VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ"

Transkript

1 268 VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ

2 Vakýf Müzeleri Tanýtým Sergisi Müzeler; sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanýp sergilendiði yer olup, ülkemizin kültür varlýklarý tanýtýlmakta, eski eserlerin korunmasý, yaþatýlmasý ve önemi anlatýlmaktadýr. Eski eserler, bize, geçmiþ yýllarda insanlarýn düþünce, inanç, yaþayýþ ve yetenekleri hakkýnda bilgi verirler. Geçmiþi öðrenerek bugünü anlamamýza yardýmcý olurlar. Son yýllarda vakýflar açýsýndan müzecilik alanýnda ciddi çalýþmalar yapýlmakta olup, vakýf eserlerinin gelecek nesillere aktarýlmasý için ciddi çalýþmalar yürütülmektedir. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmada köprü konumunda olan müzeler, dünyaya açýlan pencereler olup, sergi ile Vakýflar Genel Müdürlüðü bünyesinde hizmet veren müzeleri gelecek nesillere aktarýlmasý ve tanýtýlmasý amaçlanmaktadýr yýlýnda da çok sayýda vakýf müzeleri açýlacak olup, bu çerçevede vakýf müzelerinin kamuoyuna ve gelecek nesillere tanýtýmý hedeflenmektedir. 269

3 ANKARA VAKIF ESERLERÝ MÜZESÝ Ýlk Hukuk Mektebi olarak bilinen bina, I. Ulusal Mimarlýk Dönemi eseridir. I. Ulusal Mimarlýk Dönemi, 20.yüzyýl baþlarýnda II. Meþrutiyetin ilaný ile baþlayýp, Cumhuriyetin ilaný ile geliþerek 1930 larda sona eren bir dönemi yansýtmaktadýr. Bu anlayýþta yapýlan Ankara Eski Hukuk Mektebi binasý da geleneksel süsleme ve mimari elemanlarýn kullanýlmadýðý oldukça sade cephelere sahip olan erken örneklerden biridir. Cumhuriyetin kuruluþundan sonra Baþkent Ankara nýn imarý için büyük çaba sarf eden Vakýflar Genel Müdürlüðü (Evkaf Umum Müdürlüðü) tarafýndan 1927 yýlýnýn sonlarýnda bugünkü Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn (O zamanki Hariciye Vekâleti) kuzeyinde büyük bir ilkokulun yapýmýna baþlanmýþtýr. Ancak 1928 yýlý sonlarýnda bu yapý Hukuk Mektebine tahsis edilmiþtir yýllarý arasýnda Hukuk Mektebi olarak kullanýlan bina, bir süre Ankara Kýz Sanat Mektebi ve Ankara Yüksek Öðrenim Vakýf Kýz Öðrenci Yurdu olarak hizmet görmüþ daha sonra üst katlarý Ankara Müftülüðü tarafýndan kiralanmýþ, bodrum katý ise, Vakýflar Genel Müdürlüðünce halka hizmet veren Aþevi olarak kullanýlmýþtýr yýlýna kadar Ankara Müftülüðü tarafýndan kullanýlan yapý, Nisan 2004 tarihinde boþaltýlmýþ ve Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan Müze amaçlý kullanýlmak üzere restorasyonu yapýlarak, Ankara Vakýf Eserleri Müzesi olarak ziyarete açýlmýþtýr. ANKARA VAKIF ESERLERÝ MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Vakýflar Genel Müdürlüðünce yeni açýlan müzeler içerisinde merkez müze konumunda olan müzede, sergi salonlarý, idari birimler, depolar, geçici sergiler için tahsis edilecek çok amaçlý salonun yaný sýra halý yýkama havuzu, konservasyon ve restorasyon üniteleri de yer almaktadýr. Bir bahçe içerisinde yer alan binanýn arka kýsmýnda personel ve müze ziyaretçilerine hizmet verecek kafeteryasý bulunmaktadýr. Ankara Vakýf Eserleri Müzesinde; yýllardýr Vakýflar Genel Müdürlüðü depolarýnda muhafaza edilmiþ Türkiye nin bütün yörelerinden toplanmýþ halý ve kilim örnekleri, þamdanlar, Kur an-ý Kerimler, Padiþah Vakfiyeleri, saatler, Hat levhalarýnýn yaný sýra, Ahi Elvan Camii nin 13.yüzyýla ait ahþap pencere kanatlarý, ile vaaz kürsüleri, çini panolar, para keseleri, önceki yýllarda yurt dýþýna kaçýlmýþ ve geri alýnmýþ eser örneklerinden kabe örtüleri ve Sivas -Divriði Ulu Camiine ait kapý kanatlarý, ahþap paneller, Vakýflar Genel Müdürlüðünde kullanýlmýþ fotoðraf makineleri, cam filmler ve aksesuarlarý her türlü teknolojik imkanlarýn yardýmýyla sergilenmektedir. 270

4 TOKAT MEVLEVÝHANE VAKIF MÜZESÝ Tokat'ta Mevleviliðin geliþim süreci ilk olarak; Mevlana'nýn müridi olan ve Selçuklu Hükümdarlarýndan IV. Kýlýçaslan'ýn 1260 yýlýnda, Pervane unvanýyla görevlendirdiði Muine'd-din Süleyman'ýn çalýþmalarýyla tanýndýðýný söyleyebiliriz. Yaygýnlaþmasý ise; Sultan Veled kýzý Þeref Hatun'un müritlerinden, Mevlevi halifesi Konya'lý Arife-i Hoþ-likaa'nýn çalýþmalarý, Tokat büyüklerinin de kendisine mürid olmasý sonucu gerçekleþir. Tokat Mevlevihanesi, hamam ve konak ile birlikte bir külliye olarak, 17. yüzyýlýn ilk yarýsýnda padiþah III. Ahmet in vezirlerinden Sülün Muslu Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr yýlýnda Tokat a gelen ünlü seyyah Evliya Çelebi bu mevlevihaneden bahsetmektedir. Mevlevihane yi yapý olarak incelediðimizde, zemin katýnda beþ oda yer almaktadýr. Þeyhin kabul odasý (baþ oda) dýþýndakiler çeþitli hizmetlerin görüldüðü mekânlardýr. Mevlevihanenin ikinci katýnda bulunan semahane kýsmýna dýþarýdan bir merdivenle çýkýlýr. Semahane giriþi önünde ahþap direkli bir balkon bulunmaktadýr. Üst kata hakim olacak derecede geniþ tutulmuþ olan semahane ahþap sütunlarla taþýnan kubbe ile örtülüdür. Güneyinde alçý malzemeli mihrap bulunur ve semahanenin giriþi mihrabýn tam karþýsýndaki giriþten saðlanýr. Giriþin saðýnda ve solunda sema ayinini izlemeye gelenler için ayrýlmýþ kýsýmlar ile üst kýsmýnda sazendelerin yer aldýðý mahfil þeklinde mutrýbhane bulunmaktadýr. Semahanenin doðu tarafýnda ara kat þeklinde kadýnlar mahfili bulunmaktadýr. Mevcut dekorasyon unsurlarý 19. yy özelliklerini yansýtmaktadýr. TOKAT MEVLEVÝHANE VAKIF MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Müzede; Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý cami ve mescitlerden elde edilen tarihi eser niteliði kazanmýþ teberrukat eþyalarýndan olan eþyalar sergilenmektedir. Tokat Mevlevihane Vakýf Müzesi eser gruplarý arasýnda; Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu, Kýrþehir Kayseri ve Tokat yöresinden geç döneme ait halý ve kilim örnekleri yer almaktadýr. Müzede ayrýca; el yazmasý Kur an-ý Kerimler, El yazmasý diðer kitaplar, þamdanlar, Yaðýbasan Medresesinin kazý çalýþmalarý sýrasýnda ortaya çýkan sýrlý seramik parçalarý, parfüm þiþeleri sergilenmektedir. Söz konusu binanýn Mevlevihane olmasý nedeniyle üst katta sema törenini canlandýran semazen maketleri, Mevleviliðe ait sikke, tespih, kudüm, sema tahtasý gibi eþyalar sergilenmektedir. Binanýn arka kýsmýnda Þeyh ailesinin ikametine ayrýlmýþ konak ile Hamuþan denilen mezarlýk alaný bulunmaktadýr. 271

5 EDÝRNE SELÝMÝYE VAKIF MÜZESÝ Osmanlýlar, kýraat ilminin okutulduðu özel bölümlere dar ül kurra adýný vermiþlerdir. Kur an-ý Kerim in öðretildiði, ezberlettirildiði mektepler için kullanýlmýþtýr. Osmanlý Dönemindeki dar ül kurralar genellikle bir külliye programý içinde yer alýr veya bir cami ya da mescidin yanýnda inþa edilirler. Edirne Selimiye Külliyesindeki Dar ül Kurra 1590 yýllarýnda külliyeye ilave edilmiþtir. Mimar Sinan ýn klasik çizgilerini yansýtmasýna raðmen Mimar Davut Aða nýn eseridir. Kare planlý kubbeli, önünde iki kemerli revaklarla çevrili olan bina, III. Murat tarafýndan camiye vakýf olarak yaptýrýlmýþtýr. Vakýflar Genel Müdürlüðünce restore edilen yapýya Selimiye Vakýf Müzesi olarak iþlev verilmiþtir. EDÝRNE SELÝMÝYE VAKIF MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Müzede; Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý cami ve mescitlerden elde edilen tarihi eser niteliði kazanmýþ teberrukat eþyalarýndan örnekler, Osmanlý dönemine ait yapýlarýn onarýmlarý sýrasýnda ele geçen çini parçalarý, lüleler, vakýf cami ve mescitlerinden gelen hat levhalar, Kur an-ý Kerimler, þamdanlar, hilyeler, usturlaplar, rahleler, sikkeler çini parçalarý ve deðiþik objeler sergilenmektedir. 272

6 GAZÝANTEP MEVLEVÝHANESÝ VAKIF MÜZESÝ Mevlevihane Dergahý ve Camii kompleksi, ticari faaliyetlerin ve bu faaliyetlere yönelik yapýlarýn (bedesten, tarihi pazarlar, hanlar) yoðun olarak yer aldýðý tarihi bölge içerisindedir. Mevlevihane Dergahý yapýsýnýn da yer aldýðý Tekke Camii kompleksi H.1048 M.1639 yýlýnda Türkmen aðalarýndan Mustafa Aða tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Cami giriþ kapýsýnda bulunan kitabede H.1048 yapým yýlý ile Hayýr sahibi olan Mustafa Aða'ya iki alemde hak inayet eylesin. Mevlana'yý Rum için bir yer yaptý. Derviþler ibadet eylesin diye. Mevlana tarihini önce söyledi. Dinle çünkü kýssa söylüyor sözleri yazýlýdýr. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Gaziantep ile ilgili bölümde Tekke Camii kompleksi ile ilgili þunlar yazýlýdýr: Bir çok hanlarý var ama en görkemlileri ve en ünlüleri Mustafa Paþa Haný, Pekmez Haný, Tuz Haný, Ýki Kapýlý Haný, Börekçi Haný, Arasda Haný'dýr. Ýki tane de imareti (aþevi) var. Gelen gidene aylar yýllar bol ve minnetsiz sofralar açarlar. Tümüyle kýrk tekkesi olup, hepsinin en görkemlisi en çok donanmýþý, yiyeceði bol ve hoþ yapýlýsý Mevlevi Tekkesi'dir. Türkmen Aðasý Mustafa Aða yapýsý olup, IV. Murad'ýn silahtarý Mustafa Paþa'ya baðýþlanmýþtýr. Tekke yoksul hücresiyle çevrilmiþ, yüksek kubbeli baþtan baþa ham ve iþlenmiþ mermerlerle döþeli haremi, haremin ortasýnda büyük bir havuzun baþýnda rengarenk üzüm salkýmlarýný andýran süslü avizelerle donalý çardaðý olan büyük, saðlam, görkemli bir yapýdýr Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan onarýlan Mevlevi tekkesi vakýf eserlerinin sergilendiði ve Mevlevilik kültürünün yansýtýldýðý bir müze olarak ziyarete açýlmýþtýr. GAZÝANTEP MEVLEVÝHANESÝ VAKIF MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Gaziantep Vakýf Müzesinde; el yazmasý Kur an-ý Kerimler, hat levhalar, þamdanlar, halý ve kilimler sergilenmekte olup, binanýn önceden Mevlevihane olmasý hasebiyle, Mevlevi derviþlerinin maketlerle canlandýrýlmasý yapýlmýþtýr. 273

7 ÝSTANBUL HALI MÜZESÝ Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý Halý Müzesi ilk olarak 13 Nisan 1979 tarihinde Sultanahmet Camiinin Hünkar Kasrý nda Türkiye nin tek Halý Müzesi olarak ziyarete açýlmýþtýr. Dünyanýn en zengin koleksiyonlarýndan birine sahip olan Vakýflar Halý Müzesi, yeniden yapýlandýrýlarak ve çaðdaþ müzecilik sistemine uygun olarak, 1. Mahmut tarafýndan yýllarýnda yaptýrýlan Ayasofya Ýmaretinde ziyarete açýlacaktýr. Halý veya kilim baðýþlarý, vakfeden yada ölen kiþinin sevap kazanmasý için yapýlan dini amaçlý baðýþlar olup, özellikle camiler için dokunan bu halýlar, zarafet, estetik ve sanatsal özellikleri ile deðer taþýrlar. 13. yüzyýldan 19. yüzyýla kadar Türk Ýslam Medeniyetinin en nadide halý örneklerinin sergilendiði müzede, Selçuklu ve Osmanlý döneminde eski bir Ýslam geleneði ile camilere, türbe ve külliyelere baðýþlanan tarihi ve sanatsal deðere sahip halýlar yer almaktadýr. Selçuklu, Erken Osmanlý ve Klasik Osmanlý Dönemi olarak üç ana gruba ayrýlan halýlar müzenin üç teþhir salonunda sergilenecektir. Konya, Sivas, Uþak, Bergama, Çanakkale, Kafkas, Ýran gibi yörelere ait örnekler ile Avrupalýlarý hayran býrakan ve Avrupalý ressamlarýn tablolarýnda resmedildiði için kendi adlarýyla anýlan Holbein, Lotto, Memling ve Crivelli tipi halýlarýn en güzel örnekleri yine müzede yer alan eserler arasýndadýr. HALI MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER I.Mahmut 1743 yýlýnda bir Aþhane-i Ýmaret inþa ettirmiþ olup, Ayasofya Ýmaretinin açýlýþý bizzat I.Mahmut tarafýndan 19 Ocak 1743 de yapýlmýþtýr. Ýmaretin doðu avlusundan Bab-ý Hümayun tarafýna geçiþi saðlayan tezyinatlý büyük kapýsý üzerinde Beþiraða hattý ile yazýlmýþ bir kitabe bulunmaktadýr. Kitabenin metni Nimet Efendiye aittir. Metnin son iki mýsrasýnda Nimet Efendi, Ýmaretin yapýmýna tarih düþmüþtür. Ýmaret, tamamen müstakil olan üç kýsýmlý bir bina, ön ve arkada iki avlu ve iki kapýdan ibarettir. Ýmaret, fýrýn, mutfak, yemekhane ve zahire depolarýndan ibaret olup, kubbelerinde aydýnlýk feneri ve bacalarý yer alýr. Taþ temiz bir iþçilikle, taþ ve tuðla dizileri halinde inþa edilmiþtir. Caminin kuzey dýþ çevre duvarýna bitiþik olarak uzanýr. Batýdan itibaren kubbeli iki bölüm fodlahane (fýrýn) ve mutfaktýr. Her iki bölümün avludan giriþini saðlayan birer kapýsý vardýr. Doðuya doðru uzanan ince uzun mahal ise yemek yenilen yerdir. Ýmaretin fýrýn ve aþhane (mutfak) kýsmý giriþ kapýlarý ahþap kaplý sedefkarý tezyinatla iþlenmiþ saçaklý örtü ile kaplanmýþtýr. Ýmaretin en ilgi çeken kýsmý III.Ahmet Çeþmesine bakan ve içten ön avluya açýlan büyük merasim kapýsýdýr. Barok üslûbunun Ýstanbul daki en güzel örneklerinden biridir. Tezyinatýn saçak altý dekorlarý bir tamir esnasýnda deðiþtirilmiþ olduðu görülmektedir. 274

8 ÝSTANBUL TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESÝ Ýstanbul Beyazýt Ýlçesindeki Türk Vakýf Hat Sanatlarý Müzesi II. Beyazýt Medresesi içinde yer almaktadýr. Halk arasýnda "Havuzlu Medrese" olarak tanýnan yapý, Sultan II. Beyazýt tarafýndan yýllarýnda yaptýrýlmýþ olup, Vakýflar Genel Müdürlüðündeki Vakfiyesi, 1505 tarihlidir. Vakfiyesinde, þeyhülislamlarýn müderrislik yapmasý þart koþulan medresede görev yapan þeyhülislamlarýn iþlerinin yoðunluðu nedeni ile, eðitim için yerlerine vekil tayin ettikleri ve böylece ilk kez ders vekaleti müessesesinin doðduðu anlaþýlmaktadýr Klasik medrese planýndaki yapý, merkezi bir dershanenin üç tarafýnda, 19 odadan oluþmuþtur. Bina tamamen kesme taþtan yapýlmýþ olup, dershane bir sýra taþ ve bir sýra tuðladandýr. Sade, silmeli olan giriþte kullanýlan, kýrmýzý beyaz taþlar ve tacýndaki tomurcuklar çok etkileyicidir. Baklavalý köþeliklere oturan kubbeli, iki yanýnda setlere sahip bir alandan, basýk kemerli, sade silmeli kapý yer almaktadýr. Kapý üzerinde, sarý ve siyah boya ile yapýlmýþ rumî ve hatâyîlerden oluþan bir alýnlýk bulunmaktadýr. Giriþ kapýsýnýn sað ve solundaki pencerelerin söveleri, pembe mermerdendir. Normal odalar, kareye yakýn planlý olup, üç adet alt, bir adet üst pencere bulunan köþe odalar ise daha büyük tutulmuþtur. Her odada ocak ve dolap yerleri vardýr. Sað da, ayrýca önü avluya açýlan, setli bir yazlýk oda bulunmaktadýr. Revak 25 kubbelidir. Ýlk defa, 1968 yýlýnda Yavuz Selim Medresesi'nde açýlan Yazý Müzesi, Bayezit Medresesi'nin Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan restore edilmesinden sonra, 28 Ekim 1984 tarihinde, Türk Vakýf Hat Sanatlarý Müzesi adý ile ziyarete açýlmýþtýr. ÝSTANBUL TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Türk Vakýf Hat Sanatlarý Müzesinde, kamýþ kalem ve is mürekkebi kullanýlarak yazýlmýþ, makýli, kûfî, muhakkak, reyhani, sülüs, talik, nesih, siyakat, divani, Hint ve Magrip hatlý, yazma eserler, hat levhalarý yer almaktadýr. Ayrýca kat'ýa eserler, istifli, müsenna, müselsel yazýlar, tuðralar, hattat padiþahlara ait hat levhalarý, icâzetler, hilyeler, haným hattatlara ait iþleme yazýlar, meþkler, murakkaalardan oluþan zengin bir koleksiyon bulunmaktadýr. Yazma ve levha eserlerin yaný sýra, çeþitli malzeme üzerine, (taþ, cam, kumaþ, maden) yazýlmýþ eserlerin bulunduðu müzede, vakýf eserlerinden oluþan eserler yazý çeþitlerine göre ayrýlarak sergilenmekte. Kutsal Emanetler Bölümü'nde: Kâbe Kapýsý örtüsü, ipek, sýra saten, kendinden desenli, jakarlý Kâbe örtüsü (Siyah) ve Kâbe iç örtüsü (Kýrmýzý) ile Makâm-ý Ýbrahim örtüsü, Sakal-ý Þerif, Hazreti Muhammed'in kabir topraklarý, Saç-ý þerifleri, Zýbýn-ý Saadetleri, Kuþaðý Þerifi'nin bir parçasý, Mekke, Medine, Müzdelife, Arafat Daðý'ný tasvir eden minyatürler, Kabe'yi çeviren yazý kuþaðý parçasý, III. Sultan Ahmet'in, II. Mahmud'un, Sami Efendi'nin, Ýbrahim Nesafe'nin hat levhalarý sergilenmektedir. 275

9 ÝSTANBUL TÜRK ÝNÞAAT VE SANAT ESERLERÝ MÜZESÝ Mevlevihane Dergahý ve Camii kompleksi Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý Türk Ýnþaat ve Sanat Eserleri Müzesi, Ýstanbul Ýli Fatih ilçesi Þehzadebaþý'nda farklý fonksiyonlu yapýlardan oluþan bir külliye içindedir. Kuzey Batýsýnda Dürgelzade Camii, batýsýnda Fatih Sultan Mehmet'in yaptýrdýðý Saraçhane dükkânlarýnýn kalýntýlarý üzerine inþa edilen evler, doðusunda Vakfa ait arsa, kuzeyinde park ve Horhor Caddesi yer almaktadýr. Bu Külliye, Sultan Mustafa II. Devrinin meþhur sadrazamlarýndan Amcazâde Hüseyin Paþa tarafýndan yýllarý arasýnda yaptýrýlmýþtýr. Amcazâde Hüseyin Paþa 1702 tarihinde vefat etmiþtir. Mezarý külliyenin hazîresindedir. Dershane-Mescit (Darü'l-kurra), medrese odalarý, kütüphane, Sýbyan Mektebi ve Sebil bölümlerinden meydana gelen külliyenin kapýsýndan içeri girildiðinde Klasik U tipi Medreselerden farklý serbest bir medrese planý dikkati çeker, bahçesi ve þadýrvaný ile ahenkli bir görüntü oluþturmaktadýr. Külliyenin ön cephesinde yuvarlak kemerli cümle kapýsý, sað tarafýnda Þeyhü'l-Ýslam Mustafa Efendi'nin yaptýrdýðý çeþme (1739) kitabesiyle beraber durmaktadýr. Kuzey kýsmýnda ise altýnda dört adet Vakýf dükkanýnýn bulunduðu iki kubbeli Sýbyan Mektebi yer almaktadýr. Cümle kapýsýnýn hemen yanýnda Amcazade ve yakýnlarýna ait üç adet hazîre bulunmaktadýr. Avlunun kuzeyindeki iki katlý kütüphanenin kapýsý üzerinde yer alan kitabeye göre; 1755 yýlýnda Hüseyin Paþa''nýn kýzý Rahime Haným tarafýndan tamir ettirildiði anlaþýlmaktadýr. TÜRK ÝNÞAAT VE SANAT ESERLERÝ MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Müzede, taþ kitabeler, mezar taþlarý, çiniler, ahþap eserler, ölçü aletleri, aydýnlatma araçlarý, dekoratif inþaat malzemeleri, mimari elemanlar, tuðralar, tavan süslemeleri, rahleler, kündekâri ahþap iþçiliðinin ince üslubunu yansýtan eserler, madeni eserler mevcuttur. 276

10 ÝSTANBUL KÝLÝM VE DÜZ DOKUMA YAYGILAR MÜZESÝ Kilim ve Düz Dokuma Yaygýlar Müzesi, 25 Nisan 1982 yýlýnda Sultanahmet Camii mahzeninde ziyarete açýlmýþtýr. Vakýflar Genel Müdürlüðünün, müzelerin yeniden yapýlandýrýlmasý projesi çerçevesinde Sultanahmet Camii Hünkar Kasrýnýn restorasyonu yaptýrýlmak suretiyle, mülkiyeti Vakýflar Genel Müdürlüðüne ait Camii, mescit ve türbelerden Kilim, Cicim, Zili ve Sumak Dokumalar bu müzede sergilenecektir. Düz dokuma yaygý deyimi düðümlü, havli halý dýþýnda kalan havsýz, düz satýhlý bütün el dokumasý yer yaygýlarýdýr. Bu yaygýlar diðer sanat türlerinden hatta düðümlü halýlardan bile etkilenmeyen baþlý baþýna kendine has bir gelenek olup, bunlar özellikle boy ve oymaklar halindeki topluluklar tarafýndan dokunmaktadýr. Müze koleksiyonunda 16. yy Osmanlý saray kilimleri ve yy geleneksel Anadolu kilimleri yer almaktadýr. ÝSTANBUL KÝLÝM VE DÜZ DOKUMA YAYGILAR MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Müzede sergilenecek kilim ve öteki düz dokuma yaygýlar Anadolu Türk-Ýslam Devresine ait olup, tarihi geliþim evresi daha geniþtir. Müzede Orta Anadolu, Balýkesir-Yüncü, Afyon-Eðret, Konya-Hotamiþ-Karapýnar, Doðu Anadolu, Batý Anadolu da dokunmuþ geleneksel düz dokuma tekniði ile dokunmuþ yaygýlar dýþýnda tamamen ayrý bir geliþim evresinde ortaya çýkmýþ olan bir kilim gurubu da sergilenmekte. Bu kilimlerin yüzyýllar Osmanlý Saray sanatýyla baðlantýlý olduðu, desenlerinin o devrin Saray Sanat Eserleriyle benzerlik göstermesinden sipariþ üzerine Saray nakkaþlarý tarafýndan çizilmiþ desenlerden örnek alýnarak Mýsýr daki tapestry dokuyan veya onlarýn Anadolu da yetiþtirdiði dokuyuculara dokutulduðu tahmin edilmektedir. Müzedeki en önemli parçalar üç bütün üç parça halindeki Sivas Ulu Camiinden getirilmiþ olan tapestry kilimlerdir. Ayrýca Amasya Gümüþhan Köy Gümüþlü Camiinden getirilen büyük bir kilim ve daha deðiþik teknik ve dokusu bulunan Kütahya Hisarbey Camiinden getirilen iki kilim de bu gruba dahildir. 277

11 KASTAMONU ÞEYH ÞABAN-I VELÝ VAKIF MÜZESÝ Þeyh Þaban-ý Veli Külliyesi, Seyyid Sünneti Efendi tarafýndan 1490 M. yýlýndan önce vücuda getirilmiþtir. Külliye bünyesinde cami, türbe, dergah, kütüphane, asa suyu ve þadýrvan ile dergah evleri mevcuttur. Cami ile ayný tarihlerde caminin banisi tarafýndan yaptýrýldýðý tahmin edilen dergah, 1261/1845 yýlýnda Sultan Abdülmecid in emriyle Kastamonu Kaymakamý Salih Aða tarafýndan tamir edilmiþ, alt yapýlar yenilenmiþ ve ihata duvarýyla külliye çevrilmiþtir. Günümüze ulaþan iki konak ve ortasýndaki Hz. Pir Þeyh Þaban-ý Veli nin özel eþyalarýnýn sergilendiði bölüm 1318/1900 yýlýnda Azdavaylý Mahmut Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ayný külliye içerisinde, Seyyid Sünneti Efendi tarafýndan 1490 M. yýlýndan önce yaptýrýlan caminin ilk þekli bilinmemektedir. 988/1580 yýlýnda Sultan 3. Murad ýn hocasý ve mürþidi Þuca Efendi, Seyyit Sünneti Efendi mescidini geniþleterek bugünkü haliyle camiyi yaptýrmýþtýr. Cami, 1702, 1748 ve 1950 yýllarýnda tamir görmüþtür. Caminin karþýsýnda bulunan türbe, Ömer Kethüda ve Ulema ile Halk tarafýndan 1020 / 1611 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Türbe ile ayný tarihlerde yapýlan bir de kütüphane bulunmaktadýr. Günümüzde alt katý ibadethane, üst katý ise dernek odasý olarak kullanýlmaktadýr. Avluda bulunan þadýrvan, Fatma Haným tarafýndan 1318 / 1900 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr yýlýnýn Recep ayýnýn ilk gününde yaptýrýldýðý rivayet edilmektedir. KASTAMONU ÞEYH ÞABAN-I VELÝ VAKIF MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Müzede; Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý cami ve mescitlerden elde edilen tarihi eser niteliði kazanmýþ teberrukat eþyalarý ve tekke eþyalarý sergilenmektedir. Eser gruplarý arasýnda; Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu, Kýrþehir Kayseri ve Tokat yöresine ait halý ve kilim örnekleri yer almaktadýr. El yazmasý Kur an-ý Kerimler, yazma eserler, hat levhalar þamdanlar, kandiller, sadaka taþlarý ile binanýn birinci katýnda Hz. Pir þeyh Þaban-ý Veli nin özel eþyalarý, dini - tarikat eþyalarý ile Kastamonulu hattatlara ait hat eserleri sergilenmektedir. 278

12 KONYA SAHÝP ATA VAKIF MÜZESÝ Hanigâh, Farsça'dan gelen bir kelime olup "hangâh" þeklinde de ifade edilmektedir. Bu terim, bir yüceltme ve onurlandýrma ifadesi olarak kullanýlagelmiþtir. Ýlâhî kelimesi ile beraber kullanýldýðýnda "Allah'ýn katý" þeklinde bir mana kazanýr. Bu arada hükümdarlara ait yer ve makamlarý yüceltmek maksadý ile "Dergâh-ý Âlî" þeklinde de kullanýlmýþtýr. Hangâh'lar birer dergâh'týrlar ve kullaným þekline göre büyük dergâhlar âsýtâne, küçükleri ise zaviye olarak adlandýrýlýrlar. Selçuklu Dönemi hanigah örneklerinin en önemlilerinden biri de Sahip Ata Hanigahý dýr. Günümüze kadar gelmiþ olan bu hanigah, Konya þehir surunun dýþýnda, eski adýyla Larende (bugünkü Karaman) yoluna açýlan sur kapýsýnýn karþýsýnda inþa edilmiþ bulunan Sahip Ata Külliyesindedir. Külliye; camii, türbe, hanigâh, dükkanlar, çeþme ve çifte hamamdan oluþmaktadýr. Külliyenin ilk yapýsý olan camii 1258 yýlýnda Sahip Ata Fahrettin Ali tarafýndan Mimar Kelük Bin Abdullah a yaptýrýlmýþ, 1276 tarihinde altýnda bir mumyalýk katý bulunan bir türbe eklenmiþtir. Tipik bir Selçuklu taç kapýsýna sahip olan hanigah; planý ile XIII. yüzyýlýn bilinen Selçuklu tekke ve hanigâhlarý arasýnda simetrik planlý olanlarýn en büyüðü olarak dikkat çekmektedir. Mimarý bilinmeyen bu abidevi bina, günümüze kadar kýsmen kalabilmiþ çini süslemeleriyle devrinin en önemli eserlerinden biridir. KONYA SAHÝP ATA VAKIF MÜZESÝNDE SERGÝLENEN ESERLER Selçuklu dönemine has firuze, patlýcan moru, kobalt mavisi çinilerle kaplý, kendisi anýt müze konumunda olan müzede; Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý cami ve mescitlerden getirilen tarihi eser niteliði kazanmýþ teberrukat eþyalarýndan örnekler sergilenmektedir. Eser gruplarý arasýnda; Konya Alaaddin camii ne ait halý ve kilim örnekleri, el yazmasý Kur an-ý Kerimler, kitaplar, hat levhalar þamdanlar, sancak, sakal-ý þerif, saat, çini parçalarý, Beyþehir Eþrefoðlu Camiine ait vaaz kürsüleri, kapý panelleri sergilenmektedir. 279

13 KAYSERÝ GEVHER NESÝBE VAKIF MÜZESÝ 1206 M. yýlýnda Selçuklu Sultaný Gýyaseddin Keyhusrev tarafýndan kýz kardeþi Gevher Nesibe Sultan adýna biri darüþþifa, diðeri týp medresesi olarak yaptýrýlmýþtýr. Dar bir koridorla birbirine baðlanmýþ olan bu iki bina, ortadaki iç avluyu çevreleyenê önleri revaklý odalarý ve eyvanlardan ibaret bir plana sahiptir. Söz konusu medrese Vakýflar Genel Müdürlüðünce restore edilerek müze olarak iþlevlendirilecektir. 280

14 SÝVAS GÖKMEDRESE VAKIF MÜZESÝ Sivas Kalesi'nin ve 4 Eylül Parký'nýn güneydoðusunda bulunan bu medreseyi Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali 1271 yýlýnda yaptýrmýþtýr. Mimarý (Kaluyan-ý El Konevi) Konyalý Kaluyan'dýr. Evliya Çelebi bu medreseden Kýzýl Medrese diye söz etmiþtir. Medrese ile ilgili olarak; "Bu eserin mislini yapmak mümkün olmadýðýný, diyar-ý Ýslam da emsaline rastlanmadýðýný, Timurlenk'in hayretle temaþa ettiðini, kapýsýnýn kale kapýsý kadar saðlam olduðunu, iki katlý yapýldýðýný, 80 oda ihtiva ettiðini, talebenin kýþýn alt katlardaki odalarda çalýþtýklarýndan bir müderris, iki sufi, 20 talebesi olduðunu; mescidin bir imamý, iki müezzini, kütüphanesinde bir hafýz-ý kütup, bir kapýcý ve ferraþ bulunduðunu; mescit kütüphaneden baþka bir de fakirler için yemek piþirilen darrüziyafesi olduðunu" belirtmiþtir. Vakýflar Genel Müdürlüðünce restorasyonu devam eden medreseye müze fonksiyonu verilmiþ olup, restorasyonu tamamlandýðýnda teþhir iþlemleri gerçekleþtirilecektir. Söz konusu müzede; yýllardýr Sivas müzesinde emaneten bekleyen Vakýflar Genel Müdürlüðü teberrukat eþyalarýndan halý ve kilimler, þamdanlar, ahþap eserler sergilenecektir. 281

15 BURSA EMÝR SULTAN VAKIF MÜZESÝ Bursa Emir Sultan semtinde, Emir Sultan Camisi'nin güneyinde bulunan hamam, Yýldýrým Beyazýt'ýn kýzý, Emir Sultan'ýn eþi Hundi Sultan tarafýndan 1426'da yaptýrýlmýþtýr. Hamam x m ölçüsünde dikdörtgen planlý olup, soðukluðu kare planlýdýr. Ýlk yapýlýþýnda üzeri kubbeli olan bu bölüm, sonradan düz çatýlý bir konuma getirilmiþtir. Soðukluktan kare planlý üzeri kubbeli bir bölümden ýlýklýða geçilmektedir. Ilýklýðýn çevresinde iki halvet hücresi ve hela bulunmaktadýr. Buradan da üç eyvanlý ve iki halvetli sýcaklýk bölümüne geçilmektedir. Göbek taþýnýn bulunduðu sýcaklýðýn üzeri de kývrýmlý bir kuþaðýn bulunduðu bir kasnak ve kubbe ile örtülmüþtür. Daha önce 1622, 1670 ve 1712 yýllarýnda onarýlan tarihi mekan bu defa; tarihi deðere sahip teberrukat eþyalarýnýn sergileneceði ve hamam kültürünün yansýtýlacaðý müze olarak hizmet verecektir. 282

16 VAKIF KÜLTÜRÜ VE MÜZECÝLÝK Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmada köprü konumunda olan müzeler; sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanýp sergilendiði yerlerdir. Müzelerde ülkemizin kültür varlýklarý tanýtýlarak, eski eserlerin korunmasý, yaþatýlmasý ve önemi anlatýlmaktadýr. Müzecilik, maddi ve manevi anlamda oldukça özveri ve emek isteyen çalýþma olup, kültürlerin dünyaya açýlan pencereleri gibidirler. Müzelerde sergilenen eski eserler, bize, geçmiþ yýllarda insanlarýn düþünce, inanç, yaþayýþ ve yetenekleri hakkýnda bilgi verirler. Geçmiþi öðrenerek bugünü anlamamýza yardýmcý olurlar. Vakýflar Genel Müdürlüðü, son yýllarda müzecilik alanýnda ciddi çalýþmalar yapmakta olup, vakýf eserlerinin gelecek nesillere aktarýlmasý için yeni müze açýlýþlarýný sürdürmektedir. 283

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 184 Âbideler Þehri Ýstanbul Bâlâ Camii Bâlâ camiinin avlusundan görünümü. Bâlâ Süleyman Aða Camii ve Külliyesi, Silivrikapý, Veledî Karabaþ Mahallesi Tekke Sokaðý nda bulunmaktadýr. Fatih Sultan Mehmed

Detaylı

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 VIII. BÖLÜM HAT SAN ATINDAN ÖRNEKLER 107 Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 Resim 115- Hattat Halim Bey e ait Azapkapý Sokollu Camii kubbe yazýsý. Resim

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 145

Âbideler Þehri Ýstanbul 145 Âbideler Þehri Ýstanbul 145 146 Vasat Atik Ali Paşa Camii nin yeni yapýlan avlu kapýsý ile restorasyonu sonunda yanlarý açýlan son cemaat yeri. Edirnekapý ya giderken, Fatih ilçesinde Karagümrük yakýnýnda

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 137

Âbideler Þehri Ýstanbul 137 Âbideler Þehri Ýstanbul 137 138 Çemberlitaş daki Gazi Atik Ali Paşa (Sedefçiler) Camii. Çenberllitaş semtinde, Çenbenlitaş âbidesinin biraz ilerisinde ve tramvay durağýnýn karşýsýnda cami, medrese, türbe,

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 129

Âbideler Þehri Ýstanbul 129 Âbideler Þehri Ýstanbul 129 130 Camii hih Planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi gece ışýklandýrýlmýş dýş görünümü. Divanyolu nda, Sultan Ahmet karşýsýnda, Sultanahmet tramvay durağýnýn hemen yanýnda bulunan

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 99

Âbideler Þehri Ýstanbul 99 Âbideler Þehri Ýstanbul 99 100 Camii nin Vatan Caddesi tarafýndaki iç avlu kapýsý. Camii, Fatih ilçesinde Yusufpaşa da, Millet Caddesi ile Vatan Caddesi nin kesiştiği köşede, yani Aksaray Meydaný nda yer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI 6. ÜNÝTE Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI HAZIRLIK ÇALIÞMALARI 1. Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike,

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 87

Âbideler Þehri Ýstanbul 87 Âbideler Þehri Ýstanbul 87 88 Ressam Nezih in çizdiği Camii nin resmi. Kaynak: Türk Sanat Tarihi Camii nin Ekrem Hakký Ayverdi tarafýndan çizilmiş olan yatay kesit planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi. Ýstanbul

Detaylı

Binalar Buildings Saðlýk Tesisleri Health Facilities Binalar Buildings Gülhane Askeri Týp Akademisi Hastanesi (GATA) Gulhane Military Medical Science Academy Hospital Kurulduðu Ýstanbul da ve Ankara da

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi Zafer Gülbahar* Leyla Başboğa Çiçek** Vakıflar Genel Müdürlüğü, bünyesindeki eski konak, medrese, hanigah, Mevlevihane gibi yapıları koruma amaçlı belirli restorasyon

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu "Bilindiği üzere ülkemiz en ücra köşesine kadar Vakıf taşınmaz Kültür Varlıkları ile doludur. Uygarlıkların beşiği olan Anadolu dünyanın hiçbir yeri ile kıyaslanamayacak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Not: Eserin sahibi olan Goralý bu aile halen Prizren de yaþamakta ve pastacýlýkla geçinmektedir.

Not: Eserin sahibi olan Goralý bu aile halen Prizren de yaþamakta ve pastacýlýkla geçinmektedir. Çizim No : Yükseklik : 169 25 Yelek/ Cübe 25.11.2006 Zilipotok Köyü Levha 4(2,7) 60 cm. Keçe ve kürk Aplike Halise Recepler 19. yy Siyah keçe üzerine ön ve arkasý kýrmýzý aðýrlýklý olmak üzere beyaz, sarý,

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Selimiye Vakıf Müzesi (Selimiye Dar'ül Kurra Medresesi)

Selimiye Vakıf Müzesi (Selimiye Dar'ül Kurra Medresesi) Selimiye Vakıf Müzesi (Selimiye Dar'ül Kurra Medresesi) Utku Musa Suna* Selimiye Vakıf Müzesi: Osmanlı Devletine doksan küsur yıl başkentlik yapan Serhat Şehri Edirne, başta dünya şaheseri Selimiye Külliyesi

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

Akþemseddin Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 173. Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr.

Akþemseddin Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 173. Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr. Âbideler Þehri Ýstanbul 173 Camii Fatih te, Hýrka-i Þerif civarýnda, Keçeciler caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadýr. Bânîsi olan Mehmed Efendi, Hazret-i Ebûbekir neslinden olup Hacý Bayram-ý

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Plân ve Mekân Anlayýþý

Plân ve Mekân Anlayýþý DEÐERLENDÝRME Beypazarý nda, 15. yüzyýlýn baþýndan 20. yüzyýlýn baþlarýna kadar süren dönemde inþa edilmiþ mimari eserler içerisinde; camiler, türbeler ve çeþmeler önemli yer tutmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda,

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Bursa (Burusa) Tekkesi Camii (Arpacýlar Camii)

Bursa (Burusa) Tekkesi Camii (Arpacýlar Camii) Âbideler Þehri Ýstanbul 169 Bursa (Burusa) Tekkesi Camii (Arpacýlar Camii) Fatih Sultan Mehmet, Eminönü ve civarýný Ýstanbul un fethine katýlan Þeyh Mehmed Geylânî ye vermiþtir. Þeyh Mehmed Geylâni ve

Detaylı

HAYME ANA KURULUÞUN ANASI (DEVLET ANA) DOMANÝÇ Ýl merkezine 90 km. uzaklýkta, 537 Km2 lik yüzölçümünde, rakýmý 870 metre olan tamamýna yakýný vasýflý çam, gürgen, ardýç, meþe aðaçlarý ile kaplý orman olan;

Detaylı

ULUSLARARASI DÜŞÜNCE ve SANATTA MEVLANA Sempozyum Bildirileri

ULUSLARARASI DÜŞÜNCE ve SANATTA MEVLANA Sempozyum Bildirileri T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ULUSLARARASI DÜŞÜNCE ve SANATTA MEVLANA Sempozyum Bildirileri INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MA WLANA JALALADDIN RUMI IN THOUGHT and ART Papers May,

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

KÜTAHYA Ege Bölgesinin Ýç Batý Anadolu bölümünde, Yukarý Sakarya ve Güney Marmara bölümlerinin kavþaðýnda yer alan Kütahya, kuzeyden ve kuzeybatýdan Bursa, kuzeydoðudan Bilecik, doðudan Eskiþehir, güneydoðudan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 59

Âbideler Þehri Ýstanbul 59 Âbideler Þehri Ýstanbul 59 60 Âbideler Þehri Ýstanbul 1853 yýlýnda Camii. Kaynak: Dersaadet Fotografçýlarý, James Robertson 1853 Ýstanbul un fethinden sonra Sultan Mehmed, bir taraftan harabeye dönen şehrin

Detaylı

KÜTAHYA Ege Bölgesinin Ýç Batý Anadolu bölümünde, Yukarý Sakarya ve Güney Marmara bölümlerinin kavþaðýnda yer alan Kütahya, kuzeyden ve kuzeybatýdan Bursa, kuzeydoðudan Bilecik, doðudan Eskiþehir, güneydoðudan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 155

Âbideler Þehri Ýstanbul 155 Âbideler Þehri Ýstanbul 155 156 Âbideler Þehri Ýstanbul Saðda; Ýstanbul daki 1766 depreminden sonra harabeye dönen Ayasofya çevresi ile Ayasofya Camii nin görünümü. Ýstanbul a ait eski bir gravür. Fotograf:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

Sunuş. Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi

Sunuş. Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi Sunuş Gevher Nesibe tıp kompleksi 1204-1206 yıllarında, inşa edilmiş olup, Anadolu da ilk defa modern anlamda tıp eğitiminin tatbiki olarak yapıldığı bir sağlık kurumuydu. Medresede, tıbbiyede devrin en

Detaylı

KATALOG. Katalog No: 2. Katalog No: 1

KATALOG. Katalog No: 2. Katalog No: 1 KATALOG Katalog No: 1 Bulunduðu Yer: Egyptian Museum, Kahire Envanter No: JE 62028 Tarihi: Ý.Ö. 1347-1337 Kime Ait Olduðu: Mýsýr Firavunu Tutankhamon un mezarýnda bulunmuþ. Ölçüleri: y.102 cm., g. 54 cm.,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sheik Şaban-ı Veli Waqf Museum was brought into service within the "külliye" which

Sheik Şaban-ı Veli Waqf Museum was brought into service within the külliye which Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi Fehmeddin Demirci* Özet Şeyh Şabanı Veli Vakıf Müzesi Kastamonu da aynı ismi taşıyan külliye içerisinde 4 Mayıs 2007 tarihinde hizmete açılmıştır. Külliye içinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı