabotajlara Karsı Koruma Yönetmeliği -Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 8

20 2.3. FAALĠYET ALANLARI, ÜRÜN/HĠZMETLER Tablo:4 FAALĠYET ALANI ÜRÜN HĠZMET Eğitim Ve Öğretim Öğretmene Destek Öğrenme Ortamı E-Okul Öğrenciye Destek Staj ÇalıĢmaları Okul Yönetimi Eğitim Yönetimi Öğretimin Yönetimi Bütçe Yönetimi Denetim Temizlik ve sağlık bilgisi Okul Servisi Kantin Onarım Araç-gereç Donatım Okul içi yapılan hizmetler FAALĠYET ALANI 1 Eğitim Ve Öğretim, Destek FAALĠYET ALANI 2 Yönetim/Denetim FAALĠYET ALANI 3 Temizlik, Bahçe, Servis, Kantin Okul dıģı yapılan hizmetler Hobi Kursları Rehabilite Kursları FAALĠYET ALANI 4 Onarım, Donatım FAALĠYET ALANI 5 Toplum Hizmeti FAALĠYET ALANI 6 Yaygın Eğitim ÜRÜN HĠZMET Yüksek öğretime gidebilen öğrenci yetiģtirilmesi Öğretmenlerin teknolojik geliģmeleri takip edebilmesi Öğrenme ortamlarında ileri teknoloji ürünleri kullanılması Öğrenci isleri ve kayıtlar Öğrenciye rehberlik ve maddi yardım Öğrencinin mesleki yeterliliğini iģ ortamında geliģtirme. ÜRÜN HĠZMET Okulun çalıģmalarının ve geliģiminin yönetilmesi, Eğitimle ilgili mevzuatın düzenlenmesi Öğretimin amaçlara uygun olarak gerçekleģtirilmesi Okula ayni ve nakdi kaynak bulunması ve kullanılması Okul çalıģmalarının denetimi ÜRÜN HĠZMET Okul ve çevresinin temizliği ve sağlığa uygunluğu Servis araçlarının düzenli hizmet vermesi Sağlıklı ve kaliteli kantin hizmeti ÜRÜN HĠZMET Okulun onarımı için ödenek temini veya tahsisi Okula araç-gereç temini veya tahsisi Okula donatım temini veya tahsisi ÜRÜN HĠZMET Çevre ve okulun fiziki Ģartlarının iyileģtirilmesine katkı sağlama Çevre temizliğine katkı sağlama. Ġhtiyaç sahiplerine destek olunması ÜRÜN HĠZMET YetiĢkinlerin üretime katkıda bulunmalarını sağlama Kursiyerlerin tedavilerinin desteklenmesi 9

21 2.4. PAYDAġ ANALĠZĠ PaydaĢlar, Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin hizmetleri ile ilgisi olan, Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ni etkileyen kiģi, grup veya kurumlardır. PaydaĢ analizi aģağıda belirtilen taraflar dikkate alınarak yapılmıģtır. Girdi sağlayanlar Hizmet sunulan kesimler Ġs birliği yapılan kesimler Kurum faaliyetlerinden etkilenenler Kurumu etkileyen kesimler, Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek lisesi'nin iliģkili olduğu gerçek ve tüzel kiģiler, yukarıdaki gruplandırma esas alınarak; Ġç PaydaĢlar DıĢ PaydaĢlar olarak sınıflandırılmıģtır ĠÇ PAYDAġLAR: Ġç paydaģlar, kurumdan etkilenen veya etkileyen kuruluģ içindeki kiģi, grup veya ilgili/bağlı kuruluģlardır. Eğitim ve öğrenme uzun yıllar süren zorlu bir süreçtir. Eğitimde iç paydaģlar kavramının özel bir konumu vardır. Ġç PaydaĢlarımız; 1.Okul Yönetimi 2.Öğretmenler 3.Öğrenciler 4.Memur 5.Yardımcı Personel 6.Okul Aile Birliği 7.Kantin Ġsletmecisi olarak belirlenmiģtir DIġ PAYDAġLAR: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi nin dıģındaki kiģi, grup, kurum ve kuruluģlardır: Ayrıca Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin faaliyet alanlarını kullanan veya bunlardan yararlanan kiģi, grup, kurum ve kuruluģlardır. Öğrencilerimizi eğitim hizmeti sürecinin sosyal ürünleri olarak düģündüğümüzde en genelde sorumlu birer yurttaģ olarak yetiģtirdiğimiz öğrencilerimizin içinde yer aldığı toplum da dıģ paydaģ olarak algılanmaktadır. DıĢ PaydaĢlarımız; 1.Milli Eğitim Bakanlığı 2. Kız Teknik Genel Müdürlüğü 3. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 4.Ankara Valiliği 5.Ankara BüyükĢehir Belediyesi 6.Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 7.Yenimahalle Kaymakamlığı 8.Yenimahalle Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 9.Yenimahalle Belediyesi 10.Veliler 11. Muhtarlıklar 12. Ġlköğretim Okulları 13. Üniversiteler 14. Rehberlik AraĢtırma Merkezi 15. Yenimahalle Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Sivil Toplum Örgütleri 17.Özel Eğitim Öğretim Kurumları 18.Ulusal ve yerel medya kuruluģları 19.Sağlık kuruluģları 20.Gençlik Merkezi 21.Spor kulüpleri 22.Öğrenci servisleri 23.Mezunlarımız 24.Mahallemiz sakinleri ve esnafları 25.Yayınevleri 26.Toplum 27. ĠĢletmeler 28. Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğü. 29- Mesleki Eğitim Merkezleri olarak belirlenmiģtir

22 HĠZMET ALANALAR ÇALIġANLAR TEMEL ORTAK STRATEJĠK ORTAK TEDARĠKÇĠ ÇOK ÖNEMLĠ ÖNEMLĠ AZ ÖNEMLĠ PAYDAġ MATRĠSĠ ETKĠ MATRĠSĠ Tablo:5 PAYDAġLAR ĠÇ PAYDAġLAR Okul Yönetimi Öğretmenler Öğrenciler Memur Yardımcı Personel Okul Aile Birliği Kantin Ġsletmecisi DIġ PAYDAġLAR Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Gn.Md Orta Öğretim Gn Md. Ankara Valiliği Ankara BüyükĢehir Bel. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle Kaymakamlık Yenimahalle Ġlçe MEM Yenimahalle Belediyesi Veliler Muhtarlıklar Ġlköğretim Okulları Üniversiteler Rehberlik AraĢtırma Mer. Y.mahalle Ġlçe Emniyet Md Sivil Toplum Örgütleri Özel Eğt. Öğr.Kurumları Ulusal Ve Yerel Medya KuruluĢları Sağlık KuruluĢları Gençlik Merkezi Spor Kulüpleri Öğrenci Servisleri Mezunlarımız Mahallemiz Sakinleri Ve Esnafları Yayınevleri Toplum ĠĢletmeler Ankara Ġl Emniyet Md. Mesleki Eğitim Merkezleri 11

23 2.5 Kurum Ġçi Analiz ġekil:1 12

24 2.5.2 Ġnsan Kaynakları Tablo: YILI OKULDAKĠ MEVCUT YÖNETĠCĠ SAYISI Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür BaĢ Yardımcısı Müdür Yardımcısı Tablo:7 OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN EĞĠTĠM DURUMU Eğitim Düzeyi 2010 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi Sayısı % Önlisans Lisans Yüksek Lisans Tablo:8 OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN YAġ DAĞILIMI YaĢ Düzeyleri 2010 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi Sayısı % , ,50 Tablo:9 ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRELERĠ Hizmet Süreleri 2010 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi Sayısı % 1-3 Yıl 3 37,5 4-6 Yıl Yıl Yıl 1 12, Yıl 1 12,5 21+ üzeri 1 12,5 Tablo:10 OKULDA GERÇEKLEġEN YÖNETĠCĠ DEĞĠġĠMĠ Yıl Ġçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl Ġçerisinde Kurumda Göreve BaĢlayan Yönetici Sayısı TOPLAM

25 Tablo:11 ĠDARĠ PERSONELĠN KATILDIĞI HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMLARI Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı ÇalıĢmanın Adı Katıldığı Yıl 1-Bilgisayar Kullanım Kursu 2008 Muzaffer ĠġLER Müdür 2- Yaratıcı Drama Semineri Bilgisayar Kullanım Kursu Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Kursu Vitrin Düzenleme Semineri Hazır Giyimde Mesleki Eğitim Kursu (AB-Kosgeb) ĠLSĠS Modülleri Eğitim Kursu Ergenlerin Sağlık Bilincini GeliĢtirme Semineri TKY Okul Kalite Temsilcisi Semineri 2006 Gülten Müdür BaĢ 8-Organizasyon Hizmetleri Kursu (I.Kademe) 2006 AġILIOĞLU Yardımcısı 9-Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Kursu Modüler Sistemi YaygınlaĢtırma Semineri Yaratıcı Drama Semineri Modüler Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri Ġlkyardım ve Ġlk Müdahale Semineri Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri Proje Döngüsü Yönetimi Semineri ĠLSĠS Modülleri Eğitim Kursu ĠletiĢim Becerileri GeliĢtirme Kurs Okul Sağlığı Semineri Ġlkyardım ve Ġlk Müdahale Semineri 2008 Betül ATAY Müdür Yardımcısı 4-AB Eğitim ve Gençlik Programları Semineri B 2008 Grubu 5-Yaratıcı Drama Semineri ĠletiĢim Becerileri GeliĢtirme Kurs Okul Sağlığı Semineri Ġlkyardım ve Ġlk Müdahale Semineri 2008 Güner KAYA Müdür Yardımcısı 4-AB Eğitim ve Gençlik Programları Semineri B 2008 Grubu 5-Yaratıcı Drama Semineri Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Kursu Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Semineri T K Y Stratejik Yönetim ve Planlama Semineri 2007 Meral YÜKSEL Müdür Yardımcısı 4-Okul GeliĢtirme Semineri Ġlkyardım ve Ġlk Müdahale Semineri Okul Sağlığı Semineri Yaratıcı Drama Semineri Bilgisayar Kullanım Kursu 2001 Bahadır AYDIN Müdür Yardımcısı 2-Web Tasarım (Dreamweaver) Kursu Çoklu Zeka Kuramı Semineri Yaratıcı Drama Semineri Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Kursu Ġlkyardım ve Ġlk Müdahale Semineri 2008 Fatma YILDIZ Müdür Yardımcısı 4-VatandaĢlık Eğitimi Semineri Okul Sağlığı Semineri Yaratıcı Drama Semineri 2010 Ömer AKOĞLU Müdür Yardımcısı Bilgisayar Kursu (Oficce2007,word,Exel)

26 ÖĞRETMENLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Tablo: YILI OKULDAKĠ MEVCUT ÖĞRETMEN SAYISI BranĢı Erkek Kadın Toplam 1 BiliĢim Teknolojileri Biyoloji Coğrafya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Türk Dili ve Edebiyatı Felsefe Fizik Ġngilizce Kimya Müzik Rehber Öğretmen Tarih Beden Eğitimi Matematik Okul Öncesi Öğretmenliği Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Giyim Üretim Tek Güzellik Ve Saç Bakım Hiz Konaklama ve Seyahat Hiz Yiyecek Ġçecek Hizmetleri El San.Teknolojisi Grafik ve Fotoğraf Tekstil Teknolojisi TOPLAM YaĢ Düzeyleri Tablo:13 ÖĞRETMENLERĠN YAġ DAĞILIMI 2010 Yılı KiĢi Sayısı % , ,7 15

27 Tablo:14 ÖĞRETMENLERĠN HĠZMET SÜRELERĠ Hizmet Süreleri 2010 Yılı Ġtibari Ġle KiĢi Sayısı % 1-3 Yıl 1 1,3 4-6 Yıl 3 3, Yıl 8 10, Yıl 9 11, Yıl 34 44, üzeri 22 28,57 Tablo:15 OKULDA GERÇEKLEġEN ÖĞRETMEN SĠRKÜLÂSYONU Yıl Ġçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl Ġçerisinde Kurumda Göreve BaĢlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM DESTEK PERSONELE (HĠZMETLĠ- MEMUR) ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Tablo: YILI OKULDAKĠ MEVCUT HĠZMETLĠ/ MEMUR SAYISI Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 2 1 ÖN LĠSANS,LĠSE Hizmetli 2 ORTAOKUL 11,5 2 3 SözleĢmeli ĠĢçi

28 Tablo:17 ÇALIġANLARIN GÖREV DAĞILIMI S.NO UNVAN GÖREVLERĠ 1 Okul Müdürü 2 Müdür BaĢ Yardımcısı 1. Ders okutmak 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliģtirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar 1. Müdürle birlikte öğretmenler kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, kurulun sekretarya iģ ve iģlemlerini seçilen öğretmenlerle birlikte yürütmek, tutanakların zamanında düzenlenmesini, dosyalanmasını sağlamak, alınan kararların uygulanmasında müdüre yardımcı olmak. 2. Ġlgili müdür yardımcıları tarafından yürütülen sınıf rehber öğretmenliği çalıģmalarını takip etmek ve denetlemek, alınan kararları müdürün onayına sunmak. 3. Rehber öğretmenlerle birlikte Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu nun çalıģmalarını organize etmek, alınan kararların uygulamasını, tutanakların dosyalanmasını sağlamak. 4. Kayıt-Kabul komisyonunda görev almak, komisyonun iģ ve iģlemleri mevzuatına uygun gerçekleģtirilmesini sağlamak. 5. Nakil ve GeçiĢlerde, öğrenci kütük ve dosyalarının tutulmasını, bunlarla ilgili iģ ve iģlemlerin müdür yardımcıları tarafından zamanında gerçekleģtirilmesini sağlamak. 6. Müdür yardımcıları ile birlikte öğrenci devamdevamsızlıkları ile ilgili çalıģmaları izler. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile iletiģim sağlanması konusunda uyarıda bulunur, gerektiğinde Rehber öğretmenlerle iģ birliği yapar. 7. Öğrencilerin muayene, tedavi, kontrol, bakım ve sağlık raporlarıyla ilgili iģ ve iģlemlerin ilgili müdür yardımcıları tarafından yürütülmesini sağlar, denetler. 8. Öğretmenlerden not çizelgesini alır, inceler ve müdürün onayına sunar. Notların sınıf geçme defterine ve karnelere iģlenmesinde müdür yardımcılarını takip eder, denetler. 9. Karne, öğrenim belgesi, tasdikname, diploma ve benzerlerini inceler ve müdürün onayına sunar. 10. Okulda düzenlenen kurs ve sınavlarla ilgili iģlerin yürütülmesini, programların hazırlanmasını sağlar ve müdürün onayına sunar. 11. Okulda yapılan Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarında, sınav komisyonlarına baģkanlık yapmak. 12. Müdür yardımcılarının görevlerinin uyumlu bir Ģekilde yürütülmesine koordine eder, aksayan konularda önlem alır ve müdüre bilgi verir. 13. Nöbet çizelgelerini hazırlar, müdüre onaylatır ve müdür yardımcılarının nöbet görevlerini kontrol eder. Aksayan konularla ilgili alınan önlemler hakkında müdüre bilgi verir. 14. Nöbetçi müdür yardımcısının izinli veya raporlu olması durumunda diğer müdür yardımcıları arasında koordineli olarak nöbet tutulmasını sağlar. 15. Memurların ve hizmetlilerin iģ bölümünü düzenler ve müdürün onayına sunar ve yürütülmesini sağlar Ödül ve cezayı gerektiren durumları müdüre bildirir. 16. Aylık ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iģ ve iģlemlerin zamanında gerçekleģtirilmesini sağlar. 17. Tahakkuk memurluğu görevini yürütür. 17

29 18. D.Ö.S.E. iģletmesince çalıģtırılanların dıģındaki personelin göreve baģlama, görevden ayrılma, izin, hastalık durumlarını müdüre bildirir, bunlarla ilgili iģ ve iģlemlerin yapılmasını sağlar. Devam-devamsızlıklarını tutar. 19. Muayene teslim alma ve sayım komisyonuna baģkanlık eder, bu konularda ki iģlemleri mevzuatına göre yürütür. 20. YazıĢma, evrak kayıt ve havale, iģlemlerinin kurallarına uygun olarak yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli dosya, defter ve çizelgelerin tutulmasını sağlar. 21. YazıĢmalarda Paraf sistemini çalıģtırır, ilgililer tarafından paraflanmamıģ yazıları müdüre imzaya göndermez. 22. Hazırlanan her türlü dosya ve çizelge gibi evrakların ilgililer tarafından, tarafımdan imzalanmıģtır imzası olmadan iģleme almaz. 23. ArĢiv ve Desimal dosyalarının mevzuatına uygun hazırlanmasını ve düzenlenmesini denetler. 24. Personel özlük dosyalarının mevzuatına uygun olarak tutulmasını takip eder, gizlilik konularına uyulmasını sağlar. 25. Okul binasından personelin sorumluluğunda bulunan kat ve kısımlarda onarım, bakım, donatım gereken ya da hizmette aksama bulunan nedenler kendisine bildirildiğinde önlem alır, sonucunu müdüre bildirir. 26. Okul personeline ve tüm öğretmenlere okul demirbaģının zimmet karģılığı verilmesini takip eder ve denetler. 27. Müdür yardımcılarının ve memurlarının kendilerine tahsis edilen oda ve masalarda Gizlilik derecesi Hizmete Özel den yüksek evrak bulunmadığı konusunda önlem alır. Kendilerine verilen araç-gerecin düzenli kullanılması, korunması, mesai bitiminde son kontrol yapılarak terk edilmesi konusunda uyarır. 28. Her türlü tebligat iģlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleģtirir, adli ve idari yargı ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütür. 29. Bayrak törenleri dahil okulda ve dıģarıda gerçekleģtirilen tüm törenlerde ilgili personelin katılmasını sağlamak, törenlerin mevzuatına uygun gerçekleģtirilmesini takip etmek. 30. Resmi tatil ve bayramlarda okulun bayraklarla donatılmasını sağlamak. 31. Okulda çalıģan tüm personele ait, ihtiyaç duyulduğunda M.E. B. Personel kimlik kartının hazırlanmasını sağlamak. 32. Okul içi ve dıģında yapılacak olan sergi, kermes, defile gibi faaliyetlerde baģkanlığında tüm müdür yardımcıları ile birlikte komisyon oluģturmak, görevlendirilen öğretmenlerin çalıģmalarını organize etmek, sonucundan müdüre bilgi vermek. 33. Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ya da iliģik kesme sonucunda okuldan ayrılan öğretmenlerden not defterlerini imza karģılığı teslim alınmasını ve ArĢiv e teslim edilmesini sağlar. 34. Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ya da iliģik kesme sonucunda okuldan ayrılan öğretmenlerden yazılı kâğıtları ve ödevler, uygulamalı sınav evraklarını paketlenmiģ olarak tutanak karģılığı teslim almak ve ArĢiv e teslim edilmesini sağlamak. 35. Okulun Devir Teslim Sayım Komisyonunda baģkanlık yapmak, okulun taģınır demirbaģ ve ayniyat iģlemlerini yürütmek. Her mali yıl sonunda yapılması gereken demirbaģ sayımlarının yapılmasından sorumlu olmak, gerekli çizelgeleri hazırlamak ve dosyalamak. 36. Sayım sonunda demirbaģtan düģülmesi gereken malzemelerle ilgili iģ ve iģlemleri yapmak. 37. Görev değiģikliğinde, personele zimmetle teslim edilen 18

30 ilgili araç-gereci görev değiģikliğinde ayrılan personelden sayımla teslim almak, devir teslim-tutanağı hazırlamak. 38. Tüm sınıf ve birimlerin demirbaģ listelerinin hazırlamasını takip etmek, sorumlu müdür yardımcılarına teslim etmek, birimlerde asılı kalmasını sağlamak. 39. Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatının gerektirdiği iģ ve iģlemleri yapar. 40. Okulun ĠLSĠS ve e-okul ile ilgili iģ ve iģlemlerini takip etmek. 41. Okulumuz öğrencilerine dağıtılacak kitap listelerini hazırlanıp, ĠLSĠS kayıtlarına iģlemesinin takibini yapmak. 42. Haftalık Ders Programının hazırlanmasını sağlamak. 43. Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk sınavları ile yapılması gereken diğer sınav programlarını hazırlamak. 44. KarĢılaĢtırmalı ortak sınavlar ile ilgili yapılacak iģ ve iģlemleri tüm müdür yardımcıları ile koordineli çalıģarak sonuçlandırmak. 45. ĠĢletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sigortayla ilgili iģ ve iģlemlerini teknik md. yrd. ile 3308 sayılı yasaya uygun olarak yapmak, 46. ĠĢletmeye giden son sınıf öğrencilerinin telefi programlarının organize edilmesi ve beceri sınavları ile ilgili tüm iģleri teknik md.yrd. ile birlikte yapmak. 47. Okulun genel temizliğinin kontrolünü yapmak. 48. ÇalıĢma ve tatil günlerinde yapılan tören ve etkinliklere katılmak. 49. Okulda planlanan hizmet içi eğitim kurlarını organize etmek tüm iģ ve iģlemleri yapmak no lu eğitim bölgesi koordinatörlüğümüze bağlı okullarla ilgili iģ ve iģlemlerde okul müdürüne yardımcı olmak. 51. Öğretmen ve memurların nakillerinde, izinlerinde görevden ayrılma ve atamalarda gerekli iģlemleri yürütmek. 52. Öğretmen ve Diğer personelin devam devamsızlık defteri ile özlük dosyalarını tutmak. 53. Öğretmenlerin ücretli derslerini takip ederek aylık ücret bordrolarını tutmak. 54. Okula gelen ödeneklerin usule uygun ve zamanında harcanmasını sağlamak. 55. Mutemet sıfatı ile kendisine verilen görevleri yürütür. (Tüm personel maaģ-ek ders ücreti terfi bordrosu vergi iadesi gibi mali alacaklarını yapmak ve ilgililerin banka hesabına zamanında aktarmak.) 56. Tüm personelin terfilerini takip eder. 57. Tüm personelin Hizmet Belgesini ve Özlüğünü takip eder. 58. Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalayıp saklar, disket, CD Rom gibi sayısal ortamlarda saklanan verileri yedekler, arģivler, bilgileri güncelleģtirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve iģleri süresi içinde sonuçlandırılır. 59. Kurum ya da kiģilere ilgili yazıları dosyalar, gizli kalması gerekenlerin gizliliğini sağlar. 60. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin dosyalarını tutar, bunlarla ilgili değiģiklikleri zamanında defter ve belgelere iģler. 61. Harcama kâğıtlarını mevzuata uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili belgeleri, fatura örneklerini ve satın alma ya da satma kararlarını dosyasında saklar. 62. Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulüne göre tutar. 63. Her ayın sonunda ödeme ve gider gerçekleģtirme çizelgeleri ile her mali yılın sonunda göndermelikte olan istatistik çizelgelerini hazırlar. 64. Ayniyat mutemedi yoksa bu görevi yapar, gereken defter 19

31 ve dosyaları tutar. 65. Ġnceleme-Denetim komisyonuna baģkanlık yapmak okul içi ve dıģında gerçekleģtirilen tüm programlarda yazı ve metinlerin komisyon tarafından incelenmesi ve imza altına alınmasını sağlamak. 66. Disiplin kuruluna baģkanlık etmek, ödül ve disiplin ile ilgili iģ ve iģlemleri mevzuatına göre zamanında yürütmek, ilgili evrakların ve kararların dosyalanmasını sağlamak 3 Müdür Yardımcısı 4 Teknik Müdür Yardımcısı 5 Öğretmenler a) Ders okutur b) Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazıģma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla iliģkiler gibi iģleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar c)müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. a) Döner sermaye çalıģmalarının piyasa Ģartlarına göre yürütülebilmesi, iģ takibi, malzeme alımı, iģ teslimi, sipariģ alınması gibi konularda piyasayı günü gününe izler. b) b)döner sermeye iģletmesinin gerçekleģtirme görevlisi görevini yürütür. c) c)döner sermaye iģletmesinin nakit, stok ve duran varlık iģlemleri ile muhasebe iģ ve iģlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesini sağlar. d) d)ücretleri döner sermaye iģletmesince karģılanan personelin her türlü iģ ve iģlemlerini izler ve müdüre bilgi verir. e) Alan/bölüm Ģeflerince düzenlenen puantajları inceler, imzalar ve onaya sunar. f) Döner sermayeden veya gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan satın alma iģlerinde ihale komisyonuna baģkanlık eder. g) Döner sermaye iģletmesinin verimli çalıģmasını sağlamak amacıyla yönetime önerilerde bulunur. h) Ambarın kontrol ve denetimini yapar. i) Döner sermaye çalıģmalarında teknik Ģartnameye uygun üretim yapılmasını sağlar. j) Döner sermaye makine, araç-gerecinin bakım ve onarımının yapılmasını, sürekli kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar, varsa sorunların giderilmesi için önlem alır. k) Kurumun bakım, onarım ve donatım gereksinimlerini belirleyerek müdürü bilgilendirir. l) Üretimi TeĢvik Primi Dağıtımı, Parça BaĢı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle ĠĢbirliği Yapılarak ĠĢletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, gerekli iģ ve iģlemleri yürütür. a)eğitim-öğretim standartlarının geliģtirilmesi, üretimin artırılması, kurum-çevre iliģkisinin kurulması ve geliģmesi yönünde çaba harcar, iģleyiģte yönetime yardımcı olurlar. Kılık-kıyafet, söz ve davranıģlarıyla öğrenci/kursiyerlere örnek olurlar. b) Yıllık ve günlük plân yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili araģtırma, uygulama ve deney yapar, öğrencilere de yaptırırlar. Yapılan deneyler için bir rapor hazırlarlar. c) Öğrenci/kursiyerlerin yaparak, yaģayarak, inceleyerek ve araģtırarak öğrenmelerini sağlarlar. Bağımsız ve yaratıcı düģünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartıģmalarda görüģlerini özgürce belirtmelerine ve hoģgörülü 20

32 olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlarlar. Eğitim-öğretim ve üretim çalıģmalarında araç-gereç, lâboratuvar, gezi, gözlem gibi her türlü olanaktan öğrenci/kursiyerlerin yararlanmalarını sağlarlar. Bu çalıģmalarda öğrenci merkezli bir yaklaģım benimser ve sergilerler. d) Özel eğitim gerektiren öğrenci/kursiyerlerin yetiģtirilmesi için önlem alırlar. e) Öğrenci/kursiyerlerin kiģisel ve grupla çalıģma alıģkanlığı kazanmalarına önem verirler, kütüphane, kitaplık, lâboratuvar ve spor tesisleri ile çevredeki müze, atölye, fabrika, iģ yeri, ticarî, malî ve turistik iģletmelerden ve diğer tesislerden yararlanmalarını sağlarlar. f) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalıģmaları ile ilgili görevlerini yaparlar. g) Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini yürütürler. h) Döner sermaye iģleri ile ilgili olanlar atölye ve meslek dersleri öğretim programlarına uygun olarak bu iģleri plânlar ve yaptırırlar. ı) Ders dıģı eğitim-öğretim etkinliklerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlarlar. i) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, mevzuatına uygun olarak aday öğretmenleri yetiģtirirler. j) Sınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirirler. k) Derse baģlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiģ veya deftere yazar ve imzalarlar. l) Konu, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalıģmaları dersin sonunda ders defterine yazarak imza ederler. m) Ġnceleme ve araģtırma gezileri için gezi plânı hazırlarlar. Öğrenci/kursiyerlerin gezi ile ilgili görüģ ve izlenimlerini tartıģıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla kurum yönetimine bildirirler. n) Öğrenci/kursiyerlerin eğitim-öğretim ve üretim etkinliklerini izler, meslekî konularda çevre ile iliģki kurmalarına rehberlik. o) Nöbet çizelgesinde belirtilen nöbet görevini yerine getirirler. ö) Görevlendirildikleri kurullara, komisyonlara, öğrenci kulübü ve sınıf rehberlik çalıģmalarına, millî bayram ve mahalli günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılırlar. ÇalıĢma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yaparlar. Kurul, komisyon ve diğer ekiplerdeki çalıģmalarını tky anlayıģı ile yürütürler. p) Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf zümre öğretmenler kurulu ve ilgili diğer kurul toplantılarına katılırlar. Seçildiklerinde kurul toplantılarında sekreterya görevlerini yerine getirirler. r) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları öğretime yansıtırlar. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak zümre öğretmenler kurulunda tartıģılmasını, mesleki arģiv çalıģması yaparak eğitim öğretimde kullanılmasını sağlarlar. s) Uygulamalı eğitimi mevzuatına göre yapar, gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iģ birliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alırlar. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunması, bakımı, onarımı ve kılavuzuna uygun Ģekilde kullanılmasını ve her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlarlar ve bu konuda öğrenci/ kursiyerlere rehberlik yaparlar. Ģ) Öğrenci/kursiyerlerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iģ ve uygulamalarda kullanılan araçgerecin bir listesini ilgililere verirler. t)( DeğiĢik bend: /27003 RG) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi 21

33 için alan/bölüm/atölye/ laboratuvar Ģefleri ile birlikte plan hazırlarlar. Öğrenci/kursiyerlere alanı ile ilgili konularda proje danıģmanlığı ve rehberlik yaparlar. u) Döner sermayeden yapılan üretim çalıģmalarına katılırlar. Yapılan iģ ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlarlar. ü) Görevlendirildiğinde ders araç-gerecini, öğretmenler kurulunca seçilmesi durumunda kitaplık demirbaģlarını teslim alır ve bunlarla ilgili görevleri yaparlar. 6 Rehber Öğretmenler Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalıģmaları için ögrenci /kursiyerlere yönelik olarak yapılacak rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen rehber öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre görev yaparlar. Rehber öğretmenler; mesleki rehberlikle ilgili çalıģmaları koordinatör müdür yardımcısı ve ilgili alan öğretmenleriyle iģ birliği içinde yürütür. Rehber öğretmenler, mezunların izlenmesi ve iģe yerleģtirme birimi çalıģmalarına katkı sağlar. Yönetim ĠĢleri Ve Büro Memuru 7 8 Yardımcı Hizmetler Personeli ġefler 9 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro iģlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da Ģahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değiģiklikleri günü gününe iģlerler. 5. ArĢiv iģlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iģ bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. BaĢvuru sahiplerini karģılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalıģmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eģyayı taģıma ve yerleģtirme iģlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karģı sorumludurlar. a)sorumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri ilgili mevzuat hükümlerine göre,, b) Biriminde bulunan bina, eģya, makine-teçhizatın ve diğer taģınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumludur. c) Sorumluluğunda bulunan dayanıklı taģınırlar ve bunun dıģında kalan taģınırlar için TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun defter, belge ve cetvelleri tutar. TaĢınırların tüm giriģ ve çıkıģ kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Yıl sonunda ve gerekli görülen zamanlarda taģınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve döner sermaye ile ilgili iģ ve iģlemleri mevzuatına göre yürütür. d) Sorumluluğunda bulunan birimde kullanılan tüketim malzemelerine yönelik sarfları günü gününe ilgili deftere iģler. e)kullanılan makine, araç-gereç ve teçhizatın kurum olanaklarıyla onarımını, mümkün olanların yeniden yapımını 22

34 sağlar. Onarımı ya da yeniden yapımı mümkün olmayanların kayıttan düģümü için TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur. f) Öğrencilerin/kursiyerlerin kullanacakları araç-gereç ile her türlü aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve sorumluluğunda imza karģılığı, kiģilere ya da gruplara teslim eder, bunları ilgili defterlere kaydeder ve izler. Teslim edilen araç-gerece zarar veren ya da bunları belirlenen süre içerisinde teslim etmeyenleri, gereği yapılmak üzere kurum müdürlüğüne bildirir. g) Birimin gereksinimi olan araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iģ birliği yapar. h) Öğrenci/kursiyerlerin yapacakları uygulamalarla ilgili belge ve araç-gerecin önceden hazırlanmasını, defter ve belgelerin tutulmasını sağlar. ı) Öğretmenler tarafından tutulan ders defteri, devam çizelgeleri ile yoklama fiģlerinin zamanında yönetime verilmesini sağlar.i) Özel eğitimi gerektiren öğrenci/kursiyerleri de dikkate alarak iģ kazalarına, meslek hastalıklarına, yangın ve diğer tehlikelere karģı ilk yardım ve güvenlik önlemleri alınmasını, bunların ilgililerce aksatılmadan ve sürekli olarak uygulanmasını sağlar. k)sorumluluğundaki birim ile ilgili yazıģmaları yapar, belge ve defterleri tutar. l) Her öğretim yılı baģında birim personeli arasında iģ bölümü yapar ve onay için kurum müdürlüğüne sunar. m)programdaki konuların yeterince iģlenip iģlenmediğini, bu konulardaki bilgi, beceri ve davranıģların öğrencilere kazandırılıp kazandırılmadığını izler, eğitim-öğretimin etkili bir Ģekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. n) Döner sermaye iģletmesi mal ve hizmet üretim çalıģmalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda plânlar ve yürütür. Döner sermaye çalıģmaları kapsamında Ģartname, resim ve standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlar, kalite kontrol komisyonunun incelemesine sunar. o) Uygulamalı öğretimin incelemeye ve araģtırmaya dayalı olarak her türlü ders araç-gerecinden yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde bulundurulmasını ve zenginleģtirilmesini sağlar. ö) Uygulamalı öğretimde, öğrenci/kursiyerlere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranıģları kazandıracak nitelikte olmasını, çalıģmaların belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini, teorik bilgilerin verilmesini ve öğrenci/kursiyerlerin bu yöndeki bilgilerinin yoklanmasını sağlar. p) Temel iģlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlar. Bu iģlemlerin doğru olarak kavranıp kavranmadığının anlaģılması yönünde öğrenci/kursiyerlere rehberlik eder. r) Alan/bölüm Ģefi, alan/bölümle ilgili zümre öğretmenleri kuruluna baģkanlık eder. Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapar. Alınan kararları müdürün onayına sunar. s) ĠletiĢim teknolojilerinden de yararlanarak bilim ve teknolojideki geliģmelerin öğretmenlerce izlenmesini, uygun olanların öğrenci/kursiyerlere zamanında aktarılmasını sağlar. Bu konudaki yayınların birime alınması için ilgililerle iģ birliği yapar. Birim kitaplığını kurarak zenginleģtirir. Ģ) Çevredeki resmî, özel, gönüllü, kiģi, kurum ve kuruluģlarla iliģki kurar, mezunların iģ yerlerindeki baģarılarını izler, programlar doğrultusunda çevre gereksinimlerini karģılayabilecek iģ ve hizmetlerin yapılmasını sağlar, gerektiğinde programların geliģtirilmesi için önerilerde 23

35 10 Uzman Ve Usta Öğreticiler 11 Sayman 12 TaĢınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi 13 ġoför bulunur. t) Çevredeki iģ ve hizmet kurumları ile bilgi ve teknoloji alıģveriģinde bulunur. Öğretmen, öğrenci/kursiyerlerin çevredeki meslekî fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teģvik eder. u) Öğretim yılı sonunda öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile teknisyenlerin görüģlerini alarak birimi ile ilgili eğitimöğretimde ulaģılan sonuçları, yapılan iģ, üretim ve hizmetleri, gelecek öğretim yılında alınması gerekli önlem ve gereksinimi belirten bir rapor hazırlayıp kurum müdürüne verir. ü) Temrin uygulamalarında eğitim-öğretimi geliģtirecek ders araç-gerecinin yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlar. v)alan/bölümü ile ilgili öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirler. Ġlgili sektörün beklentileri ile sektörde meydana gelen geliģmeleri izler, varsa programlara yansıtılması gereken hususların alan zümrelerinde görüģülmesini sağlar. y) ĠĢ güvenliği bakımından sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuvar ve tesislerde bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça durumu ile varsa yapılan tadilat ve değiģen parçalarının düzenli olarak iģlendiği makine kartı ile kullanma kılavuzu hazırlar. Mevzuatına göre atanan kadrolu usta öğreticiler, bir öğretmenin gözetiminde derse girdiklerinde aynı branģtaki öğretmenlerin aylık karģılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders okuturlar. Bunlara, öğretmen gereksinimi karģılanamadığından bağımsız olarak ders okuttuklarında, aynı branģtaki öğretmenlerin aylık ve ek ders karģılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders görevi verilebilir. BranĢında kurs açılamayanlar, yakın branģta açılan kursta görevlendirilirler. BranĢında veya yakın branģta da kurs açılamaması durumunda kurumun uygun hizmetlerinde çalıģtırılırlar. Döner sermaye saymanı, döner sermaye iģletmesinin ticarî, malî ve muhasebe ile ilgili iģ ve iģlemlerinin mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Döner sermaye sayman kadrosu bulunmayan kurumlarda bu görev, döner sermaye mevzuatına göre sayman olarak görevlendirilen personelce yürütülür. Döner sermaye saymanı, yönetimin vereceği diğer görevleri de yapar. TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalıģma unvanına bağlı kalmaksızın, taģınır kayıt ve iģlemlerini TaĢınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun Ģekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi adına taģınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, TaĢınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar, bunlara iliģkin belge ve cetvelleri düzenler. a) Teslim edilen aracı, görevin gereğine uygun olarak kullanır. b) Aracın günlük, haftalık, aylık bakımlarını yapar ve trafik kontrolünü aksatmadan yaptırır. c) Aracı, izinsiz olarak baģkalarına kullandırmaz. d) TaĢıt görev emri defterini usulüne uygun olarak doldurur ve yetkililere imzalatır. e) Aracın parça değiģimlerinde, değiģtirilen parçayı ambar veya depo memuruna teslim eder. f) Görev dönüģünde aracı yerine park eder, gerekli güvenlik önlemlerini alır. g)yükleme ve boģaltma iģlemlerine yardımcı olur. h) Aracı, göreve hazır durumda bulundurur. 24

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

SML Uygulama Yönergesi

SML Uygulama Yönergesi SML Uygulama Yönergesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : KASIM 2009/2626 (12/10/2009 tarihli ve 174 sayılı TTK Kararı ) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Yöneticiler Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 76 (1) Müdür, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı

Yöneticiler Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 76 (1) Müdür, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı Yöneticiler Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 76 (1) Müdür, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı kalarak millî eğitimin genel amaçları ile okul veya kurumun

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Yönetim ve Yöneticiler

BİRİNCİ BÖLÜM Yönetim ve Yöneticiler BİRİNCİ BÖLÜM Yönetim ve Yöneticiler Yönetim MADDE 77- (1) Okul yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve öğretimde liderlik yapar, verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler

İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR)

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) 1 HAYATTA EN HAKĠKĠ MÜRġĠT ĠLĠMDĠR Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SULUOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 STRATEJİK PLANI

SULUOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 STRATEJİK PLANI SULUOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 STRATEJİK PLANI SULUOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SULUOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2013 STRATEJİK PLANI Eğitimde feda edilecek tek bir

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Değerli Okurlar; Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. DENĠZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ

Değerli Okurlar; Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. DENĠZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ DENİZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ FATMA ÜSTÜNDAĞ MÜDÜR YARDIMCISI BAŞAK EKİN KOTİL ÖZEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI SERDAR ÜLGER ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HASAN DOĞAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HAYRİYE BAYRAKTAR

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

ADAPAZARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA

ADAPAZARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA ADAPAZARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 - STRATEJİK PLANLAMA 0 1 2 3 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA * TABLO DĠZĠNĠ..5 * GĠRĠġ....7 *. KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ... 8 1.BÖLÜM 1.1.1. STRATEJĠK PLAN PLANLAMA

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı